Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo"

Transkript

1 Forvaltningsplan, del 2 - Bygning bygg 24 : Trafo Byggnamn Verneklasse / status Omfang GAB-nr bygg 01 hovudbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg 02 administrasjonsbygg 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg 03 behandlingsbygg 1 1 Eksteriør 48/23 bygg 04 behandlingsbygg 2 1 Eksteriør / Interiør 48/23 bygg 24 trafo 1 Eksteriør 48/23 Rev: Bygg 24 Trafo 1

2 Innhaldsliste 1 Førelagt Riksantikvaren Vern Formelt grunnlag for freding/ ev. vern Kulturminnemyndigheit Omfang av freding/ev. vern Forskriftsvernet Omfang Formål Grunngjeving Historikk Kort historikk om bygning Vedlikehald Sakshandsamingsrutinar Bygningskatalog Bygningsdeler: tilstand, tiltaksforslag og verneverdi Eksteriør bygningsdelar, tilstand Bygningsdel, tilstand og tiltak Verneverdi / sårbarheit Planteikningar og snitt Informasjon om planarbeidet Rev: Bygg 24 Trafo 2

3 1 Førelagt Riksantikvaren Dato Namn Revidert Revidert Sakshandsamar: Helse Førde HF Jens Otto Hestad Førelagt Riksantikvaren Riksantikvaren Vedteke HF Helse Førde HF Vedteke av RHF Helse Vest RHF Opplysningar om bygningen 1 Anleggets namn Bygg 24 Trafo (ref LVP ) Bygningens namn Trafo GAB - nummer 48/23 Kommune Eigar Forvaltar/brukar Noverande bruk Høyanger kommune Helse Førde HF Helse Førde HF Bygge år Vernestatus Verneomfang Reguleringsstatus Beredskap/teknisk/trafo Verneverdi 1 eksteriør Eksteriør: hovudelement som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v. Kommunedelplan: Offentleg formål 1 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer. Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan. Vedlegg nr. 34. Rev: Bygg 24 Trafo 3

4 Askeladden ID Ref Landsvereplan Datering SOSI Gnr / Bnr Verneverdi Eksteriør Verneverdi Interiør Verneverdi Utomhus Forvaltningsplan del 2 bygning trafo, Psykiatrisk Klinikk Avd. Tronvik Fredinga omfattar bygningane som nemnt ovanfor. Fredinga skal sikre enkeltbygningane, bygningane sin innbyrdes samanheng samt kulturhistoriske verdiar knytt til anlegget som heilskap. 2 Vern 2.1 Formelt grunnlag for freding/ ev. vern Vernet av eksteriør/inventar til bygningar i verneklasse 1 er heimla i Landsverneplan for helsesektoren (2008), og kgl. res. Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar Ev. Bygningen er freda ved Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 2 dato. 2.2 Kulturminnemyndigheit Riksantikvaren er kulturminnemyndigheit i spørsmål om søknadspliktige tiltak som angår freda bygningar og anlegg i statleg eige. Hovudregel for behandling av freda bygningar og anlegg er at det må søkast om løyve for alle tiltak som går ut over vanleg vedlikehald. Kva som er søknadspliktig etter kulturminneloven har en vidare definisjon enn kva som er tilfelle etter plan- og bygningslova. For utdjuping av kva som kan reknast som vanleg vedlikehald og kva som er søknadspliktige tiltak sjå pkt. 7.2 Vedlikehaldsbestemmelser i Del 1: Kompleksdelen. 2.3 Omfang av freding/ev. vern Vernet omfattar hovudbygg, administrasjonsbygg, trafohus, pasientpaviljong 1 og 2, samt uteområde som vist på vedlagte kart. Omfang spesifiserast dersom det kun er utvalte rom/deler av bygningen som omfattast Oversikt freda (og verna) bygningar ved Tronvik anlegg: Bygg nr Kompleks Byggnamn Hovudbygg / Administrasjonsbygg / Behandlingsbygg / Behandlingsbygg / Trafo / Utomhusanlegg 43/85 2 Tabellen tilpassa informasjon som korrespondere både med LVP, fredingsforskrift og HF sine eigne opplysningar/register. Fredinga omfattar bygningane som nemnt ovanfor. Fredinga skal sikre enkeltbygningane, bygningane sin innbyrdes samanheng samt kulturhistoriske verdiar knytt til anlegget som heilskap. Rev: Bygg 24 Trafo 4

5 3 Forskriftsvernet 3.1 Omfang Fredinga omfattar bygningen sitt eksteriør og inkluderer hovudelement som konstruksjon, fasadekomposisjon, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vindauge, dører, pipeløp over tak og detaljer som skilt og dekor m.v. 3.2 Formål Formålet med fredinga er å bevare trafobygget som eksempel på mindre tekniske bygg knytt til 1950-tallets institusjonsbyggeri og som integrert del av helsehistorisk viktig eksempel på ein psykiatrisk pleieheim frå perioden Fredinga skal sikre bygningen sin opphavlege arkitektur. Formålet med fredinga er vidare å sikre hovudstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljering så som fasadeløysing, opphavlege og eldre deler som dører og vindauge, samt materialbruk og overflater. 3.3 Grunngjeving Bygningen har helsehistorisk verdi som eksempel på mindre tekniske bygg knytt til 1950-tallets institusjonsbyggeri. Som del av Fylkessjukeheimen Tronvik innordnar bygget seg i formspråk, dimensjoner og materialbruk og gir anlegget et heilskapleg og variert preg. Materialbehandling og utføring vitnar om bevisst formgjeving i så vel eksteriør som interiør. Rev: Bygg 24 Trafo 5

6 4 Historikk Fylkessjukeheimen Tronvik var den første institusjonen for psykiatriske pasientar i Sogn og Fjordane. Sjukeheimen ble planlagt etter svenske forbilde, skalte vårdhem, etter vedtak i fylkestinget Anlegget sto ferdig på Tronvik gard i 1956, som ein av landets første opne psykiatriske behandlingsheimar. Hovudbygningen blei bygt for 85 pasientar med sengeposter, isolatceller, fellesareal, kjøkken m.v. 4.1 Kort historikk om bygning Sjå kompleksdelen for supplering. 5 Vedlikehald Hovudregel for behandling av freda og verna bygningar og anlegg er at det må søkast om løyve for alle tiltak som går ut over vanleg vedlikehald. For utdjuping av kva som reknast som vanleg vedlikehald og kva som er søknadspliktige tiltak, sjå pkt. 5 Vedlikehald/Søknadspliktig i Del 1: Kompleksdelen. 6 Sakshandsamingsrutinar Sjå Del 1: Kompleks pkt og Saksbehandlingsreglar. Rev: Bygg 24 Trafo 6

7 7 Bygningskatalog 7.1 Bygningsdeler: tilstand, tiltaksforslag og verneverdi Foto 1: Fasade nord Foto 1: Fasade aust Rev: Bygg 24 Trafo 7

8 Foto 3: Fasade sør Foto 5: Fasade vest Rev: Bygg 24 Trafo 8

9 7.2 Eksteriør bygningsdelar, tilstand Søyle og søylesko i betongrør. Pusskader. Skader i gesims og vindskier. Ventiler til aggregat Rust i nedkant av dør. Maling flasser noen steder som her i vinduskarm. Rev: Bygg 24 Trafo 9

10 7.3 Bygningsdel, tilstand og tiltak Bygningsdel Beskrivelse / Tilstand* Tiltak Grunn og sokkel Betongplate på mark. Ingen. Bæresystem Mur og takstoler. Takkonstruksjonen er snudd 90 grader fra opprinnelig møneretning på 1990-tallet. Tresøyle mot nordvest. Ingen. Tresøyle skrapes og males. Vegger Pusset og malt mur. Rom for hovedfordelingstavle er bygget til senere som kan være årsaken til spekkdannelser. Maling flasser visse steder. Tak Aluminiumstak. Nylig skiftet og reparert. Ingen. Vindskier og Vindskier er skadet. Takrenner og nedløp er i takrenner bra stand. Dører Vinduer Aluminiumsdør til trafo. Tredør til aggregat. Ståldør til hovedtavle er rusten i nedkant. Et vindu til trafo og et vindu over dør til aggregat. Jernramme og sprosser. Flassende maling fjernes og pusskader utbedres. Det skal benyttes produkter som tilfredsstiller tekniske og estetiske krav i henhold til opprinnelig utførelse. Sprekkdannelse holdes under oppsikt. Ødelagte bord skiftes ut med tilsvarende. Ved senere utskiftning av takrenne skal de erstattes med halvrund sinkrenne med vulst. Ståldør rustbehandles og ny del skjøtes på i underkant. Tredør skrapes og males. Ingen. For senere vedlikehold skal ventiler rustbehandles og males. Det skal benyttes produkter som tilfredsstiller tekniske og estetiske krav i henhold til opprinnelig utførelse. Ventiler Ventiler til aggregat. Ventiler rettes opp, rustbehandles og males. Det skal benyttes produkter som tilfredsstiller tekniske og estetiske krav i henhold til opprinnelig utførelse. 7.4 Verneverdi / sårbarheit Verneverdi / Sårbarhet Generelt Det er av stor betydning at opprinnelig materialbruk og detaljer opprettholdes. Derfor skal alle bygningsdeler i størst mulig grad repareres og ikke skiftes ut. Hvis utskifting er nødvendig skal det benyttes samme materialkvalitet og dimensjon som for den opprinnelige bygningsdelen. Det skal generelt tilstrebes å tilbakeføre alle bygningsdeler til opprinnelig utførelse i henhold til tegningsdokumentasjonen og farge/materialundersøkelser. Rev: Bygg 24 Trafo 10

11 8 Planteikningar og snitt Vart bygd i 1956 med vanleg betongsokkel nederst og treverk i etasjen over. Det vart teikna av arkitekt Torgeir Alsaker og Vårdal Lunde. 9 Informasjon om planarbeidet Tilsette i Helse Førde HF har i samarbeid med Nordplan AS utarbeida forvaltningsplanar for Helse Førde HF. Rev: Bygg 24 Trafo 11

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Tollvesenet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SVINØY TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 1029/Lindesnes Gnr/bnr: 131/1-13, 44/32 131/1-13 AskeladdenID: 175314 Referanse til landsverneplan: Omfang

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg)

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Denne malen er ment å være et verktøy i utarbeidelsen av forvaltningsplaner for grøntanlegg (utomhusanlegg). Malen vil kunne benyttes i arbeidet

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025. STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 STAVANGER KOMMUNE Kultur og byutvikling 1 Foto forside: Trehus, Blåsenborg. Skråtårn, Jåttåvågen. Detalj, Stavanger domkirke. T.v.: Interiør, Breidablikk. Neste

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Bakre del av tomta der nybygget planlegges.. Tomta sett fra den sekundære inngangen fra Erling Skjalgssons gate.

Bakre del av tomta der nybygget planlegges.. Tomta sett fra den sekundære inngangen fra Erling Skjalgssons gate. vedlegg F R E D E G J Ø R E L S E Søknad om rammetillatelse / Bygning med arbeidsrom For stiftelsen MARIAHUSET, Erling Skjalgssonsgate 2, 0273 Oslo, Gnr 212/ Bnr 269 Det søkes om tillatelse til oppføring

Detaljer

VURDERING AV KULTURMILJØET

VURDERING AV KULTURMILJØET Foto: Ann Steindal DEL 2 VURDERING AV KULTURMILJØET 2:1 VERDIAR MÅLSETTING Følgjande kapittel skal definere dei særtrekk og verdiar som gjev verdskulturminnet Bryggen universell verdi. Ei slik vurdering

Detaljer

TEGNINGER HVA KREVES?

TEGNINGER HVA KREVES? Når må du sende inn tegninger? Du må sende inn tegninger til kommunen når du skal utføre bygge-/anleggsarbeider som er søknadspliktige etter plan- og bygningslovens 20-2 20-4 og byggesaksforskriften (SAK10)

Detaljer

Lørenskogs kulturarv. Del II: Bakgrunnsdokument

Lørenskogs kulturarv. Del II: Bakgrunnsdokument Lørenskogs kulturarv Kommunedelplan for Bevaring og forvaltning av Kulturminner, Kulturmiljøer og Kulturlandskap i Lørenskog kommune Del II: Bakgrunnsdokument Vedtatt av kommunestyret den 13.12.06, sak

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport

Nasjonalt utviklingsprogram. Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Nasjonalt utviklingsprogram Landbruksbygg og kulturlandskap Sluttrapport Februar 2013 1 Samandrag Denne sluttrapporten tek sikte på å samanfatte informasjon og lærdom frå utviklingsprogrammet Landbruksbygg

Detaljer

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune

KOMM., 3. U.2012. i Jnr.nr%tf. Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune STEN HALVORSEN AS i Jnr.nr%tf KOMM., SJVILARK(TEKTER MNAL SAGVEIEN 21 A N 0459 OSLO 3. U.2012 TELEFON 23233870 Org. nr. 976842006 Turisthytte på Høgevarde gnr/bnr 213/7 Krødsherad kommune Redegjørelse

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer

PLANOMRÅDET. 1. Beliggenhet. 2. Topografi og vegetasjon. 3. Grunnforhold. 4. Eiendomsforhold. 5. Forhold til overordna planer PLANOMRÅDET 1. Beliggenhet Planområdet ligger ca 12 km vest for Oppdal sentrum, ved sørenden av Skardvatnet. Planområdet grenser i nord mot gnr. 208/bnr. 4 og gnr. 208/ bnr.15 og gnr. 241/ bnr. 1. I sør

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL

ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR. 3 2014 ET SKOLEEKSEMPEL I august åpnet Høgskolen i Bergen dørene for studenter og ansatte. Ny teknologi og tøff konkurranse mellom skolene stiller stadig større krav til undervisnings-

Detaljer

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler

Veiledning. Grad av utnytting. Beregnings- og måleregler Veiledning Grad av utnytting Beregnings- og måleregler Utgitt av: Utenriksdepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes servicesenter Internett: www.publikasjoner.dep.no

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha!

BYGGETRINN 2. Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! BYGGETRINN 2 Leiligheter for deg som vet hva du vil ha! Alle bilder er av illustrativ karakter, endringer vil forekomme KORSVIKA DJUPVIKA LADEHALVØYA RINGVE- BUKTA Midt i hjertet av Ladehalvøya Trondheimsfolk

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer