FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud"

Transkript

1 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter

2 2

3 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter i katalogen... 6 Innsamling og behandling av data... 7 Vitenskapelige publiseringskanaler... 7 Bruk av innsamlet materiale... 8 Statistikk... 9 Tabell 1: Antall publikasjoner PUBLIKASJONSKATALOG... 11, Drammen Institutt for helsefag Institutt for visuell kommunikasjon... 21, Hønefoss Institutt for informasjonsteknologi Institutt for lærerutdanning Institutt for økonomi og ledelse... 23, Kongsberg Institutt for optometri og synsvitenskap Institutt for teknologi Institutt for økonomi og statsvitenskap PROSJEKTKATALOG... 45, Drammen Institutt for helsefag... 45, Hønefoss Institutt for lærerutdanning Institutt for økonomi og ledelse... 51, Kongsberg Institutt for optometri og synsvitenskap Institutt for teknologi Institutt for økonomi og statsvitenskap Personliste prosjekter... 61

4 4 Forord En forutsetning for at skal framstå som en sentral aktør innen høyere utdanning de kommende år er økt fokus på forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Satsingen på FoU skal styrke høgskolens kvalitet, attraktivitet og økonomi. Videreutvikling av HiBu i et framtidig sterkere konkurranseutsatt utdannings- og FoUmarked innebærer styrket fokus på og prioritering av FoU. Satsingen skal gjenspeile høgskolens fagprofilutvikling slik den er fastsatt i høgskolens strategiplan for og i Strategi for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) Effekten for høgskolen ved å satse sterkere på FoU-arbeid er betydelig: Økt kvalitet i undervisning og læring, økning av personalets kompetanse, bedret profilering av høgskolen og økning av høgskolens inntekter. Høgskolen skal gjennom slik satsing framstå som enda mer attraktiv for studenter, ansatte, potensielle oppdragsgivere og samarbeidspartnere hos privat næringsliv og offentlig forvaltning. Et av områdene det fokuseres på i HiBus FoU-strategi er formidling og dokumentasjon av forskning. Høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid skal synliggjøres gjennom aktiv formidling av forskning og forskningsresultater, både internt i utdanningene og utenfor høgskolen. Det er en spesiell utfordring for høgskolens avdelinger og institutter i større grad å involvere studentene i FoU-arbeidet, gjennom deltakelse i forskningsprosjekter og ved at forskningformidling integreres i undervisning og læring. Aktiv deltakelse i HiBus FoUarbeid styrker studentenes totale kompetanse og gjør dem bedre rustet til et krevende arbeids- og næringsliv. FoU-katalogen, sammen med websidene om forskning: gir nyttig informasjon om forsknings- og utviklingsarbeid som høgskolens ansatte er involvert i. Vi håper at økt fokus på FoU-arbeid kan invitere til utvikling av nye og interessante FoUprosjekter. Kristin Ørmen Johnsen Rektor Kåre Sandvik Prorektor

5 5 Innledning FoU-katalogen til (HiBu) skal synliggjøre og dokumentere FoUaktiviteter (grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid) samt pedagogisk utviklingsarbeid. Prosjekt- og publikasjonskatalogen gir en oversikt over FoU-aktiviteter i Katalogen er inndelt etter gammel organisasjonsmodell, den nye vil først gjøres gjeldende i Forskdok fra Høgskolen har registrert sine FoU-aktiviteter i Forskdok databasene siden Fra 1998 er FoU-katalogene tilgjengelig via Internett på høgskolens forskningssider: Definisjoner Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Følgende definisjoner fra OECD er lagt til grunn i Forskdok: Grunnforskning Eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å erverve ny viten for fenomener og observasjoner - uten sikte på særskilte praktiske mål eller anvendelser. Anvendt forskning Virksomhet av original karakter for å erverve ny viten, først og fremst rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser. Utviklingsarbeid Systematisk arbeid som anvender eksisterende kunnskap, rettet mot å framstille nye materialer eller produkter, å innføre nye prosesser, metoder, systemer eller tjenester, eller å forbedre de som eksisterer. HiBu har ikke egne definisjoner for hva som er utviklingsarbeid. Pedagogisk og kunstnerisk utviklingsarbeid inngår ikke i OECDs definisjon av utviklingsarbeid. HiBu har lagt seg på definisjonen til NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning). I NIFU skriftserie 23/97, s. 8-9 har man definert utviklingsarbeid nærmere: "For betre å fange opp nyansar og mangfaldet i det som blir oppfatta som FoUverksemda ved dei statlege høgskulane, innfører vi eit utvida omgrep samanlikna med OECD-definisjonen av FoU. Mellom anna ønskjer vi å fange opp arbeid som kan karakteriserast som utgreiingsarbeid, forsøksverksemd, pedagogisk/kunstnarisk

6 6 utviklingsarbeid og fagleg aktivitet utanom undervisning, og snakkar om "forskning, utviklingsarbeid og andre faglege aktiviteter", forkorta til FAFA" "Andre faglege aktiviteter" er utenom undervisning og administrasjon. Om FoU-katalogen 2006 Krav til publikasjoner i katalogen HiBu har bestemt at følgende ikke registreres i Forskdoks publikasjonsdel: Artikler i internblader Innlegg m.v. av privat karakter, f.eks. minneord som ikke har allmenn interesse Foredrag som det ikke er knyttet noe dokument/publikasjon til (dette har i liten grad vært fulgt og bør utgå) Foredrag av ikke-faglig karakter Leserinnlegg Ytringer For å rydde opp i en del misforståelser blant forskerne vedrørende hva som kan registreres i Forskpub/Forskdok, har Bibsys gjort en tilføyelse i veiledningen for registrering via web. Følgende tekst er nå lagt inn: Merk at publikasjoner eller andre resultater som ikke faller inn under de kategoriene som er beskrevet ikke skal registreres i FORSKPUB. Undervisningsaktiviteter, dvs. foredrag som er gitt i undervisnings- eller kurssammenheng, skal heller ikke registreres i FORSKPUB. Det samme gjelder publikasjoner forfattet av andre hvor dine FoUresultater er omtalt eller sitert. Et eksempel på slike er avisartikler." Krav til prosjekter i katalogen Utvalg for FoU og internasjonale aktiviteter i HiBu gikk i desember 1998 inn for en nedre grense for prosjekter som skal registreres i Forskpro: ca. 100 timer (0.05 årsverk) når det ikke er annen ekstern ressursinnsats og/eller min. kr 5000 i ekstern finansiering

7 7 Innsamling og behandling av data Prosjekt- og publikasjonskatalogen 2006 bygger på opplysninger fra det faglige personalet. Dataene legges inn i Forskdok. Det er tilrettelagt for web-registrering i basene slik at den enkelte forsker selv kan registrere i disse; Forskpub (for publikasjoner) og Forskpro (for prosjekter). Høgskolens bibliotek står for kvalitetssikring av dataene samt innlegging av data i basene for dem som ikke ønsker å gjøre det selv. Biblioteket tilrettelegger for Forskdok-registrering via høgskolens forskningssider på web. Katalogen er produsert ved eksport av data fra Forskdok. Høgskolens bibliotek er ansvarlig for dette arbeidet. Vitenskapelige publiseringskanaler Da de avleverte data til KD har vært av varierende kvalitet er det fra 2004 innført strengere regler for hva som er vitenskapelig publisering. Det følgende er hentet fra Universitets- og høgskolerådets sider I forbindelse med et oppdrag for UFD om Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner som grunnlag for ny finansieringsmodell for forskning har UHR i samarbeid med de nasjonale fagrådene utarbeidet registre for vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier, nettsteder og bokutgivere). Registrene skal brukes ved dokumentasjon av vitenskapelig publisering ved universiteter og høgskoler og være felles for alle institusjoner. De vil inneholde standardiserte navn og numre for hver publiseringskanal. Dette vil skape mer enhetlige publiseringsdata og gjøre det mulig å ta hensyn til ulike fags publiseringspraksis i analyser av data. Det blir også mulig å hente data til dokumentasjonssystemene fra datakilder i bibliotekene. Målsettingen for registrene har vært å dekke best mulig de publiseringskanalene som norske forskere bruker. Men registrene kan ikke bli komplette. De vil bli ajourført i med henblikk endringer, opphør og nye titler. De vil også bli utvidet når ansatte registrerer publikasjoner i publiseringskanaler som ikke finnes i registeret og som kan godkjennes som vitenskapelige. UHR arbeider ut fra en definisjon på vitenskapelig publikasjon. Publikasjonen må: 1. presentere ny innsikt 2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den 4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

8 8 Definisjonen har vært utgangspunktet for vurderingen av hvilke publiseringskanaler som skal tas med i registeret. I tillegg er det vurdert om publiseringskanalen har en forfatterkrets utenfor den institusjonen som utgir den. Publiseringskanaler som for det meste utgir publikasjoner av forfattere fra samme institusjon er som hovedregel ikke tatt med på listen. Det er utarbeidet registre for: Vitenskapelige periodika og serier, dvs. titler med ISSN-nummer. Utgivere av vitenskapelige titler med ISBN-nummer. Formål, innhold og fagfellevurdering vurdert i forbindelse med ISSN-titler. Hos utgivere er det vurdert om de har et vitenskapelig utgivelsesprogram (backlist) og bruker uavhengige konsulenter. I utgangspunktet er publiseringskanaler for både trykte og elektroniske utgivelser tatt i betraktning. Utgiveren regnes som publiseringskanal når en tittel er selvstendig og har ISBN, men ikke kan knyttes til et overordnet ISSN. Utgivere av vitenskapelige ISBN-titler kan være forlag, forskningsinstitusjoner eller forskerforeninger med profesjonell organisering av et utgivelsesprogram som sikrer vitenskapelige publikasjoner god kvalitet. Noen forlag er spesialisert på vitenskapelig publisering, mens andre ivaretar dette som en del av det bredere utgivelsesprogram. Det siste er mest vanlig blant norske og nordiske forlag. Enkelte av dem har skilt ut en egen enhet som ivaretar akademisk litteratur, og da er denne enheten, ikke hovedforlaget, tatt med på listen. De fleste som er aktuelle, har imidlertid et bredere utgivelsesprogram hvor det også kan være lærebøker, debattbøker og populærvitenskapelige bøker skrevet av forskere. Grenseoppgangen er vanskelig. Derfor vil UHR arbeide videre med utviklingen av rutiner for dokumentasjon av vitenskapelige ISBN-titler. Listene som nå foreligger vil kunne bli utvidet i sammenheng med dette. Informasjon og søkemulighet ligger på Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes sider: Bruk av innsamlet materiale Det er et mål at de ansatte skal rapportere sine FoU-aktiviteter etter hvert som de pågår og senest innen utgangen av kalenderåret. Ut fra dette skal det administrativt være mulig å svare på eksterne henvendelser om statistikk, spørreskjemaer etc. Når det gjelder rapportering av pågående prosjekter har vi sannsyneligvis heller ikke i 2006 greid å få fagpersonalet til å rapportere alle disse, målet er å få innsamlet data for alle aktuelle prosjekter i HiBu. Fra 1996 har det innsamlede materialet dannet grunnlag for rapportering til Kunnskapsdepartementet (KD) og til Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Materialet er tilgjengelig nasjonalt og internasjonalt via Bibsys' forskningsdatabase Forskdok.

9 9 Statistikk Tabell 1: Antall publikasjoner Statistikken nedenfor viser oversikt over publiseringer totalt i 2005 og 2006 Publikasjonene omfatter artikler, både populærvitenskapelige og vitenskapelige, fagbøker, kompendier, foredrag med mer.) Organisering før med studiestedsavdelinger og institutter er beholdt i denne oversikten. ID Institusjon Sum HiBu HiBu, Kongsberg HiBu, Hønefoss HiBu, Drammen Av det som presenteres i tabellen over, er vitenskapelige artikler og kapitler i vitenskapelige antologier som det blir gitt stimuleringsmidler for fra Kunnskapsdepartementet i : ( A11 og A15 er vitenskapelige artikler, A22 er artikler i antologier) 2006: ID Institusjon A11 A15 A22 Sum HiBu, Kongsberg HiBu, Hønefoss Totalt: HiBu, Drammen

10 : ID Institusjon A11 A15 A22 Sum HiBu, Kongsberg HiBu, Hønefoss HiBu, Drammen Totalt: 42 Publikasjonspoeng 2006 Publikasjonspoeng: Antall periodikaartikler HiBu 15, totalt Drammen 10, Hønefoss 2,1 3 1 Kongsberg 3,6 4 4 Antall antologiartikler

11 11 PUBLIKASJONSKATALOG, Drammen Masteroppgave 1 Rogstad, Kirsti; Eek-Jensen, Øyvind Internasjonaliseringsprosesser for "International New Ventures". Trondheim: NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, s. + vedl. Institutt for helsefag Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 2 Bakken, Linda N.; Lerdal, Anners; Øverby, Gerd-Ellen; Hamborg, Kari Steinseth Forebygging av fotsår hos pasieter med diabetes. Klinisk Sygepleje 20. årg.(nr. 2): s ISSN Bjørnarå, B.; Gudmundsen, Tor Erik; Dahl, O. Frequency and timing of clinical venous thromboembolism after major joint surgery. Journal of Bone and Joint Surgery 88(no 3): s ISSN X. 4 Borgen, Lars; Østensen, Harald; Stranden, Erling; Olerud, Hilde Merete; Gudmundsen, Tor Erik Shift in modalities of the spine through 25 years and its impact on patient ionizing radiation doses. European Journal of Radiology 60: s ISSN x 5 Grov, Ellen Karine; Dahl, Alv A; Fosså, Sophie D; Wahl, Astrid Klopstad; Moum, Torbjørn Global quality of life in primary caregivers of patients with cancer in palliative phase staying at home. Supportive Care in Cancer 14: s ISSN

12 12 6 Grov, Ellen Karine; Fosså, Sophie D; Sørebø, Øystein; Dahl, Alv A Primary caregivers of cancer patients in the palliative phase : a path analysis of variables influencing their burden. Social Science and Medicine 63: s Grov, Ellen Karine; Fosså, Sophie D; Tønnessen, Arnfinn; Dahl, Alv A The caregiver reaction assessment: psychometrics, and temporal stability in primary caregivers of Norwegian cancer patients in late palliative phase. Psycho-Oncology vol. 15(nr. 6): s ISSN Harding, Thomas New strategies in evidence based practice. Klinisk Sygepleje 20. årg.(nr.3): s ISSN Johansen, Venke A.; Wahl, Astrid Klopstad; Eilertsen, Dag Erik; Hanestad, Berit Rokne; Weiaseth, Lars Acute psychological reactions in assault victims of non-domestic violence : peritraumatic sissocation, post-traumatic stress disorder, anxiety and depression. Nordic Journal of Psychiatry 60(nr. 6): s ISSN Karlsson, Bengt Jeg kjenner det bruser i meg : pasientkunnskap om mani som fenomen og lidelse. Vård i Norden : sygeplejevidenskab - omvårdnadsforskning - og udvikling 26(3): s ISSN Karlsson, Bengt "Jeg tror det var måten hun snakket til meg på" - erfaringsbasert pasientkunnskap fra en akuttpsykiatrisk post. Klinisk Sygepleje 20.årg.(1): s ISSN Kim, Dal Sook; Kim, Hesook Suzie; Schwartz-Barcott, Donna; Zucker, Donna The nature of hope in hospitalized chronically ill patients. International Journal of Nursing Studies 43: s ISSN Kim, Hesook Suzie Knowledge synthesis and use in practice - debunking "evidence-based". Klinisk Sygepleje 20. årg.(nr. 2): s

13 13 ISSN Kim, Hesook Suzie; Sjöström, Björn; Schwartz-Barcott, Donna Pain assessment in the perspective of action science. Research and theory for nursing Practice 20: s ISSN Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 15 Flaathen, Elisabeth Kaarbø Kultursensitiv sykepleie. Sykepleien (7): s ISSN Gladhus, Lise; Helland, Magne Førstehjelp i optometrisk praksis : 2. basal hjerte-lungeredning. Optikeren : tidsskrift for optikk og optometri (nr. 7): s ISSN Grov, Ellen Karine; Lerdal, Anners Spennende mastergradsprosjekter ved. Buskerud Bulletinen : informasjonsorgan for Norsk sykepleierforbund Buskerud 18. årg.(nr. 2): s Stranden, Erling; Myklebust, Aud Mette; Seierstad, Therese Fordypning i strålevern og kvalitetssikring. Hold pusten (nr. 2): s ISSN Sundet, Rolf Tør vi tro det pasientene sier? Om kunnskap og makt i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 3(nr. 2): s ISSN Thorsen, Kirsten Den doble aldringen : voksne utviklingshemmede og deres gamle foreldre. Aldring og livsløp (nr. 2): s ISSN Thorsen, Kirsten Mindre byråkrati, mer omsorg : et forsøk på nytenkning i hjemmetjenesten. Aldring og livsløp (nr. 4): s ISSN Thorsen, Kirsten

14 14 På barrikadene mot ungdomshysteriet? En bokomtale. Aldring og livsløp (nr. 2): s ISSN Artikkel i vitenskapelig antologi 23 Borg, Marit Arbeid, aktivitet og mening. I: Psykisk helsearbeid i nye sko. s Bergen: Fagbokforlaget, ISBN Karlsson, Bengt "Det liksom bruser i meg". opplevelser og erfaringer med mani og å være pasient i en akuttpsykiatrisk post. I: Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer : livsverdensfenomenologiske bidrag. s Kristiansand: Høyskoleforlaget, ISBN Sundet, Rolf Reflekterende prosesser : noe mer enn refleksjon? I: Reflekterende prosesser i praksis : klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning. s Oslo: Universitetsforlaget, ISBN Kapittel i fagbok 26 Kim, Hesook Suzie Existentialism and phenomenology in nursing theories. I: Nursing theories : conceptual and philosophical foundations. 2nd ed.. utg. s New York: Springer Publishing Company, ISBN X. 27 Kim, Hesook Suzie; Sjöström, Björn Pragmatism, nursing, and nursing knowledge development. I: Nursing theories : conceptual and philosophical foundations. 2nd ed.. utg. s New York: Springer Publishing Company, ISBN X. 28 Kim, Hesook Suzie Sygeplejeprofessionens kerne. I: Perspektiver på faglighed. s Udviklingsinitiativet for Sygepleierskeuddannelsen i Århus Amt, ISBN Kim, Hesook Suzie

15 15 The concept of holism. I: Nursing theories : conceptual and philosophical foundations. 2nd ed.. utg. s New York: Springer Publishing Company, ISBN X. 30 Sundet, Rolf; Øritsland, Egil Terapeutisk samarbeid i en i en intensiv familieterapienhet I. I: Foreldre og fagfolk i samspill : behandling av psykiske vansker hos barn og unge. s Stavanger: Hertervig forlag, ISBN Konferanseabstract i rapport 31 Wahl, Astrid Klopstad; Rustøen, Tone; Hanestad, Berit Rokne; Lerdal, Anners; Knudsen, Øistein; Miaskowski, Christine Relationships between chronic pain and stress-related symptoms and Quality of Life (QOL) within the general norwegian population. I: Abstracts presented at the 13th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research : HRQOL Research : Making an impact in the Real World Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift 32 Lerdal, Anners Bedre ernæring til intensivpasienter. Sykepleien. Forskning 1(nr 1): ISSN Lerdal, Anners Personer med MS som later vannet om natten er plaget av tretthet og utmattelse. Sykepleien. Forskning 1(nr 1): ISSN Lerdal, Anners Reduserer pasienter sine forventninger i sympati med travle sykepleiere? Sykepleien. Forskning 1(nr 1): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse 35 Gladhus, Lise Lettvint om liv og død. Drammens Tidende

16 16 36 Lindholm, Siri E.M. Snikinnføring av betaling i hjemmesykepleien. Drammens Tidende Konferanseabstract i tidsskrift 37 Solheim, D.M.; Borgen, Lars; Haakonsen, M.; Gudmundsen, Tor Erik Extrapulmonary tuberculosis in Norway : diagnostic imaging and findings. European Journal of Nuclear Medicine (suppl. 2): s ISSN Fagbok 38 Kim, Hesook Suzie; Kollak, Ingrid Nursing theories : conceptual and philosophical foundations. 2nd ed.. utg. Springer Publishing Company, s. ISBN X. Doktoravhandling 39 Grov, Ellen Karine Primary caregivers of cancer patients in late palliative phase. aspects of their quality of life and caregiver reaction. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo, No 425. Oslo: Universitetet i Oslo, det medisinske fakultet, s. + vedl. ISBN Masteroppgave 40 Lindholm, Siri E.M. Sykepleie på sykehjem : det meningsfulle arbeidet blant skrøpelige gamle. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, s. Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 41 Grov, Ellen Karine

17 17 Systematisk kartlegging av pårørendes omsorgssituasjon. Familjefokuserad omvårdnad : den andra nordiska konferansen, Kalmar, Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 42 Eilertsen, Grethe; Kirkevold, Marit Alt er som før, men ingenting er som det var?gamle kvinners opplevelse av endringer i livet etter hjerneslag? en longitudinell, kvalitativ undersøkelse. 18th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä, Harding, Thomas Constructing the queer nurse. 3rd QuTER Conference. Queers in Tertiart Education, Auckland University of Technology, New Zealand, Harding, Thomas Delivering online nursing education across the international dateline Teaching and learning Symposium, Unitec, New Zealand, Wahl, Astrid Klopstad; Lerdal, Anners; Knudsen, Øistein; Hanestad, Berit R.; Rustøen, Tone Validation of the WHOQOL-BREF in a norwegian general population. 8th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research, Amsterdam, Poster ved internasjonal vitenskapelig konferanse 46 Lerdal, Anners; Wahl, Astrid Klopstad; Moum, Torbjørn; Rustøen, Tone; Knudsen, Øistein; Hanestad, Berit R. Measuring fatigue in the general population. 8th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research, Amsterdam, Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 47 Eilertsen, Grethe

18 18 Alt er som før, men ingenting er som det var. Gamle kvinners opplevelser av livet etter slag. Hjerneslag - en utfordring. Tverrfaglig seminar., Aker Universitetssykehus HF Oslo, Lerdal, Anners "Fatigue" som multidimensjonalt begrep. Palliativt forskningsseminar, Villa Dobloug, Oslo, Lerdal, Anners Sykepleieridentitet : før, nå og i fremtiden. Legevaktkonferanse 2006, Drammen, Faglig foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse med artikkel 50 Lerdal, Anners Tretthet og utmattelse : egenskaper, utbredelse og mestringsstrategier. Aktuell arbeidsmedisin, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo, Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse 51 Eilertsen, Grethe "Alt er som før, men ingenting er som det var". Gamle kvinners opplevelser av livet etter slag. Sykepleieforskning - en øvelse for skole eller praksisfelt?, Høgskolen i Telemark, Grov, Ellen Karine Suksessfaktorer for god forskning. Forskningsdagene 2005 Blefjell Sykehus, Blefjell Sykehus, Kongsberg, Lerdal, Anners Opplevelse av energi, tretthet og utmattelse hos personer med multippel sklerose. Sykepleieforskning - en øvelse for skole eller praksisfelt?, Høgskolen i Telemark, Lindholm, Siri E.M. Byråkrati dreper faglig skjønn. Når omsorgen blir en vare ta omsorgen tilbake, Stavanger,

19 Lindholm, Siri E.M. Hvordan er det å være sykepleier i kommunehelsetjenesten? Temamøte om eldre. Arr. Fremskrittspartiet, Drammen, Lindholm, Siri E.M. Sykepleierens rolle i kommunehelsetjensten, og å være herre over eget fag innenfor kommunens ramme og hierarki.sykepleierenrolle i helsevesenet, Drammen, Gjesteforelesning 57 Eilertsen, Grethe Alt er er som før, men ingenting er som det var. Gamle kvinners opplevelser av livet etter slag. Høgskolen i Telemark avdeling for helse-og sosialefag, Høgskolen i Telemark, Eilertsen, Grethe ALT ER SOM FØR, MEN INGENTING ER SOM DET VAR - gamle kvinners opplevelser av livet etter slag. Høgskolen i Østfold, Avdeling for helsefag - videreutdanningene, Fredrikstad, Eilertsen, Grethe Alt er som før, men ingenting er som det var. Gamle kvinners opplevelser etter hjerneslag. Nasjonalt nettverk for forskning om rehabilitering og sykepleie Forskningsavdelingen Sunnås Sykehus, Sunnås sykehus HF Nesodden, Eilertsen, Grethe Fenomenologi og hermeneutikk - metodologiske og vitenskapsteoretiske utfordringer. Høgskolen Diakonova, videreutdanningene, Oslo, Eilertsen, Grethe Pedagogiske utfordringer knyttet til forskningsbasert bachelorutdanning i sykepleie. Høgskolen i Vestfold Avdeling for helsefag, Tønsberg, Eilertsen, Grethe Teoretiske perspektiver på aldring. Institutt for sykepleievitenskap

20 20 Unversitetet i Oslo, Oslo, Eilertsen, Grethe Teori og begrepsutvikling i sykepleie. Et historisk tilbakeblikk dagens utfordringer for kompetanse- og fagutvikling. Lovisenberg Diakonale Høgskole, Oslo, Eilertsen, Grethe Teori og begrepsutvikling i sykepleie. Kompetanseutvikling - dagens utfordringer. Lovisenberg Diakonale høgskole Videreutdanningen i nyfødtsykepleie, Oslo, Harding, Thomas Constructing the "other : on being a man and a nurse. Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand, Lerdal, Anners Inductive theory development in nursing. University of Rhode Island, Rhode Island, USA, Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter 67 Harding, Thomas Afternoon with Jim Mora : the panel. Radio New Zealand, Harding, Thomas Nine to noon. Radio New Zealand, Lerdal, Anners Fysisk aktivitet. Nyheter, TV Drammen, Lerdal, Anners Prosjekt post-stroke fatigue. MorraDrammen,

21 21 Institutt for visuell kommunikasjon Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 71 Opstad, Birger Konsumentens måloppnåelse som effekt av ulik tilretteleggelse av produktinformasjon på Internettsider. FIBE-fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner, NHH, Norges Handelshøyskole - Bergen, , Hønefoss Rapport i institusjonsserie 72 Slåtten, Kåre Tverrfaglig samarbeid om kriminalitetsforebygging : evaluering av et kompetansehevingsprogram i Drammen. Rapporter fra, nr. 60. Hønefoss:, s. + vedl. s. ISBN ISSN Institusjonsrapport 73 Slåtten, Kåre Evaluering av regionalt PPT-samarbeid. Rapporter fra Høgskolen i Buskerud nr. 59. Hønefoss:, s. s. ISBN ISSN Institutt for informasjonsteknologi Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 74 Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar; Isnes, Anders Nye læreplaner for programfaget informasjonsteknologi 1 og 2 og IKT for

22 22 programområdet Samfunnsfag og økonomi. IT-konferansen 2006, Lillehammer, Institutt for lærerutdanning Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift 75 Dahl, Asle Gire Prosjekt - en profesjonalisering av arbeidsmåten i den videregående skoles mediefag? Norsk Medietidsskrift 13(1): s ISSN Kapittel i lærebok 76 Tafjord, Bjørn Ola Refleksjonar kring refleksivitet / Metode i religionsvitenskap (red. Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig). I: Metode i religionsvitenskap (Red. Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig). s Oslo: Pax Forlag, ISBN Tafjord, Bjørn Ola Religión en América Latina / Sociedad y cultura en América Latina (eds. Maria C. Álvarez-Solar y Elisabeth Fonseca). I: Sociedad y cultura en América Latina. s Bergen: Fagbokforlaget, ISBN Debattinnlegg i tidsskrift 78 Ruud, Carsten Blom Flerbent fellesskap : en kommentar til Iver B. Neumann. Norsk Antropologisk Tidsskrift (3-4): s ISSN Fagbok 79 Svenkerud, Julie Ann; Källström, Eija; Kristensen, Regitze Virtual projects for international cooperation - experience of learning and teaching networks

23 23 Rapport i institusjonsserie 80 Aas, Marit; Aubert, Vera Grønborg; Lyster, Solveig A.; Piltingsrud, Kirsten Hvordan løfte en hel skole? Aksjonslæring som utviklingsstrategi for å få en bedre leseundervisning. Acta Didactica, 3/2006. Oslo: Universitetet i Oslo, institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, s. ISBN ISSN Ballangrud, Brit Bolken; Dimmen, Åsmund; Slåtten, Kåre Kunnskapsledelse ved videregående skoler : ledelsens rolle ved utvikling av kontaktlærerfunksjonen og pedagogisk plattform. Rapporter fra, nr. 57. Hønefoss: Høgskolen i Buskerud, s + vedl. ISBN ISSN Institusjonsrapport 82 Bråten, Geir Jørgen Språk, kultur og integrering for utenlandske studenter. Hønefoss:, institutt for lærerutdanning, s. Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 83 Ruud, Carsten Blom; Stubberud, Hans Anton Place-based educational explanations : how might place-based education develop superior levels of skills for successful entrepreneurship? SIEC, Færøyene, Institutt for økonomi og ledelse Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 84 Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir Motivational predictors of change in oral health : an experimental test of self-determinational theory. Motivation and Emotion vol. 30(nr. 4):

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Fra nord til syd i vitenskapens navn

Fra nord til syd i vitenskapens navn Nr 6 oktober 2006 Tidsskrift for norsk optometri Fra nord til syd i vitenskapens navn INNHOLD OKTOBER 2006 Leder: Vi er alle kontaktlinsespesialister Men hvor er SPESIALISTENE? 4 Fra nord til syd i vitenskapens

Detaljer

Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg. Forrsidefoto: Rune Gurneriusen. Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak.

Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg. Forrsidefoto: Rune Gurneriusen. Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak. Årsrapport 2007 Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg Forrsidefoto: Rune Gurneriusen Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak.no Innholdsfortegnelse Vi gir talentene en fremtid Nøkkeltall

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Nr 2 mars 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Sølv til Krogh Optikk Internasjonal optometri

Nr 2 mars 2012. Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org. Sølv til Krogh Optikk Internasjonal optometri Nr 2 mars 2012 Tidsskrift for norsk optometri og synsvitenskap www.optikeren.org Sølv til Krogh Optikk Internasjonal optometri Økt lønnsomhet Egen nettbutikk Stor valgfrihet Nordisk samarbeid À la carte

Detaljer

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon Skandinavisk Rehabiliteringskonferanse Rehabilitering mellom livsverden og funksjon 11 12. november 2010 Program og abstraktbok 1 PROGRAM: Registrering og alle foredrag foregår på Høgskolen i Oslo, Pilestredet

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner

Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner (UHR beklager at figurene ikke er synlige i nettversjonen, ta kontakt med Vidar Røeggen får å få tilsendt publikasjonen) Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner Opprettelse av nasjonale registre

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

Kontaktlinser og fremre segment nordisk konferanse

Kontaktlinser og fremre segment nordisk konferanse Nr 1 februar 2007 Tidsskrift for norsk optometri Kontaktlinser og fremre segment nordisk konferanse Invitasjon landsmøte 2007 Se midtsidene! Innhold februar 2007 Nyheter Refraktive kirurgi live for første

Detaljer

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling

Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Randi Stenberg Rasmussen Anestesisykepleieres holdning til fagutvikling Masteroppgave i Klinisk Sykepleievitenskap Høgskolen i Oslo, Avdeling for Sykepleierutdanning Abstract Purpose: This study is a professional

Detaljer

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING

international research institute of stavanger AS ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING ÅRSRAPPORT 2011 SAMFUNNS- OG NÆRINGSUTVIKLING INNHOLD (03) IRIS - International Research Institute of Stavanger (04) Samfunns- og Næringsutvikling (05) Innovasjon (06) Arbeidshelse og sykefravær (07) Arbeidsliv

Detaljer

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6

2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 Innhold side 1. Innledning... s. 2 1.1 Prosjektets bakgrunn... s. 2 1.2 Mandatet... s. 3 1.3 Organisering av arbeidet... s. 3 1.4 Kommentar til mandatet... s. 4 2. Sammendrag og anbefalinger... s. 6 3.

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus. Årsmelding 2013

Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus. Årsmelding 2013 Læringssenter og bibliotek Høgskolen i Oslo og Akershus Årsmelding 2013 1 Innholdsfortegnelse: Læringssenter og bibliotek i alle kanaler... 3 Om Læringssenteret... 3 LSBs bidrag til å oppnå til høgskolens

Detaljer

Utdanning + FoU = Sant

Utdanning + FoU = Sant Utdanning + FoU = Sant De studerende bruger for meget tid i auditorierne, og det forringer læringen. Derfor slår uddannelsesforskere til lyd for at slippe de studerende løs, så de kan prøve teorierne af

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

Learning Management System og foreleserens opplevelse av jobbytelse

Learning Management System og foreleserens opplevelse av jobbytelse Learning Management System og foreleserens opplevelse av jobbytelse Laila Johansen Matberg Tom Erik Nordfonn Holteng Pris kr. 50,- ISBN 82-7569-137-0 ISSN 1501-6889 2006, nr. 2 Om Fredrikke Tønder Olsen

Detaljer

Nr 2 mars 2007. Tidsskrift for norsk optometri. De svenske synshemmedes tilbud. Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene

Nr 2 mars 2007. Tidsskrift for norsk optometri. De svenske synshemmedes tilbud. Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene Nr 2 mars 2007 Tidsskrift for norsk optometri De svenske synshemmedes tilbud Sakspapirer til landsmøtet se midtsidene Innhold mars 2007 Nyheter Hva tjener en optiker?... 4 Reklamasjonsfrist - igjen...

Detaljer

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning ÅRSBERETNING 2006 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, N-0167 Oslo Tlf: (+47) 22 59 51 00, Fax: (+47) 22 59 51 01 Epost: post@nifustep.no Internett http://www.nifustep.no

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul

Nr 7 desember 2007. Tidsskrift for norsk optometri. God Jul Nr 7 desember 2007 Tidsskrift for norsk optometri God Jul Innhold desember 2007 Nyheter Alcon tenker fag!... 6 Optikeren som referee... 8 NOFs styre svært positive... 8 Vitenskapelig redaktør: Anneli

Detaljer

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen

Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akademia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Kurs nr.: O 24906 Karkirurgi Akad demia 26. oktober 2010 Kursleder: Jørgen J. Jørgensen Universitetskurs O 24906 Tirsdag 26. oktober 2010 Karkirurgi akademia Engelsk tittel: Vascular surgery academy Godkjenninger:

Detaljer