Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok for Kommunestyret i Radøy"

Transkript

1 Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle Floen AP Medlem Vidar Grindheim AP Medlem Karolina Vaktskjold H Medlem Eva Karin Klausen H Medlem John Magne Bauge H Medlem Audun Sylta H Medlem Henning Haugland H Medlem Arvid Kjærstad Aasgard KRF Medlem David Pletten Aasgard KRF Medlem Roy Bø FRP Medlem Trond Morten Marøy FRP Medlem Wenche Kalnes Tveranger FRP Medlem Frode Hervik V Medlem Geir Olav Repål V Medlem Silje Namtvedt SP Medlem Anne Berit Bø Palmesen SP Medlem Mai-Liss Sylta Møn SP Medlem Vigdis Villanger SP Medlem Oddmund Skjelvik SP Medlem Ingvill Taule SP Medlem Dag Sætre SP Medlem Elin Morken SP Medlem Forfall Parti Møtande varamedlem Sara Sekkingstad SP Elin Morken Birthe Haugland Frotaule V Geir Olav Repål Christel Villanger Håland H Karolina Vaktskjold Kenneth Murberg H Eva Karin Klausen

2 Finn Frantzen KRF David Pletten Aasgard Vigdis Villanger (SP) gjekk frå møtet kl, 19.30, og vart erstatta av Martin Soltveit, som deltok i handsaminga av sakene 01/2014til og med sak 06/2014. Andre møtande: Rådmann Jarle Landås, møtesekretær Arthur Kleiveland To representantar for Telemarksforsking, Kjetil Lie og Tor Erik Baksås, orienterte om kommunestruktur-prosjektet. TACO-DIALOG: Under kommunestyret var det taco-dialog mellom ungdomsrådet og politikarane, som ein forsmak på demokrativeka som ungdomsrådet skal gjennomføra i mars. Etter å ha servert taco drøfta ungdomane viktige ungdomsspørsmål i ein bordkonferanse med politikarane. Sentrale tema i dialogen var skule, ungdomsmiljø og kommunesamanslåing. Underskrifter: Jon Askeland Ordførar Arthur Kleiveland Møtesekretær Sakliste Saknr Tittel 01/2014 Meldingar og referatsaker 02/2014 Festeavgift for graver /2014 Retningsliner for tildeling av startlån 04/2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå /2014 Søknad om salsløyve frå AS Vinmonopolet 06/2014 Nordhordland Utviklingsselskap IKS - endring av selskapsavtale 07/2014 Framtidig kommunestruktur i regionen

3 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 01/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Arthur Kleiveland 14/257 Meldingar og referatsaker Forslag til vedtak: Meldingane vert tekne til følgje Saksopplysingar: a. Årsmelding og rekneskap Nordhordland kemnerkontor b. Kontrollutvalet møtebok 21.januar 2014 c. Kontrollutvalet møtebok 19.nov d. Kontrollutvalet årsrapport Kommunestyret i Radøy - 01/2014 KS - behandling: Kommunestyret tok meldingar og referatsaker til følgje. KS - vedtak: Meldingar og referatsaker vert tekne til følgje

4 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 02/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/298 Festeavgift for graver 2014 Forslag til vedtak: Festeavgifter for graver for 2014 vert fastsett slik: Feste av grav pr år (inntil 60 år) Feste av grav pr år (over 60 år) Feste av særskilt grav (20 år) Saksopplysingar: Iflg gravferdslova 21, 2. lekken skal festeavgift for graver fastsetjast av kommunestyret, etter fremlegg frå fellesrådet, i vårt tilfelle soknerådet, då vi berre har eitt sokn. I møte i Radøy sokneråd , sak 24/2013 vart det vedteke å tilrå følgjande festeavgifter for 2014: Feste av grav pr år (inntil 60 år) Feste av grav pr år (over 60 år) Feste av særskilt grav (20 år) Formannskapet Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. FS-003/014 Vedtak: Festeavgifter for graver for 2014 vert fastsett slik: Feste av grav pr år (inntil 60 år) Feste av grav pr år (over 60 år) Feste av særskilt grav (20 år)

5 Kommunestyret i Radøy - 02/2014 KS - behandling: Audun Sylta (H) er dagleg leiar i Radøy sokn, og vart erklært ugild i saka. Han deltok difor ikkje i handsaminga. Formannskapstilrådinga vart samrøystes vedteken. KS - vedtak: Festeavgifter for graver for 2014 vert fastsett slik: Feste av grav pr år (inntil 60 år) Festeav grav pr år (over 60 år) Feste av særskilt grav (20 år)

6 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 03/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/535 Retningsliner for tildeling av startlån Forslag til vedtak: Retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune vert vedtekne slik dei ligg føre. Rådmannen kjem attende før sommaren 2014 med ei orientering om korleis startlånordninga vert praktisert, og kjem med refleksjonar om ei eventuell utviding av ordninga. Saksopplysingar: Radøy kommune har nytta seg av Husbanken si ordning med lån til vidare utlån, såkalla startlån. Startlånsordninga er meint å vera ei ordning for dei som slit med å etablera seg på bustadmarknaden eller har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Kommunen tek mot søknader og handsamar desse. Husbanken sine retningsliner seier at økonomisk vanskelegstilte husstandar, barnefamiliar, einslege forsørgjarar og flyktningar kan søkje startlån. Den einskilde kommune kan laga sine eigne retningsliner for tildeling av startlån. Radøy kommune har ikkje hatt eigne retningsliner, men det har likevel etablert seg ein forvaltningspraksis, m.a. at ein ikkje gir fullfinansiering gjennom startlån. Ein har i avgrensa grad følgt Husbanken sine retningsliner når det gjeld den økonomiske situasjonen til søkjarane. I praksis har startlån i mange tilfelle vore ei rimeleg toppfinansiering av bustadkjøp. I vedteke budsjett for 2014 er det sagt at det skal lagast nye retningsliner for tildeling av startlån, gjeldande frå Rådmannen har arbeidd med nye retningsliner, og legg no desse fram for politisk godkjenning. Retningslinene er lagt opp til å vera rimeleg enkle, men samstundes tydelege i innrettinga. Det kjem klårt fram at startlånsordninga har ein sosial profil, og at den er retta mot grupper med varig svak økonomi. Unge i etableringsfasen, som har høve til å byggja seg opp eigenkapital over tid, vil til dømes falla utanfor ordninga. Det er også sett fram klåre inntektsgrenser, knytt mot grunnbeløpet i folketrygda, for tildeling av startlån. Når innretninga er mot grupper med varig svak økonomi, må grensene bli etter måten låge. Inntektsgrensene er knytt mot G for å halda sleppa justering med endra løns- og

7 pensjonsnivå. Det går også klårt fram at startlån er ein avgrensa ressurs, og at søknader kan bli avslegne grunna manglande midlar. Vidare peikar retningslinene på at bustader finansert med startlån skal ha nøktern standard, og at tilmåling av lån skal liggja innafor 100% av kjøpesum eller tilsvarande verdi. Rådmannen har også valt å halda fast på den etablerte praksisen om at kommunen berre yter startlån som toppfinansiering, og at lån ikkje kan vera større enn kr Husbanken sine retningsliner seier ingenting om slike avgrensingar, men rådmannen meiner det er viktig å avgrensa risikoen kommunen tek på seg. Sjølv om Husbanken har ei ordning med tapsdeling, vil kostnadene ved tap på startlån kunna bli betydelege. Ved å avgrensa storleiken på tildelinga, held ein kommunen sin risiko på rimeleg lågt nivå. Rådmannen har ikkje sett grunnlag for å leggja retningslinene ut på høyring, men NAV Radøy har gitt ei positiv vurdert av framlegget. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune vert vedtekne slik dei ligg føre Formannskapet Økonomisjef Sveinung Kvamme orienterte om framlegget til endringar i retningsliner for tildeling av startlån. Dei nye endringane er ei betydeleg innstraming og inneber at langt færre enn før vil koma inn under kriteria for å få startlån. Startlån-ordninga vil i stor grad ha ein sosial tilpassing som er retta mot «varig vanskelegstilte». I fjor hadde Radøy kommune åtte millionar kroner til utlån, i år er det vedteke ei ramme på tre millionar kroner i startlån. Av denne summen er det alt brukt ein million kroner for å dekka inn førehandstilsagn som vart gjeve i Dermed står det to millionar kroner igjen til tildeling av nye startlån i Økonomisjefen svara på spørsmål at det er mogleg for kommunen å søkja om utvida startlån-ramme i løpet av året, dersom politikarane ønskjer det. Kenneth Murberg (H) ser behov for ei todeling av startlån-ordninga, der ein del i større grad er retta inn mot å få ungdom til etablera seg i Radøy. Etter drøftingar i formannskapet vart det sett fram følgjande tilleggsframlegg: «Rådmannen kjem attende før sommaren 2014 med ei orientering om korleis startlånordninga vert praktisert, og legg fram refleksjonar om ei eventuell utviding av ordninga». Rådmannen si tilråding, med tilleggsframlegg sett fram i møtet, vart samrøystes vedteke. FS-002/014 Vedtak: Retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune vert vedtekne slik dei ligg føre. Rådmannen kjem attende før sommaren 2014 med ei orientering om korleis startlånordninga vert praktisert, og kjem med refleksjonar om ei eventuell utviding av ordninga.

8 Kommunestyret i Radøy - 03/2014 KS - behandling: Morgan Taule (A) meiner framlegget til retningsliner for startlån er for snevre og tok til ordet for at kommunen i større grad må nytta seg av startlån i kombinasjon med Husbanken sine øvrige tilskotsordningar. På vegne av Radøy Ap kom Taule med endringsframlegg til punkt 2a i framlegg til retningsliner: 2) Kven kan få startlån Startlån kan til vanleg gjevast til a) unge i etableringsfasen med låg inntekt b) einslege forsørgjarar c) funksjonshemma d) flyktningar eller personar med opphaldsløyve på humanitært grunnlag e) andre med varige økonomisk utfordringar I formannskapet si tilråding har 2a i framlegget til retningsliner denne ordlyden: Startlån kan til vanleg gjevast til «unge i etableringsfasen med låg inntekt, og som heller ikkje vil ha høve til å opparbeida seg eigenkapital over tid». Rådmannen kom i kommunestyret med følgjande endringsframlegg til punkt 2a i retningslinene: Startlån kan til vanleg gjevast til «unge i etableringsfasen med låg inntekt, og som heller ikkje vil ha høve til å opparbeida seg eigenkapital innan rimeleg tid.» Rådmannen trekte seinare framlegget. Formannskapstilrådinga, med Radøy Ap sitt endringsframlegg, vart samrøystes vedteke. KS - vedtak: Retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune vert vedtekne slik dei ligg føre, med dei endringar som vart gjort i møtet. Rådmannen kjem attendefør sommaren 2014 med ei orientering om korleis startlån-ordninga vert praktisert, og kjem med refleksjonar om ei eventuell utviding av ordninga. Vedlegg: Retningsliner for tildeling av startlån i Radøy kommune.pdf (L)(195355)

9 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 04/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Sveinung Kvamme 14/537 Ny pensjonsordning for folkevalde frå Forslag til vedtak: Radøy kommune melder folkevalde inn i fellesordninga for kommunalt tilsette. Saksopplysingar: Folkevalde i dei fleste kommunane i Noreg har inntil vore tilslutta «Pensjonsordninga for folkevalde». I Radøy kommune er det berre ordførarane som har vore tilslutta ordninga. Ordninga har hatt særlege reglar for oppteningstid og pensjonsalder i høve til andre kommunalt tilsette. Frå er det sett i verk endringar i «Forskrift om pensjonsordningar for folkevalde». Dette fører til at Radøy kommune må velja mellom to ulike ordningar for folkevalde, og dette er meint å vera eit varig val: 1. Innmelding i den ordinære tenestepensjonsordninga for dei tilsette Dette gir er ein alderspensjon som er ei brutto, livsvarig årleg yting, tilsvarande som for dei tilsette i kommunen, med nokre tilpassingar i høve til den ordinære fellesordninga. Uføre- og etterlatt-ytingar vil vera som i den ordinære ordninga for tilsette. 2. Særskilt pensjonsordning etter mønster av ordninga for stortingsrepresentantar Alderspensjonen vil vera ei netto, livsvarig årleg yting. Uføre- og etterlatt-ytingar vil vera som i den ordinære ordninga for tilsette. Eit viktig skilje er altså at den ordinære ordninga er ei brutto ordning, medan stortingsordninga er ei netto ordning. Kva er så skilnaden på netto og brutto? Ei brutto ordning er ei utrekning medrekna Folketrygda, der Folketrygda og tenestepensjonen til saman skal gi 66% av løn ved avgang. I ei brutto ordning vert såleis tenestepensjonen samordna med Folketrygda. Ei netto ordning er ei yting som kjem i tillegg til folketrygda, også kalla ein påslagsmodell. Her kan ein ikkje sikkert seia kva nivå ein faktisk endar på. I ei netto ordning er det ikkje samordna med Folketrygda.

10 Når kommunestyret skal vurdera kva ordning ein skal velja, bør det gjerast eit langsiktig, strategisk val: Skal vi ha ei ordning som om ordføraren er 1. ein stortingsrepresentant 2. offentleg tilsett i kommunen. Det må også vurderast kva rettar og ytingar dei ulike ordningane gir, og kva kostnader ordningane påfører kommunen. Ulempa er at det ikkje finst sikre svar på dette. Matrisa nedanfor gir eit oversyn: Kva er billegast for kommunen? Kva løner seg for dei folkevalde Høve til å ta ut AFP Offentleg tilsett Stortingsordning Det er gjennomsnittet i det Fokevalde er ei «dyrare» totale fellesskapet som gruppe enn gjennomsnittet i bestemmer premien. fellesordninga. Folkevalde er ei «dyrare» Trass i at ei dårlegare yting til gruppe enn gjennomsnittet i vanleg ville vore billegare fellesordninga med tilsette. (gitt alt anna likt), vert dette Fordi premien blir utjamna vegd opp av at fellesskapet i saman med dei andre tilsette denne ordninga berre er i kommunen, vil det vera (dyre) folkevalde. billegast å melda folkevalde inn i ordninga. Ulike rekneeksempel syner at I dei tilfelle der folkevalde alt fellesordninga vil vera har full opptening i ei lønsam for dei aller fleste. offentleg tenestepensjonsordning, og avsluttar karriera som tilsett i offentleg sektor, kan stortingsordninga vera lønsam. Det er fordi dette er ei netto ordning, som kjem i tillegg til offentleg tenestepensjon. Aldersgrensa blir 70 år i ny Ikkje høve til AFP. Men høve ordning, mot tidlegare 65 år. til fleksibel alderspensjon Det blir høve til å gå av ved som i Folketrygda, dvs lågare 65. år. Kommunen kan også årleg pensjon ved tidleg inngå avtale om AFP frå 62 - uttak. 65 år. Oppstillinga er henta frå KLP. Det ser ut til at ei ordning saman med andre kommunalt tilsette gir lågast kostnad for kommunen, og som regel høgast yting for den folkevalde. I nokre tilfelle kan likevel stortingsordninga gi best yting.

11 Oppsette rettar og løpande pensjonar følgjer den gamle ordninga. Etter ei samla vurdering meiner rådmannen at Radøy kommune skal melda folkevalde inn i fellesordninga med dei andre tilsette i kommunen. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune melder folkevalde inn i fellesordninga for kommunalt tilsette Formannskapet Denne saka omhandlar pensjonsordning for folkevalde. Ordførar Jon Askeland sa seg ugild, og deltok ikkje i handsaminga av denne saka. Varaordførar Ann Christin Hoen overtok som møteleiar i saka. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. FS-004/014 Vedtak: Radøy kommune melder folkevalde inn i fellesordninga for kommunalt tilsette. Kommunestyret i Radøy - 04/2014 KS - behandling: Denne saka omhandlar pensjonsordning for folkevalde. Ordførar Jon Askeland sa seg ugild og deltok ikkje i handsaminga av denne saka. Varaordførar Ann Christin Hoen overtok som møteleiar i saka. Rådmannen orienterte om ulike løysingar, og oppsummerte at det ser ut til å vera billegast for kommunen og beste for folkevalde åvera med i fellesordninga for kommunalt tilsette. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Radøy kommune melder folkevalde inn i fellesordningafor kommunalt tilsette.

12 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 05/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Lisbeth Toppe Alvær 14/538 Søknad om salsløyve frå AS Vinmonopolet Forslag til vedtak: 1. AS Vinmonopolet får salsbevilling for alkoholhaldig drikk med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volum prosent i Radøy kommune, jf. alkohollova Kommunestyret vedtar lokalisering etter eigen søknad, jf. alkohollova Salsbevillinga gjeld fram til , jf. alkohollova 1-6. Saksopplysingar: På bakgrunn av at styret i AS Vinmonopolet avgjorde at det kan etablerast vinmonopolutsal på Manger, søkjer AS Vinmonopolet om løyve til sal av alkoholhaldig drikk med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volumprosent. I søknaden vert det opplyst at planen er å etablera ein sjølvbetent butikk, med mindre Vinmonopolet mottar melding om at kommunen ønskjer å stilla vilkår om sal over disk. Vinmonopolet ønskjer å starta arbeidet med å finna eigna lokale så raskt som mogleg, og opplyser i søknaden at dei vil annonsera etter ledige lokale i media parallelt med søknadsprosessen. Vinmonopolet vil koma attende til kommunen med eigen søknad om godkjenning av lokalisering av butikken, jf. alkohollova 3-3, og tek sikte på å opna butikk i andre halvår av Det følgjer av alkohollova 1-6 at salsbevilling til AS Vinmonopolet kan gjevast for fire år om gongen, med opphøyr seinast 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Vinmonopolet sine opningstider skal vera i tråd med regelverket, jf. alkohollova 3-4. Spørsmål om etablering av vinmonopolutsal på Manger vart handsama politisk i I KS-sak 037/05, , gjorde kommunestyret vedtak om å søkja Vinmonopolet om etablering av utsal på Manger. Kommunen sendte søknad , men denne vart ikkje innvilga. Kommunen mottok søknad om salsbevilling frå AS Vinmonopolet I tråd med alkoholloven 1-7 har søknaden vore på høyring hjå NAV Radøy og Politiet, som begge har kome med uttale i saka. Vurdering: Ei vurdering av søknad om etablering av vinmonopolutsal på Manger må ta omsyn til både næringsforhold og ruspolitiske argument. Å etablera eit vinmonopolutsal vil kunne ha ein gunstig effekt på næringsutviklinga på Manger, t.d. ved at kundar som elles ville reist til polutsal i Knarvik, no

13 også vil gjera øvrige innkjøp på Manger. Såleis kan etablering av eit vinmonopolutsal redusera handelslekkasje til Knarvik. Etablering av vinmonopolutsal vil også ha ein gunstig effekt på å oppretthalda næringsaktivitet lokalt, ved at nye aktørar etablerer seg i Manger sentrum. Dette var sentrale argument då kommunestyret i 2005 vedtok å søkja om etablering av vinmonopol på Manger. Etablering av eit vinmonopol på Manger vil også vera eit bidrag til det lokale tenestetilbodet som er etterspurt av mange innbyggjarar. Sett frå ein ruspolitisk ståstad må ein ta omsyn til at ein ved å gjera tilgangen på alkoholhaldige drikkevarer enklare, også kan påverka grad av rusmiddelmisbruk. I dag er nærmaste vinmonopolutsal lokalisert i Knarvik. I Ruspolitisk handlingsplan for Radøy kommune ( ) heiter det at: «Det er godt dokumentert at dei mest effektive førebyggjande verkemidla er det som reduserer tilgjenge til alkohol». Også NAV Radøy viser til liknande argumentet i sin høyringsuttale: «NAV er av den oppfatning at etablering av eit pol på Manger ikkje vil væra med på å redusera alkoholkonsumet, heller det motsette. Vi har dei siste åra merka ein auke i rusmiddelbruk hjå fleire av våre brukarar. ( ) Og etablering av eit vinmonopol vil etter vår oppfatning kunne være med på å auke desse problema». NAV uttalar også at etablering av eit vinmonopolutsal på ein liten plass som Manger ikkje vil vera ein positiv faktor i nærmiljøet, ved at det kan tiltrekka seg element i form av rus og bråk. Hovudmålet i Ruspolitisk plan er at «Radøy kommune skal redusere og motverke misbruk av rusmiddel gjennom førebyggjande arbeid». Strategien i planen er å førebyggja at ungdom under 18 år rusar seg, oppnå betre samhandling mellom kommunen sine tenesteytarar, og tilby rusmisbrukarar heilskapleg oppfølging og rehabilitering. Søknaden har vore på høyring til Politiet, som uttalar at dei «ikkje har merknader til at salsløyve vert gjeve til AS Vinmonopolet i forbindelse med etablering av butikk på Manger, Radøy kommune». På bakgrunn av ein heilskapleg vurdering har rådmannen funnet å tilrå at det vert gjeve salsbevilling til AS Vinmonopolet i Radøy kommune. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 1. AS Vinmonopolet får salsbevilling for alkoholhaldig drikk med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volum prosent i Radøy kommune, jf. alkohollova Kommunestyret vedtar lokalisering etter eigen søknad, jf. alkohollova Salsbevillinga gjeld fram til , jf. alkohollova FORMANNSKAPET Ann Christin Hoen (Ap) ønskjer attendemelding frå politiet om eventuelle negative verknader og endringar i lokalmiljøet etter at vinmonopol-utsal er kome i drift. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken. FS-008/14 VEDTAK: 1. AS Vinmonopolet får salsbevilling for alkoholhaldig drikk med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volum prosent i Radøy kommune, jf. alkohollova Kommunestyret vedtar lokalisering etter eigen søknad, jf. alkohollova 3-3.

14 3.Salsbevillinga gjeld fram til , jf. alkohollova 1-6 Kommunestyret i Radøy - 05/2014 KS - behandling: Etter eit ordskifte der argument for og mot polutsal vart fremja, vart det røysta over formannskapet si tilråding i saka. Formannskapstilrådinga vart vedteken med 21 røyster mot 4 røyster (David Pletten Aasgard, Arvid Kjærstad Aasgard, begge KrF, Oddmund Skjelvik, Sp, Karolina Vaktskjold, Høgre). KS - vedtak: 1.AS Vinmonopolet får salsbevilling for alkoholhaldig drikk med høgare alkoholinnhald enn 4,7 volum prosent i Radøy kommune, jf. alkohollova Kommunestyret vedtar lokalisering etter eigen søknad, jf. alkohollova Salsbevillinga gjeld fram til , jf. alkohollova 1-6. Vedlegg: Radøy kommune - salsbevilling.docx (L)(195416) Uttale frå Radøy lensmannskontor Uttale i høve etablering av Vinmonopol på Manger - NAV

15 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 06/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/539 Nordhordland Utviklingsselskap IKS - endring av selskapsavtale Forslag til vedtak: Radøy kommune godkjenner endringane i 5 STYRET i selskapsavtalen til Nordhordland Utviklingsselskap IKS slik styret og Representantskapet i NUI føreslår. 5 blir dermed slik: 5 STYRET 5-1 Styret består av tre medlemar og to varamedlemar. 5-2 Styret vert valde av Representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar. 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap. Saksopplysingar: Bakgrunn for prosjektet Viser til gjeldande selskapsavtale for Nordhordland Utviklingsselskap IKS (NUI) og til: 5 STYRET 5-1 Styret er sett saman av 3 medlemer med personlege varamedlemer. Styret sine medlemmer vert valde for 2 år mellom eigarkommunane sine administrasjonssjefar/rådmenn/assisterande rådmenn. Styret i NUI er altså samansett av 3 medlemar med personlege varamedlemar, og skal veljast blant eigarkommunane sine administrasjonssjefar/rådmenn/assisterande rådmenn. Forvaltningslova 6 fekk ein ny bestemmelse som tredde i kraft 1. november 2011 om at ingen kommunalt tilsette eller folkevalde skal handtera saker i kommunen som gjeld eit selskap der dei sjølve er styremedlem, også der selskapet er fullt ut eigd av kommunen. Den nye regelen om «automatisk» inhabilitet er ei innskjerping av habilitetsreglane. Dette gjeld både for folkevalde og kommunalt tilsette, herunder rådmenn. Eit notat KS-advokatane har fått utarbeidd (JSE ) «Nye reglar om inhabilitet i forvaltningslova og konsekvensar med dette», samt KS-skrivet «Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak» belyser dette. Notatet seier noko om verknad for personar som sit i styre i IKS-selskap, men er ikkje eintydig lett å forstå. Det kan t.d. vera skilnad mellom oppgåver der styret deltek i saksførebuingar / -utgreiingar, og der styret berre har som oppgåve å forvalta selskapet og sjå til at verksemda vert drive i samsvar

16 med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet og andre retningsliner og vedtak som er gjort av representantskapet. Styret i NUI handsama problemstillinga i styremøte 1/2013 torsdag 4. april 2013 og vedtok at dagleg leiar NUI skulle be om ei konkret vurdering frå KS Bedrift. KS Bedrift har gjort ei vurdering og drøftar bl.a. om når selskapet er part i saka eller ikkje, og at det må føreligga reell tilknyting for å bli rekna som part i saka. Deira tilråding er uansett at ein søkjer å unngå å koma i ein konflikt- / interessesituasjon der det kan bli stilt spørsmål om habiliteten, og at eit styre vert valt ut i frå den kompetanse styremedlemar har, framfor kva eigar dei representerer. Representantskapet i NUI handsama spørsmålet i møte 1/2013 fredag 14. juni, og bad om at valnemnda skulle føreslå nytt styre for NUI i samband med Representantskapsmøte 2/2013, 9. desember, dersom ein fann at styret burde bytast ut grunna habilitetsproblem ved å la rådmenn sitja i styret. Styret i NUI drøfta med bakgrunn i dette saka på nytt i styremøte 2/2013 måndag 7. oktober og vedtok samrøystes dette: «Styret meiner det kan vera problematisk for rådmenn (og ordførarar) å sitja i styret grunna nye reglar i forvaltningslova om inhabilitet. Styret viser til KS-notat om endra reglar om inhabilitet i forvaltningslova og konsekvensar med dette samt KS-skriv «Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt / fylkeskommunalt eide selskaper og foretak». Styret har gjort ei eigenvurdering av habilitetsspørsmålet, og har gjort den vurderinga at ein sikkert kan navigera gjennom dette på eit vis, men styret ynskjer ikkje at det skal såast tvil om styret sin habilitet i enkelt saker i framtida. Dette vil kunne unngåast ved at rådmenn (og ordførarar) bevisst ikkje går direkte inn i denne typen selskapsstyre. Styret ber derfor om at valnemnda i arbeidet med å finna styre for neste periode ( ) vurderer habilitetsspørsmålet, og om det ikkje bør veljast andre medlem enn rådmenn (og evt. ordførarar).» I Representantskapsmøte 2/2013 måndag 9. desember 2013 skulle ein velja nytt styre for NUI. Det kom fram i møtet at endringar i selskapsavtalen må godkjennast av alle medlemskommunane ( 12-1) grunna at ein no går bort i frå å velja blant rådmenn ( 5). Representantskapet utsette derfor saka og vil handsama den i ekstraordinært Representantskap så fort som mogeleg. Representantskapet vedtok samrøystes: «Selskapsavtalen må endrast. Representantskapet ber om at styret lagar utkast til endring i selskapsavtalen og legg dette fram for godkjenning i eigarkommunane.» Styret i selskapet har i ekstraordinært styremøte tysdag 21. januar 2014 handsama endringa og føreslår at 5 STYRET vert endra frå: 5-1 Styret er sett saman av 3 medlemer med personlege varamedlemer. Styret sine medlemmer vert valde for 2 år mellom eigarkommunane sine administrasjonssjefar/rådmenn/assisterande rådmenn. 5-2 Styret konstituerer seg sjølv. 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er tilstades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap. til: 5 STYRET 5-1 Styret består av tre medlemar og to varamedlemar. 5-2 Styret vert valde av Representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar

17 og nestleiar. 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Radøy kommune godkjenner endringane i 5 STYRET i selskapsavtalen til Nordhordland Utviklingsselskap IKS slik styret og Representantskapet i NUI føreslår. 5 blir dermed slik: 5 STYRET 5-1 Styret består av tre medlemar og to varamedlemar. 5-2 Styret vert valde av Representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar. 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap FORMANNSKAPET Ordførar Jon Askeland er leiar i representantskapet i Nordhordland Utviklingsselskap IKS, og sa seg difor ugild i saka. Han deltok ikkje i handsaminga, og varaordførar Ann Christin Hoen overtok møteleiinga i denne saka. Frode Hervik (V) stilte spørsmål ved om det er for lite med tre medlemar i styret i eit sentralt organ som Nordhordland Utviklingsselskap IKS. Rådmann Jarle Landås viste til at Nordhordland Utviklingsselskap IKS har relativt liten portefølgje å forvalta, men kan ha potensiale for vekst. Dersom NUI skulle få tillagt forvaltninga av eit regionalt helsehus, og då vil det vera grunnlag for å vurdera endringar i selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke. FS-010/14 VEDTAK: Formannskapet godkjenner endringane i 5 STYRET i selskapsavtalen til Nordhordland Utviklingsselskap IKS slik styret og Representantskapet i NUI føreslår. 5 blir dermed slik: 5 STYRET 5-1 Styret består av tre medlemar og to varamedlemar. 5-2 Styret vert valde av Representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar.

18 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap. Kommunestyret i Radøy - 06/2014 KS - behandling: Ordførar Jon Askeland er leiar i representantskapet i Nordhordland Utviklingsselskap IKS, og sa seg difor ugild i saka. Han deltok ikkje i handsaminga, og varaordførar Ann Christin Hoen overtok møteleiinga i denne saka. Kommunestyret vedtok samrøystes formannskapstilrådinga. KS - vedtak: Radøy kommune godkjenner endringane i 5 STYRET i selskapsavtalen til Nordhordland Utviklingsselskap IKS slik styret og Representantskapet i NUI føreslår. 5 blir dermed slik: 5 STYRET 5-1 Styret bestårav tre medlemar og to varamedlemar. 5-2 Styret vert valdeav Representantskapet for to år om gongen. Representantskapet vel leiar og nestleiar. 5-3 Dagleg leiar kan ikkje veljast til styret. 5-4 Kvart styremedlem har ei røyst. Styret kan ta avgjerder når minst to av medlemene er til stades. 5-5 Styret forvaltar selskapet og skal sjå til at verksemda vert drive i samsvar med føremålet, selskapsavtalen, årsbudsjettet, andre retningsliner og vedtak gjort av representantskapet. Styret sine oppgåver går fram av lova om interkommunale selskap. Vedlegg: NUI selskapsavtale Inhabilitet i forvaltningslova nye reglar konsekvensar KS Bedrift - vurdering habilitet

19 Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 07/2014 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 Framtidig kommunestruktur i regionen Forslag til vedtak: Kommunestyret tek rapportane «Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland» og «Nordhordland - kommunestruktur 2015 (Avgjerdsgrunnlag for val av vidare prosess - fase 2.1)» frå Telemarksforsking til orientering. Radøy kommune ønskjer å vera med i den vidare prosessen med utgreiing av samanslåing (samanslåingsløpet). Prosessen vil bli tilpassa statlege signal som måtte koma i tida framover. Saksopplysingar: Bakgrunn for prosjektet Hausten 2010 gjorde kommunane (Fedje har kopla seg på etterpå) vedtak om at ein ynskjer å delta i felles utgreiing om framtidig kommunestruktur i Nordhordlandsregionen og oppmodar Regionrådet til å stå for prosessen med utgreiinga. Bakgrunnen for dette var at behovet for interkommunalt samarbeid auka på fleire område, t.d. innanfor helse ved Samhandlingsreforma. Generelt auka behov for samarbeid gjorde at spørsmålet om endring i kommunestruktur igjen vart eit aktuelt spørsmål. Regionrådet har følgt opp dette i møte der ein ber om at det vert søkt om midlar til prosjektet slik at ein kan drive det vidare. Det er no utarbeida to rapportar av Telemarkforsking som gir eit grunnlag for om ein ynskjer å delta i vidare utgreiing om eventuell kommunesamanslåing. Utgreingar som er gjort så langt Rapport 1- Nye samhandlingsreformer og strukturendringar i Nordhordland Denne rapporten vart lagt fram i juni 2013.Rapporten ser på dei regionale utviklingstrekka kva gjeld befolkningsutvikling historisk og framskrive, reiseavstandar og næringsutvikling. Den ser også litt på endringar i kommunale oppgåver dei siste åra, der samhandlingsreforma står sentralt. Det er vurdert tre ulike alternativ til kommunestruktur. Fortsetja som i dag med 9 sjølvstendige kommunar og ha ulike samarbeidstiltak. Samanslåing av alle dei 9 kommunane Samanslåing av to eller fleire kommunar

20 Rapporten seier at alle desse alternativa kan veljast. Dersom ein ønskjer å fortsetja som i dag, så må samarbeidet mellom kommunane få ei meir einsarta styring. Dette for å sikra at den politiske og demokratiske dimensjonen vert betre ivaretatt. Full samanslåing av alle kommunane vil vera det som gir mest robuste fagmiljø på fleire tenesteområde. Dersom ein går for eit slikt alternativ, vert det rådd til at ein må ha desentraliserte løysingar. Til slutt i utgreiinga ligg det forslag til vidare prosess om kommunestruktur i Nordhordland. Regionrådet slutta seg til tilrådinga i rapporten og bestilte ein rapport fase 2 i arbeidet med kommunestruktur i Nordhordland. Denne rapporten vart lagt fram i desember Rapport 2 Nordhordland kommunestruktur (TF rapport 331) I denne rapporten er tre utviklingsbanar for Nordhordland vurdert: Fortsette som i dag som sjølvstendige kommunar og utstrakt interkommunalt samarbeid Tradisjonell kommunesamanslåing der to eller tre kommunar slår seg saman Full samanslåing av alle (dei fleste) kommunane til ein regionkommune Desse tre alternativa er vurdert opp i mot følgjande kriterium: Økonomi Dei første 15 åra etter ein kommunesamanslåing vil gje lita endring i frie inntekter, medan ein deretter vil få mindre inntekter enn kommunane kvar for seg. Ein større kommune kan verta meir effektiv og dersom det vert realisert kan det gje netto innsparing. Regjeringa har elles signalisert at det vil koma endringar i inntektssystemet som gjer det meir fordelaktig å slå seg saman. Tenesteproduksjon Når ein skal sjå på organiseringa av tenestene i ein større kommune, må det vurderast ulike alternativ der behovet for sentralisering og desentralisering vert vurdert opp i mot kvarandre. Dei fagområda som i dag er små kan bli større og meir robuste, og i større grad møta framtida si behov for kompetanse. Lokaldemokrati Dersom ein vel samanslåing, må det sjåast på kva som kan gjerast for å vitalisere lokaldemokratiet, som storleik på kommunestyre, utvalstruktur osb. Satsar ein på utvikling av det interkommunale samarbeidet må det også sjåast på korleis det demokratiske perspektivet kan ivaretakast betre. Samfunnsutvikling Ein kommunesamanslåing kan føra til at regionen vert oppfatta som meir slagkraftig og meir tydeleg utad. Dersom nye oppgåver skal løysast av kommunane, vil ein større kommune sannsynleg vera betre i stand til å ta i mot dei, og ein vil sannsynlegvis heller ikkje få overført oppgåver frå stat og fylkeskommunane utan at kommunane er store og robuste. Ei utfordring i ein større kommune vil vera at veksten i regionen er svært ulik, frå stagnasjon til område med vekst i «Norgestoppen». Det vil difor bli ei stor oppgåve å få til vekst i heile regionen. Samstundes vil eit tydeleg regionsenter kunne trekka til seg oppgåver og arbeidsplassar som vil koma heile regionen til gode. Eit regionalt Helsehus vil vera eit riktig og viktig steg. Me viser til rapporten og tilrådingar om vidare prosess. Signal frå sentralt hald

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Møtebok for Valstyret

Møtebok for Valstyret Møtedato: 04.09.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Valstyret Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Utvalsleiar Ann Christin Hoen AP Nestleiar Frode Hervik V Medlem Silje Namtvedt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - Heradsstyresalen Møtetid: kl. 15:00 kl. 17:00 Til stades Medlemmer: Berit Moslett Borge, Eli Hole, Ingemar

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

RADØY KOMMUNE Sakspapir

RADØY KOMMUNE Sakspapir RADØY KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Kommunestyret 25.10.2011 048/11 LTA Avgjerslemynde: Kommunestyret Sakshandsamar: Leif Taule Arkiv: K1-033 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 30.09.2014 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 13.40 Tilstades: Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten gikk frå møte etter sak 28/14,

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 10:00-14:00 Saksnr. 14/15 og 15/15 er brukt ved ei feilregistrering og går ut. Frammøtte medlemmer

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL

REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL REGLEMENT FOR POLITISKE UTVAL Vedteke i Kommunestyret Dato : 18.2.2004 Sak : 04/2004 15.11.03 - Reglement for politiske utval 2003 2007 K-sak? - side 1 1. KOMMUNESTYRET OG ANDRE FOLKEVALDE ORGAN SIN RETT

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Masfjorden kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Møtetid: 08:00-09:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Ordførar Lene Hansen Kvamsdal H Medlem

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

Eigarskapsmelding 2010 2011

Eigarskapsmelding 2010 2011 Eigarskapsmelding 2010 2011 Eigarskapsmelding 2010 2011... Vedtak i Komité for finans og forvaltning - 20.04.2010: Komité for finans og forvaltning nemner opp eit utval påp 5 personar, som skal utarbeida

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 29.08.2011 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Stangeland gjestegård, Stolmen Saksnr.: 077/11-097/11 Følgjande medl. møtte: Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 54/12 12/678 BUSETJING AV FLYKTNINGAR 2013 - Tilleggsoppmoding for 2012 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 20.09.2012 Tid: 16.30 Det blir ei orientering om SIMAS frå 16:30 17:30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet

Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet FLORA KOMMUNE Innkalling til Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 12:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015 Arkiv: K1-002 Vår ref: 14/344-45 Journalpostid: 15/18302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland.

SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. SVEIO KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Tysdag 23. september 2014 blei det halde møte i Sveio kontrollutval under leiing av utvalsleiar Håkon J. Skimmeland. MØTESTAD: Kommunestyresalen, Sveio kommunehus MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 13.05.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015)

LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO. (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) LOV FOR BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Skipa 15. oktober 1899) (Lova sist endra 18. mars 2015) 1 LAGSFØREMÅLET Laget vil samla norsklyndt bondeungdom til samvære på heimleg grunn og gjeva landsungdom i hovudstaden

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Kviteseid kommune Kontrollutvalet

Kviteseid kommune Kontrollutvalet Kviteseid kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 07.04.2011 Møtestad: Møteleiar: møterom Vrådal Randi Enger Bråthen Fråfall: Leiar Heidi Åmot Meldt fråfall

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 04.02.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00-2230 Representanten Asbjørn Brandtun gjekk frå møte kl. 2110. Møtedeltakarar Parti Rolle

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet

PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL Forhandlingsutvalet Møte: 04/2015 Tid: Måndag 24. august kl. 13.45 17.00 Stad: Skjerjehamn Til stades:

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 81/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 960 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.08.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Forfall: Nils-Olav Nøss (Ap) Vara som møter: Norvald Skåtøy (Ap) SAKLISTE

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Møtedato: 20.08.2014 Møtetid: Kl. 14:00 15:30. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 09/14 10/14

Møtedato: 20.08.2014 Møtetid: Kl. 14:00 15:30. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 09/14 10/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 20.08.2014 Møtetid: Kl. 14:00 15:30 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 09/14 10/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 08.09.03 Tid: 16.00 Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0018/03 03/01168 BADEANLEGG I OS

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Meland kommune KONTROLLUTVALET FOR MELAND KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. januar 2014 Stad: Meland kommunehus formannskapsalen Kl.: 08.30 11.00 Tilstades: Marie Morken (leiar), Øystein Blom (nestleiar),

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.

Midsund kommune. Møteinnkalling. Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11. Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Helse- og omsorgsutval Møtestad: Møterommet, Midsund omsorgssenter Dato: 27.11.2014 Tid: 09:30 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504

Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 Selskapsavtale for Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS Versjon 270504 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt

Detaljer