MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER"

Transkript

1 Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : Tid: Kl Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER SAKSLISTE 45/08 08/37 SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR 9. OG 10. KLASSE V/SØRVÆR OPPVEKSTSENTER 46/08 08/213 INNKJØP DATAUTSTYR 47/08 08/37 SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFTSÅRET 2008 FK SØRØY GLIMT 48/08 08/94 Unntatt offentlighet ofl 6 LEIEAVTALE VEDR. NORDRE MOLOKROK I HASVIK 49/08 08/123 VARSEL OM FREDNING AV DØNNESFJORD KIRKE 50/08 08/56 LÅNEOPPTAK TIL VIDERE UTLÅN /08 08/59 Unntatt offentlighet ofl 5a KLAGE - PRIORITETSAVSKRIVELSE 52/08 08/292 Unntatt offentlighet ofl 6 ADVOKAT BISTAND

2 53/08 08/15 DRØFTING/ORIENTERING Breivikbotn, 26. mai 2008 Eva D. Husby ordfører

3 REFERATER Saksbehandler: Nina Olsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 08/12 5/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /08 Kommunestyret /08 Formannskapet Innstilling: Saken legges frem uten faglig tilråding. Saksutredning: 1) 07/ ORD//EH /08 Finnmark fylkeskommune FINNMARK FYLKESKOMMUNES INNSPILL TIL NTP ) 08/ RÅD//SM K /08 Fylkesmannen i Troms OVERSENDELSE AV PROTOKOLLER FRA MØTE I ROVVILTNEMDA REGION 8, DEN OG ) 08/ RÅD/TEK/RO S /08 Meteorologisk institutt FORHÅNDSUTTALELSE I FORBINDELSE MED FORHÅNDSMELDT VINDKRAFTVERK PÅ SKONNERTFJELLET VED DØNNESFJORD I HASVIK KOMMUNE 4) 08/ RÅD/TEK/RO K /08 Finnmarkseiendommen REGULERING AV SMÅVILTJAKT PÅ FINNMARKSEIENDOMMEN 5) 08/ RÅD/TEK/RO M /08 Mattilsynet VEDRØRENDE GODKJENNING AV SØRVÆR VANNVERK

4 SØKNAD OM STØTTE TIL KLASSETUR 9. OG 10. KLASSE V/SØRVÆR OPPVEKSTSENTER Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 220 Arkivsaksnr.: 08/37 29/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet Innstilling: Hasvik formannskap støtter 9. og 10. klasse v/sørvær oppvekstsenter med kr ,- til klassetur med Aktive Fredsreiser til Berlin. Beløpet belastes kto Saksutredning: Søknad, datert og 10. klasse v/sørvær oppvekstsenter søker om et tilskudd til klassetur med Aktive Fredsreiser til Berlin for 8 elever. Turen gjennomføres i perioden

5 INNKJØP DATAUTSTYR Saksbehandler: Jørn Mauseth Arkiv: 601 Arkivsaksnr.: 08/213 46/08 Formannskapet Innstilling: Formannskapets innstilling til kommunestyret: Hasvik kommunestyre vedtar å kjøpe inn brannmurer til administrasjon, skole/elev og datamaskiner til administrasjon som nevnt i saksfremlegget, innenfor en total ramme på kr ,-. Investeringen finansieres med låneopptak. Lånet nedbetales over fem år, som er den lovbestemte avskrivningstid på datautstyr. Saksutredning: I forbindelse med at det har skjedd og forventes stor økning i internett baserte løsninger på våre datasystemer så har kravene til brannmurer økt. Eksempler er skattesystemet Sofie som er innført, samt at f.eks Nav vil komme etter hvert. Vi har også et varmeanlegg på rådhuset som skal kunne fjernstyres av leverandør, men på grunn av brannmurene klarer vi ikke å kjøre denne tjenesten. I dag brukes det brannmurer som har vært i bruk svært lenge samt at det er litt forskjellige løsninger rundt om. Det er nå ønskelig å få samme teknologi på alle brannmurene rundt om. Det vil gjøre drift og kommunikasjon mellom enhetene enklere. Har delt opp brannmur bytte i to deler, det ene er brannmur bytte på skoler og det andre er administrasjonen generelt. Begge byttene er like nødvendige. Det har også den seinere tid meldt seg sterkt behov for å oppgradere flere av klientmaskinene på rådhuset. Dette i hovedsak på grunn av større krav fra programleverandører, samt at mange av maskinene som bør byttes ut er gamle. Nå vil det være snakk om ca 15 maskiner. Det har vært lite innkjøp av nye klientmaskiner de seinere år, i hovedsak er dette gjort for å kunne få en bedre kvantumsrabatt enn om man kjøper enkelt maskiner. Men det er også gjort med henspeiling på å få en mest mulig lik datamaskinpark i administrasjonen. Det vil hentes inn priser fra forskjellige leverandører på dette. Tilbudene vil bli forevist rådmannen for godkjenning før bestilling. De endelige valgte tilbudene vil ikke overstige summene nedenfor. Kostnadsramme: Brannmurer administrasjon ,- Brannmurer skole/elev ,- Datamaskiner administrasjon ,- Prisene er eksl.mva.

6 Administrasjonens forslag til vedtak: Formannskapet innstilling til kommunestyre: Hasvik kommune kjøper inn brannmurer til administrasjon, skole/elev og datamaskiner til administrasjon som nevnt i saksfremlegget, innenfor en total ramme på kr ,-. Investeringen finansieres med låneopptak. Lånet nedbetales over fem år, som er den lovbestemte avskrivningstid på datautstyr.

7 SØKNAD OM STØTTE TIL DRIFTSÅRET 2008 FK SØRØY GLIMT Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 220 Arkivsaksnr.: 08/37 29/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet Innstilling: Formannskapet vedtar å innvilge kr i støtte til FK Sørøy Glimt til drift av klubben i Saksutredning: FK Sørøy Glimt søker i brev av 22. april 2008 om støtte på kr til drift av klubben for I sin søknad sier klubben : Styret drøfter mer eller mindre kontinuerlig hvordan de på best mulig måte kan løse de økonomiske utfordringer mht drift av breddefotball og aldersbestemt fotball. Kostnadene med driften, inklusiv drift av garderober og klubbhus begynner å nærme seg 1 mill kroner i året. Det er et meget stort løft for et lite lag ute i havgapet, noe som også har avstedkommet beundring fra andre lag i både høyere og lavere divisjoner. Vår innsats engasjerer personer inklusiv støtteapparatet og finansieres hovedsakelig gjennom midler fra sponsorer og gjennom dugnader. Gjennom vår aktivitet som er mer eller mindre hele året, profilerer FK Sørøy Glimt våre sponsorer via reklametrykk på drakter, overtrekksdresser, jakker, bagger, banereklame, web reklame osv. Vi er mektig stolt av vårt lag og er glad for at vi, gjennom våre resultater og opptreden kan profilere vår hjemkommune på en god måte. Vi har allerede iverksatt profilering av Hasvik kommune på våre spillerdrakter, overtrekksdresser og reisebagger. Vi håper Hasvik kommune vil se positivt på vår søknad og ser frem til en snarlig behandling. Rådmannens vurdering: I budsjettet for 2008 er det avsatt kr til kulturarrangement, idrett og nærmiljø, kto Rådmannen er i utgangspunktet positiv til søknaden, men er noe skeptisk til beløpets størrelse. Dersom FK Sørøy Glimt innvilges kr i støtte, vil det kun være kr igjen som evnetuelt kan innvilges andre lag og foreninger i kommunen. På denne bakgrunn anbefaler rådmannen at det gis et tilskudd på kr

8 LEIEAVTALE VEDR. NORDRE MOLOKROK I HASVIK Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 08/94 Unntatt offentlighet ofl 6 48/08 Formannskapet

9 VARSEL OM FREDNING AV DØNNESFJORD KIRKE Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: C84 Arkivsaksnr.: 08/123 49/08 Formannskapet Innstilling: Formannskapet tar Riksantikvarens varsel om fredning av Dønnesfjord kirke til orienetering. Formannskapets vil allikevel uttrykke bekymring for om kommunen kan bli pålagt fremtidig økonomisk ansvar for vedlikehold av kirkens eksteriør og interiør. Saksutredning: I brev av 25.april 2008 viser Riksantikvaren til tidligere varsel om oppstart av fredning for Dønnesfjord kirke av 13. april Riksantikvaren har gjenopptatt saksgangen. Grunnet tiden som har gått gis ny frist for å kommentere varsel dersom det er kommet til opplysninger som antas å ha betydning for saken. Riksantikvaren ber om at eventuelle bemerkninger til meldingen oversendes innen seks uker fra mottakelse av det nye varselet.( ) I brev av 13. april 2004 fra Riksantikvaren, varsles Hasvik menighetsråd med kopi til Hasvik kommune, om at Dønnesfjord kirke vil bli foreslått fredet i henhold til lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr , jf 22. Forslaget om fredning etter 15 vil omfatte kirkens eksteriør og interiør. Bakgrunn for oppstart av fredning Dønnesfjord kirke ble bygget etter tegninger av arkitekt J. W. Nordan og vigslet i 1888 på handelsstedet Galten i Dønnesfjord. Galten ble på 1840 tallet et senter for fiske og handel. Kirken ble bygget for å betjene fiskeværet. Under evakueringen og brenningen i 1944 ble kirken den eneste gjenstående bygning i Hasvik kommune. I 1951 ble kirken flyttet til øya i Dønnesfjord og året etter ble den innviet på nytt. Etter at de siste beboerne flyttet fra Dønnesfjord på 1970 tallet, gikk kirken ut av bruk som aktiv menighetskirke. Det ble senere bare holdt en årlig gudstjeneste sommerstid. I 2002 bevilget Riksantikvaren kr ,- til istandsetting av kirken. Etter sesongen gjenstod det noen mindre arbeider. I 2003 vedtok Kultur- og kirkedepartementet å nedlegge Dønnesfjord kirke. Vedtaket fritar kommunen for økonomisk ansvar for drift og vedlikehold etter kirkeloven 15. Menighetsrådet har i år (2004) vedtatt at kirken skal kunne gis bort. Dønnesfjord kirke er med sin helt spesielle historie og som eneste bygning fra før krigen i Hasvik kommune, et kulturminne av meget høy verdi. Den er et minne om kirkens plass i

10 fiskeværkulturen på Finnmarkskysten på 1800 tallet, landsdelens dramatiske krigshistorie og om gjenreisnings og bosettingspolitikk etter krigen. Riksantikvaren finner det nødvendig å sette i gang fredningssak for å sikre at kirken blir bevart som det unike kulturminne den er også i fremtiden. Den videre saksgang I samsvar med lov om kulturminner 22. 1, annet ledd vil melding om igangsetting av fredningssak også kunngjøres i Norsk lysningsblad, Finnmark Dagblad og Dagbladet Finnmarken. Vi ber om at eventuelle bemerkninger sendes Riksantikvaren innen seks uker fra mottakelse av dette brevet. Det endelige fredningsforslaget vil deretter bli utarbeidet. Dette er et omfattende arbeid og det vil ta noe tid før forslaget foreligger. Forslaget vil bli sendt på høring til berørte parter og lagt ut til offentlig ettersyn i fylkeskommunen og kommunen. Riksantikvaren er den instans som fatter vedtak om fredning med hjemmel i 15. Det forutsettes at eiendommen blir behandlet som fredet inntil fredningsspørsmålet er avgjort. Dette innebærer blant annet at man må forelegge Riksantikvaren alle typer tiltak på kirken som går ut over vanlig vedlikehold. Rådmannen anbefaler at Formannskapets eventuelle uttalelse går ut på bekymring for om kommunen kan bli pålagt fremtidig økonomisk ansvar for vedlikehold av kirkens eksteriør og interiør. Rådmannen har avklart med menighetsrådet at de ikke vil sende bemerkninger til fredningssaken.

11 LÅNEOPPTAK TIL VIDERE UTLÅN 2008 Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 08/56 50/08 Formannskapet Innstilling: Med bakgrunn i kommunens vanskelige økonomiske ssituasjon vedtar Formannskapet at Hasvik kommune ikke tar opp Startlån i Husbanken i 2008 Saksutredning: Husbankens retningslinjer for startlån: Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan da bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksembel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger kan da søke om startlån. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånesøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være en fordel at søker har noe oppsparte midler. Hva gis startlån til? - Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig - Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig - Toppfinansiering ved bygging av ny bolig - Utbedring av bolig Det er kommunene som har hovedansvaret for startlånsordningen. Det er opp til hver enkelt kommune om man i det hele tatt vil tilby startlån til kommunens innbyggere. På samme måte er det kommunene som avgjør søknadene som kommer inn. Husbanken fordeler midler til kommunene etter behov, og har en viktig pådriverrolle for å få kommunene til å bruke startlån og andre støtteordninger aktivt for å skaffe boliger til personer med dårlig råd. Behovene varierer fra kommune til kommune, og kummunene har ulik praksis. Noen er restriktive med ordningen, mens andre låner ut store beløp hvert år. Det har så langt kommet inn 2 søknader om startlån på tilsammen kr ,-, samt at det har vært 2 henvendelser som kanskje skulle søke. De to som har søkt er begge i arbeid og leier i dag bolig. I 2007 tok Hasvik kommune opp startlån på kr ,- og har pr i dag en lånegjeld til Husbanken pålydende kr ,- noe som utgjør 8,5 % av total lånegjeld til kommunen.

12 På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon og den store andelen startlån av kommunens totale lånegjeld, anbefales det ikke at det søkes om opptak av midler til startlån i 2008.

13 KLAGE - PRIORITETSAVSKRIVELSE Saksbehandler: Unni Henriksen Arkiv: 257 Arkivsaksnr.: 08/59 Unntatt offentlighet ofl 5a 51/08 Formannskapet

14 ADVOKAT BISTAND Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: X48 Arkivsaksnr.: 08/292 Unntatt offentlighet ofl 6 52/08 Formannskapet

15 DRØFTING/ORIENTERING Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/15 15/08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet /08 Formannskapet Innstilling: Saken legges frem uten faglig tilråding. Saksutredning: Til drøfting/orientering: Rammetimetall Årsregnskap 2007 Økonomisk rapport Veiasfaltering Oppdatert møteplan

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING:

FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11 INNSTILLING: LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Venke Strat Thorsen Dato: SAKSFRAMLEGG Unntatt offentlighet: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 05.04.11 KOMMUNESTYRE 28.04.11

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 16.12.2014 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

MØTEINNKALLING HASVIK KOMMUNE. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Medlem. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer