Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for Kommunestyret i Radøy"

Transkript

1 Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle Floen AP Medlem Vidar Grindheim AP Medlem Karolina Vaktskjold H Medlem Eva Karin Klausen H Medlem John Magne Bauge H Medlem Audun Sylta H Medlem Henning Haugland H Medlem Arvid Kjærstad Aasgard KRF Medlem David Pletten Aasgard KRF Medlem Roy Bø FRP Medlem Trond Morten Marøy FRP Medlem Wenche Kalnes Tveranger FRP Medlem Frode Hervik V Medlem Geir Olav Repål V Medlem Silje Namtvedt SP Medlem Anne Berit Bø Palmesen SP Medlem Mai-Liss Sylta Møn SP Medlem Vigdis Villanger SP Medlem Oddmund Skjelvik SP Medlem Ingvill Taule SP Medlem Dag Sætre SP Medlem Elin Morken SP Medlem Forfall Parti Møtande varamedlem Sara Sekkingstad SP Elin Morken Birthe Haugland Frotaule V Geir Olav Repål Christel Villanger Håland H Karolina Vaktskjold Kenneth Murberg H Eva Karin Klausen

2 Finn Frantzen KRF David Pletten Aasgard Vigdis Villanger (SP) gjekk frå møtet kl, 19.30, og vart erstatta av Martin Soltveit, som deltok i handsaminga av sakene 01/2014til og med sak 06/2014. Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, møtesekretær Arthur Kleiveland To representantar for Telemarksforsking, Kjetil Lie og Tor Erik Baksås, orienterte om kommunestruktur-prosjektet. TACO-DIALOG: Under kommunestyret var det taco-dialog mellom ungdomsrådet og politikarane, som ein forsmak på demokrativeka som ungdomsrådet skal gjennomføra i mars. Etter å ha servert taco drøfta ungdomane viktige ungdomsspørsmål i ein bordkonferanse med politikarane. Sentrale tema i dialogen var skule, ungdomsmiljø og kommunesamanslåing. Underskrifter: Jon Askeland Ordførar Arthur Kleiveland Møtesekretær Sakliste Saknr Tittel 01/2014 Meldingar og referatsaker 02/2014 Festeavgift for graver /2014 Retningsliner for tildeling av startlån 04/2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå /2014 Søknad om salsløyve frå AS Vinmonopolet 06/2014 Nordhordland Utviklingsselskap IKS - endring av selskapsavtale 07/2014 Framtidig kommunestruktur i regionen

3 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 01/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/257 Meldingar og referatsaker Forslag til vedtak: Meldingane vert tekne til følgje Saksopplysingar: a. Årsmelding og rekneskap Nordhordland kemnerkontor b. Kontrollutvalet møtebok 21.januar 2014 c. Kontrollutvalet møtebok 19.nov d. Kontrollutvalet årsrapport Kommunestyret i Radøy - 01/2014 KS - behandling: Kommunestyret tok meldingar og referatsaker til følgje. KS - vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til følgje

4 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 02/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/298 Festeavgift for graver 2014 Forslag til vedtak: Festeavgifter for graver for 2014 vert fastsett slik: Feste av grav pr år (inntil 60 år) Feste av grav pr år (over 60 år) Feste av særskilt grav (20 år) Saksopplysingar: Iflg gravferdslova 21, 2. lekken skal festeavgift for graver fastsetjast av kommunestyret, etter fremlegg frå fellesrådet, i vårt tilfelle soknerådet, då vi berre har eitt sokn. I møte i Radøy sokneråd , sak 24/2013 vart det vedteke å tilrå følgjande festeavgifter for 2014: Feste av grav pr år (inntil 60 år) Feste av grav pr år (over 60 år) Feste av særskilt grav (20 år) Formannskapet Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FS-003/014 Vedtak: Festeavgifter for graver for 2014 vert fastsett slik: Feste av grav pr år (inntil 60 år) Feste av grav pr år (over 60 år) Feste av særskilt grav (20 år)

5 Kommunestyret i Radøy - 02/2014 KS - behandling: Audun Sylta (H) er dagleg leiar i Radøy sokn, og vart erklært ugild i saka. Han deltok difor ikkje i handsaminga. Formannskapstilrådinga vart samrøystes vedteken. KS - vedtak: Festeavgifter for graver for 2014 vert fastsett slik: Feste av grav pr år (inntil 60 år) Festeav grav pr år (over 60 år) Feste av særskilt grav (20 år)

6 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 03/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/535 Retningsliner for tildeling av startlån Forslag til vedtak: Retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune vert vedtekne slik dei ligg føre. Rådmannen kjem attende før sommaren 2014 med ei orientering om korleis startlånordninga vert praktisert, og kjem med refleksjonar om ei eventuell utviding av ordninga. Saksopplysingar: Radøy kommune har nytta seg av Husbanken si ordning med lån til vidare utlån, såkalla startlån. Startlånsordninga er meint å vera ei ordning for dei som slit med å etablera seg på bustadmarknaden eller har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Kommunen tek mot søknader og handsamar desse. Husbanken sine retningsliner seier at økonomisk vanskelegstilte husstandar, barnefamiliar, einslege forsørgjarar og flyktningar kan søkje startlån. Den einskilde kommune kan laga sine eigne retningsliner for tildeling av startlån. Radøy kommune har ikkje hatt eigne retningsliner, men det har likevel etablert seg ein forvaltningspraksis, m.a. at ein ikkje gir fullfinansiering gjennom startlån. Ein har i avgrensa grad følgt Husbanken sine retningsliner når det gjeld den økonomiske situasjonen til søkjarane. I praksis har startlån i mange tilfelle vore ei rimeleg toppfinansiering av bustadkjøp. I vedteke budsjett for 2014 er det sagt at det skal lagast nye retningsliner for tildeling av startlån, gjeldande frå Rådmannen har arbeidd med nye retningsliner, og legg no desse fram for politisk godkjenning. Retningslinene er lagt opp til å vera rimeleg enkle, men samstundes tydelege i innrettinga. Det kjem klårt fram at startlånsordninga har ein sosial profil, og at den er retta mot grupper med varig svak økonomi. Unge i etableringsfasen, som har høve til å byggja seg opp eigenkapital over tid, vil til dømes falla utanfor ordninga. Det er også sett fram klåre inntektsgrenser, knytt mot grunnbeløpet i folketrygda, for tildeling av startlån. Når innretninga er mot grupper med varig svak økonomi, må grensene bli etter måten låge. Inntektsgrensene er knytt mot G for å halda sleppa justering med endra løns- og

7 pensjonsnivå. Det går også klårt fram at startlån er ein avgrensa ressurs, og at søknader kan bli avslegne grunna manglande midlar. Vidare peikar retningslinene på at bustader finansert med startlån skal ha nøktern standard, og at tilmåling av lån skal liggja innafor 100% av kjøpesum eller tilsvarande verdi. Rådmannen har også valt å halda fast på den etablerte praksisen om at kommunen berre yter startlån som toppfinansiering, og at lån ikkje kan vera større enn kr Husbanken sine retningsliner seier ingenting om slike avgrensingar, men rådmannen meiner det er viktig å avgrensa risikoen kommunen tek på seg. Sjølv om Husbanken har ei ordning med tapsdeling, vil kostnadene ved tap på startlån kunna bli betydelege. Ved å avgrensa storleiken på tildelinga, held ein kommunen sin risiko på rimeleg lågt nivå. Rådmannen har ikkje sett grunnlag for å leggja retningslinene ut på høyring, men NAV Radøy har gitt ei positiv vurdert av framlegget. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune vert vedtekne slik dei ligg føre Formannskapet Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om framlegget til endringar i retningsliner for tildeling av startlån. Dei nye endringane er ei betydeleg innstraming og inneber at langt færre enn før vil koma inn under kriteria for å få startlån. Startlån-ordninga vil i stor grad ha ein sosial tilpassing som er retta mot «varig vanskelegstilte». I fjor hadde Radøy kommune åtte millionar kroner til utlån, i år er det vedteke ei ramme på tre millionar kroner i startlån. Av denne summen er det alt brukt ein million kroner for å dekka inn førehandstilsagn som vart gjeve i Dermed står det to millionar kroner igjen til tildeling av nye startlån i Økonomisjefen svara på spørsmål at det er mogleg for kommunen å søkja om utvida startlån-ramme i løpet av året, dersom politikarane ønskjer det. Kenneth Murberg (H) ser behov for ei todeling av startlån-ordninga, der ein del i større grad er retta inn mot å få ungdom til etablera seg i Radøy. Etter drøftingar i formannskapet vart det sett fram følgjande tilleggsframlegg: «Rådmannen kjem attende før sommaren 2014 med ei orientering om korleis startlånordninga vert praktisert, og legg fram refleksjonar om ei eventuell utviding av ordninga». Rådmannen si tilråding, med tilleggsframlegg sett fram i møtet, vart samrøystes vedteke. FS-002/014 Vedtak: Retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune vert vedtekne slik dei ligg føre. Rådmannen kjem attende før sommaren 2014 med ei orientering om korleis startlånordninga vert praktisert, og kjem med refleksjonar om ei eventuell utviding av ordninga.

8 Kommunestyret i Radøy - 03/2014 KS - behandling: Morgan Taule (A) meiner framlegget til retningsliner for startlån er for snevre og tok til ordet for at kommunen i større grad må nytta seg av startlån i kombinasjon med Husbanken sine øvrige tilskotsordningar. På vegne av Radøy Ap kom Taule med endringsframlegg til punkt 2a i framlegg til retningsliner: 2) Kven kan få startlån Startlån kan til vanleg gjevast til a) unge i etableringsfasen med låg inntekt b) einslege forsørgjarar c) funksjonshemma d) flyktningar eller personar med opphaldsløyve på humanitært grunnlag e) andre med varige økonomisk utfordringar I formannskapet si tilråding har 2a i framlegget til retningsliner denne ordlyden: Startlån kan til vanleg gjevast til «unge i etableringsfasen med låg inntekt, og som heller ikkje vil ha høve til å opparbeida seg eigenkapital over tid». Rådmannen kom i kommunestyret med følgjande endringsframlegg til punkt 2a i retningslinene: Startlån kan til vanleg gjevast til «unge i etableringsfasen med låg inntekt, og som heller ikkje vil ha høve til å opparbeida seg eigenkapital innan rimeleg tid.» Rådmannen trekte seinare framlegget. Formannskapstilrådinga, med Radøy Ap sitt endringsframlegg, vart samrøystes vedteke. KS - vedtak: Retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune vert vedtekne slik dei ligg føre, med dei endringar som vart gjort i møtet. Rådmannen kjem attendefør sommaren 2014 med ei orientering om korleis startlån-ordninga vert praktisert, og kjem med refleksjonar om ei eventuell utviding av ordninga. Vedlegg: Retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune.pdf (L)(195355)

9 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 04/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/537 Ny pensjonsordning for folkevalde frå Forslag til vedtak: Radøy kommune melder folkevalde inn i fellesordninga for kommunalt tilsette. Saksopplysingar: Folkevalde i dei fleste kommunane i Noreg har inntil vore tilslutta «Pensjonsordninga for folkevalde». I Radøy kommune er det berre ordførarane som har vore tilslutta ordninga. Ordninga har hatt særlege reglar for oppteningstid og pensjonsalder i høve til andre kommunalt tilsette. Frå er det sett i verk endringar i «Forskrift om pensjonsordningar for folkevalde». Dette fører til at Radøy kommune må velja mellom to ulike ordningar for folkevalde, og dette er meint å vera eit varig val: 1. Innmelding i den ordinære tenestepensjonsordninga for dei tilsette Dette gir er ein alderspensjon som er ei brutto, livsvarig årleg yting, tilsvarande som for dei tilsette i kommunen, med nokre tilpassingar i høve til den ordinære fellesordninga. Uføre- og etterlatt-ytingar vil vera som i den ordinære ordninga for tilsette. 2. Særskilt pensjonsordning etter mønster av ordninga for stortingsrepresentantar Alderspensjonen vil vera ei netto, livsvarig årleg yting. Uføre- og etterlatt-ytingar vil vera som i den ordinære ordninga for tilsette. Eit viktig skilje er altså at den ordinære ordninga er ei brutto ordning, medan stortingsordninga er ei netto ordning. Kva er så skilnaden på netto og brutto? Ei brutto ordning er ei utrekning medrekna Folketrygda, der Folketrygda og tenestepensjonen til saman skal gi 66% av løn ved avgang. I ei brutto ordning vert såleis tenestepensjonen samordna med Folketrygda. Ei netto ordning er ei yting som kjem i tillegg til folketrygda, også kalla ein påslagsmodell. Her kan ein ikkje sikkert seia kva nivå ein faktisk endar på. I ei netto ordning er det ikkje samordna med Folketrygda.

10 Når kommunestyret skal vurdera kva ordning ein skal velja, bør det gjerast eit langsiktig, strategisk val: Skal vi ha ei ordning som om ordføraren er 1. ein stortingsrepresentant 2. offentleg tilsett i kommunen. Det må også vurderast kva rettar og ytingar dei ulike ordningane gir, og kva kostnader ordningane påfører kommunen. Ulempa er at det ikkje finst sikre svar på dette. Matrisa nedanfor gir eit oversyn: Kva er billegast for kommunen? Kva løner seg for dei folkevalde Høve til å ta ut AFP Offentleg tilsett Stortingsordning Det er gjennomsnittet i det Fokevalde er ei «dyrare» totale fellesskapet som gruppe enn gjennomsnittet i bestemmer premien. fellesordninga. Folkevalde er ei «dyrare» Trass i at ei dårlegare yting til gruppe enn gjennomsnittet i vanleg ville vore billegare fellesordninga med tilsette. (gitt alt anna likt), vert dette Fordi premien blir utjamna vegd opp av at fellesskapet i saman med dei andre tilsette denne ordninga berre er i kommunen, vil det vera (dyre) folkevalde. billegast å melda folkevalde inn i ordninga. Ulike rekneeksempel syner at I dei tilfelle der folkevalde alt fellesordninga vil vera har full opptening i ei lønsam for dei aller fleste. offentleg tenestepensjonsordning, og avsluttar karriera som tilsett i offentleg sektor, kan stortingsordninga vera lønsam. Det er fordi dette er ei netto ordning, som kjem i tillegg til offentleg tenestepensjon. Aldersgrensa blir 70 år i ny Ikkje høve til AFP. Men høve ordning, mot tidlegare 65 år. til fleksibel alderspensjon Det blir høve til å gå av ved som i Folketrygda, dvs lågare 65. år. Kommunen kan også årleg pensjon ved tidleg inngå avtale om AFP frå 62 - uttak. 65 år. Oppstillinga er henta frå KLP. Det ser ut til at ei ordning saman med andre kommunalt tilsette gir lågast kostnad for kommunen, og som regel høgast yting for den folkevalde. I nokre tilfelle kan likevel stortingsordninga gi best yting.

11 Oppsette rettar og løpande pensjonar følgjer den gamle ordninga. Etter ei samla vurdering meiner rådmannen at Radøy kommune skal melda folkevalde inn i fellesordninga med dei andre tilsette i kommunen. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune melder folkevalde inn i fellesordninga for kommunalt tilsette Formannskapet Denne saka omhandlar pensjonsordning for folkevalde. Ordførar Jon Askeland sa seg ugild, og deltok ikkje i handsaminga av denne saka. Varaordførar Ann Christin Hoen overtok som møteleiar i saka. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. FS-004/014 Vedtak: Radøy kommune melder folkevalde inn i fellesordninga for kommunalt tilsette. Kommunestyret i Radøy - 04/2014 KS - behandling: Denne saka omhandlar pensjonsordning for folkevalde. Ordførar Jon Askeland sa seg ugild og deltok ikkje i handsaminga av denne saka. Varaordførar Ann Christin Hoen overtok som møteleiar i saka. Rådmannen orienterte om ulike løysingar, og oppsummerte at det ser ut til å vera billegast for kommunen og beste for folkevalde åvera med i fellesordninga for kommunalt tilsette. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Radøy kommune melder folkevalde inn i fellesordningafor kommunalt tilsette.

12 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 05/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Lisbeth Toppe Alvær 14/538 Søknad om salsløyve frå AS Vinmonopolet Forslag til vedtak: 1. AS Vinmonopolet får salsbevilling for alkoholhaldig drikk med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volum prosent i Radøy kommune, jf. alkohollova Kommunestyret vedtar lokalisering etter eigen søknad, jf. alkohollova Salsbevillinga gjeld fram til , jf. alkohollova 1-6. Saksopplysingar: På bakgrunn av at styret i AS Vinmonopolet avgjorde at det kan etablerast vinmonopolutsal på Manger, søkjer AS Vinmonopolet om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volumprosent. I søknaden vert det opplyst at planen er å etablera ein sjølvbetent butikk, med mindre Vinmonopolet mottar melding om at kommunen ønskjer å stilla vilkår om sal over disk. Vinmonopolet ønskjer å starta arbeidet med å finna eigna lokale så raskt som mogleg, og opplyser i søknaden at dei vil annonsera etter ledige lokale i media parallelt med søknadsprosessen. Vinmonopolet vil koma attende til kommunen med eigen søknad om godkjenning av lokalisering av butikken, jf. alkohollova 3-3, og tek sikte på å opna butikk i andre halvår av Det følgjer av alkohollova 1-6 at salsbevilling til AS Vinmonopolet kan gjevast for fire år om gongen, med opphøyr seinast 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Vinmonopolet sine opningstider skal vera i tråd med regelverket, jf. alkohollova 3-4. Spørsmål om etablering av vinmonopolutsal på Manger vart handsama politisk i I KS-sak 037/05, , gjorde kommunestyret vedtak om å søkja Vinmonopolet om etablering av utsal på Manger. Kommunen sendte søknad , men denne vart ikkje innvilga. Kommunen mottok søknad om salsbevilling frå AS Vinmonopolet I tråd med alkoholloven 1-7 har søknaden vore på høyring hjå NAV Radøy og Politiet, som begge har kome med uttale i saka. Vurdering: Ei vurdering av søknad om etablering av vinmonopolutsal på Manger må ta omsyn til både næringsforhold og ruspolitiske argument. Å etablera eit vinmonopolutsal vil kunne ha ein gunstig effekt på næringsutviklinga på Manger, t.d. ved at kundar som elles ville reist til polutsal i Knarvik, no

13 også vil gjera øvrige innkjøp på Manger. Såleis kan etablering av eit vinmonopolutsal redusera handelslekkasje til Knarvik. Etablering av vinmonopolutsal vil også ha ein gunstig effekt på å oppretthalda næringsaktivitet lokalt, ved at nye aktørar etablerer seg i Manger sentrum. Dette var sentrale argument då kommunestyret i 2005 vedtok å søkja om etablering av vinmonopol på Manger. Etablering av eit vinmonopol på Manger vil også vera eit bidrag til det lokale tenestetilbodet som er etterspurt av mange innbyggjarar. Sett frå ein ruspolitisk ståstad må ein ta omsyn til at ein ved å gjera tilgangen på alkoholhaldige drikkevarer enklare, også kan påverka grad av rusmiddelmisbruk. I dag er nærmaste vinmonopolutsal lokalisert i Knarvik. I Ruspolitisk handlingsplan for Radøy kommune ( ) heiter det at: «Det er godt dokumentert at dei mest effektive førebyggjande verkemidla er det som reduserer tilgjenge til alkohol». Også NAV Radøy viser til liknande argumentet i sin høyringsuttale: «NAV er av den oppfatning at etablering av eit pol på Manger ikkje vil væra med på å redusera alkoholkonsumet, heller det motsette. Vi har dei siste åra merka ein auke i rusmiddelbruk hjå fleire av våre brukarar. ( ) Og etablering av eit vinmonopol vil etter vår oppfatning kunne være med på å auke desse problema». NAV uttalar også at etablering av eit vinmonopolutsal på ein liten plass som Manger ikkje vil vera ein positiv faktor i nærmiljøet, ved at det kan tiltrekka seg element i form av rus og bråk. Hovudmålet i Ruspolitisk plan er at «Radøy kommune skal redusere og motverke misbruk av rusmiddel gjennom førebyggjande arbeid». Strategien i planen er å førebyggja at ungdom under 18 år rusar seg, oppnå betre samhandling mellom kommunen sine tenesteytarar, og tilby rusmisbrukarar heilskapleg oppfølging og rehabilitering. Søknaden har vore på høyring til Politiet, som uttalar at dei «ikkje har merknader til at salsløyve vert gjeve til AS Vinmonopolet i forbindelse med etablering av butikk på Manger, Radøy kommune». På bakgrunn av ein heilskapleg vurdering har rådmannen funnet å tilrå at det vert gjeve salsbevilling til AS Vinmonopolet i Radøy kommune. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. AS Vinmonopolet får salsbevilling for alkoholhaldig drikk med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volum prosent i Radøy kommune, jf. alkohollova Kommunestyret vedtar lokalisering etter eigen søknad, jf. alkohollova Salsbevillinga gjeld fram til , jf. alkohollova FORMANNSKAPET Ann Christin Hoen (Ap) ønskjer attendemelding frå politiet om eventuelle negative verknader og endringar i lokalmiljøet etter at vinmonopol-utsal er kome i drift. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. FS-008/14 VEDTAK: 1. AS Vinmonopolet får salsbevilling for alkoholhaldig drikk med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volum prosent i Radøy kommune, jf. alkohollova Kommunestyret vedtar lokalisering etter eigen søknad, jf. alkohollova 3-3.

14 3.Salsbevillinga gjeld fram til , jf. alkohollova 1-6 Kommunestyret i Radøy - 05/2014 KS - behandling: Etter eit ordskifte der argument for og mot polutsal vart fremja, vart det røysta over formannskapet si tilråding i saka. Formannskapstilrådinga vart vedteken med 21 røyster mot 4 røyster (David Pletten Aasgard, Arvid Kjærstad Aasgard, begge KrF, Oddmund Skjelvik, Sp, Karolina Vaktskjold, Høgre). KS - vedtak: 1.AS Vinmonopolet får salsbevilling for alkoholhaldig drikk med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volum prosent i Radøy kommune, jf. alkohollova Kommunestyret vedtar lokalisering etter eigen søknad, jf. alkohollova Salsbevillinga gjeld fram til , jf. alkohollova 1-6. Vedlegg: Radøy kommune - salsbevilling.docx (L)(195416) Uttale frå Radøy lensmannskontor Uttale i høve etablering av Vinmonopol på Manger - NAV

15 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 06/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/539 Nordhordland Utviklingsselskap IKS - endring av selskapsavtale Forslag til vedtak: Radøy kommune godkjenner endringane i 5 STYRET i selskapsavtalen til Nordhordland Utviklingsselskap IKS slik styret og Representantskapet i NUI føreslår. 5 blir dermed slik: 5 STYRET 5-1 Styret består av tre medlemar og to varamedlemar. 5-2 Styret vert valde av Representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar. 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap. Saksopplysingar: Bakgrunn for prosjektet Viser til gjeldande selskapsavtale for Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) og til: 5 STYRET 5-1 Styret er sett saman av 3 medlemer med personlege varamedlemer. Styret sine medlemmer vert valde for 2 år mellom eigarkommunane sine administrasjonssjefar/rådmenn/assisterande rådmenn. Styret i NUI er altså samansett av 3 medlemar med personlege varamedlemar, og skal veljast blant eigarkommunane sine administrasjonssjefar/rådmenn/assisterande rådmenn. Forvaltningslova 6 fekk ein ny bestemmelse som tredde i kraft 1. november 2011 om at ingen kommunalt tilsette eller folkevalde skal handtera saker i kommunen som gjeld eit selskap der dei sjølve er styremedlem, også der selskapet er fullt ut eigd av kommunen. Den nye regelen om «automatisk» inhabilitet er ei innskjerping av habilitetsreglane. Dette gjeld både for folkevalde og kommunalt tilsette, herunder rådmenn. Eit notat KS-advokatane har fått utarbeidd (JSE ) «Nye reglar om inhabilitet i forvaltningslova og konsekvensar med dette», samt KS-skrivet «Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak» belyser dette. Notatet seier noko om verknad for personar som sit i styre i IKS-selskap, men er ikkje eintydig lett å forstå. Det kan t.d. vera skilnad mellom oppgåver der styret deltek i saksførebuingar / -utgreiingar, og der styret berre har som oppgåve å forvalta selskapet og sjå til at verksemda vert drive i samsvar

16 med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet og andre retningsliner og vedtak som er gjort av representantskapet. Styret i NUI handsama problemstillinga i styremøte 1/2013 torsdag 4. april 2013 og vedtok at dagleg leiar NUI skulle be om ei konkret vurdering frå KS Bedrift. KS Bedrift har gjort ei vurdering og drøftar bl.a. om når selskapet er part i saka eller ikkje, og at det må føreligga reell tilknyting for å bli rekna som part i saka. Deira tilråding er uansett at ein søkjer å unngå å koma i ein konflikt- / interessesituasjon der det kan bli stilt spørsmål om habiliteten, og at eit styre vert valt ut i frå den kompetanse styremedlemar har, framfor kva eigar dei representerer. Representantskapet i NUI handsama spørsmålet i møte 1/2013 fredag 14. juni, og bad om at valnemnda skulle føreslå nytt styre for NUI i samband med Representantskapsmøte 2/2013, 9. desember, dersom ein fann at styret burde bytast ut grunna habilitetsproblem ved å la rådmenn sitja i styret. Styret i NUI drøfta med bakgrunn i dette saka på nytt i styremøte 2/2013 måndag 7. oktober og vedtok samrøystes dette: «Styret meiner det kan vera problematisk for rådmenn (og ordførarar) å sitja i styret grunna nye reglar i forvaltningslova om inhabilitet. Styret viser til KS-notat om endra reglar om inhabilitet i forvaltningslova og konsekvensar med dette samt KS-skriv «Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt / fylkeskommunalt eide selskaper og foretak». Styret har gjort ei eigenvurdering av habilitetsspørsmålet, og har gjort den vurderinga at ein sikkert kan navigera gjennom dette på eit vis, men styret ynskjer ikkje at det skal såast tvil om styret sin habilitet i enkelt saker i framtida. Dette vil kunne unngåast ved at rådmenn (og ordførarar) bevisst ikkje går direkte inn i denne typen selskapsstyre. Styret ber derfor om at valnemnda i arbeidet med å finna styre for neste periode ( ) vurderer habilitetsspørsmålet, og om det ikkje bør veljast andre medlem enn rådmenn (og evt. ordførarar).» I Representantskapsmøte 2/2013 måndag 9. desember 2013 skulle ein velja nytt styre for NUI. Det kom fram i møtet at endringar i selskapsavtalen må godkjennast av alle medlemskommunane ( 12-1) grunna at ein no går bort i frå å velja blant rådmenn ( 5). Representantskapet utsette derfor saka og vil handsama den i ekstraordinært Representantskap så fort som mogeleg. Representantskapet vedtok samrøystes: «Selskapsavtalen må endrast. Representantskapet ber om at styret lagar utkast til endring i selskapsavtalen og legg dette fram for godkjenning i eigarkommunane.» Styret i selskapet har i ekstraordinært styremøte tysdag 21. januar 2014 handsama endringa og føreslår at 5 STYRET vert endra frå: 5-1 Styret er sett saman av 3 medlemer med personlege varamedlemer. Styret sine medlemmer vert valde for 2 år mellom eigarkommunane sine administrasjonssjefar/rådmenn/assisterande rådmenn. 5-2 Styret konstituerer seg sjølv. 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er tilstades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap. til: 5 STYRET 5-1 Styret består av tre medlemar og to varamedlemar. 5-2 Styret vert valde av Representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar

17 og nestleiar. 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune godkjenner endringane i 5 STYRET i selskapsavtalen til Nordhordland Utviklingsselskap IKS slik styret og Representantskapet i NUI føreslår. 5 blir dermed slik: 5 STYRET 5-1 Styret består av tre medlemar og to varamedlemar. 5-2 Styret vert valde av Representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar. 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap FORMANNSKAPET Ordførar Jon Askeland er leiar i representantskapet i Nordhordland Utviklingsselskap IKS, og sa seg difor ugild i saka. Han deltok ikkje i handsaminga, og varaordførar Ann Christin Hoen overtok møteleiinga i denne saka. Frode Hervik (V) stilte spørsmål ved om det er for lite med tre medlemar i styret i eit sentralt organ som Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Rådmann Jarle Landås viste til at Nordhordland Utviklingsselskap IKS har relativt liten portefølgje å forvalta, men kan ha potensiale for vekst. Dersom NUI skulle få tillagt forvaltninga av eit regionalt helsehus, og då vil det vera grunnlag for å vurdera endringar i selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. FS-010/14 VEDTAK: Formannskapet godkjenner endringane i 5 STYRET i selskapsavtalen til Nordhordland Utviklingsselskap IKS slik styret og Representantskapet i NUI føreslår. 5 blir dermed slik: 5 STYRET 5-1 Styret består av tre medlemar og to varamedlemar. 5-2 Styret vert valde av Representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar.

18 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap. Kommunestyret i Radøy - 06/2014 KS - behandling: Ordførar Jon Askeland er leiar i representantskapet i Nordhordland Utviklingsselskap IKS, og sa seg difor ugild i saka. Han deltok ikkje i handsaminga, og varaordførar Ann Christin Hoen overtok møteleiinga i denne saka. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Radøy kommune godkjenner endringane i 5 STYRET i selskapsavtalen til Nordhordland Utviklingsselskap IKS slik styret og Representantskapet i NUI føreslår. 5 blir dermed slik: 5 STYRET 5-1 Styret bestårav tre medlemar og to varamedlemar. 5-2 Styret vert valdeav Representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar. 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap. Vedlegg: NUI selskapsavtale Inhabilitet i forvaltningslova nye reglar konsekvensar KS Bedrift - vurdering habilitet

19 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 07/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 Framtidig kommunestruktur i regionen Forslag til vedtak: Kommunestyret tek rapportane «Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland» og «Nordhordland - kommunestruktur 2015 (Avgjerdsgrunnlag for val av vidare prosess - fase 2.1)» frå Telemarksforsking til orientering. Radøy kommune ønskjer å vera med i den vidare prosessen med utgreiing av samanslåing (samanslåingsløpet). Prosessen vil bli tilpassa statlege signal som måtte koma i tida framover. Saksopplysingar: Bakgrunn for prosjektet Hausten 2010 gjorde kommunane (Fedje har kopla seg på etterpå) vedtak om at ein ynskjer å delta i felles utgreiing om framtidig kommunestruktur i Nordhordlandsregionen og oppmodar Regionrådet til å stå for prosessen med utgreiinga. Bakgrunnen for dette var at behovet for interkommunalt samarbeid auka på fleire område, t.d. innanfor helse ved Samhandlingsreforma. Generelt auka behov for samarbeid gjorde at spørsmålet om endring i kommunestruktur igjen vart eit aktuelt spørsmål. Regionrådet har følgt opp dette i møte der ein ber om at det vert søkt om midlar til prosjektet slik at ein kan drive det vidare. Det er no utarbeida to rapportar av Telemarkforsking som gir eit grunnlag for om ein ynskjer å delta i vidare utgreiing om eventuell kommunesamanslåing. Utgreingar som er gjort så langt Rapport 1- Nye samhandlingsreformer og strukturendringar i Nordhordland Denne rapporten vart lagt fram i juni 2013.Rapporten ser på dei regionale utviklingstrekka kva gjeld befolkningsutvikling historisk og framskrive, reiseavstandar og næringsutvikling. Den ser også litt på endringar i kommunale oppgåver dei siste åra, der samhandlingsreforma står sentralt. Det er vurdert tre ulike alternativ til kommunestruktur. Fortsetja som i dag med 9 sjølvstendige kommunar og ha ulike samarbeidstiltak. Samanslåing av alle dei 9 kommunane Samanslåing av to eller fleire kommunar

20 Rapporten seier at alle desse alternativa kan veljast. Dersom ein ønskjer å fortsetja som i dag, så må samarbeidet mellom kommunane få ei meir einsarta styring. Dette for å sikra at den politiske og demokratiske dimensjonen vert betre ivaretatt. Full samanslåing av alle kommunane vil vera det som gir mest robuste fagmiljø på fleire tenesteområde. Dersom ein går for eit slikt alternativ, vert det rådd til at ein må ha desentraliserte løysingar. Til slutt i utgreiinga ligg det forslag til vidare prosess om kommunestruktur i Nordhordland. Regionrådet slutta seg til tilrådinga i rapporten og bestilte ein rapport fase 2 i arbeidet med kommunestruktur i Nordhordland. Denne rapporten vart lagt fram i desember Rapport 2 Nordhordland kommunestruktur (TF rapport 331) I denne rapporten er tre utviklingsbanar for Nordhordland vurdert: Fortsette som i dag som sjølvstendige kommunar og utstrakt interkommunalt samarbeid Tradisjonell kommunesamanslåing der to eller tre kommunar slår seg saman Full samanslåing av alle (dei fleste) kommunane til ein regionkommune Desse tre alternativa er vurdert opp i mot følgjande kriterium: Økonomi Dei første 15 åra etter ein kommunesamanslåing vil gje lita endring i frie inntekter, medan ein deretter vil få mindre inntekter enn kommunane kvar for seg. Ein større kommune kan verta meir effektiv og dersom det vert realisert kan det gje netto innsparing. Regjeringa har elles signalisert at det vil koma endringar i inntektssystemet som gjer det meir fordelaktig å slå seg saman. Tenesteproduksjon Når ein skal sjå på organiseringa av tenestene i ein større kommune, må det vurderast ulike alternativ der behovet for sentralisering og desentralisering vert vurdert opp i mot kvarandre. Dei fagområda som i dag er små kan bli større og meir robuste, og i større grad møta framtida si behov for kompetanse. Lokaldemokrati Dersom ein vel samanslåing, må det sjåast på kva som kan gjerast for å vitalisere lokaldemokratiet, som storleik på kommunestyre, utvalstruktur osb. Satsar ein på utvikling av det interkommunale samarbeidet må det også sjåast på korleis det demokratiske perspektivet kan ivaretakast betre. Samfunnsutvikling Ein kommunesamanslåing kan føra til at regionen vert oppfatta som meir slagkraftig og meir tydeleg utad. Dersom nye oppgåver skal løysast av kommunane, vil ein større kommune sannsynleg vera betre i stand til å ta i mot dei, og ein vil sannsynlegvis heller ikkje få overført oppgåver frå stat og fylkeskommunane utan at kommunane er store og robuste. Ei utfordring i ein større kommune vil vera at veksten i regionen er svært ulik, frå stagnasjon til område med vekst i «Norgestoppen». Det vil difor bli ei stor oppgåve å få til vekst i heile regionen. Samstundes vil eit tydeleg regionsenter kunne trekka til seg oppgåver og arbeidsplassar som vil koma heile regionen til gode. Eit regionalt Helsehus vil vera eit riktig og viktig steg. Me viser til rapporten og tilrådingar om vidare prosess. Signal frå sentralt hald

Sakspapir. Kommunestruktur i Nordhordland mv. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saksopplysningar:

Sakspapir. Kommunestruktur i Nordhordland mv. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saksopplysningar: Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Sveinung Toft FE - 002, TI - &35, FE - 030 14/344 Saknr Utval Type Dato 029/14 Formannskapet PS 22.04.2014 021/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014 Kommunestruktur

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 22.06.2017 Møtested: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle Floen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Radøy kommune Møtedato: 02.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Medlem Jostein Borlaug AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H Medlem

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 Kommunestruktur - oppnemning av forhandlingsutval

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Formannskapet i Radøy. Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet

Møteprotokoll. for. Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Eldrerådet Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Formannskapssalen - Osterøy rådhus/osterøy sjukeheim frå kl. 13.30. Møtetid: 12:00 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Aslaug

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

RADØY KOMMUNE Sakspapir

RADØY KOMMUNE Sakspapir RADØY KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret 25.10.2011 048/11 LTA Avgjerslemynde: Kommunestyret Sakshandsamar: Leif Taule Arkiv: K1-033 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 09.04.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden 2015-2019 Formannskapet Sp/Ap/KrF: Jon Askeland SP 1. Silje Namtvedt SP Jostein Borlaug AP 2. Torill Helland AP Anne Berit Bø Palmesen SP 3. Dag

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016

Møtebok. Møtedato: Møtetid: Kl. 9: Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/ /2016 Kontrollutvalet i Luster kommune Møtebok Møtedato: 03.10.2016 Møtetid: Kl. 9:00-11.30 Møtestad: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 12/2016 15/2016 Følgjande medlem møtte Anders Bolstad, leiar Kjell Sindre

Detaljer

Utvalet sitt kvarter: 2 av 5 status og val av løysing var sendt ut til medlemmane i forkant av møtet. Dette viser at det også er rom for å få oppgrade

Utvalet sitt kvarter: 2 av 5 status og val av løysing var sendt ut til medlemmane i forkant av møtet. Dette viser at det også er rom for å få oppgrade SAMNANGER KOMMUNE 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: 14:00-15.20 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Løypemelding kommunestrukturarbeid Torsdag 24. oktober Rune Heradstveit Nordhordland Utviklingsselskap IKS

Løypemelding kommunestrukturarbeid Torsdag 24. oktober Rune Heradstveit Nordhordland Utviklingsselskap IKS Løypemelding kommunestrukturarbeid Torsdag 24. oktober 2013 Rune Heradstveit Nordhordland Utviklingsselskap IKS www.nordhordland.net Kommunestruktur 2015 9 kommunar er med: Austrheim(2833) Fedje (569)

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden

Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden Val av medlemer til utval, nemnder og råd i valperioden 2015-2019 Formannskapet : Sp/Ap/KrF: Silje Namtvedt SP Jon Askeland SP Torill Helland AP Jostein Borlaug AP Dag Sætre SP Anne Berit Bø Palmesen SP

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:30 kl. 15:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Bystyret

Innkalling til ekstraordinært møte i Bystyret Møtedato: 23.02.2016 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 17:00 - Innkalling til ekstraordinært møte i Bystyret Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er,

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Møtedato: 05.04.2017 Stad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Kl.: 09.00 11.30 Tilstade: Arild Tveranger (leiar), Astrid Nordanger (nestleiar),

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 17.11.2016 Møtested: Meland rådhus Møtetid: 16:00-18:50 Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedeltakarar Parti Rolle Astrid Aarhus Byrknes KRF Medlem Øyvind Oddekalv Meland Medlem

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 054/2016 Formannskapet i Radøy PS 01.06.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Bente Kopperdal Hervik 16/991 16/6821 Nye retningsliner for tildeling

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

044/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak om kommunestruktur.

044/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak om kommunestruktur. Saksnummer Utval Vedtaksdato 044/16 Formannskapet 07.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandlar: Ole Vikse Sak - journalpost: 15/2387-16/14460 Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA!

SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Hyllestad kommune www.hyllestad.kommune.no Informasjonsbrosyre om kommunereforma NO SKAL DU SEIE DI MEINING OM KOMMUNE- REFORMA! Dei ulike kommunealternativa: Politikarane i 10 kommunar vedtok hausten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Marit Aase (Krf) Jan Erik Boge. Merknader: Birthe Skar-Moum møtte kl. 15:30. Ho deltok derfor ikkje under handsaminga av sak 001/14.

MØTEPROTOKOLL. Marit Aase (Krf) Jan Erik Boge. Merknader: Birthe Skar-Moum møtte kl. 15:30. Ho deltok derfor ikkje under handsaminga av sak 001/14. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 06.01.2014 Møtetid: 15:00-18:35 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Roy Vegar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 08.06.2015 52/2015 Kommunestyret PS 22.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trine Pettersen Grønbech FE

Detaljer

RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK

RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK RADØY KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Møtedato: 25. april 2013 Møtetid: Kl. 19:45 21:25 Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 010/13-014/13 Desse møtte: Parti Desse møtte: Parti Jon Askeland Sp Kenneth Taule Murberg

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 12.06.2017 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00, sms til

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 07.06.05 Tid: 15.00-18.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30

Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: Tidspunkt: 09:30-12:30 Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset i Austevoll Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 09:30-12:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 11.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:50 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer