SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1"

Transkript

1 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 1 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING BYGNING GENERELT Ansvar for prosjektering og utførelse Standarder og forskrifter Universell utforming Pålitelighet Dimensjonerende laster Statiske beregninger, tegninger m.v Toleranser Funksjon- og ytelseskrav Konstruksjoner tilpasset påkjenninger Brannkrav Lydisolering og akustiske forhold Valg av materialer Produkthenvisning SHA Leveransene skal være komplette Materialprøver Dokumentasjon og kontroll Krav til energiforbruk, varmeisolering Konstruksjonstetthet Våtrom Kabel- og rørføringer Utførelse betong- og stålkonstruksjoner GRUNN OG FUNDAMENTER BÆRESYSTEM Eksisterende bygg Tilbygg/nybygg YTTERVEGGER Generelt Bærende yttervegger... 17

2 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side Ikke bærende yttervegger Glassfasader og Vinduer Ytterdører Kjøreporter Utvendig kledning og overflate Innvendig overflate Solavskjerming utvendig screen Skjerm mot innsyn, utvendig fast konstruksjon Røykluker Glassbyggestein INNERVEGGER Generelt Bærende innervegger Ikke-bærende innervegger Dører og foldevegger/mobilvegger Skjørt Innvendige veggoverflater Utstyr og komplettering Remontering av utsmykkede glassfelt Rom med spesielle krav DEKKER Generelt Frittbærende dekker Gulv på grunn Gulvbelegninger Flis i basseng og tilhørende garderobeanlegg etc Faste himlinger Systemhimlinger YTTERTAK Generelt Primærkonstruksjoner... 42

3 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side Taktekking og terrasser Gesimser Gangbaner FAST INVENTAR Generelt Kjøkkeninnredninger Medisinrom Laboratorier Skyllerom Akuttrom, systue og undersøkelsesrom i Legevakt Blodbanken Innredning og garnityr for våtrom generelt Innredning og garnityr for bad til sengerom Oppfellbart stellebord Skap og reoler Skilt og tavler Personløftere på skinne og travers Utstyr til skyllerom, rent tøy-lager, smitterom etc Utstyr til renholdsrom, BEF TRAPPER, RAMPER, BALKONGER, REKKVERK mm Generelt Innvendige trapper Utvendige trapper Ramper Auditorium med amfi Rekkverk utvendig Utvendige baldakiner og skjermtak BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS og elektro D01.1 OPSJONER BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER D01.2 ENHETSPRISER... 58

4 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 4 D01 BESRIVENDE DEL BYGNING 20.0 BYGNING GENERELT Dette kapittel omhandler konto 2 Bygning Komplett spesifikasjon inkluderer generelle kapitler som Del A: Prosjektinformasjon Del B: Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Del C: Kontraktsbestemmelser Del D: Beskrivende del o D01: Beskrivelse Bygningsmessige arbeider o D02: Beskrivelse Elektrotekniske anlegg o D03: Beskrivelse VVS-anlegg o D04: Beskrivelse Utomhusanlegg o D05: Brann o D06: Lydforhold og trafikkstøy o D07: Geoteknikk o D08: Bygningsfysikk o D09: Riving og sanering o D10: PA-bok o D11: Rigg og drift o D12: Fremdrift o D13: SHA og Miljø o D14: Tegninger fra ARK, LARK og RIB o D15: Soneplaner o D16: Møbleringsplaner Del E: Svardokumenter 20.1 Ansvar for prosjektering og utførelse Det gjøres spesielt oppmerksom på at det er totalentreprenørens (TE) ansvar at prosjektering og gjennomføring blir i hht. lover, forskrifter og lokale bestemmelser. Kfr. NS8407, spesielt kap. lll og Kap. lv. Til grunn for detaljprosjektering benyttes denne beskrivelse, vedlagte tegninger og øvrige dokumenter. Oppgitte mengder i beskrivelsen og tilhørende vedlegg er å betrakte som veiledende, da TE har det totale ansvaret for at det ferdige produkt blir i hht. tegninger og beskrivelse. Beskrevet og tegnet omfang og metoder for gjennomføring av tiltak i eksisterende bygningsmasse er veiledende om annet ikke er angitt. Det er TE som er ansvarlig prosjekterende iht. pbl og som er ansvarlig for at det gjennomføres nødvendige og tilstrekkelige tiltak som sikrer bæreevnen.

5 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side Standarder og forskrifter Generelt skal relevante forskrifter, standarder og normer gjelde. Prosjektering av nye tilbygg utføres i hht. Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, TEK 10 av Eksisterende bygg vil bli søkt ombygget/oppgradert til en standard som er «god nok» jfr. Pbl 31.2 «Tiltak på eksisterende byggverk; Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen.» Det vil bli søkt om rammetillatelse for prosjektet i løpet av august Rammetillatelse med vilkår forventes å foreligge i løpet av tilbudsperioden og vil bli videreformidlet til totalentreprenørene i god tid før tilbudsfristens utløp. I tillegg skal det benyttes gyldige Eurokoder for prosjektering av byggverk og dokumentasjon av produkters bæreevne/styrke til konstruksjonsformål, utgitt som Norsk Standard med nasjonalt tillegg (NS-EN + NA). Alle arbeider skal utføres etter reglene i siste utgave av NS 3420, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Som tolleranseklasses velges normal utførelse, dersom annet ikke er spesielt nevnt. Byggforskseriens byggdetaljer (NBI) benyttes der dette er relevant. Sandefjord Kommune skal søke om tilskuddsmidler fra Husbanken til prosjektet. Prosjektet skal tilfredsstille Husbankens krav til utforming av sykehjem. Det har i forprosjektfasen vært dialog med Husbanken, og konkurransegrunnlaget slik det foreligger, tilfredsstiller Husbankens krav til utforming av sykehjem for å utløse investeringstilskudd Universell utforming Retningslinjene for universell utforming gitt i NS :2009, Universell utforming av byggverk, skal følges Pålitelighet For krav til pålitelighet legges NS-EN 1990 til grunn. Byggverket beregnes og utføres i pålitelighetsklasse Dimensjonerende laster Aktuelle Eurokoder, herunder NS-EN n, skal legges til grunn for prosjekteringen. Forventede virkelige laster skal imidlertid benyttes dersom disse er dimensjonerende. Laster fra takskinner og annet løst og fastmontert utsyr skal hensyntas.

6 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 6 For eksisterende bygningsmasse er det i rammesøknaden søkt om tillatelse ihht. PBL 31.2, og at dimensjonering for seismiske laster ihht Eurokode 8 ikke kreves. For nybyggene/tilbyggene gjelder imidlertid TEK 10 fullt ut. For utførelse og beregninger skal det legges en forventet levetid på 50 år til grunn. Konstruksjonene skal beregnes for en forskyvning (nedbøyning) på maks. L/ Statiske beregninger, tegninger m.v. Totalentreprenøren (TE) har det fulle ansvar for dimensjoneringen. Løsning og dimensjoner som vist på tilbudstegningene skal benyttes. Dersom TE mener at viste løsning ikke lar seg gjennomføre skal han snarest gjøre byggherren oppmerksom på dette samt legge frem dokumentasjon på at dette ikke lar seg løse. Endringer som kan ha betydning for planløsning, detaljer, fasader m.v. skal godkjennes av byggherren. Det er krav om uavhengig kontroll både for prosjektering og utførelse. Nødvendig dokumentasjon må utarbeides i god tid før produksjonen starter slik at det blir tilstrekkelig tid til kontroll Toleranser Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille NS :2012 utgave 4, Fellesbestemmelser, tabell 1 - Normalkrav for toleranser i bygninger. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles Funksjon- og ytelseskrav Det er beskrevet generelle funksjon- og ytelseskrav samt tekniske krav til materialer. Beskrivelsen skal ikke oppfattes som komplett detaljert beskrivelse. TE er selv ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse. Funksjons- og ytelseskravene (lyd-, brannkrav m.v.) er overordnede krav og skal tilfredsstilles selv om det stilles spesifikke krav til konstruksjonene/ bygningselementene. Tilbudet skal omfatte alle bygningsdeler med alle tilhørende detaljer selv om disse ikke er beskrevet Konstruksjoner tilpasset påkjenninger Alle konstruksjoner skal være tilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Spesielt skal det benyttes robuste og solide materialer i områder der overflater kan utsettes for

7 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 7 mekanisk (trafikk, spark, traller, senger etc.) eller kjemiske aggressive påkjenninger (salter ved bakkenivå, luftforurensede partikler etc.). Det skal i størst mulig grad benyttes materialer som er enkle og rimelige å vedlikeholde og som er lett å erstatte ved eventuell nødvendig utskifting. farger og materialer skal generelt fremlegges BH/ ARK for godkjenning. Byggherren skal ha mulighet til å engasjere NBI eller andre rådgivere med nødvendig kompetanse for gjennomgang og kontroll av fasader, tekkingsarbeider og bygningsfysiske detaljer m.v. før arbeidene kommer til utførelse. Gjennomgang og kontroll skal kunne dokumenteres Brannkrav Det vises til egne brannteknisk redegjørelser (Brannkonsept, Rømningsanalyse og Branntegninger) utarbeidet av ÅF Infrastruktur AS Lydisolering og akustiske forhold Det vises til eget notat utarbeidet av Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Entreprenør er ansvarlig for å sikre at utførte løsninger knyttet til lydforhold og trafikkstøy vil være tilfredsstillende, og det skal framlegges dokumentasjon fra akustisk konsulent. Det gjøres oppmerksom på at det er beboerrom i etasjen over nødstrømsaggregatet, dette krever spesiell behandling Valg av materialer Det vises til Miljøplanen, kap. 6,2 «Materialer» Produkthenvisning Der det er benyttet henvisning til spesielle produkter er dette å forstå som angivelse av en kvalitet. TE kan tilby andre likeverdige produkter. Dette angis i tilbudsbrevet og det vedlegges dokumentasjon på likeverdighet SHA Ved valg av materialer og utførelse skal hensynet til inneklima vektlegges. Ut fra dagens kunnskapsnivå skal det velges materialer og utførelser som i minst mulig grad kan være allergi- og sykdomsfremkallende. Dette gjelder både i det ferdige bygget og senere i driftsperioden. Alle rom for varig opphold, skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys, i hht. krav i Teknisk forskrift. Vindusareal som vist på tilbudstegninger er retningsgivende og prinsipielt godkjent av byggherren. Dersom TE ved sin prosjektering finner å måtte endre på de oppgitte dimensjoner eller løsninger, skal han snarest gjøre byggherren

8 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 8 oppmerksom på dette, da det kan ha betydning for planløsninger, detaljer, fasader m.v. Slike evt. endringer skal godkjennes av byggherren. Byggeforskriftenes lydkrav og Arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljø, skal tilfredsstilles som et minimumskrav der det ikke er angitt spesifikke krav i denne beskrivelsen eller på tegningene. Der det er angitt spesifikke krav skal TE velge løsninger slik at komplett utførelse av arbeidene og ferdig konstruksjon som helhet tilfredsstiller kravene Leveransene skal være komplette Alle arbeider, inklusive prosjektering og dokumentasjon som er nødvendig for utførelse av arbeidet og godkjennelse av myndigheter skal inkluderes. TE er ansvarlig for alle mengder også kontroll av mengder som er angitt i konkurransegrunnlagets tegninger og beskrivelse Materialprøver Prøver på materialer legges fram for BH for godkjenning. Dette gjelder materialer som er spesielt nevnt i denne beskrivelsen, og evt. for andre materialer som BH ber om. Prøvene legges fram i så god tid før bestilling at BH s valg/godkjenning blir reell. TE skal utarbeide forslag til BH s beslutningsplan som skal godkjennes av BH Dokumentasjon og kontroll Det er stilt funksjons- og ytelseskrav til bygningen som helhet, og til de enkelte bygningselementer. TE s kostnader til dokumentasjon og kontroll skal inkluderes i prisen. Der det er stilt krav til bygningskomponenter, skal TE på forespørsel kunne dokumentere at disse er tilfredsstilt. For bygningskomponenter hvor det er stilt krav til dokumentasjon og test av ferdig utførte arbeider, skal TE utføre tester. Eksempel på dette er lydisoleringskrav til vegger. Det skal benyttes anerkjente testmetoder som er godkjent av SINTEF-Byggforsk til å verifisere de krav som er stilt. Testfelt (produkt) må være representativt i form, størrelse og utførelse for det endelige produkt. Byggherren har rett til gjennomsyn av det prosjekterte materialet før produksjonen starter. Det skal settes av rimelig tid til dette slik at det kan gis kommentarer. Ved kontroll av armering skal TE varsle byggherren slik at han har minst 2 dager til kontroll Krav til energiforbruk, varmeisolering Generelt

9 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 9 TE vurderer byggets totale energiforbruk i hht. gjeldende lover, forskrifter og lokale bestemmelser. Dokumentasjon / redegjørelse vedlegges søknad om igangsettingstillatelse. Nye tilbygg Totalt energiforbruk skal som minimum tilfredsstille regler og krav gitt i Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 10). Dette gjelder krav til energieffektivitet og energiforsyning. Beregninger utføres etter NS 3031 eller anerkjente programmer med modeller som minst tilfredsstiller NS 3031-nivå. Kuldebroer skal begrenses og skal ikke føre til støv eller vannkondens på innsiden. Kondens av vann skal ikke oppstå ved: -15 C ute, + 20 C inne og 40% Relativ fuktighet (RF) inne. Dokumentasjon på oppnåelse av oppgitte krav (TEK 10), skal fremlegges. Eksisterende bygning Da det er en forutsetning at byggets fasader og uttrykk skal bevares i størst mulig grad, aksepteres det at eksisterende bygning ikke fullt ut tilfredsstiller dagens krav til energiforbruk. Det påhviler imidlertid TE å vurdere eksisterende konstruksjon og hvilke tiltak som må utføres, og hva som er å betrakte som «godt nok». Prinsippdetaljene vist på tegningene 500-1, og er fra byggherrens side å betrakte som «godt nok» Konstruksjonstetthet Generelt Det vises generelt til Byggforskseriens byggdetaljer, og vedlagte prinsippdetaljer. Krav til tetthet gjelder spesielt for nye tilbygg. For eksisterende bygning gjelder prinsippet om hva som er «godt nok». Kfr. forgående punkt. Regntetthet Værhud/ klimaskille skal generelt utføres med to-trinns tetting mot nedbør, slik at vanninntrengning unngås. Vann og fokksnø som kan trenge inn i konstruksjonen skal kunne drenes ut uten å forårsake skader. Kravene gjelder konstruksjonene inklusive alle tilslutninger. Det skal tas spesielt hensyn til overganger mellom vegg og vindu, dører etc. Vinduer, vindusdører, entrédører og glassfelt skal tilfredsstille kravene i hht. Norsk Dørog Vinduskontroll (NDVK). Regntetthet skal dokumenteres. NDTV eller likeverdige krav fra tilsvarende prøvinger og kontrollordninger. Lufttetthet Værhud-/ klimaskillekonstruksjoner skal utformes slik at det ikke kan spores luft eller luftlekkasjer på innsiden. testes etter anerkjent metode beskrevet i NS-INSTA 130.

10 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 10 Vinduer dører vindusdører samt øvrige glassfelt skal tilfredsstille krav i hht. Norsk Dørog Vinduskontroll (NDVK), eller likeverdige kontrollordning. Dette gjelder også langtidsegenskapene. Tettesjikt, tilslutninger og fuger skal være så tette at varmeisoleringen ikke reduseres og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk eller nedfukting. Utvendig tetting og beslag inkl. fuger, vind- og dampsperresjikt skal utformes slik at infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. To-trinns tetting skal utføres slik at vindskjerm hindrer at vann treffer direkte på luftsperresjiktet. Luftsperresjiktet skal være så tett at det oppstår et trykkfall når vann evt. passerer regnskjermen. Dokumentasjon/måleresultater (for nybygg = TEK 10), skal fremlegges Våtrom Våtrom skal ha sluk. Våtrom skal tilfredsstille Byggebransjens våtromsnorm Kabel- og rørføringer Alle kabler og rørføringer skal generelt være skjult i vegger og dekker (gulv/ himling), med innfelte bokser hvis ikke annet er angitt. Underordnede rom som tekniske rom uten himling, kan unntas fra dette kravet. Alle gjennomføringer skal tettes med godkjente materialer og være utformet med tanke på senere suppleringer og endringer. Alle brann- og røyktetninger skal også merkes med lydkrav Utførelse betong- og stålkonstruksjoner Både betong- og stålkonstruksjoner utføres iht. utførelsesklasse 2 for de respektive utførelsesstandardene. Alle utvendige hjørner på betongkonstruksjoner skal avfases med 20 mm trekantlist. Runde søyler skal forskales med papprør el. som ikke gir synlig spiral etter avforskaling. Materialkvaliteter og overflatebehandling skal velges av TE iht. virkelige miljøpåkjenninger og retningslinjer gitt i de aktuelle konstruksjons- og utførelsesstandardene. Spesielt påpekes miljøpåkjenninger i bassengdelen med garderober. Generelt skal det benyttes overflatebehandling av stålkonstruksjoner iht. korrosivitetsklasse C2 innendørs (utenom basseng- og våtrom) og klasse C4 utendørs. Utvendig synlig eksponert stål skal være varmforsinket.

11 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side GRUNN OG FUNDAMENTER Eksisterende bygg fra 1950 tallet er fundamentert på hel bunnplate. Tilbygget som inneholdt legevakten er fundamentert på peler. Det ble oppført ca Det er utført grunnundersøkelser i flere etapper av Multiconsult, se vedlegg. Siste undersøkelser samt rapport vedr. fundamenteringsprinsipper ble utført i august Oppfylling inntil bygget må vurderes av TE. Spesielt nevnes oppfylling for terrasse mot sør samt inngangsparti (hovedinngang) nord. Her bør det vurderes å benytte lette masser for å unngå tilleggsbelastning på terrenget med fare for setninger og skader på eksisterende bygg. Før gravearbeidene starter, må TE innhente alle nødvendige tillatelser fra private- og offentlige instanser. Utgraving av tomt skal gjøres i samråd med TE s geotekniske rådgiver. Overskuddsmasser er entreprenørens ansvar, men unødvendig mellomlagring på området tillates ikke. Masser skal i størst mulig grad kjøres direkte ut fra tomta. TE må gjennomføre frostsikringstiltak ved vinterarbeider. Både eksisterende bygg og tilbygg skal dreneres. Utføres iht. Byggforsk Det skal settes opp stakepunkter ved alle startpunkt og hjørner. Mot graveskråninger skal det legges fiberduk og det skal fylles tilbake mot vegg med drenerende knuste steinmasser uten finstoff. Steinstørrelse mindre enn 100 mm. Nye kjellervegger isoleres for tilfredsstille TEK 10. Under terreng skal det monteres grunnmurplater med avslutningslist. På eksisterende kjellervegger, skal det arealet som kommer under terreng, isoleres med 100 mm EPS S150. Det skal også her monteres grunnmurplater med avslutningslist. Tiltak mot Radon skal gjennomføres iht. gjeldende retningslinjer i nybygg. Det foreligger rapport som viser radonmålinger i eksisterende bygg. Resultatene viser lave gjennomsnittlige radonverdier for samtlige rom, under 50 Bq/m3. Enkeltmålinger viser radonverdier over 100 Bq/m3. Se vedlagt rapport for ytterligere informasjon.

12 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side BÆRESYSTEM Generelt Beskrevet og tegnet omfang og metoder for gjennomføring av tiltak i eksisterende bygningsmasse er veiledende om annet ikke er angitt. Det er TE som er ansvarlig prosjekterende iht. pbl og som er ansvarlig for at det gjennomføres nødvendige og tilstrekkelige tiltak som sikrer bæreevnen. Gulv på grunn skal utføres med min. betongkvalitet B25 og ha en tykkelse på min. 100 mm. For å redusere faren for oppsprekking skal det det anordnes tilstrekkelige med fuger og støpeavsnitt. Plan for dette skal forelegges byggherren i rimelig tid før utførelse. Mot søyler og vegger skal det være fuger. I våtrom skal det være golvvarme. I avfallsrom skal det innstøpes skinner for komprimator/containere Utvendige arealer med varmerør som snøsmelteanlegg skal være innstøpt i betong. Området skal begrenses av avløpsrenner type Acodrain eller tilsvarende Eksisterende bygg Eksisterende bygg fra 1950 tallet har et bæresystem av plasstøpt betong. Bygget er fundamentert på hel bunnplate. Over bunnplaten er det fylt opp et sjikt med løsmasser hvor det er lagt bunnledninger. Over dette er det et støpt golv på grunn. Vertikalt bærende konstruksjoner består av plasstøpte korridorvegger og søyle/bjelke system på yttervegger. For å spare vekt, er veggene og dekkene gjort så tynne som mulig fra opprinnelsen av. Bjelkene på ytterveggene er overliggende. Opp gjennom årene er det gjennomført en del ombygginger innvendig og påbygninger på taket for tekniske rom. Opprinnelige konstruksjonstegninger og beregninger er vedlagt til orientering. Felles akuttmottak fra 2001 er fundamentert på peler. Bæresystemet er en kombinasjon av plasstøpt betong, hulldekkelementer og stålkonstruksjoner. Til orientering er de opprinnelige formtegningene vedlagt. Det har ikke lykkes i å få tak i eksisterende beregninger eller armeringstegninger. Etter at rivearbeidene er blitt gjennomført er det foretatt en registrering. På de vedlagte tegningene B-10 til B-13 er bæresystemet slik det fremstår nå tegnet opp. Det presiseres at tegningene kun er av orienterende art og at TE selv er ansvarlig for å registrere forhold som er av betydning for prosjekteringen. På tegningene er bare større åpninger vist. Hulltakinger for tekniske anlegg som rør og kanaler er ikke vist. Ved prosjektering av nye tekniske anlegg bør det tilstrebes å benytte flest mulig av disse.

13 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 13 TE skal videre rehabilitere og utbedre alle skader på eksisterende betong- og andre konstruksjoner som kan ha betydning for bæreevne, levetid eller utseende. Spesielt påpekes utbedring av balkonger av malt betong. Som et tiltak for å bedre kvaliteten på bygget, skal alle eksisterende åpninger (inkl. åpninger for tekniske anlegg) i korridorveggene som ikke skal benyttes, støpes igjen. Dette gjelder også gamle åpninger som er gjenmurt eller tettet på annen måte. Her skal TE fjerne gammelt murverk. Det skal dybles inn i gjenværende betong og støpes og fuges slik at det ikke blir hulrom eller åpne fuger mot eksisterende betong. På vedlagte oppriss av korridorvegger, oppriss yttervegger hvor det kommer tilbygg, samt plantegninger B-40 til B-43, er nødvendige ombygningstiltak vist. Tegningene er ikke komplette og TE er selv ansvarlig for at alle konstruksjoner hvor det er behov for ombygninger og forsterkninger blir ivaretatt. På tegningene er det foreslått mulige forsterkningsprinsipper. Det er imidlertid opp til TE hvordan tiltak og forsterkninger utføres og det er TE som er ansvarlig for valg av løsning. Etterfølgende punkt er områder som må sees spesielt på (listen er ikke komplett): Overliggende bjelker i fasaden må kuttes ned der hvor det skal være forbindelse inn til nye tilbygg. Gjenværende dekkekant må da forsterkes. Dette kan gjøres ved at det etableres et rammeverk av stålbjelker og stålbjelker på innsiden som føres helt ned til fundamentplaten. Det gjøres også oppmerksom på at det må være en forholdsvis stor fuge mellom nytt og eksisterende bygg for å unngå overføringer av horisontale krefter fra en evt. seismisk påvirkning. Ved større åpninger i korridorvegger må veggene på siden og under forsterkes. Dette kan gjøres ved et søyle/bjelkesystem av stål som føres ned til fundamentnivå, evt. kun søyler som virker avstivende og at betongtverrsnittet sjekkes til å ta trykkreftene. Dekke over kjeller og 1. etg er opprinnelig dimensjonert for 3 kn/m², dekke over 2. etg. for 2,7 kn/m². Nye dekker skal generelt dimensjoneres for en last på 2,0 kn/m². Dvs. de får mindre nyttelast enn de er beregnet for, samt at det fjernes påstøp. Denne erstattes for det meste av isolasjon og plater slik at det blir noe mindre belastning fra egenvekt også. Dekkene er kontrollregnet for ny last og generelt er kapasiteten ivaretatt. TE må imidlertid verifisere at det lokalt er tilstrekkelig kapasitet der det gjøres endinger i virkelige laster eller geometri. Der det ikke er tilstrekkelig kapasitet må TE medta forsterkninger. Dekkene har varierende grad av nedbøyning. TE må medta nødvendig sparkling/oppbygging.

14 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 14 Alle golv skal ha samme nivå i samme etasje og det tillates ikke sprang mellom rom innbyrdes og til korridor. Taket er opprinnelig dimensjonert for 1,5 kn/m². Det er gjort noen overslagsberegninger som viser at eksisterende konstruksjon ikke har tilstrekkelig kapasitet for nye laster iht. gjeldende Eurokode. Det må også hensyntas snølommer som følge av tekniske rom på tak. TE må medta nødvendig forsterkning av tak med pålimte karbonfiberstaver eller annen form for forsterkning. Bæring for nye- og utvidete tekniske rom på tak. Kan løses ved å legge underliggende utvekslingsbjelker på bærelinje yttervegger og korridorvegger. I verksted i kjeller kommer det et løftebord. Her skal det anordnes en grube i det oppforede sjiktet. I kjeller er det nivåforskjell på golv i den vestre delen på ca. 1,0 meter. Dette partiet må fores opp i nivå med resten av golvene. For å unngå tilleggsbelastninger på bunnplaten, skal det benyttes fylling med lette masser før det støpes golv på grunn. Gjelder området hvor det har vært fyrrom akse C-E/1-7+. Det skal etableres avfallssjakter gjennom alle etasjer. HovedInngangsparti fra nord i plan 1, har i dag trappeadkomst. Nedsenket parti ute og inne skal heves slik at det blir adkomst uten nivåforskjell. Eksisterende utsparinger i dekker som ikke skal benyttes skal støpes igjen. Det må påregnes forsterkninger rundt nye og gamle utsparinger for å oppnå tilstrekkelig kapasitet. Det er en del sår og betongskader som er kommet frem etter at rivearbeidene er gjennomført. TE skal sørge for flikk og utbedring etter anerkjente metoder. På gavlvegg østfløy skal det tas en større åpning. Det påpekes at tegl må understøttes over den nye åpningen. Golv på grunn i kjeller må hugges opp og fjernes i stor grad for legging av nye bunnledninger og evt. for forsterkninger av bæresystemet. Golvene skal gjenstøpes med 100 mm underliggende EPS S80.

15 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 15 Branntekniske forhold Ifølge brannteknisk rapport fra ÅF Infrastruktur AS skal bærende hovedsystem tilfredsstille R60. Kravet til armeringsdybde for vegger og søyler av betong burde være ivaretatt med kravet til overdekninger fra gjeldende standard på utførelses tidspunktet. Gjeldende standard var NS 427 som kom ut i 1939 med nytrykk i Her var kravet til overdekning i vegger og søyler henholdsvis 15 mm og 35 mm noe som gir armeringsdybde min. 20 og 50 mm. Kravet nå er ca. 10 og 45 mm. Korridorvegger i øst og vestfløy i plan 2 og 3 er på de gamle tegningene vist 130 mm tjukke. Dette er i konflikt med kravet til min. tykkelse på 140 mm for bærende vegger R60 iht. Eurokode 2. En del av veggene er pusset tjukkere og skal påfores. For dekkene var kravet til overdekning I NS mm med puss og 15 mm uten puss. Her er ikke dekkene pusset og med Ø 10 mm armering blir armeringsdybden teoretisk 20 mm hvis den gamle standarden er fulgt. Dette er også dagens krav til R60 iht. eurokode 2. Nyere stålkonstruksjoner som er etablert i forbindelse med tidligere ombygninger må av TE vurderes brannisolert. TE må verifisere at alle krav er oppfylt og sørge for nødvendige utbedringer Tilbygg/nybygg Nye konstruksjoner skal dimensjoneres for jordskjelv iht Eurokode 8-1. Mot eksisterende bygg må det anlegges en fuge som er tilstrekkelig til å oppta bevegelsene. TE er selv ansvarlig for valg av bæresystem og materialer der hvor annet ikke er spesielt anvist på tegning eller i beskrivelse. Basseng skal utformes og konstrueres iht. retningslinjer gitt av Byggforsk i håndbok 52 «Bade- og svømmeanlegg». Etasjeskillere og tak som underlag for sedumtak eller terrasser skal være av betong. Balkonger på sørfasade skal utføres med betong i dekker.

16 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side YTTERVEGGER Viktig informasjon : Det er iverksatt frostanalyse av eksisterende teglstein. Utfallet av denne frosttesten vil kunne påvirke isolasjonsmengden i påforingen på innvendig side av eksisterende yttervegger som er teglforblendet. ARK s beskrevet løsning med mm isolasjon kan bli redusert til 100 mm generell tykkelse hvor 50 mm tilleggsisolasjon kun blir montert i tilknytning til kuldebroer ved dekker/søyler. Veggens totaltykkelse antas å bli uforandret uavhengig av resultat av frosttest. Beslutning vedrørende isolasjonsmengde vil kunne påvirke forutsetninger som ligger til grunn for energiberegning under pkt. D08-Bygningsfysikk. Resultat av frostanalysen antas å foreligge i begynnelsen av oktober Generelt Kfr. Generelle og spesifikke forskrifts-, funksjons- og ytelseskrav. Henvisninger Kfr. Fasadetegninger, snittegninger, prinsippdetaljer. Kuldebroer Veggenes konstruksjon samt tilslutninger til søyler, etasjeskillere mv. skal utformes slik at kuldebroer unngås. Dette gjelder spesielt tilbyggene og eksisterende bygning så langt som praktisk og økonomisk forsvarlig. 2-trinns tetting For nye tilbygg skal alle fuger, tilslutninger m.v. i yttervegger utføres som 2-trinns tetting. Fugemasse skal som hovedregel ikke eksponeres for «sol og regn». Vindsperre skal være av type som er godkjent av SINTEF Teknisk Godkjenning. Beslag Alle beslag skal utformes slik at prinsippet om varig to-trinns tetting ivaretas og ha kvalitet i hht. NS3420. Beslag mot terreng, ved sokler m.v. skal monteres med en avstand på minimum 6 mm til underliggende konstruksjon, slik at vannet kan dreneres ut. Beslagene skal ha systematisk og symmetrisk oppdeling. Vannbrettbeslag og alle øvrige beslag, skal utføres i lakkert aluminium, fritt valgt RALfarge, med tykkelse minimum 1,0 mm, hovedsakelig med laskefals.

17 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side Bærende yttervegger Eksisterende bygning Se 23.2 Ikke bærende yttervegger og Utvendig kledning og overflate. Se kap.21 for kjellervegger. Nye tilbygg For bærende konstruksjoner vises til kto. 22 Bæresystemer. Forøvrig er yttervegger ikke forutsatt bærende 23.2 Ikke bærende yttervegger Kfr. Fasadetegninger og prinsippdetaljer Klimavegg Eksisterende bygning Kfr. tegn. nr , og I eksisterende bygg fra 1956, er innvendig kledning (bl.a. asbestoluxplater), bindingsverk (100mm), isolasjon (100mm), dampsperre og vindtett papp, revet i en tidligere entreprise. Fasadene av tegl (1.-3.etasje), som for det meste er 1/1-steins teglvegg, er dermed eksponert på innvendig side. I underetasjen, som ikke er teglforblendet, er innvendig påforing med 100mm Ytong revet, og ytterveggene av betong er eksponert fra innvendig side. Eksisterende yttervegger etterisoleres på innvendig side, for å redusere varmetapet og kuldebroer. Det aksepteres at veggene ikke vil komme til å tilfredsstille dagens krav til varmeisolasjon. Som isolasjon benyttes mineralull med varmekonduktivitet på 37 mw/mk ( λ-verdi= 0,037W/mK), dvs. A-kvalitet. Som dampsperre benyttes aldringsbestandig plastfolie. På innsiden av ytterveggene (betongvegg i U.etasje og teglvegg i 1.-3.etasje) monteres vindsperre av Tyvek eller tilsv., og 100 mm isolert bindingsverk. Innvendig monteres 50 mm isolert påforing. Dampsperre monteres mellom bindingsverket og påforingen, men ikke direkte mot innside av betongsøyler/-dragere i yttervegg. På disse stedene monteres dampsperren på innsiden av påforingen. Dette innebærer at dampsperren «endrer plassering» i ytterveggen, men må være sammenhengende uten hull, rifter eller andre åpninger/ lekkasjer. Konf. Prinsippdetaljene.

18 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 18 Nye tilbygg Klimavegg utføres av stenderverk av heltre, med isolasjon til forskriftsmessig U-verdi, vindsperre og solid diffusjonssperre. Bunnsviller mot betong utføres i trykkimpregnert heltre. Damp-/diffusjonssperre plasseres 50 mm innenfor ytterveggens innerside, og skal bestå av aldringsbestandig plastfolie eller evt. annet materiale med likeverdig kvalitet. Diffusjonssperren skal klemmes eller tapes fil diffusjonssperren i tak og mot alle åpninger og tilstøtende konstruksjoner. Generelt skal innside av yttervegg kles med minimum ett lag robust gips, og om nødvendig flere lag med standard gipsplater for å ivareta lyd- og brannkrav Glassfasader og Vinduer Generelt Komplett glassfasade / vindu (glass med omramning / karm) skal minimum tilfredsstille angitte generelle og spesifikke funksjonskrav, og være godkjent av NDVK. Personsikkerhetsruter og hærverk- og innbruddsglass i hht. anbefalinger i NS Glass inkl. karmer, rammer, profiler etc. skal leveres med forskriftsmessig U-verdi. Mål på åpninger for vinduer må kontrolleres før bestilling av vinduer. Oppgitte mål på vinduer er veiledende. Tegning som viser oversikt over vinduer er å betrakte som veiledende mht. form og størrelse. TE har ansvar for mengdeangivelse. Det påhviler TE å sørge for at alle krav til brann og lyd blir ivaretatt (se brannkonsept, branntegninger og lydnotat). Produksjonstegninger skal legges fram for BH for gjennomsyn før produksjon igangsettes. Lufting Alle oppholdsrom skal ha åpningvinduer for lufting. Minimum 1 stk pr rom. Åpningsvinduer skal kunne låses i i sikker luftestilling og ha barnesikring. Vindusvask TE redegjør for hvordan vindusvask kan foregå. Metoder skal godkjennes av BH. Garantier Glassrutene skal leveres med minimum 10 års garanti mot lekkasjer i forseglingen og mot brudd og riss pga. spenninger ved normal bruk, samt mht. funksjonskravene. Garantien skal gjelde alt arbeid og hjelpemateriell. Isolerglass Alt glass skal være uten synlige bølger eller ujevnheter, og belegg skal generelt være klare og fargenøytrale.

19 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 19 Bortsett fra spesielle brannstoppende glasstyper skal det benyttes 1. klasses floatglass. Glass i rutene skal være dobbelt forseglet. Fuging, tetting, glasslister Fuger skal dyttes med mineralull. Bunnfyllingslist av ekspandert polyetylen med lukket cellestruktur monteres. Alle flater rengjøres og primes før påføring av fugemasse. Høyelastisk fugemasse utvendig og innvendig. IKKE fugeskum rundt vinduer. Det skal benyttes flate utvendige glasslister i lakkert aluminium. Glassfelt/-fasader, aluminium profilsystem KFR. Fasadetegninger, Plantegninger og, brannrapport. Gjelder: Veggparti mellom Legevakt og Blodbank (fasade nord) Deler av fasade rundt svømmehall (fasade syd, vest, nord) Fasade mot hage ved nytt trapperom (fasade vest) Profilsystem Fasadesystem i lakkert aluminium med klem/-dekkliser, 50 mm profil. Nødvendig avstivning, overgangsbeslag etc. skal inkluderes. All aluminium skal være pulverlakkert, RAL-farge. Fritt fargevalg etter BH s senere valg. Krav til glass Lystransmisjon: LT >50 % Ellers i hht. TEK 10. Det gjøres spesielt oppmerksom på krav til U-verdi for glass/vegg i svømmehall. Tette felt I glassfasaden skal det inkluderes felt foran bakenforliggende konstruksjoner Disse utføres med emaljert glass, RAL-farge, i samme system som resterende glassfasade. Nødvendig lufting av hulrom mellom bindingsverk og glasskledning skal inkluderes. Åpningsbare vinduer i glassfelt Åpningsbare vinduer skal ha følgende funksjoner: være innadslående (sidehengslet) kunne settes i sikker lufteposisjon (bunnhengslet, innadslående) ha barnesikring avtagbare åpningsmekanismer.

20 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 20 Dører i glassfelt Kfr TE oppgir her leverandør og type Vindu Alle vinduer som monteres i eksisterende yttervegg skal ha karm/profilsystem i aluminium. Pga. vinduenes posisjon i ytterveggen, skal det ikke være trevirke/organisk materiale i karm. Nye vinduers posisjon i eksisterende yttervegg, skal være tilsvarende de gamle vinduene som rives. Konf. Prinsippdetalj tegn.nr , Vinduer i ny bygg skal i utgangspunktet også være aluminiumsvinduer. Posisjon i ny yttervegg som vist i prinsippdetalj tegn.nr , Det ønskes opsjonspris på trevinduer med utvendig alu.mantling for vinduer i nybygg (prises i eget skjema). Gjelder NV-serien i viste vindusoversikt. Kfr. Fasadetegninger, Tegn. 400 Typeoversikt vinduer, lydnotat og brannrapport. Karm/ramme Aluminiumsvinduer med brutt kuldebro. Ferdig overflatebehandlet fra fabrikk, RAL-farger. Det må påregnes ulik farge utvendig og innvendig Malte foringer og gerikter. Spor i karm for overgang mot beslag. Nødvendige beslag skal inkluderes. Fritt fargevalg etter BH s senere valg. Krav til glass Lystransmisjon: LT >50 % Ellers i hht. TEK 10. Åpningsbare vinduer Åpningsbare vinduer skal ha følgende funksjoner: være innadslående pga. utvendige solavskjerming kunne settes i sikker lufteposisjon (bunnhengslet/innadslående) ha barnesikring avtagbare åpningsmekanismer. Utvendig solavskjerming montert på overkarm. Det skal monteres utvendig screen i dekk-kasse på overkarm (konf. Prinsippdetalj tegn.nr , 500-2, )

21 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 21 Spesielt viktig er det at nye vinduer i eksisterende bygning, som skal ha solavskjerming, leveres med ekstra bred overkarm som gir plass til montering av screen utvendig. TE oppgir her leverandør og type av vinduer 23.4 Ytterdører Kfr. Skjema A-300 Ytterdører og Porter, plantegninger, fasadetegninger, soneplaner, lydnotat og brannrapport. TE har ansvar for komplett leveranse av alle ytterdører. Dette innebærer ansvar for mengde- og målkontroll, samt at dørene tilfredsstiller alle gjeldene krav og forskrifter for dører i prosjektet. Generelt Ytterdører som er vist i glassfelt inngår i leveransen av glassfelt. Komplett dør skal minimum tilfredsstille angitte verdier og spesifikke funksjonskrav, og være godkjent av NDVK. Inngangsdører skal være dørtype D3 etter NS Dører inkl. glass, tettfelt og karmer skal leveres med forskriftsmessig U-verdi. Dørene med glass skal være med pulverlakkert ramme av aluminium, RAL-farge. Fritt fargevalg etter BH s senere valg. Dørene skal inkludere komplette lås og beslag, motordrift, automatikk, kabling, styringsenheter og garantier. Skallsikring og adgangskontroll skal medtas, hovedprinsipp framkommer av soneplanene. Inngangsdører som skal/kan brukes av rullestolbrukere, skal ha åpningsautomatikk. Dører med personal- og/eller publikumstrafikk som har selvlukkingskrav (konf. Branntegninger) skal ha åpningsautomatikk. Detaljer vedrørende lås og beslag skal avklares med brukerne for hensiktsmessige funksjoner og estetikk. TE, ved RIE anbefales å koordinere disse arbeidene i forbindelse med detaljer om tilkoblinger og funksjoner. Synlige beslag, vridere, skilt etc. utføres i rustfritt stål. Prøver på beslag skal fremvises for BH for godkjenning før produksjon Alle dører skal være HC-tilpasset så langt dette er teknisk mulig ut fra de krav som stilles med hensyn til lyd og brann.

22 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 22 Produksjonstegninger skal legges fram for BH for gjennomsyn før produksjon igangsettes. TE oppgir her dør- og beslags leverandør; Fuging og tetting Som for vinduer. Kfr Kjøreporter Kfr. Plan u.etasje, Fasadetegninger, Skjema A-300 Ytterdører og Porter Kjøreporter utføres som leddheiseporter med motordrift. Tette porter i solid utførelse utført av isolert stål, evt. aluminium. Lakkerte overflater, RAL farge. 2 stk. Porter til Søplerom BEF stk. Port til Vaskerom BEF 0127A TE oppgir her leverandør og type 23.6 Utvendig kledning og overflate Kfr. Tegninger fra ARK, og prinsippdetaljer. Påforing på eksisterende yttervegg av betongvegg, under takutstikk Gjelder øvre del av fasader på eksisterende bygning. Kfr. tegn. nr mm isolasjon og pusskonstruksjon på eksisterende betongkonstruksjon. Utførelse i hht. produsentenes anvisninger, f.eks. Maxit (Leca) Eksisterende teglforblending Eksisterende teglforblending er utført som dels ½-steins forblending (ved betongsøyler/- drager ) og dels 1-steins forblending. Fra gammel beskrivelse er tegl og mørtel beskrevet som «frostbestandig fasadesten, håndbanket fra Spikkestad Teglverk, og B-mørtel. Alle murte fasadeflater skal spekkes Det skal benyttes teglstensrød mørtel». Tilbygg for Legevakta fra 2001, er forblendet med annen type rød tegl murt med standard grå mørtel.

23 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 23 Eksisterende teglforblending rengjøres. TE engasjerer fagekspertise for utarbeiding av anvisning for rengjøringen. Anvisningen skal godkjennes av BH før arbeidet igangsettes. Fasadene skal etter rengjøringen ha et helhetlig utseende. Behandling av teglfasade som etter utbygging blir innvendig vegg er medtatt under pkt Innvendige veggoverflater Trekledning Tilbyggene utføres med stående trekledning, med brannklasse (B-s3,d0) brannimpregnert tre, f.eks. «Brannpanel natur» i lerk, fra Woodify AS eller likeverdig. Det benyttes glatt rektangulær kledning med tykkelse 22 mm og varierende bredder, mm, tilnærmet lik mengde av hver bredde. Kledningsbordene monteres i vilkårlig rekkefølge, uten repeterende mønster. Det utføres et prøvefelt på m², som godkjennes av BH før endelig produksjon. Fasader på tilbyggene, som får solavskjerming med utvendig screen, skal ha utforing/utlekting av kledningen slik at screenen kan monteres bak kledningen. Kfr. prinsippdetalj nr Platekledning På deler av de nye tilbyggenes fasader, på sidene av vinduer i tilbyggene og i blendete vindusåpninger i eksisterende fasader, skal det være platekledning av sementbaserte plater med 8 mm tykkelse, type Cembrit Metro el. tilsvarende. Det regnes med 4-5 ulike farger. Fritt fargevalg innenfor produsentens totale fargespekter. Fargevalg i samråd med arkitekt. Platene festes med lakkerte skruer og monteres i system med oppdelinger som gir regelmessige inndelinger og/eller symmetri omkring åpninger. I forbindelse med vinduer til sengerom i nye tilbygg, er platene montert skråstilt i veggfelt. Kfr. prinsippdetalj tegn.nr Båndkledning Nye tekniske rom på taket (2 stk), skal ha båndkledning som eksisterende ventilasjonsrom. Det tilstrebes at nye vegger får samme utseende som eksisterende. Det antas at eksisterende kledning er av kobber. Beslag i fasade Kfr. fasadetegninger og prinsippdetaljer. Alle beslag utføres i lakkert aluminium, RAL-farge, med minimum tykkelse 1,0 mm. Beslag utføres hovedsakelig med laskefals. Temperaturbevegelser må kunne tas opp i skjøter. Farge avklares med BH.

24 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 24 Følgende beslag skal medtas: Sålbenkbeslag med endelukking, underkant vinduer og glassfelt. Vannbrettbeslag med endelukking, overkant vinduer, glassfelt og dører. Side- og toppbeslag i dør- og vindussmyg Terskelbeslag og overgangsbeslag ved dører Overgangsbeslag ved overgang fasade/himling Overgangsbeslag ved overgang takterrasse/fasade Gesimsbeslag Dreneringsbeslag ved betongsokkel og over åpninger. Evt. andre beslag som er nødvendige for to-trinns tetting. Prøver skal fremvises for godkjenning av BH før produksjon Innvendig overflate Overflatemateriale og overflatebehandling av innside yttervegg blir tilsvarende som for innervegger. Kfr. kap Solavskjerming utvendig screen Kfr. fasadetegninger og prinsippdetaljer (tegn.nr , 500-2, 500-4, 500-5). Generelt Solavskjerming skal: Leveres komplett med motordrift, automatikk, kabling, brytere, programmering, testkjøring, opplæring og serviceavtale. Være automatisk drevet og styres av sol- og vindfølere Skal kunne overstyres romvis med innvendige brytere. Leveres med 10 års garanti. Screen Utvendig screenduk montert i kassett. Perforert duk, fritt valg innenfor produsentens sortiment. Alt synlig metall lakkeres med RAL-farge, farge som vindu Farger på duk og kassetter avklares senere med BH. TE oppgir her leverandør og type

25 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side Skjerm mot innsyn, utvendig fast konstruksjon Krf. Fasadetegninger, plantegninger 1. og U.etasje, snitt. Det skal monteres en utenpåliggende konstruksjon på yttervegger rundt deler av svømmehallen. Konstruksjonen forankres til yttervegger, men i avstand min. ca 600mm fra bakenforliggende glassfasade. Avstand mellom skjerm og glassfasade må tilpasses behov for vask/vedlikehold av glassfasaden. Konstruksjonen skal dekker deler av glassfasadene, men går ikke opp til gesims eller ned til terreng. På konstruksjonen monteres fasadeplater av transparent materiale som skal forhindre innsyn i svømmehallen, mens dagslyset til svømmehallen ikke stenges ute. Det må påregnes enkelte åpninger i skjermveggen slik at det blir noe utsikt til park/hage fra svømmehallen. Aktuelt platemateriale kan være halvtransparente sinusplater i plast, acryl. glassfiber (f.eks. 2mm polykarbonat, 45-profil, 900g armering fra Halle AS). Mellom konstruksjon og fasade kan det monteres gangbaner for tilkomst til glassfasadene Røykluker Kfr. brannkonsept. Røykluker prosjekteres og utføres i hht. gjeldende regelverk og brannrapport. Røykluker skal være komplette med alle nødvendige beslag, motordrift, automatikk, kabling, styringsenheter, programmering, opplæring, serviceavtale og garantier. Det skal inkluderes nøkkelbryter for mulighet til styring av luker for komfortventilering Glassbyggestein Kfr. Fasadetegninger Det skal medtas 4 stk komplette felt med glassbyggestein i eksisterende fasade mot nord. Feltene står i yttervegg i trapperom. Brannkrav må avklares. Glassbyggestein, kvadratisk type ca 200x200mm. 4 stk. felt 1000x1000mm 24 INNERVEGGER 24.0 Generelt Kfr. generelle og spesifikke forskrifts-, funksjons- og ytelseskrav. Veggene skal tilfredsstille gjeldende lyd- og brannkrav. Kfr. brannrapport og lydnotat. I Legevakt skal vegg mellom venterom/resepsjon utføres som hærverkssikker vegg og glassruter i denne skal ha motstandsklasse P4A jfr. NS Sikkerhetskrav gjelder også dører og glassfelt i sluse foran resepsjon.

26 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 26 Henvisninger Kfr. plantegninger, snittegninger, prinsippdetaljer og dørliste. Søyler Søyler søkes skjult i vegger hvor dette er mulig. Synlige søyler i stål lakkeres Bærende innervegger I eksisterende bygg er korridorvegger bærende. Vegger er plasstøpte betongvegger. Utsparinger/åpninger som blendes skal støpes igjen (konf. RIB) og en rekke nye utsparinger/åpninger skal etableres. Korridorveggene skal utlektes ca 50mm og ha 2-lag gipsplater hvorav 1-lag gips Robust eller tilsvarende, på begge sider (korridorside og romside). Utlekting og plater skal utgjøre en robust konstruksjon og nødvendige behov for spikerslag for feste av håndløpere og annet utstyr medtas. Sluttresultatet skal være en plan, vertikal vegg som underlag for behandling med glassfibervev og maling. Brann- og lydkrav skal ivaretas. Overflate på bærende innervegger utføres som overflater på Ikke-bærende innervegger, pkt Ikke-bærende innervegger Generelt Skillevegger utføres prinsipielt som stålstendervegger med ikke brennbar mineralullisolasjon og ikke brennbar platekledning. Gipsplater skal være av typen «Robust». Glassfibervev skal være type «slett» med kvalitet tilsvarende «Jotun slett vegg». Utvendige hjørner skal forsterkes med stålprofil for innsparkling, i hht. plateprodusentens anvisning. Horisontale og vertikale plateskjøter skal ha spikerslag. Åpninger for dører og veggavslutninger skal forsterkes med heltre stender for innfesting av dør. Vindussmyg skal gipskles og fuges. Innfelling av brannskap Vegger skal tilrettelegges for innfelling av brannskap. Nødvendige utsparinger, forsterkninger i bæresystem, utvidelse av veggtykkelse, platekledning, slissing i murverk, innpussing, fuging etc. skal derfor medtas komplett Spikerslag Det medregnes spikerslag for all fast innredning som leveres av TE, og for løs innredning vist på møbleringsplaner.

27 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 27 Bad på beboerrom får innredning som har belastningskrav på 500 kg. Spikerslag/ underlagsplate/panel dimensjoneres for belastningskravet. Murte vegger Utføres med lettklinkerblokk Dører og foldevegger/mobilvegger Kfr. plantegninger, Tegn. 301 «Dørtyper», Tegn.302 «Dørlister etter BEF-nr.», lydnotat og brannstrategi. TE har ansvar for komplett leveranse av alle dører. Dette innebærer ansvar for mengdeog målkontroll, samt at dørene tilfredsstiller alle gjeldene krav og forskrifter for dører i prosjektet. Vedlagte dørlister må ansees som veiledende. Vedlagte dørliste er laget som Excelregneark med muligheter for å sortere dører etter typer, klassifiseringer. osv. Dørtyper er gruppert etter følgende hovedtyper; DE, Enfløyet 7M-10M DT, Tofløyet 12M-21M DP, Tofløyet dør til sengerom/pasientrom SE, Skyvedør enkel SD, Skyvedør dobbel SP, Skyvedør til bad i sengerom/pasientrom SU, Skyvedør dobbel, utenpåliggende Generelt Komplette dører skal som minimum tilfredsstille angitte generelle og spesifikke forskrifts- og funksjonskrav, og være godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK). Dører skal være i klasse D6 etter NS Det stilles krav til dørenes kvalitet og funksjonelle egnethet. Dører inkl. hengsler og beslag må tåle hard bruk. Overflater skal være lette å vedlikeholde. Det skal være ekstra strøk på «ferdig malt» listverk etter montasje. Før siste strøk sparkles, flekkgrunnes stift- og skruehull o.l. Alle dører og foldevegger/mobilvegger skal oppfylle nødvendige forskriftskrav til bl.a. lyd og brann. Terskelfrie dører

28 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 28 Innvendige dører skal være terskelfrie. Der brann- eller lydkrav tilsier bruk av terskel, benyttes buet terskel i rustfritt stål, eller 21 mm terskel med skråflate, såkalt «handikapvennlig» terskel. Lås og beslag Dører og foldevegger/mobilvegger skal inkluderes med komplette lås og beslag, og evt. motordrift, automatikk, kabling, styringsenheter og garantier. Kfr. Brannrapport og soneplaner. Skyvedører til mellom sengerom og bad, skal ha håndtak av type skyvedørshåndtak 8635 fra TrioVing i rustfritt børstet stål, eller tilsvarende. Synlige beslag, vridere, skilt etc. utføres i rustfritt stål eller lakkert metallfarge. Prøver på beslag skal fremvises BH for godkjenning før produksjon (bestilling hos leverandør). Hengsler Alle slagdører skal ha solide hengsler. Det skal være minst 3 hengsler pr. dørblad. Dører med bredde 11M (ca mm dørblad) og større, skal ha 4 hengsler pr dørblad. Innerdører av tre Innerdører skal være kompaktdører. Dører av tre skal ha karmer av massivtre og spor til utforinger. Det bes oppgitt opsjonspris på levering av stålkarm til kompaktdører, slik at BH kan vurdere om noen av dørene skal leveres med stålkarm istedenfor trekarm. Opsjonspriser oppgis i eget skjema. Dørblad og overfelt eller evt. sidefelt utføres med høytrykkslaminat og PVC-kanter. Karmer, foringer og gerikter leveres ferdig malt NCS-farge. Farge avklares med BH. TE oppgir her leverandør og type Innerdører av stål Innerdører av stål skal ha plane overflater på dørblad og uten overfals m/ omslutningskarm. Nødvendig bæring skal være inkludert. Korrosjonsbeskyttet og pulverlakker. RAL-farge. Foringer og gerikter leveres ferdig malt. Farge avklares med BH. TE oppgir her leverandør og type

29 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 29 Mobilvegger Kfr. Plantegninger for dimensjon og plassering. Laminat overflate. Farge avklares med BH. Lokalisering: I treningsrom i 1. etasje (BEF 1106), Lydkrav: Luftlyd Rw= min. 50 db / Trinnlyd Lnw= maks. 53 db Mellom stuer i 3. etasje (BEF 3058 og BEF 3058A), Lydkrav: Luftlyd Rw= min. 40 db / Trinnlyd Lnw= maks. 63 db TE oppgir her leverandør og type 24.4 Skjørt Utføres generelt som innervegger. Kfr Underkant skjørt skal avsluttes med heltre spikerslag, og kles inn på undersiden med gips Innvendige veggoverflater Kfr. Plantegninger og prinsippdetaljer. Teglforblending Steder der eksisterende utvendig teglforblending blir innvendig kledning skal denne rengjøres og påføres støvbindende middel uten farge. Eksisterende teglforblending vil bli synlig vegg i korridorer mellom eksisterende bygg og nye tilbygg i 1. og 2.etasje. Laminatplater Det benyttes veggplater med kompaktlaminat, på underlag i hht. produsentens anvisning. Platene skal tilfredsstille krav i våtromsnormen. Farger og inndeling avklares med BH. Valgfri farge innenfor ensfarget laminatkolleksjon fra produsent, f.eks. Formica. Det skal leveres min 8 farger. Prøvefelt fremvises BH for godkjenning før produksjon igangsettes. TE oppgir her leverandør og type Monteres på følgende steder:

30 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 30 hovedkjøkken m/ birom skyllerom tøyrom medisinrom lab renholdsrom kjølerom vandalsikkert rom BEF 2049 treningsrom, BEF 1100 Keramiske veggfliser (ikke våtrom) Flis på vegger i basseng og tilhørende rom er beskrevet under pkt. 25 Dekker. 200x200 mm matt hvit overflate NS-EN 176 Tørrpressede keramiske fliser med lav vannabsorbsjon Gruppe BI Fuge: Sementbassert mørk grå Smøremembran medtas i hht. Byggebransjens våtromsnorm. Gulv og veggfuger skal korrespondere. I overganger benyttes varig elastisk fugemasse med farge som den øvrige fugemassen. Alle frie kanter på flisene skal ha glassert sidekant (abdeck-flis) som overflaten for øvrig. Prøver på flis fremvises BH for godkjenning i god tid før produksjon igangsettes. TE oppgir her leverandør og type Lecavegger med keramiske fliser Vaskerom BEF 0127 og BEF 0128 utsettes for ekstrem vannbelastning bl.a. med steam. Veggene utføres uten bruk av organiske materialer. Aktuelle materialer er derfor murvegger av Leca, pusset og kledd med keramisk flis. Vegger i våtrom Det skal være keramisk flis på vegger i alle pasientbaderom og generelt i toalettrom. Våtromsvegger forsterkes for godt skruefeste for støttehåndtak etc. På bindingsverk monteres 18 mm rupanel eller X-finer som underkledning før underlagsplate for gips og flis, evt. våtromspanel. Flis på vegger skal godkjennes av BH

31 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 31 Det bes om opsjonspris på å velge baderomsplater med laminat overflate (konf. Post Laminatplater) istedenfor keramisk veggflis i alle pasientbad. Malte vegger Generelt Overflater skal generelt tilfredsstille kravet til enkelt renhold, godt innemiljø og skal tåle normalt bruk for de ulike rommene. Det skal være malt overflate på glassfibervev der ikke annet er oppgitt. Glassfibervev skal være type «slett» med kvalitet tilsvarende «Jotun slett vegg». Miljøvennlig behandling Det forutsettes at det kun benyttes miljøvennlige produkter som etter herding ikke avgir gasser eller lukt som kan påvirke inneklimaet negativt. Ref. bl.a Folksams miljøguide (http://www.miljosanering.no/id190.htm). Tilpasset behandling All behandling av overflater skal tilpasses underlaget, og dette skal rengjøres og behandles (primes m.v.) iht. leverandørens anvisninger. Farger Alle farger konfereres med og godkjennes av arkitekt/ byggherre. Det forutsettes farger i hht. RAL eller NCS fargesystem. Behandling på gips Synlige gipsvegger strimles, sparkles, påføres finmasket glassfibervev, grunnes og males 2 strøk med løsemiddelfri akrylmaling. Det benyttes glanstall 20, Det må påregnes minst 6 ulike farger. Også ulike farger pr. rom. Farger avklares med BH. Innside sjakter etc. strimles og sparkles iht. brann- og lydkrav. Støvbindes med 1 strøk maling. Behandling på betong Synlig betong sparkles, seises og males to strøk med løsemiddelfri akrylmaling. Det benyttes glanstall 20, 2 farger. Farger avklares med BH. Vegger i auditorium Veggoverflater i auditorium skal ivareta krav til akustikk og etterklang, konf. Lydnotat. Bakvegg utføres f.eks. som spilevegg med eikespiler og eikefinerte, perforerte plater. Estetisk utforming utgjør et viktig element i rommets interiør og forslag til løsning skal utformes i samråd med BH og godkjennes av denne.

32 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side Utstyr og komplettering Generelt Det skal medtas nødvendige spikerslag i vegger for feste av utstyr, inventar, kledninger etc. Alle sengerom skal ha heldekkende spikerslag på sengevegg. Kfr. plantegninger, møbleringsplaner, veggbehandlingsplaner og ulike typer skjemategninger for plassering. Veggfendring 2 høyder á 200 mm Acrovyn TP200 el.tilsv., veggbeskyttelse i alle trafikkarealer + i sluser til sengerom og ved sengegavler. Fritt fargevalg innenfor produsentens sortiment etter godkjenning av BH. Hjørnebeskyttelse 50x50 mm type SCG hjørnebeskyttelse fra Acrovyn el.tilsv., i samme farge og overflate som veggfender. Benyttes på alle utsatte hjørner. Håndløpere Håndløpere av eik, rundstokk, lakkert. Monteres på begge sider i korridorer. Rundstokk monteres på veggbraketter av rustfritt stål Remontering av utsmykkede glassfelt Sandefjord sykehus var utsmykket med flere innvendige glassfelt som var kunstnerisk bearbeidet (innslepne figurer, ornamenter). Disse er demontert og oppbevares av BH i byggeperioden. Glassfeltene skal remonteres i de nye interiørene. Dette skal avklares og detaljprosjekteres i totalentreprisen. Plassering må avklares. TE medtar alle kostnader for tilbakeføring og remontering i nye karmer Rom med spesielle krav Vandalsikkert rom, BEF 2049 Rom og tilhørende bad utgjør en vandalsikret enhet. Alle bygningsdeler skal tåle hard/røff bruk som spark, slag og sprut fra væsker. Enheten utføres som våtrom med sluk i både sengerom og bad. Sengerom og bad må tåle å bli spylt med vann. Alt utstyr skal være innfelt og/eller boltet fast. Treningsrom, BEF 1100 Rommet utføres som våtrom og skal ha sluk i gulv.

33 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side DEKKER 25.0 Generelt Kfr. generelle og spesifikke forskrifts- funksjons- og ytelseskrav samt lydnotat brannstrategi og prinsippdetaljer. Det vises også til Miljøplanen, kap. 6,2 «Materialer». Underlag for belegg På steder der det skal legges gulvbelegg skal underlaget tilfredsstille kravene for gjeldende belegg. Om nødvendig benyttes selvutjevnende mørtel/helsparkling. Kotehøyder på plantegning/ snitt angir OK ferdig gulv. Sprang i gulvnivåer aksepteres ikke, med mindre det klart fremgår av tegninger at det skal være sprang. Gulv skal bygges opp slik at det tar hensyn til ulike tykkelser på gulvbelegg slik at alle gulv flukter. I rom med banebelegg er kravet til underlag toleranseklasse PB. (NS 3420 Del 1 punkt 4 d2) For toleranser kfr. NBI Byggdetalj Anbefalte toleransekrav til ferdig overflate. Fuktinnhold i betong I byggets fremdriftsplan må man ta hensyn til at alle betonggulv som skal ha tette banebelegg, får tilstrekkelig uttørringstid. Byggforskserien Byggdetaljer

34 SANDEFJORD KOMMUNE LOKALMEDISINSK SENTER Side 34 Det skal måles fuktighet i betongen for å dokumentere at kravene i tabellen er tilfredsstilt. Dette er spesielt viktig for påstøp og ekstra tykke dekker. Produsentens anvisning skal følges ved legging. Avrettingsmasser Avrettingsmasser skal være av anerkjent type og være godkjent i hht. SINTEF teknisk godkjenning og Produktsertifisering. Den skal ha så høy fasthet at konstruksjonens forutsatte bruksegenskaper ikke fravikes. Gulv med sluk I rom som krever sluk i gulv skal gulvene ha lokalt fall til sluk. Fall på gulv skal være i hht. gjeldende bestemmelser, bl.a. TEK 10. Slukplassering og fall skal angis på tegninger. Sklisikring Alle overflater for persontrafikk skal ha tilstrekkelig sklisikring i hht. romfunksjon. Overganger I overgang mellom ulike gulvbelegg skal det fuges, og om nødvendig benyttes metall-list. Gulvbelegget skal være gjennomløpende i døråpninger, og legges i hele rommet, også

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, i

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. Kapittel: 01 RIGG 0 RIGG Side: 0 0 RIGG 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG 68 200,00 HolteProsjekt Anbud versjon.0.0 02 PROSJEKT PROSJEKTERING

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Saksbehandler: Per Tinnesand. Norsk Byggprosjektering AS. 01 RIGG OG DRIFT Side: Kapittel: Dato:.2.2006 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.000.00.00.0 B20.2 RS,00 29 386,52 29 387,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 29 387,00 Dato:.2.2006 02

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Peab AS 27.03.2014 Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Sollistrand BT3 G- Prog Side 09-1 09 Murarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.1 Teglforblending + 150 mm mineralull mot betongvegg YV1A - Teglforbl. PARKERING 150,57 09.23.1.1 NB2.7173151 MURT FORBLENDING

Detaljer

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974.

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 11 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Oppbyggingen av vårt vindusystem SFB 1074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid på å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009]

Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] 1 Mur puss og betongarbeider [Konferer også original byggebeskrivelse kapittel 3, Gaia Lista 2009] INNEKLIMA BRANN Behovet for påstøpte murkroner skal minimaliseres for å unngå kuldebroer. Samtidig skal

Detaljer

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

OPPE OG NEDE. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 15.12.2006 13:23:52. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre OPPE OG NEDE Prosjekt Dokument Dato Kl. 15.12.2006 13:23:52 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGG OG DRIFT Side: 01 1 01 RIGG OG DRIFT 1,00 161 500,00 161 500,00 Sum 01 RIGG OG DRIFT 161 500,00

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygning ARK Bok2-Del3 Side 0-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 3 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

12-20. Vindu og andre glassfelt

12-20. Vindu og andre glassfelt 12-20. Vindu og andre glassfelt Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.10.2015 12-20. Vindu og andre glassfelt (1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan volde skade på person eller husdyr,

Detaljer

TILBUDSGRUNNLAG DEL 2 FUNKSJONS- OG KRAVSPESIFIKASJON. Sandefjord kommune Bugården ungdomsskole ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

TILBUDSGRUNNLAG DEL 2 FUNKSJONS- OG KRAVSPESIFIKASJON. Sandefjord kommune Bugården ungdomsskole ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE TILBUDSGRUNNLAG DEL 2 FUNKSJONS- OG KRAVSPESIFIKASJON Sandefjord kommune Bugården ungdomsskole ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Anskaffelse over EØS terskelverdi NOK 40,5 mill. kr for bygge og anleggskontrakter

Detaljer

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT

MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT MONTERINGSANVISNING HUNTON VINDTETT TG 2002 HUNTON VINDTETT Oppbevaring/lagring Hunton Vindtettplatene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik

Detaljer

- Endret bygningsfysikk hva er mulig?

- Endret bygningsfysikk hva er mulig? 1 www.sintefbok.no 2 NBEF-kurs, 1-2. november 2011 Oppgradering av bygninger-utfordringer og muligheter Etterisolering - Endret bygningsfysikk hva er mulig? Stig Geving, prof. NTNU Institutt for bygg,

Detaljer

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse

05 Betong. Prosjektnummer 344013003 Prosjektnavn GE20 Lillestrøm hensetting Prosjektfil GE20 Lillestrøm hensetting Beskrivelse 25(555) 05 Betong 02.05.23.1.1 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 250 mm 42,3 m2 02.05.23.1.2 under terreng (grubevegger) Tykkelse vegg: 450 mm 19 m2 02.05.23.1.3 under terreng (grubevegger) Tykkelse

Detaljer

Motek Brannstopp Fugemasse

Motek Brannstopp Fugemasse Fugemasse Fugemasse M.B.F. En fleksibel til branntetting av både rør, kabler, ventilasjon og fuger. Bruksområder Tetting av ventilasjonskanaler Tetting av gjennomføringer med kabler og kabelbunter Tetting

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT

MONTERINGSANVISNING ASFALT VINDTETT MONTERINGSANVISNING Asfalt vindtett Oppbevaring/lagring Vindtett-platene skal lagres tørt og være tørre ved montering. Før montering bør platene eventuelt kondisjoneres slik at fuktigheten omtrent tilsvarer

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Prosjektnr.: Revisjon nr: 6 Dato: 19. oktober 2015 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Trappetårn

Detaljer

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene.

Det skal fuges mellom kanal og vegg i ikke brannklassifiserte murte vegger for å hindre lydoverføring mellom rommene. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 7 25.291.1 291 Bygningsmessige arbeider for VVS installasjoner Alle Postene i bygningsmessig arbeider er regulerbare poster. Alle mål må kontrolleres

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papptekking Sort Takoverbygg Carport Integrert i bolig Glasstak over terrassedør

Detaljer

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012

Materialbeskrivelse. Gjeldende fra 01.04.2012 Materialbeskrivelse Gjeldende fra 01.04.2012 www.solhytten.no Vi er stolte over vår høye standard Krysslufting av takkonstruksjon Takrenner inkludert Underkledning av takutstikk Ytterdører og vinduer malt

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 9 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse

Utvendig og innvendig leveranse Utvendig og innvendig leveranse Prosjekt: SørbøHagane B04/BK2 -firemannsbolig 2stk opprettet 23.04.2013 Revisjon nr: rev. 12.08.2013 Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Isola

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise

Øvre Sandbakken utbygging 2014 Totalentreprise Totalentreprise - Kravspesifikasjon ARK - Anderssen + Fremming AS RIB - BraCon AS RIV - Norconsult AS RIE - Norconsult AS Ribr. - Firesafe Consulting AS Innholdsfortegnelse DEL III Kravspesifikasjon 1

Detaljer

25 Bygningsm. arb. for VVS

25 Bygningsm. arb. for VVS 226(555) 25 Bygningsm. arb. for VVS 01.25.1 Hulltaking og slissing i bygningsdeler RIV vil ikke utarbeide egne utsparingstegninger og boretegninger for VVS entreprenørens rørføringer gjennom betongvegger

Detaljer

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft.

MONTASJEANVISNING TYPISK DETALJTEGNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE BRANNKLASSIFISERING - TABELL INSTALLASJON TEST STANDARDER. www.graft. MONTASJEANVISNING GENERELL PRODUKTBESKRIVELSE TYPISK DETALJTEGNING GRAFT FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass, røyk og lyd gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran byggebeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Garasje/carport Mellom boliger / terrasse oppå Takrenner Type Dimensjon Farge Aluminium 120 Rå

Detaljer

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder

Monteringsanvisning. Brannhemmende akryl. Generell produktbeskrivelse. Installasjon. Brannklassifisering - tabell. Test standarder Side 1 av 5 Generell produktbeskrivelse er utviklet for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og tekniske gjennomføringer i brannklassifiserte vegger og dekker. ekspanderer når

Detaljer

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS

KRAV TIL INNREDNING AV LOFT I LANDÅS BOLIGSELSKAP AS 1 Generelt For å unngå problemer med fukt og sopp er det svært viktig å kjenne til takets oppbygning og hva som kan gjøres fra innsiden. Dette er både i beboers og boligselskapets interesse. 2 Oppbygning

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann

11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 11-9. Materialer og produkters egenskaper ved brann (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres

Detaljer

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre

Prosjekt ArchiView (1) Murhuskjeden Håndverksmur Side 1 av 15 Byggherre Side 1 av 15 00 Generelt 00.1 00.00.01 FORSIKRING RS 1,00 8 050,00 8 050,00 A11. Forsikring KR 7 000,00 1,15 00.2 00.00.02 PROSJEKTERING RS 1,00 115 000,00 115 000,00 Arkitekt, Kons. KR 100 000,00 1,15

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 9 10.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 24-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 24-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 24-1 24 Fast bygginnredning KAP. 24 FAST BYGGINNREDNING I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar 24.23 Solavskjerming 24.23.1 UTVENDIG SOLAVSKJERMING

Detaljer

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand

Archi Town. Mengdebeskrivelse. Byggherre. Prosjekt. Dokument 19.09.2006 08:27:51. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand Byggherre Archi Town Prosjekt Dokument Dato Kl. 19.09.2006 08:27:51 Norsk Byggprosjektering AS 01 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPL Side: 01 1 01 B20.2 RS RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS.

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - N: (2012) Mur- og Flisarbeider Side 09-1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 09-1 09 Murarbeider 09.23 Yttervegger 09.23.1 NB2.7173152 MURT FORBLENDING Murprodukt: Teglstein Murproduktets trykkfasthet: 35 MPa Overflatebehandling: - Med fuging side 1 - Uten behandling side

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 24-7 24.27.2 Solavskjerming, Screens Screens I yttervegger skal noen angitte glassfasader (UGF)og alle vinduer solskjermes med gjennomskinnelige screens. Utvendig solavskjerming

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon

Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon Waldemar Thranes gate 86 (Mudo) Enkel beskrivelse / kravsepesifikasjon P U L S arkitekter as Beskrivelse Kort oppsummert består prosjektet av et tilbygg mot Waldemar Thranes gate, samt rehabilitering av

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS

SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer BKS Kunnskapssystemer BKS Byggforsk God Prosjekteringsledelse Onsdag 10.04.2013 Elisabeth Bjaanes Merethe Solvang 1 Byggforsk Konsernområde i SINTEF 250 personer Oslo/Trondheim Fem avdelinger SINTEF Certification

Detaljer

Bygningsfysikk badeanlegg

Bygningsfysikk badeanlegg Badeteknisk messe 04.03.2009 Fred Solvik Avdeling Spesialfag Bygg, Oslo Utfordringer mht klimaskiller: Høy temperatur og luftfuktighet Glassarealer Stort varmetap Luftlekkasjer/kondens Kuldebroer / overflatetemperaturer

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG KALAND SKOLE REHABILITERING AV SKOLENES FASADER Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 2 1 Generelt om prosjektet 2 2 Tilbudsskjema med mer. 3 5

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 57 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse

Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Utvendig og innvendig leveranse Gjelder foran prosjektbeskrivelse Taktekking Type tekking Produsent Farge Kommentar Hovedtak Papp Icopal Sort Carport/bod Papp Icopal Sort Glasstak/Inngang 300 x 80cm Herdet/

Detaljer

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering

Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Kapittel 3 Gyproc Prosjektering Innhold Innervegger.1 Gyproc XR...103 152.6 Gyproc GS...153 166.15 Gyproc DUROnomic...167 178.51 Gyproc GT...179 224 3.2 Spesialvegger 3.2.1 Våtromsvegger...227 233 3.2.6

Detaljer

ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG

ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 FUNKSJONSBESKRIVELSE ARKITEKTFAG ROLLAND SKOLE REHABILITERING AV FASADER OG TAK side 1 GENERELT Alt arbeid skal tilfredsstille alle relevante offentlige krav og retningslinjer. Arbeidet omfatter rehabilitering av fasader og flate tak,

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS

TILBOD SULETINDHYTTA. Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS TILBOD SULETINDHYTTA Suletind 72A Levert av Lokreim Bygg og Betong AS Pris inkl tomt: 2 970 000,- inkl mva Tilbodet gjeld for oppføring av Suletind 72A på tomt J-1-1 eller J-1-2 (Pris for tomtane er: J-1-1

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 18.1 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer