Strippet ISTQB-terminologiliste engelsk-norsk v.2.2 til bruk under eksamen i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strippet ISTQB-terminologiliste engelsk-norsk v.2.2 til bruk under eksamen i Norge"

Transkript

1 Strippet ISTQB-terminologiliste engelsk-norsk v.2.2 til bruk under eksamen i Norge abstract test case acceptance acceptance criteria abstrakt testtilfelle Se høynivå testtilfelle akseptanse (godkjenning) akseptansekriterier Se også godkjenningskriterier (pass/fail criteria) acceptance testing akseptansetesting accessibility testing testing av tilgjengelighet accuracy nøyaktighet accuracy testing test av nøyaktighet acting (IDEAL) action word driven testing Se nøkkelord drevet testing actor aktør actual outcome virkelig resultat actual result virkelig resultat ad hoc review ad-hoc review Se uformell granskning ad hoc testing ad-hoc testing adaptability tilpasningsevne agile manifesto manifest om smidig programvareutvikling agile software development smidig programvareutvikling agile testing smidig testing algorithm test Se forgreningstesting alpha testing alfatesting ETM analytical testing analytisk testing analyzability analyserbarhet analyzer analysator anomaly anomali anti-pattern antimønster API (Application Programming Interface) testing API-testing arc testing forgreningstesting assessment report assessor atomic condition atomær betingelse attack angrep attack-based testing angrepsbasert testing attractiveness attraktivitet audit revisjon audit trail revisjonsspor Automated testware automatisert testvare ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 1 av 24

2 availability tilgjengelighet back-to-back testing sammenlignende test balanced scorecard baseline basislinje, baseline basic block Note basisblokk NB basis test set basis testsett bebugging Se (eng) fault seeding behavior oppførsel benchmark test referansetest bespoke software spesialutviklet programvare beta testing betatesting big-bang testing big-bang testing black-box technique svart boks teknikk black-box test design technique svart boks testdesignteknikk black-box testing svart boks testing blocked test case blokkert testtilfelle bottom-up testing nedenfra-opp-testing boundary value grenseverdi boundary value analysis grenseverdianalyse boundary value coverage grenseverdidekning boundary value testing grenseverditesting branch forgrening branch condition Se betingelse branch condition combination coverage betingelseskombinasjonsdekning branch condition combination testing betingelseskombinasjonstesting branch condition coverage betingelsesdekning branch coverage forgreningsdekning branch testing forgreningstesting buffer buffer buffer overflow bufferoverskridelse bug programfeil bug report programfeilrapport bug taxonomy taksonomi av feil bug tracking tool Se feilhåndteringsverktøy business process-based testing forretningsprosesstesting call graph kallgraf ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 2 av 24

3 Capability Maturity Model Integration Capability Maturity Model Integration capture/playback tool verktøy for innspilling og avspilling capture/replay tool Se verktøy for innspilling og avspilling CASE CASE orkortelse for Computer Aided Software Engineering CAST CAST Se også testautomatisering causal analysis årsaksanalyse cause-effect analysis årsak-virkningsanalyse cause-effect decision table årsak-virknings beslutningstabell cause-effect diagram årsak-virknings-diagram cause-effect graph årsak-virkningsgraf cause-effect graphing årsak-virkningsanalyse certification sertifisering change control endringskontroll change control board endringskontrollråd change management endringshåndtering changeability endringsvennlighet Se også vedlikeholdbarhet checker kontrollør checklist-based testing sjekklistebasert testing Chow's coverage metrics Chow s dekningsmål classification tree klassifikasjonstre classification tree method klassifikasjonstremetode clear-box testing Se hvit boks testing CMMI CMMI code kode code analyzer kodeanalysator Se statisk kodeanalysator code coverage kodedekning code-based testing kodebasert test co-existence koeksistens combinatorial testing kombinatorisk testing commercial off-the-shelf software standardprogramvare comparator komparator, sammenligningsverktøy compatibility testing kompatibilitetstesting compiler kompilator complete testing fullstendig test completion criteria sluttkriterier complexity kompleksitet ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 3 av 24

4 compliance samsvar compliance testing samsvartesting component komponent component integration testing komponentintegrasjonstest component specification komponentspesifikasjon component testing komponenttesting compound condition sammensatt betingelse concrete test case konkret testtilfelle concurrency testing samtidighetstest condition betingelse condition combination coverage betingelses-kombinasjon dekning condition combination testing betingelses-kombinasjon testing condition coverage betingelsesdekning condition determination coverage condition determination coverage condition determination testing condition determination testing condition outcome betingelsesresultat condition testing betingelsestesting ETM confidence interval konfidensintervall confidence test konfidenstest ) smoke test configuration konfigurasjon configuration auditing konfigurasjonsrevisjon configuration control konfigurasjonskontroll configuration control board (CCB) konfigurasjonskontrollråd configuration identification konfigurasjonsidentifikasjon configuration item konfigurasjonselement configuration management konfigurasjonsstyring configuration management tool konfigurasjonsstyringsverktøy configuration testing konfigurasjonstesting Se portabilitetstesting confirmation testing Se retest conformance testing overensstemmelsestesting Se samsvartesting consistency konsistens / motsigelsesfrihet ETM consultative testing konsultasjonstesting content-based model continuous representation kontinuerlig representasjon ETM control chart kontrolldiagram control flow kontrollflyt control flow analysis kontrollflytanalyse control flow graph kontrollflytgraf ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 4 av 24

5 control flow path sti (i programmet) control flow testing kontrollflyttesting ETM convergence metric konvergensmåling conversion testing konverteringstesting corporate dashboard cost of quality kvalitetskostnad COTS COTS coverage testdekning coverage analysis dekningsanalyse coverage item testdekningsenhet coverage measurement tool Se testdekningsverktøy coverage tool testdekningsverktøy critical success factor kritisk suksessfaktor Critical Testing Processes Critical Testing Processes CTP custom software CTP custom tool tilpasset verktøy cyclomatic number syklomatisk tall ETM daily build dashboard data definition data-driven testing spesialutviklet programvare se også (eng) bespoke software daglig bygging datadefinisjon datadrevet test data flow dataflyt data flow analysis dataflytanalyse data flow coverage dataflytdekning data flow testing dataflyttest data integrity testing test av dataintegritet data quality datakvalitet database integrity testing test av databaseintegritet dd-path dd-sti dead code ubrukt ( død ) kode Se også ikke utførbar kode debugger debugger debugging debugging debugging tool debuggingsverktøy ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 5 av 24

6 decision beslutning decision condition coverage beslutnings-betingelsesdekning decision condition testing beslutnings-betingelsestesting decision coverage beslutningsdekning, forgreningsdekning decision outcome beslutningsresultat decision table beslutningstabell decision table testing beslutningstabelltesting decision testing defect beslutningstesting defekt defect-based technique feilbasert teknikk defect-based test design technique feilbasert testdesignteknikk defect category defektkategori defect density feiltetthet Defect Detection Percentage (DDP) feilfinningsprosent (DDP) defect management feilhåndtering/feilstyring defect management committee feilstyringskomite defect management tool feilhåndteringsverktøy defect masking maskering av feil defect report feilrapport defect taxonomy taksonomi av defekter defect tracking tool feilforvaltningsverktøy defect triage committee defekt triage komite defect type defekttype definition-use pair definisjon-bruk-par deliverable leveranse Deming cycle Deming syklus design-based testing designbasert testing desk checking skrivebordstesting Se også statisk analyse development testing utviklingstesting deviation avvik deviation report avviksrapport diagnosing (IDEAL) dirty testing skitten testing documentation testing dokumentasjonstest domain domene domain analysis domeneanalyse driver driver ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 6 av 24

7 dynamic analysis dynamisk analyse dynamic analysis tool dynamisk analyseverktøy dynamic comparison dynamisk sammenligning dynamic testing dynamisk test effectiveness effektivitet efficiency yteevne efficiency testing EQM (European oundation for Quality Management) excellence model test av yteevne elementary comparison testing elementær sammenligningstest embedded iterative development model innebygd iterativt utviklingsmodell emotional intelligence emulator emulator entry criteria startkriterier entry point startpunkt equivalence class ekvivalensklasse equivalence partition ekvivalensklasse equivalence partition coverage ekvivalensklassedekning equivalence partitioning ekvivalensklasseinndeling error feil error guessing feilgjetting error seeding See fault seeding introduksjon av kunstige feil error seeding tool verktøy for introduksjon av kunstige feil error tolerance feiltoleranse establishing (IDEAL) etablering (IDEAL) evaluation evaluering exception handling unntakshåndtering eller feilhåndtering executable statement utførbar programinstruksjon exercised utført exhaustive testing fullstendig testing exit criteria sluttkriterier exit point sluttpunkt expected outcome forventet resultat expected result forventet resultat experience-based technique erfaringsbasert teknikk ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 7 av 24

8 experience-based test design technique erfaringsbasert testdesignteknikk experience-based testing exploratory testing erfaringsbasert testing eksplorativ testing extreme programming (XP) ekstrem programmering factory acceptance testing fail failover testing failure [enton] fabrikkakseptansetest å feile gjenopprettelsestesting problem failure mode feilmodus ailure Mode and Effect Analysis (MEA) ailure Mode and Effect Analysis (MEA) ailure Mode, Effect and Criticality Analysis (MECA) ailure Mode, Effect and Criticality Analysis (MECA) failure rate feilrate false-fail result feilaktig underkjent resultat false-negative result feilaktig negativt resultat false-pass result feilaktig godkjent resultat false-positive result feilaktig positivt resultat fault defekt fault attack See attack Se (eng ) attack fault density feiltetthet ault Detection Percentage (DP) feilfinningsprosent fault injection feilinjeksjon fault masking feilmaskering fault seeding feilsåing fault seeding tool feilsåingsverktøy fault tolerance feiltoleranse ault Tree Analysis (TA) feiltreanalyse feasible path utførbar sti feature kjennetegn ETM feature-driven development funksjonalitetsdrevet utvikling field testing felttest finite state machine tilstandsmaskin finite state testing tilstandsbasert testing fishbone diagram se årsaks-virknings-diagram formal review formell granskning frozen test basis frosset testbasis ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 8 av 24

9 unction Point Analysis (PA) funksjonspunktanalyse (PA) functional integration funksjonell integrasjon functional requirement funksjonelt krav functional test design technique funksjonell testdesignteknikk functional testing funksjonell testing functionality funksjonalitet functionality testing funksjonstesting glass box testing glassbokstesting se strukturell testing, hvit boks testing Goal Question Metric Goal Question Metric GQM GQM hardware-software integration testing maskinvare-programvare integrasjons testing hazard analysis fareanalyse heuristic evaluation heuristisk evaluering high level test case høynivå testtilfelle horizontal traceability horisontal sporbarhet hyperlink hyperlenke hyperlink test tool hyperlenketestverktøy IDEAL IDEAL impact analysis konsekvensanalyse incident hendelse incident logging hendelsesregistrering (også feilregistrering) incident management feilhåndtering incident management tool feilhåndteringsverktøy incident report problemrapport incremental development model trinnvis (inkrementell) utviklingsmodell incremental testing inkrementell testing independence of testing testingens uavhengighet infeasible path informal review umulig sti (eller vei) uformell granskning initiating (IDEAL) initiering (IDEAL) input inndata input domain inndata domene ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 9 av 24

10 input value insourced testing inspection inndataverdi insourced testing inspeksjon inspection leader inspeksjonsleder Se moderator inspector inspektør installability installerbarhet installability testing installasjonstesting installation guide installasjonsanvisning installation wizard installasjonsprosedyre instrumentation instrumentering instrumenter instrumenterer intake test inntakstest integration integrasjon integration testing integrasjonstest integration testing in the large systemintegrasjonstesting integration testing in the small komponentintegrasjonstesting interface testing grensesnitt-testing interoperability interoperabilitet interoperability testing interoperabilitetstest invalid testing negativ testing ETM Ishikawa diagram Ishikawa diagram isolation testing isolert testing item transmittal report frigivelsesrapport iterative development model iterativ utviklingsmodell key performance indicator keyword-driven testing nøkkelindikator for ytelsen nøkkelorddrevet testing LCSAJ LCSAJ LCSAJ coverage LCSAJ-dekning LCSAJ testing LCSAJ-testing lead assessor ledende revisor learnability lærbarhet learning (IDEAL) læring (IDEAL modellen) level test plan testplan for et testnivå ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 10 av 24

11 lifecycle model livssyklusmodell link testing linktesting load profile belastningsprofil load testing belastningstest load testing tool verktøy for belastningstest logic-coverage testing [Myers] hvit boks testing logic-driven testing logikkdrevet testing logical test case logisk testtilfelle low level test case lavnivå testtilfelle maintainability maintainability testing vedlikeholdbarhet vedlikeholdbarhetstesting maintenance vedlikehold maintenance testing testing under vedlikehold man in the middle attack mellommannangrep management review ledelsesgjennomgang manufacturing-based quality fremstillingsbasert kvalitet master test plan hovedtestplan, overordnet testplan, strategisk testplan maturity modenhet maturity level modenhetsnivå maturity model modenhetsmodell Mean Time Between ailures Mean Time Between ailures (MTB) Mean Time To Repair Mean Time To Repair (MTTR) measure mål measurement måling measurement scale målestokk memory leak minnelekkasje ETM methodical testing metodisk testing metric mål, metrikk migration testing migrasjonstesting Se konverteringstesting milestone milepæl mind map tankekart mistake feil ETM model-based testing modellbasert testing modeling tool modelleringsverktøy ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 11 av 24

12 moderator modified condition decision coverage modified condition decision testing modified multiple condition coverage moderator modifisert betingelsesbeslutningsdekning modifisert betingelsesbeslutningstesting modifisert sammensatt betingelsesdekning modified multiple condition testing modifisert sammensatt betingelsestesting module modul module testing modultesting monitor monitor monitoring tool overvåkingsverktøy monkey testing tilfeldig testing MTB MTB MTTR MTTR multiple condition sammensatt betingelse sammensatt betingelse (med AND, OR) multiple condition coverage sammensatt betingelsesdekning multiple condition testing sammensatt betingelsesdekning mutation analysis mutasjonsanalyse mutation testing mutasjonstesting, sammenlignende test ETM Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) N-switch coverage N-switch dekning N-switch testing N-switch testing negative testing negativ testing neighborhood integration testing integrasjonstesting i nabolaget non-conformity avvik non-functional requirement ikke-funksjonelt krav non-functional test design technique ikke-funksjonelle testdesignteknikk non-functional testing ikke-funksjonell testing off-the-shelf software standardprogram open source tool verktøy med åpen kildekode operability opererbarhet operational acceptance testing driftsakseptansetesting operational environment driftsmiljø ETM operational profile bruksprofil ETM operational profile testing operational profiling operational testing test basert på bruksprofil driftstesting ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 12 av 24

13 oracle orakel orthogonal array ortogonal matrise orthogonal array testing testing ved hjelp av ortogonale matriser outcome utgang output utdata output domain utdatadomene output value utdataverdi outsourced testing outsourced testing pair programming parprogrammering pair testing partesting pairwise integration testing parvis integrasjonstesting pairwise testing parvis testing pareto analysis paretoanalyse partition testing partisjonstesting Se ekvivalensklasseinndeling pass godkjent pass/fail criteria godkjenningskriterier path sti (rute) path coverage stidekning path sensitizing stivalg path testing stitesting peer review kollegagjennomgang performance ytelse performance indicator ytelsesindikator performance profiling ytelsesprofilering performance testing ytelsestesting performance testing tool phase containment ytelsestestverktøy fasebegrenset feilprosent phase test plan See also test plan testplan for et testnivå ETM planning poker planleggingspoker pointer peker portability portabilitet portability testing portabilitetstesting postcondition post-execution comparison post-condition sammenligning etter utførelsen ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 13 av 24

14 post project meeting prosjekt-oppsummeringsmøte precondition forbetingelse predicate predikat predicted outcome forutsagt utgang pretest Se (eng ) smoke test priority prioritet probe effect instrumenteringseffekt problem problem problem management problemhåndtering problem report problemrapport procedure testing prosedyretesting process prosess process assessment prosessvurdering ETM process-compliant testing testing i samsvar med en prosess process cycle test prosess-syklustest process improvement prosessforbedring process model prosessmodell product-based quality produktbasert kvalitet product risk produktrisiko production acceptance testing driftsakseptansetesting program instrumenter instrumenteringsverktøy program testing programtesting project prosjekt project retrospective prosjektretrospektiv project risk prosjektrisiko project test plan pseudo-random prosjekttestplan pseudo-random qualification kvalifisering quality kvalitet quality assurance kvalitetssikring quality attribute kvalitetsegenskap quality characteristic Se (eng) quality attribute quality control kvalitetskontroll quality gate kvalitets-milepæl quality management kvalitetsstyring ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 14 av 24

15 quality risk kvalitetsrisiko ETM RACI matrix RACI-matrise random testing tilfeldig testing Rational Unified Process Rational Unified Process ETM reactive testing reaktiv testing recorder sekretær record/playback tool capture/playback verktøy recoverability evnen til gjenopprettelse recoverability testing test av evnen til gjenopprettelse recovery testing test av evnen til gjenopprettelse ETM regression-averse testing testing for å unngå regresjon regression testing regresjonstesting regulation testing See compliance testing release note frigivelsesdokument reliability pålitelighet reliability growth model pålitelighetsmodell reliability testing pålitelighetstesting replaceability erstattbarhet requirement krav requirements-based testing kravbasert testing requirements management tool kravhåndteringsverktøy requirements phase kravspesifikasjonsfase resource leak (not in official English dictionary) ressurslekkasje resource utilization ressursbruk resource utilization testing ressursbrukstesting result resultat resumption criteria gjenopptakelseskriterier resumption requirements gjenopptakelseskrav re-testing retest retrospective meeting erfaringsmøte review granskning, gjennomgang, review review plan granskningsplan review tool verktøy for granskning reviewer revisor ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 15 av 24

16 risk risk analysis risk assessment risk-based testing risk category risk control risk identification risk impact risk level risk likelihood risk management risk mitigation risiko risikoanalyse risikovurdering risikobasert testing risikotype risikostyring risikoidentifikasjon risikoens konsekvens risikonivå risikoens sannsynlighet risikoledelse risikoreduksjon risk type risikotype robustness robusthet robustness testing test for robusthet root cause feilkilde root cause analysis årsaksanalyse RUP RUP safety sikkerhet safety critical system sikkerhetskritisk system safety testing sikkerhetstest sanity test smoke test scalability skalerbarhet scalability testing skalerbarhetstesting scenario testing scenariotest scorecard scribe sekretær ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 16 av 24

17 scripted testing scriptbasert testing scripting language scriptspråk SCRUM SCRUM security sikkerhet security testing sikkerhetstest security testing tool sikkerhetstestverktøy security tool sikkerhetsverktøy serviceability testing vedlikeholdbarhetstesting session-based test management session-based testing severity alvorlighetsgrad ETM Shewhart chart Shewhart chart short-circuiting kortslutning simulation simulering simulator simulator site acceptance testing site akseptansetesting ETM S SMART S smoke test pretest software programvare software attack programvareangrep Software ailure Mode and Effect Analysis (SMEA) Software ailure Mode Effect, and Criticality Analysis (SMECA) Se (eng) ailure Mode and Effect Analysis (MEA) Se (eng) ailure Mode and Effect, and Criticality Analysis (MECA) Software ault Tree Analysis (STA) Se (eng) ault Tree Analysis (TA) software feature software feature software integrity level programvarens integritetsnivå software lifecycle programvarelivssyklus Software Process Improvement prosessforbedring for programvare software product characteristic egenskap for programvareprodukt Se kvalitetsegenskap software quality software quality characteristic software test incident software test incident report Software Usability Measurement Inventory (SUMI) source statement specification specification-based testing programvarekvalitet egenskap for programvarekvalitet testhendelse hendelsesrapport SUMI kildeinstruksjon spesifikasjon spesifikasjonsbasert testing ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 17 av 24

18 specification-based technique spesifikasjonsbasert teknikk specification-based test design technique spesifikasjonsbasert testdesignteknikk specified input spesifisert input SPI software prosess forbedring stability stabilitet staged representation trinnvis fremstilling standard standard ETM standard-compliant testing testing i samsvar med en standard standard software standardprogram standards testing test mot standarder state diagram tilstandsdiagram state table tilstandstabell state transition tilstandsovergang state transition testing tilstandsbasert testing statement programinstruksjon statement coverage programinstruksjonsdekning statement testing programinstruksjonstesting static analysis statisk analyse static analysis tool statisk analyseverktøy static analyzer statisk analysator static code analysis statisk kodeanalyse static code analyzer statisk kodeanalysator static testing statisk testing statistical testing statistisk testing status accounting statusoppfølging STEP STEP storage minne, lagringsplass storage testing minnetesting stress testing stresstesting stress testing tool stresstestverktøy structural coverage strukturell dekning structural test design technique strukturell testdesignteknikk structural testing strukturell testing structure-based technique strukturbasert teknikk structure-based test design technique strukturbasert testdesign teknikk structure-based testing strukturbasert testing structured walkthrough strukturert gjennomgang ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 18 av 24

19 stub stubb subpath understi suitability velegnethet suitability testing test av velegnethet SUMI SUMI suspension criteria avbruddskriterier syntax testing syntakstesting system system system integration testing systemintegrasjonstest system of systems system av systemer system testing [Hetzel] systemtest Systematic Test and Evaluation Process Se (eng technical review See also peer review teknisk gjennomgang test test approach test tilnærming til test, testmetode ETM test architect testarkitekt test automation testautomatisering test basis testbasis test bed testomgivelse test case testtilfelle test case design technique testdesignteknikk test case specification testtilfelle spesifikasjon test case suite suite av testtilfelle test charter testoppgave test closure testavslutning test comparator sammenligningsverktøy test comparison testsammenligning test completion criteria sluttkriterier test condition testbetingelse test coordinator (not in official English dictionary) test control testkoordinator teststyring test coverage testdekning ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 19 av 24

20 test cycle testsyklus test data testdata test data preparation tool verktøy for å lage testdata test deliverable test design testleveranse testdesign test design specification testdesignspesifikasjon test design technique teknikk for testdesign, testdesignteknikk test design tool testdesign verktøy test director testdirektør test driven development testdrevet utvikling ETM test driver testdriver test environment testmiljø test estimation test estimering test evaluation report testevalueringsrapport test execution testgjennomføring test execution automation automatisering av testgjennomføring test execution phase testgjennomføringsfase test execution schedule kjøreplan test execution technique testutføringsteknikk test execution tool testutføringsverktøy test fail feilet test test generator testgenerator test harness testramme test implementation testimplementering test improvement plan testforbedringsplan test incident hendelse test incident report problemrapport test infrastructure testinfrastruktur test input testinput test item testelement test item transmittal report leveringsrapport ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 20 av 24

21 test leader testleder test level testnivå test log testlogg test logging testlogging test management testledelse test management tool testledelsesverktøy test manager testleder Test Maturity Model integration testmodenhetsmodell, integrert (TMMi) ETM test mission testformål test monitoring testoppfølging test object testobjekt test objective testmål test oracle [Adrion] testorakel test outcome testresultat test organization (not in official English terminology) testorganisasjon ETM test pass test performance indicator test phase test plan test planning Test Point Analysis (TPA) test policy godkjent test testkvalitetsindikator testfase testplan testplanlegging testpunktanalyse testpolicy test procedure test procedure specification testprosedyre også testmanuskript testprosedyre test process testprosess Test Process Group testprosessgruppe Test Process Improvement (TPI) testprosessforbedring ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 21 av 24

22 test process improvement manifesto manifest for forbedring av testprosessen test process improver forbedrer av testprosessen test progress report test framdriftsrapport test record testdagbok test recording testlogging test report testrapport, testsluttrapport test reproducibility gjentagbarhet av en test test requirement testkrav test result testresultat test rig testomgivelse test run testkjøring test run testløp test run log Se testlogg test scenario testscenario test schedule test fremdriftsplan test script testscript ETM test session test set test situation test specification test specification technique test stage test strategy testperiode testsett testsituasjon testspesifikasjon teknikk for testspesifikasjon testtrinn teststrategi test suite testsuite test summary report testsluttrapport test target testmål test technique testteknikk test tool testverktøy test type testtype testability testbarhet testability review testbarhetsgjennomgang testable requirement testbart krav tester tester testing testing test ware testmateriell ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 22 av 24

23 test ware thread testing three point estimation time behaviour TMMi testmateriell, testmateriale kjedetesting trepunktsestimering oppførsel vedr TMMi top-down testing opp-ned test Total Quality Management Total Quality Management TPG TPG TPI Next TPI Next TQM TQM traceability sporbarhet transactional analysis transaksjonsanalyse transcendent-based quality transcendent kvalitet understandability forståelighet unit enhet unit test framework rammeverk for enhetstesting unit testing enhetstesting, komponenttesting unreachable code ikke utførbar kode usability brukervennlighet usability testing use case use case testing brukbarhetstesting, brukervennlighetstesting, test av brukervennlighet brukstilfelle brukstilfelletesting user acceptance testing brukerakseptansetesting user-based quality user scenario testing brukersituasjonstesting user story brukerhistorie user story testing testing med brukerhistorier user test brukertest V-model V-modell validation validering value-based quality verdibasert kvalitet variable variabel verification verifisering ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 23 av 24

24 version control versjonskontroll vertical traceability vertikal sporbarhet volume testing volumtest walkthrough gjennomgang WAMMI WAMMI WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) white-box technique white-box test design technique Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) hvit boks teknikk hvit boks testdesignteknikk white-box testing hvit boks testing Wide Band Delphi wild pointer peker til intet Work Breakdown Structure walkthrough gjennomgang WAMMI WAMMI WBS Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) white-box technique white-box test design technique Website Analysis and MeasureMent Inventory (WAMMI) hvit boks teknikk hvit boks testdesignteknikk white-box testing hvit boks testing Wide Band Delphi wild pointer peker til intet Work Breakdown Structure ISTQB Terminologi norsk versjon 2.2N Side 24 av 24

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk

ITIL-ordliste og forkortelser. på norsk ITIL norsk ordliste, v1.0, 1. oktober 2012 basert på engelsk ordliste v1.0, 29. juli 2011 ITIL-ordliste og forkortelser på norsk Denne ordlisten kan lastes ned gratis. Se www.itil-officialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx

Detaljer

TDT4140 Systemutvikling Kompendium

TDT4140 Systemutvikling Kompendium TDT4140 Systemutvikling Kompendium Vegard Aas, 2006 Side 1 Innledning...4 1 Prosesser...5 1.1 Veikart for systemutvikling...5 1.1.1 Prosjektegenskaper...5 1.2 Prosesser...5 1.2.1 Fossefallmodellen (utvidet)...5

Detaljer

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013

Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 Veileder for virksomheter som skal gå fra ISO/IEC 27001:2005 til ISO/IEC 27001:2013 1 Innhold 1. Hva er et styringssystem for informasjonssikkerhet?... 3 2. Bakgrunn for revisjon av standarden... 4 3.

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2009-12-14 Listenummer: 15/2009 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 15/2009 Side: 1 av 163 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

HFC møte 1-2 oktober 2008

HFC møte 1-2 oktober 2008 HFC - forum for human factors in control Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 HFC møte 1-2 oktober 2008 SAK, FORMÅL Oppsummering

Detaljer

EKSAMEN I FAG TDT4175 INFORMASJONSSYSTEMER 24. mai 2004 Tid: kl. 0900-1200

EKSAMEN I FAG TDT4175 INFORMASJONSSYSTEMER 24. mai 2004 Tid: kl. 0900-1200 BOKMÅL Studentnummer:... Side 1 av 21 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR DATATEKNIKK OG INFORMASJONSVITENSKAP Faglig kontakt under eksamen: Jon Atle Gulla Tlf: 735 91847 EKSAMEN

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-12-12 Listenummer: 11/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 11/2011 Side: 1 av 120 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt.

Detaljer

Datavarehus og Data Mining. Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014

Datavarehus og Data Mining. Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014 Datavarehus og Data Mining Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014 Om oss Helge Rege Gårdsvoll Sjefskonsulent i BIM NTNU Indøk 09 Prosjekter: VPS Oslo Kommune DNB Storebrand Lasse

Detaljer

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry

Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry Radical Innovations in the Norwegian Banking Industry A historical study through 50 years Martha Gjessing Bakken Astri Agnalt Østmo Industrial Economics and Technology Management Submission date: June

Detaljer

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås,

System integration testing. Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, System integration testing Forelesning Systems Testing UiB Høst 2011, Ina M. Espås, Innhold Presentasjon Hva er integration testing (pensum) Pros og cons med integrasjonstesting Når bruker vi integration

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

Velkommen. SAP-Norge møtes i Sandefjord

Velkommen. SAP-Norge møtes i Sandefjord #sbnkonferansen Velkommen SAP-Norge møtes i Sandefjord Et ekstra tettpakket program på årets viktigste SAP-konferanse, toppet med tidligere rådgiver i Det Hvite Hus, sikkerhetsekspert og en internasjonal

Detaljer

Standardiseringsprosjekter og nye standarder

Standardiseringsprosjekter og nye standarder Annonseringsdato: 2011-07-08 Listenummer: 5/2011 Standardiseringsprosjekter og nye standarder Listenummer: 5/2011 Side: 1 av 144 01 Generelt. Terminologi. Standardisering. Dokumentasjon 01 Generelt. Terminologi.

Detaljer

Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01

Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01 Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01 www.bouvet.no/kurs KURS 2014 Kurs på alle nivåer Læring er det som driver

Detaljer

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden

Report No 09/10. The drivers of services on next generation networks. Leif B. Methlie Jon Iden Report No 09/10 The drivers of services on next generation networks By Leif B. Methlie Jon Iden SNF project no 6255 DEBUSSY Designing business models for value creation in heterogeneous network services

Detaljer

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014

Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 no. 8/2015 luftforurensing Bedre byluft Endringer i 2014 og forskningsresultater av prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2013-2014 Bruce Rolstad Denby 1), Ingrid Sundvor 2),

Detaljer

Per Eirik Aune. Curriculum Vitae. PERSONALIA: Født: 23.04.54 Sivil status: Samboer Adresse Rosenbergveien 27 B 0963 Oslo

Per Eirik Aune. Curriculum Vitae. PERSONALIA: Født: 23.04.54 Sivil status: Samboer Adresse Rosenbergveien 27 B 0963 Oslo Curriculum Vitae NØKKELKVALIFIKASJONER: PERSONALIA: Født: 23.04.54 Sivil status: Samboer Adresse Rosenbergveien 27 B 0963 Oslo Senior prosjektleder med erfaring fra prosjekt/programledelse, business prosess

Detaljer

Gå ikke glipp av tirsdagens program. Velkommen til SBN konferansen 2013!

Gå ikke glipp av tirsdagens program. Velkommen til SBN konferansen 2013! Velkommen Velkommen til SBN konferansen 2013! Mange kloke hoder har vært involvert i planleggingen av årets SBN konferanse, som startet allerede i februar. På årets konferanse møter du veldig mange dyktige

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

CASE verktøy. Systemutviklingsverktøy. Verktøyenes rolle. Hvorfor CASE verktøy. Eksempler på verktøy. Verktøyenes rolle

CASE verktøy. Systemutviklingsverktøy. Verktøyenes rolle. Hvorfor CASE verktøy. Eksempler på verktøy. Verktøyenes rolle CASE verktøy Systemutviklingsverktøy og litt om.net 09.03.04 Kirsten Ribu Computer Aided System Engineering: data-verktøy til utvikling og vedlikehold av data-systemer Eksempler: Microsoft Project Microsoft

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

Innhold. Del 1 Kvalitetsteori

Innhold. Del 1 Kvalitetsteori Innhold Innledning.................................................... 19 0.1 Bokens struktur........................................... 20 0.2 Bruk av rammer...........................................

Detaljer

Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01

Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01 Bouvet Norge AS. Sandakerveien 24C bygg D11, Postboks 4430 Nydalen, NO-0403 Oslo. Telefon (+47) 23 40 60 50. Faks: (+47) 23 40 60 01 www.bouvet.no/kurs KURS 2015 Kurs på alle nivåer Læring er det som driver

Detaljer

Ved Inngangen til Cyberspace ergonomisk tenkning inn i et nytt årtusen

Ved Inngangen til Cyberspace ergonomisk tenkning inn i et nytt årtusen At the gateway to Cyberspace ergonomic thinking in a new millennium Proceedings fra Nordiska Ergonomisälskapets Årskonferanse, 2000 Britannia Hotel, Trondheim, Norge mandag 23. til onsdag 25. oktober 2000

Detaljer

Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS

Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS Internasjonale trender og utvikling av programvare Arild Larsen, Unitech Power Systems AS Fremtidige arbeidsmetoder og anvendelse av programvare Kategorier av simuleringer Internasjonale utviklingstrekk

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE 2 AFFECTO ACADEMY - HVORDAN OPPNÅ ROI PÅ INVESTERINGEN? Mange svarer og sier at de har et bra verktøy som fungerer men utnyttes det virkelig? Utnyttes verktøyene på den måten

Detaljer

TOC. INTRODUCTION... page 2-3. SPEAKERS BIO... page 4-13. PRESENTATIONS... page 14-35. CLUBZONE... page 36. Page 2

TOC. INTRODUCTION... page 2-3. SPEAKERS BIO... page 4-13. PRESENTATIONS... page 14-35. CLUBZONE... page 36. Page 2 PROGRAM 2009 TOC INTRODUCTION... page 2-3 SPEAKERS BIO... page 4-13 PRESENTATIONS... page 14-35 CLUBZONE... page 36 Page 2 9Leder Takk for sist! Nå har det plutselig gått et år siden vi sist var samlet

Detaljer