DutyMax hydrauliske sprøyter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DutyMax hydrauliske sprøyter"

Transkript

1 Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057 (GH300DI) 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) maksimalt arbeidstrykk Viktige Sikkerhetsinstruksjoner Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken. Ta vare på disse instruksjonene. Se side 3 for modellinformasjon. 3A A Blå teksturpistol Inline teksturpistol ti18188a

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Modeller Advarsler Identifikasjon av komponenter Trykkavlastningsprosedyre Elektriske krav Montering Utskifting av bensinmotor eller elektrisk motor Fullfør oppsettet Oppstart (bensinmodeller) Oppstart (elektriske modeller) SwitchTip- og dyseholderenhet Rengjøre dyser som går tette Rengjøring Feilsøking Tekniske data Merknader: Graco standardgaranti A2459A

3 Modeller Modeller GH200DI GH300DI EH200DI 240 VAC 50 Hz 1Φ EH300DI CSA 400 VAC 50 Hz 3Φ BLÅ PISTOL 0,6 cm (1/4 tomme) x 91 cm (3 fot) FORLØPERSLANGE 9 mm x 15,2 m (3/8 tommer x 50 fot) SLANGE INLINE PISTOL 9 mm x 30 cm (3/8 tommer x 12 tommer) FORLØPERSLANGE 12 mm x 15,2 m (1/2 tommer x 50 fot) SLANGE 24M054 24M055 24M056 24M057 Alternativer for motorsett Settnummer Sprøytemodell Beskrivelse 24M666 EH200DI Bensinomformingssett 24M667 EH300DI Bensinomformingssett 24M668 GH200DI Elektrisk omformingssett 24M669 GH300DI Elektrisk omformingssett 3A2459A 3

4 Advarsler Advarsler Følgende sikkerhetsadvarsler er for montering, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Utropstegnet gjør deg oppmerksom på en generell advarsel og faresymbolene viser til spesifikke risikoer. Når disse symbolene vises i instruksjonene eller på varselsskilt, kan du henvise tilbake til disse advarslene. Produktspesifikke faresymboler og advarsler som ikke beskrives i denne delen kan vises i disse instruksjonene når det er aktuelt. FARE DANGER DANGER DANGER HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. 4 3A2459A

5 Advarsler ADVARSEL BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Brannfarlige gasser på arbeidsområdet, slik som gasser fra løsemidler og maling, kan antennes eller eksplodere. Ta følgende forholdsregler for å unngå brann og eksplosjon: Utstyret må kun brukes på steder med god ventilasjon. Alt som kan antenne må fjernes, slik som åpen ild, sigaretter, bærbare elektriske lamper og plastduker (kan danne elektrostatisk elektrisitet). Arbeidsområdet må holdes fritt for malingsrester, løsemidler, filler og annet brennbart materiale. Elektriske ledninger må ikke settes i/tas ut av kontakten og lys eller strøm må ikke slås av eller på når det er brannfarlige gasser tilstede. Alt utstyr i arbeidsområdet må jordes. Se Jordingsinstruksjoner. Bruk bare slanger som er jordet. Hold pistolen godt mot siden av et jordet spann mens avtrekkeren trekkes inn og væsken sprøytes ned i spannet. Hvis det forekommer statiske gnister eller du føler et støt, stopp driften øyeblikkelig. Bruk ikke utstyret før du har identifisert og rettet på problemet. Sørg for å ha en brannslukker som fungerer i arbeidsområdet. HUDINJEKSJONSFARE Væsker under høyt trykk fra pistol, slangelekkasjer eller ødelagte komponenter vil trenge gjennom huden. Dette kan se ut som et vanlig sår, men det er en meget alvorlig skade som kan resultere i amputasjon. Søk kirurgisk behandling øyeblikkelig. Sprøyt aldri uten at dysesikring og avtrekkersikring er montert. Aktiver alltid avtrekkersikringen når du ikke sprøyter. La aldri pistolen peke mot andre mennesker eller mot noen del av kroppen. Legg aldri hånden over sprøytedysen. Forsøk aldri å stoppe eller forhindre lekkasjer med hånden, kroppen, hansker eller filler. Følg trykkavlastningsprosedyren når du stanser sprøytingen og før du rengjør, sjekker eller utfører service på utstyret. Stram alle væskekoblinger før du bruker utstyret. Kontroller slanger og koplinger hver dag. Erstatt slitte eller skadde deler umiddelbart. FARE I FORBINDELSE MED UTSTYR UNDER TRYKK Væske fra pistol/tappeventil, lekkasjer eller sprukne komponenter kan sprute inn i øynene eller på huden og forårsake alvorlige skader. Følg trykkavlastningsprosedyren når du stanser sprøytingen og før du rengjør, sjekker eller utfører service på utstyret. Stram alle væskekoblinger før du bruker utstyret. Kontroller slanger, rør og koblinger hver dag. Erstatt slitte eller skadde deler umiddelbart. 3A2459A 5

6 Advarsler ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret må jordes. Feil jording, sammensetting eller bruk av systemet kan forårsake elektrisk støt. Slå av sprøyten og ta den elektriske kabelen ut av strømuttaket før det utføres service på utstyret. Bruk kun strømuttak med jording. Bruk bare en 3-lednings skjøtekabel for 240 V og enfasemodeller. Bruk bare 5-lednings skjøtekabel for 400 AC og trefasemodeller. Sørg for at jordingskontaktene på strøm og skjøtekablene er i orden. Må ikke utsettes for regn. Oppbevar innendørs. FARE FORÅRSAKET AV BEVEGELIGE DELER Bevegelige deler kan klemme, kutte eller amputere fingre eller andre legemsdeler. Hold deg unna bevegelige deler. Utstyret må ikke brukes hvis beskyttelsesanordninger eller deksler er fjernet. Utstyr under trykk kan starte uten forvarsel. Før du kontrollerer, flytter eller utfører service på utstyret, følg trykkavlastningsprosedyren og frakoble alle strømkilder. FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYR Feil bruk av utstyret kan forårsake at noen blir drept eller alvorlig skadet. Du må ikke bruke enheten hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler. Overskrid ikke maksimalt arbeidstrykk eller temperaturgrensen som gjelder for den svakeste delen i systemet. Se Tekniske data i alle håndbøkene for utstyret. Bruk væsker og løsemidler som er kompatible med de deler av utstyret som kommer i berøring med slike. Se Tekniske data i alle håndbøkene for utstyret. Les produsentenes advarsler for væske og løsemidler. For fullstendig informasjon om materialene du bruker, be om HMS-datablad fra distributør eller forhandler. Forlat ikke arbeidsområdet når utstyret er aktivert eller under trykk. Slå av alt utstyr og følg trykkavlastningsprosedyren i denne håndboken når utstyret ikke er i bruk. Kontroller utstyret hver dag. Deler med slitasje eller skader må repareres eller skiftes ut omgående og det må kun brukes originale reservedeler fra fabrikanten. Utstyret må ikke endres eller modifiseres. Dette utstyret må kun brukes til sitt tiltenkte formål. Ta kontakt med din Graco-distributør for å få informasjon. Slanger og kabler må plasseres slik at de ikke ligger i trafikkerte områder og de må holdes unna skarpe kanter, bevegelige deler og varme flater. Slangene må ikke slås knute på eller bøyes for mye og de må ikke brukes til å dra utstyret med. Barn og dyr må holdes unna arbeidsområdet. Følg alle offentlige sikkerhetsforskrifter. 6 3A2459A

7 Advarsler ADVARSEL FARE VED ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK Bruk av væsker som er uforenlige med aluminium kan, i trykksatt utstyr, forårsake en alvorlig kjemisk reaksjon og føre til at utstyret kan sprekke. Unnlatelse i å følge denne advarselen kan forårsake dødsfall, alvorlige personskader eller eiendomsskader. Ikke bruk 1,1,1-triklor-etan, metylenklorid, andre halogeniserte hydrokarbonløsemidler eller væsker som inneholder slike løsemidler. Mange andre væsker kan inneholde kjemikalier som kan reagere med aluminium. Ta kontakt med din materialleverandør for informasjon om kompatibilitet. FARE I FORBINDELSE MED SUG Kraftig sug kan forårsake alvorlige personskader. Plasser aldri hendene i nærheten av pumpens væskeinntak når pumpen er i bruk eller under trykk. FARE FOR KARBONMONOKSID Eksos inneholder giftig karbonmonoksid som er fargeløs og luktfri. Innånding av karbonmonoksid kan forårsake dødsfall. Bruk ikke utstyret i et avlukket område. FARE I FORBINDELSE MED GIFTIGE VÆSKER ELLER GASSER Giftige væsker eller gasser kan forårsake alvorlige eller dødelige skader hvis man får dem i øynene eller på huden, eller hvis de svelges eller pustes inn. Les HMS-databladene for å gjøre deg kjent med de spesifikke farene til væsken som benyttes. Farlige væsker må oppbevares i godkjente beholdere, og det må sørges for deponering eller destruksjon i henhold til gjeldende retningslinjer. FARE FOR FORBRENNING Utstyrsoverflater og væsker som er oppvarmet kan bli veldig varme under bruk. Slik unngår du alvorlige brannskader: Ikke ta på varme væsker eller varmt utstyr. PERSONLIG VERNEUTSTYR Du må bruke egnet verneutstyr når du sprøyter, utfører service på utstyret eller oppholder deg i området der utstyret brukes, for å beskytte deg mot alvorlige skader, slik som øyenskader, hørselsskader, innånding av giftig damp eller brannskader. Dette utstyret inkluderer, men er ikke begrenset til: Vernebriller og hørselsbeskyttelse. Respiratorer, verneklær og hansker som anbefales av produsenten av væsker og løsemidler. 3A2459A 7

8 Identifikasjon av komponenter Identifikasjon av komponenter on off 12. bar/mp PS OF ON I O 1 Lokk for hydraulikkolje 7 Betjeningskontroller for motor 2 Trykkregulering 8 Av/På-bryter for elektrisk motor 3 Ventil for hydraulikkpumpe 9 Avtrekkerlås 4 ProConnect 10 Serienummermerke 5 Stempelpumpe 11 Avtappingsventil 6 AV/PÅ-bryter for motor 12 Manometer 8 3A2459A

9 Trykkavlastningsprosedyre Trykkavlastningsprosedyre 3. Sett trykket til laveste innstilling. Pek pistolen ned i en bøtte og trekk av for å avlaste trykket. HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. 4. Drei returventilen ned. 1. Skru pumpeventilen AV. ti5266b 2. Skru motoren AV. ti9686a Hvis du etter at disse trinnene er utført, fremdeles mistenker at dysen er tett eller at trykket ikke er helt avlastet, løsne festemutteren på dysebeskytteren eller koblingen på slangeenden svært sakte for å avlaste trykket gradvis. Så løsner du den helt. I I O OFF ON O Elektriske modeller enfaset Elektriske modeller trefase Bensinmodeller 3A2459A 9

10 Elektriske krav Elektriske krav Ikke modifiser stikkontakten! Endring av støpselet vil medføre at garantien tilsidesettes. Ikke bruk sprøyten om ledningens jordingskontakt er ødelagt. HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Enfaset Trefase Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. Jording Utstyret må jordes for å redusere risikoen for statiske gnister og elektrisk støt. Elektriske eller statiske gnister kan få damp til å antenne eller eksplodere. Feil jording kan forårsake elektrisk støt. Jording gir avledning for den elektriske strømmen. Sprøytens el-kabel har en jordledning med en forskriftsmessig jordingskontakt. ti7528b Hvis støpselet ikke passer i kontakten, få en autorisert elektriker til å montere en jordet kontakt. Ikke bruk et adapter. MERK: Mindre omfang eller lengre skjøteledning kan redusere ytelsen til sprøyten. Krav til strømkilde 230V-enheter krever VAC, 50/60 Hz, 16 A, 1-fase V-enheter krever 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 3-fase, 3 P+N+E, 6 H strømforbindelse Beskyttelse av el-krets Sprøytene må bare kobles til el-kretser som har sikringer med riktig størrelse (for enhetenes strømforsyningskrav, se Tekniske data, side 22). ti18783a Denne sprøyten krever en elektrisk krets med en jordet kontakt. Bruk aldri en stikkontakt som ikke er jordet. ti7529b ti18812a 10 3A2459A

11 Montering Montering tabelleksempel HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. Utskifting av bensinmotor eller elektrisk motor 1. Ta ut kontakten til motoren eller skru motorbryteren AV. 3. Løft remvernet. Vipp bensinmotoren eller den elektriske motoren. Ta av remmen. Ta ut bensinmotoren eller den elektriske motoren. ti18192a 4. Monter motor. Vipp motoren. Monter rem og nedre remvern. 5. Sveiv motorklemmen og stram motorklemmen. Stram knotten til remvernet. ti18193a I I O OFF ON O Elektriske modeller enfaset Elektriske modeller trefase Bensinmodeller ti5387a ti5389a 2. Løsne knotten til remvernet og motorklemmen. ti5382a ti5384a 3A2459A 11

12 Montering Fullfør oppsettet tabelleksempel 5. Hvis det er nødvendig med en inntakssil for det materialet som blir brukt, skru inntakssilen på bunnen av pumpeinntaket og fingerstram godt. 1. Monter manometersett (se instruksjoner ). 2. Koble til egnet Graco-høytrykksslange til sprøytemåler. Skru godt fast. MERK: Ta av den andre pistolportpluggen for flere pistoler. Gjenta trinnene 2-4. ti18196a 6. Fyll mutteren til strupepakningen med Throat Seal Liquid (TSL) for å forhindre at pakningen slites ut for tidlig. Gjør dette hver gang du sprayer og lagrer. Approximate Fill Level ti5390a 3. Monter adapter og forløperslange på den andre enden av høytrykksslangen. ti5240a 7. Sjekk hydraulikkoljenivå. Bruk bare Graco hydraulikkolje, ISO Grad 46, (18,9 liter/ 5 gallon eller (3,8 liter/1 gallon). Kapasiteten til hydraulikktanken er 4,75 liter (1,25 gallon). 4. Sett forløperslangen på væskeinntaket til sprøytepistolen og stram godt. ti5243a Sikkert område (kald) ti18195a ti7541a 12 3A2459A

13 Oppstart (bensinmodeller) Oppstart (bensinmodeller) 5. Fyll drivstofftanken. tabelleksempel 1. Plasser stempelpumpen i en jordet metallbøtte som er delvis fylt med rennende væske. Fest jordledning til spannet og til jordforbindelse. ti5242a 6. Start motoren. a. Flytt drivstoffventilen til åpen stilling. ti9692a 2. Drei returventilen ned. Skru trykkontrollbryteren mot klokken til det laveste trykket. ti5248a b. Flytt choke til lukket. ti5246b 3. Skru hydraulikkpumpeventilen AV. ti5249a c. Sett gass-innstillingen til hurtig. ti5250a ti9686a 4. Kontroller oljenivået i motoren. Fyll på SAE 10W-30 (sommer) eller 5W-20 (vinter), om nødvendig. d. Sett motorbryteren til PÅ. (kald) ti5241a ti3315a 3A2459A 13

14 Oppstart (bensinmodeller) e. Trekk i startreipet. 9. Ta sprøytepistolens avtrekkersikring AV. ti5263a f. Etter at motoren starter, flytt choke til åpen. ti18198a 10. Hold pistolen mot siden av et jordet skyllespann av metall. Trekk av pistolen og øk væsketrykket sakte helt til pumpen kjører jevnt. ti5264a g. Innstill struper til ønsket innstilling. PAINT ti5272a ti5251a 7. Sett hydraulikkpumpeventilen PÅ (hydraulikkmotoren er nå aktiv). MERK: Inspiser om det er lekkasjer i festene. Ikke stans lekkasjer med hånden eller en fille! Hvis det oppstår lekkasjer, slå sprøyten AV øyeblikkelig. Utfør trykkavlastningsprosedyre trinn 1-4 på side 9. Stram fester som lekker. Gjenta Oppstart. Hvis det ikke er noen lekkasjer, fortsett å løse ut pistolen til systemet er helt gjennomskylt. 11. Plasser stempelpumpen i malingsspannet ti9687a 8. Øk trykket nok til å starte hydraulikkmotorens slag, og la væsken sirkulere i 15 sekunder; skru ned trykket, drei fylleventilen horisontal. ti9695a 12. Trekk av pistolen igjen inn i spylebøtten til det kommer maling. Sett sammen dysen og dyseholderen, side SEC ti5253b ti18248a 13. Fest sprøytens jordingsklemme til jordforbindelse. ti18197a 14 3A2459A

15 Oppstart (elektriske modeller) Oppstart (elektriske modeller) tabelleksempel HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. 1. Plasser stempelpumpen i en jordet metallbøtte som er delvis fylt med rennende væske. Fest en jordingsledning til bøtten og til en jordforbindelse. 4. Sett inn støpselet i kontakten. For trefasede elektriske motorer: Hvis det røde fasesekvenslyset er på, ta støpselet ut av kontakten og drei fasesekvensskruen 180. ti18690a ti18704a ti18691a 5. Sett støpselet inn i kontakten og skru motoren PÅ. I I O ti9692a 2. Drei returventilen ned. Skru trykkontrollbryteren mot klokken til det laveste trykket. O Elektriske modeller enfaset Elektriske modeller trefase 6. Sett hydraulikkpumpeventilen PÅ (hydraulikkmotoren er nå aktiv). ti5246b 3. Skru hydraulikkpumpeventilen AV. ti9687a ti9686a 3A2459A 15

16 Oppstart (elektriske modeller) 7. Øk trykket nok til å starte hydraulikkmotorens slag, og la væsken sirkulere i 15 sekunder; skru ned trykket, drei fylleventilen horisontal. 11. Plasser stempelpumpen i malingsspannet. 15 SEC ti5253b 8. Ta sprøytepistolens avtrekkersikring AV. ti9695a 12. Trekk av pistolen igjen inn i spylebøtten til det kommer maling. Sett sammen dysen og dyseholderen, side 17. ti18198a 9. Hold pistolen mot siden av et jordet skyllespann av metall. Trekk av pistolen og øk væsketrykket sakte helt til pumpen kjører jevnt. ti18248a 13. Fest sprøytens jordingsklemme til jordforbindelse. PAINT ti5272a 10. MERK: Inspiser om det er lekkasjer i festene. Ikke stans lekkasjer med hånden eller en fille! Hvis det oppstår lekkasjer, slå sprøyten AV øyeblikkelig. Utfør trykkavlastningsprosedyre trinn 1-4 på side 9. Stram fester som lekker. Gjenta Oppstart. Hvis det ikke er noen lekkasjer, fortsett å løse ut pistolen til systemet er helt gjennomskylt. ti18197a 16 3A2459A

17 SwitchTip- og dyseholderenhet SwitchTip- og dyseholderenhet Rengjøre dyser som går tette tabelleksempel 1. Bruk dysespissen (A) til å legge inn OneSeal (B) i holderen (C). C B A tabelleksempel 1. Frigjør avtrekkeren, sett sikringen PÅ. Vri SwitchTip. Ta AV pistolsikringen og løs ut pistolen for å fjerne blokkeringen. ti13023a 2. Sett inn SwitchTip. ti13033a 2. Sett pistolsikring PÅ, sett SwitchTip tilbake til opprinnelig stilling, ta pistolsikringen AV og fortsett sprøytingen. ti13024a 3. Skru monteringen fast på pistolen. Fingerstram. ti13034a ti2710a 3A2459A 17

18 Rengjøring Rengjøring 5. Ta ut stempelpumpesettet fra malingen og sett den i skyllevæske. Bruk vann for vannbasert maling og white spirit for oljebasert maling. tabelleksempel HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. 1. Utfør trykkavlastningsprosedyren, side Ta av beskyttelsen og SwitchTip. 6. Skru motorbryteren PÅ, eller start motoren, sidene 13 og 15. O I Elektriske modeller enfaset ti9692a 7. Skru hydraulikkpumpeventilen PÅ. Drei fylleventilen horisontalt. I O Elektriske modeller trefase Bensinmodeller ON ti8687a 3. Skru ut skålen, ta av filteret. Sett sammen uten filter. ti5270a ti5271b 8. Hold pistolen mot malingsspannet. Ta avtrekkersikringen AV. Skru opp trykkontrollen til motoren begynner å drive pumpen. Trekk av pistolen helt til skyllevæsken kommer ut. ti8692a 4. Rengjør filteret, beskyttelsen og SwitchTip i skyllevæske. FLUSH ti5254a ti18249a 9. Flytt pistolen til skyllespannet, hold pistolen mot spannet, hold avtrekkeren inne for å skylle systemet grundig. Slipp utløseren og sett sikkerhetslåsen på pistolen PÅ. ti5268a FLUSH ti9694a 18 3A2459A

19 Rengjøring 10. Skru fylleventilen ned og la skyllevæsken sirkulere i ca. 20 sekunder for å rengjøre tømmeslangen. 15. Steng oppfyllingsventilen. Trekk pistolen av inn i skyllespannet for å rense ut væsken fra slangen. Åpne returventilen. ti5274b 20 SEC 11. Hev stempelpumpen over spylevæsken og kjør sprøyten i 15 til 30 sekunder for å tappe væsken. Skru hydraulikkpumpeventilen AV. Slå motoren AV. ti5271b WASTE 16. Installere filteret i filterskålen. Se til at plast senterslangen er strammet godt. Fingerstram filterskålen. ti2713a ti5266b ti18417a 12. Skru ut og ta innløpssilen av. ti8693a 17. Rengjør dysen, dyseholderen og pakningen med en myk kost for å forhindre at delene feiler grunnet tørket materiale. Sett sammen delene og sett dem løst på pistolen. Tørk av sprøyten, slangen og pistolen med en klut gjennomvætet med vann eller white spirit. ti18418a 13. Rengjør. Sett på plass silskjermen om nødvendig. Remonter. 14. Hvis det skylles med vann, må det ikke etterlates vann i sprøyten. Skyll med white spirits igjen, eller olje eller Pump Armor og etterlat dette beskyttende laget i sprøyten for å bidra til å forhindre frost eller rust, og dermed øke levetiden til sprøyten. ti5277a SPYL ti5276a ti2895a 3A2459A 19

20 Feilsøking Feilsøking PROBLEM ÅRSAK LØSNING Bensinmotoren trekker hardt (vil ikke starte) Hydraulikktrykket er for høyt Drei hydraulikktrykknotten mot klokken til den laveste innstillingen. Bensinmotoren starter ikke Skru AV, lavt oljenivå, tomt for bensin Se i den medleverte motorinstruksjonen. Bensinmotoren virker ikke som den Motorfeil Se i den medleverte motorinstruksjonen. skal Økning Se i den medleverte motorinstruksjonen. Den elektriske motoren starter ikke, eller starter sakte Den elektriske motoren virker ikke riktig Ikke noe strøm Ledningen er ikke tilkoblet strømforsyningen Skru AV Feil strømforsyning Feil amp-innstilling på motorstarteren (kun 3-fasemotorer) Overstrømsbryteren har slått ut Hydraulikktrykket er for høyt Feil strømforsyning For lav spenning til motoren 3-fasemotorer: En av tre strømfaser har en åpen krets Feil på motor Kontroller strømtilførselen og kontroller sikringene. Tilbakestill/skift ut om nødvendig. Sett støpselet i kontakten (jordet med sikringer av riktig styrke). 1-fasemotorer: Skru på/av-bryteren til PÅ. 3-fasemotorer: Trykk på PÅ-bryteren. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Drei hydraulikktrykknotten mot klokken til den laveste innstillingen. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side A2459A

21 Feilsøking Bensinmotor / elektrisk motor går, men stempelpumpen går ikke Stempelpumpen kjører, men ytelsen er lav på oppslaget Stempelpumpen går, men effekten er liten på nedslag og/eller på begge slag Maling lekker og renner over siden til våtkoppen Stor lekkasje rundt hydraulikkmotoren stempelstangkam PROBLEM ÅRSAK LØSNING Den hydrauliske pumpeventilen er AV Skru hydraulikkpumpeventilen PÅ. For lav trykkinnstilling Øk trykket, side 14. Utløpsfilteret til stempelpumpen (hvis Rengjør filteret. i bruk) er skittent eller tett Dysen eller dysefilteret (hvis i bruk) er Ta av dysen og/eller filteret og rengjør dem. tett Hydraulikkvæskenivået er for lavt Skru av sprøyten. Fyll på væske*. Remmen er av trinsen, er slitt eller Skift ut. Se reparasjonsinstruksjonene. skadet Hydraulikkpumpen er slitt eller skadet Ta sprøyten med til Graco-distributøren for reparasjon. Tørket maling har festet seg på Overhal pumpen. Se håndbok malepumpestangen Hydraulikkmotor veksler ikke Skru pumpeventilen AV. Senk trykket. Slå motoren AV. Tving stangen opp eller ned til hydraulikkmotoren veksler. Se reparasjonsinstruksjonene. Kun for elektrisk 3-fasemotor: Det røde fasesekvenslyset er PÅ, noe som indikerer at motoren roterer i feil retning Ta ut støpselet ut av kontakten or roter pluggfaseskruen. Se i driftsinstruksjonene. Stempelkuleventilen sitter ikke riktig Overhal stempelkuleventil. Se håndbok Stempelpakninger er slitte eller Skift ut pakningene. Se håndbok skadet Stempelpakninger er slitte eller skadet Stram pakningsmutteren eller skift pakninger. Se instruksjoner Innløpskuleventilen sitter ikke riktig Overhal innløpskuleventilen. Se håndbok Stempelpumpen har luftlekkasje Løsne våtkoppen Stram våtkoppen nok til å stanse lekkasjen. Strupepakninger er slitte eller skadet Skift ut pakningene. Se håndbok Stempelstangseglet er slitt eller skadet Skift ut disse delene. Se reparasjonsinstruksjonene. Liten væskeleveranse For lav trykkinnstilling Øk trykket, se i driftsinstruksjonene. Utløpsfilteret til stempelpumpen (hvis Rengjør filter. i bruk) er skittent eller tett Hydralikkmotoren er slitt eller skadet Ta sprøyten med til Graco-distributøren for reparasjon. Stort trykktap i væskeslangen Bruk en slange med større diameter eller en som er kortere. Sprøyten overopphetes Malingsdannelse på Rengjør hydraulikkomponentene. hydraulikkomponentene Lavt oljenivå Fyll på olje. Se i driftsinstruksjonene. Innløpet til hydraulikkpumpens Fjern blokkeringer. trinse/kjølevifte er blokkert Innløpet til den elektriske Fjern blokkeringer. 3-fasemotorens kjølevifte er blokkert. Pistolen spruter Luft i væskepumpen eller slangen Kontroller om det er løse koblinger i heverten, stram og fyll pumpen igjen. Det er liten eller ingen væsketilførsel Fyll væskebeholderen. For mye støy fra hydraulikkpumpen For lavt hydraulikkvæskenivå Slå sprøyten AV. Fyll på væske*. Luft i hydraulikkslangene Luft slangene. Se reparasjonsinstruksjonene. *Kontroller hydraulikkvæskenivået ofte. Ikke la det bli for lavt. Bruk bare hydraulikkvæske som er godkjent av Graco. 3A2459A 21

22 Tekniske data Tekniske data Sprøyte Maksimalt trykk bar (psi) Kapasitet hydraulikktank liter (Gallon) Motor HP (kw) Spenning, Ampere Frekvens Fase Maksimum dysestørrelse (maling) Maksimum forsyning (maling) lpm (gpm) Væskeinnløp i. [npsm (m)] Væskeutløp i. [npsm (m)] Slangetilkobling [npt (f)] Sykluser pr. l (gallon) (maling) EH200DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 3.0 (2.2) 220 VAC, 15,0 A, 50 Hz, 1-fase (5.9) 1 3/8 3/8 80 (21.1) GH200DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 5.5 (4.1) NA (8.1) 1 3/8 3/8 80 (21.1) EH300DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 7.5 (5.5) 400 VAC, 11,0 A, 50 Hz, 3-fase (11.3) 1 1/2 1/2 52 (13.7) GH300DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 9.0 (6.7) NA (11.3) 1 1/2 1/2 52 (13.7) Maksimal banksikringsgradering for EH300DI: Sikringstype am: 63 A Sikringstype gl: 80 A MERK: Underspenning utløserspolen i motorstarteren til EH300DI vil ikke aktiveres hvis spenningen er mindre enn 85 % av oppført spenning i teknisk datatabell. Underspenning utløserspolen i motorstarteren til EH300DI vil deaktiveres og sprøyten stanse dersom spenningen faller til 85 % av nominell spenning. Spenningen må økes og sprøyten må startes på nytt. Sprøytens grunnleggende fuktede deler: sink og forniklet karbonstål, rustfritt stål, PTFE, acetal, forkromming, lær, V-Max UHMWPE, aluminium, wolframkarbid, keramikk, nylon Dimensjoner og vekt Sprøyte Lengde (håndtak trukket inn) cm (tommer) Bredde cm (in) Høyde (håndtak trukket inn) cm (tommer) Vekt kg (lb) EH200DI 47.7 (121) 26.5 (67) 33.4 (85) 197 (89) GH200DI 47.7 (121) 26.5 (67) 33.4 (85) 182 (83) EH300DI 47.7 (121) 26.5 (67) 35.5 (90) 236 (107) GH300DI 47.7 (121) 26.5 (67) 35.5 (90) 218 (99) Støynivåer* Sprøyte Motor HP Lydtrykk db(a) Støymengde db(a) EH200DI GH200DI EH300DI GH300DI *Målt ved maksimale, normale belastningsforhold. 22 3A2459A

23 Merknader: Merknader: 3A2459A 23

24 Graco standardgaranti Graco garanterer for alt utstyr som det henvises til i dette dokumentet som er produsert av Graco og bærer dets navn for å være fri for defekter på materiale og utførelse på den salgsdatoen den opprinnelige kjøperen kjøpte utstyret for bruk. Med unntak av noen spesiell, utvidet eller begrenset garanti gitt av Graco, vil Graco, for en tidsperiode på tolv måneder fra salgsdatoen, reparere eller erstatte eventuelle deler av utstyret som avgjøres av Graco å være defekt. Denne garantien gjelder kun når utstyret er installert, brukt og vedlikeholdt i samsvar med Gracos skriftlige anbefalinger. Denne garantien dekker ikke, og Graco skal ikke holdes ansvarlig for generell slitasje, eller feil, skader eller slitasje som forårsakes av feilaktig installering, feil bruk, avsliting, korrosjon, utilstrekkelig eller feilaktig vedlikehold, uaktsomhet, ulykker, sabotasje, eller erstatning av komponenter som ikke lages av Graco. Graco skal heller ikke holdes ansvarlig for feil, skader eller slitasje som forårsakes av inkompatibilitet av Graco utstyr med strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco, eller feilaktig utforming, produksjon, installering, drift eller vedlikehold av strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco. Denne garantien er under forutsetning av den forhåndsbetalte returleveransen av utstyret som hevdes å være defekt til en autorisert Graco-distributør for verifikasjon av hevdet defekt. Hvis den hevdede defekten er bekreftet, vil Graco reparere eller erstatte eventuelle defekte deler kostnadsfritt. Utstyret vil bli returnert til opprinnelig kjøper når transporten er forhåndsbetalt. Hvis inspeksjon av utstyret ikke avslører noen feil i materiale eller utførelse, vil reparasjonene gjøres på en rimelig kostnad, og slike kostnader kan omfatte kostnader til deler, arbeid og transport. DENNE GARANTIEN ER EKSKLUSIV, OG ER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET ELLER GARANTI FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Gracos eneste forpliktelse og kjøpers eneste kompensasjon for brudd på garantien skal være som angitt ovenfor. Kjøperen samtykker i at ingen andre midler (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgeskader for tapt fortjeneste, tapt omsetning, skade på person eller eiendom, eller andre følgeskader eller tilfeldige tap) skal være tilgjengelig. Enhver sak for brudd på garantien må fremsettes innen to (2) år etter salgsdatoen. GRACO GIR INGEN GARANTI, OG FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UTSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER SOLGT, MEN IKKE PRODUSERT AV GRACO. Disse varene som er solgt, men ikke produsert av Graco (for eksempel elektriske motorer, brytere, slanger osv.), er underlagt garantien, om noen, av varenes produsent. Graco vil gi kjøperen rimelig assistanse med å gjøre ethvert krav for brudd på disse garantiene. I ingen tilfeller skal Graco være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som skyldes Gracos leveranse av utstyr, herunder eller utstyret, ytelsen eller bruk av produkter eller andre varer som selges under dette, enten som følge av kontraktsbrudd, brudd på garanti, uaktsomhet av Graco, eller på annen måte. Informasjon om Graco Gå til for den nyeste informasjonen om Gracos produkter. BESTILL EN ORDRE ved å ta kontakt med din Graco distributør eller ring oss på for å finne en distributør i nærheten av deg. All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på produktinformasjonen som var tilgjengelig da dokumentet ble publisert. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst uten forvarsel. Oversettelse av originale instruksjoner. This manual contains Norwegian. MM 3A2246 Graco Hovedkontor: Minneapolis Internasjonale Kontorer: Belgia, Kina, Japan, Korea GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN USA Opphavsrett 2011, Graco Inc. Alle Graco produksjonsavdelinger er ISO 9001-sertifiserte. Revisjon A

DutyMax Hydrauliske sprøyter

DutyMax Hydrauliske sprøyter Reparasjon DutyMax Hydrauliske sprøyter 3A2484A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

Elektriske høytrykk (airless) sprøyter

Elektriske høytrykk (airless) sprøyter Bruk Elektriske høytrykk (airless) sprøyter 332786A NO - For bærbar sprøytepåføring av byggteknisk maling og lakk - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk i eksplosive atmosfærer eller

Detaljer

Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium, og Mark X Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter

Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium, og Mark X Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter Bruk Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium, og Mark X Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter 3A2383B Til transportabel høytrykk (Airless) sprøyting av arkitektonisk belegg og maling.

Detaljer

- For bevegelig høyttrykkssprøyting av malingsprodukter brukt på bygninger - 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) maksimalt arbeidstrykk.

- For bevegelig høyttrykkssprøyting av malingsprodukter brukt på bygninger - 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) maksimalt arbeidstrykk. BRUK GMAX II 3900/5900/5900HD/5900 Konvertibel/7900 TexSpray 5900HD Konvertibel/7900HD Høytrykkssprøyter (Airless) - For bevegelig høyttrykkssprøyting av malingsprodukter brukt på bygninger - 22,8 MPa

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøytepakke 3A1808B. Bruk. Modell 24F893 Maksimalt arbeidstrykk: 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøytepakke 3A1808B. Bruk. Modell 24F893 Maksimalt arbeidstrykk: 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Bruk Pro Pack Bærbar sprøytepakke - Til bruk med Graco håndholdte sprøyter (unntatt Fine-Finish sprøyter) - - Kun for bærbar sprøytepåføring av vann- og oljebasert (mineralsprittype) maling og belegg for

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Mark V Premium og Mark V Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter

Mark V Premium og Mark V Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter Reparasjon Mark V Premium og Mark V Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter 3A2433B NO to Til transportabel høytrykk (Airless) sprøyting av arkitektonisk belegg og maling. Kun til profesjonelt bruk.

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

SVINGEKAMRE og FILTRE

SVINGEKAMRE og FILTRE BRUKSANVISNING DELELISTE Denne håndboken inneholder viktige advarsler og instruksjoner. Les den nøye og ta godt vare på den for senere bruk. BRUKSANVISNING 307-296 N SVINGEKAMRE og FILTRE 350 bar (5000

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

RoadLazer RoadPak Linjestripingssystem

RoadLazer RoadPak Linjestripingssystem Bruk RoadLazer RoadPak Linjestripingssystem 3A1753C NO Liste over modeller (se side 2) 2900 psi (20 MPa, 200 bar) maksimalt arbeidstrykk -For påføring av veimarkering og refleksbelegg - - Kun for profesjonell

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Stempelpumpe. Reparasjon 310643N. Maksimalt arbeidstrykk 250 bar (24,8 MPa) Modell 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795

Stempelpumpe. Reparasjon 310643N. Maksimalt arbeidstrykk 250 bar (24,8 MPa) Modell 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Reparasjon Stempelpumpe 310643N Rev. J Maksimalt arbeidstrykk 250 bar (24,8 MPa) Modell 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Modell 248205, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 1095

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Elektriske luftløse sprøyter

Elektriske luftløse sprøyter Drift, deler Elektriske luftløse sprøyter 334583D NO Kun for profesjonell bruk. Ikke godkjent for bruk i eksplosive atmosfærer eller farlige omgivelser. For bærbar architectural høytrykkssprøyting av lakk

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Sikkerhetsforanstaltninger.

Sikkerhetsforanstaltninger. Sikkerhetsforanstaltninger. 1. Da den luftløse maling sprøyten er et høytrykks redskap, kan enhver uoppmerksomhet eller feilaktig bruk eller vedlikehold av ditt verktøy, resultere i skade på selve verktøy

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk.

Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter. Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Brukerveiledning Drillpresse med 5 hastigheter Les brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Advarsel! Les og gjør deg kjent med alle instruksjonene i veiledningen. 1. Bruk beskyttelsesbriller 2.

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING

HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING HUNDEGÅRD MED TAK MONTERINGSANVISNING Grunnet stadige forbedringer, kan det være at det faktiske produktet kan variere noe fra beskrivelsene i denne monterings- og bruksanvisningen. Fyll ut opplysningene

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Elektrisk flisekutter 450W GRT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 6750101779 450W GRT - 1 - Elektrisk flisekutter INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - - 3 - Innholdsregister Beskrivelse av apparatet... 3 Tekniske data... 4 Støyverdier... 4 INNLEDNING... 4 ADVARSEL!...

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT

DIESELVARMER BRUKSANVISNING. Modell: 30RT DIESELVARMER BRUKSANVISNING Modell: 30RT SPECIFIKASJONER CAUTION: Use with No. 1-K kerosene or No. 1 diesel fuel Modell Trykk (bar) 0.4 Max.kapasitet (KW) (Kcal/h) (Btu/h) 30RT 30 25800 105000 Max. forbruk

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

UNIPRISE INTERNATIONAL INC. UNIPRISE UES200 D TINETRAFO Bruksanvisning og teknisk beskrivelse - 2013-1

UNIPRISE INTERNATIONAL INC. UNIPRISE UES200 D TINETRAFO Bruksanvisning og teknisk beskrivelse - 2013-1 UNIPRISE INTERNATIONAL INC. UNIPRISE UES200 D TINETRAFO Bruksanvisning og teknisk beskrivelse - 2013-1 VIKTIG For din egen sikkerhet, før montering og bruk av dette apparatet, må du lese bruksanvisning

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Filter for væskeutløp

Filter for væskeutløp Bruksanvisning Deleliste Filter for væskeutløp 303N rev. T Les advarsler og instruksjoner Se side for modellnummer og maksimum arbeidstrykk. Innhold Modeller....................................... Symboler......................................

Detaljer

Bruksanvisning for UV-anlegg.

Bruksanvisning for UV-anlegg. Bruksanvisning for UV-anlegg. Ultrafiolett desinfisering av vann (SDE Serie) Navn: Ultrafiolett Vann Desinfeksjon System i 304 Rustfritt stål. Bruksområder: Drikkevann, matvareindustrien, medisin og næringsliv

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer