Saker til årsmøtet HBFK. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb"

Transkript

1 Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK

2 Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb for alle som følgetekst. Grunnlag for endring: Sitat: Norsk Kennel Klubb aksepterer ikke navnet Haugaland Bruks og Familiehundklubb som navn på medlemsklubb, da Familiehund ikke finnes i NKK sitt vokabular sitat slutt. Ved å endre navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb er følgende oppnådd: NKK har godkjent navnet på klubben. NKK har godkjent klubben som fullverdig medlem av NKK f.o.m. 1. februar 2013 Ordet brukshundklubb er allerede innarbeidet i navnet HBHK er så nær opp til HBFK at det kun er snakk om å endre 1 bokstav i logoen, dermed kan samme logo benyttes. Følgende må endres: Vedtektene Stiftelsesdokument Logo Reklame materiell Bannere Faner Domene Styret stiller seg samlet bak denne endringen som Måtte gjøres for at vedtaket fattet på konstituerende årsmøte skulle kunne gjennomføres. Dersom ikke dette vedtas på årsmøtet stiller hele styret sine plasser til disposisjon. Videre konsekvens er at HBFK må trekkes som medlem av NKK. Endringen er iverksatt og bør vedtas av årsmøtet. Styret

3 Sak 2 Sak til årsmøtet i HBFK Styret foreslår at årsmøtet godkjenner klubbens nye logo Foreslår iverksetting straks vedtak er fattet på årsmøtet

4 Sak 3 Sak til årsmøtet i HBFK Jeg foreslår at årsmøtet bevilger et årlig beløp på kr. 900,- Dette beløpet øremerkes som gave til Norges Blindeforbund sitt førerhundarbeid. Foreslår iverksetting straks vedtak er fattet på årsmøtet Arne Torkelsen Styrets innstilling er at dette vedtas.

5 Sak 4 Sak til årsmøtet i HBFK Jeg foreslår at årsmøtet vedtar at HBFK skal søke medlemskap i Norsk Brukshundsport forbund - NBF. Dette vil lette klubbens arbeid innenfor brukshundarbeidet. HBFK vil i så fall bli første klubb på Haugalandet som blir medlem i NBF. Årlig kontingent er kr. 1500,- for klubbmedlemskapet + kr. 5,- pr. aktiv utøver innen brukshundsport. Foreslår iverksetting straks vedtak er fattet på årsmøtet Arne Torkelsen Styrets innstilling er at dette vedtas.

6 Sak 5: Sak til årsmøtet i HBFK Forslag på vedtektsendring Jeg foreslår at vedtektene endres slik: 3-4 Årsmøtets oppgaver. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen (evt. tellekorps) Godkjenning av dagsorden Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. Endres til: Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden Gi observatører rett til å være til stede. Styrets årsberetning. Grunn for endring er rein estetikk i ordlyd. Foreslår iverksetting straks vedtak er fattet på årsmøtet, forutsatt at NKK godkjenner endringen. Arne Torkelsen Styrets innstilling er at dette vedtas.

7 Sak 6 Sak til årsmøtet i HBFK Forslag på vedtektsendring Jeg foreslår at vedtektene 3-4 Årsmøtets oppgaver endres slik uthevet tekst viser 3-4 Årsmøtets oppgaver... Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. Valg av: Leder (2år) 4 Styremedlemmer (2år) 2 Varemedlemmer (1år) 2 revisorer (2år) 3 medlemmer til valgkomité (3år), 1 medlem trer ut hvert år. Endres til: Valg av: Leder (2år) Nestleder (2år) Kasserer (2 år) Sekretær(2 år) 3 styremedlemmer(2 år) 2 varamedlemmer (1 år) 1 Revisor (2år) 3 medlemmer til valgkomité (3år), 1 medlem trer ut hvert år. Følgende personer i styret trer ut samme år: Leder Kasserer 1 styremedlem Grunn for endring er en bedre spesifisering av styrets sammensetting og styrking av styret. Antall medlemmer i styret foreslås økt fra 7 til 9 personer. Oppgavene for styret vil øke betraktelig fremover. Det foreslås videre å redusere til 1 revisor, da HBFK ikke er revisorpliktig ihht revisorloven 2-1 Sitat fra BRREG: Når det gjelder registrering i Foretaksregisteret har foreningen revisorplikt (hvis driftsinntektene av foreningens samlede virksomhet er 5 millioner kroner eller mer, og i tillegg enten har flere enn 20 ansatte eller samlede aktiva har en verdi på 20 millioner kroner eller mer, jf. revisorloven 2-1 og regnskapsloven 1-2). Foreslår iverksetting straks vedtak er fattet på årsmøtet, forutsatt at NKK godkjenner endringen. Arne Torkelsen Styrets innstilling er at dette vedtas.

8 Sak 7 Sak til årsmøtet i HBFK Forslag på vedtektsendring Jeg foreslår at vedtektene 3-4 Årsmøtets oppgaver endres slik uthevet tekst viser 3-4 Årsmøtets oppgaver.. Styret kan velge inn ny vara. Dette må offentliggjøres for medlemmer med angitt protestfrist. Ved evt. protest innkalles til ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg. Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Endres til: Ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.. Grunn for endring er ren estetisk ordlyd. Foreslår iverksetting straks vedtak er fattet på årsmøtet, forutsatt at NKK godkjenner endringen. Arne Torkelsen Styrets innstilling er at dette vedtas.

9 Sak 8 Forslag til årsmøtet Foreslår at følgende ordlyd i vedtektene endres slik : Kap 4 Styret m.v. 4-1 Styret Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet. Resten av styret konstitueres på første styremøte Endres til: 4-1 Styret Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Årsak er tilpassing til øvrige forslag Arne Torkelsen Styrets innstilling er at dette vedtas.

10 Sak 9 Forslag til årsmøtet: Det foreslås at ordlyden i styreinstruksen endres slik: Styrets oppgaver: 4-3 Styrets oppgaver. Styrets oppgaver spesifisert: Styret skal fungere som en enhet. Alle vedtak som fattes i styret skal følges og respekteres, selv om en er uenig i saken. Dersom en er uenig i en sak som er til behandling i styret, er det den enkelte sitt ansvar å få protokollført uenighet. Dette skal da gjøres uten diskusjon. Utad skal leder uttale seg så sant dette er mulig, og dersom ikke annet er bestemt av styret. Unntaket er spontanuttalelser. En skal da huske på at en representerer klubben og ikke seg selv... Alle har oppmøteplikt i styremøter. Endres til: Alle faste medlemmer av styret har møteplikt. Varamedlemmer kalles inn når noen har meldt forfall. Vedkommende må være innstilt på å møte på kort varsel. Videre: Styremedlemmenes oppgaver:.. Varamedlemmer: Ved fravær av noen av de faste medlemmer av styret skal de være dennes stedfortreder. Den som er fraværende har av egen interesse plikt til å varsle varamedlemmet hvordan denne skal stemme i enkeltsaker. Varamedlemmet plikter da å stemme slik den fraværende har sagt. Hvis ikke, står varamedlemmet fritt i avstemming. Også varamedlemmer kan gis konkrete arbeidsoppgaver. Nytt punkt: Varamedlemmer må være innstilt på å bli innkalt på kort varsel. Grunnlaget er innsigelser mot dagens ordning. Dette forutsetter at en må utvide dagens sammensetting av styret slik at en har 2 varamedlemmer som kan kontaktes. Endringen trår i kraft straks etter årsmøtets vedtak. Styret

11 Sak 10 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK I forbindelse med dette må følgende endres: Stiftelsesdokument Reklame materiell Bannere Faner Domene Styret gis fullmakt til å gjøre disse endringene. Endringen er iverksetting og bør vedtas av årsmøtet. Styret

12 Sak 11 Vedtekter Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Brukshundklubb

13 Haugaland Brukshundklubb HBHK torsdag, 28. februar 2013 Vedtekter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt av konstituerende årsmøte den Med senere endringer, senest av Gjeldende fra Godkjent av Norsk Kennel Klub den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Haugaland Brukshundklubb, og forkortes til HBHK. Klubben er selvstendig rettsobjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser. Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben er lokal brukshundklubb og har sitt virkeområde på Haugalandet. Klubben har verneting i Haugesund. 1-2 Formål HBHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund. HBHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder. HBHK skal tilrettelegge for brukshund rettede aktiviteter i distriktet. Dette skal skje gjennom kurs, treninger og prøver eller konkurranser. Klubbens formål er: 1. Å fremme et ansvarlig hundehold i samfunnet 2. Å fremme mulighetene for aktivitet med hund 3. Å bidra til å ivareta og fremme utviklingen av fysisk og psykisk sunne hunder, funksjonelle og sosialt vel tilpassede individer, gjerne i samarbeid med aktuell raseklubb Formål fremmes ved: 1. Avholde møter og kurs med foredrag av kynologisk art. 2. Anskaffelse og utlån av kynologisk litteratur. 3. Avholde konkurranser og prøver. 4. Påse at hundesporten i distriktet drives i verdige former. 1-3 Definisjoner Klubbens organer: 1. Årsmøtet 2. Ekstraordinært årsmøte 3. Styret 4. Valgkomite Side 2 av 6

14 Haugaland Brukshundklubb HBHK torsdag, 28. februar 2013 Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og dens omdømme eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. Husstandsmedlemskap kan tegnes for flere personer med fast bopel på samme adresse. Det må alltid være en person som betaler fullt medlemskap. Husstandsmedlemmer har samme rettigheter som ordinært medlem, men får ikke Hundesport. Nyinnmeldte medlemmer betaler etter % ut året. 2-2 Medlemskontingent Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt. 2-3 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å støtte HBHK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge HBHK og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. 2-4 Opphør av medlemskap Medlemskap i klubben opphører ved: 1. Utmeldelse 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling 3. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av annen uregulert gjeld til klubben 4. Vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre. 5. Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK 6. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap Disiplinær reaksjoner Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette. Person som er ekskludert av annen samarbeidende klubb, kan ikke opptas som medlem uten anbefaling av den klubb som har foretatt eksklusjonen. Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Medlemmer som vesentlig bryter med klubbens vedtekter, kan ilegges disiplinærreaksjoner av styret. Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre. Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel. Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende. Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder forøvrig i sin helhet. 2-6 Æresmedlem Styret, eller 10 av klubbens medlemmer kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.dette hederstegn tildeles personer som har gjort seg særskilt fortjent til dette. Eksklusjon av æresmedlem kan skje på årsmøte uten debatt og krever 2/3 flertall. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkelt-sak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. Side 3 av 6

15 Haugaland Brukshundklubb HBHK torsdag, 28. februar 2013 Kap 3 Organisasjon 3-1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 28.februar. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 3-2 Møte og stemmerett Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. Kun personer som er foreslått, og har akseptert innen tidsfristen er valgbare. 3-3 Innkalling Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene på intern nettside med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen sendes medlemmet direkte pr. e- post. Innkallelsen publiseres også på intern nettside med nedlastbare saksdokumenter. Medlemmer kan få tilsendt sakspapirene pr. ved henvendelse til styret. Med innkallelsen skal følge: 1. Dagsorden 2. Årsberetning 3. Regnskap med revisors beretning 4. Forslag til kandidater til valgene. 5. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Innsendingsfrister 1. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 2. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 3-4 Årsmøtets oppgaver. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen (evt. tellekorps) Godkjenning av dagsorden Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. Styrets årsberetning Gruppenes årsberetning Revidert regnskap med revisors beretning Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. Behandling av kontingent. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet. Valg av: Leder (2år) 5 Styremedlemmer (2år) 1 Varemedlem (1år) 2 revisorer (2år) 3 medlemmer til valgkomité (3år), 1 medlem trer ut hvert år. Side 4 av 6

16 Haugaland Brukshundklubb HBHK torsdag, 28. februar 2013 Benkeforslag er ikke tillatt. Ved første gangs valg velges ½ styret for 1 år for å sikre overlapping. Styret konstituerer seg selv. Styret kan bestå av dobbeltroller, dersom dette er for å oppfylle funksjoner. Ved frafall rykker vara opp som fast medlem. Styret kan velge inn ny vara. Dette må offentliggjøres for medlemmer med angitt protestfrist. Ved evt. protest innkalles til ekstraordinært årsmøte for å foreta suppleringsvalg. Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Personer som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevelferd kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. 3-5 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer. Kap 4 Styret m.v. 4-1 Styret Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Leder velges av årsmøtet. Resten av styret konstitueres på første styremøte 4-2 Vedtak og representasjon Styret er beslutningsdyktig når mer en halvparten av styremedlemmer er til stede. Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føre protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for NKK til enhver tid og for medlemmene på årsmøtet. Klubbens tillitsvalgte skal være medlem av klubben. Foruten faste utgifter til klubbens daglige drift og møteopplegg, har styret anledning til å foreta bevilgninger i perioden. Samlede bevilgninger må ikke overstige 10% av beholdningen pr årsmøte. Bevilgninger utover dette kan bare skje på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. 4-3 Styrets oppgaver Styret har ansvaret for å: Lede klubben mellom årsmøtene, treffe alle beslutninger som ikke er underlagt årsmøte. Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen. Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøte. Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK- avdeling. Fremme mulighetene for aktivitet i klubbens område. Avholde årsmøte. Oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for disse. Velge/oppnevne nestleder, sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret. Oppnevne representant til NKK-regionen 4-4 Øvrige komiteer og utvalg Aktivitetsgruppe Bør bestå av medlemmer fra alle interessefelt. Andre grupper Kan opprettes dersom minst 10 medlemmer krever det, eller styret ser det som fornuftig. Avgjørelse om dette fattes av styret. Gruppene velger selv leder i sin midte. Gruppenes oppgaver er å utarbeide forslag for ulike aktiviteter foran vår - og høstsesongen. Gruppenes forslag (terminliste) skal behandles og godkjennes av styret før det presenteres/utsendes medlemmene. Gruppene skal samarbeide tett med styret. Styret som utnevner gruppene, kan også avsette hele eller deler av gruppene, dersom dette skulle bli nødvendig. Side 5 av 6

17 Haugaland Brukshundklubb HBHK torsdag, 28. februar 2013 Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer 5-1 Valgkomite Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes ihht instruks fra styret. Etter fullført årsmøte trer Leder ut av valgkomiteen og en av de 2 andre rykker opp som leder. Nytt medlem velges inn for 3 år. 5-2 Revisor Årsmøtet velger 2 revisorer. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Revisorer bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. Kap. 6 Diverse bestemmelser 6-1 Lovendringer Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 6-2 Tolking av lovene NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover Oppløsning For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. Definisjoner Absolutt flertall Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. Kvalifisert flertall Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. Side 6 av 6

18 Grafisk Profil Offisielle dokumenter i forbindelse med opprettelse av Haugaland Brukshundklubb

19 Haugaland Brukshundklubb HBHK torsdag, 28.februar 2013 Klubbens navn skal være Forkortet til Organisasjonsnummer: Domene skal være Offisielle adresser skal ha denne malen: navn (evt. Klubben s bankforbindelse: Haugesund Sparebank Driftskonto: Grasrotandelen: Logobruk: Fargebruk. Som hovedregel skal logoen være en svart pote med brune klør. Tekst skal være hvit. Ved hvit bakgrunn kan svart eller brun outline benyttes på tekst. Fontbruk: Hovedfont brukt i logo og i headerbilder på hjemmeside er. Denne skal brukes på overskrifter i nivå 1 og 2. Vanlig brødtekst skal være Times New Roman, Side 2 av 2

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935.

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935. LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. KAPITTEL I - NAVN, TILKNYTNING.OG FORMAL $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Norske Harehund klubbers Forbund

Norske Harehund klubbers Forbund Norske Harehund klubbers Forbund Kragerø 23/4-2012 Referat fra RS-2012, Best Western Gardermoen 22/4-2012 leder NHKF Stein Wahlstrøm ønsket forsamlingen velkommen. Han presenterte de nye som har overtatt

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7.

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. juni 2008 INNHOLD SIDE Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer