2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund"

Transkript

1 Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/ Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Utgivelser 2011: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Annonser 25 mars 17 juni 26 september 18 november Erik Rødevand Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital Postboks 3250 Sluppen 7006 Trondheim Telefon: Erik Rødevand Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital Postboks 3250 Sluppen 7006 Trondheim Telefon: Mediahuset i Göteborg AB Marieholmsgatan 10C Göteborg Sverige Tel +46 (0) Dan Johansson Olle Lundblad 10 Kronikersatsingen i Helse-Nord 11 Når kunnskap er viktig 11 Startet først i mål som numer to 12 Første ferdige spesialist i programmet ble avdelingsoverlege 14 Kompetanse bygges best gjennom programmer 14 Spesialutdanning i revmatologisk sykepleie 15 Kunnskap og kompetanse hos sykepleiere til nytte for pasienten og hjelp for legen 16 Biofarmasi næringsutvikling med potensial i Norge 17 Stipend fra Scandinavian Rheumatology Research Foundation hvordan går det med prosjekter som får støtte? Design Trykk Distribusjon Peo Göthesson Åkessons Tryckeri AB Box Emmaboda Sverige Distribueres som posttidning Omslagsbild: I Haugesund er det sett opp ei statue av Marilyn Monroe, da det er troligt att hennes far eller farfar utvandrat herfra. Det er den eneste permanent plasserte statyen av skodespelarinnen i verden. (Foto: Per Lundblad) 18 Er myndighetene lydhøre? 19 Lokal prosesstøtte gjennom IKT-systemet Go-Treat-IT 25 Anbefalinger om Sjøgren Syndrom 28 Leddgikt i kunsten 30 Mediahuset i Gøteborg samarbeidspartner med NRF 31 Revmakalender Norsk Rheumabulletin Nummer

2 Slik leder ser det Når rammebetingelsene ikke strekker til I Norsk Rheumabulletin nr. 3/2011 presenterte styret en modell over behovet for revmatologspesialister i Norge. De fleste revmatologiske avdelinger har for få stillinger i forhold til befolkningen de har et sørge for ansvar for. Arbeidet med å få et tilstrekkelig antall overlegestillinger ved alle landets avdelinger, er styret viktigste arbeidsoppgave og fokus. Hvilke strategier er de mest effektive? Hvem med innflytelse kan vi påvirke og på hvilken måte? Hvilke allianser bør vi satse på for å fremme vår sak? Modellen som er laget, viser at det på ingen måte er noe likeverdig tilbud for mennesker med revmatiske sykdommer i Norge. Det burde bekymre politikere, nasjonale helseledere og ledelsen i regionale og lokale helseforetak. Kanskje er de klar over situasjonen, kanskje ikke. Vi skal ikke ta det for gitt at alle er godt nok informert om situasjonen. Etter min mening er sørge for ansvaret langt fra oppfylt ved majoriteten av avdelinger. Etter styrets beregninger er avdelingene ved Martina Hansens Hospital, Betanien Hospital og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) de mest underbemannede. I Haugesund har Helsetilsynet været på besøk for å undersøke om pasientene får oppfylt sine rettigheter. De har undersøkt om søknader ble riktig prioritert og om igangsatt behandling ble forsvarlig fulgt opp. Rapporten kan dere lese på www. Helsetilsynet. no. Jeg kopierer litt fra Helsetilsynets rapport: Tema for tilsynet var sykehusets vurdering av henvisninger og oppfølging av pasienter etter igangsatt behandling. Ved tilsynet ble det ikke funnet mangler ved sykehusets system for registrering, vurdering og behandling av henvisningene. HSR har over lang tid ikke hatt kapasitet til å gi et tilbud til alle pasienter som har behov for oppfølging av spesialist etter at behandling er startet opp. Det er iverksatt flere tiltak for å redusere antall pasienter som venter. Tiltakene har ikke ført fram. Det er høyst usikkert når disse pasientene vil få et tilbud. Det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere antallet ventende, uten at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt; turbopoliklinikk, rydding i ventelister, sykepleie/legepoliklinikker, opprettelse av dagavdeling, kveldspoliklinikk, innleid revmatolog. De 2 siste avsnittene er interessant lesning. Helsetilsynet konstaterer at ulike tiltak for å redusere ventelistene ikke har ført frem. Tiltakene som er gjennomført i Haugesund antar jeg har vært prøvde ved de fleste av landets avdelinger. Det er viktig å få bekreftet at slike tiltak ikke er tilstrekkelige, og kun kan gi forbigående bedring av situasjonen. Kun tilstrekkelig kapasitet vil oppfylle forsvarlighetskravet og føre til faglig god pasient behandling, konstaterer Helsetilsynet, noe fagmiljøet har pekt på i mange år uten bli hørt. Helsetilsynet i Rogaland konkluderer med at HSR ikke sikrer at alle revmatologiske pasienter ved HSR får forsvarlig kontroll og oppfølging ved poliklinikken. Utfordringen er at dette avviket kan ikke sykehuset lukke ved hjelp av egne ressurser. Tilsynet har etter min menig synliggjort at selv med sykehusets omfattende interne innsats, så er det kun bedre rammebetingelsene dvs, flere overlegestillinger som kan løse problemet. Selv om sykehusets ansatte jobber enda hardere, kommer med enda flere kreative forslag til løsninger, så vil situasjonen bli den samme. Det er uakseptabelt for pasienter, pårørende og ansatte. Svaret er at deti Haugesund må tilføres 6 nye overlegestillinger umiddelbart Styrets dokumentasjon av situasjonen ved de revmatologiske avdelingene bør formidles på bred front til politikere og helseledere. Det må gjøres både lokalt, regionalt og nasjonalt. Styret må ta seg av strategien på nasjonalt nivå. I dag samarbeider vi med Revmatikerforbundet for å flere overlegestillinger. Vi håper å kunne få et møte med stortingspolitikerne om situasjonen. Regionalt og lokalt bør møter med førende politikere fra alle partier vær en strategi. Ledere må arbeide tjenestevei og prøve å skape oppmerksomhet om problemet og at det drives uforsvarlig ved mange avdelinger. Styrets oppfordring er - bruk rapporten til Helsetilsynet i Rogaland og styrets modell aktivt i arbeidet med å få flere overlegestillinger. Erik Rødevand Leder Norsk Revmatologisk Forening 2 Norsk Rheumabulletin Nummer

3 R2T rehabilitering to target en god ide? Til nettverkskonferansen om rehabilitering i Haugesund i september ble Norsk revmatologisk forening oppfordret til å presentere sitt syn på rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Et standpunkt bygget på en undersøkelse blant medlemmene hadde gitt større legitimitet til synspunktene, men heldigvis kom invitasjonen så tidlig at det var tid til å drøfte spørsmålet i styret og komme frem til noen kollektive synspunkter. Har foreningen noen strategi, og hva gir den nylig vedtatte strategiplanen av føringer? Strategiplanen slår fast at foreningen skal arbeide for at revmatologer har tilstrekkelig kunnskap om rehabilitering, foreningen skal arrangere kurs med rehabilitering som tema ( julemøtet 2011), støtte forskning som besvarer spørsmål av viktig og nasjonal karakter, arbeide for at det utarbeides retningslinjer for rehabilitering, klargjøre skillet mellom rehabilitering og behandling, og bidra til at pasienter får behandling på rett nivå i helsetjenesten. På den nylig avholdte rehabiliteringskonferansen i Haugesund ble foreningens standpunkter, etter rådslaging i styret, presentert. På samme måte som for andre helsetjenester, skal også rehabiliteringstiltak være virkningsfulle, trygge, samordnede, og brukerorienterte. I tillegg skal ressursene brukes på en fornuftig måte. Fornuftig ressursbruk tilsier at en større del av rehabiliteringen i fremtiden tilbys poliklinisk eller som dagbehandling. Langvarige heldøgnsopphold vil det trolig bli mindre behov for. Representanter for pasientforeningene signaliserer at tradisjonelle 4 ukers opphold må forkortes og individualiseres. De er heller ikke fremmede for at deler av rehabiliteringen bør overføres til kommunene når Samhandlingsreformen skal iverksettes. Styret støtter disse vurderingene, men vi mangler forskningsbasert kunnskap om hvorvidt tilbudet vil bli like bra (eller helst bedre) dersom ansvaret for tilbudene overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. Diagnostikk og behandling inkludert revmaspesifikke lærings- og mestringstiltak mener styret fortsatt skal være spesialisthelsetjenestens ansvar, mens ansvaret for mer generell trening som vedlikeholder funksjon kan overføres til kommunene. Det er i den sammenheng viktig at ansvaret tydeliggjøres og tilbudet bygges opp i kommunene. Kort ventetid og derved tidlig diagnostikk og igangsetting av behandling betrakter vi som tidlig rehabilitering fordi dette er avgjørende for å begrense skadene sykdommen kan føre til. Tilgangen til revmatolog er altså spesielt avgjørende i tidlig sykdomsfase, men mangel på revmatologer representerer den viktigste flaskehalsen for å få en god start på rehabiliteringsprosessen. Arbeid for flere legestillinger innen revmatologi vil bli styrets viktigste sak i kommende periode, en sak som også er viktig for pasientorganisasjonen og ikke minst for å tilby pasienter med revmatisk sykdom et kvalitativt godt tilbud. Det blir ikke lett å få forståelse for nødvendigheten av flere stillinger når ressurstilførselen til spesialisthelsetjenesten skal begrenses, men det er likevel helt nødvendig for at avdelingene skal få kontroll med ventelister og helsetjenestens mål om likeverdige tilbud skal virkeliggjøres. Virkeliggjøring av tidlig diagnostikk og behandling vil på sikt kunne medføre redusert behov for rehabilitering fordi færre pasienter får varige skader. Grensen mellom rehabilitering og behandling er uklar, og foreningen har i strategidokumentet satt som mål at det skal klargjøres. Under nettverkskonferansen i Haugesund ble det fremlagt forskningsresultater fra ikke-medikamentelle intervensjoner for flere revmatiske sykdommer og problemstillinger. Det er et fremskritt i seg selv at metodisk gode studier innen ikke-medikamentell behandling gjennomføres og publiseres. Forhåpentligvis vil dette føre til kvalitetsforbedring i tilbudet til pasientene ved at nye og effektive metoder raskt implementeres og gamle metoder utfases. Kan innholdet i rehabiliteringsbegrepet gjøres mer forståelig? Etter konferansen i Haugesund fremgår det at ikke-medikamentelle behandlingstiltak, effektiv opplæring og informasjon, og pasientmedvirkning utgjør kjerneinnholdet i revmatologisk rehabilitering. Hvis det i tillegg stilles krav om at tiltakene er virksomme og skal brukes mot et definert mål, blir begrepet rehabilitering nokså likt det som oppfattes som behandling. Innen behandling har treat to target (T2T) filosofien fått betydelig utbredelse og anerkjennelse. Bør faget utvikle noe tilsvarende for rehabilitering skal vi begynne å tenke rehabilitering to target (R2T)? Erik Rødevand Leder Norsk Revmatologisk Forening Norsk Rheumabulletin Nummer

4 NASJONALT NETTVERKSMØTE FOR REHABILITERING I HAUGESUND I september ble, for andre år på rad, Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i revmatologi gjennomført. Tverrfaglighet, samarbeid og forventninger til framtiden var sentrale begrep på møtets dagsorden. Kåre Birger Hagen er fysioterapeut og professor ved NRRK Nasjonalt Revmatologisk Rehabiliterings- og Kompetansesenter. Hovedoppgaven til NRRK er å samle inn, bearbeide og formidle kunnskap om rehabilitering for mennesker med revmatiske sykdommer. I tillegg til utvikling og gjennomføring av en rekke fagutviklings- og forskningsprosjekter, kan enheten også bistå med veiledning, kurs og undervisning. Det første nettverksmøtet fant sted i Lillehammer i Årets møte ble gjennomført i Haugesund, og Kåre Birger var en av åtte personer som var med i planleggingsgruppen. Disse åtte representerer ulike deler av det revmatologiske miljøet i Norge samt ulike pasientorganisasjoner. Jeg har oppgaven som koordinator for møtet, forteller Kåre Birger til Norsk Rheumabulletin. Pasientorganisasjonene er representert Bakgrunnen for møtet er at de som jobber med ikke-farmakologisk behandling tidligere ikke har hatt noe møteforum, forklarer Kåre Birger. Det store antallet deltakere som har kommet til Haugesund omtrent 150 personer er et bevis på at det virkelig finnes et behov, påpeker han. En annen grunn til å gjennomføre møtet er at man i Norge ikke har vært så flinke til å arrangere tverrfaglige møter der også pasientenes representanter har vært til stede. Vi må ikke glemme de sistnevnte det er jo dem det handler om! Nettverket dekker hele Norge. I år bestemte vi oss for å møtes i Haugesund. Ambisjonen er at vi skal avholde våre møter på forskjellige steder hvert år. Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) sa seg villige til å fungere som teknisk arrangør og som vertskap, forklarer Kåre. Også politikere til stede I Lillehammer 2010 avsluttet man møtet med et Idétorg. Idetorget er nettverkets plattform for prosjektutvikling og samarbeid og det arrangeres etter den såkalte Open Space-metoden. Det betyr at hver enkelt deltager ved ankomst til idétorget har mulighet til å registrere et tema eller et spørsmål som grunnlag for et gruppearbeid, forklarer Kåre. Programmet i Haugesund kom delvis til på idétorget i Lillehammer i fjor. I tillegg bygger det på forslag fra de ulike representantene i programkomiteen. På møtets andre dag var Robin Martin Kåss, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, på plass i Haugesund. Han ga sitt syn på hvilke forventninger departementet har til dem som arbeider med rehabilitering innen revmatologi. Kåre mener det er viktig å få politikere til å delta og holde innlegg på møtet. Det er viktig for oss å få høre hvordan man tenker på sentralt regjeringsnivå, sier han. 4 Norsk Rheumabulletin Nummer

5 Hilde Rudlang Dagfinn Dahle Therese Bjor Rønningen Fire mål for møtet Møtet ble innledet med en filmfremvisning på tre separate skjermer, hvor Haugesund og området rundt ble presentert med fantastiske bilder tatt fra et helikopter. Deretter hilste Kåre Birger alle deltagerne velkommen. For dette møtet har vi valgt tittelen Samlet innsats for hele mennesket og det er en dekkende overskrift som sier veldig mye om hva dette handler om, konstaterte han. Følgende fire mål på hva man vil oppnå ble også presentert ved åpningen: 1. Å utvikle felles anbefalinger for rehabilitering innen revmatologi. 2. Å utvide brukernes innflytelse på det faglige tilbudet. 3. Å stimulere til implementering av kunnskapsbasert praksis. 4. Å øke forskningsaktiviteten innen rehabilitering. Behovet både avtar og øker Hilde Rudlang er seniorrådgiver ved Helse Vest RHF. Hun presenterte rehabilitering og habilitering som et langsiktig satsningsområde. Utgangspunktet er at de tjenester som tilbys pasientene er likeverdige. Disse tjenestene skal bygge på en regional plan og en nasjonal strategi, sa hun. Rehabiliteringsfeltet er komplisert, fortsatte Hilde. Det består av et bredt spekter av tjenester: Man skal hjelpe pasientene til å hjelpe seg selv, gjenvinne best mulig funksjon, og å skape god mestring i hverdagen alt i et livslangt perspektiv. Hoveddelen av all habilitering og rehabilitering skjer i kommunens regi. Spesialhelsetjenesten bidrar med kompetanse, råd og veiledning. Vi opplever et redusert behov for rehabilitering på grunn av mer skånsomme operasjonsmetoder, samt nye og bedre legemidler. Samtidig opplever vi også et større behov vi har flere eldre pasienter med mer langvarige og kroniske sykdommer. Dessuten fører bedre behandlingsmetoder til at flere overlever sine sykdommer, konstaterte hun. Rehabilitering Vest i Haugesund Vi vil komme til å se en økt andel av lokalt forankret og poliklinisk gjennomført rehabilitering. Hilde påpekte at det er behov for tidlig igangsatt rehabilitering som en tett integrert aktivitet i sykehusbehandlingen etter akutte hendelser. Derfor er kommunehelsetjenesten den neste hovedsatsningen. Men dette er ikke gjort over natten utviklingen bør gå over flere år, oppsummerte Hilde. Dagfinn Dahle er enhetsleder for Rehabilitering Vest ved Haugesund Sanitetsforenings revmatismesykehus HSR, der man i 2010 har startet en ny avdeling Rehabilitering Vest. Han fortalte om de utfordringene og mulighetene dette innebar. Det dreier seg om rekruttering, finansiering og om å oppnå en brukbar kravspesifikasjon. En slik spesifikasjon må være tydelig og uttømmende medisinsk, men også sosial og medmenneskelig, sa Dagfinn. Skal man arbeide med behandling og rehabilitering eller enten eller? Det er viktig for enheten at den finner sin rette plass både medisinsk, sosialt og psykososialt. Mulighetene er mange. Vi startet med blanke ark, men har bra lokaler og et velfungerende tverrfaglig samarbeid, konstaterte Dagfinn. Hva bør man gjøre i spesialisthelsetjenesten? Den revmatologiske avdelingen ved Diakonhjemmets sykehus og NRRK tok i november 2008 initiativ til et møte mellom de ulike sykehusavdelingene i regionen. Temaet for møtet var revmatologisk rehabilitering, fortalte Therese Bjor Rønningen. Som et resultat av møtet ble en tverrfaglig arbeidsgruppe fra de revmatologiske avdelingene opprettet. Arbeidsgruppen ble utvidet med representanter fra tre rehabiliteringsinstitusjoner som arbeidet med revmatologiske pasienter, fortsatte Therese. I Haugesund redegjorde hun for gruppens forslag til innhold, organisering og fordeling av pasienter med behov for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Om de faglige anbefalinger angående fordeling, sa Therese blant annet følgende: Rehabiliteringsinstitusjoner skal ta hånd om pasienter med behov for intensiv, individuell tilrettelagt trening, og trening i grupper. De skal også ta hånd om de pasientene som ikke får dekket sitt behov av kommunehelsetjenesten. Individuell fysioterapi, ergoterapi, gruppetrening og bassengtrening bør inngå. De bør også ta pasienter med både inflammatoriske og ikke-inflammatoriske revmatiske sykdommer. Fagmiljøer kan bli enige De store diskusjonene i gruppen dreide seg om rehabilitering på sykehus, avslørte Therese. Liggetiden bør være omtrent to uker og omfatte pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom i en stabil sykdomsfase, med langvarig sykdom og utfordringer knyttet til medisinering. Poliklinisk rehabilitering bør tilbys ved alle revmatologiske avdelinger, og bør bidra til samarbeid mellom de ulike rehabiliteringsnivåene, sammenfattet hun. Rehabiliteringen på NRRK bør omfatte pasienter fra hele landet med spesielle behov som ikke dekkes av regionen (det regionale tilbudet skal være forsøkt først). Norsk Rheumabulletin Nummer

6 Anne Frigstad, Heidi Zangi, Erik Rödevand och Svein Dåvøy. Dette bør være pasienter med stor psykososial kompleksitet, overforbruk av medisiner eller som står ovenfor store utfordringer i livet, fortsatte Therese. De som arbeider i gruppen har blant annet erfart at det er viktig å løsrive seg fra gårdagens revmatologiske drømmemål og i stedet komme opp med visjoner om hvordan fremtidens revmatologiske rehabilitering skal være. Gruppen har hatt et stort engasjement og har vist at fagmiljøer kan bli enige om viktige aspekter ved revmatologisk rehabilitering, avsluttet hun. Behov for nært samarbeid mellom de ulike nivåene Fire foredragsholdere som representerte fire forskjellige organisasjoner hadde hvert sitt foredrag om hvordan de ser på revmatologisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Først ut var Svein Dåvøy, leder i Norsk Revmatikerforbund. Revmatikere trenger rehabilitering resten av livet, innledet Svein. Å leve som revmatiker er en kontinuerlig, livslang kamp for å opprettholde funksjon og livskvalitet. Alternativet er at sykdommen raskt kan føre til stive ledd, og skader i både muskler og ledd, presiserte han. I kampen mot konsekvensene av sykdommen trenger vi hjelp fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. I tillegg til dette, må vi arbeide med vår egen kropp hver eneste dag resten av livet! Man får størst effekt av rehabiliteringen hvis den gis i tidlig fase, understreket Svein. Derfor har man behov for et nært samarbeid mellom de like nivåene: Fastlegen skal raskt henvise til spesialisthelsetjenesten, som i sin tur diagnostiserer, behandler og rehabiliterer. Det er viktig at revmatikeren selv er aktiv! Det er revmatikeren, i samarbeid med helsepersonell på alle nivåer, som skal ta ansvar for sin egen helse for å oppnå best mulig livskvalitet, sa Svein. Pasienten er den viktigste ressursen Anne Frigstad er leder for Norsk Leddgiktforbund. Hun begynte med å slå fast at habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får anledning til å delta i samfunnet på egne premisser. Men for oss er det så mye mer: Det handler om de menneskelige aspektene, om verdighet og om å se helheten fra pasientens ståsted, sa Anne. Hun fortsatte med å fortelle om behovet for en helhetlig behandlingsideologi fra vugge til grav. Målet er en redusert sykdomsaktivitet som igjen fører til redusert smerte og bedre funksjonsnivå, forklarte hun. Det tyngste av alle mål er å unngå institusjonalisering. Det krever at man blant annet styrker behandlingstilbudet som varmtvannsbassenger, behandlingsreiser og tilgang på fysioterapi. Pasienten bør betraktes som den viktigste ressursen for seg selv, sa Anne. Forskning er en oppgave for begge parter Deretter var det Norsk Revmatologisk Forening som stod for tur, og det var leder Erik Rødevand som presenterte deres synspunkter. Først redegjorde han for de felles mål som helsetjenesten har satt opp for rehabilitering, og han konstaterte at NRF støtter disse målene. Behandling og rehabilitering hva er felles for de to og hva skiller dem, spurte Erik og ga følgende definisjoner: Felles for de to tiltakene er krav til målrettethet, planmessighet og at man skal stimulere til egeninnsats. Forskjellen er at rehabilitering er mer enn somatisk restitusjon, og at den krever en større grad av samarbeid og samspill. Erik ga også noen eksempler på hva den nasjonale forskningen på området bør finne svar på. Man må ikke bare forske på utfallet, men også på effekten? Hvilke intervensjoner nye som gamle er de beste? Hvor raskt tas nye metoder i bruk, og hvor raskt fases de gamle ut og hva fører det til, var noen av spørsmålene som ble stilt. 6 Norsk Rheumabulletin Nummer

7 Spesialisthelsetjenesten skal sørge for diagnostikk og behandling. Dessuten skal de være rådgivere ved sammensatte fysiske, psykiske og sosiale problemstillinger. Primærthelsetjenesten har ansvaret for grunnlegende trening, forebyggende oppgaver inkludert oppsøkende virksomhet, bosituasjonen, arbeidsplassen, økonomiske spørsmål og likemannsarbeid. Forskning er uansett en oppgave for begge parter, påpekte Erik. NRF ser ingen behov for en nasjonal sentralisering innen rehabilitering utover dagens modell et nasjonalt rehabiliteringssenter, men de støtter en regional sentralisering. Den lokale organiseringen bør skje i samsvar med de lokale forutsetningene, sa Erik avslutningsvis. Når vi arbeider sammen blir vi bedre Norwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology (NIOR) var den siste av de fire organisasjonene, og deres synspunkter ble presentert av deres leder Heidi Zangi. NIOR er et tverrfaglig nettverk som består av medlemmer som har sitt arbeid innen det revmatologiske fagfeltet. Vi har medlemmer som blant annet er ergoterapeuter, sykepleiere, leger, psykologer og brukerrepresentanter. Men vi har få medlemmer fra rehabiliteringsinstitusjonene og ingen medlemmer fra kommunehelsetjenesten, sa Heidi. Hvilke forutsetninger har spesialisthelsetjenesten til å ivareta rehabiliteringsoppdrag, fortsatte hun med å spørre. Det første svaret er naturligvis at de har den medisinske fagkompetansen. Men det er når vi arbeider sammen at vi blir bedre ikke når vi kun arbeider innen vårt fagfelt. Derfor er den tverrfaglige fagkompetansen så viktig. Den utgjør en systematisk, tverrfaglig tilnærming til pasienten, basert på dialog og utvikling av kunnskap, fortsatte Heidi og ga noen konkrete eksempler: Raskere tilbake poliklinikk ved sykehuset i Lillehammer, dagrehabiliteringsmodellen på Betania Malvik og rehabiliteringsopphold på NRRE. Oppskrift på suksess Utfordringer som spesialisthelsetjenesten står ovenfor i disse sammenhenger er blant annet kommunikasjon med helsepersonell i kommunene og manglende kunnskap omkring nytten av ulike rehabiliteringstiltak. Så det er fortsatt et behov for forskning! Heidi fremhevet artroseskoler som et eksempel på samarbeid med kommunene. De gjennomføres etter en modell som er utprøvd på Diakonhjemmets sykehus. Jeg tror det er dette vi må gjøre først prøve ut på spesialsenter, og deretter fortsette i kommunene, sa hun. Frisk person i en syk kropp Nettverksmøtets første dag ble avsluttet med fire sesjoner som ble gitt parallelt. Deltagerne måtte velge hvilken av disse man skulle gå på. En av disse sesjonene hadde tittelen Kommunikasjon og helsepsykologi. Turid Dager og Elin Fjerstad, psykologspesialister fra NRRK, ønsket velkommen og håpet på at den litt intime atmosfæren ville stimulere til spørsmål og diskusjon. Først fortalte Gro Demiri fra brukerpanelet ved Diakonhjemmets Sykehus hvordan hun ville bli behandlet som kronisk syk. Jeg har vært syk med RA i 30 år. Det innebar at jeg fikk en identitet som syk før det hadde jeg sett på meg selv som både sterk og sporty, sa Gro. Hun fortsatte med å beskrive hvordan hun etter en, i utgangspunktet, fremgangsrik behandling så på seg selv som frisk igjen. Det fungerte ikke så bra etter en stund. I dag har jeg kommet fram til å se på meg selv som en frisk person i en kropp som er syk, konstaterte Gro. Gå fra offer til aktør Etterpå beskrev Gro i sin personlige og utleverende fortelling at det er krevende å være syk. Jan Lenndin och Stig Solheim Det er krevende å trene seg opp igjen etter et tilbakefall eller en operasjon også mentalt krevende, fortsatte hun. Men uansett hvor vanskelig det har vært, er det alltid mulig å komme seg opp igjen. Men man klarer det ikke på egenhånd. Da trenger man psykologisk støtte og den kunnskapen vil jeg at personalet som møter meg har, slo Gro fast. En ergoterapeut hun møtte hadde fått Gro til å innse at det fortsatt var mange ting hun kunne klare selv. Hun fortalte også om en vanlig samtale hun hadde hatt med en sykepleier som elsket å klatre i fjell. Det fikk meg til å fokusere på noe annet enn sykdommen min, og jeg fikk en drøm om at også jeg skulle klare å klatre i fjell en vakker dag. Senere har den drømmen blitt til virkelighet! Gro understreket at det tar lang tid å gå fra rollen som offer, for siden å bli en aktør i sitt eget liv. Da trenger man en samarbeidspartner! Helsepersonellet må være både lærerer og rådgivere, fortsatte hun. På et direkte spørsmål, sa Gro at når man møter legen i forbindelse med sin diagnose bør legen også få med resten av pasientens liv inn i samtalen. Gi pasienten mental støtte, teknikker som hjelper deg til å se lengre frem i livet. Gi meg bøker jeg kan lese og si det her skal du lære deg da blir til og med jeg medlem av teamet, oppsummerte hun. Helsepsykologi Jan Lenndin er psykolog og arbeider på Skogli helse og rehabiliteringssenter. Norsk Rheumabulletin Nummer

8 Stig Solheim Turid Dager, Mari Klokkerud och Elin Fjerstad Vi må bli flinkere til å arbeide med psykologiske modeller som for eksempel myndiggjøring. Men det er ikke lett hvordan skal vi gjøre det i praksis? ACT kan hjelpe oss med det, sa Jan. ACT står for Acceptance and Commitment Therapy. Metoden brukes hovedsakelig på pasienter med langvarige smerter. Jan fortalte at man har arbeidet etter denne modellen i fire år ved Skogli, og deretter beskrev han prosessen. Man arbeider med en gruppe på 18 pasienter i tre uker. Alle starter og slutter på samme tid. I løpet av de tre ukene bruker gruppen åtte timer på ACT. Men vi kaller det for helsepsykologi, fortalte Jan. På forhånd forteller man pasientene hva det vil innebære. Jan sammenlignet det med et rom for ubehaglige ting, der det er helt OK å bli litt skjelven i stemmen eller gråte. Det er viktig at det som kommer frem forblir i dette rommet. Vi legger veldig mye vekt på selve rammen rundt, for på en slik måte skape trygghet. Hvis noen ønsker å slutte før tiden, så kan de det men vi forsøker å få dem til å holde ut. Prøver å slå av autopiloten Vi underviser ikke, i stedet prøver vi å skape en prosess som skaper motivasjon, fortsatte Jan og ga eksempler på hvordan dette fungerer. Under den første sesjonen arbeider vi med et tilbakeblikk og stiller følgende spørsmål: Hva har du gjort for å løse ditt problem? I løpet av denne sesjonen viser det seg vanligvis at deltakerne ofte har mellom 20 og 40 forskjellige behandlinger bak seg. Han påpekte at det først og fremst signaliserer at pasientene ikke er villige til å gi opp. Deretter arbeider man med verdier og fokuserer på tankeinnhold som et hinder. Man kan ikke endre disse tankene, men man kan hindre dem fra å ta overhånd. Det er denne autopiloten som ofte gjør seg gjeldende hos pasientene og som vi forsøker å slå av. Man må ta en tanke for kun en tanke ikke et faktum, forklarte Jan. Færre konflikter og missformøyde pasienter Psykolog Stig Solheim fra Jeløy Kurbad, fortalte om erfaringer ved å bruke motiverende intervjuer i rehabiliteringen. Det er en empatisk og ikke-moraliserende måte å tilnærme seg pasienten der den enkeltes selvforståelse er sentral for kontakten. Den grunnleggende ideen er blant annet å finne ressurser for endring hos hver enkelt pasient, og for å unngå konfrontasjon, overtalelse og argumentasjon i de videre samtalene. I stedet skal samtalen fokuserer på å stimulere tanker på at en forandring er mulig, sa Stig. Disse samtalene deles opp i fem forskjellige faser, og Stig var nøye med å understreke at tilfeldige tilbakefall er en viktig del av selve læringsprosessen. Han beskrev hvordan man arbeider med å implementere modellen på Jeløy, og påpekte hvor viktig det er at personalet trener på dette regelmessig. Man kan trene på hverandre og på pasientene. Vi har bestemte grupper blant de ansatte som trener på modellen en til to ganger i måneden. Resultatet er at metoden har blitt mer brukt i hverdagen og at de ansatte i følge Stig ble entusiastiske og engasjerte. Vi har fått færre konflikter og færre missfornøyde pasienter, oppsummerte Stig. Kommunale tjenester har blitt viktigere Statssekretær Robin Martin Kåss innledet møtets andre dag. Han konstaterte at respons og delaktighet er to stikkord for rehabilitering. Men vi politikere kan ikke si hvem som skal gjøre hva det er det kun dere som kan, sa Robin. Regjeringens mål er at rehabilitering og habilitering bør styrkes. Samfunnet har ikke helt tatt innover seg hvor viktig rehabilitering er. Derfor er det også viktig med forskning noe som igjen gjør det lettere for oss å investere penger og ressurser! Kommunale tjenester har blitt viktigere og han konstaterte at det er en stor bredde i disse tjenestene. I den nasjonale strategien som ble lagt frem var det derfor viktig å legge vekt på disse tjenestene og sørge for at de samarbeider godt med helsetjenesten, fortsatte Robin. Regjeringens budskap Kommunene er derfor en viktig brikke i regjeringens strategi. De kan stå for en tidlig intervensjon og diagnose. Men det finnes kommunale og statlige kroppsdeler i finansieringssystemet. Den nye avtalen som trer i kraft 1. januar 8 Norsk Rheumabulletin Nummer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011 Strategiplanen styrets kompass Norsk Revmatologisk Forenings høstmøte Spondylartritt en vanskelig

Detaljer

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill

24 Program Vårkurset i Kristiansand 27 Seminar om spesialistutdaningen mange nyttige innspill Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Utgivelser 2012: Ansvarlig utgiver Redaktør Produksjon Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Annonser Design Trykk 23 mars

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013

[6-13] si magasinet. Livet hos patologen 40. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Desember 2013 [6-13] si magasinet Livet hos patologen 40 I gang med hjemmedialyse 10 Satser på simulering 16 Øves i voldsmestring 32 Innhold SI Magasinet 6/13 3 Leder

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken

NYHETSBREV. Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere. Politisk gjennombrudd i ME-saken NYHETSBREV Juli 2007 NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING Medisinsk ME-konferanse i Oslo med internasjonale foredragsholdere Torsdag 18. oktober for pasienter og pårørende Fredag 19. oktober for helsepersonell

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006. Eldre inn i sykehusene. Side 21 24 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 4 2006 Eldre inn i sykehusene Side 21 24 Hyggelig strømgevinst til HMN-ansatte Mange av dine kollegaer har også i år en strømavtale som er forbeholdt HMNs

Detaljer

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer:

AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012. Temanummer: AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2012 Temanummer: A Utgis av Arbeidsgiverforeningen Spekter Ansvarlig redaktør: Lars Haukaas Adresse/ kontaktperson: Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer