S Knytning(er) mot andre planer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S-4465. Knytning(er) mot andre planer: 200500205"

Transkript

1

2

3

4

5 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4465 Vedtaksdato: Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser alt. 1 for Malmøgata 5 og 7, Stockholmgata 10 og 12, Marstrandgata 8 og Københavngata 11. Thomas Heftyes plass. bolig, offentlig bygning/allmennyttig formål (kultur) eiketre Merknader: Knytning(er) mot andre planer: Saken består av 4 sider inkludert denne. Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Telefon: Organisasjonsnummer: Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks: MVA Postadresse: Boks 364 Sentrum, E-post: 0102 Oslo Internett:

6 S-4465 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MALMØGATA 5 OG 7, STOCKHOLMGATA 10 OG 12, MARSTRANDGATA 8 OG KØBENHAVNGATA 11, GNR. 227, BNR. 253, 308, 309, 317, 383 og 384 ALTERNATIV 1 1. Avgrensning Det regulerte området er vist på plankart merket kartnr. OP l ALT l, datert , revidert og Formål Området reguleres til: - Byggeområde for bolig, forretning, kontor, bevertning og allmennyttig formål (grendehus) - Byggeområde for kontor, bevertning og allmennyttig formål (kultur, undervisning) - Spesialområde bevaring (forretning, kontor, bevertning og allmennyttig formål (barnehage, kultur, undervisning,) - Spesialområde bevaring (bolig, forretning, kontor, industri, bevertning) - Spesialområde bevaring (fasader Malmøgata 5) - Spesialområde bevaring (fabrikkpipe) 3. Byggeområder 3.1 Utnyttelse Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = m². Areal under terreng skal inngå i BRA. Samlet bruksareal for forretning, kontor, industri, bevertning og allmennyttig formål skal ikke overstige 8000 m² Forretning kan tillates med bruksareal inntil 1500 m² BRA. Det skal etableres en barnehage på minst 200 m² BRA med tilgang til leke- og oppholdsareal på minst 430 m². Barnehagen skal etableres i eksisterende bygg i Københavngata 11 og utearealet skal anlegges i tilknytting til innearealet. Det tillates ikke etablert boliger på gateplan. 3.2 Plassering Bebyggelsen skal oppføres innenfor de på plankartet viste byggelinjer og byggegrenser. Avgrensning mellom byggehøyder er vist på plankart. Eksisterende fabrikkpipe kan inngå i planen som vist på plankart. Nødvendig avstivende bygningsdeler for sikring av pipa tillates oppført innenfor viste byggegrenser. Bygningen skal brukes til fellesfunksjoner (grendehus) for boligene. Balkonger tillates utenfor veggliv mot gårdsrom. Svalganger tillates innenfor byggegrenser. 3.3 Høyder Maksimal tillatt gesimshøyde er vist på plankartet. Nødvendige tekniske installasjoner, heis og trappehus kan føres inntil 3,5 m over bygningens maks gesimshøyde. Nødvendig sikkerhetsgjerde for takterrasser tillates over maks gesimshøyde. Overbygd sykkelparkering tillates plassert utenfor byggegrense. Maks kotehøyde for overkant dekke over parkeringskjeller er vist på plankartet. Bygningen som skal brukes til grendehus kan oppføres med maks. 140 m² BRA hvorav maks 113 m² i 1. etasje. Takflaten tillates benyttet til takterrasse/uteservering. 3.4 Utforming Ny bebyggelse må i sin visuelle utfonning og materialbruk gis høy kvalitet, som må dokumenteres ved søknad om rammetillatelse. For Malmøgata 5 kreves at tilslutning mellom spesialområde bevaring (fasader) og nytt påbyggs fasader skal vies spesiell høy oppmerksomhet. Det stilles høye krav til at ny fasade skal gis meningsfull tilpasning til den bevaringsverdige fasaden. Bebyggelsen skal ha tilnærmet flate tak. Takene vurderes som del av byens taklandskap og behandles som del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg, som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg m.m integreres i den arkitektoniske utfonningen. Alle leiligheter skal være gjennomlyste, med unntak av hjørneleiligheter. I kvartalets hjørner aksepteres tosidige leiligheter med orientering mot tilstøtende gater. Etasje på gateplan skal ha innvendig høyde på minimum 3 meter, og ellers ha utfonning som tilrettelegger for utadvendt virksomhet. S-4465.doc Side 2 av 4

7 S Leilighetsfordeling Leilighetsfordelingen skal være maks 20 % leiligheter med m² BRA, min. 30 % leiligheter med m² BRA og min. 50 % leiligheter over 75 m² BRA. 3.6 Uteoppholdsareal For hver boenhet skal det avsettes et minimum uteoppholdsareal på 25 % av boenhetens bruksareal (BRA). Minst 50 % av uteoppholdsarealet skal være på terreng/i gårdsrom på dekke over parkeringskjeller. Det skal etableres vegetasjonsdekke på cm og plantekummer for busker og trær over parkeringskjeller. Ved planting av trær skal jordlagsdybden være minimum 80 cm. Barnehagens uteareal skal kunne inngjerdes, men være tilgjenglig for boligene innenfor planområdet utenom barnehagens åpningstid. Barnehagens uteareal inngår ved beregning av boligenes uteoppholdsareal. 4. Spesialområde bevaring Alle melde- og søknadspliktige tiltak på bygningens eksteriør skal forelegges Byantikvaren til uttalelse. Bygningen eller deler av eksteriøret tillates ikke revet eller fjernet, med mindre fraværet av verneverdier dokumenteres av Byantikvaren. Eldre fasader skal bevares med eksisterende uttrykk og materialbruk, eller tilbakeføres til dokumentert tidligere utseende. Ved utbedring og reparasjon skal eldre fasadeelementer i størst mulig grad bevares i sin opprinnelige sammenheng. 4.1 Malmøgata 7 Dersom det etableres bevertning i l. etasje tillates eksisterende vinduer på hjørnet av Malmøgata/Københavngata forlenget ned til gatenivå i eksisterende bredde. Det tillates endringer i bakgårdsfasadene og riving av bakgårdsfløyer samt påbygg opp til maks kotehøyde som vist på plankart (tilsvarende 2 etasje) tilbaketrukket fra veggliv mot Malmøgata og Københavngata. 4.2 Malmøgata 5 Eksisterende fasade på Malmøgata 5 mot Malmøgata og Stockholmgata skal bevares i 1. og 2. etasje. Eksisterende fasade i 3. etasje kan rives og erstattes av et påbygg opp til maks kotehøyde som vist på plankart (tilsvarende 3 etasjer). 4.3 Fabrikkpipe Eksisterende fabrikkpipe inngår i planen og reguleres til spesialområde bevaring. Det tillates etablering av kafé/forsamlingslokale i inntil to etasjer på nivå med nytt gårdsromsdekke, som ny og konstruktiv forankring av pipen. 5. Avkjørsel Avkjørsel til parkeringskjeller skal skje fra Malmøgata og Marstrandgata som vist med piler på plankartet. Varelevering til næringslokaler på gateplan tillates fra Malmøgata, Marstrandsgata og Stockholmsgata. 6. Parkering All parkering skal anordnes i parkeringskjeller under nytt gårdsromdekke. Det skal anlegges minimum 95 parkeringsplasser for boligene. Minst 5 % av plassene skal avsettes for forflytningshemmede. Sykkelparkering skal anordnes i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Oslo. 7. Utomhusplan Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes detaljert utomhusplan for den ubebygde del av kvartalet i målestokk 1: 100/200. Planen skal vise opparbeidet tomt for ferdig prosjekt. Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Utomhusplanen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng, tykkelse på vekstlag og betingelser for ulik størrelse og type beplantning samt opparbeidelse av arealer for opphold og lek, barnehagens uteareal, vegetasjon, sykkelparkering og gangveier. Planen skal vise tilgjengelighet for funksjonshemmede og løsning for overvannshåndtering. Det skal vises til tilrettelegging av plantekum for minst ett større tre. Utomhusarealene skal være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før midlertidig brukstillatelse gis. Ved etappevis utbygging gjelder ovennevnte tiltak for de uteoppholdsarealer som knytter seg til det enkelte byggetrinn. 8. Overvannshåndtering Lokalovervannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det skal S-4465.doc Side 3 av 4

8 S-4465 redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann, ved søknad om rammetillatelse. 9. Støy Miljøverndepartementets retningslinjer for utendørs støy, T-1442, tabell 2 eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for utendørs støy, skal tilfredstilles. Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge en støyfaglig utredning som viser eventuelle behov for avbøtende tiltak, og eventuell beskrivelse av slike. Støyreduserende tiltak skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis. 10. Rekkefølgebestemmelse Før det gis midlertidig brukstillatelse for eksisterende bygg i Københavngata 11 (forretning, kontor, bevertning, kultur, undervisning) skal barnehagen være ferdigstilt. S-4465.doc Side 4 av 4

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Narud-Stokke-Wiig AS Rådhusgata OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Marianne Knutssøn Lindeberg Arkivkode: 531 Byggeplass: KØBENHAVNGATA 11 Eiendom: 227/253/0/0 Tiltakshaver: Marstrandsgaten 8 AS c/o Otium AS Adresse: Postboks 351 Forus, 4067 STAVANGER Søker: Narud-Stokke-Wiig AS Adresse: Rådhusgata 27, 0158 OSLO Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Oppføring RAMMETILLATELSE- MALMØGATA 7( CHOKOLADEFABRIKKEN ) Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Søknaden omfatter rehabilitering og transformasjon av eksisterende bygningsmasse, herunder fasadeendringer samt oppføring av påbygg, parkeringskjeller og bearbeiding av utearealer. Bebyggelsen rommer jf. gjeldende regulering en kombinasjon av nærings- og boligarealer. Maksimalt tillatt BRA for kvartalet Chokoladefabrikken er m2. Samlet bruksareal (BRA) er på m2, hvorav m2 er til boliger tilsvarende 46 enheter (byggetrinn 3). I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 bokstav a) og d) godkjennes søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten (pbe) den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av reguleringskart, ansvarsretter og utomhusplan. Det foreligger ikke protester til søknaden Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av Søknaden: Omsøkte tiltak ligger i bydel Grunerløkka, i et opprinnelig nærings- og industrikvartal avgrenset av Københavngata, Malmøgata, Stockholmsgata og Marstrandgata. Søknaden omfatter (byggetrinn 3) rehabilitering og transformasjon av eksisterende bygningsmasse, herunder fasadeendringer samt oppføring av påbygg langs Malmø- og Københavngata, parkeringskjeller og bearbeiding av utearealer. Bebyggelsen rommer jf. gjeldende regulering en kombinasjon av nærings- og boligarealer. Maksimalt tillatt BRA for kvartalet Chokoladefabrikken er m2. Samlet bruksareal (BRA) for byggetrinn 3 er på m2, Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo Sentralbord: Kundesenteret: Telefaks: E-post: Bankgiro: Org.nr.: MVA

21 Saksnr: Side 2 av 8 hvorav m2 er til boliger tilsvarende 46 enheter; 3 stk med m2 BRA, 4 stk m2 og 39 stk større enn 75 m2. Samtlige boliger har adkomst både fra gaten og gårdsrommet. Omsøkte parkeringskjeller med et BRA på 599 m2 rommer 98 biloppstillingsplasser, 79 sykkeloppstillingsplasser samt areal for boder, avfall, teknisk anlegg og næring. Det er også utarbeidet en utomhusplan som viser ulik bruk og bearbeiding. Samlet uteareal på terreng (herunder private forhager) er på 706 m2. Andre uteareal på tak/balkonger utgjør 334 m2. Tiltaket er prosjektert etter Tekniske forskrifter ajourført 2007 (TEK07) jf overgangsbestemmelser i TEK Gjeldende plangrunnlag: Kvartalet og eiendommene er regulert til spesialområde bevaring(bolig, forretning, kontor, industri, bevertning), Byggeområde for bolig, forretning, kontor, bevertning, allmennyttige formål (grendehus), Byggeområde for kontor, bevertning, allmennyttige formå (kultur, undervisning), Spesialområde- bevaring (forretning, kontor, bevertning, allmennyttige formål (barnehage, kultur,, undervisning) og Spesialområdebevaring (fabrikkpipe) gjennom reguleringsplan, S- 4465, vedtatt Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: Forslagets hovedidè er å komplettere kvartalsstrukturen med utgangspunkt i kvartalets eksisterende hovedgesims på kote 51,7. Kvartalets hjørner opprettholdes og eksisterende bebyggelse i dårlig stand og uten kulturhistorisk verdi fjernes. Dette åpner opp for etablering av store og sammenhengende gårdsromsarealer med nybygg på inntil 5 etasjer som innfill mot tilstøtende gater. Påbygget i to etasjer på eksisterende bygning i Malmøgata 7, som videreføres langs Københavngata og ned til Marstrandgata, vil bidra til å tydeliggjøre kvartalets hjørne og opprinnelige avgrensning. Utformingen av boligene og de ulike utadvendte funksjonene på gateplan og inn mot bakgård samspiller med omgivelsene både iht. volum, funksjonalitet, arkitektur og miljø. Kvartalets topografi organiserer bebyggelsen på to hovedplan. Det nedre planet mot Malmøgata gir atkomst til parkeringskjeller og boder for alle boliger i kvartalet. Boligens utearealer etableres på et dekke over dette gårdsrommet som vil være i nivå med Marstrandgata. Lokalene på gateplan på alle fire sider vil gi plass for næring og forretninger. Black Box i Københavngata 8 opprettholdes med dagens funksjoner. Københavngata 11 med inngang fra Marstrandgata vil inneholde en barnehage som vender inn mot gårdsrommet. Alle boliger får inngang både fra gaten og fra gårdsrommet. Jf. reguleringsplanen er det to inn- og utkjøringer til kvartalet. Under gårdsrommet på nivå med Malmøgata ligger det et større kjellerareal med 98 biloppstillingsplasser, 79 sykkeloppstillingsplasser, boder og rom for næring, avfall og teknisk. De nye bygningsvolumene (i 1, 2 og 3 trinn) opptrer som innfill mellom den eksisterende bebyggelsen. Fasadene signaliserer boligene mot omkringliggende gater som vertikale portalbygg inn til kvartalets gårdsrom. Forslaget viderefører kvartalsbebyggelsens varierte fasadeuttrykk. Eksisterende bebyggelse i kvartalet som ønskes bevart og rehabilitert har stor variasjon i størrelse, tidsepoke og form. Fasadene er i hovedsak tegl og malt mur/ puss. Den nye bebyggelsen ønsker å videreføre mangfoldet og kvaliteten i den eksisterende bebyggelsen. Nybyggene skal være typiske eksempler på arkitektur av vår tid, både som en reflektert videreføring av eksisterende materialbruk og utforming eller som harmonisk kontrast. Materialbruken i fasadene i kvartalet skal resultere i en lesbar utvikling mellom nytt og gammelt. Nye fasadematerialer er i hovedtrekk lett plate- metall- og glassfelt. Eksteriøret til Malmøgata 7 bevares og rehabiliteres mot Malmøgata og Københavngata. Den dype planen på bygget gjør det vanskelig å lage gode planløsninger for leilighetene. Utstikkende bakgårdsfløyer fjernes

22 Saksnr: Side 3 av 8 og bakfasadene åpnes opp for å gi lys inn til leilighetene. I et tilbaketrukket påbygg etableres duplexleiligheter. Påbygget utføres i lette materialer av glass- og metallplater i kontrast til eksisterende bygning. Balkonger/terrasser og adkomstgallerier samles på det nederste planet og det unngås dermed at disse bygningselementene kan virke forstyrrende på den helhetlige arkitektoniske utformingen. Gårdsrommet er underdelt i tre definerte rom. Det planlegges et frodig hageanlegg i gårdsrommet og på takterrasser. Det skal etableres plenarealer, buskfelt og plantes mindre trær. Det legges opp til en enkel og robust materialbruk med faste dekker på gang- oppholdsarealer. Utformingen av utomhusarealene binder gårdsrommet sammen som et sammenhengende grønt rom. Belysning i gårdsrommet omfatter ganglinjer og oppholdsplasser og i tillegg en del strøbelysning fra boligene. På takterrasser legges det inn dekorativ belysning ved sitteplasser. Gårdsrommets og kvartalets landemerke er Chokoladefabrikkens 35 meter høye pipe. Et grendehus for beboerne er plassert ved pipens base. Utenfor barnehagen og grendehuset er det et større oppholdsareal hvor også solforholdene er gode. Jf. reguleringsbestemmelser er det avsatt 430 m2 lekeanlegg for barnehagen. Utearealene til boligene er utformet med stor variasjon. De fleste leilighetene har egne balkonger. Disse er fremstilt som varierte balkonger/terrasser eller store franske balkonger. Noen av leilighetene har egne forhager og takterrasser. Utformingen av svalgangene varierer i bredde noe som gir naturlige pauseareal som vil fungere som møteplasser/balkonger og gi rom for halvprivatisering. Toppleilighetene i Malmøgata 7 har alle sine private terrasser på taket av eksisterende bygning. Prosjektet er utformet med besøksstandard til boligene. Alle oppganger har heis og universell utforming frem til og inn i leilighetene både fra inngangsplan og fra parkeringskjeller. Det er full tilgjengelighet for rullestolbrukere til gårdsrommet fra Stockholmsgata, Marstrandsgata og Malmøgata. Tilgjengeligheten til gårdsrommet fra Københavngata er utformet som en stor rampe. Ved detaljutforming vektlegges sklisikre dekker som er egnet for rullestolbrukere. Oppholdssoner ute (sitteplasser og lek) er planlagt med god tilgjengelighet og det velges plantearter som ikke er allergifremkallende. Plan- og bygningsetatens vurdering: Kommunen skal i henhold til plan- og bygningsloven 29-1 se til at ethvert tiltak prosjekteres og utføres slik at det får en god arkitektonisk utforming i samsvar med sin funksjon. Dette innebærer blant annet at et hvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon, dets bygde og naturlige omgivelser, plassering samt tilfredsstiller krav til universell utforming, forsvarlighet og oppfyller tekniske krav. Naturgitte omgivelser, kulturminner, blågrønnstruktur, klimatilpasninger (f.eks flom/ras) Eksisterende bygning i Malmøgata 7 er regulert til spesialområde bevaring. Jf. gjeldende reguleringsbestemmelser 4.1 tillates endringer i bakgårdsfasadene og riving av bakgårdsfløyer samt påbygg opp til maks kotehøyde som vist på plankart (tilsvarende 2 etasje), tilbaketrukket fra veggliv mot Malmøgata og Københavngata. Tiltakets plassering i forhold til terreng og bebyggelsesstruktur Rammesøknaden gjelder for byggetrinn 3 i kvartalet Chokoladefabrikken avgrenset av Københavngata, Malmøgata, Stockholmsgata og Marstrandgata. Områdets består hovedsakelig av kvartalsbebyggelse. Prosjektet er foruten to dispensasjoner fra byggegrense (byggetrinn 1 og 2) i tråd med reguleringsplanens intensjoner i forhold til plassering, volum og form. Bebyggelsen vil forholde seg til gaten tilsvarende den omkringliggende kvartalsbebyggelsen. Etaten mener dette er et viktig grep for at ny bebyggelse skal underordner seg gatestrukturen og forsterke denne.

23 Saksnr: Side 4 av 8 Tiltakets visuelle kvalitet i forhold til omgivelsene og seg selv Plan- og bygningsetaten anser omsøkte tiltak for å ha gode visuelle kvaliteter både i forhold til seg selv og i forhold til dets funksjon samt bygde og naturlige omgivelser. Med sine mer irregulære glass- og metallfelt representerer omsøkte påbygg samt ny fasade på eksisterende bygg moderne form og materialitet og en interessant kontrast til den eksisterende eldre bygningens fasade med de horisontale vindusbåndene. Påbygget og den nye fasaden genererer også et interessant og dynamisk samspill med det eksisterende og med den øvrige omkringliggende bebyggelsen i kvartalet og området. Den tilbaketrukkede plasseringen av påbygget bidrar sammen med valget av et lett fasadeuttrykk til at påbygget til en viss grad underordner seg den eksisterende bygningen i 5 etasjer, regulert til spesialområde bevaring. Plassering av balkonger, terrasser og adkomstgallerier gir, med de transparente rekkverkene og plasseringene, et mer diskret, enkelt og igjen lett uttrykk. Omsøkte nye innganger fra Københavngata og Malmøgata er utformet i forhold til eksisterende vinduer. Ny inngang fra Malmøgata erstatter dagens kjøreport og innebærer således heller ingen vesentlig fasadeendring. Utomhusarealer: Utomhusarealer vurderes av Plan- og bygningsetaten å være variert og godt gjennomarbeidet. Arealene ivaretar forskjellig beboere og brukere og er iht. gjeldende reguleringsbestemmelser. Valgte utforming på gårdsrommet vil med kombinasjonen av sammenhengende ulike grønne arealer samt materialbruk kunne gi et variert uttrykk og opplevelse. Barnehagen som etableres i kvartalets østlige del (byggetrinn 1) skal iht. gjeldende reguleringsbestemmelser og utomhusplan ha et inngjerdet areal på 430 m2. Dette arealet skal legge til rette for allsidig lek og appellere både til bevegelse, sosialisering, sanser og opplæring. Det er tatt hensyn til at både allergikere og barn vil benytte gårdsrommet. Plan- og bygningsetaten vil med dette godkjenne innsendte utomhusplan. Planløsning: Pbe finner å kunne godkjenne viste planløsninger, men vil allikevel bemerke at enkelte av leilighetene synes å være mindre optimalt løst med tanke på deres størrelser og organisering. Leilighetsfordeling: Leilighetsfordelingen er vurdert ut ifra et fullt utbygget kvartal (byggetrinn 1, 2 og 3). Leilighetsstørrelser og prosentvis fordeling er iht. krav i gjeldende reguleringsbestemmelser. Universell utforming Universell utforming er ivaretatt i prosjekteringen med hensyn til planløsning av leilighetene, parkering under terreng med heis til hver etasje, trinnfri adkomst fra terreng til første etasje samt tilgjengelige og brukbare uteoppholdsarealer. Parkering: Parkeringsdekningen er vurdert ut ifra et fullt utbygget kvartal. Det samlede antall bil- og sykkeloppstillingsplasser er i henhold til de gjeldende reguleringsbestemmelsene. Uttalelse fra annen myndighet: Det foreligger uttalelse fra Byantikvaren (Bya) datert Bya uttaler seg til omsøkte påbygg i 2 etasjer, nye inngangsdører, endring av bakgårdsfasade og heving av terreng i bakgård. Påbygget: Det vises til tidligere uttalelse av i forbindelse med foregående planprosess. Bya understreket i den forbindelse at et påbygg i 2 etasjer vil fremstå som uheldig dominerende, og få form av et likeverdig hovedvolum med høyde tilsvarende bygningens toetasjers base. Den vedtatte

24 Saksnr: Side 5 av 8 reguleringsplanen åpner likevel for denne byggehøyden, men med volumet noe inntrukket fra gesims. Det foreslåtte påbygget er i tråd med reguleringsplanen i forhold til plassering og høyde, men Bya vil likevel gjenta at full utnyttelse av planens byggehøyde medfører uheldige forskyvninger i balansen mellom bygningens volumer, og virker forstyrrende på opplevelsen av den bevaringsverdige bygningen. Utformingen av den nye fasaden er i liten grad tilpasset den bevaringsverdige fasadens strenge horisontale linjer, og det kontrasterende, vertikale elementet mot Malmøgata. Byantikvaren mener at det valgte formspråket gir økt bygningshistorisk lesbarhet, men at ønsket om kontrast er trukket noe langt, og vil anbefale at fasaden får et roligere uttrykk. Det er særlig viktig at den nye fasaden tar hensyn til det vertikale elementet mot Malmøgata, med et mer nøytralt uttrykk bak/over dette. Bya vil samtidig anbefale at den eldre fasaden blir tilbakeført, med et markert skille over sokkelen, satt i overkant av 2.etasjes vinduer. Nye innganger: Den nyetablerte inngangen på fasaden mot Københavngata er proporsjons- og plasseringsmessig i tråd med de eksisterende vinduene i 1. etasje. Det nye inngangspartiet mot Malmøgata settes inn i dagens kjøreport, og fasadens åpninger beholdes derfor i prinsippet. Inngangene kan anbefales. Nye fasader mot bakgård: I det fremlagte forslaget er det eksisterende fasadelivet tegnet som et spinkelt rammeverk foran en svalgang som dekker hele fasaden, mens det nye vegglivet trekkes inn. Svalgangsåpningene følger tilsynelatende ikke den eksisterende rytmen i fasaden, særlig ikke ved trappeoppgangen sørøst i fløyen langs Malmøgata. Karakteren på åpningene endres helt, fra typiske funksjonalistiske vindusbånd med et klart breddeformat, til tilnærmet kvadratiske åpninger. Balkongene som er tegnet inn, har dessuten svært stor dybde. I forslaget er følgelig ingenting av den eldre fasaden tilbake, kun det bærende rammeverket. Det vil ikke være mulig å oppleve dette som en del av en konstruksjon fra 1930-årene. Bya kan ikke se at den foreslåtte utformingen av bakgårdene er i tråd med bevaringsformålet, og vil sterkt fraråde forslaget. Vi anbefaler at prosjektet bearbeides slik at de eldre fasadene blir lesbare. Terrengheving i bakgården: Terrenget i bakgården er tenkt hevet opp til kote Dette er i tråd med den nylig vedtatte reguleringsplanen. Dette vil imidlertid medføre at terrenget vil nå opp til nivå nær underkant av vinduene i 1. etasje. Langs fløyen mot Københavngata er dette i noe grad dempet ved en lavere gangvei nær fasaden, mens terrenget skrår noe ned mot fløyen mot Malmøgata. Bya anbefaler at det vurderes muligheter for å senke terrenget ytterligere, sett i relasjon med kommentarer til nye fasader mot bakgård. Plan- og bygningsetatens kommentar til Byantikvarens uttalelser: Vedrørende påbygget og nye innganger henviser Pbe til foregående vurderinger under Plan- og bygningsetatens vurdering. Pbe anser det som hensiktsmessig å rive eksisterende fasader og å erstatte disse med fasader med en ny utforming som gir større åpninger i fasadene og interessante kontrast og samspill mellom de ulike bygningsdelene samt en tydelig markering av nytt og gammelt. Fasadeendringene er for øvrig i tråd med gjeldende reguleringsbestemmelsers 4.1. der det heter at Det tillates endringer i bakgårdsfasadene og riving av bakgårdsfløyer. Terrengheving av bakgården anses ikke å medføre noen større ulemper og er iht. gjeldende reguleringsplan. Konklusjon Etter Plan- og bygningsetatens vurdering har omsøkte tiltak en god arkitektonisk utforming, i samsvar med sin funksjon og er godt tilpasset området.

25 Saksnr: Side 6 av 8 Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes. Godkjenning Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id Bilder - eksisterende gatefasader 1/19 Situasjonsplan D /23 Underlag for beregning D /25 Avkjøringsplan - U1 D /26 Avkjøringsplan - 1. etasje D /27 Utomhusplan E /28 Snittprofil avkjøring D /29 Eksisterende terreng D /30 Takplan E /36 Snitt AA og CC E /37 Snitt BB og DD E /38 Fasader Malmøgt og Stockholmgt E /39 Fasader Marstrandgt og Københavngt E /40 Prinsippsnitt terreng E /42 Plan 1 etasje E /2 Plan underetasje /5 Plan 2 - typisk plan E /7 Plan 5 E /8 Plan 6 E /9 Tegninger andre /10 Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak Organisasjonsnr Navn Beskrivelse GULLIK GULLIKSEN AS Ansvarlig PRO i tilkl. 2 for utomhus, landskap og konstruksjoner NARUD STOKKE WIIG SIVILARKITEKTER Ansvarlig SØK, PRO i tilkl. 2 for arkitekturfaglig prosjektering I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO belegges med ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Krav om uavhengig kontroll: Plan- og bygningsetaten stiller krav om uavhengig kontroll av følgende fagområder: Brannsikkerhet, prosjektering og utførelse. Bygningsfysikk, utførelse av våtrom

26 Saksnr: Side 7 av 8 Geoteknikk, prosjektering og utførelse Støy- Kommunens støykart viser at omsøkte bebyggelse langs Malmøgata ligger innenfor rød og ikke gul sone slik det er oppgitt i innsendt søknad. Det stilles med dette krav til uavhengig kontroll av støy, tiltaksklasse 3. Jf. reguleringsbestemmelsene skal støyreduserende tiltak være ferdigstilt før midlertidigbrukstillatelse gis. Årsaken til kravene er tiltakets kompleksitet. Tekniske forhold/ forurenset grunn Det er mistanke om forurensning på eiendommen. Grunnundersøkelser må foretas og tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriftens kapittel må sendes etaten for godkjennelse. Tiltaksplanen må være godkjent av Plan- og bygningsetaten før igangsettingstillatelse kan gis. Området ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Avkjørselsplan: Det er innsendt to avkjørselsplaner for byggetrinn 1 og 2 og 3. Avkjørselsplanene vil bli videre vurdert i byggetrinn 1 og 2. Plassering Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Høydeplasseringen definert som topp gesims (flatt tak) for omsøkte påbygg fastsettes til kote Tiltaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt til grunn for tillatelsen. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Planog bygningsetaten. Ansvarlig prosjekterende må sjekke at krav som stilles til avkjørselens stigningsforhold kan oppfylles, kfr. godkjent avkjørselsplan. Avkjørselen må tilpasses eksisterende og fremtidige vei.> Igangsettingstillatelse: Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende dokumentasjon innsendes: 1. Resterende søknader om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og godkjent. 2. Det er stilt krav om uavhengig kontroll i tiltaket. Søknader om ansvarsrett for uavhengig kontrollerende må være innsendt og godkjent. 3. Oppdatert gjennomføringsplan. 4. Tiltaksplan for forurenset grunn må innsendes for godkjenning. 5. Tiltaket utløser krav til tilknyting til fjernvarmeanlegg etter Oslo kommunes vedtekt etter 66a til pbl av dersom tiltaket utløser krav om fjernvarme anlegg etter ny pbl skriv. Reguleringsplanen utløser krav om fjernvarmeanlegg for tiltaket, jf pbl Det må foreligge avtale om tilknytning med konsesjonæren før igangsettingstillatelse, eventuelt uttalelse om at det ikke er mulig teknisk sett å gjennomføre leveranse av fjernvarme. Dersom søker/tiltakshaver ønsker å benytte egen lokal og mer miljøvennlig løsning skal søker/tiltakshaver forelegge denne for konsesjonæren til uttalelse og plan- og bygningsetaten skal vurdere den før igangsettingstillatelse.

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102726-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul Hansen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate 28 0166 OSLO Dato: 10.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201306697-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Anna Holt Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.01.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201014034-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Aleksandar

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 12.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201200867-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.04.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109441-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.07.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201104071-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ragne Rosén

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 18.05.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201103296-9 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ellen Gulbrandsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 22.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201308821-17 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Simon Løvdal

Detaljer

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3

Rammetillatelse Gamle Hovsetervei 3 Oslo kommune Plan - og bygningsetaten LMR ARKITEKTUR AS Rosenkrantz gate 15 0160 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): 201513458-5 Oppgis alltid ved henvendelse Dato: 18.12.2015 Saksbeh: Kristin Østerhus Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 11.03.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201016679-3 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Line Hellum

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Rammetillatelse - Skøyenveien 43

Rammetillatelse - Skøyenveien 43 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten ARCASA ARKITEKTER AS Sagv 23 C III 0459 OSLO Dato: 03.01.2017 Deres ref.: Vår ref.: 201610858-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh.: Nils-Henrik Henningstad Arkivkode:

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Oslo kommune og bygningsetaten

Oslo kommune og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato:28.10.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201310811-9 Saksbeh: Kaja Lange Aubert Arkivkode: 531 Oppgis alltid

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 05.07.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201106607-41 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 26.03.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109429-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

Oslo kommune og bygningsetaten

Oslo kommune og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Marlow Ramfelt A38 arkitektur og design AS Sarbuvollveien 38 1363 HØVIK Dato: 07.04.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201401269-4 Saksbeh: Inger Jul Hansen Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Enerhaugen Arkitektkontor AS Postboks 6645 Rodeløkka 0502 OSLO Dato: 06.12.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201110745-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Thikra

Detaljer

Oslo kommune. og bygningsetaten 0319 OSLO. Date:21.05.2015 ARKITEKTER

Oslo kommune. og bygningsetaten 0319 OSLO. Date:21.05.2015 ARKITEKTER Oslo kommune Plan- LORENTZ Postboks KIELLAND 192 og bygningsetaten ARKITEKTER AS Vinderen 0319 OSLO Date:21.05.2015 Deres ref: gípçifsíiâlíisålgèågllârllåefâélzsí Byggeplass: BRENNAVEIEN Saksbeh: Ellen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak...

Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Møllegata 17, gnr. 19/ bnr. 210, Verdal Reguleringsplankart datert : 25.06.2013 Reguleringsbestemmelser datert : 25.06.2013 Vedtatt av Verdal kommunestyre i møte

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 20.06.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201301017-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Erland Per Volden

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 27.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201200606-4 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Stig Arne Lærkerød

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 013 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området reguleres

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

S-4283. Knytning(er) mot andre planer: 200501338

S-4283. Knytning(er) mot andre planer: 200501338 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4283 Vedtaksdato: 18.12.2006 Vedtatt av: Saken gjelder: Plan- og bygningsetaten Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser med forenklet saksbehandling for

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankart: Dato for siste revisjon av reguleringsbestemmelser:

Dato for siste revisjon av plankart: Dato for siste revisjon av reguleringsbestemmelser: Drammen kommune Reguleringsbestemmelser for kvartalet begrenset av: ENGENE SCHWENCKEGATA NEDRE TORGGATE ERIK BØRRESENS ALLE Vedtatt av Drammen bystyre: xx.xx.xxxx Dato for siste revisjon av plankart: 30.03.2009

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTREGATA 2-18 OG PARKGATA 1-13 HOTELL, BOLIG OG KOMBINERT FORMÅL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTREGATA 2-18 OG PARKGATA 1-13 HOTELL, BOLIG OG KOMBINERT FORMÅL Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTREGATA 2-18 OG PARKGATA 1-13 HOTELL, BOLIG OG KOMBINERT FORMÅL Dato:... 02.03.09 Dato for siste revisjon:... 18.05.09 Dato for kommunestyrets

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl.

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Mandal kommune Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø, gnr. 170, bnr.10 m.fl. Arealplan-ID: 201306 1.0 Generelt Det regulerte området er vist med plangrense på tilhørende

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 02.01.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201212002-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Stig Arne Lærkerød

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201214355-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Lars Hågård

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser.

DRAMMEN KOMMUNE BYPLAN Reguleringsbestemmelser. FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BRAGERNES ATRIUM Gnr/Bnr 114/663, 665, 667, 669, 671, 697 og 700 Drammen kommune. Detaljregulering Dato: 18.10.13, REV. 08.11.13 1. GENERELT 1-1. Området

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate 28 0166 OSLO Dato: 19.10.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109311-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kristian Thomassen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016

Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016 Oslo Kommune Plan- og Bygningsetaten Vahls Gate 1 0187 Oslo 17.03.2016 REF. 201500827 GNR. 230/BNR.279, GNR. 230/BNR.280, GNR. 230/BNR.281, GNR. 230/BNR.282 SCHWEIGAARDS GATE 40-46 SØKNAD OM RAMMETILLATELSE

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 10.12.2010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201011881-8 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN

REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Time Bestemmelser til: REGULERINGSPLAN FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Asplan Viak AS Vedtatt av Time kommunestyre

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart.

1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NASJONALMUSEET PÅ VESTBANEN - Statsbyggs forslag Gnr. 209, bnr. 40 14.03.12. 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart. 2 Formål Området

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den..., sak... 1 AVGRENSNING 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING Åsvegen 15-17, gnr./bnr. 32/60, 32/57, 32/133 og 32/25, Skogn, Levanger kommune Reguleringsplankart datert : 18.03.2014 Reguleringsbestemmelser datert : 18.03.2014

Detaljer

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser

Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Detaljregulering av Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon

Detaljer

Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10).

Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10). Saksnr: 201400887-3 Side 2 av 5 Tiltaket er prosjektert i henhold til Byggteknisk forskrift av 2010 (TEK10). Støyskjermen er avhengig av dispensasjon fra reguleringsplan S-1352 for plassering på areal

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR KLEPLANDSVEIEN 1-9, SØGNE KOMMUNE Planbestemmelser Plan ID Dato: 09.08.17 Revidert: 04.10.17 (etter 1.gangsbehandling 20.09.17) Vedtatt av kommunestyret 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Romsaas B3, Jessheim Hage, gnr og bnr 132/242 og deler av 132/1 og 132/275 Vedtatt av Ullensaker kommune den Ordfører Reguleringsplan er datert 24.02.2015,

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

Oslo kommune. bygningsetaten. Planog bygningsetaten. Postboks 5201 OS. Nord AS 29.06.2010. Søknad. Gjeldende plangrunnlag: Postboks 95, 5201 OS

Oslo kommune. bygningsetaten. Planog bygningsetaten. Postboks 5201 OS. Nord AS 29.06.2010. Søknad. Gjeldende plangrunnlag: Postboks 95, 5201 OS kommune kommune Planog 95 V/ V/ Stig Stig sn0rd@0n1ine.n0 sn0rd@0n1ine.n0 Dato: 19.06.2014 Dato: 19.06.2014 Deres ref: Deres ref: Vår ref Vår ref (saksnr): (saksnr): 201404510-8 201404510-8 Oppgis Oppgis

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO Date:18.09.2014 Deres ref: Byggeplass: g:fp::ifs(:ia;1:is(il1r (i(;l1e3ii) /9 35Ili3 ;l2sf3 Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser

Vår ref. 10/6139 oppgis ved alle henvendelser Delegasjonssak nr: FBR 668/10 Selberg Arkitektkontor AS Leiv Eriksson Senter RAMMETILLATELSE N-7492 TRONDHEIM Vår saksbehandler Ronny Ramsøskar Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Landbruksvegen

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 Revisjon 26.05.2015.2015 Saksnr: 12/5045 Journalpost: Plan datert: Revidert: BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 6/20 m.fl. Gamle Vestbygda skole, Spikkestad sentrum. PLAN ID 20120268 1 Hensikt Planen

Detaljer

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig.

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, samt bevaring av eksisterende bolig. Sist revidert 7.11.2016 FORSLAG TIL BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LIALØKKA GNR/BNR 100/159 OG 102/68 1 Planens formål Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 15072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201003757-10 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 16.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102382-5 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Øyvind Guttormsen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 23.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201102721-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Inger Jul

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 121B, ANNE DIESENS TORG Arkivopplysninger: PlanID: 072200 Saksbehandler: Tone Wabakken Arkivsak: 12/1923 Plankart Datert: 27.09.2013 Sist revidert: 23.04.2014

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL MANDAL KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR SOLSIDA, NEDRE MALMØ GNR. 170 BR. NR.6, 7, 8, 9, 227 OG 229, MANDAL 1.0 GENERELT Det regulerte området er vist med reguleringsplangrense

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 30082010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005158-11 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199

BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199 BESTEMMELSER FOR FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN, SANDNESSJØEN. Gnr. 37. bnr: 197, 111, 7, 131, 198, 199 Plan Id: PNR 20140056 Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 10.02.2016

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Kjærem & Bøgeberg AS, datert 14.2.2011, senest endret 17.12.2012. Byplankontoret Planident: r20090018 Arkivsak: 11/46102 Detaljregulering av Bratsbergvegen 23 og Sluppenvegen 2 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 30.6.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802)

1. Bebyggelse og anlegg (PBL 12-5, nr.1) Bolig/forretning/kontor (BKB) (kode 1802) DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORGGÅRDEN Nasjonal planid: 182020140056 Dato for siste revisjon av bestemmelser: rev ihht. vedtak av kommunestyret i sak 11/16 01.04.2016 Dato for siste revisjon av planen: 10.09.2015

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Arcasa arkitekter AS Sagveien 23 C III 0459 OSLO Dato: 31.05.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201204563-13 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Jostein Eidsvåg Arkivkode:

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109440-12 Oppgis alltid ved henvendelse Byggeplass: VESTENGVEIEN 1 OG 1 B Eiendom:

Detaljer

Dato: Vår ref (saksnr): Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: Vår ref (saksnr): Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten LINK ARKITEKTUR AS Elveveien 81 1366 LYSAKER Dato: 23.10.2014 Vår ref (saksnr): 201403926-12 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Byggeplass: Saksbeh: Thomas Ruyter

Detaljer

SAKSNOTAT. Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300

SAKSNOTAT. Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300 SAKSNOTAT Saksbehandler: Nicole Kunkel-Torgersen Arkiv: GNR 95/415 Arkivsaksnr.: 16/5300 Saksnr. Utvalg Møtedato VIKERSUND NORD FJORDBYEN ATRIUM FULLMAKT TIL GODKJENNING AV RAMMESØKNAD GNR 95 BNR 415,

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO Dato: 03.06.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201012950-24 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Trine Aagaard

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Arkitektkontoret Lene Frank AS Nedre Slottsgate 11 0157 OSLO Dato: 29.09.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109361-7 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Monica

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl.

Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. 1 Detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B1 gnr/bnr del av 101/106, del av 101/2, 101/126 og del av 103/283 m. fl. Øvre Eiker kommune Egengodkjente planbestemmelser Dato: 10.05.2017 Revisjon

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Grünerløkka Postboks 2129 Grünerløkka 0505 OSLO Dato: 24.10.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201109276-12 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Ingfrid Dugstad

Detaljer

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3

Dispensasjon og tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven 19-2 og 20-3 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Byggesak Sandnes, 11.12.2017 Deres ref: Vår ref: 17/04808-18 Saksbehandler: Ingrid Rossavik Valen Arkivkode: 37/702 Dispensasjon

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering

ARENDAL KOMMUNE. Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering ARENDAL KOMMUNE Planbestemmelser for His gamle skole - detaljregulering Arkivsak: 2013/5461 Arkivkode: 09062013-17 Vedtatt i Arendal bystyre: 28.08.2014, PS 14/116 Plankartets dato: 27.01.2014, sist revidert

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

R 118av. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Selberg Arkitektkontor og datert

R 118av. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Selberg Arkitektkontor og datert Byplankontoret R 118av Arkivsak:07/42655 Munkegata 26, gnr/bnr 402/193, 402/354, Residencekvartalet Reguleringsbestemmelser Planen er datert : 20.08.2008 Dato for siste revisjon av plankartet : 24.11.2008

Detaljer

S Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: INGA BJØRNSONS VEI 1A, TOKERUD SKOLE Detaljregulering for gnr. 100 bnr. 75 m.

S Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: INGA BJØRNSONS VEI 1A, TOKERUD SKOLE Detaljregulering for gnr. 100 bnr. 75 m. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4782 Saken gjelder: INGA BJØRNSONS VEI 1A, TOKERUD SKOLE Detaljregulering for gnr. 100 bnr. 75 m.fl Vedtaksdato: 18.06.2014 Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer