Næring, finans og marked

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næring, finans og marked"

Transkript

1 2PUnGHW IRU NXOWXU RJ VDPIXQQ Næring, finans og marked 3URJUDPQRWDW Norges forskningsråd

2 Innhold 1 Programmets overordnede mål Bakgrunn Sentrale forskningstema Kunnskap, innovasjon og næringsutvikling Faktormarkeder og infrastrukturtiltak Internasjonalisering, integrasjon og vekst Mangfold eller konsentrasjon - om markedsforhold og økonomisk effektivitet Strategisk innretning av forskningen Organisering Formidling Programstyrets sammensetning... 22

3 1 Programmets overordnede mål Den overordnede oppgaven for programmet Næring, finans og marked er å styrke den teoretiske og empiriske kunnskapen om dynamisk næringsutvikling og langsiktig økonomisk vekst. Siktemålet er å gi norske beslutningstakere et bedre grunnlag for å forstå sammenhenger mellom økonomiske vekstprosesser, næringsutvikling og effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, og mer generelt å bidra til samfunnsdebatten i Norge om slike spørsmål. Arbeidet skal trekke veksler på ulike faglige perspektiver for å belyse drivkrefter som gjør seg gjeldende, og hvordan utviklingen preges av institusjonelle og politiske forhold, nasjonalt og internasjonalt. 1

4 2 Bakgrunn Forskningsprogrammet Det nye pengesamfunnet ble avsluttet i 1995 og LOS-programmet Næringspolitikk og markedsutvikling (Nærings- LOS) i Forskningsrådet vurderer resultatene av disse satsingene som positive, og ser et klart behov for å videreføre den samfunnsfaglige forskningen om næringsliv og økonomi. På denne bakgrunn har Forskningsrådet i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet, Finans- og tolldepartemenet og Planleggingsog samordningsdepartementet igangsatt et 6-årig forskningsprogram, Næring, finans og marked. Gjennom programmet ønsker en å stimulere samfunnsfaglig forskning som kan få fram sammenhenger mellom økonomisk vekst, næringsutvikling og økonomisk styring, og dermed styrke forskningsbasert kunnskap som kan danne grunnlag for bl.a. for politikkutforming og lovgivning. Programstyrets sammensetning og mandat ble vedtatt av Områdestyret for Kultur og samfunn

5 3 Sentrale forskningstema Forskningsprogrammet tar utgangspunkt i to hovedtrender som preger næringsutviklingen: Den ene dreier seg om betydningen av kunnskap og innovasjoner for verdiskaping og vekst, den andre om internasjonalisering og globalisering. Økt innsikt i drivkreftene bak disse utviklingstrekkene og hvilke konsekvenser de har for foretak, regioner og land, kan bedre grunnlaget for politikkutformingen på nasjonalt nivå med sikte på å styrke det framtidige inntektsgrunnlaget i samfunnet. Det gjennomgående temaet i programmet er samspillet mellom verdiskaping og politiske og institusjonelle forhold. Dette går igjen i de hovedområdene som programstyret har valgt å rette oppmerksomhet mot: ### Betydningen av kunnskap for innovasjon og næringsutvikling. ### Sammenhenger mellom verdiskaping i samfunnet og hvordan arbeids- og kapitalmarkedene og ulike immaterielle infrastrukturtiltak fungerer. ### Hva internasjonalisering og globalisering betyr for økonomisk vekst, næringsutvikling og effektiv ressursutnyttelse, for foretak og land. ### Sammenhenger mellom ulike markedsforhold og offentlige reguleringer på den ene side, og økonomisk effektivitet i statisk og dynamisk forstand på den annen side. Denne forskningen skal i utgangspunktet være økonomisk i sin karakter. Spørsmålene fordrer imidlertid i mange sammenhenger forståelse av hvordan institusjonelle forhold i bredere forstand enn bare markedet påvirker utviklingen. Ulike teoretiske innfallsvinkler og faglige perspektiver vil derfor være aktuelle. I noen tilfeller reises 3

6 også spørsmål som gjør at det blir viktig å fange opp de lange utviklingslinjer. Spørsmålene som programmet reiser, er langt fra særnorske. Det er derfor viktig at forskningen tar utgangspunkt i internasjonal forskning, og at den bidrar til og eksponeres for den faglige debatten internasjonalt. Programstyret ser gjerne at en gjør sammenligninger med forhold i andre land, og ser positivt på forskningsamarbeid over landegrensene. Programmet omfatter i prinsippet alle produserende sektorer i økonomien. I empirisk orienterte studier er det en tendens til å fokusere på vareproduserende sektorer. Programstyret vil understreke betydningen av at også de tjenesteproduserende sektorene i økonomien trekkes inn i analysene. 3.1 Kunnskap, innovasjon og næringsutvikling Nyere teori og forskning innen ulike fagtradisjoner framhever den betydning som kunnskap og kompetanse har for næringsutvikling, konkurranseevne og økonomisk vekst. Anvendelse av kunnskap i forretningsmessig sammenheng vil i økende grad påvirke landenes økonomiske muligheter. Det gjelder også i norsk økonomi, selv om den i relativt stor grad er basert på utnyttelse av naturressurser. Synspunkter fra nyere teori preger allerede i stor grad den næringspolitiske og økonomiske debatten. Inspirasjon hentes fra studier av næringsklynger, innovasjonssystemer og fra ny vekstteori. Det fokuseres på sammenhengene mellom økonomisk utvikling og spredning av kunnskap, hvor det offentliges oppgave og rolle særlig knyttes til forekomsten av kunnskapsmessige ringvirkninger. Det er viktig å få en bedre forståelse av hva som påvirker bedrifters kunnskap/kompetanse, og hvordan ulike former for offentlig politikk kan tenkes å virke inn. 4

7 En bedrifts kunnskapsbase består av to kilder; egenutviklet kunnskap og kunnskap innhentet utenfra. Disse avhenger av hverandre, dels fordi egenutviklet kunnskap reflekterer påvirkning utenfra, men også fordi tilegnelse av kunnskap utenfra krever kunnskap/kompetanse. Vi vet relativt lite om hva som påvirker utviklingen av bedriftenes kunnskapsbaser. For egenutviklet kunnskap står investeringer i FoU, og forhold som påvirker dette, sentralt. Ulike former for læring, internt i bedriftene eller gjennom interaksjon med omgivelsene, spiller også en viktig rolle. Det er ønskelig med bedre innsikt i hva disse ulike kildene for kunnskap betyr for norske bedrifter og næringer, deres gjensidige avhengighet og hva som påvirker dem. Det er også av interesse å få fram hvordan disse innovasjonssystemene skiller seg fra hverandre, og hvorvidt de har særtrekk sammenholdt med innovasjonssystemer som bedrifter i andre land inngår i. Begreper som innovasjonssystem, teknologiske system m.v. refererer seg til samspillet mellom ulike elementer i innovasjons- og vekstprosesser. Forskningen om nasjonale innovasjonssystemer har særlig fokusert på hvordan samspillet mellom institusjoner, organisasjoner og bedrifter innenfor et land påvirker innovasjon og vekst. Hvordan er f.eks. samspillet mellom bedrifter, organisasjoner i arbeids- og næringsliv, offentlig sektor, universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren i Norge? Hva er, sammenliknet med andre land, det norske systemets sterke og svake sider? Hvor har vi våre kunnskapsmessige fortrinn, hvordan blir de utnyttet og hva kan gjøres for å styrke framtidig verdiskaping? Næringsklynger er en annen innfallsvinkel enn innovasjonssystemer for å beskrive nettverk for utvikling og spredning av kunnskap og informasjon. I begge tilnærminger understrekes betydningen av hva bedrifter betyr for hverandre med hensyn til konkurransekraft og dynamikk. Bedrifter er i denne sammenhengen avhengige av hverandre som kunder, leverandører og konkurrenter, samt gjennom ulike former for samarbeidstiltak. Dernest har vi koplingen mellom bedriftene og universiteter, høyskoler, forskningsmiljø og ulike 5

8 kunnskapsformidlende instanser i offentlig og privat regi. Studier som klassifiserer næringsklynger er gjennomført. Imidlertid er det i liten grad klargjort hvilke egenskaper som er nødvendige for oppnå konkurransekraft hos bedrifter og dynamikk i systemet, og hvordan betydningen av kunnskapsmessige ringvirkninger i denne forbindelse skal dokumenteres. Her trengs det avklaringer, blant annet fordi kunnskapsmessige ringvirkninger ikke er det eneste som kan forklare opphopning av næringsvirksomhet innenfor avgrensede geografiske områder. Eksistensen av næringsklynger gir ikke klare implikasjoner for offentlig politikk. Dersom grunnlaget for klyngene er kunnskapseksternaliteter, er det ikke åpenbart at politikken skal ta sikte på å videreutvikle eksisterende næringsklynger. De klyngene som fins, har allerede grunnlag for å nyte godt av positive eksternaliteter, og har ved sin eksistens vist at de ikke er avhengige av offentlig støtte. I stedet kan man spørre om det er ønskelige å bruke offentlige tiltak for å utvikle nye klynger der koordineringsproblemet gjør at de ikke vil oppstå av seg selv. I den forbindelse reises også spørsmålet om hensiktsmessigheten ved en næringsnøytral politikk på dette området. Hvor langt går prinsippet om næringsnøytralitet, og hva kreves det av informasjon for å fravike dette prinsippet dersom hensikten er en mer effektiv, og minst like robust politikk? Kunnskap tar ulike former. Mye er nedskrevet og dokumentert og kan tilegnes gjennom studier. Men mye er også av mer uformell art (såkalt tacit knowledge ), hvor man må delta i aktiviteten for å tilegne seg kunnskapen. Begge typer kunnskap er viktige i næringslivet, og det er ved å kombinere disse en får kompetanse. Følgelig er det ingen én til én sammenheng mellom formell kunnskapsoppbygging gjennom utdanning og forskning, og verdiskaping. Og hva som er verdiskapende kompetanse, vil variere mellom ulike typer virksomheter og bedrifter. Spørsmålet er hva disse ulike kildene for kunnskap betyr for bedriftenes verdiskaping, hvordan bedrifter organiserer sine kompetanseutviklende aktiviteter, og hvordan politikktiltak kan lette og understøtte dette. Slike forhold, som på ulik 6

9 måte vedrører innovasjon som en dynamisk prosess, danner et viktig grunnlag for næringspolitikkens utforming i bred forstand. 3.2 Faktormarkeder og infrastrukturtiltak Vektleggingen av kunnskap som produksjonsfaktor innebærer at det er viktig å fokusere på både utvikling og spredning av kunnskap i forretningsmessig sammenheng. For næringslivet er kildene for læring og kunnskapsproduksjon først og fremst knyttet til bedrifters relasjoner med hverandre, kontakter med undervisningsinstitusjoner, forskningsmiljø og kunnskapsformidlende agenter, rekruttering av nyutdannete kandidater, arbeidskraftvandringer og eierskapets sammensetning og utøvelse. Evnen og konteksten for læring påvirkes igjen av institusjonelle forhold, bl.a. forholdet mellom partene i arbeidslivet, bedriftsinterne faktorer og forhold i samfunnet som sådan. Det betyr at flere ulike politikkfelt og samspillet mellom dem er av betydning for å forstå næringsutvikling, konkurranseevne og vekst. Utdanningspolitikken og forskningspolitikken betraktes ofte som viktig infrastruktur i en kunnskapsbasert økonomi. Det er imidlertid uklart hva som faktisk er deres betydning for bedrifters konkurranseevne og økonomiens vekstkraft. Hva er den økonomiske avkastning på offentlige investeringer i utdanning og forskning, og hva innebærer dette for utformingen av politikken? Utvikling og spredning av kunnskap gjennom eierskap og eierskifter retter særlig oppmerksomhet mot egenkapital- og aksjemarkedet, men også mot finanssektoren mer generelt. Egenkapital gir styringsrett, og kompetanse kan inngå i selve utøvelsen av styringsfunksjonen. Men også i forbindelse med ordinær kredittgiving skaffes det til veie informasjon for vurdering av investeringer. Børsen er en viktig institusjon for å kanalisere kapital og risikovilje mellom investorer og større bedrifter og prosjekter. Store deler av næringslivet er imidlertid ikke børsnotert. For disse bedriftene vil andre finansieringskilder være 7

10 viktige. Det er viktig å få bedre innsikt i hva ulike typer eiere - det være seg institusjonelle investorer (livselskaper, pensjons- og aksjefond), venture-kapital eller industrielle investorer - betyr for tilgangen på risikokapital til ulike typer bedrifter. Hvordan fungerer kapitalmarkedene for kunnskapsintensive bedrifter sammenliknet med bedrifter som er tunge på realkapital? Spiller bedriftsstørrelse noen rolle? Og hva med entreprenørskap og bedrifter i etableringsfasen? Det er videre av interesse å få belyst hva ulike typer eiere, representert ved privat, offentlig og utenlandsk risikokapital, såvel som forholdet mellom ulike private eiertyper, har å si når det gjelder bedrifters utvikling og vekstmuligheter. Spørsmålet om statlig eierskap aktualiseres ytterligere som følge av at en betydelig del av kapitalakkumulasjonen i Norge kan komme til å skje på statens hånd. Det er dessuten av mer generell interesse å få bedre innsikt i styrets rolle ved utøvelsen av eierskap, herunder forholdet mellom styret og ledelsen i et selskap. Finansmarkedene har endret seg betydelig de senere årene. Denne prosessen pågår fortsatt, og ble i første rekke utløst av en omfattende deregulering, både nasjonalt og internasjonalt. Utviklingen har klare implikasjoner for konkurransesituasjonen i sektoren. Spesialiseringen øker samtidig med bransjeglidning, og nye typer institusjoner og instrumenter vokser fram. Spørsmålet er om disse endringene har konsekvenser for næringsutviklingen i sin alminnelighet. Eller mer spesielt, hva betyr de for entreprenørskap, småbedrifter og investeringer i kunnskapsbasert virksomhet? Arbeidsmarkedets betydning som mekanisme for spredning av kunnskap henger sammen med at personer skifter jobb. Slik mobilitet betyr at erfaringer og kunnskap som individer er bærere av, flytter fra bedrift til bedrift og mellom kunnskapsmiljøer og næringslivet, og kombineres på stadig nye måter for å løse oppgaver i bedriftene. Således er det ikke bare snakk om spredning, men også utvikling av kunnskap og kompetanse. I næringspolitisk sammenheng er det av betydning å få bedre innsikt i hvor viktige slike arbeidskraftvandringer er i norsk næringsliv, og i hvilken grad de er 8

11 med på å utbre ulike typer ferdigheter og kvalifikasjoner. I forlengelsen av dette følger spørsmålet om jobbskifter kan ses i sammenheng med grunnleggende næringsstrukturelle endringer, hvor f.eks. tilbudet av jobber til arbeidstakere med lave kvalifikasjoner svekkes. Næringsutvikling og bedrifters konkurranseevne må også ses i sammennheng med lønnsfastsettelsen. Norge har en mer sammenklemt lønnsfordeling enn mange andre land, noe som nødvendigvis påvirker næringsutviklingen. I den grad lønnsfordelingen avviker fra en mer markedsbestemt løsning, blir det imidlertid ofte hevdet at dette fører til effektivitetstap i økonomien. Men det er ikke nødvendigvis tilfellet, fordi slike statiske effektivitetsbetraktninger ikke trenger å gi dynamisk effektivitet. Spørsmålet er snarere om bedrifter som står overfor en sammenklemt lønnsfordeling innoverer på en annen måte enn bedrifter i land med større lønnsforskjeller, og om dette i tilfelle kan ha en gunstig virkning på produktivitetsutviklingen. 3.3 Internasjonalisering, integrasjon og vekst Verdensøkonomien har de siste tjue årene vært preget av to parallelle endringsprosesser. Det har funnet sted en gradvis overgang fra en internasjonal til en global økonomi, og det har skjedd en betydelig utvikling i prinsipper og metoder for produksjon og effektivisering. Omformingen fra en internasjonal til en global økonomi antas å representere en kvalitativ endring i organiseringen av verdensøkonomien. Globalisering handler om funksjonell integrering av aktiviteter spredt over hele verden, ofte i regi av flernasjonale foretak. Overgangen til global økonomi og nye produksjonsformer representerer nye konkurransemessige utfordringer for foretakene, ikke minst på det organisatoriske området når det gjelder arbeidsdeling, integrering og teknologiutvikling. Det har bidratt til en 9

12 sterk vekst i direkteinvesteringer på tvers av landegrensene. For Norges vedkommende har dette særlig kommet til uttrykk ved at norske foretak i sterkt økende grad også er engasjert med produksjon i utlandet. Foretakene mister i stadig sterkere grad sin forankring i nasjonale markeder. Det synes derimot ikke som om ulike lands arbeidsmarkeder er internasjonalt integrert i særlig grad. Globalisering og integrasjon er knyttet til prosesser både på politisk og økonomisk nivå. Det dreier seg om handelsstrømmer og handelsmønstre hvor spesialisering skjer på grunnlag av komparative fortrinn eller næringsintern handel med basis i stordriftsfordeler, ufullkommen konkurranse og produktdifferensiering. Det dreier seg om kunnskapsoverføring mellom land, ofte knyttet opp mot foretakenes virksomhet i flere land, noe som i sin tur kan ha betydningen for utviklingen av kunnskap og industriell kompetanse. Videre dreier det seg om betingelser for vekst; for land, regioner og foretak. For den nasjonale næringspolitikken er det viktig å ha innsikt i disse prosessene. Hvordan skal for eksempel forskningspolitikken med offentlig finansiert FoU forholde seg til foretak som opererer internasjonalt, med produksjons- og forskningsaktiviteter i mange land? Næringslivet påvirkes av endringer i politisk bestemte rammetingelser og omvendt. Nedbygging - og oppbygging - av handelshindre er en pågående prosess, hvor det politiske nivå arbeider med både inngåelse og utdyping av nye regionale handelsavtaler. Samtidig skjer det en utdyping av et mer verdensomspennende samarbeid gjennom WTO etter de samme linjer som integrasjonen tidligere fulgte på vesteuropeisk nivå. De globale integrasjonsprosesser og deres effekter på norsk næringslivs rammebetingelser og utvikling, er forskningstemaer som er viktige, og da særlig i et komparativt perspektiv. Disse utviklingstrekkene påvirker i første omgang de delene av næringslivet som direkte er utsatt for konkurranse fra utenlandske produsenter. De påvirker også hvilke deler av næringslivet som 10

13 utsettes for slik konkurranse; skillet mellom skjermet og konkurranseutsatt virksomhet er ikke statisk. Dessuten har de mer indirekte betydning for de delene av et lands økonomi som ikke i særlig grad er direkte utsatt for internasjonal konkurranse. Dels kan det dreie seg om inntektseffekter av integrasjon, som slår ut i innenlandsk etterspørsel. Dels kan det dreie seg om at skjerpet konkurranse kan gi mer effektive produksjonsformer og bedre produkter. Slike produktivetsgevinster kan på ulike måter spres til virksomhet som ikke direkte utsettes for internasjonal konkurranse. Ut fra tradisjonelle definisjoner finner størstedelen av verdiskapingen i samfunnet sted i skjermede sektorer av økonomien. Det er derfor viktig å få mer kunnskap om hvordan denne delen av økonomien påvirkes av globale og regionale integrasjonsprosesser. Tiltakende internasjonalisering og økonomisk integrasjon innebærer at næringslivet og verdiskapingen i Norge stadig mer påvirkes av hva som skjer i verden for øvrig. Det gjelder regional økonomisk integrasjon rundt de økonomiske tyngdepunktene i verden; Vest- Europa, Nord-Amerika og Japan/Sør-Øst Asia, hvor ikke minst utviklingen i forholdet mellom dem er av betydning. I vår region har særlig oppmerksomhet vært rettet mot Norges forhold til EU. Mindre oppmerksomhet er rettet mot endringene i Øst- og Sentral-Europa. Disse landene, som preges av helt andre faktorpriser og et ennå ikke utløst vekstpotensiale, søker politiske og økonomiske forbindelser vestover, og da særlig mot EU. En all-europeisk integrasjon kan tenkes å ha større konsekvenser for næringsutviklingen i Norge enn en nærmere norsk integrasjon med Vest-Europa. Men også mer fjerntliggende utviklingstrekk vil indirekte, og i noen grad direkte, ha betydning for norsk næringsliv og økonomi. Den sterke økonomiske veksten i Asia, både i form av markeder og ved framveksten av nye konkurrenter, samt den tettere kopling av Kina til verdensøkonomien, påkaller oppmerksomhet. Hvordan vil dette påvirke dagens konkurranseforhold og foretakenes investeringsmønster? Når foretak i Norge og andre land i økende grad opererer med produksjon i flere land, hvor kunnskapsstrømmer fra hjemland til 11

14 vertsland og vice versa (såkalt technology sourcing ) er et viktig kjennetegn, kan det reises spørsmål om betydningen av nasjonale perspektiver på innovasjonssystemer og næringsklynger. For å vurdere globaliseringens konsekvenser trenger vi mer konkret kunnskap om dette. Hva forklarer foretakenes lokaliseringsvalg? Er utenlandsetableringer et uttrykk for at foretakene søker mer lempelige betingelser for produksjon, det være seg miljøkrav, sosiale standarder eller lønninger? Eller er det andre forhold, som markedsnærhet og teknologiutvikling, som ligger bak? Mye oppmerksomhet er for tiden rettet mot foretak som klassifiseres som kunnskapsintensive. Internasjonale studier spriker her i sine konklusjoner. Enkelte peker på at de fleste store foretakene fortsatt har det meste av sin FoU-aktivitet i hjemlandet. Andre framhever at foretakene i økende grad vil lokalisere sin virksomhet til land hvor det er relativt mye av tilsvarende kunnskapsintensiv virksomhet fra før. I det siste tilfellet er forekomsten av kunnskapsmessige ringvirkninger i disse områdene en mulig, men ingen nødvendig forklaring. Men i den grad en får opphoping av kunnskapsintensiv virksomhet som skaper gode betingelser for økonomisk vekst, vil det ha konsekvenser for ulike lands vekstutsikter. Det er av interesse å se nærmere på grunnlaget for slike prosesser, og hvor Norge og norsk næringsliv står i dette bildet. Motsatsen til hva internasjonal virksomhet betyr for foretakenes hjemland, er å se på hva inngående direkteinvesteringer betyr for vertslandet, og hva utenlandske investeringer i Norge betyr for næringsutvikling og økonomisk vekst. Også her foreligger det ulike teorier, som i praktisk anvendelse har gitt opphav til sprikende konklusjoner. Noen teorier framhever at lokalt næringsliv skvises ut, andre at det tvert om mottar en stimulans. Det er generelt behov for å få bedre innsikt i slike spørsmål. Men spesielt er det viktig å få bedre innsikt i hvordan norske foretaks investeringer i utlandet, og utenlandske foretaks investeringer i Norge, påvirker verdiskapning og sysselsetting her i landet. Slike studier vil kunne trekke veksler på teorier om ny økonomisk geografi, endogen vekst og flernasjonale 12

15 foretak, og må forankres i den internasjonale forskningen om slike spørsmål. Hensikten må være å knytte teori og empiri om næringsstruktur og lokalisering til mål og virkemidler i norsk næringspolitikk. 3.4 Mangfold eller konsentrasjon - om markedsforhold og økonomisk effektivitet Det blir ofte hevdet at skalafordelene i selve produksjonen er blitt mindre, slik at produksjonsenhetenes gjennomsnittsstørrelse går ned. Skalafordeler kan imidlertid gjøre seg gjeldende på andre områder, som FoU, markedsbearbeiding og distribusjon. Dette kan føre til at bedrifter i strategiske sammenhenger søker sammen i større konstellasjoner. Det er viktig å få økt kunnskap om betydningen av stordriftsfordeler i ulike aktiviteter, bransjer og markeder, noe som vil være en viktig premiss for konkurransepolitiske reguleringer. Dette knytter an til et mer generelt behov for empiriske studier av markeder, med fokus på sammenhenger mellom markedsforhold, foretaksatferd og økonomisk effektivitet. Særlig interessant er det å studere markeder hvor konkurransen vil være begrenset, som for eksempel i nylig deregulerte markeder. Luftfart og kraftforsyning kan tjene som eksempler. Studier av foretakenes adferd i slike markeder kan gi innsikt i hvilke virkemidler som myndighetene bør benytte for å fremme økonomisk effektivitet. Empiriske studier av ulike bransjer og markeder er også av interesse for å vurdere konkurransemessige effekter av internasjonale produktstandarder. Standardisering kan i prinsippet fremme både innovasjon og konkurranse, men også gi enkeltforetak konkurransefortrinn og hemme produktutvikling. Hva betyr standardisering for økonomisk effektivitet og for dynamisk næringsutvikling? 13

16 Økende internasjonal økonomisk integrasjon stiller konkurransepolitikken nasjonalt overfor nye utfordringer. En fusjon mellom to flernasjonale selskaper vil berøre konkurransemyndighetene i flere land. Saker som påvirker handelen mellom land, vil dessuten kunne omfattes av EØS-avtalen. I slike tilfeller vil det måtte avklares om saken skal behandles av nasjonale eller overnasjonale konkurransemyndigheter. Interessante spørsmål i denne sammenheng er hvilke restriksjoner som settes, og hvilke muligheter som gis, i samspillet mellom norsk og overnasjonal konkurransepolitikk, og hvilke konsekvenser dette vil ha for utøvelsen av konkurransepolitikken og for konkurranseforholdene i Norge? Internasjonalisering betyr også at mange bedrifter opplever et sterkere konkurransepress. Et spørsmål er om konkurransepolitikken på nasjonalt nivå vil få mindre betydning enn tidligere, eller om det vil skje en dreining med hensyn til hvilke områder konkurransepolitikken bør fokusere på? Vi vil få økt internasjonal konkurranse på en rekke produktmarkeder og på en del tjenesteområder. Men i hvilken grad vil det samme skje i distribusjonen? Vil lavere produktpriser som følge av bl.a. internasjonal konkurranse bare føre til økte muligheter for forhandlerleddet til å ta ut høyere avanser? Hvordan bør ulike typer kontrakter og bindinger mellom produsent og forhandlerledd vurderes (eksempelvis avtaler vedrørende parallellimport, enedistribusjon, m.v.)? Konkurransepolitiske hensyn blir i noen sammenhenger framstilt som å stå i konflikt med næringspolitiske hensyn. Det er f.eks. hevdet at man i bestrebelsene på å utvikle slagkraftige enheter internasjonalt må akseptere dominerende enheter i det hjemlige marked. I den grad dette gir økt markedsmakt, og dermed større avlønning til produksjonsfaktorene, blir det kritiske spørsmålet om det også fører til en sterkere teknologiutvikling i norske bedrifter, og dermed økt konkurransekraft for disse internasjonalt? 14

17 Vurderinger av konkurransepolitiske og næringspolitiske hensyn knytter an til spørsmålet om statisk versus dynamisk effektivitet. Konkurransepolitikkens hensikt er å bidra til effektiv ressursutnyttelse og å beskytte konsumentene mot bedrifters mulige markedsmakt. Næringspolitikken, derimot, har som mål å utvikle næringslivet i et land eller en region. Næringsutvikling som er basert på innovasjon, vil ofte helt naturlig ledsages av i hvert fall midlertidig markedsmakt. For politikkformål er det derfor av interesse å utvikle modeller og kunnskap som gjør det mulig å foreta en samlet analyse av en aktiv innovasjons- eller næringspolitikk og en aktiv konkurransepolitikk. Er det nødvendigvis en motsetning mellom disse hensynene? Et system med store enheter kan være statisk effektivt, men kan føre til problemer på sikt. Det er mindre robust og mer sårbart for utfallet av uforutsette hendelser. Dessuten kan en mangfoldig næringsstruktur, i form av mange enheter av ulik størrelse og med ulik type virksomhet, ha et større innovativt potensiale enn et næringsliv satt sammen av noen få store virksomheter. Hvordan avveie stordriftsfordeler hos foretak mot innovasjons- og omstillingsevne? Et element i den internasjonale økonomiske integrasjonen er at landene blir enige om å legge bindinger på seg selv når det gjelder virkemidlene de kan ta i bruk i næringspolitikken. For eksempel innebærer internasjonale avtaler at landene på mange områder frasier seg retten til å subsidiere bedrifter direkte. Mulighetene for å opprettholde nasjonal kontroll gjennom politiske reguleringer er med andre ord blitt svekket. I noen tilfeller framheves statlig eie som en løsning på dette dilemmaet, og det er interessant å få vurdert konkurransepolitiske implikasjoner av slike løsninger. I andre tilfeller synes svaret å være at man godkjenner sammenslåing av bedrifter fordi det skal bidra til en mer slagkraftig enhet på norske hender. Men en sammenslåing av bedrifter er ingen garanti for at virksomheten forblir på norske hender. Tvert om kan den derigjennom bli enda mer attraktiv for utenlandske oppkjøpere. Hvor treffsikker blir da en politikk som skal ta hensyn til norskeide bedrifter? Nærmere avklaring av slike sammenhenger mellom næringspolitikk og konkurransepolitikk er ønskelig, og fordrer både en styrking av det 15

18 teoretiske apparatet og empiriske studier, f.eks. når det gjelder foretaksatferd. For konkurransepolitikken er det også interessant å fokusere på bransjer med både offentlige og privateide bedrifter, hvor andre målsettinger enn ren økonomisk effektivitet gjør seg gjeldende. Dette kan være fordelingshensyn, krav til kvalitetsstandarder og tilgjengelighet m.m., noe som kan bety at konkurransen begrenses. Hva er fordelene og ulempene ved reguleringer gjennom offentlig eierskap i denne forbindelsen? 16

19 4 Strategisk innretning av forskningen Erfaringene fra tidligere programmer og situasjonen på forskningsfeltet i Norge tilsier at programmets hensikt best realiseres ved å konsentrere innsatsen om et begrenset antall paraplyprosjekter, gjerne med deltagelse fra flere aktuelle miljøer 1. Ulike faglige perspektiver bør kunne berike hverandre, og bringe kunnskapsfronten framover, noe programstyret også vil bidra til bl.a. gjennom forskerseminarer og bruk av elektroniske media. Programstyret vil ved utvelgelse av prosjekter og forskningsmiljøer legge vekt på: ### Utvikling av ny kunnskap av relevans for beslutningstakere og samfunnsdebatten. ### Temaer som er bredt forankret i programmet og ser forskningsfeltet i sammenheng. ### Prosjekter som har et langsiktig og komparativt perspektiv. Både sammenligninger mellom bedrifter, bransjer, land og regioner er relevante. ### Bidra til slagkraftige norske forskningsmiljøer på feltet gjennom kompetanseutvikling og samarbeid mellom aktuelle norske miljøer. ### Muligheter for å rekruttere til forskningsområdet ved at større prosjekter ledet av seniorforskere kan omfatte dr.grads- og post-doc stipend. 1 Enkeltforskere som vil delta i programmet, må knyttes til et paraplyprosjekt. Dette er også en forutsetning for at personer som tar en doktorgrad i Norge eller i utlandet skal få støtte fra programmet. Forskningsmiljøer og enkeltforskere oppfordres til å etablere samarbeidsprosjekter på eget initiativ, men programstyret kan også bidra til å gjøre koplinger. 17

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

R-10. STEP Rapport ISSN 0804-8185. Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo

R-10. STEP Rapport ISSN 0804-8185. Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo STEP Rapport ISSN 0804-8185 R-10 1998 Heidi Wiig Aslesen, Tori Grytli, Arne Isaksen, Bård Jordfald, Ove Langeland og Olav R. Spilling Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo STEP Storgaten

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land?

R-09. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-09 2002 Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch Nye virkemidler for innovasjon hva gjøres i andre land? Marianne Broch, Siri Aanstad og Per Koch STEP Hammersborg

Detaljer

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro)

Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) NIFU SKRIFTSERIE 13/2004 Per Hetland (red.) Høgskole Universitet Bedrift: Mobilitet og innovasjon (HUbro) Innspill til Forskningsrådets utvikling av en næringsrettet satsing overfor universitetene og høgskolene

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk

INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk INNOVASJON+ Næringslivets Hovedorganisasjons innovasjonspolitikk 3 Innhold Forord... 04 HØYKOSTLANDET NORGE MÅ STREKKE SEG LENGRE... 05 Høyt kostnadsnivå og dalende innovasjonsevne... 06 En helhetlig

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

SAMARBEID Direkte demokrati PÅVIRKNING medvirkning

SAMARBEID Direkte demokrati PÅVIRKNING medvirkning Eivind Falkum Line Eldring Tom Colbjørnsen (red.) Medbestemmelse og medvirkning Bedriftsutvikling mot år 2000 Partssamarbeid B E D R I F T S D E M O K R A T I Total Quality Management deltakelse SAMARBEID

Detaljer

Etterutdanningskurs i næringsøkonomi

Etterutdanningskurs i næringsøkonomi SOSIALØKONOMENES FORENING Etterutdanningskurs i næringsøkonomi Strategi og konkurranse: Teori og anvendelser Klækken Hotell, 26. 27. september 1996 Torsdag 26. september: 09.30 Registrering og kaffe 10.00

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Produktivt samspill? Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer Taran Thune, Magnus Gulbrandsen, Antje Klitkou, Inge Ramberg, Siri Aanstad & Dorothy S. Olsen Rapport 24/2012 Produktivt

Detaljer

Regional verdiskaping

Regional verdiskaping HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Regional verdiskaping -mangfold eller spesialisering? Malin Anitadatter Karlstad Mastergradsoppgave i samfunnsøkonomi (30 stp) November 2011 Forord Jeg var ikke gammel da jeg

Detaljer

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen

Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Langsiktig kunnskapsutvikling på næringslivets premisser? Evaluering av Nærings-ph.d.-ordningen Fredrik Niclas Piro, Cathrine Tømte, Kristoffer Rørstad og Taran Thune Rapport 2/2013 Langsiktig kunnskapsutvikling

Detaljer

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv en forstudie

Detaljer

Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte. Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge. Autonomireform i Sverige

Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte. Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge. Autonomireform i Sverige 2/2010 Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon Fagerbergutvalget mer vekt på resultater og utbytte Endrede arbeidsbetingelser for vitenskapelig ansatte i USA og Norge Autonomireform i Sverige

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

Konkurranseflater i finansnæringen

Konkurranseflater i finansnæringen Norges offentlige utredninger 2000: 9 Konkurranseflater i finansnæringen Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. juni 1999. Avgitt til Finansdepartementet 28. mars 2000. Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter R-04 2000 SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter Redaktører for seriene: Editors for the series: Finn Ørstavik (1998-2000) Per M. Koch (2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd

Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Samfunnssikkerhet og risikoforskning (SAMRISK) Innstilling fra en utredningsgruppe nedsatt av Norges forskningsråd Forord Utredningsgruppen for planlegging av en forskningssatsning innen samfunnssikkerhet

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

RAPPORT. Evaluering av. Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012. Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen RAPPORT Evaluering av Global Maritime Knowledge Hub MENON-PUBLIKASJON NR. 16/2012 Av Sveinung Fjose, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen Innhold 1. Oppsummering... 2 2. Beskrivelse av GMKH, oppdraget

Detaljer

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder *

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * KAPITTEL 11 Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: forstå hvordan globalisering påvirker nesten alle organisasjoner i dag

Detaljer