Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsplan Hattehøla SFO"

Transkript

1 Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I

2 INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i klasse og for funksjonshemmede barn i klasse. Skolefritidsordningene skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utganspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. Det utarbeides lokale årsplaner i den enkelte SFO ( Fra Vedtekter for de kommunale skolefritidsordningene i Fredrikstad ) Hva skal da SFO være? Skolefritidsordningen er et tjenestetilbud innenfor skolens virksomhet, men skal likevel være noe helt annet enn det vi forbinder med tradisjonell skole. SFO skal bidra til et godt heldagstilbud for barn fra 1. til 4. klasse gjennom et nært samarbeid med skolen, foreldre, kultur og fritidstiltak i nærmiljøet. På skolefritidsordningen skal vi tilrettelegge for lek og aktiviteter som utfordrer og stimulerer barnas utvikling både i fri lek og under pedagogisk ledelse. Vi skal også hjelpe barna til å ta ansvar for egen fritid gjennom å være der for dem. Vi skal være tilstede for barna når de har behov for å snakke, få støtte, hjelp eller bare være sammen. Vi vil jobbe med å utvikkle barnas evne til samarbeid og evne til å ta ansvar. Barna har behov for lek etter en anstrengende voksenstyrt hverdag. SFO skal være så strukturert at man kjenner igjen en dagsrytme, og så fritt at man føler man har fri. SFO er ikke skole. SFO på sitt beste er det levende livet. Her og nå! På barnas premisser. Det er tross alt deres fritid! Vårt eget Grunnsyn: Her på Hattehøla SFO legger vi vekt på å tillrettelegge og stimulere barnas lek og sosiale samhandling. Vi vil prøve å gi barna ansvarsfølelse ovenfor seg selv, andre og miljøet rundt seg. Regler,grensesetting og god oppførsel i alle sammenhenger blir derfor viktige ingredienser hos oss. Vi er et frivillig tilbud til det enkelte barn, hvor omsorg og tilsyn står sentralt. Målet er å gi barna en trygg og meingsfyllt fritid, både før og etter skoletid. Her på SFO skal barna ha rik anledning til lek, egneaktiviteter og arbeide under pedagogisk ledelse som utfordrer og stimulerer både nysgjerrigheten og barnas kompetanse. Dette skaper forhåpetligvis en grei balanse mellom mestring og øvelse for ny læring. Barna har for det meste mulighet å velge mellom fri lek og organiserte aktiviteter Hos oss ønsker vi et fargerikt miljø som gjenspeiler det virkelige livet, her og nå! II

3 Velkommen Velkommen til et nytt SFO år sammen med oss på Hattehøla! Vår virksomhetsplan er en grovskisse på vårt arbeid i året som kommer. Det er også et arbeidsredskap for personalet. Virksomhetsplanen er skapt ut fra de rammer og forutsetninger vi har på SFO. (Personaltetthet, økonomi, samarbeid m. skolen, dere foreldre og eksterne samarbeidspartnere.) I dette skoleåret har vi også lagt stor vekt på å jobbe med voksenrollen og matsituasjonen etter de tilbakemeldingene vi fikk fra brukerundersøkelsen vi hadde i løpet av våren Vi har etter beste evne prøvd å finne en organisering som gjenspeiler dere foreldres ønsker om hva SFO skal være for deres barn. Noe i årsplanen forandrer seg hvert år, og noe ligger fast fra år til år. Når vi senere planlegger aktiviteter for og med barna, må vi ta hensyn til gruppas alder og kjønn. Vi må også se på barnas behov for støtte, tilvekst og deres utvikling. Fremfor alt må vi prøve å ta vare på barn og voksnes interesser og skape en grei balanse mellom pedagogisk tilrettelagte tilbud og fri lek. Presentasjon av oss på SFO: 1. klasse: 22 barn 2. klasse: 31 barn 3. klasse: 22 barn 4. klasse: 7 barn Personalet: Ulrika Söderholm Berit R. Andersen (2. klasse) Britt Hultman (1. klasse) Evy Kristiansen (2. klasse) Else - Jorun Pedersen (1. klasse) Irene Ziener ( 3 & 4. klasse) Daglig leder SFO III

4 Hege Nyhus (3 & 4. klasse) I året Satsningsområder satsningsområder fra tidligere år. Nytt for i år er satsningsområdet voksenrollen. som kommer har vi valgt å fortsette å fokusere på tre o Ikke Mobb Kameraten Min / Å ha en venn (fast satsningsområde på Rekustad skole) o Fysisk Utfoldelse o Kosthold o Voksenrollen (Nytt for i år) Ikke mobb kameraten min Dette satsningsområdet ligger fast i vårt arbeid fra år til år. Her følger vi skolens handlingsplan. Vi på SFO har satt opp noen forebyggende tiltak mot mobbing: o Vi har samlinger i de forskjellige aldersgruppene. Her kan barna ta opp ting som har skjedd i løpet av dagen og hvis det er noe som vi kan gripe fatt i sammen. o Tett kontakt med hjemmene når eventuelle konflikter oppstår o Faste regler som gjelder både på SFO og skolen o Foreldremøter hvor dette kan bli tema o Synlige voksne som deltar aktivt i barnas aktiviteter o Vi bestreber oss på å ta opp kontroverser før det har blitt en konflikt o Samarbeid m. skolen rundt enkelt bar, og felles personalmøter i kollegiet rundt barn. o Nulltoleranse mot mobbing, stygg munnbruk og negativ oppførsel. Hvis vi allikevel skulle avdekke en mobbesituasjon, tilpasser vi prosedyren i den enkelte sak. I et slikt tilfelle kobler vi inn berørte parter så som barna, dere foreldre, personalet på SFO og eventuelt lærer hvis det skulle vise seg at mobbingen også foregår på skolen. I visse tilfeller kan det være nødvendig å samarbeide med sosiallærer og rektor. Fysisk utfoldelse I tråd med kunnskapsløftet der man legger stor vekt på fysisk utfoldelse vil vi på Hattehøla si at dette er et av våre største satsningsområder. Rørelsekultur i form av leik, idrett, dans og friluftsliv er ein del av den felles danninga og identitetsskapinga i samfunnet. Det er difor viktig å gje barn og unge føresetnader IV

5 for å vere med og utvikle ferdigheiter i idrett og andre aktivitetar i rørelsekulturen, og for å ferdast og opphalde seg i naturen. Fysisk aktivitet, som tidlegare høyrede kvardagslivet til, må ein no meir aktivt leggje til rette for og utvikle i allsidige rørslemiljø. (Kunnskaplsløftet s.133) Her på SFO er vi opptatt av å kunne tilby varierte fysiske aktiviteter slik at alle kan finne noe de synes er gøy og utfodrende. Faste aktiviteter innenfor satsningsområdet vårt er: 1. Skogstur minst en gang i uken. Hattelabben eller skogstur i ulendt terreng. 2. Rolvsøyhallen en gang i uken, vi utfolder oss med forskjellige aktiviteter 3. Utelek i skolegården. Hoppe tau, paradis, klatre, balleker, innebandy, sykling osv. 4. Konstruksjonslek, nabbing, håndarbeid av forskjellige slag for å fremme finmotorikk 5. Vi deltar i årshjulet for SFO der fysisk aktivitet står i sentrum. Kosthold Mat og måltidet er viktig for den fysiske og psykiske helsen til barnet. Det har også stor innvirking på det sosiale velværet. Vi på SFO er opptatt av å kunne tilby et variert og sundt kosthold til barna. Maten blir laget for barna, men også av barna når tiden tillater det. Nytt for i år er at vi serverer to varme måltider i uken. På mandager er det forskjellige retter som tilbys, og fredag er suppe dag. Hver onsdag har vi sunne kornblandninger og grøt på menyen. Barna får frukt og grønnsaker hver dag. Dere kan følge dagens meny på vår tavle i gangen. PÅ SFO: o Koser vi oss med god mat som er sunn og variert o Prøver vi ut ny mat gjennom å smake på det som blir servert. Liker vi ikke, kan vi få noe annet. o Skal det være forskjell på hverdag og fest. Når vi har fest kan vi skeie ut litt o Snakker vi med barna om sunn og usunn mat o Spiser vi frukt hver dag o Drikker vi vann når vi er tørste I høst skal vi ha mat og bakegrupper. Der vil de barna som har lyst, få delta etter tur. I våre grupper legger vi vekt på at barna skal lære seg å smake på ulik mat og samarbeide om å lage maten. Vi vil også ta opp temaer som viktigheten av god hygiene ved matlaging, godt bordskikk og forskjellen på sunne og usunne råvarer. Å lage mat til andre er uttrykk for omsorg, vennskap og gjestfridom. Faget mat og helse er ein viktig arena for smarbeid og utvikling av sosial kompetanse hos elevane. V

6 Praktisk skapande arbeid, der ein legg vekt på ferdigheiter, utprøving og kreativitet er sentralt. (Kunnskapsløftet s. 127) Voksenrollen I brukerundersøkelsen fra i våres kunne vi utlese at vi i personalet hadde et forbedrings potensiale i forhold til hvordan vi møter dere foreldre og barna deres om morgenen og ettermiddagen. Dette vil vi selvfølgelig gjøre noe med. Fra i år har vi valgt å ha voksenrollen som satsningsområde her på SFO. Her på SFO skal dere foreldre kunne forvente: o At vi tar barna på alvor, viser intresse, forståelse og omsorg o At vi overholder tausthetsplikten o At barna opplever trygghet og trivsel i samvær med de andre barna og voksne i SFO o At vi gir tilbakemelding og informasjon om forhold som angår barnet o At vi følger opp de avtaler som er gjort med foreldre o At vi er vår voksenrolle bevisst o At vi gir ut informasjon om aktiviteter, ferier ol i god tid o At vi gir gode vilkår for barnas lek og egenaktivitet o At vi er blide og hyggelige o At vi er tilgjenglige for diskusjon om forhold som vedrører barnet. Vi i personalet tar opp disse punktene jevnlig til evaluering for å kavalitetssikre jobben vår. Vi benytter oss av veiledning som redskap inimellom for å sette temaet i fokus. Foreldresamarbeid Foreldre og foresatte er våre viktigeste samarbeidspartnere. Det er viktig for oss at vi har et godt og nært samarbeid, som er basert på gjensidig tilit. I vår tidligere nevnte brukerundersøkelse gjorde vi noen funn som tilsier at foreldre inimellom har gått glipp av informasjon fra oss og som gjør det vanskelig å samarbeide godt runt barna. Derfor har vi noen punkter som vi anser som ytterst viktige for å kunne gjøre samarbeidet optimalt rundt barna våre Forventninger til foreldre / foresatte: At dere følger aktivt med på hvordan deres barn opplever det å vøre på SFO At dere gir oss beskjed om forhold som har betydning for barnets opphold og trivsel på SFO og oppdaterer oss med ev. nye telefonnummer At dere leser informasjon og følger opp aktivteter og avtaler med SFO At dere leverer påmeldinger og tilbakemeldinger til SFO innen fristens utløp At dere gir oss ris og ros direkte for at vi skal kunne gjøre en god jobb At dere merker barnas tøy og ser etter at de har innesko og skift i garderoben sin. VI

7 En dag på SFO: Utetiden: I utetiden må alle ut! Derfor må alle ha klær til all slags vær. Hvis barna ikke er friske nok til å delta i uteleken må de være hjemme. Gjennom å være ute får barna fysiske utfordringer, de får bruke kroppen og gjennom mestring kommer mye glede og selvtillit. Vi vil prøve å gi barna et positivt forhold til å være ute og til naturen. Vi vil ta vare på de fine opplevelsene dette kan gi oss sammen og gjennom dette skape et felles grunnlag for vennskap mellom barna. Vi går på turer for å bli kjent med nærmiljøet, lære oss å være ute i all slags vær og fordi det er gøy! Måltider: Vi spiser fra ca kl til ca. kl På Hattehøla serverer vi på tirsdager og torsdager brød og knekkebrød med masse forskjellige pålegg. Sukkerholdig pålegg er ikke lov med unntak av syltetøy som serveres innimellom. Vi tilbyr også gryn og grøt som et alternativ på onsdager. Da får barna velge mellom havregryn, forskjellige korn-/musliblandniger og grøt. Til hvert måltid serveres grønnsaker som agurk, paprika og tomater. Hver dag har vi også fersk frukt. På mandager serverer vi et enkelt varmt måltid og på fredager har vi forskjellige slags supper. Under spisingen legger vi vekt på å få en god atmosfære hvor det er viktig med god bordskikk. Hvert barn har ansvar for å rydde sin kopp, asjett samt bestikk. Innimellom spiser vi maten vår ute. Frokost: De barna som skal spise frokost på SFO, må ha med seg egen matpakke. Dette gjelder også i ferier. Gi beskjed til personalet dersom ditt barn skal spise om morgenen, så skal vi minne barnet på å spise. Kostpengene inkluderer også drikke til frokost. De kan da få melk. Mat i ferier I skoleferiene er det lurt å sende med barna en ekstra matpakke, som kan spises på ettermiddagen. Vi spiser ca.12.00, og da blir det lenge uten mat for de barna som er hele dagen på SFO Aktiviteter: Vi planlegger aktiviteter grupper sammen med lydhøre på hva barna ut fra våre satsningsområder. Barna er oppdelt i noen voksne. Her går vi etter barnas interesser og er ønsker å fokusere på. Vi prøver å øke barnas VII

8 gruppefølelse og selvtillit. Barna får lov til å prøve seg på ulike områder og med ulike materialer. Foreldre får utdelt en månedsplan hvor de kan følge med på ting som skjer. Lekser: Er forbeholdt klasse. Barn i 3. og 4. klasse kan gjøre lekser på SFO. På Rekustad skole har kollegiet sammen bestemt at vi vil at de yngre barna skal få etablert gode leksevaner i hjemmet før de eventuelt begynner å gjøre dem på SFO, men det er foreldrenes ansvar at leksene blir gjort. Vi kan legge til rette for et sted der dette kan gjøres. Vi sørger også for arbeidsro mens dette pågår, men har ingen mulighet til å ta leselekser sammen med det enkelte barn eller rette det de har gjort.. Praktiske opplysninger: Åpningstid: SFO har åpent fra kl Vanlige skoledager kl og el Personalet slutter på arbeid kl Dette innebærer at alle barn må være hentet,og ha forlatt SFO sine lokaler innen dette klokkeslettet. Ved for sen henting påregnes det 150,- i gebyr pr. påbegynt halvtime (jf. Kommunale vedtekter) Bursdager: Siste fredagen i hver måned har vi en enkel bursdagsfeiring på SFO for de som har hatt bursdagen sin i måneden som har gått. Vi synger bursdagssangen, spiser noe godt (fruktsalat, smothie el.). Kjøp av ekstra dager: For barn med deltidsplass, gis det tilbud om å kjøpe ekstra oppholdstid / dager i ferier. Dette må avklares på forhånd. Ettermiddagsplasser kan disponere plassen 6.5 timer i ferier. Dagsatsen for dette er satt til: Morgen plass : ,- kr Ettermiddagsplass : ,- kr Hel plass : ,- kr Samarbeid m. skolen: SFO og skolen har faste møter hvor vi tar opp enkeltelever med behov for ekstra oppfølging eller praktisk planlegging av aktiviteter. Beskjeder: Barna får ikke lov til å gå fra SFO uten at vi har fått telefonisk eller skriftlig beskjed fra dere. Dette må avtales hjemme. Barn eller foreldre har ikke anledning til å bruke SFO sin telefon til dette. Hvis barna skal bli med hverandre hjem, må vi få beskjed fra VIII

9 begge. Hvis barna blir hentet av noen som ikke pleier å hente (mor, far eller søsken), må vi ha beskjed. Sykdom og fravær: Barn som er borte fra skolen på grunn av sykdom, kan ikke være på SFO. Dette gjelder også dersom sykdommen skulle inntreffe i skoletiden. Dersom barnet ikke er friskt nok til å delta i lek ute og inne, bør det holdes hjemme. Ring oss om dere er i tvil. Om barnet har en smittsom sykdom, må vi ha beskjed om dette! Vi skal også ha informasjon om allergier, evt. andre sykdommer, fast bruk av medisiner etc. Barn med smittsomme sykdommer/epidemier og /eller en generell dårlig allmentilstand kan ikke taes imot i skolefritidsordningen. -Brennkopper: Må tildekkes -Øyekatarr: Oppsøk lege for øyedråper/-salve. Barnet kan være på SFO dagen etter at behandlingen er igangsatt -Oppkast: Barnet holdes hjemme dersom det har kastet opp i løpet av natten eller samme morgen -Kraftig diaré: Barnet holdes hjemme Hodelus er ingen sykdom, men et tilbakevendende fenomen. Dersom barnet ditt får lus, skal du gi beskjed til SFO, skole eller helsesøster om dette. Du kan godt være anonym. Du skal også la barnet ditt gå igjennom en kur mot lus som kan kjøpes på apoteket. Skolen sender ut informasjon om lus når det er nødvendig. Når dere får beskjed om at det er lus, så vær nøye med å sjekke barnet ditt hver dag. Lusekam i vått hår er det beste middelet for å bli kvitt denne lille rakker`n. Skader: Uansett hvor stor/liten skaden er, melder vi fra til administrasjonen om hva som har skjedd. De fyller ut skademeldingsskjema, slik at skaden blir registrert. Dette er med tanke på eventuelle senskader. Vi vurderer fra tilfelle til tilfelle om det er nødvendig å ta øyeblikkelig kontakt med hjemmet. Er vi i tvil, tar vi kontakt og lar dere vurdere om barnet fortsatt skal være på SFO, eller om dere vil komme og hente. Dere vil alltid bli informert om hva som har skjedd. Enten pr. telefon eller når dere henter barnet. Er skaden så stor at det er behov for legebesøk, kontakter vi først dere, og så legen/legevakten/ tannlegen. Dere henter barnet og bringer det selv til lege/tannlege. IX

10 Bemerk følgende Si alltid ifra til en av SFO sine ansatte når du bringer / henter barnet. Gi alltid SFO direkte beskjed om sykdom eller annet fravær Barnas klær og eiendeler må merkes med barnets navn Det er foreldrenes/ de foresattes ansvar å sørge for at barna til enhver tid har med seg tilstrekkelig med skiftetøy og egnede klær i passende størrelse. Alle barn skal ha navnede innesko / tøfler på SFO Godteri / tyggegummi og annet snacks er ikke tillatt på SFO Barna får ikke lov å sykle til SFO før 4. klasse (skolens regler) Det er ikke lov å kjøre bil i skolegården Vi tar gjerne mot garnrester, blader osv. I ferier må barna være her før kl i tilfelle vi finner på noe Hvis dere skifter tlf. nummer eller adresse - husk å gi beskjed til SFO! Telefonnummer: SFO leder kontor ( ) e. post: Hattehøla SFO &4 Basen Sentralbord Skole X

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august 2014 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer