ASTRUP FEARNLEY AS. Fearnley Offshore Supply AS. Fearnley Finans Eiendom ASA. Fearnley. Offshore LLC Houston. Fearnley. Fearnley.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASTRUP FEARNLEY AS. Fearnley Offshore Supply AS. Fearnley Finans Eiendom ASA. Fearnley. Offshore LLC Houston. Fearnley. Fearnley."

Transkript

1 1

2 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Finans Eiendom ASA Fearnley Finans Shipping AS Fearnley Fonds ASA Libra Fearnley Energy AS Fearnleys Rodskog Shanghai Fearnley Offshore LLC Houston Fearnley Finans Management AS Fearnley Consultants AS Fearnleys Venezuela Fearnley Offshore Pte. Ltd. Singapore Fearnley Offshore Supply Pte. Ltd. Singapore Nor-Freight Co. Ltd. Poland Fearnleys Japan Fearnleys Beijing Fearnleys (Thailand) Ltd. Fearnleys Korea Ltd. Fearnleys Shipbr. Priv. Ltd. India Fearngas (Singapore) Pte. Ltd.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Markedskommentar 2 Om Fearnley Finans Eiendom ASA 5 Avkastning solgte prosjekter 6 Prosjektoversikt 8 PROSJEKTENE AK Eiendomsinvest AS 10 Bulgaria Property Fund AS 11 EiendomsInvest 2009 AS 12 Eiendomsselskapet Vest-Sverige AS 13 Grensesvingen 9 Eiendom KS 14 Grini Næringspark KS 15 Hellerudsletta Eiendom Holding AS 16 Helsfyr Eiendomsinvest KS 17 Hotellinvest Holding AS 18 Kjeller Teknologipark KS 19 Kjelsåsveien Invest AS 20 KombiEiendom Invest AS 21 Leiraveien Holding KS 22 Logistikkbygg AS 23 Millenium Property KS 24 Oslo Vest Handelseiendom AS 25 Sentrumshotell Holding KS 26 Ski Skolebygg KS 27 Stavanger Property Invest AS 28 Sven Oftedalsvei Holding KS 29 Torp Eiendomsinvest AS 30 Trondheimsveien Eiendomsinvest KS 31 Tunsberghus Eiendom AS 32 Uddevalla Eiendomsinvest AS 33 Union Universitetsboliger AS 34 Vinterbro Eiendomsinvest AS 35 WexelsPlass AS 36 Kriterier for verdivurdering av eiendom 38 Internrente (IRR) 39 Fearnley Finans Shipping AS 40 1

4 MARKEDS TILBAKEBLIKK Rapporten fra våren 2009 omhandlet bl.a.: Økonomisk og finansiell krise, den verste siden 1930-årene, med de konsekvenser dette fikk og ville få for en rekke land, ikke minst USA og EU De kraftfulle tiltak igangsatt i de forskjellige land for å redde og hjelpe bl.a. banksektoren for derved å unngå finansiell kollaps og systemkrise Radikale rentereduksjoner De store problemer krisen skapte for produksjon, handel og sysselsetting Forventningen til bedring og normalisering i Irak, bl.a. med økt oljeproduksjon Fortsatt store problemer og ulmende kruttønner i Midtøsten, Iran, Afganistan og Pakistan med tilhørende terrorfare verden over skapt av ekstremistiske grupper Fortsatt betydelig fokus på miljø, utslipp og energiøkonomisering med økt bevisstgjøring i land som Kina, India, USA og Australia Midlertidig oppbremsing i Kina, men fortsatt formidabel vekst og vei mot toppen Vestens økonomiske hegemoni tapt til Kina, India og Asia forøvrig sammen med bl.a. Brasil og andre land med betydelige råvareog oljereserver, samt utappede og billige arbeidskraftressurser Rasering av verdier synliggjort gjennom dramatiske børsfall verden over Norges relativt sterke posisjon grunnet tvillingoverskuddene i handelsbalanse og statsregnskap, samt sosialt overskudd gjennom lav arbeidsløshet STATUS MARS 2010 Tilsynelatende bundet krisen ut i 2009 og verden gikk likevel ikke av hengslene, men sårene er ikke leget og vi vet ikke hvor lenge problemene vil vedvare, eller om vi vil få ytterligere tilbakeslag i form av økonomenes W, L eller lang U. Børser har kommet tilbake, verdenshandelen ruller og det råder optimisme flere steder. Likevel er bankenes konstaterte og latente tap store, industrier er lagt ned, arbeidsløsheten er rekordstor i flere land (20% i Spania) og det råder bekymring for enkelte lands gjeldsbetjeningsevne med re-rating av statsgjeld og tilhørende politiske bekymringer. I Hellas råder begrunnet frykt for statens fusk med statistikk og makrostørrelser. Europa og USA forvitres industrielt og produksjon flyttes mot Østen; hele verdens smie og verksted, mens den gamle verden (står dette uttrykk for fall?) hengir seg til service, finans, sosialtjenester og fritid. Det stilles spørsmål ved USD som reservevaluta er greenback effekten i ferd med å fortape seg og hvor lenge ønsker alle land i verden å sitte med reserver i en valuta som ikke lenger representerer en reell styrke ut fra alle klassiske sosialøkonomiske regler? Men Kina befinner seg i en catch 22 situasjon med sine enorme reserver i USD. Hva er alternativet? Og hva skjer dersom kineserne i en gitt, dog lite sannsynlig situasjon, skulle dumpe sine USD papirer? Uansett må det forventes at mye vil endre seg når Kina og India tar pall-plass i verdens BNP-ranking. Etter klimatoppmøtet i København som ikke ble en suksess, men nyttig og viktig for den fortsatte debatt, og der også en del nyanserte og mer kritiske synspunkter fikk gehør, er heldigvis naiv satsing på biodiesel o.l. kommet mer i bakgrunnen. Vi synes også debatten knyttet til vind- og kjernekraft er blitt mer nyansert og håper at dette vil fortsette. Norsk økonomi går ganske godt, men avindustrialiseringen fortsetter, og nå står kanskje også noen av de produktmessig og ensidig kraftbaserte samfunn i Vest-Norge overfor betydelige omstillinger og reduksjoner; fortsettelsen av en allerede igangsatt prosess. Konkurranseutsatte arbeidsplasser taper terreng til mer skjermede virksomheter der for mye fokus er på job security osv. Dette er en bekymringsfull utvikling. Mennesker som skaper nye virksomheter og de som hele tiden konkurrerer i eksportog internasjonale markeder fortjener mer enn rosende ord i pressen fra politikere på delegasjonsreiser. Statens Pensjonsfond Utland ( Oljefondet ) som etter et elegant comeback og stadig tilførsel av nye penger, nærmer seg en forvaltningskapital på 3 billioner (NOK mrd.). Etter fjorårets turbulens og debatt om forvaltningen, forventer vi endringer i form av mer uavhengighet fra Norges Bank, oppdeling og større grad av benyttelse av norske forvaltere. Videre virker det som om det er vedtatt statlig tradisjon heller å benytte dyre utenlandske eksperter e nn å bidra til oppbygging av en norsk kapitalforvaltningsindustri gjennom bruk av nasjonale ressurser. Dette vil forandre seg. Økende bevisstgjøring om behovet for oppbygging av alternativ ekspertise utenom olje, industri, shipping og offentlig forvaltning kommer. For egen del observerer vi med interesse at Oljefondet nå også har definert eiendom som en spennende aktivaklasse. Etter kapitaltørke mot slutten av 2008 og halve 2009, kom markedene tilbake og det ble reist betydelige beløp, ikke minst som høyrenteobligasjonslån til lavt ratede låntagere. Private equity markedet livnet også til, særlig innenfor eiendomssektoren; ny kapital til shippingprosjekter vil nok vente på seg grunnet den pågående krise. Likevel utviser investorene stor grad av forsiktighet; mange har store tap på bøkene fra bl.a. aksjemarkedet og direkteinvesteringer. Innenfor eiendom er det på tross av ovennevnte lagt ut langt færre prosjekter enn for et par/tre år siden; det er simpelthen mindre omsetning og eventuelle selgere er tilbakeholdne i påvente av et bedre marked og et høyere prisnivå. Rentene har som kjent falt kraftig. Eiendomsbesittere med rentebindinger som kommer til fornyelse ser for seg bedre cash flow i sine prosjekter og potensielle kjøpere har samme forventning; dette virker positivt inn på eiendomsprisene som derved opprettholdes; dette oppveier frykten for mulighetene for stigende ledighet og fallende leie. Tilsvarende har det vært lite opphørssalg av eiendomsandeler, bortsett fra i noen få tilfeller der selgerne har hatt likviditetsskvis grunnet behov for eksempel knyttet til innkallinger i andre selskaper her ligger det noen muligheter. Det er også gledelig å konstatere at banker og långivere gjennom denne periode på tross av fundingvanskeligheter og marginøkningsbehov har oppført seg edruelig i forhold til eventuelle betalingsproblemer og verdifallsituasjoner. De har unnlatt å iverksette drastiske tiltak som for eksempel tvangssalg. Formodentlig var lærepengene for dens slags oppførsel så dyre under den forrige store bankkrisen i 1991 at det ikke frister til gjentagelse. I takt med rentefallet har altså bankenes marginer økt betydelig, angivelig som et midlertidig skritt til fundingen bedrer seg. Til syvende og sist er det forhandlinger og refinansiering som skal til for å oppnå 2

5 en større grad av normalisering av lånemarginene. Bankene har på sin side nå meget god løpende inntjening; dette vil gi dem mindre behov for drastiske tiltak mot låntagere med problemer så lenge panteverdiene er intakte. I denne sammenheng skal også norske banker roses; typisk er lånedokumentasjon og vilkår generelt enkle og lettere å forholde seg til enn hva som tilbys fra utlandet selv om både løpetider og marginer der kan være bedre. Etter reduksjon av Norges Banks styringsrente helt ned til rekordlave 1,25% p.a. er denne nå langsomt på vei oppover. Den kortsiktige flytende rente tillagt en normalisert margin tilsier en utlånsrente i underkant av 4% p.a. og for 5 år ca. 5,50% p.a. I utlandet er det enda billigere å låne, grunnet fortsatt rekordlave renter. For et år siden var NOK lav mot USD, EUR og en del andre valutaer. Dette har forandret seg og NOK er fortsatt meget sterk etter å ha nådd en topp i 4. kvartal En slik sterk krone frister enkelte til å gjøre eiendomskjøp i utlandet der prisene mange steder fortsatt har et stort potensiale, men det fordres mer egenkapital enn hva vi er vant til i Norge. EIENDOMSMARKEDET Yielden (dvs. netto leieinntekt uttrykt i % av eiendomspris) har sunket noe siden første halvdel i 2009; dette betyr at nye kjøp/prosjekter er priset høyere nå, se omtale over. Tilsvarende har eksisterende prosjekter, bl.a. i vår portefølje, verdimessig blitt priset noe opp (til lavere yield). Rekordprisene for kjøp og utleie i Oslos CBD (Central Business District) fra tidligere år vil nok bli stående lenge. Derimot i en del andre strøk av Oslo og ellers i landet har leieprisene falt vesentlig mindre/vært opprettholdt. Ledigheten er imidlertid fortsatt urovekkende og det er ikke tegn som tyder på at denne skal falle noe særlig utover i Vi tror leieprisene fremover vil utvise en nokså flat tendens på generell basis med mulighet for fall for ledigstilte bygg i såkalte prime areas. Nybyggingsaktiviteten har avtatt etter diverse ferdigstillelser, dog med enkelte vesentlige unntak; nytt hovedkontor for Statoil for eksempel, eller Bjørvikautbyggingen. Vi tror igangsettelse av nye leiligheter vil tilta fremover da kombinasjonen av godt opprettholdte priser og relativt lave byggepriser frister. Verdiene mener vi vil stabiliseres/stige noe; her vil de generelle økonomiske vilkår og rentenivået være avgjørende. For eiendommer med leiekontrakter vil pris og omsetning i minst like stor grad som før avhenge av kvalitet på leiekontraktene; leietagers betalingsevne vil i større grad bli gjenstand for analyse og kredittvurdering, og man vil se større prisdifferensiering knyttet til underliggende risiko. Kanskje vil praktiske storhandels- og håndterlige lagerbygg med beliggenhet nær de viktige trafikkårer få større fokus fremover, mens delvis tomme kontorbygg er vanskeligere selv om disse vil kunne gi gode muligheter for den modige. De av noen forventede asset plays og spekulative kjøp ev. i samarbeid med kreditorer og med soft credits er det ikke blitt noe av, mye på bakgrunn av bankenes kjølige holdning til å gi fra seg panteobjekter med potensiale over tid (se over). Selv om en del mindre seriøse og nyetablerte aktører har forsvunnet har avskallingen hittil vært beskjeden, men kanskje dette tiltar når det ikke lenger er noe fett å tære på. I mange nye eiendomsselskaper og -fond kan man nå kjøpe andeler/aksjer til rabatt i forhold til utleggelseskursen, men disse kan være vanskelige og arbeidskrevende å analysere og fullstendig informasjon er ikke alltid tilgjengelig. Fra noen av dem vil eiendommer bli lagt ut for salg, kanskje for å lette balansen for derved å reise cash og/eller for å blidgjøre banker, gjerne utenlandske, med krav/covenants som overvåkes nøye. Enkelte av disse prosjektene har store og dyre overkurser å dra på fra rentebindinger inngått på helt andre nivåer enn de gjeldende. Vi må heller ikke glemme at mange utlendinger fortsatt betrakter Norge som et lite utenforland for de spesielt interesserte, som tar gullmedalje for sitt behov for fritid, trim og ferier. Selv om det ikke finnes bevist empiri for korrelasjon mellom yield og rentenivå, er det åpenbart at det lave rentenivå som nå gjelder og forventningen om at dette vil vedvare, er positivt for eiendomsmarkedet. Når så finansieringsmuligheten kommer tilbake med økende utmålingsgrad, vil flere aktører melde seg på kjøperkarusellen. De som har betydelig egenkapital og som kan kjøpe uten finansieringsforbehold har en stor fordel i konkurransen. Dette har vi i det siste sett flere eksempler på og en del eiendommer er kjøpt av familieselskaper/mindre grupperinger uten nevneverdig eierspredning og uten særlig syndikeringsaktivitet. Dette kan bli en trend, i det flere kapitalister ønsker å salte ned midler i eiendom uten særlig operasjonell risiko. Dette passer også godt knyttet til arveog familieoppgjør der man etter utløpet av en langsiktig leiekontrakt står med en tilnærmet gjeldfri eiendom. 3

6 Vi tror det vil bli mer fokus på pris pr. kvm, i alle fall bør det det. Ved uforandret yield og lavere leie, vil dette nøkkeltallet bli mer attraktivt. Vi har alltid ansett dette som viktig og interessant hensett til nybygningsog tomtepris, selv om byggepris pr. kvm kanskje har falt i det siste. Er bunnen nå nådd? I Norge ble det i 2009 omsatt næringseiendom for tilsammen ca. NOK 13 mrd., ned fra foregående års 27 mrd., 53 mrd. og 68 mrd., mao. en sterkt fallende trend. For Fearnley Finans opprettholdes en opportunistisk approach, dvs. vi ser på forskjellige typer eiendom. Vi forventer fortsatt befolkningsvekst og demografiske strømninger som kanskje allerede om et par år kan øke behovet for boliger, særlig i Oslo-området. Attraktive tomter vil alltid vurderes. Norsk aktivitet i utlandet har nesten stoppet opp og mange har brent seg, bortsett fra Sverige, som vi og andre betrakter som et tilnærmet hjemmemarked. I Sverige har man imidlertid merket de dårlige tidene mer enn her, og det er stadig tilbud om kjøp av eiendom i dette store marked. Kanskje blir 2010 året for nye kjøp? God logistikk-, butikk- og kjøpesentereiendom tilbys mot lange leiekontrakter, renten er lav og SEK fortsatt godt opprettholdt (glem dog ikke valutarisikoen), men tilgjengeligheten på godt utmålte lån er dårligere enn her. Gjennom de senere år, dog mindre de siste 2 3 år som forklart over, har Fearnley Finans vært meget aktiv i forhold både til kjøp og salg. Vi er i dag fortsatt forretningsfører for en portefølje bestående av ca. 27 eiendomsprosjekter (hvorav noen små) med til sammen over kvm. og med en antatt markedsverdi rundt NOK 5,5 mrd. Siden 1994 har vi lagt ut 83 prosjekter, hvorav 55 også er blitt solgt med svært gode resultater for investorene. Verdi solgte prosjekter er NOK 12,3 mrd. Se også oversikten over gjennomførte salg og hvilken avkastning disse har gitt. En årlig gjennomsnittlig forrentning (IRR) på 45% knyttet til solgte prosjekter taler for seg. I tillegg til eiendom er det lagt ut ca. 55 maritime prosjekter, hvorav 22 fremdeles er aktive (med 36 skip) og med Fearnley Finans som forretningsførere. Antatt markedsverdi er ca. NOK 3,5 mrd. I de senere år har det vært et tilbakeslag på shippingsiden. Samlet prosjektportefølje eiendom/ maritim har således en antatt verdi i dag stor NOK 12 mrd. FREMTIDEN/BETRAKTNINGER Vi konstaterer at interessen for nye investeringer siden høsten 2008 har vært begrenset, men vi har likevel lagt ut 3 nye prosjekter i perioden, det siste med overtagelse i mars Uansett, næringseiendom som aktivaklasse består som en fin form for langsiktig investering, en viss andel av ens aktiva bør være plassert her. Kontantstrømmen lager avkastningen, timing og exit skaper meravkastning. Således kan et godt tidspunkt for kjøp være når det er betydelig yield gap, dvs. stor avstand mellom rentenivå og yield, slik det faktisk er nå. Vi har merket lite til problemer blandt våre investorer som synes å ha sterk økonomi tross de dårlige tider. Våre prosjekter er enten organisert som KS eller AS med stor grad av minoritetsbeskyttelse gjennom trigger klausul på 20 25%, tilbudsplikt dersom en deltager kommer over en viss eierprosent etc. Vår erfaring er at dette også bidrar til å gjøre andelene/aksjene lettere omsettelige. Etter innføringen av fritaksmodellen benytter også privatersoner aksjeselskaper for sine investeringer. Gjennom disse kjøper man aksjene/andelene i eksisterende eiendomsselskaper som igjen eier eiendommen(e) man overtar. Således får selgerne glede av Fritaks-modellen, men innrømmer til gjengjeld rabatt (7 10%, avhengig av avskrivningssats) for å kompensere for de mindreavskrivninger man vil få fremover fordi den solgte eiendoms skattemessige bokførte verdi i eierselskapet normalt er lavere enn kjøpsprisen. Ved å kjøpe askjene i et eiendoms-selskap påløper ikke dokumentavgift. Med den nye Lov om verdipapirhandel stilles det visse krav til våre investorers profesjonalitet, minimumsinvesteringsbeløp osv. Det fordres også gjennomgående deltagelse via egne aksjeselskaper. Fritaksmodellen er som kjent noe endret fra tidligere ved at man enkelt fremstilt må inntektsføre 3% av inntekt ved salg (for derved å kompensere for det implisitte sjablongfradrag man har for kostnader). Forøvrig tilstreber man å benytte/opprettholde den form for deltagerbeskyttende avtaleverk man hittil har anvendt for KS er. Vårt fortsatte hjertesukk er at inntektsskatten, inkl. toppskatt, for lønnstagere er for høy i Norge, samtidig som den har fallt i utlandet. Vi forstår fortsatt ikke hvorfor arbeid beskattes så hardt, og tror man ville være bedre tjent med en reduksjon av inntektsskatten til et nivå mer på linje med kapitalskatten, eller ca. 30%. Også når det gjelder formuesskatt og arveavgift er Norge ute av kurs i forhold til utlandet. Utlendingers aksjeinnehav er ofte gunstigere beskattet enn nordmenns. Vi ser for oss økt utflytting av nordmenn til utlandet, ikke minst av ressurssterke grundere. Vi gjentar vår kjepphest om at vi stiller oss uforstående til behovet og rasjonalet bak en såvidt høy arbeidsgiveravgift. Det gleder oss imidlertid at Høyesterett nylig, med knappest mulig flertall, avsa dom i saken enkelte rederier anla mot staten ifm. den s.k. rederibeskatningen der Stortinget hadde vedtatt å bryte det hevnbundne rettsprinsipp nedfelt i Grunnloven om at ingen lov skulle gis tilbakevirkende kraft. Vi vil anbefale alle stortingsrepresentanter og en del embetsmenn å lese denne dommen inngående. DENNE RAPPORTEN HVORDAN BRUKE DEN? Alle våre eiendomsprosjekter er omtalt på lik linje med våre prosjekter innenfor maritim sektor (se egen rapport). Meningen er at investorer og andre interessenter kan danne seg et godt bilde av eiendomsmarkedet, vår virksomhet og muligheter for deltagelse når prosjekter blir lagt ut eller gjennom annenhåndsmarkedet. Ikke nøl med å kontakte oss! Som vanlig vil vi takke våre investorer, långivere, leietagere, meglerkontakter og andre forbindelser for et førsteklasses og tillitsfullt samarbeid hittil og ser frem til fortsettelsen og til bedre og mer aktive tider fremover! Oslo, mars 2010 Med vennlig hilsen Fearnley Finans Eiendom ASA 4

7 OM FEARNLEY FINANS EIENDOM ASA Fearnley Finans Eiendom, et datterselskap i Astrup Fearnley Gruppen, er et prosjektmeglerforetak med spesialisering innenfor tilretteleggelse av eiendomsprosjekter i Norge og i utlandet for formuende privatpersoner og institusjonelle kunder. Morselskapet, Astrup Fearnley, kan føre sin historie helt tilbake til 1869 da Thomas Fearnley etablerte befraktnings- og agentvirksomhet i Oslo. I dag består gruppen av ca. 300 medarbeidere, og har kontorer i Europa, USA og Asia. Fearnley Finans ble etablert i 1980 som et resultat av et sterkere ønske fra investorer om direkteinvesteringer innenfor shippingsegmentet. Det var da store kapital- og finansieringsbehov og Fearnley Finans fant dermed sin nisje som formidler av finansiering til ulike typer shippingprosjekter. Høye renter og lavkonjunktur på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av årene drev eiendomsprisene ned til et bunnivå. Fearnley Finans Eiendom så med dette muligheten for sine investorer til å komme inn på eiendomsmarkedet til attraktive priser. I 2007 ble Fearnley Finans delt opp etter virksomhetsområde i tre selvstendige selskaper; Fearnley Finans Eiendom ASA, Fearnley Finans Shipping AS og Fearnley Finans Management AS. Selskapene tilbyr et bredt spekter av investerings-, rådgivningsog finansieringstjenester rettet mot private investorer og selskaper. Som et av Norges eldste prosjektmeglerhus trekker selskapet på Astrup Fearnley gruppens ressurser innenfor bl.a. virksomhetsområdene; fondsmegling, shipping, offshore og consulting. Teamet består av 12 medarbeidere som per i dag forvalter en eiendomsportefølje på ca. NOK 5,5 mrd. innenfor segmentene; kontor, handel, logistikk, utvikling, hotell, og bolig. Hands-on management Organisere styremøter, generalforsamling g etc. Markedsforståelse Bankrelasjoner FEARNLEY FINANS EIENDOM Annenhånds omsetning Skatteoptimalisering Utarbeidelse av ligningspapirer Utarbeidelse av regnskap, likviditetsbudsjetter etc. VIRKSOMHETSOMRÅDENE Direkteinvesteringer Corporate finance Finansiering tilretteleggelse ved kjøp egenkapitalsyndikering og lånefinansiering omsetning av andeler i annenhåndsmarkedet salg rådgivning fusjoner & oppkjøp emisjonsbistand joint venture leasing mezzanine finansiering pantelånsfinansiering forretningsførsel og regnskap forvaltning og oppfølgning 5

8 AVKASTNING SOLGTE PROSJEKTER Alle tall i MNOK Prosjekt Segment Stiftet Kjøpesum Solgt Salgssum Endring Innbetalt EK Utdelinger Utdelinger i% innbetalt EK IRR 1 Lørenskog Næringspark KS Kombi , ,50 171,50 16,20 10,74 66% 122% 2 Kjelsåsveien 161 KS 1 Kombi , ,25 2,87 10,38 3,50 34% 32% 3 Olavsgård Kontorsenter KS Kontor , ,75 3,35 8,92 2,00 22% 21% 4 Lørenfaret 1b KS Kombi , ,00 25,45 5,49 1,79 33% 80% 5 TEBO Senteret KS Handel , ,50 4,74 2, % 6 Ekofiskvegen 1 KS Kombi , ,00-16,00 114,32 56,00 49% 29% 7 Fyrstikktorget KS Kontor , ,67 34,67 20, % 8 Kjelsåsveien 161 KS 2 Kombi , ,50 81,00 17, % 9 Forus Næringseiendom KS Kontor , ,00 8,48 11,00 1,50 14% 22% 10 Dagligvare Invest KS Handel , ,50 14,47 7,90 0,45 6% 30% 11 Økernveien 9 KS Kontor , ,25 38,75 15, % 12 St. Olavs Plass KS Kontor , ,00 5,25 12, % 13 Fredrik Selmersvei 2 KS Kontor , ,38 27,38 21, % 14 Karenslyst Alle 16 KS Kontor , ,00 15,50 22,00 2,00 9% 22% 15 Notodden Næringspark KS Kombi , ,70 20,70 7,00 5,00 71% 52% 16 Nydalen Eiendomsinvest KS Kontor , ,00 46,70 34, % 17 Dagligvare Østlandet KS Handel , ,00 25,86 9,15 0,82 9% 33% 18 Fridtjof Nansens vei 12 KS Kontor , ,00 14,00 15, % 19 Ålesund Hagesenter KS Handel , ,00 14,70 5, % 20 Karenslyst Alle KS Kontor , ,00 85,00 90, % 21 Jernkroken 16 KS Kombi , ,00-4,30 6,00 2,60 43% 14% 22 Haugerud Senter KS Kombi , ,00 5,90 10,45 10,82 104% 16% 23 Knudsrødveien 7 KS Kombi , ,00 4,76 40,00 5,80 15% 26% 24 Pilestredet Utsyn AS 1) Utvikling , ,88 10,03 13, % 25 Midtunlia 73 KS Logistikk , ,25 23,25 5,25 1,30 25% 42% 26 Dagligvare Oslo Eiendom KS Handel , ,00 26,50 3, % 27 Breigata 10 KS Kontor , ,00-2,00 5,50 1,50 27% 22% 28 Forus Eiendomsinvest KS Kontor , ,77 29,77 41,00 7,00 17% 78% 29 Fredensborgveien KS Kontor , ,00 38,60 15, % 30 Hotell Eiendom AS Hotell , ,00 100,00 225, % 31 Dusavik Næringspark KS Kombi , ,50 54,26 10,00 7,00 70% 37% 32 Ole Deviksvei KS Kontor , ,00 35,40 14, % 33 Raufoss Næringspark KS Industri , ,00 350,00 70, % 34 Borgestad Eiendom KS Kombi , ,00 22,38 22, % 35 Chr. Kroghsgate 30 KS Kontor , ,00 92,56 14, % 36 Smestadgård KS Kontor , ,75 16,48 4,56 3,60 79% 26% 37 Haslevangen 16 KS 2) Kontor , ,00-2,75 4,50 0,23 5% -14% 38 Lørenfaret KS Kombi , ,00 50,00 7,35 3,50 48% 30% 39 Høyden Eiendom KS Industri , ,43 40,43 21,90 2,50 11% 92% 40 Fyrstikkalleen 1&3 KS Kontor , ,00 23,00 27,00 2,70 10% 12% 41 Borg Logistikkbygg AS Kombi , ,50 43,50 89, % 42 Asker Eiendomsinvest AS Kombi , ,00 128,00 54, % 43 Kjølberggaten 31 KS Kontor , ,00 5,42 6, % 44 Skøyen Næringseiendom AS 3) Utvikling , NA NA 71,12 - NA 18% 45 Drammen Fjordpark KS Kombi , ,00 44,00 21,30 6,00 28% 40% 46 Økern Park KS 4) Kontor , ,50 86,50 35,00 53,15 152% 30% 47 Sven Oftedals vei 2-8 KS Kombi , ,40 115,29 21,00 15,00 71% 37% 48 Leangbukta Marina AS Logistikk , ,74 10,74 27,50 0,00 0% 57% 49 Drammen Eiendom Invest KS Kombi , ,00 21,00 20,90 2,88 14% 40% 50 Askim Næringspark KS 5) Kombi , ,00 169,00 14,80 0,00 0% 61% 51 Union Eiendomsinvest AS 6) Kontor , ,80 31,60 16,60 3,86 23% 40% 52 VVS Huset KS Kombi , ,00 68,87 78,15 0,89 1% 21% 53 Kongensgt. 22 Eiendomsinvest AS Kontor , ,00 25,85 20,00 0,00 0% 35% 54 Hasle Utvikling AS 7) Utvikling , NA NA 317, NA 55 SkøyenHagen AS Utvikling , ,54 201,1 74,11 186,81 252% 29% 56 Pilestredet Park Invest AS 8) Utvikling , NA NA 45,00 64,00 142% 25% Sum Gjennomsnitt % 45% Note 1) Salg av aksjer (basert på pris pr. aksje) i utviklingsprosjekt. Peab Boligutvikling AS kjøpte ut resterende aksjonærer Note 2) Estimert eiendomsverdi ved salg av andeler. Note 3) Salg av samtlige aksjene til eksisterende aksjonær. Note 4) Salgssum inkluderer salg av to bygg, et i 2005 og et i 2007, til sammen NOK 371,5 mill. Note 5) Investert ca. 90 mill. Note 6) Kurs SEK/NOK ved salg 84. Note 7) Etablert eget utviklingsselskap og overtatt/kontrollert av eksisterende aksjonærer. Note 8) Estimert restutbetaling NOK 14.5 mill. er inkl. i utdelinger. 6

9 TRANSAKSJONSVOLUM MRD Grafen viser utviklingen i total verdi for prosjekter under forvaltning av Fearnley Finans Eiendom basert på stiftelses-verdier. Fearnley Finans Eiendom kan siden 1994 vise til et transaksjonsvolum (kjøp/salg) på ca. NOK 26,6 mrd Nye prosjekter Solgte prosjekter Total verdi av prosjekter under forvaltnin TRANSAKSJONSVOLUM I ANTALL PROSJEKTER ANTALL Grafen viser utviklingen i antall prosjekter under forvaltning av Fearnley Finans Eiendom. Pr. forvalter Fearnley Finans 27 eiendomsprosjekter med en samlet verdi på til sammen ca. NOK 5,5 mrd Nye prosjekter Solgte prosjekter Prosjekter under forvaltning GJENNOMSNITTLIG AVKASTNING PR. ÅR FOR SOLGTE PROSJEKTER Tall i MNOK 15% 21% 26% 39% 43% 51% 45% 25% 60% 45% 30% 15% Grafen viser historisk gjennomsnittlig avkastning pr. år (IRR) og forskjellen mellom total inngangsverdi og salgssum for solgte prosjekter pr. år i perioden 2000 til Fearnley Finans Eiendom har totalt realisert eiendom for ca. NOK 11,3 mrd. Fearnley Finans Eiendom har realisert 55 prosjekter med en gjennomsnittlig avkasting på 45%(IRR) % Verdi stiftelse Verdi salg Gjennomsnittlig årlig IRR 7

10 PROSJEKTOVERSIKT Estimert eiendomsverdi Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% Sidenr. Prosjekt Segment Størrelse bygg (kvm) Estimert VEK pr. 1% Brutto leie AK Eiendomsinvest AS Industri Sør/vest Norge Bulgaria Property Fund AS Utvikling Bulgaria - NA NA EiendomsInvest 2009 AS Investering NA Eiendomsselskapet Vest-Sverige AS Bolig/Næring Sverige Grensesvingen 9 Eiendom KS Kontor Oslo Grini Næringspark KS Kontor Bærum Hellerudsletta Eiendom Holding AS Utvikling Oslo Helsfyr Eiendomsinvest KS Kontor Oslo Hotellinvest Holding AS Hotell Danmark Kjeller Teknologibygg KS Kontor Kjeller Kjelsåsveien Invest AS Kombi Oslo KombiEiendom Invest AS Industri Skien/Drammen Leiraveien Holding KS Logistikk Oslo Logistikkbygg AS Logistikk Lillestrøm/Bergen Millennium Property KS Utvikling Oslo Oslo Vest Handelseiendom AS Handel Oslo Sentrumshotell Holding KS Hotell Drammen/Lillehammer Ski Skolebygg KS Skole Ski Stavanger Property Invest AS Div. Stavanger Sven Oftedalsvei Holding KS Kombi Oslo Torp Eiendomsinvest AS Kontor Sandefjord Trondheimsveien Eiendomsinvest KS Kontor Oslo Tunsberghus Eiendom AS Kontor Tønsberg Uddevalla Eiendomsinvest AS Bolig/Næring Uddevalla Union Universitetsboliger AS Bolig Sverige Vinterbro Eiendomsinvest AS Kombi Oslo Wexels Plass AS Utvikling Oslo Sum PROSJEKTENES FORDELING PR. SEGMENT Skole; 5% Bolig; 4% Logistikk; 4% Industri;23 % Figuren viser prosjektenes fordeling pr. segment basert på estimert eiendomsverdi pr.. Handel; 5% Utvikling; 11% Kombi; 11% Kontor; 22% Hotell; 15% 8

11 PROSJEKTENE 9

12 AK EIENDOMSINVEST AS Haakon Shetelig Telefon: E-post: Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Jan-Trygve Riise Telefon: E-post: AK Eiendomsinvest AS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 6,4% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% Tilbakebetalt i % av innbetalt 9% Lier, Bergen, Arendal, Kristiansand og Stord Produksjon/lager Aker Solutions ASA og Wärtsilä AS Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) ,3 år Vektet indeksregulering 100% min. 2% maks 4% Utleiegrad 100% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 464 Skattemessig avskrivningssats bygg 2% Teknisk forvalter Mosvold & Co AS 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 1) Netto rentekostnader Estimert skatt Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon. Gj.snitt. brutto leie pr. kvm (BTA) A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Yieldutvikling 7,3% 7,4% 7,6% 7,8% Transje ,27% Transje ,40% Transje ,23% Sum lån/vektet rente ,44% 6,8 år Netto yield, anslag 7,00% 7,25% 7,50% Estimert eiendomsverdi Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 1) Note 1) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMENE Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 82% 84% 87% IRR siden oppstart -2% -9% -17% Nominell avkastning -5% -25% -42% Selskapet eier 5 eiendommer med langsiktige leiekontrakter. Eiendommene på Tranby (Lier), Ågotnes (Bergen), Pusnes (Arendal) Dvergsnestangen (Kristiansand) er garantert av Aker Solutions ASA som står som selvskylderkausjonist. Leieforholdet på Stord er garantert av Wärtsilä Corporation som selvskylderkausjonist. 10

13 BULGARIA PROPERTY FUND AS Haakon Shetelig Telefon: E-post: Christian Bull Telefon: E-post: Tone Kågen Telefon: E-post: Bulgaria Property Fund AS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Kjøpesum pr. kvm tomt ca. 600 Finansiering ved stiftelse Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Kaptial utvidelse ved emisjon per Kapitalutvidelse ved emisjon pr Sum innbetalt egenkapital Byala Bulgaria Utviklingstomt Størrelse tomt ca. (kvm) Antatt utviklingspotensial ca. (kvm) Teknisk forvalter Nordic Ltd. Sum innbetalt egenkapital pr. 1% Sist omsatt pr. 1% Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - BILDE AV EIENDOMMEN Fondet har som forretningsstrategi å forvalte fondets kapital i det bulgarske eiendomsmarkedet gjennom ervervelse av tomter hovedsakelig ved Svartehavet. Selskapet eier tilsammen ca. 40 mål sammenhengende tomt som er omregulert til bolig- og fritidsformål. Selskapet har ingen gjeld og vil fortløpende vurdere igangsettelse og utvikling av tomten etter de til enhver tid gjeldene markedsforhold. 11

14 EIENDOMSINVEST 2009 AS Christian Bull Telefon: E-post: Paul Dehli Navestad Telefon: E-post: Jan-Trygve Riise Telefon: E-post: Eiendomsinvest 2009 AS Stiftet Finansiering ved stiftelse Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Ytterligere kommitert kapital Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% - Dato sist omsatt - Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - BILDE AV EIENDOMMENE Selskapet er etablert med formål om kjøp av andeler/aksjer i annenhåndsmarkedet for etablerte eiendomsprosjektselskaper etter visse retningslinjer, herunder løpetid kontrakter, belåningsgrad, utdelingsevne m. m. 12

15 EIENDOMSSELSKAPET VEST-SVERIGE AS Christian Bull Telefon: E-post: Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Jarle Lome Telefon: E-post: Eiendomsselskapet Vest-Sverige AS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse (SEK) Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm. (SEK) Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 6,2% Finansiering ved stiftelse (SEK) 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold (SEK) Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% NOK Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbake betalt i % av innbetalt - Vest-Sverige Bolig/næring Div. Byggeår Total bygningsmasse (BTA) Parkeringsplasser 438 1) 0,9 år Vektet indeksregulering 100% Utleiegrad 97% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 649 Skattemessig avskrivningssats bygg 2 4% Note 1) Boligporteføljen; rullerende 3 mnd. leiekontrakter (iht. svensk praksis). For Fridaskolen er gj. leietid 10 år. Teknisk forvalter Depoci AB (SEK) 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 1) Netto rentekostnader Estimert skatt Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon. Gj.snitt. brutto leie/utleibart areal (SEK) 2009A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Yieldutvikling 6,8% 6,7% 6,6% 6,8% (SEK) Transje ,81% Transje ,83% Transje ,30% Transje ,22% Transje ,05% Flytende Sum lån/vektet rente ,81% 3,3 år (SEK) Netto yield, anslag 6,50% 6,75% 7,00% Estimert eiendomsverdi Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 1) Note 1) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMENE Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 76% 79% 82% IRR siden oppstart 4% -4% -11% Nominell avkastning 10% -9% -26% Porteføljen består av et antall bolig- og handelseiendommer med et totalt utleibart areal på ca kvm. Eiendommene er beliggede i Gøteborg-regionen. Forretningsideen er bl.a. å selge ut enkeltobjekter i porteføljen. 13

16 GRENSESVINGEN 9 EIENDOM KS Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Christian Bull Telefon: E-post: Tone Kågen Telefon: E-post: Grensesvingen 9 Eiendom KS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 8,3% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% Sist omsatt pr. 1% Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% Tilbakebetalt i % av innbetalt 49% Grensesvingen 9 Oslo Kontor/lager Bl.a. Mölnlycke Health Care AS, BSH Husholdningsapparater AS, Invacare AS, SCA Hygiene Products AS og L Easy AS Byggeår Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) Parkeringsplasser 162 1,9 år Vektet indeksregulering 100% Utleiegrad 97% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 832 Skattemessig avskrivningssats bygg 4% Teknisk forvalter ForvaltningsCompagniet AS 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 1) Netto rentekostnader Estimert skatt 2) Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon. Note 2) Estimert skatt i komplementarselskapet er inkludert i anslaget. Gj.snitt. brutto leie/utleibart areal A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Yieldutvikling 7,5% 7,6% 7,8% 8,0% Transje ,16% Transje ,16% Transje ,21% Transje ,70% Flytende Sum lån/vektet rente ,65% 2,3 år Netto yield, anslag 7,25% 7,50% 7,75% Estimert eiendomsverdi 1) Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 2) Note 1) Inkl. nåverdi av annuitetsleie, utgjørende ca. NOK 1.2 mill. Note 2) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMEN Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 43% 44% 46% IRR siden oppstart 17% 16% 16% Nominell avkastning 572% 538% 506% Eiendommen er beliggende på Helsfyr, Oslo øst. Enkel adkomst, god parkeringsdekning samt gode offentlige kommunikasjoner. Eiendommen er avgrenset av Fyrstikkalléen, Malerhaugveien, Grønvold Allé og Østensjøveien foruten Grensesvingen og ligger inntil Fyrstikktorget. Strømsveien ligger like i nærheten. 14

17 GRINI NÆRINGSPARK KS Christian Bull Telefon: E-post: Paul Dehli Navestad Telefon: E-post: Jan-Trygve Riise Telefon: E-post: Grini Næringspark KS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 9,8% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital etter innkalling nov Uinnkalt ansvarskapital (opprinnelig NOK 9 mill.) Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% Sist omsatt pr. 1% - Dato sist omsatt - Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - Grini Næringspark 10 & 12 Bærum Kontor/lager/garasje Bl.a. First Rent A Car Norway AS, CBM Agenturer ANS, Pilot Pen AS og Craftec AS Byggeår 1978 og 1983, p-hus 1997 Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) Parkeringsplasser 195 3,5 år Vektet indeksregulering 100% Utleiegrad 88% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 736 Skattemessig avskrivningssats bygg 4% Teknisk forvalter ForvaltningsCompagniet AS 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 1) Netto rentekostnader Estimert skatt 2) Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon. Note 2) Estimert skatt i komplementarselskapet er inkludert i anslaget. Gj.snitt. brutto leie/utleibart areal A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld 2) Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Note 2) Inkl. kassekreditt. Yieldutvikling 7,8% 9,3% 9,8% 10,1% Transje ,51% Transje ,44% Transje ,00% Flytende Sum lån/vektet rente ,66% 1,4 år Netto yield, anslag 7,50% 7,75% 8,00% Estimert eiendomsverdi 1) Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 2) Note 1) Eiendommen er regulert for ytterligere utbygging med kvm. Verdi pr. kvm er estimert til NOK NOK 5,7 mill. er hensyntatt. Note 2) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMEN Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 68% 70% 72% IRR siden oppstart -2% -3% -5% Nominell avkastning -17% -29% -40% Eiendommen ligger i Grini Næringspark i Østerndalen i Bærum kommune, ca 2 km. vest for Røa sentrum. Adkomst - og transportmuligheter til og fra næringsparken pr. bil og buss, samt Røabanen (t-bane) til Østerås. Grini Næringspark ble anlagt for ca. 20 år siden. Eiendommen har et utbyggingspotensial på ca kvm. 15

18 HELLERUDSLETTA EIENDOM HOLDING AS Thomas Holtan Leskovsky Telefon: Paul Dehli Navestad Telefon: Jarle Lome Telefon: E-post: Hellerudsletta Eiendom Holding AS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftels pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 7,5% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Emisjon tilknyttet nybygg Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% - Dato sist omsatt - Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - Hellerudsletta Oslo Messehall, utstillingshall etc. Bl.a. Exporama Senteret AS og LeasePlan Norge AS Byggeår ca Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt/festetomt (kvm) Totalt utviklingspotensial med mottatt rammetillatelse (kvm) ,3 år Vektet indeksregulering NA Utleiegrad 74% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 545 Skattemessig avskrivningssats bygg 4% Teknisk forvalter ForvaltningsCompagniet AS 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt 1) Eierkostnad 2) Netto leieinntekt Andre driftskostnader 2) Netto rentekostnader Estimert skatt Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Forutsetter løpende utleie av ledig areal. Note 2) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon, utleiearbeid og felleskostnader ledige arealer. 2009A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Transje ,00% Flytende Transje ,18% Transje ,00% Flytende Transje ,00% Flytende Sum lån/vektet rente ,19% 1 år Netto yield, anslag 8,25% 8,50% 8,75% Estimert eiendomsverdi Rabatt for latent skatt Netto gjeld Verdijustert EK Over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler Andelsverdi pr. 1% 2) Note 1) Hensyntatt verdi av utviklingspotensial på totalt kvm med NOK 60 mill samt verdi ledig areal Note 2) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av verdijustert egenkapital før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMEN Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 84% 86% 88% IRR siden oppstart -25% -30% -35% Nominell avkastning -38% -45% -51% Eiendommen består av til sammen ca. 369 mål tomt, hvorav ca. 118 mål er selveiertomt og resterende ca. 251 mål på festetomt. På eiendommen er det oppført tidsmessige messe- og utstillingshaller. Total bygningsmasse på eiet tomt er ca kvm og det er mottatt rammetillatelse for bygging av ytterligere ca kvm hvorav ca kvm hotell (248 rom), ca kvm messe- og utsillingshall og ca kvm påbygg til nybygd hall. 16

19 HELSFYR EIENDOMSINVEST KS Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Christian Bull Telefon: E-post: Tove Auset Telefon: E-post: Helsfyr Eiendomsinvest KS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 6,0% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - Fyrstikkalleen 1 & 3, Helsfyr Oslo Kontor Bl.a. Lindorff AS, Adva Optical Networking AS, Bademiljø AS og Norengros AS Byggeår FA 1: ca. 1950, FA 3: 1990 Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) ca Parkeringsplasser 290 4,2 år Vektet indeksregulering 100% Utleiegrad 97% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 879 Skattemessig avskrivningssats bygg 2% Teknisk forvalter ForvaltningsCompagniet AS 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt 1) Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 2) Netto rentekostnader Estimert skatt 3) Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. årlig annuitetsleie utgjørende ca. NOK 1,4 mill. Note 2) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon, samt div. investeringer i Note 3) Estimert skatt i komplementarselskapet er inkludert i anslaget. 2009A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Yieldutvikling 7,3% 7,4% 7,6% 7,8% Gj.snitt. brutto leie pr. kvm (BTA) Transje ,27% Transje ,87% Transje ,18% Transje ,90% Flytende Transje ,90% Flytende Sum lån/vektet rente ,19% 3,6 år Netto yield, anslag 7,00% 7,25% 7,50% Estimert eiendomsverdi Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 1) Note 1) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMENE Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 60% 62% 64% IRR siden oppstart 25% 22% 18% Nominell avkastning 102% 84% 68% Eiendommen ligger sentralt på Helsfyr i Oslo med enkel adkomst og god eksponering mot Strømsveien, Fyrstikkalleen og Grenseveien. Det er gode offentlige kommunikasjoner i tilknytning til eiendommen og god parkeringsdekning. Største leietagere er Lindorff AS, Steria AS, Adva Optical Networking AS, Hurtigruta Carglass AS og Bademiljø AS. 17

20 HOTELLINVEST HOLDING AS Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Paul Dehli Navestad Telefon: E-post: Tove Auset Telefon: E-post: Hotellinvest Holding AS Stiftet Selskapsverdi ved stiftelse ved stiftelse (DKK) Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm. (DKK) Netto yield selskapsverdi ved stiftelse 6,1% Finansiering ved stiftelse (DKK) 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital (tilsvarende NOK 138 mill) Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold (DKK) Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - København Hotell Scandic og Choice Byggeår Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) Parkeringsplasser ,2 år Vektet indeksregulering 100% Utleiegrad 100% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) (DKK) Innbetalt egenkapital pr. 1% (NOK ) Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% (DKK) Tilbakebetalt i % av innbetalt 34% Teknisk forvalter Norgani Hotels AS (DKK) 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 1) Netto rentekostnader Estimert skatt Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon. Gj.snitt. brutto leie pr. kvm (BTA) (DKK) 2009A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Yieldutvikling 6,8% 6,9% 7,1% 7,3% (DKK) Transje ,74% Transje ,68% Transje ,29% Sum lån/vektet rente ,71% 3 år (DKK) Netto yield, anslag 6,50% 6,75% 7,00% Estimert eiendomsverdi Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 1) Note 1) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMENE Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 76% 79% 81% IRR siden oppstart 10% 5% 0% Nominell avkastning 32% 15% -1% Norgani ASA garanterer brutto leie og drift frem til dvs. barehouse struktur. Clarion Hotel Copenhagen: Beliggende i Sydhavn i København, ca. 6,5 km fra København lufthavn (Kastrup). God beliggenhet i forhold til motorvei E20 og E21. Hotellet har 216 rom for utleie. Scandic Hotel Kolding: ca. 30 minutters kjøring fra Billund lufthavn og Legoland. Hotellet har en god beliggenhet i forhold til motorvei E45. Hotellet har 186 rom for utleie. Scandic Hotel Hvidovre: ca. 8 km fra København sentrum og 15 minutter fra Kastrup. Hotellet har god beliggenhet i forhold til motorvei E20 og E21. Hotellet har 207 rom for utleie. Scandic Hotel Glostrup: ca. 9,7 km fra København sentrum og 14,5 km fra Kastrup. Hotellet har god beliggenhet i forhold til Helsingørmotorveien. Hotellet har 120 rom for utleie. 18

EIENDOMSRAPPORT 2011

EIENDOMSRAPPORT 2011 EIENDOMSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Markedskommentar 2 Om Fearnley Finans Eiendom ASA 5 Avkastning solgte prosjekter 6 Porteføljeoversikt 8 PROSJEKTENE AK Eiendomsinvest AS 10 Bulgaria Property Fund

Detaljer

EiEndomsrapport 2012

EiEndomsrapport 2012 Eiendomsrapport 2012 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Finans Eiendom ASA Fearnley Finans

Detaljer

Eiendomsrapport 2009

Eiendomsrapport 2009 Eiendomsrapport 2009 Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Offshore Pte. Ltd (Singapore Fearnley Fearnley Offshore Supply Pte.Ltd (Singapore) Offshore LLC Astrup Fearnley AS Fearnley

Detaljer

EiEndomsrapport 2013

EiEndomsrapport 2013 Eiendomsrapport 2013 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Finans AS Fearnley Securities

Detaljer

EiEndomsrapport 2014 fearnleyfinans.no 1 Eiendomsrapport 2014

EiEndomsrapport 2014 fearnleyfinans.no 1 Eiendomsrapport 2014 Eiendomsrapport 2014 fearnleyfinans.no 1 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Finans AS

Detaljer

EIENDOMSRAPPORT 2015 fearnleyprojectfinance.no 1 Eiendomsrapport 2015

EIENDOMSRAPPORT 2015 fearnleyprojectfinance.no 1 Eiendomsrapport 2015 EIENDOMSRAPPORT 2015 fearnleyprojectfinance.no 1 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Capital

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19.

Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. Eiendomsskatt - eiendomsselskapets perspektiv Jørn Seljelid Direktør økonomi & finans ROM Eiendom AS Presentasjon Estate Konferanse 19. november 2015 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Kort om

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009

Sveits EiendomsInvest AS. Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 12 2009 Sveits EiendomsInvest AS Investorrapport 1 2009 Om Sveits EiendomsInvest AS Sveits EiendomsInvest AS har

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS

Boligutleie Holding IV AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Investorrapport H1-2015

Investorrapport H1-2015 Investorrapport H1-2015 Florida Eiendom Invest AS Florida Eiendom Holding KS (tidligere Florida Residential KS) Oslo, 21. august 2015 Status for investeringen The Bentley at Cobb s Landing (Tampa, Florida)

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Investorbrev nr. 3 2011 23. september 2011 PPN Eiendomsinvest I AS

Investorbrev nr. 3 2011 23. september 2011 PPN Eiendomsinvest I AS Investorbrev nr. 3 2011 23. september 2011 PPN sinvest I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer: 10 750 Minimumsandel

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad

- Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Kjøp av eiendomsselskaper - Slik beregnes kjøpesum Frank Billingstad Eiendomsfrokosten 2007 -fredag 23. november 2007 SpareBank1 SR-Bank -organisasjonskart Adm. direktør EM1 SR-Forvaltning SR-Finans SR-Investering

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS

Mo Industripark AS. Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase. Sundsfjord Smolt AS Mo Industripark AS Vigner Olaisen AS (Nova Sea) Helgelandsbase Sundsfjord Smolt AS Org. nr. 939 150 234 www.helgelandinvest.no VIRKSOMHETENS ART Helgeland Invest AS er et regionalt investeringsselskap

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Investorrapport H2-2014

Investorrapport H2-2014 Investorrapport H2-2014 Florida Eiendom Invest AS Florida Eiendom Holding KS (tidligere Florida Residential KS) Oslo, 23. desember 2014 Status for investeringen The Bentley at Cobb s Landing (Tampa, Florida)

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN)

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL INVESTERING I EIENDOM (HERUNDER GJENNOM AKSJER, ANDELER OG INVESTORLÅN) I forbindelse med enhver investering i et eiendomsprosjekt er det ulike

Detaljer

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012

STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 STATUSRAPPORT DUBAI REAL DEVELOPMENT HOLDING AS H2 2012 Siden sist Konseptuelle planer og regulering på Al Raha Beach er godkjent av Aldar. Markedet i Dubai viser bedring, stigende salgspriser for leiligheter

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport juni 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 11/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/12 Prisoppgangen fortsetter for leie av kontorlokaler

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Rotary Brumunddal 17.06.2013

Rotary Brumunddal 17.06.2013 Rotary Brumunddal 17.06.2013 1 Kjernevirksomhet Utvikle og forvalte næringseiendom og det potensiale som er til leiligheter Eie minimum 50% av selskap og ha driftsansvar Regionalt fokus nærhet til kundene

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006

Norwegian Property. Industrifinansporteføljen. Desember 2006 Norwegian Property Industrifinansporteføljen Desember 2006 Industrifinans-porteføljen 2 Kjøp av Industrifinans-porteføljen Norwegian Property kjøper 13 kontoreiendommer fra Rasmussengruppen for NOK 2.199

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2006 2006 var igjen et godt år for Eiendomsspar, preget av fortsatt betydelig verdiøkning. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2006 beregnet til kr 131,- pr. aksje, en økning på

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

UPN Holding AS NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak og god regnskapsskikk. Klassifisering og vurdering

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer