KOMPLETTERING AV MEDISINSKE PROSEDYREKODER FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPLETTERING AV MEDISINSKE PROSEDYREKODER FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN"

Transkript

1 KOMPLETTERING AV MEDISINSKE PROSEDYREKODER FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN UTKAST TIL KATEGORIER OG BETEGNELSER Versjon 1.0 HØRINGSDOKUMENT Dato: KITH Rapport 03/04 ISBN xx-xxx-xx-xx

2 KITH-rapport TITTEL KOMPLETTERING AV MEDISINSKE PROSEDYREKODER FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN UTKAST TIL KATEGORIER OG BETEGNELSER Forfatter(e): Hroar Piene og Iver Nordhuus Oppdragsgiver(e): Helsedepartementet ISBN Dato Antall sider Kvalitetssikret av Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15 Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Gradering Bjørn Buan Åpen Godkjent av: Jacob Hygen, adm. dir. Rapportnr: 03/04 Sammendrag Dokumentet beskriver bakgrunn for og utkast til innholdet i et kommende kodeverk for medisinske (ikke-kirurgiske) prosedyrer for kliniske spesialisthelsetjenester. Kodeverket skal danne basis for forbedret medisinsk dokumentasjon og statistikk, samt danne grunnlag for en ny løsning som kan avløse dagens RTV-er ved poliklinisk behandling og besøk hos privatpraktiserende spesialist med et poliklinikkorientert DRG-system. Ca. 20 faggrupper fra Den norske lægeforenings spesialforeninger har tatt utgangspunkt i et tilsvarende svensk utviklingsprosjekt Klassifikation av Åtgärder inom Vård och Omsorg, KÅVO, (tidl. KMÅ) og komplettert og oppdatert dette for norske forhold. Høringsdokumentet inneholder forslag til klassifikasjon av Poliklinisk besøk basert på dagens NPRrapportering, samt ca nye prosedyre- og tiltaksbeskrivelser.

3 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING KITHs ARBEIDSFORM RELASJON TIL NYTT SVENSK KODEVERK FORHOLDET TIL ANDRE RELEVANTE NORSKE KLASSIFIKASJONER OG KODEVERK BESØKSKLASSIFISERING Rapportering til Norsk pasientregister VIDEREUTVIKLING AV NORD-DRG-SYSTEMET TILTAK OG PROSEDYRER RELATERT TIL DE ULIKE ORGANSYSTEM KAPITTEL A. NERVESYSTEMET KAPITTEL B. ENDOKRINOLOGI KAPITTEL C. ØYE KAPITTEL D. ØRE-NESE-HALS KAPITTEL E. MUNNHULE OG SVELG KAPITTEL F. HJERTE OG STORE KAR KAPITTEL G. LUNGE KAPITTEL J. MAGE, TARM KAPITTEL K. NYRER, URINVEIER KAPITTEL L og M. GYNEKOLOGI og OBSTETRIKK KAPITTEL N. MUSKLER, SKJELETT (REVMATOLOGI og ORTOPEDI) KAPITTEL P. PERIFERE KAR Versjon 1.0 KITH 2004

4 Side 4 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten KAPITTEL Q. HUD KAPITTEL R. BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER GENERELLE TILTAK KAPITTEL X. IKKE ORGANSPESIFIKKE TILTAK LEGEMIDDELBEHANDLING RADIOAKTIV BEHANDLING SMERTETILTAK FUNKSJONELLE TILTAK INTENSIVMEDISINSKE TILTAK ALLERGI MILJØ OG YRKE ERNÆRING KOGNISJON OG KOMMUNIKASJON PRAKTISKE TILTAK AV GENERELL ART i KLINIKK OG HJEM ANDRE GENERELLE TILTAK KAPITTEL Z. KOMPLETTERENDE OPPLYSNINGER OM UTFØRTE TILTAK REFERANSELISTE KITH 2004 Versjon 1.0

5 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Side 5 1. INNLEDNING En tidligere utredning fra KITH (1) påpekte behovet for et felles kodeverk for klinisk medisin, et som omfatter både kirurgi, medisin og tiltak relatert til rehabilitering bl.a. Det ble særlig pekt på behovet for ett felles kodeverk som dekker tiltak både for polikliniske og inneliggende pasienter. Dagens finansieringsstruktur med RTV som hovedfinansieringskilde for polikliniske tiltak ble ansett som foreldet og som en hindring i forhold til å se alternativene poliklinisk behandling eller behandling som innlagt pasient under ett. En gjennomgang av RTVs hefte for offentlige poliklinikker viste at ca. 50% av beskrivelsene kunne erstattes av de allerede eksisterende NCSP-kodene for de kirurgiske fagområdene. For de øvrige ene måtte innholdet spesifiseres og for medisinske tiltak måtte det utvikles nye beskrivelser av aktuelle prosedyrer og tiltak. I tillegg til å klassifisere medisinske prosedyrer ble det også sett som nødvendig å klassifisere typen av det polikliniske besøket (førstegangsbesøk?, kontroll?, osv.) da dette i avgjørende grad vil påvirke ressursforbruket. KITHs vurdering var i samsvar med Hagenutvalgets innstilling (2) og den senere oppfølging gjennom St meld nr ( Inntektssystem for spesialisthelsetjenesten ). I 2003 initierte Helsedepartementet et større prosjekt der KITH i samarbeid med SINTEF Unimed (nå SINTEF Helse) skulle utvikle det nødvendige prosedyremateriale og gjennomføre de nødvendige økonomiske beregninger for å erstatte de nåværende RTV-ene med et DRG-liknende system. Et ytterligere moment i denne retning er at det arbeides innenfor Nord-DRG-organisasjonen med å utvikle et DRG- Outpatient system (Nord-DRG-O) for poliklinikk. Dette høringsdokumentet inneholder en beskrivelse av et forslag til registrering av besøkstypen ved polikliniske besøk/besøk hos private spesialister, samt i alt ca nye kategorier for prosedyrer knyttet til klinisk medisinske tiltak ved polikliniske besøk og for innlagte pasienter. Vi ønsker at høringsinstansene tar standpunkt til forslagene i prinsipp og detalj med tanke på løpende registrering av slike prosedyrer innenfor den daglige drift. Versjon 1.0 KITH 2004

6 Side 6 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten 2. KITHs ARBEIDSFORM KITH påbegynte våren 2003 arbeidet med å identifisere de viktigste prosedyrene som er knyttet til klinisk-medisinske tiltak i sykehus og poliklinikker. Målsetningen var i første omgang å erstatte de prosedyrebeskrivelsene som er knyttet til de nåværende RTV-ene, med prosedyrebeskrivelser som er appliserbare også utenfor poliklinikkene. Dette betydde bl.a. at beskrivelser som Stor undersøkelse av.. o.l. måtte erstattes med det reelle innholdet i form av hvilke tiltak som en slik undersøkelse innebærer. I alminnelighet vil det være innslag av anamneseopptak, rekvisisjon av blodprøver og bildebaserte undersøkelser (rtg. og ultralyd o.l.), samt i mange tilfelle enkle somatiske tiltak, f.eks. knyttet til opptak av status presens, skifte av enkle bandasjer. Også mer langvarige prosedyrer som arbeids-ekg, nevrofysiologiske undersøkelser vil ofte komme på tale. Slike undersøkelser er i dag ikke beskrevet i noe akseptert kodeverk. For å forenkle arbeidet med prosedyreregistrering er det ikke hensiktsmessig å skille ut alle enkelthetene ved en slik undersøkelse, men la mindre tiltak gå inn i en besøksklassifisering der man i tillegg kan angi tidsforbruket og ev. andre forhold som medvirker til det totale ressursforbruket (f.eks. bruk av tolk, flerfaglig konsultasjon). For å utvikle prosedyrematerialet ble det tatt kontakt med Den norske lægeforening og deres spesialforeninger. Hver forening ble bedt om å danne små arbeidsgrupper med oppdrag å gjennomgå utkast til prosedyrebeskrivelser utarbeidet ved KITH. KITHs utgangspunkt for sine utkast var delvis den amerikanske prosedyresamlingen CPT (Current Procedural Terminology), delvis et svensk utkast Klassifikation av medicinska åtgärder, KMÅ. En testarbeidsgruppe fra spesialistene nevrologi og klinisk nevrofysiologi fikk vurdere de ulike alternativene, og fant at KMÅ overlegent dannet det beste utgangspunktet mht. prosedyrebeskrivelser (3). På grunnlag av KMÅ ble det utarbeidet utkast til prosedyrelister, spesifikke for de enkelte organsystem. Listene ble sendt de relevante spesialkomiteene med anmodning om å danne interne arbeidsgrupper for å bearbeide listene til norske, oppdaterte, forhold. (Materialet finnes på prosjektets nettside: Som svar på ca. 25 utsendelser kom det innen utgangen av 2003 svar fra ca. 20 spesialkomiteer. Av organsystemene var det Lunge og Gastrointestinal som ikke ble besvart. KITH 2004 Versjon 1.0

7 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Side 7 De innkomne forslagene ble redigert om nødvendig og de reviderte utkastene sendt tilbake til arbeidsgruppene sammen med den relevante delen av RTV-heftet med spørsmål om alle ene i taksheftet nå kunne erstattes med de nye prosedyrebeskrivelsene. Alle arbeidsgrupper har bekreftet at så er tilfelle. Listene, i bearbeidet form ved KITH, er inkludert i dette dokumentet i kapittel 5. Versjon 1.0 KITH 2004

8 Side 8 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten 3. RELASJON TIL NYTT SVENSK KODEVERK Ved årsskiftet 2003/2004 hadde den svenske Socialstyrelsen bearbeidet sine opprinnelige forslag i retning av et helhetlig system, Klassifikation av åtgärder inom vård och omsorg, KÅVO, som innebærer et betydelig framsteg i forhold til KMÅ som til dels var mangelfullt. I KÅVO tilbys både et organorientert system analogt med NCSP faktisk er de svenske kirurgiske kodene i NCSP innarbeidet i KÅVO og et fagspesialistorientert system der hver medisinske og kirurgiske spesialitet, inklusive fag som fysioterapi o.l. har gjort sine spesifikke utvalg av relevante tiltaksbeskrivelser. Hele kodeverket er tilgjengelig på Internett under adresse: (4). KÅVO har i tillegg til de kliniske undersøkelsene en omfattende klassifisering av ulike typer besøk mht.: nærværende fagpersoner, dvs. fagtype/fagspesialitet/klinikktype tidsforbruk samt tilleggsfaktorer som bruk av tolk, hjemmebesøk. I KÅVO finnes det ca. 400 ulike besøkstyper med en rekke tilleggs, noe som vil gjøre koding av besøk til en ganske omfattende arbeidsoppgave. For norske forhold vil en, for å forenkle dette, basere seg på den klassifisering som allerede finnes i forbindelse med besøksklassifiseringen i rapportering til Norsk Pasientregister (NPR), se kapittel 4. Dette mener vi vil forenkle kodesettingen ved det enkelte besøk i betydelig grad. De nye svenske prosedyrelistene i KÅVO har fått betydning for dette arbeidet på følgende måte: Arbeidsgruppene for ØNH og Gyn-OBST fikk de spesialitetsorienterte listene fra KÅVO som utgangspunkt for sine revisjoner noe som førte dem raskt til målet. Kapitelene for Lunge og Gastrointestinal i dette forslaget bygger på de relevante tiltaksbeskrivelsene i KÅVO for tilsvarende organkapittel. Kapittel X for Generelle ikke organspesifikke tiltak bygger på det tilsvarende kapitlet i KÅVO, mer redigert i betydelig grad i forhold dette. KITH 2004 Versjon 1.0

9 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Side 9 Arbeidsgruppene er blitt presentert for revisjonene i forhold til KMÅ som KÅVO representerer, dog uten at dette har fått større konsekvenser for de norske forslagene. De prosedyrelistene som presenteres i dette dokumentet er i hovedsak de forslag som har kommet fra de norske arbeidsgruppene, i noe revidert form, med unntak av kapitlene Lunge, Gastro, og Generelle tiltak som alle er basert på KÅVO-listene. I tillegg har en gjennomgått og sammenliknet listene med de tilsvarende i KÅVO for å finne ev. utelatelser. De norske listene er komplettert så langt en har sett det hensiktsmessig og nødvendig. De enkelte prosedyrene er ikke kodifisert i forhold til noen klassifiseringsregler slik som i NCSP. Det er heller ikke gjort noen forsøk på dette i den delen av prosjektet som beskrives her. Det er ikke tatt standpunkt til hvordan selve kodifiserings- og klassifiseringssystemet skal se ut, men det må åpenbart legges vekt på å komme fram til en enkel struktur. Rekkefølgen av de ulike prosedyrene vil avhenge av den strukturen som velges senere, og det er derfor ikke lagt ned noe stort arbeid i å lage en logisk rekkefølge i dette dokumentet. Hver prosedyre er imidlertid gitt et løpenummer for det videre arbeidet. Slik dette systemet er lagt opp vil et poliklinisk besøk kunne være karakterisert ved: Besøksklassifisering (i Norge: NPR konform) obligatorisk registrering Kode for prosedyre eller tiltak hvis klassifisert (ny kode eller NCSP-kode) Kode for eventuell tilleggsinformasjon (eksempler: type legemiddel: ATC-kode; ev. anestesiform; antall samtidige u.s.; taking/tyding; mislykket u.s.) Det svenske KÅVO har inkludert alle svenske NCSP- (KKÅ) og det fremstår derfor som et komplett klinisk kodeverk. Vi har ikke gjort det samme av to grunner: 1. Vi ønsker å fokusere på nye prosedyrebeskrivelser og vil derfor begrense innslaget av eksisterende. 2. Det er usikkert om NCSP (norsk utgave) og et nytt kodeverk kan eller vil bli integrert på tilsvarende måte til ett kodeverk med en felles kodestruktur. Versjon 1.0 KITH 2004

10 Side 10 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten 4. FORHOLDET TIL ANDRE RELEVANTE NORSKE KLASSIFIKASJONER OG KODEVERK Ett viktig mål med dette kodeverket er at kodene skal beskrive innholdet på en medisinsk entydig og tilstrekkelig presis måte for samtlige er i RTV-systemet for poliklinikker og private spesialister med unntak for er for laboratorievirksomhet og radiologi. Kodeverket skal samtidig kunne anvendes for inneliggende pasienter i tilknytning til allerede eksisterende kodeverk som er i bruk (NCSP og ICD-10) på en slik måte at spesialisttjenestene beskrives entydig, helhetlig og på en hensiktsmessig og rasjonell måte. Dermed skal det bli mulig å dokumentere spesialisttjenester på en standardisert måte, uavhengig om pasienten legges inn, oppsøker en poliklinikk eller behandles av en privat spesialist. Da skal det også bli mulig å erstatte RTV-systemet med et DRG-lignende system, og samtidig forbedre dagens DRG-system. På sikt vil kanskje også et mer enhetlig betalingssystem kunne utvikles. Gjennom arbeidet med å framskaffe dette utkastet har alle faggrupper gitt uttrykk for at deres forslag vil kunne erstatte de medisinske beskrivelsene i RTV-heftene. Det vil imidlertid ikke være noe 1:1 forhold mellom en RTV- og en ny prosedyrekode. RTV-ene har ofte meget runde formuleringer, som eksempel: A05a: Fullstendig non-invasiv cardiologisk utredning. Omfatter alltid ekko/dopplerundersøkelse med utstyr for M-mode og 2-D ekko samt pulset og kontinuerlig Doppler og i tillegg andre nødvendige cardiologiske spesialundersøkelser. Det er umiddelbart klart at en omfatter en rekke ulike tiltak: Utredning Dopplerundersøkelser av flere typer Andre nødvendige kardiologiske spesialundersøkelser Det er heller ikke angitt hva som er minimumsinnholdet av undersøkelser og heller ingen angitt tidsramme for en. KITH 2004 Versjon 1.0

11 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Side 11 I det foreslåtte systemet vil en bli avløst av følgende: Besøksklassifisering m /tidsangivelse (fra NPR) + Prosedyrekode for Doppler US 1> + Prosedyrekode for Doppler US 2? + Eventuelle tilleggs Ulempen ved systemet er åpenbart at det vil kunne ta lengre tid å kode riktig, men en vinner på en langt bedre presisjon i kodingen. Fra RTV-en kan en neppe avgjøre hva som har vært foretatt av undersøkelser, det vil derimot det nye kodesystemet gi betydelig bedre mulighet for. RTV-ene har heller ikke en slik struktur at de lar seg innarbeide i et DRG-liknende system. NCSP inneholder allerede en rekke som er relevant for RTV-ene selv når dagbehandlinger holdes utenfor. Ca. 50% av de nåværende RTV-ene kan erstattes med NCSP- (regulære eller nasjonale tilleggs). I listene nedenfor er de relevante NCSP-kodene inkludert. Utvalget av NCSP- skal dekke de aktuelle RTV-satsene, og de nasjonale (norske) tilleggskodene er tatt med fordi disse dekker en del forhold som ikke er klassifisert i det tilsvarende svenske versjonen av NCSP (KKÅ Klassifikation av kirurgiska åtgärder ). De kan derfor opptre som nye i KMÅ og KÅVO som er parallelle til allerede eksisterende i den norske NCSP-utgaven. Kravet til entydige klassifikasjoner gjør at slike dubleringer ikke må forekomme. Radiologi og bildeundersøkelser er i utgangspunktet ikke inkludert i listene som presenteres her. I den grad de nasjonale tilleggskodene i NCSP beskriver ultralydundersøkelser er de imidlertid tatt med. Det vil kunne være aktuelt å registrere både prosedyre og RTV- i en overgangsperiode ved polikliniske besøk/besøk hos privat spesialist. Versjon 1.0 KITH 2004

12 Side 12 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten 5. BESØKSKLASSIFISERING Som nevnt i kapittel 3 har høringsutkastet ikke inkludert besøkskategorier slik som det er gjort i det svenske Klassifikation av åtgärder inom vård och omsorg, KÅVO. KÅVO har som utgangspunkt en modell der type besøk er et sentralt begrep: Åtgärd Annan kontakt Indirekt kontakt Patient Vårdtillfälle Åtgärd Besök Tilläggskod Åtgärd Tilläggskod Figur 1 KÅVO modell Følgende egenskaper for beskrivelse av besøk er tatt med i KÅVO: Antall pasienter Antall helsepersonell Videre blir besøket karakterisert etter: Kategorier helsepersonell (18 grupper) Kliniske spesialiteter KÅVO angir at det er identifisert hele 376 typer besøk i form av kombinasjoner av disse egenskapene. KITH 2004 Versjon 1.0

13 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Side 13 En slik modell for klassifikasjon har noen uheldige effekter som det er redegjort for nedenfor. Det totale antallet kliniske tiltak vil kunne bli meget høyt dersom alle tiltak skal kombineres med relevante besøkstyper. I KÅVO kan man for eksempel observere at et tiltak som Besøk hos neurolog opptrer i forbindelse med åtte forskjellige besøkstyper som selvstendige prosedyrer/tiltak: Neurologi - information/utbildning Neurologi - enskilt besök läkare Neurologi - enskilt besök sjuksköterska Neurologi - teambesök läkare Neurologi - gruppbesök läkare Neurologi - gruppteambesök läkare Neurologi - teambesök sjuksköterska Neurologi - gruppbesök sjuksköterska Neurologi - gruppteambesök sjuksköterska Man kan kommentere at det ikke er sannsynlig at tiltaket neurologi blir gitt pasienter i form av gruppebesøk med deltakende helsepersonell i form av sykepleierteam. Denne spesielle besøkstype blir imidlertid distribuert til mange former for tiltak: Neurologi - gruppteambesök sjuksköterska Neurokirurgi - gruppteambesök sjuksköterska Neuropediatri gruppteambesök sjuksköterska Diabetologi - gruppteambesök sjuksköterska osv... I alt angis ca. 20 ulike besøkskategorier av denne noe usannsynlige typen. Med en slik metodikk vil antallet tiltak som må få separate i besøksklassifikasjonen bli meget stort. I slike situasjoner er det heller å anbefale at uavhengige egenskaper bør opptre som selvstendige variabler og som selvstendige kodeverk. Versjon 1.0 KITH 2004

14 Side 14 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Rapportering til Norsk pasientregister En viktig anvendelse av klassifikasjonen knyttet til medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten vil være ved rapportering til NPR. NPR mottar rutinemessig administrative- og kliniske data som dokumentasjon av behandling og andre tiltak overfor pasienter innen spesialisthelsetjenesten. Omfanget av rapporteringen er ca innleggelser og ca polikliniske kontakter per år. NPR har spesifisert et innhold for denne leveransen som består av mange variabler. Noen av disse variablene har direkte relevans for hvordan klassifikasjonen som er presentert i denne høringen bør utformes. En ledetråd ved utforming av klassifikasjonen bør være at variabler som allerede er spesifiert i forbindelse med NPR-rapportering, ikke bør bygges inn som en separat del av klassifikasjonen. Det betyr at begrepet besøkskode slik det opptrer i KÅVO blir overflødiggjort, noe som innebærer en betydelig forenkling. Nedenfor er angitt hvilke variabler i NPR-rapporten som berører klassifikasjonen. Deltaker (from Person) Deltaker type : Kodet KontaktID : String Episode 0..* 0..* Kontakt KontaktID : String InnDatoTid : datetime Kontakttype : Kodet Initiativtaker : Kodet Sted for aktivitet : Kodet UtDatoTid : datetime Tjeneste 0..* Kode Institusjon nummer : Kodet Prosedyre (from Tilstander/prosedyrer) KontaktID : String (from Tilstander/prosedyrer) Rekkefølge for kode : Integer Fagområde : Kodet ProsedyreID : String Kodeverkstilhørighet : Kodet Avdeling løpenummer : String 0..* Rekkefølge Prosedyre : Integer 1..* Versjon : String StartDato Tid : datetime Kodeverdi : String SluttDato Tid : datetime 0..* 0..* Helseperson (from Organisasj on) Utførende helsepersonell : Kodet Spesialist : Kodet Rolle : Kodet Samarbeidspart (from Organisasjon) Annen tjeneste ID : String Annen tjeneste ID 0..* Annen tjeneste (from Organisasjon ) Annen tjenes te ID : String HelseforetakID : Kodet Institus jons identifikasjon : Kodet Tjeneste : Kodet Helsetjeneste s ektor : Kodet Omsorgsnivå : Kodet Indirekte pasientarbeid (from Opphold) Indirekte aktiviteter : Kodet Poliklinisk konsultasjon (from Opphold) Aktivitetstype : Kodet Figur 2 Noen variabler (attributter) i NPR rapportering Figur 2 viser hvordan en poliklinisk kontakt blir rapportert til NPR. NPR-rapporten består av klasser (for eksempel Kontakt) og attributter (for eksempel KontaktID). En Episode kan være en innleggelse og en Kontakt kan være en Poliklinisk konsultasjon eller Indirekte pasientarbeid. For hver av klassene er det spesifiert egenskaper i form av attributter. Kirurgiske prosedyre blir angitt i klassene Prosedyre og Kode og blir utsyrt med andre informasjoner i klassen Tjeneste, som for eksempel hvilket fagområde tjenestegiver tilhører. KITH 2004 Versjon 1.0

15 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Side 15 De attributter som er relevante for klassifikasjonen er gjengitt i tabell nedenfor: Klasse Attributt Kodeverk Kontakt Kontakttype 1 Utredning 2 Behandling 3 Kontroll 5 Indirekte pasientkontakt Kontakt Sted for aktivitet 1 På egen institusjon 2 Hos ekstern instans 3 Telemedisinsk behandling (for der pasienten ikke befinner seg) 4 Hjemme hos pasienten, inkludert hjemmebehandling som for eksempel hjemmedialyse 5 Annen ambulant virksomhet 9 Annet sted Deltaker Deltaker type 1 Ektefelle eller samboer 2 Foreldre/foresatte 3 Andre slektning som søster, bror og barn av pasient 9 Andre pårørende Helseperson Utførende helsepersonell 1 Lege 2 Sykepleier 3 Pedagog 4 Psykolog 5 Sosionom 9 Annet helsepersonell Helseperson Spesialist 1 Ja 2 Nei 3 Ukjent / ubestemt Helseperson Rolle 1 Ansvarlig 2 Ko-terapeut Annen tjeneste Tjeneste 1 Pasienten selv 2 Fastlege/primærlege 3 Øvrig primærhelsetjeneste 4 Spesialisthelsetjenesten 5 Barnehage, skolesektor PPT 6 Sosialtjeneste, barnevern 7 Politi/fengsel/rettsvesen 8 Rehab. inst./sykehjem 9 Andre tjenester 10 Privatpraktiserede spesialister Annen tjeneste Helsetjeneste sektor 1 Somatiske helsetjenester 2 Tjenester innen psykisk helsevern 3 Annet Annen tjeneste Omsorgsnivå 1 Heldøgnsopphold 2 Dagbehandling 3 Poliklinisk omsorg Versjon 1.0 KITH 2004

16 Side 16 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Klasse Attributt Kodeverk Indirekte pasientarbeid Poliklinisk konsultasjon Indirekte aktivitet Aktivitetstype 1 Erklæring/uttalelse/melding 2 Møte. Samarbeid (om pasient) med annet helsepersonell 3 Aktivitetsgruppe 5 Brev 6 e-post 7 Telefon 8 Tele-/videokonferanse 1 Individ 2 Par 3 Familie 4 Gruppe 5 Annet En komplett beskrivelse av NPR-rapporten finnes på i form av en pdf-fil: NPR-Record Dersom NPR-rapportens klasser, attributter og kodeverk ikke er dekkende eller tilstrekkelig til å beskrive medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten er det fullt mulig å endre på NPRrapportens utforming slik at den blir tilstrekkelig. Oppgaven i høringen vil av den grunn, i tillegg til å vurdere innholdet i klassifikasjonen, også være å kommentere NPR-rapportens innhold for eventuelt foreslå endringer eller utvidelser av denne slik at NPR-rapporten vil dekke alle behov for klassifikasjon av Kliniske tiltak innen medisin og omsorg. KITH 2004 Versjon 1.0

17 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Side VIDEREUTVIKLING AV NORD-DRG- SYSTEMET DRG-systemet som er i bruk i Norge bygger på Nord-DRG, et resultat fra et pågående nordisk samarbeid. I dette kapitlet gis en kort redegjørelse for arbeidet med å videreutvikle Nord-DRG med tanke på å innlemme polikliniske besøk i systemet. Denne utvidelsen av Nord-DRG-systemet har fått betegnelsen Nord-DRG-O (O for Outpatient). I nåværende utforming består Nord-DRG-O av ca. 200 grupper, etter følgende system (5): Alle polikliniske/dagkirurgiske o.l. besøk som har diagnose og operasjonskode forenlig med dagens DRG-system gis samme DRG-kode med tillegget O. Dette utgjør 150 DRG-er som er parallelle med klassiske DRG-er. DRG-par er slått sammen (med eller uten komplikasjon) og voksne og barn settes i de samme gruppene i Nord-DRG-O. Alle endoskopier inngår i en Nord-DRG-O innenfor kategoriene , basert på diagnose + endoskopitype. Dette utgjør 19 nye DRG-er. Alle mindre inngrep som tidligere var beskrevet i en usystematisert svensk tilleggsliste ( V-listen ) inngår i kategoriene mellom 800 og 899, omtalt som 800-O serien. Disse kategoriene er basert på hoveddiagnosegruppen i ICD-10 + tiltak. (Tilsvarende til V-listen finnes de norske nasjonale tilleggskodene i NCSP, norsk utgave). Dette utgjør 24 nye DRG-er. Tiltak uten beskrevet, dvs. klassifisert inngrep, er plassert i en 900-O serie basert på hoveddiagnosegruppen i ICD-10 alene. Et prøveprosjekt i Vest-Götaregionen i Sverige viser at hovedtyngden (90%) av besøkene havner innenfor ulike DRG-O grupper og 900-seriene ble oppfattet som ikke hensiktsmessige pga. for stor økonomisk heterogenitet. Det er åpenbart at et fungerende DRG-O system krever at en kan angi for ikke-operative prosedyrer, og at økonomisk homogenitet i de ulike DRG-gruppene krever et bredere grunnlag enn pasientens diagnosekode. Den videreutviklingen som dette arbeidet legger opp til, baserer seg på at besøkstype snarere enn diagnosetype skal være premissgivende for DRG-O-satsen. Versjon 1.0 KITH 2004

18 Side 18 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Når besøksklassifisering og prosedyreklassifikasjon er på plass, vil en i neste omgang gjennomføre en sekundær klassifisering i ressursmessig mest mulig homogene grupper. KITH 2004 Versjon 1.0

19 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Side TILTAK OG PROSEDYRER RELATERT TIL DE ULIKE ORGANSYSTEM Nedenfor gjengis alle nye foreslåtte prosedyrer/tiltak sammen med en nærmere beskrivelse av innholdet, dersom slik presisering er nødvendig. Dessuten oppgis behovet for tilleggs for å presiserer tiltaket nærmere. Rubrikken for RTV- plasserer tiltaket innenfor dagens RTV-system, og rubrikken for NCSP angir en eksisterende norsk NCSP-kode. NCSP-koden er oppgitt av to grunner: 1. For å kunne plassere alle aktuelle RTV-er for et fagområde innenfor en alternativ, eksisterende klassifikasjon. 2. For å inkludere nasjonale, klinisk medisinske sær i norsk utgave av NCSP, og som sannsynligvis kan overføres til et nytt kodeverk. De nasjonale tilleggskodene er satt i kursiv. Høringsinstansene skal ikke ta standpunkt til angivelsene av RTV-er og NCSP. Disse er inkludert for å lette vurderingen av komplettheten av materialet. Kapittelinndelingen følger den tilsvarende i NCSP med unntak av Kapittel X som inneholder ikkeorganspesifikke tiltak eller tiltak som er felles for flere spesialiteter. Dette gjelder allergitesting m.m. Under sluttredigeringen av dette dokumentet er noen prosedyrer strøket (pga. dubletter eller andre grunner) eller flyttet. I disse tilfellene er innholdet erstattet med ordet vide tomt - for å ikke bryte den løpende nummereringen. Versjon 1.0 KITH 2004

20 Side 20 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten KAPITTEL A. NERVESYSTEMET Løpenr Tiltak Beskrivelse Tilleggskode for RTV- A1 Standard EEG (inklusive ev. lys- og Bare taking, 702c,-702d hyperventilasjon -stimulering) bare tyding; full us; A2 Søvndeprivert EEG Bare taking, bare tyding; full us; 702c,-702d A3 Ekstra arbeidskrevende EEG (urolig Bare taking, 702e barn, HVPU-klient o.a.) bare tyding; full us; A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 EEG langtidsregistrering, ev med bærbar opptaker, per 8 timer Video-intensiv EEG-overvåkning på innlagt pasient, med ekstrakranielle elektroder Video-intensiv EEG-overvåkning på innlagt pasient, med intrakranielle elektroder Elektroencefalografi (EEG), sfenoidal Elektroencefalografi (EEG) med reaksjonstidsmåling eller annen oppmerksomhetstest Elektroencefalografi (EEG) i intensivovervåking uten automatisk EEG-analyse Elektroencefalografi (EEG) i intensivovervåking med automatisk EEG-analyse # 8 timer 702e? KITH 2004 Versjon 1.0

21 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Side 21 Løpenr Tiltak Beskrivelse Tilleggskode for A11 Polygrafisk søvnregistrering (PSG): Bare taking, bare tyding; full us; RTV- 702a A12 A13 Polygrafisk søvnregistrering uten overvåking Polygrafisk søvnregistrering med overvåking 702a 702a A14 Multippel søvnlatenstest Minst 8 parametere under søvn. Inkluderer langtids EEG (> 4t) ev kombinert med videoopptak # 8 timer 702b A15 Elektronevrografi, motorisk og sensorisk # samtidige us 702f A16 Måling av nerveledningshastighet # samtidige us 702f A17 Nevrografi med repetitive stimuleringer # samtidige us A18 Elektromyografi (EMG) standard (macro) 702f A19 Elektromyografi (EMG) singel fiber 702f A20 A21 A22 Elektromyografi (EMG), nål Elektromyografi (EMG) ved botulinumtoksinbehandling Elektronystagmografi/videonystagmografi ENG/VNG med eller uten kalorisk prøve A23 Blink-refleks Observasjon av blunkerefleks etter stimuli A24 H-refleks Sensorisk stimulering med observasjon av eksitasjon i motoriske nevroner Versjon 1.0 KITH 2004

22 Side 22 Komplettering av medisinske prosedyre for spesialisthelsetjenesten Løpenr Tiltak Beskrivelse Tilleggskode for RTV- A25 A26 A27 A28 Bulbocavernøs refleks vide Termotest Vibrametri A29 Sensorisk evoked potensial (SEP) # samtidige us 702g A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 Hjernestammeaudiometri (Brainstem auditory evoked potential -BAEP) Senrespons (300 ms/ P300, eller tilsvarende) Magnetisk stimulering av motorisk cortex Sympatisk hudrespons Parasympatisk R-R respons Tilttest Valsalva 702g A37 Emboli monitorering # 30 minutter A38 Fullstendig kraftundersøkelse i én ekstremitet # ekstr. u.s. samtidig A39 Legemiddeltest Eks.: Apomorfin, Baklofen, L-dopa, mm ATC-kode A40 A41 A42 Lumbalpunksjon inkl. undersøkelse av likvor Lumbalpunksjon med intratekal injeksjon Lumbalpunksjon med infusjonstest (=dynamisk likvortrykk) Se TAB00 KITH 2004 Versjon 1.0

KAPITTEL A NERVESYSTEMET

KAPITTEL A NERVESYSTEMET KAPITTEL A NERVESYSTEMET AA KRANIUM OG INTRAKRANIELLE STRUKTURER AB SPINALKANAL, RYGGMARG OG NERVERØTTER AC PERIFERE NERVER AD AUTONOME NERVESYSTEM AX NERVESYSTEMET UNS AA KRANIUM OG INTRAKRANIELLE STRUKTURER

Detaljer

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006

Informasjonshefte. Innsatsstyrt finansiering 2006 Informasjonshefte Forord beskriver retningslinjer for finansieringsordningen. Dokumentet inneholder også en liste over de institusjoner som omfattes av ordningen, samt en oversikt over refusjonssatser

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. K ODEVEILEDNING 2014 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 1. januar 2014. Kodeveiledning 2014 - Innledning KODEVEILEDNING 2014 Dette er femte utgave

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2007

Innsatsstyrt finansiering 2007 IS-1439 Regelverk Innsatsstyrt finansiering 2007 NORD MIDT-NORGE VEST ØST SØ ST R T VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST VEST SØR ØST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2007 Utgitt: Februar 2007

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2

Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innsatsstyrt finansiering - kodepraksis Side 2 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 INNSATSSTYRT FINANSIERING... 5 3. MÅLSTRUKTUR...6 3.1 FORMÅL... 6 3.2 MÅLSETTINGER...

Detaljer

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010.

ODEVEILEDNING. Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. K ODEVEILEDNING 2010 Samlet kodeveiledning for bruk i spesialisthelsetjenesten ved medisinsk koding. Gjeldende fra 2. mars 2010. Kodeveiledning 2010 - Innledning KODEVEILEDNING 2010 I 2010 utgis for første

Detaljer

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014

Regelverk IS-2162. Innsatsstyrt finansiering 2014 Regelverk IS-2162 Innsatsstyrt finansiering 2014 Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2014 Utgitt: 12/2013 Publikasjonsnummer: IS-2162 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Avdeling finansiering

Detaljer

Innsatsstyrt finansiering 2015

Innsatsstyrt finansiering 2015 Regelverk IS-2230 Innsatsstyrt finansiering 2015 Ekspedisjon Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2015 Utgitt: 12/2014 Publikasjonsnummer: IS-2230 ISBN-nr. 978-82-8081-334-3 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST

Regelverk IS-1945. Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Regelverk IS-1945 Innsatsstyrt finansiering 2012 NORD MIDT-NORGE VEST Heftets tittel: Innsatsstyrt finansiering 2012 Utgitt: Desember 2011 Bestillingsnummer: IS-1945 ISBN-nummer ISBN 978-82-8081-244-5

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Kodeverk for kliniske ernæringsfysiologer Nutrition Care Process (NCP) og Nutrition Care Process Terminology (NCPT) Mars 2015

Kodeverk for kliniske ernæringsfysiologer Nutrition Care Process (NCP) og Nutrition Care Process Terminology (NCPT) Mars 2015 Kodeverk for kliniske ernæringsfysiologer Nutrition Care Process (NCP) og Nutrition Care Process Terminology (NCPT) Mars 2015 Bakgrunn Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Helsedirektoratet (v/guro

Detaljer

En vanskelig pasient?

En vanskelig pasient? Rapport nr 11/08 En vanskelig pasient? Sykehusene og pasienter med sjeldne medisinske tilstander Lars Grue NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring En vanskelig pasient? Sykehusene

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Første utgave 1. juli 2002 KITH Rapport 15/02 ISBN 82-7846-140-6 KITH-rapport Tittel Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i henvisninger "Den gode henvisning"

Medisinsk-faglig innhold i henvisninger Den gode henvisning Medisinsk-faglig innhold i henvisninger "Den gode henvisning" Versjon 1.1 19. september 2003 KITH Rapport R22/03 ISBN 82-7846-185-6 KITH-rapport ISBN 82-7846-185-6 Medisinsk-faglig innhold i henvisninger

Detaljer

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Rapport IS-2437 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Behovsutredning for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Publikasjonens tittel: Klinisk relevant tilbakemelding

Detaljer

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 IS-2276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 Publikasjonens tittel: NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2015 Utgitt: 01/2015 Bestillingsnummer: IS-2276 [fås

Detaljer

Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten. norsk utgave 2004

Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten. norsk utgave 2004 Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten norsk utgave 2004 norsk ICPC-2 Den internasjonale klassifikasjonen for primærhelsetjenesten Oversatt og tilpasset til norske forhold av KITH

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR

FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR FORVALTNINGSREVISJON AV TANNHELSETILBUDET TIL PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE OVER 18 ÅR ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget,

Detaljer

Nasjonal IKTs tiltak 39 Rapport fra prosjektgruppen. v. 1.0, 4.10.2011

Nasjonal IKTs tiltak 39 Rapport fra prosjektgruppen. v. 1.0, 4.10.2011 Nasjonal IKTs tiltak 39 Rapport fra prosjektgruppen v. 1.0, 4.10.2011 INNHOLD INNHOLD... 2 TABELLER... 5 FIGURER... 5 Bakgrunn... 7 Mål... 7 Delmål 1... 7 Delmål 2... 7 Organisering og gjennomføring...

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK Utarbeidet av eksperter innen europeisk radiologi og nukleærmedisin I samarbeid med UK Royal College of Radiologists Samordnet av Den europeiske kommisjon

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer