SAFIR Senter for frivillig innsats i rusfeltets målgruppe er personer som ønsker å (re)etablere seg som rusfrie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAFIR Senter for frivillig innsats i rusfeltets målgruppe er personer som ønsker å (re)etablere seg som rusfrie."

Transkript

1 Årsmelding 2014

2 2 SAFIR Senter for frivillig innsats i rusfeltets målgruppe er personer som ønsker å (re)etablere seg som rusfrie. Vi er en frivilligsentral drevet i samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo(SKBO) og Røde Kors Oslo(ORK), med økonomisk støtte fra Kulturdepartementet,, Velferdsetaten, Husbanken, Helsedirektoratet, samt private aktører som blant andre Flytoget og OPAK. Når vi ser tilbake på året som helhet kan vi oppsummere noen trekk for 2014: Flere deltakere har søkt og fått Startlån etter Boligskolekurs, flere har fått jobb eller tar opp skolegang og er i aktivitet. Stor pågang om praksisplasser/tiltaksplasser fra våre deltakere og frivillige i tillegg fra eksterne både utenfor Oslo og noe tilreisende fra Sør-Europa. Mange besøkende som gjerne vil ha informasjon om aktivitetene våre, og hvordan vi organiserer disse både privatpersoner og offentlige -og private virksomheter. Mange besøkende kommer fra andre regioner enn Oslo, og vi har hatt internasjonalt besøk fra både Latvia og Nederland. Med betydelig antall aktive deltakere, ser vi også flere personer med ROP utfordringer i nettverket, med truende adferd både i form av sinne, utagering og trusler. Vi har gjort gode erfaringer med tydelig grensesetting samtidig som vi klarer å opprettholde relasjonen til den enkelte. Det kan likevel oppleves som svært ubehagelig å stå i slike situasjoner, og som følge av dette har vi skjerpet våre sikkerhetsrutiner og gjennomgått Vergekurs. Nøkkeltall Frivillighetstimer 2014: 5408 timer / 3,2 årsverk *) (5060 timer / 2,97 årsverk) (3963 timer / 2,3 årsverk) Antall frivillige per : 54 (34 kv./20 m, hvorav 15 m/rusbakgrunn) (40) (35) Antall deltakere per : 172 aktive (65 kv/102 m) 32 passive (97) (84) Antall ansatte per : 4,1 4,5 4,3 *) 1 årsverk = 1703 t Årsmeldingen er utarbeidet av SAFIRs ansatte og søker å gi et bilde av driften gjennom året og om reflektere opp mot Virksomhetsplan 2014 og godkjennes av SAFIRs styre på årsmøte. En spesiell takk til våre frivillige og alle involverte og engasjerte for samarbeidet, støtten og tilliten! Oslo, 23. mars 2015 Kristin Heger Merethe Skaug Sørensen Virksomhetsleder ( Styreleder (2014

3 3 INNHOLD Nøkkeltall og innledning 1. SAMMENDRAG 4 2. OPPDRAGET planer gjennomføring refleksjoner 5 Være Gjøre Lære på SAFIR 6 Myndiggjøring 7 Sammenheng 8 Påvirkning 9 3. RESSURSER planer gjennomføring refleksjoner 11 Ansatte, frivillige, arbeidstiltak og studenter 12 Kompetanseheving 13 Økonomi 14 Eiendom 14 IS/IT ORGANISASJON planer gjennomføring refleksjoner 15 Virksomhetens struktur 15 Kvalitetsarbeid 16 Ytre miljø 16

4 4 1. Sammendrag, planer Gjennomføring, utførelse Resultater og refleksjoner Myndiggjøring, påvirkning og sammenheng. Hvor SAFIR valgt ut myndiggjøring som utviklingsområde i fokus. Boligskolen, -boligsosiale kurs til deltakere på SAFIR, og som er i rusbehandling. Kursene utvikles av frivillige med deltakerbakgrunn. Avholde Bo og lev godt kurs om lag annenhver uke gjennom året, hvor brukermedvirkning, praktisk oppgaveløsning og endringsarbeid står i fokus. Smågodt kurs basert på deltakernes ønsker i forhold til hobbyrelaterte aktiviteter, vil fortsette med kurs hver tredje uke. Mat i lag vil fortsette hver første lørdag i måneden. Vi også drive oppsøkende og tilby kurs på behandlingsinstitusjoner. act2 forumteater, vår sosiale metode og verktøy skulle gi stemme til de stemmeløse utsatte grupper. Fokus på yngre målgruppe bl.a Gatemegling og til safirung. Fortsatt tilby teaterverksted og øvelser internt og ekstern, samt lage en større forestilling som vi kunne turnere med. I tillegg skulle vi bruke verktøyet inn i kurs på Boligskolen. Det grønne hjørnet og Gartnerløkka av nettverksaktivitetene som uttrykt etter ønske/behov fra deltakerne selv. Vi ville sikre økonomien. På SAFIR handler hverdagen om at frivilligsentralen er et være-gjøre-lærested hvor ansatte, frivillige og deltakere i samspill skaper muligheter og aktiviteter i en rusfri ramme. Vi har fått to nye medarbeidere i løpet av året, ny frivilligkoordinator og ny boligskolekoordinator. Den nye boligskolekoordinatoren er fremdeles i etterutdanning og har valgt å jobbe noe redusert. Boligskolen har gjennomført året i henhold til planen med vår og høstsemester med Bo og Lev godt kurs, Mat-ilag hver første lørdag i måneden og samt Smågodt (hobby/fritids) kurs oppsøkende virksomhet på konferanser og ute på rusinstitusjoner. act2 forumteater fikk ikke tilsagn på sine søknader for Dette utfordret oss på hvordan opprettholde aktiviteten og tilbudet. Gjennom året har vi derfor tatt oppdrag for andre målgrupper, blant annet vant vi anbud fra Utdanningsetaten til å holde kurs i skolemegling for elever i Osloskolen, Blindeforbundet og Batteriet for å nevne noen. Nettverksaktivitetene på Det Grønne Hjørnet og Gartnerløkka avholder lunsjer, kaffemøter og er utgangspunkt før utflukter og turer. Ferier og helligdager gjennomføres og feires gjennom hele året av deltakere og frivillige. Se høydepunkter vedlegg 2 Vi opplever at myndiggjøring og medvirkning er det bærende element for SAFIRs drift og vi anser det et avgjørende suksesskriteria. Utskiftning i personalet (frivilligkoordinator og boligskolekoordinator) har gått veldig bra, men for en liten virksomhet tar det også ressurser. At den nye Boligskolekoordinatoren er under etterutdanning og valgte å jobbe 60% gir relativt store utslag for helheten til en liten virksomhet som SAFIR. Den velfungerende gruppen med frivillige i Boligskolens ressursgruppe samt at ny koordinator har vært i praksis i over 1 år, har vært avgjørende for at kurstilbudet har blitt opprettholdt ihht planen. act2 forumteaters økonomiske utfordringer, jakten på tilskudd, søknader og rapporteringer var også ressurskrevende. Vi ble utfordret på vår forståelse av frivilligsentralens oppdrag og grenser versus sosialt entreprenørskap. Erfaringene vi gjorde gjennom året var avklarende og vi fikk en bedre forståelse av vårt frivillig oppdrag. Usikker økonomi er ikke unikt for virksomheten vår, men har bidratt til at en større ungsatsning har måttet vike til fordel for satsning og fokus på etablert gruppe og mangfoldige oppdrag.

5 5 2. Oppdraget, planer Gjennomføring, utførelse Refleksjoner og resultater Selv om SKBO og ORK bidrar likt med årlig driftstøtte er SAFIR administrativt underlagt avdeling Helse- og Sosial i SKBO. Oppdraget er beskrevet i vedtekter for SAFIR, sist endret i mars Todelt målsetting (fra vedtektene): 1) SAFIR skal gi enkeltpersoner(frivillige) utenfor rusmiljøet mulighet for å få kunnskap og forståelse for en ellers marginalisert og utstøtt gruppe mennesker 2) SAFIR skal gi personer som har levd med rusavhengighet (registrerte deltakere og brukere av ulike rustiltak) mulighet for å få hjelp og støtte i sårbare overgangsfaser Strategiske dokumenter på SAFIR: SKBO: Vår strategi ORK: Norges Røde Kors hovedprogram KUDs retningslinjer for frivilligsentraler. SAFIRs vedtekter og verdier Målsetningen nåes gjennom VÆRE, GJØRE, LÆRE hvor deltakere kjent med og får anledning til å utforske sine interesser og evner uten å fokusere på fortid, evt. diagnose eller symptomer. Med frivillighet i fokus driver SAFIR; 1. Sosiale nettverksaktiviteter 2. act2 forumteater 3. Boligskolen SAFIR ble etablert desember 2002 som en frivilligsentral med et spesielt fokus på mennesker som opplever sosial eksklusjon på bakgrunn av at de har slitt, eller sliter med overgangen til rusfrihet. Registrerte aktive deltakere på SAFIR ved utgangen av personer (76 nye deltakere ) og listen oppdateres to ganger i året for å sikre riktige antall. Vi har i tillegg 35 personer som er på passive liste. Det er frivillige å registrere seg og noen velger å ikke gjøre det, de får være husgjester. I sum har deltakelsen vært fra 4 til 110 personer og strukket seg fra 3 timer til over 5 dager i tid. Det er utfordrende å finne en riktig måte å telle deltakelsen på, særlig når arrangementer strekker seg over flere dager. Det kan følgelig være utfordrende å finne ut hva vi skal måle, veie og vektlegge når vi teller opp. Summert kommer vi til 4289 møter/arrangementer /treff. Veiledning, møter og kurs med frivillige og deltakere utgjør 724 treff i året. Vi har registrert et dødsfall blant våre deltakere i løpet av året. Vi har hatt tilbud til deltakerne hver uke gjennom hele året og har nesten doblet antall aktive deltakere.

6 6 Være på SAFIR: Det Grønne Hjørnet og Gartnerløkka nettverkshus - med utgangspunkt i våre lokaler bygges det sosial kompetanse på nettverksaktiviteter som: mandagscafe, omvisninger, onsdagslunsj, søndagsåpent, ferie høytidsprogram, mat-ilag. Gjøre på SAFIR: act2 forumteater, kreativt verksted, musikkjam, turgrupper/utflukter, reiser, hytteturer. Idrett mot Rus - forumteater er en sosial, dialogbasert og interaktiv teatermetode og verktøy. Har gjennomført teaterverksted og øvelser internt og ekstern, samt lager større forestillinger. I tillegg benyttes spill inn i kurs på Boligskolen. Forumteaterverktøyet; demokratiske prosesser i utvelgelse av tema, synliggjøring av alternative løsninger, en stemme til de stemmeløse. Lære på SAFIR: Boligskolen, yoga/reiki, safirung, fra jord til bord, foredragsvirksomhet, deltakelse på fagkonferanser for deltakerne, omvisning og ta i mot nye, frivilligkurs/møter, deltakermøter. VÆRE: Vi har holdt åpen mandagscafe hver uke gjennom hele året. Onsdagslunsjen har blitt gjennomført 45 ganger i 2014 og Søndagsåpent annenhver uke. Vi feiring av juleaften, nyttårsaften, påskeaften og 17. mai i tillegg til flere andre helligdager. Vi holder åpent gjennom hele sommerferien og vi markerer halvårlig med stor sommerfest og julelunsj. GJØRE: Act2 forumteater gjennomførte 5 dagers teaterverksted på anbud fra Utdanningsetaten for ca 300 elevmeglere fra 20 Oslo-skoler, 3 fasilitatorer og 4 frivillige I tillegg teaterverksteder for: - 8 ungdommer på Stovner frivilligsentral, 1 fasilitator og 2 frivillige. - 8 svaksynte med minoritetsbakgrunn på oppdrag av Blindeforbundet, 2 fasilitatorer, 1 frivilligdeltaker - om mestring av rusepisoder for 20 studenter i MARTA på oppdrag fra Velferdsetaten, 1 fasilitator, 3 frivilligdeltakere - og forestillinger for 20 ansatte på ledersamling for OPAK om tillit, 1 fasilitator, 6 skuespillere - deltakere på SAFIR 8 ganger med gj.sn 8 deltakere Vi har gjennomført flere turer og arrangementer som: hyttetur, isfiske, sykkeltur Rallarvegen, kanotur, kinotur, skidag, fredagsutflukter. LÆRE: Boligskolekursene planlegges, gjennomføres og evalueres av en boligskolegruppe bestående av deltakerfrivillige (med rusbakgrunn) og en ansatt koordinator som tilrettelegger. Vi tar imot omvisninger og besøk nesten hver uke, gjennom året tatt i mot over 350 personer (nye deltakere fra de fleste av Oslos bydeler, Byvandringer, rusbehandlings-institusjoner, næringsliv, NAV og andre offentlige etater/kommuner, samt to utenlandsdelegasjoner fra Latvia og Nederland. Fredagsutflukt og Reiki er aktiviteter vi legger ned ved utgangen av året da det har vist seg å være lavt oppmøte, Damegjengen er en NY aktivitet som har kommet til etter ønsker om egen arena for kvinner. Det har vært svært givende og spennende for deltagerne i act2 forumteater å jobbe med helt nye målgrupper på nye arenaer. Vi ser at møter mellom ulike grupper fører til ny forståelse for problematikk og nye innfallsvinkler i arbeidet. 8 personer gjennomførte å sykle 81 km langs Rallarvegen over 2 dager, på denne turen blir deltakerne kjent på en annen måte og det legger til rette for mye mestring. 18 personer dro på hyttetur i 2 dager, 26 var med på Skidag arrangert av SAFIRs Venner. 23 deltakere bidro til med frivillig innsats å vaske klar Camp Hudøy før barna inntar sommerøya. Kursdeltakere på Boligskolen er ikke alltid registrerer som deltaker på SAFIR, men det er en fin måte å etablere kontakt mens de er i rusbehandling. Vi har gjennomført Boligskolekurs med totalt 363 antall deltakere (80 unike kursdeltakere ), i tillegg har vi hatt kurs m/act2 forumteater for 22 personer,

7 7 - boligsosiale kurs som omhandler temaer (gjeld, ensomhet, startlån, rettigheter m.m.), hobbyer og fritidsinteresser samt kost og ernæringskurs. til deltakere og til personer i rusbehandling. Kursene utvikles av frivillige med erfaringskunnskap på rus. Myndiggjøring planer - å støtte opp om lysten til å våge og motet til å sprenge egne grenser, uavhengig om det gjelder deltakere, frivillige eller hos ansatte SAFIR som helhet ville satse på å nå flere unge. Vi ønsket å kurse enda flere frivillig som har levd med rusutfordringer. Avholde Bo og lev godt kurs om lag annenhver uke, hvor brukermedvirkning, praktisk oppgaveløsning og endringsarbeid står i fokus. Smågodt kurs basert på deltakernes ønsker i forhold til hobbyrelaterte aktiviteter, vil fortsette med kurs hver tredje uke. Mat i lag vil fortsette hver første lørdag i måneden. Nye deltakere skal i større grad enn tidligere, spørres hva de kan tenke seg å delta i og bidra med i nettverket. Flere aktiviteter som f.eks høytidsfeiringer, turplanlegging skal settes ut til deltakere/frivillige, gi mer ansvar(eks. nøkler Eksterne fagpersoner inviteres som bidragsytere på enkelte kurs der hvor dette er relevant. Vi har over flere år utviklet et tett og godt samarbeid med flere aktører, og tilegner oss stadig flere bidragsytere gjennom vårt arbeid med rekruttering av nye. Medvirkning fra frivillige i boligskolegruppen, erfaringsutveksling, praktisk oppgaveløsning og endringsarbeid sto i fokus. act2 forumteater bidro på et utebesøk til Fredheim med en forestilling som en del av rekruttering til SAFIR. Myndiggjøring utførelse Nettverksaktivitetene; frivillige og deltakere planlegger og gjennomfører aktiviteter sammen. Ansatte har en koordinerende/tilretteleggingsrolle. Hovedregelen er at frivillige med erfaringskunnskap og deltakerbakgrunn møter nye deltakere, besøkende, interesserte, studenter, samarbeidspartnere og forteller om SAFIR Vi har gjennom året invitert og arrangert en rekke safirung møter med varierende grad av oppmøte. Vi har gjennom året kurset 15 nye frivillige med deltakerbakgrunn på SAFIR. Boligskolekursene «Bo og Lev godt», «Smågodt» og «Mati-lag» har blitt gjennomført som planlagt. Vi har i større grad lykkes i å involvere nye og gamle deltakere som tidligere har kommet til måltider og gått igjen. For å holde åpent i helger, ferier og helligdager har vi vært avhengige av disse hendene. 2 dagers hyttetur til Nydalshytta i Oslomarka gjennomført med 18 personer, hvor deltaker, frivillige og og vi har tatt i mot 23 elever og studenter, deltakere har deltatt på kurs, brukerråd, holdt foredrag og reist ut på rekrutteringsbesøk til Fredheim og Tyrili i sum har vi her truffet om lag 450 tilhørere. 4 frivillige med deltakerbakgrunn utgjør Boligskolens ressursgruppe som møtes ukentlig til planlegging, gjennomføring og evaluering. Sum deltagelse i Boligskolen 639 i tillegg til foredraget «Sett ikke uglesett» med litt over 200 tilhørere. Myndiggjøring resultat og refleksjoner Vi synes vi lykkes i å rekruttere, men ikke i å på den yngre målgruppen og bygge et fellesskap som skaper tilhørighet. Kanskje fordi de yngre har flere jern i ilden og endringer i deres tilværelse skjer hurtigere enn hos de eldre. safirung besto av frivillige med og uten erfaringskompetanse med rus. Dårlig oppmøte ser vi er raskt demotiverende for våre frivillige. Personer som har vært i passive i nettverket, har ved å bli spurt direkte om å hjelp til med konkrete oppgaver, «kommet ut» av skallet og tar mer ansvar. Noen har som følge av dette også gjennomført frivilligkurs og blitt frivillige. Erfaringskonsulent fra SAFIR medvirker i Husbankens film «Bolig for Velferd» i forbindelse med Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid Noen tilbakemeldinger fra deltakere: «det er så hyggelig å komme sammen og gjøre dette, helgen blir så lang mange ganger»(fra Mat-i-lag)

8 8 og holde åpent utenfor kontortid) Invitere og involvere deltakere, frivillige og ansatte i strategiprosessen gjennom interne samlinger på ; myndiggjøring/påvirkning/sammenheng. Gjennom myndiggjøring som virkemiddel, ønsker vi å gjennomføre en konferanse om samspill og nettverk i rusfeltet. "Forum"; en intern idemyldringsarena og nytt samlingspunkt på tvers, tar for seg diverse utfordringer som vi ønsker at skal løses sammen. Temaer kan f.eks være rus, rykter o.l Deretter legge til rette for at deltakerne kan spille inn saker formelt for SAFIRs styre. Sammenheng - planer: SAFIR tangerer flere fagfelt (frivillighet, rus, boligsosialt, folkehelse, kulturfeltet) og har noen formelle og mange uformelle samarbeidspartner. Dette gir oss flere muligheten å være en brobygger mellom deltakerne, hjelpeapparatet og andre nettverk/muligheter. Nettverkene er gode arenaer for erfaringsutveksling, kompetanseheving og fagutvikling. Oppsøkende virksomhet er også en arena for å ansatte kom med innspill til strategiprosessen og virksomhetsplan for Ritualene våre som lystenning før onsdagslunsjen og dagens ord/dikt blir ivaretatt av deltakere etter ønske. Vi har tilstrebet å sende ansatte, frivillige og/ eller gjerne deltakere som representanter sammen til kurs og konferanser som er relevante for vårt felt og har: - deltatt i planleggingsmøter med RiO og Civitan til Idrett mot Rus og deltatt med 12 personer på selve arrangementet (ansatte 3, frivillige 2 og deltakere 7) - sendt 4 deltakerrepresentanter til «Makt & Muligheter» konferansen på Sundvollen. - deltatt med ressursgruppen fra Boligskolen til Helsedirektoratets konferanse på Gardermoen - hatt 2 deltakere representert i planleggingsgruppen til Overdosemarkeringen - deltakere har tatt imot 7 elever fra Re videregående skole Sammenheng utførelse: Vi har i 2014 hatt flere konkrete erfaringer med at relasjonen med nettopp det eksterne nettverket har åpnet dører og gitt muligheter (jobb, behandling, skole og bolig) for våre deltakere. På frivilligfeltet er vi representert i to forskjellige frivilligsentralnettverk; Bymisjonens frivilligsentraler (Ullern, St. Hanshaugen, SAFIR og Stovner fvs.) og basenettverket til frivilligsentraler rundt Akerselva (Kampen, Grønland, St. Hanshaugen, SAFIR og Oslo Røde Kors). I tillegg tilhører vi avd. Helse og sosial i Bymisjonen og vd. «Det er veldig aktuelle temaer og god atmosfære her» «Dette er lenge siden jeg har vært med på noe som har vært så morsomst»(fra datakurs) «Dette er veldig fin læring og sosial trening» «Jeg fikk et helt nytt bilde av offentlige ansatte, de vil jo bare hjelpe oss» (etter at Voksenopplæringen var på besøk) Grunnet personalutskiftninger kom vi ikke i gang med planlegging av nettverkskonferansen. Vi hadde et ønske om å styrke deltakernes mulighet for å påvirke SAFIRs styrearbeidet mer direkte ved å spille inn saker til styret gjennom «Forum» - en interne idemyldringsarena. Dette har vi ikke lykkes å gjennomføre. Vi mener allikevel at deltakernes perspektiv og muligheter er tydeliggjort med en alltid åpen dør for innspill, spørsmål og forslag. Sammenheng- resultater og refleksjoner: To av SAFIRs deltakere som også har gjennomført frivilligkurs hos oss, fikk først sommerjobb og deretter utvidet engasjement på Sporet som resultat av godt nettverk. Seks deltakerne på boligskolekurs har etter kurs om Startlån, fått dette, to av disse har allerede kjøpt egen bolig. To deltakere som ikke kom inn på det private leiemarkedet og/eller ikke ønsket kommunal bolig, leier nå bolig av Bymisjonen. To deltakere har gjennom teaternettverket fått faste lønnede statistroller med Riksteateret. A-Senteret, Holmen, Veslelien, Origosenteret, Fredheim, Solsiden, Blindern rehab.senter, Stensløkka

9 9 informerer og synliggjøre deltakernes erfaringer i møter med hjelpeapparatet. Det er en fin anledning å synliggjøre ressurser våre deltakere har, både for seg selv, hverandre og for hjelpeapparatet. Påvirkningsarbeid- planer SAFIR ville jobbe med påvirkning både på individ- og samfunnsnivå. Vi ønsket å være brobyggere, og oppmuntre våre deltakere til å delta og bidra som samfunnsborgere. Deltakere engasjeres i rekrutteringsarbeid med Boligskolen og act2 forumteater, bygger mestring. Gjennom foredraget; Sett, -ikke uglesett påvirke holdninger og ufordre førsteinntrykk. Foredraget tilbys internt og eksternt. Foredraget er basert på livshistorien til en av våre ansatte, som har gjort en rollereise fra rusavhengighet til å få fast ansettelse. act2 vil i 2014 lage en større forestilling som vises på behandlingsinstitusjoner og for et større publikum og sammen med Boligskolen holder opp til kurs på 4 behandlingsinstitusjoner, og foredrag i privat og offentlig sektor. Dialog og nettverk i Oslo Røde Kors, hvor frivillige er et bærende element i alle aktivitetene som tilbys. Gjennom våre tilbud om sosiale nettverksaktiviteter, Boligskolen og act2 forumteater rekrutterer vi fra og informerer til behandlingsinstitusjoner både internt i Bymisjonen, men også eksternt opp mot andre private og kommunale aktører i feltet. Påvirkningsarbeid utførelse SAFIR har i 2014 hatt møter samt delt vårt skriftlig materiell og våre erfaringer med Frelsesarmeens nysatsning og rusfrie fritidstilbud Stedet. Forskjellige deltakere har vertskapsfunksjon og tar i mot og viser rundt på huset samt forteller om aktivitetene på SAFIR. Vi har alltid med deltakere på utebesøk f.eks til Ila fengsel, Veslelien, Solsiden og Fredheim. Foredraget «Sett, ikke uglesett» av SAFIR ansatt med erfaringskompetanse har blitt en del av introduksjonspakken for nye ansatte hos PwC. I tillegg har NAF gitt foredraget til hele sin markedsavdeling i to omganger som en annerledes julegave. Forestillingen Utestemme med 10 deltagere, 1 student, 3 frivillige hadde 19 prøvedager. Forestilling ble vist på HiOA master i estetiske fag, på Ullevål Voksen Rus, for Tyrilistiftelsen og på Fredheim samt åpen forestilling på Cafeteateret, Arendalsuka (6 skuespillere-5 prøvedager) forestilling med 150 publikummere. Oppstart av forskningsprosjekt, samarbeid mellom HiVO og University ressurssenter og Stiftelsen Tyrili var vi enten på besøk hos eller tok i mot grupper fra. NAV kontorer i Oslo, kommer jevnlig innom med enkeltpersoner. Vi har uformell og god kontakt med: Stiftelsen Retretten, VELs Nyttig, Bymisjonens Lønn som Fortjent, Bymisjonens 24/7, Natthjemmet, Sporet og Gatejuristen, Frelsesarmeens BoSatt, Helse og sosial og Eldreombudet, Wayback, Røde Kors Nettverk etter soning og Gatemegling, Voksenopplæringen, Uteseksjonen samt Sentrumssamarbeidet i Oslo(repr. ved Møtestedet). Påvirkningsarbeid resultater/refleksjoner At våre deltakere har flere rusfrie valgmuligheter, som f.eks Stedet og Retretten, er udelt positivt. Det bidrar til et større nettverk og mindre sårbarhet for den enkelte. Det er avgjørende at vi overlapper hverandre og ikke kopierer hverandre. Målgruppen er tjent med flere og bredere rusfrie tilbud, ikke flere versjoner av det samme. En tilbakemelding etter foredraget «Sett, ikke uglesett» av Tony: «Tusen takk for sist, det ble enda bedre enn jeg hadde håpet på. Mine kollegaer sa alle som en at dette var et av de beste foredragene de hadde hørt på lenge, tankevekkende, ærlig, litt sjokkerende men samtidig varmt, humoristisk og fullt av håp om at det nytter. Det var en sjeldent god opplevelse for alle sammen, og at det nytter å bry seg har vi alle så godt av å bli minnet på! Dere gjør en fantastisk viktig jobb og gleder meg til et 2015 med videre samarbeid med dere.» På bakgrunn av oppstart av forskningsarbeid

10 10 Nyhetsbrevet Edelstenen oppsummerer hvert halvår, distribueres internt og eksternt, samt i nettutgave. Uken som gikk(med blikk fremover) ukentlig til alle frivillige og samarbeidspartnere. SAFIR benytter Facebook til å fortelle om aktiviteter. I dette nettverket deles også relevante nyheter og linker med vår kontaktflate på over 700 personer. Våre deltakere er attraktive intervjuobjekter både internt i Bymisjonen og eksternt i media. Nye brosjyrer utarbeides og printes internt evt. fra samarbeidspartner som Clear Channel. of London. Act2 deltakere intervjuet av studenter i Sosialt arbeid Nyhetsbrevet Edelstenen ble trykket i et opplag på 200 x 2 eksemplarer og blir skrevet av deltakere, ansatte og frivillige med deadline til sommerfesten i midten av juni og julelunsjen i midten av desember. Mye av stoffet til Edelstenen har tidligere blitt beskrevet i det elektroniske ukebrevet «Uken som gikk» som skrives av de ansatte og sendes ut til samarbeidspartnere og frivillige. Sosiale medier som Facebook og til dels Twitter er benyttes også til å formidle tilbud, informasjon og ha dialog. Reportasje i =Oslo med deltaker og frivillig i Boligskolegruppen.VG Helg reportasje i forbindelse med Gjestebud på Skaugum, 3 fra SAFIR ble intervjuet. TV2 Nyheter kom til Det Grønne Hjørnet og laget nyhetssak om Gjestebudet på Skaugum samt intervjuet en av våre deltakere på direktesending. Magasinet Bymisjon nr. 3 og nr. 4/2014 Fem av SAFIRs deltakere og 1 frivillig bidrar i artikkelen «Læring for livet» To av SAFIRs deltakere forteller om Sporet og safirung i nr. 3 og i artikkelen «Gutta på Sporet» blir de intervjuet i forbindelse med sin sommerjobb. Vi har bidratt med fire blogginnlegg til BYstemmer; 1. Tillit tross hull i CV var blant topp 5 mest populære innlegg gjennom året av ansatt 2. «Pushing forbudt» av boligskolekoordinator 3. Nå kan jeg også invitere hjem av frivillig med deltakerbakgrunn presenterte prosjektleder arbeidet med act2 ved ambassaden i London, og Uni London Forumteater virker holdningsendrende vet at publikum får mulighet til å delta i diskusjon om alternative løsninger på en aktuell og realistisk utfordring. Her får deltakere mulighet til å formidle sine historier på en konstruktiv måte. Forestillingene skaper engasjement blant publikum, og gir rom for refleksjoner rundt situasjonen til personer som ofte føler de tilhører en stigmatisert gruppe Nyhetsbrevet har blitt en mer etablert arena for frivillighet og har nå en større redaksjon enn tidligere som har dette som sitt frivillige engasjement. Flere og flere av deltakerne våre er på Facebook og vi ser at de er svært aktive. Dette er en arena hvor vi både opprettholder kontakten med tidligere deltakere, vi har dialog med våre aktive samt at vi treffer potensielle nye. Vi har et kritisk blikk på hvor mange vi anser som aktive deltakere på SAFIR(172), men vi kommuniserer jevnlig over 1100 venner på Facebook, hvorav anslagsvis halvparten av disse er eller har vært deltakere på SAFIR. Der vi vurderer det som hensiktsmessig for å belyse en relevant og viktig sak, vil vi støtte dem i å gjøre dette. Som frivilligsentral er det viktig for oss å synliggjøre at alle kan bidra med noe, men ivareta at ingen føler seg presset til å stille opp. Formålet med å formidle deltakerhistorier er å fremme andre perspektiver på å være menneske og medmenneske ved f.eks vise at rusavhengige er mer enn rus. Vi trykket ikke opp nye brosjyrer da opplaget holdt ut

11 11 4. «Endelig kan jeg glede meg til jul» av frivillig med deltakerbakgrunn Vi inviterte Aps partileder Jonas G. Støre til vår tradisjonelle lystenning og juleavslutning. året. Jonas Gahr Støre deltok for 4 år på rad og la etter lystenningen la han ut et stemningsbilde på sin Facebookside som følger, med denne melding: «Lystenning hos SAFIR, da kommer julestemningen, takk til Kirkens Bymisjon og Røde Kors og alle fine folk som gjør dette til et så varmt og inkluderende sted». 3. Ressurser, planer Gjennomføring Resultater og refleksjoner Ansatte ressurser: Årsverk: 4,3 Antall personer: 6 Sykefravær: 0,94 % Kjønnsfordeling: 4 kvinner og 1 mann Gj.snittsalder: 47,2 år (32 62 år) Velferdspermisjon HMS-plan, IA, Medarbeidersamtaler og stillingsbeskrivelser To 100 % faste stillinger; Virksomhetsleder, Frivilligkoordinator Boligskolekoordinator (skifte fra 100% til 60% i løpet av året, grunnet nyansettelse. En 80 % fast stilling; forumteaterkoordinator En 50 % fast stilling; miljøarbeider En 20 % engasjementstilling ; Gartnerløkka koordinator Daglig leder har fått innvilget velferdspermisjon ifbm skolestarter i 2014 Det er utarbeidet oppdatert HMS og IA-handlingsplan for 2014 og gjennomført møte med IA rådgiver fra NAV Alle ansatte, studenter i praksis og de på arbeidstiltak har stillingsbeskrivelser. Medarbeidersamtale med alle ansatte skulle blitt avholdt i desember, men i fellesskap ble vi enige om å flytte det til nyåret da juleprogrammet ble for tett. SAFIR er IA-bedrift og sykefraværet for 2014 har vært svært lavt noe vi håper vitner om høy trivsel på jobb. Der ansatte i SAFIR ikke har heltidsstilling er det enten et ønske fra den ansatte selv eller at den ansatte er delvis ufør/har nedsatt funksjonsevne. Engasjementsstillingen er tidsbegrenset og knyttet til at SKBO iflg samarbeidsavtalen utarbeidet for Gartnerløkka nettverkshus, har husansvaret i perioden Dette hadde også sammenheng med at vi hadde to nyansatte.

12 12 AKAN, Bedriftshelsetjenesten Verneombud/hovedtillitsvalgt Episode/krisehåndtering Førstehjelpskurs Frivillige ressurser: Vi har frivillige med og uten rusbakgrunn. I tillegg har vi en rekke husvenner som ikke er i målgruppen og hverken er registrert som frivillige eller deltakere. De bidrar allikevel inn i fellesskapet og nettverket på en positiv måte. Studenter i praksis: I tillegg til praksisplasser over tid stiller SAFIR seg åpen for dagsbesøk fra studenter og elever fra videregående skoler og høgskoler. SAFIR en rusfri arbeidsplass for alle; deltakere, ansatte og frivillige. Vi samarbeider med Bedriftshelsetjenesten StaminaHot og benytter Akan kontakter internt i SKBO ved behov i evt oppfølgningssaker. SAFIR er en liten virksomhet som tidligere kun har hatt hovedverneombudet ved hovedkontoret i SKBO som sitt verneombud.. Vi har opplevd flere ROP episoder enn tidligere og benytter episodemeldingsskjema. Nyansatt frivilligkoordinator har gjennomført førstehjelpskurs med hjertestarter. 54 frivillige 34 kvinner / 20 menn (15 med deltakerbakgrunn) 5408 timer som gir 3,2 årsverk De fleste frivillige er tilknyttet faste og regelmessige aktiviteter, andre stiller opp der det trengs. 2 sykepleierstudenter fra Diakonova høgskole 2 sosionomstudenter fra Høgskolen i Akershus 7 elever fra Re videregående skole 5 elever fra Bjørnholt vgs 4 personer fra LO-skolen, Fellesforbundet avd 74 1 videreutdanningsstudent i rusproblematikk fra Diakonhjemmet høgskole i fast praksis 50% 1 masterstudent i estetiske fag ved Høgskolen i Oslo i fast praksis med act2 forumteater over 1,5år I tillegg har 5 skuespillere bidratt i undervisningen på Høgskolen i Oslo og Akershus med forestilling for ca 100 sosialt arbeid studenter på HiOA. I forkant av personalsamlinger som Sundvollen eller julebord tar vi en samtale om rus/alkoholbruk. Dette er særlig viktig i og med at vi har ansatte med erfaringskompetanse. Etter vernerunde i juni besluttet vi at allikevel at miljøarbeider på DGH skulle være lokalt verneombud Episoder er alltid ubehagelig, men vi har gjort oss noen positive erfaringer med hvordan vi har håndtert dem. Både ved bruk av psykiatrisk legevakt og oppfølgning og innspill med støtte fra 24/7 har vært nyttig. Vi har relativt liten utskiftning av de frivillige på SAFIR, få slutter og ofte får vi nye ved at rekrutteringen skjer internt i nettverket. De fleste våre aktiviteter er på dagtid og våre frivillige er studenter, pensjonister, deltid-/skiftarbeidene, uføre eller arbeidssøkende. Det er positivt med studenter på besøk, som regel deler vi (ansatte, frivillige og deltakere) på ansvaret med å ivareta studentene. På den måten viser vi i praksis vår deltakermedvirkningen og studentene får et riktigere bilde av tilbudet. «..samtidig fikk vi et helt nytt syn på det med rus, vi var i starten litt nervøse og spente på hvordan dette skulle være, men de som har denne rusavhengigheten der jo vanlige mennesker de også!» Mange takk for at vi fikk komme vi har lært så utrolig mye! (Epost fra 7 elever ved Re vgs)

13 13 Deltakere på arbeidstiltak: 1 person i arbeidspraksis fra Unikum. Personen har gjennom året økt sin stillingsandel fra 50% til 70%. 1 deltakerfrivillig i arbeidspraksis (50%) gjennom NAV knyttet til act2 forumteater. Våre erfaringer med arbeidspraksis har dette året har vært blandet. Vi har erfart at personer som går fra deltaker til ansatt i praksis også kan oppleve at de å gå inn og ut av forskjellige roller kan vanskelig å håndtere av forskjellige årsaker. Vi fikk også færre naturlige oppgaver å fordele til frivillige og deltakere. Selv om vi tidligere har sett stor vekst hos den enkelte er det sårbart når ting ikke går så godt. Kompetanseutvikling - planer: Grunnet stram økonomi var det ikke rom for å legge inn kompetanseutvikling i budsjettet for Vi prioriterte derfor å sende flest mulig (ansatte, frivillige og deltakere) på gratis kurs og interne kurstilbud som finnes i SKBO og ORK og hos samarbeidspartnere VEL, SoCentral, Helsedirektoratet m.fl. Gjennom året har vi deltatt på følgende: Bymisjonsakademiet (frivilligkoordinator) Sundvollen personalseminar (ansatte+student) VERGE kurs (4 ansatte og 3 deltakere) Innlegg om Sammenheng på lederforum(dgl l.) Førstehjelpskurs med hjertestarter (1 ansatt) Lederforum, SKBO (1 gang per måned, Dgl. leder) 2 ledersamling(vår og høst, 2 ansatte) Om Sosialt Entreprenørskap, SoCentral (1 ansatte) Helsedirektoratets brukerkonferanse (2 deltakere) Batteriets Makt & Muligheter (3 deltakere) Arbeidsgiverpraten på SKBO (1-2 ansatte) Avd. møter, Dialog og nettverk i Oslo Røde Kors (ansatte) Div. Fagtorg i Oslo Røde Kors (ansatte, frivillige og deltakere) Gatemeglingskurs for 8 deltakere/frivillige 12 SAFIRere gjennomførte 5 dagers profesjonelltrening i «Rainbow of Desires» teknikk med Hector Arizistabal Kompetanseutvikling refleksjoner Forumteaterkoordinator har fått 20 timer coaching av Metaresources dekket av SAFIR. Det er et ønske og et behov for mer tid til refleksjon og utveksling de ansatte i mellom, dette videreføres til handlingsplanen for Den store graden av deltaker- og frivilligmedvirkning i alle ledd gjør at vi har få rom for veiledning og erfaringsutveksling rundt egen praksis. Midler til kompetanseutvikling og veiledning bør prioriteres fremover.

14 14 Økonomi - planer, rammer: Vi har hatt som mål også i 2014 å styrke virksomheten økonomisk for å sikre kontinuitet i allerede godt etablerte aktiviteter og tilbud. Årlige driftsinntekter fra SKBO og ORK. Tilskudd etter søknader: Kulturdepartementet, Helsedirektoratet, Velferdsetaten og Husbanken Samarbeidsavtaler inngått av Røde Kors: Flytoget ( ) Andre inntekter: Private gaver, Firmagaver, SAFIRs Venner samt anbud, refusjoner og andre konsulentoppdrag, Eiendom/lokaler - planer: SAFIR (og MARTE) leier lokaler i Gartnerløkka nettverkshus av Norges Røde Kors. Fordelingsnøkkelen for fellesutgifter på Gartnerløkka nettverkshus er: 45 % MARTE 45 % SAFIR 10 % Husansvarlig SAFIR leier også lokaler til Det Grønne Hjørnet Økonomiske bidragsytere: Kr (SKBO/ORK) Kr (KUD) Kr (Helsedirektoratet via SKBO) Kr (Gave fra OPAK Holding As ) Kr (Husbanken via Bybo, internoverført)* Kr (Flytoget via Norges Røde Kors) Kr (Velferdsetaten) Kr (Andre inntekter, anbud, gaver, IA, mm) Kr (SKBO for Husansvar Gartnerløkka) Kr Sum inntekter Ansatte i Flytoget bidrar også som frivillige på bl.a. Boligskolen med datakurs, fotokurs i tillegg som frivillige turguider på bl.a. isfiskedagen og juletrehogst. En annen samarbeidspartner er PwC som arrangerer to svært populære middager med quiz hvert semester, de har var medarrangør på sommerfesten og julelunsjen på SAFIR. Eiendom/lokaler - gjennomføring: Ny 3-årig kontrakt ble underskrevet mai Indre vedlikehold tilfaller leietakere(marte og SAFIR), ytre vedlikehold tilfaller huseier(nrk). Husansvar på Gartnerløkka fra januar 2013 t.o.m juni 2015 forvaltes av SKBO (ref. Intensjonsavtale om samarbeid). Arbeidet omfatter drift av huset, innkjøp av fellesprodukter for bruk på huset, oppfølging av renholder og alarmselskap, leieavtale osv. samt fakturering av fellesutgifter til Oslo Røde Kors. Resultater - refleksjoner: SAFIR er ikke et prosjekt, men et etablert tiltak. Vi har mange samarbeidspartnere og støttespillere, men det er allikevel utfordrende å få nok midler til drift. SAFIR er også så heldige av vi får flere både varer og tjenester gratis, som holder kostnaden til aktiviteter, arrangementer og den daglige driften nede. Finse1222 og Haugastøl sykkelutleie bidrar f.eks med gratis opphold, mat og sykler ifbm vår årlige sykkeltur langs Rallarvegen. Matvarer fra den Matsentralen som bringes fra Unikum er en svært viktige og gjør at tross økt aktivitet og bespisning har kostnadene til mat blitt redusert de siste årene. Vi har frivillige som ukentlig henter gratis brød og kaker fra Åpent Bakeri som serveres på aktivitetene, samt deles ut til deltakere som kommer innom. Eiendom/lokaler refleksjoner : I mai 2005 flyttet SAFIR til Gartnerløkka nettverkshus på Grønland. Huset leies sammen med MARTE nettverkssenter for aleneforsørgere, en Oslo Røde Kors-aktivitet i kvinnefeltet. At vi deler hus med et annet nettverkstilbud utenom rusfeltet er betydningsfullt. Selv om SAFIR ikke har felles aktiviteter med MARTE, tror vi at synlige spor av bl.a. barneleker bidrar til å understreke selvfølgeligheten og respekten for at aktivitetene våre skjer i en rusfri ramme.

15 15 av borettslaget i Platousgate, leieavtalen ble fornyet desember 2012 og løper 3 år. SAFIR leier i tillegg en fleksibel arbeidsplass på Sentralen, særlig til bruk for act2. Som en del av samarbeidet mellom ORK og SKBO er det et rullerende ansvar for daglig drift og vedlikehold av Gartnerløkka nettverkshus. I perioden ligger ansvaret på SKBO, ansvaret forvaltes av SAFIR. Planlagt indre vedlikehold; boning av gulv, maling av vinduer og dørkarmer. IS IT - planer: Et nytt gammelt registreringsverktøy for frivillighet utarbeides basert på Fritjof, med nytt navn Florence. Virksomhetsleder deltar som operativ kjentkvinne i utarbeidelsen av plattformen/verktøyet for å sikre brukervennlighet. Alle gulv i huset er bonet i løpet av sommeren. Mye av vedlikeholdsarbeidet er gjort med frivillig innsats og god dugnadsånd fra deltakere på SAFIR. Problemer med ytterdører er fikset. Utfordringer med miljøet rundt huset (rus, bruk/salg) meldes til Sentrumssamarbeidet annenhver uke. Gjennom 2014 har vi arbeidet en del i de nye lokaler på Sentralen for samfunnsinnovasjon og kulturproduksjon. IS/IT gjennomføring: Utrulling it plattform, Kolibri+ start av utarbeidelse av nytt registreringsverktøy. Virksomhetsleder har bistått IKT avdelingen med innspill i utvikling av nytt registrerings verktøy. Første versjon av Florence ble presentert i desember Miljøet rundt Gartnerløkka parken er negativt for SAFIRs rusfrie nettverk. Vi har fått tilbakemeldinger fra deltakere som ikke tørr bevege seg ned til oss, fordi de må gå spissrotgang mellom et miljø de ønsker å legge bak seg. I perioden har SKBO husansvaret for Gartnerløkka nettverkshus. Dette ansvaret forvaltes av SAFIR mot en ekstra overføring på kr Overføringen skal dekke 20% huskoordinatorstilling samt andel felleskostnader. IS/IT refleksjoner Nytt dataverktøy for registrering, Florence av aktivitet og frivillighet skulle implementeres primo 2014, men ble forsinket og hadde første testrunde i slutten av året. 4. Organisasjon, planer Gjennomføring Resultat og refleksjon Virksomhetens struktur: Styremøter og strategidager med styre. Interne strategidager med de ansatte. Frivilligkoordinator/nestleder skal kunne blant annet ta håndkasse oppgjør, rapportere på I tillegg til årsmøte, har vi gjennomført 5 styremøter gjennom året, samt 1 hel strategidag. SAFIR har gjennomført 8 interne strategidager. Ny frivilligkoordinator har fått noe innføring i kontering og opplæring i håndkasse, men det er fremdeles daglig Styremøtene har gjennom året blitt lagt til andre virksomheter i Røde Kors og bymisjonen slik at styret skal bli kjent med begge organisasjonene. I tillegg får vi låne møtelokaler av OPAK på Skøyen. Det oppleves som svært givende og viktig å komme se andre virksomheter, nye omgivelser og arbeide

16 16 avvik samt kontere i Compello. Kvalitetsarbeid: Gjennomgang av rutiner, opplæring og taus kunnskap. Med tanke på å utarbeide og forankre disse for episoder og skader; ansatte deltakere og frivillige. Bli kjent med Kolibri+ og Kilden+, ressursperson er Frivilligkoordinator. leder som utfører disse oppgavene. Arbeidet videreføres neste år. Se vedlagt organisasjonskart Som del av HMS og IA- arbeidet i forbindelse med resertifisering som Miljøfyrtårn er også rutiner et tema. Disse skal på sikt legges inn i det digitale kvalitetssystemet Kolibri+ (og Kilden+). Dette systemet skal være dynamisk og vil ikke bli «ferdig», det gjenstår allikevel å legge inn det meste av SAFIRs eget rammeverket for denne dynamiske oppdateringen. Bymisjonenes rammeverk, lover og regler ligger klart og kan bygges på. uforstyrret sammen. Disse dagene viktige da vi ikke har noe «bakrom» å trekke oss tilbake på og vi nesten alltid har frivillige og deltakere med oss i arbeidstiden. Miljøarbeider og ansatt på Det Grønne Hjørnet, Tony W. Christoffersen mottok i 2014 «Hulda og Arne Pedersens kvalitetspris» for arbeidet med å skape en meningsfull hverdag for personer som er på vei ut av rusmiljøet. Ytre miljø (grønn organisasjon): Handlingsplan for 2014 utarbeides og forankres internt SAFIR ble Miljøtårnsertifisert første gang i juli 2011 etter bransjekravene for kontorvirksomhet. Krav om resertifisering innen Juli 2014 Ny handlingsplan ble utarbeidet i forbindelse med rapporten som ble levert i mars 2014 Resertifiseringarbeidet var omfattende og ble i stor grad håndtert av frivilligkoordinator i samråd med daglig leder gjennom våren Vi er stolte av å være Miljøfyrtårnsertifisert, og resertifiseringen var både bevisstgjørende og ressurskrevende. Vi erfarer at de standardiserte kriteriene for kontor er ikke tilrettelagt frivilligsentraldrift. SAFIR ble resertifisert innen fristen etter å ha rettet to avvik; Vernerunde og Brannøvelse. SAFIR er dermed Miljøfyrtårn frem til 2017 forutsatt at de årlige handlingsplaner opprettholdes og rapporteres inn. SAFIR er

17 Vedlegg 1: Organisasjonskart, SAFIR 17

18 18 Vedlegg 2: Årets høydepunkter på SAFIR Januar Planlegging og oppstart! Januar er måneden da vi kan bruke tid til evaluering, planlegging og oppstart av de ulike aktivitetene. I løpet av måneden samles vi til ulike aktiviteter, og er glade for å være i gang igjen. Mai Kano, Hudøy og Utestemme! Flytoget inviterte oss til kanotur på Vannsjø. I strålende vær var det fint å overnatte i telt eller under åpen himmel. SAFIRere gjorde jobben på Hudøy også i år slik at hyttene var klare til barna flyttet inn. Act2 jobbet frem forestillingen Utestemme som ble spilt på Høgskolen i Oslo, Cafeteateret og noen andre steder. September Internasjonalt Forumteater! Eliann ble invitert til å presentere act2 forumteater for et internasjonalt forskningsmiljø på University of London. Februar Gourmetmåltider! PwC inviterte til middag i kantinen sin et fantastisk måltid med like fantastisk utsikt og hyggelig vertskap. Vårt andre gourmetmåltid var det Sodexo som stod for. De inviterte seg til oss, og disket opp med et smakfullt måltid. Juni Boligskoletur og Sommerfest! Boligskolegruppa delte erfaringene sine med kommunen og Bymisjonen i Arendal. Sommerfesten ble gjennomført i et fantastisk flott sommervær. PwC grillet og trakterte over 100 personer med et fantastisk godt og rikholdig måltid. Korsang og jam gjorde festen komplett. Oktober Kvalitetspris til Tony! Vår egen Tony ble tildelt Hulda og Arne Pedersens kvalitetspris. Det var Hulda selv som overrasket Tony med prisen og et flott bilde. Mars Skattejakt og friluftsliv! Dette var måneden for uteaktiviteter. I tykk tåke dro vi på skidag til Tryvann med SAFIRs venner. Flytoget inviterte til SAFIRSafari til Lille Danmark ved Larkollen, og på skiskytting i Holmenkollen. Disse utfluktene motiverer oss til å bruke naturen, styrker fellesskapet og gleden ved å være sammen. Juli Sommeråpent! Gjennom hele sommeren var det åpent på Det Grønne Hjørnet. Frivillige og deltakere møttes to dager i uken gjennom hele sommeren. Det var samvær og aktiviteter inne og ute på forskjellige turer. Vi ble resertifisert November Gjestebud på Skaugum! Tre av våre ble atter en gang invitert på gjestebud, og David holdt takketale for kronprinsparet. En stor opplevelse, og et ærefullt oppdrag for alle tre. April Erna hyllet frivilligheten! Statsminister Erna og ordfører Fabian var med å hylle alle frivillige i Røde Kors. SAFIR var med å sette sitt preg på dagen gjennom en tydelig tilstedeværelse., og flere benyttet anledningen til å hilse på, og forevige seg sammen med statsminister og ordfører. Hurra for alle frivillige! August Rallartur, hyttetur og Arendalstur! I år var det 10 års jubileum for Rallarvegen. En frisk og sprek gjeng syklet fra Haugastøl til Flåm i nydeleg sommervær med varme og sol. Act2 deltok på Arendalsuka med forestilling og debatt sammen med arbeidsministeren. 16 stk dro på hyttetur i Lillomarka med to overnattinger. En suksess som vi vil gjenta. Desember Juletrehogst og julelunsj med storfint besøk! I fint vintervær dro vi med Flytoget på juletrehogst til Råde. En fin forberedelse til julefeiringen. Jonas G. Støre deltok på lystenning, og PwC laget nydelig julelunsj. En fin start på julehøytiden.

19 Tusen takk til: 19

Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit.

Hva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak. De ansatte: Kollegafellesskap preget av respekt og tillit. 24SJU: VIRKSOMHETSPLAN 2014 Overskrifter 1. Oppdraget 24Sju skal bidra til at de mest utsatte rusavhengige som oppholder seg i Oslo oppnår bedre helse og økt sosial inkludering. Se strategisk plan for

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet

Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet Senter for Frivillig Innsats i Rusfeltet ÅRSRAPPORT 2012 Et samarbeid mellom Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Oslo Røde Kors Takk for støtten i 2012 Kulturdepartementet Velferdsetaten NAV (AV-dir) Husbanken

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 1 ÅRSMELDING 2012 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Personalsituasjonen Antall ansatte: 153. Herav 85 kvinner og 70 menn Antall årsverk: 124,57. Herav 67,25 kvinner og 57,32 menn Gjennomsnittsalder: 47 år Sykefravær:

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til fagpersonell www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon innen rusfeltet, med særlig fokus på opiatavhengige

Detaljer

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune

Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Prosjekt Sykling på gjengrodde stier i Arendal kommune Velferdsteknologi, treningsmotivasjon, kognitiv trening og trivselstiltak. Økt fysisk aktivitet, der mestring og glede er hovedfokuset Sykkelturer

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om mål og aktiviteter for et mer inkluderende arbeidsliv mellom NAV Hordaland og Bergen kommune Overordnede nasjonale mål: Å forebygge sykefravær, øke fokuset på jobbnærværet og hindre

Detaljer

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016

Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo. Heidi Hetland 2016 Beboerundersøkelsen 2014 - resultatene presentert samlet for alle sykehjemmene i oslo Heidi Hetland 2016 Utvelgelse av kandidater Utvelgelsen skulle være tilfeldig ut fra bestemte kriterier basert på beboernes

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland.

Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet. Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Erfaringer og utfordringer knyttet til utvikling av tiltak for ungdom i svevet Reidun Follesø, Universitetet i Nordland. Hovedtema: Hva er virksomme tilnærmingsmåter, metoder og samarbeidsformer overfor

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Nygård. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Nygård Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen viser

Detaljer

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER:

FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: FRIVILLIGHET NORGES ANBEFALINGER FOR GODT STYRESETT I FRIVILLIGE ORGANISASJONER: Vedtatt på medlemsmøte 10. mars 2016. Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner er enige om at Frivillige organisasjoner

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder?

Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Vil du bli internkonsulent/prosessveileder? Internkonsulenter skal ha funksjon som prosessveiledere overfor linjen i forbindelse med gjennonføring av arbeidspolitiske verksted. Bakgrunn Den nye arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Jarlegården oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Jarlegården oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Innhold 4 Jarlegården oppfølgingssenter Målgrupper Brukermedvirkning Vårt særpreg Her fi nner du oss 6 Drift og aktiviteter Samarbeid Kompetanse Metode

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016

Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Semesterevaluering av TVEPS våren 2016 Av administrerende koordinator Tiril Grimeland Introduksjon Denne rapporten er skrevet for å oppsummere og evaluere TVEPS-praksisen våren 2016. Rapporten er basert

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring - kursopplegg for yngre personer med demens Elin J. Lillehovde Fag- og kvalitetsrådgiver Sykehuset Innlandet, Avdeling for alderspsykiatri Demenskonferanse Innlandet 7. februar 2013

Detaljer

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende

VINTERFEST - Fremme friluftsliv og glede over å være ute. - Sosialt - Tradisjon - Inkluderende Håper alle har hatt en fin påske Mars har vært preget av mye uteaktivitet og påskeforberedelser. Solen har begynt å tittet frem og den har ført med seg en god del snøsmelting i form av fine søledammer

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kalfarhuset oppfølgingssenter

Kalfarhuset oppfølgingssenter Kalfarhuset oppfølgingssenter Innhold Om Kalfarhuset oppfølgingssenter Målgrupper 5 Individuell oppfølging 5 Vårt særpreg 5 Brukermedvirkning 5 Foto: Bilde fra skiheis; Lene M Gunnarson Øvrige bilder;

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Mennesket i samfunnet

Mennesket i samfunnet INKLUDERING DELTAKELSE Mennesket i samfunnet RUSBEHANDLING MIDT-NORGE har tradisjon for bred kontakt med lokalsamfunnet som ledd i rehabilitering av rusavhengige. Dette skjer gjennom samspill med ideelle

Detaljer

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter...

Crux oppfølgingssenter, Sandnes. Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter, Sandnes Det finnes alltid muligheter... Crux oppfølgingssenter Oppfølgingssenteret er for deg som ønsker et liv ut av rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt

Detaljer

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN

SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN SENSOMMERSAMLING VED FJORDEN med Foreldregruppa i Follo, AiN MEDLEMSHELG MED HYTTETUR! HVOR: Sagakollen feriehjem, utenfor Drøbak www.sagakollen.no NÅR: Fredag 5. september, lørdag 6. september og/eller

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017

Bø Frivilligsentral Handlingsplan 2017 Visjon Hovedmål 1 BøF skal være en behovsrettet og profesjonell organisasjon og en viktig medspiller i lokalsamfunnet BøF skal bidra til å styrke nettverket i nærmiljøet. Bidra til å styrke og motivere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år!

Stiftelsen Feriestedet Ravnøy. Ravnøy 90 år! Ravnøy 90 år! Den 4. juni var medlemmer og venner av Ravnøy invitert til stor fest på Ravnøy i anledning at det var 90 år siden øya ble til feriested for NAL sine ansatte. Ravnøys historie kan du forøvrig

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste

Vindfanget oppfølgingssenter. Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Kirkens Sosialtjeneste Vindfanget oppfølgingssenter Et oppfølgingstilbud for mennesker som selv ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet, eller som av ulike grunner

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014

Gullstjerna. Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Gullstjerna Refleksjoner og noen tanker videre. Mars 2014 Mars har gitt oss varmere vær og vi har kost oss og «kjent på våren». Barna har oppdaget uteområdet på nytt, snøen er borte og det er lettere å

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO

STIFTELSEN KIRKEN BYMISJON OSLO Eiendom, kommunikasjon, IKT, Avdelingsdirektør - Mangfold & oppvekst Avdelingsdirektør - Helse & Sosial Avdelingsdirektør - Aldring & Kultur Senter for alle berørt av hiv. Psykososialt tilbud med dagtilbud

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Esben Haldorsen Siv-Elin Reitan

Esben Haldorsen Siv-Elin Reitan CAFÈ EXIT- Narvik Esben Haldorsen Siv-Elin Reitan 1 Hvem er vi? 2 Et samfunn hvor alle skal få tilrettelagt veien ut av rusrelaterte problemer RIO påvirker og utvikler prosessene som skal gi rusavhengige

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE

VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE VELKOMMEN SOM FRITIDSKONTAKT FRITID FOR ALLE Gran kommune Januar 2016 Fritid for Alle Gran kommune Vi tilrettelegger for at barn og unge med ulike bistandsbehov har et fritidstilbud med mening. Et oppdrag

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Hei! Mvh Gry Engvik. Spørsmål 1: Side 1 av 5. Mener dere at de foreslåtte endringene gir en tilbudsstruktur som dekker behovet for SFO på en god måte?

Hei! Mvh Gry Engvik. Spørsmål 1: Side 1 av 5. Mener dere at de foreslåtte endringene gir en tilbudsstruktur som dekker behovet for SFO på en god måte? Side 1 av 5 Fra: Engvik Gry Frengen[Gry.Engvik@rissa.kommune.no] Dato: 01.06.2015 19:58:56 Til: Benestad Finn Yngvar Tittel: Høring - Forslag til reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Rissa kommune

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010

Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte Rapport fra likemannssamling i regi av FNDB avd. foreldre/søsken - døvblindfødte på Johnsgård Turistsenter 4. til 11. juli 2010 Foreldreforeningen har siden 1993

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Kompetanseplan 2011-2014

Kompetanseplan 2011-2014 Kompetanseplan 2011-2014 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2011 Barnehageseksjonen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune og barnehageseksjonen

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015

Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk. Høsten 2015 Evaluering av prosjekt og hverdag på Veslefrikk Høsten 2015 Fokusområde: Relasjoner I møte med deg utvikler jeg meg Fysisk miljø Vi har i løpet av høsten fått erfare hvor viktig det er med et fysisk miljø

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå for ungdom på Helgeland.

Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå for ungdom på Helgeland. Regionalt ungdomsråd - Helgeland Prosjektbeskrivelse 2014-2016 Formål med prosjektet: Etablere et partipolitisk uavhengig organ som skal sette medvirkning på dagsorden lokalt, regionalt og på fylkesnivå

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne

Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Tett på! Praksisnær opplæring for unge voksne Valborg Byholt Vigdis Lahaug Vox 2011 ISBN: 978-82-7724-159-3 Grafisk produksjon: Månelyst as Foto: istock TETT

Detaljer

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013]

MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] MARBORG [ØKONOMIRAPPORT FOR MARBORG - 2013] Innhold Forord... 2 Rapportering på økonomi for MARBORG 2013... 3 Totale inntekter for MARBORG 2013... 3 101 Drift... 4 102 Kafé X... 5 103 Kvinnegruppa/Herreklubben

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke

Koordinator nøkkelen til suksess? Ergoterapeut for barn i Steinkjer kommune. Gunn Røkke Koordinator nøkkelen til suksess? Tema for denne konferansen: "deltagelse og selvstendighet" Sentrale mål for meg som ergoterapeut i forhold til brukere i habiliteringsarbeid er: Deltagelse og inkludering

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Prosjektevaluering 2014

Prosjektevaluering 2014 Prosjektevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Dramatisering av Skinnotten Periode: uke 13-25 1. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Etter bokstavprosjektet startet vi opp med samtaler og en

Detaljer

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel

Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID. Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Oslo Røde Kors NETTVERKSARBEID Frivillige som ressurs for innsatte, under og etter soning i fengsel Hvem setter vi i fengsel? Hvem setter vi i fengsel? Rusproblemer Mangler bolig Fattige Lite skolegang

Detaljer

liva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak

liva er planlagt? Stikkord om planlagte aktiviteter, tiltak KIRKENS BYMISJON VIRKSOMHETSPLAN2014 Kort beskrivelse liva er planlagt? Kostnader og henvisning til budsjettbre. et 1. Oppdraget Om virksomhetens oppdrag: St.Hanshaugen Frivilligsentral eies av Kirkens

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008

Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Fra midlertidig til varig bolig for rusmiddelmisbrukere - en dialogkonferanse - Ingeniørenes hus 15. september 2008 Arrangør: Rusmiddeletaten og Husbanken Prosessledelse og dokumentasjon: Runa Frydenlund,

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC

BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC BUN - BarnehageUtvikling i Nettverk Av Vibeke Mostad, Stiftelsen IMTEC Innledning Barnehagen har gjennomgått store endringer de siste årene. Aldersgruppene har endret seg, seksåringene har gått over til

Detaljer