HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2"

Transkript

1 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

2

3 Innhold 20 Politisk Rådmannens stab Arealplan Service og kommunikasjon Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Levekår og helse NAV Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg... 52

4 20 Politisk Økonomiplanramme Politisk Budsjett Fra forrige økonomiplan Valg Endret ramme effektivisering Endrete forutsetninger Vergemålsreformen Priskompensasjon Sum Endret ramme Endrede forutsetninger De økonomiske rammene for politisk styring er redusert som følge av at det ikke skal avholdes kommune eller stortingsvalg i I samsvar med statlige føringer er kommunens ansvar for overformynderiet overført fylkesmannen med virkning fom Som følge av dette er det foretatt endringer på rammeoverføringene fra staten knyttet til overformynderiet. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 og konsekvenser av dette Endringer i drift vil, utover politisk aktivitet som vi ikke kjenner ved inngangen til året, være knyttet til ovennevnte endrede forutsetninger valg og overformynderiet. Når det gjelder frigjorte personellressurser til overformynderiet vises det til arbeidsoppgaver under staben og ansvar for juridiske tjenester til barnevernet. 4

5 21 Rådmannens stab Mål og tiltak fra kommuneplanen Hamar for barn og unge Sikre deltagelse fra barn- og unge i den kommunale planlegging. Sikre at kommunens ungdomsråd gis mulighet til å ta del i saker som omhandler barn og unge. Gjennom aktiv påvirkning bidra til framtidig rekruttering av arbeidskraft. Tilrettelegge og legge føringer for økt antall lærlingplasser Hamar er medvirkning Kvalitetssikre at kommunens ungdomsråd, eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, forelegges saker som angår dem. Bidra aktivt med informasjon til og medvirkning fra Hamars befolkning. Tilrettelegge for gode politiske prosesser. Gjennomføre storting, fylkesting og kommunevalg uten avvik. Godt miljø og livskvalitet for alle Følge opp tiltak i Klimahandlingsplanen herunder å fullføres miljøsertifisering av kommunens virksomheter. Revider miljøplan og samordne den med klimaplan Konkretisere og implementere kommunens integreringsmelding bl.a. gjennom ett programsamarbeid med IMDI. Kontinuerlig drive beredskapsplanlegging og øving for å trygge befolkningen i en krisesituasjon. Et næringsliv i vekst Konkrektisere, implementere og virkeliggjøre kommunens næringsplan Tydeliggjøre kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling og næringsorganisering i et regionalt perspektiv. Gjennom eiersekretariatet følge opp kommunale interesser, herunder avhending av selskaper jfr. føringer gitt av kommunestyret. Påse at kommunen er forutsigbar overfor næringslivet og bidrar innenfor handlingsrammene til å fremme felles interesser. Gode botilbud og helsetjenester Fokus på botilbud gjennom fortsatt deltakelse i det boligsosiale handlingsprogrammet sammen med Husbanken, deltakelse i langsiktige arealstrategiutforming, regional samordning og revidering av boligplan. Senter for kompetanse og utdanning I samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentskipnaden og Statsbygg drive utviklingen av Campus Hamar som en framtidsrettet kompetanseinstitusjon. Være bevisst kompetanseinstitusjonene som et sentralt virkemiddel i et byutviklingsperspektiv. Innlandets hovedstad Understøtte politisk aktivitet med henblikk på å sikre dobbelsporet bane og firefelts E6 Bidra til å skape tilhørighet og utvikling av Hamarsentrum. En internasjonal kommune Understøtte kommunens internasjonale strategi og bistå utvalget i arbeidet for å tilrettelegge gjensidig nytteverdi. Kommuneorganisasjonen Gjennom arbeidet med Hamar 2020 legge til rette for at Hamar kommune framstår som en utviklings-, forvaltnings-, service- og tjenesteorganisasjon som er robust nok til å møte fremtiden Spesielle utfordringer Økt bevissthet på prioritering, gjennomføringsevne og avslutning av prosesser Redusere forventingsgapet gjennom økt bevissthet på prioritering og gjennomføringsevne. Effektive planprosesser og tydelige dokumenter. Politisk forankring Rekruttering Implementering og gevinstrealisering. Omstilling og endring Kravet til rammejustering innebærer nedbemanning i planperioden og redusert kapasitet. Rammejusteringen må sees sammen med effekter stabens arbeid vil ha i kommunens tjenesteapparat. Effektivisere gjennom å standandardisere/organisere/strukturere Målrettet bruk av kommunens juridisk kompetanse. Bedre utnyttelse av elektronisk verktøy herunder å styrke kvalitetsarbeidet. I løpet av planperioden foreta en gjennomgang av kommunens organisering. 5

6 Rådmannens stab Samfunn Omdømme/informasjon Miljø og klima Mål Skape forutsigbarhet gjennom tjenesteutøvelsen, tilrettelagt informasjon og gode planprosesser Tydeliggjøre mål og strategier gjennom revidering av arbeidet med kommunedelplan for miljø og klima. Styringsark Brukere/ tjenester Det er ikke foretatt brukerundersøkelser og framtidige måleindikatorer vil bli vurdert i løpet av 2014 Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) 2012 God kvalitet Politikertilfredshet totalt * * * 4,6 enhetens tilfredshet med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, HIKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) Helhet og enhetenes tilfredshet med samordning samordning God medvirkning enhetenes tilfredshet med medvirkning God informasjon enhetenes tilfredshet med informasjon * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) * * * 4,6 * * * 4,5 * * * 4,6 * * * 4,6 * * * 4, Medarbeidertilfredshet totalt 4, 5 * * 4,8 Sykefravær egenmeldt 1,1 % 0,7% 0,9% 1,0 % Sykefravær legemeldt 4,8 % 6,9% 4,5% 5,0 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser. ** I samarbeid med Servicekontoret Økonomi 4,5 * * 4,8 4,5 * * 4,8 4,7 * * 4, ** mål mål Mål Måleindikator mål God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme +2,0 +1,2 +5,7 >/=0,0 % Nøkkeltall 2012 Antall møter i kommunestyret 12 10* 20** Antall møter i formannskap 28 19* 26 Antall skjenkebevillinger

7 Rådmannens stab 2012 Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker 48 Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler 60 % 65% 65 % * Tall fram til og med Nytt kommunestyre ble konstituert ** Inkludert opplæringsmøter. Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status IKT-strategi og handlingsplan Utarbeide handlingsplan IKT IKT-strategi vedtatt i 2012, det lages handlingsplan som revideres årlig gjennom nye prosjekter. Virkeliggjøre ESAK som kommunens dokumentbehandlersystem Registrering og datafangst i Agresso Videreutvikling av Agresso-løsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Sikre dokumentasjon av kommunens saksbehandling og aktivitet Effektivisere gjennom papirfri saksbehandling. Dokumentere riktig kontigenter til KS er basert på riktig datafangst Målsettingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene. Øke effektiviteten i det kommunale prosjektarbeidet. Løpende forbedringspotensiale. Konkret mål i 2014 overgang til fullelektronisk arkiv. Gjennomføringsmål 1 kvartal Oppstart 2. halvår 2013 Fortsatt arbeide med å ta i bruk nye muligheter i Agresso Tiltakene fra Rapport fra gevinstkartlegging er tatt inn i interkommunalt arbeid vedr økonomi, og vil også bli videreført inn i prosjekt stabsorganisering. Gjennomgang av rutiner etc. i Agresso blir fokusert i Oppgradere til ny versjon Oppstart i 2013 Opplæring i prosjektarbeid Risikovurdering i EQS Dokumentasjon av risikovurderinger Implementere ny modul i organisasjonen. Oppdatering av kommunens beredskapsplaner. Revidering av ROS-analyse Status tiltak ROS Nødstrømsløsninger Plan for etablering av kriseledelse Beredskapsøving 2. hvert år Årlig gjennomgang 2015 Rekrutteringsløsning Effektiviserer rekrutteringsprosessen Oppstart 2014 Svar ut Elektronisk utsendelse av brev for å effektivisere og spare utgifter på bl.a porto. Oppstart 2014 Elektronisk lønnslipp Spare utgifter til trykking og porto Oppstart 2014 Timeregisteringsløsning Dokumentasjon av timer Oppstart 2014 Overføring av overformynderi til staten v/fylkesmannen Oppfylle kommunens føringer i læringssaken/briskeby Overført ihht lovendring. Sluttføre alt arbeid på kommunal hånd Rydding i selskapsportefølje og revidering av eiermelding. Politisk forankring av eiermeldingen Systematisering og arkivering av dokumenter knyttet til kommunalt ansvar for overformynderi fram til Gjennomføres 1 kvartal 2014 Eiermelding sluttbehandles 1 kvartal Videreoppfølging jfr læringssaken framdrift avhengig av marked m.v. 7

8 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Stab/støtte prosjekt Senarioer for befolkningsutvikling Senarioer for Hamar og Hamar-regionen mot 2030 og 2050 Synliggjøre kommunens helhetlige barneog ungdomspolitikk. Utarbeide en utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer. Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan. Miljøsertifisering av alle avdelinger i Hamar kommune. Revidering av strategisk næringsplan Folkehelseplan/er. Føringer for revidering av boligplan Revidering for KDP for bolig Evaluere dagens organisering av stab/støtte funksjoner samt foreslå endringer Grunnlag for handlings- og økonomiplanarbeidet mot 2020 Grunnlag for arbeidet med neste planstrategi (2015/2016) og revidering av kommuneplan (2016/2017) Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gode barnevernstjenester. Etablere miljøforståelse og miljøvennlig produksjon. Prosjektplan foreligger, analyse gjennomføres 1. halvår tiltak igangsettes høst Komité for barn og unge. Arbeidet har startet opp og skal avsluttes i Komité for barn og unge. Barnevernstjenesten vil bli belyst på overordnet nivå i en helhetlig barne- og ungdomsplan, se ovenfor Kommuneutviklingskomiteen. Arbeidet vil bli avsluttet i løpet av 1. halvår 2014 Startet opp i og 1. gangs sertifisering avsluttes i Deretter oppfølging / resertifisering etter en bestemt ny modell Komité for næring og kultur. Komiteen har startet opp og skal etter foreløpig plan avslutte arbeidet i Komitésak. Med utgangspunkt i mål om folkehelse i kommuneplan, regional og kommunal folkehelseprofil vil det høsten 2013 bli vurdert om det skal utarbeides en egen folkehelseplan eller om folkehelsetema skal tas inn i allerede vedtatte planer (inn i 2014?) Komité for velferd Komité for velferd. Temaplan for grønnstruktur friluftsliv 2. halvår Boligsosial utviklingsprogram. Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Utviklingsprogram for integrering. Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. En oppfølging av vedtatt boligplan. Oppstart i (planfase). Gjennomføringsfase 3 år ( 2013) med mulighet for 2 års forlengelse. Programmet gjennomføres i henhold til politisk vedtatt plan. Statlig finansiert med kommunal egenandel. Programmet ble i 2013 utvidet med 2 år til Strategiavdelingen innehar programledelsen Arbeidet er delt i 2 faser. Fase 1 er gjennomført (analyse). Mål og strategier for integreringsarbeidet som er sluttbehandlet politisk. Administrasjonen følger opp notatet gjennom bl.a. et programsamarbeid med IMDi, se nedenfor Partnerskapsavtale inngått mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hamar kommune. Plan for programmet ble vedtatt i november. Programmet skal vare i minimum tre år. Programmet finansieres av IMDi og Hamar kommune iht. avtalen 8

9 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Hamar 2020 EQS og LEAN videreføres som kvalitetssikrings og utvikling/ effektiviseringsverktøy. Det jobbes med videreutvikling av gode rekrutteringsstrategier, blant annet med anskaffelse av nytt elektronisk rekrutteringsverktøy Heltid ikke stykkevis og deltid Redusere uønsket deltid Prosjektet er startet i Pleie og omsorg og vil fortsette inn i Det vil bli gjennomført piloter på arbeidstidsordninger i første halvår Lærlinger Øke antall lærlinger Det er ønskelig med en økning til 30 lærlinger. Utredningen om utvidelse av antall og organisering av ordningen er ferdig medio februar Rådmannens stab: Drift: Budsjett Fra forrige økonomiplan Medarbeiderdag Vedlikehold rådhus Leie av kontorer utenfor rådhuset Effektivisering/omprioritering Endret ramme effektivisering Endrete forutsetninger Nytt arkivdepot Manglende midler til HIKT for finansiering av tjenester knyttet til Agresso Overflytting av kommunelege til Levkår og helse HRU overflyttet fra overføring til selskaper Nordisk seminar Avsatt 1/3 stilling (nåværende ass rådmann) Kvalitetssikring arkiv/journalføring Priskompensasjon Lønnsoppgjør kap 4 sentralt Sum Ny ramme Investering IKT prosjekter - IKT styringsgruppe Videreutvikling WEB Endrede forutsetninger I løpet av planperioden skal bemanningen i strategiavdelingen gradvis reduseres. Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 Kommuneoverlegen har vært tilknyttet Strategiavdelingen siden. Hun tiltrer stillingen som leder av en interkommunal samfunnsmedisinsk enhet fra Enheten er underlagt Levekår og helse. Kommuneoverlegen vil fortsatt ha et nært samarbeid med Strategiavdelingen, bl.a. i forbindelse med pågående planprosesser. Kommunens egne jurister vil i løpet av 2014 starte leveranse av tjenester til barnevernet for gradvis å redusere kjøp av tilsvarende tjenester. Dette er i samsvar med tidligere forutsetninger jfr også at kommunen ikke lenger har ansvaret for overformynderiet. Gjennomført nedbemanning med ett årsverk i samarbeid mellom org/pers og administrasjon vil innebære 9

10 Rådmannens stab reduksjon av innsatsen knyttet til EQS og beredskapsplanlegging. Fom 2015 vil innsatsen på nevnte områder bli tilnærmet halvert. Formannskapet er forelagt konkret tiltaksplan for oppfølging av journalføring og arkiv m.v. Uten ressurstilførsel vil tiltaksplanen måtte revurderes mht til omfang og gjennomføring. Investering IKT prosjekter som er med å realisere målene i IKT-strategien kan bli finansiert gjennom IKT-styringsgruppe. Hamarregionen Utvikling (HRU) Hamarregionen Utvikling (HRU) ble fra omdannet til et vertskommunesamarbeid mellom Hamar, Løten og Stange innen næringsutvikling. HRU er styrt av en politisk nemnd og Hamar kommune har tatt vertskommuneansvaret. HRU har ansvaret bl.a. for kommunens strategiske næringsutviklingsarbeid og næringsservice overfor næringslivet i tillegg til at de utfører ulike regionale utviklingsprosjekter på vegen av kommunene i regionen, Regionsrådet og næringslivet i regionen m.fl. HRU har helt siden oppstart i 2006 vært finansiert gjennom en kombinasjon av grunnbevilging fra eierkommunene, medlemskontingenter og prosjektmidler. Kommunene anerkjenner at organisasjonen er underfinansiert i forhold til mandatet. En for stor andel av driften er prosjektfinansert (ca %). Med forsterket rolle som næringsservice for kommunene vil grunnfinansiering på sikt eventuelt måtte revurderes. I prosjektporteføljen for 2014 ligger prosjekter knytte til profilering og synliggjøring av Hamar/Hamarregionen som et attraktivt bo- og arbeidssted gjennom finansiering knyttet opp til Hedmark Fylkeskommune 2020-strategi, næringsutviklingsarbeid finansiert gjennom Interreg-midler og samt for en mer helhetlig merkevarebygging av Hamarregionen finansiert av kommunene, regionrådet og regionale myndigheter. Det arbeides jevn og trutt med akkvisisjon av nye prosjekter og en posisjonering i forhold til nye Interregprosjekter vil ha fokus i

11 Rådmannens stab 11

12 22 Arealplan Mål og tiltak fra kommuneplanen Hamar for barn og unge Sikre at barnas kommunale talsperson kan delta i den kommunale planleggingen. Sikre at kommunens ungdomsråd gis mulighet til å ta del i saker som omhandler barn og unge. Bidra til at barn og unge involveres i stedsutviklingsprosesser. Hamar er medvirkning Legge til rette for meningsfull deltagelse i planprosesser etter plan- og bygningsloven. Sørge for god og formålstjenlig informasjon i planog utviklingsprosjekter. Sikre god støtte for politiske prosesser i råd og utvalg gjennom høy kvalitet på saksfremlegg og utredninger og godt faglig støttearbeid i komiteer. Godt miljø og livskvalitet for alle Legge til rette for at overordnede føringer fra bl.a. kommuneplanen, klimahandlingsplanen og kulturvernplanen følges opp i reguleringsplanlegging og saksbehandling. Sikre at risiko, sårbarhet miljøfaktorer og hensynet til folkehelsen vurderes i plansaker. Gi råd om universell utforming og påse at dette hensyntas i reguleringsplaner. Støtte sykkelbysatsingen. Et næringsliv i vekst Sikre planavklaring av riktig lokaliserte, gode og tilgjengelige næringsområder. Føre en løpende dialog med næringslivet og eiendomsutviklerne med tanke på å avdekke utviklingsmuligheter og vinn-vinn situasjoner. Ha øye for spinnoff-effekter. Sikre god saksbehandling av private planforslag. Gode botilbud og helsetjenester Bidra til nok botilbud i markedet og god bokvalitet for alle gjennom langsiktig arealplanlegging, strategiske vurderinger og saksbehandling av private planforslag. Bidra til å avsette egnede arealer for helseinstitusjoner. Bidra gjennom arealplanlegging og rådgivning til at skoler og barnehager gis utviklingsmuligheter og etableres med lokalisering, arealer og bygninger av god pedagogisk kvalitet. Innlandets hovedstad Bidra til en byutvikling som styrker Hamars attraktivitet som møteplass, arena for offentlig liv, kulturliv og næring, ihht vedtatte strategier. For eksempel revisjon av kommunedelplan for sentrum og bidra til byromsplaner. Styrke Hamars identitet gjennom å bidra til at Hamars positive kjennemerker som tilgjengeligheten til Mjøsa, den urbane kvartalsstrukturen, karakteristisk funksjonsfordeling i bystrukturen og god samtidsarkitektur. For eksempel utarbeide mulighetsstudier og planer for Tjuvholmen og den sentrumsnære sjøfronten. Planlegge for tilgjengelighet og høy kvalitet i trafikknettet, god sykkelby og god by å gå i. For eksempel gjennom planlegging av Ringgatas forlengelse, innfartsparkering og revisjon av kommunedelplan for veg og transport. Bidra til at det velges løsninger for kollektivtrafikken og jernbane som styrker Hamar som innlandshovedstad og identiteten som jernbaneby. Planprosess for Hamar stasjon med skysstasjonen. En internasjonal kommune Bidra til den internasjonale strategien på arealplans fagområder, miljø og byutvikling. Spesielle utfordringer 3 ubesatte stillinger i første tertial. Finne riktig nivå på ressursbruk til støttefunksjoner til andre avdelinger i forhold ressursbehovet i arealplans kjerneoppgaver. Behov for å utvikle gode overganger fra plan til byggeprosjekt. Opprettholde kapasiteten samtidig med noe nedbemanning av fast ansatte i fireårsperioden. Avdelingen får tilført en prosjektstilling i 2 år i forbindelse med samferdselsplanlegging. Avpasse arbeidspress over tid for den enkelte medarbeider for å unngå helseskadelig slitasje. Senter for kompetanse og utdanning Videreutvikle samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentskipnaden og Statsbygg om utviklingen av Campus Hamar i et byutviklingsperspektiv. 12

13 Arealplan Omstilling og endring Tiltak på kort sikt (2014): Standardisering av saksbehandling gjennom pågående LEAN-prosess og bruk av EQS. Samfunn Omdømme/informasjon Miljø og klima Tiltak på lengre sikt (- 2017): Kontinuerlig utviklingsarbeid. Utvikle prosjektstyringskompetanse. Mål Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planfagene. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMAT-planen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål. Planlegge for økt andel syklister økt kollektivtrafikkandel klimanøytrale utbygginger lokal håndtering av overvann SMAT- oppfølging og -rapportering Styringsark Brukere og tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) 2012 God kvalitet Politikertilfredshet totalt * * * 4,2 Helhet og samordning Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) God medvirkning RE- tilfredshet medvirkning God informasjon RE- tilfredshet informasjon *Brukerundersøkelse ikke gjennomført. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) * * * 0 * * * Medarbeidertilfredshet totalt 4,7 * * 4,8 Sykefravær egenmeldt 1,3 % 0,8% 0,4% 1,3 % mål Forbedrede rutiner på tvers av avdelinger mål Sykefravær legemeldt 4,2 % 2,3% 2,4% 3,8 % Medarbeidertilfredshet: 4,6 * * 4,6 Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: 4,3 * * 4,4 Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: 4,7 * * 4,8 Ledelse Antall språk- og * 0 arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen Medarbeiderundersøkelse ble ikke gjennomført i og

14 Arealplan Økonomi Mål Måleindikator 2012 God Avvik i % av vedtatt netto -1,4% 0 0,3 økonomistyring driftsramme mål Nøkkeltall Behandling av arealplansaker (type sak): 2012 Reguleringsplaner private planforslag kommunale planforslag Klagesaker sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel revisjon Strandsonen Strandsonen mot utbygging. Utbyggingsavtaler, designprogram og behandling av detaljreguleringsplaner. Tjuvholmen og urban sjøfronten, mulighetsstudier Jernbane Jernbane intercity, kommunedelplan. Delta i planarbeid og saksbehandle planforslag. Fremmes av Jernbaneverket. Hamar jernbanestasjon og skysstasjon utviklingsplaner i samarbeid mellom flere offentlige aktører. Inkl ny kryssløsning Stangevegen x Grønnegata. Vegsystemet Ringgatas forlengelse Midtbyen plass regulering E6 saksbehandling og videre planarbeid Parkeringshus i Hamar. Planlegging for utvikling av P-hus, i første rekke Johannesenløkka. Riksveg 25 Ringgata til Torshov, initiere og evt gjennomføre planarbeid Tematisk avgrenset revisjon på grunnlag av vedtatt planstrategi Realisering av ny bydel ihht overordnede planer. Skape nye visjoner for utvikling av Tjuvholmen og sentrums kontakt med Mjøsa. Sikre mål om dobbeltspor og sentralt beliggende stasjon i Hamar. Ivareta behov for bruk av eksisterende stasjonslokalisering i de nærmeste 10 årene og økt bruk av kollektivtransport og sykkel, samt mål om økt bruk av Grønnegata for gjennomkjøringstrafikk. Ferdigstille overordnet ringvegsystem med manglede veglenke mellom Vangsvegen og Stangevegen ihh til overordnede planer. Oppfølging av mål om å styrke Campus og sammenhengen med sentrum. Sikre regionale samferdsels-interesser og tilpasning til lokale behov. Ihht kommuneplanen og veg og transportplanen Ihht mål i kommuneplan, veg og transportplanen og planstrategi Trafikkavvikling og forutsigbarhet for byutvikling. Oppstart Behov for egen bevilgning. Pågående prosesser, men framdrift usikker pga usikkerhet for jernbanen. Samarbeid med private grunneiere på Tjuvholmen. Gjennomføres i Formell planoppstart med fastsettelse av planprogram forventes Deretter utredning ihht program. Oppstartet med mulighetsstudier i Utbygging i regi av Rom Eiendom, kanskje i Dekkes i hovedsak av gjeldende regulering, men må sikre faglig oppfølging. Planvedtak forventes første halvår Regulering forventes avklart 1. halvår Forventes i pågå til 2015 Johannesenløkka utredes Bør gjennomføres en prinsippiell utredning av parkeringshus mm i Aktuelt å be om egen bevilgning til planlegging. Deler av strekningen avklares ifb.m. E6. Skal ihht planstrategien igangsettes , men det kan bli vanskelig før 2015, og behov bør vurderes på nytt. 14

15 Arealplan Prosjektbeskrivelse Mål/ hensikt Framdrift/ status Plan for sykkelruter gjennom sentrum Kommunedelplan for veg og transport revisjon Sentrum Kommunedelplan for Sentrum - revisjon Evaluering og revisjon med bakgrunn i volumstudier (nesten ferdig) byromsplanen (ferdig) trafikal situasjon (ny analyse) nyere utbygginger vernehensyn med mer (ihht kdp) Næringsområder Reguleringsplan for Midtstranda Ihht planstrategi Revisjon av planen fra Ihht vedtatt planstrategi. Finne rom for boligbygging i sentrum, utvikling av næringslivet i sentrum og byen som opplevelsesarena og møteplass. Utvikle innlandshovedstaden. Ihht. Planstrategi Etablere nytt kryss med adkomst fra Rv 25 og plan for videreutvikling og transformasjon av næringsområdet som del av sykkebysatsingen. Oppstart Aktuelt å be om bevilgning til planarbeid. Planarbeid var i planstrategien tenkt å starte Kan tidligst startes opp i Utviklingsprosjekter for boliger i sentrum kan defineres uavhengig av planen. Forutsetter egen bevilgning. Bør startes 1. halvår i 2014, synkroniseres med E6- prosessen. Forutsetter egen bevilgning. Ny reguleringplan for Trehørningen Regulere for høyere tomteutnyttelse. Kan vurderes i perioden, evt som samarbeidsprosjekt med grunneierne. Tettstedsutvikling Kommunedelplan Hjellum Nye byggeområder, stedsutvikling. Sluttføres Områderegulering Ingeberg Utvikle tomtearealer for boligbygging. Forventes ihht planstrategien pågå ut Nedprioriteres på grunn av redusert bemanning i Ferdigstillelse Tomte- og boligetterspørselen på Ingeberg forventes dekket på Skogsrud og Jevne i perioden. Forutsetter egen bevilgning. Andre planprosjekter Utvidelse av Hol gravlund, regulering Dekke behovet for gravplasser nær byen. Oppstart 2014 for i første omgang å avklare om utvidelse mot øst er mulig. Regulering Lundbo til serviceformål, Gjennomføring av kommuneplanen. Bør gjennomføres i særlig barnehage. Regulering tomta etter Ankerskogen videregående skole til serviceformål Tomteressurs for offentlig formål ihht kommuneplanen Regulering aktuelt i perioden. Ikke prioriterte prosjekter Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer innenfor bygrensa - evaluering og revisjon Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer utenfor bygrensa - nytt planarbeid Ihht planstrategi Ihht planstrategi Ikke prioritert i perioden Ikke prioritert i perioden Vangsåsen og Hedmarksvidda Ihht planstrategi Ikke prioritert i perioden (Hamars del) som ett helhetlig område for turister og rekreasjon Stedsutvikling Briskebyen Ihht planstrategi Ikke prioritert i perioden Flerbruksplan for Furuberget og Frøbergsberget Utviklingplan for området ved OL amfi Ihht planstrategi Ihht formannsskapsvedtak Ikke prioritert i perioden Vurderes inntil videre som uaktuell 15

16 Arealplan Økonomiplanramme Arealplan Budsjett Fra forrige økonomiplan Effektivisering/omprioritering Endret ramme effektivisering Endrete forutsetninger Prosjektstillinger veg og jernbane Priskomp Lønnsoppgjør kap 4 sentralt Sum Endret ramme Endrede forutsetninger Første del av 2014 vil bli preget av redusert bemanning og etter hvert innkjøring av nye medarbeider i avdelingen. Det forventes at avdelingen kommer styrket ut av omstillingen. Den generelle pålagte effektiviseringen ved nedbemanning vil ikke merkes i samme grad på grunn av tilført ekstra ressurs til samferdselsplanlegging i 2014 og Endring i drift og tjenesteproduksjon fra 2013 til 2014 Fokus i perioden vil i større grad bli på de store samferdselsprosjektene samt utvikling av strandsonen, E6, Ringgatas forlengelse, jernbane, stasjonsutvikling, strandsonen og sentrum, Private planforslag må selvsagt behandles ihht privat initiativ. 16

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan. Side 2

Handlings- og økonomiplan. Side 2 Side 2 Innholdsfortegnelse 2015-18 Innholdsfortegnelse 2 Rådmannens staber... 4 Service og kommunikasjon... 12 3 Opplæring og oppvekst... 15 Barnehage... 22 4 Helse og omsorg... 27 5 Kultur og frivillighet...

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 Innhold Politisk 4 Rådmannens stab 5 Arealplan 11 Service og kommunikasjon 15 Opplæring og oppvekst 19 Barnehage 24 Kultur 28 Pleie og omsorg 33 Levekår og helse

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 DEL 2 Innhold Politisk 4 Rådmannens stab 5 Arealplan 11 Service og kommunikasjon 16 Opplæring og oppvekst 19 Barnehage 25 Kultur 29 Pleie og omsorg 34 Levekår og helse

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN Felles utredning om lokalisering, utstrekning og funksjonsfordeling for nye næringsområder i området Nydal, Olrud, Trehørningen.

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel

Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2016/3028-19 Saksbehandler: Gro Sæten Høring og offentlig ettersyn, Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2027 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 29.08.2017 Rådmannens innstilling

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring

Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Saknr. 13/6424-1 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Utarbeidelse av overordnet kompetanseutviklingsplan for videregående opplæring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17 Fremdriftsplan for handlingsprogram 2018-2021 Utfordringer og utviklingsområder Utfordringer for Asker kommune Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte

Detaljer

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune

Barnehage og skole. Temamøte 21.mars Ringerike Kommune Barnehage og skole Temamøte 21.mars 2013 Samfunnsmandat Barnehager og skoler Utvikler kunnskap, dugleik og holdningar så barn og unge kan meistre liva sine delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Viktige

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan

Budsjett 2010 Økonomiplan -2013 1 Byrådsavdeling for barnehage og skole -2013 Visjon: Byrådet ønsker å skape Norges beste by for barn og unge. Hverdagen skal preges av engasjement i skolen, omsorg i barnehagen, kompetanse i læreren

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid

Regionale planer. Status og videre prosess. Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid Regionale planer Status og videre prosess Dag Arne Henriksen, Valdres 3. mai 2017 Hva er viktigst for langsiktig og bærekraftig utvikling fram mot 2050? Klima og miljø Teknologi Befolkningsvekst Inkludering

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005

Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005 Veg- og trafikkplan for Hamar Planprogram Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005 K:\felles\VTP\2008_06_Offentlig_ettersyn\Planprogram.doc 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. BAKGRUNN OG MANDAT... 3 1.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 17/3025 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL FRA UNDERVISNINGSETATEN 2017 Rådmannens innstilling Det foreslås følgende budsjettendringer

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG

INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene:

Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene: Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Rønnaug Braastad KOMMUNEDELPLAN KIME 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 11-14 Rådmannens innstilling: ::: Sett

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD

Lørenskog kommune. TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING PUBLISERT: LENE KARLSTAD Lørenskog kommune PUBLISERT: LENE KARLSTAD TEMA: Plan for barnehage- og skoleutbygging i Lørenskog OMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING OPPVEKST OG UTDANNING Bakgrunn Utvalg for barnehage- og skoleutbygging,

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN

MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN MANDAT FOR PROSJEKTGRUPPER NORE OG UVDAL FOR FREMTIDEN 1. BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Prosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» er et omstillings- og utviklingsprosjekt som handler om kommunens fremtidige

Detaljer

Økonomiplan Budsjett Presentasjon 10. november 2010

Økonomiplan Budsjett Presentasjon 10. november 2010 Økonomiplan 2011 2014 Budsjett 2011 Presentasjon 10. november 2010 1 Utgangspunkt Utgifter overstiger inntekter over tid Finansiering av aktivitetsnivå med fondsmidler og momskompensasjon Reservene er

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Hvordan utvikle denne byen?

Hvordan utvikle denne byen? Hvordan utvikle denne byen? Hamar Bevaring Forandring Utvikling Rammebetingelsene Konkurranse om bosetting og arbeidskraft Sterk statlig styring av arealbruk (SMAT) E-6 og to-spors jernbane (infrastruktur)

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...15 Service og kommunikasjon...19 Opplæring og oppvekst...23 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-9 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 73/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandler: Hege Brænna, stabsleder KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel:

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger

Sandvollan barnehage - ny storbarnsavdeling. Rammeforutsetninger Arkivsak. Nr.: 2014/454-4 Saksbehandler: Arnfinn Tangstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 49/14 16.06.2014 Formannskapet 16.06.2014 Kommunestyret 16.06.2014 Sandvollan barnehage

Detaljer

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg

Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg Regional plan og kommuneoverskridende arealutfordringer Basert på TF-notat nr. 54/2016, Bent Aslak Brandtzæg 1 Formålet med utredningen Se nærmere på: Hva slags kommuneoverskridende arealutfordringer som

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Arne Enger Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Enger Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/11495-1 Dato: 25.11.2014 BOLIGMELDING â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET 09.12.2014 Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til boligmelding for

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915

Saksframlegg. Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Saksframlegg Handlingsprogram for Trondheim kommunes deltakelse i Framtidens byer Arkivsaksnr.: 08/18915 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar vedlagte Handlingsprogram for Framtidens byer 2008-2014.

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer