Møteprotokoll. Kirsten Brubakk Morten Falkenberg Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn. Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Kirsten Brubakk Morten Falkenberg Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn. Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen"

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 9. juni 2010 Tidspunkt: Kl Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug Nestleder Kirsten Brubakk Morten Falkenberg Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Andreas Kjær Forfall Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Forfall Randi Talseth Anne Carine Tanum Helga R. Grinden vara for: Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Bente Mikkelsen Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Konserndirektør Steinar Marthinsen, konserndirektør Peder Olsen, konserndirektør Stein Are Agledal, viseadministrerende direktør Bård Lilleeng, viseadministrerende direktør Atle Brynestad, viseadministrerende direktør Kristin W. Wieland, kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande, direktør konsernrevisjonen Liv Todnem Innkalling og saksliste ble godkjent. Temasak om IKT langsiktig plan ble trukket. 1

2 Saker som ble behandlet: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. OG 6. MAI 2010 Protokoll fra styremøte 5. og 6. mai 2010 ble godkjent AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER 1. TERTIAL Styret tar rapport per første tertial 2010 til etterretning. 2. Styret vurderer at det per 1. tertial er en risiko for et negativt budsjettavvik ved utgangen av året på om lag 200 millioner kroner. Det er store utfordringer knyttet til å gjennomføre omstillingene i hovedstadsområdet. Det er særlig krevende å gjennomføre de kapasitetsmessige og bemanningsmessige tilpasninger som skal skje ved Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF. Disse omstillingene representerer en stor økonomisk risiko, hvor mulighetene til å håndtere denne risikoen bl.a. vil være avhengig av hvilke rammebetingelser som kan legges for gjennomføring av de bemanningsmessige tilpasningene og mulighetene til å foreta nødvendige endringer i bygningsmessig kapasitet. 3. Styret ber styreleder og administrerende direktør sikre at eier kjenner risikoen og mulige konsekvenser av denne, og at det etableres de risikoreduserende tiltak som er mulig innenfor den tildelte rammen INNTEKTSMODELL FOR HELSE SØR-ØST RHF 1. Målet med utvikling av kriteriebaserte inntektsmodeller for Helse Sør-Øst er å fordele inntekter til sykehusområdene slik at de kan levere gode og likeverdige helsetjenester som er tilpasset befolkningens ulike behov og sykehusområdenes forskjellige kostnadsmessige forutsetninger. 2. Håndtering av kostnader knyttet til tidsbegrensede omstillingsprosesser må skje utenfor den kriteriebaserte inntektsmodellen. 2

3 3. Styret slutter seg til forslaget om ny kriteriebasert modell for inntektsfordeling for psykisk helsevern. a. Den økonomiske omfordelingen knyttet til ny modell for inntektsfordeling innen psykisk helsevern gjennomføres med 10 prosent i 2011 Det gjøres en fornyet vurdering av hvor mye av den resterende økonomiske omfordelingen som skal skje i de etterfølgende år i tilknytning til den ordinære budsjettbehandlingen og når alle omfordelingskonsekvenser er kjent. b. Det skal gjennomføres en ytterligere vurdering av størrelsen på enkelte elementer i modellen for inntektsfordeling innen psykisk helsevern. Det må også foretas en oppdatering av relevante data gjennom innfasningsperioden. 4. Styret slutter seg til de anbefalte tilleggene og endringene i modellen for somatisk virksomhet. 5. De økonomiske virkningene av de nye elementene i modellen for somatisk virksomhet, innfases i takt med inntektsmodellen for øvrig, dvs. slik at om lag halvparten av virkningene hensyntas i inntektsfordeling for Styret slutter seg til at det arbeides med å konkretisere en modell for fordeling av kapitalinntekter frem mot 1. oktober. Resultatene av arbeidet presenteres for styret 4. november Styret slutter seg til anbefalingen om ikke å innføre en inntektsmodell for tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) fra Styret ber administrerende direktør fortsette arbeidet med en inntektsmodell for tjenesteområdet og legge dette frem for styret i april Styret ber administrerende direktør igangsette et arbeid for å inkludere alle deler av somatikken, inkludert private tjenesteytere, i den kriteriebaserte inntektsmodellen, og presentere dette for styret i april MÅL OG BUDSJETT 2011 OG ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Styret slutter seg til de foreløpige forslagene til mål 2011 med de innspill som ble gitt i møtet. Endelige mål for 2011 godkjennes i forbindelse med mål- og budsjettbehandlingen for 2011 i november Styret slutter seg videre til det foreløpige økonomiske opplegget for 2011 og langtidsperioden slik det er presentert i saken. Forslag til endelig fordeling av inntektsrammer 2011 og økonomisk langtidsplan for perioden legges frem i mål- og budsjettbehandlingen i november møtet 2. Styret er innforstått med at det er store utfordringer knyttet til gjennomføring av omstillingene i hovedstadsområdet. Det er særlig krevende å gjennomføre de kapasitetsmessige og bemanningsmessige tilpasninger som skal skje ved Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF, samtidig som kvaliteten på tjenestene ivaretas. Disse omstillingene representerer en stor økonomisk risiko, hvor mulighetene til å håndtere denne risikoen bl.a. vil være avhengig av hvilke rammebetingelser som kan legges for håndtering av de bemanningsmessige tilpasningene og mulighetene til å foreta nødvendige endringer i 3

4 bygningsmessig kapasitet. Omstillingsprosessene i hovedstadsområdet vil pågå over flere år og innebærer betydelig risiko. Investeringsbehov, omstillingsplaner, potensial for gevinstrealisering og tilhørende risikovurderinger må ligge til grunn for økonomisk langtidsplan og senere planperioder. Det vises også til vedtak i sak 040/2010 om behov for dialog med eier. For å sikre at de vedtatte omstillingene i hovedstaden kan gjennomføres, ber styret administrerende direktør beskrive det særskilte risikobildet for Oslo universitetssykehus HF og Akershus universitetssykehus HF og hvordan dette skal håndteres både i forhold til omstillingskostnader og krav til gevinstrealisering inn mot budsjett 2011 og opplegget for økonomisk langtidsplan. 3. Også for 2011 forutsettes det at aktiviteten og pasienttilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige innen hvert av sykehusområdene skal ha en større vekst enn i somatisk virksomhet. Det forutsettes også at ressurser som frigjøres som følge av kvalitetsforbedring, omstilling og mer effektiv drift innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige skal benyttes til å bedre pasienttilbudet innen disse tjenesteområdene REGIONALT FORSKNINGSUTVALG REVIDERT MANDAT OG SAMMENSETNING 1. I samsvar med vedtatt forskningsstrategi for Helse Sør-Øst RHF (sak ) og vedtak i sak om etablering av regionalt forskningsutvalg vedtas videreføring av regionalt forskningsutvalg for perioden Styret tar revidert mandat og sammensetning av regionalt forskningsutvalg til etterretning. Forskningsutvalget sammensettes med 17 medlemmer i tillegg til direktør for forskning og utvikling som er utvalgets leder. Medlemmene velges for tre år. 3. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å oppnevne medlemmene av regionalt forskningsutvalg med utgangspunkt i forslag til medlemmer innhentet fra alle representerte parter. Styret skal orienteres om oppnevningen i neste ordinære styremøte REGIONALE UTVIKLINGSOMRÅDER - REHABILITERING Fagområdet rehabilitering er et prioritert satsningsområde for Helse Sør-Øst i tråd med Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering som sier at habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet skal bidra til å bedre og bevare funksjonsnivå, hjelp til å endre helseskadelig livsstil, bidra til at eldre kan klare seg lengst mulig selv og bidra til at flest mulig kan være aktive deltagere i dagligliv, arbeidsliv og samfunnsliv. 4

5 1. Det skal som en del av sykehusområdenes områdeplan utarbeides en plan for rehabilitering. Arbeidet med planen skal rapporteres i Årlig melding 2010, ref sak Følgende skal legges til grunn i det enkelte sykehusområde: a) ha/etablere minst én tverrfaglig rehabiliteringspoliklinikk for å sikre koordinert tjenester til pasienter med langvarig behov for rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten. b) videreutvikle Individuell plan som arbeidsform og verktøy for å sikre pasient og pårørendes medvirkning. c) styrke opplæringen av pasient og pårørende både i de kliniske avdelingene og på lærings- og mestringsenhetene og sikre at likemannsarbeidet inngår som tilbud i rehabiliteringen. d) yte lokalbaserte tjenester i samarbeid med kommunene i opptaksområdet gjennom ambulante tjenester og med brukerorganisasjoner gjennom likemannsarbeidet. e) styrke rehabiliteringen gjennom bedre integrering av behandling og rehabilitering innen alle tjenesteområder. f) I samarbeid med brukere og kommunehelsetjenesten sikre at rehabilitering og pasientopplæring inngår i beskrivelsen av behandlingslinjer i helseforetakene, både ved akutt skade/ sykdom og ved kroniske sykdommer. g) etablere/videreutvikle koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering for sitt opptaksområde i samsvar med forskriftskrav og i tett samarbeid med kommunene h) implementere Helse Sør-Øst sine 13 prinsipp for brukermedvirkning på systemnivå som en integrert del av utvikling av rehabiliteringstilbudene. 3. Områdefunksjoner kan ivaretas av et helseforetak på vegne av flere helseforetak gjennom bilaterale avtaler. 4. Styret tar til etterretning at det vil arbeides videre med tiltak for å øke kompetansen, forsknings- og utviklingsaktiviteter og sikre god kvalitet, pasientsikkerhet, samt likeverdige tjenester i regionen 5. Styret vil i en ny sak få orientering om; a) vurdering av mulig etablering av en informasjons- og veiviserfunksjon for å gjøre informasjon om tjenetester innen habilitering, rehabilitering, TSB og psykisk helsevern mer tilgjengelig for pasienter, pårørende og helsepersonell. b) hvilke regionale kompetansesentra det er behov for og organisering av disse c) Vurdering av behovet for eget institusjonsbasert tilbud om rehabilitering av barn og ungdom med vurdering av målgrupper og ressursinnsats. 6. Private leverandører av rehabiliteringstjenester De private rehabiliteringsinstitusjonene skal inngå som en del av det helhetlige rehabiliteringstilbudet i regionen. a) tilbudene skal være tilgjengelige for pasienter fra hele regionen 5

6 b) tilbudene fra private leverandører skal være kunnskapsbaserte og virkningsfulle c) fastlegenes og sykehusenes bruk av institusjonene følges opp for å sikre riktig ressursutnyttelse og likeverdig tilgang til tjenestene d) kapasiteten i til T budet i Helse Sør-Øst tilpasses behovet til befolkningen i eget opptaksområde etter hvert som de andre regionene bygger opp sitt rehabiliteringstilbud. 7. Videre utviklingsarbeid i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal sikre tilstrekkelig kapasitet innen rehabilitering for å møte pasientenes behov. Det skal legges frem en flerårig plan for kapasitetsbehov som ledd i den økonomiske langtidsplanen på basis av sykehusområdenes områdeplaner og regionens samlede sørge-for ansvar. Planen skal ha et spesielt fokus på forholdet mellom døgnplasser og poliklinisk tilbud. Som et ledd i dette arbeidet må det avklares behovet for regionale kompetansesentre innen rehabilitering. Redegjørelsen skal ta utgangspunkt i sykehusområdenes vurderinger konkretisert i områdeplanene og skal foreligg innen utgangen av første halvår Styret ber om at de private aktørene i større grad integreres i behandlingsforløpet gjennom at kravene til kvalitet og innhold i tjenestene harmoniseres mellom offentlige og private tjenesteytere REGIONALE UTVIKLINGSOMRÅDER - HABILITERING 1. Fagområdet habilitering er et prioritert satsningsområde for Helse Sør-Øst i tråd med Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering som sier at habiliterings- og rehabiliteringsarbeidet skal bidra til å bedre og bevare funksjonsnivå, hjelp til å endre helseskadelig livsstil, bidra til at eldre kan klare seg lengst mulig selv og bidra til at flest mulig kan være aktive deltagere i dagligliv, arbeidsliv og samfunnsliv. 2. Det skal som en del av sykehusområdenes områdeplan utarbeides en plan for både habiliteringstjenestens primærmålgrupper og målgrupper med behov for supplerende tjenester fra habiliteringstjenesten. Arbeidet med planen skal rapporteres i Årlig melding Følgende skal legges til grunn for videreutviklingen av habiliteringsfeltet i det enkelte sykehusområde: i) Implementere Helse Sør-Øst sine 13 prinsipper for brukermedvirkning på systemnivå som en integrert del av utvikling av habiliteringstilbudene. j) Videreutvikle Individuell plan som arbeidsform og verktøy for å sikre pasient og pårørendes medvirkning. k) Styrke opplæringen av pasient og pårørende både i kliniske avdelinger og på lærings- og mestringsenhetene og bidra til at likemannsarbeidet inngår som tilbud i habiliteringen. l) Ambulante tjenester skal være det førende behandlingstilbud innen lokalbaserte tjenester i habilitering. 6

7 m) I behandlingstilbudet skal det være et integrert samarbeid med kommunene i opptaksområdet og brukerorganisasjoner gjennom likemannsarbeidet. n) Sykehusområdet skal ha minst én tverrfaglig habiliteringspoliklinikk. o) Sørge for å kunne tilby et tilstrekkelig habiliteringstilbud til barn og unge der intensive behandlingstilbud av barn med hjerneskade er et av behandlingstilbudene. p) Barnehabiliteringstjenestene skal ha ansvar for pasientene fra 0-18 år. Det etableres faste rutiner for samarbeid mellom barne- og voksenhabiliteringen i aldersspennet år. q) Tjenestetilbudet til og samarbeidet rundt barn og unge med funksjonsnedsettelser og/eller kroniske sykdommer videreutvikles i et nært samarbeid mellom barneavdelingene, BUP og HABU på pasient- og systemnivå, r) Voksenhabilitering styrkes gjennom videreutvikling av samarbeidet med psykisk helsevern og behandling av aldersrelaterte sykdommer hos psykisk utviklingshemmede med helhetlig og koordinert opplevelse for brukeren som mål. s) Sikre at habilitering og pasientopplæring gjennom innsatsområdet inngår i beskrivelsen av behandlingslinjer og pasientforløp i helseforetakene, både ved medfødte og tidlig ervervede sykdommer og funksjonsnedsettelser. t) Etablere/videreutvikle koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering for sitt opptaksområde i samsvar med forskriftskrav og i tett samarbeid med kommunene i opptaksområdet, også gjennom å benytte samarbeidsutvalgene. 4. Styret tar til etterretning at det vil arbeides videre med tiltak for å øke kompetansen, forsknings- og utviklingsaktiviteter og sikre god kvalitet og pasientsikkerheten samt likeverdig tjenester habiliteringstjenester i regionen. 5. Styret vil i en ny styresak få; Orientering om etablering av regional ressursenhet for habilitering av barn og unge (RHABU) og for voksne (RHAVO). Beskrivelse av etablering av en informasjons- og veiviserfunksjon for å gjøre informasjon om tjenestene innen habilitering, rehabilitering, TSB og psykisk helsevern mer tilgjengelig for pasienter, pårørende og helsepersonell. Beslutning om autismefeltets tilknytning. 6. Private leverandører De private rehabiliteringsinstitusjonene skal inngå som en del av det helhetlige habiliteringstilbudet i regionen. Tilbudene skal være tilgjengelige for pasienter fra hele regionen, og det må dokumenteres at behandlingstilbudene de leverer er kunnskapsbaserte og virkningsfulle. Fastlegenes og sykehusenes bruk av institusjonene følges opp for å sikre riktig ressursutnyttelse og likeverdig tilgang til tjenestene. 7. Videre utviklingsarbeid i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal sikre tilstrekkelig kapasitet innen habilitering for å møte pasientenes behov. Det skal legges frem en flerårig plan for kapasitetsbehov som ledd i den økonomiske langtidsplanen på basis av sykehusområdenes 7

8 områdeplaner og regionens samlede sørge-for ansvar. Planen skal ha et spesielt fokus på forholdet mellom døgnplasser og poliklinisk tilbud. Som et ledd i dette arbeidet må det avklares behovet for regionale kompetansesentre innen habilitering. Redegjørelsen skal ta utgangspunkt i sykehusområdenes vurderinger konkretisert i områdeplanene og skal foreligg innen utgangen av første halvår Styret ber om at de private aktørene i større grad integreres i behandlingsforløpet gjennom at kravene til kvalitet og innhold i tjenestene harmoniseres mellom offentlige og private tjenesteytere REGIONALE UTVIKLINGSOMRÅDER - TVERRFAGLIG SPESIALISERT BEHANDLING FOR RUSMIDDELMISBRUK (TSB) Tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble etablert som et eget fagområde, likestilt med somatikk og psykisk helsevern gjennom rusreformen i Ordet tverrfaglig ble valgt både for å understreke viktigheten av tett samhandling med øvrig spesialisthelsetjeneste, og for å tydeliggjøre det sosialfaglige aspektet ved behandlingen. Målene for rusreformen var styrking av behandlingsapparatet, bedre kvalitet og behandlingsresultater, klargjøre ansvar og skape et helhetlig tiltaksapparat som fanger opp brukernes individuelle behov. 1. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er et prioritert regionalt satsningsområde noe som skal gjenspeiles både i utviklingen av behandlingstilbudene, i driftsavtalene med helseforetakene og i forskningsstrategien for regionen. 2. Behandlingskapasiteten skal økes med særlig fokus på utbygging av den polikliniske og ambulante kapasiteten og økt kapasitet på akuttbehandling og avrusning. Den samlede kapasitetsutfordringen skal også møtes med bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet, herunder mer intensivert døgnbehandling og kortere liggetider der det er faglig riktig. 3. Det regionaliserte tilbudet bør i fremtiden være spesialisert døgnbehandling hovedsaklig etter bestemmelsene om tvungen tilbakeholdelse i sosialtjenesteloven, behandling av gravide pasienter samt familiebehandling. Det øvrige tilbudet innen TSB skal være en del av det lokalbaserte tilbudet i det enkelte sykehusområde. 4. Forankringen for spesialistbehandling av rus og avhengighetslidelser skal være poliklinisk behandling i samarbeid med de kommunale tjenestene der pasienten bor, for å gi mulighet for tidlig intervensjon og tilbud til pasienter med risikobruk av rusmidler før de utvikler en alvorlig avhengighet. Poliklinisk behandling representerer også den langsiktige oppfølgingen fra spesialisthelsetjenesten av pasienter med kronisk lidelse og risiko for tilbakefall 5. Det skal utarbeides områdeplaner for tverrfaglig spesialisert behandling som en del av én helhetlig områdeplan for sykehusområdet. Alle sykehusområdene må: 8

9 etablere tilbud om spesialisthelsetjeneste til pasienter med risikobruk - og/eller avhengighet av alle typer rusmidler (legale, illegale og legemidler) samt spilleavhengige. Ungdom og pasienter med behov for legemiddelassistert rehabilitering samt innsatte i fengsel må ha et særlig fokus. utvikle behandlingslinjer og forløpsbeskrivelser innen TSB som omfatter hele behandlingsforløpet og alle relevante aktører. Det skal ikke tilkomme uønskede avbrudd i behandlingen. sikre samhandlingen med de kommunale helse- og velferdstjenester gjennom samarbeidsavtaler, kommunal deltakelse i sykehusområdendes utarbeidelse av områdeplaner og ved bruk av individuell plan. Helse Sør-Øst RHF 13 prinsipper for brukermedvirkning må tas aktivt i bruk gjennom involvering av både brukere og pårørende i utvikling av fagfeltet samt i utformingen av tjenestene. 6. Oslo universitetssykehus HF sin rådgivnings- og analysefunksjon for Helse Sør- Øst RHF videreføres. 7. Videre utviklingsarbeid i Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst skal sikre tilstrekkelig kapasitet innen TSB for å møte pasientenes behov. Det skal legges frem en flerårig plan for kapasitetsbehov som ledd i den økonomiske langtidsplanen på basis av sykehusområdenes områdeplaner og regionens samlede sørge-for ansvar. Planen skal ha et spesielt fokus på forholdet mellom døgnplasser og poliklinisk tilbud. Som et ledd i dette arbeidet må det avklares behovet for regionale kompetansesentre innen TSB. Redegjørelsen skal ta utgangspunkt i sykehusområdenes vurderinger konkretisert i områdeplanene og skal foreligg innen utgangen av første halvår Utrede etablering av en informasjons- og veiviserfunksjon for å gjøre informasjon om tjenetester innen habilitering, rehabilitering, TSB og psykisk helsevern mer tilgjengelig for pasienter, pårørende og helsepersonell. Styret ber om at de private aktørene i større grad integreres i behandlingsforløpet gjennom at kravene til kvalitet og innhold i tjenestene harmoniseres mellom offentlige og private tjenesteytere VIDERE OPPFØLGING AV STIFTELSER I HELSE SØR-ØST RHF 1. Styret tar redegjørelsen om videre oppfølging av stiftelser til etterretning, og forutsetter at foretaksgruppen i det videre fortsetter å medvirke til at stiftelseslovens krav etterleves. 2. Styret forutsetter at foretaksgruppen fortsetter å ha fokus på gjeldende interne retningslinjer vedrørende helseforetakenes forhold til stiftelser og 9

10 legater og at administrerende direktør fortløpende vurderer om det er behov for endringer i disse EIENDOMSOMRÅDET RISIKOVURDERT FREMDRIFTSPLAN FOR VEDTATTE TILTAK 1. Styret tar den risikovurderte fremdriftsplanen til orientering og ber om at de prosjektene som på kort sikt kan gi størst bidrag til å nå målsettingen om 10 % arealeffektivisering og 10 % kostnadseffektivisering prioriteres i Styret slutter seg til at delprosjektene felles avhendingsprosjekt og utnyttelse av foretaksgruppens samlede prosjektkompetanse og prosjektressurser blir prioritert i OMSTILLING I SYKEHUSPARTNER 1. Styret slutter seg til at omstilling i Sykehuspartner er nødvendig for å frigjøre ressurser til pasientbehandling gjennom å realisere stordriftsfordeler og profesjonalisering av tjenestene. Dette krever; at krav til kvalitet i tjenestene skal ivaretas samtidig som det skjer en kostnadseffektivisering av driften. innføring av felles arbeidsprosesser sentralisering av oppgaveløsning, samtidig som tilstrekkelig grad av nærhet til klinikken ved helseforetakene skal ivaretas.. 2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre omstillingsprosessen i Sykehuspartner. Det legges til grunn at utarbeidelse og gjennomføring av ny organisasjons- og bemanningsplan gjennomføres i tråd med Helse Sør-Østs rammeavtale for omstilling og 12 prinsipper for medvirkning i omstilling. De ansatte og deres tillitsvalgte skal kontinuerlig involveres i prosessen. 3. Styret ber administrerende direktør se til at det utarbeides en kommunikasjonsplan som ivaretar hensynet til ansatte og helseforetakene 4. Styret ber om å bli holdt orientert om omstillingsarbeidet. Stemmeforklaring fra styremedlemmene Øverland og Grinden: Det forutsettes at det utarbeides konsekvensanalyser i forhold til kvalitet på tjenestene og konsekvenser for ansatte og at kun tiltak med akseptable konsekvenser gjennomføres. 10

11 BEHANDLING AV SAKER OM ANSATTES BIERVERV I HELSE SØR-ØST 1. Styret slutter seg til de foreslåtte prinsipper supplert med standardtekst for arbeidsavtaler og felles krav til prosedyredokumenter for behandling av saker om ansattes bierverv i Helse Sør-Øst. Samtidig oppheves tidligere gjeldende retningslinjer for Helse Sør og Helse Øst. Prinsippene bekreftes i foretaksmøter og implementeres i alle underliggende helseforetak og andre virksomheter eid av helseforetak i Helse Sør-Øst. 2. Styret tar til etterretning at det innen første kvartal 2011 foretas en ny kartlegging av omfang og fordeling av bierverv i foretaksgruppen. Kartleggingen gjelder bierverv iht. gjeldende prinsipper for behandling av saker om ansattes bierverv i Helse Sør-Øst og vil fremlegges styret til orientering GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Styret ber styreleder avholde foretaksmøter i juni 2010 med behandling av følgende saker: Godkjenning av helseforetakenes årsregnskap, og årsberetning 2009 Honorar til revisor Årlig melding 2009, herunder presisering av styringskrav for 2010 som må følges opp særskilt av helseforetakene Fastsetting av styrehonorar for styrene i de enkelte helseforetakene Prøveordning med pålegg om øyeblikkelig varsling til statens helsetilsyn når alvorlige hendelser har skjedd MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2011 Styret godkjenner møtekalender 2011 der følgende styremøter inngår: Torsdag 17. februar Onsdag 16. og torsdag 17. mars Torsdag 14. april Torsdag 12. mai Torsdag 16. juni Onsdag 14. og torsdag 15. september 11

12 Torsdag 20. oktober Torsdag 17. november Torsdag 15. desember ORIENTERINGSSAK: OPPFØLGING AV ÅRSMELDINGENE FRA HELSETILSYNET, PASIENT- OG BRUKEROMBUDENE OG NORSK PASIENTSKADEERSTATNING Styret tar den fremlagte redegjørelsen til orientering. Det gis en orientering om oppfølging av tiltakene i styremøtet i oktober ORIENTERINGSSAK SAMARBEIDSAVTALE MED LEVERANDØRFORENINGEN FOR HELSESEKTOR (LFH) Styret tar saken til orientering ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF - STATUS OG OPPFØLGING Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til juni 2010 til orientering. ANDRE ORIENTERINGER Driftsorienteringer fra administrerende direktør med tilleggsorienteringer om Vestre Viken HF ang ventelistesaken, oppdatert status. Status for lønnsoppgjøret. Møte med HOD ang nytt nødnett og sak om pasientreiser, jfr tidligere styrevedtak. Mandat for utviklingsplan og investeringsplaner i Telemark og Vestfold Sykehusområde presisering, og endring av deltakere fra Helse Sør-Øst RHF Brev fra leder i Landsforeningen for Ryggmargsskadde La Sunnaas sykehus være Brukerutvalgets uttalelse til sak 044, 045 og 046 (utdelt i møte) Felles uttalelse fra Agderbenken datert 7/6-10 med svar fra Helse Sør-Øst RHF datert 8/6-10 (utdelt i møtet) 12

13 Rammeavtale mellom Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF om forskning, undervisning og studentutplassering datert 8/6-10, inkl mal for samarbeidsavtale mellom UiO og helseforetakene (utdelt i møtet) Brev fra Nesodden kommune datert 8/6-10 om Sunnaas sykehus HFs fremtidige situasjon (utdelt i møtet) Omforent notat mellom Oslo kommune og Helse Sø-Øst RHF vedr etablering av overordnet struktur for samhandling i Oslo (utdelt i møtet) Informasjonsmateriell fra Oslo universitetssykehus HF. Årsrapport og nytt magasin. Protokoll fra drøftinger mellom de konserntillitsvalgte og Helse Sør-Øst RHF, jfr hovedavtalens 42 i sakene 40, 41, 42 og til Helse Sør-Øst sitt styremøte 9. juni 2010 (utdelt i møtet) TEMASAKER Følgende temasaker ble presentert for styret: Arbeidet med kunnskapsutvikling og god praksis Arbeidet med pasientsikkerhet 13

14 Møtet hevet kl Oslo, 9. juni 2010 Hanne Harlem styreleder Frode Alhaug nestleder Kirsten Brubakk Morten Falkenberg Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Andreas Kjær Knut Even Lindsjørn Berit Eivi Nilsen Dag Stenersen Randi Talseth Anne Carine Tanum Helge R. Grinden for Lizzie Irene Ruud Thorkildsen Linda Verdal Finn Wisløff Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 14

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2011 SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12. mai 2011

Detaljer

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER

SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 081-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. NOVEMBER 2010 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 4. november

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 4. november 2010 Tidspunkt: Kl 0900-1630 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. april 2011 SAK NR 017-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 17. MARS 2011 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 24. MARS 2011 Forslag til

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. februar 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1300 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Geir Bornkessel

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Geir Bornkessel Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 24. mai 2012 Tidspunkt: Kl 0900 1530 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. FEBRUAR

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. FEBRUAR Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 SAK NR 011-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4. FEBRUAR 2010 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 4. februar

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 4. mars 2010 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 25. oktober 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 25. oktober 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 25. oktober 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Møteprotokoll. Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. september 2012 Tidspunkt: Kl 0800 1350 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009. Hamar, 20. mai 2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009. Hamar, 20. mai 2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 033-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 29. APRIL 2009 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 29.

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007. Hamar, 14. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21.11.07 SAK NR 054-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16.-17.04.2008 SAK NR 029-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. MARS 2008 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje

Møteprotokoll. Geir Nilsen Truls Velgaard Til kl 14:00 Sigrun E. Vågeng Fra kl 11:00 Svein Øverland. Øistein Myhre Winje Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 10. mars 2016 Tidspunkt: Kl 0930-1530 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Roar Nordbotten

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Roar Nordbotten Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset i Vestfold / Træleborg Konferansesenter, Tønsberg Dato: Styremøte 29. oktober 2009 Tidspunkt: kl 12:00-17:30 (med befaring kl 09:30 til 12:00)

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 041-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. MAI 2012 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 24. mai 2012

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 14. september 2011 Tidspunkt: Kl 0915-1550

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 14. september 2011 Tidspunkt: Kl 0915-1550 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 14. september 2011 Tidspunkt: Kl 0915-1550 Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug Anne Carine Tanum Kirsten Brubakk

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. november 2013 SAK NR 085-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. OKTOBER 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 24.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Terje Keyn Fra kl 09:50 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1530 Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug

Detaljer

SAK NR 071-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9. SEPTEMBER

SAK NR 071-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9. SEPTEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 071-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9. SEPTEMBER 2010 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 9. september

Detaljer

SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL

SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2012 SAK NR 032-2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. APRIL 2012 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 19. april

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 048-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23. MAI 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 23. mai 2013

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar til kl 11:45 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hamar Dato: Styremøte 7. februar 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: 30. mars 2009 Tidspunkt: 09.00-15.00 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Harry Konterud Nestleder

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. OKTOBER 2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. OKTOBER 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20.11.2008 SAK NR 105-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15. OKTOBER 2008 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 15.

Detaljer

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer.

Møteprotokoll. I forkant av det ordinære styremøtet ble det gjennomført styreseminar med opplæring av nye styremedlemmer. Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 16. februar 2012 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.03.2008 SAK NR 016-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6. FEBRUAR 2008 OG EKSTRAORDINÆRE STYREMØTER PÅ TELEFON 22. FEBRUAR

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 31.08.07 SAK NR 028-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 28. JUNI 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 28. juni

Detaljer

Møteprotokoll. Ansgar Gabrielsen nestleder Fravær kl 1240-1450 Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn

Møteprotokoll. Ansgar Gabrielsen nestleder Fravær kl 1240-1450 Turid Birkeland Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. juni 2012 Tidspunkt: Kl 0900 1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum styreleder Ansgar Gabrielsen nestleder

Detaljer

Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009

Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 STYREMØTE 12. oktober 2009 Side 1 av 1 Styresak nr.: 75-09 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 23.09.2009 Forslag til vedtak: Styret tar protokollen fra styremøte

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 10. september 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1445

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 10. september 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1445 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 10. september 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1445 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Sigrun E. Vågeng Eyolf Bakke

Detaljer

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist

Møteprotokoll. Turid Birkeland Fra kl 1015 til kl 1300 Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 20. juni 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen Nestleder Turid Birkeland

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. april 2016 Tidspunkt: Kl 0915-1545

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. april 2016 Tidspunkt: Kl 0915-1545 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 21. april 2016 Tidspunkt: Kl 0915-1545 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne Cathrine Frøstrup

Detaljer

Møteprotokoll. Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist forfall Varamedlem: Karin Solfeldt

Møteprotokoll. Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Irene Kronkvist forfall Varamedlem: Karin Solfeldt Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 12. mars 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. september 2013 SAK NR 065-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. JUNI OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 20. AUGUST 2013 Forslag til

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016 SAK NR 076-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 8.

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass, Oslo Dato: Styremøte 16. juni 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug styreleder Anne Carine

Detaljer

Møteprotokoll. Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar

Møteprotokoll. Kirsten Brubakk Trine Dønhaug Terje Bjørn Keyn Andreas Kjær Irene Kronkvist Bernadette Kumar Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Oslo Dato: Styremøte 14. mars 2013 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen Turid Birkeland Kirsten Brubakk

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2012 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2012 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 20. desember 2012 Tidspunkt: Kl 1200-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Ansgar Gabrielsen

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sak 94/17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sak 94/17 Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF Styresak Dato dok.: 11.12.2017 Administrerende direktør Møtedato: 20.12.2017 Vår ref.: 17/00058-28 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll 14.12.2017 Sak 94/17 Protokoll fra styremøte

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 15. desember 2016 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 15. desember 2016 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 15. desember 2016 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Anne Cathrine

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. mai 2013 SAK NR 038-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL 2013 Forslag til vedtak: Protokoll og B-protokoll

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 060-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 22. MAI 2008 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 5. JUNI 2008 Forslag

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sak 65/16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF og

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Sak 65/16 Protokoller fra styremøter i Helse Sør-Øst RHF og Styresak Dato dok.: 09.09.2016 Administrerende direktør Møtedato: 21.09.2016 Vår ref.: 16/01832-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll 30.06.2016 Protokoll 08.09.2016 Telefaks:

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 18. desember 2014 Tidspunkt: Kl 0800-1700 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2008

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2008 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 04.09.2008 SAK NR 078-2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. JUNI 2008 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 19.

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. desember 2015 Tidspunkt: Kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Møteprotokoll. Anne Cathrine Frøstrup Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Fra kl 0930 Bernadette Kumar Geir Nilsen

Møteprotokoll. Anne Cathrine Frøstrup Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Christian Grimsgaard Fra kl 0930 Bernadette Kumar Geir Nilsen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 27. april 2017 Tidspunkt: Kl 0830-1500 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne Cathrine Frøstrup

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. juni 2010 SAK NR 051-2010 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2010 Forslag til vedtak: Styret ber styreleder avholde

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. APRIL 2014 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 3.

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. APRIL 2014 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 3. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. juni 2014 SAK NR 036-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 24. APRIL 2014 OG EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 3. JUNI 2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteprotokoll. Anne Carine Tanum Nestleder Forfall Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud

Møteprotokoll. Anne Carine Tanum Nestleder Forfall Kirsten Brubakk Anne Hagen Grimsrud Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. november 2011 Tidspunkt: Kl 0900-1530 Følgende medlemmer møtte: Frode Alhaug

Detaljer

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE FEBRUAR Hamar, 23.

Referanse. Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE FEBRUAR Hamar, 23. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 017-2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25.-26. FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Styresak Dato dok.: 18.05.2017 Administrerende direktør Møtedato: 24.05.2017 Vår ref.: 17/00058-11 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Vedlegg: 1 Protokoll 27.04.2017 2 Protokoll 03.05.2017 3 Protokoll 05.05.2017

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Sykehuset Innlandet, Gjøvik Dato: Styremøte 15. april 2010 Tidspunkt: Kl 0930-1700 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Styreleder Frode Alhaug Nestleder

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Vestre Viken HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Vestre Viken HF Den 30. mars 2009 ble det i Oslo avholdt stiftelsesmøte for Vestre Viken HF som er helseforetak i medhold av lov om helseforetak av 15. juni 2001 nr. 93. Tilstede

Detaljer

Møteprotokoll. Varamedlem Karin Solfeldt Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland

Møteprotokoll. Varamedlem Karin Solfeldt Irene Kronkvist Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 13. mars 2014 Tidspunkt: Kl 0900-1530 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 19. november 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 19. november 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 19. november 2015 Tidspunkt: Kl 0830-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER

SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 092-2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 21. NOVEMBER 2013 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 21.

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 5. februar 2015 Tidspunkt: Kl 0915-1450 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Møteprotokoll. Anne Cathrine Frøstrup Eyolf Bakke Til kl 1450 Kirsten Brubakk Terje Bjørn Keyn Forfall Vara Irene Kronkvist

Møteprotokoll. Anne Cathrine Frøstrup Eyolf Bakke Til kl 1450 Kirsten Brubakk Terje Bjørn Keyn Forfall Vara Irene Kronkvist Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 2. februar 2017 Tidspunkt: Kl 0915-1545 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder Anne Cathrine Frøstrup

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. DESEMBER

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. DESEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. og 4. februar 2010 SAK NR 001-2010 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10. DESEMBER 2009 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar Fra kl 10:00 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Svein Øverland Signe Øye

Møteprotokoll. Irene Kronkvist Bernadette Kumar Fra kl 10:00 Anita Ihle Steen Dag Stenersen Svein Øverland Signe Øye Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 19. desember 2013 Tidspunkt: Kl 0830-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Ansgar Gabrielsen

Detaljer

Møteprotokoll. Øistein Myhre Winje Vegard Bahus til kl 1445

Møteprotokoll. Øistein Myhre Winje Vegard Bahus til kl 1445 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 19. juni 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Sigrun E. Vågeng Eyolf Bakke Kirsten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 20. november 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1545

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 20. november 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1545 Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 20. november 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1545 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 22. oktober 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1600 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 064-2017 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA ORDINÆRT STYREMØTE 27. APRIL og FLERE EKSTRAORDINÆRE STYREMØTER I MAI OG JUNI

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.08 SAK NR 067-2008 OMSTILLINGSPROGRAMMET STAUSRAPPORT PER JUNI 2008. VIDERE ARBEID MED EN HELHETLIG STRATEGI FOR HELSE SØR-ØST

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 4. mai 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Behandling av årlig melding 2015, godkjenning av årsregnskap og

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter

Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-32/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Universitetssykehuset

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup. Varamedlem Else Lise Skjæret- Larsen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer møtte: Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup. Varamedlem Else Lise Skjæret- Larsen Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Helse Sør-Øst RHF, Hamar Dato: Styremøte 6. februar 2014 Tidspunkt: Kl 0915-1545, inkl styreseminar kl 0915-1115 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 11 Dato: 14.10.2011 Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser,

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 087-2014 GODKJENNING AV PROTOKOLL OG B-PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. NOVEMBER 2014 SAMT PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. november 2016 Tidspunkt: Kl

Møteprotokoll. Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. november 2016 Tidspunkt: Kl Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 17. november 2016 Tidspunkt: Kl 0830-1445 Følgende medlemmer møtte: Ann-Kristin Olsen Styreleder

Detaljer

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent)

Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og administrasjonssjef Vigdis Velgaard (referent) Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 24. september 2012 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Stein Are Agledal Hans Jørn Rønningen Ambjørn Bjørnson Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre

PROSJEKTPLAN. Likeverdige helsetjenester. Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Likeverdige helsetjenester Likeverdige helsetjenester - Med fokus på innvandrere/norskfødte med innvandrerforeldre Hensikten er å sikre likeverdige helsetjenester gjennom utvikling av anbefalinger om tiltak

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer