ASTRUP FEARNLEY AS. Fearnley Offshore Supply AS. Fearnley Finans Eiendom ASA. Fearnley. Offshore LLC Houston. Fearnley. Fearnley.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASTRUP FEARNLEY AS. Fearnley Offshore Supply AS. Fearnley Finans Eiendom ASA. Fearnley. Offshore LLC Houston. Fearnley. Fearnley."

Transkript

1 1

2 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Finans Eiendom ASA Fearnley Finans Shipping AS Fearnley Fonds ASA Libra Fearnley Energy AS Fearnleys Rodskog Shanghai Fearnley Offshore LLC Houston Fearnley Finans Management AS Fearnley Consultants AS Fearnleys Venezuela Fearnley Offshore Pte. Ltd. Singapore Fearnley Offshore Supply Pte. Ltd. Singapore Nor-Freight Co. Ltd. Poland Fearnleys Japan Fearnleys Beijing Fearnleys (Thailand) Ltd. Fearnleys Korea Ltd. Fearnleys Shipbr. Priv. Ltd. India Fearngas (Singapore) Pte. Ltd.

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Markedskommentar 2 Om Fearnley Finans Eiendom ASA 5 Avkastning solgte prosjekter 6 Prosjektoversikt 8 PROSJEKTENE AK Eiendomsinvest AS 10 Bulgaria Property Fund AS 11 EiendomsInvest 2009 AS 12 Eiendomsselskapet Vest-Sverige AS 13 Grensesvingen 9 Eiendom KS 14 Grini Næringspark KS 15 Hellerudsletta Eiendom Holding AS 16 Helsfyr Eiendomsinvest KS 17 Hotellinvest Holding AS 18 Kjeller Teknologipark KS 19 Kjelsåsveien Invest AS 20 KombiEiendom Invest AS 21 Leiraveien Holding KS 22 Logistikkbygg AS 23 Millenium Property KS 24 Oslo Vest Handelseiendom AS 25 Sentrumshotell Holding KS 26 Ski Skolebygg KS 27 Stavanger Property Invest AS 28 Sven Oftedalsvei Holding KS 29 Torp Eiendomsinvest AS 30 Trondheimsveien Eiendomsinvest KS 31 Tunsberghus Eiendom AS 32 Uddevalla Eiendomsinvest AS 33 Union Universitetsboliger AS 34 Vinterbro Eiendomsinvest AS 35 WexelsPlass AS 36 Kriterier for verdivurdering av eiendom 38 Internrente (IRR) 39 Fearnley Finans Shipping AS 40 1

4 MARKEDS TILBAKEBLIKK Rapporten fra våren 2009 omhandlet bl.a.: Økonomisk og finansiell krise, den verste siden 1930-årene, med de konsekvenser dette fikk og ville få for en rekke land, ikke minst USA og EU De kraftfulle tiltak igangsatt i de forskjellige land for å redde og hjelpe bl.a. banksektoren for derved å unngå finansiell kollaps og systemkrise Radikale rentereduksjoner De store problemer krisen skapte for produksjon, handel og sysselsetting Forventningen til bedring og normalisering i Irak, bl.a. med økt oljeproduksjon Fortsatt store problemer og ulmende kruttønner i Midtøsten, Iran, Afganistan og Pakistan med tilhørende terrorfare verden over skapt av ekstremistiske grupper Fortsatt betydelig fokus på miljø, utslipp og energiøkonomisering med økt bevisstgjøring i land som Kina, India, USA og Australia Midlertidig oppbremsing i Kina, men fortsatt formidabel vekst og vei mot toppen Vestens økonomiske hegemoni tapt til Kina, India og Asia forøvrig sammen med bl.a. Brasil og andre land med betydelige råvareog oljereserver, samt utappede og billige arbeidskraftressurser Rasering av verdier synliggjort gjennom dramatiske børsfall verden over Norges relativt sterke posisjon grunnet tvillingoverskuddene i handelsbalanse og statsregnskap, samt sosialt overskudd gjennom lav arbeidsløshet STATUS MARS 2010 Tilsynelatende bundet krisen ut i 2009 og verden gikk likevel ikke av hengslene, men sårene er ikke leget og vi vet ikke hvor lenge problemene vil vedvare, eller om vi vil få ytterligere tilbakeslag i form av økonomenes W, L eller lang U. Børser har kommet tilbake, verdenshandelen ruller og det råder optimisme flere steder. Likevel er bankenes konstaterte og latente tap store, industrier er lagt ned, arbeidsløsheten er rekordstor i flere land (20% i Spania) og det råder bekymring for enkelte lands gjeldsbetjeningsevne med re-rating av statsgjeld og tilhørende politiske bekymringer. I Hellas råder begrunnet frykt for statens fusk med statistikk og makrostørrelser. Europa og USA forvitres industrielt og produksjon flyttes mot Østen; hele verdens smie og verksted, mens den gamle verden (står dette uttrykk for fall?) hengir seg til service, finans, sosialtjenester og fritid. Det stilles spørsmål ved USD som reservevaluta er greenback effekten i ferd med å fortape seg og hvor lenge ønsker alle land i verden å sitte med reserver i en valuta som ikke lenger representerer en reell styrke ut fra alle klassiske sosialøkonomiske regler? Men Kina befinner seg i en catch 22 situasjon med sine enorme reserver i USD. Hva er alternativet? Og hva skjer dersom kineserne i en gitt, dog lite sannsynlig situasjon, skulle dumpe sine USD papirer? Uansett må det forventes at mye vil endre seg når Kina og India tar pall-plass i verdens BNP-ranking. Etter klimatoppmøtet i København som ikke ble en suksess, men nyttig og viktig for den fortsatte debatt, og der også en del nyanserte og mer kritiske synspunkter fikk gehør, er heldigvis naiv satsing på biodiesel o.l. kommet mer i bakgrunnen. Vi synes også debatten knyttet til vind- og kjernekraft er blitt mer nyansert og håper at dette vil fortsette. Norsk økonomi går ganske godt, men avindustrialiseringen fortsetter, og nå står kanskje også noen av de produktmessig og ensidig kraftbaserte samfunn i Vest-Norge overfor betydelige omstillinger og reduksjoner; fortsettelsen av en allerede igangsatt prosess. Konkurranseutsatte arbeidsplasser taper terreng til mer skjermede virksomheter der for mye fokus er på job security osv. Dette er en bekymringsfull utvikling. Mennesker som skaper nye virksomheter og de som hele tiden konkurrerer i eksportog internasjonale markeder fortjener mer enn rosende ord i pressen fra politikere på delegasjonsreiser. Statens Pensjonsfond Utland ( Oljefondet ) som etter et elegant comeback og stadig tilførsel av nye penger, nærmer seg en forvaltningskapital på 3 billioner (NOK mrd.). Etter fjorårets turbulens og debatt om forvaltningen, forventer vi endringer i form av mer uavhengighet fra Norges Bank, oppdeling og større grad av benyttelse av norske forvaltere. Videre virker det som om det er vedtatt statlig tradisjon heller å benytte dyre utenlandske eksperter e nn å bidra til oppbygging av en norsk kapitalforvaltningsindustri gjennom bruk av nasjonale ressurser. Dette vil forandre seg. Økende bevisstgjøring om behovet for oppbygging av alternativ ekspertise utenom olje, industri, shipping og offentlig forvaltning kommer. For egen del observerer vi med interesse at Oljefondet nå også har definert eiendom som en spennende aktivaklasse. Etter kapitaltørke mot slutten av 2008 og halve 2009, kom markedene tilbake og det ble reist betydelige beløp, ikke minst som høyrenteobligasjonslån til lavt ratede låntagere. Private equity markedet livnet også til, særlig innenfor eiendomssektoren; ny kapital til shippingprosjekter vil nok vente på seg grunnet den pågående krise. Likevel utviser investorene stor grad av forsiktighet; mange har store tap på bøkene fra bl.a. aksjemarkedet og direkteinvesteringer. Innenfor eiendom er det på tross av ovennevnte lagt ut langt færre prosjekter enn for et par/tre år siden; det er simpelthen mindre omsetning og eventuelle selgere er tilbakeholdne i påvente av et bedre marked og et høyere prisnivå. Rentene har som kjent falt kraftig. Eiendomsbesittere med rentebindinger som kommer til fornyelse ser for seg bedre cash flow i sine prosjekter og potensielle kjøpere har samme forventning; dette virker positivt inn på eiendomsprisene som derved opprettholdes; dette oppveier frykten for mulighetene for stigende ledighet og fallende leie. Tilsvarende har det vært lite opphørssalg av eiendomsandeler, bortsett fra i noen få tilfeller der selgerne har hatt likviditetsskvis grunnet behov for eksempel knyttet til innkallinger i andre selskaper her ligger det noen muligheter. Det er også gledelig å konstatere at banker og långivere gjennom denne periode på tross av fundingvanskeligheter og marginøkningsbehov har oppført seg edruelig i forhold til eventuelle betalingsproblemer og verdifallsituasjoner. De har unnlatt å iverksette drastiske tiltak som for eksempel tvangssalg. Formodentlig var lærepengene for dens slags oppførsel så dyre under den forrige store bankkrisen i 1991 at det ikke frister til gjentagelse. I takt med rentefallet har altså bankenes marginer økt betydelig, angivelig som et midlertidig skritt til fundingen bedrer seg. Til syvende og sist er det forhandlinger og refinansiering som skal til for å oppnå 2

5 en større grad av normalisering av lånemarginene. Bankene har på sin side nå meget god løpende inntjening; dette vil gi dem mindre behov for drastiske tiltak mot låntagere med problemer så lenge panteverdiene er intakte. I denne sammenheng skal også norske banker roses; typisk er lånedokumentasjon og vilkår generelt enkle og lettere å forholde seg til enn hva som tilbys fra utlandet selv om både løpetider og marginer der kan være bedre. Etter reduksjon av Norges Banks styringsrente helt ned til rekordlave 1,25% p.a. er denne nå langsomt på vei oppover. Den kortsiktige flytende rente tillagt en normalisert margin tilsier en utlånsrente i underkant av 4% p.a. og for 5 år ca. 5,50% p.a. I utlandet er det enda billigere å låne, grunnet fortsatt rekordlave renter. For et år siden var NOK lav mot USD, EUR og en del andre valutaer. Dette har forandret seg og NOK er fortsatt meget sterk etter å ha nådd en topp i 4. kvartal En slik sterk krone frister enkelte til å gjøre eiendomskjøp i utlandet der prisene mange steder fortsatt har et stort potensiale, men det fordres mer egenkapital enn hva vi er vant til i Norge. EIENDOMSMARKEDET Yielden (dvs. netto leieinntekt uttrykt i % av eiendomspris) har sunket noe siden første halvdel i 2009; dette betyr at nye kjøp/prosjekter er priset høyere nå, se omtale over. Tilsvarende har eksisterende prosjekter, bl.a. i vår portefølje, verdimessig blitt priset noe opp (til lavere yield). Rekordprisene for kjøp og utleie i Oslos CBD (Central Business District) fra tidligere år vil nok bli stående lenge. Derimot i en del andre strøk av Oslo og ellers i landet har leieprisene falt vesentlig mindre/vært opprettholdt. Ledigheten er imidlertid fortsatt urovekkende og det er ikke tegn som tyder på at denne skal falle noe særlig utover i Vi tror leieprisene fremover vil utvise en nokså flat tendens på generell basis med mulighet for fall for ledigstilte bygg i såkalte prime areas. Nybyggingsaktiviteten har avtatt etter diverse ferdigstillelser, dog med enkelte vesentlige unntak; nytt hovedkontor for Statoil for eksempel, eller Bjørvikautbyggingen. Vi tror igangsettelse av nye leiligheter vil tilta fremover da kombinasjonen av godt opprettholdte priser og relativt lave byggepriser frister. Verdiene mener vi vil stabiliseres/stige noe; her vil de generelle økonomiske vilkår og rentenivået være avgjørende. For eiendommer med leiekontrakter vil pris og omsetning i minst like stor grad som før avhenge av kvalitet på leiekontraktene; leietagers betalingsevne vil i større grad bli gjenstand for analyse og kredittvurdering, og man vil se større prisdifferensiering knyttet til underliggende risiko. Kanskje vil praktiske storhandels- og håndterlige lagerbygg med beliggenhet nær de viktige trafikkårer få større fokus fremover, mens delvis tomme kontorbygg er vanskeligere selv om disse vil kunne gi gode muligheter for den modige. De av noen forventede asset plays og spekulative kjøp ev. i samarbeid med kreditorer og med soft credits er det ikke blitt noe av, mye på bakgrunn av bankenes kjølige holdning til å gi fra seg panteobjekter med potensiale over tid (se over). Selv om en del mindre seriøse og nyetablerte aktører har forsvunnet har avskallingen hittil vært beskjeden, men kanskje dette tiltar når det ikke lenger er noe fett å tære på. I mange nye eiendomsselskaper og -fond kan man nå kjøpe andeler/aksjer til rabatt i forhold til utleggelseskursen, men disse kan være vanskelige og arbeidskrevende å analysere og fullstendig informasjon er ikke alltid tilgjengelig. Fra noen av dem vil eiendommer bli lagt ut for salg, kanskje for å lette balansen for derved å reise cash og/eller for å blidgjøre banker, gjerne utenlandske, med krav/covenants som overvåkes nøye. Enkelte av disse prosjektene har store og dyre overkurser å dra på fra rentebindinger inngått på helt andre nivåer enn de gjeldende. Vi må heller ikke glemme at mange utlendinger fortsatt betrakter Norge som et lite utenforland for de spesielt interesserte, som tar gullmedalje for sitt behov for fritid, trim og ferier. Selv om det ikke finnes bevist empiri for korrelasjon mellom yield og rentenivå, er det åpenbart at det lave rentenivå som nå gjelder og forventningen om at dette vil vedvare, er positivt for eiendomsmarkedet. Når så finansieringsmuligheten kommer tilbake med økende utmålingsgrad, vil flere aktører melde seg på kjøperkarusellen. De som har betydelig egenkapital og som kan kjøpe uten finansieringsforbehold har en stor fordel i konkurransen. Dette har vi i det siste sett flere eksempler på og en del eiendommer er kjøpt av familieselskaper/mindre grupperinger uten nevneverdig eierspredning og uten særlig syndikeringsaktivitet. Dette kan bli en trend, i det flere kapitalister ønsker å salte ned midler i eiendom uten særlig operasjonell risiko. Dette passer også godt knyttet til arveog familieoppgjør der man etter utløpet av en langsiktig leiekontrakt står med en tilnærmet gjeldfri eiendom. 3

6 Vi tror det vil bli mer fokus på pris pr. kvm, i alle fall bør det det. Ved uforandret yield og lavere leie, vil dette nøkkeltallet bli mer attraktivt. Vi har alltid ansett dette som viktig og interessant hensett til nybygningsog tomtepris, selv om byggepris pr. kvm kanskje har falt i det siste. Er bunnen nå nådd? I Norge ble det i 2009 omsatt næringseiendom for tilsammen ca. NOK 13 mrd., ned fra foregående års 27 mrd., 53 mrd. og 68 mrd., mao. en sterkt fallende trend. For Fearnley Finans opprettholdes en opportunistisk approach, dvs. vi ser på forskjellige typer eiendom. Vi forventer fortsatt befolkningsvekst og demografiske strømninger som kanskje allerede om et par år kan øke behovet for boliger, særlig i Oslo-området. Attraktive tomter vil alltid vurderes. Norsk aktivitet i utlandet har nesten stoppet opp og mange har brent seg, bortsett fra Sverige, som vi og andre betrakter som et tilnærmet hjemmemarked. I Sverige har man imidlertid merket de dårlige tidene mer enn her, og det er stadig tilbud om kjøp av eiendom i dette store marked. Kanskje blir 2010 året for nye kjøp? God logistikk-, butikk- og kjøpesentereiendom tilbys mot lange leiekontrakter, renten er lav og SEK fortsatt godt opprettholdt (glem dog ikke valutarisikoen), men tilgjengeligheten på godt utmålte lån er dårligere enn her. Gjennom de senere år, dog mindre de siste 2 3 år som forklart over, har Fearnley Finans vært meget aktiv i forhold både til kjøp og salg. Vi er i dag fortsatt forretningsfører for en portefølje bestående av ca. 27 eiendomsprosjekter (hvorav noen små) med til sammen over kvm. og med en antatt markedsverdi rundt NOK 5,5 mrd. Siden 1994 har vi lagt ut 83 prosjekter, hvorav 55 også er blitt solgt med svært gode resultater for investorene. Verdi solgte prosjekter er NOK 12,3 mrd. Se også oversikten over gjennomførte salg og hvilken avkastning disse har gitt. En årlig gjennomsnittlig forrentning (IRR) på 45% knyttet til solgte prosjekter taler for seg. I tillegg til eiendom er det lagt ut ca. 55 maritime prosjekter, hvorav 22 fremdeles er aktive (med 36 skip) og med Fearnley Finans som forretningsførere. Antatt markedsverdi er ca. NOK 3,5 mrd. I de senere år har det vært et tilbakeslag på shippingsiden. Samlet prosjektportefølje eiendom/ maritim har således en antatt verdi i dag stor NOK 12 mrd. FREMTIDEN/BETRAKTNINGER Vi konstaterer at interessen for nye investeringer siden høsten 2008 har vært begrenset, men vi har likevel lagt ut 3 nye prosjekter i perioden, det siste med overtagelse i mars Uansett, næringseiendom som aktivaklasse består som en fin form for langsiktig investering, en viss andel av ens aktiva bør være plassert her. Kontantstrømmen lager avkastningen, timing og exit skaper meravkastning. Således kan et godt tidspunkt for kjøp være når det er betydelig yield gap, dvs. stor avstand mellom rentenivå og yield, slik det faktisk er nå. Vi har merket lite til problemer blandt våre investorer som synes å ha sterk økonomi tross de dårlige tider. Våre prosjekter er enten organisert som KS eller AS med stor grad av minoritetsbeskyttelse gjennom trigger klausul på 20 25%, tilbudsplikt dersom en deltager kommer over en viss eierprosent etc. Vår erfaring er at dette også bidrar til å gjøre andelene/aksjene lettere omsettelige. Etter innføringen av fritaksmodellen benytter også privatersoner aksjeselskaper for sine investeringer. Gjennom disse kjøper man aksjene/andelene i eksisterende eiendomsselskaper som igjen eier eiendommen(e) man overtar. Således får selgerne glede av Fritaks-modellen, men innrømmer til gjengjeld rabatt (7 10%, avhengig av avskrivningssats) for å kompensere for de mindreavskrivninger man vil få fremover fordi den solgte eiendoms skattemessige bokførte verdi i eierselskapet normalt er lavere enn kjøpsprisen. Ved å kjøpe askjene i et eiendoms-selskap påløper ikke dokumentavgift. Med den nye Lov om verdipapirhandel stilles det visse krav til våre investorers profesjonalitet, minimumsinvesteringsbeløp osv. Det fordres også gjennomgående deltagelse via egne aksjeselskaper. Fritaksmodellen er som kjent noe endret fra tidligere ved at man enkelt fremstilt må inntektsføre 3% av inntekt ved salg (for derved å kompensere for det implisitte sjablongfradrag man har for kostnader). Forøvrig tilstreber man å benytte/opprettholde den form for deltagerbeskyttende avtaleverk man hittil har anvendt for KS er. Vårt fortsatte hjertesukk er at inntektsskatten, inkl. toppskatt, for lønnstagere er for høy i Norge, samtidig som den har fallt i utlandet. Vi forstår fortsatt ikke hvorfor arbeid beskattes så hardt, og tror man ville være bedre tjent med en reduksjon av inntektsskatten til et nivå mer på linje med kapitalskatten, eller ca. 30%. Også når det gjelder formuesskatt og arveavgift er Norge ute av kurs i forhold til utlandet. Utlendingers aksjeinnehav er ofte gunstigere beskattet enn nordmenns. Vi ser for oss økt utflytting av nordmenn til utlandet, ikke minst av ressurssterke grundere. Vi gjentar vår kjepphest om at vi stiller oss uforstående til behovet og rasjonalet bak en såvidt høy arbeidsgiveravgift. Det gleder oss imidlertid at Høyesterett nylig, med knappest mulig flertall, avsa dom i saken enkelte rederier anla mot staten ifm. den s.k. rederibeskatningen der Stortinget hadde vedtatt å bryte det hevnbundne rettsprinsipp nedfelt i Grunnloven om at ingen lov skulle gis tilbakevirkende kraft. Vi vil anbefale alle stortingsrepresentanter og en del embetsmenn å lese denne dommen inngående. DENNE RAPPORTEN HVORDAN BRUKE DEN? Alle våre eiendomsprosjekter er omtalt på lik linje med våre prosjekter innenfor maritim sektor (se egen rapport). Meningen er at investorer og andre interessenter kan danne seg et godt bilde av eiendomsmarkedet, vår virksomhet og muligheter for deltagelse når prosjekter blir lagt ut eller gjennom annenhåndsmarkedet. Ikke nøl med å kontakte oss! Som vanlig vil vi takke våre investorer, långivere, leietagere, meglerkontakter og andre forbindelser for et førsteklasses og tillitsfullt samarbeid hittil og ser frem til fortsettelsen og til bedre og mer aktive tider fremover! Oslo, mars 2010 Med vennlig hilsen Fearnley Finans Eiendom ASA 4

7 OM FEARNLEY FINANS EIENDOM ASA Fearnley Finans Eiendom, et datterselskap i Astrup Fearnley Gruppen, er et prosjektmeglerforetak med spesialisering innenfor tilretteleggelse av eiendomsprosjekter i Norge og i utlandet for formuende privatpersoner og institusjonelle kunder. Morselskapet, Astrup Fearnley, kan føre sin historie helt tilbake til 1869 da Thomas Fearnley etablerte befraktnings- og agentvirksomhet i Oslo. I dag består gruppen av ca. 300 medarbeidere, og har kontorer i Europa, USA og Asia. Fearnley Finans ble etablert i 1980 som et resultat av et sterkere ønske fra investorer om direkteinvesteringer innenfor shippingsegmentet. Det var da store kapital- og finansieringsbehov og Fearnley Finans fant dermed sin nisje som formidler av finansiering til ulike typer shippingprosjekter. Høye renter og lavkonjunktur på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av årene drev eiendomsprisene ned til et bunnivå. Fearnley Finans Eiendom så med dette muligheten for sine investorer til å komme inn på eiendomsmarkedet til attraktive priser. I 2007 ble Fearnley Finans delt opp etter virksomhetsområde i tre selvstendige selskaper; Fearnley Finans Eiendom ASA, Fearnley Finans Shipping AS og Fearnley Finans Management AS. Selskapene tilbyr et bredt spekter av investerings-, rådgivningsog finansieringstjenester rettet mot private investorer og selskaper. Som et av Norges eldste prosjektmeglerhus trekker selskapet på Astrup Fearnley gruppens ressurser innenfor bl.a. virksomhetsområdene; fondsmegling, shipping, offshore og consulting. Teamet består av 12 medarbeidere som per i dag forvalter en eiendomsportefølje på ca. NOK 5,5 mrd. innenfor segmentene; kontor, handel, logistikk, utvikling, hotell, og bolig. Hands-on management Organisere styremøter, generalforsamling g etc. Markedsforståelse Bankrelasjoner FEARNLEY FINANS EIENDOM Annenhånds omsetning Skatteoptimalisering Utarbeidelse av ligningspapirer Utarbeidelse av regnskap, likviditetsbudsjetter etc. VIRKSOMHETSOMRÅDENE Direkteinvesteringer Corporate finance Finansiering tilretteleggelse ved kjøp egenkapitalsyndikering og lånefinansiering omsetning av andeler i annenhåndsmarkedet salg rådgivning fusjoner & oppkjøp emisjonsbistand joint venture leasing mezzanine finansiering pantelånsfinansiering forretningsførsel og regnskap forvaltning og oppfølgning 5

8 AVKASTNING SOLGTE PROSJEKTER Alle tall i MNOK Prosjekt Segment Stiftet Kjøpesum Solgt Salgssum Endring Innbetalt EK Utdelinger Utdelinger i% innbetalt EK IRR 1 Lørenskog Næringspark KS Kombi , ,50 171,50 16,20 10,74 66% 122% 2 Kjelsåsveien 161 KS 1 Kombi , ,25 2,87 10,38 3,50 34% 32% 3 Olavsgård Kontorsenter KS Kontor , ,75 3,35 8,92 2,00 22% 21% 4 Lørenfaret 1b KS Kombi , ,00 25,45 5,49 1,79 33% 80% 5 TEBO Senteret KS Handel , ,50 4,74 2, % 6 Ekofiskvegen 1 KS Kombi , ,00-16,00 114,32 56,00 49% 29% 7 Fyrstikktorget KS Kontor , ,67 34,67 20, % 8 Kjelsåsveien 161 KS 2 Kombi , ,50 81,00 17, % 9 Forus Næringseiendom KS Kontor , ,00 8,48 11,00 1,50 14% 22% 10 Dagligvare Invest KS Handel , ,50 14,47 7,90 0,45 6% 30% 11 Økernveien 9 KS Kontor , ,25 38,75 15, % 12 St. Olavs Plass KS Kontor , ,00 5,25 12, % 13 Fredrik Selmersvei 2 KS Kontor , ,38 27,38 21, % 14 Karenslyst Alle 16 KS Kontor , ,00 15,50 22,00 2,00 9% 22% 15 Notodden Næringspark KS Kombi , ,70 20,70 7,00 5,00 71% 52% 16 Nydalen Eiendomsinvest KS Kontor , ,00 46,70 34, % 17 Dagligvare Østlandet KS Handel , ,00 25,86 9,15 0,82 9% 33% 18 Fridtjof Nansens vei 12 KS Kontor , ,00 14,00 15, % 19 Ålesund Hagesenter KS Handel , ,00 14,70 5, % 20 Karenslyst Alle KS Kontor , ,00 85,00 90, % 21 Jernkroken 16 KS Kombi , ,00-4,30 6,00 2,60 43% 14% 22 Haugerud Senter KS Kombi , ,00 5,90 10,45 10,82 104% 16% 23 Knudsrødveien 7 KS Kombi , ,00 4,76 40,00 5,80 15% 26% 24 Pilestredet Utsyn AS 1) Utvikling , ,88 10,03 13, % 25 Midtunlia 73 KS Logistikk , ,25 23,25 5,25 1,30 25% 42% 26 Dagligvare Oslo Eiendom KS Handel , ,00 26,50 3, % 27 Breigata 10 KS Kontor , ,00-2,00 5,50 1,50 27% 22% 28 Forus Eiendomsinvest KS Kontor , ,77 29,77 41,00 7,00 17% 78% 29 Fredensborgveien KS Kontor , ,00 38,60 15, % 30 Hotell Eiendom AS Hotell , ,00 100,00 225, % 31 Dusavik Næringspark KS Kombi , ,50 54,26 10,00 7,00 70% 37% 32 Ole Deviksvei KS Kontor , ,00 35,40 14, % 33 Raufoss Næringspark KS Industri , ,00 350,00 70, % 34 Borgestad Eiendom KS Kombi , ,00 22,38 22, % 35 Chr. Kroghsgate 30 KS Kontor , ,00 92,56 14, % 36 Smestadgård KS Kontor , ,75 16,48 4,56 3,60 79% 26% 37 Haslevangen 16 KS 2) Kontor , ,00-2,75 4,50 0,23 5% -14% 38 Lørenfaret KS Kombi , ,00 50,00 7,35 3,50 48% 30% 39 Høyden Eiendom KS Industri , ,43 40,43 21,90 2,50 11% 92% 40 Fyrstikkalleen 1&3 KS Kontor , ,00 23,00 27,00 2,70 10% 12% 41 Borg Logistikkbygg AS Kombi , ,50 43,50 89, % 42 Asker Eiendomsinvest AS Kombi , ,00 128,00 54, % 43 Kjølberggaten 31 KS Kontor , ,00 5,42 6, % 44 Skøyen Næringseiendom AS 3) Utvikling , NA NA 71,12 - NA 18% 45 Drammen Fjordpark KS Kombi , ,00 44,00 21,30 6,00 28% 40% 46 Økern Park KS 4) Kontor , ,50 86,50 35,00 53,15 152% 30% 47 Sven Oftedals vei 2-8 KS Kombi , ,40 115,29 21,00 15,00 71% 37% 48 Leangbukta Marina AS Logistikk , ,74 10,74 27,50 0,00 0% 57% 49 Drammen Eiendom Invest KS Kombi , ,00 21,00 20,90 2,88 14% 40% 50 Askim Næringspark KS 5) Kombi , ,00 169,00 14,80 0,00 0% 61% 51 Union Eiendomsinvest AS 6) Kontor , ,80 31,60 16,60 3,86 23% 40% 52 VVS Huset KS Kombi , ,00 68,87 78,15 0,89 1% 21% 53 Kongensgt. 22 Eiendomsinvest AS Kontor , ,00 25,85 20,00 0,00 0% 35% 54 Hasle Utvikling AS 7) Utvikling , NA NA 317, NA 55 SkøyenHagen AS Utvikling , ,54 201,1 74,11 186,81 252% 29% 56 Pilestredet Park Invest AS 8) Utvikling , NA NA 45,00 64,00 142% 25% Sum Gjennomsnitt % 45% Note 1) Salg av aksjer (basert på pris pr. aksje) i utviklingsprosjekt. Peab Boligutvikling AS kjøpte ut resterende aksjonærer Note 2) Estimert eiendomsverdi ved salg av andeler. Note 3) Salg av samtlige aksjene til eksisterende aksjonær. Note 4) Salgssum inkluderer salg av to bygg, et i 2005 og et i 2007, til sammen NOK 371,5 mill. Note 5) Investert ca. 90 mill. Note 6) Kurs SEK/NOK ved salg 84. Note 7) Etablert eget utviklingsselskap og overtatt/kontrollert av eksisterende aksjonærer. Note 8) Estimert restutbetaling NOK 14.5 mill. er inkl. i utdelinger. 6

9 TRANSAKSJONSVOLUM MRD Grafen viser utviklingen i total verdi for prosjekter under forvaltning av Fearnley Finans Eiendom basert på stiftelses-verdier. Fearnley Finans Eiendom kan siden 1994 vise til et transaksjonsvolum (kjøp/salg) på ca. NOK 26,6 mrd Nye prosjekter Solgte prosjekter Total verdi av prosjekter under forvaltnin TRANSAKSJONSVOLUM I ANTALL PROSJEKTER ANTALL Grafen viser utviklingen i antall prosjekter under forvaltning av Fearnley Finans Eiendom. Pr. forvalter Fearnley Finans 27 eiendomsprosjekter med en samlet verdi på til sammen ca. NOK 5,5 mrd Nye prosjekter Solgte prosjekter Prosjekter under forvaltning GJENNOMSNITTLIG AVKASTNING PR. ÅR FOR SOLGTE PROSJEKTER Tall i MNOK 15% 21% 26% 39% 43% 51% 45% 25% 60% 45% 30% 15% Grafen viser historisk gjennomsnittlig avkastning pr. år (IRR) og forskjellen mellom total inngangsverdi og salgssum for solgte prosjekter pr. år i perioden 2000 til Fearnley Finans Eiendom har totalt realisert eiendom for ca. NOK 11,3 mrd. Fearnley Finans Eiendom har realisert 55 prosjekter med en gjennomsnittlig avkasting på 45%(IRR) % Verdi stiftelse Verdi salg Gjennomsnittlig årlig IRR 7

10 PROSJEKTOVERSIKT Estimert eiendomsverdi Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% Sidenr. Prosjekt Segment Størrelse bygg (kvm) Estimert VEK pr. 1% Brutto leie AK Eiendomsinvest AS Industri Sør/vest Norge Bulgaria Property Fund AS Utvikling Bulgaria - NA NA EiendomsInvest 2009 AS Investering NA Eiendomsselskapet Vest-Sverige AS Bolig/Næring Sverige Grensesvingen 9 Eiendom KS Kontor Oslo Grini Næringspark KS Kontor Bærum Hellerudsletta Eiendom Holding AS Utvikling Oslo Helsfyr Eiendomsinvest KS Kontor Oslo Hotellinvest Holding AS Hotell Danmark Kjeller Teknologibygg KS Kontor Kjeller Kjelsåsveien Invest AS Kombi Oslo KombiEiendom Invest AS Industri Skien/Drammen Leiraveien Holding KS Logistikk Oslo Logistikkbygg AS Logistikk Lillestrøm/Bergen Millennium Property KS Utvikling Oslo Oslo Vest Handelseiendom AS Handel Oslo Sentrumshotell Holding KS Hotell Drammen/Lillehammer Ski Skolebygg KS Skole Ski Stavanger Property Invest AS Div. Stavanger Sven Oftedalsvei Holding KS Kombi Oslo Torp Eiendomsinvest AS Kontor Sandefjord Trondheimsveien Eiendomsinvest KS Kontor Oslo Tunsberghus Eiendom AS Kontor Tønsberg Uddevalla Eiendomsinvest AS Bolig/Næring Uddevalla Union Universitetsboliger AS Bolig Sverige Vinterbro Eiendomsinvest AS Kombi Oslo Wexels Plass AS Utvikling Oslo Sum PROSJEKTENES FORDELING PR. SEGMENT Skole; 5% Bolig; 4% Logistikk; 4% Industri;23 % Figuren viser prosjektenes fordeling pr. segment basert på estimert eiendomsverdi pr.. Handel; 5% Utvikling; 11% Kombi; 11% Kontor; 22% Hotell; 15% 8

11 PROSJEKTENE 9

12 AK EIENDOMSINVEST AS Haakon Shetelig Telefon: E-post: Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Jan-Trygve Riise Telefon: E-post: AK Eiendomsinvest AS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 6,4% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% Tilbakebetalt i % av innbetalt 9% Lier, Bergen, Arendal, Kristiansand og Stord Produksjon/lager Aker Solutions ASA og Wärtsilä AS Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) ,3 år Vektet indeksregulering 100% min. 2% maks 4% Utleiegrad 100% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 464 Skattemessig avskrivningssats bygg 2% Teknisk forvalter Mosvold & Co AS 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 1) Netto rentekostnader Estimert skatt Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon. Gj.snitt. brutto leie pr. kvm (BTA) A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Yieldutvikling 7,3% 7,4% 7,6% 7,8% Transje ,27% Transje ,40% Transje ,23% Sum lån/vektet rente ,44% 6,8 år Netto yield, anslag 7,00% 7,25% 7,50% Estimert eiendomsverdi Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 1) Note 1) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMENE Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 82% 84% 87% IRR siden oppstart -2% -9% -17% Nominell avkastning -5% -25% -42% Selskapet eier 5 eiendommer med langsiktige leiekontrakter. Eiendommene på Tranby (Lier), Ågotnes (Bergen), Pusnes (Arendal) Dvergsnestangen (Kristiansand) er garantert av Aker Solutions ASA som står som selvskylderkausjonist. Leieforholdet på Stord er garantert av Wärtsilä Corporation som selvskylderkausjonist. 10

13 BULGARIA PROPERTY FUND AS Haakon Shetelig Telefon: E-post: Christian Bull Telefon: E-post: Tone Kågen Telefon: E-post: Bulgaria Property Fund AS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Kjøpesum pr. kvm tomt ca. 600 Finansiering ved stiftelse Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Kaptial utvidelse ved emisjon per Kapitalutvidelse ved emisjon pr Sum innbetalt egenkapital Byala Bulgaria Utviklingstomt Størrelse tomt ca. (kvm) Antatt utviklingspotensial ca. (kvm) Teknisk forvalter Nordic Ltd. Sum innbetalt egenkapital pr. 1% Sist omsatt pr. 1% Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - BILDE AV EIENDOMMEN Fondet har som forretningsstrategi å forvalte fondets kapital i det bulgarske eiendomsmarkedet gjennom ervervelse av tomter hovedsakelig ved Svartehavet. Selskapet eier tilsammen ca. 40 mål sammenhengende tomt som er omregulert til bolig- og fritidsformål. Selskapet har ingen gjeld og vil fortløpende vurdere igangsettelse og utvikling av tomten etter de til enhver tid gjeldene markedsforhold. 11

14 EIENDOMSINVEST 2009 AS Christian Bull Telefon: E-post: Paul Dehli Navestad Telefon: E-post: Jan-Trygve Riise Telefon: E-post: Eiendomsinvest 2009 AS Stiftet Finansiering ved stiftelse Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Ytterligere kommitert kapital Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% - Dato sist omsatt - Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - BILDE AV EIENDOMMENE Selskapet er etablert med formål om kjøp av andeler/aksjer i annenhåndsmarkedet for etablerte eiendomsprosjektselskaper etter visse retningslinjer, herunder løpetid kontrakter, belåningsgrad, utdelingsevne m. m. 12

15 EIENDOMSSELSKAPET VEST-SVERIGE AS Christian Bull Telefon: E-post: Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Jarle Lome Telefon: E-post: Eiendomsselskapet Vest-Sverige AS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse (SEK) Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm. (SEK) Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 6,2% Finansiering ved stiftelse (SEK) 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold (SEK) Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% NOK Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbake betalt i % av innbetalt - Vest-Sverige Bolig/næring Div. Byggeår Total bygningsmasse (BTA) Parkeringsplasser 438 1) 0,9 år Vektet indeksregulering 100% Utleiegrad 97% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 649 Skattemessig avskrivningssats bygg 2 4% Note 1) Boligporteføljen; rullerende 3 mnd. leiekontrakter (iht. svensk praksis). For Fridaskolen er gj. leietid 10 år. Teknisk forvalter Depoci AB (SEK) 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 1) Netto rentekostnader Estimert skatt Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon. Gj.snitt. brutto leie/utleibart areal (SEK) 2009A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Yieldutvikling 6,8% 6,7% 6,6% 6,8% (SEK) Transje ,81% Transje ,83% Transje ,30% Transje ,22% Transje ,05% Flytende Sum lån/vektet rente ,81% 3,3 år (SEK) Netto yield, anslag 6,50% 6,75% 7,00% Estimert eiendomsverdi Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 1) Note 1) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMENE Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 76% 79% 82% IRR siden oppstart 4% -4% -11% Nominell avkastning 10% -9% -26% Porteføljen består av et antall bolig- og handelseiendommer med et totalt utleibart areal på ca kvm. Eiendommene er beliggede i Gøteborg-regionen. Forretningsideen er bl.a. å selge ut enkeltobjekter i porteføljen. 13

16 GRENSESVINGEN 9 EIENDOM KS Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Christian Bull Telefon: E-post: Tone Kågen Telefon: E-post: Grensesvingen 9 Eiendom KS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 8,3% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% Sist omsatt pr. 1% Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% Tilbakebetalt i % av innbetalt 49% Grensesvingen 9 Oslo Kontor/lager Bl.a. Mölnlycke Health Care AS, BSH Husholdningsapparater AS, Invacare AS, SCA Hygiene Products AS og L Easy AS Byggeår Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) Parkeringsplasser 162 1,9 år Vektet indeksregulering 100% Utleiegrad 97% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 832 Skattemessig avskrivningssats bygg 4% Teknisk forvalter ForvaltningsCompagniet AS 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 1) Netto rentekostnader Estimert skatt 2) Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon. Note 2) Estimert skatt i komplementarselskapet er inkludert i anslaget. Gj.snitt. brutto leie/utleibart areal A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Yieldutvikling 7,5% 7,6% 7,8% 8,0% Transje ,16% Transje ,16% Transje ,21% Transje ,70% Flytende Sum lån/vektet rente ,65% 2,3 år Netto yield, anslag 7,25% 7,50% 7,75% Estimert eiendomsverdi 1) Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 2) Note 1) Inkl. nåverdi av annuitetsleie, utgjørende ca. NOK 1.2 mill. Note 2) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMEN Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 43% 44% 46% IRR siden oppstart 17% 16% 16% Nominell avkastning 572% 538% 506% Eiendommen er beliggende på Helsfyr, Oslo øst. Enkel adkomst, god parkeringsdekning samt gode offentlige kommunikasjoner. Eiendommen er avgrenset av Fyrstikkalléen, Malerhaugveien, Grønvold Allé og Østensjøveien foruten Grensesvingen og ligger inntil Fyrstikktorget. Strømsveien ligger like i nærheten. 14

17 GRINI NÆRINGSPARK KS Christian Bull Telefon: E-post: Paul Dehli Navestad Telefon: E-post: Jan-Trygve Riise Telefon: E-post: Grini Næringspark KS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 9,8% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital etter innkalling nov Uinnkalt ansvarskapital (opprinnelig NOK 9 mill.) Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% Sist omsatt pr. 1% - Dato sist omsatt - Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - Grini Næringspark 10 & 12 Bærum Kontor/lager/garasje Bl.a. First Rent A Car Norway AS, CBM Agenturer ANS, Pilot Pen AS og Craftec AS Byggeår 1978 og 1983, p-hus 1997 Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) Parkeringsplasser 195 3,5 år Vektet indeksregulering 100% Utleiegrad 88% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 736 Skattemessig avskrivningssats bygg 4% Teknisk forvalter ForvaltningsCompagniet AS 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 1) Netto rentekostnader Estimert skatt 2) Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon. Note 2) Estimert skatt i komplementarselskapet er inkludert i anslaget. Gj.snitt. brutto leie/utleibart areal A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld 2) Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Note 2) Inkl. kassekreditt. Yieldutvikling 7,8% 9,3% 9,8% 10,1% Transje ,51% Transje ,44% Transje ,00% Flytende Sum lån/vektet rente ,66% 1,4 år Netto yield, anslag 7,50% 7,75% 8,00% Estimert eiendomsverdi 1) Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 2) Note 1) Eiendommen er regulert for ytterligere utbygging med kvm. Verdi pr. kvm er estimert til NOK NOK 5,7 mill. er hensyntatt. Note 2) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMEN Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 68% 70% 72% IRR siden oppstart -2% -3% -5% Nominell avkastning -17% -29% -40% Eiendommen ligger i Grini Næringspark i Østerndalen i Bærum kommune, ca 2 km. vest for Røa sentrum. Adkomst - og transportmuligheter til og fra næringsparken pr. bil og buss, samt Røabanen (t-bane) til Østerås. Grini Næringspark ble anlagt for ca. 20 år siden. Eiendommen har et utbyggingspotensial på ca kvm. 15

18 HELLERUDSLETTA EIENDOM HOLDING AS Thomas Holtan Leskovsky Telefon: Paul Dehli Navestad Telefon: Jarle Lome Telefon: E-post: Hellerudsletta Eiendom Holding AS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftels pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 7,5% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Emisjon tilknyttet nybygg Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% - Dato sist omsatt - Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - Hellerudsletta Oslo Messehall, utstillingshall etc. Bl.a. Exporama Senteret AS og LeasePlan Norge AS Byggeår ca Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt/festetomt (kvm) Totalt utviklingspotensial med mottatt rammetillatelse (kvm) ,3 år Vektet indeksregulering NA Utleiegrad 74% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 545 Skattemessig avskrivningssats bygg 4% Teknisk forvalter ForvaltningsCompagniet AS 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt 1) Eierkostnad 2) Netto leieinntekt Andre driftskostnader 2) Netto rentekostnader Estimert skatt Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Forutsetter løpende utleie av ledig areal. Note 2) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon, utleiearbeid og felleskostnader ledige arealer. 2009A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Transje ,00% Flytende Transje ,18% Transje ,00% Flytende Transje ,00% Flytende Sum lån/vektet rente ,19% 1 år Netto yield, anslag 8,25% 8,50% 8,75% Estimert eiendomsverdi Rabatt for latent skatt Netto gjeld Verdijustert EK Over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler Andelsverdi pr. 1% 2) Note 1) Hensyntatt verdi av utviklingspotensial på totalt kvm med NOK 60 mill samt verdi ledig areal Note 2) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av verdijustert egenkapital før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMEN Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 84% 86% 88% IRR siden oppstart -25% -30% -35% Nominell avkastning -38% -45% -51% Eiendommen består av til sammen ca. 369 mål tomt, hvorav ca. 118 mål er selveiertomt og resterende ca. 251 mål på festetomt. På eiendommen er det oppført tidsmessige messe- og utstillingshaller. Total bygningsmasse på eiet tomt er ca kvm og det er mottatt rammetillatelse for bygging av ytterligere ca kvm hvorav ca kvm hotell (248 rom), ca kvm messe- og utsillingshall og ca kvm påbygg til nybygd hall. 16

19 HELSFYR EIENDOMSINVEST KS Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Christian Bull Telefon: E-post: Tove Auset Telefon: E-post: Helsfyr Eiendomsinvest KS Stiftet Eiendomsverdi ved stiftelse Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm Netto yield eiendomsverdi ved stiftelse 6,0% Finansiering ved stiftelse 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - Innbetalt egenkapital pr. 1% Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% - Tilbakebetalt i % av innbetalt - Fyrstikkalleen 1 & 3, Helsfyr Oslo Kontor Bl.a. Lindorff AS, Adva Optical Networking AS, Bademiljø AS og Norengros AS Byggeår FA 1: ca. 1950, FA 3: 1990 Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) ca Parkeringsplasser 290 4,2 år Vektet indeksregulering 100% Utleiegrad 97% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) 879 Skattemessig avskrivningssats bygg 2% Teknisk forvalter ForvaltningsCompagniet AS 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt 1) Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 2) Netto rentekostnader Estimert skatt 3) Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. årlig annuitetsleie utgjørende ca. NOK 1,4 mill. Note 2) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon, samt div. investeringer i Note 3) Estimert skatt i komplementarselskapet er inkludert i anslaget. 2009A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Yieldutvikling 7,3% 7,4% 7,6% 7,8% Gj.snitt. brutto leie pr. kvm (BTA) Transje ,27% Transje ,87% Transje ,18% Transje ,90% Flytende Transje ,90% Flytende Sum lån/vektet rente ,19% 3,6 år Netto yield, anslag 7,00% 7,25% 7,50% Estimert eiendomsverdi Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 1) Note 1) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMENE Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 60% 62% 64% IRR siden oppstart 25% 22% 18% Nominell avkastning 102% 84% 68% Eiendommen ligger sentralt på Helsfyr i Oslo med enkel adkomst og god eksponering mot Strømsveien, Fyrstikkalleen og Grenseveien. Det er gode offentlige kommunikasjoner i tilknytning til eiendommen og god parkeringsdekning. Største leietagere er Lindorff AS, Steria AS, Adva Optical Networking AS, Hurtigruta Carglass AS og Bademiljø AS. 17

20 HOTELLINVEST HOLDING AS Thomas Holtan Leskovsky Telefon: E-post: Paul Dehli Navestad Telefon: E-post: Tove Auset Telefon: E-post: Hotellinvest Holding AS Stiftet Selskapsverdi ved stiftelse ved stiftelse (DKK) Eiendomsverdi ved stiftelse pr. kvm. (DKK) Netto yield selskapsverdi ved stiftelse 6,1% Finansiering ved stiftelse (DKK) 1. prior pantelån Innbetalt egenkapital (tilsvarende NOK 138 mill) Prosjektpris ved stiftelse Egenkapitalforhold (DKK) Innbetalt egenkapital ved stiftelse Uinnkalt ansvarskapital - København Hotell Scandic og Choice Byggeår Total bygningsmasse (BTA) Selveiertomt (kvm) Parkeringsplasser ,2 år Vektet indeksregulering 100% Utleiegrad 100% Gj.snitt. brutto leie ved stiftelse pr. kvm (BTA) (DKK) Innbetalt egenkapital pr. 1% (NOK ) Uinnkalt ansvarskapital pr. 1% - Sist omsatt pr. 1% Dato sist omsatt Sum utbytte/utbetaling pr. 1% (DKK) Tilbakebetalt i % av innbetalt 34% Teknisk forvalter Norgani Hotels AS (DKK) 2010E 2011E 2012E Brutto leieinntekt Eierkostnad Netto leieinntekt Andre driftskostnader 1) Netto rentekostnader Estimert skatt Avdrag Prognose utdeling Netto kontantstrøm Note 1) Inkl. kostnader knyttet til egen selskapsadministrasjon. Gj.snitt. brutto leie pr. kvm (BTA) (DKK) 2009A 2010E 2011E 2012E Omløpsmidler Verdi eiendom 1) Sum aktiva Kortsiktig gjeld Langsiktig gjeld Sum passiva VEK Yieldutvikling 6,8% 6,9% 7,1% 7,3% (DKK) Transje ,74% Transje ,68% Transje ,29% Sum lån/vektet rente ,71% 3 år (DKK) Netto yield, anslag 6,50% 6,75% 7,00% Estimert eiendomsverdi Rabatt for latent skatt Netto gjeld VEK Estimert over-/underkurs swap-avtaler VEK inkl. over-/underkurs swap-avtaler VEK pr. 1% 1) Note 1) Beregnet som gjennomsnitt av 1% av VEK før og etter evt. over-/underkurs. BILDE AV EIENDOMMENE Eiendomsverdi pr. kvm (BTA) Finansieringsgrad (eiendom) 76% 79% 81% IRR siden oppstart 10% 5% 0% Nominell avkastning 32% 15% -1% Norgani ASA garanterer brutto leie og drift frem til dvs. barehouse struktur. Clarion Hotel Copenhagen: Beliggende i Sydhavn i København, ca. 6,5 km fra København lufthavn (Kastrup). God beliggenhet i forhold til motorvei E20 og E21. Hotellet har 216 rom for utleie. Scandic Hotel Kolding: ca. 30 minutters kjøring fra Billund lufthavn og Legoland. Hotellet har en god beliggenhet i forhold til motorvei E45. Hotellet har 186 rom for utleie. Scandic Hotel Hvidovre: ca. 8 km fra København sentrum og 15 minutter fra Kastrup. Hotellet har god beliggenhet i forhold til motorvei E20 og E21. Hotellet har 207 rom for utleie. Scandic Hotel Glostrup: ca. 9,7 km fra København sentrum og 14,5 km fra Kastrup. Hotellet har god beliggenhet i forhold til Helsingørmotorveien. Hotellet har 120 rom for utleie. 18

EIENDOMSRAPPORT 2011

EIENDOMSRAPPORT 2011 EIENDOMSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Markedskommentar 2 Om Fearnley Finans Eiendom ASA 5 Avkastning solgte prosjekter 6 Porteføljeoversikt 8 PROSJEKTENE AK Eiendomsinvest AS 10 Bulgaria Property Fund

Detaljer

EiEndomsrapport 2013

EiEndomsrapport 2013 Eiendomsrapport 2013 ASTRUP FEARNLEY AS Fearnleys Asia Singapore Pte. Ltd. Rodskog Shipbrokers Ltd. Fearnleys AS Fearnley Offshore AS Fearnley Offshore Supply AS Fearnley Finans AS Fearnley Securities

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Markedsrapport Q4-2006

Markedsrapport Q4-2006 Tom Rune Lian i Wiersholm, Mellbye & Bech Risikospørsmål ved kjøp og salg av næringseiendom Side 4 Markedsrapport Q4-26 Stig Rognstad i Glitnir Securities Q4 UNION Norsk Næringsmegling AS Hvor stor er

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Investorbrev nr. 1-2013

Investorbrev nr. 1-2013 Investorbrev nr. 1-2013 7. februar 2013 PPN Eiendomsinvest I AS (PPN) Selskap Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig innbetalt: 107 500 000 Totalt antall aksjer:

Detaljer

Markedsrapport Q1 2008

Markedsrapport Q1 2008 Markedsrapport Q1 2008 Glitnir Real Estate Glitnir Real Estate Styrker satsningen på rådgivning ved grenseoverskridende transaksjoner Side 4 Gjesteartikkel av Espen A. Jorvang i Fokus Kreditt Endring i

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA. Investorrapport 2 2010. 13. juli 2010. Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 2 2010 13. juli 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Markedsrapport Q3 2011

Markedsrapport Q3 2011 sk profil 2010 Markedsrapport Q3 2011 Selektive investorer, men mange transaksjoner UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

MARKEDSRAPPORT Q2-2006

MARKEDSRAPPORT Q2-2006 MARKEDSRAPPORT Q2-26 Q2 UNION Norsk Næringsmegling MARKEDET FOR SALG AV NÆRINGSEIENDOM Side 4 STATUS LEIEMARKEDET I OSLO Side 8 UNION Real Estate UNION SATSER PÅ INTERNASJONAL EIENDOMSMEGLING Side 11 UNION

Detaljer

Markedsrapport Q3 2008

Markedsrapport Q3 2008 Markedsrapport Q3 28 Gjesteartikkel av Trond Bratsberg, rådgiver i Enova Verdt å se på energibruken i næringsbygg Side 5 Transaksjonsmarkedet Lånefinansiering skaper stadig utfordringer Side 1 Avkastning

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond

Kapitalforvaltningsrapport. k profil 2010. UNION Eiendomskapital 2014. Prognoser for eiendomsmarkedet. Beste skandinaviske eiendomsfond 4 Prognoser for eiendomsmarkedet 8 Beste skandinaviske eiendomsfond 10 Forvalter NOK 9 mrd i eiendomsverdier k profil 2010 Kapitalforvaltningsrapport UNION Eiendomskapital 2014 3 INNHOLD Vi skaper verdier

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 2. Rapport kvartal pr. 30. SEPTEMBER 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Eiendomsfondet eies av

Detaljer

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Investorrapport 3 2010 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA 10. november 2010 Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Nøkkelopplysninger Etablert 30. desember 2005 Gjenværende levetid Minimum 5 år Belåningsgrad

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

ÅRSRAPPORT 2011. DnB NOR Eiendomsinvest I ASA ÅRSRAPPORT 2011 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Badehusgaten 41 nytt parkeringsanlegg sentralt plassert i et attraktivt kontor område i Stavanger sentrum. Dette er Fortin DnB NOR Eiendomsinvest I ASA er et

Detaljer

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold

3 Dette er Entra Eiendom AS. 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked. 6 Viktige hendelser 2004. 10 Hovedtall og finansielle forhold Årsrapport 2004 3 Dette er Entra Eiendom AS 4 Bra resultat i et svakt utleiemarked 6 Viktige hendelser 2004 10 Hovedtall og finansielle forhold 16 Eiendomsporteføljen 20 Vurderinger av markedsverdier EVA

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 2. kvartal 2009. 6. august 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 2. kvartal 2009 6. august 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 2. kvartal 2009 Innhold Side Leder 3 Nytt siden sist 4 Verdiutvikling

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA

Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA DnB NOR Eiendomsinvest I ASA c/o Basale Postboks 5666 Sluppen, 7484 Trondheim Telefon 06760 Telefaks 73 80 66 50 www.fortin.no Årsrapport 2013 DnB NOR Eiendomsinvest I ASA Dette er FORTIN DnB NOR Eiendomsinvest

Detaljer

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Rapport pr. 31. mars 2008 Nordisk Areal I AS SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS 1 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsfond som har som formål å bygge opp en aktivt forvaltet nordisk eiendoms portefølje.

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer