Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen"

Transkript

1 Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Lesja kommunehus Dato: Tidspunkt: 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal LEDER Rolv Kristen Øygard NESTL Bjarne Eiolf Holø MEDL Steinar Tronhus MEDL Mariann Isumhaugen MEDL Frøydis Austigard MEDL Iselin Jonassen MEDL Rannveig Brennhaug MEDL Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Merete Røvik Istad Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Torbjørn Rødstøl Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Bjørn Dalen Nasjonalparkforvaltar Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Per Magnus Berdal Iselin Jonassen Steinar Tronhus Sign. Sign. Sign.

2 Protokoll signering. Valde til å skrive under protokollen saman med leiar: Iselin Jonassen og Steinar Tronhus Orienteringssaker Pilegrimsleia Valldal Lesja, orientering frå Astor Furset. Furset orienterte om bakgrunnen for etablering av leia, med utgangspunkt i Snorres kongesagaer og det som står der. Det er knytt fleire kulturminne til Olav Haraldsons ferd i Valldal og reisa over til Austlandet. Kvar reisa gjekk i deltalj har ein ikkje nok grunnlag for å fortelje, men mest truleg er det den leia som er planlagt. Den vil følgje turistforeininga sin merka stig. Det er snakk om å merke denne med logo som blir brukt på pilegrimsruta over Dovrefjell som denne skal knytast opp til. Styret kan etter vurdering gje dispensasjon frå verneforskriftene for merking. Tiltakshavar har sendt over informasjon om opplegget. Styret må ha ein formell søknad om dispensasjon frå verneforskriftene for Reinheimen nasjonalpark og Romsdalen landskapsvernområde. Namnebruk Reinheimen Viktig å vere bevisst på,og arbeide for at namnet Reinheimen blir brukt meir aktivt om området. Besøksstrategi Breheimen og Reinheimen vart ikkje blant dei utvalde til å delta i pilotprosjektet ombesøksstrategi i nasjonalparkar. Dei to parkane har likevel store og forholdsvis like utfordringar når det gjeld å leggje til rett for næringsutvikling og verdiskaping. Skal ein sende eit brev til Miljødirektoratet og gjere greie for dei utfordringane ein har? Ta vare på kulturminne Ein bør diskutere korleis ein skal ta vare på kulturminna i verneområdet. Diskutere prinsippielt kva og korleis ein skal gå fram. Nasjonalparkstyret kan i nasjonalparken gje løyve til istandsetjing,vedlikehald og skjøtsel av kulturminne ( 3 pkt.4.2). Kulturminnemyndet i fylkeskommunane må kontaktast for å unngå konflikt med kulturminnevern-lovverket og for råd og hjelp. Arbeidsutvalet si stilling ved delegering av saker til nasjonalparkforvaltar Ein må vurdere om det er aktuelt å oppretthalde Arbeidsutvalet når ein delegerer saker til nasjonalparkforvaltaren. Kommentar. Det er viktig at styret ser på kva som kan delegerast ut ifrå retningslinene frå KLD. Det er stort sett ferdelssaker motorferdsel og ferdsel til fots som kan delegerast. Møte med KLD (nokre noterte moment) Ikkje leggje opp til nokon omkamp i saka Styret må få køyrereglar det kan arbeide etter det som har skjedd. Viktig å bli ferdig med saka. Be om å få ein forvaltar til utifrå dokumentert arbeidsmengd er det ikkje tvil om at Reinheimen er av dei verneområda med flest saker og stort behov for tiltak for å ta vare på området i tråd med verneformålet.

3 Nest møte med synfaring for Nasjonalparkstyret for Reinheimen: torsdag 5.juni fredag 6.juni (Byrje 5.juni kl.1600?) Synfaring i Brøstdalen (grusproblematikk m.m) og Finndalen (beitedyr og tiltakgjerde/bru/sankekveer m.m.)

4 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsak Bro i Grøndalen 2014/554 SV: Bro i Grøndalen 2014/554 Vedrørende rapport om biologisk mangfold i Tafjordseterdalen Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for kvisting av løype i Tafjordfjella 2013/ /357 Tilbakemelding vedr. forvaltningsknutepunkt 2014/581 - Etablering av forvaltningsknutepunkt 2014/581 Dispensasjon fra vernevedtak for motorferdsel - Forvaltningsmyndighet og praksis 2013/7551 Rapport - bruk av motorbåt på Ulvådalsvatnet /2275 Rapport motorferdsel + fiskeutsetting Reinheimen NP 2013.xlsx Oppsummering av innkomne køyrebøker for Reinheimen med tilliggjande verneområde 2012/2013 Nyinnkomne køyrebøker for Reinheimen nasjonalpark med tilliggjande verneområde Nyinnkoma køyrebok for Reinheimen nasjonalpark med tilliggjande verneområde 2014/ / / /657 Høgstolen 2013/2288 Nasjonalparkstyret for Reinheimen Bestillingsdialog med Statens naturoppsyn 2014 Reinheimen - oppsummering av møte i fagleg rådgjevande utval Reinheimen - Bestillingsdialogen tiltak i Trollstigen landskapsvernområde - utbetaling frå Norddal kommune 2013/ / /2642 Kvittering for levert søknad 2013/7686 Avtale om skjøtsel - underskrive 2013/3602 Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter til kvisting og transport til Torsbu selvbetjeningshytte Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter til frakt av saltstein 2014/ /393 Svar. Gapahuk i Åslia 2013/7686 SV: Kabeltrasee/kjørespor fra Muldal - invitasjon til møte Kopi, uttale. Byggesak til behandling - Fritidsbolig ved nordre Grønvatnet i Lesja 2013/ /5432

5 Kabeltrasee/kjørespor fra Muldal 2013/7686 Spørsmål. REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL - INNKALLING TIL MØTE 3. DESEMBER 2013 Svar på spørsmål. REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL - INNKALLING TIL MØTE 3. DESEMBER 2013 Reinheimen nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen Vedlikehald av stig til Reindalseter 2013/ / /2642 Broene i Reindalen 2013/2642 Reinheimen nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen Restaurering av eng på gnr 71 bnr 9 i Rauma kommune. Samarbeidsprosjekt med Rauma kommune. 2013/2642 Oppsummering fondsmidlar for /2642 Muldalslivegen 2013/2642 Finndalen fjellstyre 2014/559 Re: Raport om mangfold i TAFJORDSETERDALEN. 2013/4428 Re: Raport om mangfold i TAFJORDSETERDALEN. 2013/4428 Reinheimen nasjonalparkstyre - Naturbase - Oppdatering av truethetsvurderinger av verneområder - fullført Reinheimen - Ottadalen landskapsvernområde - spørsmål om endring av verneform til nasjonalpark 2013/ /8633 SV: Bu ved Grønvatnet, G nr 157 B nr /5432 Nasjonalparkstyret for Reinheimen - Bestillingsdialogen med Statens naturoppsyn rekneskapen Lordalen landskapsvernområde - tilbod om skjøtselsavtale - Håkon Oddbjørn Tordhol Søknad om tillatelse til transport med snøscooter av utstyr, plassering av saltstein m.m. Midler til drift av verneormåde- og nasjonalparkstyrer - Post 1510 Protokoll frå møtet i Nasjonalparkstyret for Reinheimen Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av ved og saltstein m.m. til Vålåvatnet - Geir Kornkveen Reinheimen nasjonalpark; Lordalen landskapsvernområde - bruk av snøskuter for frakt av ved og saltstein m.m. til Ryggjehøe - Geir Kornkveen Søknad: Bruk av motoriserte fartøy i Reinheimen- og Breheimen verneområder 2013/ / / / / / / /143

6 Reinheimen nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen 2013 Toalett ved Zachariasdammen - innfallsport til Reinheimen Reinheimen nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen 2013 Avtale om vedlikehald av den gamle vegen i Muldalslia Ottadalen landskapsvernområde - rydding av avfall ved Døktehytta - Finndalen bruksrettslag 2013/ / /8181 Føringer - Bestillingsdialog med Statens naturoppsyn 2013/7686 Bestillingsdialogen /7686 Bu ved Grønvatnet, G nr 157 B nr /5432 Vedr. søknad om dispensasjon - Flytting av bu ved Nørdre Grønvatnet og transport med tråkkemaskin 2013/7660 Innsyn i Verneområdeloggen for SNO 2014/86 Nasjonalparkstyret for Reinheimen - driftsrekneskapen 2013 Innkalling til møte i Nasjonalparkstyret for Reinheimen Reinheimen - motorferdsel - Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2013/ / /143 Protokoll AU Reinheimen /3145 Protokoll AU Reinheimen møte /220 Protokoll AU-Reinheimen møte /220 Protokoll AU-Reinheimen møte /220 Protokoll AU-Reinheimen møte /220 Protokoll AU-Reinheimen møte /220 Protokoll AU-Reinheimen møte /220 Protokoll AU-Reinheimen møte /220 Protokoll AU-Reinheimen møte /220 Protokoll AU-Reinheimen møte /220 Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for transport av utstyr og vedlikehold av buer Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Transport med snøscooter av utstyr, plassering av saltstein m.m. - Lesjaskog beitelag Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av ved og saltstein m.m. til Vålåvatnet - Geir Kornkveen Reinheimen nasjonalpark; Lordalen landskapsvernområde - bruk av snøskuter for frakt av ved og saltstein m.m. til Ryggjehøe - Geir Kornkveen 2014/ / / /142

7 Søknad om tillatelse til bruk av helikopter for transport av materiell, utstyr og personell Administrativ rapport nr Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av nasjonalparker 2014/327 X 2014/1811 Søknad om pilot - Besøksstrategi 2013/7822 Miljøvedtaksregisteret og plikt til registrering av enkeltvedtak i verneområder Første utvalgsrunde av piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker ST 1/14 Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Transport med snøscooter av utstyr, plassering av saltstein m.m. - Lesjaskog beitelag - presisering av vilkår ST 2/14 ST 3/14 ST 4/14 ST 5/14 ST 6/14 ST 7/14 ST 8/14 Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av ved og saltstein m.m. til Vålåvatnet - Geir Kornkveen - presisering av vilkår Reinheimen nasjonalpark; Lordalen landskapsvernområde - bruk av snøskuter for frakt av ved og saltstein m.m. til Ryggjehøe - Geir Kornkveen - presisering av vilkår Tillatelse til transport med snøskuter av materialar,utstyr og handverkarar for muring av grunnmur og bygging av 2 beitebuer i Reinheimen nasjonalpark. Tillatelse til gjennomføring av Trollveggen Triathlon sumaren Tillatelse til å ta ut steinprøver frå Reinheimen nasjonalpark - Århus universitet. Klage - Bruk av snøskuter for transport av materialer og utstyr til bygging av gjeterbu i Jøingsdalen - Ottadalen landskapsvernområde - Petter Gjerdet. Sak - Høyring av Reguleringsplan for Trollstigplatået i Rauma kommune. ST 9/14 Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Bygging av hytte med antenneutstyr - Skarfjellsenden - Motorola Solutions Norway AS 2014/ / / / / / / / / / /5870

8 Referatsak Bro i Grøndalen SV: Bro i Grøndalen Vedrørende rapport om biologisk mangfold i Tafjordseterdalen Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for kvisting av løype i Tafjordfjella Tilbakemelding vedr. forvaltningsknutepunkt - Etablering av forvaltningsknutepunkt Dispensasjon fra vernevedtak for motorferdsel - Forvaltningsmyndighet og praksis Rapport - bruk av motorbåt på Ulvådalsvatnet 2013 Rapport motorferdsel + fiskeutsetting Reinheimen NP 2013.xlsx Oppsummering av innkomne køyrebøker for Reinheimen med tilliggjande verneområde 2012/2013 Nyinnkomne køyrebøker for Reinheimen nasjonalpark med tilliggjande verneområde Nyinnkoma køyrebok for Reinheimen nasjonalpark med tilliggjande verneområde Høgstolen Nasjonalparkstyret for Reinheimen Bestillingsdialog med Statens naturoppsyn 2014 Reinheimen - oppsummering av møte i fagleg rådgjevande utval Reinheimen - Bestillingsdialogen tiltak i Trollstigen landskapsvernområde - utbetaling frå Norddal kommune Kvittering for levert søknad Avtale om skjøtsel - underskrive Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter til kvisting og transport til Torsbu selvbetjeningshytte Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter til frakt av saltstein Svar. Gapahuk i Åslia SV: Kabeltrasee/kjørespor fra Muldal - invitasjon til møte Kopi, uttale. Byggesak til behandling - Fritidsbolig ved nordre Grønvatnet i Lesja Kabeltrasee/kjørespor fra Muldal Spørsmål. REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL - INNKALLING TIL MØTE 3. DESEMBER 2013 Svar på spørsmål. REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - FAGLEG RÅDGJEVANDE UTVAL - INNKALLING TIL MØTE 3. DESEMBER 2013 Reinheimen nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen Vedlikehald av stig til Reindalseter Broene i Reindalen Reinheimen nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen Restaurering av eng på gnr 71 bnr 9 i Rauma kommune. Samarbeidsprosjekt med Rauma kommune. Oppsummering fondsmidlar for 2013 Muldalslivegen Finndalen fjellstyre Re: Raport om mangfold i TAFJORDSETERDALEN. Re: Raport om mangfold i TAFJORDSETERDALEN. Reinheimen nasjonalparkstyre - Naturbase - Oppdatering av truethetsvurderinger av verneområder - fullført Reinheimen - Ottadalen landskapsvernområde - spørsmål om endring av verneform til nasjonalpark SV: Bu ved Grønvatnet, G nr 157 B nr 1 Nasjonalparkstyret for Reinheimen - Bestillingsdialogen med Statens naturoppsyn rekneskapen Lordalen landskapsvernområde - tilbod om skjøtselsavtale - Håkon Oddbjørn Tordhol Søknad om tillatelse til transport med snøscooter av utstyr, plassering av saltstein m.m. Midler til drift av verneormåde- og nasjonalparkstyrer - Post 1510 Protokoll frå møtet i Nasjonalparkstyret for Reinheimen Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av ved og saltstein m.m. til Vålåvatnet - Geir Kornkveen Reinheimen nasjonalpark; Lordalen landskapsvernområde - bruk av snøskuter for frakt av ved og saltstein m.m. til Ryggjehøe - Geir Kornkveen Søknad: Bruk av motoriserte fartøy i Reinheimen- og Breheimen verneområder Reinheimen nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen 2013 Toalett ved Zachariasdammen - innfallsport til Reinheimen Reinheimen nasjonalparkstyre - Bestillingsdialogen 2013 Avtale om vedlikehald av den gamle vegen i Muldalslia Ottadalen landskapsvernområde - rydding av avfall ved Døktehytta - Finndalen bruksrettslag Føringer - Bestillingsdialog med Statens naturoppsyn

9 Bestillingsdialogen 2014 Bu ved Grønvatnet, G nr 157 B nr 1 Vedr. søknad om dispensasjon - Flytting av bu ved Nørdre Grønvatnet og transport med tråkkemaskin Innsyn i Verneområdeloggen for SNO Nasjonalparkstyret for Reinheimen - driftsrekneskapen 2013 Innkalling til møte i Nasjonalparkstyret for Reinheimen Reinheimen - motorferdsel - Villreinutvalget for Ottadalsområdet Protokoll AU Reinheimen Protokoll AU Reinheimen møte 1 Protokoll AU-Reinheimen møte 2 Protokoll AU-Reinheimen møte 3 Protokoll AU-Reinheimen møte 4 Protokoll AU-Reinheimen møte 5 Protokoll AU-Reinheimen møte 6 Protokoll AU-Reinheimen møte 7 Protokoll AU-Reinheimen møte 8 Protokoll AU-Reinheimen møte 9 Søknad om tillatelse til bruk av snøskuter for transport av utstyr og vedlikehold av buer Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Transport med snøscooter av utstyr, plassering av saltstein m.m. - Lesjaskog beitelag Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av ved og saltstein m.m. til Vålåvatnet - Geir Kornkveen Reinheimen nasjonalpark; Lordalen landskapsvernområde - bruk av snøskuter for frakt av ved og saltstein m.m. til Ryggjehøe - Geir Kornkveen Søknad om tillatelse til bruk av helikopter for transport av materiell, utstyr og personell Administrativ rapport nr Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av nasjonalparker Søknad om pilot - Besøksstrategi Miljøvedtaksregisteret og plikt til registrering av enkeltvedtak i verneområder Første utvalgsrunde av piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker Referatsakene vart teke til vitande. ST 1/14 Reinheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel Transport med snøscooter av utstyr, plassering av saltstein m.m. - Lesjaskog beitelag - presisering av vilkår 2014/110 Det vert vist til dispensasjon i AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen sak 2/14. Med heimel i verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark 3, pkt 6.3 b) og d) blir det presisert at Lesjaskog beitelag får dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av ved, proviant og saltstein til området Asbjørnsdalen/Grøndalen i Reinheimen nasjonalpark, avgrensa til tre turar pr.år.

10 ST 2/14 Reinheimen nasjonalpark - dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av ved og saltstein m.m. til Vålåvatnet - Geir Kornkveen - presisering av vilkår 2014/141 Det vert vist til dispensasjon i AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen sak 3/14. Med heimel i verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark 3, pkt 6.3 b) og d) blir det presisert at Geir Kornkveen får dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av ved, proviant og saltstein til eiga hytte ved Vålåvatnet i Reinheimen nasjonalpark, avgrensa til tre turar pr.år. ST 3/14 Reinheimen nasjonalpark; Lordalen landskapsvernområde - bruk av snøskuter for frakt av ved og saltstein m.m. til Ryggjehøe - Geir Kornkveen - presisering av vilkår 2014/142 Det vert vist til dispensasjon i AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen sak 4/14. Med heimel i verneforskrifta for Reinheimen nasjonalpark 3, pkt 6.3 b) og d), jf. også verneforskrifta for Lordalen landskapsvernområde 3, pkt. 5.3 b) og c) blir det presisert at Geir Kornkveen får dispensasjon for bruk av snøskuter til transport av ved, proviant og saltstein til eiga hytte ved Ryggjehøbue i Reinheimen nasjonalpark, avgrensa til tre turar pr.år. ST 4/14 Tillatelse til transport med snøskuter av materialar,utstyr og handverkarar for muring av grunnmur og bygging av 2 beitebuer i Reinheimen nasjonalpark. 2014/1336 Arbeidsutvalet - Reinheimen nasjonalparkstyre vedtek å gje Lordalen beitelag løyve transport for frakting av materialar og utstyr for bygging av ei beitebu ved Søre Trihø, og ei beitebu ved Nordre Berget. Nøyaktig punkt er lagt inn på kart og GPS registrert. et er fatta med heimel i verneforskrift for Reinheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav b) og Lordalen landskapsvernområde. 3 pkt. 5.3 bokstav b).det blir gjeve løyve til frakt av ekstra mannskap under bygginga med heimel i verneforskriftene 4, jf. Naturmangfaldlova 48. Vilkår Det skal brukast leigekøyrar. Transportetappar er: Storsetra til lokalitet ved Søre Trihø. og Nysetra til lokalitet ved Nordre Berget. Løyvet gjeld i perioden 1.juli 1.september 2014, 2015, Løyvet gjeld for inntil 10 turar i 2014, 5 turar i 2015 og 2 turar i Løyvet gjeld ikkje søndagar og andre heilagdagar. Under køyring skal det takast særleg omsyn til naturmiljøet, særleg dyreliv, og friluftsliv. Køyringa må avklarast med SNO seinast dagen før transport m.a. for å avklare omsynet til dyreliv, med evt. korreksjon av ruta. Kontaktperson er Per Olav Haugen, tlf:

11 Dersom det er villrein i området når transporten er planlagt bør transporten utsetjast til villreinen har trekt vekk. Dispensasjonen skal takast med ved køyring og visast ved kontroll. Løyve til motorferdsel og køyrebok skal takast med under transport. Køyrebok skal fyllast ut på førehand før kvar tur/dag. Løyvet gjeld persontransport berre når det er behov for hjelpemannskap eller bygningsarbeidarar. ST 5/14 Tillatelse til gjennomføring av Trollveggen Triathlon sumaren /711 Nasjonalparkstyre for Reinheimen vedtek å gje Trollveggen Triathlon Klubb v/richard Merlid, løyve til å midlertidig merke løype Trollstigen(Stigrøra) Stabbeskaret og gjennomføre løp etter same trase. Løyvet er gjeve med heimel i: Til merking av løypa: Verneforskrift for Reinheimen nasjonalpark 3, pkt 1.3 bokstav f og verneforskrift for Trollstigen landskapsvernområde 3 pkt 1.3 k. Til gjennomføring av løpet er tiltaket vurdert etter: Verneforskrift for Reinheimen nasjonalpark 3 pkt 5.2 og verneforskrift for Trollstigen landskapsvernområde 3 pkt 4.2. Vilkår Det kan merkast med sperreband som må fjernast umiddelbart etter arrangement. Evt. søppel etter arrangement skal fjernast og frakast ut av området. Rapport med talet på deltakarar, og om gjennomføringa av løpet skal sendast Nasjonalparkstyret for Reinheimen innan 30 august ST 6/14 Tillatelse til å ta ut steinprøver frå Reinheimen nasjonalpark - Århus universitet. 2014/1286 Nasjonalparkstyret for Reinheimen vedtar å gi Århus universitet følgende tillatelser: 1.Bruk av helikopter til transport til de aktuelle lokalitetene som vist på kart. 2.Uttakt av 20 stenprøver og inntil 20 sandprøver som omsøkt. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskrift for Reinheimen nasjonalpark, 4. Vilkår som gjelder for tillatelsen: Transporten må gjennomføres i perioden august Det gis tillatelse til å fly 4 turer med helikopter inn og lande i verneområdet i denne perioden, innen for de angitte områdene.

12 Det gis tillatelse til uttak av inntil 20 stenprøver og inntil 20 sandprøver som omsøkt. Det må gis beskjed til Statens naturoppsyn (Per Olav Haugen mobiltlf: ) før undersøkelsen starter opp slik de eventuelt kan gi råd og veiledning blant annet om villreinens bruk av området. Det må sendes rapport til forvaltningsmyndigheten om antall turer med helikopter og hvilken dato det er nyttet. Rapporten også inneholde dokumentasjon på hvor alle prøvene er tatt (GPS ref.) og hvor mange. Når data fra undersøkelsene er bearbeidet ber vi om å få tilsendt resultatet, om det er av en slik art at det kan være med å øke kunnskapsgrunnlaget vårt om verneområdet. Det må også søkes følgende: Grunneier: Statskog SF, Søren R Thornæs veg 10, 7800 Namsos. Motorferdsel: Kommune: Lesja kommune, Kommunehuset, 2665 LESJA. ST 7/14 Klage - Bruk av snøskuter for transport av materialer og utstyr til bygging av gjeterbu i Jøingsdalen -Ottadalen landskapsvernområde - Petter Gjerdet. 2013/6824 Nasjonalparkstyre for Reinheimen vedtek å ikkje ta klaga til følgje. Grunngjevinga er at tiltakshavar, Petter Gjerdet, har oversete klagefristen. Tiltakshavar må bruke leigekøyrar som opprinneleg gitt i vilkår i dispensasjonssak 32/2013, j.nr 2013/6824. ST 8/14 Sak - Høyring av Reguleringsplan for Trollstigplatået i Rauma kommune. 2014/1930 Nasjonalparkstyret for Reinheimen har ikkje innspel til sjølve planforslaget sidan det regulerte området som ligg utanfor verneområdet. Nasjonalparkstyret vil likevel peike på at den store aktiviteten på ei så lite areal kan føre til slitasje og forureining, også inn i verneområdet. Det må derfor vere gode rutinar for overvaking og tiltak når det gjeld slitasje av terreng, søppelhandtering og anna forureining, også rundt det regulerte området.

13 ST 9/14 Trollstigen landskapsvernområde - Dispensasjon - Bygging av hytte med antenneutstyr - Skarfjellsenden - Motorola Solutions Norway AS 2013/5870 Reinheimen nasjonalparktyre vedtek å be sekretariatet innhente meir informasjon frå Tecnogarden Engineering Resoures AS, der nødnettskravet blir grunngjeve, og alternative løysingar for nødnett i området Valldalen Åndalsnes er utgreidd. Løysingar må innehalde installasjonar som ligg utanfor nasjonalparken og vere av ein slik art at dei ikkje er skjemmande i landskapet.

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: E-post, AU-møte nr. 6 Dato: 14.07.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum, Lom Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak:

AU for Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte 03.05.13, sak 11/13 fatta slik samrøystes vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparksty re Møtested: Svar pr. e-post, Ekstraordinær sak. Dato: 16.01.2013 Tidspunkt : Saken blir av gjort pr. e-post til adresse: fmopbda@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal LEDER

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem. Møteprotokoll Utval: Breheimen nasjonalparkstyre Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal sentrum Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 11:00-17:00 Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 28/2013, gjort slik vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 28/2013, gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Saksliste Utvalgssaksnr Innhold

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Nasjonalparkstyret for Møtested: Norsk tindesenter, Rauma Dato: 04.12.2017 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjarne Eiolf Holø Nestleder

Detaljer

Det blir sett følgjande vilkår:

Det blir sett følgjande vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 10.00-11.00 Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal LEDER

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Frist for votering via e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012. 1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak:

AU-Nasjonalparkstyret for Reinheimen lempar på vilkåra i Nasjonalparkstyret for Reinheimen sitt vedtak frå , og gjer følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Rohkunborri nasjonalparkstyre Møteprotokoll Rohkunborri nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Veksthuset Setermoen med påfølgende befaring i Sørdalen Dato: 09.09.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

«Saka blir utsett i påventa av Lesja RKH utarbeider ein meir fullstendig øvingsplan i tråd med retningslinene frå Miljøverndepartementet.

«Saka blir utsett i påventa av Lesja RKH utarbeider ein meir fullstendig øvingsplan i tråd med retningslinene frå Miljøverndepartementet. NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO Wonderland AS v/ Tom Erik Heimen Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2014/5680-432.3 DATO: 08.09.2014 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL 2014 - LÅGTFLYGING OG LANDING FOR Å FRAKTE EI

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad Møteprotokoll Utval: Folgefonna nasjonalparkstyre Møtestad: Rosendal, Folgefonnsenteret Dato: 16.02.2018 Tidspunkt: 12.00 13.30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard

Detaljer

Kopi til: Miljødirektoratet Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Administativt kontaktutval NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Miljødirektoratet Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Administativt kontaktutval NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei LEDER Bengt Fasteraune

Detaljer

«1. Det blir sett slike vilkår:

«1. Det blir sett slike vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle

6/2012 Formannskap 07.02.2012. Klage på delegert vedtak: Løyve til transport med snøskuter til Sterringen og Vesl-Lusa - Arild Fallingen/ Mona Bøhle Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/1709-7 Arkiv: Saksbehandlar: Sander Sælthun Dato: 27.01.2012 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/2012 Formannskap 07.02.2012 Klage på delegert vedtak: Løyve

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte

Møteprotokoll Utvalg: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 29.03.2016 Tidspunkt: 10:00-10:30 Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Ken-Richard Hansen Britt Aune Olsen Ole Henrik

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad

Møteprotokoll. Følgjande varamedlemmar møtte: Namn Møtte for Representerar Kåre Olav Grønsnes Solfrid Borge Ullensvang herad Møteprotokoll Utval: Folgefonna nasjonalparkstyre Møtestad: Halvfjordingen, Rullestad Dato: 28.11.2017 Tidspunkt: 08:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum, Lom Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: 13:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteprotokoll Utvalg: Møtestad: Telefonmøte Dato: 15.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken LEDER

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Breheimsenteret i Jostedalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Breheimsenteret i Jostedalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Breheimsenteret i Jostedalen Dato: 24.05.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. Vararepresentantar møter

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 11:00 11:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen

Detaljer

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H Odd Helge Gangstad MEDL SP

Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie NESTL H Odd Helge Gangstad MEDL SP Midsund kommune Møteprotokoll Utval: Planutvalet Møtestad: Møterom, Midsund omsorgssenter Dato: 12.12.2013 Tid: 10:30 Faste medlemmar som møtte: Namn Funksjon Parti Einar Øien LEDER FRP Robin Mikal Sørlie

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.04.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre, e-postbehandling Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Bjorligard Hotell, Lesja Dato: 02.03.2015 Tidspunkt: 14:30 17:30 (møte med fagleg rådgjevande utval frå kl. 10:00, eige referat: http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen/nasjonalparkstyret/radgjevandeutval/2015/

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 468 97 683. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Fjordheim gjestegård, Tafjord Dato: 13.08.- 14.08 2013 Tidspunkt: 16:00 20:00 / 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: Norsk Fjellmuseum, Lom Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll. Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15. Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr. Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 10.06.2010 Møtetid: Kl. 15:45 18:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 006/10-012/10 Forfall meldt frå følgjande medl. Elisabeth Hauge Torunn

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Kopi til: Med helsing. Trond Stensby Nasjonalparkforvaltar. Statens Naturoppsyn sentralt

Kopi til: Med helsing. Trond Stensby Nasjonalparkforvaltar. Statens Naturoppsyn sentralt Statens Naturoppsyn sentralt SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2013/7686-432.0 DATO: 06.12.2013 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN BESTILLINGSDIALOG MED STATENS NATUROPPSYN 2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Grotli, Skjåk Dato: Tidspunkt: 09:00 Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjarne Eiolf Holø Nestleder Per Magnus

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Flåmsbrygga, Flåm Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skjåk Almenning Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder Bjarne

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.04.2014 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder Rolv Kristen

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 468 97 683. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 10/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 10/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunehuset, Aurland Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 11:00 13.30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre Møtested: Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 12:00 13:00 E-postbehandling, E-postbehandling Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 20.02.2013 2012/5836/GEMO/432.0 Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. Rådgivar Geir Moen, 71 25 84 71 Vår ref. Etter adresseliste Innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ivar Vistekleiven MEDL Oppland fylkeskommune Møteprotokoll Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: Fossberg Hotell, Lom Dato: 14.09.2018 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein NESTLEIAR

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk JFL 2690 Skjåk ove.john.plassen@skjaak.kommune.no Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/8/44/K00 Tor Taraldsrud 11.07.2012 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd

Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Protokoll frå møte i Ottadalen Villreinnemnd Møtedato : Sendt medlemmane for uttale. Møtestad : Møtetid : Frist for merknader 15. september 2010 Sakliste: 14/10 Breheimen nasjonalpark Luster austre statsallmenning

Detaljer

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass

Reinheimen NP - Romsdalen LVO - Dispensasjon - Motorferdsel snøskuter Storvassbua, Trollbua og Grovåskarsbua - Lars Fransplass Postadresse Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2, 2686 Lom Norsk Tindesenter Havnegata 2, 6300 Åndalsnes Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen Fremmerbrøste

Detaljer

«Saka blir utsett, og det blir gjort ei synfaring i samband med eit styremøte hausten 2013.» Utskrift av saka følgjer vedlagd.

«Saka blir utsett, og det blir gjort ei synfaring i samband med eit styremøte hausten 2013.» Utskrift av saka følgjer vedlagd. NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Tid: Onsdag 16. februar 2011, kl. 15.00 15.45 Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Simen Bjørgen Jorunn Kirketeig

Detaljer

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre Møteprotokoll Folgefonna nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Ænes kyrkje og Kvinnherad rådhus Dato: 02.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Solfrid Borge

Detaljer

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring Page 1 of 6 Frå: Dalen, Bjørn Send: 30. mars 2009 12:22 Til: Brit Grønmyr; Direktoratet for naturforvaltning; Fylkesmannen i Oppland; Granum Knut; Kristin Sandnes ; KUR v/berit Fiksdal; Statens naturoppsyn-lokalt;

Detaljer

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Folgefonna nasjonalparkstyre Møteprotokoll Folgefonna nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Odda rådhus, Dato: 09.09.2016 Tidspunkt: 10.00 12.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerar Jon Larsgard Medlem Jondal

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014.

Viser til søknad om utplassering av båt, oversending frå Lom fjellstyre ved deira sak 6/2014. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Lom fjellstyre SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2014/2381 - DATO: 10.04.2014 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - UTPLASSERING AV BÅT OG OPPBEVARINGSKASSE

Detaljer

Protokoll 14.04.16. Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde

Protokoll 14.04.16. Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde Besøksadresse Skinnarbu 3661 Rjukan Postadresse Postboks 2603 3702 Skien Kontakt Sentralbord +47 35 58 61 10 Direkte +47 953 00 640 fmtepost@fylkesmannen.no Verneområdestyret for Brattefjell- Vindeggen

Detaljer

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Femundsmarka nasjonalparkstyre Møteprotokoll Femundsmarka nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skrivargarden, Drevsjø, Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lars Erik Hyllvang Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09. 05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:00, 05.09.2017 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Byparken, Bergen Dato: 27.02.2015 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Jotunheimen Hundekjørarlag Runningsvegen 193 2676 HEIDAL Att. Helge Holshagen SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5510-432.3 DATO: 21.09.2016 JOTUNHEIMEN

Detaljer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen Utvalg: Møtestad: Telefonmøte Dato: 17.02.2014 Tidspunkt: 10:00 10:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Mai Bakken

Detaljer

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll

Tilsynsutvalet i Hordaland. Møteprotokoll Tilsynsutvalet i Hordaland Møteprotokoll Møtedato: 17.03.2011 Møtetid: Kl. 15:45 17:15 Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik Saksnr.: 001/11-006/11 Forfall meldt frå følgjande medl. Samson Hamre Erling Aga

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer