nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter"

Transkript

1 nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

2 Nødbelysning Det er mange måter å løse nødbelysningen i et bygg på. Denne brosjyren kan ses som en liten veiledning for å velge et egnet system. Den tar også opp andre viktige saker verdt å vite om nødbelysning. Personsikkerhet Et nødbelysningssystem er til for å redde liv. Det skal muliggjøre rømning, forenkle orientering av bergingsredskaper, f.eks. brannslukkingsapparat og brannslange, og i de tilfeller det forekommer farlige prosesser, skal disse kunne avsluttes på en sikker måte før redningspersonell går inn. Derfor anses et nødlysanlegg som sikkerhetsutstyr, og krever derfor god planlegging. Planleggingen omfatter å velge produkter i egnet utførelse samt å dokumentere hele systemet så nøye at det i sin oppbygging er enkelt å overvåke for å forenkle regelmessig inspeksjon og service. Utførelse Ettersom nødlyssystem betraktes som sikkerhetsutstyr, er kravet til driftssikkerhet stort. Systemet må være bygd opp slik at det automatisk går over til nøddrift ved strømbrudd, og at definerte nødlysområder har tilstrekkelig belysningsnivå uten for stor blending. Ved nøddrift brukes det færre lyspunkter enn ved normal drift. Det kan skape unødige problemer å benytte seg av altfor lyssterke armaturer i et nødlyssystem, ettersom øyet tilpasser seg etter det mest lyssterke punktet i omgivelsene. Hvis forskjellen mellom de lyseste og mørkeste partiene er for stor, er det risiko for blending og at den som har behov for rømning ikke oppfatter omgivelsene tilstrekkelig godt. I et godt planlagt og utført nødlyssystem er det tatt hensyn til dette. 2

3 Nødbelysningssystemene består vanligvis av en kombinasjon av henvisningsskilt (markeringslys) og generelle lysarmaturer utstyrt med nødlysfunksjon eller egne ledelysarmaturer. Et nødlyssystem er enten sentralisert eller desentralisert, dvs. drives med en sentral strømtilførsel eller ved hjelp av en nødlysenhet integrert i armaturen. Av sikkerhetsgrunner kreves det minst to separate nødlyskilder pr. lokale hvis én av disse skulle feile. Fagerhult har et omfattende produktsortiment som oppfyller gjeldende krav. Tester og kontroller Et nødlyssystem må regelmessig testes og kontrolleres for å sikre dets funksjon i en eventuell nødsituasjon. Resultatet av testene skal bokføres i en loggbok eller datafil. Loggboken kan også brukes til noteringer om utført service, f. eks. bytte av batteri eller lyskilde. Test av system kan utføres manuelt. Strømmen til anlegget brytes manuelt, og samtlige tilkoblede nødlysarmaturer inspiseres visuelt. Forutsatt at armaturene er utstyrt med selvtest, kan en slik test i stedet utføres automatisk. Nødlyssystemet testes da med en forhåndsprogrammert regelmessighet. I de fleste anlegg er den sistnevnte metode å foretrekke. Med automatiserte tester sikres det at nødvendige tester virkelig blir utført, dessuten reduseres vedlikeholdskostnadene for systemet. Ulike selvtestsystemer er omtalt i en separat del. Forskrifter og standarder Det er egne lover og forskrifter som skal ivareta kravet til ledesystemer i bygninger i Norge; Plan- og bygningsloven, Brann- og eksplosjonsvernloven, Arbeidsmiljøloven og Tilsynsloven. Alle lovene har tilhørende forskrifter og veiledninger som TEK07, REN, FOBTOT, FEL, NEK400 mv. I tillegg skal standarder og normer, Europeiske og Norske, også tilfredsstilles. I brosjyren omtales ikke hvordan disse regelverkskrav står i forhold til hverandre. I hovedsak gjelder rekkefølgen lover, forskrifter m/veiledninger, normer og standarder. Brosjyren vil heller ikke å gå eksakt inn på når eller hvor det er krav om nødlys. Til det kreves kjennskap til lokalet og hvordan det skal brukes. Her vil vi vise mulige løsninger i noen typer lokaler hvor det ofte er krav om nødlys. 3

4 Norsk standard NS-EN 1838 NS-EN 1838, anvendt belysning - Nødbelysning, beskriver de krav som stilles til nødbelysning i ulike områder. I standarden beskrives krav for ulike miljøer som i hovedsak omfatter tre ulike områder: belysning av rømningsveier; belysing av åpne arealer (anti-panikk); belysning av høyrisikoområder. Rømningsveier I en rømningsvei kreves det minst 1 lux på gulvet i rømningsveiens sentrum og 0,5 lux i omgivende flater. Hvis det er retningsforandringer og/eller trapper, må disse markeres med et forhøyet belysningsnivå. Sørg da også for at trappetrinnene blir belyst. På de steder der det er plassert redningsutstyr, f.eks. brannslukkingsapparat, alarmknapper og førstehjelpsskap, er belysningskravet økt til 5 lux. Forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke skal være høyst 40:1. Derfor egner det seg ikke å bruke få sterke lyspunkter for å løse nødbelysningen i en rømningsvei. Normalt sett går det ikke bare an å ty til henvisningsskilt for at belysningskravene for en rømningsvei skal oppfylles. Som oftest trengs det en kombinasjon av henvisningsskilt og riktig plasserte ledelysarmaturer med egnet lumenverdi i nøddrift. Åpne flater/antipanikkbelysning Nødbelysning for såkalt antipanikk skal gjøre det lettere for personer i lokalet å finne en rømningsvei. Belysningsstyrken som kreves i et slikt område er minst 0,5 lux. Også her må forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke høyst være 40:1. Høyrisikoområder Høyrisikoområdet krever betydelig mer lys i nøddrift enn rømningsveier og antipanikkflater. Kravet er minst 15 lux eller 10 % av den belysningsstyrken som normalt kreves til stedet. Forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke skal være høyst 10:1. Kreves det 1500 lux ved normal drift på referanseplanet, skal belysningsstyrken være minst 150 lux i nøddrift. Grunnen til at kravene er relativt høye for dette området er at farlige prosesser, eksempelvis industriroboter, må kunne slås av på en korrekt måte før redningspersonell kan gå inn i området. Rømningsvei. Åpen flate. Høyrisikoområde. En nødlysløsning for et høyrisikoområde kan normalt sett ikke løses med et desentralisert system. Det kreves som regel et sentralisert system for å få tilstrekkelig belysningsstyrke på området. 4

5 Andre nødlysrelaterte standarder NEK-EN System for avbruddsfri strømtilførsel Standarden beskriver krav til utformingen av sentrale krafttilførselssystem, dvs. hvordan systemet skal være bygd opp teknisk. Det stilles store krav til hvordan enheten er bygd opp elektrisk. Eksempler på krav er beskyttelse mot kortslutning, omkoblingstiden fra normal- til nøddrift samt utforming av batteriladingen. Det stilles også krav til at den sentrale enheten skal motstå en viss varme samt brann. NEK-EN Nødlyssystemer for rømningsveier Standarden beskriver bl.a. krav til vedlikehold av selve nødlyssystemet, dvs. at systemet regelmessig settes i nøddriftsstilling og at det kontrolleres at samtlige enheter som inngår fungerer som forutsatt. NEK-EN Belysningsmateriell System for automatisk prøving av batteridrevet rømningsbelysning Standarden beskriver hvordan selvtest skal utføres og når det skal skje. Med et selvtestsystem sikres det at de tester som skal utføres virkelig blir gjennomført. Mange installerte nødlyssystemer settes aldri i nøddrift, og dette kan utgjøre en personfare når en skarp situasjon oppstår. Hvis anlegget ikke testes regelmessig, oppdages ikke utladede batterier eller defekte lyskilder. Regelmessige tester er dessuten positivt for levetiden til batteriene som inngår (gjelder fremfor alt anlegg med NiCd-batterier). En annen viktig fordel ved selvtest, er økonomien. Selv om et anlegg med selvtest innebærer en noe høyere investering, betaler denne seg relativt raskt ettersom man ikke behøver å ha personale som går regelmessig rundt og inspiserer hver enkelt nødlysarmatur. Mange selvtestsystemer muliggjør dessuten overvåking, hvilket med visse systemer også kan skje via TCP/IP (nettverk). NEK-EN Lysarmatur Sikkerhet - Del 2: Spesielle krav til armatur for nødbelysning I NEK-EN er det blant annet krav om maksimale temperaturer for elektronikk og batterier, ettersom levetiden for begge komponentene er sterkt avhengig av temperaturen. Det er også krav til omkoblingstid mellom normal- og nøddrift. Når en armatur utstyres med nødlysfunksjon, kan visse plastmaterialer skape problemer ettersom det stilles høyere krav til bestandigheten mot varme og brann i en nødlysarmatur sammenliknet med en standardarmatur. Derfor er det iblant ikke mulig å konvertere en standardarmatur til nødlysarmatur. NEK-EN Radiostøy (EMI) En standardarmatur med nødlysfunksjon er lagt til med nødlyselektronikk og endret ledningstrekking til lyskildene. Det er viktig at en ny kontroll utføres slik at gjeldende krav for EMI fortsatt oppfylles. Dette skjer via en emisjonsmåling, radiostøymåling, ihht standarden NEK-EN Ofte må hele layouten for komponentplassering og kabeltrekking forfines for å oppfylle kravene. Et produkt som ikke oppfyller kravene kan forårsake problemer i anlegget ved at andre elektriske systemer påvirkes negativt. Henvisningsarmaturer (markeringslys) For henvisningsarmaturer gjelder det spesielle regler og forskrifter. Disse er gjengitt i produktstandarden NEK-EN Det er viktig at det finnes tydelige henvisninger for å lede personer ut i tilfelle spenningsbortfall eller hvis det oppstår behov av andre grunner. Distinkte og lettfattelige henvisningsskilt plasseres på strategiske steder. Det forekommer i hovedsak to ulike typer henvisningsarmaturer, gjennomlyste eller belyste. Det gjennomlyste skiltet anses lettere å skille ut. Derfor er den tillatte maksimale leseavstanden dobbelt så lang for et gjennomlyst skilt som for et belyst, se figur. Maksimal leseavstand oppnås med formelen d = s x p, der d er betraktningsavstand, p er piktogrammets (skiltets) høyde, s er en konstant: 100 for belyst skilt, 200 for gjennomlyst skilt. 5

6 Ulike nødlyssystemer 6 Desentralisert eller sentralisert system? Det er ikke alltid gitt på forhånd hvilket nødlyssystem man skal velge. I NEK-EN er det stilt strenge krav til inspeksjon, kontroll og test av nødlysanlegget. Dette er arbeidskrevende og kostbart, med mindre man velger et optimalt anlegg gjennom kostnadsanalyse hvor drift og vedlikehold er hensyntatt. Fremfor alt styres valget av hvordan lokalene ser ut, i hvilken omgivelsestemperatur nødbelysningen opererer og hvor høyt den sitter. Valget styres også av hvilken type produkter som er planlagt for nødlyset. Ved store anlegg bør man velge overvåkede systemer. Mulighet for overvåking ned på armaturnivå vil forenkle driften og sikkerheten på nødlysanlegget. Mer om dette i eget kapittel Beskrivelse av ulike lokaler i et bygg, hvilket system som kan være egnet osv. 1. Smal rømningsvei En smal rømningsvei er en rømningsvei som er smalere enn 2m. Den planlegges ihht. forutsetningene i NS-EN Retningsforandringer skal markeres tydelig. Både desentraliserte og sentraliserte systemer kan brukes. Lysplanlegging med tre eksempler er beskrevet på s Bred rømningsvei En bred rømningsvei planlegges som to eller flere smale rømningsveier ved siden av hverandre. Lysplanlegging med to eksempler er beskrevet på s Åpent kontor / Antipanikkbelysning Et åpent kontor planlegges som en antipanikkflate iht forutsetningene i NS-EN Både desentraliserte og sentraliserte systemer kan brukes. Lysplanlegging med to eksempler er beskrevet på s Forsamlingssal/kino En forsamlingssal planlegges som en antipanikk-område beskrevet i NS-EN I en kino må det bl.a. tas spesielt hensyn til trappetrinn. Både sentraliserte og desentraliserte systemer kan brukes, men i en kino kan et sentralisert system være å foretrekke ettersom takhøyden som oftest er noe høyere. Lysplanlegging med to eksempler er beskrevet på s Parkeringsplan Et P-plan planlegges som en antipanikk-område ihht. forutsetningene i NS-EN Temperaturen er ofte lav i de kalde månedene. Dette faktum gjør at sentraliserte systemer er å foretrekke. Lysplanlegging beskrives på s Utendørs Når rømningsveiene leder ut i det fri, skal det være belysning utenfor respektive dør i henhold til NS-EN Forutsetningene i de kalde månedene gjør at et sentralisert system er å foretrekke til denne tillempingen. 6

7 Ulemper: Relativt lavt lysutbytte i nøddrift (~5 25 % av nom. lumenverdi). Arbeidet med å bytte batterier kan være tidkrevende i store anlegg. Tidkrevende å kontrollere systemet manuelt (hvis selvtest ikke finnes/er valgt). På større anlegg er konsekvensen høyere driftskostnader Fungerer ikke i kalde miljøer. Desentraliserte systemer Fordeler: Lokal sikkerhet blir svært høy ettersom hver nødlysarmatur har egen innebygd reservekraft. Det er enkelt å bygge ut/komplettere systemet. Med et velfungerende selvtestsystem er det enkelt å overvåke funksjonen til de kritiske komponentene (lyskilder og batterier). Sentraliserte systemer Fordeler: Få steder å utføre batteribytte på. Høyt lysutbytte ved nøddrift (~ % av nominell lumenverdi). Enkelt å overvåke den sentrale delen. Lettere å oppnå et estetisk pent belysningsanlegg. Kan også brukes til armaturer som er plassert svalt. Lavere driftskostnader Ulemper: En feil i sentralen kan legge store flater i mørke. Installasjonen blir mer kompleks. Brannbeskyttet installasjon eller kabel kan kreves. Sentral må overvåkes manuelt alt. via en form for overvåkingssystem. (Brukes nesten aldri i Norge) 7

8 Desentraliserte nødlyssystemer I et desentralisert nødlyssystem er reservekraften lokalt plassert direkte ved brukspunktene. Dette betyr i klartekst at hver nødlysenhet er utstyrt med en nødlyselektronikk og et oppladbart batteri. Fordelen med et slikt system er at nødlysarmaturene er uavhengige av hverandre, og der kreves heller ingen kompliserte installasjoner som f.eks. bruk av brannbeskyttet kabel. En ulempe er naturligvis at vedlikeholdskostnaden er noe høyere, ettersom det kreves service på flere steder i stedet for bare en sentralt plassert enhet. Prinsippet for en desentralisert (selvforsynt) nødlysarmatur er å koble en enhet for nødlyselektronikk mellom ordinær forkobling og lyskilde. Den består av en drivenhet for lyskilden, en omkobler mellom normal- og nøddrift samt en batterilader. Delene er bygd sammen i en enhet. Ved normaldrift når nettet er tilgjengelig, drives lyskilden av den ordinære forkoblingen, og nødlyselektronikkens arbeid består da av å sørge for at batteriet er ordentlig ladet. Ved nøddrift, spenningsbortfall, kobles den ordinære forkoblingen automatisk fra kretsen, og driften av lyskilden overtas av nødlyselektronikken. Når nettet er tilbake, kobles kretsen automatisk tilbake til normalstilling. Med moderne elektronikk skjer denne omkoblingen med en kort forsinkelse (0,5 s) for at HFforkoblingen ikke skal få spenning før lampekretsen har rukket å bli 100 % tilbakestilt. Skjer omkoblingen for raskt, kan HF-forkoblingens overvåkingskrets rekke å detektere at lysrørkretsen er defekt og gå i stand-by-stilling for å beskytte seg. Fagerhult kan levere nødbelysningsarmaturer i ulike utførelser til desentraliserte systemer: 1. Utstyrt med innebygd emled (se separat avsnitt). 2. Grunnversjon uten selvtest. 3. Med integrert selvtest i ulike utførelser, Autotest IV, se separat avsnitt. Innebygd nødlysfunksjon kan fås i de fleste av våre HFarmaturer. Ettersom visse nødlyskomponenter, eksempelvis batterier, er temperaturfølsomme, kan den fysiske løsningen for respektive armatur variere. Visse lysarmaturer krever at enten batteriet eller såvel batteriet som nødlyselektronikken flyttes ut fra armaturen og plasseres i en Anm. Engelske betegnelser som forekommer som beskrivelse av funksjon. Non-Maintained Lyskilde for nødlys lyser kun ved nøddrift. Maintained Lyskilde for nødlys er hele tiden i drift. Combined Maintained Lyskilde for nødlys kan ved normaldrift så vel tennes som slukkes. separat boks (hhv. batteri- og nødlysboks). En nødlysboks med elektronikk kan av funksjonsårsaker ikke plasseres 230 V lenger unna armaturen enn 0,5m. Dette skyldes at lederne da blir for lange, hvilket påvirker HF-forkoblingens funksjon eller umuliggjør drift i nødlysstilling. 230 V Batteriboks kan derimot plasseres inntil 1m fra armaturen. Avstanden må ikke være større enn 1m pga kravene i aktuell produktstandard (EN ). En desentralisert nødbelysningsarmatur skal normalt 230 V kobles til nettet med en 4-leder (jord, null, ladefase og tenningsfase). Slik tilkobling innebærer at armaturen kan slås på/av som normalt og at nødlysfunksjonen automatisk trer i funksjon ved spenningsbortfall. Lade- og tenningsfase skal alltid komme fra samme gruppesikring. Hvis en nødbelysningsarmatur bare skal være tent ved nøddrift eller hvis armaturen skal lyse konstant, er det tilstrekkelig med 3-leder. Velger man en variant for sentral overvåking, må det kobles til ytterligere to ledere. Selv disse lederne skal være isolert for 230 V og installasjonsmessig ses som en 230 V installasjon. Desentraliserte nødlysarmaturer, dvs. armaturer med innebygd eller nært plassert nødlyselektronikk og batteri, egner seg til bruk i lokaler med normal romtemperatur. Visse lyskilder kan imidlertid fungere ved noe lavere temperaturer, eksempelvis lysdioder type emled. Begrensningen er dels at en kald lyskilde er svært vanskelig å tenne med redusert nødlyseffekt, dels at batterikapasiteten synker ved lavere omgivelsestemperatur, hvilket kan innebære at energien for å sette systemet i nøddriftstilling helt mangler. Ved svært lave temperaturer er det dessuten risiko for at batteriet ganske enkelt fryser i stykker. I mange tilfeller kan det være lurt å kombinere desentraliserte armaturer innendørs og sentraliserte armaturer utendørs, eksempelvis utenfor rømningsdører der det også er krav til nødbelysning. Henvisningsskilt er normalt maintained. Standardarmaturer komplettert med nødlysfunksjon er combined maintained, men alle tre stillinger kan velges i forbindelse med installasjon. 8

9 Sentraliserte nødlyssystemer Et sentralisert nødlyssystem består av et sentralt reservekraftaggregat som trer inn ved spenningsbortfall. Til aggregatet kobles deler av den ordinære belysningen eller spesielt tiltenkt nødbelysning, f.eks. emled-sc. I lokaler med høyt plasserte armaturer er et sentralt nødlyssystem som oftest å foretrekke. I en desentralisert løsning er lumenverdien som oftest ikke tilstrekkelig høy, ettersom lyskilden i et slikt system drives med sterkt redusert effekt. Med sentral løsning får man nærmest samme lumenverdi ved nøddrift som ved normaldrift, og dessuten unngås risikoen for kronglete batteribytter. Selv i høyrisikoområder, der høyere belysningsstyrker er aktuelle, fungerer et sentralt nødlyssystem som oftest bedre enn et desentralisert. Sentraliserte nødlyssystemer fungerer også godt i kalde lokaler eller utendørs, forutsatt at den sentrale nødlysenheten plasseres i normal romtemperatur (innendørs). Visse lyskilder egner seg imidlertid ikke for nødlysdrift. 9

10 Smal rømningsvei Rømningsveier opp til 2m bredde krever en horisontal belysning på minst 1 lux langs senterlinjen. På minst halve bredden skal det laveste belysningsnivået være 0,5 lux. Forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke skal være høyst 40:1. I belysningsplanleggingen kan man definere en randsone for beregningen avhengig av skygger og hindringer i form av bokhyller, møbler osv. I eksempelvis en korridor behøver man ikke å angi noen verdier i dette området, og belysningsnivået kan planlegges så lavt som til 0 lux. Planleggingen viser at vi får minst 1 lux i midten av rømningsveien (senterlinje), hvilket stemmer overens med kravene i NS-EN Ved planleggingen av nødbelysningen må beregningsnettet defineres til 0,2 m mellom hvert beregningspunkt. Pleiad Compact G2 1x18 W c/c 5,0 m 5 lux 3 5 lux 2 3 lux 1,5 2 lux randsone emled-s c/c 5,6 m 1,5 lux 1 1,5 lux 0,5 1 lux randsone Korridorbredde 2,0 m, monteringshøyde armaturer 2,7 m. emled-s2 c/c 8,0 m 5 lux 3 5 lux 2 3 lux 1,5 2 lux 1 1,5 lux randsone Isoluxdiagrammet viser et utsnitt av korridoren. 1,0 m 2,0 m 10

11 Bred rømningsvei Bredere rømningsveier behandles helst som flere max. 2m brede rømningsveier lagt parallelt, alle med kravet 1 lux i senterlinjen og minst 0,5 lux som laveste belysningsstyrke. Alternativt kan en bredere rømningsvei behandles som en åpen flate og utstyres med antipanikkbelysning, der kravet er 0,5 lux og forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke høyst får være 40:1. Se avsnittet om åpne flater. Planleggingen viser at vi får minst 1 lux i midten av hver rømningsvei, hvilket stemmer overens med kravene i NS-EN Ved planleggingen av nødbelysningen må beregningsnettet defineres til 0,2 m mellom hvert beregningspunkt. Pleiad Compact G2 1x18 W c/c 4,8 m 7 lux 5 7 lux 3 5 lux 2 3 lux randsone emled-s c/c 5,6 m Korridorbredde 3,6 m, monteringshøyde armaturer 2,7 m. 3 lux 2 3 lux 1 2 lux randsone Isoluxdiagrammet viser et utsnitt av korridoren. 1,0 m 1,0 m 3,6 m 11

12 Åpne flater antipanikk Indigo Combo 2x24 W I en åpen kontorflate kan nødbelysningen planlegges ihht kravene for antipanikkbelysning. Der kreves det en horisontal belysningsstyrke på minst 0,5 lux på gulvnivå, der forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke får være høyst 40:1. Randsonen 0,5 m ut fra vegg er unntatt og omfattes ikke av kravene verken for belysningsstyrke eller for jevnhet. Den øverste skissen viser nødlyset integrert i allmennbelysningen. Fire av lokalets 28 stk. Indigo er utstyrt med nødlys. Den nederste skissen viser belysningsnivåene når fire emled-s2 brukes for å ta seg av nødlysbelysningen. emled-s2 er en desentralisert enhet som bare er ment til bruk som ledelys. 4 lux 3 4 lux 2 3 lux 1 2 lux 0,5 1 lux randsone emled-s2 2 3 lux 1,5 2 lux 1 1,5 lux 0,5 1 lux randsone Romstørrelse 10,0 x 12,0 m, monteringshøyde armaturer 3,1 m. 12

13 Åpne flater antipanikk MultiFive Beta 3x14 W Skissene viser et forholdsvis vanlig konferanselokale. Nødlyset i lokalet planlegges ihht kravene for en åpen flate i standarden NS-EN For den åpne flaten er kravet 0,5 lux på gulvet, der forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke høyst får være 40:1. Randsonen 0,5 m ut fra vegg er unntatt og omfattes ikke av kravene verken for belysningsstyrke eller for jevnhet. Her vises forslag til to ulike nødlysløsninger. Den øverste skissen viser nødbelysningen integrert i seks av totalt tjue armaturer som brukes for å belyse lokalet i normal drift. Belysningsnivåene gjelder nødlysdrift. Den nederste skissen viser belysningsnivåene når fire emled-s brukes. emled-s er en enhet som bare er ment til bruk som ledelys. I forsamlingslokaler som også kan brukes som kino må belysningen på trappetrinn spesielt tas hensyn til. Både sentraliserte og desentraliserte nødlyssystemer egner seg til bruk i et forsamlingslokale. Ved bruk som kino kan imidlertid en sentralisert løsning være å foretrekke, da disse lokalene ofte har noe større takhøyde og en desentralisert løsning derfor kan være litt vanskeligere å vedlikeholde. emled-s 4 lux 3 4 lux 2 3 lux 1 2 lux randsone 1 lux 0,75 1 lux 0,5 0,75 lux randsone Romstørrelse 9,6 x 12,0 m, monteringshøyde armaturer 3,5 m. 13

14 Åpne flater antipanikk En gymnastikksal sorterer også under begrepet åpen flate med krav om 0,5 lux på gulvet, der forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke høyst får være 40:1. Randsonen defineres som flaten fra veggen og 0,5 m inn i rommet. I en gymnastikksal er nødlys integrert i allmennbelysningen å foretrekke på grunn av takhøyden. Her brukes fire av 58 stk. Excis-armaturer (4x49 W) til nødlys. På grunn av takhøyden bør et sentralisert nødlyssystem overveies ettersom armaturens tilgjengelighet vanskeliggjøres av montasjehøyden. Belysningsnivåene i diagrammet under gjelder nødlysdrift. randsone 1,5 2 lux 2 5 lux 5 10 lux lux 30 lux Romstørrelse 42,0 x 22,0 m, monteringshøyde armaturer 7,0 m. 14

15 P-plan Selv et P-plan må nødlysplanlegges. En slik flate defineres fortrinnsvis som en antipanikkflate. For en antipanikkflate er kravet 0,5 lux på gulvet, der forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke høyst får være 40:1. Omgivelsestemperaturen avhenger av årstid, og med et desentralisert system er risikoen stor for et betraktelig batteriutfall i den kalde årstiden. Derfor er det lurt å planlegge en parkeringsflate med sentralisert løsning. Til nødlyset på P-planet brukes AllFive 1x28 W. randsone 1,5 2 lux 2 5 lux 5 10 lux lux 30lux Romstørrelse 70,0 x 29,0 m, monteringshøyde armaturer 2,7 m. 15

16 Høyrisikoområder Høyrisikoområdet krever betydelig mer lys i nøddrift enn rømningsveier og antipanikkflater. Kravet er minst 15 lux eller 10% av den belysningsstyrke som normalt kreves for stedet, og forholdet mellom høyeste og laveste belysningsstyrke skal være høyst 10:1. Kreves det 1500 lux ved normaldrift på referanseplanet, så skal belysningsstyrken være minst 150 lux i nøddrift. Grunnen til at kravene er relativt høye for dette området er at farlige prosesser, eksempelvis prosesser med industriroboter, må kunne slås av på en korrekt måte før redningspersonell kan gå inn i området. En nødlysløsning for et høyrisikoområde kan normalt sett ikke løses med et desentralisert system. Det kreves som regel et sentralt system for å få tilstrekkelig belysningsstyrke innen området. I planleggingen benyttes Inducon 2x49 W middelstrålende. randsone 4,5 10 lux lux lux lux 100 lux Romstørrelse 40,0 x 25,0 m, monteringshøyde armaturer 6,0 m. 16

17 Selvtest NEK-EN autotest IV Standarden NEK-EN angir minstekrav til hvordan et automatisk testsystem skal fungere. Selvtestsystemet Autotest IV, som vi kan tilby i de fleste produkter, oppfyller kravene i denne standarden. Autotest IV-systemet bygger på desentralisert intelligens, dvs. nødlysenhetene i systemet fungerer helt uavhengig av så vel hverandre som av et sentralt overvåkende system. Selvtestenhetene kan imidlertid i utførelse med potensialfri kontakt kobles til et sentralt overvåkingssystem. For også å kunne styre/kontrollere når tester utføres, anbefales enheter utstyrt med DALI-grensesnitt. Automatiske tester som utføres Systemet kontrolleres at: tilkoblet nettspenning finnes. batteriet er koblet til elektronikkenheten. batteriet har tilstrekkelig kapasitet. ladingen av batteriet fungerer. lyskilden for nødlysdrift er hel. elektronikkdelen fungerer som den skal og at selve nødlyskretsen er intakt. Installasjonstest Ettersom det er svært viktig at et nødlyssystem installeres korrekt, krever standarden NEK-EN at en installasjonstest utføres. Dette er for at eieren av et nytt nødlysanlegg skal være helt forvisset om at alt er korrekt når installeringen er gjennomført. Autotest IV utfører automatisk denne testen så snart systemet er koblet til nettet og batteriet er fulladet, hvilket skjer etter 24 timer. Ved testen settes anlegget i nødlysdrift i dets fulle angitte driftstid, dvs. 1 alt. 3 timer avhengig av produktvalg. Deretter gjenopplades batteriet i 24 timer. Når så denne prosessen er gjennomført og ingen feil er indikert, kan anlegget anses som satt i drift. Månedstest Årlig test Den årlige testen utføres som installasjonstesten. Det er svært viktig at denne testen gjennomføres, ettersom så vel lyskilder som batterier eldes. Det er ved denne testen man normalt oppdager eventuelle behov for vedlikehold av nødlysanlegget. Visning av status indikatordiode Nødlysproduktene er utstyrt med en tofarget lysdiode som avhengig av aktuell status veksler mellom hhv. grønt og rødt lys. Lysdioden indikerer status i henhold til tabell. Indikasjon av feil skjer også via et innebygd akustisk signal hvert 35. minutt (utkoblet ved DALI-tilkobling). Hver måned utføres en kortere funksjonstest. Denne testen varer i 30 sekunder. Hvis man ønsker det, kan en månedstest initieres manuelt ved at nettspenningen brytes to ganger innen fem sek. eller via en DALI-kommando (hvis det er mulig). Status Normaldrift Installasjons- alt. årlig test pågår Måneds- alt funksjonstest pågår Kort blink hvert 10. sekund Langsomt blinkende (0,5 Hz) Raskt blinkende (2,5 Hz) Defekt batterifunksjon Defekt lyskilde 17

18 Hvis systemet dessuten bygger på bruk av potensialfri kontakt eller DALI-kommunikasjon, fås det også en alarm i det overvåkende systemet. Feilindikering blir værende til feilen er utbedret. Tilbakestilling reset av selvtestsystem Når feilen er utbedret, må testsystemet tilbakestilles til normalstilling ved at nettspenningen brytes to ganger i løpet av fem sekunder. Deretter skjer det automatisk en kort funksjonstest. Systemet kan selvfølgelig også tilbakestilles via en DALI-kommando, og da skal ikke nettet brytes. Ulike varianter av selvtestsystem Autotest IV tilbys i tre ulike versjoner. System uten kommunikasjon Passer bra hvis systemet er lite. Tester utføres automatisk, men krever manuell overvåking. Enveiskommunikasjon potensialfri kontakt Mulighet for å koble til et eksternt overvåkingssystem via en potensialfri alarmkontakt. Kontakten er i normalstilling lukket (NC). Systemet utfører testene etter en egen innebygd kalender. Toveiskommunikasjon DALI Kommunikasjon via DALI-protokoll. Systemet kobles enten til et separat DALI-panel (eksempelvis e-touchbox), til en sentral PC koblet til e-touchpanel eller til et større system (eksempelvis Hver nødlysarmatur får i et DALI-system en egen unik adresse, hvilket innebærer at man enkelt kan identifisere/navngi en tilkoblet enhet. Man kan også gruppere tilkoblede enheter, hvilket muliggjør at en selektert test av visse nødlysarmaturer, eksempelvis i en spesiell korridor, kan utføres. Bygget behøver ikke i slike tilfeller å være tømt i forbindelse med testen. DALI-systemet kommuniserer toveis, hvilket innebærer, i motsetning til system bygd opp på potensialfri kontakt, at feilårsaken synes i det overvåkende systemet. Det går også an å initiere funksjonstest via DALI samt tilbakestille testsystemet. Tester gjennomføres etter egen innebygd kalender i nødlysenhetene eller til tidspunkter som angis i det overvåkende systemet. Overvåkingssystem utkoblet ikke tilkoblet Legg merke til at nødlysenhetene ment for ekstern overvåking via potensialfri kontakt eller via DALI ikke er avhengig av at et overvåkende system tilkobles eller fungerer. Nødvendige tester gjennomføres likevel etter nødlysaggregatets egen innebygde kalender. Dette gjelder også for DALI-versjon. L1 L2 N DALI /pot. fri 1 Nødlyssarmatur 2 emled-s3 3 Generelt koblingsskjema for nødlysbelysning 1. Nødlysarmatur som fungerer som en vanlig tent/ slukket armatur i normal drift og for nødbelysning i nøddrift. 2. emled-s3 som drives kun i nøddrift. 3. Henvisningsskilt for kontinuerlig drift. 18

19 MCB L1 L2 N DALI 1 DALI 2 Markert del i større skala fra fig. 1. Indigo Combo 2x24 W L1 L2 N Nødlys- -armatur DALI 1 DALI 2 4 lux 3 4 lux 2 3 lux 1 2 lux 0,5 1 lux randsone fig. 1. Eksempel på et desentralisert system med overvåking Til nettspenning brukes et 4-ledersystem der L1 brukes for å slå av eller på armaturene via f.eks. en bryter. L2 er den faste ladefasen som går med til vedlikeholdslade batteriene i nødlysarmaturene. Legg merke til at L1 og L2 må tilhøre samme gruppesikring. Nødlysarmaturene er således utstyrt med et 4-polet koblingsstykke for nettspenning. Den overvåkede sløyfen kan være basert på DALI-kommunikasjon (billedeksempel) eller via potensialfrie kontakter. For å redusere antallet ledninger og utvide antallet enheter som kan kobles til et overvåkende system, kan nødlysarmaturenes potensialfrie kontakter med fordel kobles i serie i stedet for parallelt. det er imidlertid viktig å påse at sløyfene ikke blir for lange eller at det kobles til for mange enheter i hver sløyfe. Dette er fordi det overvåkende systemet kan få problemer med å detektere om sløyfen er hel eller brutt. Resistansen i normalstilling kan bli for høy i lange sløyfer, sløyfen kan da detekteres som om den er åpen, med risiko for at det oppstår falsk alarm. 19

20 Drift og lyskilde, desentraliserte systemer Lyskilden, som oftest et lysrør, drives ved nødlysdrift av nødlysaggregatet i stedet for av ordinær forkobling. Nødlysaggregatet er dermed innkoblet mellom ordinær forkobling og lyskilden, og ved strømbortfall eller test kobler det automatisk om til nødlysdrift. For at lysrørets levetid ikke skal forkortes på grunn av driften i nødlys, og for at systemet skal opptre stabilt, eksempelvis ved de tester som skal utføres eller ved spenningsbortfall, er det viktig at nødlysaggregatet er tilpasset så vel den tilkoblede lyskilden som den ordinære forkoblingen. Nødlysdriften skjer ved redusert lyskildeeffekt, vanligvis mellom 5 og 30 % av normal effekt. Dette stiller store krav til nødlysaggregatets måte å drive lyskilden på. Feilaktig drift kan medføre at lysrøret slites ut etter bare én gangs bruk. Når nettspenningen vender tilbake, vil ikke røret tennes på ny ettersom den ordinære HF-reaktoren vil detektere at lysrøret er defekt. Med et godt tilpasset nødlysaggregat elimineres problemet. HF-tilpassede nødlysaggregat er dessuten utstyrt med et forsinkelsesrelé for strømtilføsrelen til HF-reaktoren. Åraken til at HF-reaktoren skal strømforsynes via nødlysaggregatet, er å sikre at lampekretsen mellom HF-reaktor og lyskilde rekker å bli tilbakestilt til normalstilling før HF-reaktoren igjen får tilbake nettspenning. Er det ingen forsinkelsesfunksjon, er det risiko for at HF-reaktoren detekterer lampekretsen som defekt og går i såkalt stand-by-stilling for å beskytte elektronikken. Kompaktlysrør amalgam samt T5-lyskilder Kompaktlysrør med amalgamteknikk og T5-lyskilder er utviklet for å gi sin høyeste lumenverdi ved en høyere omgivelsestemperatur enn lyskilder av kvikksølvtype. Kompaktlyskilder med amalgam brukes fremfor alt i downlights. Amalgamlyskildens konstruksjon krever spesielt tilpasset nødlyselektronikk. En kald amalgamlyskilde trenger, til den er tilstrekkelig oppvarmet, forhøyet effekt, en såkalt boost. Etter et minutts tid kan effekten reduseres til normalt nivå. Likedan kreves det at temperaturen til lysrørkatodene holdes oppe på et akseptabelt nivå. Det skjer ved at nødlyselektronikken regulerer strømmen som går gjennom katodene. Å drive en amalgamlyskilde uten denne teknikken innebærer både en dramatisk forkortet levetid samt at lumenverdien i nødlysdrift ikke oppnår akseptabelt og anvendelig nivå. Nødlyselektronikk for amalgamlyskilder passer også til å drive lyskilder av kvikksølvtype. T5-lysrøret har en konstruksjon som, sammenliknet med T8-lysrør, krever en bedre kontroll av hvordan lyskilden drives og tennes. For at slitasjen av lyskilden skal minimeres, må nødlyselektronikken være utstyrt med funksjon som forvarmer lysrørelektrodene og som overvåker at lyskilden drives innen sine spesifikasjoner. Enklere nødlysenheter som er tilgjengelige på markedet mangler som oftest disse funksjonene helt. Forkobling normaldrift Ettersom HF-reaktorer har så mange fordeler sammenliknet med konvensjonelle, bl.a. direktestart og lavere temperatur på batteriet, tilbys ikke nødlysarmaturer med konvensjonelle reaktorer. Lysarmaturer til sentraliserte systemer Til sentraliserte systemer må man bruke lysarmaturer som er tilpasset den spenning og kurveform som den sentrale nødlysenheten genererer i nøddrift. Vanligvis forekommer V AC eller tilsvarende DC-spenning, og de fleste lysarmaturer med HF-reaktor kan kobles til et slikt anlegg. Det må imidlertid utføres kontroll før armaturene spenningssettes. 20

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer Nødlys med Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer med Eltek -serie Honeywell Life Safety har investert mye tid i utviklingen av våre Eltek -armaturer. Vi har lyttet til både kundens -

Detaljer

E70/E75 sikre løsninger

E70/E75 sikre løsninger E70/E75 sikre løsninger Glamox E70/E75 - sikre løsninger I mer enn to generasjoner har Glamox utviklet, produsert og distribuert belysningsløsninger til det profesjonelle markedet. Nødbelysning er forbundet

Detaljer

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Lighting people and places Voyager Sigma Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Performance, Efficiency, Comfort (PEC ytelse, effektivitet, komfort) for bedre belysning Voyager Sigma er et godt

Detaljer

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Batteriarmaturer m/testfunksjon Batteriarmaturer u/testfunksjon Batteriarmaturer m/sentralisert testfunksjon Sentralisert adresserbart

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer Nødlys med Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer med Eltek -serie Honeywell Life Safety har investert mye tid i utviklingen av våre Eltek -armaturer. Vi har lyttet til både kundens -

Detaljer

Lover, normer, forskrifter og veiledninger

Lover, normer, forskrifter og veiledninger Lover, normer, forskrifter og veiledninger Security & Technology Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte 1 HVA BESTÅR ET LEDESYSTEM AV Lede system Talevarsling FG`s regelverk,

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installasjon elektrisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet, TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røykdetektor med innebygd kontrollenhet TBLZ- 1-72-a brukes til å måle røykgasser i ventilasjonskanaler.

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo

Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Delta Quad Duo Produktkatalog - Delta Quad Duo Brannalarm og nødlys på samme sløyfe Strømforsynt fra detektorsløyfe Overvåkede adresserbare systemer 2 Innholdsfortegnelse Delta Quad Duo systemet 4 Delta

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00.

KNX/EIB Spenningstilførsel 640 ma, avbruddsfri. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1079 00. Best.nr. : 1079 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Voyager LED. Diskret LED-nødlys med høy ytelse

Voyager LED. Diskret LED-nødlys med høy ytelse Voyager LED Diskret LED-nødlys med høy ytelse 2 Diskret nødlys for de fleste miljøer Fleksibel, kan installeres og benyttes som non-maintained (NM), maintained (M) eller integrert i armatur for normalbelysning

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 LYSKILDER...3 3 LYSARMATUR...4 4 NØDLYSANLEGG...5 5 STYRING OG OVERVÅKNING...6 6 MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 2 av 7 1 OMFANG Feilmoder (fra generisk RCM-analyse)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. KNX spenningsforsyner avbruddsfri. Art.nr. USV 640 MA. Bruksanvisning KNX spenningsforsyner avbruddsfri Art.nr. USV 640 MA Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Dimmer trykkopling lavvolt. Best.-nr. : 2262 00. Bruksanvisning Dimmer trykkopling lavvolt Best.-nr. : 2262 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Produkt informasjon 2009

Produkt informasjon 2009 Produkt informasjon 2009 DMX kontroller DMX signal konverter DALI kontroller DSI kontroller LED dimmere konstant strøm LED dimmere konstant spenning 1..10V kontroller DSI/DALI dimmer http://nortronic.biz

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

Valg av ledesystemer

Valg av ledesystemer Historikk Nyere forskning viser at gjennomlyste skilt fungerer dårlig i røykfylte arealer. Gjennomlyste skilt er helt avhengig av vedlikehold, noe som medfører at det i praksis vil være et betydelig antall

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning

Kontor 50% Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser. Kontorbelysning Løsning for bruksområde Kontor Kombiner en LED-armatur med intelligent lysstyring, og få maksimal ytelse og besparelser Opptil 50% energibesparelser Løsning for kontor: CoreLine Innfelt LED37S og bevegelsessensor

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. C. Elektrotekniske anlegg Side: 1 / 8 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering C. Elektrotekniske anlegg 1. Kraftforsyning Side: 2 / 8 Innholdsfortegnelse C Generelle krav... 3 C.1 Kraftforsyning... 3 C.1.1 Funksjonelle og

Detaljer

Nødlys og ledesystem Hobøl 26.april 2005

Nødlys og ledesystem Hobøl 26.april 2005 Nødlys og ledesystem Hobøl 26.april 2005 Foredragsholder: Knut Ballangrud 1 Nødlys Lyskulturs KompetanseSenter Markeringslys Disse skiltene skal brukes: 2 Nødlys Lyskulturs KompetanseSenter Markeringslys

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Komfyrvakt SPISEC 2.1

Komfyrvakt SPISEC 2.1 Varsler Bryter Tilbakestiller Bruks- og monteringsanvisning Komfyrvakt SPISEC 2.1 Salg og support Arcus Vita As tlf: 53 75 77 50 post@arcus-vita.no www.arcus-vita.no Utviklet og produsert av: Cabinova

Detaljer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer

Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer. Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Busch-Watchdog tilstedeværelsesdetektorer Oversikt og bruksområder for tilstedeværelsesdetektorer Når du trenger det, og spar strøm Tilstedeværelsesdetektorer detekterer automatisk at noen er tilstede

Detaljer

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 System 2000 tilstedeværelsesmelder Komfort-påsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning hvit Best.-nr. : 0317 02 farge aluminium Best.-nr. : 0317 04 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom

Detaljer

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING

R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING R-LOCK OG R-LOCK LFK BRUKSANVISNING INNHOLD INNHOLD INNHOLD... 2 BESKRIVELSE... 3 FUNKSJON FRONT... 3 BRUK... 4 LYSDIODENES INDIKERING... 4 PASSERING... 4 FEILSØKNING... 4... 5 Å TENKE PÅ VED EN... 5 MEDFØLGENDE

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Din samarbeidspartner

Din samarbeidspartner Din samarbeidspartner Vi bistår butikken på lysskift Gruppeskift.no kan bistå butikker i forhold til gruppeskift av lyskilder. Vi har sydd sammen et komplett konsept som inkluderer alt fra korrekte lyskilder

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Bevegelsesdetektor tak. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL. Art.nr. DAW 360 WW Art.nr. DAW 360 AL Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges,

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon desember 2009 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy

NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 436 NEK 400-7-729:2014 NEK NEK 400-7-722 Forsyning av elektriske kjøretøy 722.1 Omfang De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for: forbrukerkurser beregnet på å forsyne elektriske kjøretøy ved lading;

Detaljer

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no)

Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) Sikkerhetsautomatikk for platetopper, Komfyrvakt KV40 Brukermanual, revisjon 03 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer

Nødlys og ledesystemer Lyskulturs publikasjon nr 7 6. utgave

Nødlys og ledesystemer Lyskulturs publikasjon nr 7 6. utgave Nødlys og ledesystemer Lyskulturs publikasjon nr 7 6. utgave Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\2005-0009 Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 1 Utarbeidet av: NEK ESMI AS

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO

Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO Brukerveiledning for pluggbart kablingssystem fra WAGO 1. Generelt Pluggbar kabling er godkjent og beskrevet i IEC 61635 Bruk av Winsta Pluggbart kablingssystem sørger for fleksibel elektrisk installasjon.

Detaljer

Bilde 1. Forskriftsmessig bruk - Den automatiske aktiveringen av lys utløses av varmebevegelser og lysstyrken i omgivelsene

Bilde 1. Forskriftsmessig bruk - Den automatiske aktiveringen av lys utløses av varmebevegelser og lysstyrken i omgivelsene Best.nr. : 2301.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Belysningsutstyr som brannkilde

Belysningsutstyr som brannkilde Belysningsutstyr som brannkilde El sikkerhetskonferansen 2009 Geir Sylte Hvilke faktorer gir brannfare Dårlig utstyr Lysutstyr med omfattende reguleringsmuligheter for lysretning Utstyr med mulighet for

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. LED-signallys, LED-orienteringslys LED-signallys Best.nr. : 1171 00 LED-orienteringslys Best.nr. : 1169 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001. Mkomfy25R 1.6G. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Monteringsveiledning / Brukerveiledning Gjelder for sensor med serienummer f.o.m. 1521 400001 Mkomfy25R 1.6G Komfyrvakt 25A med trådløs sensor Oppfyller kravene i NEK 400:2014 Mkomfy sett med Sensor og

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruk og funksjoner Devilink HR Devilink HR (Skjult Relè) er en komponent utviklet for å styre varmekilder, og for å styre

Detaljer

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah

BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah BRUKSANVISNING 12 V blybatterier 1-85 Ah NO 1 Takk for at du valgte en lader fra Exide Technologies Med din nye batterilader kan du holde batteriet ved full kapasitet og forlenge batteriets levetid. Laderen

Detaljer

Brukermanual for trådløs kontrollenhet

Brukermanual for trådløs kontrollenhet Brukermanual for trådløs kontrollenhet For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Trådløs kontrollenhet batteridrift MODELL: PXB-RMwDC/2 El nummer 6230205 Viktig: PXB-RMwDC/2 er kun beregnet

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR LADERE homeguard Smokesense for ladere Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for ladere som er basert på såkalt «Plug

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier

Elektriske installasjoner i boliger. Viktig informasjon til boligeier Elektriske installasjoner i boliger Viktig informasjon til boligeier Det er eier og/eller bruker som er ansvarlig for at det elektriske anlegget og at elektrisk utstyr er i henhold til gjeldende regelverk.

Detaljer

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom

Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikker strømforsyning til gruppe 2 rom Sikkerhet Sikkerhet er evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer universal DIN skinne 50-500 W. Art.nr. UD 1255 REG. Art.nr. UD 1255 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Bruks- og installasjonsanvisning for Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Hurtigveiledning 3 Bruksanvisning 4 Innledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde Smart Control - hovedmeny

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0

SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 SIGMA Informasjon Montasje Versjon 0 Elotec AS 1 1 SIGMA 1.1 Antenner 1.1.1 Typer Det kan benyttes flere antennetyper avhengig av ønsket rekkevidde: Piskantenne (ca 15cm) for innendørs montasje ( standard

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Tilstedeværelsesmelder kompakt Best.nr. : 1147 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

LYS PROSJEKT DEMO BOLIG

LYS PROSJEKT DEMO BOLIG LYS PROSJEKT DEMO BOLIG 11. maj 2017 LYS PROSJEKT DEMO BOLIG Fyll en bolig med det beste av belysning fra Solar Light. INTERIØRARMATURER Shine 48 R2 LED Glow LED Ledwok Square spotlight EKSTERIØR ARMATURER

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN

Monteringsveiledning / Brukerveiledning. Mkomfy 2G 25R. Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Monteringsveiledning / Brukerveiledning Mkomfy 2G 25R Komfyrvakt 25A med trådløs sensor TA VARE PÅ VEILEDNINGEN Brukerinformasjon Microsafe Mkomfy er et sikkerhetsprodukt fra CTM Lyng AS. Produktet forutsetter

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer