Å læra og å ha! Del 1: Personalet. Del 2: Borna. Å ha, å sjå og å formidla kunnskapar. Ålæra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å læra og å ha! Del 1: Personalet. Del 2: Borna. Å ha, å sjå og å formidla kunnskapar. Ålæra"

Transkript

1 Å læra og å ha! Del 1: Personalet Å ha, å sjå og å formidla kunnskapar Del 2: Borna Ålæra Å ha kunnskap: Eg sit i midten

2 Barnehagelova 2 Barnehagen sitt innhald 2.3 Læring Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.

3 Åha, åsjåog åformidla kunnskapar

4 Åha

5 Barnehagen skal styrkje høvet til læring og aktiv deltaking i eit fellesskap med jamaldringar. Eg har nok fagkunnskap til å styrkja borna si læring og utvikling av kunnskap om MATEMATIKK Eigen praksis styrkjer høvet til aktiv deltaking i eit fellesskap der realfag er ein del av aktiviteten sitt innhald.

6 Kva kunnskap treng vaksne? Skulekunnskap? Vitskaplege omgrep? Å kunna utføre matematisk refleksjon? Matematiske aksiom: abstrakt forståing på lågaste nivå. Basiske akter: dette er handlingar og utsegn som er originale og grunnleggjande for nye handlingar og nye kunnskapar.

7 Aksiomer og basisakter En regulær mangekant er en geometrisk figur Der alle sider er like lange og alle vinkler er like. Alle regulære mangekanter kan innskrives i en sirkel, Tilsvarende sier vi at sirkelen er imskrevet en mangekant. Å være og ha Jojo og lærar l Georges Lopez fra den vesle landsbyskolen Saint-Etienne sur Usson.

8 Den uvitande vaksne Joseph Jacotot ( ) Jacques Rancière (1940-) Emancipatory" method of teaching. Ein kan undervise i det ein ikkje veit noko om, dersom ein emaniciperer eleven; om ein tvingar han til å nytta sin intelligens. Den universelle undervisninga: For å læra, må born sin nysgjerrigheit verta vekt mot det ukjende Born lærar språk på eigenhand og utan ein forklarande lærar. Slik kan me lære alt: observere, kome i hug, ta oppatt, stadfeste..... Born går i blinde og gjettar.. og så.. kan dei.. Det som skil mellom menneska, er deira vilje til å læra ikkje deira intelligens. Når viljen ikkje er sterk nok til å læra, må den vaksne hjelpe til. Ikkje ved å føra borna mot eigen intelligens, men ved å nytta eigen vilje til å pressa borna til å nytta sin intelligens.

9 Åsjå Max van Manen: Pedagogisk takt. Pedagogikk byggjer på kjærleik og omsorg. Pedagogikk byggjer på håp for barnet. Pedagogikk byggjer på ansvar for barnet. Pedagogikk er å verta fascinert over den andre si utvikling. KVA betyr det i kvardagen?

10 Personalet i barnehagen må ha eit aktivt forhold til borna sine læringsprosessar. Personalet må lytte når borna undrar seg og søkjer kunnskap. (Frå rammeplanen)

11 Rammeplan og kunnskap Vaksne skal utøve ein differensiert merksemd mot borna ut frå deira omfang av kunnskap: Barnegruppe A Born som oppsøkjer sjeldnare nye situasjonar og kommuniserer i mindre grad interessene sine. Personalet må dele av kunnskapen sin og vere engasjerte og oppfinnsame for å vekkje interesse hjå desse borna. Ved å ta utgangspunkt i det borna er interesserte i, kan personalet saman med born undersøkje, stille spørsmål og finne svar som dei kan vere nøgde med. Barnegruppe B Born som oppsøkjer læringssituasjonar sjølve. Born som utforskar og eksperimenterer, søkjer nye utfordringar og spør personalet når det er noko dei lurer på. Dei kommuniserer at dei er nysgjerrige og lærelystne. Formidling av aktuell og relevant kunnskap legg grunnlaget for nye spørsmål og leiting etter ny kunnskap

12 Ein pedagogisk situasjon er når barnet (..), medviten eller ei, møter den vaksne, og kor det forventast at den vaksne engasjerer seg eller involverar seg. Eit pedagogisk augeblikk oppstår når den vaksne syner, med handling, at ho/han involverer seg til barnet sitt beste, og orienterar seg mot barnet sine intensjonar. Max van Manen

13

14 Å formidla kunnskap Med mål å leggja grunnlag for borna sine framtidige kunnskapar

15 Måla rettar seg mot opplevingar Læringa er formulerte som prosessmål. Det er sjølve læringsområdet og arbeidsmåtane barna skal bli kjende med.

16 Retvinklet trekant Rektangel Trapes Parallellogram Rombe

17

18 Michael Sautter 1997 Motivasjon er ikke, den blir! Motivasjon er verken å finna i årsakene intuisjonane verkningane måla midlane handlingane åleine. Derimot finn me at motivasjon er noko som kraftfullt og kontinuerleg verker innimellom desse. Omskreven frå Michael Sautter sin definisjon. Motivasjon er noko dynamisk..

19 MYTE: Matematikk utgjer ein naturleg del i alle situasjonar og i borna sine aktivitetar. Vaksne må Doverborg og Pramling Samuelsson fanga det borna er opptatt av og hjelpe dei til å sjå dette som matematikk oppmode til å nytta språket for å erfara kvardagen i matematiske termar Ahlberg leggje til rette for små samtalegrupper jamleg oppmode til å teikna problemløysande oppgåver kor matematikken sin funksjon er forståeleg Fauskanger leggje til rette for at matematikk er ein del av leikens innhald oversette leiken sin matematikk til meir formell matematikkompetanse Hughes leggja til rette for at borna erfarer matematikk som noko konkret Walkerdine ha tru på at både gutter og jenter vil leike med lego. Det er ingen forskjell mellom jenter og gutar sine konstruksjonar når det gjeld strukturelle kompleksitet. Brenner det tilrettelagde må ta utganspunkt i borna sine kunnskapar og deira livsverden Nordin-Hultmann utvikla ein barnehage som byggjer på ein rik variasjon av tilgjengeleg materiale som stimulerer leiken, og born sin nysgjerrigheit må ha kunnskap om born sin trong til å utforska Lindfors komme i møte borna sine ibuande ynskjer om å gå bakanfor eigen kunnskap

20 Avsluttande påstand til drøfting. Forsøk på å endra pedagogisk praksis vert blanda og integrert i dei velkjende måtane me handlar på. Slik vert ny pedagogisk praksis meir usynleg for ein sjølve og andre, og ein slipp å stå fram og å ta ansvar for å gjera ny val. Me har prøvd det..

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

Frå Handleiing til «Aktiv Læring»

Frå Handleiing til «Aktiv Læring» Frå Handleiing til «Aktiv Læring» eit paradigmeskifte Handleiing har vore mykje nytta i til dømes motorisk trening og stimulering av sansane. I denne artikkelen tek forfattaren til orde for eit alternativ

Detaljer

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt

Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Skrive seg vegar inn i tekst rapport frå eit norskprosjekt Innhald: 1) Prosjektet side 1 2) Vurdering av prosjektet side 1 3) Refleksjonar etter prosjektslutt side 3 1: Prosjektet Skrive seg vegar inn

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Aktiv kvar dag i barnehagen

Aktiv kvar dag i barnehagen Aktiv kvar dag i barnehagen Mål Hordaland fylkeskommune har ansvar for å legge til rette for fysisk aktivitet i kvardagen. I Fylkesdelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2008-2012 Aktiv kvar dag,

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile

Forord. Bergen, 16.mai.2011. Synnøve Kvile Abstract The Cultural Rucksack (TCR) is an arrangement whereby pupils meet art and culture. This means that choices have been considered and made as to how art and culture should be presented to children

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan høsten 2014 Vår Visjon: SAMAN ER VI BEST Med dette så meiner vi: når vi samarbeider og står saman så lykkast vi best! mellom barn-personale foreldre og andre samarbeidspartnarar. Enkeltindividet

Detaljer

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk

Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Vår ref: Dykkar ref: Dato: HF-LP/13-02 2012/6261 Oslo, 14.02.2013 Høyringsfråsegn om revidert læreplan i norsk Norsk Målungdom sender med dette svar

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter

Til refleksjon hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter hvis du har barnehagebarn eller elever fra nasjonale minoriteter Alle barn, unge og familier i barnehage og skole skal møtes som enkeltindivider og enkeltfamilier uavhengig av sosial, etnisk og religiøs

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Kva er det som gjer den gode skolen god?

Kva er det som gjer den gode skolen god? Kva er det som gjer den gode skolen god? Den forløysande pedagogikken som vegvisar for ein kvalitetsskole. Av Edvard Befring Innleiing Vi er i ei brytningstid mellom industrisamfunnets einsretting og standardisering

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro

når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro Ein liten rettleiar om problemspeling LOADING 10% når dataspeling hos barn og unge vekkjer uro til foreldre og barnefagleg personell LOADING 20% Innleiing Dataspel er ein naturleg del av kvardagen til

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst

Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Fagbok i bruk: Å lese en fagtekst Førsteamanuensis Liv Engen og universitetslektor Lise Helgevold En fagtekst, enten den nå er å finne i ei lærebok, et oppslagverk, på nettet eller andre steder, er skrevet

Detaljer

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020

inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid Strategiplan for ImF 2013-2020 inn i Guds framtid KVA VIL VI SJÅ DEI NESTE 10 ÅRA? 1. Vi ser ei rørsle av unge og eldre som saman veks og modnast som Jesu disiplar, former nye fellesskap

Detaljer