Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer"

Transkript

1 Syke Barn og Barnehage Infeksjonssykdommer 1 Smittevern og Hygiene Generelle og spesielle råd. Trygve B. Torjusen Helsestasjonslege Spes. Allmennmedisin Kilde: Smittevernboka 4. utg, 2009, Kap 11: Barnehager og smittevern. Folkehelseinstituttet

2 Syke Barn og Barnehage 2 Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Det er flere ulike faktorer som må vektlegges når en tar hensyn til om barn som er eller har vært syke kan gå i barnehage Det syke barnet. De friske barna i barnehagen. Personalet i barnehagen. Barnets foreldre og deres arbeidssituasjon.

3 1. Det syke Barnet. Syke Barn og Barnehage Som hovedregel skal barn i barnehagen være friske nok til å delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet bør være feberfritt. Vurdering av barnets allmenntilstand må alltid baseres på foreldrenes kliniske skjønn. 3

4 Syke Barn og Barnehage 4 2 og 3. De friske barna og de ansatte = Smittevern. Erfaring viser at strenge regler for å stenge ute syke barn fra barnehagen har begrenset effekt på smittespredningen. Dette skyldes bl.a. at infeksjoner kan smitte før symptomer viser seg hos den som er bærer av infeksjonen og at en kan være smittebærer uten i det hele tatt å ha symptomer. Likevel bør syke barn i mange tilfeller holdes hjemme en periode for å hindre smittespredning til andre. Dette må igjen veies opp mot de samfunnsmessige konsekvenser det har at barn holdes ute fra barnehagen og derved at foreldre må være hjemme fra arbeidet. Smittespredning i barnehager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte og antakelig i mindre grad gjennom dråpesmitte. En viss smittespredning er uungåelig pga barns generelle atferd.

5 Syke Barn og Barnehage 4. Foreldrenes situasjon. Foreldrene vil gjøre ulike vurderinger av hvorvidt barnet kan være i barnehagen avhengig av bl.a egen jobbsituasjon. Langvarig fravær fra en arbeidsplass vil også kunne skape problemer. Foreldre har krav på omsorgspenger når de er hjemme med syke barn under 12 år. Foreldre kan være hjemme tre dager med egenmelding. Ved fravær fra 4 dagen må foreldrene legge fram legeerklæring overfor arbeidsgiver. Hver av foreldrene har krav på omsorgspenger 10 dager hvert kalenderår. Dersom en har mer enn 2 barn under 12 år har foreldrene krav på 15 dager hver. 5

6 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger. Anbefalinger ved symptomer uten etiologisk diagnose = Der en ikke kjenner den konkrete årsak til infeksjonen. I utgangspunktet er det barnets allmenntilstand som avgjør om barnet kan gå i barnehagen eller bør være hjemme. Vurdering av barnets allmenntilstand vil alltid måtte baseres på foreldres skjønn. Som hovedregel skal barnet være friskt nok til å delta i normale aktiviteter i barnehagen. 6

7 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger. Feber Barns normale temperatur kan variere. Temperatur mer enn 37,5 om morgenen og 38 på kvelden anses å være forhøyet temperatur. Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til det er feberfritt. Diaré med eller uten brekninger Barn med akutte diarétilstander kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. 7

8 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger. Øyekatarr (konjunktivitt) Med dagens kunnskap er det ikke av smittevernhensyn grunnlag for å anbefale at barnehagebarn ved mild til moderat øyekatarr holdes hjemme. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet av smittevernhensyn holdes hjemme inntil pussdannelsen har avtatt. Ved kraftig øyekatarr vil det vanligvis være behov for legekontakt. Dersom behandling igangsettes kan barnet gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Barnehageansatte kan generelt ikke forlange at barn med konjunktivittsymptomer skal undersøkes eller behandles med øyedråper før de kan få gå tilbake til barnehagen, men kan ved tvil drøfte dette med barnets foresatte. Ved usikkerhet bør smittevernlegen i kommunen kontaktes. 8

9 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger. Forkjølelse Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørrdannelse, hoste, nesetetthet og rennende øyne er de vanligste symptomene. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Influensaliknende symptomer 9 Influensaliknende symptomer kan være feber med frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved influensapandemi kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lengre.

10 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger. Hoste og andre luftveissymptomer 10 Hoste er et vanlig symptom ved forkjølelse og andre luftveisinfeksjoner. Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ørebetennelse Ørebetennelse arter seg vanligvis som plutselig øreverk ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det.

11 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger. Brennkopper 11 Barn med brennkopper kan vende tilbake til barnehagen når sårene er under kontroll. Grunnlaget for skjønnet her må være at det ikke lenger er fare for at smitteførende sårvæske kan påføres andre barnehagebarn direkte eller indirekte gjennom kontaktpunkter. Ved få og små sår vil dette kunne ivaretas gjennom god tildekking, men ved mer utbredte sår vil det være nødvendig at sårene er tørre og i god tilheling.

12 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger ved kjent etiologisk diagnose. 12 Anbefalinger der en kjenner årsaken til sykdommen = ved kjent etiologisk diagnose. Det vil fortsatt i stor grad være barnets allmenntilstand som avgjør om det kan gå i barnehagen. Ved en rekke tilfeller vil barnet ha blitt undersøkt av lege og legen vil kunne gi konkrete råd ved hver enkelt sykdom.

13 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger ved kjent etiologisk diagnose. 13 Hodelus Hvis det oppdages hodelus hos barn i banehagen eller skolen, er det ikke nødvendig å sende barnet hjem. Barnet kan fortsette i barnehagen eller skolen som normalt etter så raskt som mulig ha begynt på lusekur

14 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger ved kjent etiologisk diagnose. Kikhoste 14 Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet (mindre enn 2 uker sykdom) blir pasienten vanligvis smittefri 5 dager etter igangsatt behandling, og barn bør derfor holdes hjemme fra barnehagen i denne perioden. Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehage eller skole dagen etter igangsatt behandling. Friske nærkontakter som settes på forebyggende behandling trenger ikke å være hjemme fra barnehage.

15 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger ved kjent etiologisk diagnose. Mark (barnemark) / spolmark Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos et barnehagebarn. Barnets familie bør behandles. Meslinger Barnet kan vende tilbake til barnehagen tidligst fire dager etter opptreden av utslett dersom allmenntilstanden ellers er god. 15

16 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger ved kjent etiologisk diagnose. Norovirusinfeksjon Barnet kan vende tilbake til barnehagen 2 døgn etter symptomfrihet. Kontrollprøve ikke nødvendig Røde hunder (Rubella). Barnet kan vende tilbake til barnehagen minimum 5 dager etter utbrudd av utslett. Hvis barnet er vaksinert er det lite sannsynlig at utslettsykdommen er røde hunder. Skabb Barnet kan vende tilbake til barnehagen dagen etter at behandling er igangsatt. 16

17 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger ved kjent etiologisk diagnose. Streptokokker, gruppe A (GAS). Barn med hudinfeksjon (Brennkopper) skal behandles og kan vende tilbake til barnehagen når hudlesjoner er under kontroll (ingen ukontrollert sekresjon og alle sår må kunne tildekkes). Ved GAS-halsbetennelse eller skarlagensfeber kan barnet vende tilbake til barnehagen når det har vært på full penicillindose i minst ett døgn. I tillegg må barnet være klinisk friskt og feberfri. 17

18 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger ved kjent etiologisk diagnose. 18 Anbefalinger ved kjent diagnose der barnet ikke trenger holdes hjemme. Ved påvisning av enkelte sykdommer er det ikke hensiktsmessig å holde barn hjemme av hensyn til smittevernet. Det kan være fordi sykdommen i stor grad smitter før symptomer oppstår, eller fordi smitterisikoen er svært liten når barnet er blitt frisk, eller fordi tilstanden er så vanlig og lite alvorlig at det ikke berettiger tilbakeholdelse. Slike sykdommer er: Femte barnesykdom = Erythema infectiosum Fjerde barnesykdom = Exanthema subitum Herpes simplex infeksjon (munnsår) Hånd-fot-munnsyke Kyssesyke = Mononukleose Mollusker Loppebitt Veggedyrbitt Vorter Utslett uten andre symptomer

19 Syke Barn og Barnehage. Konkrete anbefalinger ved kroniske blodbårne infeksjoner. Hepatitt B, Hepatitt C og HIV/AIDS er sjeldne tilstander hos barn. Disse barna skal ikke nektes adgang til barnehage. Disse tilfellene er så sjeldne at det vil være aktuelt å diskutere hvert enkelt tilfelle med smittevernlege, helsestasjonslege eller fastlege for konkrete råd om håndtering av barna. 19

20 Syke Barn og Barnehage. Hygieneanbefalinger. 20 Generell hygiene Gode generelle hygienerutiner vil blant annet være: ha såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker. Bruk alltid varmt vann og såpe ved håndvask. vask alltid hendene godt etter toalettbesøk eller bleieskift. vask hendene når barna kommer inn fra lek og opphold ute. unngå å nyse og hoste på hverandre, vask hendene når barna har pusset nesen fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, forslagsvis én gang per uke. Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin ved stell av blødende sår og neseblødninger bør engangshansker brukes. Skrubbsår og andre småsår som ikke blør stelles på vanlig måte stell og vanlig bleieskift kan foregå uten hansker rengjøring ved søl av blod eller avføring på gjenstander, gulv osv, utføres med husholdningsklorin. Bruk vanlige rengjøringshansker.

21 Syke Barn og Barnehage. Hygieneanbefalinger. Mathygiene 21 Barnehagen har dersom det produseres eller serveres mat ansvar for å melde hva slags mattilbud de har til sitt lokale mattilsyn, Gjennom meldeplikten vil barnehagen kunne få nyttig informasjon om regler som gjelder for å sikre helsemessig trygg mat og at oppbevaring og tilberedning skjer ved tilfredsstillende betingelser. Helsedirektoratet gir i veiledningsheftet Bra mat i barnehagen bl.a. følgende råd: vaske hendene godt før matlaging og måltider. skyll kniver og skjærebrett hver gang man skjærer opp nye matvarer. hold kjøkkenbenken ryddig og ren og ha minst mulig stående fremme på kjøkkenbenken. skyll kjøkkenkluten godt etter bruk og heng den fritt opp slik at den tørker. Vask den på minst 60 C eller legg den i klor. Kjøkkenpapir er et godt alternativ til kluten. sjekk jevnlig at kjøleskapstemperaturen er +4 C eller noe lavere. rydd og vask i kjøleskapet jevnlig la det ikke gå for lang tid mellom tilberedning og servering av mat. Mat som blir stående lenge i romtemperatur, taper næringsstoffer og får en dårligere hygienisk kvalitet. Melk og melkeprodukter er særlig utsatt. mat som barna har med seg hjemmefra bør oppbevares kjølig sett pålegg og rester av varm mat raskt til kjøling etter måltidet.

22 Syke Barn og Barnehage. Hygieneanbefalinger. 22 Håndhygiene og bruk av desinfeksjonsmidler Barn og ansatte i barnehagen bør gjennomføre håndhygiene før de spiser og lager mat og etter toalettbesøk. Ansatte gjennomfører i tillegg håndhygiene etter bleieskift og stell, og etter tørking av snørr og andre sekreter. Er hendene synlig skitne gjennomføres håndhygiene ved å vaske hendene med flytende såpe og rennende lunkent vann. Barna tørker seg deretter med engangs papirhåndklær eller de bruker et egen håndkle som de ikke deler med andre. Er hendene ikke synlig skitne, kan barn og ansatte gjennomføre håndhygiene ved å bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel i stedet for håndvask. Alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel kan også brukes i tillegg til håndvask etter gjennomført håndvask med såpe og vann og etter at hendene er tørket.

23 Syke Barn og Barnehage. Hygieneanbefalinger. 23 Det å være sammen med dyr er en positiv opplevelse for mange barn. Norske husdyr har svært god helse. Likevel kan selv friske dyr ha bakterier som kan overføres til mennesker, særlig barn. Et enkelt og godt smitteverntiltak er å vaske hendene etter all kontakt med dyrene. Mange barn hopper over håndvasken, dersom de ikke ser at hendene er skitne. For å unngå at barn blir syke f.eks. etter å ha klappet geiter eller kjælt med lam, må man passe på at de vasker hendene, selv om de ikke er synlig skitne. Dette er særlig viktig før måltider. På besøksgårder bør små barn, av flere grunner, alltid være under oppsyn. Det er de voksne som har ansvaret for at barna vasker hendene, men forholdene bør være lagt til rette slik at håndvask er enkelt å få til. Videre bør inntak av mat skje på områder hvor ikke dyrene har adgang. Besøkende bør ved gårdsbesøk ikke drikke eller smake på upasteurisert melk eller mat laget av slik melk. Siden barn er ekstra utsatt for smitte med f.eks giftproduserende varianter av E. coli (EHEC), og ikke selv kan ta stilling til risiko for sykdom, anbefaler vi at barn ikke tilbys slike produkter. Barnehager som drar på gårdsbesøk med barn bør avklare disse spørsmålene med barnas foresatte før gårdsbesøket. De vanligste infeksjoner og infestasjoner som kan overføres ved kontakt med norske gårdsdyr er: Campylobacterinfeksjon E. coli-infeksjon sauekopper (orf, munnskurv) ringorm pelsmidd (Cheyletiella) fra kaniner. Parasitten kan hos barna gi kløe og irritasjon i form av små røde flekker (bitt) på armer, ben, og øvre del av kroppen. hønsemidd (Dermanyssus gallinae) som av og til kan stikke mennesker. Barna kan får "insektstikkmerker" med kraftig hudirritasjon.

24 Syke Barn og Barnehage. Kortversjon. Tilstand Råd 24 Feber Kan gå i barnehage når allmenntilstanden tillater det. Diare Kan gå i barnehage 2 døgn etter symptomfrihet. Omgangsyke/Beig Kan gå i barnehage 2 døgn etter symptomfrihet. Øyekatarr Kan gå i barnehage når allmenntilstanden tillater det. Forkjølelse Kan gå i barnehage når allmenntilstanden tillater det. Hoste Kan gå i barnehage når allmenntilstanden tillater det. Brennkopper Kan gå i barnehage når sårene er under kontroll.

25 Syke Barn og Barnehage. Kortversjon. 25 Tilstand Hodelus Råd Kan gå i barnehage dagen etter behandling. Kikhoste mindre enn 2 uker med symptomer. Kan gå i barnehage 5 dager etter igangsatt behandling. Kikhoste mer enn 2 uker med symptomer. Kan gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Kikhoste, smitte i familien. Mark, Småmark, Spolemark. Kan gå i barnehage. Kan gå i barnehage etter igangsatt behandling. Skabb Kan gå i barnehage dagen etter behandling Utslett uten andre symptomer Vannkopper Kan gå i barnehage. Kan gå i barnehage når utslettet har tørket inn. Skarlagensfeber-Streptokokkhals Kan gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling dersom barnet er uten symptomer.

Barnehager og smittevern

Barnehager og smittevern Barnehager og smittevern Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Det er spesielt de nye barna i barnehagen som blir syke. Undersøkelser har vist at forkjølelsessymptomer

Detaljer

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN JEG GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Råd om sykdommer hos barn. INFORMASJON TIL FORELDRE SOM HAR BARN I BARNEHAGE Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv det spørsmålet: Er mitt barn friskt nok

Detaljer

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon.

Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Kan barnet mitt gå i barnehagen i dag? Råd om sykdommer hos barn helseinformasjon. Mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Generell informasjon s. 4 Infeksjoner forårsaket av bakterier s. 5 Noen råd

Detaljer

Informasjon til foresatte med barn i barnehage.

Informasjon til foresatte med barn i barnehage. INNHOLD Informasjon til foresatte med barn i barnehage s 3 Feber s 4 Hoste s 4 Skarlagensfeber s 5 Kikhoste s 5 Brennkopper s 5 Tredagersfeber (4. barnesykdom) s 6 Vannkopper s 6 Meslinger kusma røde hunder

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen

EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN. Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen EIGERSUND KOMMUNE SKOLEHELSETJENESTEN Helseinformasjon til foreldre med barn i skolen 0 Syke barn, når må de holdes hjemme fra skolen? Januar 2010 Helsestasjonstjenesten i Eigersund Skriveralmenningen

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE INFORMASJON TIL NYE FORELDRE Å begynne i barnehagen er ofte en like stor forandring for foreldre/foresatte som barn. Derfor synes vi at det er viktig at overgangen mellom hjem og barnehage blir så myk

Detaljer

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13)

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13) Smittevernplan (revisjon pr. november 13) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommunelege, november 13. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Barna våre. vi gir deg bedre helse

Barna våre. vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek vi gir deg bedre helse Innholdsfortegnelse FORORD... 5 DIARÉ OG FORSTOPPELSE... 13 Symptomer... 23 Den femte barnesykdom... 30 Diaré... 13... 23 Symptomer... 30

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER Utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag av Fylkeslegen i Akershus: Anne Cathrine Berg Petter Elsrtrøm Tore Hoel Redigert aug. 2004 for MNR kommunene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

råd, tips og oppskrifter

råd, tips og oppskrifter råd, tips og oppskrifter Tekstforfattere og bidragsytere: Kaja Lund-Iversen, Anne Gaarder Amland, Siw Ellen Jakobsen, Bård Amundsen, Helle Grøttum, Ellen Christine Sjølie, Vigdis Brit Skulberg, Reidun

Detaljer

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler:

Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: Veien videre Innhold Innholdet i permen er delt i fire deler: 1) Å leve med et nytt organ Her finner du stoff om det å leve med et nytt organ samliv og seksualitet pårørende kosthold fysisk aktivitet reiser,

Detaljer

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub

Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub Riktig stell kan forebygge skader og sykdom Astrid Indrebø, veterinærkonsulent i Norsk Kennel Klub På noen områder er hunder ganske like oss mennesker. Et sunt og godt liv er i stor grad avhengig av miljøet

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

Revidert utgave 7. opplag 2014. Gode råd for god reise

Revidert utgave 7. opplag 2014. Gode råd for god reise Revidert utgave 7. opplag 2014 Gode råd for god reise Utgitt av Folkehelseinstituttet Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Bestilling: 21 07 82 00 Faks: 21 07 81 05 E-post: publikasjon@fhi.no www.fhi.no Revidert

Detaljer

Gratulerer med barnet!

Gratulerer med barnet! Gratulerer med barnet! Et menneske er født - et nytt lite individ som er helt unikt, med sine spesielle egenskaper og muligheter. Foreldre og barn skal nå bli kjent med hverandre, og vi ønsker å være til

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN VELKOMMEN TIL BLODBANKEN Utarbeidet av Norges Røde Kors Blodprogram med faglig støtte fra Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet Utarbeidet av

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Vanlig stilte spørsmål om hodelus

Vanlig stilte spørsmål om hodelus Vanlig stilte spørsmål om hodelus Helsesøstre, leger, barnehager og skoler med kommentarer og forslag til andre relevante og ofte stilte spørsmål, kan sende dette til skadedyr@fhi.no Hodelus (Illustrasjon:

Detaljer