SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)"

Transkript

1 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)

2 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Historikk og status 618 Denne side er blank 618

3 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Historikk og status Historikk og status Felles kartdatabase spesifiksajonene (FKB) var før en integrert del av SOSI med opprinnelse fra mars Som egen hovedel i SOSI manualen der en kun anvender henvisninger til objekter definert i SOSI har dokumentet hatt følgende historie: Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen utkast 0 3.okt 94 Langerak Første råutkast utkast 1 7 nov 94 Langerak Første utkast etter innledende møte utkast 2 4 des 94 Langerak Bearbeidet etter møte 10-11/ utkast 3 8.jan 95 Langerak Berabeidet etter møte 14-15/ utkast 4 23.jan 95 Langerak Berabeidet etter møte 23/ utkast 5 27.febr 95 Langerak Noe samordnet mot SOSI del 2 Første versjon til GV-forum utkast 6 5.mai 95 Langerak Busterud Samordnet med SOSI del 2 Prinsippbehandlet i Geovekst-forum utkast 7 16.mai 95 Langerak Utsendt høring den 16. mai Busterud utkast 8 18.mai 95 Langerak Busterud Ferdigbehandlet i telefonmøte (deler av Geovekstforum) den 18. mai 95 Denne versjonen er utarbeidet av Geovekst-forum v/arbeidsgruppe A (GVA) med følgende medlemmer: Harald Wethal Svein Søndersrød Tor Lohne Georg Langerak Ivar Aanerød Mette Handler Statens vegvesen Enfo/Bergen Lysverker KS/Kristiansand kommune Telenor A/S Landbruk/NIJOS 619

4 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Innledning Innledning SOSI-objektkatalog (Del 2 ) spesifiserer hvordan datastruktur og koding skal være for ulike geografiske objekter. Denne spesifikasjonen vil måtte være fyldestgjørende for mange bruksområder av geografisk informasjon. Det medfører at SOSIobjektbeskrivelse vil kunne gå ut over det som er praktisk/økonomisk å realisere i dag. I praktisk kartlegging og databaseetableringer er det aktuelt med forenklinger og varierende kompleksitet avhengig av de behov brukerne har. Behov og ønsker hos brukeren er ofte relatert til kostnader, og kostnader er igjen relatert til metoder for datafangst etc. Det er derfor naturlig at brukeren definerer krav til innhold og krav til kvalitet på de databaser som etableres. Det er viktig å være klar over at de spesifikasjoner som dette dokument inneholder, beskriver hvordan data skal være. Spesifikasjonene beskriver ikke hvordan kartet skal se ut. Kartpresentasjonen vil være svært varierende til ulike formål, men det finnes (pr. nå et høringsutkast) en spesifikasjon over hvordan "standard" grunnkartpresentasjon i målestokkområdet 1:500-1:10000 skal være. Mesteparten av kartleggingen skjer gjennom Geovekst-samarbeidet. Innen samarbeidet er det etablert et samarbeidsorgan på nasjonalt nivå - Geovekst-forum. Dette forum har derfor et naturlig ansvar for å spesifisere standardinnhold og naturlige opsjoner i de landsdekkende primærdatasett. Da FKB standardene vil være en integrert del av den nye Geodatanormen, en ny standard for kart og oppmålingstjenester som er under utarbeidelse, har arbeidet med FKB-standarden vært utført som innspill til Geodatanormarbeidet og den er behandlet av dette utvalget. Da SOSI vil være en understandard til Geodatanormen, vil Statens kartverk fortløpende sørge for at de to standardene er samstemt i begrepsapparatet og at de utfyller hverandre på en tjenelig måte. På bakgrunn av praksis gjennom tidligere SOSI-versjoner, samt for å sikre oppfølging og kontinuitet mot SOSI, er denne spesifikasjonen lagt inn som del 3 i SOSI-dokumentasjonen, men den vil også kunne framstå som eget dokument i en del sammenhenger. Denne delen av SOSI (del 3) inneholder generelt spesifikasjon av standard-innhold for primærdatasett (kalt FKB= FellesKartdataBase). Spesifikasjonen bygger på objektspesifikasjoner i SOSI-del 2, og skal ikke inneholde hverken beskrivelser av objekter eller oversikt over hvordan objektene skal struktureres eller kodes. Alle objekter referert til i denne del av SOSI skal være fyldestgjørende definert i del 2. Når et objekt refereres til i FKB-delen, skal som minimum alle standard egenskaper som er beskrevet i SOSI objektkatalog være med ved databaseetableringen. I tillegg kan enkelte egenskaper være opsjoner i SOSI objektkatalog, mens det i FKB er definert å være standard (FKB-delen). 620

5 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Definisjoner - forklaringer Definisjoner - forklaringer Nedenfor er en samling av en del av begrepene benyttet i dette SOSI-dokument. Flere av begrepene blir mere utførlig forklart lenger ut i dokumentet. Primærdata. Primærdata er faktiske geografiske data (koordinater og egenskaper) som beskriver objekter i "verden" på best mulig måte. Hvis et objekt er kartlagt flere ganger er det som oftest den "beste" kartlegging som er primærdata. (Unntak kan være der en har gjort en kartlegging til et spesielt formål som en ikke ønsker å holde ajour med samme nøyaktighet). Primærdata skal være produktuavhengige og skal normalt ikke inneholde "fremmende egenskaper" eller presentasjonsdata. Primærdata kan ha definerte koblingsnøkler til andre datasett. Primærdata skal i prinsippet være sømløse og homogene. I eventuelle baseskjøter skal det være konnektert mot nabo. Primærdatasett. Primærdata settes sammen i naturlige grupper til primærdatasett. Ett primærdatasett skal i prinsippet være uavhengig av et annet primærdatasett. (Unntak er for eksempel vannkontur som inngår både som markslagsgrense og eiendomsgrense). Objektkatalogen i SOSI (del 2) er inndelt i primærdatasett. Presentasjonsdata. Presentasjonsdata er tilleggsdata som er nødvendige for å produsere kartbilder, og som ikke lar seg fornuftig generere automatisk i en uttegningsprosess. Eksempler på presentasjonsdata er tekstdata der tekst og tall er ferdig plassert i kartbildet for et aktuelt kartprodukt. En annen type presentasjonsdata er avblendingspolygoner for å viske vekk unødig mye primærdata i et aktuelt kartprodukt. Objektkatalogen i SOSI (del 2) spesifiserer hvordan struktur for presentasjonsdata skal være. Basert på dette er det laget en oversikt i denne delen av SOSI over hvilke tekster og symboler som inngår i presentasjonsdata i et vanlig "FKB-prosjekt". Koblede data. Ved å koble primærdata med andre datasett via koblingsnøkler fås koblede data / sekundærdata. Eksempler på koblede data er feks en SOSI-fil der en har sammenkoblet adressedelen i GAB med VBASE slik at en får en SOSI-fil med senterlinje veg og gatenavn. Spesifikasjon av de koblede datasett gjøres som egenskapsopsjoner i objektkatalogen (del 2). Felles KartdataBase (FKB). FKB er en samling primærdatasett med standard minimumsinnhold, standard bearbeidingsgrad og med nøyaktighetsklasser (4 klasser A,B,C,D). Utover standard minimums-innhold kan data inneholde tilleggsdata (opsjoner). FKBspesifikasjonene kan i tillegg til primærdata også inneholde definerte presentasjonsdata og koblede datasett. Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) gjøres i dette deldokument. 621

6 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Definisjoner - forklaringer 622 Avledede (generaliserte) datasett. Avledede datasett får en ved å velge ut data fra primærdata og behandle de slik at de er formålstjenelige til den aktuelle bruk. Avledede data skal i prinsippet ikke ajourføres direkte, men ajourføringen skal komme gjennom automatisk utvelgelse og generalisering fra primærdata. (I noen tilfelller vil dette være en for tung prosess slik at en må avvike fra hovedprinsippet.) Eksempel på avledede data er N5Geodata (ØK), N50Geodata og N250Geodata. 622

7 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Hovedprinsipper Hovedprinsipper. 4.1 Generelt. Spesifikasjonen av Felles KartdataBase (FKB) bygger på en del viktige prinsipper som det her redegjøres for. De samme prinsipper ligger også delvis til grunn for SOSI-objektkatalogene (del 2). 4.2 Ett primærdatasett som søkes holdt ajour. Det viktigste prinsippet i FKB er at en søker å kartlegge samme området kun en gang, og at en benytter denne kartleggingen til ulike formål - det være seg kartproduksjon eller mere intelligente analysefunksjoner. Behovet for detaljert informasjon og krav til nøyaktighet varierer sterkt alt etter hvilke formål data skal brukes til og hvilket område det er snakk om. Det defineres 4 standard innhold: FKB-A, FKB-B, FKB-C og FKB-D. De ulike standarder kan benyttes slik at det f.eks. innen en kommune dannes et "lappeteppe" der flere av standardene er i bruk. På denne måten blir det tilgjengelig datagrunnlag som er godt nok i de ulike områder. D B C A A Til venstre her er vist en kartskisse f.eks. over en kommune som symboliserer hvordan bruken av standardene kan være. Poenget er at det ikke skal være overlapp mellom standardene, og at data fra de ulike standarder skal kunne benyttes om hverandre både til kartprodukter og andre digitale anvendelser. I kartprodukter og digitale baser skal grensene mellom de ulike standarder synliggjøres med egne "grenseobjekter". 623

8 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Hovedprinsipper Topologi i primærdatasett. Data som naturlig danner sammenhengende nettverk og flater skal i FKB ha en datastruktur som understøtter dette (dvs SOSI-nivå 3 og 4). Det er flere grunner til dette: Bruken av de digitale data til analyseformål krever at data har god topologi. Dette gjelder for avstandsberegning, arealberegning og overlayfunksjoner mm. Ved moderne kartpresentasjon benyttes også topologien. For fargekart er dette innlysende, fordi her fylles flatene med farger. Men også for produksjon av svart/hvitt kart er data på flatenivå meget nyttig. Ved å gi data ulik prioritet ved uttegning kan en blende av de kartelementer som ikke ønskes vist på kart (feks. avblende høydekurver under hus) I data med god topologi avsløres lett feil og mangler i data. Ved å bearbeide data til flater og nettverk oppdages mange datafeil, som vil sikre at de data brukeren får er så gode som mulig. 4.4 Uavhengige primærdatasett. FKB er bygget opp på prinsippet om uavhengige primærdatasett. Hvert primærdatasett kan på denne måte leve adskilt fra andre data. Et eksempel på dette er bygninger og høydekurver der høydekurvene er sammenhengende "gjennom" bygningen. Uavhengige primærdatasett er helt nødvendig bl.a. m.h.t. ajourhold, fordi de ulike datasett ajourholdes av ulike instanser, til ulik tid og med ulike verktøy. Uavhengige primærdatasett har visse uheldige konsekvenser der samme objektet benyttes som flateavgrensning i flere primærdatasett. Eksempel på dette er vannkontur som inngår både i vannkonturdatasettet, DEK og DMK. I slike tilfeller "kopieres" vannkonturen fullstendig eller delvis til de aktuelle datasett. Det er et krav at den vannkontur som ligger som kopi i andre datasett er identisk geometrisk med vannkonturen i orginalen (vannkonturdatasettet). Når det skjer endringer i vannkontur må dette "manuelt" oppdateres i de andre primærdatasett som benytter vannkontur. 624

9 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Hovedprinsipper Primærdatasett med koblingsnøkler til aktuelle egenskapsregistre Primærdata skal etableres med koblingsnøkler til egenskapsdatabaser. Dette gir brukeren vesentlig større nytteverdi. Nedenfor er skissert noen aktuelle koblinger som skal etableres. SOSI-FKB data Egenskapsbaser DEK VBASE DMK Bygg Vann GAB VDB I digitalt EiendomsKartverk (DEK) er det koblingsnøkkel til diverse opplysninger i GAB. Koblingsnøkkelen er..gid (Gnr,Bnr). Det kan være flere GID på hver eiendomsflate. Gjennom GAB kan brukere få tilgang til opplysninger som finnes direkte i GAB (feks. hjemmelshaver), og en kan gjennom videre kobling få tilgang til mange opplysninger om eiendommen (f.eks. heftelser). VBASE har koblingsnøkler til både adressedelen i GAB (via gatekoden), og til Vegvesnets vegdatabank via veglenkene. Med kobling via gatekoden kan en enkelt lage adressekart og benytte data i direkte i transportplanlegging. Med kobling mot Vegdatabanken kan en få tilgang til data om vegenes beskaffenhet (f.eks. oversikter over hvilke strekninger som har aksellastbegrensninger). Med en slik kobling vil en i transportsammenheng få store gevinster. Bygninger skal ha kobling mot B-delen i GAB. Dette oppnås ved at bygningens representasjonspunkt har peker til B-delen via bygningsnummeret. Ved etablering av FKB-bygning må representasjonspunktet for GAB benyttes. Med en slik kobling vil en kunne ha oversikt over hva bygningen brukes til, hvilken adresse den har, hvem som eier den (og hvem som bor der hvis en har tillatelse til å koble mot folkeregisteret). Etablering av koblingsnøkler slik som omtalt over kan være arbeidskrevende. Samtidig gir det mulighet for å kjøre automatiske feilsjekker. Ved slike sjekker oppdages en god del feil som må rettes. Ved å ta belastningen ved å rette opp feil vil data imidlertid gi vesentlig sikrere bruk i den daglige forvaltning. 625

10 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Hovedprinsipper Presentasjonsuavhengige data. Nedenfor følger prinsippskisse med forklaring på hvordan uavhengige primærdata kan settes sammen til ulike kartprodukter: Primærdatasett Presentasjonsdata Kyst Vann Høyde DEK DMK Bygning VBASE Vegsit Navn Annet Utvalg Tekst Avblending Redigering Tegneregler Utvalg Kartprodukter ØK1:5000 svart/hvitt ØK1:5000 farge TK 1:2000 TK 1:1000 Spesialkart FKB-data er i prinsippet presentasjonsuavhengige. Det betyr at det ikke ligger informasjon i data om hvordan de skal presenteres på et kart. Presentasjonen på kart er avhengig av det behov kartet skal dekke, og den målestokk kartet skal presenteres i. Ved kartuttegning foretas et utvalg fra databasene. (Ofte er det ikke alle data som skal tegnes ut). For hvert utvalg settes det opp tegneregler som angir hvordan de ulike geografiske objekter skal presenteres på kart i den angitte målestokk. Det vil være ulike utvalgsregler og tegneregler for hver målestokk (og for hvert spesialbehov). Det beste ville være at datamaskinen kunne generere gode kartbilder ut fra de utvalgsregler og tegneregler som gjelder. I dag er det enda langt fram før dette er mulig. Derfor er det nødvendig å etablere "hjelpedata" i form av presentasjonsdata som er tilpasset de ulike kartserier. Det viktigste elementent i presentasjonsdata er tekst. I tillegg benyttes "falske" polygoner ( (avblendingspolygoner) for å blende vekk informasjon i områder der kartbildet blir for "rotete". 626

11 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Inndeling av FKB A,B,C,D- standardene Inndeling av FKB A,B,C,D- standardene. 5.1 Generelt. Inndelingen i FKB-standarder går i prinsippet på minimums detaljeringsgrad, men også krav til minimums nøyaktighet. Nedenfor er det forsøkt å beskrive standardene ut fra detaljeringsinnhold, nøyaktighet og bruksområde. 5.2 Detaljeringsgrad. FKB-A Dette er en meget detaljert standard med detaljert registrering av terreng- og objekthøyder (hushøyder, murhøyder, gjerdehøyder, stolpehøyder mv). A-standarden gir en meget god tredimensjonal databeskrivelse av det kartlagte området. FKB-B Dette er en detaljert standard der de "viktigste" objekter er kartlagt nøyaktig, men der det er en del forenklinger i forhold til A-standarden. (Innholdet tilsvarer i stor grad innholdet i dagens analoge tekniske kart). Den største forenklingen i forhold til FKB-A er etablering av høydedata. Høydegrunnlaget etableres for størsteparten av FKB-B områdene med 5m høydekurver på rimeligste måte, men for bruk til visse reguleringsplaner og detaljprosjektering er det aktuelt å etablere detaljert høydegrunnlag (se under høydedata). Dette må avklares i hvert enkelt prosjekt. Det legges ikke opp til full tredimesjonal kartlegging av oppstikkende objekter, men de punkt/linjer/kurver som kartlegges fotogrammetrisk har normalt z-verdi. FKB-C Denne standarden tilsvarer i store trekk dagens ØK både mht innhold og nøyaktighet. Etablering baserer seg på at en digitaliserer ØK. I FKB-C inngår DEK, DMK, VBASE og GAB-data om bygg. På denne måten blir en FKB-C base mer oppdatert enn eksisterende ØK. I tillegg er det et behov for å få ajourført bygninger i omriss og senterlinjer traktorveg. Med den angitte etableringsmetode vil noen objekter i perioder få en noe dårligere status enn eksisterende ØK. Dette gjelder først og fremst bygninger som tillates tatt som senterpunkt, men det gjelder også nye traktorveger, nye større grøfter mv. Slike objekter søkes kartlagt ved f.eks. skogbrukets kartlegging for skogbruksplanlegging, eller på annen kostnadseffektiv måte. 627

12 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Inndeling av FKB A,B,C,D- standardene. 628 Når kvaliteten på ØK tilsier at nykonstruksjon er nødvendig, vil det være partenes kost/nytteforhold som avgjør valget mellom B og C standard. FKB-D standarden: Denne standarden benyttes for områder der det ikke er FKB A,B og C. Standarden etableres delvis fra data fra N50 produksjonen, men med veger fra VBASE, data om eiendommer (DEK) og GAB-punkt på bygninger. 5.3 Nøyaktighet og etableringsmetoder Tabellen nedenfor viser oversikt over hvilke minimums nøyaktighetskrav det er til de ulike FKB standardene. Videre framgår hvilke variasjoner i nøyaktighteten det kan være for de ulike standardene. Tabellen viser også hvilke flybildemålestokker en må ha for å oppnå den ønskede nøyaktighet (veiledende). Den angitte nøyaktighet angår klart definerte punkt på de primærdata som etableres gjennom en fotogrammetrisk kartlegging. For en del primærdatasett hvor en baserer seg på eksisterende kart/data vil nøyaktigheten kunne være dårligere. Dette gjelder feks. DEK, DMK og VBASE. Standard FKB Nøyaktighetområde cm middelfeil Flybilde målestokk Kommentar A :3000-1:5000 B :5000-1:10000 (12000) Inntil 1:12000 "på bygda" Med bm 1:12000 kan en tolerere nøyaktighet på 50 cm C : :25000 I utmark kan middelfeil > 2 m unntaksvis tolereres D : :40000 Nøyaktigheten (og bildemålestokken) må tilpasses de behov som partene har. Skal det nå eller i forholdsvis nær framtid dannes detaljert høydegrunnlag er det behov for bm 1:8000 eller større. For god og fullstendig kartlegging av detaljer som stolper og kummer vil en slik målestokk også være det beste. Et prinsipp er at bildemålestokken tilpasses behovet for nøyaktighet fra part med størst nøyaktighetskrav. 628

13 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Inndeling av FKB A,B,C,D- standardene Bruksområder for de ulike FKB-standardene. Bruksområdene for de ulike standardene er varierende, og vil ofte være avhengig av i hvilken "målestokk" en opererer. Således kan det godt tenkes at en i noen tilfeller detaljplanlegger i FKB-C. Nedenfor har vi angitt noen aktuelle bruksområder: FKB-A Bruksområdene for A-standarden er spesielt innenfor detaljprosjektering i tettbygde områder, der kravet til nøyaktighet og innhold er meget stort. Gjennom A- standarden vil det kunne lages siktberegninger og tredimensjonale bilder. A-standarden er også aktuell som "bruksdatabase" for analyse og forvaltningsoppgaver for de mest intensive byområder. Dette gjelder spesielt hvis det ønskes tredimensjonale presentasjoner (perspektivtegninger). A standard kan benyttes til uttegning av tekniske kart og ØK. FKB-B B-standarden skal normalt dekke behovet for kart / kartdata i vanlig forvaltningsmessig saksbehandling i kommune, vegkontor, ledningsetater mv. Bruksområdene for B-standarden med standard høydegrunnlag (5m kurver) er visse typer detaljplaner og reguleringsplaner, oversiktsplanlegging, analysefunksjoner og forvaltningsoppgaver der kravet til høydegrunnlag er moderat. B-standarden kan benyttes både til utteging av forenkla tekniske kart og økonomiske kart, og er utmerket til bakgrunn for ledningsdata. B-standarden bør benyttes over de fleste områder der det er bygninger eller andre tekniske installasjoner. For visse reguleringsplaner og detaljprosjektering er det aktuelt å etablere detaljert høydegrunnlag. Detaljert høydegrunnlag for et konkret delområde kan en etablere som en opsjon til FKB-B-standard. Dette kan skje enten samtidig med prosjektet eller i ettertid. (Se forøvrig under høydedata). Hvis det kan bli aktuelt med detaljert høydegrunnlag er det viktig at en har en bildemålestokk som er god nok (> 1:8000). På samme måte som en kan supplere med detaljert høydegrunnlag kan en selvsagt også legge til en del supplementer som opsjoner. FKB-C Bruksområdene for C-standarden er som for B, men har begrensninger ved detaljplanlegging og forvaltningsmessig bruk der nøyaktigheten er av betydning. C-standarden er spesielt velegnet for oppgaver innenfor arealforvaltning og arealplanlegging der det er lite bebyggelse og veger. C-standarden er velegnet som både bakgrunnskart og aktiv geoinformasjon i etaters geografiske informasjonssystemer. 629

14 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Inndeling av FKB A,B,C,D- standardene. 630 FKB-D Bruksområdene for D-standarden er som for C, men for de områder hvor ikke det finnes C-data. (Se forøvrig pkt. 6.2). Innholdet i D-standarden er foreløpig ikke definert. Her gjenstår er samordning med N50 Geodata. Eksempel på bruksområder for de ulike FKB-standarder fra Vegvesenet Det kan være vanskelig å beskrive krav til innhold og nøyaktighet for alle de bruksområder som geodata kan anvendes til. Nedenfor er det imidlertid som et eksempel vist hvilke nøyaktighetskrav en har for de ulike plantypene som Vegvesenet utarbeider, og hvilken FKB-standard dette kravet resulterer i. Bruksområde Område type Nøyaktighet FKB -A FKB- B FKB -C FKB- D Kommuneplan Ubebygd 5-10 m x (x) Spredtbygd 2-5 m x (x) Tettbygd 1-2 m x Kommunedelplan Ubebygd 1-2 m (x) x Spredtbygd 0,5-1 m x (x) Tettbygd 0,25-0,5 m x Reguleringsplan Ubebygd 0,25-1m x Spredtbygd 0,25 m x Tettbygd 0,1-0,25 m (x) x Situasjonsplan Byggeplan Utenfor eksisterende veg 0,25 (x) x Tilpasning til eksisterende veg 0,03-0,10 m (x) x angir førstevalget, mens (x) angir mulig alternativ i spesielle sammenhenger. 630

15 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Inndeling av FKB A,B,C,D- standardene Standard minimumsinnhold og opsjoner. Standard minimumsinnhold er det innholdet som skal være med for å kunne klassifiseres som den angitte FKB-standard. Alle parter i et prosjekt skal være med på minimumsinnholdet (hvis de vil være med i et prosjekt med angitt standard). Minimumsinnholdet for hver enkelt standard er angitt i spesifikasjonstabellene bak med x. I tillegg til standard minimumsinnhold er det definert en del "standard opsjoner" som ofte kan være aktuelle å ta med i en kartlegging, og som normalt mer enn en part er interessert i. Disse er anmerket i spesifikasjonstabellene bak med o. (I tillegg kan det naturligvis tas med spesialopsjoner i hht. SOSI-objektkatalog, men dette ansees ikke å være en del av Felles KartdataBase (FKB). I slike tilfeller må det avklares at opsjonene kan leveres av de som har et kartleggingsoppdrag, og at partene ikke får ulemper ved at slike spesialdata kommer blandt de normale FKBdata). De påfølgende kapitler definerer det utvalg av primærdatasett som skal inngå i et felles kartleggingsprosjekt, hvilke utvalg av objekter som skal være med, og hvilke utvalg av egenskapsopplysninger som skal være med. Kapittelrekkefølgen er den samme som objektbeskrivelsene i SOSI-del 2, og alle objekter det refereres til er definert i SOSI-del 2. Alle egenskaper som er definert som standard (S) i SOSI-del 2 skal være med i FKB. For noen objekter står det i SOSI-del-2 at en egenskap er "opsjon". Noen av disse egenskaper kan være standard i FKB. Dette er angitt i kolonnen "Standard SOSIopsjon". 631

16 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Fastmerkedata Fastmerkedata Fastmerkedata skal i prinsippet inngå i alle kartleggingsprosjekter. Som et minimum skal alle fastmerker som etableres i et prosjekt eller som er benyttet som grunnlag for den aktuelle kartlegging være med, men det er ønskelig at alle relevante fastmerker inngår. (Fastmerker bør i utgangspunktet ha fri disposisjonsrett). Fastmerkedatasettet etableres ved innsamling av partenes koordinatregistre. Disse konverteres til SOSI, sorteres og det fjernes dobbelt-registreringer av punkt. Fullstendige SOSI-filer med fastmerker distribueres mellom partene på lik linje med andre digitale kartdata. Totalinnsamling av fastmerker for et område kan med fordeles utsettes hvis EUREF89-innføring vil medføre at kun en del av de eksisterende fastmerker blir transformet. Renovering av grunnlagsnett og/eller innføring av EUREF89 bør organiseres som egne prosjekter, eller tas i forbindelse med større etableringsprosjekter. I slike tilfeller blir prosjektet rettighetshavere til data. Spesifikasjonstabell: Objektklasse FKBstandaropsjon" Standard "SOSI- Merknad A B C D Fastmerke o o o Punkt som etableres eller er benyttet i prosjektet er minimum. ("o" angir her at ikke alle fastmerker for området er standard) 632

17 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Høydeinformasjon Høydeinformasjon Høydedata er generelt den mest kostbare primærdatabase å etablere. Det er derfor lagt opp til en viss valgmulighet her. Valgmuligheten er mest aktuell for FKB-B. Det skilles mellom standard høydegrunnlag og detaljert høydegrunnlag. Standard høydegrunnlag er minimum høydegrunnlag, og skal etableres gjennomgående over alle FKB-A,B og C standardene. Hovedhensikten med standard høydegrunnlag er å skaffe et homogent visuelt bilde av topografien. 7.1 Standard høydegrunnlag. Standard høydegrunnlag har til formål å gi visuell beskrivelse av terrengformer og representeres med høydekurver og høydepunkt. Standard høydegrunnlag skal alltid inneholde 5m kurver (i FKB A,B,C). Disse forutsettes etablert på rimeligste måte, ved f.eks. scanning/digitalisering fra eksisterende kart. Spesifikasjonstabell STANDARD høydegrunnlag: Objektklasse FKBstandaropsjon" Standard "SOSI- Merknad A B C D Høydekurve (1 m) o (se detaljert høydegrunnlag) Høydekurve (5 m) x x Høydekurve (20 m) o o Hjelpekurve o o (Tidligere mellomkurve) Forsenkningskurve x x (5 m) Terrengpunkt o o Toppunkt x x Antall toppunkt bør være begrenset (Sees i sammenheng med 5m kurver) Forsenkningspunkt x x Samme kommentar som over. Høydekurver skal være sammenhengende og konnektert mot naboområder. Ringkurver skal være lukket. 633

18 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Høydeinformasjon Detaljert høydegrunnlag. Detaljert høydegrunnlag består av enten høydekurver, terrenglinjer eller nett (grid) eller disse i kombinasjon. For områder der detaljert høydegrunnlag etableres skal standard høydegrunnlag etableres (5m kurver) basert på data fra detaljert grunnlag. Detaljerte høydegrunnlag er kostbart å etablere, og her er det på full fart inn ny teknologi. Den tradisjonelle datafangst av høydekurver må vike plass for nye metoder som gridmåling og digital fotogrammetri. Derfor må vi i utgangspunktet ikke etablere mere enn det som er strengt tatt nødvendig av detaljert høydegrunnlag. Det detaljerte høydegrunnlaget kan være representert på flere måter avhengig av etableringsmetode og de behov partene har. Det detaljerte høydegrunnlaget representeres enten som høydekurver, høydepunkter og terrenglinjer, eller som grid-punkter. Parter som ønsker detaljert høydegrunnlag bestemmer selv detaljeringsgrad og leveranseform. (I tabellen under er "tradisjonelt" detaljert høydeinformasjon merket som standard, mens terrenglinjer og nett er merket som opsjon. Det presiseres at det ikke er nødvendig å ha 1m kurver hvis andre linjer eller Nett(Grid) beskriver terrengmodellen) Objektklasse FKBstandaropsjon" Standard "SOSI- Merknad A B C D Høydekurve (1 m) x x Standard hvis en ikke velger mere avanserte former som feks. Nett. Høydekurve (5 m) x x Skal alltid være med, og skal normalt inngå som nytt standard høydegrunnalg. (Kan beregnes ut fra terrengmodell) Hjelpekurve o o (Tidligere mellomkurve) Forsenkningskurve x x Terrengpunkt x x Toppunkt x x Forsenkningspunkt x x Terrenglinje o o Terrenglinje bygg x x Terrenglinje rundt bygg. Bruddlinje o o Topp skjæring x x Fot fylling x x Nett o o Tidligere Grid 634

19 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Kyst og sjø Kyst og sjø. Kystkontur er i grenseland mellom sjø- og landkart- fagområder. I det landbaserte FKB skal som et minimum inngå de detaljer som danner kystkonturen. Kystkontur etableres for FKB-A og FKB-B ved nykonstruksjon av midlere høyvann. FKB-C digitaliseres oftest fra eksisterende ØK og etableres sammen med DEKarbeidet. Objektklasse FKBstandaregenskap Standard tilleggs- Merknad A B C D Sjøområder x x x flate Kystkontur x x KYSTREF Midlere høyvann Kystkontur x KYSTREF Diverse nivå - KYSTREF spesifiserer hvilket referansenivå som er benyttet. (fotovannstand, midl høyvann mm.) Kystsperre x x x (Tidl. kalt kystterskel) Fiktiv havdele x x x Lukkelinje for areal Det skal dannes flater (SOSI-nivå 4) over sjøområder hvor kystkontur, kysterskler og (fiktive) lukkelinjer for arealer benyttes. 635

20 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Innsjøer og vassdrag Innsjøer og vassdrag Vannkontur etableres for FKB-A og FKB-B ved nykonstruksjon. FKB-C digitaliseres fra eksisterende ØK og etableres sammen med DEK-arbeidet. FKB-D etableres basert på N50. Objektklasse FKBstandaropsjon" Standard "SOSI- Merknad A B C D Innsjø x x x flate Innsjøkant x x x Innsjøkant_reg x x x Regulert innsjøkant Fiktiv_innsjølin x x x Fiktiv innsjølinje Tørr_innsjø x x x flate Tørr_innsjøkant x x x Elv_Bekk (>3m) x x x flate Elv_Bekk_kant (>3m) x x x Elv_Bekk (1-3m) x x flate Elv_Bekk_kant (1-3m) x x Kanal_grøft (>3m) x x x flate Åpen grøft Kanal_grøft_kant (>3m) x x x Kanal_grøft (1-3m) x x flate Åpen grøft Kanal_grøft_kant (1-3m) x x Fiktiv_elvelinje x x x Elv_bekk _midtli x x x Midtlinje skal registreres hvis ikke kantlinje er registrert, ellers opsjon Kanal_grøft_midtli x x x Midtlinje skal registreres hvis ikke kantlinje er registrert, ellers opsjon. Åpen grøft Kystsperre x x x Innsjøsperre x x x Elvesperre x x x Snø_isbre x x x flate Snø_isbre_kant x x x All vannkontur som danner flater skal være polygonisert (SOSI-nivå 4). 636

SOSI standard -versjon 3.0 3-1. SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)

SOSI standard -versjon 3.0 3-1. SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) 3-1 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - historikk og status 3-2 Denne side er blank 3-2 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

ENDRINGSLOGG FKB 4.02

ENDRINGSLOGG FKB 4.02 ENDRINGSLOGG FKB 4.02 Dette dokumentet inneholder en komplett oversikt over endringer i FKB-spesifikasjonen i FKB 4.02 i forhold til tidligere versjoner. Oversikt over endringer og konsekvenser av endringene

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 433 Databeskrivelse : Vegsituasjon Statens kartverk Juni 1995 SOSI standard - versjon 2.2 Side 434 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll

5.3.3 Innhold / Tematisering. 5.4 Gjennomføring av geodatakontroll *HRGDWDNRQWUROO 5.1 Innledning 5.2 SOSI - FKB 5.3 Hva skal kontrolleres 5.3.1 Dataleveranse 5.3.2 Nøyaktighet 5.3.3 Innhold / Tematisering 5.3.4 Datastruktur 5.3.5 Fullstendighet 5.3.6 Intern homogenitet

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

6 FKB Bygningsmessige anlegg

6 FKB Bygningsmessige anlegg Versjon 4.02-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Bygningsmessige anlegg Side 1 av 127 6 FKB Bygningsmessige anlegg Innhold 6.1 Innledning... Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.1.1 Historikk...

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 2.2 Side 165. Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 165 Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.2 ide 166 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 166 OI standard - versjon 2.2 ide

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 3.0 2-39 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk Juli1997 OI standard - versjon 3.0 2-40 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-40 tatens kartverk

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard - versjon 2.21 2-41 Databeskrivelse: Terrengform Juni1996 OI standard - versjon 2.21 2-42 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status Denne side er blank 2-42 OI standard - versjon 2.21

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

NOTAT. FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum. Geir Myhr Øien Dato Kopi til

NOTAT. FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum. Geir Myhr Øien Dato Kopi til NOTAT Emne Til FKB primærdatabase eller produkt? Geovekst-forum Fra Geir Myhr Øien Dato 24.02.2017 Kopi til Bakgrunn FKB er innenfor kart- og geodata miljøet i Norge et veletablert og velkjent begrep.

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november

Overgang til FKB 4.5. og FDV-rutiner. Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 og FDV-rutiner Møte i Arendal 20. november Overgang til FKB 4.5 Data-sett som per i dag finnes i FKB 4.5: FKB-Veg 4.02 -> 4.5 FKB-TraktorvegSti 4.02 -> 4.5 (FKB-Vegnett) 4.02 -> 4.5

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 365. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg

SOSI standard - versjon 2.2 Side 365. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 2.2 Side 365 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 2.2 Side 366 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg - Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 3.0 2-545 Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 3.0 2-546 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank 2-546 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-245. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg

SOSI standard - versjon 2.21 2-245. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 2.21 2-245 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 2.21 2-246 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg - Historikk og status Denne

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg. Fagområde: Bygningsmessige anlegg SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bygningsmessige anlegg Statens kartverk november 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 1 0 Orientering og introduksjon......9

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.21 2-319 Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.21 2-320 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank 2-320 SOSI standard - versjon

Detaljer

Spesifikasjon for skjermkartografi

Spesifikasjon for skjermkartografi Spesifikasjon for skjermkartografi FKB og N50-N5000 Kartdata, versjon 1.0, 2009-10-20 Forsvarets militærgeografiske tjeneste Spesifikasjon for skjermkartografi Spesifikasjonen for skjermkartografi er et

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 223 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 224 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 224 SOSI

Detaljer

Samletabell over objekttyper i FKB, N5K, N20K og N20B

Samletabell over objekttyper i FKB, N5K, N20K og N20B Samletabell over objekttyper i FKB, N5K, N20K og N20B Det gjøres oppmerksom på at objekttypene listet under ikke nødvendigvis inngår i dataene for alle områder. Innhold kan varierere avhengig av områdetype

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Terrengform OI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Terrengform tatens kartverk OI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Terrengform - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon 2.2 Side 461. Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard - versjon 2.2 Side 461 Databeskrivelse : Annen samferdsel SOSI standard- versjon 2.2 Side 462 Databeskrivelse : Annensamferdsel - Historikk og status Denne side er blank 462 SOSI standard-

Detaljer

SOSI-koder for SOSI-2.2 Hensikten med denne tabell (database) er å ha komplett oversikt alle SOSI-temakoder.

SOSI-koder for SOSI-2.2 Hensikten med denne tabell (database) er å ha komplett oversikt alle SOSI-temakoder. Side 789 SOSI-koder for SOSI-2.2 Hensikten med denne tabell (database) er å ha komplett oversikt alle SOSI-temakoder. KODE FASTMERKER Fastmerke 1000 FM PLANDATA Rikspolitisk bestemmelse, retningslinjeareal

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2. SOSI-DEL5 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data

SOSI standard - versjon 2.2. SOSI-DEL5 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data SOSI standard - versjon 2.2 SOSI-DEL5 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data SOSI-DEL5 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data - Historikk og status 704 Denne side er blank. 704 SOSI-DEL5 Datainnsamlingsinstruks

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag»

Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Kartverket - Landdivisjonen Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Prosjektplan «Primærdata innsjøer og vassdrag» Det er alltid datafilen som er den gyldige versjonen av dette dokumentet Side 1

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon. Databeskrivelse: Vegsituasjon

SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon. Databeskrivelse: Vegsituasjon SSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Vegsituasjon Databeskrivelse: Vegsituasjon SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av FKB-VSIT ble første

Detaljer

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON

Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Vedlegg 1 TEKNISK SPESIFIKASJON Oppdrag: LACHBU24 - Øvre og Nedre Eiker 2012 Kommunenr.: 0624-0625 Kommune: Øvre Eiker og Nedre Eiker Fylke: Buskerud Side 1 av 17 1. INNLEDNING... 3 2. SIGNALERING... 4

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-283 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.21 2-284 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og

Detaljer

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) OI standard-versjon. 3- OI - Del 3 pesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) Denne side er blank Juni 996 OI standard -versjon. sosi - del 3 spesifikasjon av felles kartdatabase (fkb) - historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-349 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 2.21 2-350 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-350 SSI standard -

Detaljer

2 FKB Vann. Versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57. Innhold

2 FKB Vann. Versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57. Innhold Versjon 4.02-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Vann Side 1 av 57 2 FKB Vann Innhold 2.1 Innledning... 3 2.1.1 Historikk... 3 2.1.2 Formål og omfang... 6 2.1.3 Referanser... 6 2.1.4 Ansvarlig

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA 3-95 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-96 Denne side er blank 3-96 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-97 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-81. Databeskrivelse : N1000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-81. Databeskrivelse : N1000 KARTDATA 3-81 Databeskrivelse : N1000 KARTDATA Databeskrivelse : N1000 KARTDATA - Historikk og status 3-82 Denne side er blank 3-82 Databeskrivelse : N1000 KARTDATA - Historikk og status 3-83 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-573 Databeskrivelse : Annen samferdsel SSI standard - versjon 3.0 2-574 Databeskrivelse : Annen samferdsel - Historikk og status Denne side er blank 2-574 SSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 4-1. Del 4 Datainnsamlingsinstruk s for FKB-data

SOSI standard - versjon 3.0 4-1. Del 4 Datainnsamlingsinstruk s for FKB-data SOSI standard - versjon 3.0 4-1 Del 4 Datainnsamlingsinstruk s for FKB-data SOSI standard - versjon 3.0 Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data 4-2 Denne side er blank 4-2 SOSI standard - versjon 3.0

Detaljer

1 FKB Høydekurve. Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38. Innhold

1 FKB Høydekurve. Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38. Innhold SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Høydekurve Side 1 av 38 1 FKB Høydekurve Innhold 1.1 Innledning... 2 1.1.1 Historikk... 2 1.1.2 Formål og omfang... 5 1.1.1 Referanser... 5 1.1.2 Ansvarlig for

Detaljer

14 FKB Veg. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 95. Innhold

14 FKB Veg. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 95. Innhold Versjon 4.02- -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB - Veg Side 1 av 95 14 FKB Veg Innhold 14.1 Innledning... 3 14.1.1 Historikk... 3 14.1.2 Formål og omfang... 8 14.1.3 Referanser... 8 14.1.4

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag SSI standard - versjon 3.0 2-97 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag juli 1997 SSI standard - versjon 3.0 2-98 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag - Historikk og status Denne side er blank 2-98 SSI

Detaljer

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon

Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Overgang til FKB 4.5 utfordringer Kristian Aune Kartverket Bergen Loen 24. mars 2015 Nytt forvaltingsopplegg Produktspesifikasjon Hvorfor nytt forvaltningsopplegg? Høgspentledninger og andre ledningsinstallasjoner

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 22 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 22 SOSI standard - versjon 2.2 Side 23 DEL 1 GENERELL DEL

Detaljer

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon 3.0 2-515 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SSI standard - versjon3.0 2-516 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard Del 2- versjon Databeskrivelse: Arealbruk. Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard Del 2- versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Arealbruk SOSI standard - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Arealbruk - Historikk og status 1 Historikk og status Kapittelversjon

Detaljer

SOSI standard Del 4 - versjon 3.2 1. Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data

SOSI standard Del 4 - versjon 3.2 1. Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data SOSI standard Del 4 - versjon 3.2 1 Del 4 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data 1 SOSI standard Del 4 - versjon 3. Historikk og status 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-481. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg

SOSI standard - versjon 3.0 2-481. Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 3.0 2-481 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg SSI standard - versjon 3.0 2-482 Databeskrivelse : Bygninger og Bygningsmessige anlegg - Historikk og status Denne

Detaljer

Testkonstruksjon FKB 4.01

Testkonstruksjon FKB 4.01 Testkonstruksjon FKB 4.01 - Trondheim Lars Mardal, Statens kartverk Innhold Klargjøring av begreper Gjennomføring av kontrollen Resultat fra kontrollen Oppsummering vegen videre Kartet er en forenkling

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 401 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 402 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin

Felles Kartdatabase. FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015. Mika Sundin Felles Kartdatabase FDV-årsmøtene i Agder Mars 2015 Mika Sundin 1. Overgang til FKB 4.5 2. Tiltaksbasen - hvordan forvalte denne. Forholdet mellom Tiltaksbase og FKB-Bygg. 3. Vegnett 1. Overgang til FKB

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage

E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet. 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage E-partens rolle i Geovekstsamarbeidet 10. Januar 2017 Siri Oestreich Waage Kort fortalt Navn, begreper og avtaler: Geovekst FDV SOSI FKB Norge digitalt Geonorge Geoforum Historikk på 1-2-3 Nytteverdi og

Detaljer

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32

Versjon Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 Versjon 4.6-06-01 Fotogrammetrisk_FKB-Arealbruk Side 1 av 32 FKB Arealbruk INNHOLDSFORTEGNELSE FKB AREALBRUK... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 Endringslogg... 2 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER... 3 2.1 Arealbruksgrense...

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B)

Produktspesifikasjon. N20 Bygg (forkortet N20B) Produktspesifikasjon N20 Bygg (forkortet N20B) Statens kartverk Versjon januar 2011 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Endringslogg... 3 2 Oversikt over produktspesifikasjonen...

Detaljer

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0

SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef versjon 4.0-0 - SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0 SOSI-spesifikasjon for Georef 4.0...0 1 Historikk og status...1 2 Omfang...3 2.1 Omfatter...3 2.2 Målsetting...3 2.3 Bruksområde...3

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 205. Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag

SOSI standard - versjon 2.2 Side 205. Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag I standard - versjon 2.2 ide 205 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag I standard - versjon 2.2 ide 206 Databeskrivelse : Innsjøer og vassdrag - Historikk og status Denne side er blank 206 I standard

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland?

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 54 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.02 2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : N2000 Kartdata

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : N2000 Kartdata 1 Databeskrivelse : N2000 Kartdata Databeskrivelse : N2000 Kartdata - Historikk og status 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1997-08-31 Erik Lund Torgeir Gregersen

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-67. Databeskrivelse : N250 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-67. Databeskrivelse : N250 KARTDATA 3-67 Databeskrivelse : N250 KARTDATA Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Historikk og status 3-68 Denne side er blank 3-68 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Historikk og status 3-69 1 Historikk og status

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 Historikk og status......6.

Detaljer

Tre datasett for samferdsel

Tre datasett for samferdsel Tre datasett for samferdsel FKB-Vegnett FKB-TraktorvegSti FKB-Veg RUTER Hva inneholder de tre datasettene og hvordan forvalte de i kommunen? Arealdekke Samferdsel Senterlinjegeometri FKB-Vegnett FKB-Veg

Detaljer

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold Versjon 4.02 - -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel

SOSI standard Del 2 - versjon Databeskrivelse: Annen samferdsel SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen samferdsel 1 SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen samferdsel - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon av

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 689. Databeskrivelse : N250 KARTDATA

SOSI standard - versjon 2.2 Side 689. Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.2 Side 689 Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.2 Side 690 Databeskrivelse : N250 KARTDATA - Historikk og status Denne side er blank 690 SOSI standard - versjon

Detaljer

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4 Ansvarlig for produktspesifikasjonen...

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Databeskrivelse: Databeskrivelse: Terrengform Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Spesifikasjon av Terrengform ble første gang utgitt av FKB-arbeidsgruppe høsten

Detaljer

Geodatautvalget Agderfylkene FKB A/B Testprosjekt Resultat og konklusjoner

Geodatautvalget Agderfylkene FKB A/B Testprosjekt Resultat og konklusjoner Geodatautvalget Agderfylkene FKB A/B Testprosjekt Resultat og konklusjoner Kristiansand, 6.september 2017, Mika Sundin Formål 1. Undersøke krav til stedfestingsnøyaktighet 2. Harmonisering av konstruksjonsarbeidene

Detaljer

Informasjon fra fagsamling Geovekst/FKB FKB. Møte i Geodatautvalget Kristiansand 21.okt 2015. Mika Sundin

Informasjon fra fagsamling Geovekst/FKB FKB. Møte i Geodatautvalget Kristiansand 21.okt 2015. Mika Sundin Informasjon fra fagsamling Geovekst/FKB FKB Møte i Geodatautvalget Kristiansand 21.okt 2015 Mika Sundin FKB - Presentasjonsdata - Standard og spesifikasjoner - Fotogrammetrisk registreringsinstruks FKB

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 4-31. Databeskrivelse : N250 KARTDATA

SOSI standard - versjon 2.21 4-31. Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.21 4-31 Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.21 4-32 databeskrivelse : n250 kartdata - historikk og status Denne side er blank 4-32 SOSI standard - versjon

Detaljer

FKB Bygningsmessige anlegg

FKB Bygningsmessige anlegg Fotogrammetrisk_FKB-Bygningsmessige anlegg Side 1 av 112 FKB Bygningsmessige anlegg Innholdsfortegnelse FKB BYGNINGSMESSIGE ANLEGG... 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 Endringslogg... 3 2 OBJEKTTYPER OG EGENSKAPER...

Detaljer

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013

Kartlegging av stier og løyper. Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Kartlegging av stier og løyper Nils Flakstad - Friluftslivssamling, Værnes, 29.oktober 2013 Disposisjon Metoder for datafangst Nytt primærdatasett for traktorveger og stier Nasjonal database for tur- og

Detaljer

Ferdigvegsdata til kart og NVDB

Ferdigvegsdata til kart og NVDB Region midt Ferdigvegsdata til kart og NVDB Vedlegg objektliste Samlekontrakt Fv129 Munkeby - Munkrøstad, Fv131 Rindsem Skogset, Fv125 Halsanbrua Geodataseksjonen Region midt Prosess 11.7 Sluttdokumentasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon SOSI-DEL5 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data

SOSI standard - versjon SOSI-DEL5 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data SOSI standard - versjon 2.21 SOSI-DEL5 Datainnsamlingsinstruks for FKB-data SOSI Del - datainnsamlingsinstruks for fkb-data - historikk og status 5-2 Denne side er blank. 5-2 SOSI Del - datainnsamlingsinstruks

Detaljer

Tre datasett for samferdsel

Tre datasett for samferdsel Tre datasett for samferdsel FKB-Vegnett FKB-TraktorvegSti FKB-Veg RUTER Anita Høie Kartverket Hamar 21 ansatte; 11 sentralt ansatte 10 Kartkontoret Hamar I Hedmark og Oppland er det 48 kommuner, som alle

Detaljer

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.

Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4. Del 2 av Veileder for kommunal kontinuerlig ajourføring av samferdsels-datasettene i FKB : FKB-Veg4.5, FKB-Vegnett4.02 og FKB-TraktorvegSti4.5 ---------------- Del 1 (kapittel 1-4) ligger i eget dokument

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: N5000 KARTDATA Databeskrivelse: Databeskrivelse: N5000 KARTDATA Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Sosiversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1997-08-31 Erik Lund Torgeir

Detaljer

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning

Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98. 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 1 av 98 10 FKB Ledning Versjon 4.5-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB-Ledning Side 2 av 98 Innhold 10 FKB LEDNING... 1

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.2 Side 281. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 281 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.2 Side 282 Databeskrivelse: Markslag - Historikk og status Denne side er blank 282 SOSI standard - versjon 2.2 Side

Detaljer

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning

Detaljer