Fana Sparebank Boligkreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fana Sparebank Boligkreditt AS"

Transkript

1 Fana Sparebank Boligkreditt AS Noteringsdokument 2010 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank Februar 2010

2 Innledning Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank. Foretaket ble operativt i 2009 med formål å overta boliglån fra Fana Sparebank, og finansiere denne virksomheten ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Foretaket har tillatelse til å drive kredittforetaksvirksomhet. Informasjonsgrunnlag Fana Sparebank Boligkreditt AS omfattes ikke av minimumskravene som er angitt i ABMreglene , og fremlegger således informasjon som angitt i tilleggskravene, pkt Foretakets regnskapshistorikk er begrenset til det avlagte årsregnskapet for Avsnittsnummereringen i nedenstående punkter er hentet fra pkt Tilleggskrav: 1. Angivelse av foretaksnavn og forretningskontor Fana Sparebank Boligkreditt AS Østre Nesttunvei Bergen 2. Stiftelsesdato Lovgivning Låntager er underlagt norsk lovgivning. 4. Angivelse av låntagers vedtektsbestemte formål Foretakets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån og å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Vedtektene er vedlagt noteringsdokumentet. 5. Organisasjonsnummer Låntagers egenkapital Foretakets egenkapital ved utgangen av 2009 utgjorde TNOK, og består av følgende: Aksjekapital TNOK Årets resultat (2009) TNOK Sum egenkapital TNOK Det er ikke planlagt endringer i egenkapitalen, men Fana Sparebank har som intensjon å tilføre foretaket tilstrekkelig egenkapital til å oppfylle regulatoriske krav så vel som ønskede soliditetsmessige standarder for boligkredittforetaket. 1 ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler, løpende forpliktelser, versjon 5.0 [ ] s. 2

3 7. Opplysninger om låntagers innlån og utlån Innlån Fana Sparebank Boligkreditt AS har gjennomført følgende obligasjonsemisjoner: ISIN Navn Utstedt Forfall 2 Volum NO NO Fana Spb Boligkredit AS 09/15 FRN C COVD * Fana Spb Boligkredit AS 09/16 FRN C COVD * MNOK MNOK NO Fana Spb Boligkreditt AS MNOK 3 09/14 FRN C COVD * Emisjonen er i sin helhet kjøpt av Fana Sparebank, og er anvendt av morbanken som sikkerhet for deltagelse i Statens bytteordning i juni og august Utlån Nedenstående tabell er hentet fra note 6 i årsrapporten for 2009: Fleksilån Nedbetalingslån Brutto utlån til kunder Individuelle nedskrivninger 0 Nedskrivning på grupper av utlån -217 Periodiserte renter Amortisering -183 Utlån kunder til amortisert kost Utlån fordelt på næringer og personkunder kundegrupper Brutto utlån Ubenyttede rammer Industri Utvikling byggeprosjekter Bygg og anlegg Transport Omsetning og drift av fast eiendom Tjenesteyting næringer elles Sum næringsliv Privatmarked Sum brutto utlån Tap Fana Sparebank Boligkreditt AS har ingen tap på utlån. Nedenstående tabell er hentet fra notene til årsrapporten for 2009: Tap på utlån Periodens endring i individuelle nedskrivninger - Periodens endring i gruppenedskrivninger 217 Sum tap på utlån 217 Konstaterte tap på utlån dekket av tidligere nedskrivninger - Konstaterte tap på utlån som ikke er dekket av tidligere nedskrivninger - Sum konstaterte tap på utlån - Betalingsmislighold Misligholdte engasjement dager dager - over 90 dager - Sum misligholdte engasjement - 2 Call 12 måneder før forfall 3 Låneramme 400 MNOK, 1. transje 200 MNOK trukket ved etablering. s. 3

4 Ytterligere informasjon om foretakets utlån og kredittrisiko er gitt i vedlagte årsrapport for Konsern Fana sparebank Boligkreditt AS er 100% eiet av Fana Sparebank. Foretaket inngår i konsernet Fana Sparebank. Fana Sparebank har konsesjon som finanskonsern. Det er inngått en leveranse- og serviceavtale mellom Fana sparebank og Fana Sparebank Boligkreditt AS som ivaretar foretakets ledelse og drift, se pkt. 15. Informasjon om tillatelser, m.v.. 9. Egne aksjer Fana Sparebank Boligkreditt AS eier ingen egne aksjer. Foretaket har ingen eierinteresser i andre foretak. 10. Beskrivelse av låntagers hovedvirksomhet Foretaket erverver bolighypoteklån fra Fana Sparebank. Virksomheten finansieres hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Som boligkredittforetak er selskapet bygget opp med egen daglig ledelse, styre og representantskap. Styret består av fire medlemmer. Tre av styremedlemmene er ansatt i Fana Sparebank Ett styremedlem er eksternt i forhold til konsernet Fana Sparebank. Representantskapet består av 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. 11. Opplysninger om omsetning og driftsresultat i de siste to regnskapsår Fana Sparebank Boligkreditt AS har avlagt regnskap for ett regnskapsår, Regnskapet er vedlegg til noteringsdokumentet. 12. Beliggenhet Foretaket har ingen eiendom eller anlegg. Foretakets utlånsvirksomhet er sikret med pant i fast eiendom. Den geografiske fordelingen av utlånsvirksomheten og tilhørende pant er som følger (tall i 1.000): Utlån til kunder fordelt på geografisk område Hordaland fylke Resten av Norge Sum brutto utlån For gruvedrift, kraftproduksjon, osv. Ikke anvendbart for Fana Sparebank Boligkreditt AS 14. Uvanlige forhold Foretaket er ikke kjent med uvanlige forhold i henhold til nr. 11 til 13 som kan ha innvirkning på virksomheten. 15. Informasjon om tillatelser, m.v. Fana Sparebank Boligkreditt AS er i brev av fra Finanstilsynet gitt tillatelse til å drive kredittforetaksvirksomhet. s. 4

5 Finanstilsynet har i brev av oppnevnt Ernst & Young som uavhengig gransker for Fana Sparebank Boligkreditt AS. Fana Sparebank Boligkreditt AS inngikk en leveranse- og serviceavtale med Fana Sparebank. Formålet med avtalen er at Fana sparebank skal levere tjenester som skal medvirke til at ( ) Fana Sparebank Boligkreditt AS til enhver tid har god driftsstøtte som skal gjøre foretaket i stand til å utføre sin forretningsvirksomhet på en god og formålstjenlig måte ( ). Avtalen regulerer omfang og vederlag for tjenester som ytes mellom selskapene, herunder leveranse av IKT, styrings- og kontrollsystemer, forvaltning av kunde- og eiendomsforhold, kredittstøtte, finansielle tjenester, risikostyring, økonomi- og regnskapstjenester, juridisk bistand, depot- og inkassotjenester. Videre regulerer avtalen daglig ledelse og vederlag for utførte tjenester. 16. Opplysning om rettstvister, m.v. Det er ingen pågående voldgiftstvister, rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser eller forlik knyttet til foretaket. 17. Investeringer, tidligere Fana Sparebank Boligkreditt AS har ingen investeringer, herunder investering i aksjer, andeler, obligasjoner mv. Foretakets likvide midler er plassert som innskudd i Fana Sparebank. 18. Investeringer, planlagte Det foreligger ingen planlagte investeringsbeslutninger fra de styrende organer. 19. Investeringer, besluttede Det foreligger ingen investeringsbeslutninger fra de styrende organer. 20. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling Årsrapport for 2009 inngår som en del av noteringsdokumentet, se vedlegg. 21. Utvikling i låntagers virksomhet Efter avslutningen av regnskapsåret 2009 er det per 15. februar 2010 overført boliglån fra Fana Sparebank til foretaket med brutto utlånsverdi på 104,4 millioner kroner. Utviklingen hittil i år er i tråd med forventet volum for overføring av boliglån fra Fana Sparebank til foretaket. 22. Navn, adresse og stilling hos låntager Administrasjon, ledelse og styrende organer Navn Stilling/funksjon Aktivitet utenfor foretaket Bjørn Alræk Skjoldvegen 41 E 5221 Nesttun John Gaute Kvinge Våkleivåsen 34 daglig leder styrets leder banksjef, leder strategi og forretningsutvikling Fana Sparebank banksjef, leder personkundemarked, Fana s. 5

6 5135 Bønes sparebank Einar Kaarbø Vassteigen Fyllingsdalen Mette Hammersland Sandslimarka Sandsli Elisabeth Lie Kringlebotn Nesttun Eilert Herland Skjoldhøgda Nesttun Henrik Solberg-Johansen Forskjønnelsen Bergen Ernst & Young AS styrets nestleder styremedlem styremedlem representantskapets leder ansvarlig revisor uavhengig gransker daglig leder Einar Kaarbø AS leder Kundesenter, Fana Sparebank seniorkonsulent, Økonomi og regnskap, Fana Sparebank ass. banksjef, leder Administrasjonsavdelingen, Fana Sparebank Partner, Ernst & Young AS 23. Bistand Noteringsdokumentet er utarbeidet av Fana Sparebank Boligkreditt AS. 24. Erklæring som nevnt i pkt Fana Sparebank Boligkreditt AS er kjent med sitt ansvar for herværende noteringsdokument, og erklærer at opplysningene i noteringsdokumentet, så langt vi kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre noteringsdokumentets betydningsinnhold. Signert ansvarserklæring er tatt inn som vedlegg til noteringsdokumentet. 25. Revisor Ernst & Young AS Christian Frederiks plass Oslo Revisornummer Ansvarlig revisor Henrik Solberg-Johansen. Foretakets årsrapport for 2009 er revidert. Revisjonsberetningen inngår i årsrapporten, se vedlegg. 26. Dokumentgjennomsyn Alle dokumenter som er nevnt i noteringsdokumentet vedrørende låntager er fremlagt til gjennomsyn ved selskapets kontorer. s. 6

7 Vedlegg til noteringsdokumentet Følgende vedlegg inngår som en del av noteringsdokumentet Vedlegg 1. Vedtekter Vedlegg 2. Årsrapport 2009 Vedlegg 3. Firmaattest Vedlegg 4. Ansvarserklæring Vedlegg 5. Lånebeskrivelse Vedlegg 6. Låneavtale s. 7

8 s. 8

9 s. 9

10 ABM-reglenes punkt Minimumskrav (1) Dersom låntager har noterte obligasjonslån på Oslo ABM, eller har obligasjonslån, aksjer eller grunnfondsbevis notert på en anerkjent børs eller regulert markedsplass, skal noteringsdokumentet inneholde: 1. Sist avlagte årsregnskap, årsberetning og delårsrapport 2. Virksomhetsbeskrivelse, med mindre dette inngår i årsberetningen 3. Lånebeskrivelse etter pkt Låneavtale dersom dette utarbeides (2) Første ledd gjelder tilsvarende for låntager som har eksistert i minst tre år og ikke har endret selskapsstruktur, forretningskonsept eller andre vesentlige forhold for virksomheten siste tre år. Dersom låntager som nevnt ikke har obligasjonslån notert på Oslo ABM eller obligasjonslån, aksjer eller grunnfondsbevis notert på en anerkjent børs eller regulert markedsplass, skal noteringsdokumentet inneholde årsregnskap og årsberetning for de tre siste regnskapsår Tilleggskrav For låntagere som ikke omfattes av pkt første eller annet ledd, skal noteringsdokumentet i tillegg til de opplysninger som kreves etter pkt første ledd nr. 1-4 inneholde: 1. Angivelse av foretaksnavn, forretningskontor og hovedkontor dersom dette er forskjellig fra forretningskontoret. 2. Stiftelsesdato. Dersom låntagers eksistens er av begrenset varighet skal dette oppgis. 3. Hvilken lovgivning låntager er underlagt. 4. Angivelse av låntagers vedtektsbestemte formål 5. Organisasjonsnummer. 6. Låntagers egenkapital og fordelingen av denne på fri og bunden egenkapital. Det skal opplyses om forestående endringer i egenkapitalen som er vedtatt. 7. Opplysninger om låntagers innlån og utlån. Det skal gis en oversikt over eventuell tapsutvikling. Slik tapsutvikling skal kommenteres. 8. Inngår låntager i et konsern eller i en gruppe som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse skal det gis en oversikt over konsernet og/eller gruppens oppbygging og eierforhold og låntagers rolle i konsernet og/eller gruppen. 9. Antall, bokført verdi og pålydende verdi av egne aksjer som eies av låntager eller av et selskap der låntager deltar direkte eller indirekte med mer enn 50 prosent. 10. Beskrivelse av låntagers hovedvirksomhet, herunder en angivelse av de viktigste kategorier av solgte varer og/eller tjenesteytelser, samt en beskrivelse av låntagers selskapsstruktur eller organisasjonsstruktur. Angivelse av nye produkter og/eller nye former for virksomhet dersom de er av betydning. 11. Opplysninger om omsetning og driftsresultat i de siste to regnskapsår. 12. Beliggenhet og størrelse av anlegg som står for mer enn 10 prosent av låntagers omsetning eller produksjon. Kortfattet informasjon om fast eiendom av betydning som låntager eier. 13. For gruvedrift, kraftproduksjon, utvinning av petroleum og lignende virksomhet, skal det i den utstrekning det er av betydning, gis en beskrivelse av forekomstene, et overslag over reserver som kan utnyttes økonomisk, og over hvor lenge man regner med at de kan utnyttes. 14. Når uvanlige forhold har hatt innvirkning på opplysningene gitt i henhold til nr. 11 til 13 skal det opplyses om dette. 15. Informasjon om patenter eller lisenser, om produksjons-, avsetnings- og finansieringsavtaler og om nye produksjonsmetoder låntager innehar og som låntagers virksomhet er avhengig av dersom disse er av vesentlig betydning for låntagers virksomhet. s. 10

11 16. Opplysning om rettstvister, voldgiftstvister, rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser og forlik som ikke fremkommer av de regnskaper som skal vedlegges prospektet og som har eller kan få vesentlig innflytelse på låntagers økonomiske stilling. 17. Beskrivelse og tallmateriale for de viktigste investeringer, herunder investering i aksjer, andeler, obligasjoner mv., som låntager i de siste tre regnskapsår samt det inneværende regnskapsår har foretatt. 18. Opplysninger om de viktigste investeringer som låntager er i ferd med å gjøre, med unntak av interesser man er i ferd med å erverve i andre foretak. Det skal gis beskrivelse av disse investeringers geografiske fordeling og finansieringsmåte. 19. Opplysninger om låntagers viktigste fremtidige investeringer som er endelig besluttet av de styrende organer. 20. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling i henhold til regnskapslovgivningen låntager er underlagt for de to foregående regnskapsår. Oslo ABM kan kreve en oppstilling basert på de tre foregående regnskapsår, dersom det foreligger særlige grunner. For siste regnskapsår skal også notene til regnskapet samt årsberetningen inntas eller gjengis. Resultattall, balanse samt styrets kommentarer til siste delårsrapport i henhold til pkt. 0, eventuelt styrets forslag til årsregnskap dersom dette er avlagt etter siste årsregnskap. Det skal opplyses om delårsrapporten har vært gjenstand for revisjon. 21. Alminnelige opplysninger om utviklingen i låntagers virksomhet etter avslutningen av det regnskapsår som omfattes av siste offentliggjorte årsregnskap. Det skal gis opplysninger om de seneste og mest vesentlige tendenser i utviklingen m.h.t. produksjon, avsetning, lager- og ordrebeholdningens størrelse og de seneste tendenser med hensyn til utviklingen i omkostninger, salgspriser og andre forhold vedrørende driften og som er av vesentlig betydning. Oslo ABM kan kreve at det utarbeides proformatall. 22. Navn, adresse og stilling hos låntager for følgende personer, med angivelse av deres viktigste aktiviteter utenfor låntager, når aktivitetene er av vesentlig betydning i forhold til låntager: a) medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller tilsynsorganer, b) komplementarer dersom låntager er et kommandittaksjeselskap. 23. Det skal angis hvem som har bistått låntager som tilrettelegger ved utarbeidelse av noteringsdokument. Er noteringsdokumentet utarbeidet av annen enn låntager, skal navn på vedkommende oppgis. Hvis noen bare har utarbeidet deler av noteringsdokumentet, skal det opplyses hvilke deler dette gjelder. 24. Erklæring som nevnt i pkt Det skal opplyses om navn og adresse på revisor som har revidert låntagers årsregnskap og årsberetning for de tre siste regnskapsår. Har revisor funnet at årsregnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, eller i revisjonsberetningen gitt merknader, presiseringer eller tatt forbehold, skal dette angis sammen med den gitte begrunnelse. Dersom låntager har skiftet revisor i løpet av siste tre år og revisor har grunngitt dette overfor låntager, skal dette omtales. Har revisor revidert opplysninger i noteringsdokumentet, skal det angis hvilke opplysninger det gjelder. 26. Angivelse av steder hvor dokumenter som er nevnt i noteringsdokumentet vedrørende låntager er fremlagt til gjennomsyn. s. 11

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Årsrapport 2012 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Årsrapport 2012 Årsberetning 2012 Virksomhet Fana Sparebank Boligkreditt AS har konsesjon til å drive kredittforetaksvirksomhet som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS Virksomhetens art og hvor den drives. Totens Sparebank Boligkreditt AS ble etablert i 2010. Totens Sparebank Boligkreditt

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011

årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 årsrapport 2014 KLP Boligkreditt AS KLP Kommunekreditt AS årsrapport 2011 Forsidefoto: Veronica Norevik For dagene som kommer KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G 1 S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, regnskap per 31.12.2011 Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2013 Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank. Selskapet er

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sparebanken Øst Boligkreditt AS Drammen, 16.01 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer... 3 2. Ansvarlige... 4 3. Definisjoner...

Detaljer

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L

Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FA N A S PA R EB A N K B O L I G K R ED I T T Kvartalsrapport 2015 1. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES brage finans KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Årsrapport 2010 Innhold Om Sparebanken Vest Boligkreditt AS 3 Årsberetning 2010

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

5.driftsår. Årsrapport2013

5.driftsår. Årsrapport2013 5.driftsår Årsrapport2013 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets årsberetning... 4 Resultatregnskap... 7 Totalresultat... 8 Balanse... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Endring egenkapital...10 Noter til årsregnskapet...11

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2013 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne og Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

S T Y R E T S B E R E T N I N G

S T Y R E T S B E R E T N I N G S T Y R E T S B E R E T N I N G Helgeland Boligkreditt AS, Regnskap 1. kvartal 2014. Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank.

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G 1 Helgeland Boligkreditt AS, Årsberetning 2014 Å R S B E R E T N I N G Generell informasjon Virksomhet Helgeland Boligkreditt AS ble etablert i november 2008 og er et heleid datterselskap av Helgeland

Detaljer

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS

Kvartalsrapport. Storebrand Boligkreditt AS Kvartalsrapport Storebrand Boligkreditt AS 1. kvartal 2014 1 Storebrand Boligkreditt AS - Kvartalsberetning for 1. kvartal 2014 (Resultattall (Tall i parentes i parentes gjelder tilsvarende gjelder tilsvarende

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS

KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS KLP Kommunekreditt årsrapport 2011 AS Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Egenkapitaloppstilling 10 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet

Detaljer

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011

LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS. Årsrapport 2011 LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2011 Styrets beretning og regnskap 2011 inklusive kontantstrømoppstilling og noter Godkjent i styremøte 14. februar 2012 Årsberetning for 2011 Generelt Landkreditt

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Banken AS

årsrapport 2014 KLP Banken AS årsrapport 2014 Forsidefoto: Ingrid Eriksen Åpen KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller «For

Detaljer

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS

å r s r a p p o r t BN Boligkreditt AS å r s r a p p o r t 2008 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning... 4 Resultatregnskap...12 Balanse...12 Endring i egenkapital...13 Kontantstrømoppstilling...13 Noter 1 Regnskapsprinsipper... 14 2 Renteinntekter

Detaljer

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne

LÅNEAVTALE. Statnett SF (låntager) Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) obligasjonseierne ISIN NO 001 028325.2 LÅNEAVTALE mellom Statnett SF (låntager) og Norsk Tillitsmann ASA (tillitsmann) på vegne av obligasjonseierne i obligasjonslån 4,15 % Statnett SF åpent obligasjonslån 2005/2020 INNHOLD

Detaljer