nr 02/ NO årgang 100 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 02/10-2010.01.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 02/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er transformert fra internasjonal registrering nr , i henhold til Madrid protokollen Art. 9 quinquies og varemerkeloven 57 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet WO (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIGRESTA MIGRESTA Pozen Inc, 1414 Raleigh Road, Suite 400, NC27517 CHAPEL HILL, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av smerte og betennelsessykdommer; farmasøytiske preparater for behandling av migrenehodepiner og hodepiner. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RDEA MYLIFE RDEA MYLIFE Nordea Bank AB (publ), STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EL-PROFFEN EL-PROFFEN El-Proffen AS, Elvegata 4, 4610 KRISTIANSAND S, Fossner Advokatfirma, Kjøita 42, 4630 KRISTIANSAND S, Klasse:9 Klasse:11 Klasse:37 Artikler, materiell og komponenter til elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder men ikke begrenset til, støpsler, stikkontakter, brytere, regulatorer, releer, dimmere, effektregulatorer, kontaktorer, sikringer, batterier, strømførende kabler, ledninger og skinner, ledningsklemmer, motstandere, muffer, akkumulatorer, transformatorer, fordelings- og koblingsskap, - pulter, - tavler og -bokser, tellere, elektriske kretser, termojoniske lyspærer, lysrør, lysskilt, kontroll- og overvåkingsapparater, svakstrømskomponenter. Verktøy og apparater til bruk for installasjon, vedlikehold og oppgradering av elektriske komponenter, anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, herunder men ikke begrenset til, måle- og kontrollapparater, elektriske penner. Artikler, materiell og komponenter til elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater, lysanretninger og belysning, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder men ikke begrenset til, lysarmaturer, lysrør, lyspærer, lystråder eller andre lyskilder, lykter, lamper og lampetter og utstyr til lamper og lampetter, lanterner, ovner og utstyr til ovner, radiatorer, peiser og utstyr til peiser, oppvarmingstråder, reflektorer for lamper, elektriske motorer, anordninger, anlegg eller apparater for temperaturstyring av blant annet rom og bygninger. Installasjon, vedlikehold, reparasjon og oppgradering av elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, sterkstrøm eller svakstrøm, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder, men ikke begrenset til, i eller på bygninger og andre konstruksjoner, kjøretøyer, fartøyer, rigger, vanningsanlegg, klimatiseringsapparater- eller anlegg, sikkerhetssystemer, ovner eller andre innretninger for oppvarming, heiser, i eller for motorer eller maskiner, samt informasjons- og konsulenttjenester knyttet til dette. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EL-PROFFEN (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei El-Proffen AS, Elvegata 4, 4610 KRISTIANSAND S, Fossner Advokatfirma, Kjøita 42, 4630 KRISTIANSAND S, Klasse:9 Klasse:11 Klasse:35 Artikler, materiell og komponenter til elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder men ikke begrenset til, støpsler, stikkontakter, brytere, regulatorer, releer, dimmere, effektregulatorer, kontaktorer, sikringer, batterier, strømførende kabler, ledninger og skinner, ledningsklemmer, motstandere, muffer, akkumulatorer, transformatorer, fordelings- og koblingsskap, - pulter, - tavler og -bokser, tellere, elektriske kretser, termojoniske lyspærer, lysrør, lysskilt, kontroll- og overvåkingsapparater, svakstrømskomponenter. Verktøy og apparater til bruk for installasjon, vedlikehold og oppgradering av elektriske komponenter, anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, herunder men ikke begrenset til, måle- og kontrollapparater, elektriske penner. Artikler, materiell og komponenter til elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater, lysanretninger og belysning, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder men ikke begrenset til, lysarmaturer, lysrør, lyspærer, lystråder eller andre lyskilder, lykter, lamper og lampetter og utstyr til lamper og lampetter, lanterner, ovner og utstyr til ovner, radiatorer, peiser og utstyr til peiser, oppvarmingstråder, reflektorer for lamper, elektriske motorer, anordninger, anlegg eller apparater for temperaturstyring av blant annet rom og bygninger. Import og/eller salg av artikler, materiell og komponenter til elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, eller løssalg av slike, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder men ikke begrenset til, støpsler, stikkontakter, lysbrytere, dimmere, releer, batterier, effektregulatorer, kontaktorer, motstandere, muffer, sikringer og sikringsanlegg, strømførende kabler og ledninger, ledningsklemmer, svakstrømskomponenter, lysarmaturer, lyspærer, lystråder eller andre lyskilder, lykter, lamper og lampetter og utstyr til lamper og lampetter, ovner og utstyr til ovner, peiser og utstyr til peiser, varmepumper, aggregater, elektriske motorer, anordninger, anlegg eller apparater for temperaturstyring av blant annet rom og bygninger. Verktøy og apparater til bruk for installasjon, veakehold og oppgradering av elektriske komponenter, anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, herunder men ikke begrenset til, måle- og kontrollapparater, elektriske penner Klasse:37 Installasjon, vedlikehold, reparasjon og oppgradering av elektriske anlegg, innretninger, systemer, apparater og lysanretninger, sterkstrøm eller svakstrøm, for utvendig eller innvendig bruk, i luft eller under vann, herunder, men ikke begrenset til, i eller på bygninger og andre konstruksjoner, kjøretøyer, fartøyer, rigger, vanningsanlegg, klimatiseringsapparater- eller anlegg, sikkerhetssystemer, ovner eller andre innretninger for oppvarming, heiser, i eller for motorer eller maskiner, samt informasjons- og konsulenttjenester knyttet til dette. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FMT Muay Thai FMT Muay Thai Frontline Muay Thai, Waldemar Thranes Gate 73, 0175 OSLO, Klasse:35 Salg av klær. Klasse:41 Fysisk trening av kurs innen kampsport. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INN - YOU ATTRACT THE BEST BRAINS...WE MAKE THEM STAY INN - YOU ATTRACT THE BEST BRAINS...WE MAKE THEM STAY Oslo Handelskammer Handelens Hus, Postboks 2874 Solli, 0230 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:35 Lobbyvirksomhet. Klasse:41 Kulturelle og sosiale arrangement; utgivelse av nyhetsbrev og handbok. Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester i form av å hjelpe utenlandske arbeidstakere å finne hus, skole til barna, søke om oppholdstillatelse, tilveiebringelse av informasjon om å bo i Norge, tilveiebringelse av informasjon, henteservice på flyplasser, frakt til ny bolig, visningshjelp, kontraktshjelp, innflyttingshjelp, assistanse til skolebesøk og til å finne passende skoler, assistanse til å hjelpe utenlandske arbeidstakere med å bli kjent i nye nabolag, assistanse med offentlig transport, assistanse ved utflytting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/367,122 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NVIDIA SLI (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nvidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, CA95050 SANTA CLARA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Computer maskinvare, nemlig integrerte kretser, halvledere og chipsets (oppsett av integrerte kretser på et logikkort) og tilhørende datamaskin software og hardware for betjening av samme. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/367,124 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NVIDIA SLI -READY- (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nvidia Corp, 2701 San Tomas Expressway, CA95050 SANTA CLARA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Computer maskinvare, nemlig integrerte kretser, halvledere og chipsets (oppsett av integrerte kretser på et logikkort) og tilhørende datamaskin software og hardware for betjening av samme. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Simafi Simafi Sissel Maria Fiære, Øvre Bie 4, 4876 GRIMSTAD, Klasse:40 Bearbeiding av materialer. Klasse:41 Underholdning, nemlig utforming og utgivelse av tegneserie; fotografering; animasjon. Klasse:42 Design. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YNIQ (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Sumatime Ltd, Agias Fylaxeos & Zinonos Rossidi 2, 3082 LIMASSOL, CY Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, innspillingsbare plater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; brilleetuier; briller (optisk); lorgnetter; brilleglass; solbriller; briller for sport; skibriller; svømmebriller; snorer for briller; brilleinnfatninger; lorgnettinnfatninger; brilleetuier; antiblendingsbriller; lorgnettkjeder; solbriller, solskjermer, etuier og vesker tilpasset dertil. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; konsultasjonstjenester i forbindelse med franchising i form av lisensiering og juridisk rådgivning; lisensiering av intellektuelle rettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUANTUM QUANTUM Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre stoffer for klesvask eller oppvask; vaske- og rensemidler for renserier; oppvaskmidler; rengjøringsmidler, forfriskningsmidler og luktfjernemidler for oppvaskmaskiner; rensemidler; poleringsmidler for kjøkken og glasstøy; midler til rengjøring, polering, flekkflerning og sliping; tepperensere; såper; avskallings- og kalkfjerningspreparater for husholdningsbruk; stoffmykningsmidler; alle forannevnte varer med og uten desinfiserende komponenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/818,112 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PREY PREY ZeniMax Media Inc, 1370 Piccard Drive, MD20850 ROCKVILLE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Filmer og spillefilmer på området for science fiction; computerspill software til bruk med personlige computere og hjemmevideo spillkonsoller; nedlastbare computerspill software tilbudt via Internet og trådløse innretninger. Klasse:41 Underholdningstjenester i form av et vedvarende televisjonsprogram på området science fiction; underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse av computerspill og informasjon relatert til elektroniske spill online via Internet. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ILIGHT ILIGHT Spectrum Brands Inc, 601 Rayovac Drive, Law Department, WI53711 MADISON, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:8 Apparater for fjerning av kropps- og ansiktshår (elektrisk og ikke-elektrisk); elektronisk dreven hårfjerningsanordning (håndholdt) inkludert anordninger med et intens lyspuls. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AnyBoard AnyBoard New Index AS, Gryta 2B, 7010 TRONDHEIM, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, Klasse:9 Datamaskiner, databehandlingsapparater og - innretninger, computer periferiutstyr, computerutstyr, instrumenter og utstyr til datamaskiner, personlige digitale assistenter (PDA) og mobiltelefoner; perifert utstyr til PC-er; interaksjonsordninger til interaksjon mellom menneske og maskiner, menneske og computer og/eller menneske og menneske ved hjelp av optiske, elektromagnetiske, radiobaserte teknologier, inerti, gravitasjons- og ultralydsensorteknologier; interaksjonsutstyr til interaksjon mellom menneske og maskiner, menneske og computer og/eller menneske og menneske ved hjelp av taktil, optisk feedback og av lydfeedback; apparater til innlesning av koordinater; computervisnings- og - innlesningssystemer bestående av en projektor, kamera og dataprogramvare til visning av bilder og registrering av gjenstander; elektroniske penner og pekeanordninger; laserpekere; tegne-, skrive- og pekeutstyr til datastøttede presentasjoner og datastøttet kontorarbeid; elektroniske penner som bruker mønstergjenkjennelse og -identifikasjon; elektroniske posisjonsmarkører og -indikatorer; utstyr og instrumenter til elektronisk skriving på vegger eller andre overflater; interaktive whiteboards og skriveplasser; elektronisk blekk; elektronisk sletteutstyr, kamerachips; kameraer med sensorer til bruk med eller integrert i videoprojektorer; projeksjonssystemer og skjermer; dataprogramvare integrert i de forannevnte varer til interaktiv kommunikasjon i forbindelse med datamaskiner og datanettverk. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADVERB ADVERB Adverb i Stockholm AB, Moravn. 14, BROMMA, SE Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNDOLITT CLIMATE SUNDOLITT CLIMATE Brødr. Sunde AS, Borgundfjordveien 137, 6022 ÅLESUND, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:17 lsolasjonsmaterialer; ekstruderte plastmaterialer for isolasjon, varmeisolerende materialer. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROYAL FARRIS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Ringnes AS, Thv. Meyersgate 2, 0555 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAGA SOLREISER SAGA SOLREISER Ving Norge AS, Postboks 421 Sentrum, 0103 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:39 Organisering av reiser. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NÆSS ASFALT AS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norfolier GreenTec Norfolier GreenTec Norfolier Norge AS, Slynga 10, 2005 RÆLINGEN, Klasse:16 Plastemballasje. Klasse:17 Plast som halvfabrikata. Klasse:19 Ikke-metalliske bygningsvarer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Remi Andre Næss, Rogstadveien 13, 3618 SKOLLENBORG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; asfaltering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NÆSS ASFALT NÆSS ASFALT Remi Andre Næss, Rogstadveien 13, 3618 SKOLLENBORG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; asfaltering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Red.com Inc, Valencia Circle, CA92630 LAKE FOREST, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Computer software programmer for integrasjon av tekst, audio, grafikk, stillbilder og filmer inn i en interaktiv levering for multimedia applikasjoner. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPOT ON (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOMSTEIN MILJØGARANTI (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Pfizer Animal Health SA, 1, Rue Laid Burniat, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, BE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Veterinære preparater og stoffer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Domstein ASA, 6706 MÅLØY, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Fisk og fiskeprodukter (ubearbeidede og bearbeidede), samt spiselige oljer og fett. Klasse:31 Fiskerogn, levende fisk, næringsmidler for fisk. Klasse:40 Fiskeforedling. Klasse:44 Fiskeoppdrett. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen gt glasstjenester a/s (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Glasstjenester AS, Svendsemarka 10, 3408 TRANBY, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:19 Bygningsmaterialer; glass og glassruter for bygging, vinduer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAZARBA PAZARBA Takeda Pharmaceutical Co Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, OSAKA-SHI, OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CUR ERA CUR ERA Nelson Garden AB, Lokgatan 11, TINGSRYD, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Preparater til utryddelse av skadedyr, insekter og utøy; preparater til utryddelse av sopp og mugg; ugressutryddelsesmidler; vekstbekjempelsesmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POZURDEX POZURDEX Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Biologisk nedbrytbart, injiserbart steroidimplantat med forlenget medisinfrigjøring for retinale sykdommer. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bianchi (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The KRAKEN BLACK SPICED RUM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Grimaldi Industri AB, Hovslagargatan 5B, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler og motorsykler, herunder trehjulte; mopeder; sykler; terrengsykler, bysykler, racer- og konkurransesykler; sykkeltilhengere og - vogner; koblinger og kraftoverføringskomponenter for befordringsmidler på land; deler, komponenter og tilbehør til nevnte varer som inngår i denne klassen. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Proximo Spirits Inc, c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, NY10017 NEW YORK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker; rom; alkoholholdige drikker som inneholder rom. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet BX (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALTISOURCE ALTISOURCE Altisource Portfolio Solutions SA, 2-8 Avenue Charles De Gaulle, 1653 LUXEMBOURG, LU Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Computer software for bruk til finansielle transaksjoner og -tjenester, nemlig utgiftssporing, elektroniske bestillinger, automatisert fakturering, fakturafremstilling, betalingsbehandling og budsjettforvaltning; computer software for bruk til generering og spredning av rapporter og data vedrørende utførelse av pantelånstøttede sikrede investeringsselskaper og heleide pantelån; computer software for bruk til forvaltning og administrasjon av pantelån og inntektsgivende eiendom innenfor kommersielle eiendommer, finans og investering; computer software for bruk til vedlikehold og forvaltning av kommersielle- og boligpantelån og eiendommer, nemlig for sporing hovedstol, renter og andre betalinger, administrasjon av løpende og standardlån, forvaltning av eide eiendommer (REO), sporing av bygningsmyndighet bond funding og forvaltning av byggelån. Klasse:35 Automatiserte faktureringstjenester; integrert sporing og forvaltning av kommersielle transaksjoner i et globalt datanettverk; outsourcing av forretningsprosesser; regnskapstjenester, nemlig tjenester i forbindelse med sporing av utgifter og forvaltning av budsjett. Klasse:36 Tjenester i forbindelse med låneprosesser; frembringelse av kontoinformasjon via telefon (kontofon); innkreving av usikret gjeld; likviditetsstyring; innløsing av sjekker; behandling av sjekker; finansielle analyser og - konsultasjoner; bobestyrertjenester i forbindelse med overdragelse av eiendom; finansiell evaluering av eiendom; eiendomsinvesteringer i lav-inntekts partnerskap i forbindelse med skattegodtgjørelse; elektronisk betaling, nemlig elektronisk behandling, fakturafremstilling og overføring av data i forbindelse med regningsbetaling; finansielle tjenester, nemlig innkrevningsbyråer, innkreving av gjeld; tjenester i forbindelse med inkasso og innkreving og inkassobyråer; administrasjon av løpende og nedbetalingslån; forvaltning av eide eiendommer (REO); forvaltning av byggelån; sporing av verdipapirfinansiering knyttet til offentlige boligmyndigheter. Klasse:38 Utveksling av elektroniske data i form av elektronisk overføring av data og dokumenter via datamaskiner relatert til nettbanker og finanser; tjenester i forbindelse med interaktiv elektronisk handel for eiendomstransaksjoner, nemlig elektronisk overføring av data og dokumenter via et globalt datanettverk; Klasse:39 Lagringstjenester for arkivering av databaser, bilder og andre elektroniske data. Klasse:42 Yte brukertjeneste (ASP) inneholdende software for bruk til generering og spredning av rapporter og data vedrørende ytelse av pantelånstøttede sikrede investeringsselskaper og heleide pantelån; brukertjeneste (APS) inneholdende software for bruk til tjenester i forbindelse med vedlikehold og forvaltning av kommersielle- og boligpantelån og eiendommer, nemlig for sporing av hovedstol, renter og andre betalinger; yte brukertjeneste (APS) inneholdende software for bruk til dokumentindeksering, dokumentgenerering, distribusjon, visning, kategorisering, lagring, arkivering, gjenfinning, korrespondanseforvaltning og dokumentforvaltning; datalagring og dokumentforvaltning for andre. Klasse:45 Lisensiering av software til banker og finansinstitusjoner; lisensiering av databaser til banker og finansinstitusjoner. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIOVAIL (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Biovail Corp, 7150 Mississauga Road, Mississauga, L5N5M8 ONTARIO, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Legemidler; farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer, plager, lidelser eller tilstander i sentralnervesystemet; farmasøytiske preparater og substanser som virker inn på sentralnervesystemet; farmasøytiske preparater og substanser for behandling av depresjon, depressive plager og/eller mentale lidelser; antidepressive midler; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer Parkinsons sykdom; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer Huntingtons sykdom; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer amyotrofisk lateral sklerose; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer Alzheimers sykdom; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer epilepsi; farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer multiple sklerose; farmasøytiske preparater og substanser for behandling av angst; og farmasøytiske preparater og substanser som forebygger, behandler og lindrer smerte; preparater som skal føre til at man slutter å røyke; biologiske preparater, diagnostiske preparater, sammensetninger og midler til bruk i forbindelse med fremstilling av humane og veterinære medisinske produkter; formuleringer (legemidler) som kan innføres blant annet via munn, hud, nasalt, vaginalt eller ved inhalering ("drug delivery and release systems"); legemidler som overføres i kontrollerte dose ("controlled release pharmaceuticals"); legemidler som overføres i utvidede doser ("extended release pharmaceuticals"); og raskt oppløselige legemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet BX (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS ALTISOURCE PORTFOLIO SOLUTIONS Altisource Portfolio Solutions SA, 2-8 Avenue Charles De Gaulle, 1653 LUXEMBOURG, LU Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:38 Computer software for bruk til finansielle transaksjoner og -tjenester, nemlig utgiftssporing, elektroniske bestillinger, automatisert fakturering, fakturafremstilling, betalingsbehandling og budsjettforvaltning; computer software for bruk til generering og spredning av rapporter og data vedrørende utførelse av pantelånstøttede sikrede investeringsselskaper og heleide pantelån; computer software for bruk til forvaltning og administrasjon av pantelån og inntektsgivende eiendom innenfor kommersielle eiendommer, finans og investering; computer software for bruk til vedlikehold og forvaltning av kommersielle- og boligpantelån og eiendommer, nemlig for sporing hovedstol, renter og andre betalinger, administrasjon av løpende og standardlån, forvaltning av eide eiendommer (REO), sporing av bygningsmyndighet bond funding og forvaltning av byggelån. Automatiserte faktureringstjenester; integrert sporing og forvaltning av kommersielle transaksjoner i et globalt datanettverk; lisensiering av databaser og software til banker og finansinstitusjoner; outsourcing av forretningsprosesser; regnskapstjenester, nemlig tjenester i forbindelse med sporing av utgifter og forvaltning av budsjett. Tjenester i forbindelse med låneprosesser; frembringelse av kontoinformasjon via telefon (kontofon); innkreving av usikret gjeld; likviditetsstyring; innløsing av sjekker; behandling av sjekker; finansielle analyser og - konsultasjoner; bobestyrertjenester i forbindelse med overdragelse av eiendom; finansiell evaluering av eiendom; eiendomsinvesteringer i lav-inntekts partnerskap i forbindelse med skattegodtgjørelse; elektronisk betaling, nemlig elektronisk behandling, fakturafremstilling og overføring av data i forbindelse med regningsbetaling; finansielle tjenester, nemlig innkrevningsbyråer, innkreving av gjeld; tjenester i forbindelse med inkasso og innkreving og inkassobyråer; administrasjon av løpende og nedbetalingslån; forvaltning av eide eiendommer (REO); forvaltning av byggelån; sporing av verdipapirfinansiering knyttet til offentlige boligmyndigheter. Utveksling av elektroniske data i form av elektronisk overføring av data og dokumenter via datamaskiner relatert til nettbanker og finanser; tjenester i forbindelse med interaktiv elektronisk handel for eiendomstransaksjoner, nemlig elektronisk overføring av data og dokumenter via et globalt datanettverk. 14

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 34/06-2006.08.21 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 24/07-2007.06.11 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/08-2008.09.15 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 38/08-2008.09.15 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 38/08-2008.09.15 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer