MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE"

Transkript

1 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 37/08 08/485 REFERATSAKER SAKSLISTE 38/08 05/204 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE 39/08 08/399 NY 420 KV-LEDNING ROAN-TROLLHEIMEN TRASE GJENNOM AGDENES KOMMUNE 40/08 08/395 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LEKSAFESTIVALEN /08 08/444 SKJENKEBEVILLING UNDER KIBNEBFESTIVALEN /08 08/472 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 43/08 08/462 AGDENES MENIGHETSRÅD - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING - ALTASKIFTER TAK AGDENES KIRKE 44/08 08/415 KOMMUNALE MIDLER I FORBINDELSE MED 1000-ÅRSSTEDET 45/08 08/454 NYLEILIGHETENE I BOFORM 1 - HUSLEIE

2 46/08 08/482 BUDSJETTOPPFØLGING ORIENTERING EVENTUELT Lensvik, Oddvar Indergård ordfører

3 Sak 37/08 REFERATSAKER Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 08/485 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/08 Kommunestyret Innstilling: Side 3 av 25

4 Sak 38/08 PROSJEKTET "FOSENVEGENE - EI TIM` TE` BY`N" - AVKLARING OM FORTSATT DELTAKELSE Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 05/204 Saksnr.: Utvalg Møtedato 38/08 Kommunestyret Innstilling: Agdenes kommune trekker seg fra vegprosjektet Fosenvegene - ei tim te by n. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Aksjeselskapet Fosenvegene AS ei tim te by n har en aksjekapital på 1,36 mill. kr, og er eid av kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Leksvik, Mosvik, Agdenes samt Mosvik og Leksvik fagforbund og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner. Selskapets visjon er: Vi skal bygge veger med framtidsrettet standard som gir positiv konkurransesituasjon og utviklingsmuligheter for næringslivet på Fosen. Agdenes kommunestyre gjorde i sak 14/05 den slikt vedtak: 1. Agdenes kommunestyre gir sin tilslutning til Fosen Regionråds prosjekt Fosenvegene ei tim te by n. 2. Forutsatt at Agdenes kommune blir godkjent som deltaker i utbyggingsselskapet, vedtas følgende: a) Agdenes kommune går inn som stifter og deltaker i utbyggingsselskap for prosjektet, og det gis tilsagn om å tegne en selskapskapital på kr ,-. Aksjetegningen finansieres ved reserverte tilleggsbevilgninger. b) Ordføreren representerer Agdenes kommune i prosjektet, og evt. i utbyggingsselskapets styrende organer. Følgende ble lagt til gunn for kommunestyrets tilslutning til prosjektet: I prosjektet inngår også utbedring av RV710 gjennom Agdenes kommune, finansiert bla.a. ved bompenger på fergestrekningen Brekstad-Valset. Prosjektet skal være fullført innen Styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n gjorde i sak 27/07 den slikt vedtak: 1. Fosenvegene AS - ei tim te by n anbefaler at prosjektet gjennomføres etter de vedtatte prioriteringene og vegprosjektene som er skissert i utredningen (18 prosjekter). 2. Styret anbefaler at det legges til grunn en totalkostnad på mill. kr. 3. Prosjektet finansieres med en kostnadsramme på mill. kr, bompengeandel på 75 % og innkreving 2 punkt på land og v/fjordkryssing i indre Trondheimsfjord (jfr. modell 3H i Statens vegvesens Bompengeutredning av november 2007 ). Prosjektet omfatter ca 280 km veg som skal oppgraderes/bygges nytt - til sammen 18 delprosjekt, som er fordelt på 3 pakker. Utbedring av RV710 gjennom Agdenes er med i pakke Side 4 av 25

5 Sak 38/08 1. Opprusting (stedvis utretting av horisontal- og vertikalkurvatur) av strekningen Valset - Ingdal er kalkulert til 122 mill. kr. I dette er også forutsatt utbygging av gang- og sykkelveg på tilsammen 3,1 km, fra eksisterende gang- og sykkelveg i sentrum nordover til Bonvika og sørover mot Tøndel. På oppdrag fra styret i vegselskapet har Statens vegvesen utredet følgende bompengealternativ (alle forutsatt en kostnadsramme på 1,5 mrd kr): 3E Bompengeandel 50 % - 3 innkrevingspunkt (2 ferger og 1 på land) - takst kr 35,-. 3F Bompengeandel 50 % - 3 innkrevingspunkt (1 ferger og 2 på land) - takst kr 30,-. 3G Bompengeandel 75 % - 3 innkrevingspunkt (2 ferger og 1 på land) - takst kr 45,-. 3H Bompengeandel 75 % - 3 innkrevingspunkt (3 på land) - takst kr 40,-. Styret for vegselskapet har vedtatt alternativ 3H, d.v.s. bompengeandel på 75 % av totalkostnadene, og med 3 innkrevingspunkt på land, - ved Rørvik terminal, Kringsvatn og for Ingdal-Valset ved kommunegrense Agdenes/Orkdal. Det er bl.a. lagt til grunn følgende forutsetninger for bompengeinnkrevingen: Takst tunge kjøretøy = 3* takst lette kjøretøy. Innkrevingen vil skje ved såkalte antenner (automatisk innkreving). Hvert antennepunkt koster 8 mill. kr å etablere, samt 2 mill. kr årlig i driftskostnad. Hvert antennepunkt skal stå i 15 år. 50 % statlig andel av investeringene. 2-veis innkreving. ViaNova Plan og Trafikk AS har utarbeidet rapporten Fosenvegene ei tim te by n Prosjektoversikt med kostnadsoverslag. ViaNova har foretatt en grov vurdering av delprosjektene. For strekningen Ingdal Valset konkluderes det med følgende i rapporten: Dagens situasjon: Smal svingete veg, mye gjennom tettbygd strøk og ellers i vanskelig, bratt terreng. 60 km/t er satt som fartsgrense av sikkerhetsmessige årsaker. Meget dårlig horisontal- og vertikalkurvatur. Eksisterende tunnel har høydebegrensing 4,1 m. Behov: Breddeutvidelser og utbedring av horisontal- og vertikalkurvatur. G/S på deler av strekningen. Etablering av tilstrekkelig bredde og høyde i eksisterende tunnel. Tiltak: Utretting av horisontal- og vertikalkurvatur. Etablering av G/S nord og syd for sentrum (til sammen 3,15 km). Annet: Vurdert i forhold til Vdim 70 km/t og 6,5 m vegbredde. Anslag: 94 mill. kr. Høyt anslag omfatter strossing av eksisterende tunnel. ÅDT: kjøretøy herav 138 tunge og lette (trafikkmåling i 2005). Vurdering: Agdenes kommune ga sin tilslutning til samferdselsprosjektet - med opprusting av RV710 gjennom Agdenes - i utgangspunktet under forutsetning om bompengeinnkreving på ferga mellom Valset og Brekstad. Forutsetningene er nå fullstendig forandret etter at styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n har vedtatt å legge til grunn bygging av bomstasjon med innkreving av bompenger på kommunegrensa mellom Agdenes og Orkdal (jfr. styret for vegselskapet sitt vedtak i sak 27/07 den om prosjektgjennomføring og bompengemodell). Statens vegvesen har startet prosessen med detaljplanlegging og prosjektering med grunnlag i nevnte styrevedtak. Med dette som bakteppe må Agdenes kommunestyre avklare sin videre deltakelse i prosjektet, hvor følgende alternativ synes mest aktuelle: Side 5 av 25

6 Sak 38/08 1. Agdenes kommune slutter seg til styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n sitt vedtak i sak 27/07, med bompengeinnkreving på kommunegrensa Agdenes/Orkdal. 2. Agdenes kommune slutter seg til styret for Fosenvegene AS - ei tim te by n sitt vedtak i sak 27/07, med annen modell (må spesifiseres) for bompengeinnkreving i Agdenes. 3. Agdenes kommune trekker seg fra vegprosjektet Fosenvegene - ei tim te by n. Hvorvidt et opplegg basert på alternativ 2 i det hele tatt er realistisk vites ikke. Daglig leder i Fosenvegene AS - ei tim te by n, Knut Sundet, har ganske så klart gitt uttrykk for at annen bompengeinnkreving enn det styret har lagt til grunn ikke er aktuelt, og at kommunen enten må være med (på alt. 1), eller trekke seg ut. Fordelene/det positive med prosjektet kan opplistes slik: Bedre vegstandard gjennom stedvis utbedring - til beste for alle trafikanter. Isolert sett bedret trafikksikkerhet, - i alle fall for biltrafikantene. Utbygging av gang- og sykkelveg på totalt ca 3,1 km (nord og syd for sentrum). Masseoverskudd (utsprengt steinmasse), som kan brukes til utfylling. Kan muligens brukes som brekkstang for å få utbedret RV710 Ingdal-Gjølme. Det er gitt inntrykk av at opprustingen av RV710 gjennom kommunen omfatter utvidelse av vegbredden til 7,5 m for hele strekningen. Slik breddeutvidelse er helt urealistisk innenfor angitte kostnadsramme. De tiltak som er lagt til grunn i ViaNova-rapporten er utretting av horisontal- og vertikalkurvatur (d.v.s. utbedring av prioriterte svinger og bakketopper/dolper), etablering av gang- og sykkelveg på 3,1 km og såkalt strossing av eksisterende tunnel. Gitt at samme standard legges til grunn som ved utbedringen av Sørlot-svingene, vil kostnadsanslaget måtte økes med %. Ulempene/det negative med prosjektet kan opplistes slik: Bompengeinnkreving (rent generelt). Negativt i forhold til mulighetene for økt bosetting og etablering generelt. Økte utgifter for pendlerne. Det er ca 260 bilister som daglig pendler ut av/inn i kommunen i arbeidssammenheng (520 bompasseringer pr dag). Kan medføre svekket bolyst spesielt for pendlere (kan i verste fall føre til utflytting). Gjennomgangstrafikken (tungtrafikk vil utgjøre en betydelig andel) til Fosen vil øke. Økt trafikk - negative miljøkonsekvenser. Trafikksikkerhetssituasjonen ulykker øker normalt i takt med økt trafikk/økt hastighet. Økte kostnader for næringslivet/transportsektoren. Bomstasjon på kommunegrensa (kun opprusting gjennom Agdenes) hele strekningen Valset - Gjølme burde vært med. Drifts- og kapitalutgiftene for selve bompengeinnkrevinga på kommunegrensa vil i 15- årsperioden beløpe seg til 38 millioner kr (som belastes bilistene). Fosenvegene AS - ei tim te by n har i sin visjon at opprustingen av vegnettet skal være basert på en framtidsrettet standard. Det er imidlertid grunn til å frykte at det ikke er samsvar mellom visjon og virkelighet i planlagte opprusting av RV710 gjennom Agdenes. Det store og avgjørende spørsmålet er ganske enkelt: Hva får vi for 122 millioner kroner? Svaret er sannsynligvis at det vil være avhengig av hvilken standard som velges, og hvilke prioriteringer som vil bli gjort i forhold til hvilke tiltak som skal gjennomføres. Imidlertid kan det med sikkerhet slås fast at en vesentlig standardheving for hele strekningen Valset - Ingdal (kommunegrensa) ikke er gjennomførbart innenfor angitte kostnadsramme. Side 6 av 25

7 Sak 38/08 Opprusting av RV710 gjennom Agdenes (helst hele strekningen Valset-Gjølme) er selvsagt ønskelig. De statlige føringer for vegopprusting/nyanlegg er imidlertid slik at bompengeinnkreving forutsettes, og at bompengeandelen må være på minst 75 % for at et prosjekt i det hele tatt skal komme i betraktning. Er det gjennom prosjektet Fosenvegene - ei tim te by n vi har sjansen? Kjøres løpet nå? Skulle kommunestyret finne å si nei til angjeldende prosjekt, må det som hittil kjempes om utbedring av trafikkmessige flaskehalser/trafikksikkerhetstiltak gjennom de ordinære statlige bevilgninger på riksvegbudsjettene (sjansene for uttelling er meget små, - med bakgrunn i historikk hevder daglig leder Knut Sundet at det ikke vil skje noe i Agdenes de kommende 60 år). Som allerede nevnt forutsettes i Fosenvegene AS - ei tim te by n sitt prosjekt opprusting av RV710 gjennom Agdenes med 122 mill. kr. Tar for gitt at gang- og sykkelveg nord og syd for sentrum (på til sammen 3,1 km) etableres/prioriteres. Antar at om lag 100 mill. kr gjenstår til opprusting av selve vegen. I Sørlotsvingene ble 8 mill. kr brukt for å utbedre 0,7 km veg. For 100 mill. kr kan m.a.o. 12 prosjekt tilsvarende Sørlot gjennomføres, som vil gi 8,4 km oppgradert veg (forutsatt samme masseuttak). Strekningen Valset - Ingdal (kommunegrensa) er på 32 km. Enkelte parti (for eksempel nord for eksisterende tunell) krever sannsynligvis tunnel-løsning dersom oppgradering skal gjennomføres, - som er svært kostnadskrevende. Strekningen gjennom Ingdalen er flaskehals nr 1 på riksvegen gjennom kommunen. En framtidsrettet løsning gjennom Ingdalen (fra Tangvika til kommunegrensa) er nærmest et must, - men vil sannsynligvis stikke av med store deler av kostnadsrammen. Det skal her anføres at i ViaNova-rapporten er oppgradering gjennom Ingdalen ikke tatt med. Heller ikke i pågående planlegging/prosjektering i regi av Statens vegvesen (ikke engang Ingdalssvingen/ bakken er planlagt utbedret). Kostnadene med selve bompengeinnkrevingen vil beløpe seg til over 2,5 mill. kr årlig (totalt 38 mill. kr i de 15 årene innkrevingen vil pågå). Det kreves bompasseringer hvert år bare for å dekke disse utgiftene. Årsdøgntrafikken på strekningen Ingdal-Valset er i ViaNovarapporten oppgitt til For hele prosjektet Fosenvegene - ei tim te by n (alle 3 bomstasjonspunkt) er årsdøgntrafikktallet Trafikken gjennom Agdenes utgjør dermed 22,8 % av all trafikk i prosjektet, mens tildelt kostnadsramme med 122 mill. kr utgjør bare 12,3 % av totalkostnadsrammen på mill. kr. RV715 fra Reppekleiv (i Roan kommune) gjennom Osen kommune og til Årgård (Namdalseid) skal utbedres for 168 mill. kr. Årsdøgntrafikken på denne strekningen er på 400 kjøretøy (herav 6 tunge og 394 lette kjøretøy). Det er svært positivt at innbyggerne i Osen kommune får utbedret vegen gjennom Steinsdalen slik at de på en mer behagelig måte kan kjøre til Namsos uten å måtte betale bomavgift. Skulle kommunestyret slutte seg til Fosenvegene AS - ei tim te by n sitt opplegg, er det i så fall viktig å forutsette at Agdenes kommune har godkjenningsrett/beslutningsmyndighet for de utbedringstiltak som skal gjennomføres for opprustingen av RV710 gjennom kommunen. Det vil etter alt å dømme bli lagt opp til at kommunen og vegvesenet skal samarbeide om prioriteringen, - kommunen bør allikevel ha siste ordet. I planlegging/prosjektering av et vegprosjekt er standardfastsettingen avhengig av trafikkmengde, - jo større trafikkmengden er, dess bedre veg. Opprusting av RV710 gjennom kommunen planlegges ut fra en veibredde på 6,5 m basert på en trafikktelling gjennomført i Det er i sannhet et tankekors at planleggingen av en framtidsrettet vegløsning er basert Side 7 av 25

8 Sak 38/08 på en trafikktelling for 3 år siden og at 6,5 m vegbredde - omtrent samme vegbredde som i dag - anses som fullgod framtidig standard/løsning for RV710. For å kunne akseptere/være fortrolig med bompengeinnkreving, må det etableres og gjennomføres et vegopprustingsprosjekt som innebærer en vesentlig standardheving. En utbedring for 122 mill. kr blir for marginalt (større ramme er påkrevd) til at det veier opp for ulempene med bompengeinnkreving og trafikkøkning. Det innstilles på at Agdenes kommune trekker seg fra vegprosjektet Fosenvegene - ei tim te by n, fordi opplegget er for puslete i forhold til ulempene, for at det ikke blir en vesentlig standardheving av vegen og fordi opprusting kun gjelder strekningen gjennom kommunen (burde vært til Gjølme). Disse forutsetninger burde vært lagt til grunn : a. Prosjekt for opprusting av RV710 utvides til å omfatte strekningen fra Gjølme til Valset, med bompengeinnkreving på Gjølme. Kostnadsramme: 400 mill. kr. b. Utbedring (vesentlig standardheving) av flaskehals nr 1, RV710 gjennom Ingdalen tas med i prosjektet. c. Gang- og sykkelveg Bonvik - Tøndel etableres før vegopprustingen starter. Side 8 av 25

9 Sak 39/08 NY 420 KV-LEDNING ROAN-TROLLHEIMEN - TRASE GJENNOM AGDENES KOMMUNE Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: T31 Arkivsaksnr.: 08/399 Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/08 Kommunestyret Innstilling: Det vises til melding med forslag til utredningsprogram for ny 420 kv kraftlinje Roan- Trollheim. Agdenes kommune slutter seg til forslaget til utredningsprogram, men har følgende merknader/presiseringer: 1. Utredningsprogram, naturmiljø - verneinteresser Herdalselva/Åstelva er varig vernet mot kraftutbygging i verneplan IV. I følge kommuneplanens arealdel kan eventuell bygging eller fradeling innenfor en sone på 50 meter på begge sider vassdraget ikke skje før verneinteressene er kartlagt og at det på grunnlag av denne kartleggingen er utarbeidet en plan for differensiert forvaltning av vassdraget. Begge traséalternativer over Åst-/Herdalselva vil gå over vernet elvestreng. Kommunen forutsetter derfor at utbygger i forbindelse med kartlegging av naturmiljø også kartlegger verneinteresser i vassdraget. 2. Trasèvalg Agdenes kommune tilrår at linja legges etter underalternativ 1.3 og 1.4, da disse alternativene har minst negativ virkning overfor landskaps-/miljøinteressene. Alternativene går i prinsippet parallelt med eksisterende 66 kv-linje gjennom kommunen, dog med noe innbyrdes avstand. Ved tilrådning om trasé legger kommunen også vekt på at det ikke er aktuelt å etablere noen vindpark på Hestgrovheia i framtida. 3. Muffe-/reaktorstasjon Restene av torpedobatteriet på Hambårneset er i Landsverneplanen for Forsvaret beskrevet av forholdsvis stor militærhistorisk betydning og med store miljøkvaliteter, selv om det ikke er vernet etter kulturminneloven (verneklasse 2). Muffestasjonen bør vurderes løftet opp til fjellet ved Skreatjønna. Det er meget bratt terreng i dette området (både over og under vann). Hambårneset har et brutto areal på ca 10 dekar på sjøsiden av Rv 710 og en muffe-/reaktorstasjon vil beslaglegge en stor del av neset. 4. Avbøtende tiltak I et sårbart landskap bør fargesetting av master og ledninger vurderes gjennom hele kommunen. Vedlegg: Utdrag av kart med traséalternativene inntegnet med rødt. Statnetts melding, datert januar 2008 (ikke trykket - utlagt på Rådhuset, se også på under Prosjekter Roan Trollheim) Saksopplysninger: Side 9 av 25

10 Sak 39/08 Langs kysten av Midt-Norge er det planer om betydelige mengder vindkraft, totalt anslagsvis 5500 MW. Planlagte vindkraftverk kan i liten grad bygges ut uten nye kraftledninger. Den planlagte 420kV-ledningen gir plass til 1500MW ny energi på strekningen. Dersom det skal mates inn mer enn dette, kreves nettforsterkning andre steder i landet. Linja kan forventes ferdig i Samlet kostnad er ca. 1,7 milliarder kr og byggetid 3 år. Beslutning om bygging tas ikke før det er sikret en viss mengde vindkraftprosjekter langs linja. Det kan også bygges ut vindkraft uten linja, men det blir som radialer (ikke-gjennomgående linjer). I dag er det utbyggerne som skal bekoste slike radialer, mens det er Statnett som betaler for en gjennomgående linje. Statnett la i april 2006 ut til høring melding om ny kraftledning fra Roan til Trollheim. Meldingen skisserte flere trasévalg. Prioritert løsning gikk gjennom Agdenes kommune. Etter høring har Statnett nå sendt en ny melding, datert januar 2008, med bl.a. begrunnelse for tiltaket, planlagte tekniske tiltak, forholdet til planlagte vindkraftverk og nettilknytning, generelt om virkninger av 420 kv ledninger, virkninger for miljø, naturressurser og samfunn, forholdet til offentlige og private planer, og et forslag til utredningsprogram. Det vises til meldingen for detaljer. Statnett angir følgende viktige kriterier ved traséplanlegging - hensynet til bebyggelse - samle inngrep - unngå verneområder - hensyn til inngrepsfrie områder Trasealternativ 1.0 Sjøkabel over Trondheimsfjorden, til en muffe- og reaktorstasjon ved Hambåra. Totalt arealbehov for stasjonen inkl. sikringssone er ca. 3-4 dekar. Fra landtaket ved Skreabukta/Hambåra videreføres traséen som luftledning over Sørliheia til Stordalen. Herfra går hovedalternativ 1.0 over Svartvatnet og videre sør for Gråfjellet til Steinsdalen/Lensvikdalen. Fra Lensvikdalen via Fuggeltjønna krysser hovedalternativ 1.0 Åst-/Herdalselva mellom Selstaddalstjønna og Rognlitjønna før traséen går over Seljestad og Remmafjellet til transformatorstasjonen Snillfjord A (øst for Snilldal) Berørte interesser: Nedbørsområdet for kommunens drikkevannskilde Skreatjønna. Hytter ved Svartvatnet og opplevelsen av landskapsrommet i dette området Herdalselva/Åstelva som er varig vernet mot kraftutbygging i verneplan IV Remmafjellet er mye benyttet i forbindelse med jakt, fiske og skiutfart vinterstid Underalternativ 1.3 Fra Stordalen går traséalternativet på sørsiden av Lauvnesheia og parallelt med eksisterende 66 kv-linje langs Verrafjorden fram til Steinsdalen/Lensvikdalen. Berørte interesser: Fravikelse av parallellføring vil kunne gi en følelse av å være innrammet av ledninger i Verrafjorden. På denne side av Verrafjorden ligger en rekke planlagte og utbygde fritidseiendommer. Underalternativ 1.4 Underalternativet følger Espedalen og passerer Åstelva ved Seterlia og krysser på vestsiden av Remmafjellet fram til transformatorstasjonen Snillfjord B (øst for Krokstadøra sentrum). Berørte interesser: Side 10 av 25

11 Sak 39/08 Herdalselva/Åstelva som er varig vernet mot kraftutbygging i verneplan IV, men krysses av en eksisterende 66 kv-linje dette stedet. Landskapsmessig eksponert føring ned fjellsiden mot Berg og ved kryssing av Bergsdalen. Fra Steinsdalen/Lensvikdalen går begge trasèer i et sammenhengende område med bygge- og delingsforbud. Området er i kommuneplanens arealdel vist som LNF-sone I. Årsaken til den restriktive holdningen er bl.a. miljø- og rekreasjonsinteresser og inngrepsfri natur. Meldingen er lagt ut til offentlig ettersyn. Kommunens frist for å gi uttalelse er 27.juni -08. Vurdering: Ved utarbeidelse av gjeldende kommuneplans arealdel ( ) viste fylkesmannen i sin høringsuttalelse til rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, og uttalte at Agdenes kommune gjennom sin kommuneplan må forplikte seg til å følge opp intensjonene i retningslinjene. Det ble derfor tatt inn en bestemmelse om at det gjelder et bygge- og delingsforbud i en sone på minst 50 meter langs Herdals-/Åstelvvassdraget inntil det foreligger en plan for differensiert forvaltning av vassdraget. Vassdragsbegrepet omfatter i denne sammenheng ikke bare Herdals-/Åstelva, men hele nedbørsområdet. Rådmannen vurderer den 420 kv linja som et forholdsvis omfattende naturinngrep bl.a. på grunn av dimensjonene til anlegget. Sammenlignet med en 132 kv-mast som normalt er 10 m høy, med en m bred travers, er en 420 kv-mast hhv m høy og m bred. På grunn av høyden må mastene utføres med fagverk som øker synligheten til masta. Avstanden mellom mastene varierer mellom meter, normalt 3 master pr km. I et landskap som vårt kan det bli luftspenn vesentlig lengre enn 800 meter over fjorder og daler. Det bør være et mål under traséplanleggingen å - unngå plassering på topper, høydedrag og eksponering i landskapet - unngå nærføring til fast bosetting og næringsvirksomhet - unngå uberørte naturområder, frilufts- og rekreasjonsområder - gjerne legge ny linje langs eksisterende kraftlinjenett - holde linjeføringene så korte som mulige Agdenes kommune ønsker ingen utbygging av vindpark på Hestgrovheia, hovedsakelig på grunn av det massive visuelle inngrepet i dette eksponerte landskapet. Det er derfor ikke behov for at traséen legges over eller nært opp til bl.a. dette og andre høyereliggende, vindutsatte områder i kommunen. Der det planlegges vindparker, som for eksempel i Snillfjord kommune, ligger det i tiltakets karakter at vindmøllene vil bli liggende svært synlige. I den sammenheng må en også påregne at vindparken medfører eksponerte kraftledninger. Sannsynligvis vil en 420 kv-linje være mindre synlig enn en vindmølle, særlig der anleggene er samlokalisert. I forhold til underalternativ 1.4 og ulempene for Berg-området, bør de negative visuelle konsekvenser etter rådmannens syn kunne aksepteres her, til fordel for å skjerme viktige naturområder uten inngrep. Med hensyn til trasévalg vil derfor rådmannen etter en samlet vurdering tilrå at underalternativene 1.3 og 1.4 velges. Side 11 av 25

12 Sak 39/08 Som avbøtende tiltak tilrås fargesetting av master og linjer gjennom hele kommunen. Dette for å dempe inntrykket av landskapsinngrepet. Side 12 av 25

13 Sak 40/08 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - LEKSAFESTIVALEN 2008 Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 08/395 Saksnr.: Utvalg Møtedato 40/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Med hjemmel i 1-6 i Alkoholloven av gis styret for Leksa Grendahus v/ansvarshavende Laila B. Åsmul alminnelig bevilling for skjenking av øl med inntil 4,75% i kaiskuret på Leksa og på selve Leksa kai. 2. Bevillingen gjelder for fra kl til samme dato kl Skjenkingen skal skje innenfor et nærmere avgrenset og kontrollert område med ordensvakter, og hvor kaiområdet spesielt skal sikres. Kontroll/sikring og omfang av denne fastsettes nærmere av lensmannen. Vedlegg: (ikke trykket) 1. Søknad fra Leksa Grendahus v/laila B. Åsmul, datert Uttalelse fra sosialtjenesten, datert Uttalelse fra politiet, datert Saksopplysninger: Leksa Grendahus v/laila B. Åsmul søker den om skjenkebevilling for øl i forbindelse med Leksafestivalen. Skjenkingen skal foregå i kaiskuret ved havna på Leksa og på Leksa kai den fra kl til kl samme dato. Åsmul oppgis å være ansvarshavende for arrangementet. Det stilles ikke krav om stedfortreder da det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse 1-7c. Leksa Grendahus har engasjert Agdenes Røde Kors hjelpekorps til vakthold ved skjenkestedet. Agdenes Røde Kors hjelpekorps har også ved tidligere arrangement i kommunen fungert som vakthold uten anmerkninger. Etter alkohollovens 1-6 gis bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for en enkelt bestemt anledning. Kommunestyret har ikke delegert sin bevillingsmyndighet etter denne lovbestemmelse slik at det er kommunestyret som må ta stilling til søknaden. Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Uttalelse fra begge instanser er mottatt uten anmerkninger. Vurdering: Side 13 av 25

14 Sak 40/08 Under henvisning til det som fremgår i saksopplysningene, og med den betingelsen som er angitt under innstillingens pkt. 3, tilrås at det gis skjenkebevilling som omsøkt. Side 14 av 25

15 Sak 41/08 SKJENKEBEVILLING UNDER KIBNEBFESTIVALEN 2008 Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 08/444 Saksnr.: Utvalg Møtedato 41/08 Kommunestyret Innstilling: 1. Med hjemmel i 1-6 i Alkoholloven av , gis Ingdalen Velforening v/ansvarshavende Mona Størdal alminnelig bevilling for skjenking av øl med inntil 4,75 vol.% og vin i Lensvik samfunnshus. 2. Med hjemmel i 1-6 i Alkoholloven av gis Ingdalen Velforening v/ansvarshavende Mona Størdal alminnelig bevilling for skjenking av øl med inntil 4,75 vol.% og vin i Kibneb-festivallokale Grønn ved Lensvik kai. 3. Bevillingen for Lensvik Samfunnshus gjelder for torsdag fra kl kl Bevillingen for Kibneb-festivallokalet Grønn gjelder for og 05.07, begge kvelder fra kl til kl de påfølgende datoer. 4. Skjenkingen i Kibneb-festivallokalet Grønn skal skje innenfor et nærmere avgrenset og kontrollert område med ordensvakter, og hvor kaiområdet spesielt skal sikres. Kontroll/sikring og omfang av denne fastsettes nærmere av lensmannen. 5. Bevillingene betinges av at uttalelsene fra sosialtjenesten og lensmannen er uten anmerkninger. Vedlegg: (ikke trykket) Søknad av fra Ingdalen Velforening v/mona Størdal. Saksopplysninger: Ingdalen Velforening v/mona Størdal søker om skjenkebevilling for øl og vin på Lensvik Samfunnshus den i tidsrommet i forbindelse med konsert. Det søkes også om skjenkebevilling på Kibneb-festivallokale Grønn ved Lensvik kai og i tidsrommet påfølgende dato begge dager. Anledningen for skjenkingen er Kibnebfestilvalen sommeren Etter Alkohollovens 1-6 kan bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk for en nærmere bestemt enkelt anledning gis. Kibnebfestivalen tolkes etter loven som en bestemt enkelt anledning da den knytter seg til en bestemt begivenhet, og at det framgår klart av bevillingen Side 15 av 25

16 Sak 41/08 når den begynner og når den opphører. Kommunestyret har ikke delegert sin myndighet etter denne lovbestemmelse, og det er således kommunestyret som må ta stilling til søknaden. Ansvarlig person for skjenkingen er oppgitt å være Mona Størdal f Stedfortreder den oppgis å være Ann Mari Talsnes og den Martin Kvakland, begge med adresse Ingdalen, 7316 Lensvik. Det stilles ikke krav om stedfortreder for skjenkingen på Lensvik Samfunnshus da det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til skjenkestedets størrelse jfr. lovens 1-7c. Ingdalen Vel har engasjert Agdenes Røde Kors hjelpekorps til vakthold ved skjenkestedet på Lensvik Kai. Agdenes Røde Kors hjelpekorps har også ved tidligere arrangement i kommunen fungert som vakthold uten anmerkninger. Iflg. Alkohollovens 1.7 andre ledd gis kommunen dels adgang og dels plikt til å innhente uttalelser fra ulike instanser i bevillingssaker. Det er i brev av til sosialtjenesten og lensmannen anmodet om uttalelser. Uttalelsene er pr ikke mottatt. Vurdering: Det er lagt til grunn at omsøkte skjenkebevilling er en videreføring av tidligere praksis. Under henvisning til saksopplysninger, og med de betingelsene som er angitt under innstillingens pkt. 4 og 5 tilrås at skjenkebevilling blir gitt som omsøkt. Side 16 av 25

17 Sak 42/08 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandler: Lars Sveinung Settemsdal Arkiv: 216 &58 Arkivsaksnr.: 08/472 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/08 Kontrollutvalget /08 Kommunestyret Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Vedlegg: 1. Plan for forvaltningsrevisjon 2008 Agdenes kommune 2. Overordnet analyse Agdenes kommune, utarbeidet april 2008 (følger ikke saken til kommunestyret). Saksopplysninger: Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden. Praksis i Agdenes er at man rullerer plan for forvaltningsrevisjon årlig. Dette for at planen skal være et så aktuelt dokument som mulig. Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en svært sentral del av kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker plan for forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv tilsynsfunksjon i kommunen. Kontrollutvalget har i 2007 behandlet 1 forvaltningsrevisjonsrapport: Offentlige anskaffelser følges regelverket? Prosjektet ble bestilt i juni 2007, og behandlet i kommunestyret i februar De totale ressurser som Agdenes kommune har til disposisjon for forvaltningsrevisjon er ca 150 timer pr år. Dette tilsier at det er rom for kun ett prosjekt pr år. Det er derfor viktig å finne frem til noen få viktige fokusområder dersom den endelige planen inneholder flere prosjekt. Arbeidet frem mot forslag til plan for forvaltningsrevisjon i 2007 Kontrollutvalget har løpende diskutert områder i kommunen som det er ønskelig å gå inn på i revisjonsåret 2008 og senere. Sekretariatet har på bakgrunn av dette, samtaler med revisjonen, administrasjonen og ordfører, foreslått noen prosjekt for kontrollutvalget. Side 17 av 25

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: kl. 13.00 15.50 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag E. Ysland Lars Selven Laila B. Åsmul Olav Sterten Johan Westad - ikke meldt forfall Arne Grønningen Torgeir Tangvik Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2007 Tid: kl. 13.00-14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 15.08.07

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.05.2009 Tid: kl. 13.00 16.29 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.03.2011 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.05.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.03.2009 Tid: kl. 13.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 42/13 13/249 HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG BUDSJETT 2014 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 13.11.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. For medlemmer i indre del av kommunen: Oppmøte ved rådhuset kl. 12.15 for samkjøring. SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Vertshuset Kong Øystein Møtedato: 11.02.2009 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 12.36. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 12.36. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 12.36 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Daniel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2013 Tid: 11:00-11:50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE

VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Formannskapet 23.04.08 Saksnr. 20/08 Arkivsaksnr.08/396 VASSFARVEGEN - GODKJENNING AV VEDTEKTER FOR DRIFTSSELSKAP/ØKONOMISKE BIDRAG FRA NES KOMMUNE Saken blir avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Utskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg næring og drift Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2009 Tid: kl. 13.00 15.07. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2009 Tid: kl. 13.00 15.07. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2009 Tid: kl. 13.00 15.07 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.09.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 06.05.2015 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 06.05.2015 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.06.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård FO Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 11.02.2013 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 11.02.2013 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: DRIFTSUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2011 Tid: kl. 13.00 16.37 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 12.05.11

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm Forfall: Morten Andrsen Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 16.08.2012 Fra: 0920 Til: 1100 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen, Stein Kollstrøm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.02.2008 Tid: kl. 13.00 15.25 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt: 14.02.08

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Agdenes kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.02.2012 Tid: kl. 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/10 08/399 HØRING - NY 420 KV-LEDNING ROAN -TROLLHEIMEN TRASÉ GJENNOM AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 34/10 08/399 HØRING - NY 420 KV-LEDNING ROAN -TROLLHEIMEN TRASÉ GJENNOM AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.09.2010 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.03.2014 Tid: 11:00 13:09 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2013 Tid: 13.20-13.35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila H Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik 90419985 17.04.2013 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Norges vassdrags- og energidirektorat Vestre Rosten 81 7075 Tiller Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2013/319-7 Hanne Marthe Breivik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.

MØTEPROTOKOLL. Livsløp. Til stede på møtet Medlemmer: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10. MØTEPROTOKOLL Livsløp Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset : 31.01.2007 Fra kl.: Kl.09.00 Til kl.: 10.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Odd Jarle Svanem, Ingeborg Volden, Ole

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.04.2005 Utsatt til 2.5.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 23.11.2009 Tid: 09.00 10.45 NB! Godkjennes endelig i kontrollutvalgets neste møte. Til stede på møtet

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13.

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Kommunestyret. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13. Agdenes kommune Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Tid: kl. 13.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2015 Tid: Fra kl.: 10:00 - til kl.: 10:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Robert Wilhelmsen Nestleder Maria Aksberg

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 S Æ R U T S K R I F T Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 Saksbehandler: Kjell Gunnar Olsen Arkiv/arkivsaksnr.: Q33 10/1597 Forslag til justering

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2013 Tid: 11:00 13.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rollag kommunehus, Møterom 2 Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte.

I starten av møtet vil Proneo rapportere for formannskapet. Varighet: ca. time. Saker merket PE (personalsak) vil bli behandlet i lukket møte. Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.02.2012 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Møtedato: 17.03.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede saker:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: kl. 13.00-15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Inger L. Ingdal Halvor Sandstad Stian Selnes Jan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: Møtested: MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Rådhuset Møtedato: 30.08.2011 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.05.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE

Møteinnkalling ORKDAL KOMMUNE ORKDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Orkdal kommune Møtedato/tid : Torsdag 8. februar 2007 kl 13.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Karen Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse, omsorg og oppvekst Møtested: HELSESENTERET, MØTEROM 1.ETG. Møtedato: 01.03.2012 Tid: 09.00-15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Wenche Teigen, Knut Hårstad,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskap

Møteprotokoll for Formannskap SPYDEBERG KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskap Møtedato: 05.06.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 20.30 Til stede Medlemmer: Birgitta Grimeland, Gunnar Espelid, Jeanette Bach Mikkelsen, Knut

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: P15 Arkivsaksnr.: 12/834 FISKERIHAVNUTBYGGING I ÅKERØYA - GODKJENNING AV REVIDERT KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00.

Birkenes kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til telefonmøte onsdag 18.08.2010, kl. 14:00. Møtet er åpent for publikum. Møterom Flaksvann Kommunehuset. SAKSLISTE 022/10 Forslag til justering av bompengeinnkrevingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2010 Tid: kl. 13.00 15.35 Til stede på møtet Medlemmer: Oddvar Indergård Hans B. Meland Beate Bonvik Kjell Fremstad Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Loftet, Selva Møtedato: 17.03.2010 Tid: kl. 13.00 15.43 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling sendt:

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer