DutyMax hydrauliske sprøyter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DutyMax hydrauliske sprøyter"

Transkript

1 Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI), 24M055 (GH200DI), 24M056 (EH300DI), 24M057 (GH300DI) 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) maksimalt arbeidstrykk Viktige Sikkerhetsinstruksjoner Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken. Ta vare på disse instruksjonene. Se side 3 for modellinformasjon. 3A A Blå teksturpistol Inline teksturpistol ti18188a

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Modeller Advarsler Identifikasjon av komponenter Trykkavlastningsprosedyre Elektriske krav Montering Utskifting av bensinmotor eller elektrisk motor Fullfør oppsettet Oppstart (bensinmodeller) Oppstart (elektriske modeller) SwitchTip- og dyseholderenhet Rengjøre dyser som går tette Rengjøring Feilsøking Tekniske data Merknader: Graco standardgaranti A2459A

3 Modeller Modeller GH200DI GH300DI EH200DI 240 VAC 50 Hz 1Φ EH300DI CSA 400 VAC 50 Hz 3Φ BLÅ PISTOL 0,6 cm (1/4 tomme) x 91 cm (3 fot) FORLØPERSLANGE 9 mm x 15,2 m (3/8 tommer x 50 fot) SLANGE INLINE PISTOL 9 mm x 30 cm (3/8 tommer x 12 tommer) FORLØPERSLANGE 12 mm x 15,2 m (1/2 tommer x 50 fot) SLANGE 24M054 24M055 24M056 24M057 Alternativer for motorsett Settnummer Sprøytemodell Beskrivelse 24M666 EH200DI Bensinomformingssett 24M667 EH300DI Bensinomformingssett 24M668 GH200DI Elektrisk omformingssett 24M669 GH300DI Elektrisk omformingssett 3A2459A 3

4 Advarsler Advarsler Følgende sikkerhetsadvarsler er for montering, bruk, jording, vedlikehold og reparasjon av dette utstyret. Utropstegnet gjør deg oppmerksom på en generell advarsel og faresymbolene viser til spesifikke risikoer. Når disse symbolene vises i instruksjonene eller på varselsskilt, kan du henvise tilbake til disse advarslene. Produktspesifikke faresymboler og advarsler som ikke beskrives i denne delen kan vises i disse instruksjonene når det er aktuelt. FARE DANGER DANGER DANGER HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. 4 3A2459A

5 Advarsler ADVARSEL BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Brannfarlige gasser på arbeidsområdet, slik som gasser fra løsemidler og maling, kan antennes eller eksplodere. Ta følgende forholdsregler for å unngå brann og eksplosjon: Utstyret må kun brukes på steder med god ventilasjon. Alt som kan antenne må fjernes, slik som åpen ild, sigaretter, bærbare elektriske lamper og plastduker (kan danne elektrostatisk elektrisitet). Arbeidsområdet må holdes fritt for malingsrester, løsemidler, filler og annet brennbart materiale. Elektriske ledninger må ikke settes i/tas ut av kontakten og lys eller strøm må ikke slås av eller på når det er brannfarlige gasser tilstede. Alt utstyr i arbeidsområdet må jordes. Se Jordingsinstruksjoner. Bruk bare slanger som er jordet. Hold pistolen godt mot siden av et jordet spann mens avtrekkeren trekkes inn og væsken sprøytes ned i spannet. Hvis det forekommer statiske gnister eller du føler et støt, stopp driften øyeblikkelig. Bruk ikke utstyret før du har identifisert og rettet på problemet. Sørg for å ha en brannslukker som fungerer i arbeidsområdet. HUDINJEKSJONSFARE Væsker under høyt trykk fra pistol, slangelekkasjer eller ødelagte komponenter vil trenge gjennom huden. Dette kan se ut som et vanlig sår, men det er en meget alvorlig skade som kan resultere i amputasjon. Søk kirurgisk behandling øyeblikkelig. Sprøyt aldri uten at dysesikring og avtrekkersikring er montert. Aktiver alltid avtrekkersikringen når du ikke sprøyter. La aldri pistolen peke mot andre mennesker eller mot noen del av kroppen. Legg aldri hånden over sprøytedysen. Forsøk aldri å stoppe eller forhindre lekkasjer med hånden, kroppen, hansker eller filler. Følg trykkavlastningsprosedyren når du stanser sprøytingen og før du rengjør, sjekker eller utfører service på utstyret. Stram alle væskekoblinger før du bruker utstyret. Kontroller slanger og koplinger hver dag. Erstatt slitte eller skadde deler umiddelbart. FARE I FORBINDELSE MED UTSTYR UNDER TRYKK Væske fra pistol/tappeventil, lekkasjer eller sprukne komponenter kan sprute inn i øynene eller på huden og forårsake alvorlige skader. Følg trykkavlastningsprosedyren når du stanser sprøytingen og før du rengjør, sjekker eller utfører service på utstyret. Stram alle væskekoblinger før du bruker utstyret. Kontroller slanger, rør og koblinger hver dag. Erstatt slitte eller skadde deler umiddelbart. 3A2459A 5

6 Advarsler ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret må jordes. Feil jording, sammensetting eller bruk av systemet kan forårsake elektrisk støt. Slå av sprøyten og ta den elektriske kabelen ut av strømuttaket før det utføres service på utstyret. Bruk kun strømuttak med jording. Bruk bare en 3-lednings skjøtekabel for 240 V og enfasemodeller. Bruk bare 5-lednings skjøtekabel for 400 AC og trefasemodeller. Sørg for at jordingskontaktene på strøm og skjøtekablene er i orden. Må ikke utsettes for regn. Oppbevar innendørs. FARE FORÅRSAKET AV BEVEGELIGE DELER Bevegelige deler kan klemme, kutte eller amputere fingre eller andre legemsdeler. Hold deg unna bevegelige deler. Utstyret må ikke brukes hvis beskyttelsesanordninger eller deksler er fjernet. Utstyr under trykk kan starte uten forvarsel. Før du kontrollerer, flytter eller utfører service på utstyret, følg trykkavlastningsprosedyren og frakoble alle strømkilder. FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYR Feil bruk av utstyret kan forårsake at noen blir drept eller alvorlig skadet. Du må ikke bruke enheten hvis du er sliten eller påvirket av alkohol eller rusmidler. Overskrid ikke maksimalt arbeidstrykk eller temperaturgrensen som gjelder for den svakeste delen i systemet. Se Tekniske data i alle håndbøkene for utstyret. Bruk væsker og løsemidler som er kompatible med de deler av utstyret som kommer i berøring med slike. Se Tekniske data i alle håndbøkene for utstyret. Les produsentenes advarsler for væske og løsemidler. For fullstendig informasjon om materialene du bruker, be om HMS-datablad fra distributør eller forhandler. Forlat ikke arbeidsområdet når utstyret er aktivert eller under trykk. Slå av alt utstyr og følg trykkavlastningsprosedyren i denne håndboken når utstyret ikke er i bruk. Kontroller utstyret hver dag. Deler med slitasje eller skader må repareres eller skiftes ut omgående og det må kun brukes originale reservedeler fra fabrikanten. Utstyret må ikke endres eller modifiseres. Dette utstyret må kun brukes til sitt tiltenkte formål. Ta kontakt med din Graco-distributør for å få informasjon. Slanger og kabler må plasseres slik at de ikke ligger i trafikkerte områder og de må holdes unna skarpe kanter, bevegelige deler og varme flater. Slangene må ikke slås knute på eller bøyes for mye og de må ikke brukes til å dra utstyret med. Barn og dyr må holdes unna arbeidsområdet. Følg alle offentlige sikkerhetsforskrifter. 6 3A2459A

7 Advarsler ADVARSEL FARE VED ALUMINIUMSDELER UNDER TRYKK Bruk av væsker som er uforenlige med aluminium kan, i trykksatt utstyr, forårsake en alvorlig kjemisk reaksjon og føre til at utstyret kan sprekke. Unnlatelse i å følge denne advarselen kan forårsake dødsfall, alvorlige personskader eller eiendomsskader. Ikke bruk 1,1,1-triklor-etan, metylenklorid, andre halogeniserte hydrokarbonløsemidler eller væsker som inneholder slike løsemidler. Mange andre væsker kan inneholde kjemikalier som kan reagere med aluminium. Ta kontakt med din materialleverandør for informasjon om kompatibilitet. FARE I FORBINDELSE MED SUG Kraftig sug kan forårsake alvorlige personskader. Plasser aldri hendene i nærheten av pumpens væskeinntak når pumpen er i bruk eller under trykk. FARE FOR KARBONMONOKSID Eksos inneholder giftig karbonmonoksid som er fargeløs og luktfri. Innånding av karbonmonoksid kan forårsake dødsfall. Bruk ikke utstyret i et avlukket område. FARE I FORBINDELSE MED GIFTIGE VÆSKER ELLER GASSER Giftige væsker eller gasser kan forårsake alvorlige eller dødelige skader hvis man får dem i øynene eller på huden, eller hvis de svelges eller pustes inn. Les HMS-databladene for å gjøre deg kjent med de spesifikke farene til væsken som benyttes. Farlige væsker må oppbevares i godkjente beholdere, og det må sørges for deponering eller destruksjon i henhold til gjeldende retningslinjer. FARE FOR FORBRENNING Utstyrsoverflater og væsker som er oppvarmet kan bli veldig varme under bruk. Slik unngår du alvorlige brannskader: Ikke ta på varme væsker eller varmt utstyr. PERSONLIG VERNEUTSTYR Du må bruke egnet verneutstyr når du sprøyter, utfører service på utstyret eller oppholder deg i området der utstyret brukes, for å beskytte deg mot alvorlige skader, slik som øyenskader, hørselsskader, innånding av giftig damp eller brannskader. Dette utstyret inkluderer, men er ikke begrenset til: Vernebriller og hørselsbeskyttelse. Respiratorer, verneklær og hansker som anbefales av produsenten av væsker og løsemidler. 3A2459A 7

8 Identifikasjon av komponenter Identifikasjon av komponenter on off 12. bar/mp PS OF ON I O 1 Lokk for hydraulikkolje 7 Betjeningskontroller for motor 2 Trykkregulering 8 Av/På-bryter for elektrisk motor 3 Ventil for hydraulikkpumpe 9 Avtrekkerlås 4 ProConnect 10 Serienummermerke 5 Stempelpumpe 11 Avtappingsventil 6 AV/PÅ-bryter for motor 12 Manometer 8 3A2459A

9 Trykkavlastningsprosedyre Trykkavlastningsprosedyre 3. Sett trykket til laveste innstilling. Pek pistolen ned i en bøtte og trekk av for å avlaste trykket. HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. 4. Drei returventilen ned. 1. Skru pumpeventilen AV. ti5266b 2. Skru motoren AV. ti9686a Hvis du etter at disse trinnene er utført, fremdeles mistenker at dysen er tett eller at trykket ikke er helt avlastet, løsne festemutteren på dysebeskytteren eller koblingen på slangeenden svært sakte for å avlaste trykket gradvis. Så løsner du den helt. I I O OFF ON O Elektriske modeller enfaset Elektriske modeller trefase Bensinmodeller 3A2459A 9

10 Elektriske krav Elektriske krav Ikke modifiser stikkontakten! Endring av støpselet vil medføre at garantien tilsidesettes. Ikke bruk sprøyten om ledningens jordingskontakt er ødelagt. HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Enfaset Trefase Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. Jording Utstyret må jordes for å redusere risikoen for statiske gnister og elektrisk støt. Elektriske eller statiske gnister kan få damp til å antenne eller eksplodere. Feil jording kan forårsake elektrisk støt. Jording gir avledning for den elektriske strømmen. Sprøytens el-kabel har en jordledning med en forskriftsmessig jordingskontakt. ti7528b Hvis støpselet ikke passer i kontakten, få en autorisert elektriker til å montere en jordet kontakt. Ikke bruk et adapter. MERK: Mindre omfang eller lengre skjøteledning kan redusere ytelsen til sprøyten. Krav til strømkilde 230V-enheter krever VAC, 50/60 Hz, 16 A, 1-fase V-enheter krever 400 VAC, 50 Hz, 16 A, 3-fase, 3 P+N+E, 6 H strømforbindelse Beskyttelse av el-krets Sprøytene må bare kobles til el-kretser som har sikringer med riktig størrelse (for enhetenes strømforsyningskrav, se Tekniske data, side 22). ti18783a Denne sprøyten krever en elektrisk krets med en jordet kontakt. Bruk aldri en stikkontakt som ikke er jordet. ti7529b ti18812a 10 3A2459A

11 Montering Montering tabelleksempel HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. Utskifting av bensinmotor eller elektrisk motor 1. Ta ut kontakten til motoren eller skru motorbryteren AV. 3. Løft remvernet. Vipp bensinmotoren eller den elektriske motoren. Ta av remmen. Ta ut bensinmotoren eller den elektriske motoren. ti18192a 4. Monter motor. Vipp motoren. Monter rem og nedre remvern. 5. Sveiv motorklemmen og stram motorklemmen. Stram knotten til remvernet. ti18193a I I O OFF ON O Elektriske modeller enfaset Elektriske modeller trefase Bensinmodeller ti5387a ti5389a 2. Løsne knotten til remvernet og motorklemmen. ti5382a ti5384a 3A2459A 11

12 Montering Fullfør oppsettet tabelleksempel 5. Hvis det er nødvendig med en inntakssil for det materialet som blir brukt, skru inntakssilen på bunnen av pumpeinntaket og fingerstram godt. 1. Monter manometersett (se instruksjoner ). 2. Koble til egnet Graco-høytrykksslange til sprøytemåler. Skru godt fast. MERK: Ta av den andre pistolportpluggen for flere pistoler. Gjenta trinnene 2-4. ti18196a 6. Fyll mutteren til strupepakningen med Throat Seal Liquid (TSL) for å forhindre at pakningen slites ut for tidlig. Gjør dette hver gang du sprayer og lagrer. Approximate Fill Level ti5390a 3. Monter adapter og forløperslange på den andre enden av høytrykksslangen. ti5240a 7. Sjekk hydraulikkoljenivå. Bruk bare Graco hydraulikkolje, ISO Grad 46, (18,9 liter/ 5 gallon eller (3,8 liter/1 gallon). Kapasiteten til hydraulikktanken er 4,75 liter (1,25 gallon). 4. Sett forløperslangen på væskeinntaket til sprøytepistolen og stram godt. ti5243a Sikkert område (kald) ti18195a ti7541a 12 3A2459A

13 Oppstart (bensinmodeller) Oppstart (bensinmodeller) 5. Fyll drivstofftanken. tabelleksempel 1. Plasser stempelpumpen i en jordet metallbøtte som er delvis fylt med rennende væske. Fest jordledning til spannet og til jordforbindelse. ti5242a 6. Start motoren. a. Flytt drivstoffventilen til åpen stilling. ti9692a 2. Drei returventilen ned. Skru trykkontrollbryteren mot klokken til det laveste trykket. ti5248a b. Flytt choke til lukket. ti5246b 3. Skru hydraulikkpumpeventilen AV. ti5249a c. Sett gass-innstillingen til hurtig. ti5250a ti9686a 4. Kontroller oljenivået i motoren. Fyll på SAE 10W-30 (sommer) eller 5W-20 (vinter), om nødvendig. d. Sett motorbryteren til PÅ. (kald) ti5241a ti3315a 3A2459A 13

14 Oppstart (bensinmodeller) e. Trekk i startreipet. 9. Ta sprøytepistolens avtrekkersikring AV. ti5263a f. Etter at motoren starter, flytt choke til åpen. ti18198a 10. Hold pistolen mot siden av et jordet skyllespann av metall. Trekk av pistolen og øk væsketrykket sakte helt til pumpen kjører jevnt. ti5264a g. Innstill struper til ønsket innstilling. PAINT ti5272a ti5251a 7. Sett hydraulikkpumpeventilen PÅ (hydraulikkmotoren er nå aktiv). MERK: Inspiser om det er lekkasjer i festene. Ikke stans lekkasjer med hånden eller en fille! Hvis det oppstår lekkasjer, slå sprøyten AV øyeblikkelig. Utfør trykkavlastningsprosedyre trinn 1-4 på side 9. Stram fester som lekker. Gjenta Oppstart. Hvis det ikke er noen lekkasjer, fortsett å løse ut pistolen til systemet er helt gjennomskylt. 11. Plasser stempelpumpen i malingsspannet ti9687a 8. Øk trykket nok til å starte hydraulikkmotorens slag, og la væsken sirkulere i 15 sekunder; skru ned trykket, drei fylleventilen horisontal. ti9695a 12. Trekk av pistolen igjen inn i spylebøtten til det kommer maling. Sett sammen dysen og dyseholderen, side SEC ti5253b ti18248a 13. Fest sprøytens jordingsklemme til jordforbindelse. ti18197a 14 3A2459A

15 Oppstart (elektriske modeller) Oppstart (elektriske modeller) tabelleksempel HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. 1. Plasser stempelpumpen i en jordet metallbøtte som er delvis fylt med rennende væske. Fest en jordingsledning til bøtten og til en jordforbindelse. 4. Sett inn støpselet i kontakten. For trefasede elektriske motorer: Hvis det røde fasesekvenslyset er på, ta støpselet ut av kontakten og drei fasesekvensskruen 180. ti18690a ti18704a ti18691a 5. Sett støpselet inn i kontakten og skru motoren PÅ. I I O ti9692a 2. Drei returventilen ned. Skru trykkontrollbryteren mot klokken til det laveste trykket. O Elektriske modeller enfaset Elektriske modeller trefase 6. Sett hydraulikkpumpeventilen PÅ (hydraulikkmotoren er nå aktiv). ti5246b 3. Skru hydraulikkpumpeventilen AV. ti9687a ti9686a 3A2459A 15

16 Oppstart (elektriske modeller) 7. Øk trykket nok til å starte hydraulikkmotorens slag, og la væsken sirkulere i 15 sekunder; skru ned trykket, drei fylleventilen horisontal. 11. Plasser stempelpumpen i malingsspannet. 15 SEC ti5253b 8. Ta sprøytepistolens avtrekkersikring AV. ti9695a 12. Trekk av pistolen igjen inn i spylebøtten til det kommer maling. Sett sammen dysen og dyseholderen, side 17. ti18198a 9. Hold pistolen mot siden av et jordet skyllespann av metall. Trekk av pistolen og øk væsketrykket sakte helt til pumpen kjører jevnt. ti18248a 13. Fest sprøytens jordingsklemme til jordforbindelse. PAINT ti5272a 10. MERK: Inspiser om det er lekkasjer i festene. Ikke stans lekkasjer med hånden eller en fille! Hvis det oppstår lekkasjer, slå sprøyten AV øyeblikkelig. Utfør trykkavlastningsprosedyre trinn 1-4 på side 9. Stram fester som lekker. Gjenta Oppstart. Hvis det ikke er noen lekkasjer, fortsett å løse ut pistolen til systemet er helt gjennomskylt. ti18197a 16 3A2459A

17 SwitchTip- og dyseholderenhet SwitchTip- og dyseholderenhet Rengjøre dyser som går tette tabelleksempel 1. Bruk dysespissen (A) til å legge inn OneSeal (B) i holderen (C). C B A tabelleksempel 1. Frigjør avtrekkeren, sett sikringen PÅ. Vri SwitchTip. Ta AV pistolsikringen og løs ut pistolen for å fjerne blokkeringen. ti13023a 2. Sett inn SwitchTip. ti13033a 2. Sett pistolsikring PÅ, sett SwitchTip tilbake til opprinnelig stilling, ta pistolsikringen AV og fortsett sprøytingen. ti13024a 3. Skru monteringen fast på pistolen. Fingerstram. ti13034a ti2710a 3A2459A 17

18 Rengjøring Rengjøring 5. Ta ut stempelpumpesettet fra malingen og sett den i skyllevæske. Bruk vann for vannbasert maling og white spirit for oljebasert maling. tabelleksempel HØYSPENNING - FARE FOR ELEKTRISK STØT Dette utstyret bruker høyspenning. Kontakt med høyspenningsutstyr og feil jordingsoppsett eller bruk av systemet kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade. Slå av og frakoble strømmen ved hovedbryteren før du frakobler kabler og før du foretar service på utstyret. Dette utstyret må jordes. Tilkobling må kun gjøres til en jordet strømkilde. Alle elektriske ledningsnett må installeres av en kvalifisert elektriker og må være i samsvar med alle lokale lover og forskrifter. 1. Utfør trykkavlastningsprosedyren, side Ta av beskyttelsen og SwitchTip. 6. Skru motorbryteren PÅ, eller start motoren, sidene 13 og 15. O I Elektriske modeller enfaset ti9692a 7. Skru hydraulikkpumpeventilen PÅ. Drei fylleventilen horisontalt. I O Elektriske modeller trefase Bensinmodeller ON ti8687a 3. Skru ut skålen, ta av filteret. Sett sammen uten filter. ti5270a ti5271b 8. Hold pistolen mot malingsspannet. Ta avtrekkersikringen AV. Skru opp trykkontrollen til motoren begynner å drive pumpen. Trekk av pistolen helt til skyllevæsken kommer ut. ti8692a 4. Rengjør filteret, beskyttelsen og SwitchTip i skyllevæske. FLUSH ti5254a ti18249a 9. Flytt pistolen til skyllespannet, hold pistolen mot spannet, hold avtrekkeren inne for å skylle systemet grundig. Slipp utløseren og sett sikkerhetslåsen på pistolen PÅ. ti5268a FLUSH ti9694a 18 3A2459A

19 Rengjøring 10. Skru fylleventilen ned og la skyllevæsken sirkulere i ca. 20 sekunder for å rengjøre tømmeslangen. 15. Steng oppfyllingsventilen. Trekk pistolen av inn i skyllespannet for å rense ut væsken fra slangen. Åpne returventilen. ti5274b 20 SEC 11. Hev stempelpumpen over spylevæsken og kjør sprøyten i 15 til 30 sekunder for å tappe væsken. Skru hydraulikkpumpeventilen AV. Slå motoren AV. ti5271b WASTE 16. Installere filteret i filterskålen. Se til at plast senterslangen er strammet godt. Fingerstram filterskålen. ti2713a ti5266b ti18417a 12. Skru ut og ta innløpssilen av. ti8693a 17. Rengjør dysen, dyseholderen og pakningen med en myk kost for å forhindre at delene feiler grunnet tørket materiale. Sett sammen delene og sett dem løst på pistolen. Tørk av sprøyten, slangen og pistolen med en klut gjennomvætet med vann eller white spirit. ti18418a 13. Rengjør. Sett på plass silskjermen om nødvendig. Remonter. 14. Hvis det skylles med vann, må det ikke etterlates vann i sprøyten. Skyll med white spirits igjen, eller olje eller Pump Armor og etterlat dette beskyttende laget i sprøyten for å bidra til å forhindre frost eller rust, og dermed øke levetiden til sprøyten. ti5277a SPYL ti5276a ti2895a 3A2459A 19

20 Feilsøking Feilsøking PROBLEM ÅRSAK LØSNING Bensinmotoren trekker hardt (vil ikke starte) Hydraulikktrykket er for høyt Drei hydraulikktrykknotten mot klokken til den laveste innstillingen. Bensinmotoren starter ikke Skru AV, lavt oljenivå, tomt for bensin Se i den medleverte motorinstruksjonen. Bensinmotoren virker ikke som den Motorfeil Se i den medleverte motorinstruksjonen. skal Økning Se i den medleverte motorinstruksjonen. Den elektriske motoren starter ikke, eller starter sakte Den elektriske motoren virker ikke riktig Ikke noe strøm Ledningen er ikke tilkoblet strømforsyningen Skru AV Feil strømforsyning Feil amp-innstilling på motorstarteren (kun 3-fasemotorer) Overstrømsbryteren har slått ut Hydraulikktrykket er for høyt Feil strømforsyning For lav spenning til motoren 3-fasemotorer: En av tre strømfaser har en åpen krets Feil på motor Kontroller strømtilførselen og kontroller sikringene. Tilbakestill/skift ut om nødvendig. Sett støpselet i kontakten (jordet med sikringer av riktig styrke). 1-fasemotorer: Skru på/av-bryteren til PÅ. 3-fasemotorer: Trykk på PÅ-bryteren. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Drei hydraulikktrykknotten mot klokken til den laveste innstillingen. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side 22. Få en autorisert elektriker eller et autorisert Graco reparasjonssenter til å vurdere og reparere. Se Tekniske data, side A2459A

21 Feilsøking Bensinmotor / elektrisk motor går, men stempelpumpen går ikke Stempelpumpen kjører, men ytelsen er lav på oppslaget Stempelpumpen går, men effekten er liten på nedslag og/eller på begge slag Maling lekker og renner over siden til våtkoppen Stor lekkasje rundt hydraulikkmotoren stempelstangkam PROBLEM ÅRSAK LØSNING Den hydrauliske pumpeventilen er AV Skru hydraulikkpumpeventilen PÅ. For lav trykkinnstilling Øk trykket, side 14. Utløpsfilteret til stempelpumpen (hvis Rengjør filteret. i bruk) er skittent eller tett Dysen eller dysefilteret (hvis i bruk) er Ta av dysen og/eller filteret og rengjør dem. tett Hydraulikkvæskenivået er for lavt Skru av sprøyten. Fyll på væske*. Remmen er av trinsen, er slitt eller Skift ut. Se reparasjonsinstruksjonene. skadet Hydraulikkpumpen er slitt eller skadet Ta sprøyten med til Graco-distributøren for reparasjon. Tørket maling har festet seg på Overhal pumpen. Se håndbok malepumpestangen Hydraulikkmotor veksler ikke Skru pumpeventilen AV. Senk trykket. Slå motoren AV. Tving stangen opp eller ned til hydraulikkmotoren veksler. Se reparasjonsinstruksjonene. Kun for elektrisk 3-fasemotor: Det røde fasesekvenslyset er PÅ, noe som indikerer at motoren roterer i feil retning Ta ut støpselet ut av kontakten or roter pluggfaseskruen. Se i driftsinstruksjonene. Stempelkuleventilen sitter ikke riktig Overhal stempelkuleventil. Se håndbok Stempelpakninger er slitte eller Skift ut pakningene. Se håndbok skadet Stempelpakninger er slitte eller skadet Stram pakningsmutteren eller skift pakninger. Se instruksjoner Innløpskuleventilen sitter ikke riktig Overhal innløpskuleventilen. Se håndbok Stempelpumpen har luftlekkasje Løsne våtkoppen Stram våtkoppen nok til å stanse lekkasjen. Strupepakninger er slitte eller skadet Skift ut pakningene. Se håndbok Stempelstangseglet er slitt eller skadet Skift ut disse delene. Se reparasjonsinstruksjonene. Liten væskeleveranse For lav trykkinnstilling Øk trykket, se i driftsinstruksjonene. Utløpsfilteret til stempelpumpen (hvis Rengjør filter. i bruk) er skittent eller tett Hydralikkmotoren er slitt eller skadet Ta sprøyten med til Graco-distributøren for reparasjon. Stort trykktap i væskeslangen Bruk en slange med større diameter eller en som er kortere. Sprøyten overopphetes Malingsdannelse på Rengjør hydraulikkomponentene. hydraulikkomponentene Lavt oljenivå Fyll på olje. Se i driftsinstruksjonene. Innløpet til hydraulikkpumpens Fjern blokkeringer. trinse/kjølevifte er blokkert Innløpet til den elektriske Fjern blokkeringer. 3-fasemotorens kjølevifte er blokkert. Pistolen spruter Luft i væskepumpen eller slangen Kontroller om det er løse koblinger i heverten, stram og fyll pumpen igjen. Det er liten eller ingen væsketilførsel Fyll væskebeholderen. For mye støy fra hydraulikkpumpen For lavt hydraulikkvæskenivå Slå sprøyten AV. Fyll på væske*. Luft i hydraulikkslangene Luft slangene. Se reparasjonsinstruksjonene. *Kontroller hydraulikkvæskenivået ofte. Ikke la det bli for lavt. Bruk bare hydraulikkvæske som er godkjent av Graco. 3A2459A 21

22 Tekniske data Tekniske data Sprøyte Maksimalt trykk bar (psi) Kapasitet hydraulikktank liter (Gallon) Motor HP (kw) Spenning, Ampere Frekvens Fase Maksimum dysestørrelse (maling) Maksimum forsyning (maling) lpm (gpm) Væskeinnløp i. [npsm (m)] Væskeutløp i. [npsm (m)] Slangetilkobling [npt (f)] Sykluser pr. l (gallon) (maling) EH200DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 3.0 (2.2) 220 VAC, 15,0 A, 50 Hz, 1-fase (5.9) 1 3/8 3/8 80 (21.1) GH200DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 5.5 (4.1) NA (8.1) 1 3/8 3/8 80 (21.1) EH300DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 7.5 (5.5) 400 VAC, 11,0 A, 50 Hz, 3-fase (11.3) 1 1/2 1/2 52 (13.7) GH300DI 3300 (228) 1.25 (4.75) 9.0 (6.7) NA (11.3) 1 1/2 1/2 52 (13.7) Maksimal banksikringsgradering for EH300DI: Sikringstype am: 63 A Sikringstype gl: 80 A MERK: Underspenning utløserspolen i motorstarteren til EH300DI vil ikke aktiveres hvis spenningen er mindre enn 85 % av oppført spenning i teknisk datatabell. Underspenning utløserspolen i motorstarteren til EH300DI vil deaktiveres og sprøyten stanse dersom spenningen faller til 85 % av nominell spenning. Spenningen må økes og sprøyten må startes på nytt. Sprøytens grunnleggende fuktede deler: sink og forniklet karbonstål, rustfritt stål, PTFE, acetal, forkromming, lær, V-Max UHMWPE, aluminium, wolframkarbid, keramikk, nylon Dimensjoner og vekt Sprøyte Lengde (håndtak trukket inn) cm (tommer) Bredde cm (in) Høyde (håndtak trukket inn) cm (tommer) Vekt kg (lb) EH200DI 47.7 (121) 26.5 (67) 33.4 (85) 197 (89) GH200DI 47.7 (121) 26.5 (67) 33.4 (85) 182 (83) EH300DI 47.7 (121) 26.5 (67) 35.5 (90) 236 (107) GH300DI 47.7 (121) 26.5 (67) 35.5 (90) 218 (99) Støynivåer* Sprøyte Motor HP Lydtrykk db(a) Støymengde db(a) EH200DI GH200DI EH300DI GH300DI *Målt ved maksimale, normale belastningsforhold. 22 3A2459A

23 Merknader: Merknader: 3A2459A 23

24 Graco standardgaranti Graco garanterer for alt utstyr som det henvises til i dette dokumentet som er produsert av Graco og bærer dets navn for å være fri for defekter på materiale og utførelse på den salgsdatoen den opprinnelige kjøperen kjøpte utstyret for bruk. Med unntak av noen spesiell, utvidet eller begrenset garanti gitt av Graco, vil Graco, for en tidsperiode på tolv måneder fra salgsdatoen, reparere eller erstatte eventuelle deler av utstyret som avgjøres av Graco å være defekt. Denne garantien gjelder kun når utstyret er installert, brukt og vedlikeholdt i samsvar med Gracos skriftlige anbefalinger. Denne garantien dekker ikke, og Graco skal ikke holdes ansvarlig for generell slitasje, eller feil, skader eller slitasje som forårsakes av feilaktig installering, feil bruk, avsliting, korrosjon, utilstrekkelig eller feilaktig vedlikehold, uaktsomhet, ulykker, sabotasje, eller erstatning av komponenter som ikke lages av Graco. Graco skal heller ikke holdes ansvarlig for feil, skader eller slitasje som forårsakes av inkompatibilitet av Graco utstyr med strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco, eller feilaktig utforming, produksjon, installering, drift eller vedlikehold av strukturer, tilbehør, utstyr eller materialer som ikke er levert av Graco. Denne garantien er under forutsetning av den forhåndsbetalte returleveransen av utstyret som hevdes å være defekt til en autorisert Graco-distributør for verifikasjon av hevdet defekt. Hvis den hevdede defekten er bekreftet, vil Graco reparere eller erstatte eventuelle defekte deler kostnadsfritt. Utstyret vil bli returnert til opprinnelig kjøper når transporten er forhåndsbetalt. Hvis inspeksjon av utstyret ikke avslører noen feil i materiale eller utførelse, vil reparasjonene gjøres på en rimelig kostnad, og slike kostnader kan omfatte kostnader til deler, arbeid og transport. DENNE GARANTIEN ER EKSKLUSIV, OG ER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTI FOR SALGBARHET ELLER GARANTI FOR EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Gracos eneste forpliktelse og kjøpers eneste kompensasjon for brudd på garantien skal være som angitt ovenfor. Kjøperen samtykker i at ingen andre midler (inkludert, men ikke begrenset til, tilfeldige eller følgeskader for tapt fortjeneste, tapt omsetning, skade på person eller eiendom, eller andre følgeskader eller tilfeldige tap) skal være tilgjengelig. Enhver sak for brudd på garantien må fremsettes innen to (2) år etter salgsdatoen. GRACO GIR INGEN GARANTI, OG FRASKRIVER SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED TILBEHØR, UTSTYR, MATERIALER ELLER KOMPONENTER SOLGT, MEN IKKE PRODUSERT AV GRACO. Disse varene som er solgt, men ikke produsert av Graco (for eksempel elektriske motorer, brytere, slanger osv.), er underlagt garantien, om noen, av varenes produsent. Graco vil gi kjøperen rimelig assistanse med å gjøre ethvert krav for brudd på disse garantiene. I ingen tilfeller skal Graco være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som skyldes Gracos leveranse av utstyr, herunder eller utstyret, ytelsen eller bruk av produkter eller andre varer som selges under dette, enten som følge av kontraktsbrudd, brudd på garanti, uaktsomhet av Graco, eller på annen måte. Informasjon om Graco Gå til for den nyeste informasjonen om Gracos produkter. BESTILL EN ORDRE ved å ta kontakt med din Graco distributør eller ring oss på for å finne en distributør i nærheten av deg. All data i bilder og tekst i dette dokumentet er basert på produktinformasjonen som var tilgjengelig da dokumentet ble publisert. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst uten forvarsel. Oversettelse av originale instruksjoner. This manual contains Norwegian. MM 3A2246 Graco Hovedkontor: Minneapolis Internasjonale Kontorer: Belgia, Kina, Japan, Korea GRACO INC. AND SUBSIDIARIES P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS MN USA Opphavsrett 2011, Graco Inc. Alle Graco produksjonsavdelinger er ISO 9001-sertifiserte. Revisjon A

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14449s-1 Printed in U.S.A. BASERT PÅ PRINSIPPET Wet Dust Can t Fly BRUKER RAINBOW The Power of Water FOR Å EFFEKTIVT FJERNE SKITT OG PARTIKLER

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com

Tepperenser. Norsk. Brukerhåndbok. Model 9004198-230V. 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* www.tennantco.com E5 Tepperenser Norsk Brukerhåndbok Model 9004198-230V www.tennantco.com 9003742 Rev. 00 (05-2008) *9003742* DRIFT Denne håndboken leveres sammen med hver nye modell.den inneholder nødvendig drifts-- og

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io BRUKSANVISNING INVERTER GENERATOR LC3500io Les bruksanvisningen før strømaggregatet tas i bruk Røykenveien 70 1386 Asker tlf. 66753000 www.kcl.no INNLEDNING Takk for at du valgte LONCIN LC3500io inverter

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG

FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG FOR PRIVATE SVØMMEBASSENG VIKTIG INFORMASJON I BROSJYREN Ref. Brukerhåndbok Renseanlegg Tagelus Deluxe.doc/pdf R.01 Okt. 2005 Side 1 av 21 PUMPE TIL SVØMMEBASSENG OG SANDFILTERSYSTEM INSTALLASJON, BRUKSANVISNING

Detaljer

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER

Eierens Håndbok MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER MEDDELESE FRA REXAIR GARANTIBETINGELSER R12977S-2 Rexair 2005 REXAIR, selger Rainbow-rengjøringssystemet bare til selvstendige autoriserte distributører med lang erfaring i direkte dørsalg. Ettersom Rexair

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift

Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Installasjonsveiledning Installasjon og Drift Modell: Dakota 42-CE 0087 OBS IKKE KAS Den inneholder viktige drifts- og vedlikeholdsin struksjoner. IKKE KAST DENNE VEILEDNINGEN Les, forstå og følg disse

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Plattformer for 3513PS, 4013PS, 4014PS, 4017PS Revised October 8, 2013 Norwegian - Operation &

Detaljer

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere

PT-32EH Plasmarc skjærebrennere PT-32EH Plasmarc skjærebrennere Instruksjonshåndbok (NO) 0558004746 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne operatører.

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill

GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill GASSGRILL Brukerhåndbok for gassgrill Montering - Pg. 9 PLACE STICKER HERE #41088 Registrer grillen din online på www.weber.com DU MÅ LESE DENNE BRUKERHÅNDBOKEN FØR DU BEGYNNER Å BRUKE GASSGRILLEN. m FARE

Detaljer