nr 02/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 02/10-2010.01.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 02/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er transformert fra internasjonal registrering nr , i henhold til Madrid protokollen Art. 9 quinquies og varemerkeloven 57 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet WO (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIGRESTA MIGRESTA Pozen Inc, 1414 Raleigh Road, Suite 400, NC27517 CHAPEL HILL, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av smerte og betennelsessykdommer; farmasøytiske preparater for behandling av migrenehodepiner og hodepiner. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RDEA MYLIFE RDEA MYLIFE Nordea Bank AB (publ), STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EL-PROFFEN EL-PROFFEN El-Proffen AS, Elvegata 4, 4610 KRISTIANSAND S, Fossner Advokatfirma, Kjøita 42, 4630 KRISTIANSAND S, Klasse:9 Klasse:11 Klasse:37 Artikler, materiell og komponenter til elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder men ikke begrenset til, støpsler, stikkontakter, brytere, regulatorer, releer, dimmere, effektregulatorer, kontaktorer, sikringer, batterier, strømførende kabler, ledninger og skinner, ledningsklemmer, motstandere, muffer, akkumulatorer, transformatorer, fordelings- og koblingsskap, - pulter, - tavler og -bokser, tellere, elektriske kretser, termojoniske lyspærer, lysrør, lysskilt, kontroll- og overvåkingsapparater, svakstrømskomponenter. Verktøy og apparater til bruk for installasjon, vedlikehold og oppgradering av elektriske komponenter, anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, herunder men ikke begrenset til, måle- og kontrollapparater, elektriske penner. Artikler, materiell og komponenter til elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater, lysanretninger og belysning, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder men ikke begrenset til, lysarmaturer, lysrør, lyspærer, lystråder eller andre lyskilder, lykter, lamper og lampetter og utstyr til lamper og lampetter, lanterner, ovner og utstyr til ovner, radiatorer, peiser og utstyr til peiser, oppvarmingstråder, reflektorer for lamper, elektriske motorer, anordninger, anlegg eller apparater for temperaturstyring av blant annet rom og bygninger. Installasjon, vedlikehold, reparasjon og oppgradering av elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, sterkstrøm eller svakstrøm, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder, men ikke begrenset til, i eller på bygninger og andre konstruksjoner, kjøretøyer, fartøyer, rigger, vanningsanlegg, klimatiseringsapparater- eller anlegg, sikkerhetssystemer, ovner eller andre innretninger for oppvarming, heiser, i eller for motorer eller maskiner, samt informasjons- og konsulenttjenester knyttet til dette. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EL-PROFFEN (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei El-Proffen AS, Elvegata 4, 4610 KRISTIANSAND S, Fossner Advokatfirma, Kjøita 42, 4630 KRISTIANSAND S, Klasse:9 Klasse:11 Klasse:35 Artikler, materiell og komponenter til elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder men ikke begrenset til, støpsler, stikkontakter, brytere, regulatorer, releer, dimmere, effektregulatorer, kontaktorer, sikringer, batterier, strømførende kabler, ledninger og skinner, ledningsklemmer, motstandere, muffer, akkumulatorer, transformatorer, fordelings- og koblingsskap, - pulter, - tavler og -bokser, tellere, elektriske kretser, termojoniske lyspærer, lysrør, lysskilt, kontroll- og overvåkingsapparater, svakstrømskomponenter. Verktøy og apparater til bruk for installasjon, vedlikehold og oppgradering av elektriske komponenter, anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, herunder men ikke begrenset til, måle- og kontrollapparater, elektriske penner. Artikler, materiell og komponenter til elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater, lysanretninger og belysning, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder men ikke begrenset til, lysarmaturer, lysrør, lyspærer, lystråder eller andre lyskilder, lykter, lamper og lampetter og utstyr til lamper og lampetter, lanterner, ovner og utstyr til ovner, radiatorer, peiser og utstyr til peiser, oppvarmingstråder, reflektorer for lamper, elektriske motorer, anordninger, anlegg eller apparater for temperaturstyring av blant annet rom og bygninger. Import og/eller salg av artikler, materiell og komponenter til elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, eller løssalg av slike, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder men ikke begrenset til, støpsler, stikkontakter, lysbrytere, dimmere, releer, batterier, effektregulatorer, kontaktorer, motstandere, muffer, sikringer og sikringsanlegg, strømførende kabler og ledninger, ledningsklemmer, svakstrømskomponenter, lysarmaturer, lyspærer, lystråder eller andre lyskilder, lykter, lamper og lampetter og utstyr til lamper og lampetter, ovner og utstyr til ovner, peiser og utstyr til peiser, varmepumper, aggregater, elektriske motorer, anordninger, anlegg eller apparater for temperaturstyring av blant annet rom og bygninger. Verktøy og apparater til bruk for installasjon, veakehold og oppgradering av elektriske komponenter, anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, herunder men ikke begrenset til, måle- og kontrollapparater, elektriske penner Klasse:37 Installasjon, vedlikehold, reparasjon og oppgradering av elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, sterkstrøm eller svakstrøm, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder, men ikke begrenset til, i eller på bygninger og andre konstruksjoner, kjøretøyer, fartøyer, rigger, vanningsanlegg, klimatiseringsapparater- eller anlegg, sikkerhetssystemer, ovner eller andre innretninger for oppvarming, heiser, i eller for motorer eller maskiner, samt informasjons- og konsulenttjenester knyttet til dette. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FMT Muay Thai FMT Muay Thai Frontline Muay Thai, Waldemar Thranes Gate 73, 0175 OSLO, Klasse:35 Salg av klær. Klasse:41 Fysisk trening av kurs innen kampsport. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INN - YOU ATTRACT THE BEST BRAINS...WE MAKE THEM STAY INN - YOU ATTRACT THE BEST BRAINS...WE MAKE THEM STAY Oslo Handelskammer Handelens Hus, Postboks 2874 Solli, 0230 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:35 Lobbyvirksomhet. Klasse:41 Kulturelle og sosiale arrangement; utgivelse av nyhetsbrev og handbok. Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester i form av å hjelpe utenlandske arbeidstakere å finne hus, skole til barna, søke om oppholdstillatelse, tilveiebringelse av informasjon om å bo i Norge, tilveiebringelse av informasjon, henteservice på flyplasser, frakt til ny bolig, visningshjelp, kontraktshjelp, innflyttingshjelp, assistanse til skolebesøk og til å finne passende skoler, assistanse til å hjelpe utenlandske arbeidstakere med å bli kjent i nye nabolag, assistanse med offentlig transport, assistanse ved utflytting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/367,122 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NVIDIA SLI (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nvidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, CA95050 SANTA CLARA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Computer maskinvare, nemlig integrerte kretser, halvledere og chipsets (oppsett av integrerte kretser på et logikkort) og tilhørende datamaskin software og hardware for betjening av samme. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/367,124 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NVIDIA SLI -READY- (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nvidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, CA95050 SANTA CLARA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Computer maskinvare, nemlig integrerte kretser, halvledere og chipsets (oppsett av integrerte kretser på et logikkort) og tilhørende datamaskin software og hardware for betjening av samme. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Simafi Simafi Sissel Maria Fiære, Øvre Bie 4, 4876 GRIMSTAD, Klasse:40 Bearbeiding av materialer. Klasse:41 Underholdning, nemlig utforming og utgivelse av tegneserie; fotografering; animasjon. Klasse:42 Design. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YNIQ (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Sumatime Ltd, Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi 2, 3082 LIMASSOL, CY Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, innspillingsbare plater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; brilleetuier; briller (optisk); lorgnetter; brilleglass; solbriller; briller for sport; skibriller; svømmebriller; snorer for briller; brilleinnfatninger; lorgnettinnfatninger; brilleetuier; antiblendingsbriller; lorgnettkjeder; solbriller, solskjermer, etuier og vesker tilpasset dertil. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; konsultasjonstjenester i forbindelse med franchising i form av lisensiering og juridisk rådgivning; lisensiering av intellektuelle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUANTUM QUANTUM Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre stoffer for klesvask eller oppvask; vaske- og rensemidler for renserier; oppvaskmidler; rengjøringsmidler, forfriskningsmidler og luktfjernemidler for oppvaskmaskiner; rensemidler; poleringsmidler for kjøkken og glasstøy; midler til rengjøring, polering, flekkflerning og sliping; tepperensere; såper; avskallings- og kalkfjerningspreparater for husholdningsbruk; stoffmykningsmidler; alle forannevnte varer med og uten desinfiserende komponenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/818,112 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PREY PREY ZeniMax Media Inc, 1370 Piccard Drive, MD20850 ROCKVILLE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Filmer og spillefilmer på området for science fiction; computerspill software til bruk med personlige computere og hjemmevideo spillkonsoller; nedlastbare computerspill software tilbudt via Internet og trådløse innretninger. Klasse:41 Underholdningstjenester i form av et vedvarende televisjonsprogram på området science fiction; underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse av computerspill og informasjon relatert til elektroniske spill online via Internet. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ILIGHT ILIGHT Spectrum Brands Inc, 601 Rayovac Drive, Law Department, WI53711 MADISON, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:8 Apparater for fjerning av kropps- og ansiktshår (elektrisk og ikke-elektrisk); elektronisk dreven hårfjerningsanordning (håndholdt) inkludert anordninger med et intens lyspuls. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AnyBoard AnyBoard New Index AS, Gryta 2B, 7010 TRONDHEIM, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, Klasse:9 Datamaskiner, databehandlingsapparater og - innretninger, computer periferiutstyr, computerutstyr, instrumenter og utstyr til datamaskiner, personlige digitale assistenter (PDA) og mobiltelefoner; perifert utstyr til PC-er; interaksjonsordninger til interaksjon mellom menneske og maskiner, menneske og computer og/eller menneske og menneske ved hjelp av optiske, elektromagnetiske, radiobaserte teknologier, inerti, gravitasjons- og ultralydsensorteknologier; interaksjonsutstyr til interaksjon mellom menneske og maskiner, menneske og computer og/eller menneske og menneske ved hjelp av taktil, optisk feedback og av lydfeedback; apparater til innlesning av koordinater; computervisnings- og - innlesningssystemer bestående av en projektor, kamera og dataprogramvare til visning av bilder og registrering av gjenstander; elektroniske penner og pekeanordninger; laserpekere; tegne-, skrive- og pekeutstyr til datastøttede presentasjoner og datastøttet kontorarbeid; elektroniske penner som bruker mønstergjenkjennelse og -identifikasjon; elektroniske posisjonsmarkører og -indikatorer; utstyr og instrumenter til elektronisk skriving på vegger eller andre overflater; interaktive whiteboards og skriveplasser; elektronisk blekk; elektronisk sletteutstyr, kamerachips; kameraer med sensorer til bruk med eller integrert i videoprojektorer; projeksjonssystemer og skjermer; dataprogramvare integrert i de forannevnte varer til interaktiv kommunikasjon i forbindelse med datamaskiner og datanettverk. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADVERB ADVERB Adverb i Stockholm AB, Moravn. 14, BROMMA, SE Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNDOLITT CLIMATE SUNDOLITT CLIMATE Brødr. Sunde AS, Borgundfjordveien 137, 6022 ÅLESUND, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:17 lsolasjonsmaterialer; ekstruderte plastmaterialer for isolasjon, varmeisolerende materialer. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROYAL FARRIS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Ringnes AS, Thv. Meyersgate 2, 0555 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAGA SOLREISER SAGA SOLREISER Ving Norge AS, Postboks 421 Sentrum, 0103 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:39 Organisering av reiser. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NÆSS ASFALT AS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norfolier GreenTec Norfolier GreenTec Norfolier Norge AS, Slynga 10, 2005 RÆLINGEN, Klasse:16 Plastemballasje. Klasse:17 Plast som halvfabrikata. Klasse:19 Ikke-metalliske bygningsvarer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Remi Andre Næss, Rogstadveien 13, 3618 SKOLLENBORG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; asfaltering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NÆSS ASFALT NÆSS ASFALT Remi Andre Næss, Rogstadveien 13, 3618 SKOLLENBORG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; asfaltering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Red.com Inc, Valencia Circle, CA92630 LAKE FOREST, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Computer software programmer for integrasjon av tekst, audio, grafikk, stillbilder og filmer inn i en interaktiv levering for multimedia applikasjoner. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPOT ON (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOMSTEIN MILJØGARANTI (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Pfizer Animal Health SA, 1, Rue Laid Burniat, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, BE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Veterinære preparater og stoffer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Domstein ASA, 6706 MÅLØY, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Fisk og fiskeprodukter (ubearbeidede og bearbeidede), samt spiselige oljer og fett. Klasse:31 Fiskerogn, levende fisk, næringsmidler for fisk. Klasse:40 Fiskeforedling. Klasse:44 Fiskeoppdrett. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen gt glasstjenester a/s (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Glasstjenester AS, Svendsemarka 10, 3408 TRANBY, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:19 Bygningsmaterialer; glass og glassruter for bygging, vinduer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAZARBA PAZARBA Takeda Pharmaceutical Co Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CUR ERA CUR ERA Nelson Garden AB, Lokgatan 11, TINGSRYD, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Preparater til utryddelse av skadedyr, insekter og utøy; preparater til utryddelse av sopp og mugg; ugressutryddelsesmidler; vekstbekjempelsesmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POZURDEX POZURDEX Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Biologisk nedbrytbart, injiserbart steroidimplantat med forlenget medisinfrigjøring for retinale sykdommer. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bianchi (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The KRAKEN BLACK SPICED RUM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Grimaldi Industri AB, Hovslagargatan 5B, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler og motorsykler, herunder trehjulte; mopeder; sykler; terrengsykler, bysykler, racer- og konkurransesykler; sykkeltilhengere og - vogner; koblinger og kraftoverføringskomponenter for befordringsmidler på land; deler, komponenter og tilbehør til nevnte varer som inngår i denne klassen. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Proximo Spirits Inc, c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, NY10017 NEW YORK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker; rom; alkoholholdige drikker som inneholder rom. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet BX (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALTISOURCE ALTISOURCE Altisource Portfolio Solutions SA, 2-8 Avenue Charles De Gaulle, 1653 LUXEMBOURG, LU Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Computer software for bruk til finansielle transaksjoner og -tjenester, nemlig utgiftssporing, elektroniske bestillinger, automatisert fakturering, fakturafremstilling, betalingsbehandling og budsjettforvaltning; computer software for bruk til generering og spredning av rapporter og data vedrørende utførelse av pantelånstøttede sikrede investeringsselskaper og heleide pantelån; computer software for bruk til forvaltning og administrasjon av pantelån og inntektsgivende eiendom innenfor kommersielle eiendommer, finans og investering; computer software for bruk til vedlikehold og forvaltning av kommersielle- og boligpantelån og eiendommer, nemlig for sporing hovedstol, renter og andre betalinger, administrasjon av løpende og standardlån, forvaltning av eide eiendommer (REO), sporing av bygningsmyndighet bond funding og forvaltning av byggelån. Klasse:35 Automatiserte faktureringstjenester; integrert sporing og forvaltning av kommersielle transaksjoner i et globalt datanettverk; outsourcing av forretningsprosesser; regnskapstjenester, nemlig tjenester i forbindelse med sporing av utgifter og forvaltning av budsjett. Klasse:36 Tjenester i forbindelse med låneprosesser; frembringelse av kontoinformasjon via telefon (kontofon); innkreving av usikret gjeld; likviditetsstyring; innløsing av sjekker; behandling av sjekker; finansielle analyser og - konsultasjoner; bobestyrertjenester i forbindelse med overdragelse av eiendom; finansiell evaluering av eiendom; eiendomsinvesteringer i lav-inntekts partnerskap i forbindelse med skattegodtgjørelse; elektronisk betaling, nemlig elektronisk behandling, fakturafremstilling og overføring av data i forbindelse med regningsbetaling; finansielle tjenester, nemlig innkrevningsbyråer, innkreving av gjeld; tjenester i forbindelse med inkasso og innkreving og inkassobyråer; administrasjon av løpende og nedbetalingslån; forvaltning av eide eiendommer (REO); forvaltning av byggelån; sporing av verdipapirfinansiering knyttet til offentlige boligmyndigheter. Klasse:38 Utveksling av elektroniske data i form av elektronisk overføring av data og dokumenter via datamaskiner relatert til nettbanker og finanser; tjenester i forbindelse med interaktiv elektronisk handel for eiendomstransaksjoner, nemlig elektronisk overføring av data og dokumenter via et globalt datanettverk; Klasse:39 Lagringstjenester for arkivering av databaser, bilder og andre elektroniske data. Klasse:42 Yte brukertjeneste (ASP) inneholdende software for bruk til generering og spredning av rapporter og data vedrørende ytelse av pantelånstøttede sikrede investeringsselskaper og heleide pantelån; brukertjeneste (APS) inneholdende software for bruk til tjenester i forbindelse med vedlikehold og forvaltning av kommersielle- og boligpantelån og eiendommer, nemlig for sporing av hovedstol, renter og andre betalinger; yte brukertjeneste (APS) inneholdende software for bruk til dokumentindeksering, dokumentgenerering, distribusjon, visning, kategorisering, lagring, arkivering, gjenfinning, korrespondanseforvaltning og dokumentforvaltning; datalagring og dokumentforvaltning for andre. Klasse:45 Lisensiering av software til banker og finansinstitusjoner; lisensiering av databaser til banker og finansinstitusjoner. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIOVAIL (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Biovail Corp, 7150 Mississauga Road, Mississauga, L5N5M8 ONTARIO, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Legemidler; farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer, plager, lidelser eller tilstander i sentralnervesystemet; farmasøytiske preparater og substanser som virker inn på sentralnervesystemet; farmasøytiske preparater og substanser for behandling av depresjon, depressive plager og/eller mentale lidelser; antidepressive midler; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer Parkinsons sykdom; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer Huntingtons sykdom; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer amyotrofisk lateral sklerose; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer Alzheimers sykdom; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer epilepsi; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer multiple sklerose; farmasøytiske preparater og substanser for behandling av angst; og farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer smerte; preparater som skal føre til at man slutter å røyke; biologiske preparater, diagnostiske preparater, sammensetninger og midler til bruk i forbindelse med fremstilling av humane og veterinære medisinske produkter; formuleringer (legemidler) som kan innføres blant annet via munn, hud, nasalt, vaginalt eller ved inhalering ("drug delivery and release systems"); legemidler som overføres i kontrollerte dose ("controlled release pharmaceuticals"); legemidler som overføres i utvidede doser ("extended release pharmaceuticals"); og raskt oppløselige legemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet BX (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS Altisource Portfolio Solutions SA, 2-8 Avenue Charles De Gaulle, 1653 LUXEMBOURG, LU Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:38 Computer software for bruk til finansielle transaksjoner og -tjenester, nemlig utgiftssporing, elektroniske bestillinger, automatisert fakturering, fakturafremstilling, betalingsbehandling og budsjettforvaltning; computer software for bruk til generering og spredning av rapporter og data vedrørende utførelse av pantelånstøttede sikrede investeringsselskaper og heleide pantelån; computer software for bruk til forvaltning og administrasjon av pantelån og inntektsgivende eiendom innenfor kommersielle eiendommer, finans og investering; computer software for bruk til vedlikehold og forvaltning av kommersielle- og boligpantelån og eiendommer, nemlig for sporing hovedstol, renter og andre betalinger, administrasjon av løpende og standardlån, forvaltning av eide eiendommer (REO), sporing av bygningsmyndighet bond funding og forvaltning av byggelån. Automatiserte faktureringstjenester; integrert sporing og forvaltning av kommersielle transaksjoner i et globalt datanettverk; lisensiering av databaser og software til banker og finansinstitusjoner; outsourcing av forretningsprosesser; regnskapstjenester, nemlig tjenester i forbindelse med sporing av utgifter og forvaltning av budsjett. Tjenester i forbindelse med låneprosesser; frembringelse av kontoinformasjon via telefon (kontofon); innkreving av usikret gjeld; likviditetsstyring; innløsing av sjekker; behandling av sjekker; finansielle analyser og - konsultasjoner; bobestyrertjenester i forbindelse med overdragelse av eiendom; finansiell evaluering av eiendom; eiendomsinvesteringer i lav-inntekts partnerskap i forbindelse med skattegodtgjørelse; elektronisk betaling, nemlig elektronisk behandling, fakturafremstilling og overføring av data i forbindelse med regningsbetaling; finansielle tjenester, nemlig innkrevningsbyråer, innkreving av gjeld; tjenester i forbindelse med inkasso og innkreving og inkassobyråer; administrasjon av løpende og nedbetalingslån; forvaltning av eide eiendommer (REO); forvaltning av byggelån; sporing av verdipapirfinansiering knyttet til offentlige boligmyndigheter. Utveksling av elektroniske data i form av elektronisk overføring av data og dokumenter via datamaskiner relatert til nettbanker og finanser; tjenester i forbindelse med interaktiv elektronisk handel for eiendomstransaksjoner, nemlig elektronisk overføring av data og dokumenter via et globalt datanettverk. 14

15 registrerte varemerker /10 Klasse:39 Lagringstjenester for arkivering av databaser, bilder og andre elektroniske data. Klasse:42 Yte brukertjeneste (ASP) inneholdende software for bruk til generering og spredning av rapporter og data vedrørende ytelse av pantelånstøttede sikrede investeringsselskaper og heleide pantelån; brukertjeneste (APS) inneholdende software for bruk til tjenester i forbindelse med vedlikehold og forvaltning av kommersielle- og boligpantelån og eiendommer, nemlig for sporing av hovedstol, renter og andre betalinger; yte brukertjeneste (APS) inneholdende software for bruk til dokumentindeksering, dokumentgenerering, distribusjon, visning, kategorisering, lagring, arkivering, gjenfinning, korrespondanseforvaltning og dokumentforvaltning; datalagring og dokumentforvaltning for andre. Klasse:45 Lisensiering av software til banker og finansinstitusjoner; lisensiering av databaser til banker og finansinstitusjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UP & UP UP & UP Target Brands Inc, 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, MN MINNEAPOLIS, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Rengjøringsmidler til husholdningsbruk; vaskemidler; vaskeblått, bløtleggingsmidler, såpe og stivelse til klesvask; skyllemidler og mykgjøringsmidler til klesvask; avløpsrens til alle formål; automatiske og flytende oppvaskmidler samt tilsetningsstoffer; rengjøringsmidler for tepper, ryer og møbelstoffer; engangsservietter impregnert med kjemikalier eller stoffer til husholdningsbruk; hårsjampo, hårbalsam, blekemidler, kremer, lotioner, fargestoffer, fargeoppløsninger, rengjøringsmidler, gele, skum, oljer, pomader, glattemidler; hårspray; hårblekemidler; voks til fjerning av hår; hårfjerningsmidler, badepreparater til spedbarn; babylotion; babyolje, babyoljegele og babyoljekrem; babypudder, babypudder med maisstivelse; babysjampo og hårbalsam for spedbarn; vaskeservietter til spedbarn; kosmetiske puter og svamper; vattpinner, bomullspinner, bomullskuler og bomullsdotter for personlig og kosmetisk bruk; ikkemedisinsk salve til bleieutslett; engangsservietter impregnert med kjemikalier eller stoffer til personlig hygiene; ikkemedisinsk fotpudder; vaselin for kosmetisk bruk; preparater for neglepleie; sandpapirfiler; neglelakkfjerner; hudpleiepreparater i form av såpestykker, kroppsvaskemiddel, kroppspudder, kroppsskrubb, håndkrem og hudlotion; flytende såpe til huden; badesalt; bade- og dusjgele; fuktighetsgivende hudpreparater i form av fuktighetsgivende kroppsspray; boblebad; kroppsskum; barberskum; barbergele, barberkrem, etterbarberings- og barberingspreparater; lotioner til bruk før elektrisk barbering: deodoranter og toalettprodukter mot transpirasjon; engangsservietter impregnert med kjemikalier eller stoffer for personlig hygiene; leppebalsam; ikke-medisinske preparater for behandling av akne; solbeskyttende lotioner, sprayer og kremer; rengjøringsmidler og rensemidler; midler til forfriskning av ånde; munnskyllevann; tannkrem; tanngele og -pulver; preparater til rengjøring av tenner; tannblekemidler; potpurri; refill for elektriske luftfriskere; duftoljer; luktfjerningsmiddel for kjæledyr; deodoranter for kjæledyr; ikke-medisinske preparater til pleie av kjæledyr; midler til fjerning av flekker etter kjæledyr. Vattpinner med alkohol for topisk bruk, alkoholpreparerte puteformede selvklebende bandasjer; luftfriskere og luftrensere; refill for luftfriskere for husholdningsbruk; alkohol for topisk bruk; desinfiseringsmidler til alle formål; analgetika og smertestillende midler; 15

16 registrerte varemerker /10 antibakteriell og antimikrobiell hånd- og lotionsåpe; antibiotiske kremer og salver; preparater mot sopp for personlig bruk; kremer, lotioner og salver mot kløe; antiseptisk og medisinsk munnskyllevann; antiseptiske kremer og salver; galmeivann; luftforfriskningsmidler for tepper og rom; vattpinner, bomullspinner, bomullskuler og bomullsdotter for medisinske formål; desinfiserende midler mot mugg; undertøy, truser, beskyttende undertøy, absorberende innlegg og bind for inkontinente til engangsbruk; elektrolytiske erstatningsoppløsninger; epsomsalt; hygieniske preparater for kvinner i form av dusjpreparater, rensende vaskemidler for kvinner og deodorantsprayer for kvinner; hygiene- og beskyttelsesprodukter for kvinner i form av tamponger, store bind, små bind og truseinnlegg; gas; luftforfriskningsmidler i form av gele; preparater og puter for behandling av hemorroider; rense- og desinfeksjonsmidler til hender; desinfeksjonsmidler til husholdningsbruk med rensende, luktfjernende og bakteriedrepende egenskaper; hydrokortisonkremer og -salver; hydrogenperoksid for medisinsk bruk; morsmelkerstatning til spedbarn; insektsdrepende sjampo for kjæledyr; medisinsk sjampo; preparater for bekjempelse av lus; selvklebende tape til medisinsk bruk; medisinsk bleiesalve; medisinsk fottalkum; medisinsk kroppstalkum; forhåndsfuktede servietter til medisinsk bruk; medisinske hudlotioner; ikke-klebende bandasje og klebemidler til bandasje for hudskader; luktfjerningsmidler for tekstiler; salver for forebygging og behandling av bleieutslett og andre hudirritasjoner; oftalmologiske preparater i form av øyedråper, øyedråper med antihistaminer og midler mot kongestion, smørende og fuktende oppløsninger, sterile saltoppløsninger, terapeutiske oftalmologiske preparater; oftalmologiske oppløsninger for bruk med kontaklinser i form av rensemidler til kontaktlinser, oppløsninger og tabletter for gjennombløting, fukting og desinfisering av kontaktlinser; testsett for beregning av eggløsning; smørende preparater til personlig bruk; vaselin til medisinske formål; farmasøytiske preparater i form av medisin til lindring av allergi, analgetika og smertestillende midler, analgetiske sovemidler, antihistaminer, aspirin, forkjølelsesmedisin; midler og preparater mot hoste; midler mot kongestion, feberstillende preparater, influensamedisin, preparater som lindrer menstruasjonssmerter og krampe; preparater mot reisesyke, nesespray preparater, preparater til behandling av astma og høysnue; preparater mot infeksjoner i åndedrettssystemet; medisin mot bihulebetennelse, preparater mot søvnløshet, halstabletter, -drops og -spray; farmasøytiske preparater i form av syrenøytraliserende midler, syrereduserende midler, preparater mot gassdannelse, preparater mot diaré, klystermiddel, laksativer, preparater mot laktoseintoleranse, mineralolje, avføringsmidler, farmasøytiske preparater for behandling, lindring og forebygging av irritasjon, forstyrrelser og forstoppelse i magetarm-systemet; graviditetstestsett til hjemmebruk; preparater til desinfisering av gulv; refill til elektriske duftspredere og parfymert romspray; røykesluttpreparater; tilskudd i form av vitamin-, mineral-og dietetiske tilskudd, urtetilskudd, kosttilskudd og Klasse:8 Klasse:10 Klasse:16 Klasse:21 homøopatiske tilskudd; næringsdrikker; desinfeksjonsmiddel til toalettskåler; trollhassel ekstrakt; bleier for voksne; medikamenter mot akne; preparater for behandling av akne; preparater for å hindre neglebiting og tommelsutting; insektfordrivende midler; insektspray; luktfjerningsmidler for avføringskasser til kjæledyr; medisinske pleiepreparater til kjæledyr; førstehjelpssett; klebemidler for tannproteser; luftfriskere; parfymert romspray. Barberredskaper i form av barbermaskiner og barberblader; manikyr redskaper i form av neglefil, negleklipper, neglepute, neglebåndskyver, pinsett, negle- og neglebåndsaks; pedikyr redskaper i form av neglefil, negleklipper, neglepute, neglebåndskyver, pinsett, negle- og neglebåndsaks; saks; engangsbestikk i form av gafler, kniver og skjeer. Trekk for tåteflasker; hansker til medisinsk bruk; lansetter; engangssprøyter, termometre til medisinsk bruk; kondomer; elastiske bind; trykkbandasjer; slynger. Skrivesaker og papirvarer; papir; konvolutter; penner; blyanter; merkepenner; fargeblyanter; malerutstyr for kunst og håndverk; malerkoster; (hefte)stifter; gummistrikker; stifter; binders; klebebånd for papirvarer eller husholdningsbruk; lim og klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk; limstifter for papirvarer og husholdningsbruk; festmateriell av papir i form av poser, dekorasjoner, hatter, tallerkener, kopper, servietter, duker, kuvertartikler i form av papirservietter, kuvertbrikker av papir, papirbrikker, dekketøy av papir, kreppapir, invitasjoner, notiskort og ballkort av papir; stoff gaveposer; gavekort, gaveinnpakningspapir av plast og papir; presangsløyfer og merkelapper av papir; ansiktsservietter; baderomsservietter; engangsbleier; engangsputer for bleieskift; engangsbleieposer av plast; lunchbager; babysmekker av papir; papirservietter; papirhåndklær; plastikkbager i form av avfallsog søppelbager, smørbrødposer, matoppbevarings- og frysebager for husholdningsbruk, plast- og papirpose for generelt bruk; plastinnpakning; hyllepapir; papirlommetørkler; engangsputer for renslighetstrening av kjæledyr; papirmatter for bruk i kjæledyrsbur; plastbager for å kvitte seg med kjæledyrsavfall; innrammet billedkunst og trykk, fotoalbum, bokstøtter, oppslagstavler, billedtavler, magnettavler, skrivebordsordnere i form av inn/ut bokser, makuleringsapparater for papir, blyantspissere, binders, notatbøker, brevholdere, dokument- og memosorterere, klebebånd dispensere, blyantkopper, skrivebordsskuffinnredninger, stifter for oppslagstavler, hengende dokumentomslag, whiteboard tavler, visittkortholdere for skrivebord, arkbeskyttere i form av beskyttende omslag for papirark, dokumentportfolios, presentasjonsomslag, permlommer, papirrapportomslag, indeksskilleark, dokumentbokser for lagring av forretningssaker og personlige saker, kupongholdere, postrør av kartong, notatkort (skrivesaker og papir), notatblokker med ark med klebemiddel på en side for feste til overflater, papirinnstikk for fotoalbum, stiftefjernere, tegnelinjaler, brevåpener, forretningsbrevark, glassunderlagsbrikker av papir, adressebøker, dagbøker; bakeformer av papir. Tanntråd, tannbørster; tanntråddispensere; tannprotesebad; kroppssvamper; kosmetiske 16

17 registrerte varemerker /10 børster; hårkammer; hårbørster; engangs latexhansker for generelt bruk; rengjøringskluter, -svamper og -børster; fuktede småhåndklær for rengjøring av hjemmet, engangstallerkner, -boller og - kopper; muffinsformer; engangs kartongservise; kjeledyrsbørster; fôringsfat for kjæledyr; insektsfeller; matoppbevaringsbeholdere; tannstikkere; feiekoster; mopper; koster og svamper for rengjøring av hjemmet; klesbørster; toalettbørster; klesklyper; søppelbøtter; kleskurver. Klasse:25 Engangs badebukser for barn og småbarn; engangs treningsbukser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EU (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STYROROCK NAVIGATOR (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Styrud Ingenjörsfirma AB, Industrivägen 53, SÄVEDALEN, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:7 Boremaskiner; maskindeler, nemlig borehoder, borekroner, borekniver, borestenger. Klasse:9 Elektronisk styringsutstyr for styring av borehoder. Klasse:37 Tjenester for andre vedrørende boring av ledningskanaler for elektrisitet, bredbånd, fjernsyn, gass, fjernvarme/-kjøling, vann og avløp. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/714,819 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRINCIPAL SECRET BOTANICAL GREEN MYRTLE CLAY MASK PRINCIPAL SECRET BOTANICAL GREEN MYRTLE CLAY MASK Victoria Principal Productions Inc, c/o Sussman & Assoc, th Avenue South, 3rd Floor, TN37212 NASHVILLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; hud- og kroppspleiepreparater, nemlig rensepreparater, fuktighetsbevarere, kremer og såper til huden, solbeskyttende preparater, kosmetikk, ikkemedisinske hårpleiepreparater, preparater til neglpleie, ikke-medisinske hudpleiepreparater, eau de cologne, parfymer og preparater for tannbleking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/714,809 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRINCIPAL SECRET BOTANICAL RADIANT RECOVERY SMOOTH SKIN SCRUB PRINCIPAL SECRET BOTANICAL RADIANT RECOVERY SMOOTH SKIN SCRUB Victoria Principal Productions Inc, c/o Sussman & Assoc, th Avenue South, 3rd Floor, TN37212 NASHVILLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; hud- og kroppspleiepreparater, nemlig rensepreparater, fuktighetsbevarere, kremer og såper til huden, solbeskyttende preparater, kosmetikk, ikkemedisinske hårpleiepreparater, preparater til neglpleie, ikke-medisinske hudpleiepreparater, eau de cologne, parfymer og preparater for tannbleking. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUXOM BUXOM Bare Escentuals Beauty Inc, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, CA94105 SAN FRANCISCO, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Kosmetikk, kosmetikk- sett, leppestift, lip gloss, lebepomade, mascara, kosmetikkpudder for huden og øynene, parfymer, body lotion, hudsåpe, ikke-medisinske hudpleiepreparater; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RESOURCES GLOBAL PROFESSIONALS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VILDKATTEN VILLKATTEN VILDKATTEN VILLIKISSA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Educa Borras SA, Osona 1, Polig. Ind. Can Casablancas, SANT QUIRZE DEL VALLES (BARCELONA), ES Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:28 Spill og leketøy. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja RC Management Group LLC, Armstrong Avenue, CA IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Arbeidskontorer for midlertidig arbeid, nemlig fremskaffelse av erfarne fagpersoner til kunder for avgrensende perioder på områdene konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse, regnskapsførsel og finans, risikostyring og intern revisjon, informasjonsteknologi, menneskelige ressurser, juridiske tjenester og ledelse og drift av forsyningskjeder. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen adhocparty adhocparty KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami- Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Akselerometere; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder, nemlig videokassettopptakere, DVD opptakere, digitale videoopptakere (DVR) og digitale kameraer; apparater for overføring av kommunikasjon, nemlig modemer; spillearkade-baserte videospillkonsoller for bruk med fjernsyn; lydfrekvensapparater, nemlig høyttaleranlegg, jukebokser, båndopptakere, elektriske grammofoner, platespillere; audio-video CD-plater med musikkunderholdingsfilmer, animasjon og dataspill; audio-videomottakere; automatisk koplingsutstyr for telekommunikasjon; vesker for kameraer og fotografisk utstyr; strekkodeskannere; etuier for batterier; batteriladere; tomme lydbånd; tomme CD-rom for lyd eller videoopptak; tomme optiske disketter; tomme videobånd; nedlinkterminaler for kringkastingssatelliter; kringkastingsapparater, nemlig fjernsynsmottakere, fjernsynssendere, radiomottakere, radiosendere; avstemmere for kringkastingssatelliter; CD-spillere; CDopptakere og deres egne kontrollere; CD-ROM (Compact Disk ROM) kodet med videospill for personlig bruk eller forretningsbruk; kabler og fibrer for overføring av lyd og bilder; kabler for overføring av optiske signaler; kortlesere for kredittkort; etuier for CD-plater og optiske disketter; etuier for mobiltelefoner; sentralenheter for behandling av informasjon, data, lyd eller bilder; chipkortlesere; integrerte kretskort, nemlig hotellromnøkkelkort, telefonkort, elektroniske bomkort, ID-kort for kollektivtransport, kredittkort og forhåndsbetalte kort; kretskort forsynt med integrerte kretser; fargeskrivere; CD-spillere; brukersoftware for mobiltelefoner; datamaskinbaserte apparater og programvare for fremstilling, skanning, fremvisning, analysering, redigering, behandling, opptak, overføring og trykking av digitale bilder, nemlig digitale fargeskrivere, digitale inn/ut-skannere, optiske skannere, skannere, digitale kameraer, digitale signalbehandlere, digitale sendere, dataprogramvare for ordning og betraktning av digitale bilder og fotografier, dataprogrammer for redigering av bilder, dataprogramvare for bruk i forhold til digitale spesialeffekter på bilder, programvare for behandling av bilder, grafikk og tekst og dataprogramvare for integrering av tekst, lyd, grafikk, og stillbilder; harddiskdrev; datamus; konsentratorer, brytere og rutere for datanettverk; dataprogrammer for videospillmaskiner for konsumenter; dataprogrammer for dokumentbehandling; dataprogrammer for redigering av bilder, lyd og video; dataprogramvare med nedlastbare bilde- og tegndata til magasiner, bøker, aviser, kart, illustrasjoner og tegninger; dataprogramvare for styring og behandling av tilgangsserverapplikasjoner; dataprogramvare for opprettelse og fremvisning av datagrafikk; dataprogramvare for dokumentavbilding og - skanning, dokumentbildebehandling, dokumentbildehåndtering, rapportgenerering, dokumentindeksering og databasehandtering; dataprogramvare for kryptering; dataprogramvare for ordning og betraktning av digitale bilder og fotografier; dataprogramvare for behandling, overføring og gruppering av tekstdata, lyddata og bildedata; dataprogramvare for bruk i forhold til digital animasjon og spesialeffekter på bilder; datamaskiner; elektriske forbindelseskabler; forbindelseskabler; koplingsanordninger for elektroniske kretser; videospillmaskiner for konsumenter tilpasset for bruk kun med fjernsynsmottakere; videospillprogrammer for konsumenter; kontrollere, joysticks, minnekort og volumkontrollere for personlige datamaskiner; kontrollere, joysticks, minnekort, volumkontrollere og mus for videospillmaskiner for konsumenter; DVD-stasjoner; DVD-spillere og deres egne kontrollere; DVD-opptakere og deres egne kontrollere; DVD-videoopptakere og deres egne kontrollere; DVD-ROM-spillere og deres egne kontrollere; innretninger for håndfritt bruk av mobiltelefoner; innretninger for trådløs radiooverføring, nemlig radiosendere og radiomottakere; digitale kameraer; digital fargeskrivere; digitale fotoapparater; Digital Versatile Disk ROM (DVD-ROM) kodet med videospillprogrammer for personlig bruk eller forretningsbruk; nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig håndbøker og magasiner registrert på datamedia innen videospill og deres programvare; nedlastbare spillprogrammer for mobiltelefoner via internett; nedlastbare spillprogrammer via PDAer; nedlastbare bildeog tegndata til magasiner, bøker, aviser, kart, illustrasjoner og tegninger; nedlastbare ringetoner, grafikk og musikk via et globalt datanettverk og trådløse innretninger; nedlastbare videospillprogrammer for videospillmaskiner for konsumenter; nedlastbare videobilder; nedlastbare videoopptak med videospillbilder; tørrelementer; øretelefoner; elektriske kabler; elektriske koplinger; elektriske stikkontakter; elektriske lommetranslatører; elektriske ledninger; elektroniske og magnetiske ID-kort for bruk i forbindelse med betaling for tjenester; elektroniske kortlesere; elektroniske kort for bildebehandling; elektroniske kretskort kodet med dataprogrammer for kryptering og dekryptering av informasjonsdata; elektroniske kretskort kodet med videospillprogrammer for personlig bruk eller forretningsbruk; elektroniske kretser som opptar programmer for underholdingsapparater for bruk med flytende krystallskjermer; programmer registrert på elektroniske integrerte kretser, CD-ROM og andre lagermedia, nemlig dataspillprogrammer, for håndholdte spill med flytende krystallskjerm; elektroniske betalingsterminaler; elektroniske publikasjoner, nemlig håndbøker for videospillmaskiner og magasiner for videospill registrert på databærere; elektroniske etiketter for elektronisk betraktning; krypterings- og mikroprogrammeringsinnretninger for informasjonsbehandlingsmaskiner, nemlig 19

20 registrerte varemerker /10 datamaskiner og periferiutstyr; bærefrekvensapparater, nemlig lydfrekvensoverføringsapparater, bærefrekvensapparater av kabeltypen, bærefrekvensapparater av kraftledningstypen, bærefrekvensapparater av luftlinjetypen, bærefrekvensforsterkere; spillprogrammer for håndholdte spill med flytende krystallskjerm; portalrutere i form av styremaskinvare for datamaskiner; håndskannere; opptakere med harddiskdrev; videoopptakere med harddiskdrev; hodetelefoner; terminaler for samling av informasjon med funksjonen bevaring av data målt ved fjernovervåkning og overføring de bevarte data etter ønske; innretninger for fremskaffelse av informasjon, nemlig dataterminaler med krypteringssoftware for overføring av meldinger via internettwebside og e-postkommunikasjon; informasjonsterminaler med funksjonen datakommunikasjon mellom datamaskiner og videospillmaskiner for konsumenter; integrerte kretser for bildebehandling; interaktive multimedia dataspillprogrammer; interaktive videospillprogrammer; interaktive videospill med virtuell virkelighet bestående av maskinvare og programvare; grensesnittkort for databehandlingsutstyr i form av trykte kretser; grensesnittkretser for videokameraer; tastaturer for datamaskiner; LCD-skjermer for datamaskiner; storintegrerte koplingskretser; høyttalere, MP3er; magnetoptiske disketter kodet med videospillprogrammer for personlig bruk eller forretningsbruk; mikroprosessorkort, nemlig mikrochipkort; mikrofoner for telekommunikasjonsapparater; stropper for mobiltelefoner; mobiltelefonapparater med innbygde telefakssystemer; batterier for mobiltelefoner; mobiltelefoner; modemer for datamaskiner; filmkameraer for selveksponeringsfilmer; musunderlag for datamaskiner; multifunksjonstastaturer; programvare for komponering av musikk; navigasjonsapparater for kjøretøyer (kjøredatamaskiner); nikkel-kadmium akkumulatorer; optiske kabler; optiske diskettstasjoner; optiske diskettspillere og deres egne kontrollere; optiske diskettopptakere og deres egne kontrollere; optiske disketter kodet med assembler- og kompilatorprogrammer for utvikling av programvare og dataprogrammering innen videospill og videospillprogramvare; optiske disketter kodet med videospillprogrammer for personlig bruk eller forretningsbruk; optiske disketter med innregistrerte dataprogrammer; optiske diskettlesere; PDAer og deres deler og tilbehør; personlige datamaskiner; personlige hodetelefoner for bruk med lydsystemer; grammofonplater med musikk; forhåndsinnspilte videokassetter med musikk; forbindelsesplugger; innstikkskontakter; lommetranslatører, elektroniske; elektroniske kalkulatorer i lommeformat; bærbare videokameraer med innbygde videokassettopptakere; forhåndsinnspilte DVDer med kino og musikk; forhåndsinnspilte CD-plater med musikk; programmer for PDAer; radiomottakere og -monitorer for gjengivelse av lyd og signaler; radioer; radiosendere og -mottakere for fjernkontroll, radiokontrollere; mottakere for mottak av kabelfjernsyn; mottakere for satellitter; innspilte CD-plater med musikk; innspilte DVD- ROM med musikkunderholdingsfilmer, animasjon og dataspill; innspilte videodisketter og -bånd med musikkunderholdningsfilmer, animasjon og dataspill; skjermingsetuier for Klasse:38 magnetiske disker og disketter; radiokommunikasjonsmaskiner og -apparater med enkeltkanal for faste stasjoner; programvare for gjenkjennelse av optiske tegn; programvare for behandling av bilder, grafikk og tekst; programvare for operativ behandling av bærbare magnetiske og elektroniske kort; programvare for kontroll og forbedring av lydutstyrs lydkvalitet; lydregistrerte optiske disketter med musikk og spesialeffekter; remmer for mobiltelefoner; telefonapparater, nemlig hustelefoner, automatisk koplingsutstyr for telekommunikasjon, manuelt koplingsutstyr for telekommunikasjon, telefonapparater; telefonterminaler; telefoner; fjernsynsapparater for fremvisningsformål; fjernsynsdekodere; fjernsynsskjermer; fjernsynsmottakere; salgsautomater, nemlig automatiske distribusjonsmaskiner, videokameraer; videofrekvensapparater, nemlig videodiskettspillere, videobåndsopptakere; interaktive fjernkontrollenheter for videospill; video-innspilte optiske disketter; videoinnspilte magnetoptiske disketter; programvare for spill med virtuell virkelighet; våtelementer; apparater for overføring ved trådforbindelse, nemlig fjernskrivere, automatiske telegrafiapparater, fototelegrafiapparater, håndopererte telegrafiapparater, fjernsentralapparater; telefaksmaskiner; tekstbehandlingsmaskiner. Automatisk sending av digitale data i form av videospillprogramvare, video og musikk via internett; sending av kabelfjernsynsprogrammer; kringkastingstjenester og tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til video- og audioinnhold levert via en video-påbestillingstjeneste via internett; kommunikasjon ved mobiltelefon; tilveiebringelse av tilgang til et globalt kommunikasjonsnettverk via en dataterminalinnretning; mobiltelefonkommunikasjonstjenester; kommunikasjon ved elektroniske dataterminaler; kommunikasjon med mobiltelefon; kommunikasjon ved fjernsyn for møter; E-posttjenester; elektronisk overføring av audio- og videodata via internett; elektronisk oppslagstavletjenester; elektronisk utveksling av audio- og videodata via internett; informasjon om programoversikter for fjernsynssendinger, kabelradiosendinger eller radiosendinger; informasjon om fjernsynssendinger, kabelradiosendinger og radiosendinger; internettkafetjenester, nemlig tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til internett i et kafemiljø; leasing av telekommunikasjonslinjer; vedlikehold og håndtering av e-postservere; informasjonsbyråer (nyheter); tilbydelse av tilgang til telekommunikasjonsnettverk; tilbydelse av forbindelsesterminaler til et globalt datanettverk; tilbydelse av flerbrukstilgang til globale datainformasjonsnettverk for overføring og utbredelse av et vidt omfang av informasjon; tilbydelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; tilbydelse av tilgang til telekommunikasjonsinfrastruktur til tredjepart-brukere; tilbydelse av brukertilgang til et globalt datanettverk; tilbydelse av online chatrom og elektroniske oppslagstavler for sending av meldinger av alminnelig interesse blant brukere; tilbydelse av tilgang til data eller dokumenter lagret elektronisk i sentrale mapper for fjernkonsultasjon; tilbydelse av tilgang til elektroniske sider; radiokringkasting; 20

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7764 Søknad nr. 2004 13351 Søker: KK Sony Computer Entertainment, Tokyo, Japan Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.20-52/04 nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 18/14-2014.04.28 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 38/11-2011.09.19 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/09-2009.08.31 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 36/09-2009.08.31 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 36/09-2009.08.31 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 06/10-2010.02.08 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/05-2005.12.19 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 51/05-2005.12.19 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 51/05-2005.12.19 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 49/06-2006.12.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD

EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD EN KOMPLETT HUDPLEIESERIE FOR TØRR, IRRITERT OG SKADET HUD EXOMEGA Produkter til daglig pleie og rengjøring av tørr, svært tørr og irritert hud, og lett eksem. Utviklet for å ivareta hudens naturlige barrierefunksjon,

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/09-2009.08.17 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 34/09-2009.08.17 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 34/09-2009.08.17 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.26-18/04 nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/05-2005.08.15 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 33/05-2005.08.15 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 33/05-2005.08.15 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 26/13-2013.06.24 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer