3. Regnskap for garantiordningene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3. Regnskap for garantiordningene"

Transkript

1 3. Regnskap for garantiordningene Andre tertial 2015

2 Innhold 1. Styrets vurdering av andre tertial 3 2. Rapportering på mål og prioriteringer 5 Mål for virksomheten 5 Prioriteringer i tildelingsbrevet 6 Oppfølging av risiko 6 Samarbeid med Eksportkreditt Norge og Innovasjon Norge 6 Prosjekter innen fornybar energi 6 Faglig rådgiver og premissleverandør med god kompetanse og kapasitet 6 Antikorrupsjon 6 Internasjonalt arbeid 6 3. Bevilgningsregnskap og prognose for driftsinvesteringer og inntekter 7 4. Porteføljestatus og prognoser 8 Overblikk over garantiporteføljen, tilbud og søknader 8 Prognoser for garantiordningene 11 Rammeutnyttelse for alminnelig garantiordning 12 Risikoutsatte engasjement Regnskap for garantiordningene (fondsregnskap) 14 Figurer og tabeller Tabell 1. Administrasjonsbudsjett per 31. august 7 Figur 1. Rammer, garantier og tilbud om garanti , tertialvis 8 Figur 2. Garantienes verdi i kroner: endring i løpet av tertialet (kun alminnelig garantiordning) 9 Tabell 2. Hovedtall alle ordninger (i tusen kroner) i andre tertial 10 Tabell 3. Antall søknader, tilbud om garanti og garantiansvar i andre tertial 10 Tabell 4. Næringsfordeling i garantiene 10 Tabell 5. Prognoser for garantiordningene 11 Figur 3. Rammeutnyttelse avhengig av dollarkurs for Alminnelig garantiordning 12 Tabell 6. Resultat for alle ordninger (akkumulert) andre tertial 14 Tabell 7. Balanse for alle garantiordninger andre tertial 15 Tabell 8. Resultat for alle ordninger under avvikling (akkumulert) andre tertial 16 Tabell 9. Balanse for alle ordninger under avvikling andre tertial 17 Tabell 10. Kontanttall fra fondsregnskapene 18 2

3 1. Styrets vurdering av andre tertial 1. Styrets vurdering av andre tertial Det samlede garantiansvaret var på 101,4 milliarder kroner, en økning på 8,5 milliarder kroner fra første tertial. GIEK merker redusert eksport fra leverandørindustrien til olje og gass og økt risiko i tidligere utstedte garantier til sektoren, men har hittil ikke utbetalt under garantier som en direkte følge av fjorårets fall i oljeprisen. GIEK følger næringen tett gjennom grundige analyser og direkte dialog med aktørene. Samtidig øker GIEK sitt eksterne rådgivnings- og opplysningsarbeid, og ser økt etterspørsel etter garantier fra eksportører innen fornybar energi, akvakultur og andre fastlandsnæringer. GIEK utløste eksport for 24 milliarder kroner i andre tertial. Det ble innvilget 42 nye garantier for 7,6 milliarder kroner og gitt 48 nye tilbud om garanti for 6 milliarder kroner. GIEK gir høy prioritet til SMB og omstilling i norsk industri. Sammen med Eksportkreditt Norge presenteres en felles, forenklet eksportfinansiering for små og mellomstore bedrifter samt bedrifter i omstilling i hele landet. Turnéen bidrar også til tettere samarbeid med lokale banker. Parallelt styrkes samarbeidet med Innovasjon Norge både gjennom kundepresentasjoner og i konkrete saker. GIEK tilbyr gratis rådgivning til eksportørene. GIEK bruker betydelige ressurser på analyser og tett dialog med olje- og gassnæringen. Det er fortsatt konjunkturnedgang i næringen og dermed økt risiko for mislighold i GIEKs garantiportefølje, der denne næringen utgjør 87 prosent. GIEK følger opp utestående garantier og går tidlig i dialog med lånekunden og samarbeidende banker når det oppstår tvil om kundens gjeldsbetjeningsevne. GIEK får stabile inntekter fra løpende garantier som gir et overskudd hittil i år på 117 millioner kroner. Utbetalinger under garantier var på 143 millioner kroner i tertialet, totalt 474 millioner kroner i år. Basert på oppdaterte prognoser på gjeldsbetjeningsevne for en større del av porteføljen har GIEK økt tapsavsetninger knyttet til individuelle engasjementer. Gruppeavsetningene er samtidig redusert. De samlede tapsavsetningene i andre tertial er nær uendret, men på grunn av at garantiene i stor grad er denominert i valuta (USD) vil valutasvingninger isolert sett øke tapsavsetningene i balansen med 233 millioner kroner 1. GIEK har en vesentlig eksponering på Brasil gjennom garantier til brasilianske selskaper og til underleverandører med kontrakter i landet. Brasil vil fortsette å være et viktig marked for norske underleverandører i årene fremover. Utviklingen i landets kredittrating har vært negativ, bekreftet gjennom en nylig nedgradering. Utviklingen i gjeldsbetjeningsevne og antikorrupsjon følges tett opp og er en forutsetning for at GIEK skal kunne fortsette å støtte norske eksportørers aktivitet i Brasil. Styret legger stor vekt på håndteringen av den økte risikoen i porteføljen, samtidig som GIEK skal fortsette å være en stabil og kompetent støttespiller for alle eksportnæringer uavhengig av konjunktursituasjonen. Med tett oppfølging av eksisterende garantier, en stor søknadsbunke samt omfattende utadrettet aktivitet, mener styret at GIEK har lagt bak seg et tertial i tråd med virksomhetens mandat og samfunnsoppdrag. 1 Se kapittel 5: Balansen viser tapsavsetninger på millioner kroner, en økning i andre tertial på 233 millioner kroner («Individuelle avsetninger på garantiansvar» og «Gruppevise avsetninger på garantiansvar»). Økningen skyldes en valutaeffekt på 340 millioner kroner (inngår i linjen «Netto verdivurdering valuta»). I resultatet gir dette en reduksjon på 106 millioner kroner (inngår i «Netto endring avsetning og nedskrivninger fond»). I tillegg kommer netto endringer i fordringer (inkludert valutaeffekt). Dette gir til sammen økte avsetninger og nedskrivninger på 342 millioner kroner i GIEKs tapsavsetningsmodell. 3

4 1. Styrets vurdering av andre tertial Kundecase: Enkel eksportfinansiering gir stort løft for Safelink Porsgrunnsbedriften Safelink AS har utviklet, bygget og leid ut tre dempere («heave Compensators») til undervannsinstallasjoner for Technip og Subsea 7 utenfor vestkysten av Afrika. Vi kunne ikke fått til dette uten lån og garantier fra Eksportkreditt Norge og GIEK, sier administrerende direktør i Safelink AS, Ole Henning Christiansen. Ettersom kontrakten var på under 30 millioner kroner, kunne kjøperen benytte GIEKs og Eksportkreditt Norges felles søknad. For mindre kontrakter er det ikke krav om at en kommersiell bank tar en andel. Safelink tok selv en egenandel i finansieringen på 10 prosent. UTFORDRING: Liten bedrift i oppstartsfase som manglet finansiering av egne byggekostnader i Safelink Rental USA. Selskapet ble etablert i 2012 og har åtte ansatte. Vi har kjørt fellesmøter med GIEK og EK, og dialogen mellom de to har vært sømløs. Adm.dir. Ole Henning Christensen LØSNING: Lån på 1,2 millioner euro fra Eksportkreditt Norge med lånegaranti fra GIEK. Lånet nedbetales over 5 år. Safelink er et engineering selskap som leverer løfteutstyr og -tjenester til offshore kraner med spesielt fokus på kompensatorer som skal nøytralisere de fysiske kreftene som virker fra skutesiden og helt ned til meters dyp. 4

5 2. Rapportering på mål og prioriteringer 2. Rapportering på mål og prioriteringer 2 Mål for virksomheten GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet. Dette skal oppnås gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat. Målene for GIEKs virksomhet er: Mål 1: GIEK skal bidra til eksportkontrakter ved å gi et konkurransedyktig eksportgaranti og være et supplement til markedet Mål 2: GIEK skal medvirke til at byggelån oppnås på forretningsmessige vilkår Mål 3: GIEK skal medvirke til at langsiktige kraftavtaler kan inngås på forretningsmessige vilkår Mål 4: GIEK skal oppfylle kravet om at den enkelte ordning skal gå i balanse på lang sikt 3 inkludert eventuelle tapsfond Det er naturlig at resultatene svinger fra tertial til tertial avhengig av konjunktursituasjonen. Det var relativt stabile inntekter i andre tertial. GIEK har utbetalt 474 millioner kroner under garantier så langt i Per andre tertial har GIEK et overskudd på 117 millioner kroner. Styret mener samlet sett at måloppnåelsen i andre tertial har vært tilfredsstillende og har ingen endring i vurderingen av måloppnåelsen. Styret mener risikoen knyttet til den langsiktige målsetningen om balanse er akseptabel. 2 GIEKs mål og prioriteringer angis av Nærings- og fiskeridepartementet i sitt årlige tildelingsbrev. Brevet for 2015 er tilgjengelig på 3 Med balanse for de ulike garantiordninger menes at det skal oppnås balanse mellom premier, gjenvinninger, finansinntekter og statlig tilskudd til tapsdekning på den ene siden, og administrasjonskostnader, finanskostnader og erstatningsutbetalinger på den andre siden. 5

6 2. Rapportering på mål og prioriteringer Prioriteringer i tildelingsbrevet Styret er tilfreds med GIEKs arbeid for å følge opp prioriteringer i tildelingsbrevet for Gitt den usikre situasjonen i de dominerende markedene for norske eksportører vil styret særlig fremheve administrasjonens kvalitetssikring av kredittvurderingene og oppfølgningen av risikoen i porteføljen. Oppfølging av risiko God oppfølging og håndtering av risiko er vesentlig for GIEKs forvaltning av garantiordningene og har vært viktig i andre tertial. Risikoarbeidet har særlig vært knyttet til olje og gass og tett oppfølging av risikoutsatte engasjementer. Samarbeid med Eksportkreditt Norge og Innovasjon Norge GIEK samarbeider tett med Eksportkreditt Norge om behandling av konkrete saker. Det meste av Eksportkreditt Norges utlån er garantert av GIEK. Sammen har de to virksomhetene lansert en forenklet eksportfinansiering som retter seg primært mot små og mellomstore bedrifter og underleverandører i omstilling. Parallelt styrkes samarbeidet med Innovasjon Norge både gjennom kundepresentasjoner og i konkrete saker. Prosjekter innen fornybar energi Det har i andre tertialet vært en fortsatt god pågang av henvendelser og søknader om garantier til prosjekter innen fornybar energi. Det jobbes med flere større saker og garantiansvaret på fornybar forventes å øke i tredje tertial Faglig rådgiver og premissleverandør med god kompetanse og kapasitet GIEK er faglig rådgiver for Nærings- og fiskeridepartementets i det internasjonale arbeidet med eksportfinansiering, omtalt under «internasjonalt arbeid». GIEK gir råd til eksportbedrifter, kjøpere, banker og andre med behov for eksportfinansiering. Samtidig får GIEK tilbakemeldinger på eksportørenes behov. Etter ønske fra næringen myket Nærings- og fiskeridepartementet opp regelverket for byggelånsgarantiordningen fra 1. mai Antikorrupsjon GIEK har stor oppmerksomhet om antikorrupsjon og vurderer sine rutiner og praktiseringen av disse løpende. GIEKs antikorrupsjonsarbeid er basert på norsk lov (straffeloven 276 a c) og OECDs «Recommendation on Bribery and Officialy Supported Export Credits» fra GIEK innhenter Eksportørerklæring og Korrupsjonserklæring fra kundene og gjør særskilte undersøkelse ved behov i enkeltsaker. Internasjonalt arbeid I andre tertial 2015 har GIEKs internasjonale arbeid med eksportfinansiering i hovedsak vært knyttet til OECD-prosesser angående miljø/samfunnsansvar og premier, samt arbeidsgruppen for utvikling av en ny global avtale for eksportfinansiering (IWG). 6

7 3. Bevilgningsregnskap og prognose for driftsinvesteringer og inntekter 3. Bevilgningsregnskap og prognose for driftsinvesteringer og inntekter Tabell 1. Administrasjonsbudsjett per 31. august Per 2. tertial 2015 (beløp i 1 000) Kontogruppe REGNSKAP T BUDSJETT T AVVIK AVVIK % BUDSJETT 2015 Lønn og overtid ,1 % Øvrige personalkostnader ,5 % Informasjonsteknologi ,7 % Reiser ,5 % Kurs, stillingsann., rep. mv ,0 % Kontortjenester mv ,5 % Landrisiko, abonnement ,0 % Sakkyndig hjelp ,2 % Markedsføring/info ,8 % Diverse utgifter ,0 % 147 Bygningers drift ,3 % Sum driftsutgifter ,0 % Tabell 1 viser et underforbruk på 14 millioner kroner. Informasjonsteknologi og landrisiko/ abonnement viser størst underforbruk. Dette anses som periodiseringsavvik da budsjettet for 2015 er lineært fordelt. GIEKs prognoser for administrasjonsbudsjettet er at årets regnskap vil havne på budsjett. 7

8 4. Porteføljestatus og prognoser 4. Porteføljestatus og prognoser Overblikk over garantiporteføljen, tilbud og søknader 3 Garantienes verdi i kroner har økt i tre tertialer på rad, noe som særlig skyldes svekkelsen av kronen mot amerikanske dollar (se også figur 2 og 3). Parallelt har tilbud om garanti gått ned i omfang, noe som blant annet henger sammen med færre søknader fra store eksportører. Figur 1. Rammer, garantier og tilbud om garanti , tertialvis Garantiporteføljen Tilbud om garanti Ramme Figur 1 viser GIEKs øvre ramme som er fastsatt av Stortinget, GIEKs løpende garantier i norske kroner (for tidligere eksport) og bindende tilbud om garanti (til fremtidig eksport). GIEKs utestående garantiansvar var på 101,4 milliarder kroner ved utgangen av tertialet, en økning fra 92,9 milliarder kroner i forrige tertial. Det er 439 garantier i porteføljen hvor det i andre tertial kom 42 nye garantier for 7,6 milliarder kroner. I tillegg ble det gitt 48 nye tilbud om garanti for 6,0 milliarder kroner. Totalt mottok GIEK 67 nye søknader for 20,6 milliarder kroner i andre tertial. Kronekursen mot USD påvirker løpende garantiansvar i kroner siden de fleste garantier er stilt i USD. Valutaeffekten av en svakere krone mot USD er estimert til å ha økt GIEKs utestående ansvar med om lag 6,8 milliarder kroner. Nye garantier har økt garantiansvaret på alminnelig garantiordning med 7,6 milliarder kroner. I andre tertial var det nedtrappinger og innløsninger av garantier for 5,5 milliarder kroner og førtidsinnfrielser for 0,5 milliarder kroner. 3 GIEKs garanterer hovedsakelig for importører som lånefinansierer et kjøp fra Norge. Etter at eksporten har funnet sted nedbetaler kjøperen på lånet, og GIEKs tilhørende långaranti trappes ned tilsvarende. Nedbetalingen skjer over 2 til 18 år avhengig av eksportens art. Slike lån er vanligvis i utenlandsk valuta (primært amerikanske dollar), mens den tilhørende garantien føres i norske kroner hos GIEK. Garantiens verdi i kroner svinger dermed i takt med lånets valutakurs. Se figur 1 og 2. 8

9 4. Porteføljestatus og prognoser Figur 2. Garantienes verdi i kroner: endring i løpet av tertialet (kun alminnelig garantiordning) Figur 2 viser kroneverdien av garantiene (utestående ansvar) innenfor Alminnelig garantiordning som utgjør om lag 97 prosent av GIEKs samlede garantiansvar. Verdien av garantiene under Alminnelig garantiordning var 90,2 milliarder kroner i mai Utstedelse av nye garantier og sterkere dollar har ført til et større garantiansvar, samtidig som kundenes nedtrapping og førtidsinnfrielser av garantier har trukket i motsatt retning.i sum vokste garantiansvaret i tertialet med 8,47 milliarder kroner innenfor GIEKs største ordning. 9

10 4. Porteføljestatus og prognoser Tabell 2. Hovedtall alle ordninger (i tusen kroner) i andre tertial Ordning (TNOK) Nye søknader Gjeldende søknader Nye tilbud om garanti Gjeldende tilbud Utestående garantiansvar Ubenyttet bond ramme Bundet under rammen Nytt garantiansvar Garantiramme AGO GK-AGO BYG KRA ULA GK-ULA GML SUS 341 Total I tabeller er det hensiktsmessig å benytte forkortelsene: AGO alminnelig garantiordning, ULA u-landsordningen, BYG byggelånsordningen, KRA kraftordningen, GAM gammel alminnelig ordning, SUS gamle særordninger SUS-Baltikum , SUB - SUS-Baltikum GK-AGO og GK-ULA er reforsikring av GIEK Kredittforsikring AS. Tabell 3. Antall søknader, tilbud om garanti og garantiansvar i andre tertial Antall Nye søknader Gjeldende søknader Nye tilbud om garanti Antall gjeldende tilbud Nytt garantiansvar Gjeldende garantier AGO BYG KRA ULA GML 13 SUS 1 Total Tabell 3 viser antall nye garantier, nye tilbud om garanti og nytt garantiansvar i andre tertial. Gjeldende søkander, antall gjeldende tilbud er hittil i år. Tabell 2 og 3 viser hvor dominerende Alminnelig garantiordning (AGO) er i GIEK, samtidig er det økt aktivitet på U-landsordningen (ULA) og Kraftordningen (KRA). 10

11 4. Porteføljestatus og prognoser Tabell 4. Næringsfordeling i garantiene I mrd. kroner Olje og gass Industri m.m. Fornybar energi Energi Skipsfart Utestående ansvar 87,6 3,1 3,0 2,4 4,5 Gjeldende søknader og tilbud 35,5 5,5 6,1 10,3 1,8 Nye søknader I første tertial 3,0 2,8 1,2 2,1 0,8 I andre tertial 12,7* 1,2 3,7 2,3 0,7 * Tilbud om garanti til et stort prosjekt (1 milliard USD) utløp og er registrert som ny søknad i andre tertial. Tabell 4 viser næringsfordelingen i tidligere eksport med løpende garanti (utestående ansvar øverste rad), og næringsfordelingen i potensiell fremtidig eksport i GIEKs tilbuds og søknadsbunker (nederste rad). Tabellen viser at fornybar og annen energi utgjør en stor andel av nye søknader. Prognoser for garantiordningene Estimatene i tabell 5 er basert på resultatet per andre tertial. Inntektene forventes å ligge stabilt. Utsiktene for leverandørindustrien til olje og gass er fortsatt usikre. Prognosen for året påvirkes av tapsavsetningene. Ny beregning gjøres hvert tertial, og det må tas høyde for endringer i de kommende tertialer. Tabell 5. Prognoser for garantiordningene Beløp i Faktiske tall Beste estimat Garantiordning Resultat 2014 Resultat per 2T 2015 Estimat rest 2015 Estimat 2015 Alminnelig ordning U-landsordningen Byggelånsordningen Kraftordningen Gammel alminnelig ordning Gamle særordninger SUS-Baltikum SUS-Baltikum

12 4. Porteføljestatus og prognoser Rammeutnyttelse for alminnelig garantiordning Figur 3: Rammeutnyttelse avhengig av dollarkurs for Alminnelig garantiordning Figur 3 viser rammen for Alminnelig garantiordning på 145 milliarder kroner og verdien av uteståer og gjeldene tilbud om garanti (bundet under rammen) ved forskjellig dollarkurs. GIEK estimerer ved utløpet av 2015 å utnytte 116 milliarder kroner av rammen på 145 milliarder kroner for Alminnelig garantiordning med en kurs på 8,29 kroner per dollar. Figur 3 viser hvordan små svingninger i dollarkursen vil ha stor påvirkning på GIEKs ledige ramme for nye garantier og nye tilbud om garantier ut Risikoutsatte engasjement Det er fortsatt få saker i mislighold men det er større press på den oljerelaterte delen av garantiporteføljen. Sannsynligheten for at selskaper i oljerelaterte næringer misligholder sine låneforpliktelser har økt, og selskapenes kredittratinger har falt. Fallende kredittvurdering (rating) fører til at mange lånedebitorer har behov for endringer i lånebetingelser og avdragstrukturer. GIEK legger vekt på å være både løsningsorientert og profesjonell i behandlingen av slike forespørsler. GIEK går tidlig i dialog med lånekunden og samarbeidende banker når det oppstår usikkerhet om kundens fremtidige gjeldsbetjeningsevne. Samtidig samarbeider GIEK aktivt med øvrige kreditorer om tapsreduserende tiltak, og har per andre tertial ikke utbetalt under garantier som direkte følge av oljeprisfallet. Organisatorisk har arbeidet med tapsutsatte engasjementer blitt styrket. GIEK har regnskapsført 4,88 milliarder kroner i tapsavsetninger ved utløpet av tertialet, et stabilt nivå sammenliknet med første tertial. Av de 474 millioner kronene som totalt er utbetalte under garantier så langt i 2015 er 25 millioner kroner utbetalt til GIEK Kredittforsikring knyttet til fiskeeksport, 378 millioner kroner utbetalt til Eksportkreditt Norge og 71 millioner kroner er utbetalt til Eksportfinans. GIEKs samlede eksponering i Brasil utgjør 22 prosent av porteføljen. Utviklingen i landets kreditt- vurdering (rating) har vært negativ, noe som ble bekreftet ved en nedgradering ved tertialets slutt. 12

13 4. Porteføljestatus og prognoser Kundecase: Eksportfinansiering sikret eksport av landbasert oppdrettsanlegg til Finland GIEK utstedte i juni en långivergaranti på 6,7 millioner euro for AKVA group Danmarks salg av oppdrettsanlegg til FIFAX. Eksportfinansiering fra GIEK var avgjørende for å vinne denne kontrakte, sier Eirik Børve Monsen, Finansdirektør i AKVA group ASA. AKVA group Danmark er et heleid datterselskap av norske AKVA group ASA, og avtalen kvalifiserer for norsk eksportfinansiering gjennom «norsk interesse»-bestemmelsen. Denne bestemmelsen gir GIEK muligheten til å garantere for eksport fra tredjeland hvis den fremmer verdiskapning i et norsk morselskap. FIFAX AB er prosjektselskap opprettet på Åland for å etablere og drive et landbasert oppdrettsanlegg for årlig produksjon av 3200 tonn regnbueørret. AKVA Group Denmark, datterselskap av norske AKVA Group, skal tegne og bygge anlegget, samt være involvert i driften de første to år etter oppstart. UTFORDRING: Internasjonal konkurranse og tilgang til finansiering i nye markeder. Vi bruker aktivt eksportfinansiering som et salgsfortrinn i arbeid mot kunder og spesielt i nye markeder i Asia, Midtøsten og Afrika Finansdirektør Eirik Børve Monsen LØSNING: Garanti på 6,7 millioner euro fra GIEK på bakgrunn av norsk interesse. Garantien dekker lån fra Eksportkreditt Norge. Ålandsbanken er også långiver i transaksjonen. AKVA group er en teknologi- og service partner til akvakulturindustrien i hele verden. Selskapet har 700 ansatte, kontorer i 8 land og hadde en omsetning på 1.2 milliarder kr i Vi er et børsnotert selskap og opererer i en av verdens raskest voksende industrier. AKVA group leverer alt fra enkle komponenter til komplette løsninger for både sjø- og landbasert oppdrett. AKVA group er anerkjent som pioner og teknologileder gjennom mer enn 30 år og hovedkontoret ligger på Bryne i Norge. 13

14 5. Regnskap for garantiordningene (fondsregnskap) 5. Regnskap for garantiordningene (fondsregnskap) Tabell 6. Resultat for alle ordninger (akkumulert) andre tertial Beløp i Alminnelig ordning U-landsordningen Byggelånsordningen Kraftordningen Under avvikling Sum alle ordninger Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Garantipremier Gebyrinntekter Netto verdivurdering valuta Netto renteinntekter SUM INNTEKTER Administrasjonskostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT FØR AVSETNINGER OG NEDSKRIVNING FOND Netto endring individuelle avsetninger garantiansvar Netto endring gruppevise avsetninger garantiansvar Netto endring erstatningsfordring Netto endring nedskrivning moratorieavtaler NETTO ENDRING AVSETNINGER OG NEDSKRIVNING FOND RESULTAT FØR OVERFØRING TIL/FRA STATEN Offentlig tilskudd/ overførsel til staten PERIODENS RESULTAT DISPONERING Overført til/ fra opparbeidet kapital

15 Tabell 7. Balanse for alle garantiordninger andre tertial Beløp i Alminnelig ordning U-landsordningen Byggelånsordningen Kraftordningen Under avvikling Sum alle ordninger Hittil i år Hittil i fjor Avvik Hittil i år Hittil i fjor Avvik Hittil i år Hittil i fjor Avvik Hittil i år Hittil i fjor Avvik Hittil i år Hittil i fjor Avvik Hittil i år Hittil i fjor Avvik BANKINNSKUDD Bankinnskudd i norske kr Bankinnskudd i utenlandsk valuta SUM BANKINNSKUDD FORDRINGER Fordringer ifm utbetalinger under garantien Individuelle nedskrivninger på fordringer Fordringer moratorieavtaler Nedskrivning på moratoriefordringer Fordringer mot norske eksportører Andre fordringer SUM FORDRINGER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM EIENDLER GJELD Gjeldsplan, rest til avregning Gjeld til NFD Annen gjeld SUM GJELD AVSETNINGER Individuelle avsetninger på garantiansvar Gruppevise avsetninger på garantiansvar Avsetning forskuddsbetalte premier SUM AVSETNINGER KAPITAL Opparbeidet kapital Innskutt grunnfond U-landsordningen SUM KAPITAL SUM GJELD OG KAPITAL

16 5. Regnskap for garantiordningene (fondsregnskap) Tabell 8. Resultat for alle ordninger under avvikling (akkumulert) andre tertial Beløp i Gammel alminnelig ordning Gamle særordninger SUS-Baltikum SUS-Baltikum Sum ord under avvikling Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Garantipremier Gebyrinntekter Netto verdivurdering valuta Netto renteinntekter Utbytte Andre inntekter SUM INNTEKTER Administrasjonskostnader Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER RESULTAT FØR AVSETNINGER OG NEDSKRIVNING FOND Netto endring individuelle avsetninger garantiansvar Netto endring gruppevise avsetninger garantiansvar Netto endring erstatningsfordring Netto endring nedskrivning moratorieavtaler NETTO ENDRING AVSETNINGER NEDSKRIVNING FOND Finanskostnader RESULTAT FØR OVERFØRING TIL/FRA STATEN Offentlig tilskudd/overførsel til staten PERIODENS RESULTAT DISPONERING Overført til/fra opparbeidet kapital GIEK administrerer følgende eldre garantiordninger som er under avvikling er Gammel alminnelig ordning, Gamle særordninger, SUS-Baltikum , SUS-Baltikum Garantiordningen SUS-Baltikum ble avviklet i 2013 og opptjente renter overføres NFD. 16

17 5. Regnskap for garantiordningene (fondsregnskap) Tabell 9. Balanse for alle ordninger under avvikling andre tertial Beløp i Gammel alminnelig ordning Gamle særordninger SUS-Baltikum SUS-Baltikum Sum ord under avvikling Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik Hittil i år Hittil Avvik BANKINNSKUDD Bankinnskudd i norske kroner Bankinnskudd i utenlandsk valuta SUM BANKINNSKUDD FORDRINGER Fordringer ifm utbetalinger under garantien Individuelle nedskrivninger på fordringer Fordringer moratorieavtaler Nedskrivning på moratoriefordringer Fordringer mot norske eksportører Andre fordringer SUM FORDRINGER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM EIENDLER GJELD Gjeldsplan, rest til avregning Gjeld til NFD Annen gjeld SUM GJELD AVSETNINGER Individuelle avsetninger på garantiansvar Gruppevise avsetninger på garantiansvar Avsetning forskuddsbetalte premier SUM AVSETNINGER KAPITAL Opparbeidet kapital Innskutt grunnfond U-landsordningen SUM KAPITAL SUM GJELD OG KAPITAL

18 5. Regnskap for garantiordningene (fondsregnskap) Tabell 10. Kontanttall fra fondsregnskapene Beløp i Alminnelig garantiordning U-landsordningen Byggelånordningen Kraftordningen Gammel alminnelig ordning Gamle særordninger SUS- Baltikum SUS- Baltikum Sum alle ordninger Utfakturert premie (*) Andre inntekter Reforsikringspremie Gjenvinninger (**) Erstatninger (***) Sum (*) Periodisering er trukket ut slik at tallet følger kontantprinsippet. (**) Inkluderer gjenvinninger på moratorier. (***) Inkludert omkostninger i forbindelse med erstatning som advokatkostnader. 18

19

20 3. Regnskap for garantiordningene Garantiinstituttet for eksportkreditt Postadresse: Postboks 1763 Vika, N-0122 Oslo Besøksadresse: Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Tlf:

1. Styrets vurdering av første tertial Porteføljestatus og prognoser 6

1. Styrets vurdering av første tertial Porteføljestatus og prognoser 6 Første tertial 2015 Innhold 1. Styrets vurdering av første tertial 3 2. Porteføljestatus og prognoser 6 Overblikk over garantiporteføljen, tilsagn og søknader 6 Prognoser for garantiordningene 9 Risikoutsatte

Detaljer

Innhold. Styrets sammenfatning 3. Overblikk over garantiporteføljen, tilsagn og søknader 5. Vedlegg: Fondsregnskap 6

Innhold. Styrets sammenfatning 3. Overblikk over garantiporteføljen, tilsagn og søknader 5. Vedlegg: Fondsregnskap 6 Andre tertial 2014 Innhold Styrets sammenfatning 3 Overblikk over garantiporteføljen, tilsagn og søknader 5 Vedlegg: Fondsregnskap 6 GIEK utstedte 2. juni en garanti i forbindelse med at det norske selskapet

Detaljer

Innhold. Garantier for eksportkreditt: stabil utvikling på et høyt nivå 3 Fondsregnskap 6

Innhold. Garantier for eksportkreditt: stabil utvikling på et høyt nivå 3 Fondsregnskap 6 1. tertial 2014 Innhold Garantier for eksportkreditt: stabil utvikling på et høyt nivå 3 Fondsregnskap 6 2 Garantier for eksportkreditt: Stabil utvikling på et høyt nivå Summen av poliser og tilsagn 1

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Øyvind Ajer, GIEK Ivar Slengesol, Eksportkreditt Norge AS Bryne, 29. mai 2016 Sett inn video Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske

Detaljer

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Trondheim 28. august 2014 Hanne Beate Høiby, seksjonsleder industri og energi, GIEK Ivar Slengesol, utlånsdirektør, industri

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/7196-7 23.12.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/7196-7 23.12.2014 Garantiinstituttet for eksportkreditt Postboks 1763 Vika 0122 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/7196-7 23.12.2014 STATSBUDSJETTET 2015 TILDELINGSBREV 1. Innledning... 1 2. Regjeringens langsiktige mål og

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

GIEK og finansieringsmuligheter for eksportbedrifter innen fornybar energi Frokostmøte Norwep, 7. september 2017 Ute Borghardt

GIEK og finansieringsmuligheter for eksportbedrifter innen fornybar energi Frokostmøte Norwep, 7. september 2017 Ute Borghardt GIEK og finansieringsmuligheter for eksportbedrifter innen fornybar energi Frokostmøte Norwep, 7. september 2017 Ute Borghardt GIEKs regelverk Formål GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 2. kvartal 2012 et resultat før skatt på 14,9 MNOK

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q1 13 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management

Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Finansiering av store prosjekter Elizabeth Lee Marinelli Director of Credit and Risk Management Agenda: 1. Litt om min bakgrunn 2. Slik jobber GIEK 3. Store prosjekter 4. Produkter og søknadsprosessen

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Ivar Slengesol, Eksportkreditt Norge Ute Borghardt Fosså, GIEK Oslo, 23. september 2015 Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske

Detaljer

3. kvartal 2012 ÅR 12

3. kvartal 2012 ÅR 12 3. kvartal 2012 ÅR 12 Styrets sammenfatning, tredje kvartal 2012 I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013, er det foreslått å øke rammen for GIEKs alminnelige garantiordning fra 120 til 135 mrd.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/1762-8 23.12.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/1762-8 23.12.2014 Eksportkreditt Norge AS PO. Box 1315 Vika 0112 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/1762-8 23.12.2014 STATSBUDSJETTET 2015 - OPPDRAGSBREV 1. Innledning... 1 2. Regjeringens langsiktige mål og strategier... 2

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 9,5 MNOK som

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsverktøy for SMB bedrifter

Eksportfinansiering som salgsverktøy for SMB bedrifter Eksportfinansiering som salgsverktøy for SMB bedrifter Enklere, raskere, billigere! Webinar med INTPOW 21. januar 2015 Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske eksportbedrifter NFDs oppdragsbrev:

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2006

Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsregnskap 2. kvartal 2006 Delårsrapport 2.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter José Martinez, Eksportkreditt Norge AS Østfold, 26. juni 2017 Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske eksportbedrifter Eksportbedrift

Detaljer

Brüssel, Lørdag 24. september 2011

Brüssel, Lørdag 24. september 2011 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Sørlandet, 7-9 juni 2016 Denne sliden vil erstattes med en film EK/GIEK (1.30 min) 700 ansatte totalt 200 jobber spesielt med eksport Tilbyr

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode.

Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode. ÅRSRAPPORT 2010 Kolibriaksjonærenes penger har i 10 år kommet fattige låntakere til gode. Ved utgangen av 2010 bidro Kolibri Kapital med kapital slik at hele 5000 låntakere i Latin-Amerika, Afrika og

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsverktøy for SMB bedrifter Enklere, raskere, billigere!

Eksportfinansiering som salgsverktøy for SMB bedrifter Enklere, raskere, billigere! Eksportfinansiering som salgsverktøy for SMB bedrifter Enklere, raskere, billigere! Forum for teknologi og utviklingssamarbeid Tekna 7. mai 2015 Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske eksportbedrifter

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

1. halvår 2012 ÅR 12

1. halvår 2012 ÅR 12 1. halvår 2012 ÅR 12 Styrets sammenfatning 1. halvår 2012 GIEKs samlede garantiansvar er pr. 30. juni 2012 på 82,2 mrd. kroner, en økning på ni prosent fra årsskiftet. Det var en betydelig økning i antall

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2007 BOLIG- OG NÆRINGSKREDITT ASA INNHOLD Styrets beretning...3 Noter til regnskapet...4 STYRETS BERETNING RESULTAT OG NØKKELTALL PR. 31. MARS 2007 BNkreditt oppnådde et resultat på

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2012

Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Rapport for 2. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Thor-Magne Johansen Kundeansvarlig Industri og Miljøteknologi

Thor-Magne Johansen Kundeansvarlig Industri og Miljøteknologi Thor-Magne Johansen Kundeansvarlig Industri og Miljøteknologi Eksportfinansiering i Norge Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet Utsteder garantier til Eksportkreditt, banker, etc. på vegne av den

Detaljer

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr.

Verdipapirgjeld er på 234 mill. kr. mot 333 mill.kr. på samme tid i fjor Banken har et forfall i november i år på 100 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Finansiering av leveranser til internasjonale vindkraftprosjekter

Finansiering av leveranser til internasjonale vindkraftprosjekter Finansiering av leveranser til internasjonale vindkraftprosjekter Agenda Hva GIEK gjør Hvordan vi virker Noen av garantitypene våre Bakgrunn 15.11.11 2 Hva gjør GIEK? Avlaster risiko for bankene Er et

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 3. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 3. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Trondheim 29. august 1996 REGNSKAP - 1. HALVÅR 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for 1. halvår 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Utlåns- og innskuddsvolumet har

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2014

Rapport for 1. kvartal 2014 Rapport for 1. kvartal 2014 Rapport for 1. kvartal 2014 Folkia-konsernet er et finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkreditt Norge AS Stavanger, 29.

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter. Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkreditt Norge AS Stavanger, 29. Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Ivar Slengesol, utlånsdirektør Eksportkreditt Norge AS Stavanger, 29. august 2017 Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske eksportbedrifter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2015

Rapport for 3. kvartal 2015 Rapport for 3. kvartal 215 Rapport for 3. kvartal 215 Folkia AS byttet i mai 215 navn til Folkefinans AS. Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester.

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2015

Rapport for 2. kvartal 2015 Rapport for 2. kvartal 2015 Rapport for 2. kvartal 2015 Folkia AS byttet i mai 2015 navn til Folkefinans AS. Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor

RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011. Resultat etter skatt på MNOK -1,4 mot MNOK 11,4 i fjor TREDJE KVARTAL 2011 RESULTAT PR 3. KVARTAL 2011 Netto utlån har økt med 21,6 % fra utgangen av tredje kvartal 2010 Misligholdt utlånsvolum er redusert med MNOK 37,2, tilsvarende 22,2 % av misligholdt utlånsvolum

Detaljer

Årsrapport 2014. Til Nærings- og fiskeridepartementet

Årsrapport 2014. Til Nærings- og fiskeridepartementet Årsrapport 2014 Til Nærings- og fiskeridepartementet Norske eksportører speiler Norge som samfunn: innovative, produktive, endringsvillige. Men konkurransen er hard. GIEKs garantier gir konkurransedyktig

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Delårsrapport pr. 31.03.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,3 mill. mot 6,4 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer