HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2"

Transkript

1 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

2

3 Innhold 20 Politisk Rådmannens stab Arealplan Service og kommunikasjon Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Levekår og helse NAV Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg... 52

4 20 Politisk Økonomiplanramme Politisk Budsjett Fra forrige økonomiplan Valg Endret ramme effektivisering Endrete forutsetninger Vergemålsreformen Priskompensasjon Sum Endret ramme Endrede forutsetninger De økonomiske rammene for politisk styring er redusert som følge av at det ikke skal avholdes kommune eller stortingsvalg i I samsvar med statlige føringer er kommunens ansvar for overformynderiet overført fylkesmannen med virkning fom Som følge av dette er det foretatt endringer på rammeoverføringene fra staten knyttet til overformynderiet. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 og konsekvenser av dette Endringer i drift vil, utover politisk aktivitet som vi ikke kjenner ved inngangen til året, være knyttet til ovennevnte endrede forutsetninger valg og overformynderiet. Når det gjelder frigjorte personellressurser til overformynderiet vises det til arbeidsoppgaver under staben og ansvar for juridiske tjenester til barnevernet. 4

5 21 Rådmannens stab Mål og tiltak fra kommuneplanen Hamar for barn og unge Sikre deltagelse fra barn- og unge i den kommunale planlegging. Sikre at kommunens ungdomsråd gis mulighet til å ta del i saker som omhandler barn og unge. Gjennom aktiv påvirkning bidra til framtidig rekruttering av arbeidskraft. Tilrettelegge og legge føringer for økt antall lærlingplasser Hamar er medvirkning Kvalitetssikre at kommunens ungdomsråd, eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, forelegges saker som angår dem. Bidra aktivt med informasjon til og medvirkning fra Hamars befolkning. Tilrettelegge for gode politiske prosesser. Gjennomføre storting, fylkesting og kommunevalg uten avvik. Godt miljø og livskvalitet for alle Følge opp tiltak i Klimahandlingsplanen herunder å fullføres miljøsertifisering av kommunens virksomheter. Revider miljøplan og samordne den med klimaplan Konkretisere og implementere kommunens integreringsmelding bl.a. gjennom ett programsamarbeid med IMDI. Kontinuerlig drive beredskapsplanlegging og øving for å trygge befolkningen i en krisesituasjon. Et næringsliv i vekst Konkrektisere, implementere og virkeliggjøre kommunens næringsplan Tydeliggjøre kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling og næringsorganisering i et regionalt perspektiv. Gjennom eiersekretariatet følge opp kommunale interesser, herunder avhending av selskaper jfr. føringer gitt av kommunestyret. Påse at kommunen er forutsigbar overfor næringslivet og bidrar innenfor handlingsrammene til å fremme felles interesser. Gode botilbud og helsetjenester Fokus på botilbud gjennom fortsatt deltakelse i det boligsosiale handlingsprogrammet sammen med Husbanken, deltakelse i langsiktige arealstrategiutforming, regional samordning og revidering av boligplan. Senter for kompetanse og utdanning I samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentskipnaden og Statsbygg drive utviklingen av Campus Hamar som en framtidsrettet kompetanseinstitusjon. Være bevisst kompetanseinstitusjonene som et sentralt virkemiddel i et byutviklingsperspektiv. Innlandets hovedstad Understøtte politisk aktivitet med henblikk på å sikre dobbelsporet bane og firefelts E6 Bidra til å skape tilhørighet og utvikling av Hamarsentrum. En internasjonal kommune Understøtte kommunens internasjonale strategi og bistå utvalget i arbeidet for å tilrettelegge gjensidig nytteverdi. Kommuneorganisasjonen Gjennom arbeidet med Hamar 2020 legge til rette for at Hamar kommune framstår som en utviklings-, forvaltnings-, service- og tjenesteorganisasjon som er robust nok til å møte fremtiden Spesielle utfordringer Økt bevissthet på prioritering, gjennomføringsevne og avslutning av prosesser Redusere forventingsgapet gjennom økt bevissthet på prioritering og gjennomføringsevne. Effektive planprosesser og tydelige dokumenter. Politisk forankring Rekruttering Implementering og gevinstrealisering. Omstilling og endring Kravet til rammejustering innebærer nedbemanning i planperioden og redusert kapasitet. Rammejusteringen må sees sammen med effekter stabens arbeid vil ha i kommunens tjenesteapparat. Effektivisere gjennom å standandardisere/organisere/strukturere Målrettet bruk av kommunens juridisk kompetanse. Bedre utnyttelse av elektronisk verktøy herunder å styrke kvalitetsarbeidet. I løpet av planperioden foreta en gjennomgang av kommunens organisering. 5

6 Rådmannens stab Samfunn Omdømme/informasjon Miljø og klima Mål Skape forutsigbarhet gjennom tjenesteutøvelsen, tilrettelagt informasjon og gode planprosesser Tydeliggjøre mål og strategier gjennom revidering av arbeidet med kommunedelplan for miljø og klima. Styringsark Brukere/ tjenester Det er ikke foretatt brukerundersøkelser og framtidige måleindikatorer vil bli vurdert i løpet av 2014 Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) 2012 God kvalitet Politikertilfredshet totalt * * * 4,6 enhetens tilfredshet med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, HIKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) Helhet og enhetenes tilfredshet med samordning samordning God medvirkning enhetenes tilfredshet med medvirkning God informasjon enhetenes tilfredshet med informasjon * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) * * * 4,6 * * * 4,5 * * * 4,6 * * * 4,6 * * * 4, Medarbeidertilfredshet totalt 4, 5 * * 4,8 Sykefravær egenmeldt 1,1 % 0,7% 0,9% 1,0 % Sykefravær legemeldt 4,8 % 6,9% 4,5% 5,0 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser. ** I samarbeid med Servicekontoret Økonomi 4,5 * * 4,8 4,5 * * 4,8 4,7 * * 4, ** mål mål Mål Måleindikator mål God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme +2,0 +1,2 +5,7 >/=0,0 % Nøkkeltall 2012 Antall møter i kommunestyret 12 10* 20** Antall møter i formannskap 28 19* 26 Antall skjenkebevillinger

7 Rådmannens stab 2012 Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker 48 Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler 60 % 65% 65 % * Tall fram til og med Nytt kommunestyre ble konstituert ** Inkludert opplæringsmøter. Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status IKT-strategi og handlingsplan Utarbeide handlingsplan IKT IKT-strategi vedtatt i 2012, det lages handlingsplan som revideres årlig gjennom nye prosjekter. Virkeliggjøre ESAK som kommunens dokumentbehandlersystem Registrering og datafangst i Agresso Videreutvikling av Agresso-løsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Sikre dokumentasjon av kommunens saksbehandling og aktivitet Effektivisere gjennom papirfri saksbehandling. Dokumentere riktig kontigenter til KS er basert på riktig datafangst Målsettingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene. Øke effektiviteten i det kommunale prosjektarbeidet. Løpende forbedringspotensiale. Konkret mål i 2014 overgang til fullelektronisk arkiv. Gjennomføringsmål 1 kvartal Oppstart 2. halvår 2013 Fortsatt arbeide med å ta i bruk nye muligheter i Agresso Tiltakene fra Rapport fra gevinstkartlegging er tatt inn i interkommunalt arbeid vedr økonomi, og vil også bli videreført inn i prosjekt stabsorganisering. Gjennomgang av rutiner etc. i Agresso blir fokusert i Oppgradere til ny versjon Oppstart i 2013 Opplæring i prosjektarbeid Risikovurdering i EQS Dokumentasjon av risikovurderinger Implementere ny modul i organisasjonen. Oppdatering av kommunens beredskapsplaner. Revidering av ROS-analyse Status tiltak ROS Nødstrømsløsninger Plan for etablering av kriseledelse Beredskapsøving 2. hvert år Årlig gjennomgang 2015 Rekrutteringsløsning Effektiviserer rekrutteringsprosessen Oppstart 2014 Svar ut Elektronisk utsendelse av brev for å effektivisere og spare utgifter på bl.a porto. Oppstart 2014 Elektronisk lønnslipp Spare utgifter til trykking og porto Oppstart 2014 Timeregisteringsløsning Dokumentasjon av timer Oppstart 2014 Overføring av overformynderi til staten v/fylkesmannen Oppfylle kommunens føringer i læringssaken/briskeby Overført ihht lovendring. Sluttføre alt arbeid på kommunal hånd Rydding i selskapsportefølje og revidering av eiermelding. Politisk forankring av eiermeldingen Systematisering og arkivering av dokumenter knyttet til kommunalt ansvar for overformynderi fram til Gjennomføres 1 kvartal 2014 Eiermelding sluttbehandles 1 kvartal Videreoppfølging jfr læringssaken framdrift avhengig av marked m.v. 7

8 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Stab/støtte prosjekt Senarioer for befolkningsutvikling Senarioer for Hamar og Hamar-regionen mot 2030 og 2050 Synliggjøre kommunens helhetlige barneog ungdomspolitikk. Utarbeide en utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer. Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan. Miljøsertifisering av alle avdelinger i Hamar kommune. Revidering av strategisk næringsplan Folkehelseplan/er. Føringer for revidering av boligplan Revidering for KDP for bolig Evaluere dagens organisering av stab/støtte funksjoner samt foreslå endringer Grunnlag for handlings- og økonomiplanarbeidet mot 2020 Grunnlag for arbeidet med neste planstrategi (2015/2016) og revidering av kommuneplan (2016/2017) Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gode barnevernstjenester. Etablere miljøforståelse og miljøvennlig produksjon. Prosjektplan foreligger, analyse gjennomføres 1. halvår tiltak igangsettes høst Komité for barn og unge. Arbeidet har startet opp og skal avsluttes i Komité for barn og unge. Barnevernstjenesten vil bli belyst på overordnet nivå i en helhetlig barne- og ungdomsplan, se ovenfor Kommuneutviklingskomiteen. Arbeidet vil bli avsluttet i løpet av 1. halvår 2014 Startet opp i og 1. gangs sertifisering avsluttes i Deretter oppfølging / resertifisering etter en bestemt ny modell Komité for næring og kultur. Komiteen har startet opp og skal etter foreløpig plan avslutte arbeidet i Komitésak. Med utgangspunkt i mål om folkehelse i kommuneplan, regional og kommunal folkehelseprofil vil det høsten 2013 bli vurdert om det skal utarbeides en egen folkehelseplan eller om folkehelsetema skal tas inn i allerede vedtatte planer (inn i 2014?) Komité for velferd Komité for velferd. Temaplan for grønnstruktur friluftsliv 2. halvår Boligsosial utviklingsprogram. Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Utviklingsprogram for integrering. Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. En oppfølging av vedtatt boligplan. Oppstart i (planfase). Gjennomføringsfase 3 år ( 2013) med mulighet for 2 års forlengelse. Programmet gjennomføres i henhold til politisk vedtatt plan. Statlig finansiert med kommunal egenandel. Programmet ble i 2013 utvidet med 2 år til Strategiavdelingen innehar programledelsen Arbeidet er delt i 2 faser. Fase 1 er gjennomført (analyse). Mål og strategier for integreringsarbeidet som er sluttbehandlet politisk. Administrasjonen følger opp notatet gjennom bl.a. et programsamarbeid med IMDi, se nedenfor Partnerskapsavtale inngått mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hamar kommune. Plan for programmet ble vedtatt i november. Programmet skal vare i minimum tre år. Programmet finansieres av IMDi og Hamar kommune iht. avtalen 8

9 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Hamar 2020 EQS og LEAN videreføres som kvalitetssikrings og utvikling/ effektiviseringsverktøy. Det jobbes med videreutvikling av gode rekrutteringsstrategier, blant annet med anskaffelse av nytt elektronisk rekrutteringsverktøy Heltid ikke stykkevis og deltid Redusere uønsket deltid Prosjektet er startet i Pleie og omsorg og vil fortsette inn i Det vil bli gjennomført piloter på arbeidstidsordninger i første halvår Lærlinger Øke antall lærlinger Det er ønskelig med en økning til 30 lærlinger. Utredningen om utvidelse av antall og organisering av ordningen er ferdig medio februar Rådmannens stab: Drift: Budsjett Fra forrige økonomiplan Medarbeiderdag Vedlikehold rådhus Leie av kontorer utenfor rådhuset Effektivisering/omprioritering Endret ramme effektivisering Endrete forutsetninger Nytt arkivdepot Manglende midler til HIKT for finansiering av tjenester knyttet til Agresso Overflytting av kommunelege til Levkår og helse HRU overflyttet fra overføring til selskaper Nordisk seminar Avsatt 1/3 stilling (nåværende ass rådmann) Kvalitetssikring arkiv/journalføring Priskompensasjon Lønnsoppgjør kap 4 sentralt Sum Ny ramme Investering IKT prosjekter - IKT styringsgruppe Videreutvikling WEB Endrede forutsetninger I løpet av planperioden skal bemanningen i strategiavdelingen gradvis reduseres. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 Kommuneoverlegen har vært tilknyttet Strategiavdelingen siden. Hun tiltrer stillingen som leder av en interkommunal samfunnsmedisinsk enhet fra Enheten er underlagt Levekår og helse. Kommuneoverlegen vil fortsatt ha et nært samarbeid med Strategiavdelingen, bl.a. i forbindelse med pågående planprosesser. Kommunens egne jurister vil i løpet av 2014 starte leveranse av tjenester til barnevernet for gradvis å redusere kjøp av tilsvarende tjenester. Dette er i samsvar med tidligere forutsetninger jfr også at kommunen ikke lenger har ansvaret for overformynderiet. Gjennomført nedbemanning med ett årsverk i samarbeid mellom org/pers og administrasjon vil innebære 9

10 Rådmannens stab reduksjon av innsatsen knyttet til EQS og beredskapsplanlegging. Fom 2015 vil innsatsen på nevnte områder bli tilnærmet halvert. Formannskapet er forelagt konkret tiltaksplan for oppfølging av journalføring og arkiv m.v. Uten ressurstilførsel vil tiltaksplanen måtte revurderes mht til omfang og gjennomføring. Investering IKT prosjekter som er med å realisere målene i IKT-strategien kan bli finansiert gjennom IKT-styringsgruppe. Hamarregionen Utvikling (HRU) Hamarregionen Utvikling (HRU) ble fra omdannet til et vertskommunesamarbeid mellom Hamar, Løten og Stange innen næringsutvikling. HRU er styrt av en politisk nemnd og Hamar kommune har tatt vertskommuneansvaret. HRU har ansvaret bl.a. for kommunens strategiske næringsutviklingsarbeid og næringsservice overfor næringslivet i tillegg til at de utfører ulike regionale utviklingsprosjekter på vegen av kommunene i regionen, Regionsrådet og næringslivet i regionen m.fl. HRU har helt siden oppstart i 2006 vært finansiert gjennom en kombinasjon av grunnbevilging fra eierkommunene, medlemskontingenter og prosjektmidler. Kommunene anerkjenner at organisasjonen er underfinansiert i forhold til mandatet. En for stor andel av driften er prosjektfinansert (ca %). Med forsterket rolle som næringsservice for kommunene vil grunnfinansiering på sikt eventuelt måtte revurderes. I prosjektporteføljen for 2014 ligger prosjekter knytte til profilering og synliggjøring av Hamar/Hamarregionen som et attraktivt bo- og arbeidssted gjennom finansiering knyttet opp til Hedmark Fylkeskommune 2020-strategi, næringsutviklingsarbeid finansiert gjennom Interreg-midler og samt for en mer helhetlig merkevarebygging av Hamarregionen finansiert av kommunene, regionrådet og regionale myndigheter. Det arbeides jevn og trutt med akkvisisjon av nye prosjekter og en posisjonering i forhold til nye Interregprosjekter vil ha fokus i

11 Rådmannens stab 11

12 22 Arealplan Mål og tiltak fra kommuneplanen Hamar for barn og unge Sikre at barnas kommunale talsperson kan delta i den kommunale planleggingen. Sikre at kommunens ungdomsråd gis mulighet til å ta del i saker som omhandler barn og unge. Bidra til at barn og unge involveres i stedsutviklingsprosesser. Hamar er medvirkning Legge til rette for meningsfull deltagelse i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Sørge for god og formålstjenlig informasjon i planog utviklingsprosjekter. Sikre god støtte for politiske prosesser i råd og utvalg gjennom høy kvalitet på saksfremlegg og utredninger og godt faglig støttearbeid i komiteer. Godt miljø og livskvalitet for alle Legge til rette for at overordnede føringer fra bl.a. kommuneplanen, klimahandlingsplanen og kulturvernplanen følges opp i reguleringsplanlegging og saksbehandling. Sikre at risiko, sårbarhet miljøfaktorer og hensynet til folkehelsen vurderes i plansaker. Gi råd om universell utforming og påse at dette hensyntas i reguleringsplaner. Støtte sykkelbysatsingen. Et næringsliv i vekst Sikre planavklaring av riktig lokaliserte, gode og tilgjengelige næringsområder. Føre en løpende dialog med næringslivet og eiendomsutviklerne med tanke på å avdekke utviklingsmuligheter og vinn-vinn situasjoner. Ha øye for spinnoff-effekter. Sikre god saksbehandling av private planforslag. Gode botilbud og helsetjenester Bidra til nok botilbud i markedet og god bokvalitet for alle gjennom langsiktig arealplanlegging, strategiske vurderinger og saksbehandling av private planforslag. Bidra til å avsette egnede arealer for helseinstitusjoner. Bidra gjennom arealplanlegging og rådgivning til at skoler og barnehager gis utviklingsmuligheter og etableres med lokalisering, arealer og bygninger av god pedagogisk kvalitet. Innlandets hovedstad Bidra til en byutvikling som styrker Hamars attraktivitet som møteplass, arena for offentlig liv, kulturliv og næring, ihht vedtatte strategier. For eksempel revisjon av kommunedelplan for sentrum og bidra til byromsplaner. Styrke Hamars identitet gjennom å bidra til at Hamars positive kjennemerker som tilgjengeligheten til Mjøsa, den urbane kvartalsstrukturen, karakteristisk funksjonsfordeling i bystrukturen og god samtidsarkitektur. For eksempel utarbeide mulighetsstudier og planer for Tjuvholmen og den sentrumsnære sjøfronten. Planlegge for tilgjengelighet og høy kvalitet i trafikknettet, god sykkelby og god by å gå i. For eksempel gjennom planlegging av Ringgatas forlengelse, innfartsparkering og revisjon av kommunedelplan for veg og transport. Bidra til at det velges løsninger for kollektivtrafikken og jernbane som styrker Hamar som innlandshovedstad og identiteten som jernbaneby. Planprosess for Hamar stasjon med skysstasjonen. En internasjonal kommune Bidra til den internasjonale strategien på arealplans fagområder, miljø og byutvikling. Spesielle utfordringer 3 ubesatte stillinger i første tertial. Finne riktig nivå på ressursbruk til støttefunksjoner til andre avdelinger i forhold ressursbehovet i arealplans kjerneoppgaver. Behov for å utvikle gode overganger fra plan til byggeprosjekt. Opprettholde kapasiteten samtidig med noe nedbemanning av fast ansatte i fireårsperioden. Avdelingen får tilført en prosjektstilling i 2 år i forbindelse med samferdselsplanlegging. Avpasse arbeidspress over tid for den enkelte medarbeider for å unngå helseskadelig slitasje. Senter for kompetanse og utdanning Videreutvikle samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentskipnaden og Statsbygg om utviklingen av Campus Hamar i et byutviklingsperspektiv. 12

13 Arealplan Omstilling og endring Tiltak på kort sikt (2014): Standardisering av saksbehandling gjennom pågående LEAN-prosess og bruk av EQS. Samfunn Omdømme/informasjon Miljø og klima Tiltak på lengre sikt (- 2017): Kontinuerlig utviklingsarbeid. Utvikle prosjektstyringskompetanse. Mål Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planfagene. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMAT-planen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål. Planlegge for økt andel syklister økt kollektivtrafikkandel klimanøytrale utbygginger lokal håndtering av overvann SMAT- oppfølging og -rapportering Styringsark Brukere og tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) 2012 God kvalitet Politikertilfredshet totalt * * * 4,2 Helhet og samordning Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) God medvirkning RE- tilfredshet medvirkning God informasjon RE- tilfredshet informasjon *Brukerundersøkelse ikke gjennomført. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) * * * 0 * * * Medarbeidertilfredshet totalt 4,7 * * 4,8 Sykefravær egenmeldt 1,3 % 0,8% 0,4% 1,3 % mål Forbedrede rutiner på tvers av avdelinger mål Sykefravær legemeldt 4,2 % 2,3% 2,4% 3,8 % Medarbeidertilfredshet: 4,6 * * 4,6 Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: 4,3 * * 4,4 Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: 4,7 * * 4,8 Ledelse Antall språk- og * 0 arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i og

14 Arealplan Økonomi Mål Måleindikator 2012 God Avvik i % av vedtatt netto -1,4% 0 0,3 økonomistyring driftsramme mål Nøkkeltall Behandling av arealplansaker (type sak): 2012 Reguleringsplaner private planforslag kommunale planforslag Klagesaker sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel revisjon Strandsonen Strandsonen mot utbygging. Utbyggingsavtaler, designprogram og behandling av detaljreguleringsplaner. Tjuvholmen og urban sjøfronten, mulighetsstudier Jernbane Jernbane intercity, kommunedelplan. Delta i planarbeid og saksbehandle planforslag. Fremmes av Jernbaneverket. Hamar jernbanestasjon og skysstasjon utviklingsplaner i samarbeid mellom flere offentlige aktører. Inkl ny kryssløsning Stangevegen x Grønnegata. Vegsystemet Ringgatas forlengelse Midtbyen plass regulering E6 saksbehandling og videre planarbeid Parkeringshus i Hamar. Planlegging for utvikling av P-hus, i første rekke Johannesenløkka. Riksveg 25 Ringgata til Torshov, initiere og evt gjennomføre planarbeid Tematisk avgrenset revisjon på grunnlag av vedtatt planstrategi Realisering av ny bydel ihht overordnede planer. Skape nye visjoner for utvikling av Tjuvholmen og sentrums kontakt med Mjøsa. Sikre mål om dobbeltspor og sentralt beliggende stasjon i Hamar. Ivareta behov for bruk av eksisterende stasjonslokalisering i de nærmeste 10 årene og økt bruk av kollektivtransport og sykkel, samt mål om økt bruk av Grønnegata for gjennomkjøringstrafikk. Ferdigstille overordnet ringvegsystem med manglede veglenke mellom Vangsvegen og Stangevegen ihh til overordnede planer. Oppfølging av mål om å styrke Campus og sammenhengen med sentrum. Sikre regionale samferdsels-interesser og tilpasning til lokale behov. Ihht kommuneplanen og veg og transportplanen Ihht mål i kommuneplan, veg og transportplanen og planstrategi Trafikkavvikling og forutsigbarhet for byutvikling. Oppstart Behov for egen bevilgning. Pågående prosesser, men framdrift usikker pga usikkerhet for jernbanen. Samarbeid med private grunneiere på Tjuvholmen. Gjennomføres i Formell planoppstart med fastsettelse av planprogram forventes Deretter utredning ihht program. Oppstartet med mulighetsstudier i Utbygging i regi av Rom Eiendom, kanskje i Dekkes i hovedsak av gjeldende regulering, men må sikre faglig oppfølging. Planvedtak forventes første halvår Regulering forventes avklart 1. halvår Forventes i pågå til 2015 Johannesenløkka utredes Bør gjennomføres en prinsippiell utredning av parkeringshus mm i Aktuelt å be om egen bevilgning til planlegging. Deler av strekningen avklares ifb.m. E6. Skal ihht planstrategien igangsettes , men det kan bli vanskelig før 2015, og behov bør vurderes på nytt. 14

15 Arealplan Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Plan for sykkelruter gjennom sentrum Kommunedelplan for veg og transport revisjon Sentrum Kommunedelplan for Sentrum - revisjon Evaluering og revisjon med bakgrunn i volumstudier (nesten ferdig) byromsplanen (ferdig) trafikal situasjon (ny analyse) nyere utbygginger vernehensyn med mer (ihht kdp) Næringsområder Reguleringsplan for Midtstranda Ihht planstrategi Revisjon av planen fra Ihht vedtatt planstrategi. Finne rom for boligbygging i sentrum, utvikling av næringslivet i sentrum og byen som opplevelsesarena og møteplass. Utvikle innlandshovedstaden. Ihht. Planstrategi Etablere nytt kryss med adkomst fra Rv 25 og plan for videreutvikling og transformasjon av næringsområdet som del av sykkebysatsingen. Oppstart Aktuelt å be om bevilgning til planarbeid. Planarbeid var i planstrategien tenkt å starte Kan tidligst startes opp i Utviklingsprosjekter for boliger i sentrum kan defineres uavhengig av planen. Forutsetter egen bevilgning. Bør startes 1. halvår i 2014, synkroniseres med E6- prosessen. Forutsetter egen bevilgning. Ny reguleringplan for Trehørningen Regulere for høyere tomteutnyttelse. Kan vurderes i perioden, evt som samarbeidsprosjekt med grunneierne. Tettstedsutvikling Kommunedelplan Hjellum Nye byggeområder, stedsutvikling. Sluttføres Områderegulering Ingeberg Utvikle tomtearealer for boligbygging. Forventes ihht planstrategien pågå ut Nedprioriteres på grunn av redusert bemanning i Ferdigstillelse Tomte- og boligetterspørselen på Ingeberg forventes dekket på Skogsrud og Jevne i perioden. Forutsetter egen bevilgning. Andre planprosjekter Utvidelse av Hol gravlund, regulering Dekke behovet for gravplasser nær byen. Oppstart 2014 for i første omgang å avklare om utvidelse mot øst er mulig. Regulering Lundbo til serviceformål, Gjennomføring av kommuneplanen. Bør gjennomføres i særlig barnehage. Regulering tomta etter Ankerskogen videregående skole til serviceformål Tomteressurs for offentlig formål ihht kommuneplanen Regulering aktuelt i perioden. Ikke prioriterte prosjekter Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor bygrensa - evaluering og revisjon Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer utenfor bygrensa - nytt planarbeid Ihht planstrategi Ihht planstrategi Ikke prioritert i perioden Ikke prioritert i perioden Vangsåsen og Hedmarksvidda Ihht planstrategi Ikke prioritert i perioden (Hamars del) som ett helhetlig område for turister og rekreasjon Stedsutvikling Briskebyen Ihht planstrategi Ikke prioritert i perioden Flerbruksplan for Furuberget og Frøbergsberget Utviklingplan for området ved OL amfi Ihht planstrategi Ihht formannsskapsvedtak Ikke prioritert i perioden Vurderes inntil videre som uaktuell 15

16 Arealplan Økonomiplanramme Arealplan Budsjett Fra forrige økonomiplan Effektivisering/omprioritering Endret ramme effektivisering Endrete forutsetninger Prosjektstillinger veg og jernbane Priskomp Lønnsoppgjør kap 4 sentralt Sum Endret ramme Endrede forutsetninger Første del av 2014 vil bli preget av redusert bemanning og etter hvert innkjøring av nye medarbeider i avdelingen. Det forventes at avdelingen kommer styrket ut av omstillingen. Den generelle pålagte effektiviseringen ved nedbemanning vil ikke merkes i samme grad på grunn av tilført ekstra ressurs til samferdselsplanlegging i 2014 og Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 Fokus i perioden vil i større grad bli på de store samferdselsprosjektene samt utvikling av strandsonen, E6, Ringgatas forlengelse, jernbane, stasjonsutvikling, strandsonen og sentrum, Private planforslag må selvsagt behandles ihht privat initiativ. 16

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan. Side 2

Handlings- og økonomiplan. Side 2 Side 2 Innholdsfortegnelse 2015-18 Innholdsfortegnelse 2 Rådmannens staber... 4 Service og kommunikasjon... 12 3 Opplæring og oppvekst... 15 Barnehage... 22 4 Helse og omsorg... 27 5 Kultur og frivillighet...

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 DEL 2 Innhold Politisk 4 Rådmannens stab 5 Arealplan 11 Service og kommunikasjon 16 Opplæring og oppvekst 19 Barnehage 25 Kultur 29 Pleie og omsorg 34 Levekår og helse

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 Innhold Politisk 4 Rådmannens stab 5 Arealplan 11 Service og kommunikasjon 15 Opplæring og oppvekst 19 Barnehage 24 Kultur 28 Pleie og omsorg 33 Levekår og helse

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...15 Service og kommunikasjon...19 Opplæring og oppvekst...23 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005

Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005 Veg- og trafikkplan for Hamar Planprogram Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005 K:\felles\VTP\2008_06_Offentlig_ettersyn\Planprogram.doc 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. BAKGRUNN OG MANDAT... 3 1.2

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk...4 Rådmannens stab...7 Arealplan... 14 Service og kommunikasjon... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 27 Kultur... 33

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 NORGE UNIVERSELT UTFORMET 2025 Soria Moria erklæringen UU skal legges til grunn for regjeringens arbeid Det skal utarbeides

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2010/5948-6 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunalt trafikksikkerhetsutvalg Komite oppvekst Trafikkopplæring ved ungdomsskolene

Detaljer

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Programområde: Skole Virksomhetens navn: Frydenhaug skole Ansvarlig kommunaldirektør: Tore Isaksen Virksomhetsleder: Else Kristin Tobiassen 1. Visjoner Drammenssamfunnet: Miljø- og kompetansebyen Drammen.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem

Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan... 13 Servicekontor... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 28 Kultur... 33 Pleie og omsorg...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas.

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan Samfunnsutvikling vedtas. Arkivsaksnr.: 12/2376-19 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget

Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget Tre skoler eller en felles 1-10 skole på Rød? Oppsummering av det faglige grunnlaget 1 Det faglige grunnlaget Interne og eksterne fagutredninger og politisk saksbehandling Omfattende Detaljert Seks delutredninger

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet

Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Kravspesifikasjon til pilotprosjektet Utvikling av barnehagen som lærende organisasjon og arena for kompetanseheving for ansatte og studenter Bakgrunn Utdanningsdirektoratet ønsker å igangsette et pilotprosjekt

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer