Nr. 2. Februar Nytt manifest mot mobbing undertegnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2. Februar 2011 www.nslf.no. Nytt manifest mot mobbing undertegnet"

Transkript

1 Nr. 2 Februar Nytt manifest mot mobbing undertegnet England: Lærende samtaler MGP som læringsarena?

2 YS innbo nå også med id-tyverisikring YS-medLemmer HAr ALLerede kjøpt YS innboforsikring nordmenn har allerede opplevd ID-tyveri i følge en undersøkelse gjort av TNS Gallup. id-tyverisikring består Av 24-timers førstehjelp ved et eventuelt ID-tyveri juridisk rådgivning etter politianmeldelse dekning av utgifter ved en eventuell rettssak. få inntil 60 % i SikkerHetSrAbAtt En annen nyhet i 2011 er at du nå kan få inntil 60 % rabatt på YS Innbo hvis du iverk setter skadeforebyggende tiltak. Kjøp YS innbo en av de rimeligste innbo forsikringene på markedet. Ta kontakt med oss på eller se gjensidige.no/ys. A20745-Skoleleder/02.11/Foto: Sverre Chr. Jarild

3 Skolelederen Nr årgang Utgiver: Norsk Skolelederforbund Øvre Vollgt 11, 0158 Oslo Postadresse: Postboks 431 Sentrum, 0103 Oslo Tlf: Fax: E-post: Norsk Skolelederforbund er medlem av Yrkesorganisasjonenes sentralforbund. Ansvarlig redaktør: Tormod Smedstad tlf E-post: Sats og trykk: Merkur-Trykk AS Tlf: Godkjent opplag 2. halvår 2009 og 1. halvår 2010: 5959 eks. ISSN Signerte artikler avspeiler ikke nødvendigvis forbundets mening, og står for forfatterens egen regning. Forsidefoto: Stort forsidebilde: Sidsel Valum To små bilder: Tormod Smedstad Annonser: Lars-Kristian Berg Brugata 14, 6. etg 0186 Oslo Tlf: Fax: E-post: Utgivelsesplan 2011 nr materialfrist utgivelse INNHOLD Leder...4 Tegneserie Motivasjonsfaktoren i utviklingsarbeid...5 Motivasjonsteori og systemtenkning hjelper oss til å se utfordringer og nye muligheter i utviklingsarbeid på skolen, skriver kommunalsjef Ole Frode Mikkelsgård i denne artikkelen. Supplerende læringsarenaer...8 Delfinalen i Melodi Grand Prix gir interessante muligheter for Hjalmar Johansens videregående skole, som blant annet tilbyr Medier og kommunikasjon og Restaurant- og matfag. Refleksjoner rundt pedagogisk psykologi...10 Hovedforskjellen i kunnskapssyn ligger i om man ser på kunnskap som noe progressivt som skal konstrueres, eller noe som bare skal oppdages og beskrives, skriver lektor Espen Øverkil Åsland. Lærende samtaler...12 Det er klokt med ledernettverk der lederne kan dele sin innsikt og erfaringer med hverandre og slik bidra til hverandres vekst og utvikling, sier forsker Tom Whittingham. En veileder som strukturerer og bidrar til tema kan komme godt med. Omstendighetene tatt i betraktning...14 Det er lett å miste fokus på alt det gode som blir gjort når man er under press. Vi må likevel skifte perspektiv og feire det vi oppnår, sier rektor John Pickett, ved Hazelbury Junior School nord i London Nytt manifest mot mobbing Det viktigste arbeidet mot mobbing skjer i lokalmiljøet, sier statsministeren og kunnskapsministeren. Nytt manifest ble undertegnet på Møllergata skole. På bildet ser vi fornøyde elever fra denne skolen. Vilkår for læring i skolen Læring er alltid et samspill mellom forhold i personen og forhold som ligger utenfor personen, sa professor Terje Manger i et foredrag på Ringer i vann-konferansen. Humor på alvor...20 På forbundssiden...21 Bokmelding...22 Spørrespalten...23 Skolelederen

4 Forbunds LEDEREN Stortingsmeldingen "Tid til læring" behandles i Stortinget i disse dager. Det er liten tvil om at meldingen synliggjør vesentlige utfordringer i norsk grunnskole og at potensialet for forbedringer er stort! Stortingsmeldingen bygger i stor grad på Tidsbrukutvalgets rapport fra desember 2009, som foreslår mer enn 90 tiltak for å sikre bedre disponering av grunnskolens ressurser, slik at skolens kjerneoppgaver kan ivaretas på bedre måte. Det er godt dokumentert at mange oppgaver som er lagt til skolen, "stjeler" tid fra selve læringsarbeidet. Det går selvsagt ut over lærernes mulighet til å prioritere det faglige arbeidet. Effektive tiltak bør derfor snarest iverksettes. Tidsbrukutvalgets rapport er ikke mindre krystallklar når det gjelder ledelse: "God ledelse fremstår som den viktigste forutsetningen for god tidsbruk i skolen." Mange av tiltakene retter seg derfor direkte mot skolens ledere og eiere. Enkelte tiltak er allerede iverksatt uavhengig av Stortingets behandling. Ett tiltak er evalu ering og utvidelse av kapasiteten av den nasjonale rektorutdanningen. Veilederkorpset som veileder kommuner med svake læringsresultater er et annet tiltak som allerede er i gang. Ett tredje tiltak KD foreslår er " å initiere en undersøkelse for å dokumentere og vurdere den tiden skoleledere har til disposisjon til pålagte oppgaver, og sammenlikne med tid til ledelse i andre virksomheter." Norsk Skolelederforbund ser med interesse på hva en slik undersøkelse vil avdekke. Ikke minst gir medieoppslag de seneste dagene grunn til å anta at undersøkelsen vil vise at ledelsens ansvars- og oppgaveområder langt overstiger tid og ressurser rektor rår over uten at det går på akkord med det som reguleres gjennom stadig flere lover og forskrifter. Spesielt i grunnskolen melder rektorer at de opplever seg selv som "blekkspruter". Ikke nok med at de har ansvar for et økende antall krevende, komplekse og varierte områder; mange rektorer må også utføre alle oppgavene selv fordi det ikke er noen å delegere til. I tider der kommuner sliter med å rekruttere ledere, er nok ikke slike medieoppslag egnet til å gjøre jobben mer attraktiv! Ikke hjelper det nok stort at en del kommuner i tillegg "frister" med lavere lønn enn det en ville ha i undervisningsstilling! Ferske forskningsrapporter støtter opp om at ledelse er avgjørende for barn, unge og voksnes faglige og sosiale utvikling. Det gjelder i hele oppvekst- og opplæringssektoren. Mobbemanifestet som nylig ble undertegnet har derfor klare krav og forventninger til ledelse på alle nivå. Men det er ikke tvil om at et særlig ansvar hviler på skolenes ledere. Initiativ, planlegging, kompetanse, kartlegging, gjennomføring, engasjement, dokumentasjon; rektor har ansvaret! At det er store variasjoner i hvordan skoler lever opp til de forventninger og krav som stilles i Opplæringsloven 9A har vi nylig fått klare indikasjoner på. Tilsyn i 47 kommuner og 1 fylkeskommune har kartlagt forholdene i 99 grunnskoler; dette omfatter til sammen elever. 235 pålegg av 396 mulige gir absolutt grunn til bekymring. At dette i stor grad skyldes mangel på tilstrekkelig tid, støtteapparat og relevant kompetanse mer enn mangel på vilje, er jeg ganske overbevist om. Jeg har derfor store forventninger til Stortingets behandling av "Tid til læring". Å sikre tid, ressurser, støtte og kompetanse i skolen handler ikke kun om lærere og ledere; det handler om å sikre barn og unge et trygt, positivt og stimulerende læringsmiljø! Mats & Margrete Per-Erik Pettersen/T. Smedstad 4 Skolelederen 2-11

5 Motivasjonsfaktoren i utviklingsarbeid Motivasjonsteori og systemtenkning hjelper oss til å se utfordringer og nye muligheter i utviklingsarbeid på skolen. Av: Ole Frode Mikkelsgård, kommunalsjef i Våler Har du vært i en situasjon hvor du har ansvar for å implementere nasjonale føringer, men hvor det oppstår uventet mye faglig motstand? Har du noen gang fundert på hvorfor det er slik? Da bør du lese videre. Kritiske røster er svært viktige i skolen. Kritikk bidrar til å belyse flere sider av en sak, og kan, når den inngår i en konstruktiv dialog, bidra til læring og utvikling. Skolen har da også i tillegg et samfunnsansvar for å oppmuntre til kritisk tenkning i en demokratisk tradisjon, selv om dette ikke må forveksles med rammene som gjelder for arbeidslivet. Det finnes imidlertid et balansepunkt, hvor kritikk ikke lenger kan betraktes som konstruktivt eller en del av en dialog. Basert på samtaler og diskusjoner med skoleledere, kan det antas at mange på et eller annet tids punkt har opplevd at omfanget eller utførelsen av kritikken er av en slik karakter at den hemmer utviklingen, og kanskje sågar begynt å lete på individnivå etter forklaringer. Hvor skoleledere opplever at balan sepunktet ligger, er antakelig helt individuelt kanskje med mindre de nye rektorutdanningene gir tilstrekkelig med innsikt og verktøy til å danne en mer felles forståelse? Systemtenkning En av de viktigste dydene for ledere i lærende organisasjoner er aktivt å bruke systemtenkning for å finne forklaringer. Systemtenkning kan her forstås som en analyse av faktorer og årsakssammenhenger som påvirker en gitt situasjon, og hvor det forsøkes identifisert systemendringer som kan skape forbedring og utvikling 1. Samtidig som en slik innfallvinkel velges, blir den videre arbeidsmåten unektelig preget av et fordelaktig løsningsfokus som inviterer til tillit (siden formålet ikke er å finne syndebukker). Kanskje en av de viktigste systemsvakhetene som bidrar til å skape unødvendig og ukonstruktiv motstand, handler om sammenhengen, eller rettere sagt svakheter i sammenhengen, mellom sentrale beslutningsprosesser og den enkelte medarbeider i skolen. Den gode nyheten blir i så måte at den enkelte skole og skoleleder kan spille en viktig rolle i å skape en slik sammenheng. Holdning til endring For å beskrive denne sammenhengen kan vi bruke motivasjonsteori, for en gangs skyld ikke hentet fra pedagogikken, men fra det psykoanalytiske fagfeltet. Den transteoretiske modellen 2 beskriver individets endringsvilje i ulike faser og angir videre strategier for endringsarbeid. De seks endringsfasene er; 1) før-overveielse, 2) overveielse, 3) forberedelse, 4) beslutning/handling, 5) vedlikehold, og 6) oppnådd varig end ring. Tilbakefall er en fellesnevner som det må tas høyde for på alle stadiene. Særlig viktig for å oppnå varige endringer er kanskje håndtering av tilbakefall i vedlikeholdsfasen. Forskere på modellen sier at vedlikeholdsfasen kan vare fra et halvt til fem år(!). Hvis vi forstår vaner som innarbeidede måter å gjøre ting på, og som vi ikke lenger nødvendigvis vurderer inngående for hver gang, er det rimelig å kunne betrakte deler av undervisningen som vanestyrt. Utviklingsarbeid i skolen vil dermed ofte handle om å måtte endre vaner, eller innarbeide helt nye vaner. Dette vil dermed ta tid, og det må tas høyde for tilbakefall i en vedlikeholdsfase over flere år. Kanskje det er manglende forståelse for akkurat dette som gjør at begrepet kenguruskolen har oppstått? 3 Modell for praksisendring i skolen Kombinerer vi en noe komprimert og omskrevet utgave av den transteoretiske modellen med en enkel beskrivelse av gangen i utvikling og implementering av sentrale føringer, kan systemsvakheter Skolelederen

6 tilstede, eller de er kjent men ikke egentlig vurdert som aktuelle. Først i en overveielsesfase begynner den enkelte å vurdere fordeler og ulemper ved endringen, med tanke på å gjøre et bevisst valg. Dersom fordelene synes store nok, tas en beslutning om å gå for endringen. Dette er allikevel ikke ensbetydende med å lykkes, noe som mange har fått erfare. Det er her mye av nøkkelen til å lykkes ligger. Det er nødvendig å erkjenne at tilbakefall, hvor det falles tilbake på gamle vaner, vil skje. For å lykkes kreves det imidlertid at tilbakefallet betraktes som nettopp det, og ikke en oppgivelse av arbeidet med å skape endring. Det gjelder å finne tilbake til beslutningen, eventuelt gjøre de nødvendige korreksjoner og så fortsette arbeidet så snart som mulig. Bare med fokusert arbeid over tid vil endringen lykkes. Figur 1: Modell for praksisendring i skolen (ved forfatteren, etter Prochasca (2009)) identifiseres på en måte som muliggjør arbeid med systemendringer. Dette kan sees illustrert i modellen for praksisendring (figur 1). Den indre sirkelen beskriver utvikling og implementering av sentrale føringer. En relevant hypotese kan være at forskning, utvikling og utarbeidelse av nye styringsdokumenter i hovedsak styres og utføres på sentralt nivå, mens de øvrige fasene skjer på skole nivå, i henholdsvis den enkeltes praksis og på skolen i et praksisfellesskap. Den ytre sirkelen beskriver endringsfaser på individnivå i samsvar med den transteoretiske modellen. I en før-overveielsesfase er ikke bevisstheten om mulighetene for å endre seg Systemtenkning etter modellen for praksisendring kan dermed gi oss viktig forklaring på hvorfor skoleledere kan møte uforholdsmessig mye motstand mot utviklingsarbeid. Motstand er en naturlig reaksjon når man blir utsatt for endringsforsøk. Dersom det er slik at sentrale nivåer har utarbeidet nye styringsdokumenter, mens den enkelte lærer fortsatt er i en før-overveielse eller overveielsesfase, vil endringsforsøket lett oppfattes som en innskrenking av selvbestemmelsesrett og autonomi. Situa sjonen forverres dersom kritikken mot endringen låser utviklingen og konsoliderer den enkeltes standpunkter. Da oppstår etter hvert en situasjon hvor samfunnet og skoleeier har forventninger om endringer, men hvor skolen ikke er i nærheten av å innfri på grunn av det som av systemmessige årsaker kanskje har utviklet seg til å bli ukonstruktiv motstand. Systemendringer for forbedring og utvikling Dersom dette er en systemforklaring på hvordan skolene møter en uønsket grad av motstand, hvordan kan da skolene bruke denne kunnskapen? Kan det være mulig for skolen å redusere tiden som tilbringes i en før-overveielsesfase? Dette vil i så fall betinge en Tabell: Oversikt over noen aktuelle systemendringer i ulike faser. Utvikling av praksis Individuelle faser Systemendringer Praksis Før-overveielse - Etablere samarbeidsformer og vurderingssystemer som skaper refleksjon over praksis. - Deltakelse i aksjonsforskning og andre forskningsprosjekter. Forskning Overveielse - Kunnskapsledelse, f.eks. gjennom tilrettelegging for kunnskaps hjelpere. og utvikling - Strategisk plan for kompetanseutvikling. - Rammer som stimulerer medarbeiderne til å holde seg oppdatert og engasjere seg i aktuelle pedagogiske og faglige debatter. Styringsdokument Forberedelser - Tilrettelegging fra departement/direktorat (dette kan også inkludere å og iverksetting begrense antall/omfang av strategier og handlingsplaner). - Aktiv deltakelse i sentralt tilrettelagte prosesser og høringer fra skolens side. - Gode prosesser hos skoleeier og på den enkelte skole. - Skape rammer som øker sannsynligheten for å lykkes med implementeringen. Nye rutiner Vedlikehold - Organisasjonskultur for læring. og tilbakefall - Opprettholdelse av strategisk fokus over tid. Ny praksis Oppnådd varig - Omdømmebygging. endring - Bygging av intern organisasjonskultur. 6 Skolelederen 2-11

7 endringsvillig kultur hvor det er etablert strukturer som stimulerer til refleksjon og kunnskapsdannelse. I denne fasen har skoleeier og den enkelte skole et stort ansvar. Er det slik som endringssirkelen indikerer så bør kanskje skillet mellom sentrale og lokale nivåer minskes i de neste fasene. En hypotese kan være at praksisfeltet bør delta så aktivt i forskning og utvikling, at den enkelte medarbeider vil befinne seg i både overveielsesfasen og forberedelsesfasen underveis i endringsprosessen. Dette vil forhåpent ligvis da også gi tilsvarende økte påvirkningsmuligheter overfor sentrale føringer. Virkningen av dette vil kunne være medarbeidere som er motivert for, og i stand til, å ta en veloverveid beslutning i samsvar med de sentrale føringene. Det vil igjen kunne forventes å bidra til å redusere opplevelsen av en ovenfra og ned beslutning eller uriktigheter i føringene, og dermed også redusere omfanget av ukonstruktiv motstand. Tilbakefall vil med slike forutsetninger kunne betraktes som nyttige muligheter til å revurdere og eventuelt iverksette korreksjoner i arbeidet i tråd med en helhetlig kvalitetsutviklingsprosess. Dette forutsetter selvfølgelig at skolen opprettholder sitt langsiktige fokus på utviklingsarbeidet, og ikke ender opp i fellen ved å bli en kenguruskole. Skolene som lykkes, vil på sin side kunne bruke erfaringene til å bygge og forsterke egen organisasjonskultur og omdømme. Er dette realistisk å få til på en skole? Det som er sikkert, er at ansvaret for gode systemer ikke bare handler om den enkelte skoleeier og skole. Sentrale aktører i departement, direktorat og partene i arbeidslivet er i stor grad med på å skape strukturer som skolene må forholde seg til. Et konkret eksempel er selvfølgelig arbeidstidsavtalen, som må kunne sies å begrense handlingsrommet for skolene i disse fasene. Beskrivelsene som er gjort i denne artikkelen av endringssirkelen og systemendringer er på ingen måte verken uttømmende eller komplett, men kan i beste fall bidra til å synliggjøre betydningen av systemtenkning i utviklingsarbeid på skolen. n 1. Senge, P. M. m.fl. (2000): Schools That Learn. London: Nicholas Brealey Publishing. 2. Prochaska, J. O. (2009): Systems of Psychotherapy A Transtheoretical Analysis. Andover: Cengage Learning, inc. 3. Kenguruskolen hopper fra det ene utviklingsprosjektet til det neste uten å lande prosjektene på en måte som skaper utvikling. Ref. Helle, G. og Fløgstad, T. R. (2007): Helhetlig skoleutvikling. Oslo: Kommuneforlaget. 4. Krogh, G. m.fl. (2001): Slik skapes kunnskap. Oslo: NKS-forlaget. 5. Lai, L. (2004): Strategisk kompetansestyring. Bergen: Fagbokforlaget. 6. Møller, J. (1996): Lære og lede. Oslo: Cappelen akademisk. 7. Klev, R. og Levin, M. (2009): Forandring som praksis endringsledelse gjennom læring og utvikling. 8. Jaffee, D. (2001): Organization Theory. Berkshire: McGraw-Hill Education Europe. Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere Husk søknadsfristen 15. mars! For mer informasjon: Skolelederen

8 Supplerende læringsarenaer Kan skolen ha nytte av en delfinale i Melodi Grand Prix? Tekst og foto: Tormod Smedstad Hjalmar Johansen videregående skole i Skien har 650 elever og 150 ansatte. Skolen har to avdelinger: Avdeling Fritidsparken (Idrett, medier og kommunikasjon og restaurant- og matfag) og Avdeling Klosterskogen (Teknikk og industriell produksjon, pedagogisk ressursbase og opplæring i mindre grupper). Samlokalisering Skolens avdeling Fritidsparken er samlokalisert med Skien fritidspark. De har samme inngangsparti og samme vestibyle. Det er et nytt og moderne anlegg, ferdigbygd i I Fritidsparken er det Eli Auråen er rektor ved Hjalmar Johansen videregående skole. (fotograf: Jan Hasseleid) blant annet svømmeanlegg, skøytebane, ishockeyhall, skiløyper og skitrekk og en stor idrettshall. Her ligger det vel til rette for sambruk! Vi har et utstrakt samarbeid med Fritidsparken, og det blir en del av elevenes læringsarena. Arrangementer som vi kan ha nytte av læringsmessig, legges inn i skolens årsplan og alle aktivitetene tar utgangspunkt i lærepanens mål i de ulike fagene, sier rektor Eli Auråen. Hun nevner radioreportasjer, aktivitetsdager for barn og unge, nyhetsinnslag for tv og at idrettselevene har sirkus-kurs i akrobatikk som eksempler. Det var god stemning i medieklassen når Per Sundnes og Anne Rimmen fortalte om sin programledervirksomhet i Melodi Grand Prix. Det er et slikt arrangement vi her for å se på forberedelsene til et arrangement som gir gode muligheter for en skole som blant annet tilbyr Medier og kommunikasjon og Restaurant- og matfag. I den store idrettshallen skal det være delfinale i Melodi Grand Prix, og forberedelsene er i full gang. Ikke visste vi at det var opp i mot 200 personer involvert for å gjennomføre et slikt 8 Skolelederen 2-11

9 arrangement! Det ventes opp i mot 3000 tilskuere i hallen dagen etter. I det som for anledningen er produksjonsrommet, sitter folk fra Dinamo, som er ansvarlig for MGP-produksjonen sammen med NRK. Det er hektisk aktivitet. Vi får komme inn i hallen der prøvene pågår. Dette er spennende, sier Carine Olsen som følger med på prøvene. Hun går i 2. klasse på medielinja, men under arrangementet jobber hun som produksjonsassistent for Dinamo. Ikke det at hun har fått viktige oppgaver i selve produksjonen; det blir litt rigging, kaffehenting og rydding på scenen. Andre elever er med på å trekke kabler og er pyroassistenter. Noen følger artistene og viser vei. Nærheten til Her er mesterkokk Lars Ludvig Jacobsen i gang med å organisere elevene som skal lage fingermat til 600 VIP-gjester! Carine Olsen går i 2.klasse på medielinja og har fått anledning til å jobbe som produksjonsassistent under delfinalen i MGP. arrangementet, observasjon av teknisk tilrettelegging og organisering er en givende erfaring, synes Carine. 20 elever fra medielinja har søkt om å få jobbe med dette arrangementet. De binder seg til å følge Dinamos arbeidsdag og må jobbe både fredag kveld og lørdag, forteller rektor. Noen av elevene er faktisk også med onsdag og torsdag og må ta igjen fellesfagene på egen hånd. Disse dagene er elevene utenfor vår kontroll, men de får en god anledning til å følge en slik produksjon på nært hold, sier medielærer Jarle Steen Olsen. En annen side ved dette samarbeidet er at programlederne Per Sundnes og Anne Rimmen stiller opp og holder en undervisningstime for elevene i medieklassene på VG1 og VG2. Stor stas, ser det ut til. De to siste års vinnere av MGP har kommet fra delfinalen her i Skien, sier Sundnes. Klassene jubler. Medielinja har forøvrig vært på tilbudssiden overfor det lokale MGPjunior-arrangementet også, ved at de har produsert musikkvideo for de 15 artistene som deltar. I år gjennomførte de dette på en dag med to dagers etterarbeid. Her må det nøye planlegges. Det er en produksjonsleder med team, to produsenter i studio og en fotograf som tar bilder av artistene. DVD-ene legges ut på hjemmesider, lastes opp på You Tube og vises på lokal-tv, forteller medielærer Steen. Dette blir nært opp til realismen i det arbeidslivet elevene møter seinere. Vi har gjort et poeng av at det er mange folk som er involvert i et arrangement som delfinalen i MGP. Og alle skal ha mat, selvfølgelig. Der kommer Restaurant- og matfag inn. På skolen har de egen restaurant der de tilbyr alle involverte lunsj og middag. Servitørene serverer. Mye skal kjøpes inn, planlegges og lages. Det blir 1200 enheter i løpet av disse dagene. Fiskesuppe og salat var på menyen den dagen vi var på besøk veldig godt! I tillegg har skolen engasjert en av byens mesterkokker, Lars Luvdig Jacobsen, for å tilrettelegge fingermat sammen med elevene til VIP- samlingen etter finalen lørdag kveld. Fingermat til 600 mennesker er ingen spøk, så det er greit å ha med Jacobsen på laget. Restauranten hans tar for øvrig inn to lærlinger hvert år så det kan være fint for elevene å vise sin kompetanse. Andre eksempler Auråen har mye å fortelle om når det gjelder skolens kreativitet og den utadrettede virksomheten. Selv om jula er til bakelagt, nevner vi skolens julemesse. Elevene hadde produsert en masse varer for salg: veggur, sylte, fotografier, geleer, lysestaker, julekaker, sennep, brød, julekort, julenisser, sild, fuglemater, medisterkaker, værhaner, trykk, brente mandler. Det var tilbud om por trett foto - grafering (medielinja) og klatrekurs (idretts linja). Restauranten var åpen med julemat og elevene på mekaniske fag hadde fikset opp en bil som ble loddet ut. I løpet av to timer solgte vi for ,- kroner, forteller en stolt rektor. Hun nevner også et prosjekt de har sammen med Telemark Museum om skolen og digitale fortellinger. Mye spennende som skjer på denne skolen! n Skolelederen

10 Refleksjoner rundt pedagogisk psykologi Hovedforskjellen i kunnskapssyn ligger i om man ser på kunnskap som noe progressivt som skal konstrueres eller noe som bare skal oppdages og beskrives. Av: Espen Øverkil Åsland, lektor Tangen vgs Spørsmålet om hvilke pedagogiske prinsipper som er styrende i ens egen undervisning, kan nok være en utfordring for de fleste å svare på umiddelbart. Mye er sikkert allerede inkorporert og implementert i forberedelsen og gjennomføringa av undervisninga og ligger i rygg margen og hjernebarken, men det kan nok være sunt å reflektere litt over pedagogiske tilnærminger fra tid til annen for å kontrollere at undervisningsopplegget har en teoretisk forankring. Læringsteorier har gjerne filosofiske og psykologiske røtter som gjør at læring blir et krysningspunkt mellom filosofi, psykologi, pedagogikk og didaktikk. Historisk sett er pedagogikk et fagområde som går langt tilbake. Platons peda gogiske filosofi tar utgangspunkt i at det finnes objektive og absolutte størrelser som er uforanderlige og at menneskene ser skygger av disse absolutte ideene. Det betyr i praksis at vi oppdager og ikke oppfinner kunnskap. All kunnskap er allerede konstruert og det finnes absolutte ideer og størrelser, og vi må avdekke dem uten å egentlig kunne forandre verdensbildet. Dette står i kontrast til nyere pedagogisk filosofi hvor den subjektive konstruksjonen står mer i fokus, og hvor kunnskap bygges videre i en dialektisk relasjon med erfaring. Denne kunnskapskonstruksjonen reflekterer den hermeneutiske sirkel hvor individet er med på å bygge sitt subjektive verdensbilde og tar del i å konstruere og skape kunnskap. Målet er dermed ikke nødvendigvis å avdekke en virkelighet som ligger utenfor vår umiddelbare rekkevidde. Platon ( f.kr.) Platon begynte sin karriere som tragediedikter. Hans filosofiske verker, som er skrevet som dialoger, er også betydelige som litteratur betraktet. Et pedagogisk syn som er mer demokratisk enn Platons, ligger hos John Locke som mente at mennesket ble født med noen forestillinger i sin bevissthet, men disse forestillingene hadde en kontinuerlig dialog med den ytre verden og læring skjedde ved at man erfarte den ytre verden. Det betyr at mennesket i prinsippet kan lære alt og at alle stiller på lik linje med sin tabula rasa, altså en ren tavle som skal fylles med erfaringer. Dette er kjernen i empirismen og står i kontrast til Platons idelære hvor kunnskapen kommer fra en ideell verden og ikke konstrueres i et dialektisk forhold til den ytre verden. Sanseverdenen hadde liten verdi for Platon som for ham bare var en avskygning av den sanne, ideelle virkeligheten tilhørende en annen dimensjon. Platon hadde et hierarkisk syn på hvem som hadde muligheter til å lære og nå sannheten og lede andre mennesker. For John Dewey hadde nok ikke Platon så stor betydning, ettersom Dewey hadde et pragmatisk syn på læring. Deweys pedagogiske syn er handlingsorientert, og han så byggingen av kunnskap som en proaktiv handling hvor man interagerer med omgivelsene og tilegner seg kunnskap via erfaringer. Vi konstruerer vår subjektive virkelighetsoppfatning i vår sosiale interaksjon med fysiske og mentale omgivelser. Dette står delvis i kontrast med Jean Piagets syn som ikke legger like stort fokus på de sosiale omgivelsene som John Dewey ( ) er en viktig skikkelse innen psykologien og var også sentral innenfor pedagogikken i USA i første halvdel av 1900-tallet. 10 Skolelederen 2-11

11 Lev Semjonovitsj Vygotskij ( ) var psykolog og en av de første som vektla mennesket som kulturvesen. Han er spesielt kjent for stillasbegrepet, som viser til hvordan omsorgspersoner må skape gode rammer rundt barnet for at det skal kunne lære optimalt. Dewey og Vygotsky. Dewey mente også at kunnskap er forgjengelig. Ingen teori er er absolutte. Menneskene konstruerer sine teorier i et sosialt fellesskap, og barn er ikke tomme kar som skal fylles med en rekke vedtatte sannheter. Den filosofiske retning som Dewey fulg te var pragmatismen. Denne retningen legger vekt på at all viten er feilbarlig og reviderbar. Dette er i tråd med Karl Poppers vitenskapsteorier hvor all viten er provisorisk og at mennesker kontinuerlig må arbeide videre med å forstå og revidere sine teorier om omgivelsene. Et kunnskapssyn som dette er demokratisk og betyr i praksis at paradigmeskifter kan skje dersom en ny teori får tilstrekkelig oppslutning. Det er dermed ingen som kan hevde at de besitter den absolutte sannhet eller at det finnes et absolutt tankesett. Et slikt syn får også pedagogiske og didaktiske konsekvenser i den mening at faglig debatt er minst like viktig som å finne endelige svar som alle kan enes om. Peda gogen har derfor ikke enerett på sannheten og bør derfor alltid være åpen for å diskutere og reflektere sammen med sine elever. Veien er ofte viktigere enn målet. Læringssynet til Vygotsky er sosiokulturelt, som betyr at pedagogikken er kommunikasjonsorientert. Mennesket står ikke i umiddelbar kontakt med omverdenen, men forstår verden subjektivt i forhold til sin egen sosiale og fysiske interaksjon. Innen sosialkonstruktivisme er det fokus på mennesket som sosialpsykologisk lærende vesen hvor man må forstås kontekstuelt. Å nevne filosofer som Schopenauer og Kant i denne sammenheng, vil muligens være interessant. Kant og Schopenauer hevdet at menneskene skaper sine egne verdensbilder ved å tolke fenomenene slik de framstår for oss. Dette verdensbildet kalles fenomenologi og impliserer at vi konstruerer en virkelighet i et sosialt samspill. Vi tolker fenomener slik de fremstår for oss. Mennesker har noe a priori kunnskap, men det er a posteriori-erfaringene som utgjør det subjektive verdensbildet. Dette har likheter med Piagets teorier om at mennesket er født med noen kunnskapsstrukturer hvor vi akkomoderer og assimilerer ny kunnskap og erfaring. Vi tilpasser nyervervet kunnskap til den kunnskapen vi allerede besitter. Jean William Fritz Piaget ( ). Han ble født i Neuchâtel i den fransktalende delen av Sveits. Han var professor i psykologi og ble mest kjent for å kategorisere den kognitive utviklingen i en serie av stadier. Piagets tanker er, i motsetning til Vygotskys, mer egosentrisk fokusert. Barnet lærer primært i samspill og interaksjon med sine fysiske omgivelser. Den proksimale utviklingssonen som Vygotsky fokuserer på betyr at vi til enhver tid har en potensiell læringsmulighet dersom vi får den rette faglige stimuli, som gjør at vi når et høyere læringsnivå. Dette kan oppnås dersom man blir undervist på et nivå hvor man må strekke seg litt utover sitt nåværende læringsnivå, og at man har en medelev eller instruktør som kjenner til denne sonen hos individet. Det sier seg selv at dette kan dreie seg om relativt hårfine balanser, og det viser også at det ikke er noe en-til-en forhold Immanuel Kant ( ) var en tysk filosof, matematiker og fysiker. mellom undervisning og læring. Hvis man har foredrag for en gruppe mennesker og formidler en pakke med informasjon som skal passe til alle, vil hvert individ forstå denne pakken med informasjon ulikt avhengig av individets kunnskaps- og erfaringsbakgrunn. Ovenstående refleksjoner vedrører hvordan læring foregår, hvilket kunnskapssyn man har og hvordan man ser på menneskers forutsetninger for å lære og tilegne seg nye kunnskaper og erfaringer. Hovedforskjellen ligger i om man ser på kunnskap som noe progressivt som skal konstrueres eller noe som bare skal oppdages og beskrives. Spørsmålet er om læreren skal være en formidler av eviggitte sannheter eller fungere som en kunnskapsforløser som tilrettelegger for ny læring. Er læring overføring eller konstruksjon av et verdensbilde for et individ? Er kunnskap et foranderlig og progressivt fenomen, eller er kunnskap gitte ideer og størrelser som skal formidles og overføres til elever som ukritisk tar imot? Dette er etter mitt syn viktig i forhold til hvordan undervisningen legges opp. Dewey, som står for et progressivistisk læringssyn, har sagt: Å undervise kan sammenliknes med å selge varer. Ingen kan selge hvis det ikke er noen som kjøper. Et menneskes livsanskuelse er styrende for hvordan man betrakter læreprosessen og vil også være en medvirkende faktor med henblikk på hvordan læringsprosessen legges opp med tanke på didaktisk gjennomføring. n Skolelederen

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs

Nr. 6. Juni 2011 www.nslf.no. Om digital mobbing. Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs Nr. 6 Juni 2011 www.nslf.no Om digital mobbing Veiledning for utvikling Bruk av digitale tavler Skolebiblioteket en ressurs www.greentech.no SUPERBUNDLE Lenovo PC + Skjerm 21.5 Widescreen Windows 7 Core2Duo

Detaljer

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse Nr. 7 September 2009 www.nslf.no Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6 Rektor Engelsø: Realkompetanse også for ungdom? s 21 Professor Møller: Hva slags resultater er

Detaljer

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam

Nr. 1. Januar 2011 www.nslf.no. På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Nr. 1 Januar 2011 www.nslf.no På skolebesøk i Temeke District, Dar es Salaam Lystig lesing! Mange tiltak er satt i gang for å bedre lesekompetansen. Leselystaksjonen er ett av dem. Tekst og foto: Tormod

Detaljer

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8. Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 5 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Michael Fullan: Om å velge riktige drivkrefter s 8 s 12: Hvordan anvende positiv psykologi? s 16: Pilotering av skolebasert kompetanseutvikling.

Detaljer

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4

Nr. 3. Mars 2008 www.nslf.no. Elevstatsråd s 4 Nr. 3 Mars 2008 www.nslf.no Elevstatsråd s 4 Ikke alle interaktive tavler er en - 10 ting du bør tenke på før du kjøper en interaktiv tavle Stadig flere skoler ønsker å benytte seg av interaktive tavler

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Nr. 9 Oktober 2011 www.nslf.no Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Skap dialog mellom skole og hjem Debatt om læreryrkets status En gull og to bronse! 20.000 timer m Lavere totalkost med Levetid på lampe

Detaljer

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Elevbedrift er en unik mulighet s 8. Sarpsborg kommune: Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 9 november 2013 Fagblad for skoleledelse Sarpsborg kommune: Elevbedrift er en unik mulighet s 8 s. 14 s. 16 s.18 s 14: Prof. Robinson: Hvilke kompetanser må skoleledere ha? s 16: OECD-rapport:

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Mestringsgrupper. og tilpasset opplæring. Tema Sidene 14 17. Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 4 mai 2013 Fagblad for skoleledelse Mestringsgrupper Tema Sidene 14 17 og tilpasset opplæring s 6: Hva forventer næringslivet av skolen? s 8: Mer fra Skolelederforbundets idéverksted s.

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi?

Barn som lever med vold i familien hva gjør vi? Nr. 8 Oktober 2009 www.nslf.no Professor Terje Ogden: Vi trenger et bredere læringsbegrep. s 6 Nytt utdanningsprogram med entreprenørskap. s 12 Professor Johan From: Hvordan gjøre skolen til en variabel?

Detaljer

Til Hudøy med 130 foreldre på laget.

Til Hudøy med 130 foreldre på laget. Nr. 6 Juni 2008 www.nslf.no Til Hudøy med 130 foreldre på laget. side 6 Lektorlønn skaper press på lederlønn? s 10 Gruppeoppgaver og legobyging i stillingsintervju. s 12 Når forholdet til lederen er årsaken

Detaljer

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21. Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 7 september 2014 Fagblad for skoleledelse Tema: Er det økende behov for andre yrkesgrupper i skolen? s 17 21 s 8: Å spille et instrument har positiv innvirkning på et barns intelligens

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Kunnskapsministeren om skoleledelse

Kunnskapsministeren om skoleledelse Nr. 10 Desember 2009 www.nslf.no Kunnskapsministeren om skoleledelse Læring i fokus med Learning study på Øjersjø Oslo kommune må kartlegge rektorenes arbeidsmiljø Professor Røvik: Hva skjer når ideene

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik

SKOLELEDEREN BØKER UT NETTBRETT INN? Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse. s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik SKOLELEDEREN Nr. 9 november 2014 Fagblad for skoleledelse BØKER UT NETTBRETT INN? s 4: ESHA-konferanse i Dubrovnik s 6: Professor Pasi Sahlberg: Om skoleledelse og globale reformer s 9: Professor Toby

Detaljer

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16. Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 2 januar 2014 Fagblad for skoleledelse Professor Mari Rege: Tidlig læring gir rentes rente! s. 16 s 8: Besøk på Den norske skolen I London s 12:Statsministerbesøk: Sandnes vgs satser på

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide. Workshop på St Olav vgs: Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 4 mai 2015 Fagblad for skoleledelse Workshop på St Olav vgs: Skal vi møte hat og voldelig ekstremisme, må vi samarbeide s 8: Kunnskap om godt læringsmiljø må omsettes i handling s 10:

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6

Nr. 6. August 2007 www.nslf.no. Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Nr. 6 August 2007 www.nslf.no Nasjonal skolelederutdanning? s 6 Ta GREP - for god skoleutvikling GREP er en database som gjør læreplanene lettere tilgjengelige. Det gjør GREP til et nyttig verktøy i planleggingen

Detaljer

C\ UNIVERSITETET I BERGEN

C\ UNIVERSITETET I BERGEN C\ UNIVERSITETET I BERGEN

Detaljer