pi internett Misjonsstrategiske ressurser HANS I'HCIIIE LBVAAS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "pi internett Misjonsstrategiske ressurser HANS I'HCIIIE LBVAAS"

Transkript

1 Misjonsstrategiske ressurser pi internett HANS I'HCIIIE LBVAAS I hi>tc ~~hlisionssrr;itrgi.'~!i liii~lne. lioslcn lc sir;~tegi elcfi~?ert sc~~li I J//I/~[/ / I I I l c ~ ~ i / j l111ii1lc~1 l SII~II ski11 /i1/?11. (i 110 ll!i.~~l~llc~ll.i ll~d/sc~tl;l!c~~~l~~.. Spors~ii';~ler ilenne Sang er (1111 clen n)-e clal:rtelinol(,gicn ineel interneu kln 1,:rl.e err ressllrs meti tallkv 1x1 :I rltvilile gocle nlihjllnsst~ltegiske plarier og ~nerotler son hkal ti1 for :I n:r girre tlr:~l i clct lionhrt.le mihi(~ns;irl>cicl5 E-post og illtertlett Den nyc teltri(~lc,::ien li:il- sl<:lpl iiye muligliecct. fc~r 11~1rtig (~g l~iliig I~~I~~~I~~~II~~~;:I~~IJII :I\, l>re\, og ~II~I~;LIII~~II~Y~ i~r ci:~t:~ri~~sl~ir~ iil CI:II:III~:Isir I telc~ieite~ ~rie!lo~ii ioslellig : ~ c I l lien i?ol-ske kinr:il~~iision 11:lr 1.i v-[7(lslf(lr~)itlc~c~,sc ti1 ;ll]c ~ lre tllis~~~lls~:~~lt~ l11111l~itl I~~lLl~~lll (Ig 111cIin. lk~ilc c,l<(,nornisl< ( ~g ritlsnressig cr clct nr:inge Socelelrr. Yle~lipen er at i,:~clc misj(111:rir.r (~g nrisi~~ri,sleilel.se li:~n ij\crcly~r~c~s a\ mclili~iger og sp~~rs~ii:~l so111 cle il<l<c lh:~r I<:lp:~sitei ti1 :I s\.:lrc 1x1. I ';rtlleri- I<:rliske niisivnshi-elser snaliker tn:ln ::;~nsl;e seri~~sl om..errlaii-:~tlcliction.,, r,li :l\.llcngigiiet son] 1,iniler my? tiel ti1 tlat;~~ixiskinen og slj~'ier tic1 h:l clct ~~t:rilrct~e~lv 1riisji~t1s:rrl~citl i i<c~nt:~kt nivd rnetlmennesher. I~irerrielt t~cnylrer seg J,:I s:lrnme 1i1:1tr son1 c-p(~sr a\- telent,ttvr. Intrrneir el- en \-erclens\.itl inl,rnl;isjo~isl~:~sc son k:~n hc~rles in11 [):I min 1~1k1lc rl:~r:~nr:~skin gjen~~o~li tt'lcfon og IIKX~CII~ enter1 je: si1rc.r i Osl(~. I>lrak;r ellel- CLI~IICI. I ~norsetning ti1 e-p<~sr $IT rieleri (1: rellerskrittene i kt mecl rilin i1.c~ erter ;I soi<e eitcl- infc)rm:~hjon p;~ nettet.

2 %A NORSK TII>SSI<Rln' FOR h,lision l/l997 Selv har jeg brukt gjenno~ilsnittlig en tinie pr. uke clet siste 5ret ti1 i sake etter nyttig infornlasjon gjennom internett. Etter livert son1 jeg llar funnet interessante ting o111 folkeslag, kulturer, niisjon, utvikling m.tn, har jeg tatt vare pa funnene gjenno~il sakalte boknlerker. Jeg skal i denne artikkelen dele noen av disse boknlerkene og kol-t si liva de inneholcler og hvilken relevans de liar ti1 ~ilisjonsstrategisk tenkning og arbeid. Misjonsstrategiske ma1 De enkelte aktmrers lllal i nlisjonsarbeidet er avhengig av deres ~~tgangspunkt. Derfor betyr tlet svxrt nlye hvilket teologisk stistecl man har. Selv har jeg et evangelisk-luthersk stisted som satntidig er ipen for akumenisk sa~i~arbeid blant annet innenfor ranllilen av Lausanne-bevegelsen. Pi internett er clet fi~llt mulig i hente informasjon so111 kan vxre ti1 hjelp i klargjaring av stisted og mil i misjonsarl~eidet, lnfornlasjon om Den norske kirkes lxre og virke finner nian f.eks, pi http//nettuik.~zo/kirkebakke~z/kirke~d Mye gruncligere informasjon 0111 evangelisk-luthersk tenkning kan man blant annet finne hos Evangelical Lutheran Church of America (ELCA) pi htp//u1~~o~u.elcnorg/dg171/i~7ispos.html Denne aclressen inneholder en utredning on1 lnisjon i 90-irene med vekt pi misjonens teologiske basis og misjonxrens rolle i den globale misjonsvirksomllet. Under overskriften "The Gospel is inherently universal" stir det at "The church begins to be iuissiona~y not thl-ough its universal procla~liation of the gospel, but through the universality of the gospel it proclaims." Nir det gjelder Lausanne-bevegelsen, s5 ligger det lilye infon-masjon pi falgende adresse: htp://~uiuu1,lazrsa1?i7e,org/ Her ligger bide Lausanne-pakten, Manila-clokutnentet og de viktigste artiklene fl-a deres blad World Eva~zgelizatio~z. Jeg var inne pi Lausanne-bevegelsens hjemtnesitle og kopierte fmlgende artikkel 3 i Lausanne-pakten rett inn i denne artikkelen ~iiecl noen enkle museklikk:.vi fastholder at det finnes bare en fl-elser og ett evangeliuni, selv 0111 det er stor forskjell pa eva~lgeliseringstliiter. Vi erkjenner at alle tiienneskel- har en viss kunnskap 0111 Gucl gjennoni hans apenbaring i naturen. Men vi benekter at denne kunnskap kan fi-else, for tnenneskene uncle~ilykker sannheten ved sin rettferdighet. Vi awiser ogsi alle de fornier for dialog og religionsblanding son1 innebxrer at Icristus taler gjennoni alle religioner og ideologier pa lik linje. Et slikt syn vanxrer Kristus og evangeliet. Jesus Kristus - den eneste so111 bide er Gud og tiienneske - ga

3 NORSK TIIXSXRIFT FOE ~IISJOX 41199: 257 seg selv som den eneste lasepenge for syndere, og han er den eneste tnellotllmann mellonl Gud og mennesket. Det finnes iklte noe annet navn vecl hvilket vi skal bli frelst. Alle tnennesker er fortapt pi grunn av syncl. Men Gild elsker alle nlennesker og ansker ikke at noen skal gi fortapt, lnen at alle skal onlvende seg. De so111 avv~ser Kristus, stiller seg utenfor frelsens glede og fordm~n~ller seg selv ti1 evig adskillelse fra Gud. A si at 'yesus er verclens Frelser" betyr iklte at alle niennesker automatisk er frelst eller ti1 slutt vil bli det, eller enda mindre at alle religioner till~yr fielse i Kristus. Det er clerimot en proklalllasjon av Guds kjxrlighet ti1 en verden av syndere og en innbyelelse ti1 alle lnennesker 0111 i si ja ti1 hanl som Frelser og Herre i belhjertet innvielse ved olnvendelse og tro. Jesus Kristus er opphayet over alle andre navn, og vi lengter etter den dagen da hvert kne slcal b0ye seg, og hver tunge bekjenne at han er Herre.,, Det er klart at en slik artikkel bitlrar ti1 a skarpstille bide stisted og mil i misjonsarbeidet. Milgruppene i misjonsarbeidet N2r det gjelder malgruppene fol- clet moderne misjonsarbeid, si finnes det et vell av inforn~asjon pi internett. Mye av dette fir nlan tilgang ti1 gjennoln hjemmesiden ti1 -AD 2000 and Beyond" pi fdgende adresse: l?ftp://1~~u~o.ad2000~org/: AD 2000-bevegelsen er et globalt, ufor~nelt nettverk av ltristne ~nisjonsorganisasjoner, kirkesamfunn, lllenigheter og individer so111 er opptatt av vel.densmisjon. Deres Iljenimeside inneholder blant annet en onlfattencle liste over unidde folkeslag lned opplysninger om hverr enkelt folk. Dette kalles,qoshua Project Unreached I'eople Profile. (bttp://tu~oio.ad2000.org/peoples~. Her har jeg hlant annet funnet opplysninger 0111 hajong-folket i nord-ast Bangladesh. Det er et unadd folk pi inennesker. Oversilcten viser i hvilken grad det finnes oversatt hibeldeler og andre nledia for i ni dem, og hvilke organisasjoner sol11 har vist interesse for i n5 dem. Det er ogsi en sikalt.,link. riled direltte forbindelse ti1 et annet sted p2 internett hvor jeg kan finne flere opplysninger 0111 folket. En av disse lenkene er ti1 btp://iu~o~obetl?ar~~~-~upc.ors/profii a-code/itidex-p.ht~,zl sonl inneholder beskrivelser av folkeslag og banneeinner pa de fleste av de 1739 folkegruppene sonl stir pa Joshua-listen over de nlest unidde folk. En annen viktig kilcle ti1 infornlasjon 0111 folkeslagene er "Ethno- Iogue., pi /~tp://~~ou~u.si~.org/et/~~~olog~re/eti~~zoi~g~e.h Etnologen

4 er en karalog met1 oversikt over mer enn 6700 sprak talc i 228 lantl. Navne-intleks har over sprik-navn, tlialekt-navn eller altemative navn. Spl-akene er indeksert i lienholtl ti1 sprak-f;~tnilier og land. Land, sprhk, kultur, religion Internett gir en utrolig tilgang pi opptlaterte fakta om de forskjellige misjonslandene m.h.t, geografiske, etnografiske og politiske fakra. Noen a\. de storste tlatal):~sene so111 omhandler cle forskjellige lantl finnes 110s Verdensbanken p2 L~tp://i~~i~~i1~.~i~orld/7c1izk,or~L1tii1l/e.~ /cori~lti:)~.bri~r eller i CIA \Wrltl Fact Rook pi /ioor/cl/i~~or/~l.~~ti~i/. Jeg 1i:lr selv funnet frem ti1 store inforlllasjonsmengder om Bangladesh, inblusiv tlere dagsaviser sorii gjor at det glr an a folge ~llctl i utviklingen. Jrg har ti1 og tried f~lnner fsem ti1 et innforingskurs i bengali spriik. Jeg kan ogsi nevne ct par nyttige ting nir tlet gjelder i ];ere nye kulturer :I kjenne. Det ene er htp;//i~~ll~l~~.i~~o~~/d~~~ltlr,-e. coi~z.gestirres.btiil med tips om livorclan man skal tilpasse kroppsspriket i mote tiletl fo~.skjellige kulturer. Den andre er b~tl;r://~~~~~~~i~.ii~ti.o~'r/gc~~iies.i~ti nied presentasion av forskjellige kitlturspill son1 kan I~rukes ti1 a oppove evnen ti1 rverrkulturell korunllunikasjon. De forskiellige religioner presenterer seg selv pi et ~ltall av Iijeniniesicler pi tlet verdens\,icle tiettet. Et sted a begynne kan \,:ere "Facets of Iieligion. Virt~lal Lihrary" pi /7ty1:/Lsii1~fl1~.z/b.iiiri-,fi~eiblrig.cl~'r~~I&iou/ li\~or tlet er tilgang ti1 omfattentlr infoniiasjon om hinduisoie. huddhisnie. jainisme, taoisme, sikhisme, zoroastrisme. jmdedom, kristendoni, islam og bahai. En svxrt otnfattrnde hehandling a\, foorholdet niellon~ kristendonl og islam fm et kristent synspunkt finnes pi htp://cir~s~i~e~~iiz~-isin~iz~org.~ik/, Forlioltlet ti1 de niange nye religioner og Nenr Age hlir ganske bra Ibehandlet gjennoni tlet danske Dialog-senteret pi Iijenimesitlen litp://zi~i~~i~~.dci,dkj~'i~n~rtei~/ii~cle.~.htiiil. Metoder i misjonsarbeidet net er vanskelig i finne hele Ixrehmker i misjonsmetodikk pa nettet. Det er niange henvisninger ti1 slike. Skal luan imidlertid fordype seg i studier innenfor ~iiisjonsmetodikk, si tni man bruke de gode ganile nietodene nied bokstutlier og oppgaveskriving. Forkynnelsen av evangeliet er tlen mest sentrale og nlest uunmr;erlige metoden i alt misjonsarbeid. Den kanskje beste tlefinisjon pi hva evangelisering er, finner vi i Lausanne-pakten (artikkel 4) pi

5 NORSKTLDSSKRIFT FOR hllsjon 41199' 259.,A evangelisere er i spre det gode budskap 0111 Jesus Kristus so111 dode for vire synder og ble oppreist fra de dade ifmlge Skriften. Som den regjerende Heri-e tilbyr han ni syndsforlatelse og indens frigjorende gave ti1 alle so111 o~nvender seg og tror. Det kristne nztvzer i verden er uunnvxrlig for evangeliseringen, likesi den forin for dialog soin lytter oppinerksoint for bedre i forsti. Men selve evangeliseringen er S forkynne den historiske, bibelske Kristus so111 Frelser og Herre for i ovel-bevise folk 0111 personlig i ko~ntne ti1 ham og derfor bli forsonet nied Gud. Nir vi las evangeliets innbydelse lyde, har vi ikke rett ti1 i dekke over hvilke kostnader disippellivet vil innebzre. Jesus ber frerndeles alle den] son^ vil folge ha111 i fornekte seg selv og ta sitt kors opp og bli ett ~ued hans nye menighet. Evangeliseringens inil ellydighet mot Kristus, innlemmelse i hans kirke og ansvarlig tjeneste i verden.., Til i utdype evangeliserings-inetoder kan Billy Graham-senterets evangeliserings-ressurser pa htp://wzuzo.z~~benfon.ed~~/bgc/ioe/reso~~ html sikkert vzre ti1 hjelp. Jeg har funnet mange nyttige ardkler her Pi htrp://www.si~~z.or~letters/tent.html gis det en ganske grundig innforing i teltmakel-tjeneste so~n kanskje er den viktigste metoden nir det gjelcler i ni inn i stadig flere omrider soin lukkes for ti-adisjonell misjon. Fordi det kristne nzlvrer er uunilvzrlig for evangeliseringen, vil det vase viktig i vxre tilstede ilied nmdhjelp n2r det trengs. Pi ht~://wu~ru.w~iefiueb.inf/e112e1'genciinde~.hfn fir man adgang ti1 en oppdatert database so111 viser utviklingen i cle forskjellige nodhjelpsoperasjoner cle fleste steder i verden. Det er en god kilde ti1 i kool-dinere nmdhjelpsarbeid og fi praktiske rid. Pi adressen httpzi/titsoc.soc.titech.a~~p/titsoc/hig~~chi-lab/~cflz/ peoplebanks.htrn1 kotniner man inn i en oinfattende dokumentasjon av sikalte miki-o-kreditt-prosjektei- over hele verden. Szrlig f' a1. man god innforing i Grameen-Bank-modellen med st113 Ian ti1 grupper av kvinner og menn som garanterer for hverandre. De fir s1n3 lin ti1 i stai-te smi tiltak der de tjener penger og tilbakebetaler lanene ofre med ~ner enn 98 % tilbakebetalingsprosent. I tillegg ti1 Bangladesh er det tilgang ti1 tilsvarende prosjekter i India, Nepal, Indonesia, Filippinene, Sri Lanka, Thailand, Egypt, Mali, Tanzania og Zimbabwe. Flere norske ~nisjonsselskap har i senel-e rid mer gitt inn i slike prosjekter bide i Bolivia, Ecuador og Bangladesh m.fl. Det finnes flere store databaser tned verdifull l~jelp ti1 misjonens bistandsai-beid. En av de storste er htp;//casfer.ssfu.rtpenn.edu/-restes

6 260 NORSK 'SIDSSKKIFT PO8 MISJON /pmxis.htl~z/. Denne hjennnesiclen lleter PRAXIS ined ressurser for sosial og okonomisk bistand. Misjonsorganisasjoner Ute og hjemme Pi - org.htlnipresenterer Den nol-ske kirke de forskjellige misjonsorganisasjonene i Iuthersk sammenheng. Den enkelte organisasjon hlir kort beskrevet. Pi det en oversikt over norske misjonsorganisasjoner sonl hittil har ipnet hjetntnesider pi nettet. Blant disse er Det Norske Misjonsselskap (NMS) pa btp //u~zuiu.~~ms.~?o/houed.ht~?z og Norsk Luthersk Misjonssalnband (NLM) pi http//nettvik.no/kirkebakkeiz/misjo~z/ Nir det gjelder utenlandske ~l~isjonsorganisasjoner, si er det henvisning ti1 svzrt mange evangeliske lnisjonsorganisasjoner b1.a pi Dette stedet kalles et.agency Gallely og 11ar henvisninger (lenker) ti1 f.eks. AD 2000, Africa Inland Mission, American Missionaly Fellowship, Eve~y Home for Christ, Food for the Hungry International, Frontiers, Gospel Missionaly Union (GMU), InterSERVE, Jesus Filin Project, Mennonite Central Commitee, Mission Aviation Fellowship, New Tribes Mission, OMF International, Operation Mobilization, Presbyterian Frontier Fellowship, Scripture Union, SIM, Southern Baptists - Foreign Mission Board, TI-ans World Radio, World Vision, Wycliffe Bible T1ms1ato1-s, Youth With A Mission (ITAM). Man finner ogsi en oversikt over internasjonale ~nisjonsorganisasjoller pi http/u~wzo.sim.ordfraditiolz.httn1. Misjonsstrategisk er det svzrt interessant i fi innblikk i hvorclan nasjonale nlisjonsselskaper fra Asia, Afrika og Latin-Ainerika driver sitt arbeicl. Det indiske misjonsriclet, India Missions Association, har presentert seg selv pi bttp://iuwzu.aci2000.or~i1?zdi~1dex.ht1n. Misjonsridet har over 100 illecllel~lsorganisasjoner. Noen av de indiske lnedlenlsorganisasjonene har flere hundre inisjonzrer. Misjonsridet synes a vzre nlye lner aktive i sin stotte ti1 nledlenlsorganisasjonene enn det NOI-sk Misjonsrid er. De har blant annet en ganske god veiledning angiende organisasjonsstrukti~r, adnlinistrative rutiner og mkonolniske forholdsregler for indiske misjonsorganisasjoner. I tillegg kan fmlgende kapitler nevnes:,=tentmakers Performance Standards.,,,Institute of Missiology,,,Missionaries Death Relief Scheme.,,=Missionaries Support Scheme,,,.India Prayer Guide. og,.india Mail. sol11 er en ukentlig nyhetstjeneste med nyheter angiende kristendommens og lnisjonens stilling i India.

7 NoRsK TIDsstiRIm FOR hlisson i/l%li 261 Det er selvfalgelig tnange flere databaser angiende lliisjon og evangelisering pi nettet. Dette gjelder ikke minst de store kirkesamfunn og deres misjonsarbeid. De lutherske ltirker i Alnerika har svzrt lnye om tliisjo~isarbeidet som drives lned basis i kirkene selv. Det satnme gjelder for den anglikanske kirke og den katolske kirke og for LVF og KV. Misjonstidsskrifter og misjonsforskning Jeg har enni ikke funnet d mye av de internasjonale, engelsk-spraklige lnisjonstidsskrifter pi internett. International Bzflleti~? of Missio- ~zaq~ Resea~z har i~nidlertid en atlresse pi nettet: ht,p;//zi~~ciwl.gospelconl.iiet/o~~isc/ib~?~r.ht~i?. Her fir nlan smakebiter av tidsskriftets innhold og enkel adgang ti1 i abonnere. Ellers har jeg nevnt at Lausanne-bevegelsens tidsskrift World Euangelizatiotz er tilgjengelig. Det salnme gjelder Missior~ Frolztieis fi-a U.S. Centre for World Mission. Viktig for oss her i Norden er at Missio NOI-dica, sonl er en ganske omfattende referansebase over nordisk misjonslitteratur, tidsskriftal~ikler og avhandlinge~; legges ut tilgjengelig pi nettet pi fmlgende adresse: Aktuelle nylietel- fra det vel-clensvide misjonsarbeid er tilgjengelig svxrt mange steder. En vilctig kilde er DAWN'S sikalte freclagsfaxer pi SIM (Sudan Interior Mission) har en hjemmeside med henvisning ti1 ganske tilange misjonsressulser pi U.S. Centre for World Mission (USCWM) ligger i Pasadena i California pi et stort omride og deler plass riled 50 andre misjonsorganisasjoner. Milet er i fre~nn~e globale tiltak sorn tar sikte pi i ni de gjenvzrende lnisjonsfelt ~ned 2,l milliarder mennesker soln bor innenfor ca trier eller ~nindre unidde folkegrupper. USCWM driver et "ekstensjons-universitet" so111 gir missiologisk opplxring ti1 lner enn 2000 studenter 80 steder i verden. Det soln kanskje er mest nyttig for oss er at USCWM driver forlaget Williatll Carey Library soln har det tneste av moderne missiologisk litteratur tilgjengelig. Deres,,Mission Resource Catalog for 1997 er lagt ut p5 nettet og det gir an i bestille og betale baker med VISA-kort eller Mastercard clirekte gjennotn nettet. Det er adgang ti1 katalogen gjenno~n usctc~~iz.oi-d. Lignentle t~luligheter fant jeg hos http//zu~c~~u.c~~zd.org.~zz pi New Zealand. Der finnes f.eks. en an~neldelse av A~zthvopological ve&ti- OYLS oiz inissiological issues av Paul G. Hiebert, Baker Books, Antneldelsen var hentet f1.a tidsskriftet hfissiology og gir en god inn-

8 262 NOKSK TIIXSKRIFT FOR A11SJON faring i boka saint niulighet ti1 i bestille direkte over nettet. Pi Misjonshogskolens Iijemmeside i Stavanger er det lagt ut viktig inforlnasjon irs videregiende st~~dier i teologi for kancliclater fra utviklingsland Unde~visningen foregir pi engelsli. Det gis unde~visning i GT og NT, systematisk teologi, missiologi, kirke og iiiisjonshistorie, religionsliistorie og tverrkulturell kommunikasjon. Infor~nasjon om dette tilbudet ligger pi htp://iiouiu.~~~isjo~zshs.~zo /~nastergrad. ht~zl.. Konklusjon,,Misjorzsstrategisk has clenne gang ko~nn~et tried snlakebiter pi lma so111 finnes av ressul-ser pi internett ti1 hjelp i det konkrete misjonsstrategiske asbeid. Det er ikke sikkert alt gir like clypt og er like nyttig. Jeg tror ilnidlertid at nlye kan gi nye ideer og sette oss pi sporet ti1 i tenke nytt i misjonsarbeidet og finne fre111 ti1 nye nliter a arbeide pi. Internett kan pl lnange nliter salntnenlignes riled en kjempe~nessig utstillingshall Iivor man kan gi fra,.stand.t ti1.stanel. og se hvordan fir~liaer og organisasjoner presenterer seg selv. Man kan finne nye, interessante ting. Skal man imidlertid fa nytte av clet, mil lnan gi hen og kj~pe produktet, f.eks. en bok sotn gir detaljert infor- ~nasjon. Huns Thore L~uaas, f i Oslo. Fjellhaug Misjonsskole 1969, ordinest 1970, misjonzr for Den norske Santalmisjon i Bangladesh Rektor ved Gi Ut Senteret i Hurdal Personalkonsulent i Den norske Santalmisjon Misjonssekretzr f1.a 1993 med ansvar for India, Bangladesh, Nepal, Mali, Aserbajdsjan, Ecuador. Internet: Strategic resources for mission The author is sharing interesting bookmarks from the world wide web (Internet) about people groups, cultures, religions, lllissionaly methods, relief, development, liiission research and mission agencies. The question is how these resources lnay help nlission leaders in their strategic thinking and work. The author is cornparing internet with a big exhibition where you tilay walk around, find new and interesting things and get new contacts which may lead you into adopting new ways of thinking and working.

EVANGELISERING F0R OG NA

EVANGELISERING F0R OG NA EVANGELISERING F0R OG NA 0" ODD HAGEN SporsmBlet som reises i denne lille artikkel, bermer ikke misjonen direkte. Men etter som hele verden utvikler seg ti1 B bli ett misjonsfelt, og dertil noenlunde likeartet

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Misjon til forandring

Misjon til forandring Misjon til forandring «Som Far har sendt meg, sender jeg dere» (Joh. 20.21) Innhold 2: Forord 5: Historikk «Misjon til forandring utfordringene fra Edinburgh 2010» 6: 1. Dåp og misjon 8: 2. Økumenikk og

Detaljer

FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11

FJELLHAUG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11 FJELLHAUG ORGAN FOR FJELLHAUG SKOLER OG FJELLHAUG ELEVLAG NR. 4 2004 75 ÅRG. TEMA Side 3 LEDER Side 4 BIBELSKOLEN OG MISJONHØGSKOLEN Side 5-8 GJESTEPLASS Side 9 ØKONOMI Side 11 ANDAKT Utgis av: Fjellhaug

Detaljer

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen.

- en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Gjør noe - en analyse av kirkevekstteoriens innpass i Frelsesarmeen. Hvorfor denne oppgaven? Det har vært naturlig for meg å velge denne oppgaven p.g.a. min bakgrunn i Frelsesarmeen. Jeg er ikke bare "født

Detaljer

dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler

dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler dts Magasinet 2012 ungdom i oppdrags disippeltreningsskoler Foto: Fedor Duhrmann Are you the next wave? JEG SÅ PLUTSELIG FOR MEG ET VERDENSKART MEN KARTET VAR LEVENDE OG BEVEGET SEG! DET VAR UNGDOMMER

Detaljer

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1

GF 2012: Sendt Lillehammer 11. 15. juli. Sak 1 Sak 1 1 Innhold: Saksliste: Side Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2009 2011...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM Norge...11 4. NLM Ung...14 5. Økonomi...15 6. NLM Personal...15

Detaljer

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no

Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler. Nytt jordbruksprosjekt i Kina. Ny misjonsforening i Langevåg. www.eom.no Verdensvid vekkelse gir mangel på Bibler Nytt jordbruksprosjekt i Kina 1 Ny misjonsforening i Langevåg Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 0-2010 94. Årgang www.eom.no Leder Andakt Effektivitet i

Detaljer

LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA

LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA LEGEMISJONEN I INDIA F@R OG NA a V DANIEL ANDERSEN Den forste protestantiske hedningekristen i India i det @st- Indiske Iiornpanis dager, var en silekker med navnet ICrishne Pal, son1 konl ti1 doktor John

Detaljer

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN

LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN LEGEMIS JONEN I DAG OG I FREMTIDEN a" OTTAR QDEGARD Barmhjertighetsarbeid har alltid gitt hind i hind med det direkte evangeliserende misjonsarbeid - og kan ikke atskilles fra dette. For vir Herre og Mester

Detaljer

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND

MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND MISJONSFILMEN I S0KELYSET AV JAN DALLAND Finn lor: Film og misjon. Egede-Instirutter. Oslo 1949. 3 j sider. (Sgrtrykk-serien NOTM, 1949 nr. 2.) Bjarne Kvam: Misjonsfilm og folkemening. I hovedkommirjon

Detaljer

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. DÅPSSAMTALEN INNHOLD: 0. INNLEDNING:. 3 1. HVA VIL JEG

Detaljer

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1

FOLK. Guds domene. Tidsskrift for hverdagsteologi. FOLK nr. 2 09 1 Nr. 2-2009 24. årgang FOLK Tidsskrift for hverdagsteologi Guds domene FOLK nr. 2 09 1 LEDER Tyngdepunkt, perspektiv, og løsninger Vår kultur fokuserer på individets frihet og rettigheter. Alle valg og

Detaljer

Butikk. Produktkatalogen 2012/13

Butikk. Produktkatalogen 2012/13 Butikk Produktkatalogen 2012/13 Vindu mot Livet Serier med den populære radioprogramserien Vindu mot Livet med radiopastor Johnn R. Hardang, hvor Bibelen blir formidlet på en enkel og levende måte og det

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal

Baptist. Magasinet. Stor framgang i Ukraina. Bønneuka, Trondheim. Bønneuka, Oppdal. Endetidskonferanse i Oppdal B Evt. retur ved feil adresse: BAPTISTKIRKEN, Boks 185 Tiller, 7476 Trondheim Stor framgang i Ukraina Baptist Magasinet Et blad fra Baptistkirkene i Oppdal og Trondheim - Nr 1 / 2011 På 20 år er det plantet

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 3/2009 131

NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 3/2009 131 NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJONSVITENSKAP 3/2009 131 Misjon og næringsliv: Kan næringslivet bruke kompetansen til misjonsorganisasjoner - og vice versa - kan misjonsorganisasjoner samarbeide med næringslivet?

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm

PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD. Av Torleiv M. Haus. http://home.lyse.net/kilden/index.htm PRØV ÅNDENE OM DE ER AV GUD Av Torleiv M. Haus http://home.lyse.net/kilden/index.htm 1 Joh 4:1-6 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i

Detaljer

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids

POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids POSITIV - stempling, seksualitet, hiv & aids Elisabeth Tveito og Estrid Hessellund (red.) Verbum 2005 1 Skulle gjerne ha snakka med noen 6 FORORD 7 Til alle ungdomsledere 7 Fra hivpositive og hivnegative

Detaljer

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

1.-3 klasse opplegg Adventsaksjonen 2013. GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo GI OSS VÅRT DAGLIGE BRØD Adventsaksjonen 2013: Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Dette opplegget kan brukes som en del av katekesen i Adventstiden med 1.-3. klasse. Målgruppen er både

Detaljer

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER

Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Generalforsamling, randaberg arena 07.-12. juli 2015 SAKSLISTE & SAKSDOKUMENTER Innhold Sak 1: Konstituering...3 Sak 2: Treårsmelding for perioden 2012 2014...4 1. Innledning...4 2. NLM Utland...5 3. NLM

Detaljer

Jakten på informasjon

Jakten på informasjon Jakten på informasjon - en guide i informasjonsjungelen Et hefte for deg som vil vite mer om hvordan man søker etter kvalitetssikret informasjon Februar 2005 Medisinsk bibliotek Ullevål universitetssykehus

Detaljer

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis?

Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? 1 MGD 300 Masteroppgave i diakoni Hvordan forstår man diakoni i Metodistkirken i Norge, og hva kan det bety for metodistkirkens barne- og ungdomsarbeid i praksis? Student: Marit Kristine Hanssen Veileder:

Detaljer

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom

Kom, følg med meg. Søndagsskolen 2015. Læringsressurser for ungdom Kom, følg med meg Søndagsskolen 2015 Læringsressurser for ungdom undervisning og læring for omvendelse Søndagsskolen 2015 Utgitt av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2014 ved Intellectual Reserve,

Detaljer

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken.

INNLEDNING. Dokumentet er i denne formen myntet på ledere i lokalmenigheten og andre ledere i Frikirken. Organisasjons- og personalhåndbok / Erklæringer og prinsipputtalelser / Skriften og Kirken En uttalelse med utgangspunkt i Den Evangelisk Lutherske Frikirkes skrift- og kirkesynserklæring fra 1967 og 1968

Detaljer

Hvordan leve et hellig liv?

Hvordan leve et hellig liv? Hilde Kristin Hannestad Tveter Hvordan leve et hellig liv? En komparativ fremstilling av John Wesley s og Thomas à Kempis forståelse av helliggjørelsen AVH501- Masteravhandling (30 ECTS) Master i teologi/metodisme

Detaljer

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet

Visjonen for Soul Children er å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Soul Children Konseptet HISTORIE/BAKGRUNN I mars 2001 startet Ragnhild Hiis Ånestad et barne - og tenåringskor som heter Oslo Soul Children (OSC). Dette er et kor for sangere i alderen 10-16 år som synger musikk i stilartene

Detaljer

Indiske minoriteter i Dar es Salaam

Indiske minoriteter i Dar es Salaam Indiske minoriteter i Dar es Salaam Feltarbeidsoppgave fra Dar es Salaam, Tanzania Årsstudium/1.år bachelor i utviklingsstudier Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høgskolen i Oslo og

Detaljer