RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI"

Transkript

1 RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-08

2 FORORD Målet med retningslinjer i klinisk praksis innen optometri er å gi optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet. En ryddig kvalitetsnorm gjør det enklere å utføre yrket sitt og utvikle seg i takt med kolleger utenfor sin egen bedrift. Retningslinjene har ingen rettslig status, men er å betrakte som råd og anbefalinger. Retningslinjene skal gjenspeile det som er allment aksepterte faglige normer og gi signaler om hvor grensen for forsvarlighet ligger. De kan dermed ha indirekte rettslig betydning, og ved vesentlige avvik fra vanlige normer, må helsepersonell begrunne og dokumentere sine valg. Retningslinjene vil ikke overstyre lover eller lokale bestemmelser. Alle optikere med norsk autorisasjon er underlagt Lov om Helsepersonell, og prinsippet om forsvarlighet vil alltid være gjeldende. Det er i dag ingen lover eller forskrifter som beskriver hva som er forsvarlig optometrisk praksis. NOF har utarbeidet to ulike dokumenter som beskriver optometriske praksis; Kompetansestandarder for norsk optometri Retningslinjer i klinisk optometri. Retningslinjene er rådgivende i henhold til hva som forventes at en optiker utfører i kontakt med ulike pasientgrupper. I motsetning til retningslinjene, beskriver kompetansestandarden kunnskapene og ferdighetene som er nødvendig for å utføre yrket i henhold til den standard som forventes av en utøvende optiker. I retningslinjene er det tatt hensyn til at ikke alle optikere i Norge har samme kompetansen eller spesialistgodkjenninger. Det er den enkelte optikers ansvar å utføre de prosedyrene som synes forsvarlige ut fra pasientens kliniske behov. I tilfeller der pasienten krever oppfølging utenom optikerens fagområde og kompetanse, er det viktig at optikeren er bevisst sin egen begrensning og henviser til passende instans. Oslo, april 2005 Sist revidert: april 2008 (Kapittel 6 og 14) februar 2009 (Kapittel 15 og 16) april 2010 (Kapittel 8) 2

3 INNHOLD: 1 RUTINEUNDERSØKELSE Råd Anamnese Innledende undersøkelse Refraksjon Øyehelse Andre målinger Journalføring Henvisning til andre profesjoner Konklusjon og oppsummering Informasjon Kilder UNDERSØKELSE MED BRUK AV DIAGNOSTISKE MEDIKAMENTER Råd Generelt Vurderinger før bruk av diagnostiske medikamenter: Vurderinger ved bruk av diagnostika: Informasjon Kilder TILPASSING AV KONTAKTLINSER Råd Førstegangstilpassing av kontaktlinser: Vurdering av kontaktlinsetilpassing Tilpassing av tidligere eller eksisterende linsebruker Utlevering av kontaktlinser til pasienten Etter endt tilpassing: Oppfølging og etterkontroller av pasienter som bruker kontaktlinser: Øyehelse Fargede linser uten styrke Informasjon Kilder UNDERSØKELSE AV BARN Råd Cykloplegi Crowding

4 4.1.3 Kommunikasjon Informasjon: Kilder UNDERSØKELSE AV PASIENTER SOM ARBEIDER VED DATASKJERM Råd Informasjon Kilder TRAFIKK OG SYN Råd Tester Standardisering av utstyr og undersøkelsesbetingelser Synsrådgivning Journalføring Meldeplikt Informasjon Kilder UNDERSØKELSE AV ELDRE PASIENTER Råd Råd og informasjon til pasienten Kilder UNDERSØKELSE AV PASIENTER MED KATARAKT Råd Pasienthistorie Refraksjonsbestemmelse Testing av nærvisus er anbefalt Spaltelampeundersøkelse Kliniske vurderinger Informasjon Kilder

5 9 UNDERSØKELSE AV PASIENTER MED RISIKO FOR PRIMÆRT ÅPENVINKLET GLAUKOM Råd Informasjon Kilder UNDERSØKELSE AV PASIENTER MED DIABETES MELLITUS Råd Informasjon Kilder UNDERSØKELSE AV PASIENTER MED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP Råd Kilder UNDERSØKELSE AV PASIENTER MED SPESIELLE BEHOV Råd Pasientrettigheter Undersøkelse av pasient Informasjon Kilder UNDERSØKELSE AV PASIENTER PÅ HJEMMEBESØK Råd Pasienter på institusjoner Anbefalt utstyr Kilder ANBEFALT HYPPIGHET AV SYNSUNDERSØKELSE Anbefalt hyppighet av synsundersøkelse Kliniske indikasjoner for hyppigere innkallelse til synsundersøkelse Anbefalt hyppighet av kontaktlinsekontroller

6 Indikasjoner for hyppigere kontroll av kontaktlinser Kilder JOURNAL- OG KARTOTEKFØRING Råd Informasjon: Arkiv Kilder HENVISNINGER Råd Henvisningsplikt Opplysningsplikt Informasjon Kilder HELSEPERSONELLOVEN OG PASIENTRETTIGHETSLOVEN MED GENERELLE RÅD OM ADMINISTRASJON AV KLINIKKEN Råd Informasjon Definisjoner Pasientrettigheter Pasientsamtykke Pasientsamtykke og barn Kilder PRODUKSJON, TILPASSING OG UTLEVERING AV OPTISKE HJELPEMIDLER Råd Informasjon Meldeplikt Standarder Kilder BRILLESEDDEL OG REFUSJONSRETTIGHETER

7 19.1 Brilleseddelen Refusjonsrettigheter Kilder

8 1 Rutineundersøkelse Det er optikerens ansvar å utføre de prosedyrene som synes forsvarlige ut fra pasientens kliniske behov. Form og innhold i en synsundersøkelse vil derfor bli bestemt av optikerens kompetanse og yrkesmessige skjønn. Anbefalte tester og metoder er gitt ut fra symptomer og pasientens evne til samarbeid. Nødvendig utstyr og krav til faglig kompetanse er gitt i Norges Optikerforbunds Kompetansestandard. Det vil være tilfeller der ikke alle undersøkelsene er nødvendig eller hensiktsmessig å utføre. Det er viktig at optikeren utfører undersøkelsen slik at den retter seg etter pasientens behov, men dersom noen av testene utelates, må optiker være forberedt på å begrunne sine valg. I tilfeller der pasienten krever oppfølging utenfor optikerens fagområde og kompetanse, er det viktig at optikeren er bevisst egen kompetanse og begrensning, og henviser til passende instans. Dette vil for eksempel være tilfeller hvor bruk av diagnostiske medikamenter eller avansert utstyr er indikert, optikeren mangler kompetanse eller utstyr for å gjennomføre undersøkelsen. 1.1 Råd En rutineundersøkelse bør innholde følgende: Anamnese Anamnesen er viktig for å etablere et godt forhold mellom pasient og optiker. Tillit og fortrolighet gir gode arbeidsforhold for resten av synsundersøkelsen. Gjennom informasjon og tilbakemelding dannes et godt bilde av pasienten synssituasjon og synskrav. En anamnese bør innholde følgende: Årsak til synsundersøkelsen Siste undersøkelse hos optiker Tidligere / nåværende korreksjon Generell helse: Okulær helse Symptomer Pasientens synskrav og behov Oppsummering av pasientens synskrav og behov, symptomer og forventninger til resultatet av synsundersøkelsen Innledende undersøkelse Funksjonsvurdering 1. Evaluering av fri og / eller habituell visus. Utføres på avstand og nær. Habituell visus angis sammen med brukt korreksjon. 2. Pd måles for avstand og nær 8

9 3. Pupillereaksjon evalueres for direkte og indirekte respons og eventuelt reaksjon ved akkommodasjon og konvergens. 4. Øyedominans angis avstand og nær 5. Perifert synsfelt undersøkes ved bruk av konfrontasjonstest eller tilsvarende test. Testen utføres monokulært. 6. Covertest benyttes for å vurdere okulomotorisk balanse (fori/tropi) på avstand og nær. 7. Motilitet og Hirshbergsrefleks benyttes for å vurdere øyebevegelser og okulomotorisk balanse. 8. Konvergensnærpunkt 9. Akkomodasjonsbredde. Testen utføres monokulært og binokulært. Andre undersøkelser 10. Akkomodasjons og vergensfleksibilitet 11. Fargesyn. 12. Stereosyn 13. Fysiologisk diplopi for å undersøke binokulær funksjon Refraksjon En objektiv vurdering av øynenes refraktive tilstand foretas ved retinoskopi eller tilsvarende. Bruk av cykloplegi kan være nødvendig for å få tilfredsstillende resultat, særlig hos barn. Der bruk av cykloplegi er nødvendig, men utøvende optiker selv ikke innehar kompetansen, må pasienten henvises til rett instans. Subjektiv refraksjon inkluderer monokulær refraksjon, samt en binokulær avbalansering. Addisjon gis ut fra akkomodative målinger, krysskort, alder og behov. Funnet korreksjon anbefales og prøves ut i prøvebrille. Evaluering av okulomotorisk balanse med funnet avstand- og nærkorreksjon gjennomføres både på avstand og nær. Relevante undersøkelser er forimåling, vergensmåling og måling av fysiologisk diplopi Øyehelse Fremre segment Undersøkelse av øyets fremre segment og omliggende strukturer ved hjelp av spaltelampe Bakre segment Undersøkelse av det indre øyet ved hjelp av direkte/indirekte oftalmoskopi eller spaltelampe indirekte oftalmoskopi. Dilatering av pupillen (mydriasis) kan være nødvendig for å få tilfredsstillende innsyn til fundus. Der bruk av mydriasis er 9

10 nødvendig, men utøvende optiker selv ikke innehar kompetansen, må pasienten henvises til rett instans Andre målinger Intraokulært trykk Intraokulært trykk skal måles på pasienter over 40 år og ved mistanke om høyt trykk i øynene og/eller ved familiehistorie med glaukom Synsfeltscreening Utvidet synsfeltscreening bør foretas ved måling av høyt intraokulært trykk, mistanke om unormalt synsfelt og/eller mistenkelige funn på retina. Dersom utøvende optiker selv ikke har utstyr til å foreta screening eller kompetanse til å lese resultatene, bør pasienten henvises. Se også kapittel 9 Undersøkelse av pasienter med risiko for primært åpenvinklet glaukom Journalføring Ved utførelsen av prosedyren skal det alltid føres journal. Journalen skal innholde følgende: Pasientens navn, fødselsdato, adresse, Resultat av undersøkelser som er foretatt Spesifikasjon av utleverte synshjelpemidler Eventuelt notat om henvisning av pasienten Navn på optikeren som utførte synsundersøkelsen /utstederen av brilleseddel All relevant informasjon bør noteres. Dette inkluderer negative svar på spørsmålene som stilles i anamnesen. Se også kapittel 15 Journal- og kartotekføring Henvisning til andre profesjoner Optikeren skal henvise pasienten til lege dersom pasienten har patologisk forstyrrelse av samsynet, øyesykdom eller andre sykdommer av betydning for synet. I tillegg anbefales henvisning av pasienter med redusert visus selv med beste korreksjon, dersom dette ikke er en tidligere utredet synsnedsettelse Se også kapittel 16 Henvisninger 10

11 1.1.8 Konklusjon og oppsummering Ved konklusjon og oppsummering av resultatene er det viktig å sammenligne funnet korreksjon med pasienten symptomer slik at pasientens synsmessige behov blir oppfylt. Informer pasient om problemstillinger, mulige løsninger og synshjelpemidler. Brilleseddel skal utleveres og man avtaler gjerne videre oppfølging. Se kapitel 17 for anbefalt oppfølging Optikeren som utsteder en attest eller brilleseddel skal være varsom, nøyaktig og objektiv. Attesten/brilleseddelen skal være korrekt og kun inneholde opplysninger som er nødvendig for formålet. 1.2 Informasjon Optikerens arbeid er regulert av lov om Helsepersonell mv,. Optikeren kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell dersom det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølging som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonell kontroll og tilsyn. Dette gjelder for eksempel ved bruk av medhjelpere til opplæring i kontaktlinsebruk og synstrening. Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensyn til opplæring. 1.3 Kilder Lov om helsepersonell Lov om pasientrettigheter 11

12 2 Undersøkelse med bruk av diagnostiske medikamenter Optikeren plikter å vise varsomhet og nøyaktighet ved bruk av diagnostiske medikamenter. Bruk av diagnostika må alltid baseres på en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle Råd Generelt 1. Optikeren skal alltid handle etter de gjeldene lovene som kontrollerer bruk av medikamenter i optometrisk praksis. 2. Optikere i Norge har ikke lov til å benytte diagnostiske medikamenter ved undersøkelse av barn under 5 år. 3. Pasienten skal alltid gi samtykke ved bruk av diagnostiske medikamenter. Det er viktig at hensikten og virkningen av medikamentet forklares før bruk, slik at pasienten har mulighet til å gi et informert samtykke. 4. Pasienten skal alltid gis informasjon om de vanlige virkningene forårsaket av cycloplegi/mydriasis. Informasjonen bør gis skriftlig sammen med dosering og navn på medikament, samt et kontaktnummer eller adresse dersom uventede bivirkninger skulle oppstå. 5. Bruk av diagnostike medikamenter skal alltid journalføres både med hensyn til medikamenttype, dosering og eventuelt bivirkninger Vurderinger før bruk av diagnostiske medikamenter: 1. Klinisk indikasjon 2. Mulig negative reaksjoner, a. Bivirkninger, forutsigbare skjer hos alle i varierende grad b. Idiosynkratiske, uforutsigbare, involverer ikke immunsystemet. Dette er en uvanlig, individuell reaksjon spesifikk for den enkelte person. c. Allergiske, ofte uforutsigbare, involverer immunsystemet, 3. Kontraindikasjoner 4. Interaksjon med annen medisin 5. Pasientfaktorer: a. Alder b. Generell helse c. Irisfarge d. Psykologi e. Graviditet og amming f. Risiko/nyttevurdering 12

13 2.1.3 Vurderinger ved bruk av diagnostika: 1. Det anbefales å benytte endoseforpakninger der dette foreligger som et alternativ 2. Observer pasienten en periode etter drypping med tanke på bivirkninger 3. Vask hendene før og etter drypping 4. Dersom flasketuten berører pasienten skal flasken ikke benyttes på andre pasienter 5. Oppbevar medikamentene adskilt og les alltid to ganger på forpakningen for å sikre mot feil medikamentbruk 6. Vurder alltid kammervinkelen før bruk av mydriatika og mål gjerne IOP før og etter utdrypping. En trykkstigning på mer enn 6-8 mmhg regnes som suspekt. 7. Lokalanestetika skal ikke brukes som smertestillende etter skade, pasienten skal henvises til øyelege for behandling. 8. Bruk medikamentene som anbefalt av produsenten For pasientens beste, plikter optikeren å vedlikeholde og opprettholde et hensiktsmessig kunnskapsnivå. Kunnskap om medikamenter og deres virkemåte bør opprettholdes gjennom systematisk og jevnlig etterutdanning. 2.2 Informasjon Bivirkninger, anbefalt bruk og dosering er beskrevet i Felleskatalogen og Norsk Legemiddelhåndbok. Optikere i Norge som bruker diagnostiske medikamenter er pålagt å ha EpiPenn i beredskap i tilfelle anafylaktisk sjokk. Denne finnes også i en juniorutgave. I slike tilfeller kontaktes lege/ambulanse umiddelbart. Helsepersonelloven forsvarlighetsprinsipp vil kunne begrense den enkelte optikers rett til bruk av legemidler og gjelder i tillegg til forskriften som regulerer rekvireringsrett. Optikeren skal aldri benytte diagnostiske medikamenter med mindre han/hun har tilstrekkelig kompetanse og vurderer dette som forsvarlig og hensiktismessig. Dette gjelder også de med kompetansebevis og særlig ved eventuelle endringer på listen over medikamenter optikere kan rekvirere. Optikeren har kun lov til å bruke og rekvirere de varianter av et legemiddel som er beskrevet på listen fra legemiddelverket. Denne listen vil kan endres. Optikeren er selv ansvarlig for holde seg oppdatert. Bivirkninger ved bruk av medikamenter skal rapporteres. Bivirkninger som er meldepliktige er dødelige og livstruende bivirkninger, bivirkninger som har gitt alvorlige følger, samt nye eller uventede bivirkninger. Mistanke om bivirkning er 13

14 tilstrekkelig for å melde fra. Meldeskjema finnes på internettsidene til Statens legemiddelverk, og sendes utfylt til RELIS (Produsentuavhengig legemiddelinformasjon) i din helseregion. Skader ved bruk av medisinsk utstyr meldes til sosial og helsedirektoratet. I Norge er helsepersonelloven førende for alt helsepersonell. Sosial og helsedirektoratet har delegert ansvaret for spesialistgodkjenning til Norges Optikerforbund. Helsepersonelloven 11 og forskrift til denne 2-10 omfatter rekvireringsretten. Optikere med autorisasjon eller lisens, som har opplæring i bruk av diagnostiske medikamenter enten i sin grunnutdanning eller i form av tilleggsutdanning bekreftet ved utstedelse av bevis fra Norges Optikerforbund, kan rekvirere øyedråper til diagnostisk bruk. Statens legemiddelverk fastsetter hvilke øyedråper som omfattes av denne bestemmelsen. 2.3 Kilder Lov om helsepersonell Lov om legemidler Felleskatalogen Norsk Legemiddelhåndbok Statens Legemiddelverk: Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek: Skjema for melding om bivirkninger ved bruk av legemidler: Skjema for Melding om feil, skade, uhell eller svikt i medisinsk utstyr: 14

15 3 Tilpassing av kontaktlinser Ved tilpassing av kontaktlinser tillegges optikeren ansvar utover den generelle synsundersøkelsen. Optikeren må utføre tilleggsundersøkelser for å avgjøre pasientens egnethet, og samtidig informere og råde pasienten om kontaktlinsebruk. Innenfor kontaktlinsefeltet finnes det flere spesialområder, for eksempel Ortho keratologi og keratokonustilpassing, og det er viktig at optikeren er bevisst sin kompetanse og egen begrensning. 3.1 Råd Det er optikerens ansvar å utføre de prosedyrene som synes forsvarlige ut fra pasientens kliniske behov. I tillegg til de generelle retningslinjene for rutineundersøkelse bør følgende foretas: Førstegangstilpassing av kontaktlinser: 1. Anamnese vektlagt ekstra informasjon som: a. Motivasjon, behov og forventninger til kontaktlinsebruk b. Allergi og systemiske sykdommer c. Tidligere bruk av kontaktlinser d. I hva slags miljø (eks. støv, forurensing, tørrhet) linsene vil bli brukt 2. Pasientinformasjon Informasjonen må være tilstrekkelig slik at pasienten kan ta et informert valg. Følgende bør inngå ved pasientinformasjonen: a. Fordeler og ulemper ved bruk av kontaktlinser b. Tilgjengelige kontaktlinsetyper og deres egenskaper. c. Hvilke kontaktlinser som anbefales og hvorfor de anbefales. d. Generell hygiene e. Kostnader forbundet med kontaktlinsebruk. f. Viktigheten av kontroll av øynene ved bruk av kontaktlinser. Fornying av kontaktlinser må kun skje etter anvisning fra optiker. g. Det er pasientens ansvar å komme til kontroll. Dersom pasienten ikke kommer til kontroll og det kan dokumenteres at slik informasjon er gitt, fritas optiker for det faglige ansvar. 3. Detaljert undersøkelse av øyets ytre og fremre segment inkludert keratometermåling og spaltelampeundersøkelse fluorescein. Følgende strukturer bør undersøkes: a. Ytre øyelokk inkludert øyelokksrand og cilier b. Conjunctiva inkludert øyelokk. 15

16 c. Limbus. d. Cornea. e. Tårefilmen og dens kvalitet. 4. Vurdering av pasientens evne til bruk, håndtering og rengjøring av kontaktlinser. Dersom optikeren vurderer pasienten til ikke å være kompetent til å følge instrukser om trygg linsebruk, vil det være til pasientens beste å ikke tilpasse linser. 5. Ved tilpassing av for eksempel terapeutiske linser til pasienter med spesielle øyetilstander, bør dette utføres i samarbeid med pasientens øyelege. 6. Hvis pasienten ikke anbefales å begynne med kontaktlinser, noteres dette i journalen med begrunnelse Vurdering av kontaktlinsetilpassing Kontaktlinsen skal alltid vurderes på øyet, vurderingen av tilpassing bør foretas ved bruk spaltelampe og etter anbefalinger fra kontaktlinseleverandør. Følgende punkter bør vurderes: 1. Bevegelse ved alle blikkretninger og ved blunk, samt push-up 2. Sentrering 3. Kantløft, samt lens-fluting ved myke linser 4. Linsematerialets egenskaper med hensyn på fukting av tårer og evt. belegg 5. Ved tilpassing av harde linser bør man benytte fluorescein 6. Overrefraksjon Subjektiv refraksjon inkludert monokulær og binokulær visus, eventuell restastigmatisme bør også måles Tilpassing av tidligere eller eksisterende linsebruker. Når pasienten er en tidligere eller eksisterende linsebruker anbefales følgende, uavhengig om pasienten har vært tilpasset et annet sted eller i samme praksis tidligere. 1. Rutineundersøkelse inkludert de tester som anamnese og annen informasjon indikerer. 2. Ved endring av linsetype bør de samme vurderingen som ved 1. gangstilpassing av kontaklinser foretas. 3. Det vil være viktig å repetere ulike aspektene og forhåndsregler som gjelder ved linsebruk. 16

17 3.1.4 Utlevering av kontaktlinser til pasienten Etter forberedende undersøkelser må optikeren forsikre seg om at pasienten har blitt tilpasset den best egnede kontaktlinsetypen med hensyn på optimalt syn og ønsket bruk. Optikeren plikter å informere om riktig og trygg bruk av kontaktlinser og bør anbefale rengjøringsmetoder og foreslå en fast etterkontrollrutine. Optiker bør forsikre seg om følgende før utlevering av linser: 1. Kontaktlinsen skal kontrolleres mot oppgitte mål (dersom dette er mulig). Få optikere har i dag utstyr for verifisering og dette er heller ikke hensiktsmessig med dagens myke linser. En forsikring om at pakningsvedlegg og forpakningens parametere stemmer med bestillingen må da være tilstrekkelig. 2. Pasienten skal instrueres i, og selv demonstrere ferdigheter i påsetting og avtakning av kontaktlinsen. Dette skal gjøres på begge øyne. 3. Pasienten skal ha informasjon om, og demonstrasjon av hånd- og kontaklinsehygiene, inkludert kontaktlinserengjøringssystem og oppbevaring. 4. Pasienten skal informeres om bæretid (dag/uke) og linsens forventede varighet. 5. Pasienten skal informeres om viktigheten av kontroll av øynene ved bruk av kontaktlinser. 6. Pasienten skal informeres om viktigheten av å ta kontakt med en autorisert optiker eller lege hvis det skulle oppstå komplikasjoner eller ubehag ved linsebruk. 7. Pasienten skal informeres om viktigheten av å rådføre seg med en autorisert optiker før det gjøres endringer i rengjøringssystem eller bæretid. 8. Pasienten skal informeres om viktigheten av å ha og benytte avlastningsbrille Etter endt tilpassing: 1. Pasienten bør motta en linseseddel med fullstendige opplysninger om de tilpassede linsene og datoen for siste kontaktlinseundersøkelse. Når en kontaktlinsetilpassing ansees for å være avsluttet vil variere, men optiker skal føle seg trygg på at pasienten er tilvent og velfungerende med kontaktlinsene. 2. Pasienten bør også få med seg skriftlig informasjon om riktig bruk av kontaktlinser. NOF har brosjyren: Riktig bruk av kontaktlinser. 3. Det er anbefales at optikeren har faste innkallingsrutiner for sine linsepasienter. Dette styrker brukerens etterlevelse av rådene for trygg kontaktlinsebruk og forebygger komplikasjoner Oppfølging og etterkontroller av pasienter som bruker kontaktlinser: Det anbefales en kontroll av okulær helse hos kontaktlinsepasienter minimum en gang i året. Enkelte typer kontaktlinsebruk fordrer hyppigere kontroller. Ved okulære endringer skal det iverksettes tiltak for å redusere disse. 17

18 Etterkontroll av linsebrukere bør inneholde: 1. Anamnese inkludert: a. Hvor godt kontaktlinsene tilfredsstiller synsbehov og forventninger til kontaktlinsebruk b. Bæretid c. Bruk av rengjøringssystem og bytte av kontaktlinsetui d. Endringer i generell helse / medikamentbruk e. Endringer i arbeidssituasjon / studiesituasjon / hobbyer f. Komplikasjoner forbundet med kontaktlinsebruk 2. Vurdering av kontaktlinsene på øyet 3. Overrefraksjon 4. Undersøkelse av øyets fremre segment uten linse, for å oppdage eventuelle negative effekter av linsebruk. Her bør det inkluderes bruk av fluorescein eller lignende. 5. Keratometermål når det er nødvendig for å identifisere eventuelle endringer. 6. Opplyse om viktigheten av etterkontroller ved fornyelse av linser, og gi råd om rutiner og hygiene. Det anbefales maksimum et år mellom hver kontroll for linsebrukere. 7. Det bør foretas regelmessig synsundersøkelse inkluderert undersøkelse av det indre øyet og eventuelt måling av intraokulært trykk og synsfelt Øyehelse Ved undersøkelse av en kontaktlinsebruker skal optikeren forsikre seg om at også generell øyehelse blir undersøkt jevnlig. Optikeren må være klar over sitt ansvar for pasientens totale øyehelse og refraktive situasjon. Hvis slik rutineundersøkelse ikke er innlemmet i linsekontrollen, bør pasienten opplyses om dette og få råd om når og hvor ofte han bør til rutinemessig synsundersøkelse Fargede linser uten styrke Fargede kontaktlinser i plano styrke skal behandles på lik linje med kontaktlinser som korrigerer for refraktive feil. 3.2 Informasjon 3.3 Kilder 18

19 4 Undersøkelse av barn Ved undersøkelse av et barn plikter optikeren å bruke tester som er tilpasset barnets alder og tilegne seg så mye informasjon som mulig om barnets syn, visus, okulomotorisk balanse, refraktiv status og øyehelse. 4.1 Råd En nøyaktig undersøkelse av barnets syn, visus, okulomotorisk balanse, refraktiv status og øyehelse utføres for fastlå normal utvikling av barnets syn. Det er optikerens ansvar å utføre de prosedyrene som er forsvarlige ut fra pasientens kliniske behov. I tillegg til de generelle retningslinjene for en rutineundersøkelse bør følgende vurderes: 1. Anamnese som tar spesielt hensyn til tilstander som disponerer barnet for synsproblemer, for eksempel familiehistorie med refraktive feil og/eller skjeling, fødselsproblemer, unormal eller forsinket utvikling. 2. Bruk av tester som er tilpasset barnets alder, ved undersøkelse av barnets syn og visus. For eksempel: Peketest Sheridan Gardiner/ LH test, MassVAT test-lea symboler 3. Test av barnets okulomotoriske balanse ved bruke av objektive og/eller subjektive metoder. For eksempel: Covertest med prismestav 4. Måling av stereoskopisk syn, for indirekte å avdekke anisometropi, amblyopi eller skjeling. 5. Refraktiv status vil ofte kun bli bestemt ved objektive metoder hos små barn. 6. Fundusundersøkelse hos små barn kan være vanskelig å få til, men bør utføres for å kunne fastslå normal okulær utvikling. 7. Undersøkelse av fargesynet bør foretas så snart det er klinisk mulig å gjennomføre Cykloplegi Bruk av cycloplegi bør vurderes av følgende grunner: 1. For å oppnå en eksakt måling av barnets refraktive tilstand, særlig viktig ved tegn på amblyopi og /eller skjeling. 2. For å oppnå best mulig innsyn til fundus. 3. Det skal ved slik undersøkelse alltid informeres om bivirkninger, spesielt redusert nærsyn og lysskyhet. En må alltid sørge for at det er blitt gitt et informert samtykke etter gjeldene regler. 19

20 4.1.2 Crowding Der det er mulig bør visus måles ved bruk av en linje med tegn eller bokstaver for å indusere crowding. Crowding fenomenet er særlig fremtrendende hos barn med amblyopi. Det vil si at et barn som blir presentert enkeltbokstaver oppnår en høyere visus i forhold til om bokstavene blir presentert på en linje Kommunikasjon Der det er mulig bør personen som er med barnet til undersøkelsen ha kunnskap om barnets bakgrunn og symptomer. Optikeren bør være nøye med å forklare testene og hensikten med dem til barnet og den ledsagende voksne. Det er viktig at barnets foreldre eller omsorgsperson får nøyaktig informasjon om utfallet av undersøkelsen. For å sikre seg dette, bør ledsagende person være tilstede gjennom hele undersøkelsen. Det er viktig å oppnå tillit mellom optiker og barnet slik at barnet skal føler seg vel, både i undersøkelsesrommet og med optikeren. Dette vil være med på å sikre gyldige/riktige resultater. Kommunikasjon er nøkkelen til suksess i arbeid med barn, da tester gjerne må repeteres og flere undersøkelser kan være nødvendig. 4.2 Informasjon: Optikere i Norge har ikke tilgang til å bruke diagnostiske medikamenter på barn under 5 år. Foreldre eller andre med foreldreansvar rett til å samtykke til helsehjelp for pasienter under 16 år, og opp til 18 år når pasienten ikke har samtykkekompetanse. Når barnet er fylt 12 år, skal det få si sin mening i alle spørsmål som angår egen helse. Det skal legges vekt på hva barnet mener ut fra alder og modenhet. Se kapittel 17 Helsepersonelloven og Pasientrettighetsloven med generelle råd om administrasjon av klinikken 4.3 Kilder 20

21 5 Undersøkelse av pasienter som arbeider ved dataskjerm 5.1 Råd Optiker plikter å utføre en fullstendig synsundersøkelse også i de tilfellene hvor pasienten kun skal ha arbeidsplassbriller. Optikeren har også plikt til å informere om de rettighetene pasienten har i følge arbeidsmiljøloven. Det er optikerens ansvar å utføre de prosedyrene som synes forsvarlige ut fra pasientens kliniske behov. I tillegg til de generelle retningslinjene for rutineundersøkelse bør følgende vurderes: 1. Dataskjermarbeidsplasser er synskrevende og plager som ikke er merkbare ved andre arbeidsoppgaver kan dukke opp. Astenopisymptomer er vanlig ved skjermarbeid. Rundt fylte 40 år er det i tillegg et økende behov for arbeidsplass briller på grunn av presbyopi. Symptomer assosiert med skjermarbeid kan være mange. De viktigste er; rødhet, tørrhet med følelse av sand i øynene og lyssensitivitet. Graden av ubehag varierer med tiden tilbrakt foran skjermen, reflekser fra overflater og bakgrunnsbelysning. 2. Det er viktig å vurdere arbeidsplassen som en helhet ved tilpassing av briller og ikke bare de synsmessige behov. Lysforhold og den generelle ergonomiske situasjonen, som arbeidsstilling og møblering, bør også tas med i en vurdering. 3. Arbeidsplassens utstyr skal være justerbart og kunne tilpasses den enkeltes arbeidsoppgaver, slik at synsproblemer og belastningsskader unngås. Anbefalte mål er at skjermen bør plasseres 90 på synsretningen og under øyehøyde. Det bør være mulighet for underarmsstøtte og variasjon i arbeidsstillingen. Målene på arbeidsplassen bør være tatt før en eventuell brilleordinasjon, det er klart å foretrekke at optiker gjør et bedriftsbesøk. Pasienten selv, ergoterapeuter eller bedriftslege kan også ta målene og notere i et eget skjema, gjerne i samarbeid med optiker, men vær oppmerksom på feilmålinger og begrepsforvirring. NOF s har skjema for oppmåling av arbeidsplassen.. 4. En nøyaktig vurdering av pasientens arbeidsplass må ligge til grunn for anbefalingen av type glassløsning. Studier viser at progressive glass designet spesielt for dataarbeidsplasser fungerer bedre enn progressive glass som forsøker å ha klart syn over større områder (>2m). Enstyrke glass er et godt alternativ foran skjerm på de arbeidsplassene som ikke krevere godt syn på flere avstander, og særlig for de tidlig presbyope. De nye designene har flere variasjonsmuligheter og mange av disse tilbyr mer fleksibilitet og har vist seg å være gode når en trenger klart syn på flere avstander (lese-data). 21

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-10 FORORD Retningslinjer i klinisk praksis innen optometri gir optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet. En ryddig

Detaljer

ØYET. - Verdens fineste instrument

ØYET. - Verdens fineste instrument ØYET - Verdens fineste instrument Ta jevnlig service på øynene dine Du har regelmessig service på bilen og går jevnlig til tannlegen. Men hvor ofte sjekker du kroppens fineste instrument? At du mister

Detaljer

Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner. Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn..

Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner. Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn.. Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn.. 1 2070 Råholt Agenda Helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen Forlengelse-

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009

Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 1 2 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Øyesykdommer 13 14 Barn der det er fare for amblyopiutvikling

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 9.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng)

VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng) Videreutdanning 2014-2015 Side 1/5 VUGK4014 Grunnleggende kontaktlinsetilpassing (15 Studiepoeng) Norsk Videreutdanning bachelor nivå deltid Høst 2014 1. LÆRINGSUTBYTTE Kunnskaper: kan gjøre rede for indikasjoner

Detaljer

Øyet og synsfunksjonen

Øyet og synsfunksjonen Syn den viktigste sansen? Øyet og synsfunksjonen KROSS 2014 Helle K. Falkenberg Optiker & førsteamanuensis Institutt for optometri og synsvitenskap Synet gir informasjon om verdenen vi lever i Synspersepsjon

Detaljer

PROSEDYRE FOR ANSKAFFELSE AV DATABRILLER I VADSØ KOMMUNE

PROSEDYRE FOR ANSKAFFELSE AV DATABRILLER I VADSØ KOMMUNE PROSEDYRE FOR ANSKAFFELSE AV DATABRILLER I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune PROSEDYRE FOR ANSKAFFELSE AV DATABRILLER I VADSØ KOMMUNE 1. FORMÅL Formålet er å forebygge syns- og helseplager som følge av arbeid

Detaljer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Prioriteringsveileder - Øyesykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Tilstander i prioriteringsveilederen Tilstandene

Detaljer

retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener.

retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener. retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener. 2 For mange mennesker er For mange mennesker er synet den viktigste sansen, synet den viktigste sansen,

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Høringsnotat. Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser Side 1 av 7 1 Hovedinnhold Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet en ny forskrift som skal

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort

Generelt om attester ved diabetes. Diabetes og førerkort Generelt om attester ved diabetes Diabetes og førerkort Generelt om attester Varsom, nøyaktig og objektiv krav til attester og erklæringer fra helsepersonell Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av helse-

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING 1 Jeg hadde et stort problem som toppidrettsutøver. Brillene dugget og linsene falt ut. Memira ble løsningen! Hedvig Bjelkevik, skøyteløper og kunstner,

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV. Kunnskapstest diagnostiske medikamenter for optikere med annen særskilt kompetanse

INFORMASJONSSKRIV. Kunnskapstest diagnostiske medikamenter for optikere med annen særskilt kompetanse INFORMASJONSSKRIV Kunnskapstest diagnostiske medikamenter for optikere med annen særskilt kompetanse Kunnskapstest for optikere vurdert av Norges Optikerforbunds Spesialistgodkjenningskomité til å inneha

Detaljer

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk

Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Skriv ut Lukk Legemiddelassistert rehabilitering ved narkotikamisbruk Rundskriv fra Statens helsetilsyn Til: Landets leger Landets apotek IK-15/2000 2000/1050 18.9.2000 Se også I-5/2003 Legemiddelassistert

Detaljer

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det?

Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Synsfunksjonsutredning i lyslab hva innebærer det? Optiker Tambartun Kompetansesenter Syns- og lyslaboratoriet en liten, men viktig del av Tambartun Etablert i 1995 Professor Arne Valberg, Institutt for

Detaljer

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk

Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkesmannens-/Helsetilsynets arbeid med rusproblematikk Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild Fylkeslege Jan Vaage Rusrelaterte oppgaver Opptrappingsplanen for rusfeltet Folkehelsearbeid Rettighetsklager på

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KJØP AV DATABRILLER

RETNINGSLINJER FOR KJØP AV DATABRILLER Retningslinje for kjøp av databriller Emne: Hjelpemidler Personal Fagansvarlig: TRL Utarbeidet: 21.10.09 Reglement Godkjent av: AMU [17.04.12] PERSONAL RETNINGSLINJER FOR KJØP AV DATABRILLER 1 Retningslinje

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF.

Om førerkort. Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Om førerkort Ungdomssamling 28.08.13 Psykolog Janne Risholm Liverød, Avdeling for voksenhabilitering, SSHF. Hvem kan kjøre bil? I Norge er det ingen som har lov til å kjøre bil alene før man er 18 år.

Detaljer

Medisinering i skole og barnehage

Medisinering i skole og barnehage I dette heftet finner du: Medisinering i skole og barnehage Informasjon - Intern avklaring, arbeidstaker og arbeidsgiver - Veiledning til legemiddelhåndtering - Informasjonsskriv om medisinering av elever

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Grå stær fører til at synet blir dårligere fordi linsen er uklar. Ved operasjonen byttes den uklare linsen med en ny kunstig linse. Risikoen ved inngrepet er

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie

Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie Øyeblikkelig hjelp - definisjoner hva sier jussen? Samhandlingsmøte i regi av PKO Tønsberg19. mars 2014 Svein Lie 1 Spørsmålene: Hva er øyeblikkelig hjelp på de ulike nivåer både i somatikk og psykiatri

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING

LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING LEGEMIDDELHÅNDTERING I BARNEHAGE, SKOLE OG SKOLEFRITIDSORDNING Utarbeidet av: Fagleder helsesøstertjenesten Skolefaglig rådgiver Barnehagefaglig rådgiver Utarbeidet: 2010 Sist revidert: Desember 2014 Godkjent

Detaljer

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere)

IS-5/2007. Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) IS-5/2007 Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Heftets tittel: Krav til bruk av defibrillatorer (hjertestartere) Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie

Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Telemark Håndtering av legemidler i forbindelse med praksisstudier for Bachelor i sykepleie Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Telemark Utarbeidet av Siv Roel, Solvor Brungot

Detaljer

Firmapost Sendt: 13. mars 2015 13:12 Firmapost - VD Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav.

Firmapost <Firmapost@vegvesen.no> Sendt: 13. mars 2015 13:12 Firmapost - VD Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav. Fra: Firmapost Sendt: 13. mars 2015 13:12 Til: Firmapost - VD Emne: VS: Høringssvar om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav Vedlegg: Høringssvar om endring av

Detaljer

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning

IS-1442. Helsekrav til førerkort - en veiledning IS-1442 Helsekrav til førerkort - en veiledning Heftets tittel: Helsekrav til førerkort - en veiledning Utgitt: 4/2007 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: IS-1442 Sosial-

Detaljer

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv.

13.03.13. Disposisjon. Førerkortklasser. Fylkesmannes oppgaver. Førerkortklasser. Hvem har ansvar for hva. Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Disposisjon Førerkort rusmidler og legemidler ass. fylkeslege Eli Løkken Førerkortklasser Hvem har ansvar for hva Helsekrav, dispensasjon, inndragning mv. Førerkortklasser Fylkesmannes oppgaver AA1MST

Detaljer

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste Norges Røde Kors Avd. Beredskap og utland P.B 1 Grønland 0133 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: TMB Vår ref.: 10/5825 Dato: 15.12.2010 Anvendelse av helsepersonelloven for hjelpekorpset og ambulansetjeneste

Detaljer

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd.

Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. 1 Helseattest Ved søknad om førerett, kompetansebevis eller kjøreseddel. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn 6 mnd. Adresse Telefonnummer Mobilnummer Postnummer, poststed E-post Søknaden

Detaljer

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene

Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Vedlegg 1: Detaljerte resultater for landene Spørsmål 1 Generelt syn på helsevesenet Zealand Sveits Alt i alt ganske bra 62,0 45,1 40,3 37,4 55,4 53,1 46,3 22,6 46,1 14,8 Grunnleggende endringer nødvendig

Detaljer

Seminar NDT nivå 3 personell.

Seminar NDT nivå 3 personell. Hva vil bli omtalt? Hva påvirker synet vårt? dosent/optiker Magne Helland Høgskolen i Buskerud Avdeling for optometri og synsvitenskap Kongsberg Introduksjon! Kort om synsfunksjonen! Synsskarphet (visus)!

Detaljer

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f

Statens jernbanetilsyn 1. Bokstav a Bokstav b Bokstav c Bokstav d Bokstav e Bokstav f Statens jernbanetilsyn 1 Skjema til bruk ved helseundersøkelse etter forskrift 18. desember 2002 nr. 1678 om krav til helse for personell med arbeidsoppgaver av betydning for trafikksikkerheten ved jernbane,

Detaljer

Øyesykdommer- en hefteserie. En orientering om diabetes retinopati. Diabetes og syn. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon

Øyesykdommer- en hefteserie. En orientering om diabetes retinopati. Diabetes og syn. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om diabetes retinopati Diabetes og syn Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Normalt syn: Vakre høstfarger, sett med friske øyne. Frisk netthinne:

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD AVDELING FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP HOVEDPROSJEKT 2007/2008

HØGSKOLEN I BUSKERUD AVDELING FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP HOVEDPROSJEKT 2007/2008 HØGSKOLEN I BUSKERUD AVDELING FOR OPTOMETRI OG SYNSVITENSKAP HOVEDPROSJEKT 2007/2008 OPPGAVE TITTEL Instrumentering i optometrisk praksis vurdert opp mot Norges Optikerforbunds kliniske retningslinjer

Detaljer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER

LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER LEGEMIDDELHÅNDTERING SKOLER OG BARNEHAGER TRØGSTAD KOMMUNE 2014 Dokumentet er utarbeidet i kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold 1. Rutiner/Bakgrunn Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Medisinsk utstyr. Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler

Medisinsk utstyr. Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler Medisinsk utstyr Katrine S. Edvardsen Espantaleón og Bjørn Kristian Berge Avd. medisinsk utstyr og legemidler Nasjonal fagmyndighet for medisinsk utstyr Forvaltnings- og rådgivningsoppgaver Tilsynsmyndighet

Detaljer

Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom)

Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom) Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom) Informasjonsskriv til foreldre Hva er Glaukom (grønn stær)? Glaukom (grønn stær) er en livslang øyesykdom som er vanligst hos voksne over 65 år, men som også forekommer

Detaljer

Øyesykdommer en hefteserie. Kort om seks vanlige øyesykdommer

Øyesykdommer en hefteserie. Kort om seks vanlige øyesykdommer Øyesykdommer en hefteserie Kort om seks vanlige øyesykdommer Aldersrelatert macula degenerasjon Svekket skarpsyn Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD/forkalkninger) er en netthinnesykdom der området

Detaljer

Aldersrelatert macula degenerasjon svekket skarpsyn

Aldersrelatert macula degenerasjon svekket skarpsyn Øyesykdommer - en hefteserie Kort om seks vanlige øyesykdommer Aldersrelatert macula degenerasjon svekket skarpsyn Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD/forkalkninger) er en netthinnesykdom der området

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Din veiledning om YERVOY for YERVOY TM Informasjonsbrosjyre pasientertil pasient Dette opplæringsmateriellet er et obligatorisk vilkår for markedsføringstillatelsen for å minske

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011.

Helsedirektorartet viser til ovennevnte høring datert 11. januar 2011. ij Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Deres ref.: Saksbehandler: KSG Vår ref.: 11/192 Dato: 08.04.2011 Høringsuttalelse fra Helsedirektoratet - Forslag til endringer i forskrift om genetisk

Detaljer

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM)

Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) Innhold: Etiske regler for Norske KvanteMedisinere (NKM) 1 Allment aksepterte faglige og etiske normer... 1 2 Respekt for klientens livssyn og integritet... 1 3 Misbruk av yrkesmessig relasjon... 1 4 Informasjon

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland

Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Merknader til ny forskrift om autorisasjon m.v. av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØSland Kapittel 1 Innledning 2 Virkeområde Se direktiv 2005/36/EF art. 2 nr. 1. Helsepersonell som

Detaljer

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians)

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) APPENDIX 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) Evaluering av RELIS svar vedrørende legemidler og graviditet

Detaljer

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld

Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep. Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Retningslinjer for å avdekke og handle ved mistanke om seksuelle overgrep Habiliteringstjenestens prosedyrer ved overgrep Wenche Fjeld Hensikt og omfang Rutiner for avdekking og håndtering av seksuelle

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege

FØRERKORT DIABETES MELLITUS. Eli Løkken ass. fylkeslege FØRERKORT DIABETES MELLITUS Eli Løkken ass. fylkeslege Disposisjon Dagens bestemmelser og dispensasjonspraksis Forslag til endringer gjeldende fra 01.01.16 Overgangsordninger Myndighetskrav Vegtrafikkloven

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo

SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning) Universitetet i Oslo Rett til ratt? Oslo 14. april 2015 10:15-10:40 Psykisk syk bak rattet Hva gjøres innen psykisk helsevern for å hindre at alvorlig syke kjører bil? Jørgen G. Bramness SERAF (Senter for rus og avhengighetsforskning)

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Grete Mork Virksomhetens adresse: Vekanvegen 2B, 3840 Seljord Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 06.03.13 Kontaktperson

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 26.3.2015 Nr. 18/507 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF 2015/EØS/18/52 av 25. august 2009 om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med under

Detaljer

Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO

Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Saksbehandler: ANMAR Vår ref.: 10/793 Dato: 31.03.2011 Utkast til forslag til endringer i forskrift av 21. desember

Detaljer

Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Revurdering og erstatning av utlån

Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms. Revurdering og erstatning av utlån Ronny Bratten, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Revurdering og erstatning av utlån Utgangspunkt Bekymringsmelding/varsling: Pårørende Kommunalt ansatte Politi Naboer NAV Hjelpemiddelsentral Andre NAV, 23.04.2014

Detaljer

Øyesykdommer- en hefteserie. Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon

Øyesykdommer- en hefteserie. Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Øyesykdommer- en hefteserie Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Normalt syn: Her er en trapp, sett med friske øyne. Øyesykdommen grønn

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte. Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Marit Stene Severinsen 827665 (2016_00215) Vår dato: 13.4.2016 Høringssvar:

Detaljer

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning

Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Legens juridiske ansvar håndtering når feil skjer ved bruk av legemidler uten eller utenfor godkjenning Vårseminaret 2015: Legemidler til barn Seksjonssjef / advokat Aadel Heilemann, Avdeling for jus og

Detaljer

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene:

Legemiddelbruk. Bare en liten pille? Legemiddelbruk hos eldre. Legemiddelbruk. Effekter av legemidler hos eldre: Egen opplevelse av legemidlene: Bare en liten pille? En undersøkelse om eldres egne opplevelser av hverdagen med legemidler Molde, 10.5.2010 Lars André Olsen Legemiddelbruk Antall faste legemidler per døgn 4 legemidler per døgn 2 personer

Detaljer

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS

VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VARILUX FITTING GUIDE VELLYKKET TILPASNING AV VARILUX BRILLEGLASS VELKOMMEN Det er med glede vi presentere denne håndboken som skisserer grunnleggende regler for vellykket tilpasning av progressive brilleglass.

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi.

Strategi nr 1: Journalføring må. skje i henhold til lover og regler. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi. Journalføring ved Institutt for Klinisk Odontologi 6 semester Asbjørn Jokstad Institutt for klinisk odontologi Universitetet i Oslo Strategi nr 1: Journalføring må skje i henhold til lover og regler Strategi

Detaljer

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams

Rus og førerkort - helsekrav. Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Rus og førerkort - helsekrav Rusfaglig forum og nettverk for psykisk helsearbeid Britannia hotell 21.11.2013 Ass.fylkeslege Inger Williams Forskriftens krav Alle klasser: Vedlegg 1 2 nr. 5 jf. 3 og 4:

Detaljer

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. Er det noen som har sett brillene mine? Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.6 2004 Hver dag spør tusenvis av nordmenn seg: Er det noen som har sett brillene mine? For alle har vi vel opplevd det; det ene øyeblikket sitter

Detaljer

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014

Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven. Turnuslegekurs 09.04.2014 Forsvarlighetskravet i helsepersonelloven Turnuslegekurs 09.04.2014 Helsepersonelloven - formål Bidra til sikkerhet for pasienter Bidra til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten Danne grunnlaget for befolkningens

Detaljer

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger

Informasjon til tannleger og leger om utprøvende behandling ved mistanke om bivirkninger fra amalgamfyllinger besøksadresse Årstadveien 19, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 62 71 telefaks +47 55 58 98 62 web uni.no/helse/bivirkningsgruppen epost bivirkningsgruppen@uni.no organisasjonsnummer

Detaljer

En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær)

En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær) Øyesykdommer- en hefteserie En orientering om folkesykdommen katarakt (grå stær) Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Skarpt syn: Slik ser barna ut med friske øyne og klar øyelinse. Grå stær

Detaljer

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav

Høringsuttalelse - endring av førerkortforskriftens helsekrav Sosial- og helseavdelingen Statens vegvesen, Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/153083-001 Sak nr. 2014/5308 / FMAASTO 23.02.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar

Pårørendeinvolvering. Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Pårørendeinvolvering i helsetjenesten pårørendes rettigheter og helsepersonellets ansvar Molde, Rica Seilet Hotell den 16.mars 2010 Alice Kjellevold Pårørendeinvolvering Pårørende gis generell informasjon

Detaljer

Hva styrer innholdet og omfanget av praksisstudiene i dag, og hvilket handlingsrom har vi til å foreslå endringer?

Hva styrer innholdet og omfanget av praksisstudiene i dag, og hvilket handlingsrom har vi til å foreslå endringer? Hva styrer innholdet og omfanget av praksisstudiene i dag, og hvilket handlingsrom har vi til å foreslå endringer? Om styringsmekanismer i både UH-sektor og tjenester. Oppstartskonferanse for arbeidsgrupper

Detaljer

DME (diabetisk makulaødem)

DME (diabetisk makulaødem) DME (diabetisk makulaødem) En brosjyre om diabetesrelatert synstap For mange mennesker er For mange mennesker er synet den viktigste sansen, synet den viktigste sansen, mer verdsatt enn både mer verdsatt

Detaljer

Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Helsekontroll etter eksponering for ioniserende stråling Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for, med kontor i Trondheim Organisert

Detaljer

Brosjyre for ofte stilte spørsmål

Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol Helsepersonell Brosjyre for ofte stilte spørsmål Aripiprazol er indisert for inntil 12 ukers behandling av moderate til alvorlige maniske episoder hos ungdom med bipolar I lidelse i aldersgruppen

Detaljer

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A

Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Bergen kommune Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A Prosedyre for Gullstøltunet sykehjem Internkontroll Gullstøltunet

Detaljer

Prioriteringsveileder nevrokirurgi

Prioriteringsveileder nevrokirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder nevrokirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift

Detaljer

Aniridi - spørsmål og svar

Aniridi - spørsmål og svar 1 Aniridi - spørsmål og svar fra 1st European Conference on Aniridia 8.-10. juni 2012 i Oslo Sommeren 2012 ble den første europeiske kongressen om aniridi arrangert i Oslo. Her finner du et utvalg spørsmål

Detaljer

Læringsmål og læringsutbytte i 8.semester (2012)

Læringsmål og læringsutbytte i 8.semester (2012) Læringsmål og læringsutbytte i 8.semester (2012) I 8. semester inngår fagene psykiatri (voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri) og øyesykdommer foruten farmakologi, anatomi, nevrobiologi, patologi

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 014 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR MEDISINSKFAGLIG BEREDSKAP VED AKTIVITETER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL Original versjon Nr.: 014 Etablert: 07.10.93 Revisjon nr: 4 Rev. dato: 05.03.2012

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Rapport fra tilsyn med avtalespesialister 2013 Spesialist i øyesykdommer Kirsti Grødum Virksomhetens adresse: Kirkebakken. 13, 3921 Porsgrunn Tidsrom for tilsynet: 16.10.12 31.01.13

Detaljer

Bruk av. En veiledning for helsepersonell

Bruk av. En veiledning for helsepersonell Bruk av En veiledning for helsepersonell Når Kineret blir forskrevet for cryopyrinassosierte periodiske syndromer (CAPS), vennligst kommuniser informasjonen som er fremlagt i dette heftet til pasienten/omsorgspersonen

Detaljer

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A

Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A Tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal - rutiner knyttet til bruk av tvungen helsehjelp i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kap 4 A 1. INNLEDNING Enkelte pasienter er ikke i stand til å vurdere

Detaljer

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til:

Dato: 22.10.2014. Saksnr.: 2014/6628. Gjelder til: 31.12.2019. Opphever: Referanse til: Rundskriv - Serie V Mottakere av rundskrivet: (sett kryss) Nr.: RSV 12-2014 Sdir : A: U: P: OFF: Hov: Andre: Sjøfartsdirektoratet 16 spesielt bemyndigete arbeidskontorer Utvalgte utenriksstasjoner Produsenter

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Helsepersonell YERVOY. Brosjyre med. Viktig. ofte stilte. sikkerhetsinformasjon for helsepersonell. spørsmål

Helsepersonell YERVOY. Brosjyre med. Viktig. ofte stilte. sikkerhetsinformasjon for helsepersonell. spørsmål Helsepersonell YERVOY Brosjyre med Viktig ofte stilte spørsmål TM sikkerhetsinformasjon for helsepersonell Yervoy er under særlig overvåking for raskt å kunne identifisere ny bivirkningsinformasjon. Helsepersonell

Detaljer

Behandlingsmålet er å senke øyetrykket tilstrekkelig til å unngå synsfeltskader eller progresjon av slike skader.

Behandlingsmålet er å senke øyetrykket tilstrekkelig til å unngå synsfeltskader eller progresjon av slike skader. Refusjonsrapport Azarga til behandling av glaukom 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for Azarga (brinzolamid og timolol) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning

Detaljer

Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)?

Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)? Har noen av dine nære slektninger glaukom (grønn stær)? Eller er du i tvil? www.glaukomforeningen.no Innhold Hvem bør være oppmerksom på glaukom (grønn stær)?... 3 Hva er glaukom?... 4 Ta vare på synet

Detaljer

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn

Når det går galt. Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013. seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn Når det går galt Åpen dag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell 7. juni 2013 seniorrådgiver Vivi Opdal Statens helsetilsyn 1 Statens helsetilsyn har overordnet faglig tilsyn med: helsetjenesten

Detaljer