PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE"

Transkript

1 PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien Drammen Tlf E-post:

2 Historikk og drift Barnehagen drives i et gammelt bevaringsverdig hus med en lang historie. Bygningen ble bygget i 1817, og er den eldste brannvakta i Drammen. De gamle kanonene som ble brukt til brannvarsling finnes fremdeles på eiendommen, men er utenfor lekeområdet. Kanonene ble også benyttet under festligheter. Stasjonen ble nedlagt i 1950-årene. Bygningen var innredet med flere leiligheter for vaktmannskapene, som hadde sin bolig her helt opp til 1960-årene. Barnehagen åpnet august 1984 og ble naturbarnehage i januar Brannposten naturbarnehage drives av Drammen barnehager KF. Barnehageloven, planarbeid, visjon og kjerneverdier Felles for alle barnehager er at de reguleres av "Lov om barnehager" med forskrifter. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. "Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver redegjør for barnehagens samfunnsmandat. Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt sju fagområder viktige deler av barnehagens læringsmiljø." (RP-06 s5) Planlagte aktiviteter, hverdagsrutiner og øyeblikket her og nå er fulle av læringssituasjoner for barn i barnehagen. I disse situasjonene er vi bevisste på å gi barna basiskunnskap i tillegg til kunnskap innen de syv fagområdene som er 1) Kommunikasjon, språk og tekst, 2) Kropp, bevegelse og helse, 3) Kunst kultur og kreativitet, 4)Natur, miljø og teknikk 5) Etikk, religion og filosofi, 6) Nærmiljø og samfunn 7) Antall, rom og form Felles Faglig Plattform for Drammen Barnehager KF er retningsgivende for mål, innhold og arbeidsmåter som det er viktig å legge vekt på i vårt lokalsamfunn, og danner fundamentet for det arbeidet vi planlegger og gjennomfører i Brannposten barnehage. Videre har Drammen Barnehager KF har en virksomhetsplan. Den er retningsgivende for tiltak mot bysamfunnet, brukerne, medarbeidere, utvikling og økonomi. Ut fra denne bestemmes årsplan med periodevise mål og forskjellige aktiviteter. På avdelingenes ukeplaner finnes konkrete aktiviteter ut fra hva som er planlagt i hver periode. Vi arbeider etter Drammen Barnehagers visjon Vi vil gjøre hver dag verdifull. Kjerneverdiene vi ønsker å prege dagen for små og store er: omsorg, ansvarlighet, kunnskapsrik, entusiasme, respekt og lønnsomhet. En konkretisering av verdiene finner du i Felles Faglig Plattform, Serviceerklæringen og på våre hjemmesider.

3 Miljøfyrtårn Vi er en miljøfyrtårnbarnehage. Miljøfyrtårn er et norsk offentlig sertifikat; et program for miljøarbeid som kan forbedre arbeidsmiljøet og gi en tydelig miljøprofil. Vi ble sertifisert for første gang juni 2008 og skal resertifiseres om 3 år. Vi oppfyller per i dag bransjekrav i forhold til avfallshåndtering, innkjøp og materialbruk, arbeidsmiljø, energibruk, transport, estetikk og internkontroll. Utviklingsstøttende kommunikasjon Utviklingsstøttende kommunikasjon er en kommunikasjonsmetode/ samspillsmetode som tar utgangspunkt i at alle har iboende potensialer for godt samspill og kommunikasjon. Ved å fokusere på disse potensialene hos personalet, kan uhensiktsmessige samspillsformer endres til mer hensiktsmessige former for samspill. 1. Personalet retter sin oppmerksomhet mot barnets signaler/initiativ, og følger barnets utspill. 2. Personalet gir positiv bekreftelse på at de er oppmerksomme på barnet. 3. Personalet setter ord på hva som skjer i samspillet på en positiv måte. 4. Personalet passer på at alle tar tur. 5. Personalet hjelper barnet ved å sette grenser, og viser positive alternativer, og gir barnet ros og anerkjennelse. 6. Personalet markerer begynnelse og slutt. 7. Personalet hjelper barnet med å sette seg inn i og dele glede og positive opplevelser. Vi observerer samspillsituasjoner av barn og voksne og bruker disse til å se på de gode øyeblikkene der barna får god støtte til utvikling. Personalet lærer av å få fokus på seg selv i samspill med barna, noe som gjør oss mer bevisst på egen væremåte overfor barnet. Barns medvirkning Samtidig som barn trenger rytme og struktur på dagene sine, trenger de også å være med å påvirke egen barnehagehverdag. Medvirkning betyr å gjøre noe sammen med andre som fører til noe. Det vil si at barns stemme har verdi og skal ha en virkning i fellesskapet. Barns rett til og behov for medvirkning er forankret i senere forskning om barns subjektivitet og FN s barnekonvensjon. I revidert barnehagelov 2006: 3 står det Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt

4 i samsvar med dets alder og modenhet. Disse intensjonene er det viktig for oss å etterleve i Brannposten barnehage. Barn i dag har mange utfordringer i forhold til å måtte gjøre valg. Medvirkning er en oppdragelsestanke som setter barn i stand til å lære seg til å forholde seg til valg og vurdere konsekvenser. Personalet Pedagogisk leder: Martine Wittbank Alexandersson, førskolelærer i 100 % stilling. Fagstilling: Renate Soot, sykepleier i 100 % stilling. Assistenter i 100 % stilling: Marit Granlien og Aase Lene Normann. Assistenter i 50 % stilling: Wenche Gulbrandsen og Trude Johansen. Styrer i 50%: Jonas Borg Alle ansatte er pålagt taushetsplikt og må levere politiattest ved ansettelse. Foreldresamarbeid I tråd med Barnehagelovens formålsparagraf, er vi opptatt av å ha et godt og nært samarbeide med dere foreldre. Det er en forutsetning for kontinuitet mellom hjem og barnehage og for at barnehagen kan bygge sin virksomhet på barnas individuelle erfaringer og livsvilkår. Utover det daglige foreldresamarbeidet ved bringing og henting har barnehagen disse arenaene for formelt foreldresamarbeid: Informasjonsmøte for nye foreldre i mai / juni Oppstartsamtaler, når barna er nye i barnehagen Grønnsaksuppe i lavvoen(værforbehold) Foreldrerådsmøte i aug/sept, med valg av representant til FAU og SU. Foreldresamtaler høst og vår Foreldrekaffe Luciafeiring/påskefeiring på ettermiddag. Vårgrill i skogen I foreldremøte i september velges 4 representanter til FAU. Disse representantene har som oppgave å være bindeleddet mellom foresatte og barnehagen, og samarbeide med personalet til beste for barna på vegne av alle foreldrene. I barnehagens samarbeidsutvalg, (SU) sitter to representanter fra de ansatte og to representanter fra FAU. Styrer er sekretær og representant i SU.

5 Organisering Barnehagen har 1 avdeling med 24 barn. Disse er fordelt på to grupper, Klatremus og Skogmus. Skogmusene går i skogen hver dag hele året, untatt fredag. Klatremusene har to turdager i uka, og vurderer fremkommeligheten deler av året da det er mye snø. 8.1 Ukerytme MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Skogmusene er i skogen. Klatremus er i barnehagen (Turdag) Skogmusene er i skogen. Klatremus er i barnehagen (Turdag) Gym annen hver uke for gruppene Skogmusene er i skogen. Klatremus er i barnehagen Skogmusene er i skogen. Klatremus er i barnehagen Alle barna i barnehagen. KL Samling knyttet til tema og inndeling i grupper. Gruppemøter, personalet på skogmus/klatremus og pedagogiske møte hver tredje uke. 8.2 Åpningstid Barnehagen er åpen kl 6:45 17:00. Dette betyr at barna ikke kan leveres før 06:45 og at de må være ute av barnehagen innen kl 17:00. Personalet skal kunne låse døren senest kl 17:00. Hvis barna blir for sent hentet vil foresatte få en muntlig advarsel første gang, en skriftlig advarsel andre gang og en faktura pålydende beløpet det koster å ha personalet på overtid fra tredje gang. Etter fem ganger sier kommunen opp avtalen. 8.3 Dagsrytme SKOGMUS TIDSPUNKT: KLATREMUS Barnehagen åpner Barnehagen åpner Frokost Frokost Påkledning og gjøre seg klar til å gå i skogen. Vi går fra barnehagen Morgen-samling for Klatremusene med fokus på månedens tema. Lek og aktiviteter i hel eller delt gruppe Lek og aktiviteter i hel eller delt gruppe Kort samling for å samle barna før det er mat. Lunsj Lunsj Toalett, bleieskift og legging for de som Tilbake fra skogen sover. Påkledning og utelek Frukt 14:30 Frukt Ute/inne lek og aktiviteter Ute/inne lek og aktiviteter Barnehagen er stengt Barnehagen er stengt

6 Oppstart og tilvenning Å begynne i barnehagen vil være en stor overgang for barn og foreldre. Vi må derfor bruke god tid på å gjøre familien kjent og fortrolig med barnehagen. De første dagene må en kjent voksen være med barnet i barnehagen. Det er viktig at barnet kjenner den voksne godt, slik at tilvenningen i barnehagen blir trygg og god for barnet. Når den voksne skal gå fra barnet, er det viktig at barnet får tydelig beskjed om dette. Vi vil ikke at de voksne går uten at barnet ser det, da dette skaper en utrygg situasjon for barnet. Tilvenning i barnehage varierer fra barn til barn, men ofte ser vi at barna begynner å bli trygge etter en periode på 3 5 dager. Vi følger ofte følgende grovplan: 1.dag: Barnet er i barnehagen ca. 2 timer m/en trygg voksen. 2.dag: Barnet er i barnehagen noe lenger enn 1. dag m/en trygg voksen. Barnet spiser lunsj og sover. Kanskje mor/far kan forlate barnehagen en liten stund? 3.dag: Barnet er i barnehagen noe lenger enn 2. dag. Kanskje kan den trygge voksne si farvel og gå etter en liten stund? Barnet spiser og sover i barnehagen. Barnet er alene uten trygg voksen 2-3 timer. Etter 3 dag øker man gradvis opp til en normal dag ut i fra familien og barnets behov. Men barnet bør ikke ha for lange dager den første tiden i barnehagen, man bør prøve å avslutte dagen før barnet vil hjem fordi sannsynligheten for at barnet gjerne vil tilbake dagen etter er større. Underveis i tilvenningsperioden er det viktig at foreldre og personalet snakker sammen og gjør avtaler fra dag til dag om hva som skal skje. Hensikten med tilvenningsperioden er at barnet skal bli trygt i sitt nye miljø, men også at foreldre og personalet skal bli kjent med hverandre. Bringe og hente Barna skal normalt følges av foreldre/foresatte og dere må være sikre på at personalet har registrert barnet før dere går. Ta på innesko, disse skal alltid ligge i kurven/hylla til det enkelte barn. Dersom det er tidlig setter vi pris på at dere går inn i barnehagen fordi det kan være at personalet er opptatt med barn som har kommet. Når dere henter må dere alltid ta kontakt med en av personalet, slik at barn og personal får tatt farvel, og personalet vet at barnet er hentet på en trygg måte. Dersom noen andre enn foreldrene skal hente, må det gis beskjed om dette til personalet ( en telefon i løpet av dagen er nok).

7 Dersom noen under 18 år skal hente barnet, er det ekstra viktig at barnehagen får tydelig beskjed! De ansatte har ingen ansvar for barna etter at de har forlatt barnehagen og det er foreldrenes ansvar at den/de som henter er egnet til ansvaret. Dersom noen ønsker å bringe eller hente utenom kjernetiden i skogen, er dette helt i orden. Kommer dere til barnehagen etter at gruppa har gått, må dere selv følge barnet opp til leirplassen. Dere kan også gjøre en avtale om å hente på leirplassen. Snakk med personalet på gruppa. Mat Frokost kl Barna må ha med matboks hver dag, hvis de skal spise frokost Lunsj kl Barna får mat i barnehagen/skogen hver dag. Frukt kl Barna får ulike frukter og noen ganger knekkebrød. Barna får melk eller vann til frokost og lunsj. Alle må ha med drikkeflaske (vann) i sekken hver dag. Mat og frukt betales av foreldrene: 200 kr. per mnd. Beløpet betales over giro for oppholdsbetaling.. Vi ønsker en barnehagedag med lite sukker og ber dere tenke på hva dere sender med til frokost og i flaskene til barna. Når barna er tørste trenger de vann, ikke saft. Barna skal ha med en fullverdig og sunn frokost. Fødselsdager Alle som feirer fødselsdag blir markert i barnehagen på dagen eller i forkant dersom dagen er i helg eller ferie. Personalet i barnehagen lager plakat, krone og arrangerer bursdagsamling med sang m.m.. Vi legger vekt på at det er barnets store dag og at det er bursdagsbarnet som får velge innhold i samlingen. Til fruktmåltidet kan bursdagsbarnet velge mellom hjemmelaget fruktsalat og smoothie. Dersom det skal være selskap hjemme, ønsker vi at hele grupper inviteres, f.eks alle på skogmus/klatremus eller alle gutter/jenter.

8 Leker og utstyr Barna kan ha med seg en leke/ting i barnehagen på ha med- dag som er satt til den siste fredagen i mnd. De får presentere det de har med og de får leke med tingene sine denne fredagen. Pistoler og andre voldlige leker passer ikke i barnehagen. Det er lov å ha med kosebamse eller annet som barnet tenger for å føle trygghet hver dag. Klær Barna må ha klær tilpasset årstiden. De må ha skiftetøy i skapet, varmt tøy/ulltøy til å ha under regntøy m.m. i kurven. Barna må ha innesko i barnehagen. Skogmusene trenger skiftetøy i en pose som ligger i sekken hver dag. Skiftetøy bør bestå av: truse, strømpebukse, langbukse, sokker og genser. Barna må ha flere ekstra votter vinterstid. Sjekk skiftetøyet hver dag! Vått og/eller skittent tøy skal tas med hjem. Husk også å sjekke fottøy og gummivotter innvendig. For å trives ute må vi ha nok og riktig tøy. Barn som fryser har det ikke godt. Det er foreldrenes ansvar at barna har tørt og godt tøy å ha på hver dag. Evaluering Barnehagen jobber med pedagogisk dokumentasjon, vi skal bli gode på å formidle vårt innhold med bilder og tekst. Dette vil bidra til å gi foreldrene økt innsikt i vår hverdag, og bedre mulighetene til å medvirke. Personalet evaluerer barnehagens innhold kontinuerlig ut fra tilbakemeldinger fra dere foreldre, barna og egen opplevelse. Personalet bruker tid til evaluering på personalmøter. Vi håper dere alle svarer på brukerundersøkelsene når de kommer, resultatene vil være viktig i vårt arbeid for å nå hovedmål og delmål. Oppholdsbetaling Oppholdsbetaling er inntektsgradert, se egne bestemmelser. Giro for oppholdsbetaling sendes hjem til foresatte hver måned. Administrasjonen for Drammen barnehager KF er ansvarlig for oppholdsbetaling og andre merkantile oppgaver. Adressen er: Søren Lemmichsgt Drammen. Telefon Planleggingsdager Det settes av 5 dager til planlegging pr år. Disse dagene tar ikke barnehagen i mot barn. Barnehagen bestemmer dagene i samarbeid med SU. Informasjon gis ut.

9 Ferie Barnehagen holder åpent alle virkedager, men er stengt jul- og nyttårsaften. Onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12:00. I følge vedtektene skal barna ha 4 ukers ferie pr år. Hver sommer samarbeider barnehagene i Bragernesområdet om å holde en barnehage åpen. De som har behov for et tilbud i juli, benytter dette. Forsikring Drammen Kommune har forsikringsavtale med KLP som gjelder for skader på barn i barnehagen. Ved skader må foresatte i samarbeid med personalet i barnehagen fylle ut skjema som sendes inn av styrer. Denne forsikringen dekker ikke klær, briller eller annet utstyr som barna medbringer til barnehagen. Vedtekter Barnehagen drives i samsvar med vedtekter for Drammen barnehager KF. Disse får foresatte utlevert ved informasjonsmøte/oppstart i barnehagen. Kontrakt Begge foresatte og styrer underskriver en kontrakt for barnehageplassen når barnet begynner i barnehagen. Denne fylles ut i to originale eksemplarer, en til barnehagen og en til foresatte. Kontrakten gjelder frem til barnet begynner på skolen, eller foresatte velger å si opp. jmf. vedtektene. Sykdom Dersom barnet har feber, smittsomme sykdommer og/eller dårlig allmenntilstand må barnet være hjemme. Dersom barnet er for dårlig til å være ute må det holdes hjemme fordi uteaktivitet er en del av barnehagehverdagen. Vi ønsker beskjed når barnet er syk. Dersom barnet blir syk i løpet av dagen, vil vi ta kontakt med foresatte hvis vi mener at barnet må hentes. RUTINER I BARNEHAGEN: FEBER: Holdes hjemme til barnet er feberfri og har normal allmenntilstand, og kan følge med i dagens aktiviteter uten spesielle hensyn. ØYEKATARR: Barnet må behandles med øyedråper / salve. Barnet skal holdes hjemme 12 timer etter at behandlingen har startet.

10 BRENNKOPPER: Ved mistanke om brennkopper, må lege kontaktes og det må tas bakterieprøver. Barnet kan komme i barnehagen så sant behandling er startet, og barnet ikke har åpne og/ eller væskende sår. Brennkopper er veldig smittsomt, og det er viktig at barnehagen får beskjed om eventuell mistanke! OPPKAST / DIARÉ: Har barnet kastet opp eller hatt diarè om kvelden/natten skal det holdes hjemme neste dag. Barnet må ha hatt en dag uten oppkast / diaré før det er tilbake i barnehagen. Oppkast / diaré smitter lett, og vi ønsker å ha friske barn og personal i barnehagen ta derfor dette på alvor. DIVERSE BARNESYKDOMMER: De ulike barnesykdommene har sine forløp som foresatte må sette seg inn i. Barna kan komme i barnehagen når de er smittefrie og tilbake til normal allmenntilstand. LUS: Dersom det oppdages lus, er det viktig at barnehagen får beskjed straks slik at vi kan forebygge videre smitte ved å gi informasjon. Dersom vi oppdager lus på barnet i barnehagen må barnet hjem for å ta lusebehandling og kan komme tilbake når kuren er avsluttet. Ved tilfelle av lus i barnehagen leverer vi ut brev til alle straks. Kun barn med synlige lus/egg skal behandles. Sjekk hele familien. Foreldre bør foreta etterkontroll annen hver dag i en måned etter siste lusebehandling. Det er viktig å ta to behandlinger med 8 dagers mellomrom for å få tatt livet av alle lus, da behandlingen ikke virker på egg. MEDISINERING: Fortrinnsvis foretas medisinering hjemme, eventuelt avtales dette med personalet. Skal medisinering foretas av personalet i barnehagen, må foresatte fylle ut et avtaleskjema om medisinering. Barnehagen gir kun reseptbelagt medisin foreskrevet av lege. Annen medisin som f eks nesedråper og hostesaft må gis hjemme. Personalet har taushetsplikt noe som innebærer at de ikke kan svare på hvem som har en eventuell sykdom eller for eksempel lus. Vi håper dere hjelper oss med dette slik at vi kan ivareta alle på en god måte.

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Barnehagens verdigrunnlag:

Barnehagens verdigrunnlag: HAMPEHAUGEN BARNEHAGE AS VALTJØNNVEIEN 40 4760 BIRKELAND TLF: 37 27 69 80 e-post: post@hampehaugen.no Barnehagens verdigrunnlag: Gjennom lek, omsorg og trygghet gir vi barna erfaringer, Som de kan ta med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer