HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2"

Transkript

1 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

2

3 Innhold 20 Politisk Rådmannens stab Arealplan Service og kommunikasjon Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Levekår og helse NAV Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg... 52

4 20 Politisk Økonomiplanramme Politisk Budsjett Fra forrige økonomiplan Valg Endret ramme effektivisering Endrete forutsetninger Vergemålsreformen Priskompensasjon Sum Endret ramme Endrede forutsetninger De økonomiske rammene for politisk styring er redusert som følge av at det ikke skal avholdes kommune eller stortingsvalg i I samsvar med statlige føringer er kommunens ansvar for overformynderiet overført fylkesmannen med virkning fom Som følge av dette er det foretatt endringer på rammeoverføringene fra staten knyttet til overformynderiet. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 og konsekvenser av dette Endringer i drift vil, utover politisk aktivitet som vi ikke kjenner ved inngangen til året, være knyttet til ovennevnte endrede forutsetninger valg og overformynderiet. Når det gjelder frigjorte personellressurser til overformynderiet vises det til arbeidsoppgaver under staben og ansvar for juridiske tjenester til barnevernet. 4

5 21 Rådmannens stab Mål og tiltak fra kommuneplanen Hamar for barn og unge Sikre deltagelse fra barn- og unge i den kommunale planlegging. Sikre at kommunens ungdomsråd gis mulighet til å ta del i saker som omhandler barn og unge. Gjennom aktiv påvirkning bidra til framtidig rekruttering av arbeidskraft. Tilrettelegge og legge føringer for økt antall lærlingplasser Hamar er medvirkning Kvalitetssikre at kommunens ungdomsråd, eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, forelegges saker som angår dem. Bidra aktivt med informasjon til og medvirkning fra Hamars befolkning. Tilrettelegge for gode politiske prosesser. Gjennomføre storting, fylkesting og kommunevalg uten avvik. Godt miljø og livskvalitet for alle Følge opp tiltak i Klimahandlingsplanen herunder å fullføres miljøsertifisering av kommunens virksomheter. Revider miljøplan og samordne den med klimaplan Konkretisere og implementere kommunens integreringsmelding bl.a. gjennom ett programsamarbeid med IMDI. Kontinuerlig drive beredskapsplanlegging og øving for å trygge befolkningen i en krisesituasjon. Et næringsliv i vekst Konkrektisere, implementere og virkeliggjøre kommunens næringsplan Tydeliggjøre kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling og næringsorganisering i et regionalt perspektiv. Gjennom eiersekretariatet følge opp kommunale interesser, herunder avhending av selskaper jfr. føringer gitt av kommunestyret. Påse at kommunen er forutsigbar overfor næringslivet og bidrar innenfor handlingsrammene til å fremme felles interesser. Gode botilbud og helsetjenester Fokus på botilbud gjennom fortsatt deltakelse i det boligsosiale handlingsprogrammet sammen med Husbanken, deltakelse i langsiktige arealstrategiutforming, regional samordning og revidering av boligplan. Senter for kompetanse og utdanning I samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentskipnaden og Statsbygg drive utviklingen av Campus Hamar som en framtidsrettet kompetanseinstitusjon. Være bevisst kompetanseinstitusjonene som et sentralt virkemiddel i et byutviklingsperspektiv. Innlandets hovedstad Understøtte politisk aktivitet med henblikk på å sikre dobbelsporet bane og firefelts E6 Bidra til å skape tilhørighet og utvikling av Hamarsentrum. En internasjonal kommune Understøtte kommunens internasjonale strategi og bistå utvalget i arbeidet for å tilrettelegge gjensidig nytteverdi. Kommuneorganisasjonen Gjennom arbeidet med Hamar 2020 legge til rette for at Hamar kommune framstår som en utviklings-, forvaltnings-, service- og tjenesteorganisasjon som er robust nok til å møte fremtiden Spesielle utfordringer Økt bevissthet på prioritering, gjennomføringsevne og avslutning av prosesser Redusere forventingsgapet gjennom økt bevissthet på prioritering og gjennomføringsevne. Effektive planprosesser og tydelige dokumenter. Politisk forankring Rekruttering Implementering og gevinstrealisering. Omstilling og endring Kravet til rammejustering innebærer nedbemanning i planperioden og redusert kapasitet. Rammejusteringen må sees sammen med effekter stabens arbeid vil ha i kommunens tjenesteapparat. Effektivisere gjennom å standandardisere/organisere/strukturere Målrettet bruk av kommunens juridisk kompetanse. Bedre utnyttelse av elektronisk verktøy herunder å styrke kvalitetsarbeidet. I løpet av planperioden foreta en gjennomgang av kommunens organisering. 5

6 Rådmannens stab Samfunn Omdømme/informasjon Miljø og klima Mål Skape forutsigbarhet gjennom tjenesteutøvelsen, tilrettelagt informasjon og gode planprosesser Tydeliggjøre mål og strategier gjennom revidering av arbeidet med kommunedelplan for miljø og klima. Styringsark Brukere/ tjenester Det er ikke foretatt brukerundersøkelser og framtidige måleindikatorer vil bli vurdert i løpet av 2014 Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) 2012 God kvalitet Politikertilfredshet totalt * * * 4,6 enhetens tilfredshet med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, HIKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) Helhet og enhetenes tilfredshet med samordning samordning God medvirkning enhetenes tilfredshet med medvirkning God informasjon enhetenes tilfredshet med informasjon * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) * * * 4,6 * * * 4,5 * * * 4,6 * * * 4,6 * * * 4, Medarbeidertilfredshet totalt 4, 5 * * 4,8 Sykefravær egenmeldt 1,1 % 0,7% 0,9% 1,0 % Sykefravær legemeldt 4,8 % 6,9% 4,5% 5,0 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser. ** I samarbeid med Servicekontoret Økonomi 4,5 * * 4,8 4,5 * * 4,8 4,7 * * 4, ** mål mål Mål Måleindikator mål God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme +2,0 +1,2 +5,7 >/=0,0 % Nøkkeltall 2012 Antall møter i kommunestyret 12 10* 20** Antall møter i formannskap 28 19* 26 Antall skjenkebevillinger

7 Rådmannens stab 2012 Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker 48 Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler 60 % 65% 65 % * Tall fram til og med Nytt kommunestyre ble konstituert ** Inkludert opplæringsmøter. Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status IKT-strategi og handlingsplan Utarbeide handlingsplan IKT IKT-strategi vedtatt i 2012, det lages handlingsplan som revideres årlig gjennom nye prosjekter. Virkeliggjøre ESAK som kommunens dokumentbehandlersystem Registrering og datafangst i Agresso Videreutvikling av Agresso-løsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Sikre dokumentasjon av kommunens saksbehandling og aktivitet Effektivisere gjennom papirfri saksbehandling. Dokumentere riktig kontigenter til KS er basert på riktig datafangst Målsettingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene. Øke effektiviteten i det kommunale prosjektarbeidet. Løpende forbedringspotensiale. Konkret mål i 2014 overgang til fullelektronisk arkiv. Gjennomføringsmål 1 kvartal Oppstart 2. halvår 2013 Fortsatt arbeide med å ta i bruk nye muligheter i Agresso Tiltakene fra Rapport fra gevinstkartlegging er tatt inn i interkommunalt arbeid vedr økonomi, og vil også bli videreført inn i prosjekt stabsorganisering. Gjennomgang av rutiner etc. i Agresso blir fokusert i Oppgradere til ny versjon Oppstart i 2013 Opplæring i prosjektarbeid Risikovurdering i EQS Dokumentasjon av risikovurderinger Implementere ny modul i organisasjonen. Oppdatering av kommunens beredskapsplaner. Revidering av ROS-analyse Status tiltak ROS Nødstrømsløsninger Plan for etablering av kriseledelse Beredskapsøving 2. hvert år Årlig gjennomgang 2015 Rekrutteringsløsning Effektiviserer rekrutteringsprosessen Oppstart 2014 Svar ut Elektronisk utsendelse av brev for å effektivisere og spare utgifter på bl.a porto. Oppstart 2014 Elektronisk lønnslipp Spare utgifter til trykking og porto Oppstart 2014 Timeregisteringsløsning Dokumentasjon av timer Oppstart 2014 Overføring av overformynderi til staten v/fylkesmannen Oppfylle kommunens føringer i læringssaken/briskeby Overført ihht lovendring. Sluttføre alt arbeid på kommunal hånd Rydding i selskapsportefølje og revidering av eiermelding. Politisk forankring av eiermeldingen Systematisering og arkivering av dokumenter knyttet til kommunalt ansvar for overformynderi fram til Gjennomføres 1 kvartal 2014 Eiermelding sluttbehandles 1 kvartal Videreoppfølging jfr læringssaken framdrift avhengig av marked m.v. 7

8 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Stab/støtte prosjekt Senarioer for befolkningsutvikling Senarioer for Hamar og Hamar-regionen mot 2030 og 2050 Synliggjøre kommunens helhetlige barneog ungdomspolitikk. Utarbeide en utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer. Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan. Miljøsertifisering av alle avdelinger i Hamar kommune. Revidering av strategisk næringsplan Folkehelseplan/er. Føringer for revidering av boligplan Revidering for KDP for bolig Evaluere dagens organisering av stab/støtte funksjoner samt foreslå endringer Grunnlag for handlings- og økonomiplanarbeidet mot 2020 Grunnlag for arbeidet med neste planstrategi (2015/2016) og revidering av kommuneplan (2016/2017) Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gode barnevernstjenester. Etablere miljøforståelse og miljøvennlig produksjon. Prosjektplan foreligger, analyse gjennomføres 1. halvår tiltak igangsettes høst Komité for barn og unge. Arbeidet har startet opp og skal avsluttes i Komité for barn og unge. Barnevernstjenesten vil bli belyst på overordnet nivå i en helhetlig barne- og ungdomsplan, se ovenfor Kommuneutviklingskomiteen. Arbeidet vil bli avsluttet i løpet av 1. halvår 2014 Startet opp i og 1. gangs sertifisering avsluttes i Deretter oppfølging / resertifisering etter en bestemt ny modell Komité for næring og kultur. Komiteen har startet opp og skal etter foreløpig plan avslutte arbeidet i Komitésak. Med utgangspunkt i mål om folkehelse i kommuneplan, regional og kommunal folkehelseprofil vil det høsten 2013 bli vurdert om det skal utarbeides en egen folkehelseplan eller om folkehelsetema skal tas inn i allerede vedtatte planer (inn i 2014?) Komité for velferd Komité for velferd. Temaplan for grønnstruktur friluftsliv 2. halvår Boligsosial utviklingsprogram. Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Utviklingsprogram for integrering. Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. En oppfølging av vedtatt boligplan. Oppstart i (planfase). Gjennomføringsfase 3 år ( 2013) med mulighet for 2 års forlengelse. Programmet gjennomføres i henhold til politisk vedtatt plan. Statlig finansiert med kommunal egenandel. Programmet ble i 2013 utvidet med 2 år til Strategiavdelingen innehar programledelsen Arbeidet er delt i 2 faser. Fase 1 er gjennomført (analyse). Mål og strategier for integreringsarbeidet som er sluttbehandlet politisk. Administrasjonen følger opp notatet gjennom bl.a. et programsamarbeid med IMDi, se nedenfor Partnerskapsavtale inngått mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hamar kommune. Plan for programmet ble vedtatt i november. Programmet skal vare i minimum tre år. Programmet finansieres av IMDi og Hamar kommune iht. avtalen 8

9 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Hamar 2020 EQS og LEAN videreføres som kvalitetssikrings og utvikling/ effektiviseringsverktøy. Det jobbes med videreutvikling av gode rekrutteringsstrategier, blant annet med anskaffelse av nytt elektronisk rekrutteringsverktøy Heltid ikke stykkevis og deltid Redusere uønsket deltid Prosjektet er startet i Pleie og omsorg og vil fortsette inn i Det vil bli gjennomført piloter på arbeidstidsordninger i første halvår Lærlinger Øke antall lærlinger Det er ønskelig med en økning til 30 lærlinger. Utredningen om utvidelse av antall og organisering av ordningen er ferdig medio februar Rådmannens stab: Drift: Budsjett Fra forrige økonomiplan Medarbeiderdag Vedlikehold rådhus Leie av kontorer utenfor rådhuset Effektivisering/omprioritering Endret ramme effektivisering Endrete forutsetninger Nytt arkivdepot Manglende midler til HIKT for finansiering av tjenester knyttet til Agresso Overflytting av kommunelege til Levkår og helse HRU overflyttet fra overføring til selskaper Nordisk seminar Avsatt 1/3 stilling (nåværende ass rådmann) Kvalitetssikring arkiv/journalføring Priskompensasjon Lønnsoppgjør kap 4 sentralt Sum Ny ramme Investering IKT prosjekter - IKT styringsgruppe Videreutvikling WEB Endrede forutsetninger I løpet av planperioden skal bemanningen i strategiavdelingen gradvis reduseres. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 Kommuneoverlegen har vært tilknyttet Strategiavdelingen siden. Hun tiltrer stillingen som leder av en interkommunal samfunnsmedisinsk enhet fra Enheten er underlagt Levekår og helse. Kommuneoverlegen vil fortsatt ha et nært samarbeid med Strategiavdelingen, bl.a. i forbindelse med pågående planprosesser. Kommunens egne jurister vil i løpet av 2014 starte leveranse av tjenester til barnevernet for gradvis å redusere kjøp av tilsvarende tjenester. Dette er i samsvar med tidligere forutsetninger jfr også at kommunen ikke lenger har ansvaret for overformynderiet. Gjennomført nedbemanning med ett årsverk i samarbeid mellom org/pers og administrasjon vil innebære 9

10 Rådmannens stab reduksjon av innsatsen knyttet til EQS og beredskapsplanlegging. Fom 2015 vil innsatsen på nevnte områder bli tilnærmet halvert. Formannskapet er forelagt konkret tiltaksplan for oppfølging av journalføring og arkiv m.v. Uten ressurstilførsel vil tiltaksplanen måtte revurderes mht til omfang og gjennomføring. Investering IKT prosjekter som er med å realisere målene i IKT-strategien kan bli finansiert gjennom IKT-styringsgruppe. Hamarregionen Utvikling (HRU) Hamarregionen Utvikling (HRU) ble fra omdannet til et vertskommunesamarbeid mellom Hamar, Løten og Stange innen næringsutvikling. HRU er styrt av en politisk nemnd og Hamar kommune har tatt vertskommuneansvaret. HRU har ansvaret bl.a. for kommunens strategiske næringsutviklingsarbeid og næringsservice overfor næringslivet i tillegg til at de utfører ulike regionale utviklingsprosjekter på vegen av kommunene i regionen, Regionsrådet og næringslivet i regionen m.fl. HRU har helt siden oppstart i 2006 vært finansiert gjennom en kombinasjon av grunnbevilging fra eierkommunene, medlemskontingenter og prosjektmidler. Kommunene anerkjenner at organisasjonen er underfinansiert i forhold til mandatet. En for stor andel av driften er prosjektfinansert (ca %). Med forsterket rolle som næringsservice for kommunene vil grunnfinansiering på sikt eventuelt måtte revurderes. I prosjektporteføljen for 2014 ligger prosjekter knytte til profilering og synliggjøring av Hamar/Hamarregionen som et attraktivt bo- og arbeidssted gjennom finansiering knyttet opp til Hedmark Fylkeskommune 2020-strategi, næringsutviklingsarbeid finansiert gjennom Interreg-midler og samt for en mer helhetlig merkevarebygging av Hamarregionen finansiert av kommunene, regionrådet og regionale myndigheter. Det arbeides jevn og trutt med akkvisisjon av nye prosjekter og en posisjonering i forhold til nye Interregprosjekter vil ha fokus i

11 Rådmannens stab 11

12 22 Arealplan Mål og tiltak fra kommuneplanen Hamar for barn og unge Sikre at barnas kommunale talsperson kan delta i den kommunale planleggingen. Sikre at kommunens ungdomsråd gis mulighet til å ta del i saker som omhandler barn og unge. Bidra til at barn og unge involveres i stedsutviklingsprosesser. Hamar er medvirkning Legge til rette for meningsfull deltagelse i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Sørge for god og formålstjenlig informasjon i planog utviklingsprosjekter. Sikre god støtte for politiske prosesser i råd og utvalg gjennom høy kvalitet på saksfremlegg og utredninger og godt faglig støttearbeid i komiteer. Godt miljø og livskvalitet for alle Legge til rette for at overordnede føringer fra bl.a. kommuneplanen, klimahandlingsplanen og kulturvernplanen følges opp i reguleringsplanlegging og saksbehandling. Sikre at risiko, sårbarhet miljøfaktorer og hensynet til folkehelsen vurderes i plansaker. Gi råd om universell utforming og påse at dette hensyntas i reguleringsplaner. Støtte sykkelbysatsingen. Et næringsliv i vekst Sikre planavklaring av riktig lokaliserte, gode og tilgjengelige næringsområder. Føre en løpende dialog med næringslivet og eiendomsutviklerne med tanke på å avdekke utviklingsmuligheter og vinn-vinn situasjoner. Ha øye for spinnoff-effekter. Sikre god saksbehandling av private planforslag. Gode botilbud og helsetjenester Bidra til nok botilbud i markedet og god bokvalitet for alle gjennom langsiktig arealplanlegging, strategiske vurderinger og saksbehandling av private planforslag. Bidra til å avsette egnede arealer for helseinstitusjoner. Bidra gjennom arealplanlegging og rådgivning til at skoler og barnehager gis utviklingsmuligheter og etableres med lokalisering, arealer og bygninger av god pedagogisk kvalitet. Innlandets hovedstad Bidra til en byutvikling som styrker Hamars attraktivitet som møteplass, arena for offentlig liv, kulturliv og næring, ihht vedtatte strategier. For eksempel revisjon av kommunedelplan for sentrum og bidra til byromsplaner. Styrke Hamars identitet gjennom å bidra til at Hamars positive kjennemerker som tilgjengeligheten til Mjøsa, den urbane kvartalsstrukturen, karakteristisk funksjonsfordeling i bystrukturen og god samtidsarkitektur. For eksempel utarbeide mulighetsstudier og planer for Tjuvholmen og den sentrumsnære sjøfronten. Planlegge for tilgjengelighet og høy kvalitet i trafikknettet, god sykkelby og god by å gå i. For eksempel gjennom planlegging av Ringgatas forlengelse, innfartsparkering og revisjon av kommunedelplan for veg og transport. Bidra til at det velges løsninger for kollektivtrafikken og jernbane som styrker Hamar som innlandshovedstad og identiteten som jernbaneby. Planprosess for Hamar stasjon med skysstasjonen. En internasjonal kommune Bidra til den internasjonale strategien på arealplans fagområder, miljø og byutvikling. Spesielle utfordringer 3 ubesatte stillinger i første tertial. Finne riktig nivå på ressursbruk til støttefunksjoner til andre avdelinger i forhold ressursbehovet i arealplans kjerneoppgaver. Behov for å utvikle gode overganger fra plan til byggeprosjekt. Opprettholde kapasiteten samtidig med noe nedbemanning av fast ansatte i fireårsperioden. Avdelingen får tilført en prosjektstilling i 2 år i forbindelse med samferdselsplanlegging. Avpasse arbeidspress over tid for den enkelte medarbeider for å unngå helseskadelig slitasje. Senter for kompetanse og utdanning Videreutvikle samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentskipnaden og Statsbygg om utviklingen av Campus Hamar i et byutviklingsperspektiv. 12

13 Arealplan Omstilling og endring Tiltak på kort sikt (2014): Standardisering av saksbehandling gjennom pågående LEAN-prosess og bruk av EQS. Samfunn Omdømme/informasjon Miljø og klima Tiltak på lengre sikt (- 2017): Kontinuerlig utviklingsarbeid. Utvikle prosjektstyringskompetanse. Mål Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planfagene. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMAT-planen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål. Planlegge for økt andel syklister økt kollektivtrafikkandel klimanøytrale utbygginger lokal håndtering av overvann SMAT- oppfølging og -rapportering Styringsark Brukere og tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) 2012 God kvalitet Politikertilfredshet totalt * * * 4,2 Helhet og samordning Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) God medvirkning RE- tilfredshet medvirkning God informasjon RE- tilfredshet informasjon *Brukerundersøkelse ikke gjennomført. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) * * * 0 * * * Medarbeidertilfredshet totalt 4,7 * * 4,8 Sykefravær egenmeldt 1,3 % 0,8% 0,4% 1,3 % mål Forbedrede rutiner på tvers av avdelinger mål Sykefravær legemeldt 4,2 % 2,3% 2,4% 3,8 % Medarbeidertilfredshet: 4,6 * * 4,6 Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: 4,3 * * 4,4 Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: 4,7 * * 4,8 Ledelse Antall språk- og * 0 arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i og

14 Arealplan Økonomi Mål Måleindikator 2012 God Avvik i % av vedtatt netto -1,4% 0 0,3 økonomistyring driftsramme mål Nøkkeltall Behandling av arealplansaker (type sak): 2012 Reguleringsplaner private planforslag kommunale planforslag Klagesaker sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel revisjon Strandsonen Strandsonen mot utbygging. Utbyggingsavtaler, designprogram og behandling av detaljreguleringsplaner. Tjuvholmen og urban sjøfronten, mulighetsstudier Jernbane Jernbane intercity, kommunedelplan. Delta i planarbeid og saksbehandle planforslag. Fremmes av Jernbaneverket. Hamar jernbanestasjon og skysstasjon utviklingsplaner i samarbeid mellom flere offentlige aktører. Inkl ny kryssløsning Stangevegen x Grønnegata. Vegsystemet Ringgatas forlengelse Midtbyen plass regulering E6 saksbehandling og videre planarbeid Parkeringshus i Hamar. Planlegging for utvikling av P-hus, i første rekke Johannesenløkka. Riksveg 25 Ringgata til Torshov, initiere og evt gjennomføre planarbeid Tematisk avgrenset revisjon på grunnlag av vedtatt planstrategi Realisering av ny bydel ihht overordnede planer. Skape nye visjoner for utvikling av Tjuvholmen og sentrums kontakt med Mjøsa. Sikre mål om dobbeltspor og sentralt beliggende stasjon i Hamar. Ivareta behov for bruk av eksisterende stasjonslokalisering i de nærmeste 10 årene og økt bruk av kollektivtransport og sykkel, samt mål om økt bruk av Grønnegata for gjennomkjøringstrafikk. Ferdigstille overordnet ringvegsystem med manglede veglenke mellom Vangsvegen og Stangevegen ihh til overordnede planer. Oppfølging av mål om å styrke Campus og sammenhengen med sentrum. Sikre regionale samferdsels-interesser og tilpasning til lokale behov. Ihht kommuneplanen og veg og transportplanen Ihht mål i kommuneplan, veg og transportplanen og planstrategi Trafikkavvikling og forutsigbarhet for byutvikling. Oppstart Behov for egen bevilgning. Pågående prosesser, men framdrift usikker pga usikkerhet for jernbanen. Samarbeid med private grunneiere på Tjuvholmen. Gjennomføres i Formell planoppstart med fastsettelse av planprogram forventes Deretter utredning ihht program. Oppstartet med mulighetsstudier i Utbygging i regi av Rom Eiendom, kanskje i Dekkes i hovedsak av gjeldende regulering, men må sikre faglig oppfølging. Planvedtak forventes første halvår Regulering forventes avklart 1. halvår Forventes i pågå til 2015 Johannesenløkka utredes Bør gjennomføres en prinsippiell utredning av parkeringshus mm i Aktuelt å be om egen bevilgning til planlegging. Deler av strekningen avklares ifb.m. E6. Skal ihht planstrategien igangsettes , men det kan bli vanskelig før 2015, og behov bør vurderes på nytt. 14

15 Arealplan Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Plan for sykkelruter gjennom sentrum Kommunedelplan for veg og transport revisjon Sentrum Kommunedelplan for Sentrum - revisjon Evaluering og revisjon med bakgrunn i volumstudier (nesten ferdig) byromsplanen (ferdig) trafikal situasjon (ny analyse) nyere utbygginger vernehensyn med mer (ihht kdp) Næringsområder Reguleringsplan for Midtstranda Ihht planstrategi Revisjon av planen fra Ihht vedtatt planstrategi. Finne rom for boligbygging i sentrum, utvikling av næringslivet i sentrum og byen som opplevelsesarena og møteplass. Utvikle innlandshovedstaden. Ihht. Planstrategi Etablere nytt kryss med adkomst fra Rv 25 og plan for videreutvikling og transformasjon av næringsområdet som del av sykkebysatsingen. Oppstart Aktuelt å be om bevilgning til planarbeid. Planarbeid var i planstrategien tenkt å starte Kan tidligst startes opp i Utviklingsprosjekter for boliger i sentrum kan defineres uavhengig av planen. Forutsetter egen bevilgning. Bør startes 1. halvår i 2014, synkroniseres med E6- prosessen. Forutsetter egen bevilgning. Ny reguleringplan for Trehørningen Regulere for høyere tomteutnyttelse. Kan vurderes i perioden, evt som samarbeidsprosjekt med grunneierne. Tettstedsutvikling Kommunedelplan Hjellum Nye byggeområder, stedsutvikling. Sluttføres Områderegulering Ingeberg Utvikle tomtearealer for boligbygging. Forventes ihht planstrategien pågå ut Nedprioriteres på grunn av redusert bemanning i Ferdigstillelse Tomte- og boligetterspørselen på Ingeberg forventes dekket på Skogsrud og Jevne i perioden. Forutsetter egen bevilgning. Andre planprosjekter Utvidelse av Hol gravlund, regulering Dekke behovet for gravplasser nær byen. Oppstart 2014 for i første omgang å avklare om utvidelse mot øst er mulig. Regulering Lundbo til serviceformål, Gjennomføring av kommuneplanen. Bør gjennomføres i særlig barnehage. Regulering tomta etter Ankerskogen videregående skole til serviceformål Tomteressurs for offentlig formål ihht kommuneplanen Regulering aktuelt i perioden. Ikke prioriterte prosjekter Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor bygrensa - evaluering og revisjon Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer utenfor bygrensa - nytt planarbeid Ihht planstrategi Ihht planstrategi Ikke prioritert i perioden Ikke prioritert i perioden Vangsåsen og Hedmarksvidda Ihht planstrategi Ikke prioritert i perioden (Hamars del) som ett helhetlig område for turister og rekreasjon Stedsutvikling Briskebyen Ihht planstrategi Ikke prioritert i perioden Flerbruksplan for Furuberget og Frøbergsberget Utviklingplan for området ved OL amfi Ihht planstrategi Ihht formannsskapsvedtak Ikke prioritert i perioden Vurderes inntil videre som uaktuell 15

16 Arealplan Økonomiplanramme Arealplan Budsjett Fra forrige økonomiplan Effektivisering/omprioritering Endret ramme effektivisering Endrete forutsetninger Prosjektstillinger veg og jernbane Priskomp Lønnsoppgjør kap 4 sentralt Sum Endret ramme Endrede forutsetninger Første del av 2014 vil bli preget av redusert bemanning og etter hvert innkjøring av nye medarbeider i avdelingen. Det forventes at avdelingen kommer styrket ut av omstillingen. Den generelle pålagte effektiviseringen ved nedbemanning vil ikke merkes i samme grad på grunn av tilført ekstra ressurs til samferdselsplanlegging i 2014 og Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 Fokus i perioden vil i større grad bli på de store samferdselsprosjektene samt utvikling av strandsonen, E6, Ringgatas forlengelse, jernbane, stasjonsutvikling, strandsonen og sentrum, Private planforslag må selvsagt behandles ihht privat initiativ. 16

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018

God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 God Oppvekst i Sande kommune Plan- og prosjektperiode 2010 2018 Hvordan kan Sande kommune i nært samarbeid med de foresatte bidra til at barn og unge i Sande får et godt grunnlag for livslang læring? Det

Detaljer

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11

Kommuneplan 2011 2022. Vedtatt 22.06.11 Kommuneplan 2011 2022 FORORD Det er med glede jeg som ordfører presenterer kommuneplanen for perioden 2011-22. Planen viser hva Ski kommune ønsker å fokusere på de kommende 12 årene, både som lokalsamfunn

Detaljer

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy

Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2025 Løvetann ( Taraxacum offcinale), kommuneblomsten for 1756 Inderøy Straumen sentrum, kommunesenteret for 1756 Inderøy 1 Revidert etter formannskapets innstilling 05.06.2013

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 RÆLINGEN KOMMUNE Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 Vedtatt i kommunestyret 11.12.2013 Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Handlingsprogram 2014-2017 2 Innhold Forord...

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025

VED EGNE KREFTER. For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 VED EGNE KREFTER For fremtids Harstad KOMMUNEPLAN FOR HARSTAD 2009-2025 FORORD Kjært barn har mange navn, Harstad er i ulike perioder blant annet kalt for verftsbyen, forsvarsbyen, kulturbyen i nord, arktisk

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Dette er viktig for Sørreisa!

Dette er viktig for Sørreisa! Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Arkivsak 11/945 Sørreisa kommune Dette er viktig for Sørreisa! Planstrategi for Sørreisa kommune 2012-2015 Innhold : 1. Innledning

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer