Strippet ISTQB-terminologiliste engelsk-norsk v.2.2 til bruk under eksamen i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strippet ISTQB-terminologiliste engelsk-norsk v.2.2 til bruk under eksamen i Norge"

Transkript

1 Strippet ISTQB-terminologiliste engelsk-norsk v.2.2 til bruk under eksamen i Norge abstract test case acceptance acceptance criteria abstrakt testtilfelle Se høynivå testtilfelle akseptanse (godkjenning) akseptansekriterier Se også godkjenningskriterier (pass/fail criteria) acceptance testing akseptansetesting accessibility testing testing av tilgjengelighet accuracy nøyaktighet accuracy testing test av nøyaktighet acting (IDEAL) action word driven testing Se nøkkelord drevet testing actor aktør actual outcome virkelig resultat actual result virkelig resultat ad hoc review ad-hoc review Se uformell granskning ad hoc testing ad-hoc testing adaptability tilpasningsevne agile manifesto manifest om smidig programvareutvikling agile software development smidig programvareutvikling agile testing smidig testing algorithm test Se forgreningstesting alpha testing alfatesting ETM analytical testing analytisk testing analyzability analyserbarhet analyzer analysator anomaly anomali anti-pattern antimønster API (Application Programming Interface) testing API-testing arc testing forgreningstesting assessment report assessor atomic condition atomær betingelse attack angrep attack-based testing angrepsbasert testing attractiveness attraktivitet audit revisjon audit trail revisjonsspor Automated testware automatisert testvare ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 1 av 24

2 availability tilgjengelighet back-to-back testing sammenlignende test balanced scorecard baseline basislinje, baseline basic block Note basisblokk NB basis test set basis testsett bebugging Se (eng) fault seeding behavior oppførsel benchmark test referansetest bespoke software spesialutviklet programvare beta testing betatesting big-bang testing big-bang testing black-box technique svart boks teknikk black-box test design technique svart boks testdesignteknikk black-box testing svart boks testing blocked test case blokkert testtilfelle bottom-up testing nedenfra-opp-testing boundary value grenseverdi boundary value analysis grenseverdianalyse boundary value coverage grenseverdidekning boundary value testing grenseverditesting branch forgrening branch condition Se betingelse branch condition combination coverage betingelseskombinasjonsdekning branch condition combination testing betingelseskombinasjonstesting branch condition coverage betingelsesdekning branch coverage forgreningsdekning branch testing forgreningstesting buffer buffer buffer overflow bufferoverskridelse bug programfeil bug report programfeilrapport bug taxonomy taksonomi av feil bug tracking tool Se feilhåndteringsverktøy business process-based testing forretningsprosesstesting call graph kallgraf ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 2 av 24

3 Capability Maturity Model Integration Capability Maturity Model Integration capture/playback tool verktøy for innspilling og avspilling capture/replay tool Se verktøy for innspilling og avspilling CASE CASE orkortelse for Computer Aided Software Engineering CAST CAST Se også testautomatisering causal analysis årsaksanalyse cause-effect analysis årsak-virkningsanalyse cause-effect decision table årsak-virknings beslutningstabell cause-effect diagram årsak-virknings-diagram cause-effect graph årsak-virkningsgraf cause-effect graphing årsak-virkningsanalyse certification sertifisering change control endringskontroll change control board endringskontrollråd change management endringshåndtering changeability endringsvennlighet Se også vedlikeholdbarhet checker kontrollør checklist-based testing sjekklistebasert testing Chow's coverage metrics Chow s dekningsmål classification tree klassifikasjonstre classification tree method klassifikasjonstremetode clear-box testing Se hvit boks testing CMMI CMMI code kode code analyzer kodeanalysator Se statisk kodeanalysator code coverage kodedekning code-based testing kodebasert test co-existence koeksistens combinatorial testing kombinatorisk testing commercial off-the-shelf software standardprogramvare comparator komparator, sammenligningsverktøy compatibility testing kompatibilitetstesting compiler kompilator complete testing fullstendig test completion criteria sluttkriterier complexity kompleksitet ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 3 av 24

4 compliance samsvar compliance testing samsvartesting component komponent component integration testing komponentintegrasjonstest component specification komponentspesifikasjon component testing komponenttesting compound condition sammensatt betingelse concrete test case konkret testtilfelle concurrency testing samtidighetstest condition betingelse condition combination coverage betingelses-kombinasjon dekning condition combination testing betingelses-kombinasjon testing condition coverage betingelsesdekning condition determination coverage condition determination coverage condition determination testing condition determination testing condition outcome betingelsesresultat condition testing betingelsestesting ETM confidence interval konfidensintervall confidence test konfidenstest ) smoke test configuration konfigurasjon configuration auditing konfigurasjonsrevisjon configuration control konfigurasjonskontroll configuration control board (CCB) konfigurasjonskontrollråd configuration identification konfigurasjonsidentifikasjon configuration item konfigurasjonselement configuration management konfigurasjonsstyring configuration management tool konfigurasjonsstyringsverktøy configuration testing konfigurasjonstesting Se portabilitetstesting confirmation testing Se retest conformance testing overensstemmelsestesting Se samsvartesting consistency konsistens / motsigelsesfrihet ETM consultative testing konsultasjonstesting content-based model continuous representation kontinuerlig representasjon ETM control chart kontrolldiagram control flow kontrollflyt control flow analysis kontrollflytanalyse control flow graph kontrollflytgraf ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 4 av 24

5 control flow path sti (i programmet) control flow testing kontrollflyttesting ETM convergence metric konvergensmåling conversion testing konverteringstesting corporate dashboard cost of quality kvalitetskostnad COTS COTS coverage testdekning coverage analysis dekningsanalyse coverage item testdekningsenhet coverage measurement tool Se testdekningsverktøy coverage tool testdekningsverktøy critical success factor kritisk suksessfaktor Critical Testing Processes Critical Testing Processes CTP custom software CTP custom tool tilpasset verktøy cyclomatic number syklomatisk tall ETM daily build dashboard data definition data-driven testing spesialutviklet programvare se også (eng) bespoke software daglig bygging datadefinisjon datadrevet test data flow dataflyt data flow analysis dataflytanalyse data flow coverage dataflytdekning data flow testing dataflyttest data integrity testing test av dataintegritet data quality datakvalitet database integrity testing test av databaseintegritet dd-path dd-sti dead code ubrukt ( død ) kode Se også ikke utførbar kode debugger debugger debugging debugging debugging tool debuggingsverktøy ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 5 av 24

6 decision beslutning decision condition coverage beslutnings-betingelsesdekning decision condition testing beslutnings-betingelsestesting decision coverage beslutningsdekning, forgreningsdekning decision outcome beslutningsresultat decision table beslutningstabell decision table testing beslutningstabelltesting decision testing defect beslutningstesting defekt defect-based technique feilbasert teknikk defect-based test design technique feilbasert testdesignteknikk defect category defektkategori defect density feiltetthet Defect Detection Percentage (DDP) feilfinningsprosent (DDP) defect management feilhåndtering/feilstyring defect management committee feilstyringskomite defect management tool feilhåndteringsverktøy defect masking maskering av feil defect report feilrapport defect taxonomy taksonomi av defekter defect tracking tool feilforvaltningsverktøy defect triage committee defekt triage komite defect type defekttype definition-use pair definisjon-bruk-par deliverable leveranse Deming cycle Deming syklus design-based testing designbasert testing desk checking skrivebordstesting Se også statisk analyse development testing utviklingstesting deviation avvik deviation report avviksrapport diagnosing (IDEAL) dirty testing skitten testing documentation testing dokumentasjonstest domain domene domain analysis domeneanalyse driver driver ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 6 av 24

7 dynamic analysis dynamisk analyse dynamic analysis tool dynamisk analyseverktøy dynamic comparison dynamisk sammenligning dynamic testing dynamisk test effectiveness effektivitet efficiency yteevne efficiency testing EQM (European oundation for Quality Management) excellence model test av yteevne elementary comparison testing elementær sammenligningstest embedded iterative development model innebygd iterativt utviklingsmodell emotional intelligence emulator emulator entry criteria startkriterier entry point startpunkt equivalence class ekvivalensklasse equivalence partition ekvivalensklasse equivalence partition coverage ekvivalensklassedekning equivalence partitioning ekvivalensklasseinndeling error feil error guessing feilgjetting error seeding See fault seeding introduksjon av kunstige feil error seeding tool verktøy for introduksjon av kunstige feil error tolerance feiltoleranse establishing (IDEAL) etablering (IDEAL) evaluation evaluering exception handling unntakshåndtering eller feilhåndtering executable statement utførbar programinstruksjon exercised utført exhaustive testing fullstendig testing exit criteria sluttkriterier exit point sluttpunkt expected outcome forventet resultat expected result forventet resultat experience-based technique erfaringsbasert teknikk ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 7 av 24

8 experience-based test design technique erfaringsbasert testdesignteknikk experience-based testing exploratory testing erfaringsbasert testing eksplorativ testing extreme programming (XP) ekstrem programmering factory acceptance testing fail failover testing failure [enton] fabrikkakseptansetest å feile gjenopprettelsestesting problem failure mode feilmodus ailure Mode and Effect Analysis (MEA) ailure Mode and Effect Analysis (MEA) ailure Mode, Effect and Criticality Analysis (MECA) ailure Mode, Effect and Criticality Analysis (MECA) failure rate feilrate false-fail result feilaktig underkjent resultat false-negative result feilaktig negativt resultat false-pass result feilaktig godkjent resultat false-positive result feilaktig positivt resultat fault defekt fault attack See attack Se (eng ) attack fault density feiltetthet ault Detection Percentage (DP) feilfinningsprosent fault injection feilinjeksjon fault masking feilmaskering fault seeding feilsåing fault seeding tool feilsåingsverktøy fault tolerance feiltoleranse ault Tree Analysis (TA) feiltreanalyse feasible path utførbar sti feature kjennetegn ETM feature-driven development funksjonalitetsdrevet utvikling field testing felttest finite state machine tilstandsmaskin finite state testing tilstandsbasert testing fishbone diagram se årsaks-virknings-diagram formal review formell granskning frozen test basis frosset testbasis ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 8 av 24

9 unction Point Analysis (PA) funksjonspunktanalyse (PA) functional integration funksjonell integrasjon functional requirement funksjonelt krav functional test design technique funksjonell testdesignteknikk functional testing funksjonell testing functionality funksjonalitet functionality testing funksjonstesting glass box testing glassbokstesting se strukturell testing, hvit boks testing Goal Question Metric Goal Question Metric GQM GQM hardware-software integration testing maskinvare-programvare integrasjons testing hazard analysis fareanalyse heuristic evaluation heuristisk evaluering high level test case høynivå testtilfelle horizontal traceability horisontal sporbarhet hyperlink hyperlenke hyperlink test tool hyperlenketestverktøy IDEAL IDEAL impact analysis konsekvensanalyse incident hendelse incident logging hendelsesregistrering (også feilregistrering) incident management feilhåndtering incident management tool feilhåndteringsverktøy incident report problemrapport incremental development model trinnvis (inkrementell) utviklingsmodell incremental testing inkrementell testing independence of testing testingens uavhengighet infeasible path informal review umulig sti (eller vei) uformell granskning initiating (IDEAL) initiering (IDEAL) input inndata input domain inndata domene ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 9 av 24

10 input value insourced testing inspection inndataverdi insourced testing inspeksjon inspection leader inspeksjonsleder Se moderator inspector inspektør installability installerbarhet installability testing installasjonstesting installation guide installasjonsanvisning installation wizard installasjonsprosedyre instrumentation instrumentering instrumenter instrumenterer intake test inntakstest integration integrasjon integration testing integrasjonstest integration testing in the large systemintegrasjonstesting integration testing in the small komponentintegrasjonstesting interface testing grensesnitt-testing interoperability interoperabilitet interoperability testing interoperabilitetstest invalid testing negativ testing ETM Ishikawa diagram Ishikawa diagram isolation testing isolert testing item transmittal report frigivelsesrapport iterative development model iterativ utviklingsmodell key performance indicator keyword-driven testing nøkkelindikator for ytelsen nøkkelorddrevet testing LCSAJ LCSAJ LCSAJ coverage LCSAJ-dekning LCSAJ testing LCSAJ-testing lead assessor ledende revisor learnability lærbarhet learning (IDEAL) læring (IDEAL modellen) level test plan testplan for et testnivå ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 10 av 24

11 lifecycle model livssyklusmodell link testing linktesting load profile belastningsprofil load testing belastningstest load testing tool verktøy for belastningstest logic-coverage testing [Myers] hvit boks testing logic-driven testing logikkdrevet testing logical test case logisk testtilfelle low level test case lavnivå testtilfelle maintainability maintainability testing vedlikeholdbarhet vedlikeholdbarhetstesting maintenance vedlikehold maintenance testing testing under vedlikehold man in the middle attack mellommannangrep management review ledelsesgjennomgang manufacturing-based quality fremstillingsbasert kvalitet master test plan hovedtestplan, overordnet testplan, strategisk testplan maturity modenhet maturity level modenhetsnivå maturity model modenhetsmodell Mean Time Between ailures Mean Time Between ailures (MTB) Mean Time To Repair Mean Time To Repair (MTTR) measure mål measurement måling measurement scale målestokk memory leak minnelekkasje ETM methodical testing metodisk testing metric mål, metrikk migration testing migrasjonstesting Se konverteringstesting milestone milepæl mind map tankekart mistake feil ETM model-based testing modellbasert testing modeling tool modelleringsverktøy ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 11 av 24

12 moderator modified condition decision coverage modified condition decision testing modified multiple condition coverage moderator modifisert betingelsesbeslutningsdekning modifisert betingelsesbeslutningstesting modifisert sammensatt betingelsesdekning modified multiple condition testing modifisert sammensatt betingelsestesting module modul module testing modultesting monitor monitor monitoring tool overvåkingsverktøy monkey testing tilfeldig testing MTB MTB MTTR MTTR multiple condition sammensatt betingelse sammensatt betingelse (med AND, OR) multiple condition coverage sammensatt betingelsesdekning multiple condition testing sammensatt betingelsesdekning mutation analysis mutasjonsanalyse mutation testing mutasjonstesting, sammenlignende test ETM Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) N-switch coverage N-switch dekning N-switch testing N-switch testing negative testing negativ testing neighborhood integration testing integrasjonstesting i nabolaget non-conformity avvik non-functional requirement ikke-funksjonelt krav non-functional test design technique ikke-funksjonelle testdesignteknikk non-functional testing ikke-funksjonell testing off-the-shelf software standardprogram open source tool verktøy med åpen kildekode operability opererbarhet operational acceptance testing driftsakseptansetesting operational environment driftsmiljø ETM operational profile bruksprofil ETM operational profile testing operational profiling operational testing test basert på bruksprofil driftstesting ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 12 av 24

13 oracle orakel orthogonal array ortogonal matrise orthogonal array testing testing ved hjelp av ortogonale matriser outcome utgang output utdata output domain utdatadomene output value utdataverdi outsourced testing outsourced testing pair programming parprogrammering pair testing partesting pairwise integration testing parvis integrasjonstesting pairwise testing parvis testing pareto analysis paretoanalyse partition testing partisjonstesting Se ekvivalensklasseinndeling pass godkjent pass/fail criteria godkjenningskriterier path sti (rute) path coverage stidekning path sensitizing stivalg path testing stitesting peer review kollegagjennomgang performance ytelse performance indicator ytelsesindikator performance profiling ytelsesprofilering performance testing ytelsestesting performance testing tool phase containment ytelsestestverktøy fasebegrenset feilprosent phase test plan See also test plan testplan for et testnivå ETM planning poker planleggingspoker pointer peker portability portabilitet portability testing portabilitetstesting postcondition post-execution comparison post-condition sammenligning etter utførelsen ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 13 av 24

14 post project meeting prosjekt-oppsummeringsmøte precondition forbetingelse predicate predikat predicted outcome forutsagt utgang pretest Se (eng ) smoke test priority prioritet probe effect instrumenteringseffekt problem problem problem management problemhåndtering problem report problemrapport procedure testing prosedyretesting process prosess process assessment prosessvurdering ETM process-compliant testing testing i samsvar med en prosess process cycle test prosess-syklustest process improvement prosessforbedring process model prosessmodell product-based quality produktbasert kvalitet product risk produktrisiko production acceptance testing driftsakseptansetesting program instrumenter instrumenteringsverktøy program testing programtesting project prosjekt project retrospective prosjektretrospektiv project risk prosjektrisiko project test plan pseudo-random prosjekttestplan pseudo-random qualification kvalifisering quality kvalitet quality assurance kvalitetssikring quality attribute kvalitetsegenskap quality characteristic Se (eng) quality attribute quality control kvalitetskontroll quality gate kvalitets-milepæl quality management kvalitetsstyring ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 14 av 24

15 quality risk kvalitetsrisiko ETM RACI matrix RACI-matrise random testing tilfeldig testing Rational Unified Process Rational Unified Process ETM reactive testing reaktiv testing recorder sekretær record/playback tool capture/playback verktøy recoverability evnen til gjenopprettelse recoverability testing test av evnen til gjenopprettelse recovery testing test av evnen til gjenopprettelse ETM regression-averse testing testing for å unngå regresjon regression testing regresjonstesting regulation testing See compliance testing release note frigivelsesdokument reliability pålitelighet reliability growth model pålitelighetsmodell reliability testing pålitelighetstesting replaceability erstattbarhet requirement krav requirements-based testing kravbasert testing requirements management tool kravhåndteringsverktøy requirements phase kravspesifikasjonsfase resource leak (not in official English dictionary) ressurslekkasje resource utilization ressursbruk resource utilization testing ressursbrukstesting result resultat resumption criteria gjenopptakelseskriterier resumption requirements gjenopptakelseskrav re-testing retest retrospective meeting erfaringsmøte review granskning, gjennomgang, review review plan granskningsplan review tool verktøy for granskning reviewer revisor ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 15 av 24

16 risk risk analysis risk assessment risk-based testing risk category risk control risk identification risk impact risk level risk likelihood risk management risk mitigation risiko risikoanalyse risikovurdering risikobasert testing risikotype risikostyring risikoidentifikasjon risikoens konsekvens risikonivå risikoens sannsynlighet risikoledelse risikoreduksjon risk type risikotype robustness robusthet robustness testing test for robusthet root cause feilkilde root cause analysis årsaksanalyse RUP RUP safety sikkerhet safety critical system sikkerhetskritisk system safety testing sikkerhetstest sanity test smoke test scalability skalerbarhet scalability testing skalerbarhetstesting scenario testing scenariotest scorecard scribe sekretær ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 16 av 24

17 scripted testing scriptbasert testing scripting language scriptspråk SCRUM SCRUM security sikkerhet security testing sikkerhetstest security testing tool sikkerhetstestverktøy security tool sikkerhetsverktøy serviceability testing vedlikeholdbarhetstesting session-based test management session-based testing severity alvorlighetsgrad ETM Shewhart chart Shewhart chart short-circuiting kortslutning simulation simulering simulator simulator site acceptance testing site akseptansetesting ETM S SMART S smoke test pretest software programvare software attack programvareangrep Software ailure Mode and Effect Analysis (SMEA) Software ailure Mode Effect, and Criticality Analysis (SMECA) Se (eng) ailure Mode and Effect Analysis (MEA) Se (eng) ailure Mode and Effect, and Criticality Analysis (MECA) Software ault Tree Analysis (STA) Se (eng) ault Tree Analysis (TA) software feature software feature software integrity level programvarens integritetsnivå software lifecycle programvarelivssyklus Software Process Improvement prosessforbedring for programvare software product characteristic egenskap for programvareprodukt Se kvalitetsegenskap software quality software quality characteristic software test incident software test incident report Software Usability Measurement Inventory (SUMI) source statement specification specification-based testing programvarekvalitet egenskap for programvarekvalitet testhendelse hendelsesrapport SUMI kildeinstruksjon spesifikasjon spesifikasjonsbasert testing ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 17 av 24

18 specification-based technique spesifikasjonsbasert teknikk specification-based test design technique spesifikasjonsbasert testdesignteknikk specified input spesifisert input SPI software prosess forbedring stability stabilitet staged representation trinnvis fremstilling standard standard ETM standard-compliant testing testing i samsvar med en standard standard software standardprogram standards testing test mot standarder state diagram tilstandsdiagram state table tilstandstabell state transition tilstandsovergang state transition testing tilstandsbasert testing statement programinstruksjon statement coverage programinstruksjonsdekning statement testing programinstruksjonstesting static analysis statisk analyse static analysis tool statisk analyseverktøy static analyzer statisk analysator static code analysis statisk kodeanalyse static code analyzer statisk kodeanalysator static testing statisk testing statistical testing statistisk testing status accounting statusoppfølging STEP STEP storage minne, lagringsplass storage testing minnetesting stress testing stresstesting stress testing tool stresstestverktøy structural coverage strukturell dekning structural test design technique strukturell testdesignteknikk structural testing strukturell testing structure-based technique strukturbasert teknikk structure-based test design technique strukturbasert testdesign teknikk structure-based testing strukturbasert testing structured walkthrough strukturert gjennomgang ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 18 av 24

19 stub stubb subpath understi suitability velegnethet suitability testing test av velegnethet SUMI SUMI suspension criteria avbruddskriterier syntax testing syntakstesting system system system integration testing systemintegrasjonstest system of systems system av systemer system testing [Hetzel] systemtest Systematic Test and Evaluation Process Se (eng technical review See also peer review teknisk gjennomgang test test approach test tilnærming til test, testmetode ETM test architect testarkitekt test automation testautomatisering test basis testbasis test bed testomgivelse test case testtilfelle test case design technique testdesignteknikk test case specification testtilfelle spesifikasjon test case suite suite av testtilfelle test charter testoppgave test closure testavslutning test comparator sammenligningsverktøy test comparison testsammenligning test completion criteria sluttkriterier test condition testbetingelse test coordinator (not in official English dictionary) test control testkoordinator teststyring test coverage testdekning ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 19 av 24

20 test cycle testsyklus test data testdata test data preparation tool verktøy for å lage testdata test deliverable test design testleveranse testdesign test design specification testdesignspesifikasjon test design technique teknikk for testdesign, testdesignteknikk test design tool testdesign verktøy test director testdirektør test driven development testdrevet utvikling ETM test driver testdriver test environment testmiljø test estimation test estimering test evaluation report testevalueringsrapport test execution testgjennomføring test execution automation automatisering av testgjennomføring test execution phase testgjennomføringsfase test execution schedule kjøreplan test execution technique testutføringsteknikk test execution tool testutføringsverktøy test fail feilet test test generator testgenerator test harness testramme test implementation testimplementering test improvement plan testforbedringsplan test incident hendelse test incident report problemrapport test infrastructure testinfrastruktur test input testinput test item testelement test item transmittal report leveringsrapport ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 20 av 24

21 test leader testleder test level testnivå test log testlogg test logging testlogging test management testledelse test management tool testledelsesverktøy test manager testleder Test Maturity Model integration testmodenhetsmodell, integrert (TMMi) ETM test mission testformål test monitoring testoppfølging test object testobjekt test objective testmål test oracle [Adrion] testorakel test outcome testresultat test organization (not in official English terminology) testorganisasjon ETM test pass test performance indicator test phase test plan test planning Test Point Analysis (TPA) test policy godkjent test testkvalitetsindikator testfase testplan testplanlegging testpunktanalyse testpolicy test procedure test procedure specification testprosedyre også testmanuskript testprosedyre test process testprosess Test Process Group testprosessgruppe Test Process Improvement (TPI) testprosessforbedring ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 21 av 24

22 test process improvement manifesto manifest for forbedring av testprosessen test process improver forbedrer av testprosessen test progress report test framdriftsrapport test record testdagbok test recording testlogging test report testrapport, testsluttrapport test reproducibility gjentagbarhet av en test test requirement testkrav test result testresultat test rig testomgivelse test run testkjøring test run testløp test run log Se testlogg test scenario testscenario test schedule test fremdriftsplan test script testscript ETM test session test set test situation test specification test specification technique test stage test strategy testperiode testsett testsituasjon testspesifikasjon teknikk for testspesifikasjon testtrinn teststrategi test suite testsuite test summary report testsluttrapport test target testmål test technique testteknikk test tool testverktøy test type testtype testability testbarhet testability review testbarhetsgjennomgang testable requirement testbart krav tester tester testing testing test ware testmateriell ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 22 av 24

23 test ware thread testing three point estimation time behaviour TMMi testmateriell, testmateriale kjedetesting trepunktsestimering oppførsel vedr TMMi top-down testing opp-ned test Total Quality Management Total Quality Management TPG TPG TPI Next TPI Next TQM TQM traceability sporbarhet transactional analysis transaksjonsanalyse transcendent-based quality transcendent kvalitet understandability forståelighet unit enhet unit test framework rammeverk for enhetstesting unit testing enhetstesting, komponenttesting unreachable code ikke utførbar kode usability brukervennlighet usability testing use case use case testing brukbarhetstesting, brukervennlighetstesting, test av brukervennlighet brukstilfelle brukstilfelletesting user acceptance testing brukerakseptansetesting user-based quality user scenario testing brukersituasjonstesting user story brukerhistorie user story testing testing med brukerhistorier user test brukertest V-model V-modell validation validering value-based quality verdibasert kvalitet variable variabel verification verifisering ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 23 av 24

24 version control versjonskontroll vertical traceability vertikal sporbarhet volume testing volumtest walkthrough gjennomgang WAMMI WAMMI WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) white-box technique white-box test design technique Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) hvit boks teknikk hvit boks testdesignteknikk white-box testing hvit boks testing Wide Band Delphi wild pointer peker til intet Work Breakdown Structure walkthrough gjennomgang WAMMI WAMMI WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) white-box technique white-box test design technique Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) hvit boks teknikk hvit boks testdesignteknikk white-box testing hvit boks testing Wide Band Delphi wild pointer peker til intet Work Breakdown Structure ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 24 av 24

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen

ISTQB Foundation Level Prøveeksamen ISTQB Foundation Level Prøveeksamen Svar på følgende spørsmål For hvert spørsmål er der ETT og BARE ETT rett svar! (Unntak er avmerket spesielt). Spørsmål til Kap 1 ("Fundamentals") 1.1. (K2) Hva er betydningen

Detaljer

Terminologi for test av programvare

Terminologi for test av programvare Terminologi for test av programvare Oversettelse til norsk av Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.1 Produced by the Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Detaljer

Terminologi for test av programvare

Terminologi for test av programvare Terminologi for test av programvare Oversettelse til norsk av Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.2 Produced by the Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Terminologi for test av programvare

Terminologi for test av programvare Terminologi for test av programvare Oversettelse til norsk av Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.3 Produced by the Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Detaljer

Livsløpstesting av IT-systemer

Livsløpstesting av IT-systemer Livsløpstesting av IT-systemer Testing, validering og evaluering Teste Undersøke ved hjelp av tester om systemet fungerer slik det er beskrevet Validere Bekrefte hvordan systemet virkelig fungerer, om

Detaljer

Terminologi for test av programvare

Terminologi for test av programvare Terminologi for test av programvare Oversettelse til norsk av Standard glossary of terms used in Software Testing Version 2.4 Produced by the Glossary Working Party International Software Testing Qualifications

Detaljer

Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder. HP Sofware Norge

Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder. HP Sofware Norge Bruk av HP Quality Center med smidige utviklingsmetoder Kjell Lillemoen HP Sofware Norge QC og smidige metoder Agenda Smidig terminologi Smidig metoder og verktøy Hvilke krav bør vi stille QC med Scrum

Detaljer

Statisk testing. Testing uten datamaskin, men med vår egen evne til å vurdere og analysere

Statisk testing. Testing uten datamaskin, men med vår egen evne til å vurdere og analysere Statisk testing Testing uten datamaskin, men med vår egen evne til å vurdere og analysere Hva er statisk testing Analyser som utføres på skrevne dokumenter Hensikten er å finne avvik fra spesifikasjonene

Detaljer

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon

RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Advisory RS402 Revisjon i foretak som benytter serviceorganisasjon Aina Karlsen Røed, senior manager Leder av IT-revisjon i Ernst & Young, Advisory Dette dokumentet er Ernst & Youngs eiendom. Dokumentet

Detaljer

Software Testing #IRL tor.kjetil.moseng@kantega.no, ingunn.skogstad.oksas@kantega.no hilde.nielsen@kantega.no

Software Testing #IRL tor.kjetil.moseng@kantega.no, ingunn.skogstad.oksas@kantega.no hilde.nielsen@kantega.no Software Testing #IRL tor.kjetil.moseng@kantega.no, ingunn.skogstad.oksas@kantega.no hilde.nielsen@kantega.no Litt om oss Agenda Software testing: Hvorfor?.. og de 7 magiske prinsipper Smidig testing -

Detaljer

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring

Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Sikkerhet, risikoanalyse og testing: Begrepsmessig avklaring Seminar om risikoanalyse og testing innen sikkerhet Bjørnar Solhaug SINTEF, 11. juni, 2013 Technology for a better society 1 Oversikt Risikoanalyse

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer

Grunnleggende testteori. Etter Hans Schaefer Grunnleggende testteori Etter Hans Schaefer Industri- og softwareprodukt Industriprodukt Fysisk produkt Testes under produksjon og til slutt om produktet oppfyller kravene Tilpasses, endres, redesignes,

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

Risikobasert testing (RBT) Fungerer det i praksis?

Risikobasert testing (RBT) Fungerer det i praksis? Risikobasert testing (RBT) Fungerer det i praksis? Minh Nguyen Knowit Arild Tarjei Nygaard Strex 24.9.2014 Testdagen ODIN Målsetninger med foredraget 1. Dele våre erfaringer med å ta i bruk risikobasert

Detaljer

Introduksjon til Software Testing

Introduksjon til Software Testing Introduksjon til Software Testing av Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org Http://home.c2i.net/schaefer/testing.html www.softwaretesting.no Hvorfor skal vi teste Grunnleggende fakta Test modell Terminologi

Detaljer

Saksnummer 13/00203 1 / 29

Saksnummer 13/00203 1 / 29 Bilag 6 Vedlegg 6 7 Vedlegg - Kundens teststrategi 7 - Kundens teststrategi Saksnummer 13/00203 1 / 29 Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK

PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper. Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK PAS 55 kvalitetsstandard for anleggsforvaltning i infrastrukturselskaper Elsikkerhetskonferansen 2013 NEK Hvorfor? Ambisjon: Statnetts anleggsforvaltning skal reflektere god praksis iht. PAS 55 Økt presisjon

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Systematisk Testing av Software

Systematisk Testing av Software En kort oversikt over et vanskelig fagfelt. Av Hans Schaefer hans.schaefer@istqb-norge.no www.istqb-norge.no Thomas Borchsenius, Monika Stöcklein-Olsen og Skule Johansen fra Norwegian Testing Board har

Detaljer

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet

ISO-standarderfor informasjonssikkerhet Verifying security since 1999 ISO-standarderfor informasjonssikkerhet ISO/IEC 27000-serien Information technology Security techniques oiso/iec 27000 Information security management systems Overview and

Detaljer

Validering og verifisering. Kirsten Ribu

Validering og verifisering. Kirsten Ribu Validering og verifisering Kirsten Ribu 2005 1 I dag Validering og verifisering Inspeksjon Testing 2 Noen ord om prosjektet Sjekk kurssidene jevnlig. Endringer forekommer (forelesningsplanen) Hvordan fungerer

Detaljer

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 29.04.2009. IMT2243 : Systemutvikling 1 Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling Målformuleringen i emnebeskrivelsens : Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring

Detaljer

Ulike typer prosessmodeller. Systemutvikling. Utviklingsmodeller. Prosessmodell - faser

Ulike typer prosessmodeller. Systemutvikling. Utviklingsmodeller. Prosessmodell - faser 1 Ulike typer prosessmodeller Systemutvikling Oppsummering av hovedområdene i kurset LO 135A Kirsten Ribu 19.05.2004 De røde er viktige i kurset: Evolusjonær (prototyping) Inkrementell (RUP) XP fossefall

Detaljer

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse

A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Test Manager at Lånekasse A tool for collaborating to success in a development project Experience with Visual Studio 2010 and Manager at Lånekasse 21.mars.2013 Heza Wasfy Hvem er Sogeti? Sogeti Norge er et heleid datterselskap

Detaljer

HVA BETYR MODENHET I PROSJEKT, PROGRAM OG PORTEFØLJE?

HVA BETYR MODENHET I PROSJEKT, PROGRAM OG PORTEFØLJE? HVA BETYR MODENHET I PROSJEKT, PROGRAM OG PORTEFØLJE? Siv. ing. Ingar Brauti, RC (Registered Consultant) +47 911 400 49 ingar.brauti@fornebuconsulting.com Fornebu Consulting AS 20.10.2011 Prosjekt 2011

Detaljer

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014

Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Hva kreves av en god byggherre? «Store utbyggingsprosjekter», 23. okt 2014 Paul Torgersen Leder Metier Consulting 20. oktober 2014 Side 2 Innhold Hva er prosjektsuksess? Hva kjennetegner de beste? Mine

Detaljer

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2

INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2 Vigdis Bye Kampenes Stein Grimstad Gruppe 26 INF 5120 Obligatorisk oppgave Nr 2... 1 1 Business model... 2 Innledende kommentarer... 2 Andre avgrensninger... 2 Scoping

Detaljer

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014

Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Europeiske standarder -- CIM og ENTSO-E CGMES. Svein Harald Olsen, Statnett Fornebu, 11. september 2014 Tema: CIM & ENTSO-E CGMES Standarder for utveksling av kraftnettrelatert data Motivasjon Introduksjon

Detaljer

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge

IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge IT i Prosjektorienterte Bedrifter Harald Haugerud SAP Norge SAP Norge AS 1999 SAP PS Oversiktspresentasjon (H.Haugerud) / 1 Facts & Figures SAP Omsatte for NOK 41 milliarder i 1999 ( 5,11 billion) 18%

Detaljer

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05

ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer. Utfordringer og muligheter 24/11-05 ROS analyse for samfunnskritiske IKT systemer Utfordringer og muligheter 24/11-05 Hermann Steen Wiencke Proactima/Universitetet i Stavanger 1 Et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Rogalandsforskning

Detaljer

Risikobasert testing

Risikobasert testing Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org Prosjekt- og produktrisiko for testeren Prioritering av en første test Prioritering av senere tester Risikoledelse i selve testprosjektet 2009 Hans Schaefer page 1

Detaljer

Verifikasjon og validering

Verifikasjon og validering Verifikasjon og validering 19. oktober 2006 - INF3120 Nils Christian Haugen & Stein Grimstad Hvem er vi? Nils Christian Haugen Chief Scientist i Objectnet Utdannelse fra NTNU E-post: nch@objectnet.no Stein

Detaljer

Effektive metoder for å finne funksjonelle feil

Effektive metoder for å finne funksjonelle feil Effektive metoder for å finne funksjonelle feil av Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org http://home.c2i.net/schaefer/testing.html 1995, 2007 Hans Schaefer Slide no. 1 Tre testmetoder Black box test Konstruer

Detaljer

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers Testprosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt Why Desperate Houswives make Excellent Managers prosjektet som suksessfaktor i et hvert prosjekt dagen ODIN 21.November 2012 Hvem er jeg Astrid Notø Larsen Cand Scient i Informatikk fra UiO 15 års erfaring

Detaljer

Systemutviklingsmetoder

Systemutviklingsmetoder Systemutviklingsmetoder Kapittel 2, 4, 5 07.01.2004 Kirsten Ribu 1 I dag Et eksempel på et system med kravspesifikasjon Utviklingsmodeller: Strukturert systemutvikling (Fossefall-modellen) Evolusjonær

Detaljer

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety

Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety KHMS dokumentasjon Kapittel 1 QHSE documentation Chapter 1 Procedure / Procedure 00 Håndbok for Kvalitet, Miljø og HMS / Manual for Quality, Environment and Safety Denne håndboken er / This manual is:

Detaljer

PLAN. INF5180 Produkt og prosessforbedring i systemutvikling DEL 5 Målsetninger og måling. Geir Amsjø. geirams@ifi.uio.no, geir.amsjo@spitia.

PLAN. INF5180 Produkt og prosessforbedring i systemutvikling DEL 5 Målsetninger og måling. Geir Amsjø. geirams@ifi.uio.no, geir.amsjo@spitia. PLAN ACT INF5180 Produkt og prosessforbedring i systemutvikling DEL 5 Målsetninger og måling Geir Amsjø geirams@ifi.uio.no, geir.amsjo@spitia.no DO CHECK Målsetningsbasert Måling Det vi måler må knyttes

Detaljer

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 30.04.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1

Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling. Hensikt med kurset. Innfallsvinkel : Tom Røise 30.04.2007. IMT2243 : Systemutvikling 1 Oppsummering : IMT2243 Systemutvikling Målformuleringen i emnebeskrivelsens : Studentene skal ha forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, innføring

Detaljer

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak?

Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Kost-nytte innen sikkerhet: Hva er prisen, hva er verdien, og hvordan prioritere blant tiltak? Aida Omerovic Seminar om kost-nytte analyse i en risikoevaluering 18. Feb. 2015 SINTEF Technology for a better

Detaljer

Kommende Trender Innenfor Test

Kommende Trender Innenfor Test Kommende Trender Innenfor Test Jennifer Blechar, Sopra Steria April 2015 Trondheim Test Conference Jennifer Blechar Studerte matematikk i USA, mastergrad fra London School of Economics, doktorgrad fra

Detaljer

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk

Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Hvordan komme i gang med ArchiMate? Det første modelleringsspråket som gjør TOGAF Praktisk Logica 2012. All rights reserved No. 3 Logica 2012. All rights reserved No. 4 Logica 2012. All rights reserved

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

Ytelsestesting. Erfaringer og Utfordringer i forbindelse med Ytelsestesting mot Komplekse og Integrerte Løsninger.

Ytelsestesting. Erfaringer og Utfordringer i forbindelse med Ytelsestesting mot Komplekse og Integrerte Løsninger. Software Testing Foundations - ved UIB Høst 2011 Ytelsestesting Erfaringer og Utfordringer i forbindelse med Ytelsestesting mot Komplekse og Integrerte Løsninger Rune Lervåg Skår Know IT Quality Management

Detaljer

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag:

Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Side: 1 Dokument type: Software Project Progress Report Flight Progress Strip System for Air Traffic Control. Fag: Gruppe nr: Veiledere: Dato: 22.11.2002 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre

Detaljer

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test

Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Krav som bør stilles til leverandørens verifikasjon og test Av Hans Schaefer Versjon 1.2, 14.9.2005 Dette dokument beskriver krav en bør stille til verifikasjon under utviklingen og test hos en seriøs

Detaljer

NOVUG 3 februar 2009

NOVUG 3 februar 2009 NOVUG 3 februar 2009 Tjenestekatalog og CMDB En kombinasjon som fungerer i praksis 2008 Prosesshuset AS All tillhørende informasjon kan bli endret uten varsel 1 Introduksjon Stig Bjørling Ellingsen Gründer

Detaljer

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste?

Kort om evaluering og testing av It-systemer. Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Kort om evaluering og testing av It-systemer Hvordan vurdere, verdsette, velge og teste? Evaluere - Bokmålsordboka Evaluere Vurdere, verdsette, gi karakter for. Vurdere Bedømme, verdsette. Bedømme Dømme

Detaljer

Flight Progress Strips System for Air Traffic Control Fag:

Flight Progress Strips System for Air Traffic Control Fag: Verifikasjon og validerings plan: Flight Progress Strips System for Air Traffic Control Fag: Gruppe nr: Veiledere: Versjon: 1.0 Dato: 21.11.2002 Software Engineering Filformat: 1 Filnavn: Børre Ludvigsen/Ky

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Testbilag til IT kontrakter

Testbilag til IT kontrakter Testbilag til IT kontrakter Grunner til å lage dette testbilaget Unngår å diskutere de samme problemstillingene i hver kontrakt testfaglige selvfølgeligheter blir landet av testfaglig personell en gang

Detaljer

Virksomhetsarkitektur (VA) og rammeverk

Virksomhetsarkitektur (VA) og rammeverk Virksomhetsarkitektur (VA) og rammeverk Tom A. Heiberg Capgemini Norway / Oslo Principal / Enterprise Architecture Mobil: + 47 932 21 704 Tom-Andre.Heiberg@Capgemini.no Anne Lise Furmyr Capgemini Norway

Detaljer

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)

Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) Håvard O. Skaldebø, PMP, CCE, (haa-skal@online.no) Styreleder, PMI Norway Oslo Chapter (www.pmi-no.org) Prosjekt 2005, 12.oktober 2005, Hotel Rainbow,

Detaljer

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder

ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder ISO 9001:2015 Endringer i ledelsesstandarder 210 kollegaer Oslo (HK) Bergen / Ågotnes Stavanger Haugesund Trondheim Göteborg VÅRE VERDIER HENSIKT MED STANDARD REVISJONER

Detaljer

Kvalitetsledelse i SAS prosjekter

Kvalitetsledelse i SAS prosjekter Kvalitetsledelse i SAS prosjekter FANS Version 1.0 Ole Stangeland 1 16 MARCH 2015 2012 COPYRIGHT SAS INSTITUTE Agenda Generelt om kvalitet og kvalitetsledelse Erfaring fra prosjekter Betydning for andre

Detaljer

Use of LOPA in the safety lifecycle, the BP way

Use of LOPA in the safety lifecycle, the BP way Use of LOPA in the safety lifecycle, the BP way Arvid Nilsen, automasjonsingeniør.est BP Norge CASIS ansvarlig BP Norge ESRA seminar SIL I drift 29.januar 2014 Introduksjon Dette er ikke et LOPA-kurs LOPA

Detaljer

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden.

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden. Risikoanalyse i ukjent terreng om farene ved innovasjon og test Av Audun Urke, Sogeti Norge AS Innlegget tar for seg risiko og test i prosjekter preget av innovasjon. Innovasjon er som regel ikke farlig,

Detaljer

Tingenes tilstand: Programvaresikkerhet i offentlig sektor

Tingenes tilstand: Programvaresikkerhet i offentlig sektor Tingenes tilstand: Programvaresikkerhet i offentlig sektor Martin Gilje Jaatun Seniorforsker SINTEF IKT Lillian Røstad Seksjonssjef Difi Daniela Soares Cruzes, SINTEF Inger Anne Tøndel, SINTEF Karin Bernsmed,

Detaljer

Andreas Grydeland Sulejewski Teamleader Education SAP Norway

Andreas Grydeland Sulejewski Teamleader Education SAP Norway Andreas Grydeland Sulejewski Teamleader Education SAP Norway RWD Info Pak En komplett løsning for å raskt Lage, Organisere, Distribuere, Bruke & Vedlikeholde dokumentasjon, prosessbeskrivelser og brukerstøtte

Detaljer

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag kontinuasjonseksamen

STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag kontinuasjonseksamen HØGSKOLEN I NARVIK Avdeling for teknologi MSc.-studiet EL/RT Side 1 av 3 STE6221 Sanntidssystemer Løsningsforslag kontinuasjonseksamen Tid: Mandag 06.08.2007, kl: 09:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Godkjent

Detaljer

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway

Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor. Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Erfaringer med smidige metoder på store prosjekter i Telenor Kristoffer Kvam, Strategic Project Manager, Portfolio & Projects, Telenor Norway Smidig metodikk brukt riktig kan gi store effekter. Her >30%

Detaljer

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning

IEC 61508. Hovedprinsipper og veiledning IEC 61508 Hovedprinsipper og veiledning Stein Hauge SINTEF Tlf: 75 17 33 70 / 930 18 395 haustein@online.no / stein.hauge@sintef.no 1 Bare måtte bruke IEC 61508 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1010 1 1212 1313 1414

Detaljer

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil

Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering. Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Erfaringer og eksempler fra Nord-Europas største implementering av SAP BPC for konsolidering Stig Skoglund Leading Consultant Statoil Teknologidrevet energiselskap - 30 300 ansatte i 42 land (2010) Egenproduksjon

Detaljer

IKT løsninger for fremtiden? Smartgridkonferansen 10-11. september 2014

IKT løsninger for fremtiden? Smartgridkonferansen 10-11. september 2014 IKT løsninger for fremtiden? Smartgridkonferansen 10-11. september 2014 NTE et trøndersk energikonsern Om lag 650 ansatte 3,5 milliarder kroner i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

Tom Røise 18. Februar 2009

Tom Røise 18. Februar 2009 Forelesning IMT2243 18. Februar 2009 Tema : Kravspesifisering : litt mer om prosessen Viewpoint en myk tilnærming Use Case en scenariebasert teknikk innen metoden Objektorientert Analyse brukes til å avklare

Detaljer

Bedriftscase 1 Positive konsekvenser av tøffe krav

Bedriftscase 1 Positive konsekvenser av tøffe krav Bedriftscase 1 Positive konsekvenser av tøffe krav 1. desember 2014 1 Corporate Social Responsibility (CSR) programmer En vanlig praksis i andre markeder: Sportsutstyr, tekstiler og klær Elektronikk Dagligvarehandel

Detaljer

Tingenes tilstand: Programvaresikkerhet i offentlig sektor

Tingenes tilstand: Programvaresikkerhet i offentlig sektor Tingenes tilstand: Programvaresikkerhet i offentlig sektor Martin Gilje Jaatun Seniorforsker SINTEF IKT Lillian Røstad Seksjonssjef Difi Daniela Soares Cruzes, SINTEF Inger Anne Tøndel, SINTEF Karin Bernsmed,

Detaljer

ESRA Norge Risikokommunikasjon og barrierestyring. Statoils step change in managing technical integrity the story so far

ESRA Norge Risikokommunikasjon og barrierestyring. Statoils step change in managing technical integrity the story so far ESRA Norge Risikokommunikasjon og barrierestyring Statoils step change in managing technical integrity the story so far Morten Sørum, Senior Advisor, Statoil Classification: Internal 2012-06-04 Innhold

Detaljer

Test i Praksis. NTNU Februar 2014. Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved.

Test i Praksis. NTNU Februar 2014. Copyright 2014 Accenture All Rights Reserved. Test i Praksis NTNU Februar 2014 Hvem er vi? Erik Gjerdrum Master i Kommunikasjonssystemer fra IFI UiO Jobbet med test i siden 2006 Markus Living Master i Industriell Økonomi fra Linköping, Sverige Jobbet

Detaljer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer

Akseptansetesten. Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesten Siste sjanse for godkjenning Etter Hans Schaefer Akseptansetesting Formell testing med hensyn til brukerbehov, krav, og forretningsprosesser som utføres for å avklare om et system oppfyller

Detaljer

Erfaring med funksjonell testing i en integrert ALM prosess

Erfaring med funksjonell testing i en integrert ALM prosess Erfaring med funksjonell testing i en integrert ALM prosess Forutsetninger for å kunne gjennomføre effektiv test Høy testdekning ved hjelp av regresjonstesting Feilhåndtering gjennom hele livssyklusen

Detaljer

Endrings- og konfigurasjonsstyring JavaZone 2003

Endrings- og konfigurasjonsstyring JavaZone 2003 Endrings- og konfigurasjonsstyring JavaZone 2003 Espen Green espen.green@ca.com Om brobygging The Roman bridges of antiquity were very inefficient structures. By modern standards, they used too much stone,

Detaljer

KIS - Ekspertseminar om BankID

KIS - Ekspertseminar om BankID www.nr.no KIS - Ekspertseminar om BankID Dr. Ing. Åsmund Skomedal Forsknings sjef, DART, Norsk Regnesentral asmund.skomedal@nr.no 18. mars 2009 Tema til diskusjon Agenda punkter Kritisk analyse av digitale

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt

Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt Why Desperate Houswives make Excellent Test Managers En gjennomgang av testfaser i prosjekt NFP s Arena for Prosjektledere 19.April 2012 Hvem er jeg Astrid Notø Larsen Cand Scient i Informatikk fra UiO

Detaljer

Lyse IT Prosjekt og endringsledelse Emil Vasseng & Tommy Dignes

Lyse IT Prosjekt og endringsledelse Emil Vasseng & Tommy Dignes Lyse IT Prosjekt og endringsledelse Emil Vasseng & Tommy Dignes Om Lyse IT og Lyse gruppen 03.03.2015 2 Lyse gruppen Tema for foredrag kan fylles inn her.. 03.03.2015 3 Merkevarer i Lyse gruppen Konsernet

Detaljer

Programvareutvikling hos Sun Microsystems. Jørgen Austvik Sun Microsystems Database Technology Group

Programvareutvikling hos Sun Microsystems. Jørgen Austvik Sun Microsystems Database Technology Group Programvareutvikling hos Sun Microsystems Jørgen Austvik Sun Microsystems Database Technology Group Innhold Sun i Trondheim Hva vi lager Utviklingsprosesser Kvalitetsarbeid > Mål > Hva vi gjør Verktøy

Detaljer

Kap. 10 Systemutvikling System Engineering

Kap. 10 Systemutvikling System Engineering Kap. 10 Systemutvikling System Engineering - Utvikling og integrering av både maskin- og programvare. - Hvordan oppstår behov for programvare? - Hvordan inngår programvare i en sammenheng med andre (del)systemer,

Detaljer

MULIGHETENE MED SAS VISUAL ANALYTICS 7.1

MULIGHETENE MED SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 MULIGHETENE MED SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 INTEGRASJON MOT VISUAL STATISTICS OG MS OFFICE Tromsø, 18.mars 2015 Vegard Hansen Forvirret? «One great virtue of good graphical representation is that it

Detaljer

Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS

Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS Fremtidige arbeidsmetoder og anvendelse av programvare Kategorier av simuleringer Internasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Kort om meg. Master i informasjonssikkerhet (HiG) Pågående Master of Management ved BI - Risikostyring - Finansiell strategi - Strategisk ledelse

Kort om meg. Master i informasjonssikkerhet (HiG) Pågående Master of Management ved BI - Risikostyring - Finansiell strategi - Strategisk ledelse BRUK AV VERKTØY OG METODER I RISIKOSTYRING Kort om meg Master i informasjonssikkerhet (HiG) Pågående Master of Management ved BI - Risikostyring - Finansiell strategi - Strategisk ledelse 5 år i mnemonic,

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

Prosjektledelse - fra innsiden

Prosjektledelse - fra innsiden Prosjektledelse - fra innsiden Presentasjon hos UiO 31.08.2012 Ida Lau Borch, fagansvarlig i Metier AS Det ligger et fantastisk potensial i det å være best i prosjektledelse og -styring Prosjekteierstyring

Detaljer

IEC 61508. Innhold. Tor Onshus. Hovedpunktene i IEC 61508 Prosessikkerhet Programvareutvikling Oppfølging i drift Maskinsikkerhet

IEC 61508. Innhold. Tor Onshus. Hovedpunktene i IEC 61508 Prosessikkerhet Programvareutvikling Oppfølging i drift Maskinsikkerhet 1 IEC 61508 Tor Onshus Teknisk kybernetikk Norges teknisk naturvitenskaplige universitet, NTNU tlf: 73594388 mob: 92697460 Tor.Onshus@itk.ntnu.no http://www.itk.ntnu.no/ansatte/onshus_tor Innhold 2 Hovedpunktene

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lykke til! Eksamen i fag TDT4140 Systemutvikling 28.11.2012 9.00. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Side 1 av 10 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Smidig utvikling NTNU 10.01.2014 Tor-Erik Mathisen tor-erik.mathisen@accenture.com

Smidig utvikling NTNU 10.01.2014 Tor-Erik Mathisen tor-erik.mathisen@accenture.com Smidig utvikling NTNU 10.01.2014 Tor-Erik Mathisen tor-erik.mathisen@accenture.com Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda Hvorfor Hva Scrum Prosjekteksempel

Detaljer

Modernisering av IKT i NAV

Modernisering av IKT i NAV Modernisering av IKT i NAV Test, Leverandørperspektiv Vedtaksløsningen 28.05.13 Kristian Bjerke-Gulstuen Innhold Kort introduksjon til Moderniseringsprogrammet i NAV Overordnet oversikt over test i NAV

Detaljer

Presentasjon 1, Requirement engineering process

Presentasjon 1, Requirement engineering process Presentasjon 1, Requirement ing process Prosessodeller Hvorfor bruke prosessmodeller? En prosessmodell er en forenklet beskrivelse av en prosess En prosessmodell er vanligvis lagd ut fra et bestemt perspektiv

Detaljer

Eksempel på anvendelse

Eksempel på anvendelse Temadager 14. 15. oktober 2009 Estimering av restlevetid som underlag for vedlikehold og reinvestering Eksempel på anvendelse Bruk av sviktsannsynlighet fra restlevetidestimat som inngangsdata i risikoanalyser

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

IT Service Management

IT Service Management IT Service Management En introduksjon Innhold Hva er Service Management og IT Service Management? Hva er ITIL? ITIL som tilnærming til Service Management. Forsiktig introduksjon av ITIL Hva er Service

Detaljer

Strategisk testplanlegging

Strategisk testplanlegging Strategisk testplanlegging av Hans Schaefer hans.schaefer@ieee.org Hvordan planlegge testingen for et helt prosjekt Mal for dokumentasjonen Sjekklister 2000-2011 Hans Schaefer Slide no. 1 Hva skal vi lære

Detaljer

Sluttprøve 2014 Løsningsforslag

Sluttprøve 2014 Løsningsforslag Høgskolen i Telemark Sluttprøve 2014 Løsningsforslag Merk! Løsningene som er skissert er ikke nødvendigvis de eneste riktige løsningene, samt noen av løsningsskissene er kun stikkordpreget/mangelfulle.

Detaljer

Hvordan styrke konkurranseevnen gjennom kunnskapsdeling?

Hvordan styrke konkurranseevnen gjennom kunnskapsdeling? Hvordan styrke konkurranseevnen gjennom kunnskapsdeling? Sjefsforsker Tore Dybå SINTEF tore.dyba@sintef.no BIT-konferansen Telenor Expo, Fornebu, 27. april 2004 1 Litt om meg selv Stilling: Sjefsforsker,

Detaljer

Kontrakter og test i smidige prosjekter. Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012

Kontrakter og test i smidige prosjekter. Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012 Kontrakter og test i smidige prosjekter Fagmøte Dataforeningen i Trondheim 12.Mars 2012 Agenda Smidige manifest Smidige prosjekter og testing Samarbeid og tillit teori Hva er en kontrakt Gjennomgang av

Detaljer

Morecom. Independent Consulting Company 30 employees Offices in Halden and Oslo Fully owned by the employees Healty economy for >10 years

Morecom. Independent Consulting Company 30 employees Offices in Halden and Oslo Fully owned by the employees Healty economy for >10 years Morecom Independent Consulting Company 30 employees Offices in Halden and Oslo Fully owned by the employees Healty economy for >10 years Morecom in Halden, Tønne Huitfeldts plass 2 Morecom in Oslo, St.

Detaljer

Testplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Testplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Testplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen, Armaan

Detaljer

Er du nysgjerrig på om det er mulig...

Er du nysgjerrig på om det er mulig... BIMMER: Hvorfor ta steget over til Novapoint DCM og Quadri DCM? SOLVEIG FISKAA OG HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS Er du nysgjerrig på om det er mulig......å dele alle infrastruktur data i en intelligent modell,

Detaljer