FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud"

Transkript

1 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter

2 2

3 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter i katalogen... 6 Innsamling og behandling av data... 7 Vitenskapelige publiseringskanaler... 7 Bruk av innsamlet materiale... 8 Statistikk... 9 Tabell 1: Antall publikasjoner PUBLIKASJONSKATALOG... 11, Drammen Institutt for helsefag Institutt for visuell kommunikasjon... 21, Hønefoss Institutt for informasjonsteknologi Institutt for lærerutdanning Institutt for økonomi og ledelse... 23, Kongsberg Institutt for optometri og synsvitenskap Institutt for teknologi Institutt for økonomi og statsvitenskap PROSJEKTKATALOG... 45, Drammen Institutt for helsefag... 45, Hønefoss Institutt for lærerutdanning Institutt for økonomi og ledelse... 51, Kongsberg Institutt for optometri og synsvitenskap Institutt for teknologi Institutt for økonomi og statsvitenskap Personliste prosjekter... 61

4 4 Forord En forutsetning for at skal framstå som en sentral aktør innen høyere utdanning de kommende år er økt fokus på forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Satsingen på FoU skal styrke høgskolens kvalitet, attraktivitet og økonomi. Videreutvikling av HiBu i et framtidig sterkere konkurranseutsatt utdannings- og FoUmarked innebærer styrket fokus på og prioritering av FoU. Satsingen skal gjenspeile høgskolens fagprofilutvikling slik den er fastsatt i høgskolens strategiplan for og i Strategi for forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) Effekten for høgskolen ved å satse sterkere på FoU-arbeid er betydelig: Økt kvalitet i undervisning og læring, økning av personalets kompetanse, bedret profilering av høgskolen og økning av høgskolens inntekter. Høgskolen skal gjennom slik satsing framstå som enda mer attraktiv for studenter, ansatte, potensielle oppdragsgivere og samarbeidspartnere hos privat næringsliv og offentlig forvaltning. Et av områdene det fokuseres på i HiBus FoU-strategi er formidling og dokumentasjon av forskning. Høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid skal synliggjøres gjennom aktiv formidling av forskning og forskningsresultater, både internt i utdanningene og utenfor høgskolen. Det er en spesiell utfordring for høgskolens avdelinger og institutter i større grad å involvere studentene i FoU-arbeidet, gjennom deltakelse i forskningsprosjekter og ved at forskningformidling integreres i undervisning og læring. Aktiv deltakelse i HiBus FoUarbeid styrker studentenes totale kompetanse og gjør dem bedre rustet til et krevende arbeids- og næringsliv. FoU-katalogen, sammen med websidene om forskning: gir nyttig informasjon om forsknings- og utviklingsarbeid som høgskolens ansatte er involvert i. Vi håper at økt fokus på FoU-arbeid kan invitere til utvikling av nye og interessante FoUprosjekter. Kristin Ørmen Johnsen Rektor Kåre Sandvik Prorektor

5 5 Innledning FoU-katalogen til (HiBu) skal synliggjøre og dokumentere FoUaktiviteter (grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid) samt pedagogisk utviklingsarbeid. Prosjekt- og publikasjonskatalogen gir en oversikt over FoU-aktiviteter i Katalogen er inndelt etter gammel organisasjonsmodell, den nye vil først gjøres gjeldende i Forskdok fra Høgskolen har registrert sine FoU-aktiviteter i Forskdok databasene siden Fra 1998 er FoU-katalogene tilgjengelig via Internett på høgskolens forskningssider: Definisjoner Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er grunnforskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid. Følgende definisjoner fra OECD er lagt til grunn i Forskdok: Grunnforskning Eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å erverve ny viten for fenomener og observasjoner - uten sikte på særskilte praktiske mål eller anvendelser. Anvendt forskning Virksomhet av original karakter for å erverve ny viten, først og fremst rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser. Utviklingsarbeid Systematisk arbeid som anvender eksisterende kunnskap, rettet mot å framstille nye materialer eller produkter, å innføre nye prosesser, metoder, systemer eller tjenester, eller å forbedre de som eksisterer. HiBu har ikke egne definisjoner for hva som er utviklingsarbeid. Pedagogisk og kunstnerisk utviklingsarbeid inngår ikke i OECDs definisjon av utviklingsarbeid. HiBu har lagt seg på definisjonen til NIFU (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning). I NIFU skriftserie 23/97, s. 8-9 har man definert utviklingsarbeid nærmere: "For betre å fange opp nyansar og mangfaldet i det som blir oppfatta som FoUverksemda ved dei statlege høgskulane, innfører vi eit utvida omgrep samanlikna med OECD-definisjonen av FoU. Mellom anna ønskjer vi å fange opp arbeid som kan karakteriserast som utgreiingsarbeid, forsøksverksemd, pedagogisk/kunstnarisk

6 6 utviklingsarbeid og fagleg aktivitet utanom undervisning, og snakkar om "forskning, utviklingsarbeid og andre faglege aktiviteter", forkorta til FAFA" "Andre faglege aktiviteter" er utenom undervisning og administrasjon. Om FoU-katalogen 2006 Krav til publikasjoner i katalogen HiBu har bestemt at følgende ikke registreres i Forskdoks publikasjonsdel: Artikler i internblader Innlegg m.v. av privat karakter, f.eks. minneord som ikke har allmenn interesse Foredrag som det ikke er knyttet noe dokument/publikasjon til (dette har i liten grad vært fulgt og bør utgå) Foredrag av ikke-faglig karakter Leserinnlegg Ytringer For å rydde opp i en del misforståelser blant forskerne vedrørende hva som kan registreres i Forskpub/Forskdok, har Bibsys gjort en tilføyelse i veiledningen for registrering via web. Følgende tekst er nå lagt inn: Merk at publikasjoner eller andre resultater som ikke faller inn under de kategoriene som er beskrevet ikke skal registreres i FORSKPUB. Undervisningsaktiviteter, dvs. foredrag som er gitt i undervisnings- eller kurssammenheng, skal heller ikke registreres i FORSKPUB. Det samme gjelder publikasjoner forfattet av andre hvor dine FoUresultater er omtalt eller sitert. Et eksempel på slike er avisartikler." Krav til prosjekter i katalogen Utvalg for FoU og internasjonale aktiviteter i HiBu gikk i desember 1998 inn for en nedre grense for prosjekter som skal registreres i Forskpro: ca. 100 timer (0.05 årsverk) når det ikke er annen ekstern ressursinnsats og/eller min. kr 5000 i ekstern finansiering

7 7 Innsamling og behandling av data Prosjekt- og publikasjonskatalogen 2006 bygger på opplysninger fra det faglige personalet. Dataene legges inn i Forskdok. Det er tilrettelagt for web-registrering i basene slik at den enkelte forsker selv kan registrere i disse; Forskpub (for publikasjoner) og Forskpro (for prosjekter). Høgskolens bibliotek står for kvalitetssikring av dataene samt innlegging av data i basene for dem som ikke ønsker å gjøre det selv. Biblioteket tilrettelegger for Forskdok-registrering via høgskolens forskningssider på web. Katalogen er produsert ved eksport av data fra Forskdok. Høgskolens bibliotek er ansvarlig for dette arbeidet. Vitenskapelige publiseringskanaler Da de avleverte data til KD har vært av varierende kvalitet er det fra 2004 innført strengere regler for hva som er vitenskapelig publisering. Det følgende er hentet fra Universitets- og høgskolerådets sider I forbindelse med et oppdrag for UFD om Dokumentasjon av vitenskapelige publikasjoner som grunnlag for ny finansieringsmodell for forskning har UHR i samarbeid med de nasjonale fagrådene utarbeidet registre for vitenskapelige publiseringskanaler (tidsskrifter, serier, nettsteder og bokutgivere). Registrene skal brukes ved dokumentasjon av vitenskapelig publisering ved universiteter og høgskoler og være felles for alle institusjoner. De vil inneholde standardiserte navn og numre for hver publiseringskanal. Dette vil skape mer enhetlige publiseringsdata og gjøre det mulig å ta hensyn til ulike fags publiseringspraksis i analyser av data. Det blir også mulig å hente data til dokumentasjonssystemene fra datakilder i bibliotekene. Målsettingen for registrene har vært å dekke best mulig de publiseringskanalene som norske forskere bruker. Men registrene kan ikke bli komplette. De vil bli ajourført i med henblikk endringer, opphør og nye titler. De vil også bli utvidet når ansatte registrerer publikasjoner i publiseringskanaler som ikke finnes i registeret og som kan godkjennes som vitenskapelige. UHR arbeider ut fra en definisjon på vitenskapelig publikasjon. Publikasjonen må: 1. presentere ny innsikt 2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den 4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering

8 8 Definisjonen har vært utgangspunktet for vurderingen av hvilke publiseringskanaler som skal tas med i registeret. I tillegg er det vurdert om publiseringskanalen har en forfatterkrets utenfor den institusjonen som utgir den. Publiseringskanaler som for det meste utgir publikasjoner av forfattere fra samme institusjon er som hovedregel ikke tatt med på listen. Det er utarbeidet registre for: Vitenskapelige periodika og serier, dvs. titler med ISSN-nummer. Utgivere av vitenskapelige titler med ISBN-nummer. Formål, innhold og fagfellevurdering vurdert i forbindelse med ISSN-titler. Hos utgivere er det vurdert om de har et vitenskapelig utgivelsesprogram (backlist) og bruker uavhengige konsulenter. I utgangspunktet er publiseringskanaler for både trykte og elektroniske utgivelser tatt i betraktning. Utgiveren regnes som publiseringskanal når en tittel er selvstendig og har ISBN, men ikke kan knyttes til et overordnet ISSN. Utgivere av vitenskapelige ISBN-titler kan være forlag, forskningsinstitusjoner eller forskerforeninger med profesjonell organisering av et utgivelsesprogram som sikrer vitenskapelige publikasjoner god kvalitet. Noen forlag er spesialisert på vitenskapelig publisering, mens andre ivaretar dette som en del av det bredere utgivelsesprogram. Det siste er mest vanlig blant norske og nordiske forlag. Enkelte av dem har skilt ut en egen enhet som ivaretar akademisk litteratur, og da er denne enheten, ikke hovedforlaget, tatt med på listen. De fleste som er aktuelle, har imidlertid et bredere utgivelsesprogram hvor det også kan være lærebøker, debattbøker og populærvitenskapelige bøker skrevet av forskere. Grenseoppgangen er vanskelig. Derfor vil UHR arbeide videre med utviklingen av rutiner for dokumentasjon av vitenskapelige ISBN-titler. Listene som nå foreligger vil kunne bli utvidet i sammenheng med dette. Informasjon og søkemulighet ligger på Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes sider: Bruk av innsamlet materiale Det er et mål at de ansatte skal rapportere sine FoU-aktiviteter etter hvert som de pågår og senest innen utgangen av kalenderåret. Ut fra dette skal det administrativt være mulig å svare på eksterne henvendelser om statistikk, spørreskjemaer etc. Når det gjelder rapportering av pågående prosjekter har vi sannsyneligvis heller ikke i 2006 greid å få fagpersonalet til å rapportere alle disse, målet er å få innsamlet data for alle aktuelle prosjekter i HiBu. Fra 1996 har det innsamlede materialet dannet grunnlag for rapportering til Kunnskapsdepartementet (KD) og til Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). Materialet er tilgjengelig nasjonalt og internasjonalt via Bibsys' forskningsdatabase Forskdok.

9 9 Statistikk Tabell 1: Antall publikasjoner Statistikken nedenfor viser oversikt over publiseringer totalt i 2005 og 2006 Publikasjonene omfatter artikler, både populærvitenskapelige og vitenskapelige, fagbøker, kompendier, foredrag med mer.) Organisering før med studiestedsavdelinger og institutter er beholdt i denne oversikten. ID Institusjon Sum HiBu HiBu, Kongsberg HiBu, Hønefoss HiBu, Drammen Av det som presenteres i tabellen over, er vitenskapelige artikler og kapitler i vitenskapelige antologier som det blir gitt stimuleringsmidler for fra Kunnskapsdepartementet i : ( A11 og A15 er vitenskapelige artikler, A22 er artikler i antologier) 2006: ID Institusjon A11 A15 A22 Sum HiBu, Kongsberg HiBu, Hønefoss Totalt: HiBu, Drammen

10 : ID Institusjon A11 A15 A22 Sum HiBu, Kongsberg HiBu, Hønefoss HiBu, Drammen Totalt: 42 Publikasjonspoeng 2006 Publikasjonspoeng: Antall periodikaartikler HiBu 15, totalt Drammen 10, Hønefoss 2,1 3 1 Kongsberg 3,6 4 4 Antall antologiartikler

11 11 PUBLIKASJONSKATALOG, Drammen Masteroppgave 1 Rogstad, Kirsti; Eek-Jensen, Øyvind Internasjonaliseringsprosesser for "International New Ventures". Trondheim: NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, s. + vedl. Institutt for helsefag Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 2 Bakken, Linda N.; Lerdal, Anners; Øverby, Gerd-Ellen; Hamborg, Kari Steinseth Forebygging av fotsår hos pasieter med diabetes. Klinisk Sygepleje 20. årg.(nr. 2): s ISSN Bjørnarå, B.; Gudmundsen, Tor Erik; Dahl, O. Frequency and timing of clinical venous thromboembolism after major joint surgery. Journal of Bone and Joint Surgery 88(no 3): s ISSN X. 4 Borgen, Lars; Østensen, Harald; Stranden, Erling; Olerud, Hilde Merete; Gudmundsen, Tor Erik Shift in modalities of the spine through 25 years and its impact on patient ionizing radiation doses. European Journal of Radiology 60: s ISSN x 5 Grov, Ellen Karine; Dahl, Alv A; Fosså, Sophie D; Wahl, Astrid Klopstad; Moum, Torbjørn Global quality of life in primary caregivers of patients with cancer in palliative phase staying at home. Supportive Care in Cancer 14: s ISSN

12 12 6 Grov, Ellen Karine; Fosså, Sophie D; Sørebø, Øystein; Dahl, Alv A Primary caregivers of cancer patients in the palliative phase : a path analysis of variables influencing their burden. Social Science and Medicine 63: s Grov, Ellen Karine; Fosså, Sophie D; Tønnessen, Arnfinn; Dahl, Alv A The caregiver reaction assessment: psychometrics, and temporal stability in primary caregivers of Norwegian cancer patients in late palliative phase. Psycho-Oncology vol. 15(nr. 6): s ISSN Harding, Thomas New strategies in evidence based practice. Klinisk Sygepleje 20. årg.(nr.3): s ISSN Johansen, Venke A.; Wahl, Astrid Klopstad; Eilertsen, Dag Erik; Hanestad, Berit Rokne; Weiaseth, Lars Acute psychological reactions in assault victims of non-domestic violence : peritraumatic sissocation, post-traumatic stress disorder, anxiety and depression. Nordic Journal of Psychiatry 60(nr. 6): s ISSN Karlsson, Bengt Jeg kjenner det bruser i meg : pasientkunnskap om mani som fenomen og lidelse. Vård i Norden : sygeplejevidenskab - omvårdnadsforskning - og udvikling 26(3): s ISSN Karlsson, Bengt "Jeg tror det var måten hun snakket til meg på" - erfaringsbasert pasientkunnskap fra en akuttpsykiatrisk post. Klinisk Sygepleje 20.årg.(1): s ISSN Kim, Dal Sook; Kim, Hesook Suzie; Schwartz-Barcott, Donna; Zucker, Donna The nature of hope in hospitalized chronically ill patients. International Journal of Nursing Studies 43: s ISSN Kim, Hesook Suzie Knowledge synthesis and use in practice - debunking "evidence-based". Klinisk Sygepleje 20. årg.(nr. 2): s

13 13 ISSN Kim, Hesook Suzie; Sjöström, Björn; Schwartz-Barcott, Donna Pain assessment in the perspective of action science. Research and theory for nursing Practice 20: s ISSN Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 15 Flaathen, Elisabeth Kaarbø Kultursensitiv sykepleie. Sykepleien (7): s ISSN Gladhus, Lise; Helland, Magne Førstehjelp i optometrisk praksis : 2. basal hjerte-lungeredning. Optikeren : tidsskrift for optikk og optometri (nr. 7): s ISSN Grov, Ellen Karine; Lerdal, Anners Spennende mastergradsprosjekter ved. Buskerud Bulletinen : informasjonsorgan for Norsk sykepleierforbund Buskerud 18. årg.(nr. 2): s Stranden, Erling; Myklebust, Aud Mette; Seierstad, Therese Fordypning i strålevern og kvalitetssikring. Hold pusten (nr. 2): s ISSN Sundet, Rolf Tør vi tro det pasientene sier? Om kunnskap og makt i psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 3(nr. 2): s ISSN Thorsen, Kirsten Den doble aldringen : voksne utviklingshemmede og deres gamle foreldre. Aldring og livsløp (nr. 2): s ISSN Thorsen, Kirsten Mindre byråkrati, mer omsorg : et forsøk på nytenkning i hjemmetjenesten. Aldring og livsløp (nr. 4): s ISSN Thorsen, Kirsten

14 14 På barrikadene mot ungdomshysteriet? En bokomtale. Aldring og livsløp (nr. 2): s ISSN Artikkel i vitenskapelig antologi 23 Borg, Marit Arbeid, aktivitet og mening. I: Psykisk helsearbeid i nye sko. s Bergen: Fagbokforlaget, ISBN Karlsson, Bengt "Det liksom bruser i meg". opplevelser og erfaringer med mani og å være pasient i en akuttpsykiatrisk post. I: Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer : livsverdensfenomenologiske bidrag. s Kristiansand: Høyskoleforlaget, ISBN Sundet, Rolf Reflekterende prosesser : noe mer enn refleksjon? I: Reflekterende prosesser i praksis : klientsamtaler, veiledning, konsultasjon og forskning. s Oslo: Universitetsforlaget, ISBN Kapittel i fagbok 26 Kim, Hesook Suzie Existentialism and phenomenology in nursing theories. I: Nursing theories : conceptual and philosophical foundations. 2nd ed.. utg. s New York: Springer Publishing Company, ISBN X. 27 Kim, Hesook Suzie; Sjöström, Björn Pragmatism, nursing, and nursing knowledge development. I: Nursing theories : conceptual and philosophical foundations. 2nd ed.. utg. s New York: Springer Publishing Company, ISBN X. 28 Kim, Hesook Suzie Sygeplejeprofessionens kerne. I: Perspektiver på faglighed. s Udviklingsinitiativet for Sygepleierskeuddannelsen i Århus Amt, ISBN Kim, Hesook Suzie

15 15 The concept of holism. I: Nursing theories : conceptual and philosophical foundations. 2nd ed.. utg. s New York: Springer Publishing Company, ISBN X. 30 Sundet, Rolf; Øritsland, Egil Terapeutisk samarbeid i en i en intensiv familieterapienhet I. I: Foreldre og fagfolk i samspill : behandling av psykiske vansker hos barn og unge. s Stavanger: Hertervig forlag, ISBN Konferanseabstract i rapport 31 Wahl, Astrid Klopstad; Rustøen, Tone; Hanestad, Berit Rokne; Lerdal, Anners; Knudsen, Øistein; Miaskowski, Christine Relationships between chronic pain and stress-related symptoms and Quality of Life (QOL) within the general norwegian population. I: Abstracts presented at the 13th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research : HRQOL Research : Making an impact in the Real World Kronikk/anmeldelse i fagtidsskrift 32 Lerdal, Anners Bedre ernæring til intensivpasienter. Sykepleien. Forskning 1(nr 1): ISSN Lerdal, Anners Personer med MS som later vannet om natten er plaget av tretthet og utmattelse. Sykepleien. Forskning 1(nr 1): ISSN Lerdal, Anners Reduserer pasienter sine forventninger i sympati med travle sykepleiere? Sykepleien. Forskning 1(nr 1): ISSN Kronikk i dags-/ukepresse 35 Gladhus, Lise Lettvint om liv og død. Drammens Tidende

16 16 36 Lindholm, Siri E.M. Snikinnføring av betaling i hjemmesykepleien. Drammens Tidende Konferanseabstract i tidsskrift 37 Solheim, D.M.; Borgen, Lars; Haakonsen, M.; Gudmundsen, Tor Erik Extrapulmonary tuberculosis in Norway : diagnostic imaging and findings. European Journal of Nuclear Medicine (suppl. 2): s ISSN Fagbok 38 Kim, Hesook Suzie; Kollak, Ingrid Nursing theories : conceptual and philosophical foundations. 2nd ed.. utg. Springer Publishing Company, s. ISBN X. Doktoravhandling 39 Grov, Ellen Karine Primary caregivers of cancer patients in late palliative phase. aspects of their quality of life and caregiver reaction. Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo, No 425. Oslo: Universitetet i Oslo, det medisinske fakultet, s. + vedl. ISBN Masteroppgave 40 Lindholm, Siri E.M. Sykepleie på sykehjem : det meningsfulle arbeidet blant skrøpelige gamle. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, s. Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 41 Grov, Ellen Karine

17 17 Systematisk kartlegging av pårørendes omsorgssituasjon. Familjefokuserad omvårdnad : den andra nordiska konferansen, Kalmar, Foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 42 Eilertsen, Grethe; Kirkevold, Marit Alt er som før, men ingenting er som det var?gamle kvinners opplevelse av endringer i livet etter hjerneslag? en longitudinell, kvalitativ undersøkelse. 18th Nordic Congress of Gerontology, Jyväskylä, Harding, Thomas Constructing the queer nurse. 3rd QuTER Conference. Queers in Tertiart Education, Auckland University of Technology, New Zealand, Harding, Thomas Delivering online nursing education across the international dateline Teaching and learning Symposium, Unitec, New Zealand, Wahl, Astrid Klopstad; Lerdal, Anners; Knudsen, Øistein; Hanestad, Berit R.; Rustøen, Tone Validation of the WHOQOL-BREF in a norwegian general population. 8th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research, Amsterdam, Poster ved internasjonal vitenskapelig konferanse 46 Lerdal, Anners; Wahl, Astrid Klopstad; Moum, Torbjørn; Rustøen, Tone; Knudsen, Øistein; Hanestad, Berit R. Measuring fatigue in the general population. 8th Annual Conference of the International Society for Quality of Life Research, Amsterdam, Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 47 Eilertsen, Grethe

18 18 Alt er som før, men ingenting er som det var. Gamle kvinners opplevelser av livet etter slag. Hjerneslag - en utfordring. Tverrfaglig seminar., Aker Universitetssykehus HF Oslo, Lerdal, Anners "Fatigue" som multidimensjonalt begrep. Palliativt forskningsseminar, Villa Dobloug, Oslo, Lerdal, Anners Sykepleieridentitet : før, nå og i fremtiden. Legevaktkonferanse 2006, Drammen, Faglig foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse med artikkel 50 Lerdal, Anners Tretthet og utmattelse : egenskaper, utbredelse og mestringsstrategier. Aktuell arbeidsmedisin, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo, Foredrag/poster ved fagmøte/fagmesse 51 Eilertsen, Grethe "Alt er som før, men ingenting er som det var". Gamle kvinners opplevelser av livet etter slag. Sykepleieforskning - en øvelse for skole eller praksisfelt?, Høgskolen i Telemark, Grov, Ellen Karine Suksessfaktorer for god forskning. Forskningsdagene 2005 Blefjell Sykehus, Blefjell Sykehus, Kongsberg, Lerdal, Anners Opplevelse av energi, tretthet og utmattelse hos personer med multippel sklerose. Sykepleieforskning - en øvelse for skole eller praksisfelt?, Høgskolen i Telemark, Lindholm, Siri E.M. Byråkrati dreper faglig skjønn. Når omsorgen blir en vare ta omsorgen tilbake, Stavanger,

19 Lindholm, Siri E.M. Hvordan er det å være sykepleier i kommunehelsetjenesten? Temamøte om eldre. Arr. Fremskrittspartiet, Drammen, Lindholm, Siri E.M. Sykepleierens rolle i kommunehelsetjensten, og å være herre over eget fag innenfor kommunens ramme og hierarki.sykepleierenrolle i helsevesenet, Drammen, Gjesteforelesning 57 Eilertsen, Grethe Alt er er som før, men ingenting er som det var. Gamle kvinners opplevelser av livet etter slag. Høgskolen i Telemark avdeling for helse-og sosialefag, Høgskolen i Telemark, Eilertsen, Grethe ALT ER SOM FØR, MEN INGENTING ER SOM DET VAR - gamle kvinners opplevelser av livet etter slag. Høgskolen i Østfold, Avdeling for helsefag - videreutdanningene, Fredrikstad, Eilertsen, Grethe Alt er som før, men ingenting er som det var. Gamle kvinners opplevelser etter hjerneslag. Nasjonalt nettverk for forskning om rehabilitering og sykepleie Forskningsavdelingen Sunnås Sykehus, Sunnås sykehus HF Nesodden, Eilertsen, Grethe Fenomenologi og hermeneutikk - metodologiske og vitenskapsteoretiske utfordringer. Høgskolen Diakonova, videreutdanningene, Oslo, Eilertsen, Grethe Pedagogiske utfordringer knyttet til forskningsbasert bachelorutdanning i sykepleie. Høgskolen i Vestfold Avdeling for helsefag, Tønsberg, Eilertsen, Grethe Teoretiske perspektiver på aldring. Institutt for sykepleievitenskap

20 20 Unversitetet i Oslo, Oslo, Eilertsen, Grethe Teori og begrepsutvikling i sykepleie. Et historisk tilbakeblikk dagens utfordringer for kompetanse- og fagutvikling. Lovisenberg Diakonale Høgskole, Oslo, Eilertsen, Grethe Teori og begrepsutvikling i sykepleie. Kompetanseutvikling - dagens utfordringer. Lovisenberg Diakonale høgskole Videreutdanningen i nyfødtsykepleie, Oslo, Harding, Thomas Constructing the "other : on being a man and a nurse. Auckland University of Technology, Auckland, New Zealand, Lerdal, Anners Inductive theory development in nursing. University of Rhode Island, Rhode Island, USA, Deltagelse i radio/tv-program av faglig/populærvitenskapelig karakter 67 Harding, Thomas Afternoon with Jim Mora : the panel. Radio New Zealand, Harding, Thomas Nine to noon. Radio New Zealand, Lerdal, Anners Fysisk aktivitet. Nyheter, TV Drammen, Lerdal, Anners Prosjekt post-stroke fatigue. MorraDrammen,

21 21 Institutt for visuell kommunikasjon Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 71 Opstad, Birger Konsumentens måloppnåelse som effekt av ulik tilretteleggelse av produktinformasjon på Internettsider. FIBE-fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner, NHH, Norges Handelshøyskole - Bergen, , Hønefoss Rapport i institusjonsserie 72 Slåtten, Kåre Tverrfaglig samarbeid om kriminalitetsforebygging : evaluering av et kompetansehevingsprogram i Drammen. Rapporter fra, nr. 60. Hønefoss:, s. + vedl. s. ISBN ISSN Institusjonsrapport 73 Slåtten, Kåre Evaluering av regionalt PPT-samarbeid. Rapporter fra Høgskolen i Buskerud nr. 59. Hønefoss:, s. s. ISBN ISSN Institutt for informasjonsteknologi Invitert foredrag ved nasjonal vitenskapelig konferanse 74 Bostrøm, Edgar; Bostrøm, Edgar; Isnes, Anders Nye læreplaner for programfaget informasjonsteknologi 1 og 2 og IKT for

22 22 programområdet Samfunnsfag og økonomi. IT-konferansen 2006, Lillehammer, Institutt for lærerutdanning Fagfellevurdert artikkel i nasjonalt vitenskapelig tidsskrift 75 Dahl, Asle Gire Prosjekt - en profesjonalisering av arbeidsmåten i den videregående skoles mediefag? Norsk Medietidsskrift 13(1): s ISSN Kapittel i lærebok 76 Tafjord, Bjørn Ola Refleksjonar kring refleksivitet / Metode i religionsvitenskap (red. Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig). I: Metode i religionsvitenskap (Red. Siv Ellen Kraft og Richard J. Natvig). s Oslo: Pax Forlag, ISBN Tafjord, Bjørn Ola Religión en América Latina / Sociedad y cultura en América Latina (eds. Maria C. Álvarez-Solar y Elisabeth Fonseca). I: Sociedad y cultura en América Latina. s Bergen: Fagbokforlaget, ISBN Debattinnlegg i tidsskrift 78 Ruud, Carsten Blom Flerbent fellesskap : en kommentar til Iver B. Neumann. Norsk Antropologisk Tidsskrift (3-4): s ISSN Fagbok 79 Svenkerud, Julie Ann; Källström, Eija; Kristensen, Regitze Virtual projects for international cooperation - experience of learning and teaching networks

23 23 Rapport i institusjonsserie 80 Aas, Marit; Aubert, Vera Grønborg; Lyster, Solveig A.; Piltingsrud, Kirsten Hvordan løfte en hel skole? Aksjonslæring som utviklingsstrategi for å få en bedre leseundervisning. Acta Didactica, 3/2006. Oslo: Universitetet i Oslo, institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, s. ISBN ISSN Ballangrud, Brit Bolken; Dimmen, Åsmund; Slåtten, Kåre Kunnskapsledelse ved videregående skoler : ledelsens rolle ved utvikling av kontaktlærerfunksjonen og pedagogisk plattform. Rapporter fra, nr. 57. Hønefoss: Høgskolen i Buskerud, s + vedl. ISBN ISSN Institusjonsrapport 82 Bråten, Geir Jørgen Språk, kultur og integrering for utenlandske studenter. Hønefoss:, institutt for lærerutdanning, s. Invitert foredrag ved internasjonal vitenskapelig konferanse 83 Ruud, Carsten Blom; Stubberud, Hans Anton Place-based educational explanations : how might place-based education develop superior levels of skills for successful entrepreneurship? SIEC, Færøyene, Institutt for økonomi og ledelse Fagfellevurdert artikkel i internasjonalt vitenskapelig tidsskrift 84 Halvari, Anne Elisabeth M.; Halvari, Hallgeir Motivational predictors of change in oral health : an experimental test of self-determinational theory. Motivation and Emotion vol. 30(nr. 4):

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter

Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Hvordan få frem gode forskningsprosjekter i høyskolen? Forutsetninger og muligheter Høgskolen i Buskerud PROFIL RINGERIKE Handelshøyskole PROFIL DRAMMEN Helse & samfunnsfag PROFIL KONGSBERG Teknologi &

Detaljer

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok

Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Publikasjonskategorier i BIBSYS ForskDok Brukerhåndbok Oppdatert: 2006-12-21 2006-12-21: Fjernet kommentar til publikasjonskategori A19. Fra og med 2006 inngår ikke denne i data som avleveres til DBH.

Detaljer

Skolebibliotekreferanser

Skolebibliotekreferanser Skolebibliotekreferanser Bruk av skolebibliotek. Veiledning for grunnskolen og videregående opplæring Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), NLS, 1997 Utkast til Handlingsplan for skolebibliotek i grunnskolen

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Personorientert kommunikasjon med eldre utvikling av en forskningsbasert utdanningsplatform (COMHOME)

Personorientert kommunikasjon med eldre utvikling av en forskningsbasert utdanningsplatform (COMHOME) Personorientert kommunikasjon med eldre utvikling av en forskningsbasert utdanningsplatform (COMHOME) Prosjektleder: Professor Hilde Eide, dr.philos Fakultet for Helsevitenskap, Høgskolen I Buskerud og

Detaljer

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks

NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks NVI-rapportering av 2013-publikasjoner: Frister og felles rapporteringsinstruks Marit Henningsen, Fagleder CRIStin-sekretariatet Oppstartseminar for NVI-rapportering 22. oktober 2013 Endringer i rutine

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia

Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia AORG 103 Politikk og forvaltning Pensum Litteratur merket *) er del av kompendiet AORG 103 og kan fås kjøpt på Studia *Abbott, Andrew (1988): The system of professions. Chicago: University of Chicago Press.

Detaljer

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2

Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Den norske publiseringsindikatoren og nominering til nivå 2 Vidar Røeggen Seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet Presentasjon til Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 4. mars 2014 Den norske publiseringsindikatoren

Detaljer

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine?

Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Hvordan og hvor skal jeg fortelle om funnene mine? Elin O. Rosvold Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, UiO Hvorfor Hvorfor publisere? Hvem er målgruppen? Hva slags publikasjon? Hvilket tidsskrift?

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening

Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Slutte eller fortsette i et helsefaglig løp: Betydningen av mål, motivasjon og mening Britt Karin S Utvær PhD Program for lærerutdanning NTNU, oktober 2012 Helse- og oppvekstfag 59% fullfører v.g.s. mens

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til:

Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Helse Nord-Trøndelag har gleden av å invitere til: Med blikk for klinikk Regional Forskningskonferanse Scandic Hell Hotell, Stjørdal, 9. og 10. juni 2015 Konferansen er støttet av Samarbeidsorganet HMN-NTNU

Detaljer

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket

Felles CRIStin møte ved NMBU Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Felles CRIStin møte ved NMBU 31.05.2016 Lisbeth Eriksen og Hilde M. Triseth NMBU Universitetsbiblioteket Hva skal vi snakke om Definisjon av vitenskapelig publisering Registrering av ulike typer vitenskapelig

Detaljer

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe?

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Pårørende opplever særskilte utfordringer i henhold til at sykdommen er: Arvelig Kronisk Ingen kurativ behandling

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av

Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Kriterier, holdepunkter og gråsoner i forbindelse med ulike typer bøker og bokartikler som forskere kan være forfattere av Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Kriterier 2. Holdepunkter 3. Gråsoner 4. Konklusjoner

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Om forskningsprosjektet #Læringslivet

Om forskningsprosjektet #Læringslivet Presentasjon 1 juni P52 KPH Om forskningsprosjektet #Læringslivet #Læringslivet (Learning life) as Symbiotic Learning System of Employee-driven Innovation in Municipal Care Work (Annen støtte FINNUT) Application

Detaljer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer

Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Current Research Information SysTem In Norway Rapporteringsinstruks for 2015-publikasjoner frister, presiseringer og endringer Marit Henningsen Fagleder CRIStin-sekretariatet Business as usual Den vedtatte

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Hvorfor forskningsbasert? Vi forsker ikke for forskningen sin del, vi

Detaljer

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2

Nominering av publiseringskanaler til nivå 2 Norsk matematikkråd Nasjonalt fagråd for matematikk ved Per Manne Institutt for foretaksøkonomi Norges Handelshøyskole 5045 Bergen per.manne@nhh.no Bergen, 21. oktober 2005 Universitets- og høgskolerådet

Detaljer

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene?

S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? S-TEAM/SUN Hvordan kan forskningsresultater herfra være til nytte for lærerutdanningene? Majken Korsager og Peter van Marion Trondheim 15.11.2012 The Rocard Expert Panel ) Doris Jorde Leder av Naturfagsenteret

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet

Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Barn med svake matematiske ferdigheter i barnehagealder resultater fra Stavangerprosjektet Elin Reikerås Førsteamanuensis Lesesenteret, Universitetet i Stavanger et samarbeidsprosjekt mellom Stavanger

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP Norsk fagkongress 2017 Sissel Horghagen, Ph.D. OT, Head of Occupational therapy Education /NTNU & Karen

Detaljer

FoU-konferansen 2007

FoU-konferansen 2007 St Olavs Hospital HF Status for forskningsaktiviteten 2006 med et sideblikk på hva som skjedde i årene rett før 1 Tre forhold å ta hensyn til (i) Ny ordning fra 2003 Kunnskapsdepartementet og Helse- og

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset

Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen. Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset Rekruttering og tilrettelegging for yngre forskere i etableringsfasen Tanja Storsul, Øivind Bratberg & Anne Maria Eikeset UiO styreseminar om SAB 20. oktober 2015 Key questions Hvilken tilrettelegging

Detaljer

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language

English, 60 Credits. Page 1 of 7 ENGLISH, 60 CREDITS. ECTS Credits 60. Education and Arts. programme Start semester Autumn 2017 Teaching language NO EN English, 60 Credits ENGLISH, 60 CREDITS ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2017 Teaching language English Faculty Campus Application deadline The Faculty of Education

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling!

Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! Simulering som læringsmetode for helsepersonell- Nye muligheter for fag- og kompetanseutvikling! 1 2 4500 dødsfall per år ved norske sykehus? 3 20.Sept 2004 11.Oktober 2004 Et samarbeid mellom Felles mål:

Detaljer

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2.

Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem. Anne Dreyer, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens 13.2. Beslutningsprosesser om livsforlengende behandling i sykehjem 1 Bakgrunn Spørsmål rundt oppstart av behandling og tilbaketrekking av behandling ved livets slutt øker i omfang i tråd med utvikling og bruken

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

Klasseledelse og foreldresamarbeid

Klasseledelse og foreldresamarbeid Klasseledelse og foreldresamarbeid Utfordringer og strategier Lærere og foreldre har begge betydning for elevenes læringsutbytte, og det er derfor viktig at dette samarbeidet er godt. Denne teksten tar

Detaljer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Storefjell 26.04.08 Master of Science; Learning in Complex Systems Backgound AUC runs one of the most highly profiled research programs in applied behavior analysis

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser

Superbrukeren. Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser 30 OCTOBER 2015 Rapportering av vitenskapelige bokutgivelser Superbrukeren - i spenn mellom forskere, kvalifiserte bokutgivere, UHR (NPU og Lærebokutvalget), rapporteringsinstruks og egne ledere Andre

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Pasientsikkerhet - teori og praksis

Pasientsikkerhet - teori og praksis Pasientsikkerhet - teori og praksis Emnekode: MHV264_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

Informasjonssøking i sykepleiers praksis

Informasjonssøking i sykepleiers praksis Informasjonssøking i sykepleiers praksis eller MIND THE GAP! Margrethe B. Søvik UH-Bibliotekkonferansen 18.-19. juni 2015 En presentasjon av prosjektet Et forprosjekt med midler fra Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014

Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig. Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Open Access fordi informasjon og kunnskap bør være fritt tilgjengelig Seminar Forskerforbundet 2 desember 2014 Arthur N. Olsen Universitetsbibliotekar arthur.n.olsen@uia.no Hva er Open Access? Åpen tilgang

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare?

Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Industrien må ha tilgang til helsedata for å kunne levere innovative produkter for fremtidens helsetjenester Er vi klare? Industrien må ha tilgang

Detaljer

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving

Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Innledende arbeid i en EU-søknad Seminar UV-fakultet EUs Horisont 2020: Erfaringer fra søknadsskriving Peter Maassen 28. januar 2016 Kontekst Forskergruppe ExCID Aktiviteter fokusert på: o Publisering

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering

Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart fra allmenn informasjon til vitenskapsindeksering Norart før 2004 - løpende indekseringstjeneste - tidsskrifter med allment innhold Norart etter 2004 - norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter

Detaljer

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Anja Fog Heen, Sykehuset Innlandet, Norge Thomas Agoritsas, McMaster University, Canada www.magicproject.org/share-it

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

Kliniske studier - krav til søknader. Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway

Kliniske studier - krav til søknader.  Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Kliniske studier - krav til søknader http://helseforskning.etikkom.no Marit Grønning, professor, dr.med. REC Western Norway Agenda Forskningsetikkloven Helseforskningsloven Sammensetning av REK 9 medlemmer

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING

INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING INCENTIVER FOR FORSKNING OG PUBLISERING VEILEDNING 1. Bakgrunn Forskning og publisering er nå kommet inn som en komponent i budsjettmodellen fra departementet. Det innebærer at publikasjonsmengde har direkte

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan?

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 1 Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid Hva, hvorfor og hvordan? 27. oktober 2016 Marit By Rise Professor, Institutt for anvendt sosialvitenskap, NTNU 2 Hvorfor drive med brukermedvirkning? Hva er brukermedvirkning?

Detaljer

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder

Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen. Oppstartsseminar for NVI-rapportering Agnethe Sidselrud Nestleder Årets NVI-rapportering: frister og rapporteringsinstruksen Oppstartsseminar for NVI-rapportering 2012 Agnethe Sidselrud Nestleder Aktører i NVI-Rapportering Kunnskapsdepartementet (KD) Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Helse- og kvalitetsreformen i 2000/2001 Nye helselover. krav til koordinering og kvalitetssikring av helsetjenestene

Helse- og kvalitetsreformen i 2000/2001 Nye helselover. krav til koordinering og kvalitetssikring av helsetjenestene Anne-Karine Hjortnæs, Spesialrådgiver og redaktør Marit Solhaug, Redaksjonssjef Ann Kristin Rotegård, Avdelingssjef Bakgrunn Helse- og kvalitetsreformen i 2000/2001 Nye helselover krav til koordinering

Detaljer

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene?

INNOVASJONSTOGET GÅR. - hvor er legene? INNOVASJONSTOGET GÅR - hvor er legene? Utfordring Hvor står de medisinske fagfolkene når innovasjonen pågår, i midten eller på siden, og hva skjer fremover? Jon Endringsmotvilje? Endringsmotvilje? Helse

Detaljer

PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst

PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst PIH - Fra klinisk utviklingsprosjekt til etablert behandlingstilbud i Helse Sør- øst Kristian Sørensen, Psykologspesialist og Ida E. Vestrheim, Cand. San./ leder Program Intensivert Habilitering Historikk

Detaljer

Overordnet mål og ambisjonsnivå for norsk toppidrett

Overordnet mål og ambisjonsnivå for norsk toppidrett Frode Moen (PhD), Kenneth Myhre (MA), Øyvind Sandbakk (PhD), Tore Stiles (PhD), Roger Federici (PhD) Overordnet mål og ambisjonsnivå for norsk toppidrett Målsetting om «å gjøre de beste bedre» Målsetting

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 14. september 2009 Til stede: Meldt forfall: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Bjørn Torger Stokke, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Eyvind Elstad, Stig

Detaljer

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010

Database for statistikk om høgre utdanning. Benedicte Løseth. CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE AS Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) Kanalregisteret Benedicte Løseth CRIStin-seminar Oslo, 12. oktober 2010 Presentasjonen skal ta for seg: NSD

Detaljer

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator

NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator NUAS arbeid med rollen som forskningsadministrator Ingrid Sogner, UiO og NUAS Forskning og Innovasjon Hva skal jeg snakke om? Litt om NUAS fram til nå Organisasjon og virkefelt Plangruppen Forskning og

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2008 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2008 Undervisningsdager: Tirsdager,

Detaljer

Karrierekompetanse - CMS Hva er det og hvordan kan det være relevant for dere? Nasjonalt studieveilederseminar 22. September 2016

Karrierekompetanse - CMS Hva er det og hvordan kan det være relevant for dere? Nasjonalt studieveilederseminar 22. September 2016 tonje.gravaas@vox.no Karrierekompetanse - CMS Hva er det og hvordan kan det være relevant for dere? Nasjonalt studieveilederseminar 22. September 2016 Tonje F. Gravås Nasjonal enhet for karriereveiledning,

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn

Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand. Kursinvitasjon En god start. i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Bergen Ålesund Hamar Drammen Trondheim Oslo Kristiansand Kursinvitasjon En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn Program En god start i norsk og engelsk for 1. 2. trinn 09.30-10.00 Registrering

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 12. mars 2007

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 12. mars 2007 Referat fra møte i 12. mars 2007 Til stede: Fra UHR sekretariat: Ole Gjølberg, Gunnstein Akselberg, Kjell Malvik, Are Stenvik, Hanna Kristiansen, Else Margrethe Bredland, Yngvild Wasteson, Stig A. Slørdahl

Detaljer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer

Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Utvikling av norsk medisinsk-odontologisk forskning sett i forhold til andre land -Publiserings- og siteringsindikatorer Dag W. Aksnes www.nifustep.no Publiserings- og siteringsdata - indikatorer på resultater

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

25. OKTOBER Forskningsevaluering. Nils Pharo

25. OKTOBER Forskningsevaluering. Nils Pharo Forskningsevaluering Nils Pharo Dagens tekst Hva, hvem når? Hva skal evalueres? Hvem skal evalueres? Når skal evalueringen skje? Kvalitative metoder Kvantitative metoder Leidenmanifestet Hva skal evalueres

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole

Marte Blikstad-Balas. Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Marte Blikstad-Balas Skolens nye literacy: tekstpraksiser i dagens videregående skole Ambisjon: -studere tekstpraksiser på tvers av fag i skolen (vgs) Sosiokulturelle literacy-teorier (Barton 2007; Gee

Detaljer

Forskning og Utvikling PraksisVel

Forskning og Utvikling PraksisVel Forskning og Utvikling PraksisVel Samarbeidskonferansen NAV Universitetene og Høgskolene 6.11.2012 Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør for samfunn og helse Store samfunnsutfordringer krever forskning

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer