Årsrapport Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater"

Transkript

1 Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

2 Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over medlemmer fordelt over hele landet. Norsk Sykepleierforbund har til sammen ca. 230 ansatte fordelt på 19 fylkeskontor og hovedkontoret i Oslo. Forbundet har over 650 hovedtillitsvalgte og omtrent 2500 tillitsvalgte. Vi organiserer også 33 faggrupper. Samfunns politisk skal Norsk Sykepleier forbund Påvirke samfunnsforholdene til beste for befolkning og helse Påvirke utviklingen av helsetjenesten slik at den til enhver tid er rettet mot å forebygge og løse befolkningens helseproblemer Påvirke helsetjenestetilbudet slik at det tilfredsstiller befolkningens krav og behov når det gjelder kvalitet og tilgjengelighet Arbeide for at målet om likestilling mellom kvinner og menn virkelig gjøres på alle områder Fremme internasjonal forståelse og solidaritet og kjempe for et samfunn bygget på flerkulturell forståelse og likeverd Fagpolitisk skal Norsk Sykepleier forbund Påvirke sykepleierutdanningen i samsvar med sykepleiertjenestens behov Utvikle sykepleiertjenesten og sykepleierfaget i samsvar med befolkningens behov for sykepleie Tilrettelegge og bidra til at sykepleierne kan utvikle sin faglige kompetanse Videreutvikle en høy etisk sykepleie faglig standard blant sykepleiere Innhold Norsk sykepleierforbund 2 Forbundslederen 2009 Bartens år 4 Fagpolitisk avdeling Helsetjeneste i endring 6 Forhandlingsavdelingen Likelønnsgapet skal tettes 10 Samfunnspolitisk avdeling Påvirket samhandlingsreformen 12 Internasjonalt arbeid Bistandsarbeid styrker organisasjonene og faget 14 Nsf student Flere menn i utdanningen 16 Forsikringskontoret Stadig flere medlemsfordeler 18 Akribe Over 50 nye kommuner tok i bruk PPS 20 Sykepleien Populært fagblad 22 Faggruppene Sentralt fagforum i tett samspill 24 Rådet for sykepleieetikk Arbeidsglede fremmer moralsk praksis 26 Hr-avdelingen HR=Human Resources 28 Fylker 29 Årsregnskap 42 Interesse politisk skal Norsk Sykepleierforbund Ivareta sykepleiernes organisatoriske, faglige, kompetanseutviklende, lønns- og arbeidssosiale interesser Forbundsledelsen Forbundsstyret Ellers møtte også Utgiver Lisbeth Normann, forbundsleder Unni Hembre, nestleder Jan-Erik Nilsen, 2. nestleder Rigmor Føske Johnsen Kirsti Jacobsen Solveig Kopperstad Bratseth Marit Waag Inger Marie Aasheim Inger Skjæveland Birgit Reisch, 1. vara medlem: Maria Tjønnfjord, leder Sentralt Fagforum Bård Nylund, leder NSF Student (f.o.m. jan 09) Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig: Forbundsleder Lisbeth Normann Redaksjon: Kommunikasjons avdelingen Design/layout: Circus Reklamebyrå Trykk: Kampen Grafisk Opplag:

3 Lisbeth Normann Forbundsleder har ordet 2009 bartens år Dersom kineserne i tillegg til løvens, slangens, rottas år og så videre, hadde lagt til bartens år, ville det vært Opp mot 8. mars kjørte NSF en storstilt kampanje som fikk massiv oppmerksomhet både i mediene og blant befolkningen. Gjennom barte kampanjen ønsket vi å få politikerne til å se at det kun skal et pennestrøk til for å fjerne ulikelønnen mellom kvinner og menn. Foran stortingsvalget fikk vi hver eneste partileder til å forplikte seg i forhold til likelønn noe vi har brukt i argumentasjonen overfor dem også etter valget. Det er ingen tvil om at vi gjennom vår aktivitet fra sentralt hold, på lokalplan og til den enkelte arbeidsplass, har klart å sette likelønn på dagsorden, skape debatt og tvinge frem standpunkt. Ikke minst har vi klart å vise alle at selv i et likestilt samfunn, lever kjønnsrelaterte forskjeller videre. Mitt håp er at du som medlem har blitt engasjert av kampanjen og vår kamp for likelønn, og at du setter pris på at vi ikke gir opp, men holder fanen høyt også fremover. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere som har skrevet leserinnlegg, deltatt på aksjoner og på annen måte engasjert dere. Dere har vist at sykepleiere har en mening og gir utttrykk for den! Likelønnskampen er langt fra vunnet. Skift/turnus saken er imidlertid nesten i havn etter mange års kamp. Det anslås at over arbeidstakere vil få en reduksjon i arbeidstiden etter endringen i Arbeidsmiljøloven, som i større grad likestiller turnus arbeiderne med dem som jobber skift. De fleste av turnus arbeiderne jobber på sykehus og i kommunehelsetjenesten, og sykepleiere er hovedgruppa. For Norsk Sykepleierforbund er det derfor all grunn til å innkassere seieren i denne viktige prinsipielle saken. Nå er det finansieringen som må avklares så vi må ikke slappe av ennå har for meg som forbundsleder vært et aktivt år. Det har vært mange viktige spørsmål og avklaringer. Men det har vært et morsomt år et år der vi har klart å synliggjøre sykepleierne og den viktige betydningen vi har i helse-norge. Dette perspektivet var viktig for oss å spille inn i arbeidet med Samhandlings reformen. Når løsningen på utfordringene blir å doble antallet fastleger, da sier vi i fra! Sykepleierne sitter på en kompetanse som ikke på noen måte er benyttet nok. Vår oppgave er å synliggjøre dette, og komme med kreative og gode forslag til hvordan sykepleiere kan og bør prege helse-norge og sikre pasientene den behandlingen og tryggheten de har behov for og krav på. Litt personlig; i sommer hadde jeg gleden av å delta på den inter nasjonale sykepleierkongressen i Durban sykepleiere fra hele verden var samlet på kongress. Her fikk vi faglig påfyll, vi knyttet nettverk og så og hørte om hva kollegaer fra andre land og kulturer var opptatt av. Samtidig fikk vi anledning til å presentere flere av våre egne prosjekter. Kompass og kvalitetsindikatorer ble presentert av oss, i tillegg til fellessesjon med våre kolleager og samarbeidspartnere fra Malawi, Zambia og Litauen. Men spesielt stolt var jeg da jeg sammen med 1000 andre i salen fikk en gjennomgang av PPS prosedyreverktøyet utviklet og formidlet av Akribe. Her beviste vi at norske sykepleiere er i tetskiktet internasjonalt. Vi er innovative, våger å tenke nytt, vi er omstillingsvillige og handlingsorienterte. Mer om disse spørsmålene og andre tema som i 2009 har vært viktige for NSF sentralt, fylkene og faggruppene, kan du lese mer om i denne årsrapporten. 4

4 NSF har i 2009 hatt et sterkt fokus på ehelse og omsorgs teknologi som hjelpe midler for en mer effektiv fremtidig helsetjeneste Fagpolitisk avdeling Helsetjeneste i endring Sentrale stikkord i 2009 var nye sykepleierroller, ny teknologi, nye måter å organisere helse tjenesten på, og satsing på en fremtidsrettet kompe tanse. Stortingsmelding nr. 47 ( ), Samhandlings reformen, ble lagt fram 19. juni Arbeidet med innspill til reformen var det klart førende elementet for Fag politisk avdeling (FPA) i 2009 Samhandlingsreformen Den 11. januar 2010 ble NSFs samlede innspill til Samhandlingsreformen lagt frem for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Utgangspunktet for NSF var ønsket om økt forebygging i kommunene - gjennom lavterskeltilbud og tidlig intervenering. Pasient ansvarlige sykepleiere og kliniske ekspertsykepleiere var nye roller for en ny organisering av kommunehelsetjenesten. Samtidig har NSF hatt et sterkt fokus på helse- og omsorgs teknologi som hjelpe midler for en mer effektiv fremtidig helsetjeneste. En vellykket helse- og omsorgstjeneste i fremtiden forutsetter en modernisering av sykepleierutdanningen, mer forskning på kommune helsetjenesten, bedre tverrfaglig samarbeid og bedre nasjonal koordinering av sykepleietjenesten. Forebygging og helsefremmende arbeid NSF har et kontinuerlig fokus på forebygging og helsefremmende arbeid blant barn og unge gjennom helsestasjons- og skole helsetjenesten. Sommeren 2009 gjennomførte NSF en undersøkelse blant helsesøstre omkring helsestasjons- og skolehelsetjenesten, med fokus på ressurs- og arbeidssituasjonen. Resultatene viste behov for en til dels kraftig opprustning, både i forhold til opp følging av psykiske lidelser, i forhold til hjemmebesøk hos nyfødte, og i forhold til helsefremmende arbeid i skoleklasser og grupper. Videre har NSF gitt innspill til og deltatt i høringer i Helse- og omsorgskomiteen vedrørende Stortingsmelding nr. 12 ( ), Handlingsplan for habilitering av barn og unge, Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og endringer i SYSVAK- registerforskriften og kommentarer til Helsedirektoratets plan for forebygging av uønsket svangerskap og abort strategier for bedre helse ( ). Pilothelse stasjonsprosjektet i sam arbeid med landsgruppen av helsesøstre startet opp. Vi har også initiert og leder et prosjekt for utvikling av løsninger for elektronisk informasjonsutveksling mellom helsestasjoner og sykehus, ELIN-h-prosjektet. 6 7

5 Fagpolitisk avdeling Utdanning og forskning En ny helsetjeneste krever ny kunnskap og kompetanse. En utfordring er å styrke forholdet mellom forskning, utdanning og profesjonsutøvelse. Det ble opprettet nye arenaer for kunnskapsformidling i mars avholdt NSF et dialogmøte med 70 ledere fra sykepleierutdanningene. Dette ble fulgt opp med et nytt dialogmøte 16. oktober, med representanter for sykepleierprofessorene. Det er i innspill til Samhandlingsreformen gitt flere forslag med mål om å strukturere kompetanseutviklingen slik at kommunehelsetjenesten kan bli et slagkraftig kunnskapsområde innen norsk helsetjeneste. NSF har arbeidet bredt ut, både for å skape debatt og engasjement i egne rekker, og for å få gjennomslag for våre synspunkter. Rekruttere menn Rekruttering av sykepleiere har også vært et tema for NSF i 2009, gjennom blant annet en aktiv deltakelse i prosjektet Menn i omsorgsyrker (MiO). Prosjektet ble avsluttet i november Hensikten med prosjektet er å utvikle strategier for rekruttering av menn, som en del av løsningen på generelle rekrutteringsutfordringer i fremtidens helsetjeneste. Psykisk helse og rus Fagpolitisk plattform for psykisk helse og rus ble vedtatt av forbundsstyret i juni. Dokumentet er utviklet i samarbeid med aktuelle faggrupper, med en overordnet målsetting om en kompetent og pasientnær sykepleietjeneste innenfor fagfeltene psykisk helse og rus. Plattformen setter fokus på aktuell tematikk som tvang, menneskerettigheter, samhandling, forebyggende arbeid, psykisk helsetilbud i kommunen og lavterskel helsetjenester til rusavhengige. Opptrappingsplanen for psykisk helse, og flere vesentlige områder, blant annet faglig utvikling og generelt folkehelsearbeid mot skoleklasser og grupper, har måttet nedprioriteres. ehelse NSF arrangerte Helsekonferansen i samarbeid med NSFID i mai, hvor 239 personer deltok. Deltakerne ga gode tilbakemeldninger på konferansens faglige program. NSFs etablerte et terminologiråd med målsetting om å komme frem til en anbefaling om bruk av terminologier. Etter omfattende vurdering er terminologirådets anbefaling at Internasjonal Klassifikasjonssystem for Sykepleiepraksis (ICNP) integreres i alle elektronisk pasientjournaler knyttet til sykepleiernes dokumentasjon av helsehjelp. ICNP setter ord på sykepleie gjennom å beskrive forebyggende arbeid, sykepleierdiagnoser, intervensjoner (tiltak) og resultater. Omsorgsteknologi som satsingsområde ble framhevet i Blant annet innledet NSF et samarbeid med Teknologirådet, hvor hensikten er i fellesskap å forsøke å utvikle mulige satsings områder som tar hensyn til både etiske, økonomiske og organisatoriske faktorer. Det er også planlagt et tettere strategisk samarbeid med KS om vurdering og iverksetting av ulike tiltak når det gjelder bruk av teknologi som supplement til dagens helse- og omsorgsarbeid. Ledelse og organisasjon Samhandling fra et lederperspektiv, med erfaringer, muligheter og utfordringer, var temaet på NSFs nasjonale dialogkonferanse som samlet 70 sykepleierledere fra hele landet i slutten av januar. Med Helse- og omsorgsministeren i spissen drøftet lederne status, sentrale problemstillinger og helsetjenestens hovedutfordringer sett i lys av samhandlingsreformen. I løpet av 2009 fullførte 20 team/virksomheter NSFs nasjonale kvalitetsprosjekt Med pasientens øyne, der sykepleiere med lederansvar har ledet systematisk forbedringsarbeid som involverte pasienter, pårørende og medarbeidere fra ulike yrkesgrupper. NSFs Landsgruppe for Sykepleielederes landskonferanse i Tromsø ble planlagt og gjennomført i nært samarbeid med Fagpolitisk avdeling. Gjennom 2009 har kvalitet, pasientsikkerhet og akkrediteringsordninger for sykepleietjenesten stått sentralt i arbeidet med å tydeliggjøre fagledelse. Stipender Fra og med 2009 deler NSF årlig ut i overkant av 5,3 millioner kroner i stipend til medlemmene. 2 millioner går til sykepleiere som tar relevant videreutdanning eller master, 1 million tildeles medlemmer som skal på ulike faglige kurs eller konferanser i inn- og utland. NSF deler også ut stipend til fagutvikling, formidling av sykepleiefag, og hele 1,2 mill. kr til sykepleiere som tar forskerutdanning. Stipendsøknadsskjemaene er nå gjort lett tilgjengelige for alle medlemmene elektronisk, på NSFs hjemmesider. 8

6 Forhandlingsavdelingen For Norsk Sykepleierforbund er det all grunn til å innkassere seieren i skift-turnus-saken Likelønnsgapet skal tettes 2009 var året da NSF fikk gjennomslag i skift/ turnus-saken. Bartekampanjen og påvirkning av partiprogrammene og valgkampen i forbindelse med Stortingsvalget, sto sentralt i kampen for likelønn. Politiske myndigheters ansvar for likelønnsgapet i Norge har stått sentralt i 2009, ikke minst på grunn av Stortingsvalget, og som foreberedelse til hovedtariffoppgjøret Mens mange andre aktører i likelønnsdebatten har insistert på partenes ansvar for å rette opp lønnsgapet mellom kvinner og menn, har NSF pekt på at regjeringen og Stortinget har et selvstendig ansvar og internasjonale forpliktelser. Hele organisasjonen fra politisk ledelse og NSF sentralt, til fylkeskontorer, tillitsvalgte og medlemmer var engasjert i å påvirke partiprogrammene gjennom kontakt med sentrale og lokale politikere og debattinnlegg i media. Likelønnssaken har skapt stort engasjement i Sykepleierforbundet, og vi kan med stolthet si vi har bidratt til å holde likelønnssaken på den politiske dags orden. Bartekampanjen må vi bli menn for å få likelønn? skapte stor begeistring og støtte. I en evaluering av NSFs medie aktivitet vises det særlig til denne kampanjen. Blant annet ble det kjørt en annonsekampanje på internett der leserne kunne si sin mening om lønnsgapet. Denne kampanjen hadde visninger, noe som er langt over gjennomsnittet på slike kampanjer. NSF har satt likelønnsproblemet i sammenheng med rekrutterings utfordringene i helse- og omsorgssektoren. Dette har også vært tema i møter NSF har hatt med ulike statsråder, med politiske partier og Stortingskomiteer, og med arbeidsgiverorganisasjonene. Likelønn, verdsetting av kompetanse og rekruttering har vært tema for en rekke debatter og innlegg i både riksdekkende og lokale media. Likelønn har også vært på dagsorden på interne arrangementer, med blant annet tanke på lokal aktivitet. Politisk ledelse har deltatt på eksterne arrangementer om samme tema. Nesten full seier i skift/turnus-saken «Dette er en viktig likestillingspolitisk merkesak» sa arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen da han kunngjorde at regjeringen nå foreslår å likestille skift og turnus. Vi slutter oss helhjertet til hans ord. Det anslås at over arbeidstakere vil få en reduksjon i arbeidstiden. De fleste av disse arbeider på sykehusene, og sykepleiere vil være hovedgruppa. NSF har kjempet for å få endret arbeidsmiljøloven på dette området i mer enn 15 år. For Norsk Sykepleierforbund er det derfor all grunn til å innkassere seieren i denne viktige prinsipielle saken. Mens dagens regulering av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere er basert på arbeidstidsordningene i industrien, innebærer den nye ordningen at arbeidstidsreduksjonen i større grad knyttes opp mot uavhengige og kjønnsnøytrale kriterier. I følge de nye reglene vil en time arbeidet på søndag og helligdag regnes som en time og ti minutter, mens en time arbeidet om natten regnes som en time og femten minutter. I motsetning til gjeldende ordning, er det i den nye ingen terskelverdi, og dermed blir også deltidsarbeidende omfattet. Forutsetningen er at arbeidstakerens turnusplan inneholder både dag-, kvelds- og nattevakter i tillegg til søndagsarbeid minst hver tredje søndag. NSF ble svært overrasket over at denne arbeidstidsreduksjonen ikke ble synliggjort i Regjeringens forslag til Statsbudsjett for NSF var høsten 2009 i dialog med myndighetene for å medvirke til at reformen skulle få virkning fra årsskiftet. NSF er fortsatt av den oppfatning at reformen skulle ha vært iversatt fra , men har måttet innse at det ikke er mulig å få arbeidsgiversiden med på å endre tariffavtalenes ordlyd på nåværende tidspunkt. NSF erkjenner at dette spørsmålet må tas i forbindelse med det kommende hovedtariffoppgjøret. I praksis vil det bety at ingen av NSFs medlemmer i tredelt turnus vil få redusert arbeidstid fra , da de fra før av allerede har en ukentlig arbeidstid i på 35,5 t/uken. Selv om ordlyden i tariffavtalen vil bli gjenstand for forhandlinger våren 2010, i likhet med den praktiske gjennomføringen av reformen, vil NSF ikke akseptere at arbeidstakerne må betale for denne reformen gjennom tariffoppgjøret. NSF minner om at i forbindelse med forrige arbeidstidsreduksjonen, i 1986, ga Kommunalministeren på vegne av daværende regjering en garanti om å dekke nettoutgiftene for arbeidstidsreduksjonen per i Stats budsjettet for NSF forventer at regjeringen holder sine løfter

7 Samfunnspolitisk avdeling Fra ble det innført ISF-refusjon for poliklinikk-konsultasjoner, utført av sykepleiere Påvirket Samhandlingsreformen Samfunnspolitisk avdeling har i 2009 brukt mye tid og krefter på å levere inn innspill til Samhandlingsreformen. Stortingsmelding nr. 47 ( ), Samhandlingsreformen, Rett behandling på rett sted til rett tid, ble lagt fram i juni NSF har arbeidet aktivt overfor myndighetene, både i den perioden meldingen ble skrevet og i tiden etterpå. Det er levert grundige politiske innspill til Stortingets Helse- og omsorgskomite både i et eget møte med komiteen og i komiteens høring om meldingen. NSFs innspill er presentert både internt og eksternt, og i debatter. Det er utarbeidet PP- presentasjoner som fylkesledere og andre kan bruke i sitt arbeid. I tillegg er det laget en samling av faktaark/flak som ble overlevert Helse- og omsorgskomiteen og som er sendt ut i organisasjonen. ISF-refusjon for sykepleierkonsultasjoner Etter flere års arbeid fra NSF ble det fra innført ISF-refusjon for poliklinikk-konsultasjoner, utført av sykepleiere. Det ble samtidig besluttet hvilke DRG som skulle være åpne for refusjon for de ulike kategorier utøvende helsepersonell. Forskriften om «utgifter til poliklinisk legehjelp» var imidlertid ikke endret parallelt, noe som medførte at sykehusene ikke kunne ta egenandel fra pasientene dersom andre helsepersonellgrupper enn leger utførte konsultasjonen. NSF hadde følgende innspill til Helse- og omsorgsdepartementet: 1. Alle polikliniske DRGer gjøres uavhengig av utøvende helsepersonell 2. Alle polikliniske konsultasjoner inkluderes i beregningsgrunnlaget for ISF-poliklinikk når det dreier seg om flere ulike problemstillinger som håndteres samme dag. 3. Alle DRGer godkjent for sykepleiere godkjennes også for jordmor 4. Pasientbetaling og egenandeler knyttes til den aktuelle polikliniske spesialisthelsetjenesten som ytes og ikke til hvilket helsepersonell som yter tjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet foreslo så forskriftsendring slik at det skulle være mulig å ta egenandel, men de foreslo ulik egenandel ut fra hvilken yrkesgruppe som utførte undersøkelsen. NSF begrunnet i sitt høringssvar viktigheten med at egenandelen var lik. Det endelige lovforslaget ble behandlet i Stortinget høsten 2009, og fra er det ISF-refusjon for polikliniske sykepleierkonsultasjoner og det er lik egenandel som for legespesialister. Det jobbes videre med å finne løsning på de andre punktene. Bemanning ved sykehjem og hjemmesykepleie Econ Analyse gjennomførte på vegne av NSF en undersøkelse av planlagt og faktisk bemanning ved sykehjem og hjemmesykepleie i Trondheim, Stavanger, Bergen og Bærum. Det ble utført som en stikkprøveundersøkelse to hverdager, to helger og to dager i påsken ved et uvalg sykehjem og soner for hjemmesykepleien i disse kommunene. Rapporten, som fikk behørig omtale i valgkampen, viste at det er store forskjeller på den planlagte bemanningen og den faktiske. Den viste også at det spesielt i helger og ferie, er en svært stor andel av ufaglærte på jobb. Rapporten ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, KS og berørte kommuner. Valgkampen Målet ved valgkampen var å synliggjøre NSF og vise styrke innen viktig helse- og omsorgspolitiske områder. Dette for å påvirke topp olitikere og stortingskandidater til å gi løfter innen helse-, utdannings- og arbeidslivspolitikken. Hovedsakene var likelønn og bemanningssammensetning i sykehjem og hjemmesykepleien. Bemanningssammensetning ble en viktig del av debatten om helse- og omsorgstjenesten i starten av valgkampen da vi presenterte rapporten fra Econ Analyse. Det var stor medieinteresse, og forbundslederen var svært synlig i debatten. Likelønn ble et viktig tema på slutten av valgkampen. Alle partiledere ble utfordret til å forplikte seg til hva de ville gjøre for å løse likelønnsproblemet. Svarene de ga ble satt inn som en annonse i de store avisene dagen før valget. Det ble også sendt aktuelle helsepolitiske spørsmål til alle partiledere, noe som alle svarte på. Vedlikeholdsmidler til sykehus I forbindelse med regjeringens tiltakspakke for å begrense virkningen av finanskrisen krevde NSF to milliarder kroner til vedlikehold av sykehus. I tillegg til bedret sysselsetting var dette viktig for pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og effektiv drift. Kravet resulterte i at Stortinget bevilget 1. milliard til dette formålet, noe NSF var tilfredse med. Etter flere tiårs manglende prioritering av vedlikehold ved våre helseinstitusjoner er det fortsatt et stort behov for vedlikehold ved våre helseinstitusjoner. NSF var derfor skuffet da midlene ikke ble videreført i Papirløse migranter Gjennom hele 2008 pågikk det en debatt om papirløse immigranters rett til helsehjelp. Bakgrunnen for det offentlige ordskiftet som fant sted, var opplysninger om at et stort antall ( ) illegale innvandrere i Norge ikke fikk den helsehjelp de kan ha behov for. Forbundsstyret ba derfor administrasjonen om å utarbeide et forslag til prinsipperklæring om denne problemstillingen, med aktuelle handlingspunkter og initiativ, selvstendig og / eller i samarbeid med andre organisasjoner. Dette ble effektuert, og forbundsstyret fattet et slikt prinsippvedtak i mai Med bakgrunn i sykepleiernes samfunnsmandat, og yrkesetiske retnings linjer ble det fastslått at: «Helsepersonells rett og plikt til å yte nødvendig helsehjelp til mennesker som er i behov for det er grunnleggende og universell. Retten og plikten til å yte hjelp kan av den grunn ikke begrenses til å gjelde grupper av mennesker, men må i prinsippet omfatte alle.» På den bakgrunn ble regjeringen bedt om å sørge for at lov- og regelverk blir klart når det gjelder papirløse immigranters rett til helsehjelp. Å fjerne alle hindringer som måtte gjøre denne retten illusorisk samt klargjøre dagens regelverk slik at helsepersonell som yter relevant helsehjelp til denne gruppen ikke risikerer rettslig etterspill. Anmodningen ble oversendt regjeringen ved statsministerens kontor 20. mai mars 2010 kunne Aftenposten melde at «Papirløse får helsehjelp». Regjeringen innfører nå nye prinsipper som skal regulere helsetilbudet for de opp mot personer (SSB-tall) i Norge med ulovlig opphold. I følge avisen skal papirløse barn, gravide og psykisk ustabile få full tilgang til helsevesenet. Andre med ulovlig opphold skal få hjelp som ikke kan vente. Regjeringen vil nå lage en forskrift som skal sikre lik behandling av papirløse. NSFs innspill har dermed bidratt til at lov- og regelverket blir klarere. Personell- og pasientsikkerhetsstudie NSF og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) undertegnet i april 2009 en samarbeidsavtale om gjennomføring av prosjekt Personell og pasientsikkerhet. Prosjektet er en del av et større internasjonalt prosjekt som har navnet RN4 CAST. Forskere fra Belgia, Tyskland, Hellas, Irland, Polen, Spania, Sverige, Sveits, Nederland, Storbritannia og USA fikk i 2008 innvilget midler fra EU s 7 rammeprogram til prosjektet og er den største sykepleierundersøkelse som er gjort i Europa. Norge har fått tilgang til prosjektet gjennom et initiativ fra NSF. Prosjektet har en varighet på tre år og retter oppmerksomheten mot egenskaper ved og variasjoner i forvaltningen av sykepleieressurser og sykepleietjenestens praksisvilkår og pasientsikkerhet. Tidligere forskning har vist at det er en sammenheng med sykepleieressurser og sykepleiernes praksisvilkår og kvaliteten på sykepleie og dens innflytelse på pasientsikkerheten, produktivitet og stabilitet i sykepleiestaben. 35 sykehus, 305 poster/enheter og 5490 sykepleiere ved kirurgiske og medisinske intensive og vanlige poster deltar i undersøkelsen. Resultatene fra undersøkelsen er forventet å foreligge i desember 2011 og vil bli publisert i internasjonale og nasjonale tidsskrifter

8 Som del av EØS-avtalen er Norge forpliktet på ca. 85 % av alle direktiver som vedtas av EU. Internasjonalt arbeid Bistandsarbeid styrker organisasjonene og faget NSF har i 2009 intensivert sin innsats for å utvikle fagforeninger for sykepleiere i sørlige Afrika og bidra til reformer og styrking av profesjonen i Montenegro. Vi har også fått gode resultater av vårt arbeid på den europeiske arena. Ny treårig avtale med norad NSF har treårige samarbeidsavtaler med Norad og en ny periode ble innledet for årene med et årlig økonomisk tilskudd på NOK 6,5 millioner. I tillegg kommer NSFs egenandel på 10 prosent av totale prosjektkostnader. I denne avtaleperioden er det fullt fokus på å etablere og utvikle fagforeninger for sykepleiere i sørlige Afrika - i Malawi, Uganda og Zambia. I tillegg har vi etablert et uformelt nettverk der våre søsterorganisasjoner i Mauritius, Swaziland, Sør-Afrika og Zimbabwe deltar, i tillegg til de tre vi har bilateralt samarbeid med. Felles for alle er at de er registrert som fagforeninger i sine hjemland og dermed har et juridisk grunnlag for å ivareta sine medlemmers interesser. Zambia NSF har hatt samarbeid med Zambia Union of Nurses Organization (ZUNO) siden Etter flere års kamp etablerte ZUNO i 2009 en hovedoverenskomst med helsedepartementet, som er landets desidert største arbeidsgiver for sykepleiere. Tilsvarende ble etablert med enkelte viktige private aktører. Dette var et gjennombrudd, dels fordi ZUNO dermed er anerkjent som motpart i nasjonale og lokale forhandlinger med arbeidsgiverne og dels fordi det etablerer grunnlag for trekk av medlemskontingent fra sykepleiernes lønn, for direkte overføring til organisasjonen. En trekkordning er avgjørende for å sikre det økonomiske grunnlaget for organisasjonens drift. Etter 2-3 års byggearbeider, med vesentlig økonomisk støtte fra Norad og NSF, kunne ZUNO høsten 2009 åpne sin nye kontor bygning, som i tillegg til god plass for organisasjonens aktiviteter også vil fungere som helsesenter for sykepleiere og andre ansatte i helsesektoren. Malawi National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM) kunne også åpne ny kontorbygning høsten 2009, med samme størrelse og formål som kontorbygget til sin søsterorganisasjon i nabolandet Zambia. NONM får stadig sterkere posisjonering i det malawiske samfunn og overfor nasjonale myndigheter. Selv om NONM formelt ble lettere akseptert som fagforening enn sine kolleger i Zambia har organisasjonen store utfordringer med å posisjonere seg på formelt samme måte. Dette skyldes at fagforeningsvirksomhet har svakere tradisjon i Malawi enn i Zambia. NONMs innsats er likevel betydelig og organisasjonen er i ferd med å utvikle en rolle som spydspiss for fagforeningsarbeid blant offentlig ansatte. Uganda Etter noen års forberedelser har NSFs samarbeid med Uganda Nurses and Midwives Union (UNMU) gått over i et langsiktig samarbeid fra Fram til våren 2009 fantes det to organisasjoner for sykepleiere i Uganda - en profesjonsorganisasjon og en registrert fagforening. Etter iherdige forberedelser kunne disse slå seg sammen i UNMU fra mai NSF bisto med utvikling av nye vedtekter, juridisk avpasset i forhold til landets lovgivning, slik at de to tidligere organisasjonene nå er smeltet sammen som en felles og enhetlig organisasjon for alle landets sykepleiere. Prosessen har vært preget av mange utfordringer, og det understreker viktigheten av at NSF som støttespiller tar seg tid til å sikre at våre kolleger deltar for å sikre eierforhold til det endelige resultat. Nytt nettverk I 2009 etablerte NSF, i samarbeid med syv søsterorganisasjoner i det sørlige Afrika, et nytt nettverk for de organisasjonene i regionen som er anerkjent som fagforeninger for sykepleiere i sine respektive hjemland. Det er ikke en formell regional organisasjon, men en kostnadseffektiv møteplass for å utveksle erfaringer, gi hverandre gjensidig støtte og bistand etter prinsippet sør til sør snarere enn nord til sør. To møter ble avviklet i 2009, og selv om nettverket er i startfasen kan vi fastslå at det fungerer som en nyttig møteplass for de som deltar. Avslutning i somalia Med økonomisk støtte fra TV-aksjonen 2005, som tilfalt Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS), har NSF i fire år samarbeidet med Mogadishu University i Somalia om et prosjekt med innretting mot mor/barnhelse, og særlig fokus for å redusere og motvirke omskjæring av jentebarn. I et land uten effektiv stat og regjering, preget av vedvarende innbyrdes krig og konflikt, har dette prosjektet oppnådd gode resultater overfor målgruppen i og rundt hovedstaden Mogadishu. Ved utløpet av 2009 var det ikke lenger mulig å videreføre prosjektet med innsamlete midler fra TV-aksjonen 2005, og NSF måtte derfor avslutte prosjektet. I tillegg til de kortsiktige resultater kan vi fastslå at NSF har etablert god kontakt med mange viktige aktører i Somalia og at dette kan bli et verdifullt grunnlag for eventuell fornyet innsats i fremtiden. EUROPA Montenegro NSF har siden 2007 hatt samarbeid med det montenegrinske sykepleierforbundet - NUMSBCG. Hittil har dette samarbeidet bestått i bistand for å reformere utdanning og regulering for profesjonen for å møte de krav EU stiller for et fremtidig medlemskap. I 2009 gjennomførte vi den tredje konferansen i løpet av to år for sykepleierrepresentanter fra helseinstitusjoner over hele landet. Det er utviklet et forslag til lov for regulering av utdanning og profesjonen, som ved utløpet av 2009 ble anbefalt av regjerin g en for endelig vedtak i det montenegrinske parlamentet første kvartal Utdanningssystemet er reformert slik at sykepleierutdanning fra nå av skal skje etter 12 års forutgående utdanning i grunn- og videregående skole, som et treårig program på høyere nivå (bachelor). Den tidligere utdanningen for sykepleiere på videregående skoles nivå videreføres som en assistentutdanning for sykepleietjenesten. I 2009 har vi også bistått NUMSBCG med søknad om medlemskap i International Council of Nurses, og dermed også medlemskap i European Federation of Nurses Associations. De er på vei ut av mangeårig profesjonell isolasjon! Ved inngangen til 2010 har NSF og NUMSBCG etablert en avtale om samarbeid i de kommende seks år, med fokus på å utvikle organisasjonen som representant for montenegrinske sykepleiere. Styrket posisjonering i det europeiske arbeidet Som del av det europeiske samarbeid (EØS-avtalen) er Norge forpliktet på ca. 85 % av alle direktiver som vedtas av EU. Disse omfatter også forhold av sentral betydning for sykepleieprofesjonen og NSFs medlemmer. NSF er medlem av European Federation of Nurses Associations (EFN) og European Federation of Public Services Unions (EPSU). Etter EPSUs kongress i juni 2009 har vi møtende varamedlem i EPSUs eksekutivkomite, og dette styrker vår mulighet for innflytelse overfor EU-institusjonene. Fra før har vi samme posisjon i EPSUs faste komite for helse- og sosialsektoren. I løpet av 2009 har vi gjennom denne komiteen engasjert oss aktivt i arbeidet for en avtale mellom EPSU og motsvarende arbeidsgiverorganisasjon på europeisk nivå om styrket vern av helsearbeidere mot infeksjoner som følge av stikkskader og skader fra andre skarpe instrumenter. Avtalen ble undertegnet i juli 2009 og representerer et gjennombrudd på området. I tillegg ba partene EU-kommisjonen omgjøre avtalen til et direktiv (noe som gir sterkere juridisk virkning i hele EØS-området) og denne prosessen er i gang. Det er første gang i historien at en slik avtale kan bli omgjort til et juridisk bindende direktiv for hele EØS- området, og NSF kan fastslå at deltakelse i en slik prosess dermed får store positive virkninger for egne medlemmer

9 I 2009 ble det tatt opp 4800 studenter til sykepleierutdanningen 503 av disse var menn Nsf student Flere menn i utdanningen! Årsmøtet i NSF Student valgte nytt studentstyre og ny studentledelse i juni I tråd med et av årsmøtevedtakene har studentstyret hatt et betydelig fokus på rekruttering av menn til sykepleierutdanningen. Det er studentstyrets holdning at en jevnere kjønnsbalanse er med på å heve kvaliteten på sykepleiertjenesten. I tillegg er det avgjørende å rekruttere fra et bredere grunnlag for å møte utfordringene med nok kvalifisert personell i helsesektoren i årene fremover. Det har vært interessante problemstillinger å jobbe med. Holdninger utfordres og til tider har det blitt tydelig at dette er en debatt som engasjerer stort. At det er et behov for flere menn viser opptakstallene klart. I 2009 ble det tatt opp 4800 studenter til sykepleierutdanningen. 503 av disse var menn. Tilsvarende tall for 2006 var 4436 studenter hvorav 604 var menn. Kjønnspoeng Vi har hatt møter med parlamentarikere fra flere ulike partier hvor vi har kommunisert våre holdninger på området, samt vært tydelige på vårt standpunkt om at kjønnspoeng bør innføres for menn som søker sykepleierutdanningen. Vi fikk Samordna Opptak til å kjøre simuleringer for oss for å måle effekten av kjønnspoeng, og fikk der bekreftet vår mistanke. Det fungerer! Ønsker vi oss flere menn i sykepleien er det på høy tid å sette i verk konkrete tiltak. Vi må bygge stein på stein, og slik kan vi forhåpentligvis gjøre noe med mannsandelen. Vi er dårligst i den europeiske klassen på dette feltet, og Norge fortjener bedre enn som så. I inneværende skoleår har NSF Student i samarbeid med Manifest Analyse arrangert paneldebatt om temaet. Vi inviterte til debatt i kantina i T22 og hadde et panel som tok utgangspunkt i boka Englevakt. Panelet besto selvsagt av forfatteren selv, Runar Bakken, Eli Gunhild By fra NSF Oslo og representanter fra Fagforbundet og Helsedirektoratet. Mer engasjerte studenter Vi ønsker å gi gode tilbud til medlemmer som ønsker å engasjere seg mer. Derfor har vi ytterligere vektlagt arbeid med tillitsvalgskurs ved utdanningsinstitusjonene. Disse får vi utrolig gode tilbakemeldinger på. Dette er kurs som gir tillitsvalgte ute på skolene bedre kunnskap om det rammeverket som styrer utdanningen. Målet med slike skoleringer er at studentene på de enkelte skolene skal kunne være bedre rustet til å følge opp rammeplansbrudd og å påse at utdanningen skjer i tråd med det regelverket den er underlagt. I årsmøteperioden har det vært arrangert flere fagdager enn noen gang før. Flere tusen sykepleierstudenter har i perioden vært på faglige arrangement i regi av NSF Student. Vi legger ned et betydelig arbeid i å tilby studentmedlemmene konferanser av høy kvalitet med engasjerende og aktuelle forelesere. Vi tror dette er med på å styrke medlemmenes forhold til NSF og tilbakemeldingene vi får etter konferansene er med på å bekrefte dette. Det er viktig for oss at sykepleierstudenter skal føle NSF som det naturlige alternativet å være medlem i i studietiden, og faglige tilbud i kombinasjon med andre medlemsfordeler som håndbok, gode forsikringsordninger, abonnement på Tidsskriftet Sykepleien og lignende er med å bidra til at vi fremdeles er godt over studentmedlemmer i NSF. 80 % av alle som studerer sykepleie er medlem hos oss. Det er en svært høy dekningsprosent sammenlignet med andre sammenlignbare organisasjoner

10 Forsikringskontoret Nye, flotte nettsider for NSFs medlemsfordeler ble satt i produksjon 19. februar Stadig fl ere medlemsfordeler Forsikringskontoret har også i 2009 jobbet aktivt overfor ulike samarbeidspartnere for å forhandle frem gode betingelser for våre medlemmer. Gratis innboforsikring Førstegangsstudentene er en viktig gruppe å satse på, og for å gjøre studentmedlemskapet enda mer attraktivt er NSFs innboforsikring blitt inkludert i medlemskapet fra uten at kontingenten har økt. Dette har allerede slått godt an hos studentene, og har gitt NSFs studentrådgivere ytterligere et godt argument for å få studentene til å bli medlem i NSF. Kritisk sykdom inkludert i barneforsikringen Med kritisk sykdom inkludert i vilkårene fra , er NSFs barneforsikring blitt en enda bedre og mer konkurransedyktig forsikring. Den nye dekningen gir økonomisk trygghet ved alvorlige sykdommer som kreft, multippel sklerose (MS), leddgikt, nyrelidelser m.fl. Forsikringssum er kroner. Ansvarsforsikring for sykepleiere Med få unntak omfatter pasientskadeloven nå alle sykepleiere som arbeider i privat og offentlig helsetjeneste. Den nyopprettede ansvarsforsikringen er ment som et forsikringstilbud for den lille gruppen sykepleiere som ikke er inkludert under Norsk Pasientskadeerstatning. Forsikringen dekker rettslige erstatningsansvar under utøvelse av sykepleie, inkludert arbeidsoppgaver i virksomheter som akupunktur, massasje, soneterapi, manuellterapi m.m. Utvidet forsikringstilbud Norsk Sykepleierforbund kan i dag tilby medlemmene et svært godt forsikringstilbud til lave priser og gode forsikringsvilkår. Tilbudet omfatter både kollektive forsikringer som innbo, reise og gruppeliv, og private forsikringer som bil, villa, fritidsbolig m.fl. Fremdeles er det mange medlemmer som er ukjent med at NSF har et meget godt forsikringstilbud for utvidet livsforsikring ved død og uførhet. Forsikringen kan kjøpes som en tilleggsdekning til livsforsikringspakken, og er blant annet et konkurransedyktig alternativ til bankens noe dyrere gjeldsforsikring. DnB NOR Skadeforsikring DnB NOR Skadeforsikring opererer med to kvaliteter på forsikringsdekningene; Best og Basis. De har sjekket markedet og tilbyr de beste dekningene, derfor navnet Best. Alle forsikringstilbud medlemmene får fra NSF er Best-produkter. Om uhellet skulle være ute, og det har skjedd et forsikringstilfelle, har det nye skadeselskapet som mål å gi et raskt og effektivt skadeoppgjør. Bankavtaler DnB NOR har vært ledende på rentebarometeret (fnh.no) i hele 2009, og dette har gitt medlemmer i NSF, som samtidig er bankkunder i DnB NOR, en av de beste rentene som kan oppnås i dagens marked. Banken gir lån til blant annet bolig, bil og forbrukslån. Avtalen gir også medlemmene hjelp til finansiering, plassering, rådgivning, eller dagligbank. Medlemmer som bor i Nordland kan benytte Nordlandsbanken, og får de samme fordelene som DnB NOR-kunder. I samarbeidsavtalen inngår også en avtale med Postbanken, Uniqe konto (et av markedets beste spare- og kredittkonto), og kredittkortet Europay. Nytt medlemstilbud: Avis Bilutleie En nyopprettet samarbeidsavtale mellom NSF og Avis Bilutleie gir NSF-medlemmer gunstige priser i Norge 30 prosent rabatt på de til en hver tid gjeldende priser. Ved å oppgi et fast avtalenummer kan avtalen enkelt inngås via telefon. Velges Avis Preferred kan avtalen integreres i den enkeltes kredittkort. Medlemmet får da en egen profil hos Avis. Andre medlemsfordeler Esso: Gratis MasterCard som kan brukes i butikker, restauranter, bensinstasjoner m.m. over hele verden. Avtalen gir blant annet 40 øre rabatt på pumpepris. Telenor: Det gis rabatter på privattjenester til alle medlemmer som er, eller blir Telenor-kunder. Eget bestillingsskjema kan fås via link på NSFs nettsider. Hotellavtaler Det gis rabatter for medlemmer hos hotellkjedene Rica Hotels, Britannia Hotel, Choice Hotels Scandinavia og DFDS Seaways (Unio). Nye nettsider Siden sommeren 2009 har Forsikringskontoret gjennomgått nettsidene for NSFs medlemsfordeler sammen med IT-avdelingen og Evita. Hensikten har vært å finne en enklere måte å navigere seg frem på de ulike nettsidene, samtidig som designet skulle bli så bra som mulig. Resultatet har blitt nye flotte nettsider som ble satt i produksjon 19. februar. Flere ansatte Siden NSF og DnB NOR Skadeforsikring og Vital Forsikring inngikk en samarbeidsavtale , har Forsikringskontoret vært i stadig utvidelse. Avtalen som består av et nytt konsept hvor NSF i stor grad også administrerer private skadeforsikringer har blitt en stor suksess, og har medført at det har vært behov for å utvide antall ansatte på Forsikringskontoret. Per i dag har avdelingen 14 ansatte. Nye lokaler På grunn av oppussingsprosjektet på hovedkontoret har Forsikringskontoret vært plassert i midlertidige lokaler i Nedre Slottsgate 4, i nesten ett år. Nå er avdelingen igjen på plass i hovedkontoret i flotte nyoppussede omgivelser i 4. Etasje. Her har avdelingen fått tilstrekkelig plass til alle sine 14 ansatte. 18

11 Hvis man regner ut hvor mye det koster å bruke ansatte til å oppdatere og utvikle egne prosedyrer, vinner man utrolig mye med å ha PPS, sier Marianne Birkeland, enhetsleder ved Langelandhjemmet i Kongsvinger kommune. Akribe Over 50 nye kommuner tok i bruk PPS I 2009 gikk 55 nye kommuner til anskaffelse av PPS. Det betyr at 166 kommuner og over helsearbeidere har tilgang til PPS, og at 2,7 millioner nordmenn bor i en kommune som benytter PPS. Kommunene er spredt over hele landet med en liten overvekt i Midt-Norge og på Østlandet. Kongsvinger kommune var en av kommunene som kjøpte PPS i Hvis man regner ut hvor mye det koster å bruke ansatte til å oppdatere og utvikle egne prosedyrer, vinner man utrolig mye med å ha PPS, sier Marianne Birkeland, enhetsleder ved Langelandhjemmet i Kongsvinger kommune. Å utvikle og oppdatere egne prosedyrer, og samtidig være sikker på at de var korrekte i forhold til gjeldende lover og forskrifter, ble for ressurskrevende for Kongsvinger kommune. Sett i en sammenheng, ble det å kjøpe PPS en langt rimeligere løsning. Nå trenger vi ikke bruke egne ressurser på dette arbeidet. Regningen deler vi med flere enheter i kommunen, sier Marianne Birkeland. Rammeavtale med tre helseregioner I mars inngikk Akribe rammeavtale med de tre helseregionene Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst. Rammeavtalen gjør at de helseregionene som kjøper inn PPS samlet til alle sykehusene i regionen sparer flere millioner. I forbindelse med inngåelsen av rammeavtalen uttalte Helse Sør-Øst at de så det som særlig nyttig at sykepleiestudenter, nyansatte, vikarer eller utenlandske arbeidstakere får tilgang til standardiserte jobbprosedyrer. De var også opptatt av at dette gir pasientene økt trygghet ved at prosedyrene gjennomføres likt, og at det gir økt sporbarhet i klagesaker ved at det viser hvilke metoder som er brukt i behandlingen. PPS på ICN-kongressen i Durban PPS ble presentert under ICN-kongressen i Durban, sommeren 2009, med innlegg på en av hovedsesjonene. Over 1200 deltakere var til stede på presentasjonen. Akribe hadde også utstilling under kongressen og interessen fra deltakerne var stor. Det arbeides videre med en engelsk presentasjon som skal sendes til ulike interessenter over hele verden. Standardverk for jordmødre Arbeidet med Jordmorboka ble sluttført i Jordmorboka er det første standardverket på norsk for jordmødre og er initiert og finansiert av NSF. Redaktører og forfattere er valgt blant de beste fagpersoner på sine felt i Norge har vært et år preget av arbeid med revisjon av flere bøker som vil komme i ny utgave i Det friske og Det syke mennesket kom ut i revidert utgave. Verket er kvalitetssikret av 28 medisinske fagkonsulenter som hver er spesialister på sine felt. Verket fått ny innbinding og blitt både slankere og lettere. En ny nettressurs med over 600 eksamensrelevante spørsmål til Det friske mennesket ble også lansert. I 2009 utkom Kan institusjoner elske? med Einar Aadland som redaktør. Boken problematiserer hvordan ideologisk og religiøst forankrede velferdsinstitusjoner kan begrunne og ivareta sine oppgaver i et moderne, pluralistisk samfunn. Boken ble lansert på Diakonhjemmet Høgskole med over 50 deltakere i oktober. 21

12 Sykepleien De fleste sykepleiere har for alvor skjønt at Sykepleien publiserer mye fag- og forskningsartikler på sine nettsider Populært fagblad Sommeren 2009 mottok Sykepleien den store fagpresseprisen. Bare tre måneder etter gjennomførte redaksjonen en omfattende omlegging av både bladet og nettsidene. Leserne reagerte fornøyd og ga Sykepleien høy skåre. I september kom Sykepleien ut med helt ny design. Tidsskriftet skal være førstevalg for alle sykepleiere som ønsker å være oppdatert på både fag og nyheter. Bladet er bygd opp etter et tydelig konsept der bladets tema er nyhetssak. Sykepleien består forøvrig av en nyhetsdel, en reportasje-seksjon, en seksjon for fag- og fagbokstoff og til slutt en seksjon under tittelen Mennesker & Meninger. Vitenskapelige artikler og forskningsstoff samles i bilaget Sykepleien Forskning, som utgis fire ganger i året. Innholdsmessig har Sykepleien i 2009 satt fokus på likelønn, rus og psykiatri, pensjoner, pasientsikkerhet og utdanning. Konkurransen om innovative tiltak i helsetjenestene, Smart prisen ble videreført og tre vinnere kåret (Lesernes Pris, Beste forslag og Beste forslag fra kommunehelsetjenesten). Smartprisen er et samarbeid mellom Sykepleien, KS og Innovasjon Norge. Sykepleien har i 2009 publisert cirka 50 fag- og forskningsartikler. Fornøyde lesere Medlemmene i NSF er også etter omleggingen fornøyd med sitt fagblad. De fleste sykepleiere leser stort sett alle utgavene av tidsskriftet og mener at Sykepleien framstår som seriøs, troverdig, oversiktlig og moderne. Det viser en undersøkelse som Synovate har gjennomført, på bakgrunn av 300 gjennomførte telefonintervjuer med medlemmer. Over halvparten svarer at de er godt fornøyd med bladet, mens resten er rimelig fornøyd. Kun én prosent svarer at de er misfornøyd med tidskriftet. Nesten alle ønsker seg mer av det som bladet allerede inneholder. Ikke overraskende skårer fagstoff og forskning høyt når leserne blir spurt hva de vil ha mer av. Artikler fra sykepleiernes hverdag i Norge, fagtema og stoff om utdanning ligger høyt i kurs. Nesten halvparten av de spurte svarte nei på spørsmålet om de ønsker å få tilsendt færre utgaver av tidsskriftet i året. Gode tall for Forskning Bilaget Sykepleien Forskning er blitt en suksess og tas godt i mot av medlemmene. 86 prosent svarer at de leser bilaget, en tredjedel oppgir at de vanligvis leser minst halvparten av det som står i Sykepleien Forskning. I snitt bruker medlemmene godt over en halv time (36 minutter) på bilaget. Bare to prosent er direkte misfornøyd. Personer som er under (videre-) utdanning leser Sykepleien Forskning mest. På nett en gang i måneden De fleste sykepleiere har for alvor skjønt at Sykepleien publiserer mye fag- og forskningsartikler på sine nettsider. De foretrekker derfor framfor Helsebiblioteket, offentlige nettsteder og Google når de skal søke på fagstoff. 12 prosent av medlemmene svarer at de er innom nettstedet minst en gang i uken. Halvparten av NSFs medlemmer sjekker Sykepleien på nett månedlig. Etter omlegging er nettstedets brukere også fornøyd med det de finner. 71 prosent svarer at er seriøst og troverdig, 51 prosent opplever nettsidene som informative og 47 prosent svarer at nettsidene er oversiktlige og lett å finne frem i. Inntekter under press Utlysingen av stillinger i helsetjenestene annonseres i økende grad på nett, og ikke lengre i bladet. På nett har Sykepleien dessuten sterke konkurrenter. Som en konsekvens har Sykepleiens inntekter fra stillingsannonser gått ned i Dette kompenseres delvis av en økning i inntektene fra produktannonser. Sykepleiens omsetting i 2009 var på 12,6 millioner kroner. NSF bidro med 16, 2 millioner kroner til drift og personalkostnader. Totalt ble det utgitt 17 utgaver av Sykepleien. Sykepleien Forskning ble utgitt fire ganger. Sykepleien hadde i stillinger. 6 Meget fornøyd 12% 5 40% 4 35% 3 1% 2 11% 1 Meget misfornøyd 0% 22 23

13 Faggruppene De fleste faggrupper tilbyr sine medlemmer en eller annen form for stipend Sentralt fagforum i tett samspill Sentralt fagforum har i 2009 ved leder, sentralt fagforums arbeidsutvalg og den enkelte faggruppe på ulike måter arbeidet sammen med forbundsledelsen, forbundsstyret, avdelingene i hovedkontoret, fylker, medlemmer og eksterne samarbeidspartnere. Sentralt fagforum har hatt to samlinger i 2009 i tillegg til samlinger arrangert av hovedkontoret. Arbeidsutvalget har avholdt i alt 9 møter. Sentralt fagforum fikk 8 nye faggruppeledere i løpet av året. I tilegg ble Sentralt fagforum utvidet fra 32 til 33 faggrupper da NSFs faggruppe av øre-nese-hals sykepleiere ble etablert som en del av NSF. De nye lederne har vært fulgt opp med internt opplæringskurs i regi av Sentralt fagforum ved leder. I tilegg har alle styrer fått tilbud om NSFs basisopplæring, noe mange har gjennomført. Leder for sentralt fagforum deltar her sammen med andre avdelingsledere hvor aktuelle avdelinger presenterer seg. Lokale fagforum og lokale fagpolitiske forum Det har vært fokus på etablering av lokale fagforum også i 2009 og leder av sentralt fagforum har deltatt ved og bidratt til etablering av flere av disse. Medieaktivitet I tråd med målsetningen ble det påbegynt et arbeid knyttet til medietrening i forbindelse med sentralt fagforums vårmøte. Hensikten var å stimulere til skriveaktivitet generelt i faggruppene. Blant annet har NSFs Landsgruppe av Helsesøstre, Barnesykepleieforbundet NSF, NSFs Landsgruppe av Sykepleieledere og NSFs Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere fått akseptert kronikker, debattinnlegg m.m International Council of Nurses Sentralt fagforum var representert ved leder og arbeidsutvalget ved ICNs konferanse i Durban i juni. Plattform Psykisk helse Det er utarbeidet en plattform for psykisk helse og rus , som ble vedtatt av forbundsstyret i juni. Plattformen er et samarbeid mellom NSFs landsgruppe av psykiatriske sykepleiere, NSFs landsgruppe av helsesøstre, NSFs faggruppe for sykepleiere i geriatri og demens og fagpolitisk avdeling (se fagpolitisk avdeling). Høringer Det er gitt mange innspill og kommentarer til høringsuttalelser innenfor ulike felt gjennom hele året. Faglige konferanser Alle faggrupper arrangerer hvert år et ikke ubetydelig antall faglige konferanser og møter. Mange har etablert nordiske og andre internasjonale samarbeidsarenaer hvor medlemmer kan delta. Noen faggrupper har i 2009 arrangert faglige møter sammen med fagpolitisk avdeling. Et eksempel er NSFs landsgruppe av syke pleieledere som planla og gjennomførte landskonferanse i Tromsø i nært samarbeid med Fagpolitisk avdeling. Videre ble NSFs ehelsekonferanse gjennomført i samarbeid mellom NSFs faggruppe for IKT og Dokumentasjon og fagpolitisk avdeling. Stipender De fleste faggrupper tilbyr sine medlemmer en eller annen form for stipend knyttet til faglige prosjekter, deltakelse på faglige konferanser og utdanning. Summen i 2009 er omkring kroner Representasjon i nasjonale råd og utvalg Faggruppene har hatt representanter i nesten alle helse- og omsorgsdepartementets forløpsgrupper knyttet til samhandlings reformen. Arbeidet startet i mars og de fleste gruppene ble avsluttet i juni. Internasjonalt arbeid Norsk Sykepleierforbund har i en årrekke støttet det nasjonale sykepleierforbundet i Zambia (ZUNO), blant annet med støtte til hiv-positive sykepleiere. God helse er avgjørende både i arbeidslivet og privat. Flere tusen zambiske sykepleiere har fått opplæring om hiv/aids, med oppfordring om å la seg teste. Et nasjonalt nettverk med over 100 lokale støttegrupper er opprettet slik at sykepleiere på grasrotnivå kan bistå hverandre. Etter hvert har NSF satt sterkere fokus på støtte og utvikling av ZUNO som fagforening - i samråd med Norad, som er klar over NSFs mangeårig kompetanse og erfaring som norsk fagforening. I desember 2007 fikk ZUNO - etter mange års kamp - nasjonal godkjenning som fagforening, men mange utfordringer gjenstår. Uten NSFs vedvarende støtte hadde ZUNO som nystiftet fagforening knapt overlevd. I 2009 fokuserte samarbeidet på trening av ledere og tillitsvalgte. Et opplegg for systematisk trening er igangsatt og vil strekke seg over flere år. Viktige temaer som fagforeningsarbeid, forhandlingsteknikk og konfliktløsning er prioritert. LaH NSF har lenge ønsket å etablere et internasjonalt samarbeid utover nordisk samarbeid og tok i 2009 kontakt med NSFs internasjonale avdeling for å diskutere felles prosjekt. Som representant for den største faggruppen i NSF, ble Leder for LaH, Astrid Grydeland Ersvik oppfordret til å delta på eva lu eringen av støttegrupper i Zambia, samt bidra med sin kompe tanse og erfaring knyttte til det å opprette og å drive en faggruppe. I november reiste spesialrådgiver Anne Berit Rafoss fra NSF og Astrid Grydeland Ersvik til Lusaka, Zambia. I ZUNO sine nyoppførte lokaler ble det gjennomført møter med ledelsen i det Zambiske sykepleierforbundet, samt lederne for de tre eksisterende faggruppene: Jordmødre, Operasjonssykepleiere og sykepleiere innen Undervisning. I øyeblikket ønsker man å etablere faggruppe for helsesøstre (public health nurses), basert på politiske signal om satsing på kommune- og folkehelse, samt opplevde behov ute blant befolkningen. Videre ser man behov for faggrupper for barnesykepleiere, bedriftssykepleiere og psykiatriske sykepleiere. NSF ønsker å bidra til opplæring og styrking av faggruppeledere i Zambia, og videre planlegging av dette vil skje i samarbeid mellom NSF og ZUNO i

14 Vi har også i 2009 blitt involvert i svært alvorlige saker der mennesker har blitt sviktet og krenket. Rådet for sykepleieetikk Arbeidsglede fremmer moralsk praksis Rådet for sykepleieetikk har i 2009 deltatt på ca 60 temadager og seminarer og har behandlet 28 saker fra medlemmene. Det merkes godt at det pågår et nasjonalt løft for å styrke etikk-kompetanse i norske kommuner. Når de ansatte har det bra fremmer dette kvalitet. Syke pleiens handlingsrom er trangt i vår tid og det er krevende å bevare dømme kraft og handlekraft i pressede hverdager. Profesjonenes selvstendige og ansvarlige rolle står i fare for å bli utvisket. Mange sykepleiere føler at de ikke får gjort jobben, de blir ikke hørt og fratas faglig autonomi og makt. Profesjonalitet forutsetter at det skapes nødvendige rom for å kunne være ansvarlige normative aktører i praksis. Skjønnsutøvelse og praktisk klokskap er uerstattelige størrelser for kvalitet og helt avgjørende for samhandling med både pasienter og kolleger. Det er ikke uten grunn stor etterspørsel etter etisk veiledning, seminarer og refleksjonsarbeid, og Rådet for sykepleieetikk søker å benytte de muligheter vi kan. Rådets arbeid styres av de 11 delmål som er formulert i Rådets handlingsplan (se hjemmeside). Vi får mange innbydelser til seminarer og henvendelser om etiske spørsmål, veiledningsbehov og komplekse etiske dilemma. Det merkes godt at det pågår et nasjonalt løft for å styrke etikk-kompetanse i norske kommuner (Prosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving i norske kommuner). 110 kommuner er godt i gang og stadig nye blir inkludert. Rådet deltar både i styrings gruppen som NSF`s representant og på undervisnings- og veilednings oppdrag i det praktiske etikkarbeidet i kommunene. Dette prosjektarbeidet har både gjort Rådet mer synlig og bidratt til en særlig kraft i etikkarbeidet. Sykepleiere er oftest nøkkelpersoner i dette kompetansearbeidet. Vi har inntrykk av at både høgskolene og praksisfelt stadig bruker de yrkesetiske retningslinjene (YER) mer aktivt. Nye kalendere og refleksjonskort med YER bidrar også til å gi profesjonsetikken legitimitet. Vi tror YER i enda større grad bør stå sentralt i opplæring av tillitsvalgte. Spalten Dilemma i Sykepleien er en viktig synliggjøring og mulighet for kontakt, og vi får positive tilbakemeldinger på de innspill vi skriver. Rådet har et velfungerende sekretariat i Tollbugata, og samhandler med andre tillitsvalgte og ledere ved behov. Vi har i 2009 hatt 8 rådsmøter og Nordisk treff i Stockholm der vi sam handler med andre sykepleieetiske råd i de nordiske land. Vi har også møtt rådet for legeetikk, og samhandlet men seksjon for medisinsk etikk og noen etikk-komiteer ved sykehus. Regnskapstall for rådets virksomhet var i 2009 på kr Etikk haster, det kan være både farlig og alvorlig. Vi har også i 2009 blitt involvert i svært alvorlige saker der mennesker har blitt sviktet og krenket. Vi må aldri fristes til å ta for lett på de virkelige maktspill som stadig skjer. Kolbein Falkeid sier så klokt; Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggen i tankene dine og forgylle dem med lengselen din. Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og vippe dem opp en etter en, Det er derfor livet har deg på mannskapslista

15 HR-Avdelingen HR avdelingen har fått utarbeidet et klimaregnskap for NSF HR=Human Resources Fylker HR funksjonen i Norsk Sykepleierforbund har også i 2009 hatt fokus på ivaretakelse av de menneskelige ressursene i organisasjonen, i hele perioden fra rekruttering til avgang. Human resources handler om å ivareta både arbeidstakers og arbeidsgivers perspektiver i form av fokus på samarbeid, kultur, HMS og kompetanse. Avdelingen skal understøtte primærfunksjonene og hovedmål for organisasjonen og har ansvar for strategier på områdene arbeidsgiverpolitikk, personalpolitikk, kompetanseutvikling og samhandling og samarbeid med ansattes organisasjoner. I tillegg har avdelingen ansvar for å følge opp retningslinjer og lover på arbeidsgiverområdet og knyttet til personaloppfølging. Kompetanse I 2009 har HR avdelingen avviklet 2 Basisopplæringskurs, for ansatte og organisasjonsvalgte. Fase 2 i NSF kompetanse, en rolletilpasset opplæring for fylkesledere, er ferdig utviklet i For rådgiverne på fylkeskontorene er det igangsatt et nytt rolletilpasset kompetansetiltak. Tilbudet er intensive fagdager med tema innenfor fagpolitikk, samfunnspolitikk eller interessepolitikk. I løpet av 2009 er det avviklet to slike fagdager. Arbeidsmiljø NSF har internkontroll for helse- miljø og sikkerhet, basert på organisasjonens risikovurderinger. På hovedkontoret er sikkerheten oppgradert i 2009 med inngangskontroll og kamera overvåkning av inngangsdører. NSF har et sentralt Arbeidsmiljøutvalg, med representanter fra fylkeskontorene og hovedkontoret. NSF er en mer inkluderende arbeidsliv (IA)-virksomhet med egne mål. AKAN avtale er inngått, og AKAN utvalg er etablert. Arbeidstiden i NSF er røykfri. Klima Organisasjonens oppgaver og funksjon medfører en relativt høy reiseaktivitet med fly og bil. HR avdelingen har fått utarbeidet et klimaregnskap for NSF som viser at flyreiser står for 75 % av organisasjonens CO2 utslipp. Videokonferanseutstyr er nå tilgjengelig i alle NSFs avdelinger, og flere møter og kurs/undervisning avvikles som videokonferanser, med redusert flyaktivitet som resultat. Det er også fokus på å redusere energiforbruket ved strømsparing i kontorene. Likestilling Det er ansatt 55 menn og 160 kvinner i NSF. Av 27 politisk valgte ledere er 81 % kvinner. Av 10 administrativt ansatte ledere er andelen 40 % kvinner. I mellomleder og spesialist stillingskategorien er kvinneandelen 55 %. Tariffavtalen og personalpolitiske retningslinjer benyttes som viktige virkemidler i arbeid for likestilling. Likestillingstiltak vurderes fortløpende og implementeres i forbindelse med rekruttering og årlige forhandlinger. Fakta fra 2009 NSF har 215 ansatte som totalt dekker 200 årsverk. Sykefraværet i 2009 var 2439 dager, som utgjør 5,37 % av ordinær arbeidstid. Av dette utgjorde korttidsfraværet 1,22 %, mens langtidsfravær utgjorde 4,15 %. Dette er en økning fra 2008 i sykefraværet på 0,14 prosentpoeng. NSF har 25 % ansatte over 55 år. Det er fokus på tiltak for å beholde seniorer

16 Fylker Fylker Akershus Besøkte kolleger i Zambia Aust-Agder Forbundsledelsen på besøk Finnmark Medlemmene i fokus Akershus NSF har siden 2002 hatt et samarbeidsprosjekt med sykepleiere i Luapulaprovinsen i Zambia. I 2009 avviklet vi et evalueringsbesøk til våre kolleger. Hensikten med evalueringen var å se hvilken effekt våre medlemmers engasjement har hatt i provinsen, og om vi behøvde å gjøre justeringer i forhold til å bli mer målrettet. Det er flott å kunne melde at de pengene våre sponsorer sender, går uavkortet til å betale for skolegang for foreldreløse barn etter sykepleiere som har dødd av AIDS relaterte sykdommer. På det tidspunktet var medlemmene i Akershus sponsorer for 19 barn. Evalueringen viste også at det er nødvendig med justeringer. Behovet for hjelp er stort, og vi kan bare hjelpe noen. Så fylkesstyret arbeider med å finne den mest hensiktsmessige måten å samarbeide med våre kolleger i Luapula. I løpet av året har vi etablert et forum for fagutviklingssykepleiere. Med bakgrunn i at det er mye tilfeldig og uavklart rundt bruken av stillingsbetegnelsen, mente vi at det kunne være nyttig å samle disse. Formålet var å danne et nettverk og å få til en diskusjon rundt rollen og hva den skal inneholde. Dette har vi fått veldig god respons på og det vil bli fulgt opp fremover. Vi har fått til et bra politisk påvirkningsarbeid i forhold til likelønn gjennom året. A-team har vært et positivt bidrag til engasjementet. Og deltagerne der har fått mye respons i forhold til sin kontakt med politikere. Årets sykepleier: Bjørg Nordberg i Frogn kommune Årets sykepleieleder: Hege Therese Ruud Karlsen på Ahus Fylkesleder: Ragnhild Hegg Forbundsledelsen i NSF har gjort unna en landsomfattende turne. I november kom ledelsen til oss. Vi var spente på om medlemmene ville komme. Det var helt utrolig, det meldte seg på over 200 medlemmer, noe som tilsvarer 10 prosent av våre medlemmer. Dagen kom og Lisbeth og Unni ankom - med toget det passet bra da vi har kontor i stasjonsbygningen. Jan Erik måtte melde avbud og han gikk glipp av mye. Denne dagen hadde vi HTV-konferanse sammen med fylkesstyret. Forbundsledelsen var med på siste halvdel, og vi hadde en flott dialog sammen der våre valgte fikk sagt hva de var mest opptatt av og kom med spørsmål til ledelsen. Medlemsmøtet på kvelden ble åpnet med tromming av Trommekorpset. Vi tar dem frem til kamp og fest, og denne kvelden var så absolutt fest. Unni og Lisbeth hadde hvert sitt innlegg, og de damene kan begeistre. Medlemmene ga uttrykk for det. De sa det var stort å se dem levende og å høre budskapet. For meg som fylkesleder var stemningen det viktigste, jeg så og hørte at medlemmene var fornøyde og ser i ettertid investeringsverdien av møtet. Dagen etter var det besøk på sykehuset i Arendal. Vi hadde omvisning med stopp for informasjon underveis. Flere ganger tok medlemmer kontakt med oss og takket for opplevelsen kvelden før og sa at stoltheten av å være sykepleier ble vekket igjen. Andre sykepleiere hilste på oss og sa at medlemsmøtet var dagens snakkis på vaktrommene. Jeg mottok mange SMSer den morgenen fra HTVer, fylkesstyremedlemmer og andre som takket for dagen før og skrøt uhemmet av ledelsen. Så hadde vi lunsj på kontoret og vi fikk vist frem hvor vi jobber. Lokalt Fagforum var invitert til en times prat med ledelsen og de fikk lagt frem hva de er opptatt av og hvordan de jobber som faggruppeleder. Etter et døgn sto vi på perrongen og vinket farvel, turneen ble avsluttet hos oss og jeg hadde en utrolig god følelse av at besøket var vellykket. Fylkesleder: Kirsten Stensrud Fylkesstyret bestemte at vi i Finnmark skulle ha tre hovedfokusområder i Mer medlemsorientert, mer fagfokusert og et sterkere fokus mot KS sektoren. Det innebærer mer tilstedeværelse ute blant og med tillitsvalgte og medlemmer. De tillitsvalgte har gjort et fantastisk arbeid med tanke på medlemsmøter og medlemsrekruttering. NSF Finnmark hadde i 2009 en netto tilvekst på 87 nye medlemmer. Mange av disse kommer fra områder der vi tidligere ikke har vært så sterkt representert. Et av våre høydepunkt i 2009 var da vi arrangerte fagdager med Marie Aakre som foreleser. Totalt deltok ca 120 medlemmer. Første dag var i Kirkenes. Marie reiste så videre med fly til Hammerfest. Etter at melkeruten langs Finnmarkskysten var unnagjort, var hun dagen etter klar til dag to i Hammerfest. Etter to dager der hverdagsetikk ble formidlet og drøftet har flere medlemmer ønsket et lignende tilbud tilbake. Det er derfor svært hyggelig at fagdager er en aktivitet vi tilstreber oss skal bli vedvarende. Pensjonisttreffene er kanskje et av de tiltak vi er mest stolte over. Pensjonistene møtes første mandag hver måned på NSFs fylkeskontor i Hammerfest. Det har de holdt på med i 10 år. Da smører de deilige snitter, koker kaffe og te, og låner et av fylkeskontorets møterom. Vi ønsker jo å følge med, sier en av initiativtakerne, Jonny Agnes Olsen, 91 år. I starten hadde vi mer fag, men nå har møtene blitt mer et treffpunkt. Pensjonistmøtene er for meg et av høydepunktene, sier Ellinor Rise. Vi har aldri noen saksliste, men vi liker å følge med på hva som rører seg i helsevesenet, sier pensjonistene fra Hammerfest Årets sykepleier for 2009 ble tildelt Ingeborg Eliassen fra Hammerfest. Eliassen arbeider i dag ved Hammerfest sykehus. Hun var ferdig utdannet sykepleier i Siden den gang har hun tatt videreutdanning, arbeidet som lærer og i mange år hatt ledelse som sitt fag. Ingeborg fikk prisen for sitt særlige engasjement innen sykepleierfaget. Hun evner å bygge broer mellom, på tvers av ulike avdelinger og ulike kulturer innen helseforetaket. Forslagsstillerne fremhever at hun har en velutviklet evne til å se sine kollegaer. Hun er svært opptatt av fagutvikling og at den enkelte ansatt skal få mulighet til faglig oppdatering. Årets Sykepleier for 2009, Ingeborg Toril Eliassen Her er pensjonistene i Hammerfest. Fra venstre Helge Idar Nilsen, Jonny Agnes Olsen, Reidun Norby, Marte (Mossa) Risto, Else Øverli Johansen, Synnøve Angel Olsen og Ellinor Riise Fylkesleder: Trond Einar Olaussen 30 31

17 Fylker Fylker Buskerud Fisjon og fusjon Hedmark Studietur i fylket Hordaland Arbeidstidsordninger Møre og Romsdal Damer med bart Vestre Viken, en sammenslåing av sykehuset Buskerud, Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus og Sykehuset Asker og Bærum, ble etablert som nytt sykehusområde 1. januar Arbeidet i forkant av dette preget store deler av 2009 i NSF Buskerud. Blant annet måtte Blefjell sykehus deles slik at Kongeberg gikk til Vestre Viken, mens Rjukan og Notodden gikk til Telemark, så vi hadde en fisjonsprosess før arbeidet med å forberede fusjonen startet. I denne forbindelse jobbet vi mye mot medlemmer så vel som TVapparat, slik at alle våre involverte skulle være best mulig forberedt til 1. januar Et annet område som har preget 2009 har vært et stadig økende press på arbeidstid. Særlig på kommunesiden ble det satt i gang flere prosjekter som hadde som mål å løse helgeproblematikken i pleiesektoren. Her har våre HTV er/tv er stått i en tøff situasjon, da de stort sett har blitt stående alene om å sikre fortsatt 3. hver helg, mens andre organisasjoner, f.eks Fagforbundet, har sagt ja til alternative ordninger, som etter vårt syn ikke er til det beste for ansatte. Vår jobb på fylkeskontoret har vært å støtte opp om de som har stått i presset fra arbeidsgiver, og å holde TV-apparatet vårt oppdatert på NSF sin politikk. Vil til slutt nevne at vi opplever et stadig økende antall personalsaker, mye på grunn av en stadig tøffere hverdag der ute, og mange omstillingsprosesser. Fylkesleder: Einar Vik Andersen Forbundsledelsen besøkte Hedmark i mars Vi startet helt nord i fylket på Tynset, hvor vi besøkte sykehuset og kommunen. Vi ønsket å se på hvordan man kan jobbe med forskning, fagutvikling og prosjekter på små steder også. Vi ble presentert for et prosjekt som så på depresjoner hos den eldre pasient, innlagt i medisinsk avdelig. Vi ble også presentert for et gravideprosjekt som synliggjorde muligheten for den gravide å stå flere uker lengre i jobb en tidligere. I kommunen så vi på sykepleietjenesten og ble presentert for prosjekt forsterket sykehjem. Medlemsmøtet om kvelden samlet over 100 deltagere som lot seg begeistre av forbundsleder Lisbeth Normann. Dag to var vi på Elverum hvor vi besøkte det integrerte pasienthotellet på Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Hedmark, avd. for helse og idrettsfag, før ferden fortsatte til Oppland. Fylkesleder: Bende I. Aaland 2009 var et år preget av mange oppgaver knyttet til arbeidstidsordninger og utforming av turnus både i kommunene og sykehusene. Dette var arbeidskrevende prosesser for tillitsvalgtapparatet og tidkrevende prosesser for fylkeskontoret å følge opp. Med utgangspunktet i en bemanning som gir kvalitet på sykepleien og en arbeidshverdag som skaper et godt og forutsigbart arbeidsforhold for den enkelte sykepleier, er dette en tidkrevende oppgave for organisasjonen. Arbeidstidsordninger og faglig forsvarlig bemanning var gjengangertema på tillitsvalgtsamlingene som ble arrangert i Fylkesleder: Mary-Anne Golten Damer med bart, styrket sykepleieidentitet ved felles medlemsmøter og fokus på arbeidstid. Startskuddet for likelønnskampanjen falt sammen med forbundsledelsens besøk i Møre og Romsdal. Dette måtte vi selvfølgelig utnytte, og fylkeskontorets ansatte stilte på medlemsmøter med hatt og bart og herrejakker mens musikken fra en herre med bart ljomet over lokalet ved starten av møtet. Dette ble en humørfylt introduksjon til et viktig tema. Forbundsledelsens besøk ble satt stor pris på i fylket, og de fikk møte medlemmer og tillitsvalgte i ulike tjenesteområder. Likelønnssaken ble fulgt opp med avisinnlegg og møter med fylkets stortingskandidater. Avslutningsdagen på kampanjen markerte vi i Ålesund, Molde og Kristiansund, der medlemmer ble tegnet på bart og delte ut løpesedler om likelønn. Dette fikk og så mediefokus i radio, lokal TV og aviser. Vi startet i fjor med å arrangere felles medlemsmøter for flere HTV-områder. Noen steder har fylkeskontoret tatt initiativ og arrangert i samarbeid med HTV, andre steder har HTV gått sammen og selv tatt initiativ. Ved å ha gode faglige tema og forelesere ser vi at det har vært god oppslutning om disse arrangementene. Det at mange samles styrker også fellesskapsfølelsen og sykepleieridentiteten hos medlemmene. I tillitsvalgtarbeidet har vi hatt fokus på arbeidstidspolitikken ved å kartlegge hvor mange HTV-områder som har turnusavtaler og beredskapsavtaler for hjemmevakt. Vi har veiledet tillitsvalgte i utarbeidelsen av disse. Tilbakemeldingen viser at ca 2/3 av HTV områdene nå har turnusavtaler på plass, mens det er langt færre som har avtaler om beredskapsvakt. Fylkesleder: Guri Måseide Bildet er fra Pasienthotellet. Fra venstre ser vi fylkesleder Bente I. Aaland, ass. avdelingssjef Lena R. Ovli, forbundsleder Lisbeth Normann, divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke og sykepleier og tillitsvalgt Silje Huse

18 Fylker Fylker Nordland Samferdselsminister om likelønn Liv Signe Navarsete ønsket som senterpartileder å møte NSF Nordland da hun var i Bodø 3. mars Hun kom til Bodø i rollen som samferdselsminister. Foranledningen til dette var at NSF Nordland kontaktet SPs kandidat på Nordlandsbenken og ba om et møte tidlig i februar -09. Da viste deg seg at SP var først ut med å støtte NSF i likelønnskampen. Jeg hadde med en nydelig blomsterbukett og takket for at de nå var vår samarbeidspartner i denne saken. Vips, så var vi venner. Navarsete ønsket å snakke med oss om samhandlingsreformen og likelønn. Der hadde vi mye å fortelle henne. HTV ved Nordlandssykehuset somatikk Bodø, Merete Lian, fikk en intensivsykepleier til å stille opp og snakke om likelønn. Vi kontaktet TV Nordland og avisene og disse stilte selvsagt opp på en slik happening. Besøket startet ved intensivavdelingen på sykehuset og Navarsete var oppriktig interessert i rekruttering til yrket/ likelønnsspørsmålet og sykepleieren var engasjert og dyktig i samtalen. HTV i Brønnøy kommune, Gjertrud Krokaa, kom og fortalte om fødestua i Brønnøysund som var truet med nedleggelse, mens sykepleier Hilde Husøy ved Steigentunet i Steigen kommune hadde med seg kollega Stina Pettersen. I Steigen har det vært fødestue i 50 år og denne ble flyttet inn i Steigentunet, hvor de også har opprettet Prehospitale obesrvasjons- og behandlingssenger. Sykepleierne sørger for, i samarbeid med lege, at ca 150 ambulanseturer til Bodø pr. år unngås (22 mil å kjøre, ca 3,5 timer en vei) og de bistår inne på fødestua. Etter åpningen av Pre Obs har de stor pågang på søkere til sykepleierstillinger, de har ikke jobb til alle som søker. Kurt Lyngved, fylkesstyremedlem og psykiatrisk sykepleier fortalte henne om tjenestetilbudet til de psykisk syke og reflekterte rundt opptrappingsplanen som nå var avsluttet og hvordan man så for seg det fremtidige tilbudet til disse. Sykepleierne var kjempeengasjert og hadde forberedt seg godt med powerpointpresentasjon og fyldige forklaringer. Navarsete syntes hun hadde fått mye igjen i møtet med NSF som hun ville ta med seg videre. Ringer i vannet: Kommunesykepleierne fikk fyldige avisoppslag i sine lokalaviser etter dette. Nord-Trøndelag Kompetanse Mangfold Refl eksjon Utvikling Samhandling I Nord-Trøndelag markeres den Internasjonale Sykepleierdagen med en gratis fagdag for alle medlemmer. I 2009 var temaet samhandling, og over 300 sykepleiere ble begeistret og inspirert av et flott innlegg av Marit Breivik. Hennes erfaringer og kunnskap fra tiden som landslagstrener for verdens beste håndballspillere hadde stor relevans og overføringsverdi for både den enkelte sykepleier og sykepleierne som yrkesgruppe. Faggruppene og cirka 20 sykepleiere fra Nord-Trøndelag presenterte ulike prosjekter som posters og den faglige stoltheten blir sterk når allsidighet og veldig godt arbeid blir presentert i ett og samme rom. Sykepleierfaget er mangfoldig og mulighetene grenseløse. Sykepleiefagets mangfold og utvikling stod i høysetet. NSF, Nord-Trøndelag er opptatt av å skape en arena for å synliggjøre utviklingen av faget vårt. Det er viktig å dele kunnskap og lære av hverandre. Med samhandling som tema, var det naturlig å ha fokus på Samhandlingsreformen og både politikere og sykepleiere hadde innlegg om hvilke muligheter og utfordringer de så - ut i fra sitt ståsted. Alle var enig om at sykepleierne ville være svært viktige bidragsytere for at samhandlingsreformen skulle lykkes. Tradisjonen tro bidro fagdagen til å skape vi-følelse, og sykepleierne reiste hver til sitt litt mer tydelige, stolte og modige. Fylkesleder: Tove Sagnes Oppland Samhandling i et brukerperspektiv Tradisjonen tro arrangerte NSF Oppland fagdag for medlemmer i forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen. Fagdagen var lagt til HiG 14. mai. Daværende statssekretær Rigmor Aasrud fra HOD ga en engasjerende beskrivelse av framtidas utfordringer innen helsevesenet. Hun kom inn på essensen i planene. En engasjert forsamling stilte spørsmål til statssekretæren som også fikk med seg nyttige innspill fra salen. Birgit Reisch, enhetsleder ved Øya helsehus fulgte etter med erfaringer fra etableringen av helsehuset. Helsehuset er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og St Olavs hospital. Helsehuset ligger vegg i vegg med sykehuset og tar imot utskrivningsklare pasienter. Tverrfaglighet er vektlagt og samarbeidet må fungere om denne type helseinstitusjon skal lykkes. Reisch vektla engasjement og ståpåvilje som viktige suksessfaktorer. Helsehuset bygger bro mellom nivåene og Reisch kom med en oppfordring til sykepleierne om å bli flinkere til å flagge sin kompetanse. Øyvind Antonsen, spesialrådgiver OUS avd. Aker, presenterte Akermodellen som er en modell for kontinuerlig kvalitetsforbedring innen psykiatri. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester i samhandling med brukerne. Han poengterte nødvendigheten av lederforankring dersom forbedringsarbeidet skulle lykkes. Han er en mye brukt foredragsholder og har alltid en brukerrepresentant med seg. Rita Nilsen, som var det første gatebarnet i Norge, avsluttet dagen. Hun er grunnleggeren av Stiftelsen Retretten i Oslo, samt leder av brukerforum for rus og avhengighet. Rita er sykepleier og har tilleggsutdannelse innen rusavhengighet. Hun fortalte med stort engasjement om sine erfaringer innen helsevesenet både som rusmisbruker og som rusfri. Hun var opptatt av at rusmisbrukerne måtte få rett behandling. Hun pekte videre på profesjonskampen mellom det sosiale fagfeltet og det helsefaglige og var glad for at det hadde blitt en større helsefaglig tilnærming. Fylkesleder: Jette Struck Oslo Internasjonale markeringer i hovedstaden NSF Oslo deltar i løpet av året på flere arrangement hvor viktige spørsmål for fagbevegelsen markeres. De fleste anledningene er lokale eller nasjonale hendelser hvor medlemmene har nytte av at vi markerer våre synspunkter og vilje til å kjempe for våre rettigheter og interesser. Men vi deltar også i markeringene av de internasjonale kampdagene 8. mars og 1. mai. Den internasjonale kvinnedagen og Arbeidernes internasjonale kampdag mobiliserte vi, tradisjonen tro, medlemmene til å støtte opp om arrangementene i Oslo. Fylkeskontoret stilte opp med fanen, Trommekorpset vårt spilte, og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte gikk i demonstrasjonstog. 8. mars var særdeles kald og våt i hovedstaden, men til tross for dette viste 150 sykepleiere påtegnet bart og med plakater, hvor viktig likelønnskampen er. 1. mai startet med frokost på fylkeskontoret for våre medlemmer. Deretter gikk de samlet til arrangementet på Youngstorget, før de gikk i 1. mai-toget. Fylkesleder: Eli Gunhild By Fylkesleder: Laila Willhelmsen 34 35

19 Fylker Fylker Rogaland Medhold hos Arbeids- og velferdsdirektoratet og 95 års jubileum 2009 var et utfordrende og kjekt år for NSF Rogaland. Vi arbeidet med mange problemstillinger i fylkesleddet og ikke minst i de ulike hovedtillitsvalgtområdene. Det er vanskelig å trekke fram alt, og vi har valgt å omtale to saker som vi av helt ulike grunner har hatt fokus på: Medhold hos arbeidsdirektoratet 95 års jubileum. I januar fikk vi tilbakemelding fra kommuner som hadde hatt besøk av vikarbyrå som profilerte seg på en slik måte at våre hovedtillitsvalgte ble bekymret over hvilken faglig kvalitet disse hadde å tilføre kommunen. Vi opplevde at her var hovedavtale og drøftningsplikt, satt tilside av kommunene. Vikarbyrå var bestilt og vikarene skulle komme kort tid etter at våre tillitsvalgte var informert. Det var lite informasjon om hvilken kunnskap og kompetanse disse hadde, og da spesielt hadde vi fokus i første tiden på arbeidsgivers plikter ift språklige ferdigheter. Vi fikk etter hvert kjennskap til en arbeidstidsordning som ikke var i tråd med god pasientsikkerhet og grunnlaget for at arbeidstidsordningen var gitt av Arbeidstilsynet Rogaland anså vi som tynt. Vi valgte på dette grunnlaget å klage på ordningen, da vi mente den stemte dårlig med arbeidsmiljølovens bestemmelser og fordi vi var bekymret for pasientsikkerheten. Klagen endte helt til arbeidsdirektoratet, da Arbeidstilsynet Rogaland ikke fant å gi oss medhold i vår klage. Arbeidsdirektoratet var imidlertid enig i våre ankepunkter. I ettertid har vi sett at dette har medført til en tydeligere politikk fra Arbeidstilsynets side når det blant annet gjelder lange vakter og lange og komprimerte arbeidsuker. Når det gjelder de språklige utfordringene så har vi ikke kommet like langt i å finne gode løsninger i sammen med arbeidsgiver og tilsynsmyndigheter, men vi opprettholder fokuset og vil dra dette inn i eget prosjekt som er etablert i NSF. Den 5.mai feiret vi NSF Rogaland sitt 95 års jubileum. Vi inviterte til samling på Tysværtunet. Inviterte gjester og medlemmer feiret med faglige foredrag og musikalsk innslag. Selvfølgelig hadde vi kake. Laila Dåvøy, sykepleier, tidligere forbundsleder i NSF og nå Stortingsrepresentant for KrF, delte helsepolitiske utfordringer med oss. Jan Erik Nilsen, 2. nestleder i NSF kom med blomster og faglige hilsninger fra NSF sentralt. Visegruppen Embla underholdt og kvelden endte med at Målfrid Melding, fagsjef i Helse Stavanger, ble kåret til årets sykepleier. Vi gleder oss allerede til 100 års jubileet i 2014! Fylkesleder: Nina Horpestad Målfrid Melding ble årets sykepleier Sogn og Fjordane Opplæring av TV Norsk Sykepleierforbund Sogn og Fjordane gjennomførte aktivitet i samsvar med oppsett handlingsplan Det var valår for HTV områda og av den grunn fekk vi mange nye TV i organisasjonen i Det var over 30 deltakarar både på modul 1 og modul 2. Dette er eit høgt tal deltakarar i forhold til tidlegare år. NSF Sogn og Fjordane arrangerte konferanse om Likestilling og likelønn i august NSF inviterte HTV, TV, NSFs fagrupper og alle politiske parti til denne konferansen. Alle parti i Sogn og Fjordane som stilte liste til Storingsvalet deltok på konferansen. Dei var tilhøyrarar og deltakarar i panel debatt. Det var svært mange positive tilbakemeldingar på innhald og gjennomføring av konferansen. NSF fekk markert seg samfunnspolitisk, interessepolitisk og fagpolitisk. Konflikt med Helse Førde vedrørande arbeidstida ved operasjons og anestesiavdelinga. Måndag 28 september 2009 pålegg Helse Førde anestesi og operasjon på Nordfjord sjukehus vaktordning utan avtale med passiv vakt i vaktplanen. Dette vil gje ein lønnsreduksjon på om lag kr for dei i 100% stilling. Det er 13 av våre medlemmar som rammast av dette. Lokale TV, NSF Sogn og Fjordane og juristar ved Hovudkontoret bistår i saka. Saka skal opp i to rettsinnstansar, Fjordane tingrett og Arbeidsretten i Sør-Trøndelag Vi er på rett vei! Medlemsaktiviteten har økt i Deltagelsen på fagkurs og medlemsmøter øker. Vi har en av landets mest aktive og entusiastiske studentgrupper. På julemøte med Lisbeth Normann som foredragsholder hadde vi for første gang ikke plass til alle. Det beklager vi, men samtidig gleder vi oss over medlemmenes engasjement. Medlemmene har vært aktive i kampen om likelønn. Bartekampanjen og aktiv deltagelse 8. mars og 1. mai viser at vi har en kampklar medlemsmasse. Vårt tillitsvalgtapparat er styrket i Vi har flere tillitsvalgte med økende kompetanse og ikke minst sterkt engasjement for medlemmene. Tillitsvalgte har tatt mange saker for enkeltmedlemmer men også på systemnivå. I helse og sosialmeldingen 2009 synliggjør fylkesmannen Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund sine bekymringsmeldinger til helsetilsynet vedrørende nedbemanning og faglig forsvarlighet. Samarbeidet med andre fagorganisasjoner om viktige felles saker er styrket. I fylket har vi nå tre interkommunale nettverk av hovedtillitsvalgte som bidrar til felles medlemsaktiviteter og styrking av NSFs posisjon i mindre kommuner. Vi er på rett vei og har et godt grunnlag for medlemsvekst og gode resultater for medlemmene. Fylkesleder: Bjørg Fenstad Fylkesleder: Oddgeir Lunde 36 37

20 Fylker Fylker Telemark Fagkafeer en unik møteplass Telemark har siden 2005 arrangert fagkafeer i ulike deler av fylket. Det er etablert fagkafé komiteer med egne retningslinjer. I nedre del av fylket arrangeres fagkafeene i toppetasjen på fylkeskontoret, Skien. Fra 2009 arrangeres fagkafeene hver første torsdag i måneden til fast klokkeslett, minus juli og august. Temaene er problemstillinger i etikk den ene måneden og fag den neste. Fagkafeene er en møteplass for medlemmene. Det er et lavterskeltilbud der medlemmer sammen med andre kollegaer beskriver sine faglige refleksjoner, utfordringer og frustrasjoner iht ansvar, anstrengelse, krav og forventninger. En unik møteplass der medlemmer møtes på en uformell måte og er lyttende til hverandre. Her utveksles ideer, tips til løsninger, henvisning til forskning, lov og avtaleverk. Responsen fra medlemmene er at de blir inspirert, blir modigere, motiverte, tydeligere og står sammen for å få gjennomslag for bedre praksis og bruke avvik som et viktig verktøy. Epleaksjonen - beholde og rekruttere medlemmer. Navnet er fremkommet fordi 25 % av landets epleproduksjon foregår i Telemark. Uke 39 var avsatt til epleaksjon. 14 av totalt 27 hovedtillitsvalgts områder var aktive i løpet av uken. Målsettingen var mer synlig, tydelig og et mer aktivt NSF. Hovedtillitsvalgte hadde oversikt over hvilke avdelinger/enheter som skulle besøkes i form av lunsjmøter, stands og medlemsmøter. I et av hovedtillitsvalgts områdene ble alle arbeidsstedene besøkt. Annonseringen ble gjort via sms, plakater og e-post til medlemmer og arbeidssteder. Der invitasjon ble sendt via sms, kom også sykepleierne på sin fritid. Medlemmene gav klart uttrykk for at de opplevde det svært positivt å treffe tillitsvalgte, få en liten gave, noen synes faktisk det var stas. Ledere opplevde det også meget positivt. Spørsmål som ble stilt til tillitsvalgte handlet om: arbeidssosiale vilkår, omstilling, arbeidstid, pensjon, turnus, helgebelastning, likestilling/ likelønn, avvik, deltid, arbeidspress, sykepleiermangel. Noen av problemstillingene ble løst der og da. Hovedtillitsvalgte og tillitsvalgte var enige i at aksjonsformen viste bedre tilgjengelighet, et mer synlig NSF og økt kjennskap til medlemmene. Økt tilstedeværelse er med på å øke engasjementet. Muligheten til å avsette 1 uke og jobbe målrettet var spennende og ga mange positive erfaringer blant de tillitsvalgte. Totalt ble det rekruttert 21 nye medlemmer og 3 nye tillitsvalgte. 31.august ble det arrangerte politisk møte i forkant av stortingsvalget, det var ca 60 til stede. Alle partier var representert med sine fylkestingskandidater og daværende utdanningsminister Bård Vegard Solhjell. Før debatten var det innledning både om fore byggende helsearbeid og aktiv dødshjelp. Innlederne ved helsesøster/høgskolelektor Anne May Teige fra Høgskolen i Telemark og overlege Ørnulf Paulsen fra STHF. Politikerne ble utfordret av ordstyrer og redaktør Ove Mellingen til klar tale og forpliktende tiltak. Illustrasjon av Ole Johnny Hansen Fylkesleder: Sigrunn Ø. Gundersen Troms 2009 har vært et år preget av høy aktivitet Likelønnssaken har stått i fokus. Det har vært kjørt et opplegg med fokus på folkeopplysning om hva dette er og hvordan lønnsnivået i sektoren vår er. I den forbindelse har vi hatt mye kontakt med politikere på ulike nivå og massivt fokus i media. Hovedtillitsvalgte og fylkesstyret hadde og et møte med Tromsbenken på Stortinget. Rådgiver på fylkeskontoret deltok på MidnightSun Marathon under tittelen Vi løper for Likelønn. NSF Troms fikk startet eget Trommekorps. 10 sykepleiere øver en kveld i uka, på sin fritid, gratis og for fellesskapet. Vi tror vi kan få god bruk for korpset allerede til vårens hovedoppgjør. Arbeidstidsproblematikk har og krevd mye ressurser fra vårt kontor. 3-3-turnus i flere varianter og et voldsomt press på arbeid oftere enn 3.hver helg. Dette som en følge av dårlig økonomi med og et fokus på å gjøre noe med deltidsproblematikken. Fylkeskontoret har gjennomført 2 dagskurs i arbeidstid for våre ledere. Disse kursene har fått svært god omtale og vi tenker det vil slå positivt ut og på sikt medføre færre saker inn til vårt kontor. Vi satte og fokus på reell bemanning. Selv om turnusplanen kan vise at det er slik fordeling av kompetanse å lese av turnusen, så er realiteten ofte annerledes. En av våre HTV så seg lei av dette å gjorde noe med det. Resultatet er nedslående, mange vakter uten sykepleierkompetanse, mange med kun en sykepleier osv. Dette brukte vi som grunnlagsmateriale overfor politikere og Helse ministeren da han var på et møte hos oss i anledning Samhandlings reformen Ufrivillig deltid og fortrinnsrett for deltidsansatte her ble ei sak på UNN Harstad prøvd for Tvisteløsningsnemda og resulterte i at 4 sykepleiere fikk medhold. Dette takket være en dyktig tillitsvalgt som kjørte saka. I sak mot Spekter vant NSF fram i å definere sykepleier på to enheter ved UNN Tromsø som turnusarbeidere. De hadde for lite timer mellom kl og jobbet ikke aktivt på søndager. Men pga. hjemmevakter mente NSF at de var å regne som turnusarbeidere. De fikk medhold i nemda og etterbetaling i lønnsposen. Også dette takket være dyktige tillitsvalgte. Våre sykepleieledere er viktige medlemmer som vi har behov for et nærmere samarbeid med. Vi har derfor etablert Ledernettverk i Midt Troms og UNN er vi i etableringsfasen. Vi arrangerte en flott Lederkonferanse i november sammen med fylkeskontoret i Finnmark. Årets Sykepleier i Troms ble kåret på tillitsvalgtkonferansen i høst. Herbjørg Fagertun, Enhetsleder fra Nordreisa kommune fikk tildelt prisen. Hun er en Tydelig, Modig og Stolt sykepleier som gjennom sitt mangfoldige virke setter pasientens behov og kvalitet i sentrum. Hun er nyskapende, det siste verket så langt er oppbygging av Distriktsmedisinsk senter i Nord Troms. Fylkesleder: Anne Marit Bergsland 38 39

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF

Helsepolitisk utvikling i EU. Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF Helsepolitisk utvikling i EU Anne Berit Rafoss, spesialrådgiver NSF NSF internasjonal bidragsyter Profesjonsorganisasjon og fagorganisasjon Bistandsarbeid Solidaritetsprosjekter EU/EØS politikk Påvirkningsarbeid

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

NSF En internasjonal aktør i Solidaritets- og bistandsarbeid

NSF En internasjonal aktør i Solidaritets- og bistandsarbeid NSF En internasjonal aktør i Solidaritets- og bistandsarbeid Karen Bjøro, 2. nestleder Norsk sykepleierforbund Fagseminar: Dagens helsevesen i et globalt pespektiv Internasjonale utfordringer Vårt ansvar?

Detaljer

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger

UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE. Mona Wiger UTDANNINGENES UTFORDRINGER I NYE RAMMER FOR SAMHANDLING OG E-HELSE Florence Nightingale anno 2010 En kompetent sykepleier som blir hørt, og utfører sitt arbeid profesjonelt og kunnskapsbasert. Er faglig

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet

Høringsnotat. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat om forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykolger Høringsfrist: 10. september 2013

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kommunevalget 2011 til partiene fra Norsk Sykepleierforbund Kort om Norsk Sykepleierforbund (NSF) Er den landsomfattende fag/profesjonsorganisasjonen for sykepleiere og jordmødre med norsk autorisasjon.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015 HANDLINGSPLAN Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund Landsmøteperioden 2012-2015 Visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Rådets sammensetning : Berit Daae Hustad Medlemmer: Anne Cecillie Stenfeldt-Foss

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER

REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Sak til Landsmøtet Nr: 17 a) Saksbehandler: Tone Ruud Dato: 20.05.2015 Dokumentnr DM: 705277 2015_00057 REDAKSJONELL ENDRING AV VEDTEKTER Bakgrunn for saken: Til landsmøtet 2015 har Forbundsstyret foretatt

Detaljer

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund

Kommunevalget 2011. Spørsmål til partiene fra Norsk Sykepleierforbund NSF Telemark Til politikere i Telemark Lundegt 4C 3724 Skien Tlf.: 35 53 27 70 Mobil: 91 71 19 97 E-post: telemark@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 2680 05 03697 Fakturaadresse: postboks 1535, 7435 Trondheim

Detaljer

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE

ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE ICNs ETISKE REGLER FOR SYKEPLEIERE Alle rettigheter, inkludert oversettelse til andre språk, er reservert. Ingen deler av denne publikasjonen må reproduseres ved trykking, fotokopiering eller andre metoder,

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Kvalitetsforbedring i Kunnskapssenteret Metoder og verktøy. Marie Brudvik, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring i Kunnskapssenteret Metoder og verktøy. Marie Brudvik, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring i Kunnskapssenteret Metoder og verktøy Marie Brudvik, seniorrådgiver Hva er Kunnskapssenteret Hva er bakgrunnen for Seksjon for kvalitetsforbedring og hvordan jobber vi? Modell for

Detaljer

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RBUP. RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse RBUP Regionsenter for barn og unges psykiske helse Også barn og unge har psykisk helse Også barn og unge har psykisk helse. Derfor har vi fire regionsentre Nesten halvparten av alle nordmenn opplever i

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF

Lokalsykehusstrategi. Oddvar Larsen Helse Nord RHF Lokalsykehusstrategi Oddvar Larsen Helse Nord RHF Formål Avklaring Forutsigbarhet Strategiske satsinger Samhandling Rekruttering og kompetanse SAK 1 Funksjoner og oppgaver Brukermedvirkning IKT og infrastruktur

Detaljer

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om

Delavtale nr. 6. Samarbeidsavtale om Delavtale nr. 6 Samarbeidsavtale om Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Samarbeid om utdanning, praksis og læretid Samarbeidsavtale

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019

Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 Sak 8.1. Organisasjonsutvikling FO 2015-2019 1 Sak 8 Saker lagt fram av eller gjennom landsstyret 8.1 Organisasjonsutvikling FO 2015 2019 Forslag 8.101 Forslagsstiller: Landsstyret Landsstyret innstiller

Detaljer

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår

NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår NASJONALT LEDERNETTVERK FOR BARNEHABILITERING VOKSENHABILITERING ARBEIDSUTVALGENE NYHETSBREV fra AU barn og AU voksne Møte i november 5. 2012 God Jul og Godt Nyttår 1 Nordisk konferanse Avdeling for habilitering

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015

Handlingsprogram 2012-2015 Handlingsprogram 2012-2015 KUNNSKAP, FELLESSKAP, GLEDE Vår visjon Et menneskeverdig liv for alle Formål Pådriver i den velferds-, helse- og omsorgspolitiske utvikling. Nettverk for lagets medlemmer. Mål

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]:

Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Statsråd Sylvia Brustad [14:01:22]: S p ø r s m å l 2 4 Gunnar Kvassheim (V) [14:00:53]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren: «Landslaget for Hjerte- og Lungesyke mener at respiratorbruken ved norske

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007

NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007 NOTAT Fra: Norsk Manuellterapeutforening Til: Helse- og omsorgskomiteen i Stortinget Dato: 19.10.2007 St.prp. nr. 1 (2007-2008) fra Helse- og omsorgsdeparmentet Norsk Manuellterapeutforening (NMF) viser

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

NSFPolitikk. Profesjonskampen. Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7

NSFPolitikk. Profesjonskampen. Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2011 NSFPolitikk Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7 Profesjonskampen To nye lover er i anmarsj; helse- og omsorgslov og folkehelselov. Felles for

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014.

LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. STRATEGI 2015-2017 LHLs strategi 2015-2017 ble vedtatt av landsmøte 31. oktober 2. november 2014. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Trykkeri: Gamlebyen Grafiske

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. oktober 2014 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: Utkast til avtale om virksomhetsoverdragelse SAK 58/2014

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015

HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015 HILSEN TIL VÅRE MEDLEMMER VÅREN 2015 Kjære NNDS medlem I og med at det i 2015 ikke avholdes årsmøte vil styret i NNDS gjerne informere våre medlemmer om aktiviteten i organisasjonen og ikke minst oppfordre

Detaljer

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING

2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING 2 steg foran SENTER FOR INNOVASJON OG SAMHANDLING Norges største helsereform etter krigen gir fortrinn og muligheter! Eldre Forebyggende Kronisk syke Bakgrunn for Samhandlingsreformen (Stortingsmelding

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011

Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving. Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Prosjekt - Samarbeid om etisk kompetanseheving Bærum kommune som ressurskommune. Kari Hesselberg, fagsjef KS 7. September 2011 Satsing på etisk kompetanse 2007-2015 Etisk kompetanse og systematisk etikkarbeid

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

En guide. i etter- og videreutdanning i energibransjen

En guide. i etter- og videreutdanning i energibransjen En guide i etter- og videreutdanning i energibransjen Innledning Energibransjen er en viktig del av løsningen på klimautfordringen. Det er avgjørende at de ansatte i bransjen har den nødvendige kompetansen

Detaljer

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon:

På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: Strategi Norsk Meieriteknisk Forening 2012 2017 På årsmøtet 1998 ble gjeldende strategidokument vedtatt. Det ble kalt Norsk Meieriteknisk Forening 2000 og hadde som hovedkonklusjon: 1 Øke oppmerksomheten

Detaljer

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG

Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Særavtale om praksis i kommunen for studenter i ergoterapiutdanning fra HIG Innledning Partene har som siktemål å bidra til en velfungerende helse og omsorgstjeneste, ved å stille krav til kvalitet i utdanningens

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011

Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Informasjon om ressurskommuner i Samarbeid om etisk kompetanseheving April 2011 Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter, Utviklingssenteret for sykehjem i Oppland: - Etikk komité: Opprettelse av etisk komité

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014

ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 ÅRSBERETNING FOR STYRET I NFF REGION OSLOOMRÅDET 2014 NFFs landsmøte vedtok en stor organisasjonsendring i november 2013. En viktig del i denne omleggingen var at de 20 avdelingene i NFF skulle erstattes

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning.

Ved å satse på kompetanse søker en å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning. KOMPETANSESTRATEGI HSO Drammen kommune 2016 2019 Forord: Kompetansestrategien for helse, sosial og omsorg (HSO) er en strategisk plan som retter seg mot innbyggere, medarbeidere, ledere og eksterne samarbeidspartnere.

Detaljer

Magnet En reise til pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie. Østfold fylkesmøte 23.03.2011 Tonje Houg

Magnet En reise til pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie. Østfold fylkesmøte 23.03.2011 Tonje Houg Magnet En reise til pasientsikkerhet og gullstandard for sykepleie Østfold fylkesmøte 23.03.2011 Tonje Houg Kunnskapsmål Hva er Magnet? Hvorfor Magnet? Hvordan skal vi få det til? Om prosjektet Kort sagt

Detaljer

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

r4,9* bodø Tjenesteavtale nr. 6 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 6 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

«Ledere - aktører for endring. Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund

«Ledere - aktører for endring. Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund «Ledere - aktører for endring Kari E. Bugge Fagsjef Norsk sykepleierforbund Vi er mange og vi er viktige!!! 6000 ledere med sykepleierbakgrunn i alle deler og nivåer i helsetjenesten Ledere er avgjørende

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer