pi internett Misjonsstrategiske ressurser HANS I'HCIIIE LBVAAS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "pi internett Misjonsstrategiske ressurser HANS I'HCIIIE LBVAAS"

Transkript

1 Misjonsstrategiske ressurser pi internett HANS I'HCIIIE LBVAAS I hi>tc ~~hlisionssrr;itrgi.'~!i liii~lne. lioslcn lc sir;~tegi elcfi~?ert sc~~li I J//I/~[/ / I I I l c ~ ~ i / j l111ii1lc~1 l SII~II ski11 /i1/?11. (i 110 ll!i.~~l~llc~ll.i ll~d/sc~tl;l!c~~~l~~.. Spors~ii';~ler ilenne Sang er (1111 clen n)-e clal:rtelinol(,gicn ineel interneu kln 1,:rl.e err ressllrs meti tallkv 1x1 :I rltvilile gocle nlihjllnsst~ltegiske plarier og ~nerotler son hkal ti1 for :I n:r girre tlr:~l i clct lionhrt.le mihi(~ns;irl>cicl5 E-post og illtertlett Den nyc teltri(~lc,::ien li:il- sl<:lpl iiye muligliecct. fc~r 11~1rtig (~g l~iliig I~~I~~~I~~~II~~~;:I~~IJII :I\, l>re\, og ~II~I~;LIII~~II~Y~ i~r ci:~t:~ri~~sl~ir~ iil CI:II:III~:Isir I telc~ieite~ ~rie!lo~ii ioslellig : ~ c I l lien i?ol-ske kinr:il~~iision 11:lr 1.i v-[7(lslf(lr~)itlc~c~,sc ti1 ;ll]c ~ lre tllis~~~lls~:~~lt~ l11111l~itl I~~lLl~~lll (Ig 111cIin. lk~ilc c,l<(,nornisl< ( ~g ritlsnressig cr clct nr:inge Socelelrr. Yle~lipen er at i,:~clc misj(111:rir.r (~g nrisi~~ri,sleilel.se li:~n ij\crcly~r~c~s a\ mclili~iger og sp~~rs~ii:~l so111 cle il<l<c lh:~r I<:lp:~sitei ti1 :I s\.:lrc 1x1. I ';rtlleri- I<:rliske niisivnshi-elser snaliker tn:ln ::;~nsl;e seri~~sl om..errlaii-:~tlcliction.,, r,li :l\.llcngigiiet son] 1,iniler my? tiel ti1 tlat;~~ixiskinen og slj~'ier tic1 h:l clct ~~t:rilrct~e~lv 1riisji~t1s:rrl~citl i i<c~nt:~kt nivd rnetlmennesher. I~irerrielt t~cnylrer seg J,:I s:lrnme 1i1:1tr son1 c-p(~sr a\- telent,ttvr. Intrrneir el- en \-erclens\.itl inl,rnl;isjo~isl~:~sc son k:~n hc~rles in11 [):I min 1~1k1lc rl:~r:~nr:~skin gjen~~o~li tt'lcfon og IIKX~CII~ enter1 je: si1rc.r i Osl(~. I>lrak;r ellel- CLI~IICI. I ~norsetning ti1 e-p<~sr $IT rieleri (1: rellerskrittene i kt mecl rilin i1.c~ erter ;I soi<e eitcl- infc)rm:~hjon p;~ nettet.

2 %A NORSK TII>SSI<Rln' FOR h,lision l/l997 Selv har jeg brukt gjenno~ilsnittlig en tinie pr. uke clet siste 5ret ti1 i sake etter nyttig infornlasjon gjennom internett. Etter livert son1 jeg llar funnet interessante ting o111 folkeslag, kulturer, niisjon, utvikling m.tn, har jeg tatt vare pa funnene gjenno~il sakalte boknlerker. Jeg skal i denne artikkelen dele noen av disse boknlerkene og kol-t si liva de inneholcler og hvilken relevans de liar ti1 ~ilisjonsstrategisk tenkning og arbeid. Misjonsstrategiske ma1 De enkelte aktmrers lllal i nlisjonsarbeidet er avhengig av deres ~~tgangspunkt. Derfor betyr tlet svxrt nlye hvilket teologisk stistecl man har. Selv har jeg et evangelisk-luthersk stisted som satntidig er ipen for akumenisk sa~i~arbeid blant annet innenfor ranllilen av Lausanne-bevegelsen. Pi internett er clet fi~llt mulig i hente informasjon so111 kan vxre ti1 hjelp i klargjaring av stisted og mil i misjonsarl~eidet, lnfornlasjon om Den norske kirkes lxre og virke finner nian f.eks, pi http//nettuik.~zo/kirkebakke~z/kirke~d Mye gruncligere informasjon 0111 evangelisk-luthersk tenkning kan man blant annet finne hos Evangelical Lutheran Church of America (ELCA) pi htp//u1~~o~u.elcnorg/dg171/i~7ispos.html Denne aclressen inneholder en utredning on1 lnisjon i 90-irene med vekt pi misjonens teologiske basis og misjonxrens rolle i den globale misjonsvirksomllet. Under overskriften "The Gospel is inherently universal" stir det at "The church begins to be iuissiona~y not thl-ough its universal procla~liation of the gospel, but through the universality of the gospel it proclaims." Nir det gjelder Lausanne-bevegelsen, s5 ligger det lilye infon-masjon pi falgende adresse: htp://~uiuu1,lazrsa1?i7e,org/ Her ligger bide Lausanne-pakten, Manila-clokutnentet og de viktigste artiklene fl-a deres blad World Eva~zgelizatio~z. Jeg var inne pi Lausanne-bevegelsens hjemtnesitle og kopierte fmlgende artikkel 3 i Lausanne-pakten rett inn i denne artikkelen ~iiecl noen enkle museklikk:.vi fastholder at det finnes bare en fl-elser og ett evangeliuni, selv 0111 det er stor forskjell pa eva~lgeliseringstliiter. Vi erkjenner at alle tiienneskel- har en viss kunnskap 0111 Gucl gjennoni hans apenbaring i naturen. Men vi benekter at denne kunnskap kan fi-else, for tnenneskene uncle~ilykker sannheten ved sin rettferdighet. Vi awiser ogsi alle de fornier for dialog og religionsblanding son1 innebxrer at Icristus taler gjennoni alle religioner og ideologier pa lik linje. Et slikt syn vanxrer Kristus og evangeliet. Jesus Kristus - den eneste so111 bide er Gud og tiienneske - ga

3 NORSK TIIXSXRIFT FOE ~IISJOX 41199: 257 seg selv som den eneste lasepenge for syndere, og han er den eneste tnellotllmann mellonl Gud og mennesket. Det finnes iklte noe annet navn vecl hvilket vi skal bli frelst. Alle tnennesker er fortapt pi grunn av syncl. Men Gild elsker alle nlennesker og ansker ikke at noen skal gi fortapt, lnen at alle skal onlvende seg. De so111 avv~ser Kristus, stiller seg utenfor frelsens glede og fordm~n~ller seg selv ti1 evig adskillelse fra Gud. A si at 'yesus er verclens Frelser" betyr iklte at alle niennesker automatisk er frelst eller ti1 slutt vil bli det, eller enda mindre at alle religioner till~yr fielse i Kristus. Det er clerimot en proklalllasjon av Guds kjxrlighet ti1 en verden av syndere og en innbyelelse ti1 alle lnennesker 0111 i si ja ti1 hanl som Frelser og Herre i belhjertet innvielse ved olnvendelse og tro. Jesus Kristus er opphayet over alle andre navn, og vi lengter etter den dagen da hvert kne slcal b0ye seg, og hver tunge bekjenne at han er Herre.,, Det er klart at en slik artikkel bitlrar ti1 a skarpstille bide stisted og mil i misjonsarbeidet. Milgruppene i misjonsarbeidet N2r det gjelder malgruppene fol- clet moderne misjonsarbeid, si finnes det et vell av inforn~asjon pi internett. Mye av dette fir nlan tilgang ti1 gjennoln hjemmesiden ti1 -AD 2000 and Beyond" pi fdgende adresse: l?ftp://1~~u~o.ad2000~org/: AD 2000-bevegelsen er et globalt, ufor~nelt nettverk av ltristne ~nisjonsorganisasjoner, kirkesamfunn, lllenigheter og individer so111 er opptatt av vel.densmisjon. Deres Iljenimeside inneholder blant annet en onlfattencle liste over unidde folkeslag lned opplysninger om hverr enkelt folk. Dette kalles,qoshua Project Unreached I'eople Profile. (bttp://tu~oio.ad2000.org/peoples~. Her har jeg hlant annet funnet opplysninger 0111 hajong-folket i nord-ast Bangladesh. Det er et unadd folk pi inennesker. Oversilcten viser i hvilken grad det finnes oversatt hibeldeler og andre nledia for i ni dem, og hvilke organisasjoner sol11 har vist interesse for i n5 dem. Det er ogsi en sikalt.,link. riled direltte forbindelse ti1 et annet sted p2 internett hvor jeg kan finne flere opplysninger 0111 folket. En av disse lenkene er ti1 btp://iu~o~obetl?ar~~~-~upc.ors/profii a-code/itidex-p.ht~,zl sonl inneholder beskrivelser av folkeslag og banneeinner pa de fleste av de 1739 folkegruppene sonl stir pa Joshua-listen over de nlest unidde folk. En annen viktig kilcle ti1 infornlasjon 0111 folkeslagene er "Ethno- Iogue., pi /~tp://~~ou~u.si~.org/et/~~~olog~re/eti~~zoi~g~e.h Etnologen

4 er en karalog met1 oversikt over mer enn 6700 sprak talc i 228 lantl. Navne-intleks har over sprik-navn, tlialekt-navn eller altemative navn. Spl-akene er indeksert i lienholtl ti1 sprak-f;~tnilier og land. Land, sprhk, kultur, religion Internett gir en utrolig tilgang pi opptlaterte fakta om de forskjellige misjonslandene m.h.t, geografiske, etnografiske og politiske fakra. Noen a\. de storste tlatal):~sene so111 omhandler cle forskjellige lantl finnes 110s Verdensbanken p2 L~tp://i~~i~~i1~.~i~orld/7c1izk,or~L1tii1l/e.~ /cori~lti:)~.bri~r eller i CIA \Wrltl Fact Rook pi /ioor/cl/i~~or/~l.~~ti~i/. Jeg 1i:lr selv funnet frem ti1 store inforlllasjonsmengder om Bangladesh, inblusiv tlere dagsaviser sorii gjor at det glr an a folge ~llctl i utviklingen. Jrg har ti1 og tried f~lnner fsem ti1 et innforingskurs i bengali spriik. Jeg kan ogsi nevne ct par nyttige ting nir tlet gjelder i ];ere nye kulturer :I kjenne. Det ene er htp;//i~~ll~l~~.i~~o~~/d~~~ltlr,-e. coi~z.gestirres.btiil med tips om livorclan man skal tilpasse kroppsspriket i mote tiletl fo~.skjellige kulturer. Den andre er b~tl;r://~~~~~~~i~.ii~ti.o~'r/gc~~iies.i~ti nied presentasion av forskjellige kitlturspill son1 kan I~rukes ti1 a oppove evnen ti1 rverrkulturell korunllunikasjon. De forskiellige religioner presenterer seg selv pi et ~ltall av Iijeniniesicler pi tlet verdens\,icle tiettet. Et sted a begynne kan \,:ere "Facets of Iieligion. Virt~lal Lihrary" pi /7ty1:/Lsii1~fl1~.z/b.iiiri-,fi~eiblrig.cl~'r~~I&iou/ li\~or tlet er tilgang ti1 omfattentlr infoniiasjon om hinduisoie. huddhisnie. jainisme, taoisme, sikhisme, zoroastrisme. jmdedom, kristendoni, islam og bahai. En svxrt otnfattrnde hehandling a\, foorholdet niellon~ kristendonl og islam fm et kristent synspunkt finnes pi htp://cir~s~i~e~~iiz~-isin~iz~org.~ik/, Forlioltlet ti1 de niange nye religioner og Nenr Age hlir ganske bra Ibehandlet gjennoni tlet danske Dialog-senteret pi Iijenimesitlen litp://zi~i~~i~~.dci,dkj~'i~n~rtei~/ii~cle.~.htiiil. Metoder i misjonsarbeidet net er vanskelig i finne hele Ixrehmker i misjonsmetodikk pa nettet. Det er niange henvisninger ti1 slike. Skal luan imidlertid fordype seg i studier innenfor ~iiisjonsmetodikk, si tni man bruke de gode ganile nietodene nied bokstutlier og oppgaveskriving. Forkynnelsen av evangeliet er tlen mest sentrale og nlest uunmr;erlige metoden i alt misjonsarbeid. Den kanskje beste tlefinisjon pi hva evangelisering er, finner vi i Lausanne-pakten (artikkel 4) pi

5 NORSKTLDSSKRIFT FOR hllsjon 41199' 259.,A evangelisere er i spre det gode budskap 0111 Jesus Kristus so111 dode for vire synder og ble oppreist fra de dade ifmlge Skriften. Som den regjerende Heri-e tilbyr han ni syndsforlatelse og indens frigjorende gave ti1 alle so111 o~nvender seg og tror. Det kristne nztvzer i verden er uunnvxrlig for evangeliseringen, likesi den forin for dialog soin lytter oppinerksoint for bedre i forsti. Men selve evangeliseringen er S forkynne den historiske, bibelske Kristus so111 Frelser og Herre for i ovel-bevise folk 0111 personlig i ko~ntne ti1 ham og derfor bli forsonet nied Gud. Nir vi las evangeliets innbydelse lyde, har vi ikke rett ti1 i dekke over hvilke kostnader disippellivet vil innebzre. Jesus ber frerndeles alle den] son^ vil folge ha111 i fornekte seg selv og ta sitt kors opp og bli ett ~ued hans nye menighet. Evangeliseringens inil ellydighet mot Kristus, innlemmelse i hans kirke og ansvarlig tjeneste i verden.., Til i utdype evangeliserings-inetoder kan Billy Graham-senterets evangeliserings-ressurser pa htp://wzuzo.z~~benfon.ed~~/bgc/ioe/reso~~ html sikkert vzre ti1 hjelp. Jeg har funnet mange nyttige ardkler her Pi htrp://www.si~~z.or~letters/tent.html gis det en ganske grundig innforing i teltmakel-tjeneste so~n kanskje er den viktigste metoden nir det gjelcler i ni inn i stadig flere omrider soin lukkes for ti-adisjonell misjon. Fordi det kristne nzlvrer er uunilvzrlig for evangeliseringen, vil det vase viktig i vxre tilstede ilied nmdhjelp n2r det trengs. Pi ht~://wu~ru.w~iefiueb.inf/e112e1'genciinde~.hfn fir man adgang ti1 en oppdatert database so111 viser utviklingen i cle forskjellige nodhjelpsoperasjoner cle fleste steder i verden. Det er en god kilde ti1 i kool-dinere nmdhjelpsarbeid og fi praktiske rid. Pi adressen httpzi/titsoc.soc.titech.a~~p/titsoc/hig~~chi-lab/~cflz/ peoplebanks.htrn1 kotniner man inn i en oinfattende dokumentasjon av sikalte miki-o-kreditt-prosjektei- over hele verden. Szrlig f' a1. man god innforing i Grameen-Bank-modellen med st113 Ian ti1 grupper av kvinner og menn som garanterer for hverandre. De fir s1n3 lin ti1 i stai-te smi tiltak der de tjener penger og tilbakebetaler lanene ofre med ~ner enn 98 % tilbakebetalingsprosent. I tillegg ti1 Bangladesh er det tilgang ti1 tilsvarende prosjekter i India, Nepal, Indonesia, Filippinene, Sri Lanka, Thailand, Egypt, Mali, Tanzania og Zimbabwe. Flere norske ~nisjonsselskap har i senel-e rid mer gitt inn i slike prosjekter bide i Bolivia, Ecuador og Bangladesh m.fl. Det finnes flere store databaser tned verdifull l~jelp ti1 misjonens bistandsai-beid. En av de storste er htp;//casfer.ssfu.rtpenn.edu/-restes

6 260 NORSK 'SIDSSKKIFT PO8 MISJON /pmxis.htl~z/. Denne hjennnesiclen lleter PRAXIS ined ressurser for sosial og okonomisk bistand. Misjonsorganisasjoner Ute og hjemme Pi - org.htlnipresenterer Den nol-ske kirke de forskjellige misjonsorganisasjonene i Iuthersk sammenheng. Den enkelte organisasjon hlir kort beskrevet. Pi det en oversikt over norske misjonsorganisasjoner sonl hittil har ipnet hjetntnesider pi nettet. Blant disse er Det Norske Misjonsselskap (NMS) pa btp //u~zuiu.~~ms.~?o/houed.ht~?z og Norsk Luthersk Misjonssalnband (NLM) pi http//nettvik.no/kirkebakkeiz/misjo~z/ Nir det gjelder utenlandske ~l~isjonsorganisasjoner, si er det henvisning ti1 svzrt mange evangeliske lnisjonsorganisasjoner b1.a pi Dette stedet kalles et.agency Gallely og 11ar henvisninger (lenker) ti1 f.eks. AD 2000, Africa Inland Mission, American Missionaly Fellowship, Eve~y Home for Christ, Food for the Hungry International, Frontiers, Gospel Missionaly Union (GMU), InterSERVE, Jesus Filin Project, Mennonite Central Commitee, Mission Aviation Fellowship, New Tribes Mission, OMF International, Operation Mobilization, Presbyterian Frontier Fellowship, Scripture Union, SIM, Southern Baptists - Foreign Mission Board, TI-ans World Radio, World Vision, Wycliffe Bible T1ms1ato1-s, Youth With A Mission (ITAM). Man finner ogsi en oversikt over internasjonale ~nisjonsorganisasjoller pi http/u~wzo.sim.ordfraditiolz.httn1. Misjonsstrategisk er det svzrt interessant i fi innblikk i hvorclan nasjonale nlisjonsselskaper fra Asia, Afrika og Latin-Ainerika driver sitt arbeicl. Det indiske misjonsriclet, India Missions Association, har presentert seg selv pi bttp://iuwzu.aci2000.or~i1?zdi~1dex.ht1n. Misjonsridet har over 100 illecllel~lsorganisasjoner. Noen av de indiske lnedlenlsorganisasjonene har flere hundre inisjonzrer. Misjonsridet synes a vzre nlye lner aktive i sin stotte ti1 nledlenlsorganisasjonene enn det NOI-sk Misjonsrid er. De har blant annet en ganske god veiledning angiende organisasjonsstrukti~r, adnlinistrative rutiner og mkonolniske forholdsregler for indiske misjonsorganisasjoner. I tillegg kan fmlgende kapitler nevnes:,=tentmakers Performance Standards.,,,Institute of Missiology,,,Missionaries Death Relief Scheme.,,=Missionaries Support Scheme,,,.India Prayer Guide. og,.india Mail. sol11 er en ukentlig nyhetstjeneste med nyheter angiende kristendommens og lnisjonens stilling i India.

7 NoRsK TIDsstiRIm FOR hlisson i/l%li 261 Det er selvfalgelig tnange flere databaser angiende lliisjon og evangelisering pi nettet. Dette gjelder ikke minst de store kirkesamfunn og deres misjonsarbeid. De lutherske ltirker i Alnerika har svzrt lnye om tliisjo~isarbeidet som drives lned basis i kirkene selv. Det satnme gjelder for den anglikanske kirke og den katolske kirke og for LVF og KV. Misjonstidsskrifter og misjonsforskning Jeg har enni ikke funnet d mye av de internasjonale, engelsk-spraklige lnisjonstidsskrifter pi internett. International Bzflleti~? of Missio- ~zaq~ Resea~z har i~nidlertid en atlresse pi nettet: ht,p;//zi~~ciwl.gospelconl.iiet/o~~isc/ib~?~r.ht~i?. Her fir nlan smakebiter av tidsskriftets innhold og enkel adgang ti1 i abonnere. Ellers har jeg nevnt at Lausanne-bevegelsens tidsskrift World Euangelizatiotz er tilgjengelig. Det salnme gjelder Missior~ Frolztieis fi-a U.S. Centre for World Mission. Viktig for oss her i Norden er at Missio NOI-dica, sonl er en ganske omfattende referansebase over nordisk misjonslitteratur, tidsskriftal~ikler og avhandlinge~; legges ut tilgjengelig pi nettet pi fmlgende adresse: Aktuelle nylietel- fra det vel-clensvide misjonsarbeid er tilgjengelig svxrt mange steder. En vilctig kilde er DAWN'S sikalte freclagsfaxer pi SIM (Sudan Interior Mission) har en hjemmeside med henvisning ti1 ganske tilange misjonsressulser pi U.S. Centre for World Mission (USCWM) ligger i Pasadena i California pi et stort omride og deler plass riled 50 andre misjonsorganisasjoner. Milet er i fre~nn~e globale tiltak sorn tar sikte pi i ni de gjenvzrende lnisjonsfelt ~ned 2,l milliarder mennesker soln bor innenfor ca trier eller ~nindre unidde folkegrupper. USCWM driver et "ekstensjons-universitet" so111 gir missiologisk opplxring ti1 lner enn 2000 studenter 80 steder i verden. Det soln kanskje er mest nyttig for oss er at USCWM driver forlaget Williatll Carey Library soln har det tneste av moderne missiologisk litteratur tilgjengelig. Deres,,Mission Resource Catalog for 1997 er lagt ut p5 nettet og det gir an i bestille og betale baker med VISA-kort eller Mastercard clirekte gjennotn nettet. Det er adgang ti1 katalogen gjenno~n usctc~~iz.oi-d. Lignentle t~luligheter fant jeg hos http//zu~c~~u.c~~zd.org.~zz pi New Zealand. Der finnes f.eks. en an~neldelse av A~zthvopological ve&ti- OYLS oiz inissiological issues av Paul G. Hiebert, Baker Books, Antneldelsen var hentet f1.a tidsskriftet hfissiology og gir en god inn-

8 262 NOKSK TIIXSKRIFT FOR A11SJON faring i boka saint niulighet ti1 i bestille direkte over nettet. Pi Misjonshogskolens Iijemmeside i Stavanger er det lagt ut viktig inforlnasjon irs videregiende st~~dier i teologi for kancliclater fra utviklingsland Unde~visningen foregir pi engelsli. Det gis unde~visning i GT og NT, systematisk teologi, missiologi, kirke og iiiisjonshistorie, religionsliistorie og tverrkulturell kommunikasjon. Infor~nasjon om dette tilbudet ligger pi htp://iiouiu.~~~isjo~zshs.~zo /~nastergrad. ht~zl.. Konklusjon,,Misjorzsstrategisk has clenne gang ko~nn~et tried snlakebiter pi lma so111 finnes av ressul-ser pi internett ti1 hjelp i det konkrete misjonsstrategiske asbeid. Det er ikke sikkert alt gir like clypt og er like nyttig. Jeg tror ilnidlertid at nlye kan gi nye ideer og sette oss pi sporet ti1 i tenke nytt i misjonsarbeidet og finne fre111 ti1 nye nliter a arbeide pi. Internett kan pl lnange nliter salntnenlignes riled en kjempe~nessig utstillingshall Iivor man kan gi fra,.stand.t ti1.stanel. og se hvordan fir~liaer og organisasjoner presenterer seg selv. Man kan finne nye, interessante ting. Skal man imidlertid fa nytte av clet, mil lnan gi hen og kj~pe produktet, f.eks. en bok sotn gir detaljert infor- ~nasjon. Huns Thore L~uaas, f i Oslo. Fjellhaug Misjonsskole 1969, ordinest 1970, misjonzr for Den norske Santalmisjon i Bangladesh Rektor ved Gi Ut Senteret i Hurdal Personalkonsulent i Den norske Santalmisjon Misjonssekretzr f1.a 1993 med ansvar for India, Bangladesh, Nepal, Mali, Aserbajdsjan, Ecuador. Internet: Strategic resources for mission The author is sharing interesting bookmarks from the world wide web (Internet) about people groups, cultures, religions, lllissionaly methods, relief, development, liiission research and mission agencies. The question is how these resources lnay help nlission leaders in their strategic thinking and work. The author is cornparing internet with a big exhibition where you tilay walk around, find new and interesting things and get new contacts which may lead you into adopting new ways of thinking and working.

Misjonsstrategisk hjarne*

Misjonsstrategisk hjarne* NORSK TIDSSKRIPI FOR MISJON ~ 156 285 Misjonsstrategisk hjarne* HANS THORE L0VAAS Misjonsstrategi Strateggi er et ord so111 brukes titt og ofte. Hva betyr det egentlig? Store Norske leksikon definerer

Detaljer

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

~ndeli~ fornyelse og globalt perspektiv

~ndeli~ fornyelse og globalt perspektiv SOKSK TlnSSKRIFT FOR hllsjon 4i1998 251 Misjonsstrategisk hj~me ~ndeli~ fornyelse og globalt perspektiv HANS THORE LQVAAS Denne gangen vil,,misjonsstrategisk hjmrne,, stanse ved to forhold. Det ene er

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Misjonsressurser pa internett

Misjonsressurser pa internett NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJON 4/2000 269 Misjonsstrategisk bjarne Misjonsressurser pa internett HANS THORE L0VAAS Jeg har tidligere i.misjonsstrategisk hj0me. kommet med en del tips om misjonsstrategiske

Detaljer

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET

VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET VED VIGSLINGEN AV EGEDE-INSTI- TUTTET AV BISKOP JOHANNES SMEMO La oss be: Herre Gud, himmelske Far! Vi takker deg for evangeliet son1 has lydt i landet virt i tusen As. Vi takker cleg fordi Norge fikk

Detaljer

Den ((ene verdensvide misjonerende kirke))*

Den ((ene verdensvide misjonerende kirke))* NORSK TDSSKRlFl FOR MISJON 311995 Den ((ene verdensvide misjonerende kirke))* - ko~~~llmentarer og iakttagelser ISHMAEI. NOIiO 1, Mitt innlegg i etterlriicldag besrir av generelle kommenrarer og k~kttagelser.

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2012 2015 Normisjons visjon er «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Normisjons kjerneverdier er «elsket og sendt». Handlingsplanen omfter Normisjons totale arbeid i Norge

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

Lausannepakten. Innledning

Lausannepakten. Innledning Lausannepakten Innledning Vi lemmer på Jesu Kristi kirke fra mer enn 150 nasjoner, deltagere på Den internasjonale kongress for verdens-evangelisasjon i Lausanne priser Gud for hans store frelse og gleder

Detaljer

Nairobierklzringen. om gudstjenestdivl og kultur. Aktuelle utfordringer og muligheter* " Oversettelse ved Torbimrn Holt

Nairobierklzringen. om gudstjenestdivl og kultur. Aktuelle utfordringer og muligheter*  Oversettelse ved Torbimrn Holt NORSK TIDSSKR~FT FOR ~IISJON ~19% 259 Nairobierklzringen om gudstjenestdivl og kultur Aktuelle utfordringer og muligheter* Denne erklzringen springer ut fra den tredje internasjonale konferansen i Det

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L

KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L KIRKENES VERDENSR~D DR0FTER AKTUELLE MISJONSSP~RSM~L I januar i ir holdt Centralkomitken i Kirkenes I'erdensrid (KVR) m@te i Enugu, Nigeria, under ledelse av formannen, dr. Franklin Clark Fly, president

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen De enkelte sidenes tema har denne fargen. Oversikten er oppdatert 15 jan 2013 Velkommen Sjelesorg

Detaljer

I conquistadorenes fotspor...?.

I conquistadorenes fotspor...?. Nor.sk tidsskrifr for. misjon 311992 I conquistadorenes fotspor...?. Kommentarer ti1 en TV-serie PAUL-OLAV 0IEN TV-serien a1 conquistadorenes fotspor...?n er et program om nolsk misjon i Smr-Amerika. Det

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen.

Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. En BIBELSK Menighet. Undervisningen om Den Bibelske Menighet, tilhører også en av hovedpilarene i Bibelen. Guds plan med menigheten, er at den skal være en familie med omsorg og hjelp, og et sted hvor

Detaljer

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE

VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE VÅR KRISTNE KULTURARV (1+1+1) FELLES PROFILFAG FOR LUNDENESET VIDAREGÅANDE SKOLE Formål med faget Kristendommen er den største av verdensreligionene. Fra sin spede begynnelse i Jerusalem for to tusen år

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER

EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER EVANGELISERENDE GUDSTJENESTER Hvordan kan en søker-sensitiv møteform fornye gudstjenesten i en tradisjonell frikirkelig menighet? Lars Råmunddal 2004 Ansgar Teologiske Høgskole Paulus har ordet Om nå hele

Detaljer

DEN KRISTNE MISJONSOPPGAVEN ER IKKE FULLFDRT

DEN KRISTNE MISJONSOPPGAVEN ER IKKE FULLFDRT DEN KRISTNE MISJONSOPPGAVEN ER IKKE FULLFDRT AV A. M. CHIRGWIN Vir Herres siste budskap ti1 sitt folk - det Han ga dem pi Himmelfartsberget - var at de skulle vere Hans vitner *bide i Jerusalem og i hele

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Kirkens politiske rolle i Afrika

Kirkens politiske rolle i Afrika NORSK TlDSSKRlFT FOR MISJON 111996 61 Kirkens politiske rolle i Afrika HANS INGE CORNELIUSSEN De fleste er klar over at kirken i Smr-Afrika har spilt en svxrt viktig politisk rolle i sin kamp mot apartheid.

Detaljer

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen.

Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen. Innholdsoversikt til nettsiden www.sjelesorgogveiledning.no Hovedmenyens tema er merket med denne fargen Undermenyens tema har denne fargen. Velkommen Sjelesorg og veiledning En kort presentasjon av sidene

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Fra organisasjon til bevegelse. Lagets strategiplan 2012-2016

Fra organisasjon til bevegelse. Lagets strategiplan 2012-2016 Fra organisasjon til bevegelse Lagets strategiplan 2012-2016 Vedtatt på Lagets Generalforsamling 24. mars 2012 45 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING 31 1.1 FORMÅL 32 1.2 VISJON 32 1.3 MÅL 32 2.0 STRATEGI

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE

STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE STUDIUM AV DEN HEDENSKE KULTUR - EN MISJONSOPPGAVE AV MISJONSPREST OTTO CHR. DAHL Den gwiske lsreren og KFUM-sekretzren Rafam' Andrianjafy som bes$kte Norge siste sommer, kom i et foredrag med f@lgende

Detaljer

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon

- empowers deaf people world wide - - tro og håp for fremtiden. Tretti år med. Internasjonal Døvemisjon - empowers deaf people world wide - 30 år t e v i l r o f d ø r B - tro og håp for fremtiden Tretti år med Internasjonal Døvemisjon Internasjonal døvemisjon - DMI DMI (Deaf Ministries International) er

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter Guds kjærlighet i våre hjerter Noe nytt er skjedd Ef 1,13: «I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.i ham ble dere merket med seglet: Den hellige ånd som var

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Jesus kom til verden for og frelse oss syndere, Matt. Ev. 9/13. Det var også det sentrale i Jesu forkynnelse mens han gikk her nede på jord.

Jesus kom til verden for og frelse oss syndere, Matt. Ev. 9/13. Det var også det sentrale i Jesu forkynnelse mens han gikk her nede på jord. FRELSEN. Jesus kom til verden for og frelse oss syndere, Matt. Ev. 9/13. Det var også det sentrale i Jesu forkynnelse mens han gikk her nede på jord. Han underviste i mange ting, både kjærlighet, nåde,

Detaljer

HVORFOR MIS JON? AV JOHANNES SMEMO

HVORFOR MIS JON? AV JOHANNES SMEMO HVORFOR MIS JON? AV JOHANNES SMEMO Med amisjon,, mener vi her arbeidet med i utbre det kristne evangelium blant ikke-kristne folkeslag. Etter hinden er jo ordet blitt brukt om kristelig virksomhet ogsi

Detaljer

Fra karismatiker til lutheraner

Fra karismatiker til lutheraner Fra karismatiker til lutheraner Av Jan Bygstad Artikkel i 'Budskabet' (DK) våren 2006. Ungdomstiden er ofte en tid med søken og leting, enten en er en kristen eller ikke. Den rotløshet som kjennetegner

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Til leseren... 9. Et større perspektiv... 11 Om hva åndeligheten innebærer. The Ugly Face of Religion... 14 Om flukten fra virkeligheten

Til leseren... 9. Et større perspektiv... 11 Om hva åndeligheten innebærer. The Ugly Face of Religion... 14 Om flukten fra virkeligheten Innhold Til leseren... 9 Kapittel 1 Et større perspektiv... 11 Om hva åndeligheten innebærer Kapittel 2 The Ugly Face of Religion... 14 Om flukten fra virkeligheten Kapittel 3 Hvor kommer vi fra?... 28

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016

Dick Krommenhoek Kommandør Leder for Frelsarmeen i Norge, Island og Færøyene Mars 2016 Verdier De aller fleste i Norge vet noe om hva Frelsesarmeen er og gjør. Men hva dette «noe» virkelig inneholder, det varierer fra person til person. For å kunne utføre Frelsesarmeens oppdrag på best mulig

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Nåden strømmer over meg som regnet

Nåden strømmer over meg som regnet Nåden strømmer over meg som regnet 17.-18. januar 2014 Strand Hotel, Fevik Regional konferanse Aust-Agder Kvinner i Nettverk strømmer over meg Nåden som regnet Hjertelig velkommen er du! Det bare boblet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Dåpens innhold og historie

Dåpens innhold og historie Dåpens innhold og historie Arild Ove Halås. gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde.. Matt 28,19-20 Den som tror

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UKM 07/16 Rettferdiggjørelse og nåde i dag

UKM 07/16 Rettferdiggjørelse og nåde i dag UKM 07/16 Rettferdiggjørelse og nåde i dag Bakgrunn: Følgende utdrag kommer fra vedtaket på UKM i 2009 (UKM 04/09 Kirke som fellesskap Hva vil det si å være evangelisk luthersk kirke i dag): Vi blir ikke

Detaljer

Kode/emnegruppe: KRLE 100 Kristendom m/rle

Kode/emnegruppe: KRLE 100 Kristendom m/rle Kode/emnegruppe: KRLE 100 Kristendom m/rle Kode/emne/studiepoeng: KRLE111 Bibelen (15 studiepoeng) Dato: torsdag 19.12.2012 KL: 09:00 Gjør rede for og drøft sentrale innledningsspørsmål til Korinterbrevene

Detaljer

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren

I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren I dag er det født dere en Frelser, han er Kristus, Herren 1 Prestens siste preken slik jeg ser det Tema: Vi er alle Guds barn. (Gal. 3,26). Fra Harmonia forlags hjemmesider En far sa til meg: Min datter,

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset?

Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Bedehusbevegelsen i 2016 Fremtidsrettet og visjonær eller nostalgisk og forskanset? Historiske utviklingslinjer Det kirkelige tyngdepunkt har historisk vært forholdet mellom statskirken og en lavkirkelig

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

BLI MED Å SPRE EVANGELIET I BRASIL! Dette skjer: FATEV-studenters misjonspraksis Lærer ved FATEV Videreutdanning for misjonsledere i Nordøst-Brasil

BLI MED Å SPRE EVANGELIET I BRASIL! Dette skjer: FATEV-studenters misjonspraksis Lærer ved FATEV Videreutdanning for misjonsledere i Nordøst-Brasil NMS i verden Vi ønsker å støtte vår samarbeidskirke, Den evangeliske kirken av luthersk konfesjon (IECLB), i oppgaven med å være en tydelig og misjonerende kirke i Brasil. NMS startet arbeid i landet i

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Bibelsk! og historisk! gmnnlag

Bibelsk! og historisk! gmnnlag 188 NORSK TIDSSKRIFT FOR M1SJO.I' 311995 Cartigny-uttalelsen om gudstjenesteliv og kultur Bibelsk! og historisk! gmnnlag Forord Denne uttalelsen ble ti1 pi den fmrste konferansen i Det lutherske verdensforb~~nds

Detaljer

Utfordringer og trender innen evangelikal og økumenisk misjonstenkning

Utfordringer og trender innen evangelikal og økumenisk misjonstenkning Misjon ved inngangen til det 21. århundre Utfordringer og trender innen evangelikal og økumenisk misjonstenkning Af Tormod Engelsviken Ved årtusenskiftet kan vi legge merke til et nokså intenst misjonsteologisk

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Oversikt over oppgaver - Bie

Oversikt over oppgaver - Bie Oversikt over oppgaver - Bie Navn: Patrulje: År: Innhold: Klar deg selv: 1, 16, 19, 22, 23, 24, 27, 28, Kirke / Misjon: 8, 12, 33 29, 30, 31 Natur: 15, 17, 18, 19, 20, 32 Speiderkunnskap: 2, 3, 4, 5, 7,

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM

NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM NORSKE MISJONSLEDERE BESBKER NORSKE MISJONSMARKER AV B JARNE KVAM Chr. Suemeii: Under Sydkorset. Det Norske Misjonsforbunds Forlag. Hovedkommisjon: Ansgar Forlag. Oslo 1948. 101 s. Tomnod lrn"geu: ICallet

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

OMVELTNING I SYNET PA KIRKE OG MISJON?

OMVELTNING I SYNET PA KIRKE OG MISJON? OMVELTNING I SYNET PA KIRKE OG MISJON? AV EIVIND BERGGRAV Kristne mennesker er tilbwyelige ti1 8 vare si opptatt av de kriser som avisene forteller om, at de ikke har tanke ti1 overs for de kriser som

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN

DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN DEN ETIOPISKE HOFFMANNEN Misjonssalen Oslo 21. 04. 2013. Arne Helge Teigen Apostlenes gjerninger 8. 26-39. Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra

Detaljer

Samarbeid for Menighet og Misjon - Dokumentasjon

Samarbeid for Menighet og Misjon - Dokumentasjon NORSK TIDSSKRIFT FOR MISJOX 211995 127 Samarbeid for Menighet og Misjon - Dokumentasjon Vedtekter for Samarbeidsrid for menighet og misjon Vedtatt 24.08.94 Innledning Salnarbeidsrid for menighet og misjon

Detaljer

MISJONEN OG KUNSTEN. JOl4AN B. HYGEN

MISJONEN OG KUNSTEN. JOl4AN B. HYGEN MISJONEN OG KUNSTEN RY JOl4AN B. HYGEN En misjonzr viste engang frem et bilde av en liten hvit gutt giende pi en farlig vei med en skytsengel omgitt av lysende glorie ved sin side. En liten hund var ogsi

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

En ~~misjonskommisjon~~ i Norge?

En ~~misjonskommisjon~~ i Norge? NORSK TIDSSKRIFT POR MISJON 311998 181 Euangelikalt nzisjonsperspektiv: En ~~misjonskommisjon~~ i Norge? Frelntidige strukturendringer i evangelikalt lnisjonssarnarbeid TORMOD ENGELSVIKEN Hmsten 1997 og

Detaljer

Kode/emnegruppe: IFO 100 Interkulturell forståelse

Kode/emnegruppe: IFO 100 Interkulturell forståelse Kode/emnegruppe: IFO 100 Interkulturell forståelse IFO 102 Fattigdom og bistand (10 studiepoeng) Dato: Onsdag 03.11.2010 KL 09:00 Gjør rede for hva som menes med godt styresett, og drøft hvordan Norge

Detaljer

VERDENSMISJONEN I LYS AV TIDENES TEGN

VERDENSMISJONEN I LYS AV TIDENES TEGN VERDENSMISJONEN I LYS AV TIDENES TEGN AV NORMAN GOODALL Titelen lover meget mer enn hva jeg har tenkt i gi meg ut pi. Dypest sett henger nok det jeg har tenkt 8 si, sammen med de forandringene i verden

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning?

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning? Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel gjør gode gjerninger. Prinsipp. Roald Kvam 2008 I. Definisjon av "formaning. A. Hva er formaning i NT? Rom 12:1-2 Rom 12:9-18 = Formaning.

Detaljer