Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Presentasjon AFA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Presentasjon AFA 11.11.2008"

Transkript

1

2 Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten rhelsetjenesten Presentasjon AFA Morten Lindbæk og Knut Eirik Eliassen, ASP,

3 Bakgrunn 1999: Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens 90 % av all antibiotika i Norge forskrives i primærhelsetjenesten rhelsetjenesten 60 % til luftveisinfeksjoner de fleste selvlimiterende Det ble nedsatt en gruppe for å lage en veileder for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten rhelsetjenesten en veileder for antibiotikabruk påp sykehus

4 Mål Retningslinjene skal bidra til å opprettholde, og påp sikt minske det lave antibiotikaforbruket i Norge. Et annet mål m l er å opprettholde og styrke bruken av smalspektret antibiotika.

5 Mål 1999: Det vil være v ønskelig å redusere forbruket med 30 % fra dagens 16 ddd per 1000 innbyggere per døgn d til 10 ddd,, noe som tilsvarer dagens nivå i Holland. 2008: Fra 1999 til 2006 økte forbruket fra 16 ddd til 19 ddd,, en økning påp 20 %. I tillegg ser man en vridning fra smal- til bredspektret penicillin og fra penicillin til makrolider

6 Viktige tendenser i antibiotikabruk Totalforbruk opp fra 16.6 DDD til 19,0 (14%) Økning ekskl Hiprex 14,7-16,3 16,3 (11%) Pc utvidetspektrum (amoxi) opp 1,96 Penicillin V ned fra 5,01 4,63 (8%) ) opp 1,96-2,74 (40%) Kloxa/dikloxa opp fra 0,32-0,66 0,66 (100%) Tetracykliner opp fra 3,19 3,24 (2%) Makrolider opp fra 1,59-2,24 (40%)

7 Sammenheng mellom antibiotikabruk og andel resistente pneumokokker i Europeiske land (Goossens et al, Lancet 2005; 365: )

8 Prevalens av erytromycinresistens hos pneumokokker i blodkulturer i Norge NORM 2006

9 Utgivelse På vegne av regjeringen ber Helsedirektoratet ASP om å revidere antibiotikaveilederen februar Helsedirektoratet og ASP står r sammen som utgivere. De nye retningslinjene får f r status som Nasjonale faglige retningslinjer

10 EØS Et annet viktig argument er at det stadig kommer nye antibakterielle midler påp markedet På grunn av EØS-avtalen E har Norge ikke lenger mulighet for å hindre markedsføring ring av disse preparatene Behovsparagrafen. Statens legemiddelverk (SLV) har derfor vedtatt at det i Felleskatalogteksten til disse preparatene under indikasjon skal stå Det bør b r tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler For at denne setningen skal fåf et reelt innhold har SLV tatt kontakt med ASP for hjelp til utarbeidelse av slike retningslinjer

11 Utenlandsmedisinere I tillegg ser man en økende tilstrømning av utenlandske leger og norske leger utdannet i utlandet Disse kan ha en annen antibiotikakultur, eller grunnleggende oppfatning av riktig antibiotikabruk.

12 Plan for arbeidet Det er opprettet par av en akademisk allmennpraktiker og en organspesialist på samme måte m som ved utarbeidelsen av forrige veileder Det er tatt utgangspunkt i Norsk Elektronisk Legehåndboks (NEL) medarbeidere påp de ulike feltene I tillegg supplert med kjente akademiske medarbeidere fra landets universiteter

13 Medarbeidere Redaksjonen har bestått av: Morten Lindbæk, (redaktør) Knut Eirik Eliassen og Siri Jensen (sekretærer), alle fra ASP, samt arbeidsgruppemedlemmene Dag Berild, Per Hjortdahl og Arne Fetveit. Arbeidsgruppen har bestått av: Akselsen, Per Espen, spesialist i infeksjonssykdommer, geriatri og indremedisin, overlege, forsknings- og utviklingsavdelingen, Helse Bergen HF. Berild, Dag, spesialist i infeksjonssykdommer, overlege, Aker universitetssykehus. Bratland, Svein Zander, spesialist i allmennmedisin, bydelslege Sandviken legesenter, Bergen, seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Bærheim, Anders, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for allmennmedisin, UiB. Dannevig, Lise, spesialist i øyesykdommer, overlege, Sørlandet sykehus HF Kristiansand. Eliassen, Knut Eirik, stipendiat ASP, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO, allmennlege Skoleveien legesenter. Fagan, Mark, spesialist i allmennmedisin, Tromøy legesenter. Fetveit, Arne, spesialist i allmennmedisin, Kjelsås legesenter. 1. amanuensis, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO. Grude, Nils, spesialist i mikrobiologi, overlege, Telelab. Hjortdahl, Per, spesialist i samfunnsmedisin, professor i allmennmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO. Holtedahl Knut A, professor, spesialist i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiT. Høiby, Ernst Arne, spesialist i mikrobiologi, avdelingsdirektør, avdeling for bakteriologi og immunologi, Norsk folkehelseinstitutt. Høye, Sigurd, stipendiat, ASP, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO, allmennlege Lillestrøm legesenter. Juvkam, Kari Hilde, spesialist i allmennmedisin, Skolegaten legesenter, Grimstad. Kværner, Kari, spesialist i øre/nese/hals, professor, Innov. Direktør, UiO, Medinova. Lindbæk, Morten, spesialist i allmennmedisin, Stokke legekontor, professor, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisinske fag, UiO, leder av ASP. Løge, Ingard, spesialist i allmennmedisin, Edda legesenter, universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisinskefag, NTNU. Moi, Harald, spesialist i hud og veneriske sykdommer, avdelingsoverlege Olafiaklinikken, professor. Melbye, Hasse, spesialist i allmennmedisin, professor, forskningsleder, Institutt for samfunnsmedisin, UiT. Nordeng, Hedvig, farmasøyt, 1. amanuensis, Farmasøytisk institutt, UiO. Reinertsen, Even, spesialist i infeksjonsmedisin, overlege Sykehuset innlandet Gjøvik. Romøren, Maria, stipendiat, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO, allmennlege Majorstuhuset legekontor. Ruths, Sabine, spesialist i allmennmedisin, Os legesenter, 1. amanuensis, institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. Rørtveit, Sverre, spesialist i allmennmedisin, Bekkjarvik legekontor, kommunelege 2 i Austevoll. Simonsen, Gunnar Skov, spesialist mikrobiologi, avdelingsleder, avdelingsoverlege, førsteamanuensis, NORM Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UiT, FHI. Sundfjord, Arnfinn, spesialist i mikrobiologi, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, professor UiT. Tolaas, Erlend, spesialist i hus og veneriske sykdommer, overlege, Hudavd, Haukeland universitetssykehus. Tønseth, Kim Alexander, spesialist i plastiskkirurgi, avdelingssjef/overlege, Plastikkirurgisk avd, Rikshospitalet. Vandvik, Per Olav stipendiat, kst. overlege, dr.med, Medisinsk avd. Sykehuset innlandet HF, forsker, Kunnskapssenteret. Walstad, Rolf, professor i lungesykdommer, St Olavs hospital, DMF/NTNU.

14 Prosess De enkelte forfatterpar i arbeidsgruppen har hatt ansvaret for litteratursøket innen sitt kapittel og utarbeidelsen av de enkelte kapitlene. Arbeidsgruppen har i plenum fungert som referansegruppe for hverandre. Det har i prosessen vært v arrangert tre plenumssamlinger over en og to dager hvor arbeidsgruppen har diskutert evidensgrunnlaget for anbefalingene og kontroversielle spørsm rsmål.

15 Evidensgradering Evidensgradering er en viktig nyvinning i de nye retningslinjene Forrige veileder manglet evidensgradering Det er jevnt over høyt h evidensnivå i forhold til behandling kontra ikke behandling med antibiotika for de ulike tilstandene På noen områder finnes lite forskning

16 Evidensgradering Kunnskap som bygger på systematiske oversikter og metaanalyser av randomiserte, kontrollerte studier. Kunnskap som bygger på minst én randomisert, kontrollert studie. Kunnskap som bygger på minst én godt utformet kontrollert studie uten randomisering. Kunnskap som bygger på minst én annen type godt utformet kvasieksperimentell studie. Kunnskap som bygger på godt utformede, ikke-eksperimentelle beskrivende studier, som sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og kasusstudier. Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger fra ekspertkomiteer, og/eller klinisk ekspertise hos respekterte autoriteter. Nivå 1 a Nivå 1 b Nivå 2 a Nivå 2 b Nivå 3 Nivå 4

17 Evidensgradering Trenger støtte i kunnskap som bygger på systematiske oversikter og metaanalyser av randomiserte, kontrollerte studier eller minst én randomisert, kontrollert studie av overveiende god kvalitet og konsistens. [Kunnskapsgrunnlag nivå 1a og 1b] Trenger støtte i godt utformede kliniske studier, men ingen randomiserte kliniske studier i forhold til den spesifikke anbefalingen. [Kunnskapsgrunnlag nivå 2a og 2b] Trenger støtte i godt utformede kliniske studier, men ingen randomiserte kliniske studier i forhold til den spesifikke anbefalingen. [Kunnskapsgrunnlag nivå 3] Trenger støtte i rapporter eller uttalelser fra autoritative ekspertkomiteer og/eller klinisk ekspertise fra andre respekterte autoriteter. Styrkegraden indikerer en mangel på direkte anvendbare kliniske studier av akseptabel kvalitet. [Kunnskapsgrunnlag nivå 4] A B C D

18 Høring Nasjonalt folkehelseinstitutt Statens legemiddelverk Statens helsetilsyn NORM Den norske legeforening med relevante underforeninger

19 Implementering Skriftlig veileder, både b i hefteformat i A5-format, slik det ble gjort med den forrige veilederen, men også som en kortversjon med de viktigste diagnosene/preparatene,i A4-format Distribusjon til alle landets allmennpraktikere, samt helsestasjoner og sykehjem Deles ut til alle medisinstudenter i relevante terminer, samt til utenlandsmedisinere når n r de mottar norsk autorisasjon Retningslinjene integreres i undervisning i grunn-, etter- og videreutdanning samt i Nasjonale Fag

20 Implementering Elektronisk versjon som vil bli tilgjengelig på internett. Via ASP, Helsebiblioteket, og helsedirektoratet. Senere: Elektronisk versjon som kan integreres i forskrivningsdelen i de ulike journalprogrammene påp legekontorene. Senere: Samkjøring med prosjektet E- resept og forskrivningsstøtten tten i dette prosjektet, f.eks. i form av pop-ups på skjermen

21 Implementering Innholdet i retningslinjene harmoniseres med anbefalingene i NEL Andre veiledere (for eksempel pediatri), håndbøker mv oppfordres til å følge retningslinjene

22 Media I forbindelse med lanseringen av den nye veilederen utarbeides det fagartikler til relevante tidskrifter som Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, Utposten, Dagens Medisin med flere for å få fram nye temaer som tas opp i veilederen og fokusere påp kontroversielle spørsm rsmål. Annen mediaeksponering for å gjøre både b leger og pasienter oppmerksomme påp de nye retningslinjene, vil også være aktuelt.

23 Publisert: kl. 00:00 Leger skal bli forsiktigere med å gi antibiotika

24 Antibiotika medisin Foto: Terje Bendiksby/SCANPIX Slår alarm om antibiotikabruk HVER FJERDE NORDMANN TAR EN ANTIBIOTIKA-KUR I ÅRET, VISER NYE TALL. DET ER ALT FOR MANGE, MENER EKSPERTENE. DET ER SÆRLIG HOS BARN OG ELDRE AT OVERBEHANDLINGEN SKJER. - UTVIKLINGEN ER BEKYMRINGSFULL MENER, MORTEN LINDBÆK PROFESSOR I ALLMENNMEDISIN OG LEDER FOR ANTIBIOTIKASENTRET FOR PRIMÆRMEDISIN.

25 Oppdatering Det utarbeides en plan for jevnlig oppdatering av retningslinjene hvert annet år De enkelte arbeidsgruppene vil fåf ansvar for oppdatering og kontinuiteten innenfor de ulike temaene ASP vil fungere som ansvarlig instans for oppdateringen Alle medarbeiderne har sagt seg villig til å delta i ny revisjon om 2 år!

26 Hva er nytt? Generelle kapitler Antibiotikaresistens MRSA Mikrobiologisk diagnostikk Sykehjemsmedisin Gravide og ammede Vent-og og-se resept Interaksjoner

27 Hva er nytt? Oversikt Luftveier Hudinfeksjoner Uretritt Kronisk prostatitt Øyeninfeksjoner Bakteriell vaginose Asymptomatisk bakteriuri Dosering av penicillin

28 Otitt: Luftveier Allment påvirkede p barn, barn < 1 år, ørebarn perforasjon > 3 døgn. d Penicillin. Sinusitt: Generalisert infeksjon og nedsatt AT. Infeksjon > 10 dager. Steroidnesespray? Penicillin.

29 Tonsilitt: Luftveier Kun streptokokker. Centor kriterier. Lav dose, 10 dagers behandling. Penicillin. NLI: Ikke antibiotika til bronkitt. Beta 2 -agonist? Røykeslutt. R Skjerpe diagnostikk for pneumoni. Bruke CRP og SR, evt rtg thorax. Penicillin. KOLS-eksaserbasjon eksaserbasjon: Antonisenkriterier. Amoxicillin evt. doxycyclin. Atypiske NLI: Avvente prøvesvar? PCR? Erytromycin.

30 Hudinfeksjoner Impetigo: Fusidin og penicillin ut. Antiseptika og dikloksacillin inn. Erysipelas: Opprettholder penicillin, men anbefaler x 4. Akne: Differensiere behandlingen. Tetracyklin maksimalt 3 mnd. Lav terskel for viderehenvisning.

31 Seksuelt overførbar rbar uretritt hos menn Etiologi Chlamydia trachomatis % Mycoplasma genitalium % Ureaplasma urealyticum % Neisseria gonorrhoeae < 1 % Neisseria meningitides < 1 % Haemophilus species < 1 % Herpes genitalis 2-33 % Trichomonas vaginalis uretritt er sjelden i Norge

32 Seksuelt overførbar rbar uretritt hos menn Norsk standardbehandling med engangsdose azitromycin har vist seg å kunne indusere resistens i en del tilfeller av uretritt forårsaket rsaket av Mycoplasma genitalium. Ved uretritt av ukjent etiologi anbefales derfor doksycycklin som førstevalg. f ANTIBIOTIKABEHANDLING: Doksycyklin 100 mg x 2 i 7 døgn d B eller Azitromycin 1 g som engangsdose B

33 Kronisk prostatitt Det er tradisjon for langvarig behandling, men ikke kunnskapsgrunnlag for å anbefale lengre behandlingstid enn 14 dager. Det er ikke evidens for at antibiotikabehandling av kronisk prostatitt har effekt.

34 Kronisk prostatitt Kronisk prostatitt karakteriseres av smerter, og betegnes riktigere som kronisk bekkensmertesyndrom. For denne tilstanden er effekten av behandling med alfablokkere bedre dokumentert.

35 Øyeninfeksjoner Skjerpe diagnostikk. Rødt øye er ikke alltid konjunktivitt. Dakryocystitt? Blefaritt?? Akutt tilstand? Konjunktivitt: Oftest viral. Adenovirus smitter for eksempel i 14 dager uansett om antibiotika benyttes. Vurdere vent og se-resept resept! Nyfødte; alltid prøvetaking. Rask diagnose av gonokokk- eller klamydiainfeksjon.

36 Konjunktivitter og barnehage Sakset fra Folkehelseinstituttet, fhi.no: Barn med konjunktivitt skal ikke utelukkes fra å gå i barnehagen. Da det kan være v klinisk vanskelig å skille mellom viral og bakteriell konjunktivitt hos barn, vil mange barn bli behandlet med antibakterielle øyedråper ved klinisk konjunktivitt. Det er barnets lege som skal avgjøre om behandling med øyedråper skal igangsettes. Dersom legen finner at det er en viral konjunktivitt som ikke trenger behandling, kan barnet gåg som vanlig i barnehage. Dersom legen finner at det er indikasjon for behandling med antibakterielle øyedråper, kan barnet gåg i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Barnehageansatte kan ikke forlange at alle barn med konjunktivitt skal behandles med øyedråper/salve før f r de kan få f gå i barnehagen.

37 Bakteriell vaginose "Amselkriterier": ph>4,5 (måles ved å ha litt utflod på en ph papirremse. Papiret bør dekke området ph 3-6) samt 2 av følgende 3 positive funn: Typisk utflod Positiv snifftest (fiskelukt når utfloden tilsettes 10 % kalilut, KOH) Clue celler

38 I graviditet Bakteriell vaginose - Bakteriell vaginose dobler risiko for senabort og for tidlig fødsel. f - Flere randomiserte behandlingsstudier med behandling innsatt i uke har ikke minsket disse komplikasjonene, og behandling gitt etter 20 uke har vært v assosiert med økt risiko for tidlig fødsel. f

39 Bakteriell vaginose - Hvis diagnostikk og behandling gjøres, bør b r det derfor skje tidlig i svangerskapet eller helst før f konsepsjon. - Nyere randomiserte studier der klindamycin intravaginalt eller per os er gitt til gravide med bakteriell vaginose før r 15 uke har vært v signifikant assosiert med forlenget gestasjonstid og minsket senabort sammenlignet med placebo.

40 Asymptomatisk bakteriuri Hos gravide er asymptomatisk bakteriuri en risikofaktor for pyelonefritt med lav fødselsvekt og preterm fødsel f til følge. f Asymptomatisk bakteriuri foreligger ved funn av 10 5 urinveispatogene bakterier/ml med samme mikrobe og resistensmønster nster i to påfølgende p urinprøver.

41 Asymptomatisk bakteriuri Alle gravide bør b r screenes ved første f svangerskapskontroll. Ved oppvekst som beskrevet over tas ny prøve innen en uke. Om den nye prøven viser tilsvarende oppvekst, behandles kvinnen etter resistensmønsteret. nsteret. På grunn av residivtendens bør b r urinen heretter screenes hver 4. uke i svangerskapet og eventuell behandling gjentas. Behandlingstiden er sju døgn. d

42 Dosering av penicillin Den antibakterielle effekten av antibiotika kategoriseres som tidsavhengig eller konsentrasjonsavhengig. Inndelingen har avgjørende betydning for hvordan ulike antibiotika bør b r doseres for å oppnå terapeutisk suksess og forebygge resistensutvikling. Alminnelig penicillin, penicillin V eller fenoxymetylpenicillin utøver et tidsavhengig drap, i motsetning til for eksempel fluorokinoloner (ciprofloxacin) som utøver konsentrasjonsavhengig bakteriedrap. Penicillin har ubetydelig post-antibiotisk effekt (PAE), dvs. ettervirkning av penicillinet når n r konsentrasjonen har sunket under terapeutisk nivå,, MIC, (minimum inhibitory concentration).

43 Dosering av penicillin Bakteriedrapet er følgelig f avhengig av hvor lenge konsentrasjonen av penicillin er over MIC påp infeksjonsstedet. Konsentrasjonen av penicillin påp infeksjonsstedet måm være høyere h enn MIC i minst % av døgnet d for at behandlingen skal bli effektiv. Hvis konsentrasjonen av penicillin er under MIC i mer enn 50 % av døgnet, d øker risikoen for terapisvikt. Følgelig måm midler som penicillin med kort halveringstid (< 60 min for penicillin) og ubetydelig PAE doseres flere ganger i døgnet d for å gi forventet terapeutisk effekt. Det oppnås s lite ved å doble dosen. Dette fører f bare til at tiden for antibiotikakonsentrasjonen over MIC øker med en halveringstid.

44 Dosering av penicillin Norsk tradisjon med klassisk dosering er dermed foreldet. Best er , alternativt I de nye retningslinjene anbefales x 4 for pneumoni, erysipelas (og GAS-tonsilitt tonsilitt). Men man kan trygt bruke x 4 for alle diagnoser. Utfordring er compliance

45 Takk for oppmerksomheten!

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

Nasjonale Faglige retningslinjer

Nasjonale Faglige retningslinjer IS-1179 Nasjonale Faglige retningslinjer Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Heftets tittel: Retningslinjer for svangerskapsomsorgen Utgitt: 5/2005 Bestillingsnummer: IS-1179 ISBN 82-8081-067-6 Utgitt

Detaljer

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012

TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR. Februar 2012 TERAPIANBEFALING: BRUK AV ANTIBAKTERIELLE MIDLER TIL PRODUKSJONSDYR Februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Forord... sid. 3 Innledning... sid. 4 Bruk av antibakterielle midler til gris... sid. 7 Tabell - Bruk

Detaljer

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: Nr. 3 2005 Årgang 34 leder: Om retningslinjer og gravide Av Anders Svensson 1

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: Nr. 3 2005 Årgang 34 leder: Om retningslinjer og gravide Av Anders Svensson 1 UT utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin PO Innhold: ST leder: Om retningslinjer og gravide Av Anders Svensson 1 EN Nr. 3 2005 Årgang 34 utpostens dobbelttime: Intervju med Atle Klovning Av Petter

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord

Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord Regional plan for hudsykdommer i Helse Nord 2014 2020 Høringsutkast, juni 2014 Forord Denne fagplanen er utarbeidet av en gruppe fagfolk parallelt med arbeidet de utfører i sin kliniske hverdag. Arbeidet

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 3 2011 Revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Nytt obligatorisk

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn

Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn IS-1235 Nasjonale faglige retningslinjer Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Heftets tittel: Retningslinjer for undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn Utgitt: 06/2006

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv

Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv 2014 Faglige retningslinjer for oppfølging og behandling av hiv Innholdsfortegnelse Innledning 4 Oppfølgning og kontroller 5 1. gangskonsultasjon... 5 1.gangskonsultasjon; prøvetaking... 6 Den første tiden...

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 3 121. årgang september 2013 apotek.no/tidsskriftet kvalitet apotek helse pasient Ubehagelig lukt? Utflod? Ønsker du enkelt å gjøre noe med det? Ecovag Balance vaginalkapsler

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer Faglige retningslinjer utarbeides innenfor områder der Helsedirektoratet mener at en retningslinje er egnet til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Det kan være behov for en faglig retningslinje når det

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Årsmelding 2007 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø Innhold 1. Bakgrunn 2. Langsiktig plan 3. Bemanning 4. Oppstart av prosjekter i 2007 5. Prosjekter med planlagt oppstart i 2008 6. Infrastruktur

Detaljer

Fremtidens legespesialister

Fremtidens legespesialister IS-2079-2 Fremtidens legespesialister En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold 1 Heftets tittel: Fremtidens legespesialister Utgitt: Juni/2014 Bestillingsnummer: IS-2079-2 ISBN-nr. 978-82-8081-291-9

Detaljer

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep

Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 76 Helsetilbudet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep I denne delen av prosjektet har vi tatt for oss noen sentrale deler av helsetilbudet

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft)

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Nasjonale faglige retningslinjer IS-1526 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft) Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 122. årgang mars 2014 apotek.no/tidsskriftet FIRE APOTEK fire fortellinger fra hverdagen ST. MELD Jeg savner et lavterskeltilbud. NY RESEPT Vi må tørre å ta viktige valg

Detaljer

Om hivinfeksjon Bestilling:

Om hivinfeksjon Bestilling: Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon - informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest Dette er en revidert versjon av Om hivinfeksjon. Den opprinnelige versjonen er skrevet

Detaljer

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge

Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Norwegian Journal of Epidemiology 2001; 11 (1): 61-65 61 Stor skilnad i forbruksprofil av antibiotika ved to universitetssykehus i Norge Lars Småbrekke Regionalt legemiddelinformasjonssenter Nord-Norge

Detaljer