Albatros. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Albatros. Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions"

Transkript

1 Albatros Elektrisk batteri Elektrisk batteri Elektrisk batteri Sähköpatteri Elecrical battery Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning Asennusohje Installation Instructions

2 ! Før man foretar service eller vedlikehold inkludert rengjøring, må aggregatet gjøres strømløst. 1. Skru av aggregatet i følgende meny på håndterminalen: Hovedmeny /Enhet / Driftsmodus / Manuell styrning - velg AV. 2. Vent i 3 minutter. 3. Skru av allpolig bryter Kontroller om aggregatets driftsspenning er 400V eller 230V. Det elektriske batteriet må konfigureres i henhold til driftsspenningen. Alle elektriske arbeider må utføres av en autorisert elektriker! Innan man utför service eller underhåll inklusive rengöring, måste strömmen till aggregatet stängas av. 1. Slå av aggregatet i följande meny på handterminalen: Huvudmeny/Aggregat/ Driftfunktioner/Manuell styrning välj AV. 2. Vänta i 3 minuter. 3. Slå av allpolig brytare. Kontrollera om aggregatets driftspänning är 400 V eller 230 V. Det elektriska batteriet måste konfigureras i enlighet med driftspänningen. Alla elarbeten måste utföras av en auktoriserad elektriker.! Før service eller vedligeholdelse, herunder rengøring, skal aggregatet gøres spændingsløst. 1. Slå aggregatet af i følgende menu på håndterminalen: Hovedmenu / Aggregat / Driftsfunktioner / Manuel styring - vælg FRA. 2. Vent i 3 minutter. 3. Slå den flerpolede afbryder af. Kontrollér om aggregatets driftsspænding er 400 V eller 230 V. Elvarmefladen skal konfigureres i henhold til driftsspændingen. Alt el-arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker. 2

3 ! Ennen huollon tai kunnossapidon, sisältäen puhdistuksen, aloittamista laitteesta on katkaistava virta. 1. Kytke laite pois päältä seuraavasta käsipäätteen valikosta: Päävalikko/Kone/ Käyttötoiminnot/käsiohjaus valitse POIS. 2. Odota 3 minuuttia. 3. Kytke moninapainen katkaisin pois päältä. Tarkista, onko laitteen käyttöjännite 400 V vai 230 V. Sähköpatteri on konfiguroitava käyttöjännitteen mukaisesti. Sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.! All electrical power to the unit must be shut off before carrying out service or maintenance, including cleaning. Check whether the unit s operating 1. Switch off the unit in the following voltage is 400V or 230V. menu on the handheld terminal: The electric battery must be Main index / Unit / Operating mode configured in accordance with the / Manual operation - select OFF. operating voltage. 2. Wait 3 minutes. All electrical work must be 3. Switch off the all-pole switch. performed by an authorised electrician. 3

4 For mer informasjon om produktet, se følgende dokumenter: Montering og vedlikehold S10R Montering og vedlikehold S15R/S20R Montering og vedlikehold S32R Montering og vedlikehold L14R Montering og vedlikehold L20R Montering og vedlikehold L26R Automatikkveiledning Elskjema S15R/S20R/S32R Elskjema L14R/L20R/L26R/L32R Montering og vedlikehold L32R Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå. Se följande dokument för mer information om produkten: Montering och underhåll S10R Montering och underhåll S15R, S20R Montering och underhåll S32R Montering och underhåll L14R Montering och underhåll L20R Montering och underhåll L26R Montering och underhåll L32 R Automatikvägledning Elschema S15R/S20R/S32R Elschema L14R/S20R Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå. Læs mere om produktet i følgende dokumenter: Installation og vedligeholdelse S10R Installation og vedligeholdelse S15R/S20R Installation og vedligeholdelse S32R Installation og vedligeholdelse S50R Installation og vedligeholdelse L14R Installation og vedligeholdelse L20R Installation og vedligeholdelse L26R Installation og vedligeholdelse L32R Automatikvejledning Elskema S15R/S20R/S32R Elskema L14R/L32R Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. Lisätietoja tuotteesta, katso seuraavat asiakirjat: Asennus ja huolto S10R Asennus ja huolto S15R/S20R Asennus ja huolto S32R Asennus ja huolto L14R Asennus ja huolto L20R Asennus ja huolto L26R Automatiikkaopas Sähkökaavio S15R/S20R/S32R Sähkökaavio L14R/L32R Asennus ja huolto L32R Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme oikeudet muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä. Refer to the following documents for more information on the product: Installation and maintenance S10R Automatic control manual Installation and maintenance S15R/S20R Wiring diagram S15R/S20R/S32R Installation and maintenance S32R Wiring diagram L14R/L32R Installation and maintenance L14R Installation and maintenance L20R Installation and maintenance L26R Installation and maintenance L32R Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur. 4

5 Innhold 1. Merkeeffekt Illustrasjoner Hovedtilkobling Montering av elektrisk batteri S10R / S15R / S20R / S32 R L14R / L20R/ L26R/ L32R...14 Innehåll 1. Märkeffekt Illustrationer Hovudanslutning Montering av elektriskt batteri S10R / S15R / S20R / S32 R L14R / L20R/ L26R/ L32R...14 Indhold 1. Mærkeeffekt Illustrationer Hovedtilkobling Montering af elektrisk varmeflade S10R / S15R / S20R / S32 R L14R / L20R/ L26R/ L32R...14 Contents 1. Nimellisteho Kuvien Pääliitäntä Sähköpatterin asentaminen S10R / S15R / S20R / S32 R L14R / L20R/ L26R/ L32R...14 Contents 1. Rated power Illustrations Main connection Installing an electric battery S10R / S15R / S20R / S32 R L14R / L20R/ L26R/ L32R

6 1. Merkeeffekt 1. Märkeffekt 1. Mærkeeffekt 1. Nimellisteho 1. Rated power S10 S15/L14 S20/L20 L26 S32/L W 4500 W 5500 W 7500 W 9000 W 6

7 2. Illustrasjoner 2. Illustrationer 2. Illustrationer 2. Kuvien 2. Illustrations Blå objekter Objekter som skal monteres, flyttes eller justeres direkte. Blå objekt Objekt som ska monteras, flyttas eller justeras direkt. Blå objekter Objekter, der skal monteres, flyttes eller justeres direkte. Grå objekter Objekter som må tas hensyn til eller blir berørt i den beskrevne operasjonen. Grå objekt Objekt som man måste ta hänsyn till eller som behandlas i den beskrivna operationen. Grå objekter Objekter, der skal tages hensyn til eller berøres i den beskrevne operation. Røde piler Bevegelsesretning eller viktige detaljer. Röda pilar Rörelseriktning eller viktiga detaljer. Røde pile Bevægelsesretning eller vigtige detaljer. Sininen objekti Objekti, joka voidaan asentaa, siirtää tai säätää suoraan. Harmaa objekti Objekti, joka on otettava huomioon tai jota käsitellään kuvatussa toiminnossa. Punaiset nuolet Osoittavat liikesuuntaa tai tärkeitä yksityiskohtia. Blue objects Objects which are to be fitted, moved or adjusted directly. Grey objects Objects which must be taken into consideration or are affected by the described operation. 7 Red arrows Direction of motion or important details.

8 3. Hovedtilkobling 3. Hovudanslutning 3. Hovedtilkobling 3. Pääliitäntä 3. Main connection 3N~400V er standard. Aggregatet kan bygges om til 3~230V. 3 N~400 V är standard. Aggregatet kan byggas om till 3~230 V. Detta gäller endast i Norge. 3 N~400 V er standard. Aggregatet kan bygges om til 3~230 V. Dette gælder kun i Norge. 3 N~400 V on vakiona. Laite voitaan muuttaa 3~230 V:n jännitteelle. Tämä koskee vain Norjassa. 3N~400V is standard. The unit can be converted to 3~230V. This is only applicable in Norway. 3N~400V Kamlasken sitter på blå og oransje rekkeklemme. P9 P10 P1 P2 P3 Q1 Q2 USER 1 = Heat = Type 3 = MS1 4 = MS2 FACTORY FP1 FP2 P8 P7 P6 P5 P4 3~230V Flytt kamlasken til oransje og grå rekkeklemme, som vist. Sett på blå etikett over rød etikett på elbrett. N L2 PE L3 L1 N L2 PE L3 L1 8

9 4. Montering av elektrisk batteri 4. Montering av elektriskt batteri 4. Montering af elektrisk varmeflade 4. Sähköpatterin asentaminen 4. Installing an electric battery 3N~400V Montér medfølgende lang kamlask som vist. PE L1 L2 L3 3~230V Monter de tre medfølgende kamlaskene som vist. PE L1 L2 L3 3N~400 V Montera medföljande långa kamkil enligt bilden. 3 N~400 V Montér medfølgende lang kamlask som vist. PE L1 L2 L3 3N~400 V Asenna mukana tuleva pitkä kampasokka kuvan mukaisesti. 3N~400V Fit the supplied long cam clip as shown. 9

10 5. S10R / S15R / S20R / S32 R

11 S10R / S15R / S20R / S32 R 2 S10 S15 S20 Rød trykkslange skal alltid gå inn i vifterom. Röd tryckslang ska alltid gå in i fläktrum. Rød trykslange skal altid gå inn i ventilatorrum. Punainen paineletku täytyy aina olla puhallinkammiossa. S32 11 Red pressure hose should always go into the fan section.

12 S10R / S15R / S20R / S32 R 3 a c Sett DIP bryter 1 og 2 som vist. For mer informasjon, se aggregatets montering og vedlikeholdsveiledning ON OFF USER Sätt DIP-brytare 1 och 2 enligt bilden. För mer information, se aggregatets montering och underhållsanvisning Aseta DIP-katkaisimet 1 ja 2 kuvan mukaisesti. Lisätiedot, katso asennus ja huolto Sæt DIP-afbryder 1 og 2 som vist. Læs mere i aggregatets installation og vedligeholdelseveiledning Set DIP switch 1 and 2 as shown. Refer to the units installation and maintenance manual for more information. 12

13 S10R / S15R / S20R / S32 R 4 a P10 Koble ledninger til rekkeklemme som vist. N L2 PE L3 L1 P1 P9 1 = Heat 2 = Type 3 = MS1 4 = MS2 USER 1234 P8 Koppla ledningar till kopplingsplint enligt bilden. Connect wires to the terminal blocks as shown. P2 P3 Q1 Q2 FACTORY FP1 FP2 P7 P6 P5 P4 Kobl ledninger til rækkeklemmen som vist. Kytke johdot kytkentärimaan kuvan mukaisesti. c Koble kontakt til P6. Koppla kontakt till P6. Kobl kontakten til P6. Kytke pistoke P6:een. Connect contact to P6. For mer informasjon se elskjema Se elschema för mer information. Læs mere i elskema Lisätiedot, katso sähkökaavio Refer to wiring diagram for more information. 13

14 6. L14R / L20R/ L26R/ L32R 1 a b d c 14

15 L14R / L20R/ L26R/ L32R 2 Venstremodell Vänster modell Venstre model Left model Oikeakätisen mallin 3 Rød trykkslange skal alltid gå inn i vifterom. Röd tryckslang ska alltid gå in i fläktrum. Rød trykslange skal altid gå inn i ventilatorrum. Punainen paineletku täytyy aina olla puhallinkammiossa. Red pressure hose should always go into the fan section. 15

16 L14R / L20R/ L26R/ L32R 4 b a 16

17 L14R / L20R/ L26R/ L32R 5 17

18 L14R / L20R/ L26R/ L32R 6 a P10 Koble ledninger til rekkeklemme som vist. N L2 PE L3 L1 P1 P9 1 = Heat 2 = Type 3 = MS1 4 = MS2 USER 1234 P8 Koppla ledningar till kopplingsplint enligt bilden. Connect wires to the terminal blocks as shown. P2 P3 Q1 Q2 FACTORY FP1 FP2 P7 P6 P5 P4 Kobl ledninger til rækkeklemmen som vist. Kytke johdot kytkentärimaan kuvan mukaisesti. b Sett DIP bryter 1 og 2 som vist. For mer informasjon, se aggregatets montering og vedlikeholdsveiledning Sätt DIP-brytare 1 och 2 enligt bilden. För mer information, se aggregatets montering och underhållsanvisning Sæt DIP-afbryder 1 og 2 som vist. Læs mere i aggregatets installation og vedligeholdelseveiledning ON OFF USER Aseta DIP-katkaisimet 1 ja 2 kuvan mukaisesti. Lisätiedot, katso asennus ja huolto Set DIP switch 1 and 2 as shown. Refer to the units installation and maintenance manual for more information. c Koble kontakt til P6. Koppla kontakt till P6. Kobl kontakten til P6. Kytke pistoke P6:een. Connect contact to P6. For mer informasjon se elskjema Se elschema för mer information. Læs mere i elskema Lisätiedot, katso sähkökaavio Refer to wiring diagram for more information. 18

19 19

20 Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer

UNI2 / UNI3 / UNI4. Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover 110875-05 2014-12

UNI2 / UNI3 / UNI4. Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover 110875-05 2014-12 110875-05 2014-12 UNI2 / UNI3 / UNI4 Monteringsveiledning Kanaldeksel Monteringsanvisning Kanalkåpor Installation manual Duct cover ART.NR: 110956 111135 111823 Monteringsanvisning kanalkåpor UNI Mål Mått

Detaljer

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. FG101 Fiber Residential Gateway

English Svenska Suomi Norsk. Installation. Guide. FG101 Fiber Residential Gateway Installation Guide Installation Guide Language Page English... 4 English Svenska Suomi Norsk Svenska... 8 Suomi... 12 Norsk... 16 2 3 Back Front AR382 Note! This product contains a laser transmitter. Laser

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W

WiMEA. Owner`s Manual D Ø D M A N N S K N A S L Ø R Å D W I R E L E C T I S W T P H WiMEA Owner`s Manual R Å D S L Ø D Ø D M A N N S K N A P W I R E L E S S K I L L I S W C T Package content Introduction English 1. The team behind FELL thank you for engaging in a new and innovative

Detaljer

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43

4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 4770_CS_UVN_0415.indd 1 2015-04-23 13:09:43 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-30 Instructions of

Detaljer

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä

Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Shore power kit Landstrømspakke/Landströmspaket/Maasähköjärjestelmä Userguide Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje www.defa.com 2 A B C D D (I) (II) (III) X = min. 5,0cm (IV) (V) (VI) 3 Gratulerer

Detaljer

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel //

Kitchen. coffee mill // coffee mill // Type 2393. Transparent lid // Practical cord winder base // Knife in stainless steel // Kitchen coffee mill // coffee mill // Knife in stainless steel // Transparent lid // Practical cord winder base // Type 2393 2393_IDV_UVN_030513.indd 1 2013-09-06 11:54:28 Brugsanvisning svenska...sida

Detaljer

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk

KNM 2.1 Kitchen machine. User manual English Svenska Norsk KNM 2.1 Kitchen machine User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Detaljer

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles

Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Piano Black Waffle Maker For crisp and golden brown waffles Non-stick coating Variable temperature Power on indicator Conical plates Easy cleaning Bruksanvisning svenska...sida 3 6 Brugsanvisning dansk...side

Detaljer

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing //

Kitchen. blender // for kitchen machine Hercules // Type 7603. 1.4 litres // Glass jar // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Kitchen blender // for kitchen machine Hercules // 1.4 litres // Glass jar // Knives in stainless steel // Detachable knives for easy cleaning // Ice crushing // Type 7603 Bruksanvisning svenska...sida

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

CRM 2.0 23.6 FullHD Monitor. User manual English Svenska Norsk

CRM 2.0 23.6 FullHD Monitor. User manual English Svenska Norsk CRM 2.0 23.6 FullHD Monitor User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Detaljer

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions

20.06.2011 KMB/RD VV-450. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions 20.06.2011 KMB/RD VV-450 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Systemair har produsert avtrekksvifter siden 1970 årene. Viftene er installert

Detaljer

Wireless Security System WS500S

Wireless Security System WS500S UK - User Guide Wireless Security System WS500S WS500S Table of Content 1. Getting Started... 4 CAUTION! 4 1.1 Introduction to the System 4 1.2 Items included with the System 4 1.3 Introduction to the

Detaljer

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use.

Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use. OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use. MAX MIN OFF COOL ON 0 SPEED 3 2 1 OFF SWING ON Portable Evaporative Air Cooler for Outdoor, Indoor & Commercial Use OWNER'S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating:

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Philips Sonicare 3 Series

Philips Sonicare 3 Series Philips Sonicare 3 Series 1 ENGLISH 6 DANSK 16 SUOMI 26 NORSK 36 SVENSKA 46 Sonicare 3 Series 6 ENGLISH Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the

Detaljer

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual Norsk Dansk English EN54-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual 997-49-00-, Issue.0 July 009 English Panel Functions & Indicators - Key to Icons General & Zone Fire LEDs ACCEPT SOUNDERS START/

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual

EN54 2-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual Norsk Dansk English EN54-8 Zone Conventional Fire Control Panel User Manual 997-493-003, Issue.0 September 005 English Panel Functions & Indicators - Key to Icons General & Zone Fire LEDs ACCEPT SOUNDERS

Detaljer

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL

Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System OWNER S MANUAL Portable DAB/DAB+/DMB/FM Music System MULTI-LANGUAGE MANUAL English... 4 Dansk... 20 Deutsch... 36 Français... 55 Italiano... 73 Nederlands... 90 Norsk...

Detaljer

doro PhoneEasy Display 312C

doro PhoneEasy Display 312C doro PhoneEasy Display 312C 1 2 3 4 5 6 7 Svenska 1 Ring-upp 2 Bekräfta/radera 3 Hängtapp för luren 4 Nummerpresentation 5 Volymkontroll för luren 6 Lagra minne 7 Kortnummerknapp 8 R-knapp 9 Återuppringning

Detaljer

HR-S. Monteringsveiledning Fuktføler Monteringsanvisning Fuktgivare Kosteudenpoistajan asennusohjeet Humidistat Installation Instructions Humidistat

HR-S. Monteringsveiledning Fuktføler Monteringsanvisning Fuktgivare Kosteudenpoistajan asennusohjeet Humidistat Installation Instructions Humidistat 110988-04 2014-06 HR-S Monteringsveiledning Fuktføler Monteringsanvisning Fuktgivare Kosteudenpoistajan asennusohjeet Humidistat Installation Instructions Humidistat ART.NR.: 110987 Funksjon For montering

Detaljer

0 C. FMM Garda INSTRUKTION / INSTRUCTION. VA 1.43 Rev. 005 14.01 FMM nr 1000597. 3 mm [B] [A]

0 C. FMM Garda INSTRUKTION / INSTRUCTION. VA 1.43 Rev. 005 14.01 FMM nr 1000597. 3 mm [B] [A] Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. FM Mattsson garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. INSTRUKTION / INSTRUCTION

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

Building Management Systems MTCP (Modbus TCP) EXact/EXact2

Building Management Systems MTCP (Modbus TCP) EXact/EXact2 Motion sensor - Switch on ventilation - Switch on lights - Set point for temperature ventilation/heating Main station - Overview - Data collection - Alarm processing Gateway Heating - Control of heating

Detaljer

Multi 4 ST. Art.nr. 555 251 Model SA-3450

Multi 4 ST. Art.nr. 555 251 Model SA-3450 Multi 4 ST Art.nr. 555 251 Model SA-3450 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 4 Deleliste / Dellista / Parts List 6 Montering / Assembly 16 Viktig informasjon 17 Reklamasjonsvillkår

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-425-426 Manual.indd 2011-02-17, 11.04.33 Art. 49-425-426 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Detaljer

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W

UK - Manual. Wireless Internet Surveillance. HD P2P Camera. Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W UK - Manual Wireless Internet Surveillance HD P2P Camera Indoor / Outdoor HD 628W HD 620W - UK - HD P2P Camera HD P2P Camera - UK - Table of Contents 1. Intro 3 In the Box 3 Specifications 3 2. Hardware

Detaljer