S Knytning(er) mot andre planer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205"

Transkript

1

2

3

4

5 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7, Stockholmgata 10 og 12, Marstrandgata 8 og Københavngata 11. Thomas Heftyes plass. bolig, offentlig bygning/allmennyttig formål (kultur) eiketre Merknader: Knytning(er) mot andre planer: Saken består av 4 sider inkludert denne. Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Telefon: Organisasjonsnummer: Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks: MVA Postadresse: Boks 364 Sentrum, E-post: 0102 Oslo Internett:

6 S-4465 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MALMØGATA 5 OG 7, STOCKHOLMGATA 10 OG 12, MARSTRANDGATA 8 OG KØBENHAVNGATA 11, GNR. 227, BNR. 253, 308, 309, 317, 383 og 384 ALTERNATIV 1 1. Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart merket kartnr. OP l ALT l, datert , revidert og Formål Området reguleres til: - Byggeområde for bolig, forretning, kontor, bevertning og allmennyttig formål (grendehus) - Byggeområde for kontor, bevertning og allmennyttig formål (kultur, undervisning) - Spesialområde bevaring (forretning, kontor, bevertning og allmennyttig formål (barnehage, kultur, undervisning,) - Spesialområde bevaring (bolig, forretning, kontor, industri, bevertning) - Spesialområde bevaring (fasader Malmøgata 5) - Spesialområde bevaring (fabrikkpipe) 3. Byggeområder 3.1 Utnyttelse Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = m². Areal under terreng skal inngå i BRA. Samlet bruksareal for forretning, kontor, industri, bevertning og allmennyttig formål skal ikke overstige 8000 m² Forretning kan tillates med bruksareal inntil 1500 m² BRA. Det skal etableres en barnehage på minst 200 m² BRA med tilgang til leke- og oppholdsareal på minst 430 m². Barnehagen skal etableres i eksisterende bygg i Københavngata 11 og utearealet skal anlegges i tilknytting til innearealet. Det tillates ikke etablert boliger på gateplan. 3.2 Plassering Bebyggelsen skal oppføres innenfor de på plankartet viste byggelinjer og byggegrenser. Avgrensning mellom byggehøyder er vist på plankart. Eksisterende fabrikkpipe kan inngå i planen som vist på plankart. Nødvendig avstivende bygningsdeler for sikring av pipa tillates oppført innenfor viste byggegrenser. Bygningen skal brukes til fellesfunksjoner (grendehus) for boligene. Balkonger tillates utenfor veggliv mot gårdsrom. Svalganger tillates innenfor byggegrenser. 3.3 Høyder Maksimal tillatt gesimshøyde er vist på plankartet. Nødvendige tekniske installasjoner, heis og trappehus kan føres inntil 3,5 m over bygningens maks gesimshøyde. Nødvendig sikkerhetsgjerde for takterrasser tillates over maks gesimshøyde. Overbygd sykkelparkering tillates plassert utenfor byggegrense. Maks kotehøyde for overkant dekke over parkeringskjeller er vist på plankartet. Bygningen som skal brukes til grendehus kan oppføres med maks. 140 m² BRA hvorav maks 113 m² i 1. etasje. Takflaten tillates benyttet til takterrasse/uteservering. 3.4 Utforming Ny bebyggelse må i sin visuelle utfonning og materialbruk gis høy kvalitet, som må dokumenteres ved søknad om rammetillatelse. For Malmøgata 5 kreves at tilslutning mellom spesialområde bevaring (fasader) og nytt påbyggs fasader skal vies spesiell høy oppmerksomhet. Det stilles høye krav til at ny fasade skal gis meningsfull tilpasning til den bevaringsverdige fasaden. Bebyggelsen skal ha tilnærmet flate tak. Takene vurderes som del av byens taklandskap og behandles som del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg, som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg m.m integreres i den arkitektoniske utfonningen. Alle leiligheter skal være gjennomlyste, med unntak av hjørneleiligheter. I kvartalets hjørner aksepteres tosidige leiligheter med orientering mot tilstøtende gater. Etasje på gateplan skal ha innvendig høyde på minimum 3 meter, og ellers ha utfonning som tilrettelegger for utadvendt virksomhet. S-4465.doc Side 2 av 4

7 S Leilighetsfordeling Leilighetsfordelingen skal være maks 20 % leiligheter med m² BRA, min. 30 % leiligheter med m² BRA og min. 50 % leiligheter over 75 m² BRA. 3.6 Uteoppholdsareal For hver boenhet skal det avsettes et minimum uteoppholdsareal på 25 % av boenhetens bruksareal (BRA). Minst 50 % av uteoppholdsarealet skal være på terreng/i gårdsrom på dekke over parkeringskjeller. Det skal etableres vegetasjonsdekke på cm og plantekummer for busker og trær over parkeringskjeller. Ved planting av trær skal jordlagsdybden være minimum 80 cm. Barnehagens uteareal skal kunne inngjerdes, men være tilgjenglig for boligene innenfor planområdet utenom barnehagens åpningstid. Barnehagens uteareal inngår ved beregning av boligenes uteoppholdsareal. 4. Spesialområde bevaring Alle melde- og søknadspliktige tiltak på bygningens eksteriør skal forelegges Byantikvaren til uttalelse. Bygningen eller deler av eksteriøret tillates ikke revet eller fjernet, med mindre fraværet av verneverdier dokumenteres av Byantikvaren. Eldre fasader skal bevares med eksisterende uttrykk og materialbruk, eller tilbakeføres til dokumentert tidligere utseende. Ved utbedring og reparasjon skal eldre fasadeelementer i størst mulig grad bevares i sin opprinnelige sammenheng. 4.1 Malmøgata 7 Dersom det etableres bevertning i l. etasje tillates eksisterende vinduer på hjørnet av Malmøgata/Københavngata forlenget ned til gatenivå i eksisterende bredde. Det tillates endringer i bakgårdsfasadene og riving av bakgårdsfløyer samt påbygg opp til maks kotehøyde som vist på plankart (tilsvarende 2 etasje) tilbaketrukket fra veggliv mot Malmøgata og Københavngata. 4.2 Malmøgata 5 Eksisterende fasade på Malmøgata 5 mot Malmøgata og Stockholmgata skal bevares i 1. og 2. etasje. Eksisterende fasade i 3. etasje kan rives og erstattes av et påbygg opp til maks kotehøyde som vist på plankart (tilsvarende 3 etasjer). 4.3 Fabrikkpipe Eksisterende fabrikkpipe inngår i planen og reguleres til spesialområde bevaring. Det tillates etablering av kafé/forsamlingslokale i inntil to etasjer på nivå med nytt gårdsromsdekke, som ny og konstruktiv forankring av pipen. 5. Avkjørsel Avkjørsel til parkeringskjeller skal skje fra Malmøgata og Marstrandgata som vist med piler på plankartet. Varelevering til næringslokaler på gateplan tillates fra Malmøgata, Marstrandsgata og Stockholmsgata. 6. Parkering All parkering skal anordnes i parkeringskjeller under nytt gårdsromdekke. Det skal anlegges minimum 95 parkeringsplasser for boligene. Minst 5 % av plassene skal avsettes for forflytningshemmede. Sykkelparkering skal anordnes i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo. 7. Utomhusplan Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes detaljert utomhusplan for den ubebygde del av kvartalet i målestokk 1: 100/200. Planen skal vise opparbeidet tomt for ferdig prosjekt. Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Utomhusplanen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng, tykkelse på vekstlag og betingelser for ulik størrelse og type beplantning samt opparbeidelse av arealer for opphold og lek, barnehagens uteareal, vegetasjon, sykkelparkering og gangveier. Planen skal vise tilgjengelighet for funksjonshemmede og løsning for overvannshåndtering. Det skal vises til tilrettelegging av plantekum for minst ett større tre. Utomhusarealene skal være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis. Ved etappevis utbygging gjelder ovennevnte tiltak for de uteoppholdsarealer som knytter seg til det enkelte byggetrinn. 8. Overvannshåndtering Lokalovervannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det skal S-4465.doc Side 3 av 4

8 S-4465 redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad om rammetillatelse. 9. Støy Miljøverndepartementets retningslinjer for utendørs støy, T-1442, tabell 2 eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for utendørs støy, skal tilfredstilles. Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge en støyfaglig utredning som viser eventuelle behov for avbøtende tiltak, og eventuell beskrivelse av slike. Støyreduserende tiltak skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis. 10. Rekkefølgebestemmelse Før det gis midlertidig brukstillatelse for eksisterende bygg i Københavngata 11 (forretning, kontor, bevertning, kultur, undervisning) skal barnehagen være ferdigstilt. S-4465.doc Side 4 av 4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Narud-Stokke-Wiig AS Rådhusgata OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Marianne Knutssøn Lindeberg Arkivkode: 531 Byggeplass: KØBENHAVNGATA 11 Eiendom: 227/253/0/0 Tiltakshaver: Marstrandsgaten 8 AS c/o Otium AS Adresse: Postboks 351 Forus, 4067 STAVANGER Søker: Narud-Stokke-Wiig AS Adresse: Rådhusgata 27, 0158 OSLO Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Oppføring RAMMETILLATELSE- MALMØGATA 7( CHOKOLADEFABRIKKEN ) Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Søknaden omfatter rehabilitering og transformasjon av eksisterende bygningsmasse, herunder fasadeendringer samt oppføring av påbygg, parkeringskjeller og bearbeiding av utearealer. Bebyggelsen rommer jf. gjeldende regulering en kombinasjon av nærings- og boligarealer. Maksimalt tillatt BRA for kvartalet Chokoladefabrikken er m2. Samlet bruksareal (BRA) er på m2, hvorav m2 er til boliger tilsvarende 46 enheter (byggetrinn 3). I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 bokstav a) og d) godkjennes søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten (pbe) den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av reguleringskart, ansvarsretter og utomhusplan. Det foreligger ikke protester til søknaden Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av Søknaden: Omsøkte tiltak ligger i bydel Grunerløkka, i et opprinnelig nærings- og industrikvartal avgrenset av Københavngata, Malmøgata, Stockholmsgata og Marstrandgata. Søknaden omfatter (byggetrinn 3) rehabilitering og transformasjon av eksisterende bygningsmasse, herunder fasadeendringer samt oppføring av påbygg langs Malmø- og Københavngata, parkeringskjeller og bearbeiding av utearealer. Bebyggelsen rommer jf. gjeldende regulering en kombinasjon av nærings- og boligarealer. Maksimalt tillatt BRA for kvartalet Chokoladefabrikken er m2. Samlet bruksareal (BRA) for byggetrinn 3 er på m2, Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo Sentralbord: Kundesenteret: Telefaks: E-post: Bankgiro: Org.nr.: MVA

21 Saksnr: Side 2 av 8 hvorav m2 er til boliger tilsvarende 46 enheter; 3 stk med m2 BRA, 4 stk m2 og 39 stk større enn 75 m2. Samtlige boliger har adkomst både fra gaten og gårdsrommet. Omsøkte parkeringskjeller med et BRA på 599 m2 rommer 98 biloppstillingsplasser, 79 sykkeloppstillingsplasser samt areal for boder, avfall, teknisk anlegg og næring. Det er også utarbeidet en utomhusplan som viser ulik bruk og bearbeiding. Samlet uteareal på terreng (herunder private forhager) er på 706 m2. Andre uteareal på tak/balkonger utgjør 334 m2. Tiltaket er prosjektert etter Tekniske forskrifter ajourført 2007 (TEK07) jf overgangsbestemmelser i TEK Gjeldende plangrunnlag: Kvartalet og eiendommene er regulert til spesialområde bevaring(bolig, forretning, kontor, industri, bevertning), Byggeområde for bolig, forretning, kontor, bevertning, allmennyttige formål (grendehus), Byggeområde for kontor, bevertning, allmennyttige formå (kultur, undervisning), Spesialområde- bevaring (forretning, kontor, bevertning, allmennyttige formål (barnehage, kultur,, undervisning) og Spesialområdebevaring (fabrikkpipe) gjennom reguleringsplan, S- 4465, vedtatt Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: Forslagets hovedidè er å komplettere kvartalsstrukturen med utgangspunkt i kvartalets eksisterende hovedgesims på kote 51,7. Kvartalets hjørner opprettholdes og eksisterende bebyggelse i dårlig stand og uten kulturhistorisk verdi fjernes. Dette åpner opp for etablering av store og sammenhengende gårdsromsarealer med nybygg på inntil 5 etasjer som innfill mot tilstøtende gater. Påbygget i to etasjer på eksisterende bygning i Malmøgata 7, som videreføres langs Københavngata og ned til Marstrandgata, vil bidra til å tydeliggjøre kvartalets hjørne og opprinnelige avgrensning. Utformingen av boligene og de ulike utadvendte funksjonene på gateplan og inn mot bakgård samspiller med omgivelsene både iht. volum, funksjonalitet, arkitektur og miljø. Kvartalets topografi organiserer bebyggelsen på to hovedplan. Det nedre planet mot Malmøgata gir atkomst til parkeringskjeller og boder for alle boliger i kvartalet. Boligens utearealer etableres på et dekke over dette gårdsrommet som vil være i nivå med Marstrandgata. Lokalene på gateplan på alle fire sider vil gi plass for næring og forretninger. Black Box i Københavngata 8 opprettholdes med dagens funksjoner. Københavngata 11 med inngang fra Marstrandgata vil inneholde en barnehage som vender inn mot gårdsrommet. Alle boliger får inngang både fra gaten og fra gårdsrommet. Jf. reguleringsplanen er det to inn- og utkjøringer til kvartalet. Under gårdsrommet på nivå med Malmøgata ligger det et større kjellerareal med 98 biloppstillingsplasser, 79 sykkeloppstillingsplasser, boder og rom for næring, avfall og teknisk. De nye bygningsvolumene (i 1, 2 og 3 trinn) opptrer som innfill mellom den eksisterende bebyggelsen. Fasadene signaliserer boligene mot omkringliggende gater som vertikale portalbygg inn til kvartalets gårdsrom. Forslaget viderefører kvartalsbebyggelsens varierte fasadeuttrykk. Eksisterende bebyggelse i kvartalet som ønskes bevart og rehabilitert har stor variasjon i størrelse, tidsepoke og form. Fasadene er i hovedsak tegl og malt mur/ puss. Den nye bebyggelsen ønsker å videreføre mangfoldet og kvaliteten i den eksisterende bebyggelsen. Nybyggene skal være typiske eksempler på arkitektur av vår tid, både som en reflektert videreføring av eksisterende materialbruk og utforming eller som harmonisk kontrast. Materialbruken i fasadene i kvartalet skal resultere i en lesbar utvikling mellom nytt og gammelt. Nye fasadematerialer er i hovedtrekk lett plate- metall- og glassfelt. Eksteriøret til Malmøgata 7 bevares og rehabiliteres mot Malmøgata og Københavngata. Den dype planen på bygget gjør det vanskelig å lage gode planløsninger for leilighetene. Utstikkende bakgårdsfløyer fjernes

22 Saksnr: Side 3 av 8 og bakfasadene åpnes opp for å gi lys inn til leilighetene. I et tilbaketrukket påbygg etableres duplexleiligheter. Påbygget utføres i lette materialer av glass- og metallplater i kontrast til eksisterende bygning. Balkonger/terrasser og adkomstgallerier samles på det nederste planet og det unngås dermed at disse bygningselementene kan virke forstyrrende på den helhetlige arkitektoniske utformingen. Gårdsrommet er underdelt i tre definerte rom. Det planlegges et frodig hageanlegg i gårdsrommet og på takterrasser. Det skal etableres plenarealer, buskfelt og plantes mindre trær. Det legges opp til en enkel og robust materialbruk med faste dekker på gang- oppholdsarealer. Utformingen av utomhusarealene binder gårdsrommet sammen som et sammenhengende grønt rom. Belysning i gårdsrommet omfatter ganglinjer og oppholdsplasser og i tillegg en del strøbelysning fra boligene. På takterrasser legges det inn dekorativ belysning ved sitteplasser. Gårdsrommets og kvartalets landemerke er Chokoladefabrikkens 35 meter høye pipe. Et grendehus for beboerne er plassert ved pipens base. Utenfor barnehagen og grendehuset er det et større oppholdsareal hvor også solforholdene er gode. Jf. reguleringsbestemmelser er det avsatt 430 m2 lekeanlegg for barnehagen. Utearealene til boligene er utformet med stor variasjon. De fleste leilighetene har egne balkonger. Disse er fremstilt som varierte balkonger/terrasser eller store franske balkonger. Noen av leilighetene har egne forhager og takterrasser. Utformingen av svalgangene varierer i bredde noe som gir naturlige pauseareal som vil fungere som møteplasser/balkonger og gi rom for halvprivatisering. Toppleilighetene i Malmøgata 7 har alle sine private terrasser på taket av eksisterende bygning. Prosjektet er utformet med besøksstandard til boligene. Alle oppganger har heis og universell utforming frem til og inn i leilighetene både fra inngangsplan og fra parkeringskjeller. Det er full tilgjengelighet for rullestolbrukere til gårdsrommet fra Stockholmsgata, Marstrandsgata og Malmøgata. Tilgjengeligheten til gårdsrommet fra Københavngata er utformet som en stor rampe. Ved detaljutforming vektlegges sklisikre dekker som er egnet for rullestolbrukere. Oppholdssoner ute (sitteplasser og lek) er planlagt med god tilgjengelighet og det velges plantearter som ikke er allergifremkallende. Plan- og bygningsetatens vurdering: Kommunen skal i henhold til plan- og bygningsloven 29-1 se til at ethvert tiltak prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon. Dette innebærer blant annet at et hvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon, dets bygde og naturlige omgivelser, plassering samt tilfredsstiller krav til universell utforming, forsvarlighet og oppfyller tekniske krav. Naturgitte omgivelser, kulturminner, blågrønnstruktur, klimatilpasninger (f.eks flom/ras) Eksisterende bygning i Malmøgata 7 er regulert til spesialområde bevaring. Jf. gjeldende reguleringsbestemmelser 4.1 tillates endringer i bakgårdsfasadene og riving av bakgårdsfløyer samt påbygg opp til maks kotehøyde som vist på plankart (tilsvarende 2 etasje), tilbaketrukket fra veggliv mot Malmøgata og Københavngata. Tiltakets plassering i forhold til terreng og bebyggelsesstruktur Rammesøknaden gjelder for byggetrinn 3 i kvartalet Chokoladefabrikken avgrenset av Københavngata, Malmøgata, Stockholmsgata og Marstrandgata. Områdets består hovedsakelig av kvartalsbebyggelse. Prosjektet er foruten to dispensasjoner fra byggegrense (byggetrinn 1 og 2) i tråd med reguleringsplanens intensjoner i forhold til plassering, volum og form. Bebyggelsen vil forholde seg til gaten tilsvarende den omkringliggende kvartalsbebyggelsen. Etaten mener dette er et viktig grep for at ny bebyggelse skal underordner seg gatestrukturen og forsterke denne.

23 Saksnr: Side 4 av 8 Tiltakets visuelle kvalitet i forhold til omgivelsene og seg selv Plan- og bygningsetaten anser omsøkte tiltak for å ha gode visuelle kvaliteter både i forhold til seg selv og i forhold til dets funksjon samt bygde og naturlige omgivelser. Med sine mer irregulære glass- og metallfelt representerer omsøkte påbygg samt ny fasade på eksisterende bygg moderne form og materialitet og en interessant kontrast til den eksisterende eldre bygningens fasade med de horisontale vindusbåndene. Påbygget og den nye fasaden genererer også et interessant og dynamisk samspill med det eksisterende og med den øvrige omkringliggende bebyggelsen i kvartalet og området. Den tilbaketrukkede plasseringen av påbygget bidrar sammen med valget av et lett fasadeuttrykk til at påbygget til en viss grad underordner seg den eksisterende bygningen i 5 etasjer, regulert til spesialområde bevaring. Plassering av balkonger, terrasser og adkomstgallerier gir, med de transparente rekkverkene og plasseringene, et mer diskret, enkelt og igjen lett uttrykk. Omsøkte nye innganger fra Københavngata og Malmøgata er utformet i forhold til eksisterende vinduer. Ny inngang fra Malmøgata erstatter dagens kjøreport og innebærer således heller ingen vesentlig fasadeendring. Utomhusarealer: Utomhusarealer vurderes av Plan- og bygningsetaten å være variert og godt gjennomarbeidet. Arealene ivaretar forskjellig beboere og brukere og er iht. gjeldende reguleringsbestemmelser. Valgte utforming på gårdsrommet vil med kombinasjonen av sammenhengende ulike grønne arealer samt materialbruk kunne gi et variert uttrykk og opplevelse. Barnehagen som etableres i kvartalets østlige del (byggetrinn 1) skal iht. gjeldende reguleringsbestemmelser og utomhusplan ha et inngjerdet areal på 430 m2. Dette arealet skal legge til rette for allsidig lek og appellere både til bevegelse, sosialisering, sanser og opplæring. Det er tatt hensyn til at både allergikere og barn vil benytte gårdsrommet. Plan- og bygningsetaten vil med dette godkjenne innsendte utomhusplan. Planløsning: Pbe finner å kunne godkjenne viste planløsninger, men vil allikevel bemerke at enkelte av leilighetene synes å være mindre optimalt løst med tanke på deres størrelser og organisering. Leilighetsfordeling: Leilighetsfordelingen er vurdert ut ifra et fullt utbygget kvartal (byggetrinn 1, 2 og 3). Leilighetsstørrelser og prosentvis fordeling er iht. krav i gjeldende reguleringsbestemmelser. Universell utforming Universell utforming er ivaretatt i prosjekteringen med hensyn til planløsning av leilighetene, parkering under terreng med heis til hver etasje, trinnfri adkomst fra terreng til første etasje samt tilgjengelige og brukbare uteoppholdsarealer. Parkering: Parkeringsdekningen er vurdert ut ifra et fullt utbygget kvartal. Det samlede antall bil- og sykkeloppstillingsplasser er i henhold til de gjeldende reguleringsbestemmelsene. Uttalelse fra annen myndighet: Det foreligger uttalelse fra Byantikvaren (Bya) datert Bya uttaler seg til omsøkte påbygg i 2 etasjer, nye inngangsdører, endring av bakgårdsfasade og heving av terreng i bakgård. Påbygget: Det vises til tidligere uttalelse av i forbindelse med foregående planprosess. Bya understreket i den forbindelse at et påbygg i 2 etasjer vil fremstå som uheldig dominerende, og få form av et likeverdig hovedvolum med høyde tilsvarende bygningens toetasjers base. Den vedtatte

24 Saksnr: Side 5 av 8 reguleringsplanen åpner likevel for denne byggehøyden, men med volumet noe inntrukket fra gesims. Det foreslåtte påbygget er i tråd med reguleringsplanen i forhold til plassering og høyde, men Bya vil likevel gjenta at full utnyttelse av planens byggehøyde medfører uheldige forskyvninger i balansen mellom bygningens volumer, og virker forstyrrende på opplevelsen av den bevaringsverdige bygningen. Utformingen av den nye fasaden er i liten grad tilpasset den bevaringsverdige fasadens strenge horisontale linjer, og det kontrasterende, vertikale elementet mot Malmøgata. Byantikvaren mener at det valgte formspråket gir økt bygningshistorisk lesbarhet, men at ønsket om kontrast er trukket noe langt, og vil anbefale at fasaden får et roligere uttrykk. Det er særlig viktig at den nye fasaden tar hensyn til det vertikale elementet mot Malmøgata, med et mer nøytralt uttrykk bak/over dette. Bya vil samtidig anbefale at den eldre fasaden blir tilbakeført, med et markert skille over sokkelen, satt i overkant av 2.etasjes vinduer. Nye innganger: Den nyetablerte inngangen på fasaden mot Københavngata er proporsjons- og plasseringsmessig i tråd med de eksisterende vinduene i 1. etasje. Det nye inngangspartiet mot Malmøgata settes inn i dagens kjøreport, og fasadens åpninger beholdes derfor i prinsippet. Inngangene kan anbefales. Nye fasader mot bakgård: I det fremlagte forslaget er det eksisterende fasadelivet tegnet som et spinkelt rammeverk foran en svalgang som dekker hele fasaden, mens det nye vegglivet trekkes inn. Svalgangsåpningene følger tilsynelatende ikke den eksisterende rytmen i fasaden, særlig ikke ved trappeoppgangen sørøst i fløyen langs Malmøgata. Karakteren på åpningene endres helt, fra typiske funksjonalistiske vindusbånd med et klart breddeformat, til tilnærmet kvadratiske åpninger. Balkongene som er tegnet inn, har dessuten svært stor dybde. I forslaget er følgelig ingenting av den eldre fasaden tilbake, kun det bærende rammeverket. Det vil ikke være mulig å oppleve dette som en del av en konstruksjon fra 1930-årene. Bya kan ikke se at den foreslåtte utformingen av bakgårdene er i tråd med bevaringsformålet, og vil sterkt fraråde forslaget. Vi anbefaler at prosjektet bearbeides slik at de eldre fasadene blir lesbare. Terrengheving i bakgården: Terrenget i bakgården er tenkt hevet opp til kote Dette er i tråd med den nylig vedtatte reguleringsplanen. Dette vil imidlertid medføre at terrenget vil nå opp til nivå nær underkant av vinduene i 1. etasje. Langs fløyen mot Københavngata er dette i noe grad dempet ved en lavere gangvei nær fasaden, mens terrenget skrår noe ned mot fløyen mot Malmøgata. Bya anbefaler at det vurderes muligheter for å senke terrenget ytterligere, sett i relasjon med kommentarer til nye fasader mot bakgård. Plan- og bygningsetatens kommentar til Byantikvarens uttalelser: Vedrørende påbygget og nye innganger henviser Pbe til foregående vurderinger under Plan- og bygningsetatens vurdering. Pbe anser det som hensiktsmessig å rive eksisterende fasader og å erstatte disse med fasader med en ny utforming som gir større åpninger i fasadene og interessante kontrast og samspill mellom de ulike bygningsdelene samt en tydelig markering av nytt og gammelt. Fasadeendringene er for øvrig i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelsers 4.1. der det heter at Det tillates endringer i bakgårdsfasadene og riving av bakgårdsfløyer. Terrengheving av bakgården anses ikke å medføre noen større ulemper og er iht. gjeldende reguleringsplan. Konklusjon Etter Plan- og bygningsetatens vurdering har omsøkte tiltak en god arkitektonisk utforming, i samsvar med sin funksjon og er godt tilpasset området.

25 Saksnr: Side 6 av 8 Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes. Godkjenning Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id Bilder - eksisterende gatefasader 1/19 Situasjonsplan D /23 Underlag for beregning D /25 Avkjøringsplan - U1 D /26 Avkjøringsplan - 1. etasje D /27 Utomhusplan E /28 Snittprofil avkjøring D /29 Eksisterende terreng D /30 Takplan E /36 Snitt AA og CC E /37 Snitt BB og DD E /38 Fasader Malmøgt og Stockholmgt E /39 Fasader Marstrandgt og Københavngt E /40 Prinsippsnitt terreng E /42 Plan 1 etasje E /2 Plan underetasje /5 Plan 2 - typisk plan E /7 Plan 5 E /8 Plan 6 E /9 Tegninger andre /10 Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak Organisasjonsnr Navn Beskrivelse GULLIK GULLIKSEN AS Ansvarlig PRO i tilkl. 2 for utomhus, landskap og konstruksjoner NARUD STOKKE WIIG SIVILARKITEKTER Ansvarlig SØK, PRO i tilkl. 2 for arkitekturfaglig prosjektering I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO belegges med ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Krav om uavhengig kontroll: Plan- og bygningsetaten stiller krav om uavhengig kontroll av følgende fagområder: Brannsikkerhet, prosjektering og utførelse. Bygningsfysikk, utførelse av våtrom

26 Saksnr: Side 7 av 8 Geoteknikk, prosjektering og utførelse Støy- Kommunens støykart viser at omsøkte bebyggelse langs Malmøgata ligger innenfor rød og ikke gul sone slik det er oppgitt i innsendt søknad. Det stilles med dette krav til uavhengig kontroll av støy, tiltaksklasse 3. Jf. reguleringsbestemmelsene skal støyreduserende tiltak være ferdigstilt før midlertidigbrukstillatelse gis. Årsaken til kravene er tiltakets kompleksitet. Tekniske forhold/ forurenset grunn Det er mistanke om forurensning på eiendommen. Grunnundersøkelser må foretas og tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriftens kapittel må sendes etaten for godkjennelse. Tiltaksplanen må være godkjent av Plan- og bygningsetaten før igangsettingstillatelse kan gis. Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Avkjørselsplan: Det er innsendt to avkjørselsplaner for byggetrinn 1 og 2 og 3. Avkjørselsplanene vil bli videre vurdert i byggetrinn 1 og 2. Plassering Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Høydeplasseringen definert som topp gesims (flatt tak) for omsøkte påbygg fastsettes til kote Tiltaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt til grunn for tillatelsen. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Planog bygningsetaten. Ansvarlig prosjekterende må sjekke at krav som stilles til avkjørselens stigningsforhold kan oppfylles, kfr. godkjent avkjørselsplan. Avkjørselen må tilpasses eksisterende og fremtidige vei.> Igangsettingstillatelse: Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende dokumentasjon innsendes: 1. Resterende søknader om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og godkjent. 2. Det er stilt krav om uavhengig kontroll i tiltaket. Søknader om ansvarsrett for uavhengig kontrollerende må være innsendt og godkjent. 3. Oppdatert gjennomføringsplan. 4. Tiltaksplan for forurenset grunn må innsendes for godkjenning. 5. Tiltaket utløser krav til tilknyting til fjernvarmeanlegg etter Oslo kommunes vedtekt etter 66a til pbl av dersom tiltaket utløser krav om fjernvarme anlegg etter ny pbl skriv. Reguleringsplanen utløser krav om fjernvarmeanlegg for tiltaket, jf pbl Det må foreligge avtale om tilknytning med konsesjonæren før igangsettingstillatelse, eventuelt uttalelse om at det ikke er mulig teknisk sett å gjennomføre leveranse av fjernvarme. Dersom søker/tiltakshaver ønsker å benytte egen lokal og mer miljøvennlig løsning skal søker/tiltakshaver forelegge denne for konsesjonæren til uttalelse og plan- og bygningsetaten skal vurdere den før igangsettingstillatelse.

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate 28 0166 OSLO Dato: 19.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109311-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kristian Thomassen

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER

SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER SÆTRE SENTRUM FORSLAG TIL DETALJREGULERING PLANBESTEMMELSER 16.06.15 1.Hensikt med planen Hensikten med planen er å gi gode rammer for sentrumsutvikling i Sætre. Planarbeidet vil videreføre formål angitt

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk

Mandal kommmune. Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Mandal kommune Teknisk forvaltning v/ Glenn Anderson og Joann Rexen Busk Planutvalget Mandal kommmune VEDR. SAKSFREMSTILLING FOR BEHANDLING AV FORSLAG TIL OMREGULERING AV DETALJREGULERING AV MARNAR BRYGGE

Detaljer

Kommuneplan 2015-2026

Kommuneplan 2015-2026 20.mars 2014 Kommuneplan 2015-2026 Arealdelen PLANBESTEMMELSER Innholdsfortegnelse Kap. I Generelle bestemmelser... 4 1-1. Gjeldende planer... 4 1-1.1. Kommunedelplan som oppheves... 4 1-1.2. Reguleringsplaner

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Salgsoppgave Boligtrinn III

Salgsoppgave Boligtrinn III Salgsoppgave Boligtrinn III Adresse og matrikkelnummer Rostockgate 7, 0191 Oslo. Eiendom med kommunenummer 0301, Oslo gnr. 234, bnr. 89 i Oslo kommune. Seksjonsnr. for den enkelte seksjon, se prislisten.

Detaljer

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn

Kommuneplan mot 2025. Kommuneplanens arealdel 2014-2025. Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Bestemmelser og retningslinjer Nytt offentlig ettersyn Kommunestyrets høringsdokument vedtatt 11.02.2015 AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN FOR RÆLINGEN

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

HØRINGSFORSLAG Side 1

HØRINGSFORSLAG Side 1 Side 1 Innhold Sist revidert: 03.07.2014 Veiledning... 4 Generelle bestemmelser... 5 Forholdet til andre planer, plankrav og rekkefølgekrav... 5 1. Forholdet til kommunedelplaner (med arealdel)... 5 2.

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Veileder. Grad av utnytting

Veileder. Grad av utnytting Veileder Grad av utnytting Norsk Byggtjenestes Forlag Haakon VIIs gate 5 Postboks 1575 Vika 0118 Oslo Trykk og innbinding Melsom Grafi sk, Sellebakk 2. utgave 1. opplag 05-2007 Miljøverndepartementet Kommunal-

Detaljer