MØTEINNKALLING Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Formannskapet"

Transkript

1 Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den klokka på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Catharina Stenersen AP Medlem Yngve Nilsen SV Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmeside Kvalsund Ragnar Olsen ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 21/13 13/1304 REFERATSAKER 22/13 12/126 GRUNNLOVSJUBILEET MARKERING I KVALSUND KOMMUNE 23/13 13/1282 OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN 24/13 13/844 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I /13 12/427 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN /13 13/954 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2013 EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 Sak 21/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1304 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/13 Formannskapet REFERATSAKER Ordførers innstilling: Søknad av fra Amnesty International Norge om økonomisk støtte avslås av budsjettmessige årsaker.

4 Sak 21/13 SAKSGRUNNLAG: Søknad av fra Amnesty International Norge om økonomisk støtte på kr ,-. Rådmannens tilråding: Referatsaken tas til orientering. Arne Hansen rådmann

5 Sak 22/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: X01 Arkivsaksnr.: 12/126 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/13 Formannskapet GRUNNLOVSJUBILEET MARKERING I KVALSUND KOMMUNE Ordførers innstilling: I forbindelse med grunnlovens 200 års jubileum i 17. mai 2014 vedtar kommunestyret at jubileet også markeres på en verdig og fin måte i Kvalsund kommune. Det legges opp til en felles markering i hele kommunen i Kvalsund. 1. Det nedsettes en egen kommune komité bestående av representanter for de 3 skole kretsene i kommunen, Kvalsund, Kokelv og Neverfjord. Komiteen bør bestå av representanter for lag og foreninger og politiker(e) 2. Komiteen får i oppgave å tilrettelegge for et felles arrangement i hele kommune for hele befolkningen. 3. Det settes av kr til hele arrangementet som dekker alle utgifter som forberedelser, skyss for de som har behov, mat og drikke etter komiteens avgjørelse. 4. Som sekretariat skal oppvekst og kultur bistå. For de av kretsene som ønsker eget arrangement i tillegg til hoved arrangementet vil det bli opp til hver enkelt bygd, hvor kostnadene da må dekkes av lokale arrangører. Da arbeidet og forberedelsene til dette vil kreve innsats og ressurser må det komme i gang snarest.

6 Sak 22/13 SAKSGRUNNLAG: Brev av fra Finnmark Fylkeskommune SAKSOPPLYSNINGER: Finnmark Fylkeskommune behandlet i sak 12/18 markering av stemmerettsjubieet og grunnlovsjubileet. Når det gjelder grunnlovsjubileet i 2014 er det gitt uttrykk for bl.a følgende; Det skal fremme verdiene demokrati, likestilling, deltagelse og stemmerett. Kommuner, organisasjoner og institusjoner i hele Finnmark oppfordres til å gjennomføre tiltak og markeringer. Fyldig informasjon om grunnlovsjubileet finnes for øvrig på Stortingets nettsider; Saken fremmes da det fra politisk ledelse er ønskelig å avklare evt markering i Kvalsund. SAKSVURDERING: 200 års markering av Grunnloven i 2014 bør absolutt også synes i Kvalsund. Som det fremgår av informasjonene på Stortingetrs hjemmesider er det allerede mange ideer og tiltak på gang. For at dette skal få den rette forankringen i Kvalsund anbefales at det opprettes en egen komite som gis i oppdrag å sørge for markeringen av Grunnlovsjubileet i Kvalsund. Komiteen bør være politisk forankret. Rådmannen vil kunne stille administrative ressurser til disposisjon gjennom bla. oppvekst/kultur. Rådmannens tilråding: Saken legges frem uten tilrådning. Arne Hansen rådmann

7 Sak 22/13

8 Sak 23/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Aina Holmgren Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 13/1282 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Formannskapet OPPTAK AV STARTLÅN FRA HUSBANKEN Ordførers innstilling: Kommunestyret viser til saksutredning og vedtar å ta opp ytterligere kr 2,5 mill i startlån fra Husbanken i 2013.

9 Sak 23/13 SAKSGRUNNLAG: Ordning med startlån gjennom Husbanken SAKSOPPLYSNINGER: Husbanken forvalter ordningen med startlån. Formålet med ordningener å hjelpe de som har problemer med å etablere seg på boligmarkedet. Startlån kan da bidra til at slike husstander skal få muligheter til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån skal innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånesøker må klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Startlån kan gis til: Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig. Refinansiering slik at husstanden kan bli boende i nåværende bolig. Toppfinasiering ved bygging av ny bolig. Utbedring av bolig. Hittil i 2013 har Kvalsund kommune fått 9 søknader på startlån. 4 av disse er ferdigbehandlet og innvilget. 5 av søknadene er ikke behandlet, da lånemidlene nærmest er disponert. Av de 4 som har fått sine søknader innvilget, søkte 2 om å få fullfinansiering til å kjøpe/renovere bolig, mens 2 familier søkte om toppfinansiering til kjøp av bolig. Kvalsund kommune vedok i desember 2012 å ta opp kr. 2.5 mill. i startlån for Ved årets start hadde Kvalsund kommune ca. kr. 2,5 mill. tilgjengelig til videre utlån. Vi har pr dato videreutlånt omtrent alt av startlånmidler i Kvalsund kommunen har 5 søknader som venter på behandling i påvente av nytt opptak av startlån. Dette er stort sett barnefamilier som bor og arbeider i kommunen og ønsker å etablere seg i egen bolig. Ved behov for påfyll av lånemidler for ordningen må det foreligge et vedtak i kommunestyret.

10 Sak 23/13 SAKSVURDERING: Kvalsund kommunestyre vedtok å ta opp 2,5 mill. i lånemidler fra Husbanken i Det er en økning i startlån søknader og det er flere vanskeligstilte som har behov for å få fullfinansiering gjennom startlånordningen til kjøp av bolig. I de fleste saker får ikke personer finansiering gjennom bank, dersom kommunen ikke går inn med toppfinansiering. Toppfinansiering av startlån utgjør vanligvis % av total finansiering, men vi ser konturene av at stadig flere har vanskeligheter med å få ordinære lån i bank, og blir henvist til startlånordningen. Det er i stor grad opp til kommunene selv hvordan de vil benytte ordningen. Ved innføring av startlånordningen i 2003 behandlet Personal- og økonomiutvalget kommunale retningslinjer for startlånordningnen. På bakgrunn av den tiden som har gått vurderer rådmannen det slik at ordningen burde evalueres. Imidlertid - da lånemidlene for i år på det nærmeste er disponert er det behov for å søke om inntil 2,5 mill. kroner for 2013 i påfyll fra Husbanken utover det som kommunestyret vedtok i desember Rådmannens tilråding: Kommunestyret viser til saksutredning og vedtar å ta opp ytterligere kr 2,5 mill i startlån fra Husbanken i Arne Hansen rådmann

11 Sak 24/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/844 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/13 Formannskapet ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I Ordførers innstilling: Kvalsund kommune vedtar etter en helhetsvurdering å ikke imøtekomme anmodningen fra IMDi om bosetting av flyktninger i Hovedårsaken til dette er mangel på boliger. Rådmannen bes utarbeide en helhetlig plan for mottak av flyktninger fra og med 2015,slik at et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv ivaretas. Planen forelegges kommunestyret i løpet av 1. halvår Ut i fra ovennevnte vil man komme tilbake til IMDi s anmodning om bosetting av 10 flyktninger i 2015 og 2016 i løpet av 2014.

12 Sak 24/13 SAKSGRUNNLAG: Brev fra Integerirings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDi) SAKSOPPLYSNINGER: IMDi skriver i sitt brev bla: IMDi ber Kvalsund kommune m å ta imot minst 10 flyktninger i I tråd med ankomstprognosene for utlendingsforvaltningen, ber vi samtidig om at 10 flyktninger får bosette seg i kommunen også i 2015 og Det er også mulig for kommunen å ta imot flere flyktninger enn det antallet IMDi anmoder om. Det vises til IMDis brev m/vedlegg. Det er usikkert hvem som kan bli bosatt i vår kommune. Det kan være alt fra 2-3 familier til 10 enkeltpersoner. Det fremgår imidlertid av IMDis brev m/vedlegg at kommuene bør planlegge med utgangspunkt i at 69 % vil være enslig voksne. I følge Introduksjonsloven, som trådte i kraft , har nyankommet flyktning mellom 18 og 55 år rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. Kommunen har ansvar for så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting å tilrettelegge for introduksjonsprogram. Mindreårige har krav på norskopplæring og morsmålsopplæring. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å a) gi grunnleggende ferdigheter i norsk b) gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv c) forberede for deltakelse i yrkeslivet Programmet skal være helårig og på full tid Programmet skal minst inneholde: a)norskopplæring b)samfunnskunnskap

13 Sak 24/13 c)tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Programmet kan vare inntil to år, ved særlige grunner inntil tre år. Individuell plan skal utarbeides for hver enkelt som deltar i introduksjonsprogrammet. Introduksjonsstønad har alle i introduksjonsprogrammet krav på i den perioden programmet varer. Dette utgjør to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakerere under 25 år ytes 2/3-stønad. Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2013: Integreringstilskudd Bosettingsår Sats År-1 (2013) kr (voksen)* kr (barn)* kr (enslig voksen) kr (enslig mindreårig) År-2 (2012) kr År-3 (2011) kr År-4 (2010) kr År-5 (2009) kr Skoletilskudd kr Barnehagetilskudd Eldretilskudd kr (engangstilskudd) kr (engangstilskudd) Særskilt tilskudd enslige mindreårige kr Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) *Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år

14 Sak 24/13 Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene. Dette kan være utgifter relatert til bl.a; boligtjenester, syselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, sosialtjenester, barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak. SAKSVURDERING: For Kvalsund kommune vil det være positivt å få tilført flere innbyggere. Det vesentlige blir å forsikre seg om at vi har alle nødvendige ressurser på plass før flyktningene ankommer. Aktuelle sektormyndigheter må ved behov trekkes inn. Tett oppfølging av den enkelte deltaker er vesentlig for en vellykket programgjennomføring, jf utarbeiding av individuell plan og oppfølging av den enkelte deltaker. Noen tjenester kan løses med de ressurser kommunen innehar pr. i dag, mens andre tjenester må opprettes med tanke på bosetting av flyktninger. Interkommunalt samarbeid med f.eks Hammerfest kommune bør kunne etableres. Det er svært mange oppgaver som må/bør være på plass for å kunne ivareta flyktingene på en god måte. Noen av de viktigste er; - Boliger - Norskopplæring - Helsetjenester - Muligheter for arbeid Sist Kvalsund kommune behandlet anmodning om bosetting av flyktninger var i 2009 med følgende vedtak: Kommunestyret vedtar etter en helhetsvurdering å ikke imøtekomme anmodningen om å bosette flyktninger i Kvalsund i Samtidig bes administrasjonen utarbeide en helhetlig plan for mottak av flyktninger for 2010: plan- og utvikling boliger/leiligheter

15 Sak 24/13 helse- og NAV sosial tilrettelegging for arbeid, psykiatri, helsetjenester, sosialhjelp oppvekst- og kultur opplæring, SFO, barnehage og involvering av frivillige organisasjoner Planen forutsettes ferdig før budsjettbehandling for Etter det rådmannen kjenner til ble det utarbeidet et plandokument for bosetting av flyktninger vedlagt senere behandling i desember 2009, hvor kommunestyret vedtok ikke å ta imot flyktninger. Det grunnleggende vil være at vi har boliger å tilby. Pr i dag er dette ikke tilfelle. Dette arbeidet bør ses i sammenheng med boligpolitisk handlingsplan. I arbeidet med denne vites at det pr i dag ikke er ledig kapasitet på boligsektoren. Ut i fra dagens situasjon vil derfor rådmannen ikke anbefale at Kvalsund kommune tar imot flyktninger før boliger er på plass. Imidlertid med en utbygging av ubebygde tomter i kommunal regi og/eller utbygging av regulert boligfelt i Kvalsund sentrum i løpet av 2014, vil man kunne være i stand til å ta imot flyktnnger i 2015 og Dagens tilskuddsordninger fra Husbanken tilsier at det kan gis inntil 40 % utmåling av tilskudd til utleieboliger for flyktninger. Når det gjelder øvrige forhold som språkopplæring, helsetjenester og etter hvert syselsettingsmuligheter, er dette en utfordring for organisasjonen og bør planlegges nøye. Innen oppvekst- og kultursektoren kan evt noe av opplæringen foregå via «Kunnskapssenteret» som kan koordinere og gjennomføre blant annet norskundervisning. Når det f.eks gjelder helsetjenester må man kunne anta at nyankomne flyktninger kan slite med ettervirkninger av traumer de har opplevd i sine hjemland. Helsetjenesten i kommunen vil få en utfordring i å tilby den hjelp de måtte trenge og eventuelle kostnader ved kjøp av spesialist- tjenester som psykiatri/psykolog må hensyntas. Oppsummering: IMDi anmoder Kvalsund kommune om å bosette 10 personer hvert av årene2014, 2015 og 2016.

16 Sak 24/13 Kvalsund kommune vil få et økt press på en del tjenesteområder. Den største utfordringen i første omgang blir å skaffe boliger hvis kommunen får tildelt 10 enslige personer, dernest å finne arbeid til den enkelte. I tillegg er det en utfordring å få til tolketjenester, sørge for norskopplæring samt å ivareta helsetilbudet. Rådmannen har forståelse for at alle kommuner har et ansvar for bosetting av flyktninger. Det er mange oppgaver for en liten kommune med begrensede ressurser. Rådmannen har her belyst en del utfordringer ved å ta i mot flyktninger. Gjennom et konstruktivt og tett dialog med IMDi i 2014, vil man kunne komme tilbake til mulighetene for bosetting fra og med Rådmannens tilråding: Kvalsund kommune vedtar etter en helhetsvurdering å ikke imøtekomme anmodningen fra IMDi om bosetting av flyktninger i Hovedårsaken til dette er mangel på boliger. Rådmannen bes utarbeide en helhetlig plan for mottak av flyktninger fra og med 2015,slik at et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv ivaretas. Planen forelegges kommunestyret i løpet av 1.halvår Ut i fra ovennevnte vil man komme tilbake til IMDi s anmodning om bosetting av 10 flyktninger i 2015 og 2016 i løpet av Arne Hansen rådmann

17 Sak 25/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Arne Hansen Arkiv: L70 &30 Arkivsaksnr.: 12/427 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/12 Personal- og økonomiutvalget /12 Kommunestyret /13 Formannskapet BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN Ordførers innstilling: 1. Foreliggende utkast til «Boligpolitisk handlingsplan » med hovedmål og strategier vedtas. 2. Rådmannen bes utarbeide en 2 årig handlings/tiltaksplan med målsetting om bygging av boliger både i kommunal og privat regi. Handling/tiltaksplanen legges frem for kommunestyret for endelig behandling.

18 Sak 25/13 SAKSGRUNNLAG: Kommuenstyresak 31/ SAKSOPPLYSNINGER: Kommunestyret behandlet i møte 8. mai 2012 sak om boligpolitisk handlingsplan og evt kjøp av leilighet i Kvalsundlia borettslag, med følgende vedtak; 1. Kommunestyret støtter rådmannens forslag om å utarbeide en boligpolitisk handlingsplan for Kvalsund kommune. Planen må bl.a innholde punkt(er) om bygging av kommunale boliger. 2. Planen bør ferdigstilles før budsjettbehandlingen høsten 2012 slik at kostnadene kan vurderes i forbindelse med økonomiplan Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til eventuelt å kjøpe leilighet nr. 9 F i Kvalsundlia borettslag, begrenset oppad til kr ,-. 4. Kommunestyret gir sin tilslutning til de øvrige vurderinger som er gjort av rådmannen i forhold til kommunale utleieboliger i dag. 5. Planen legges frem for kommunestyret for vedtak Bakgrunnen for at saken ble fremmet var i henhold til saksfremstillingen; «..et boligbehov hos kommualt ansatte samt søkere på stillinger her som vi ikke er i stand til å møte». På bakgrunn av vedtaket nedsatte rådmannen i juni 2012 en administrativ arbeidsgruppe som pva rådmannen skulle utarbeide utkast til en slik plan. Gruppen har bestått av; - Catharina Stenersen, pleie- og omsorgsleder - Guro Hansen, NAV - Knut-Åge Amundsen, økonomileder - Jon-Einar Strige, leder plan og utbygging - Johnny Stenersen, driftsleder Gruppen fikk i desember 2012 forlenget frist til våren 2013 med ferdigstillelse av planen. Ut i fra ulike årsaker er ferdigstillelse av planen noe forsinket, dog slik at den kan ses i sammenheng med økonomiplan

19 Sak 25/13 SAKSVURDERING: Foreliggende utkast til «Boligpolitisk handlingsplan » gir ettter rådmannens vurdering et godt grunnlag for å konkretisere utfordringene på boligsektoren i Kvalsund. For å komme frem til en handlingsplan, må man først utarbeide en målsetting, og skissere ulike veivalg/strategier. Dette er inntatt i planen på side 12, slik; HOVEDMÅL: Kvalsund kommune skal ha tilstrekkelige og varierte boliger å tilby både til kommunalt ansatte og vanskeligstilte i boligmarkedet. Kvalsund kommune skal ha en tomtereserve som gjør det mulig for alle boligsøkere raskt å få adgang til byggeklar tomt, og få bistand til å finne relevante støtteordninger. Strategier: Prioritere vanskeligstilte på boligmarkedet Prioritere nøkkelpersonell Økt gjennomstrømming av leietakere gjennom økt bruk av tidsbegrensede avtaler Omprioritering og rehabilitering av eksisterende boligmasse Nyanskaffelser der det vurderes mest formålstjeneslig Skaffe oversikt over ledig byggeareal og sette dette i system Sørge for at det til enhver tid finnes areal som er regulert til boligformål Planen bør rulleres minimum hvert 4. år, og tiltaksdelen/handlingsdelen; basert på ovennevnte hovedmål og strategier behandles hvert år i forbindelse med årsbudsjettet. Planen peker på en rekke utfordringer i kommunen, og rådmannen anser det som viktig å ha definert disse før man går over i tiltaksfasen. Slik sett vil forestående politisk behandling gi føringer til administrasjonen i forhold til økonomoiplan samt budsjett 2014.

20 Sak 25/13 Rådmannens tilråding: Foreliggende utkast til «Boligpolitisk handlingsplan » med hovedmål og strategier vedtas. Arne Hansen rådmann

21 Sak 26/13 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Formannskapet Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/954 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /13 Formannskapet ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2013 Ordførers innstilling: Fremlagt økonomirapport for 2. tertial 2013 tas til etterretning.

22 Sak 26/13 SAKSGRUNNLAG: Utarbeidet økonomirapport 2. tertial 2013 SAKSOPPLYSNINGER: I henhold til utarbeidet økonomireglement skal det gjennomføres minimum 2 regnskapsrapporter til kommunestyret i løpet av budsjettåret. Utgangspunktet for disse er pr tertial. For konkrete tall og kommentarer henvises det i sin helhet til vedlagte tertialrapport. SAKSVURDERING: Utarbeidet regnskapsrapport for 2. tertial 2013 viser at vi samtlige rammeområder har bra kontroll på forbruket i forhold til budsjett. Den endelige fasiten på inntektene fra eiendomsskatten foreligger ikke pr. dags dato, da det ennå gjenstår en del behandling av innkomne klager. Etter 1. tertial ble det foretatt en del budsjettendringer både på drifts- og investerinsgssiden. I tillegg har kommunestyret i senere møte omdisponert investeringsmidler. Ut i fra den økonomiske oversikten vi nå har, ser ikke rådmannen det pr dato som nødvendig med ytterligere budsjettendringer. For øvrig må fortsatt ansvarlighet i alle ledd til for at vi skal kunne avlegge et regnskap i balanse ved årets slutt. Vi må vise måtehold og fremdeles ha streng budsjettdisiplin, slik at vi unngår å forta disponeringer ut over budsjett. Det er fortsatt en tredjedel igjen av året og mye uforutsett kan skje. Rådmannen avholder månedlige økonomimøter hvor kun regnskapet er hovedtema. Dette for å kunne sette i verk tiltak dersom utviklingen skulle forandre seg. For konkrete tall og kommentarer henvises det i sin helhet til vedlagte tertialrapport.

23 Sak 26/13 Rådmannens tilråding: Rådmannen anbefaler at den fremlagte økonomirapport for 2. tertial 2013 tas til etterretning. Arne Hansen rådmann

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/2011 Kommunestyret holder møte onsdag 22.06.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedl. Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli

Detaljer