Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Presentasjon AFA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Presentasjon AFA 11.11.2008"

Transkript

1

2 Arbeidet med nye nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten rhelsetjenesten Presentasjon AFA Morten Lindbæk og Knut Eirik Eliassen, ASP,

3 Bakgrunn 1999: Tiltaksplan for å motvirke antibiotikaresistens 90 % av all antibiotika i Norge forskrives i primærhelsetjenesten rhelsetjenesten 60 % til luftveisinfeksjoner de fleste selvlimiterende Det ble nedsatt en gruppe for å lage en veileder for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten rhelsetjenesten en veileder for antibiotikabruk påp sykehus

4 Mål Retningslinjene skal bidra til å opprettholde, og påp sikt minske det lave antibiotikaforbruket i Norge. Et annet mål m l er å opprettholde og styrke bruken av smalspektret antibiotika.

5 Mål 1999: Det vil være v ønskelig å redusere forbruket med 30 % fra dagens 16 ddd per 1000 innbyggere per døgn d til 10 ddd,, noe som tilsvarer dagens nivå i Holland. 2008: Fra 1999 til 2006 økte forbruket fra 16 ddd til 19 ddd,, en økning påp 20 %. I tillegg ser man en vridning fra smal- til bredspektret penicillin og fra penicillin til makrolider

6 Viktige tendenser i antibiotikabruk Totalforbruk opp fra 16.6 DDD til 19,0 (14%) Økning ekskl Hiprex 14,7-16,3 16,3 (11%) Pc utvidetspektrum (amoxi) opp 1,96 Penicillin V ned fra 5,01 4,63 (8%) ) opp 1,96-2,74 (40%) Kloxa/dikloxa opp fra 0,32-0,66 0,66 (100%) Tetracykliner opp fra 3,19 3,24 (2%) Makrolider opp fra 1,59-2,24 (40%)

7 Sammenheng mellom antibiotikabruk og andel resistente pneumokokker i Europeiske land (Goossens et al, Lancet 2005; 365: )

8 Prevalens av erytromycinresistens hos pneumokokker i blodkulturer i Norge NORM 2006

9 Utgivelse På vegne av regjeringen ber Helsedirektoratet ASP om å revidere antibiotikaveilederen februar Helsedirektoratet og ASP står r sammen som utgivere. De nye retningslinjene får f r status som Nasjonale faglige retningslinjer

10 EØS Et annet viktig argument er at det stadig kommer nye antibakterielle midler påp markedet På grunn av EØS-avtalen E har Norge ikke lenger mulighet for å hindre markedsføring ring av disse preparatene Behovsparagrafen. Statens legemiddelverk (SLV) har derfor vedtatt at det i Felleskatalogteksten til disse preparatene under indikasjon skal stå Det bør b r tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler For at denne setningen skal fåf et reelt innhold har SLV tatt kontakt med ASP for hjelp til utarbeidelse av slike retningslinjer

11 Utenlandsmedisinere I tillegg ser man en økende tilstrømning av utenlandske leger og norske leger utdannet i utlandet Disse kan ha en annen antibiotikakultur, eller grunnleggende oppfatning av riktig antibiotikabruk.

12 Plan for arbeidet Det er opprettet par av en akademisk allmennpraktiker og en organspesialist på samme måte m som ved utarbeidelsen av forrige veileder Det er tatt utgangspunkt i Norsk Elektronisk Legehåndboks (NEL) medarbeidere påp de ulike feltene I tillegg supplert med kjente akademiske medarbeidere fra landets universiteter

13 Medarbeidere Redaksjonen har bestått av: Morten Lindbæk, (redaktør) Knut Eirik Eliassen og Siri Jensen (sekretærer), alle fra ASP, samt arbeidsgruppemedlemmene Dag Berild, Per Hjortdahl og Arne Fetveit. Arbeidsgruppen har bestått av: Akselsen, Per Espen, spesialist i infeksjonssykdommer, geriatri og indremedisin, overlege, forsknings- og utviklingsavdelingen, Helse Bergen HF. Berild, Dag, spesialist i infeksjonssykdommer, overlege, Aker universitetssykehus. Bratland, Svein Zander, spesialist i allmennmedisin, bydelslege Sandviken legesenter, Bergen, seniorrådgiver i Statens helsetilsyn. Bærheim, Anders, professor i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for allmennmedisin, UiB. Dannevig, Lise, spesialist i øyesykdommer, overlege, Sørlandet sykehus HF Kristiansand. Eliassen, Knut Eirik, stipendiat ASP, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO, allmennlege Skoleveien legesenter. Fagan, Mark, spesialist i allmennmedisin, Tromøy legesenter. Fetveit, Arne, spesialist i allmennmedisin, Kjelsås legesenter. 1. amanuensis, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO. Grude, Nils, spesialist i mikrobiologi, overlege, Telelab. Hjortdahl, Per, spesialist i samfunnsmedisin, professor i allmennmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO. Holtedahl Knut A, professor, spesialist i allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiT. Høiby, Ernst Arne, spesialist i mikrobiologi, avdelingsdirektør, avdeling for bakteriologi og immunologi, Norsk folkehelseinstitutt. Høye, Sigurd, stipendiat, ASP, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO, allmennlege Lillestrøm legesenter. Juvkam, Kari Hilde, spesialist i allmennmedisin, Skolegaten legesenter, Grimstad. Kværner, Kari, spesialist i øre/nese/hals, professor, Innov. Direktør, UiO, Medinova. Lindbæk, Morten, spesialist i allmennmedisin, Stokke legekontor, professor, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisinske fag, UiO, leder av ASP. Løge, Ingard, spesialist i allmennmedisin, Edda legesenter, universitetslektor, Institutt for samfunnsmedisinskefag, NTNU. Moi, Harald, spesialist i hud og veneriske sykdommer, avdelingsoverlege Olafiaklinikken, professor. Melbye, Hasse, spesialist i allmennmedisin, professor, forskningsleder, Institutt for samfunnsmedisin, UiT. Nordeng, Hedvig, farmasøyt, 1. amanuensis, Farmasøytisk institutt, UiO. Reinertsen, Even, spesialist i infeksjonsmedisin, overlege Sykehuset innlandet Gjøvik. Romøren, Maria, stipendiat, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO, allmennlege Majorstuhuset legekontor. Ruths, Sabine, spesialist i allmennmedisin, Os legesenter, 1. amanuensis, institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB. Rørtveit, Sverre, spesialist i allmennmedisin, Bekkjarvik legekontor, kommunelege 2 i Austevoll. Simonsen, Gunnar Skov, spesialist mikrobiologi, avdelingsleder, avdelingsoverlege, førsteamanuensis, NORM Universitetssykehuset Nord-Norge HF, UiT, FHI. Sundfjord, Arnfinn, spesialist i mikrobiologi, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, professor UiT. Tolaas, Erlend, spesialist i hus og veneriske sykdommer, overlege, Hudavd, Haukeland universitetssykehus. Tønseth, Kim Alexander, spesialist i plastiskkirurgi, avdelingssjef/overlege, Plastikkirurgisk avd, Rikshospitalet. Vandvik, Per Olav stipendiat, kst. overlege, dr.med, Medisinsk avd. Sykehuset innlandet HF, forsker, Kunnskapssenteret. Walstad, Rolf, professor i lungesykdommer, St Olavs hospital, DMF/NTNU.

14 Prosess De enkelte forfatterpar i arbeidsgruppen har hatt ansvaret for litteratursøket innen sitt kapittel og utarbeidelsen av de enkelte kapitlene. Arbeidsgruppen har i plenum fungert som referansegruppe for hverandre. Det har i prosessen vært v arrangert tre plenumssamlinger over en og to dager hvor arbeidsgruppen har diskutert evidensgrunnlaget for anbefalingene og kontroversielle spørsm rsmål.

15 Evidensgradering Evidensgradering er en viktig nyvinning i de nye retningslinjene Forrige veileder manglet evidensgradering Det er jevnt over høyt h evidensnivå i forhold til behandling kontra ikke behandling med antibiotika for de ulike tilstandene På noen områder finnes lite forskning

16 Evidensgradering Kunnskap som bygger på systematiske oversikter og metaanalyser av randomiserte, kontrollerte studier. Kunnskap som bygger på minst én randomisert, kontrollert studie. Kunnskap som bygger på minst én godt utformet kontrollert studie uten randomisering. Kunnskap som bygger på minst én annen type godt utformet kvasieksperimentell studie. Kunnskap som bygger på godt utformede, ikke-eksperimentelle beskrivende studier, som sammenlignende studier, korrelasjonsstudier og kasusstudier. Kunnskap som bygger på rapporter eller oppfatninger fra ekspertkomiteer, og/eller klinisk ekspertise hos respekterte autoriteter. Nivå 1 a Nivå 1 b Nivå 2 a Nivå 2 b Nivå 3 Nivå 4

17 Evidensgradering Trenger støtte i kunnskap som bygger på systematiske oversikter og metaanalyser av randomiserte, kontrollerte studier eller minst én randomisert, kontrollert studie av overveiende god kvalitet og konsistens. [Kunnskapsgrunnlag nivå 1a og 1b] Trenger støtte i godt utformede kliniske studier, men ingen randomiserte kliniske studier i forhold til den spesifikke anbefalingen. [Kunnskapsgrunnlag nivå 2a og 2b] Trenger støtte i godt utformede kliniske studier, men ingen randomiserte kliniske studier i forhold til den spesifikke anbefalingen. [Kunnskapsgrunnlag nivå 3] Trenger støtte i rapporter eller uttalelser fra autoritative ekspertkomiteer og/eller klinisk ekspertise fra andre respekterte autoriteter. Styrkegraden indikerer en mangel på direkte anvendbare kliniske studier av akseptabel kvalitet. [Kunnskapsgrunnlag nivå 4] A B C D

18 Høring Nasjonalt folkehelseinstitutt Statens legemiddelverk Statens helsetilsyn NORM Den norske legeforening med relevante underforeninger

19 Implementering Skriftlig veileder, både b i hefteformat i A5-format, slik det ble gjort med den forrige veilederen, men også som en kortversjon med de viktigste diagnosene/preparatene,i A4-format Distribusjon til alle landets allmennpraktikere, samt helsestasjoner og sykehjem Deles ut til alle medisinstudenter i relevante terminer, samt til utenlandsmedisinere når n r de mottar norsk autorisasjon Retningslinjene integreres i undervisning i grunn-, etter- og videreutdanning samt i Nasjonale Fag

20 Implementering Elektronisk versjon som vil bli tilgjengelig på internett. Via ASP, Helsebiblioteket, og helsedirektoratet. Senere: Elektronisk versjon som kan integreres i forskrivningsdelen i de ulike journalprogrammene påp legekontorene. Senere: Samkjøring med prosjektet E- resept og forskrivningsstøtten tten i dette prosjektet, f.eks. i form av pop-ups på skjermen

21 Implementering Innholdet i retningslinjene harmoniseres med anbefalingene i NEL Andre veiledere (for eksempel pediatri), håndbøker mv oppfordres til å følge retningslinjene

22 Media I forbindelse med lanseringen av den nye veilederen utarbeides det fagartikler til relevante tidskrifter som Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, Utposten, Dagens Medisin med flere for å få fram nye temaer som tas opp i veilederen og fokusere påp kontroversielle spørsm rsmål. Annen mediaeksponering for å gjøre både b leger og pasienter oppmerksomme påp de nye retningslinjene, vil også være aktuelt.

23 Publisert: kl. 00:00 Leger skal bli forsiktigere med å gi antibiotika

24 Antibiotika medisin Foto: Terje Bendiksby/SCANPIX Slår alarm om antibiotikabruk HVER FJERDE NORDMANN TAR EN ANTIBIOTIKA-KUR I ÅRET, VISER NYE TALL. DET ER ALT FOR MANGE, MENER EKSPERTENE. DET ER SÆRLIG HOS BARN OG ELDRE AT OVERBEHANDLINGEN SKJER. - UTVIKLINGEN ER BEKYMRINGSFULL MENER, MORTEN LINDBÆK PROFESSOR I ALLMENNMEDISIN OG LEDER FOR ANTIBIOTIKASENTRET FOR PRIMÆRMEDISIN.

25 Oppdatering Det utarbeides en plan for jevnlig oppdatering av retningslinjene hvert annet år De enkelte arbeidsgruppene vil fåf ansvar for oppdatering og kontinuiteten innenfor de ulike temaene ASP vil fungere som ansvarlig instans for oppdateringen Alle medarbeiderne har sagt seg villig til å delta i ny revisjon om 2 år!

26 Hva er nytt? Generelle kapitler Antibiotikaresistens MRSA Mikrobiologisk diagnostikk Sykehjemsmedisin Gravide og ammede Vent-og og-se resept Interaksjoner

27 Hva er nytt? Oversikt Luftveier Hudinfeksjoner Uretritt Kronisk prostatitt Øyeninfeksjoner Bakteriell vaginose Asymptomatisk bakteriuri Dosering av penicillin

28 Otitt: Luftveier Allment påvirkede p barn, barn < 1 år, ørebarn perforasjon > 3 døgn. d Penicillin. Sinusitt: Generalisert infeksjon og nedsatt AT. Infeksjon > 10 dager. Steroidnesespray? Penicillin.

29 Tonsilitt: Luftveier Kun streptokokker. Centor kriterier. Lav dose, 10 dagers behandling. Penicillin. NLI: Ikke antibiotika til bronkitt. Beta 2 -agonist? Røykeslutt. R Skjerpe diagnostikk for pneumoni. Bruke CRP og SR, evt rtg thorax. Penicillin. KOLS-eksaserbasjon eksaserbasjon: Antonisenkriterier. Amoxicillin evt. doxycyclin. Atypiske NLI: Avvente prøvesvar? PCR? Erytromycin.

30 Hudinfeksjoner Impetigo: Fusidin og penicillin ut. Antiseptika og dikloksacillin inn. Erysipelas: Opprettholder penicillin, men anbefaler x 4. Akne: Differensiere behandlingen. Tetracyklin maksimalt 3 mnd. Lav terskel for viderehenvisning.

31 Seksuelt overførbar rbar uretritt hos menn Etiologi Chlamydia trachomatis % Mycoplasma genitalium % Ureaplasma urealyticum % Neisseria gonorrhoeae < 1 % Neisseria meningitides < 1 % Haemophilus species < 1 % Herpes genitalis 2-33 % Trichomonas vaginalis uretritt er sjelden i Norge

32 Seksuelt overførbar rbar uretritt hos menn Norsk standardbehandling med engangsdose azitromycin har vist seg å kunne indusere resistens i en del tilfeller av uretritt forårsaket rsaket av Mycoplasma genitalium. Ved uretritt av ukjent etiologi anbefales derfor doksycycklin som førstevalg. f ANTIBIOTIKABEHANDLING: Doksycyklin 100 mg x 2 i 7 døgn d B eller Azitromycin 1 g som engangsdose B

33 Kronisk prostatitt Det er tradisjon for langvarig behandling, men ikke kunnskapsgrunnlag for å anbefale lengre behandlingstid enn 14 dager. Det er ikke evidens for at antibiotikabehandling av kronisk prostatitt har effekt.

34 Kronisk prostatitt Kronisk prostatitt karakteriseres av smerter, og betegnes riktigere som kronisk bekkensmertesyndrom. For denne tilstanden er effekten av behandling med alfablokkere bedre dokumentert.

35 Øyeninfeksjoner Skjerpe diagnostikk. Rødt øye er ikke alltid konjunktivitt. Dakryocystitt? Blefaritt?? Akutt tilstand? Konjunktivitt: Oftest viral. Adenovirus smitter for eksempel i 14 dager uansett om antibiotika benyttes. Vurdere vent og se-resept resept! Nyfødte; alltid prøvetaking. Rask diagnose av gonokokk- eller klamydiainfeksjon.

36 Konjunktivitter og barnehage Sakset fra Folkehelseinstituttet, fhi.no: Barn med konjunktivitt skal ikke utelukkes fra å gå i barnehagen. Da det kan være v klinisk vanskelig å skille mellom viral og bakteriell konjunktivitt hos barn, vil mange barn bli behandlet med antibakterielle øyedråper ved klinisk konjunktivitt. Det er barnets lege som skal avgjøre om behandling med øyedråper skal igangsettes. Dersom legen finner at det er en viral konjunktivitt som ikke trenger behandling, kan barnet gåg som vanlig i barnehage. Dersom legen finner at det er indikasjon for behandling med antibakterielle øyedråper, kan barnet gåg i barnehage dagen etter igangsatt behandling. Barnehageansatte kan ikke forlange at alle barn med konjunktivitt skal behandles med øyedråper/salve før f r de kan få f gå i barnehagen.

37 Bakteriell vaginose "Amselkriterier": ph>4,5 (måles ved å ha litt utflod på en ph papirremse. Papiret bør dekke området ph 3-6) samt 2 av følgende 3 positive funn: Typisk utflod Positiv snifftest (fiskelukt når utfloden tilsettes 10 % kalilut, KOH) Clue celler

38 I graviditet Bakteriell vaginose - Bakteriell vaginose dobler risiko for senabort og for tidlig fødsel. f - Flere randomiserte behandlingsstudier med behandling innsatt i uke har ikke minsket disse komplikasjonene, og behandling gitt etter 20 uke har vært v assosiert med økt risiko for tidlig fødsel. f

39 Bakteriell vaginose - Hvis diagnostikk og behandling gjøres, bør b r det derfor skje tidlig i svangerskapet eller helst før f konsepsjon. - Nyere randomiserte studier der klindamycin intravaginalt eller per os er gitt til gravide med bakteriell vaginose før r 15 uke har vært v signifikant assosiert med forlenget gestasjonstid og minsket senabort sammenlignet med placebo.

40 Asymptomatisk bakteriuri Hos gravide er asymptomatisk bakteriuri en risikofaktor for pyelonefritt med lav fødselsvekt og preterm fødsel f til følge. f Asymptomatisk bakteriuri foreligger ved funn av 10 5 urinveispatogene bakterier/ml med samme mikrobe og resistensmønster nster i to påfølgende p urinprøver.

41 Asymptomatisk bakteriuri Alle gravide bør b r screenes ved første f svangerskapskontroll. Ved oppvekst som beskrevet over tas ny prøve innen en uke. Om den nye prøven viser tilsvarende oppvekst, behandles kvinnen etter resistensmønsteret. nsteret. På grunn av residivtendens bør b r urinen heretter screenes hver 4. uke i svangerskapet og eventuell behandling gjentas. Behandlingstiden er sju døgn. d

42 Dosering av penicillin Den antibakterielle effekten av antibiotika kategoriseres som tidsavhengig eller konsentrasjonsavhengig. Inndelingen har avgjørende betydning for hvordan ulike antibiotika bør b r doseres for å oppnå terapeutisk suksess og forebygge resistensutvikling. Alminnelig penicillin, penicillin V eller fenoxymetylpenicillin utøver et tidsavhengig drap, i motsetning til for eksempel fluorokinoloner (ciprofloxacin) som utøver konsentrasjonsavhengig bakteriedrap. Penicillin har ubetydelig post-antibiotisk effekt (PAE), dvs. ettervirkning av penicillinet når n r konsentrasjonen har sunket under terapeutisk nivå,, MIC, (minimum inhibitory concentration).

43 Dosering av penicillin Bakteriedrapet er følgelig f avhengig av hvor lenge konsentrasjonen av penicillin er over MIC påp infeksjonsstedet. Konsentrasjonen av penicillin påp infeksjonsstedet måm være høyere h enn MIC i minst % av døgnet d for at behandlingen skal bli effektiv. Hvis konsentrasjonen av penicillin er under MIC i mer enn 50 % av døgnet, d øker risikoen for terapisvikt. Følgelig måm midler som penicillin med kort halveringstid (< 60 min for penicillin) og ubetydelig PAE doseres flere ganger i døgnet d for å gi forventet terapeutisk effekt. Det oppnås s lite ved å doble dosen. Dette fører f bare til at tiden for antibiotikakonsentrasjonen over MIC øker med en halveringstid.

44 Dosering av penicillin Norsk tradisjon med klassisk dosering er dermed foreldet. Best er , alternativt I de nye retningslinjene anbefales x 4 for pneumoni, erysipelas (og GAS-tonsilitt tonsilitt). Men man kan trygt bruke x 4 for alle diagnoser. Utfordring er compliance

45 Takk for oppmerksomheten!

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Smittevernkonferanse Hamar 23. oktober 2014 Bredo Knudtzen, seniorrådgiver Avdeling for allmennhelsetjenester 27.10.2014 1 Hvorfor fokus på antibiotikaresistens?

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT

Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT Nasjonale retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT Retningslinjer Sånn ser de ut Sendt til alle landets fastleger 2008 og 2012 Løpende revisjon,

Detaljer

Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget 8.9.14

Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget 8.9.14 Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin Leder for Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Fastlege Stokke legesenter Hva kan gjøres for å bedre antibiotikaforskrivning i primærhelsetjenesten? Stortinget

Detaljer

MORTEN LINDBÆK, PROFESSOR I ALLMENNMEDISIN LEDER FOR ANTIBIOTIKASENTRET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) FASTLEGE STOKKE LEGESENTER

MORTEN LINDBÆK, PROFESSOR I ALLMENNMEDISIN LEDER FOR ANTIBIOTIKASENTRET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) FASTLEGE STOKKE LEGESENTER Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt Norske retningslinjer for antibiotikabruk Indikatorer for antibiotikabruk i Norge Prøvetakning i allmennpraksis Spesialisthelsetjenestens påvirkning MORTEN LINDBÆK,

Detaljer

To treat or not to treat? KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT

To treat or not to treat? KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT To treat or not to treat? KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT «Av og til er det enkleste det vanskeligste» Fritt etter Reitangruppen Ører - mediaotitt Skyldes ofte virus. Hovedregel: Behandle

Detaljer

SVEIN GJELSTAD FØRSTEAMANUENSIS VED AVDELING FOR ALLMENNMEDISIN

SVEIN GJELSTAD FØRSTEAMANUENSIS VED AVDELING FOR ALLMENNMEDISIN Antibiotikabruk og antibiotikastyring hva er situasjonen, muligheter, perspektiver og dilemmaer. Utfordringene i primærhelsetjenesten - inkl. sykehjemmene. SVEIN GJELSTAD FØRSTEAMANUENSIS VED AVDELING

Detaljer

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Smitteverndagene 2017 22.-23. mai SIGURD HØYE POSTDOKTOR, ASP Antibiotikasenteret for primærmedisin Antibiotikasenteret for primærmedisin Fagutvikling, forskning

Detaljer

ANTIBIOTIKABRUK I SYKEHUS. Torunn Nygård Smittevernlege NLSH

ANTIBIOTIKABRUK I SYKEHUS. Torunn Nygård Smittevernlege NLSH ANTIBIOTIKABRUK I SYKEHUS Torunn Nygård Smittevernlege NLSH Antibiotikabruk i sykehus Overvåking Antibiotikabruk Resistens Hvilken vei går det? Bedre eller verre Hva er målet? Andel pasienter som mottar

Detaljer

Er det mulig å redusere antibiotikabruken med 30% innen utgangen av 2020?

Er det mulig å redusere antibiotikabruken med 30% innen utgangen av 2020? Er det mulig å redusere antibiotikabruken med 30% innen utgangen av 2020? NICOLAY JONASSEN HARBIN, RÅDGIVER OG PROSJEKTKOORDINATOR ANTIBIOTIKASENTRET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP), KOMMUNELEGE FREDRIKSTAD KOMMUNE

Detaljer

Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP)

Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Nytt senter og nasjonalt nettverk for riktig antibiotikabrk og overvåkning av resistens-tvikling i PHT Antibiotikasentret for primærmedisin (ASP) Morten Lindbæk, professor, leder ASP Seksjon for allmennmedisin,

Detaljer

Andre infeksjoner KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT, ASP PMU 2014

Andre infeksjoner KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT, ASP PMU 2014 Andre infeksjoner KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE OG STIPENDIAT, ASP PMU 2014 Sex, vold, drap og sport UTE TIL LUNCH, 1988, Mandag kl 09, Håkon S., 27 år Sykehistorie 1, Håkon 25-årig ellers frisk mann

Detaljer

Infeksjoner på sykehjem

Infeksjoner på sykehjem Infeksjoner på sykehjem Tromsø 19.11.09 Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus Sykehjem Største institusjonsvesen 38.000 plasser (17% av alle >80 år) Kvinner 70% av de med fast plass Økt

Detaljer

Infeksjoner på sykehjem. Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009

Infeksjoner på sykehjem. Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009 Infeksjoner på sykehjem Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009 Hva skal jeg snakke om? Hva kjennetegner sykehjemsbeboeren? Risikofaktorer for infeksjoner Konsekvenser av infeksjoner

Detaljer

Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER

Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER Antibiotikasenteret for primærmedisin Opprettet i 2006 6 ansatte 15 forskere 3 hovedoppgaver Fagutvikling, forskning og kvalitetssikring

Detaljer

Gonoré. Høstkonferansen i Mikrobiologi 15.10.2015 Brita Pukstad Hudavdelingen, St.Olavs Hospital

Gonoré. Høstkonferansen i Mikrobiologi 15.10.2015 Brita Pukstad Hudavdelingen, St.Olavs Hospital Gonoré Høstkonferansen i Mikrobiologi 15.10.2015 Brita Pukstad Hudavdelingen, St.Olavs Hospital 1 Agenda Undertegnede: Historikk Klinikk Litt diagnostikk Smitteoppsporing Kåre Bergh: Epidemiologi Utredning

Detaljer

Legerollen i fremtidens mikrobiologi innspill fra en allmennlege KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE, STIPENDIAT VED ASP, UIO,

Legerollen i fremtidens mikrobiologi innspill fra en allmennlege KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE, STIPENDIAT VED ASP, UIO, Legerollen i fremtidens mikrobiologi innspill fra en allmennlege KNUT EIRIK ELIASSEN, ALLMENNLEGE, STIPENDIAT VED ASP, UIO, Bakgrunn Ønskeliste Tilbud Utfordringer til diskusjon Bakgrunn Allmennlegen arbeider

Detaljer

Hvordan kan vi forbedre antibiotikapolitikken i norske sykehus?

Hvordan kan vi forbedre antibiotikapolitikken i norske sykehus? Hvordan kan vi forbedre antibiotikapolitikken i norske sykehus? NORM-dagen 16.11.2010 Per Espen Akselsen Regionalt kompetansesenter for sykehushygiene i Helse Vest Haukeland universitetssykehus per.akselsen@helse-bergen.no

Detaljer

Antibiotikabruk i sykehjem Også et sykepleieransvar?

Antibiotikabruk i sykehjem Også et sykepleieransvar? Antibiotikabruk i sykehjem Også et sykepleieransvar? Smittevernkurs Sandefjord 05.11.13 Per Espen Akselsen Seksjon for pasientsikkerhet/ Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene for Helse vest Haukeland

Detaljer

Om Nasjonale faglige retningslinjer, antibiotika, interaksjoner m.m SIRI JENSEN

Om Nasjonale faglige retningslinjer, antibiotika, interaksjoner m.m SIRI JENSEN Om Nasjonale faglige retningslinjer, antibiotika, interaksjoner m.m SIRI JENSEN Ulike typer antibiotika Virker på ulike typer bakterier Ulik farmakokinitikk (for eksempel omdannelse og utskillelse) Smalspektret

Detaljer

ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE. Kjenn dine fiender. Konsekvenser. Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014

ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE. Kjenn dine fiender. Konsekvenser. Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014 ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014 Hedvig Nordeng Professor Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo Kjenn dine fiender Urinveisinfeksjoner Asymptomatisk

Detaljer

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv

Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Fotograf: Wilse, A. B. / Oslo byarkiv Antibiotikabruk ved akutt ørebetennelse - eller bare vent og se? Morten Lindbæk, professor Avdeling for allmennmedisin, fastlege Stokke legesenter Leder for ASP Skal

Detaljer

Antibiotikastyring i sykehus hvorfor og hvordan?

Antibiotikastyring i sykehus hvorfor og hvordan? Antibiotikastyring i sykehus hvorfor og hvordan? Gunnar Skov Simonsen Avdeling for mikrobiologi og smittevern Bioingeniørdagen 29.03.2017 2 1 Stenger avdeling på UNN etter funn av MRSA-bakterie Påvist

Detaljer

Antibiotikabruk og -resistens i primærhelsetjenesten

Antibiotikabruk og -resistens i primærhelsetjenesten Antibiotikabruk og -resistens i primærhelsetjenesten Bjørnar Nyen Kommunelege, Porsgrunn Delvis basert på materiale fra Professor Morten Lindbæk Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP) Fagdag smittevern,

Detaljer

Antibiotikaresistens hva påvirker utviklingen av resistens og hva kan vi gjøre? SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER

Antibiotikaresistens hva påvirker utviklingen av resistens og hva kan vi gjøre? SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER Antibiotikaresistens hva påvirker utviklingen av resistens og hva kan vi gjøre? RAK og RASK SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER Antibiotikasenteret for primærmedisin Opprettet i 2006 7 ansatte 12 forskere

Detaljer

Antibiotika behandling til eldre og i sykehjem hva er viktig å passe på?

Antibiotika behandling til eldre og i sykehjem hva er viktig å passe på? Antibiotika behandling til eldre og i sykehjem hva er viktig å passe på? NICOLAY J. HARBIN LEGE,RÅDGIVER PROFESSOR MORTEN LINDBÆK ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) Antibiotikasenteret for primærmedisin

Detaljer

PK/PD hva må en kunne?

PK/PD hva må en kunne? PK/PD hva må en kunne? Per Espen Akselsen Overlege, faglig leder Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Haukeland universitetssykehus Solstrand 12.11.2012 Farmakokinetikk

Detaljer

Antibiotikaresistens og resistensmekanismer

Antibiotikaresistens og resistensmekanismer Antibiotikaresistens og resistensmekanismer RELIS Fagseminar 290118 Overlege Hege Enger Avd. for medisinsk mikrobiologi St Olavs hospital Disposisjon Introduksjon Hva er antibiotikaresistens? Eksempler

Detaljer

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem RASK i Hordaland, 20. april 2017 Kjellaug Enoksen Sykehjemsoverlege, spesialist i indremedisiner, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin Sykehjemspopulasjon

Detaljer

Skifte fra iv til peroral antibiotikabehandling - betydning for resistens

Skifte fra iv til peroral antibiotikabehandling - betydning for resistens Skifte fra iv til peroral antibiotikabehandling - betydning for resistens NORM dagen 2009 12.11.09 Per Espen Akselsen Reg. kompetansesenter i sykehushygiene for Helse Vest Haukeland universitetssykehus

Detaljer

Antibiotikaforskrivning i sykehjem. Hvordan kan vi bli bedre?

Antibiotikaforskrivning i sykehjem. Hvordan kan vi bli bedre? Antibiotikaforskrivning i sykehjem. Hvordan kan vi bli bedre? Mark Fagan,Tromøy legesenter, Stipendiat HELSAM, UiO No conflict of interest Disposisjon Tar utgangspunkt i egen studier Bakgrunn Diagnostikk

Detaljer

Antibiotikabruk på legevakten SIGURD HØYE FORSKER/ALLMENNLEGE

Antibiotikabruk på legevakten SIGURD HØYE FORSKER/ALLMENNLEGE Antibiotikabruk på legevakten SIGURD HØYE FORSKER/ALLMENNLEGE Antibiotikasenteret for primærmedisin Fagutvikling, forskning og kvalitetssikring av antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Informasjonsarbeide

Detaljer

Resistensrapport for Ahus

Resistensrapport for Ahus Resistensrapport for Resistensrapport for Avdeling for mikrobiologi og smittevern utarbeider årlig en rapport for å følge utviklingen av antibiotikaresistens hos noen utvalgte bakterier på Akershus Universitetssykehus.

Detaljer

Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER

Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER Antibiotikaresistens nasjonalt og globalt SIRI JENSEN SENIORRÅDGIVER/FORSKER Antibiotikasenteret for primærmedisin Opprettet i 2006 5 ansatte 15 forskere 3 hovedoppgaver Fagutvikling, forskning og kvalitetssikring

Detaljer

Kunnskapsesenterets Utvikling av nasjonale retningslinjer nye PPT-mal for slagbehandling

Kunnskapsesenterets Utvikling av nasjonale retningslinjer nye PPT-mal for slagbehandling Helsedirektoratet, 01.09.2008 Kunnskapsesenterets Utvikling av nasjonale retningslinjer nye PPT-mal for slagbehandling Atle Fretheim, Forskningsleder, Seksjon for forebygging og internasjonal helse Hva

Detaljer

Antibiotikastyring i hus og heim

Antibiotikastyring i hus og heim Antibiotikastyring i hus og heim NICOLAY J. HARBIN LEGE, RÅDGIVER, PROSJEKTKOORDINATOR PROFESSOR MORTEN LINDBÆK ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) Antibiotikasenteret for primærmedisin Opprettet

Detaljer

Valg av antibiotika ut fra resistensepidemiologiske og økologiske hensyn. Øystein Sverdrup Mikrobiologisk avd. SiV HF

Valg av antibiotika ut fra resistensepidemiologiske og økologiske hensyn. Øystein Sverdrup Mikrobiologisk avd. SiV HF Valg av antibiotika ut fra resistensepidemiologiske og økologiske hensyn Mikrobiologisk avd. SiV HF Disposisjon Hva er resistens, og hva driver resistens Resistensepidemiologi og økologi Prinsipper for

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Roar Dyrkorn, spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi

Roar Dyrkorn, spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Roar Dyrkorn, spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi AVDELING FOR KLINISK FARMAKOLOGI St. Olavs Hospital HF Visjon «Avdelingen skal bidra til å bedre bruk av legemidler redusere bruk av og øke kunnskap

Detaljer

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Alvorlig sykdom kan bli oversett dersom det startes behandling på feil grunnlag. Gode observasjoner etterfulgt av klinisk undersøkelse og målrettet diagnostikk er avgjørende

Detaljer

Forord til 3. utgave

Forord til 3. utgave Forord til 3. utgave INNHOLD LOVER OG FORORDNINGER 1.1 Lov om helsepersonell 1.2 Smittevernloven 1.3 Smitteoppsporing SENSITIVITET, SPESIFISITET, POSITIV OG NEGATIV PREDIKTIV VERDI KLINISKETIPS 3.1 Seksualanamnese

Detaljer

Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning

Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene (RAK) Tilbakemeldingsrapport på egen antibiotikaforskrivning Reseptregisteret Om rapporten I denne rapporten vises antibiotika du har forskrevet og som pasientene

Detaljer

Forbedring av antibiotikabruk effektiv grafikk nødvendig, men er det tilstrekkelig?

Forbedring av antibiotikabruk effektiv grafikk nødvendig, men er det tilstrekkelig? Forbedring av antibiotikabruk effektiv grafikk nødvendig, men er det tilstrekkelig? Else Johanne Rønning Infeksjonsmedisin BS Hamar 15.10.2014 Antibiotikabruk Sammenheng antibiotikabruk og resistensutvikling

Detaljer

Retningslinjene for empirisk behandling av infeksjoner hos barn

Retningslinjene for empirisk behandling av infeksjoner hos barn Retningslinjene for empirisk behandling av infeksjoner hos barn MORTEN LINDBÆK, PROFESSOR I ALLMENNMEDISIN LEDER FOR ANTIBIOTIKASENTRET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) FASTLEGE STOKKE LEGESENTER Disposisjon Bakgrunnen

Detaljer

PK/PD og artsuavhengige brytningspunkter

PK/PD og artsuavhengige brytningspunkter PK/PD og artsuavhengige brytningspunkter Truls Leegaard AFA-kurset 2013 FARAKOKINETIKK Vert Opptak Fordeling Utskillelse IUNFORSVAR Antibiotika ikroorganisme FARAKODYNAIKK Antibiotikaeffekt på infeksjonsstedet

Detaljer

Hvordan kan nasjonalt kompetansesenter bidra til styring av antibiotikabruk

Hvordan kan nasjonalt kompetansesenter bidra til styring av antibiotikabruk Hvordan kan nasjonalt kompetansesenter bidra til styring av antibiotikabruk Per Espen Akselsen Overlege, faglig leder Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Haukeland

Detaljer

Om antibiotika I allmennpraksis. Roar Dyrkorn Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avd. for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Trondheim

Om antibiotika I allmennpraksis. Roar Dyrkorn Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avd. for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Trondheim Om antibiotika I allmennpraksis Roar Dyrkorn Spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avd. for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Trondheim Disposisjson Resistensproblemet Generelle prinsipper

Detaljer

Pest eller kolera. Smittevernoverlege UNN HF Torni Myrbakk Antibiotikamøte Gardermoen 2.september 2013

Pest eller kolera. Smittevernoverlege UNN HF Torni Myrbakk Antibiotikamøte Gardermoen 2.september 2013 Pest eller kolera Smittevernoverlege UNN HF Torni Myrbakk Antibiotikamøte Gardermoen 2.september 2013 2 Hvem hva hvordan Gunnar Skov Simonsen Avdelingsleder Avdeling for mikrobiologi og smittevern HN-IKT

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens Handlingsplanen mot antibiotikaresistens NICOLAY J. HARBIN LEGE, RÅDGIVER, PROSJEKTKOORDINATOR PROFESSOR MORTEN LINDBÆK ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) Målene. 1. Antibiotikabruken (DDD/1000innbyggere/døgn)

Detaljer

Infeksjonskapittelet. Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere

Infeksjonskapittelet. Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere Infeksjonskapittelet Claus Klingenberg Barnavdelingen UNN og UiT Redaktør NBF veiledere Historikk Veileder i akutt pediatri 1. utgave 1998, 2. utgave 2006 og 3. utgave 2013 (?) Bygger på norsk behandlingstradisjon

Detaljer

Impetigo og bakterielle hudinfeksjonar Sverre Rørtveit

Impetigo og bakterielle hudinfeksjonar Sverre Rørtveit Impetigo og bakterielle hudinfeksjonar Sverre Rørtveit Medlem av arbeidsgruppa for Klassifisering av hudinfeksjonar Prinsipp nr 1: kva for hudnivå Prinsipp nr 2: kva for organ i huden som er infisert.

Detaljer

Hvordan unngå at antibiotika ikke lenger virker?

Hvordan unngå at antibiotika ikke lenger virker? Antibiotika "pan-drug resistance" Et skrekkscenario som kan MÅ forebygges Hvordan unngå at antibiotika ikke lenger virker? Jon Birger Haug Smittevernoverlege, SØ Illustrasjoner: Colourbox og pestposten.no

Detaljer

Nye retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten2330 4

Nye retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten2330 4 Nye retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten2330 4 Oversiktsartikkel Sammendrag Bakgrunn. Den første antibiotikaveilederen for allmennpraksis ble i 2000 distribuert til alle landets allmennleger

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD

TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD TILTAK FOR Å REDUSERE BRUK AV ANTIBIOTIKA MORGENUNDERVISNING 13.01.2017 SMITTEVERNOVERLEGE HELSE FONNA, RANDI OFSTAD Dr. Zsuzanna Jakab; WHO-direktør for Europa: Våre pasienter er utsatt for resistente

Detaljer

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2016

Resistensrapport for Sykehuset Innlandet 2016 Resistensrapport for Sykehuset Innlandet Rapportmalen er utarbeidet av Seksjon for mikrobiologi og smittevern, Akershus universitetssykehus, brukt med tillatelse fra seksjonsoverlege Silje Bakken Jørgensen.

Detaljer

Antibiotikaresistens. Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus

Antibiotikaresistens. Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus Antibiotikaresistens Peter Meyer Avd. for Blod- og kreftsykdommer Stavanger Universitetssykehus Antibiotikaresistens Europeisk antibiotikadag 18.11.2014 100 mio. europeere er bærere av resistente bakterier

Detaljer

Nye nasjonale anbefalinger for rapportering av svar på resistensbestemmelse

Nye nasjonale anbefalinger for rapportering av svar på resistensbestemmelse Nye nasjonale anbefalinger for rapportering av svar på resistensbestemmelse Dagfinn Skaare Overlege Mikrobiologisk avdeling SiV HF Smittevernkonferanse 24.01.2018 dagfinn.skaare@siv.no Eller: Hvordan kan

Detaljer

Pest eller kolera? ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015

Pest eller kolera? ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015 Pest eller kolera? Forsideillustrasjon v. Tore Lier ANTIBIOTIKABRUK OG RESISTENSFORHOLD VED FINNMARKSSYKEHUSET OG I PRIMÆRHELSETJENESTEN I FINNMARK 2013-2015 ANNE METTE ASFELDT og GUNNAR SKOV SIMONSEN

Detaljer

Antibiotikaforeskrivning hos norske allmennpraktikere: en kvalitativ studie

Antibiotikaforeskrivning hos norske allmennpraktikere: en kvalitativ studie Antibiotikaforeskrivning hos norske allmennpraktikere: en kvalitativ studie 5.årsoppgave i Stadium IV Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø. Jon Viljar Norvik, stud. med., MK - 04 Nils

Detaljer

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt INGVILD VIK, LEGE OG FORSKER OSLO KOMMUNE LEGEVAKTEN ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN, UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunn Ukomplisert cystitt er en

Detaljer

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Utarbeidet av: Dag Berild, Per Espen Akselsen, Gunnar S Simonsen, Hege S Blix, Marion Neteland 1 Disposisjon Sammenheng mellom antibiotikabruk og resistens

Detaljer

Antibiotikabruk på sjukeheim

Antibiotikabruk på sjukeheim Antibiotikabruk på sjukeheim Fylkeslegens nettverkssamling for sjukeheimsmedisin 9.9.2014 Per Espen Akselsen Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten FoU-avd, Haukeland

Detaljer

Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Edvard Munch History Implementering av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Morten Lindbæk, professor i allmennmedisin Leder for ASP Arbeidet med implementering av

Detaljer

Antibiotikaresistens hos barn - epidemiologi og drivere

Antibiotikaresistens hos barn - epidemiologi og drivere Antibiotikaresistens hos barn - epidemiologi og drivere Gunnar Skov Simonsen Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler hos barn 25.10.2016 2 Stenger avdeling på UNN etter funn av MRSA-bakterie Påvist

Detaljer

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013

Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 Klamydia og lymfogranuloma venerum (LGV) i Norge 2013 I 2013 ble det diagnostisert 22 946 av genitale klamydiainfeksjoner (klamydia) i Norge. Av disse var det 26 av LGV som skyldes smitte med en annen

Detaljer

Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva

Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Prevalensundersøkelsen våren 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Registreringen av systemiske antiinfektiva i sykehus har vært frivillig siden 2009, men ble fra 2015 obligatorisk. Prevalensundersøkelsen

Detaljer

Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus. 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik

Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus. 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik 1 Bakgrunn Generell indremedisin / infeksjonsmedisin (Gjøvik, Lillehammer,

Detaljer

Antibiotika-forskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner på interkommunal legevakt

Antibiotika-forskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner på interkommunal legevakt Antibiotika-forskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner på interkommunal legevakt Tønsberg og Hedmarken interkommunale legevakter Bent H. Lindberg, fastlege Åkersvika legesenter og overlege Hedmarken interkommunale

Detaljer

Kan intervensjoner ovenfor sykehjem og fastleger redusere antibiotikabruk?

Kan intervensjoner ovenfor sykehjem og fastleger redusere antibiotikabruk? Kan intervensjoner ovenfor sykehjem og fastleger redusere antibiotikabruk? NICOLAY J. HARBIN LEGE, RÅDGIVER, PROSJEKTKOORDINATOR ANTIBIOTIKASENTRET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP), KOMMUNELEGE FREDRIKSTAD KOMMUNE

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) for fagprosedyren «Pasientnært analyseutstyr - Implementering i norske sykehus» OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Ulike pasientnære analyse (PNA)

Detaljer

Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva

Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Prevalensundersøkelsen i sykehus høsten 2015 Bruk av systemiske antiinfektiva Registreringen av systemiske antiinfektiva i sykehus har vært frivillig siden 2009, men ble fra 2015 obligatorisk. Prevalensundersøkelsen

Detaljer

Antibiotikastyring og rasjonell antibiotikabruk. Bjørn Brandsæter Avdelingsoverlege, dr med Lovisenberg diakonale sykehus

Antibiotikastyring og rasjonell antibiotikabruk. Bjørn Brandsæter Avdelingsoverlege, dr med Lovisenberg diakonale sykehus Antibiotikastyring og rasjonell antibiotikabruk Bjørn Brandsæter Avdelingsoverlege, dr med Lovisenberg diakonale sykehus Disposisjon Definisjon av rasjonell antibiotikabruk Antibiotikastyringsprogram Hvorfor

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av systemiske antiinfektiva i sykehjem høsten 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av systemiske antiinfektiva i sykehjem høsten 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og bruk av systemiske antiinfektiva i sykehjem høsten 2015 Prevalensundersøkelsene gir en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner

Detaljer

Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women

Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women A randomized controlled trial Morten Lindbæk, professor, prosjektleder Ingvild Vik, Oslo legevakt Antibiotikasentret

Detaljer

Hvordan møtes trusselen om antibiotikaresistens i Norge

Hvordan møtes trusselen om antibiotikaresistens i Norge Hvordan møtes trusselen om antibiotikaresistens i Norge fra strategi til handlingsplan Bioingenjørkongressen 2016 Jørgen V Bjørnholt, Overlege 1 ste amanuensis Avdeling for mikrobiologi OUS, Universitetet

Detaljer

Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner

Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner Sør-Trøndersk Demensforum 5. mai 2015 Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Nasjonale faglige retningslinjer

Detaljer

Legemiddelbehandling skal/skal ikke? Antibiotika i allmennpraksis: Unødig høyt forbruk en fare for folkehelsen

Legemiddelbehandling skal/skal ikke? Antibiotika i allmennpraksis: Unødig høyt forbruk en fare for folkehelsen Legemiddelbehandling skal/skal ikke? Antibiotika i allmennpraksis: Unødig høyt forbruk en fare for folkehelsen Sigurd Høye Sigurd Høye Postdok, Universitetet i Oslo og allmennlege Disposisjon Har vi et

Detaljer

Antibiotikabruk i Vestfold Hvordan nå nasjonale mål for antibiotikabruk i Norge

Antibiotikabruk i Vestfold Hvordan nå nasjonale mål for antibiotikabruk i Norge Antibiotikabruk i Vestfold Hvordan nå nasjonale mål for antibiotikabruk i Norge Overlege Heidi C. Villmones, Mikrobiologisk avdeling, SiV Medlem av fagrådet i NORM Fastlege 2002-2012 Etablert som en del

Detaljer

Fredagsklinikk. Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB

Fredagsklinikk. Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB Fredagsklinikk Anne Ma Dyrhol Riise Infeksjon- K2. UiB Hovedtyper pneumoni Pneumoni ervervet uten for sykehus (CAP) Nosokomial pneumoni (HAP) respirator- pneumoni (VAP) andre HAP Aspirasjonspneumoni nosokomial

Detaljer

Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon?

Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Kvalitetsforbedring, utdanning og forskning en mulig kombinasjon? Presentasjon av kollegabasert terapiveiledning (KTV-projektet) Svein Gjelstad, forsker Morten Lindbæk, Jørund Straand Allmennmedisinsk

Detaljer

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Barn med luftveissymptomer. Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Barn med luftveissymptomer Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad 2 Jeg trenger en time til legen... Nå har hun vært så syk så lenge... Kan det være noe farlig...

Detaljer

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus

Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Rasjonell bruk av antibiotika i norske sykehus Utarbeidet av: Dag Berild, Per Espen Akselsen, Gunnar S Simonsen, Hege S Blix, Marion Neteland Disposisjon Sammenheng mellom antibiotikabruk og resistens

Detaljer

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet

CF-mikrober og resistens. Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet CF-mikrober og resistens Karianne Wiger Gammelsrud LIS: Mikrobiologisk avd, OUS, Rikshospitalet Min bakgrunn 6 mnd v/ barneavd Ullevål Mange år som stipendiat ð ð ð ð Fulgte 37 barn med CF med gjentatte

Detaljer

UVI hos pasienter på sykehjem, -hvem skal behandles? -og med hva?

UVI hos pasienter på sykehjem, -hvem skal behandles? -og med hva? UVI hos pasienter på sykehjem, -hvem skal behandles? -og med hva? NSHs konferanse om Helsetjenester til eldre 27.09.11 Kjellaug Enoksen overlege ved sykehjem i Bergen kommune Kjellaug Enoksen 27.09.2011

Detaljer

Antibiotikastyring i hus og heim

Antibiotikastyring i hus og heim Antibiotikastyring i hus og heim NICOLAY J. HARBIN LEGE, RÅDGIVER, PROSJEKTKOORDINATOR PROFESSOR MORTEN LINDBÆK ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN (ASP) Antibiotikasenteret for primærmedisin Opprettet

Detaljer

Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept

Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept Hvorfor skal ikke alle barn med infeksjon ha antibiotika? Vent-og-se-resept Sigurd Høye Ph.d.-stipendiat Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Disposisjon Om ASP Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Detaljer

Forekomst av resistente bakterier: Hva vet vi og hva gjør vi?

Forekomst av resistente bakterier: Hva vet vi og hva gjør vi? Forekomst av resistente bakterier: Hva vet vi og hva gjør vi? Gunnar Skov Simonsen Pediatridagene i Trondheim 17.01.2018 Dagens tekst Hvordan er resistenssituasjonen i Norge ved inngangen til 2018? Hva

Detaljer

Om antibiotika i allmennpraksis

Om antibiotika i allmennpraksis Om antibiotika i allmennpraksis Roar Dyrkorn Avd. for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Trondheim Disposisjson Resistensproblemet Generelle prinsipper for antibiotikabehandling Virkningsmekanismer

Detaljer

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016

Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag. Dagsseminar 28. januar 2016 Det du bør kunne om bekkenleddsmerter på en dag Dagsseminar 28. januar 2016 Ullevål sykehus Dette er dagen du trenger for å få kunnskapen du trenger om bekkenleddsmerter, så du kan hjelpe pasientene best

Detaljer

Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO DEN NORSELEGEFORENING 8 JUN 2012 MOT-rAn-- Deres ref.: Dato: Vår ref.: Seksjon/saksbehandler: Overvåkning/ Hilde Samdal HØRING OM UTLEVERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Gynekologi hos fastlegen

Gynekologi hos fastlegen Gynekologi hos fastlegen Heidi C. Villmones, fastlege Ying Chen, avdelingsoverlege patologi Nils Grude, avdeligsoverlege medisinsk mikrobiologi Marte Jettestad, lege i spesialisering gynekologi Oppfølging

Detaljer

Gonoré. Noen kasus. Harald Moi Olafiaklinikken. Venus. Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo

Gonoré. Noen kasus. Harald Moi Olafiaklinikken. Venus. Olafiaklinikken, Universitetet i Oslo Gonoré Noen kasus Harald Moi Olafiaklinikken Venus Gonoré Kasus 1, 39-årig MSM 9/12 2009: 2 dager uretritt og utflod Pos gc mikro smear uretra Prøver for: PCR Mg urin og anus PCR Ct urin og anus PCR Gc

Detaljer

Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene. Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital

Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene. Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital Antibiotikaresistens og antibiotikapolitikk i kommunene Andreas Radtke Smittevernoverlege, PhD St.Olavs Hospital 1 2 Works Progress Administration, 1936 From: Trends in Infectious Disease Mortality in

Detaljer

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

PREPARATOMTALE (SPC) 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. PREPARATOMTALE (SPC) 1. LEGEMIDLETS NAVN Weifapenin 400 mg og 650 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 tablett inneholder: Fenoksymetylpenicillinkalium 400 mg resp. 650 mg. For fullstendig

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Saksliste Formål, dato, sted: Fjerde møte i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten Mandag 26. november, kl. 10.00 16.00,

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehjem våren 2015 Prevalensundersøkelsene skal gi en oversikt over forekomsten av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og bruken

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014

Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner vår 2014 Hensikten med éndags prevalensundersøkelser er på en enkel måte å få en oversikt over

Detaljer

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10

Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Forebyggende tbc behandling Felles retningslinjer i Helse Nord? Anne Reigstad 17.03.10 Nyhetsbrev 10-02-23 Tilfeldig oppfølging av asylsøkere med tuberkulose Doktorgradsarbeid ved lungelege Ingunn Harstad

Detaljer