Dette er Sparebanken Rogaland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dette er Sparebanken Rogaland"

Transkript

1

2 Dette er Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland er regionens ledende bank med 57 kontorer i 26 kommuner fra Ølen i Hordaland til Flekkefjord i Vest-Agder. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker og har røtter tilbake til Sparebanken Rogaland er i dag organisert i fem distriktsregioner. Hovedkontoret er i Stavanger. Sparebanken Rogaland er den dominerende banken i regionen og markedsleder innenfor personkundemarkedet, offentlig virksomhet og næringsliv. Konsern består av Sparebanken Rogaland og bankens datterselskaper. Den er landets sjette største bankgruppe med en samlet forvaltningskapital på vel 20 milliarder kroner. Vår visjon Sparebanken Rogaland skal framstå som den ledende bank i Rogaland og de tilliggende kommuner bygget på tillit, soliditet og lokal forankring. Banken Sparebanken Rogaland skal være regionens bank med lokal forankring i de enkelte kommuner. Marked Sparebanken Rogaland skal være en naturlig samarbeidspartner for privatpersoner, primærnæringer, små og mellomstore bedrifter samt offentlige institusjoner. Produkter Sparebanken Rogaland skal tilby bankrelaterte produkter og tjenester. Gjennom tilgjengelighet, enkelhet og kvalitet skal disse gi kunden en trygg og langsiktig tilknytning til banken, og ved rådgivning hjelpe kunden til å utnytte sine finansielle ressurser bedre. Service Sparebanken Rogaland skal utvikle en positiv bedriftskultur gjennom kompetanseoppbygging, service og kundeorientering. Samfunn Sparebanken Rogaland skal delta aktivt i arbeidet med å styrke vekst og utvikling i regionen. Med en slik forretningsidé og et selvpålagt krav om høy forretningsmoral, skal Sparebanken Rogaland markere seg som en betydelig, effektiv og lønnsom distriktsbank som påtar seg ansvar for den personlige økonomi, for næringsliv og samfunn. 2

3 Hovedtrekk 1995 Innhold Godt resultat i Konsern Tilfredsstillende utlånsvekst Press på rentemarginen 30 millioner kroner avsatt til omstillingstiltak Allianse med regionsparebankene God utvikling i det regionale næringsliv Hovedtall Konsern Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 695 3, ,00 Andre inntekter 224 1, ,52 Sum inntekter 919 4, ,52 Sum kostnader 578 2, ,80 Resultat før tap og nedskrivninger 341 1, ,72 Tap og nedskrivninger 16 0,08 (11) (0,06) Resultat av ordinær drift 325 1, ,79 Skattekostnad 50 0,25 0 0,00 Årsoverskudd 275 1, ,79 Nøkkeltall Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kapitaldekningsprosent 12,55 12,62 Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd fra kunder Netto ansvarlig kapital Egenkapital avkastning* 22,10 30,40 Inntekter pr. kostnadskrone** Antall årsverk Antall kontorer Børskurs ved årsslutt Utbytte Bokført egenkapital pr. gr.fondsbevis *** Grunnfondsbevis-prosent **** 73,00 79,00 * Resultat etter tap og skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. ** Inntekter pr. kostnadskrone defineres som sum inntekter eksklusiv netto kursgevinster/tap omløpsmidler delt på sum driftskostnader. *** Grunnfondskapital pluss utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. **** Grunnfondsbevisprosent defineres som grunnfondsbeviskapital og utjevningsfond i prosent av total egenkapital. Kvartalsresultater 1996 offentliggjøres 2. mai, 29. august og 31. oktober. Foreløpig årsresultat 1996 offentliggjøres 30. januar Styrets beretning for Forretningsåret Kontantstrømanalyse 36 Revisjonsberetning og Kontrollkomitéens melding 37 Innskudd, utlån og resultater i Konsern 38 5 års oversikter i tall Konsern 39 8 års oversikter i grafer, Konsern 40 Grunnfondsbevis i 41 Vår selvstendighet 42 Nord-Jæren; en muskel i Norge 43 Bankens tillitsvalgte 48 Organisasjonskart 49 Konsern 50 Bildet på forsiden viser sykkelmontering ved Øglænd DBS. 3

4 Styrets beretning for 1995 Resultat og vekst konsernet oppnådde i 1995 et resultat av ordinær drift på 325 millioner kroner, etter en avsetning for planlagte omstillingstiltak i 1996 på 30 millioner kroner. Tilsvarende resultat for 1994 var 326 millioner kroner. Etter skatt på 50 millioner kroner ble årsoverskuddet 275 millioner kroner. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året 20,1 milliarder. kroner. Sammenlignet med 1994 gir dette en vekst på 7,2%. Konsernets ansvarlige kapital økte i 1995 med 87 millioner kroner til 1650 millioner kroner. Dette gir en kapitaldekning på 12,55% var preget av større konkurranse som medførte lavere rentemargin. Styret er tilfreds med konsernets utvikling og anser årsresultatet som godt. Resultatet framkommer som et resultat av god vekst i utlån og andre inntekter, samt lave netto tap. Konsernet har i tillegg styrket kommunikasjon og kontakt med en bred og lojal kundebase. Norsk økonomi Norsk økonomi hadde en god utvikling også i 1995, men med lavere veksttakt enn i 1993 og Etterspørselen fra fastlands-norge har vært avtagende 4 gjennom året og oppgangen i produksjonen viste noe tegn til svekkelse. Denne utviklingen følger i store trekk bildet fra internasjonal økonomi. Forskjellene mellom de enkelte land er tildels betydelige, men et felles trekk er at innenlandske etterspørselsimpulser ikke i tilstrekkelig grad har tatt over som drivkraft i økonomien etter at eksporten har avtatt. Den internasjonale konjunkturutviklingen medfører redusert etterspørsel etter norske varer fra våre viktigste handelspartnere. På tross av dette hadde den norske eksportindustrien et meget godt år. Inflasjon og lønnsvekst er beregnet til henholdsvis 2,5% og 3,6%. Arbeidsledigheten var 4,9% ved utgangen av En årsak til avdempingen i den økonomiske utviklingen internasjonalt og nasjonalt er en stram finanspolitikk som er rettet mot offentlige utgifter og budsjettunderskudd. De grunnleggende positive forhold i norsk økonomi; overskudd på driftsbalansen, overskudd på statsbudsjettet og lav inflasjon, har styrket verdien av den norske kronen noe mot europeiske valutaer i forhold til De norske pengemarkedsrentene har i 1995 i grove trekk fulgt de europeiske og vært fallende siden inngangen av året. Korte renter har vært svakt fallende. Lange renter falt fra rundt 8% til 6,5% NOK DEM USD Renteutviklingen fra januar 1992 til januar 1996, for norske kroner, tyske mark og amerikanske dollar. Renten er 3 måneders Driftsresultat før tap og nedskrivninger Driftsresultat etter tap og nedskrivninger Konsern driftsresultat før og etter tap og nedskrivninger i

5 Utvikling i regionen Rogaland har et vekstkraftig og dynamisk næringsliv. Primærnæringene innenfor jordbruk og fiske gir grunnlag for god spredning av næringslivet i regionene. En god infrastruktur gir muligheter for spredt vekst innenfor industrien, både landbasert og offshorerelatert virksomhet. I hovedtrekk var 1995 et godt år for næringslivet i Rogaland. Handelsnæringen har vist en positiv trend, spesielt innenfor kapitalvarer som for eksempel bil og møbler, mens utviklingen innenfor forbruksvarer som klær og sko har vist en svakere utvikling enn ventet. Den oljerelaterte industrien hadde god aktivitet i 1995, spesielt innenfor drift og vedlikehold. Den teknologiske og strukturelle utviklingen gir grunnlag for nyskapning og etablering. Innenfor feltutbygging har økt konkurranse fra inn- og utland, samt overgang til nye utbyggingsmetoder gitt negative utslag for to av våre større arbeidsplasser; Rosenberg Verft og Norwegian Contractors. Utviklingen i bygg- og anleggssektoren var relativt svak, spesielt innenfor boligbyggingen. Overkapasitet gir press på marginer og lav inntjening. Kostnadsøkningen på materialer ga en prisstigning på nye boliger som var høy i forhold til bruktboligmarkedet. Dette har medført stor omsetning av bruktboliger med stigende priser. Utleieprisene på næringsbygg er stabile i sentrale strøk og oppføring av nye næringsbygg viser noe økning. Det forventes fortsatt stor konkurranse innen boligbyggingen. Utviklingen i landbruket har vært god, inkludert landbruksbasert industri. Framtidig tilpasning til det europeiske marked gir imidlertid usikkerhet. Innenfor fiske og foredling har utviklingen vært positiv. Med de siste års utbygging spesielt i Egersund og på Karmøy har regionen fått en betydelig kapasitet innenfor mottak og foredling. Oppdrettsnæringen for laks hadde i 1995 et godt år, men overproduksjon er et stadig tilbakevendende problem. Det er også tegn til at utviklingen fra andre regioner, med færre og større bruk, nå også vil gjøre seg gjeldende i Rogaland. Konsernets utvikling konsernets utvikling i 1995 har vært god. Etter en periode med sterk vekst og økende markedsandeler, ble innsatsen i fjoråret rettet mot å opprettholde og konsolidere en sterk markedsposisjon. Konkurransen i regionen har tilspisset seg, flere aktører er kommet til og filialer er etablert i sentrale strøk. Fallende marginer søkes kompensert med økte Netto utlån Verdipapirer Kontanter, innskudd Andre Forvaltningskapitalen i Konsern. Eiendeler i milliarder kroner Egenkapital Ansvarlig lånekapital Egenkapital og ansvarlig lånekapital i Konsern siste 5 år i millioner kroner. 5

6 volumer. Spesielt innen bedriftsmarkedet synes det i enkelttilfeller som om marginen ikke avspeiler engasjementenes risiko. Dette har imidlertid gitt kundene reduserte priser på lån og tjenester. Konsernet vil fortsette med å styrke konsernets kunde- og markedsorientering samtidig med at driften rasjonaliseres. For å sikre bankens selvstendighet og øke konkurransekraften, har konsernet innledet et forpliktende samarbeid med Sparebanken Nord-Norge, Sparebanken Midt-Norge og Sparebanken Vest. Til sammen har disse fire bankene en forvaltningskapital på ca. 76 milliarder kroner. Gjennom dette regionale samarbeidet vil sikre at kundene får de rette produkter til de riktige betingelsene. Denne grupperingen vil være et klart distriktsalternativ til det tunge Oslo-dominerte finansmiljøet. Det er konsernets oppfatning at distrikts-norge er tjent med større, tyngre, selvstendige regionale finanskonsern. Regionbank-gruppen har søkt Finansdepartementet om adgang til å eie andre finansforetak i fellesskap med eierandeler på inntil 25% hver. Regionbanksamarbeidet vil i tillegg sikre de deltakende bankers markedskraft samtidig som det vil gi klare effektiviseringsgevinster. Styret har store forventninger til samarbeidet. 6 I løpet av året har arbeidet med å utnytte informasjonsteknologien fortsatt. Kundesystemene er forbedret. Nytt kredittsystem er tatt i bruk samtidig med at ekspedisjonssystemet er konvertert over til PC-plattform. Automatiseringsgraden i konsernet øker. Brevgiro er innført, og ved utgangen av året ble 50% av giromassen behandlet utenom banken. Tele- og avtalegiro er også introdusert, og det forventes at disse tilbudene vil få en økt markedsaksept i Samtidig som automatiseringsgraden øker, omstilles konsernet til bedre kundebetjening og sikrer framtidig nærhet til den enkelte kunde. Selv om konsernet har relativt lave kostnader sammenlignet med de fleste andre større banker, har styret funnet det nødvendig å fortsette den interne effektiviseringen. I den forbindelse er det etablert et større prosjekt som har i oppgave i løpet av året å redusere bankens relative kostnadsnivå ytterligere. For å sikre gjennomføringskraft har styret avsatt 30 millioner kroner i regnskapet for Resultatutviklingen konsernets drift i 1995 ga et godt resultat. Konsernets resultat av ordinær drift på 325 Brutto utlån på millioner kroner fordelt på lønnstakere og næringer i Konsern. 0,8% 3,9% 1,7% 5,6% 9,8% 16,7% 7,4% 16,7% 44,5% 3,9% 62,3% Lønnstakere Tjenesteytende næringer Industri Primærnæringene Handel og hotell Offentlig sektor 26,7% Lønnstakere Tjenesteytende næringer Industri Primærnæringene Handel og hotell Offentlig sektor Garantier på 663 millioner fordelt på lønnstakere og næringer i Konsern.

7 millioner kroner er oppnådd i et marked i vekst, økt konkurranse og reduserte marginer. Netto renteinntekter for konsernet beløp seg til 695 millioner kroner, en reduksjon på 37 millioner kroner sammenlignet med I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjorde netto renteinntekter 3,52% i 1995 mot 4,00% i Reduksjonen i rentemarginen var størst i 2. kvartal og ble stabilisert mot utgangen av året. Med unntak av et større engasjement, Forus Trelast, var utviklingen i tap og mislighold positiv. Sett i forhold til brutto utlån er brutto mislighold for banken redusert fra 4,4% til 3,6 %. Brutto tap er 138 millioner kroner. Av dette utgjør tap innen næringsliv og personmarked henholdsvis 113 millioner kroner og 25 millioner kroner. Inngang på tap og tidligere tapsavsetninger ble 109 millioner kroner og ga netto tap på 29 millioner kroner. Mislighold over 30 dager er i løpet av året økt fra 735 millioner kroner til 918 millioner kroner. Økningen skyldes konkursen i Forus Trelast og vil gradvis reduseres i første halvår Tapsrisikoen relatert til misligholdte engasjementer er reflektert i en tapsavsetning på totalt 352 millioner kroner. I tillegg er det avsatt 128 millioner kroner for tapsutsatte, men ikke misligholdte engasjementer. Det er ikke foretatt endringer i de uspesifiserte tapsavsetningene på 133 millioner kroner. Datterselskapene Konsernets eiendomsmeglerselskap, SR-Eiendom A/S, har omsatt 1759 eiendommer, selskaper er markedsleder og fikk et overskudd på 9,1 millioner kroner. Westbroker Finans A/S som driver leasing og spesialfinansiering, fikk et resultat på 35,5 millioner kroner. SR-Fonds A/S er i 1995 «hjemkjøpt» til Rogland, tilført kompetanse og kapital. Fondsselskapet fikk også en god utvikling og resultatet i 1995 ble 4,7 millioner kroner. Balansen Konsernets forvaltningskapital økte i 1995 med 7,2% til 20,1 milliarder kroner, mens økningen for banken var på 7,7% til 18,9 milliarder kroner. Gjennom året har utlån til personmarkedet økt med 800 millioner kroner (7,2%) og til bedrifter og offentlig sektor med 500 millioner kroner (8%). Det vil si en årsvekst for konsernets utlån på 7,4%. Innskudd fra kunder ligger stabilt på samme nivå som i Bankrådene Samarbeidet med de lokale bankråd er en sikkerhet for nærkontakt med lokalmiljøet og 4,5% 4,1% Innskudd fra kunder på millioner kroner fordelt på lønnsmottakere og næringer i Konsern ,9% 16,7% 8,1% 58,7% Lønnstakere Tjenesteytende næringer Industri Primærnæringene Handel og hotell Offentlig sektor Brutto utlån Innskudd Innskudd fra kunder og brutto utlån i milliarder kroner i Konsern. 7

8 de problemstillinger som opptar bankens kunder. Rådene fungerer også som et viktig bindeledd i den kontinuerlige endringsprosess, i alt fra betalingsformidling til rådgivning. Automatiseringen av banktjenester stiller store krav til nye informasjonskanaler og systemer, og bankrådene vil spille en viktig rolle som bidragsyter til utviklingen av fremtidens bank. Ansatte og miljø Konsernets organisering er basert på prinsippene om linjeansvar og delegert myndighet, knyttet til nærhet og kunnskap om kunden og det lokale miljøet. Organisasjonen er derfor tilpasset regionens struktur og er oppdelt i fem regionale enheter, med støttefunksjoner sentralt. Bemanningen ved årsskiftet utgjorde for konsernet 711 årsverk, en reduksjon på fire i løpet av året. Bemanningen i banken ble i løpet av året redusert med 10 årsverk til 653, som tilsvarer 733 ansatte. Konkurransen og strukturendringene innen finansnæringen setter store krav til effektivitet og kompetanse. Handelshøyskolen BI er bankens viktigste samarbeidspartner når det gjelder utvikling fokusert på fagkompetanse, kundeorientering og ledelse. Arbeidsmiljøet betraktes som tilfredsstillende. Gjennomførte organisasjonsundersøkelser samt et 8 sykefravær langt under gjennomsnittet for bransjen, bekrefter dette. I løpet av året er intern kontroll, helse, miljø og sikkerhet satt i system. Kapitaldekningen Kapitaldekningen for konsernet var ved utgangen av året 12,55%, hvorav 9,91% var kjernekapital. Tilsvarende nøkkeltall for banken var ved utgangen av året henholdsvis 12,73% og 9,89%. Grunnfondskapitalen I tråd med bankens resultater har kursen på bankens grunnfondsbevis hatt en stabil og jevn kursutvikling. Likviditeten har vært god og antall grunnfondsbeviseiere har øket fra 1375 til 2214 ved årsskiftet, herav 26% hjemmehørende i Rogaland. Utenlandsandelen var på 9,3% og de 20 største eierne utgjorde 52,6%. Styret foreslår i samsvar med bankens utbyttepolitikk å utbetale 14 kroner i utbytte pr. grunnfondsbevis for regnskapsåret Utbyttet er beregnet ut fra konsernets årsoverskudd, hensyntatt beregnet skatt. I tillegg avsettes 20 millioner kroner til utjevningsfond. RISK-beløp for 1994 ble fastsatt til minus 13 kroner pr. grunnfondsbevis. Hvis regjeringens forslag i Ot.prp. nr. 26 ( ) blir vedtatt, blir Risk-beløpet for kroner Minibanker Bet. term. Bensinminibank Bedriftsterminaler Utviklingen av transaksjoner, i hele millioner for elektronisk betalingsformidling i Konsern Datterselskaper Antall årsverk i og bankens datterselskaper de siste

9 Disponering av overskudd/utbytte Styret foreslår at årsoverskuddet for Sparebanken Rogaland på 313 millioner kroner anvendes som følger: Årsoverskudd Netto konsernbidrag til datterselsk. Til disposisjon 313 millioner kroner 48 millioner kroner 265 millioner kroner Utbytte, 14 kroner pr. bevis Sparebankens fond Utjevningsfond Sum 104 millioner kroner 141 millioner kroner 20 millioner kroner 265 millioner kroner Utsiktene framover Styret forventer en fortsatt positiv utvikling i distriktets næringsliv i Dette gir et godt grunnlag for konsernet i det kommende år. På tross av den stigende konkurransen forventer styret et fortsatt tilfredsstillende resultat, men trolig noe lavere enn i Styret i. Foran fra venstre Arild Marvik, Hallvard Bakka, Terje Vareberg, Arne Norheim og Elin Garborg. Bak fra venstre Olav Friestad, Einar Strømsvåg, Henning M. Stephansen, Dominikus Nagell Bjordal og Karl A. Naley. Stavanger, 7. mars 1996 Terje Vareberg Formann Einar Strømsvåg Nestformann Arild Marvik Dominikus N. Bjordal Hallvard Bakka Henning M. Stephansen Olav Friestad Elin Garborg Arne Norheim Adm. direktør 9

10 Resultatregnskap Konsern (Beløp i millioner kroner) Noter Renteinntekter og lignende inntekter (1) Rentekostnader og lignende kostnader (2) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto kursgevinst/-tap omløpsmidler (3) 21 (79) 21 (79) Provisjonsinntekter (4) Andre driftsinntekter (5) Øvrige driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn, honorarer og andre personalkostnader (6) Ordinære avskrivninger (23) Andre driftskostnader (7) Sum driftskostnader Nedskrivninger og tap/gevinst ved avgang (8) (11) (5) (13) (1) Tap på utlån og garantier (9,17) 34 (3) 29 (10) Resultat av ordinær drift Resultat før skattekostnad Skattekostnad/minoritetsinteresser (10) Årsoverskudd Konsernbidrag fra/til datterselskaper (48) Utbytte (104) (97) (104) (97) Overført til utjevningsfond (20) (45) (20) (45) Overført til sparebankens fond (141) (156) (141) (156) Overført til øvrige fond 0 0 (10) (28) Sum disponering av årsoverskudd (313) (292) (275) (326) 10

11 Balanse Konsern Eiendeler (Beløp i millioner kroner) Noter Kontanter, innskudd på postgiro og i Norges Bank Sertifikater og ihendehaverobligasjoner (11) Omløpsaksjer og andeler (12) Innskudd i og utlån til finansinstitusjoner (13,15) Sum innskudd og kortsiktige plasseringer Brutto utlån (14,15,16,17,37) Spesifiserte tapsavsetninger (18) (471) (509) (480) (522) Uspesifiserte tapsavsetninger (18) (125) (125) (133) (133) Netto utlån Andre fordringer (19) Overtatte eiendeler (20) Anleggsaksjer og andeler (21) Obligasjoner (22) Goodwill (23,24,26) Maskiner, inventar og transportmidler (23,24) Bygninger og andre faste eiendommer (23,24) Utsatt skattefordel (10) Andre anleggsmidler (25) Sum anleggsmidler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Lån og innskudd fra finansinstitusjoner (27) Innskudd fra kunder (28,37) Sum innskudd Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak Obligasjonsgjeld og andre langsiktige låneopptak (29) Sum lån opptatt ved utstedelse av verdipapirer Betalbar skatt (10) Utsatt skatt (10) Annen gjeld og avsetning for forpliktelser (30,31) Sum øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital (32) Grunnfondsbeviskapital Utjevningsfond Sparebankens fond Gavefond Øvrige fond Sum egenkapital (33) Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen se note 34, 35, 36 11

12 Regnskapsprinsipper Konsernregnskap I regnskapet for konsernet inngår og datterselskapene SR-Eiendom A/S, Westbroker Finans A/S, Bjergsted Boliger A/S og SR-Fonds A/S. Investeringene i datterselskaper er konsolidert etter oppkjøpsmetoden. Goodwill ervervet ved kjøp av datterselskaper avskrives fra 5 til 10 år. Alle interne transaksjoner er eliminert. Tilknyttede selskaper er tatt inn i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden i samsvar med Foreløpig Norsk Regnskapsstandard Investering i tilknyttede selskap og datterselskap. Mindre gårdselskaper og selskaper overtatt midlertidig som følge av utlånsengasjementer er ikke konsolidert. Verdipapirer og andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Aksjer og andeler i aksjefond som er klassifisert som omløpsmidler, er vurdert til det laveste av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Samlet beholdning av obligasjoner og sertifikater er vurdert tilsvarende etter laveste verdis prinsipp. Aksjer og grunnfondsbevis som er klassifisert som anleggsmidler, er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsaksjer og grunnfondsbevis nedskrives når den virkelige verdi er vesentlig lavere enn anskaffelseskost og verdinedgangen ikke anses å være av forbigående karakter. 12 Andeler i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor banken ikke har betydelig innflytelse, er verdsatt etter kostmetoden til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Utlån, misligholdte utlån og tap Utlån er vurdert til nominelle verdier med unntak for tapsutsatte, misligholdte og reforhandlede lån. Spesifiserte tapsavsetninger og konstaterte tap Det gjøres spesifiserte tapsavsetninger til dekning av påregnelige tap på utlån og garantier som på balansedagen er identifisert som tapsutsatte. For utlån til bedriftsmarkedet foretas det en tapsvurdering av enkeltengasjementer som er misligholdt i over 60 dager samt engasjementer som ellers er ansett som tapsutsatte ut fra opplysninger som foreligger balansedagen. Tapsberegningen foretas med utgangspunkt i engasjementets størrelse samt verdi av foreliggende sikkerheter og kundens betjeningsevne. For utlån til personmarkedet gjennomføres tapsvurdering av alle utlån som er misligholdt i 60 dager eller mer. For personmarkedslån tas det i hovedsak bare hensyn til foreliggende sikkerheter og i begrenset grad kundens økonomiske betjeningsevne. I tillegg er det foretatt en avsetning basert på erfaring for ulike tidsetterslep i tapsvurderingsprosessen. Det foretas spesifiserte tapsavsetninger for avgitte garantier som vurderes som tapsutsatte. Avsetningen føres som gjeld i balansen. Det er generelt sett stor usikkerhet knyttet til vurdering av antatt mislighold, verdi av sikkerheter og kundens økonomiske betjeningsevne. Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Dette omfatter tap hvor banken har mistet sitt krav overfor kunden etter konkurs, stadfestet akkord, utleggsforretning som ikke har ført fram, rettskraftig dom, eller forøvrig når det er overveiende sannsynlig at tapet er endelig. Uspesifiserte tapsavsetninger Det er i samsvar med Kreditttilsynets forskrifter, jfr. Rundskriv 46/92, foretatt uspesifiserte tapsavsetninger for utlånsgrupper med manifestert tapsutsatthet ut fra holdepunkter på balansedagen. Størrelsen på den uspesifiserte tapsavsetningen bygger i stor grad på skjønnsmessige vurderinger. Avsetningene foretas for identifiserte utlånskategorier, herunder bransjer og store engasjementer, som anses som utsatte selv om enkelte av engasjementene er individuelt gjennomgått og konklusjonen er at det ikke er sannsynlighetsovervekt for tap på engasjementsnivå. Uspesifisert avsetning beregnes som prosentandel av samlet underdekning i hver kategori. I uspesifiserte tapsavsetninger er det også tatt høyde for tidsetterslep, som er uavhengig av metode for tapsgjennomgang, fordi banken ikke vil ha oppdatert informasjon om kundens situasjon på balansedagen.

13 Inntektsføring av renter på misligholdte og tapsutsatte engasjementer Inntektsføring av renter på misligholdte og andre tapsutsatte engasjementer foretas basert på en vurdering av kundens betjeningsevne. Inntektsførte, ikke kapitaliserte renter blir tilbakeført på tapsavsetningstidspunktet. Overtatte eiendeler Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stillet som sikkerhet for slike engasjementer. Overtatte eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Eiendelene verdsettes skjønnsmessig til virkelig verdi på balansedagen. For næringseiendommer tas det utgangspunkt i realisasjonsverdier beregnet ut fra forventede kontantstrømmer. Nedskrivning av verdier på overtatte eiendommer føres som tap på utlån. Vedlikeholdskostnader og leieinntekter i forbindelse med overtatte eiendeler er ført i resultatregnskapet som ordinære inntekter og kostnader. Leasing Leasingporteføljen er regnskapsmessig klassifisert som leiefinansieringsavtaler under hovedposten utlån til kunder. Leasinginntekter er ført som leiefinansieringsinntekter under renteinntekter og lignende inntekter, og kostnader som renteutgifter. Bankbygninger og andre anleggsmidler Bankbygninger og andre anleggsmidler i bankens balanse vurderes til anskaffelseskost med fradrag av akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære driftsmessige avskrivninger er basert på driftsmidlenes antatte økonomiske levetid og er beregnet lineært. Nedskrivninger er foretatt når forskjellen mellom virkelig verdi og bokført verdi for en eiendom er vesentlig og verdiforringelsen antas ikke å være av forbigående karakter. Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta Fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet etter Norges Banks offisielle kurser ved regnskapsårets utgang. Skatt Årets skattekostnad i resultatregnskapet består av betalbar skatt på årets inntekt justert med for mye avsatt skatt tidligere år samt endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder pensjonsforpliktelser og oppskrivninger. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessig fradrag i framtiden. Utsatt skattefordel føres opp som eiendel i balansen, begrenset oppad til balanseført utsatt skatt. Periodisering av renter og gebyrer Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Etableringsgebyr og depotgebyr periodiseres over 5 år i den utstrekning de overstiger kostnadene ved etablering av det enkelte lån. Kredittilsynets beløpsgrenser for inntektsføring og periodisering er lagt til grunn ved regnskapsføringen. Kostnader ved opptak av obligasjonslån og ansvarlig lånekapital blir utgiftsført i sin helhet på opptakstidspunktet og blir ikke fordelt over lånets løpetid. Overkurs ved opptak av obligasjonslån periodiseres og inntektsføres over lånets løpetid. Valuta- og renteinstrumenter Valuta- og renteinstrumenter er avtaler som inngås med banker eller kunder om fastsettelse av framtidige rentevilkår eller valutakurser. Slike avtaler omfatter valutaterminkontrakter, rente- og valutabytteavtaler (swapper) og avtaler om 13

14 fastsettelse av framtidige rentebetingelser (FRA er). Den regnskapsmessige behandling av denne type avtaler følger intensjonene bak inngåelsen av avtalene. Ved inngåelse defineres avtalene enten som sikringsforretninger eller tradingforretninger. Avtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente- og/eller valutakursene på poster innenfor balansen defineres som sikringsforretninger. For at en valuta- eller renteavtale skal defineres som sikringsforretning, kreves det at forventet verdiutvikling på sikringsforretningen må ha nær sammenheng med den balanseposten som sikres. Inntekter og utgifter vedrørende sikringsavtalene og de tilhørende balansepostene periodiseres og klassifiseres på samme måte. Andre avtaler som inngås med kunder og banker klassifiseres som tradingforretninger. Tradingforretningene verdsettes etter markedsverdiprinsippet og endringer i markedsverdiene føres i resultatregnskapet under posten netto kursgevinst/-tap på valuta på omløpsmidler. Pensjoner følger Foreløpig norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad klassifiseres i sin helhet under lønnskostnader i resultatregnskapet og omfatter periodens pensjonsopptjening og rentekostnad på forpliktelsen fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene. I balansen presenteres netto pensjonsmidler innenfor kollektive ordninger som anleggsmidler, mens netto udekkede pensjonsforpliktelser klassifiseres som langsiktig gjeld. I beløpet for udekkede pensjonsforpliktelser inngår også arbeidsgiveravgift som vil påløpe etter gjeldende satser. 14

15 Noter NOTE 1 Konsern (Beløp i millioner kroner) Renter og kredittprovisjoner av utlån og andre fordringer på kunder Renter av innskudd i og utlån til finansinstitusjoner Renter av ihendehaverobligasjoner Renter av sertifikater Leiefinansieringsinntekter Aksjeutbytte og renter av omløpsaksjer og grunnfondsbevis Aksjeutbytte og renter av anleggsaksjer og grunnfondsbevis Sum renteinntekter og lignende inntekter NOTE 2 NOTE 3 Netto kursgevinst/tap omløpsmidler Konsern (Beløp i millioner kroner) Netto kursgevinst/tap ved kortsiktige plasseringer i aksjer og grunnfondsbevis (1) 4 (1) 4 Netto kursgevinst/tap på ihendehaverobligasjoner 3 (101) 3 (101) Netto kursgevinst/tap på sertifikater Netto kursgevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter Sum kursgevinster/tap omløpsmidler 21 (79) 21 (79) NOTE 4 Renteinntekter Rentekostnader Konsern (Beløp i millioner kroner) Renter på innskudd fra kunder Renter på innskudd og utlån fra finansinstitusjoner Renter og kredittprovisjonskostnader på ihendehaverobligasjoner Renter på sertifikater Renter på ansvarlig lånekapital Andre rente- og innlånskostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader Andre provisjons- og gebyrinntekter Konsern (Beløp i millioner kroner) Gebyrer fra betalingsformidling Garantiprovisjon Kredittformidling Verdipapiromsetning og forvaltning Eiendomsomsetning Andre provisjoner og gebyrer Sum andre provisjons- og gebyrinntekter

16 NOTE 5 Andre driftsinntekter Konsern (Beløp i millioner kroner) Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter NOTE 6 Personalkostnader Konsern (Beløp i millioner kroner) Honorarer tillitsmenn Lønninger Sosiale ytelser Diverse Sum I posten lønninger inngår 30 millioner kroner i planlagte omstillingstiltak for bankens ansatte i Honorarer til styret utgjorde kroner. Godtgjørelse til adm. direktør var kroner. Administrerende direktør kan ved fylte 62 år gå av med en pensjon tilsvarende 70% av lønnen på fratredelsestidspunktet. Bankens honorarer til Arthur Andersen & Co for revisjon og andre attestasjonstjenester utgjør kroner ( kroner for konsernet). I tillegg er det utbetalt kroner for uavhengige bekreftelsesoppgaver og annen assistanse ( kroner for konsernet). Summen av de lån og summen av de garantier som er ytet til representantskapets formann eller medlem av styret eller kontrollkomiteen eller selskap som noen av de nevnte personer er ansvarlig medlem eller styremedlem i, utgjør henholdsvis 10,6 millioner kroner og 0 millioner kroner i garantier. Summen av lån til bankens ansatte er 312 millioner kroner. Bankens renteinntekter reduseres med 2,7 millioner kroner som følge av subsidiering av personallån (sett mot gj.snittlig markedsrente i 1995 på 6,35 prosent). Ved utgangen av året hadde 653 årsverk og konsernet 711 årsverk. Summen av lån til konsernets ansatte er 344 millioner kroner. konsernets renteinntekter reduseres med 2,9 millioner kroner som en følge av subsidiering av personallån (sett mot gj.snittlig markedsrente i 1995 på 6,35 prosent). NOTE 7 Andre driftskostnader Konsern (Beløp i millioner kroner) EDB-kostnader Driftskostnader faste eiendommer Interbankgebyr Markedsføring Avgifter/kontingenter Avgift Sparebankenes sikringsfond Administrasjonskostnader Leie lokaler/utgifter overtatte eiendommer Øvrige tap Sum andre driftskostnader

17 NOTE 8 Nedskrivning og tap/gevinst ved avgang av anleggsmidler Konsern (Beløp i millioner kroner) Nedskrivning anleggsaksjer Nedskrivning anleggsmidler Tap ved avgang Gevinst ved avgang (12) (9) (14) (5) Sum nedskrivning og tap/gevinst ved avgang av anleggsmidler (11) (5) (13) (1) NOTE 9 Tap på utlån og garantier Konsern (Beløp i millioner kroner) Avsetning til dekning av tap på utlån og garantier per Avsetning til dekning av tap på utlån og garantier per (643) (713) (664) (739) + Konstaterte tap i perioden Inngang på tidligere konstaterte tap (18) (27) (21) (33) Tap på utlån og garantier 34 (3) 29 (10) NOTE 10 Skatter Skattegrunnlag (Beløp i millioner kroner) Resultat før skattekostnad / Permanente forskjeller 1 6 +/ Endring i midlertidige forskjeller 6 (252) Mottatt utbytte (99) (2) Konsernbidrag til/fra datterselskaper (48) 6 Anvendelse av framførbart underskudd (50) (50) Årets skattegrunnlag Betalbar skatt 47 0 Årets skattekostnad justeres med for mye skatt avsatt tidligere år 46 0 Midlertidige forskjeller Konsern Positive forskjeller Oppskrivning anleggsmidler Pensjonspremiefond Sum positive forskjeller

18 Negative forskjeller/framførbart underskudd Nedskrivning obligasjoner 0 (10) 0 (10) Nedskrivning omløpsaksjer 0 (1) 0 (1) Avsetning i henhold til god regnskapsskikk (37) (14) (37) (14) Skattemessig merverdi anleggsmidler (97) (110) (222) (237) Gevinst- og tapskonto (14) (14) (29) (49) Udekket pensjonsforpliktelse (57) (49) (58) (49) Framførbart underskudd 0 (50) 0 (119) Sum negative forskjeller/framførbart underskudd (205) (248) (346) (479) Netto midlertidige forskjeller (122) (134) (261) (363) Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Utsatt skatt Utsatt skattefordel (19) (19) (19) (19) Herav knyttet til pensjonsforpliktelse (16) (14) (16) (14) Banken har netto negative forskjeller, og skattefordel av dette kan ikke føres opp som eiendel i balansen i den grad den overstiger utsatt skatteforpliktelse. Balanseført utsatt skatteforpliktelse på 19 millioner kroner gjelder utsatt skatt på oppskrivninger, og denne er ikke utlignet mot negative forskjeller. NOTE 11 Sertifikater og ihendehaverobligasjoner Konsern (Beløp i millioner kroner) Sertifikater: Risikovekt 0% Sum sertifikater Ihendehaverobligasjoner: Risikovekt 0% % % Verdipapirer/ansvarlig lånekapital Sum ihendehaverobligasjoner Sum sertifikater og ihendehaverobligasjoner Markedsverdien på obligasjonsporteføljen pr var 1018 millioner kroner. Kortsiktige plasseringer i aksjer, andeler og grunnfondsbevis (Beløp i 1000 kroner) Selskapets Eierandel Antall Pålydende Bokført aksjekapital i prosent aksjer verdi verdi Solvang , Stavanger Aftenblad , Den Norske Bank , Odin Norden Odin Finland Odin Norge Sparebanken Nord-Norge , Sparebanken Midt-Norge , Øvrige Sum NOTE 12 Omløpsaksjer og andeler

19 Kortsiktige plasseringer i aksjer, andeler og grunnfondsbevis (Beløp i 1000 kroner) Selskapets Eierandel Antall Pålydende Bokført Datterselskaper aksjekapital i prosent aksjer verdi verdi Benor Tankers (USD) 215 0, Hafslund B , Tscudi-Eitzen , Øvrige Sum Datterselskaper Sum Konsern Markedsverdien av omløpsaksjene i er 83,3 millioner kroner pr , tilsvarende tall for Konsern er 85,8 millioner kroner. NOTE 13 Innskudd i og utlån til finansinstitusjoner Konsern (Beløp i millioner kroner) Innskudd i og utlån til norske finansinstitusjoner Innskudd i og utlån til utenlandske finansinstitusjoner Sum innskudd i og utlån til finansinstitusjoner NOTE 14 Brutto utlån til kunder Konsern (Beløp i millioner kroner) Kasse-/drifts- og brukskreditt Byggelån Nedbetalingslån Leiefinansieringsavtaler Brutto utlån NOTE 15 Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Konsern (Beløp i millioner kroner) Ansvarlig kapital bokført under utlån Sum Herav ansvarlig lånekapital i finansinstitusjoner

20 NOTE 16 Misligholdte, tapsutsatte engasjementer og nullforrentede lån Tapsavsatte misligholdte engasjementer Konsern (Beløp i millioner kroner) Personmarked: Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte personmarkedsengasjementer Avsetningsgrad personmarked 46% 57% 44% 54% Næringsliv: Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte næringslivsengasjementer Avsetningsgrad næringsliv 35% 49% 34% 49% Totale utlån: Mislighold fra 30 til 60 dager Mislighold fra 60 til 90 dager Mislighold over 90 dager Brutto misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto misligholdte engasjementer Avsetningsgrad utlån 39% 53% 38% 51% Herav brutto nullstilte lån: Næringslivskunder Personkunder Sum Tapsavsatte ikke misligholdte engasjementer Personmarked: Tapsavsatte ikke misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte personmarkedsengasjementer Avsetningsgrad personmarked 39% 39% 39% 39% Næringsliv: Tapsavsatte ikke misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte næringslivsengasjementer Avsetningsgrad næringsliv 24% 28% 24% 28% Total: Tapsavsatte ikke misligholdte engasjementer Spesifiserte tapsavsetninger Netto tapsavsatte engasjementer Avsetningsgrad utlån 27% 30% 26% 30% Samlet engasjement for en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 30 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 30 dager eller mer. Misligholdsrapporteringen følger Kredittilsynets nye forskrifter som er i effekt fra 3. kvartal Alle historiske data er korrigert tilsvarende. Tapsvurderinger foretas på engasjementer som er misligholdt i mer enn 60 dager. 20

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform

Salg av aksjer i Fellesdata AS og overgang til felles IT-plattform SpareBank1 SR-Bank med godt salg og god drift SpareBank 1 SR-Bank konsernet fikk etter første kvartal et resultat før skatt på 122 mill. kroner. Bankens ordinære drift viser fremgang med hensyn til vekst

Detaljer

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland

Pressemelding. Stavanger, 28.oktober, 1999. Styret for Sparebanken Rogaland Pressemelding SpareBank 1 SR-Bank - fortsatt vekst i inntekter og resultat Resultat før skatt på 459 mill. kroner etter 3. kvartal - God markedsutvikling - Stabil renteutvikling - Fortsatt god vekst *

Detaljer

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern

Pressemelding. Hovedtrekk 2001 SpareBank 1 SR-Bank konsern Pressemelding Hovedtrekk 2001 Godt resultat fra bankdriften, men svakt verdipapirresultat 430 mill kroner i resultat før skatt Innskuddsvekst 1,9 mrd kroner (9%) i konsernet Utlånsvekst 4,4 mrd kroner

Detaljer

God resultatutvikling Lavere tap God utlånsvekst Gjenkjøp av SR-Fonds A/S

God resultatutvikling Lavere tap God utlånsvekst Gjenkjøp av SR-Fonds A/S God resultatutvikling Lavere tap God utlånsvekst Gjenkjøp av SR-Fonds A/S RESULTATSAMMENDRAG Hittil i 1995 Tilsvarende i 1994 Hele 1994 Millioner % Millioner % Millioner % Netto renteinntekter 191 4,00

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998

Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Kvartalsrapport pr. 31. mars 1998 Hovedtrekk SR-Bank styrker stillingen som distriktets bank Resultatvekst på 8% til 111 mill. kroner i 1. kvartal Opprettholder høy EK-avkastning på 19,2% Betydelig vekst

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank

Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank P R E S S E M E L D I N G Hovedtrekk 2000 SpareBank 1 SR-Bank Rekordhøy innskuddsvekst og solid resultat 633 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank distriktets bank for sparing 15 % vekst

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank

Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 30. juni 1999 - Solid vekst i inntekter og resultat et oppnådde i første halvår et resultat før skatt på 322 mill. kroner, 90 mill. kroner over fjorårets halvårsresultat på 232 mill.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001

SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank Kvartalsrapport pr. 31.03.2001 SpareBank 1 SR-Bank styrker sin posisjon i sparemarkedet Konsernresultat på 103 mill. kroner før skatt Fallende utlånsvekst, tolvmåneders vekst på 17

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Fortsatt god utlånsvekst Tilfredsstillende resultat Press på rentemarginen Et større engasjement i mislighold God utvikling i næringslivet

Fortsatt god utlånsvekst Tilfredsstillende resultat Press på rentemarginen Et større engasjement i mislighold God utvikling i næringslivet Fortsatt god utlånsvekst Tilfredsstillende resultat Press på rentemarginen Et større engasjement i mislighold God utvikling i næringslivet RESULTATSAMMENDRAG Hittil i 1995 Tilsvarende i Hele Millioner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank

Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank Pressemelding fra SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 SR-Bank - en bank i vekst * Rekordresultat på 180 mill. kroner som følge av : - Verdiøkning i produktselskapene - 17,6% vekst i utlån - 13,5% vekst i innskudd

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer