Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan Hattehøla SFO"

Transkript

1 Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I

2 INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i klasse og for funksjonshemmede barn i klasse. Skolefritidsordningene skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utganspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Det utarbeides lokale årsplaner i den enkelte SFO ( Fra Vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Fredrikstad ) Hva skal da SFO være? Skolefritidsordningen er et tjenestetilbud innenfor skolens virksomhet, men skal likevel være noe helt annet enn det vi forbinder med tradisjonell skole. SFO skal bidra til et godt heldagstilbud for barn fra 1. til 4. klasse gjennom et nært samarbeid med skolen, foreldre, kultur og fritidstiltak i nærmiljøet. På skolefritidsordningen skal vi tilrettelegge for lek og aktiviteter som utfordrer og stimulerer barnas utvikling både i fri lek og under pedagogisk ledelse. Vi skal også hjelpe barna til å ta ansvar for egen fritid gjennom å være der for dem. Vi skal være tilstede for barna når de har behov for å snakke, få støtte, hjelp eller bare være sammen. Vi vil jobbe med å utvikkle barnas evne til samarbeid og evne til å ta ansvar. Barna har behov for lek etter en anstrengende voksenstyrt hverdag. SFO skal være så strukturert at man kjenner igjen en dagsrytme, og så fritt at man føler man har fri. SFO er ikke skole. SFO på sitt beste er det levende livet. Her og nå! På barnas premisser. Det er tross alt deres fritid! Vårt eget Grunnsyn: Her på Hattehøla SFO legger vi vekt på å tillrettelegge og stimulere barnas lek og sosiale samhandling. Vi vil prøve å gi barna ansvarsfølelse ovenfor seg selv, andre og miljøet rundt seg. Regler,grensesetting og god oppførsel i alle sammenhenger blir derfor viktige ingredienser hos oss. Vi er et frivillig tilbud til det enkelte barn, hvor omsorg og tilsyn står sentralt. Målet er å gi barna en trygg og meingsfyllt fritid, både før og etter skoletid. Her på SFO skal barna ha rik anledning til lek, egneaktiviteter og arbeide under pedagogisk ledelse som utfordrer og stimulerer både nysgjerrigheten og barnas kompetanse. Dette skaper forhåpetligvis en grei balanse mellom mestring og øvelse for ny læring. Barna har for det meste mulighet å velge mellom fri lek og organiserte aktiviteter Hos oss ønsker vi et fargerikt miljø som gjenspeiler det virkelige livet, her og nå! II

3 Velkommen Velkommen til et nytt SFO år sammen med oss på Hattehøla! Vår virksomhetsplan er en grovskisse på vårt arbeid i året som kommer. Det er også et arbeidsredskap for personalet. Virksomhetsplanen er skapt ut fra de rammer og forutsetninger vi har på SFO. (Personaltetthet, økonomi, samarbeid m. skolen, dere foreldre og eksterne samarbeidspartnere.) I dette skoleåret har vi også lagt stor vekt på å jobbe med voksenrollen og matsituasjonen etter de tilbakemeldingene vi fikk fra brukerundersøkelsen vi hadde i løpet av våren Vi har etter beste evne prøvd å finne en organisering som gjenspeiler dere foreldres ønsker om hva SFO skal være for deres barn. Noe i årsplanen forandrer seg hvert år, og noe ligger fast fra år til år. Når vi senere planlegger aktiviteter for og med barna, må vi ta hensyn til gruppas alder og kjønn. Vi må også se på barnas behov for støtte, tilvekst og deres utvikling. Fremfor alt må vi prøve å ta vare på barn og voksnes interesser og skape en grei balanse mellom pedagogisk tilrettelagte tilbud og fri lek. Presentasjon av oss på SFO: 1. klasse: 22 barn 2. klasse: 31 barn 3. klasse: 22 barn 4. klasse: 7 barn Personalet: Ulrika Söderholm Berit R. Andersen (2. klasse) Britt Hultman (1. klasse) Evy Kristiansen (2. klasse) Else - Jorun Pedersen (1. klasse) Irene Ziener ( 3 & 4. klasse) Daglig leder SFO III

4 Hege Nyhus (3 & 4. klasse) I året Satsningsområder satsningsområder fra tidligere år. Nytt for i år er satsningsområdet voksenrollen. som kommer har vi valgt å fortsette å fokusere på tre o Ikke Mobb Kameraten Min / Å ha en venn (fast satsningsområde på Rekustad skole) o Fysisk Utfoldelse o Kosthold o Voksenrollen (Nytt for i år) Ikke mobb kameraten min Dette satsningsområdet ligger fast i vårt arbeid fra år til år. Her følger vi skolens handlingsplan. Vi på SFO har satt opp noen forebyggende tiltak mot mobbing: o Vi har samlinger i de forskjellige aldersgruppene. Her kan barna ta opp ting som har skjedd i løpet av dagen og hvis det er noe som vi kan gripe fatt i sammen. o Tett kontakt med hjemmene når eventuelle konflikter oppstår o Faste regler som gjelder både på SFO og skolen o Foreldremøter hvor dette kan bli tema o Synlige voksne som deltar aktivt i barnas aktiviteter o Vi bestreber oss på å ta opp kontroverser før det har blitt en konflikt o Samarbeid m. skolen rundt enkelt bar, og felles personalmøter i kollegiet rundt barn. o Nulltoleranse mot mobbing, stygg munnbruk og negativ oppførsel. Hvis vi allikevel skulle avdekke en mobbesituasjon, tilpasser vi prosedyren i den enkelte sak. I et slikt tilfelle kobler vi inn berørte parter så som barna, dere foreldre, personalet på SFO og eventuelt lærer hvis det skulle vise seg at mobbingen også foregår på skolen. I visse tilfeller kan det være nødvendig å samarbeide med sosiallærer og rektor. Fysisk utfoldelse I tråd med kunnskapsløftet der man legger stor vekt på fysisk utfoldelse vil vi på Hattehøla si at dette er et av våre største satsningsområder. Rørelsekultur i form av leik, idrett, dans og friluftsliv er ein del av den felles danninga og identitetsskapinga i samfunnet. Det er difor viktig å gje barn og unge føresetnader IV

5 for å vere med og utvikle ferdigheiter i idrett og andre aktivitetar i rørelsekulturen, og for å ferdast og opphalde seg i naturen. Fysisk aktivitet, som tidlegare høyrede kvardagslivet til, må ein no meir aktivt leggje til rette for og utvikle i allsidige rørslemiljø. (Kunnskaplsløftet s.133) Her på SFO er vi opptatt av å kunne tilby varierte fysiske aktiviteter slik at alle kan finne noe de synes er gøy og utfodrende. Faste aktiviteter innenfor satsningsområdet vårt er: 1. Skogstur minst en gang i uken. Hattelabben eller skogstur i ulendt terreng. 2. Rolvsøyhallen en gang i uken, vi utfolder oss med forskjellige aktiviteter 3. Utelek i skolegården. Hoppe tau, paradis, klatre, balleker, innebandy, sykling osv. 4. Konstruksjonslek, nabbing, håndarbeid av forskjellige slag for å fremme finmotorikk 5. Vi deltar i årshjulet for SFO der fysisk aktivitet står i sentrum. Kosthold Mat og måltidet er viktig for den fysiske og psykiske helsen til barnet. Det har også stor innvirking på det sosiale velværet. Vi på SFO er opptatt av å kunne tilby et variert og sundt kosthold til barna. Maten blir laget for barna, men også av barna når tiden tillater det. Nytt for i år er at vi serverer to varme måltider i uken. På mandager er det forskjellige retter som tilbys, og fredag er suppe dag. Hver onsdag har vi sunne kornblandninger og grøt på menyen. Barna får frukt og grønnsaker hver dag. Dere kan følge dagens meny på vår tavle i gangen. PÅ SFO: o Koser vi oss med god mat som er sunn og variert o Prøver vi ut ny mat gjennom å smake på det som blir servert. Liker vi ikke, kan vi få noe annet. o Skal det være forskjell på hverdag og fest. Når vi har fest kan vi skeie ut litt o Snakker vi med barna om sunn og usunn mat o Spiser vi frukt hver dag o Drikker vi vann når vi er tørste I høst skal vi ha mat og bakegrupper. Der vil de barna som har lyst, få delta etter tur. I våre grupper legger vi vekt på at barna skal lære seg å smake på ulik mat og samarbeide om å lage maten. Vi vil også ta opp temaer som viktigheten av god hygiene ved matlaging, godt bordskikk og forskjellen på sunne og usunne råvarer. Å lage mat til andre er uttrykk for omsorg, vennskap og gjestfridom. Faget mat og helse er ein viktig arena for smarbeid og utvikling av sosial kompetanse hos elevane. V

6 Praktisk skapande arbeid, der ein legg vekt på ferdigheiter, utprøving og kreativitet er sentralt. (Kunnskapsløftet s. 127) Voksenrollen I brukerundersøkelsen fra i våres kunne vi utlese at vi i personalet hadde et forbedrings potensiale i forhold til hvordan vi møter dere foreldre og barna deres om morgenen og ettermiddagen. Dette vil vi selvfølgelig gjøre noe med. Fra i år har vi valgt å ha voksenrollen som satsningsområde her på SFO. Her på SFO skal dere foreldre kunne forvente: o At vi tar barna på alvor, viser intresse, forståelse og omsorg o At vi overholder tausthetsplikten o At barna opplever trygghet og trivsel i samvær med de andre barna og voksne i SFO o At vi gir tilbakemelding og informasjon om forhold som angår barnet o At vi følger opp de avtaler som er gjort med foreldre o At vi er vår voksenrolle bevisst o At vi gir ut informasjon om aktiviteter, ferier ol i god tid o At vi gir gode vilkår for barnas lek og egenaktivitet o At vi er blide og hyggelige o At vi er tilgjenglige for diskusjon om forhold som vedrører barnet. Vi i personalet tar opp disse punktene jevnlig til evaluering for å kavalitetssikre jobben vår. Vi benytter oss av veiledning som redskap inimellom for å sette temaet i fokus. Foreldresamarbeid Foreldre og foresatte er våre viktigeste samarbeidspartnere. Det er viktig for oss at vi har et godt og nært samarbeid, som er basert på gjensidig tilit. I vår tidligere nevnte brukerundersøkelse gjorde vi noen funn som tilsier at foreldre inimellom har gått glipp av informasjon fra oss og som gjør det vanskelig å samarbeide godt runt barna. Derfor har vi noen punkter som vi anser som ytterst viktige for å kunne gjøre samarbeidet optimalt rundt barna våre Forventninger til foreldre / foresatte: At dere følger aktivt med på hvordan deres barn opplever det å vøre på SFO At dere gir oss beskjed om forhold som har betydning for barnets opphold og trivsel på SFO og oppdaterer oss med ev. nye telefonnummer At dere leser informasjon og følger opp aktivteter og avtaler med SFO At dere leverer påmeldinger og tilbakemeldinger til SFO innen fristens utløp At dere gir oss ris og ros direkte for at vi skal kunne gjøre en god jobb At dere merker barnas tøy og ser etter at de har innesko og skift i garderoben sin. VI

7 En dag på SFO: Utetiden: I utetiden må alle ut! Derfor må alle ha klær til all slags vær. Hvis barna ikke er friske nok til å delta i uteleken må de være hjemme. Gjennom å være ute får barna fysiske utfordringer, de får bruke kroppen og gjennom mestring kommer mye glede og selvtillit. Vi vil prøve å gi barna et positivt forhold til å være ute og til naturen. Vi vil ta vare på de fine opplevelsene dette kan gi oss sammen og gjennom dette skape et felles grunnlag for vennskap mellom barna. Vi går på turer for å bli kjent med nærmiljøet, lære oss å være ute i all slags vær og fordi det er gøy! Måltider: Vi spiser fra ca kl til ca. kl På Hattehøla serverer vi på tirsdager og torsdager brød og knekkebrød med masse forskjellige pålegg. Sukkerholdig pålegg er ikke lov med unntak av syltetøy som serveres innimellom. Vi tilbyr også gryn og grøt som et alternativ på onsdager. Da får barna velge mellom havregryn, forskjellige korn-/musliblandniger og grøt. Til hvert måltid serveres grønnsaker som agurk, paprika og tomater. Hver dag har vi også fersk frukt. På mandager serverer vi et enkelt varmt måltid og på fredager har vi forskjellige slags supper. Under spisingen legger vi vekt på å få en god atmosfære hvor det er viktig med god bordskikk. Hvert barn har ansvar for å rydde sin kopp, asjett samt bestikk. Innimellom spiser vi maten vår ute. Frokost: De barna som skal spise frokost på SFO, må ha med seg egen matpakke. Dette gjelder også i ferier. Gi beskjed til personalet dersom ditt barn skal spise om morgenen, så skal vi minne barnet på å spise. Kostpengene inkluderer også drikke til frokost. De kan da få melk. Mat i ferier I skoleferiene er det lurt å sende med barna en ekstra matpakke, som kan spises på ettermiddagen. Vi spiser ca.12.00, og da blir det lenge uten mat for de barna som er hele dagen på SFO Aktiviteter: Vi planlegger aktiviteter grupper sammen med lydhøre på hva barna ut fra våre satsningsområder. Barna er oppdelt i noen voksne. Her går vi etter barnas interesser og er ønsker å fokusere på. Vi prøver å øke barnas VII

8 gruppefølelse og selvtillit. Barna får lov til å prøve seg på ulike områder og med ulike materialer. Foreldre får utdelt en månedsplan hvor de kan følge med på ting som skjer. Lekser: Er forbeholdt klasse. Barn i 3. og 4. klasse kan gjøre lekser på SFO. På Rekustad skole har kollegiet sammen bestemt at vi vil at de yngre barna skal få etablert gode leksevaner i hjemmet før de eventuelt begynner å gjøre dem på SFO, men det er foreldrenes ansvar at leksene blir gjort. Vi kan legge til rette for et sted der dette kan gjøres. Vi sørger også for arbeidsro mens dette pågår, men har ingen mulighet til å ta leselekser sammen med det enkelte barn eller rette det de har gjort.. Praktiske opplysninger: Åpningstid: SFO har åpent fra kl Vanlige skoledager kl og el Personalet slutter på arbeid kl Dette innebærer at alle barn må være hentet,og ha forlatt SFO sine lokaler innen dette klokkeslettet. Ved for sen henting påregnes det 150,- i gebyr pr. påbegynt halvtime (jf. Kommunale vedtekter) Bursdager: Siste fredagen i hver måned har vi en enkel bursdagsfeiring på SFO for de som har hatt bursdagen sin i måneden som har gått. Vi synger bursdagssangen, spiser noe godt (fruktsalat, smothie el.). Kjøp av ekstra dager: For barn med deltidsplass, gis det tilbud om å kjøpe ekstra oppholdstid / dager i ferier. Dette må avklares på forhånd. Ettermiddagsplasser kan disponere plassen 6.5 timer i ferier. Dagsatsen for dette er satt til: Morgen plass : ,- kr Ettermiddagsplass : ,- kr Hel plass : ,- kr Samarbeid m. skolen: SFO og skolen har faste møter hvor vi tar opp enkeltelever med behov for ekstra oppfølging eller praktisk planlegging av aktiviteter. Beskjeder: Barna får ikke lov til å gå fra SFO uten at vi har fått telefonisk eller skriftlig beskjed fra dere. Dette må avtales hjemme. Barn eller foreldre har ikke anledning til å bruke SFO sin telefon til dette. Hvis barna skal bli med hverandre hjem, må vi få beskjed fra VIII

9 begge. Hvis barna blir hentet av noen som ikke pleier å hente (mor, far eller søsken), må vi ha beskjed. Sykdom og fravær: Barn som er borte fra skolen på grunn av sykdom, kan ikke være på SFO. Dette gjelder også dersom sykdommen skulle inntreffe i skoletiden. Dersom barnet ikke er friskt nok til å delta i lek ute og inne, bør det holdes hjemme. Ring oss om dere er i tvil. Om barnet har en smittsom sykdom, må vi ha beskjed om dette! Vi skal også ha informasjon om allergier, evt. andre sykdommer, fast bruk av medisiner etc. Barn med smittsomme sykdommer/epidemier og /eller en generell dårlig allmentilstand kan ikke taes imot i skolefritidsordningen. -Brennkopper: Må tildekkes -Øyekatarr: Oppsøk lege for øyedråper/-salve. Barnet kan være på SFO dagen etter at behandlingen er igangsatt -Oppkast: Barnet holdes hjemme dersom det har kastet opp i løpet av natten eller samme morgen -Kraftig diaré: Barnet holdes hjemme Hodelus er ingen sykdom, men et tilbakevendende fenomen. Dersom barnet ditt får lus, skal du gi beskjed til SFO, skole eller helsesøster om dette. Du kan godt være anonym. Du skal også la barnet ditt gå igjennom en kur mot lus som kan kjøpes på apoteket. Skolen sender ut informasjon om lus når det er nødvendig. Når dere får beskjed om at det er lus, så vær nøye med å sjekke barnet ditt hver dag. Lusekam i vått hår er det beste middelet for å bli kvitt denne lille rakker`n. Skader: Uansett hvor stor/liten skaden er, melder vi fra til administrasjonen om hva som har skjedd. De fyller ut skademeldingsskjema, slik at skaden blir registrert. Dette er med tanke på eventuelle senskader. Vi vurderer fra tilfelle til tilfelle om det er nødvendig å ta øyeblikkelig kontakt med hjemmet. Er vi i tvil, tar vi kontakt og lar dere vurdere om barnet fortsatt skal være på SFO, eller om dere vil komme og hente. Dere vil alltid bli informert om hva som har skjedd. Enten pr. telefon eller når dere henter barnet. Er skaden så stor at det er behov for legebesøk, kontakter vi først dere, og så legen/legevakten/ tannlegen. Dere henter barnet og bringer det selv til lege/tannlege. IX

10 Bemerk følgende Si alltid ifra til en av SFO sine ansatte når du bringer / henter barnet. Gi alltid SFO direkte beskjed om sykdom eller annet fravær Barnas klær og eiendeler må merkes med barnets navn Det er foreldrenes/ de foresattes ansvar å sørge for at barna til enhver tid har med seg tilstrekkelig med skiftetøy og egnede klær i passende størrelse. Alle barn skal ha navnede innesko / tøfler på SFO Godteri / tyggegummi og annet snacks er ikke tillatt på SFO Barna får ikke lov å sykle til SFO før 4. klasse (skolens regler) Det er ikke lov å kjøre bil i skolegården Vi tar gjerne mot garnrester, blader osv. I ferier må barna være her før kl i tilfelle vi finner på noe Hvis dere skifter tlf. nummer eller adresse - husk å gi beskjed til SFO! Telefonnummer: SFO leder kontor ( ) e. post: Hattehøla SFO &4 Basen Sentralbord Skole X

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO. Vi håper det kan gi litt informasjon om hva som skjer hos oss. Dalgård skole SFO er

Detaljer

Årsplan for Skolefritidsordningen

Årsplan for Skolefritidsordningen Årsplan for Skolefritidsordningen Myrene Skole Porsgrunn Kommune 2015-16 1 INNLEDNING: En årsplan er: et arbeidsredskap for personalet et informasjonsredskap som presenterer arbeidet vårt for foreldrene,

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år

SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016. Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år SKOLEFRITIDSORDNING STRAUMSNES SKOLE 2015 / 2016 Et omsorgs fritidstilbud for barn i alderen 6 10 år FORMÅL Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som skal dekke barnets behov for :. Tilsyn

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016

Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Frydenlund sfo SFO- året 2015-2016 Kjære foreldre/foresatte! Juli 2015 Ditt barn går eller skal begynne ved Frydenlund-SFO, for første gang. Dette er særlig en overgang for de som kommer fra barnehagen,

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

I tillegg har vi i perioder elever utplassert fra vdg skole og andre fra Nav.

I tillegg har vi i perioder elever utplassert fra vdg skole og andre fra Nav. 1. PRESENTASJON AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED DOKKA BARNESKOLE I 1990 ble det startet skolefritidsordning ved Dokka barneskole. Det er Nordre land kommune som er eier av SFO i kommunen. SFO blir drevet

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim

INFORMASJON SKOLESTARTERE /6-17. Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim INFORMASJON SKOLESTARTERE 2017 14/6-17 Gi meg en sjanse til å skinne Kvalitetsutvikling i SFO Trondheim Hentet fra Kvalitetsmelding for SFO Etter en lang skoledag skal SFO ivareta barnas behov for frilek,

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1.

Vi kan beskrive vår SFO slik: SFO = sosialisering frihet omsorg. Per i dag består barnegruppen av 36 barn, fordelt slik: 1. Solbakken barneskole har 100 elever. Solbakken SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud og er en del av skolens virksomhet. Skolen og SFO har et tett samarbeid og bidrar til et heldags tilbud for

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER!

VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! VELKOMMEN TIL SFO VED VÅRTUN KRISTNE OPPVEKSTSENTER! Vårtun Kristne Oppvekstsenter SFO er en skolefritidsordning med masse trivsel! Her starter vi ettermiddagen med å spise matpakke og frukt. Etter maten

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017

MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 MALMHEIM SFO. Skoleåret 2016/2017 1 INNHOLD: SFO s historie. s. 3 Åpningstider, tlf.nummer, personalgruppe.s. 4 Mål, praktiske opplysninger.s. 5 Personalarbeid...s. 6 Foreldresamarbeid s. 7 Ordensregler,

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT

SFO. Mogreina Skole SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015. HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT HUSK! * klær til forskjellig vær * passende skotøy * skiftetøy MAT SFO-NYTT SKOLEÅRET 2014/2015 Barn som ikke har spist frokost kan spise medbrakt på SFO før kl. 08:00. Alt tøy MÅ merkes med barnets navn!

Detaljer

VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO

VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO Tider: 06.30 SFO ÅPNER 06.45-07.40 FROKOST 08.00-08.30 UTETID 13.45-15.00 MÅLTID 13.45-15.30 GRUPPEAKTIVITETER 17.00 SFO STENGER Vi på SFO er opptatt av at barna skal få tid

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR SFO DAVANGER SKOLE 2013/2014 Askøy kommune 1 Velkommen til SFO! Skolefritidsordningen ved Davanger skole drives etter vedtekter fastsatt i Askøy kommune, gjeldende fra 1.8.2007. Rektor har

Detaljer

ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016

ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016 ÅRSPLAN BØRSA SFO 2015/2016 INNLEDNING: Definisjon: Opplæringslovens 13.7 sier: Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-til 4.-klassetrinn og for barn med særskilte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

SPJELKAVIK BARNESKOLE

SPJELKAVIK BARNESKOLE ÅRSPLAN FOR SPJELKAVIK BARNESKOLE S F O 2012 2013 Innhold INNLEDNING... 3 INNHOLD i SFO... 4 Omsorg og oppdragelse... 4 Lek... 4 Læring... 5 Sosial kompetanse og språklig kompetanse... 5 Barns medvirkning

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole 2013/2014 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på

Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på Velkommen! Årsplanen er retningsgivende for personalet på SFO. Årsplanen skal gi informasjon om den daglige driften og satsningsområder. S FO har en del om morgenen fra 07.15 til 08.15. Tiden vil da være

Detaljer

INFORMASJON OM AMBJØRNRØD SKOLEFRITIDSORDNING 2016/2017

INFORMASJON OM AMBJØRNRØD SKOLEFRITIDSORDNING 2016/2017 INFORMASJON OM AMBJØRNRØD SKOLEFRITIDSORDNING 2016/2017 Velkommen til Ambjørnrød skolefritidsordning Informasjon om SFO på Ambjørnrød skole Skolefritidsordningen drives i skolens lokaler og den drives

Detaljer

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn.

SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. HVOR HOLDER SFO TIL? SFO holder til på den gule basen. Der har vi egen SFO base pluss at vi kan benytte oss av fellesarealene for 1-3.trinn. Vi har også tilgang til naturfagrommet, kunst og håndverksrommet,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE 1. Bakgrunn for planen Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO ordinære trinn. Vi håper det kan være til hjelp og gi litt informasjon om hva som skjer

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013

VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VELKOMMEN TIL SKATVAL SFO INFORMASJONSAVIS FOR SKOLEÅRET 2012 / 2013 VI ØNSKER VELKOMMEN Vi vil med dette ønske alle barn og foreldre velkommen til Skatval SFO. Denne informasjonsavisa vil gi dere en del

Detaljer

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015

TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 TRØMBORG SFO ÅRSINFORMASJON 2014/2015 Årsinfo 2014 /2015 for foresatte ved Trømborg SFO ELEVSYN VED TRØMBORG SKOLE / SFO Alle elever er unike med sine evner og forutsetninger. Alle elever er likeverdige

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider:

Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer. Åpningstider: Skarpnes SFO Henning 7711 Steinkjer Åpningstider: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag: 07.30-09.00 Mandag, tirsdag og fredag 13.30-16.30 Torsdag 14.30-16.30 Onsdag 12.40-16.30 Telefon: SFO/skole:

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Velkommen til SFO ved Nes barneskole

Velkommen til SFO ved Nes barneskole Velkommen til SFO ved Nes barneskole 2015/2016 1 Litt om SFO: I dette heftet har vi samlet litt informasjon som det kan være greit å vite. Søknadsskjema for SFO finnes på kommunens hjemmesider, www.nes-bu.kommune.no.

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Slettebakken skolefritidsordning

Slettebakken skolefritidsordning Slettebakken skolefritidsordning Innhold 2015/2016 Hva er en skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 Skolefritidsordningen Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009

VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 Austmarka barne- og ungdoms skole 2224 A u s tm arka VELKOMMEN TIL SFO INFORMASJON 2008/2009 INNHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til SFO side 3 Praktiske opplysninger side 4 Vedtekter side 6 Dagsrytmen side

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO

VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO VIRKSOMHETSPLAN 2011/2012 STANGE SKOLE SFO ÅRSPLAN FOR STANGE SKOLE SFO 2011/2012 Vi ønsker barn og voksne velkommen til vår SFO! Vår visjon er SFO skal være et godt og trygt sted å være for både små og

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO.

Skolens ordens- og oppførselsreglement gjelder også for SFO. VELKOMMEN TIL OSS! Velkommen til oss som foresatte på Tregården SFO. Vi gleder oss til å samarbeide med dere i året som kommer, og jobbe med å skape en god hverdag for elevene som har SFO plass. SFO er

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO

VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO VELKOMMEN TIL TORDENSKJOLDSGATE SFO SKOLEÅRET 2014 / 2015 Telefon 38 00 60 54 www.minskole.no/todda TORDENSKJOLDSGATE SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) Tordenskjoldsgate skolefritidsordning er et frivillig omsorgs-

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014

Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Informasjon og Årsplan for Reipå skole SFO 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse s.2 Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.5 Dagsrytmen i

Detaljer

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45

Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Info-hefte SFO Saksvik skole 2014-2015 Magnus Barfots vei 16 C 7562 Saksvik Telefon: 73 97 32 50 Åpningstid: 07.00-16.45 Velkommen Kjære foreldre og foresatte til barn ved Saksvik skole Vi ønsker dere

Detaljer

ÅRSPLAN SFO 2014-2015

ÅRSPLAN SFO 2014-2015 ÅRSPLAN SFO 2014-2015 INNLEDNING Årlivoll skole har omtrent 200 elever. Som en del av skolens virksomhet har vi SFO, et frivillig omsorgs og fritidstilbud. Vi holder til i de samme rommene som 1. klasse,

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

FORELDREMØTE

FORELDREMØTE FORELDREMØTE 26.09.17 Legger ut PowerPointen fra foreldremøtet. Kommentarer: SFO leder snakket om hvor viktig leken er for barnas læring. Se gjerne plakat som henger ved døra til SFO. Det ble bestemt ved

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO

VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO VELKOMMEN TIL SKJOLD SKOLE SFO skoleåret 2012/13 SFO er et fritidstilbud før og etter skoletid for barn på 1.- 4.trinn, samt barn med spesielle behov på 5-7.trinn. Åpningstiden vår er fra 07.15-16.30.

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN V/ VENN OPPVEKSTSENTER 2012-2013 HVA SKOLEFRITIDSORDNINGEN TILBYR Definisjon Opplæringslovens 13.7 sier flg: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og

Detaljer

Informasjon til foreldre. svensedammen

Informasjon til foreldre. svensedammen Informasjon til foreldre svensedammen BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne SVENSEDAMMEN

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Personalet. Definisjon og formål

Personalet. Definisjon og formål SFO VISJON Vi ansatte på SFO skal møte barna med godt humør. Barna skal oppleve oss som imøtekommende, trygge og forutsigbare voksne som er der for dem. Barna skal oppleve en trygg, hyggelig og harmonisk

Detaljer

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen

Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten er velkommen Velkommen til oppstart på Bispehaugen SFO 1.trinn høsten 2017. er velkommen Vi gleder oss til å møte 30 nye barn som skal starte på Bispehaugen SFO fra 1. august 2017. Totalt er det pr. i dag 37 elever

Detaljer

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2012-13 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO

VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO VELKOMMEN TIL ASKIMBYEN SFO SKOLEÅRET 17/18 Administrasjon: Rektor: Tone Kjenæs Avdelingsledere i skolen: Kari Weel Fransson og Elisabeth Key Kristiansen Avdelingsleder SFO: Anna Ratajczyk anna.ratajczyk@askim.kommune.no

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016

Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 Velkommen til SFO på Aurvoll skole 2015-2016 1 Mål for SFO Skolefritidsordningen er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den ordinære skoledagen. SFO skal ivareta barnas behov for fritidsaktiviteter,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR ULSMÅG SKOLEFRITIDSORDNING 2015-2016 OVERORDNEDE FELLES MÅL FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I BERGEN KOMMUNE SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen SFO skal gi barna muligheter for

Detaljer

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084

ÅRSPLAN SKAUEN KRISTELIGE SKOLE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SFO MOBIL: 990 70 084 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN 2015-2016 SKAUEN KRISTELIGE SKOLE SFO MOBIL: 990 70 084 1 Velkommen til et nytt skoleår ved Skauen kristelige skole SFO! Vi gleder oss til et nytt SFO - år i Jon Alvssonsgate18.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 1.TRINN Saksliste: - presentasjon av lærere - rektor har ordet - helsesøster har ordet - informasjon fra SFO - generell informasjon, forventninger og rutiner - evt. - Vi deler

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO ordinære trinn. Vi håper det kan være til hjelp og gi litt informasjon om hva som skjer

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.

Informasjonshefte. Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen. Informasjonshefte Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Kontor 23039330 Askeladden 23039331 Arken 23039332 Maurtua

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015

Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015 Dagsrytme og rutiner ved Skjold SFO 2014 / 2015 -DAGSRYTME- 0715 - Åpner SFO 0815 - Friminutt (det er ikke lov å oppholde seg i gangene på dette tidspunktet) 0830 - Ringer det inn Når skolen er slutt starter

Detaljer

Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016

Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016 Beskrivelse av ordningen SFO Hokksund Barneskole skoleåret 2015-2016 Kommunestyret har vedtatt egne vedtekter for skolefritidsordningen i Øvre Eiker kommune. I disse vedtektene heter det at SFO skal være

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SFO YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

ÅRSPLAN FOR SFO YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR SFO YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Oppdatert 12.05.2017/ola INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL NASJONALT FORMÅL MED SFO LOKALT FORMÅL MED SFO 2. FORUTSETNINGER FOR ÅRETS PLAN PERSONALGRUPPAS SAMMENSETNING

Detaljer