MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon"

Transkript

1 INSPIRASJON MØRE OG ROMSDAL 2013 To konferansedagar med fem konferansar for ny innsikt og ny inspirasjon ungdomskonferanse ungdomskonferanse Ferjefri E39 og nye moglegheiter grenselaust kultursamarbeid made in møre og romsdal onsdag 20. november torsdag 21. november Hotell Alexandra Molde

2 Velkommen til konferansedagane Inspirasjon Møre og Romsdal Med desse konferansedagane set vi søkelys på regional utvikling i Møre og Romsdal ved å samle ei rekkje konferansar og nettverk under ei fane INSPIRASJON MØRE OG ROMSDAL. INSPIRASJON er kjenneteikna av trongen til å skape! Du kjenner deg kreativ, motivert og vil så gjerne skape noko, gjerne saman med andre. Vi håpar at arrangementa våre kan skape møteplassar som vil fremje samhandling og samarbeid til det beste for fylket vårt. Mørekonferansen er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Sparebanken Møre. Målet med konferansen er å gi kunnskap om den makroøkonomiske utviklinga, forventa utvikling i ulike marknader og konsekvensar for Møre og Romsdal. Samstundes ønskjer vi å gi innsikt i, og hente inspirasjon frå bedrifter som har valt ulike strategiar for å styrke sin posisjon i den globale konkurransen. møre Ikkje gå glipp av haustens viktigaste møteplass mellom næringsliv, virkemiddelapparat og politikarar på alle nivå. TID OG STAD: Onsdag 20. november på Hotell Alexandra i Molde kl 10:00. Sett av datoen og meld deg på i dag! INTERNASJONALI SERING OG NYINDUSTRIALI SERING. Målet med konferansen er å gi kunnskap om den makroøkonomiske utviklinga, forventa utvikling i ulike marknader og konsekvensar for Møre og Romsdal. Få innsikt og hent inspirasjon frå bedrifter Konferansier Jan Erik Larsen Jan-Erik Larsen er en av landets mest erfarne og etterspurte rådgivere innen strategisk kommunikasjon. Han arbeider særlig med toppledere, ledergrupper og styrer i store virksomheter. Larsen bistår kunder med utvikling av politiske analyser av beslutningsprosesser og handlingsrom. Han er en etterspurt foredragsholder innen aktuelle politiske emner, strategisk historiefortelling og omdømmehåndtering. Kjell Stamnes Glamox, tekst følgjer seinare Roger Bjørnstad er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo og sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse. Han vil snakke om den makroøkonomiske utviklinga og konsekvensane for Møre og Romsdal. Ingrid Schjølberg er prosjektdirektør ved institutt for marin teknikk ved NTNU og leiar for Robotnor - Senter for avansert robotikk. Robotnor sitt satsingsfelt er utvikling av neste generasjons robotteknologi og -konsept. Teknologien er midt inne i ei rivande utvikling, både innanfor robotar, 3Dprintarar og digitalisering. Schjølberg vil sjå på kva mogelegheiter denne teknologien kan gi for framtidas industriproduksjon.

3 Internasjonalisering og nyindustrialisering konferansen som har valt ulike strategiar for å styrke sin posisjon i den globale konkurransen. MADE IN MØRE OG ROMSDAL? Avansert produksjonsteknologi, robotar, 3D-printarar og digitalisering opnar for nye måtar å produsere på. Korleis kan vi ta i bruk slik teknologi for å bli meir konkurransedyktige? Og korleis kan merkevarebygging gi oss fortrinn i den globale konkurransen? Vel møtt! Med helsing arrangørane: - Møre og Romsdal fylkeskommune - Sparebanken Møre 2013 Program Registrering Kulturelt innslag, pluss fylkesordførar Jon Aasen Temp - makroøkonomiske bildet presentert av Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk 2013 analyse og fast spaltist i Dagens Næringsliv Internasjonalisering. Korleis kan bedriftene auke sin konkurransekraft gjennom merkevarebygging? Monika Hestad, Brand Valley Lunsj Avansert teknologi og mulegheiter for framtidas industriproduksjon. Ingrid Schølberg, prosjektdirektør ved institutt for marin teknikk ved NTNU Nils Fredrik Drabløs, administrerande direktør i Ekornes Pause Kleven tek skipsbygginga attende til Noreg. Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven Glamox Benstrekk 14:45-15:15 Blir kunngjort seinare Ståle Rasmussen Nils Fredrik Drabløs Monika Hestad er konsernsjef i Kleven. Ved hjelp av avanserte sveiserobotar kan Kleven hente heim delar av produksjonen som dei i fleire år har sett ut til land med lågare lønnskostnadar enn her heime. Kvifor vel Kleven å investere i avansert produksjonsteknologi, og korleis heng ei slik satsing saman med selskapet sin strategi? Kva krevst det av kompetanse, leiing og produksjonsplanlegging til ei slik satsing? er administrerande direktør i Ekornes ASA. Ekornes var tidleg ute med å ta i bruk avansert produksjonsteknologi i sin produksjon. Dei har også bygd opp ei sterk internasjonal merkevare Stressless, ein av dei mest kjende merkevarene frå Noreg? Kva har vore selskapet sin strategi, både i høve til avansert produksjonsteknologi og merkevarebygging? er frå Brandal og er gründer av Brand Valley. Ho har doktorgrad i industriell design og merkevarebygging frå Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Korleis kan bedrifter auke si internasjonale konkurransekraft gjennom merkevarebygging? Kven er det som lukkast med merkevarebygging og kvifor? Konjunkturbarometeret Temp. Konjunkturbarometeret Temp tek tempen på Møre og Romsdal. Publikasjonen gir ei samla oversikt over utviklinga i næringslivet i fylket. Temp er utarbeidd av Møre og Romsdal fylkeskommune i samarbeid med Møreforsking, NAV og Sparebanken Møre.n. KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL Backsourcing robotisering - andre stikkord? 2013 Made in Møre og Romsdal

4 Program ONSDAG 20. NOVEMBER :00 12:10 Velkommen v/ leiar av Kultur- og folkehelseutvalet, Kristin Sørheim 12:10 12:20 Kulturinnslag :30 Kulturutredningen 2014; ny regjering og ny kulturpolitikk? v/ Georg Arnestad 13:30 14:30 Lunsj :00 "Kva vi har fått til" v/ ordførar Mons Otnes 15:00 15:45 Orientering om arbeidet / samarbeidet på kulturområdet i regionane Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. 15:45 16:05 Samspelet mellom kulturinstitusjonane og lokalt kulturliv. Tankar og visjonar v/ teatersjef Thomas Bjørnager Teatret Vårt 16:05 16:45 Kaffepause. kulturnett Fylkeskulturkonferansen Tema for konferansen er lokalt kulturløft gjennom regionalt kultursamarbeid. Ved å sette søkjelys på Kulturutredningen 2014 og regionalt kultursamarbeid ønskjer vi å styrke vår felles plattform for vidare samarbeid og samhandling innanfor kulturfeltet i fylket Gjennom gode døme, dialog og paneldebatt vil vi gi inspirasjon til det lokale kulturarbeidet og bygge grunnmuren for eit lokalt kulturløft. Gå ikkje glipp av... haustens kulturelle møteplass Tid og stad: Onsdag 20. november på Hotell Alexandra i Molde. Sett av datoen og meld deg på i dag! 16:45 17:00 Kulturinnslag Panelsesjon med 3 fokusområde A: Byane som motor og drivkraft på kulturområdet. B: Kulturinstitusjonane sine roller både i bystasingssamanheng og elles. Korleis kan kulturinstitusjonane innta ei meir offensiv og innovativ haldning i heile fylket? C: Forventningar, Ønskjer, behov og infrastruktur hos mottakarane / medspelarane i regionane. I panelet vil det vere personar frå kulturlivet, kommuneadministrasjon og politisk nivå. Georg Arnestad leiar for FoU og avdelingsdirektør ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, vil ved hjelp av ein gjennomgang av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014 og dei tilrådingane om den nasjonale kulturpolitikken etter Arnestad vil også vere ein av innleiarane på konferansen På veg!, torsdag 21. november Mons Otnes er ordførar i Surnadal kommune og representerer Arbeiderpartiet. Surnadal kommune er årets ungdoms- og kulturkommune i 2012 og gjennom sitt innlegg vil Otnes vise kva kommunen har fått til. Thomas Bjørnager er teatersjef ved Teateret Vårt i Molde og vil snakke om samspelet mellom kulturinstitusjonar og lokalt kulturliv. Tankar og visjonar vil være sentralt.

5 Program TORSDAG 21. NOVEMBER :45-10:00 Kulturelt innslag 10:00-10:10 God morgon/takk for i går 10:10-10:45 Ferjefri E-39 status i arbeidet. Fungerende regionveisjef Region-Midt Kjetil Stranden, Statens vegvesen. 10:45-11:20 Kva vil vi med det regionale Noreg? Departementsråd Eivind Dahle, KRD. Innhald: I lys av regionalmeldinga 11:20-12:00 Kompetanse, arbeidskraft og mobilitet. Victor Normann :00 Lunsj :15 Kulturelt innslag :00 Kultur, kreativitet og regional utvikling langs E39, Georg Arnestad, seniorrådgjevar og kulturforskar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane: :30 E39 mål eller verkemiddel? Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkesplankonferansen "på veg!" Tema for konferansen er samferdsel som verkemiddel for regional utvikling Konferansen set søkjelys på kva mogleg heiter ferjefri E39 opnar for, innanfor områda verdiskaping, kompetanse og kultur. Sentrale stikkord vil vere regional attraktivitet, inkludering og rekruttering. Målet er å gi kunnskap, påfyll og inspirasjon, samt opne opp for meiningsutveksling og god dialog om samfunnsutviklinga i Møre og Romsdal. Gå ikkje glipp av... Ønskjer du å vidareutvikle Møre og Romsdal? Møt andre private og offentlege aktørar som har den same interessa. Kjetil Stranden Eivind Dahle Victor Normann, Ole Helge Haugen, er fungerende regionvegsjef For øvrig leiar han Strategi-, veg- og transportavdelingen og Statens vegvesen Region midt frå 2006 til dags dato. På konferansen vil han gi ein presentasjon av ferjefri E-39 på Vestlandet, med vekt på status, framdrift og utfordringar. Kjetil Strand har tidligare vore leiar for Statens vegvesen Hordaland/Region vest fra der han blant anne har hatt ansvar for Bergensprogrammet og Bybanen i Bergen. er departementsråd KRD, vil ha søkjelys på kva moglegheiter som opnast for regionalpolitikken med realisering av ferjefri E39. professor i safunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole (NHH), vil sette fokus på effektar av ein ferjefri E39 på bu- og arbeidsmarkanden i fylket, med særleg merksemd på rekruttering og kompetanse. fylkesplansjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, spør om ferjefri E39 er målet eller verkemiddelet og sett søljelys på mål, hensikt og konsekvensar av ferjefri E-39 gjennom fylket

6 ung elevmakt Ungdomskonferansen [Lukka arrangement] Program Generell tekst om konferansen ONSDAG 20. NOVEMBER 2013 Elevråds leiarane i dei vidaregåande skulane har møter kvarandre til eit bli-kjent-arrangement før middagen kl på Alexandra Hotell Felles middag kl. 20:00 Harald Espeland: Harald Espeland skal lede Ungkonferansen «Slik vil vi ha det». Han er utdannet master i sosial- og samfunnspsykologi og er gründer/daglig leder i TIBE PR hvor han til daglig jobber mye med utvikling av lokalsamfunn og regioner. Bjørnar Hoel Studentrepresentant 3:

7 Program TORSDAG 21. NOVEMBER 2013 Ungdomskonferansen SLIK [Lukka arrangement] vil vi ha det! 08:30 11:00 Boligsituasjonen for ungdom. Innledere: Olav Gjerland, banksjef SMN: Hvorledes finansiere den første boligen? Randi Hollingen, eiendomsmegler: Oversikt over boligmarkedet for ungdom i byene i Møre og Romsdal, hvor er det enklest å få tak i ungdomsbolig, i de store byene eller de mindre? Gruppearbeid: Identifisering av ungdoms behov. Hva er problematisk med å skaffe seg en plass å bo? Hvilket boligmarked ønsker de seg? Hva bør gjøres for at ungdom skal komme seg inn på boligmarkedet? 11: Delta på På Veg-konferansen for å høre Victor Normanns foredrag: Kompetanse, arbeid, arbeidskraft Møre og Romsdal har netto utflytting av unge vaksne. Mange tek utdanning ved universiteta i storbyane, finn seg jobb og blir buande der. Privat og offentleg sektor i fylket er avhengige av god tilgang på kompetansearbeidskraft i framtida. Ungdomskonferansen inviterer dei unge frå dei vidaregåande skolane/ fagskolane, høgskolane, Ungdomspanelset og leiarane i dei politiske ungdomspartia til ein dialog om kva som må til for at dei skal finne Møre og Romsdal så attraktiv at dei velgjer å bu og jobbe i heimfylket etter endt utdanning. 12:00 13:00: Lunsj 13:00 13:45 Næringslivsstrukturen, utdanningsmulighetene og type jobber i Møre og Romsdal. Innledning v/ regionalog næringssjef Bergljot Landstad 13:45-15:00 Gruppearbeid: Hva skal til før de unge velger seg Møre og Romsdal? Aktuelle karriereveier, bopreferanser, kulturtilbud, naturopplevelser hvorfor velge/ikke velge Møre og Romsdal? Vil kommunesammenslåing gjøre Møre og Romsdal mer attraktiv? Presentasjon av gruppearbeidet 15:00 15:15 Avslutning Olav Gjerland Kari Normann Bergljot Landstad

8 Påmelding Elektronisk påmelding: Her kan du melde deg på alle dei ulike konferansane som er opne og gratis! Inspirasjon Møre og Romsdal 2013 Nedanfor finn du ei grafisk oversikt over dei ulike konferansane, når dei startar og når dei sluttar. Du må gjerne pendle mellom konferansane for å få meg dei foredragshaldarane som du finn mest interessante. Klokkeslett: 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 Mørekonferansen onsdag 20. nov Kulturnett Kulturkonferanse Ung elevmakt Elevrådskonferanse (lukka arr.) Styreseminar (lukka arr.) NB! FELLES MIDDAG / SOSIALT ARRANGEMENT KL 20:00 torsdag 21. nov På veg Moglegheiter m ferjefri E-39 Slik vil vi ha det Ungdomsseminar (lukka arr.) Styreseminar forts... (lukka arr.)

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar

Fleire og betre nyetableringar. Ein tydeleg medspelar Fleire og betre nyetableringar Ein tydeleg medspelar Programmet er eit samarbeid mellom: 2 Fire år med heilskapleg satsing på entreprenørskap har vi lykkast? Bergljot Landstad er regional- og næringssjef

Detaljer

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI

Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane 2014 2025 INDUSTRISTRATEGI Høyringsutkast Juni 2015 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utgangspunktet... 4 3. Organisering av arbeidet... 5 4. Analyse status og utviklingstrekk...

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL. Made in Møre og Romsdal KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2013 Internasjonalisering Branding Robotisering Out- eller backsourcing? Made in Møre og Romsdal Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Innhald Leiar v redaktør

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T

KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T KONJUNKTURBAROMETER FOR MØRE OG ROMSDAL 2014 T E M A : V E R T S K A P S A T T R A K T I V I T E T Vertskapsfylket Møre og Romsdal er vi attraktive? «Lille speil Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Detaljer

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO

STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING OPPSUMMERT PROSJEKTINFO f - STRATEGISK VIKTIG PROSJEKT FOR REGIONAL UTVIKLING Namn på prosjektet c -r i Prosjektnamn: Kompetansesenteret for avansert maskinering, KAM. Namn som permanent organisasjon: Kompetansesenteret for CNC

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2014 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 2014 i Trondheim, Bergen og Oslo Framtidsfylket AS Postboks 600 6804

Detaljer

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal

Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Framtida for Møre og Romsdal Vår historie og vårt ideologiske utgangspunkt Arbeiderpartiet er grunnlagt som en del av arbeiderbevegelsen for å kjempe for bedre forhold for vanlige arbeidere. Det er en kamp som har vært svært vellykket

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR

REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Jørgen Amdam, Møreforsking og Høgskulen i Volda. 6100 Volda. 2000-12-13 REGIONALT UTVIKLINGSARBEID OG PARTNARSKAP MELLOM PRIVATE OG OFFENTLEGE UTVIKLINGSAKTØRAR Krav og forventningar på Nordvestlandet

Detaljer

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE

NETTMØTE. livsviktig! Tomlene opp for. Beltebruk i buss. Det er ikke alltid nok med fjord og fjell. Møre og Romsdal STØRST I LANDET PÅ FERJE Tomlene opp for NETTMØTE INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 3 2014 Bypakke Molde, Kristiansund og Ålesund: 15 ÅR MED BYUTVIKLING s. 28-29 Nå kan du møte din rådgiver i Sparebanken Møre

Detaljer

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar

Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Samarbeid skule og arbeidsliv i Hordaland fylke eit mangfald av innovative aktørar Senter for Yrkesrettleiing, Opplæringsavdelinga www.mittyrke.no Aktørar som arbeider i feltet samarbeid mellom skule og

Detaljer

Torsdag 26. januar 2012

Torsdag 26. januar 2012 Torsdag 26. januar 2012 2012 Velkommen til Nordmørskonferansen 2012 Nordmøre er en spennende region med et rikt og variert næringsliv, og forutsetningene ligger til rette for videre vekst og utvikling.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020

KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 KOMMUNEDELPLAN FOR KUNST OG KULTUR 2010-2020 Utkast Planprogram Innhold Forord... 3 1 Planprogram... 4 2 Bakgrunn for kommunedelplanen... 4 3 Føringar og referansar for planarbeidet... 4 3.1 Nasjonale

Detaljer

Kompetanse for framtida

Kompetanse for framtida FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2008 Kompetanse for framtida SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 5 2008 Framtida søkjer kompetanse s. 5 7 Utviklingskultur like viktig som utviklingsbudsjett

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

NETTMØTE. Tomlene opp for. SLIK BLIR GASS- KNUTEPUNKTET s. 36-39. RÅDYRE ELEKTRIKERE OG FET LØNNSVEKST s. 44-45. Tema: OLJE OG GASS

NETTMØTE. Tomlene opp for. SLIK BLIR GASS- KNUTEPUNKTET s. 36-39. RÅDYRE ELEKTRIKERE OG FET LØNNSVEKST s. 44-45. Tema: OLJE OG GASS Tomlene opp for NETTMØTE INFORMASJON FYLKESMAGASINET FOR MØRE OG ROMSDAL NR. 1 2014 Tema: OLJE OG GASS Nå kan du møte din rådgiver i Sparebanken Møre ansikt til ansikt enten du er hjemme, på kontoret,

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet!

FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009. Krisen en mulighet! FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 1 2009 Krisen en mulighet! SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal Nr 1 2009 Kast aldri bort en god krise! s. 5 7 Opnar dører til Europa s. 8 9 Best i verda Ansvarleg

Detaljer

Kommunestruktur i Hordaland

Kommunestruktur i Hordaland ØF-rapport nr.: 02/2005 Kommunestruktur i Hordaland Av Gro Marit Grimsrud, Reidun Grefsrud, Svein Erik Hagen og Espen Køhn Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland,

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer