MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/08 08/485 REFERATSAKER SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE 39/08 08/399 NY 420 KV-LEDNING ROAN-TROLLHEIMEN TRASE GJENNOM AGDENES KOMMUNE 40/08 08/395 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LEKSAFESTIVALEN /08 08/444 SKJENKEBEVILLING UNDER KIBNEBFESTIVALEN /08 08/472 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 43/08 08/462 AGDENES MENIGHETSRÅD - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING - ALTASKIFTER TAK AGDENES KIRKE 44/08 08/415 KOMMUNALE MIDLER I FORBINDELSE MED 1000-ÅRSSTEDET 45/08 08/454 NYLEILIGHETENE I BOFORM 1 - HUSLEIE

2 46/08 08/482 BUDSJETTOPPFØLGING ORIENTERING EVENTUELT Lensvik, Oddvar Indergård ordfører

3 Sak 37/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 08/485 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/08 Kommunestyret Innstilling: Side 3 av 25

4 Sak 38/08 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 05/204 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/08 Kommunestyret Innstilling: Agdenes kommune trekker seg fra vegprosjektet Fosenvegene - ei tim te by n. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Aksjeselskapet Fosenvegene AS ei tim te by n har en aksjekapital på 1,36 mill. kr, og er eid av kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Leksvik, Mosvik, Agdenes samt Mosvik og Leksvik fagforbund og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. Selskapets visjon er: Vi skal bygge veger med framtidsrettet standard som gir positiv konkurransesituasjon og utviklingsmuligheter for næringslivet på Fosen. Agdenes kommunestyre gjorde i sak 14/05 den slikt vedtak: 1. Agdenes kommunestyre gir sin tilslutning til Fosen Regionråds prosjekt Fosenvegene ei tim te by n. 2. Forutsatt at Agdenes kommune blir godkjent som deltaker i utbyggingsselskapet, vedtas følgende: a) Agdenes kommune går inn som stifter og deltaker i utbyggingsselskap for prosjektet, og det gis tilsagn om å tegne en selskapskapital på kr ,-. Aksjetegningen finansieres ved reserverte tilleggsbevilgninger. b) Ordføreren representerer Agdenes kommune i prosjektet, og evt. i utbyggingsselskapets styrende organer. Følgende ble lagt til gunn for kommunestyrets tilslutning til prosjektet: I prosjektet inngår også utbedring av RV710 gjennom Agdenes kommune, finansiert bla.a. ved bompenger på fergestrekningen Brekstad-Valset. Prosjektet skal være fullført innen Styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n gjorde i sak 27/07 den slikt vedtak: 1. Fosenvegene AS - ei tim te by n anbefaler at prosjektet gjennomføres etter de vedtatte prioriteringene og vegprosjektene som er skissert i utredningen (18 prosjekter). 2. Styret anbefaler at det legges til grunn en totalkostnad på mill. kr. 3. Prosjektet finansieres med en kostnadsramme på mill. kr, bompengeandel på 75 % og innkreving 2 punkt på land og v/fjordkryssing i indre Trondheimsfjord (jfr. modell 3H i Statens vegvesens Bompengeutredning av november 2007 ). Prosjektet omfatter ca 280 km veg som skal oppgraderes/bygges nytt - til sammen 18 delprosjekt, som er fordelt på 3 pakker. Utbedring av RV710 gjennom Agdenes er med i pakke Side 4 av 25

5 Sak 38/08 1. Opprusting (stedvis utretting av horisontal- og vertikalkurvatur) av strekningen Valset - Ingdal er kalkulert til 122 mill. kr. I dette er også forutsatt utbygging av gang- og sykkelveg på tilsammen 3,1 km, fra eksisterende gang- og sykkelveg i sentrum nordover til Bonvika og sørover mot Tøndel. På oppdrag fra styret i vegselskapet har Statens vegvesen utredet følgende bompengealternativ (alle forutsatt en kostnadsramme på 1,5 mrd kr): 3E Bompengeandel 50 % - 3 innkrevingspunkt (2 ferger og 1 på land) - takst kr 35,-. 3F Bompengeandel 50 % - 3 innkrevingspunkt (1 ferger og 2 på land) - takst kr 30,-. 3G Bompengeandel 75 % - 3 innkrevingspunkt (2 ferger og 1 på land) - takst kr 45,-. 3H Bompengeandel 75 % - 3 innkrevingspunkt (3 på land) - takst kr 40,-. Styret for vegselskapet har vedtatt alternativ 3H, d.v.s. bompengeandel på 75 % av totalkostnadene, og med 3 innkrevingspunkt på land, - ved Rørvik terminal, Kringsvatn og for Ingdal-Valset ved kommunegrense Agdenes/Orkdal. Det er bl.a. lagt til grunn følgende forutsetninger for bompengeinnkrevingen: Takst tunge kjøretøy = 3* takst lette kjøretøy. Innkrevingen vil skje ved såkalte antenner (automatisk innkreving). Hvert antennepunkt koster 8 mill. kr å etablere, samt 2 mill. kr årlig i driftskostnad. Hvert antennepunkt skal stå i 15 år. 50 % statlig andel av investeringene. 2-veis innkreving. ViaNova Plan og Trafikk AS har utarbeidet rapporten Fosenvegene ei tim te by n Prosjektoversikt med kostnadsoverslag. ViaNova har foretatt en grov vurdering av delprosjektene. For strekningen Ingdal Valset konkluderes det med følgende i rapporten: Dagens situasjon: Smal svingete veg, mye gjennom tettbygd strøk og ellers i vanskelig, bratt terreng. 60 km/t er satt som fartsgrense av sikkerhetsmessige årsaker. Meget dårlig horisontal- og vertikalkurvatur. Eksisterende tunnel har høydebegrensing 4,1 m. Behov: Breddeutvidelser og utbedring av horisontal- og vertikalkurvatur. G/S på deler av strekningen. Etablering av tilstrekkelig bredde og høyde i eksisterende tunnel. Tiltak: Utretting av horisontal- og vertikalkurvatur. Etablering av G/S nord og syd for sentrum (til sammen 3,15 km). Annet: Vurdert i forhold til Vdim 70 km/t og 6,5 m vegbredde. Anslag: 94 mill. kr. Høyt anslag omfatter strossing av eksisterende tunnel. ÅDT: kjøretøy herav 138 tunge og lette (trafikkmåling i 2005). Vurdering: Agdenes kommune ga sin tilslutning til samferdselsprosjektet - med opprusting av RV710 gjennom Agdenes - i utgangspunktet under forutsetning om bompengeinnkreving på ferga mellom Valset og Brekstad. Forutsetningene er nå fullstendig forandret etter at styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n har vedtatt å legge til grunn bygging av bomstasjon med innkreving av bompenger på kommunegrensa mellom Agdenes og Orkdal (jfr. styret for vegselskapet sitt vedtak i sak 27/07 den om prosjektgjennomføring og bompengemodell). Statens vegvesen har startet prosessen med detaljplanlegging og prosjektering med grunnlag i nevnte styrevedtak. Med dette som bakteppe må Agdenes kommunestyre avklare sin videre deltakelse i prosjektet, hvor følgende alternativ synes mest aktuelle: Side 5 av 25

6 Sak 38/08 1. Agdenes kommune slutter seg til styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n sitt vedtak i sak 27/07, med bompengeinnkreving på kommunegrensa Agdenes/Orkdal. 2. Agdenes kommune slutter seg til styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n sitt vedtak i sak 27/07, med annen modell (må spesifiseres) for bompengeinnkreving i Agdenes. 3. Agdenes kommune trekker seg fra vegprosjektet Fosenvegene - ei tim te by n. Hvorvidt et opplegg basert på alternativ 2 i det hele tatt er realistisk vites ikke. Daglig leder i Fosenvegene AS - ei tim te by n, Knut Sundet, har ganske så klart gitt uttrykk for at annen bompengeinnkreving enn det styret har lagt til grunn ikke er aktuelt, og at kommunen enten må være med (på alt. 1), eller trekke seg ut. Fordelene/det positive med prosjektet kan opplistes slik: Bedre vegstandard gjennom stedvis utbedring - til beste for alle trafikanter. Isolert sett bedret trafikksikkerhet, - i alle fall for biltrafikantene. Utbygging av gang- og sykkelveg på totalt ca 3,1 km (nord og syd for sentrum). Masseoverskudd (utsprengt steinmasse), som kan brukes til utfylling. Kan muligens brukes som brekkstang for å få utbedret RV710 Ingdal-Gjølme. Det er gitt inntrykk av at opprustingen av RV710 gjennom kommunen omfatter utvidelse av vegbredden til 7,5 m for hele strekningen. Slik breddeutvidelse er helt urealistisk innenfor angitte kostnadsramme. De tiltak som er lagt til grunn i ViaNova-rapporten er utretting av horisontal- og vertikalkurvatur (d.v.s. utbedring av prioriterte svinger og bakketopper/dolper), etablering av gang- og sykkelveg på 3,1 km og såkalt strossing av eksisterende tunnel. Gitt at samme standard legges til grunn som ved utbedringen av Sørlot-svingene, vil kostnadsanslaget måtte økes med %. Ulempene/det negative med prosjektet kan opplistes slik: Bompengeinnkreving (rent generelt). Negativt i forhold til mulighetene for økt bosetting og etablering generelt. Økte utgifter for pendlerne. Det er ca 260 bilister som daglig pendler ut av/inn i kommunen i arbeidssammenheng (520 bompasseringer pr dag). Kan medføre svekket bolyst spesielt for pendlere (kan i verste fall føre til utflytting). Gjennomgangstrafikken (tungtrafikk vil utgjøre en betydelig andel) til Fosen vil øke. Økt trafikk - negative miljøkonsekvenser. Trafikksikkerhetssituasjonen ulykker øker normalt i takt med økt trafikk/økt hastighet. Økte kostnader for næringslivet/transportsektoren. Bomstasjon på kommunegrensa (kun opprusting gjennom Agdenes) hele strekningen Valset - Gjølme burde vært med. Drifts- og kapitalutgiftene for selve bompengeinnkrevinga på kommunegrensa vil i 15- årsperioden beløpe seg til 38 millioner kr (som belastes bilistene). Fosenvegene AS - ei tim te by n har i sin visjon at opprustingen av vegnettet skal være basert på en framtidsrettet standard. Det er imidlertid grunn til å frykte at det ikke er samsvar mellom visjon og virkelighet i planlagte opprusting av RV710 gjennom Agdenes. Det store og avgjørende spørsmålet er ganske enkelt: Hva får vi for 122 millioner kroner? Svaret er sannsynligvis at det vil være avhengig av hvilken standard som velges, og hvilke prioriteringer som vil bli gjort i forhold til hvilke tiltak som skal gjennomføres. Imidlertid kan det med sikkerhet slås fast at en vesentlig standardheving for hele strekningen Valset - Ingdal (kommunegrensa) ikke er gjennomførbart innenfor angitte kostnadsramme. Side 6 av 25

7 Sak 38/08 Opprusting av RV710 gjennom Agdenes (helst hele strekningen Valset-Gjølme) er selvsagt ønskelig. De statlige føringer for vegopprusting/nyanlegg er imidlertid slik at bompengeinnkreving forutsettes, og at bompengeandelen må være på minst 75 % for at et prosjekt i det hele tatt skal komme i betraktning. Er det gjennom prosjektet Fosenvegene - ei tim te by n vi har sjansen? Kjøres løpet nå? Skulle kommunestyret finne å si nei til angjeldende prosjekt, må det som hittil kjempes om utbedring av trafikkmessige flaskehalser/trafikksikkerhetstiltak gjennom de ordinære statlige bevilgninger på riksvegbudsjettene (sjansene for uttelling er meget små, - med bakgrunn i historikk hevder daglig leder Knut Sundet at det ikke vil skje noe i Agdenes de kommende 60 år). Som allerede nevnt forutsettes i Fosenvegene AS - ei tim te by n sitt prosjekt opprusting av RV710 gjennom Agdenes med 122 mill. kr. Tar for gitt at gang- og sykkelveg nord og syd for sentrum (på til sammen 3,1 km) etableres/prioriteres. Antar at om lag 100 mill. kr gjenstår til opprusting av selve vegen. I Sørlotsvingene ble 8 mill. kr brukt for å utbedre 0,7 km veg. For 100 mill. kr kan m.a.o. 12 prosjekt tilsvarende Sørlot gjennomføres, som vil gi 8,4 km oppgradert veg (forutsatt samme masseuttak). Strekningen Valset - Ingdal (kommunegrensa) er på 32 km. Enkelte parti (for eksempel nord for eksisterende tunell) krever sannsynligvis tunnel-løsning dersom oppgradering skal gjennomføres, - som er svært kostnadskrevende. Strekningen gjennom Ingdalen er flaskehals nr 1 på riksvegen gjennom kommunen. En framtidsrettet løsning gjennom Ingdalen (fra Tangvika til kommunegrensa) er nærmest et must, - men vil sannsynligvis stikke av med store deler av kostnadsrammen. Det skal her anføres at i ViaNova-rapporten er oppgradering gjennom Ingdalen ikke tatt med. Heller ikke i pågående planlegging/prosjektering i regi av Statens vegvesen (ikke engang Ingdalssvingen/ bakken er planlagt utbedret). Kostnadene med selve bompengeinnkrevingen vil beløpe seg til over 2,5 mill. kr årlig (totalt 38 mill. kr i de 15 årene innkrevingen vil pågå). Det kreves bompasseringer hvert år bare for å dekke disse utgiftene. Årsdøgntrafikken på strekningen Ingdal-Valset er i ViaNovarapporten oppgitt til For hele prosjektet Fosenvegene - ei tim te by n (alle 3 bomstasjonspunkt) er årsdøgntrafikktallet Trafikken gjennom Agdenes utgjør dermed 22,8 % av all trafikk i prosjektet, mens tildelt kostnadsramme med 122 mill. kr utgjør bare 12,3 % av totalkostnadsrammen på mill. kr. RV715 fra Reppekleiv (i Roan kommune) gjennom Osen kommune og til Årgård (Namdalseid) skal utbedres for 168 mill. kr. Årsdøgntrafikken på denne strekningen er på 400 kjøretøy (herav 6 tunge og 394 lette kjøretøy). Det er svært positivt at innbyggerne i Osen kommune får utbedret vegen gjennom Steinsdalen slik at de på en mer behagelig måte kan kjøre til Namsos uten å måtte betale bomavgift. Skulle kommunestyret slutte seg til Fosenvegene AS - ei tim te by n sitt opplegg, er det i så fall viktig å forutsette at Agdenes kommune har godkjenningsrett/beslutningsmyndighet for de utbedringstiltak som skal gjennomføres for opprustingen av RV710 gjennom kommunen. Det vil etter alt å dømme bli lagt opp til at kommunen og vegvesenet skal samarbeide om prioriteringen, - kommunen bør allikevel ha siste ordet. I planlegging/prosjektering av et vegprosjekt er standardfastsettingen avhengig av trafikkmengde, - jo større trafikkmengden er, dess bedre veg. Opprusting av RV710 gjennom kommunen planlegges ut fra en veibredde på 6,5 m basert på en trafikktelling gjennomført i Det er i sannhet et tankekors at planleggingen av en framtidsrettet vegløsning er basert Side 7 av 25

8 Sak 38/08 på en trafikktelling for 3 år siden og at 6,5 m vegbredde - omtrent samme vegbredde som i dag - anses som fullgod framtidig standard/løsning for RV710. For å kunne akseptere/være fortrolig med bompengeinnkreving, må det etableres og gjennomføres et vegopprustingsprosjekt som innebærer en vesentlig standardheving. En utbedring for 122 mill. kr blir for marginalt (større ramme er påkrevd) til at det veier opp for ulempene med bompengeinnkreving og trafikkøkning. Det innstilles på at Agdenes kommune trekker seg fra vegprosjektet Fosenvegene - ei tim te by n, fordi opplegget er for puslete i forhold til ulempene, for at det ikke blir en vesentlig standardheving av vegen og fordi opprusting kun gjelder strekningen gjennom kommunen (burde vært til Gjølme). Disse forutsetninger burde vært lagt til grunn : a. Prosjekt for opprusting av RV710 utvides til å omfatte strekningen fra Gjølme til Valset, med bompengeinnkreving på Gjølme. Kostnadsramme: 400 mill. kr. b. Utbedring (vesentlig standardheving) av flaskehals nr 1, RV710 gjennom Ingdalen tas med i prosjektet. c. Gang- og sykkelveg Bonvik - Tøndel etableres før vegopprustingen starter. Side 8 av 25

9 Sak 39/08 NY 420 KV-LEDNING ROAN-TROLLHEIMEN - TRASE GJENNOM AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: T31 Arkivsaksnr.: 08/399 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/08 Kommunestyret Innstilling: Det vises til melding med forslag til utredningsprogram for ny 420 kv kraftlinje Roan- Trollheim. Agdenes kommune slutter seg til forslaget til utredningsprogram, men har følgende merknader/presiseringer: 1. Utredningsprogram, naturmiljø - verneinteresser Herdalselva/Åstelva er varig vernet mot kraftutbygging i verneplan IV. I følge kommuneplanens arealdel kan eventuell bygging eller fradeling innenfor en sone på 50 meter på begge sider vassdraget ikke skje før verneinteressene er kartlagt og at det på grunnlag av denne kartleggingen er utarbeidet en plan for differensiert forvaltning av vassdraget. Begge traséalternativer over Åst-/Herdalselva vil gå over vernet elvestreng. Kommunen forutsetter derfor at utbygger i forbindelse med kartlegging av naturmiljø også kartlegger verneinteresser i vassdraget. 2. Trasèvalg Agdenes kommune tilrår at linja legges etter underalternativ 1.3 og 1.4, da disse alternativene har minst negativ virkning overfor landskaps-/miljøinteressene. Alternativene går i prinsippet parallelt med eksisterende 66 kv-linje gjennom kommunen, dog med noe innbyrdes avstand. Ved tilrådning om trasé legger kommunen også vekt på at det ikke er aktuelt å etablere noen vindpark på Hestgrovheia i framtida. 3. Muffe-/reaktorstasjon Restene av torpedobatteriet på Hambårneset er i Landsverneplanen for Forsvaret beskrevet av forholdsvis stor militærhistorisk betydning og med store miljøkvaliteter, selv om det ikke er vernet etter kulturminneloven (verneklasse 2). Muffestasjonen bør vurderes løftet opp til fjellet ved Skreatjønna. Det er meget bratt terreng i dette området (både over og under vann). Hambårneset har et brutto areal på ca 10 dekar på sjøsiden av Rv 710 og en muffe-/reaktorstasjon vil beslaglegge en stor del av neset. 4. Avbøtende tiltak I et sårbart landskap bør fargesetting av master og ledninger vurderes gjennom hele kommunen. Vedlegg: Utdrag av kart med traséalternativene inntegnet med rødt. Statnetts melding, datert januar 2008 (ikke trykket - utlagt på Rådhuset, se også på under Prosjekter Roan Trollheim) Saksopplysninger: Side 9 av 25

10 Sak 39/08 Langs kysten av Midt-Norge er det planer om betydelige mengder vindkraft, totalt anslagsvis 5500 MW. Planlagte vindkraftverk kan i liten grad bygges ut uten nye kraftledninger. Den planlagte 420kV-ledningen gir plass til 1500MW ny energi på strekningen. Dersom det skal mates inn mer enn dette, kreves nettforsterkning andre steder i landet. Linja kan forventes ferdig i Samlet kostnad er ca. 1,7 milliarder kr og byggetid 3 år. Beslutning om bygging tas ikke før det er sikret en viss mengde vindkraftprosjekter langs linja. Det kan også bygges ut vindkraft uten linja, men det blir som radialer (ikke-gjennomgående linjer). I dag er det utbyggerne som skal bekoste slike radialer, mens det er Statnett som betaler for en gjennomgående linje. Statnett la i april 2006 ut til høring melding om ny kraftledning fra Roan til Trollheim. Meldingen skisserte flere trasévalg. Prioritert løsning gikk gjennom Agdenes kommune. Etter høring har Statnett nå sendt en ny melding, datert januar 2008, med bl.a. begrunnelse for tiltaket, planlagte tekniske tiltak, forholdet til planlagte vindkraftverk og nettilknytning, generelt om virkninger av 420 kv ledninger, virkninger for miljø, naturressurser og samfunn, forholdet til offentlige og private planer, og et forslag til utredningsprogram. Det vises til meldingen for detaljer. Statnett angir følgende viktige kriterier ved traséplanlegging - hensynet til bebyggelse - samle inngrep - unngå verneområder - hensyn til inngrepsfrie områder Trasealternativ 1.0 Sjøkabel over Trondheimsfjorden, til en muffe- og reaktorstasjon ved Hambåra. Totalt arealbehov for stasjonen inkl. sikringssone er ca. 3-4 dekar. Fra landtaket ved Skreabukta/Hambåra videreføres traséen som luftledning over Sørliheia til Stordalen. Herfra går hovedalternativ 1.0 over Svartvatnet og videre sør for Gråfjellet til Steinsdalen/Lensvikdalen. Fra Lensvikdalen via Fuggeltjønna krysser hovedalternativ 1.0 Åst-/Herdalselva mellom Selstaddalstjønna og Rognlitjønna før traséen går over Seljestad og Remmafjellet til transformatorstasjonen Snillfjord A (øst for Snilldal) Berørte interesser: Nedbørsområdet for kommunens drikkevannskilde Skreatjønna. Hytter ved Svartvatnet og opplevelsen av landskapsrommet i dette området Herdalselva/Åstelva som er varig vernet mot kraftutbygging i verneplan IV Remmafjellet er mye benyttet i forbindelse med jakt, fiske og skiutfart vinterstid Underalternativ 1.3 Fra Stordalen går traséalternativet på sørsiden av Lauvnesheia og parallelt med eksisterende 66 kv-linje langs Verrafjorden fram til Steinsdalen/Lensvikdalen. Berørte interesser: Fravikelse av parallellføring vil kunne gi en følelse av å være innrammet av ledninger i Verrafjorden. På denne side av Verrafjorden ligger en rekke planlagte og utbygde fritidseiendommer. Underalternativ 1.4 Underalternativet følger Espedalen og passerer Åstelva ved Seterlia og krysser på vestsiden av Remmafjellet fram til transformatorstasjonen Snillfjord B (øst for Krokstadøra sentrum). Berørte interesser: Side 10 av 25

11 Sak 39/08 Herdalselva/Åstelva som er varig vernet mot kraftutbygging i verneplan IV, men krysses av en eksisterende 66 kv-linje dette stedet. Landskapsmessig eksponert føring ned fjellsiden mot Berg og ved kryssing av Bergsdalen. Fra Steinsdalen/Lensvikdalen går begge trasèer i et sammenhengende område med bygge- og delingsforbud. Området er i kommuneplanens arealdel vist som LNF-sone I. Årsaken til den restriktive holdningen er bl.a. miljø- og rekreasjonsinteresser og inngrepsfri natur. Meldingen er lagt ut til offentlig ettersyn. Kommunens frist for å gi uttalelse er 27.juni -08. Vurdering: Ved utarbeidelse av gjeldende kommuneplans arealdel ( ) viste fylkesmannen i sin høringsuttalelse til rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, og uttalte at Agdenes kommune gjennom sin kommuneplan må forplikte seg til å følge opp intensjonene i retningslinjene. Det ble derfor tatt inn en bestemmelse om at det gjelder et bygge- og delingsforbud i en sone på minst 50 meter langs Herdals-/Åstelvvassdraget inntil det foreligger en plan for differensiert forvaltning av vassdraget. Vassdragsbegrepet omfatter i denne sammenheng ikke bare Herdals-/Åstelva, men hele nedbørsområdet. Rådmannen vurderer den 420 kv linja som et forholdsvis omfattende naturinngrep bl.a. på grunn av dimensjonene til anlegget. Sammenlignet med en 132 kv-mast som normalt er 10 m høy, med en m bred travers, er en 420 kv-mast hhv m høy og m bred. På grunn av høyden må mastene utføres med fagverk som øker synligheten til masta. Avstanden mellom mastene varierer mellom meter, normalt 3 master pr km. I et landskap som vårt kan det bli luftspenn vesentlig lengre enn 800 meter over fjorder og daler. Det bør være et mål under traséplanleggingen å - unngå plassering på topper, høydedrag og eksponering i landskapet - unngå nærføring til fast bosetting og næringsvirksomhet - unngå uberørte naturområder, frilufts- og rekreasjonsområder - gjerne legge ny linje langs eksisterende kraftlinjenett - holde linjeføringene så korte som mulige Agdenes kommune ønsker ingen utbygging av vindpark på Hestgrovheia, hovedsakelig på grunn av det massive visuelle inngrepet i dette eksponerte landskapet. Det er derfor ikke behov for at traséen legges over eller nært opp til bl.a. dette og andre høyereliggende, vindutsatte områder i kommunen. Der det planlegges vindparker, som for eksempel i Snillfjord kommune, ligger det i tiltakets karakter at vindmøllene vil bli liggende svært synlige. I den sammenheng må en også påregne at vindparken medfører eksponerte kraftledninger. Sannsynligvis vil en 420 kv-linje være mindre synlig enn en vindmølle, særlig der anleggene er samlokalisert. I forhold til underalternativ 1.4 og ulempene for Berg-området, bør de negative visuelle konsekvenser etter rådmannens syn kunne aksepteres her, til fordel for å skjerme viktige naturområder uten inngrep. Med hensyn til trasévalg vil derfor rådmannen etter en samlet vurdering tilrå at underalternativene 1.3 og 1.4 velges. Side 11 av 25

12 Sak 39/08 Som avbøtende tiltak tilrås fargesetting av master og linjer gjennom hele kommunen. Dette for å dempe inntrykket av landskapsinngrepet. Side 12 av 25

13 Sak 40/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LEKSAFESTIVALEN 2008 Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 08/395 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Med hjemmel i 1-6 i Alkoholloven av gis styret for Leksa Grendahus v/ansvarshavende Laila B. Åsmul alminnelig bevilling for skjenking av øl med inntil 4,75% i kaiskuret på Leksa og på selve Leksa kai. 2. Bevillingen gjelder for fra kl til samme dato kl Skjenkingen skal skje innenfor et nærmere avgrenset og kontrollert område med ordensvakter, og hvor kaiområdet spesielt skal sikres. Kontroll/sikring og omfang av denne fastsettes nærmere av lensmannen. Vedlegg: (ikke trykket) 1. Søknad fra Leksa Grendahus v/laila B. Åsmul, datert Uttalelse fra sosialtjenesten, datert Uttalelse fra politiet, datert Saksopplysninger: Leksa Grendahus v/laila B. Åsmul søker den om skjenkebevilling for øl i forbindelse med Leksafestivalen. Skjenkingen skal foregå i kaiskuret ved havna på Leksa og på Leksa kai den fra kl til kl samme dato. Åsmul oppgis å være ansvarshavende for arrangementet. Det stilles ikke krav om stedfortreder da det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse 1-7c. Leksa Grendahus har engasjert Agdenes Røde Kors hjelpekorps til vakthold ved skjenkestedet. Agdenes Røde Kors hjelpekorps har også ved tidligere arrangement i kommunen fungert som vakthold uten anmerkninger. Etter alkohollovens 1-6 gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for en enkelt bestemt anledning. Kommunestyret har ikke delegert sin bevillingsmyndighet etter denne lovbestemmelse slik at det er kommunestyret som må ta stilling til søknaden. Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Uttalelse fra begge instanser er mottatt uten anmerkninger. Vurdering: Side 13 av 25

14 Sak 40/08 Under henvisning til det som fremgår i saksopplysningene, og med den betingelsen som er angitt under innstillingens pkt. 3, tilrås at det gis skjenkebevilling som omsøkt. Side 14 av 25

15 Sak 41/08 SKJENKEBEVILLING UNDER KIBNEBFESTIVALEN 2008 Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/444 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Med hjemmel i 1-6 i Alkoholloven av , gis Ingdalen Velforening v/ansvarshavende Mona Størdal alminnelig bevilling for skjenking av øl med inntil 4,75 vol.% og vin i Lensvik samfunnshus. 2. Med hjemmel i 1-6 i Alkoholloven av gis Ingdalen Velforening v/ansvarshavende Mona Størdal alminnelig bevilling for skjenking av øl med inntil 4,75 vol.% og vin i Kibneb-festivallokale Grønn ved Lensvik kai. 3. Bevillingen for Lensvik Samfunnshus gjelder for torsdag fra kl kl Bevillingen for Kibneb-festivallokalet Grønn gjelder for og 05.07, begge kvelder fra kl til kl de påfølgende datoer. 4. Skjenkingen i Kibneb-festivallokalet Grønn skal skje innenfor et nærmere avgrenset og kontrollert område med ordensvakter, og hvor kaiområdet spesielt skal sikres. Kontroll/sikring og omfang av denne fastsettes nærmere av lensmannen. 5. Bevillingene betinges av at uttalelsene fra sosialtjenesten og lensmannen er uten anmerkninger. Vedlegg: (ikke trykket) Søknad av fra Ingdalen Velforening v/mona Størdal. Saksopplysninger: Ingdalen Velforening v/mona Størdal søker om skjenkebevilling for øl og vin på Lensvik Samfunnshus den i tidsrommet i forbindelse med konsert. Det søkes også om skjenkebevilling på Kibneb-festivallokale Grønn ved Lensvik kai og i tidsrommet påfølgende dato begge dager. Anledningen for skjenkingen er Kibnebfestilvalen sommeren Etter Alkohollovens 1-6 kan bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for en nærmere bestemt enkelt anledning gis. Kibnebfestivalen tolkes etter loven som en bestemt enkelt anledning da den knytter seg til en bestemt begivenhet, og at det framgår klart av bevillingen Side 15 av 25

16 Sak 41/08 når den begynner og når den opphører. Kommunestyret har ikke delegert sin myndighet etter denne lovbestemmelse, og det er således kommunestyret som må ta stilling til søknaden. Ansvarlig person for skjenkingen er oppgitt å være Mona Størdal f Stedfortreder den oppgis å være Ann Mari Talsnes og den Martin Kvakland, begge med adresse Ingdalen, 7316 Lensvik. Det stilles ikke krav om stedfortreder for skjenkingen på Lensvik Samfunnshus da det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse jfr. lovens 1-7c. Ingdalen Vel har engasjert Agdenes Røde Kors hjelpekorps til vakthold ved skjenkestedet på Lensvik Kai. Agdenes Røde Kors hjelpekorps har også ved tidligere arrangement i kommunen fungert som vakthold uten anmerkninger. Iflg. Alkohollovens 1.7 andre ledd gis kommunen dels adgang og dels plikt til å innhente uttalelser fra ulike instanser i bevillingssaker. Det er i brev av til sosialtjenesten og lensmannen anmodet om uttalelser. Uttalelsene er pr ikke mottatt. Vurdering: Det er lagt til grunn at omsøkte skjenkebevilling er en videreføring av tidligere praksis. Under henvisning til saksopplysninger, og med de betingelsene som er angitt under innstillingens pkt. 4 og 5 tilrås at skjenkebevilling blir gitt som omsøkt. Side 16 av 25

17 Sak 42/08 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandler: Lars Sveinung Settemsdal Arkiv: 216 &58 Arkivsaksnr.: 08/472 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/08 Kontrollutvalget /08 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Vedlegg: 1. Plan for forvaltningsrevisjon 2008 Agdenes kommune 2. Overordnet analyse Agdenes kommune, utarbeidet april 2008 (følger ikke saken til kommunestyret). Saksopplysninger: Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden. Praksis i Agdenes er at man rullerer plan for forvaltningsrevisjon årlig. Dette for at planen skal være et så aktuelt dokument som mulig. Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en svært sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget har i 2007 behandlet 1 forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser følges regelverket? Prosjektet ble bestilt i juni 2007, og behandlet i kommunestyret i februar De totale ressurser som Agdenes kommune har til disposisjon for forvaltningsrevisjon er ca 150 timer pr år. Dette tilsier at det er rom for kun ett prosjekt pr år. Det er derfor viktig å finne frem til noen få viktige fokusområder dersom den endelige planen inneholder flere prosjekt. Arbeidet frem mot forslag til plan for forvaltningsrevisjon i 2007 Kontrollutvalget har løpende diskutert områder i kommunen som det er ønskelig å gå inn på i revisjonsåret 2008 og senere. Sekretariatet har på bakgrunn av dette, samtaler med revisjonen, administrasjonen og ordfører, foreslått noen prosjekt for kontrollutvalget. Side 17 av 25

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer