Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11"

Transkript

1 Nr 8 - oktober 2013 Forbundsleder Anne Finborud: Vil ha engasjerte medlemmer side 8 9 Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11

2 aktuelt AKTUELT Får etterbetalt krav for vikartimer Da Kjell Knudsen begynte som hovedtillitsvalgt, nektet arbeidsgiver å betale for vikartimer. Takket være innsats fra Skolenes landsforbund (SL) og LOs advokat, har nå Finnmark fylkeskommune gjort helomvending. Tekst: MARIANNE STORE Foto: TERJE LUND Kjell Knudsen er tilsatt og lønna i hundre prosent stilling ved Vadsø videregående. I 2011 varslet han arbeidsgiver om fornyet verv som hovedtillitsvalgt (htv) for SL Finnmark. Vervet utgjør 20 prosent tillitsvalgtressurs med hjemmel i hovedavtalen. Arbeidsgiver svarte med å redusere stillingen, og nektet samtidig å betale for vikartimer Knudsen har hatt. Ifølge et skriv fra personalsjefen i Finnmark fylkeskommune finnes det ingen bestemmelser som regulerer overtid for tillitsvalgte. Knudsen reagerte med å kontakte SL sentralt. Krav på vikartillegg Jeg har ikke jobbet i redusert stilling. Fylkeskommunen tolket det dit hen at jeg jobbet i redusert stilling. De viste til Kommunenes Sentralforbund (KS). Det er verken henvist til paragraf, person eller avtaleverk hos KS fra arbeidsgivers side. Det tok seks uker før Knudsen fikk svar fra arbeidsgiver om at han var ansatt i åtti prosent stilling og frikjøpt i tjue prosent stilling. I løpet av skoleåret ble det også klart at han ikke fikk betalt for femti prosent vikartimer fra arbeidsgiver noe han hadde krav på. I halvannen måned jobber dermed Knudsen i hundreogtjue prosent stilling. Den utløsende faktoren var at jeg mottok e-post om at jeg ved en feil hadde fått utbetalt lønn for vikartimer, og at jeg ville bli trukket på neste månedslønn, forteller han. Knudsen kontaktet SL sentralt. VANT FRAM: Kjell Knudsen fikk hjelp av SL og LO-advokat. Først da vi begynte true med en LO-advokat, la de seg flate. Mangler kunnskaper Han legger ikke skjul på at saken har vært en belastning, og retter en advarende pekefinger mot egen arbeidsgiver. Det burde være innlysende og opplagt at jeg skulle ha frikjøp fra samme dag som det ble gitt skriftlig melding om at jeg ble hovedtillitsvalgt i Finnmark fylkeskommune. Dette står svart på hvitt i hovedavtalen, understreker han. Jeg mener ledelsen her ved skolen, og kanskje andre i Finnmark fylkeskommune, er inkompetente når det gjelder avtaleverket. Samtidig erfarer jeg at bakgrunnen for deres tolking av avtaleverket er pålegget om sparing i fylket, sier Knudsen. Ifølge Knudsen kan Finnmark fylkeskommunes manglende kunnskap om avtaleverket forklares. Noe av forklaringen tilskriver han KS. Det er mindre skolering av medlemmer i SL etter at KS ble forhandlingspart. Skolering i avtaleverket hadde vært en fordel både for arbeidstakersida og arbeidsgiversida. Vil motivere flere medlemmer Det er meg bekjent bare Finnmark fylkeskommune og Østfold fylkeskommune som praktiserer egne tolkninger av hovedavtalen. Jeg fikk utbetalt det meste av overtidstillegget mitt nå sist i august. Selv om Knudsen ennå ikke har fått utbetalt alt han har til gode, sier han seg fornøyd med store deler av utfallet. Etter det I skolen erfarer, har Finnmark fylkeskommune vært i lignende konflikter med andre organisasjoner. Alle saker der arbeidstakere ikke får oppfylt sine rettigheter etter avtaleverket er alvorlige og må følges opp, sier LO-advokat Edvard Bakke. LO-advokat Edvard Bakke har fulgt saken mellom Kjell Knudsen og Finnmark fylkeskommune. Som advokat for LO støter han på flere lignende saker Edvard Bakke i løpet av et år. Er det oppsiktsvekkende at en personalsjef støtter rektors syn uten å ha sjekket avtaleverket? Det er ikke uvanlig at en personalsjef støtter sine ledere, men hvorvidt personalsjefen i dette tilfellet ikke har kjennskap til avtaleverket kan jeg ikke svare på. Hvilke signaler gir en arbeidsgiver når det begås overtramp ovenfor gjeldende avtaleverk? At arbeidsgiver ikke har god nok kjennskap til arbeidstakers rettigheter etter lov, avtaleverk og individuell avtale, hvilket de jo plikter å ha. FOto: Sidsel m. rasmussen Et angrep på tillitsvalgtordningen Vi er glade for full seier i denne saken, sier Anne Finborud. Lederen i Skolenes landsforbund understreker at saken er alvorlig. Vi oppfattet dette som et klart angrep på tillitvalgtordningen, fortsetter hun. Nå håper hun Finnmark fylkeskommune tar lærdom av saken. Alvorlige saker må følges opp Hvordan har du erfart arbeidsinnsatsen til SL i denne saken? SL fulgte opp saken resolutt. Da de ikke fikk gehør hos arbeidsgiver, sendte de den videre hit for å få hjelp. Og det lyktes de jo med. Hva er årsaken til at dette ikke ble noen sak for Arbeidsretten? At arbeidsgiver ga seg, og innfridde de kravene vi stilte. Det skjer som oftest. Opplæring er nødvendig Ifølge Bakke er kunnskap om avtaleverket en forutsetning for at både arbeidstaker og arbeidsgiver kan oppfylle sine plikter i et arbeidsforhold. Hvor avgjørende mener du det er å skolere arbeidsgivere og arbeidstakere i felles avtaleverk? Det er avgjørende at SLs tillitsvalgte får nødvendig opplæring i avtaleverket for at de skal kunne ivareta sine medlemmers interesser. Det er urealistisk å tro at den enkelte ansatte kan ha kunnskap om alle deler av avtaleverket. Hvilke råd vil du gi til nyansatte med tanke på lønnsvilkår og arbeidsavtaler? Les før du skriver under. Organiser deg. Dette sier avtaleverket SL mener at lærere som har fast tillitsvalgtressurs fra deler av en hundre prosent undervisningsstilling for å ivareta tillitsverv med hjemmel i Hovedavtalen, har rettmessig krav på overtidsgodtgjøring fra første vikartime. Om avlønning av tillitsvalgte sier SLs hovedtariffavtale følgende: «Den hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte skal under ingen omstendighet lønnes under det vedkommende ville hatt i sin opprinnelige stilling (inklusive faste og variable tillegg)» Hovedavtalen sier at grunnlaget for tillitsvalgtressursen er partenes erkjennelse av at det er påkrevet med en minimumstid for at den tillitsvalgte skal ha mulighet for å kunne etterleve sine forpliktelser som er hjemlet i hovedavtalen, altså den tid partene i forhandlinger er blitt enige om trengs for at virksomheten skal «gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø.» Hovedtariffavtalen gjelder fram til og skal reforhandles våren Hovedavtalen gjelder ut desember 2013 og reforhandles i høst. 4 I skolen I skolen

3 LOs utdanningskonferanse forbundslederen mener DEBATT: Truls Wickholm under LOs utdanningskonferanse. Til venstre: Thomas Sandvik, forbundssekretær Norsk Tjenestemannslag. På talerstolen sees ordstyrer Lars Gule. Vil ha tillit til lærere og fellesskolen Gi oss yrkesstolthet og tid til refleksjon, oppfordret Anne Finborud i paneldebatt om fellesskolen under LOs utdanningskonferanse. Tekst og foto: Marianne Store LO-sekretær Trude Tinnlund åpnet konferansen og snakket om aktuelle utfordringer i fellesskolen. Fellesskolen legger det viktigste grunnlaget for at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring. Her spiller fellesskolen en avgjørende rolle, sa Tinnlund. Debatten rundt fellesskolen ble et naturlig tema under årets utdanningskonferanse også for paneldebatten mellom Skolenes landsforbund, Elevorganisasjonen, Arbeiderpartiet, Høyre og Utdanningsforbundet. Ro rundt fellesskolen Vi har klart å ha ro rundt fellesskolen de siste årene. Dette har vært en styrke for skolene, mente Truls Wickholm (Ap) og advarte regjeringen mot å føre en privatiseringspolitikk lik den svensk skole har erfart de siste årene. Vi vet fra Sverige erfaringer at det ikke bare er utbytte i seg selv som gjør skolen interessant for private selskaper. Akademika har sagt at de henter ut penger fra skolene også på andre måter. Dette bekymrer meg, advarte Wickholm. Høyre og skoleengasjement Høyres Kristin Vinje ville dempe ned debatten rundt privatisering. Høyre har et genuint engasjement for skolen. I Oslo har vi hatt et borgerlig samarbeid rundt Osloskolen i over 16 år. Vi får de beste resultatene i landet. Dette sier noe om hva Høyre legger vekt på, understrekte Vinje og viste til statsministeren løfte om å bygge kunnskapsnasjonen Norge. Lærerne i Norge er gode. De fleste har en utdannelse på fem til sju år. Et lærerløft handler om å la lærerne få utvikle seg, poengterte Vinje. Jeg kan ikke se at den ideologiske tilnærminga deres er forenelig med en del forskrifter og mål vi har hatt i utdanningspolitikken her i landet de siste årene. Det vil vi gjerne bruke lang tid på å diskutere med dere om, understreket Finborud overfor Høyres paneldeltaker. At ikke vårt engasjement for fellesskolen har kommet fram, skyldes at Høyre har blitt bombardert med spørsmål om privatisering under hele valgkampen, kommenterte Vinje. Enighet om yrkesretting Det var et samkjørt panel som diskuterte den yrkesfaglige opplæringa. Høyre vektlegger entreprenørskapsarbeidet i fagopplæringa og verdsetter det kreative arbeidet som gjøres med tanke på entreprenørskap. Elevorganisasjonen ønsker styrke den yrkesfaglige opplæringa. Vi trenger drahjelp for å videreutvikle yrkesopplæringa, låt det fra SLs leder. Det å satse på yrkesfaga har status. Oppfølging av Stortingsmelding 20 er viktig framover. Vi har ikke en sterk nok gjensidig respekt for hverandres kompetanse. Det må vi bli flinkere til, avsluttet Utdanningsforbundets Evy Ann Eriksen. SL satser på økt informasjonsarbeid Under landsstyremøtet var det debatt rundt verving og oppfølging av medlemmer. Det ble klart at medlemsregisteret må oppdateres. Spørsmål om hvordan forbundet skal videreutvikle vervearbeidet ble grundig diskutert. Tekst: Marianne Store Det ble etterlyst mer tilgjengelig informasjonsmateriell tilpassa både digitalt format og papirformat. Dette gjelder blant annet informasjonsskriv, logo, verveblokker, plakater og flyveblader. Under debatten ble det klart at det er behov for et mer systematisk arbeid med informasjonsmateriell og gode distribusjonsog publiseringsløsninger av dette materiellet. Medieansvarlig Bjørn-Kaare Strøms forslag om å opprette en stilling for presseansvarlig ble ikke vedtatt. I stedet gikk landsstyret inn for at et av medlemmene i forbundsadministrasjonen skal være medieansvarlig. Landsstyret vedtok deretter redaksjonskomiteens forslag om at forbundsstyret skal oppnevne et rådgivende utvalg som ser på gode informasjonsløsninger. Utvalget består av Geir Allan Stava, Marit Lenhartzen og Bjørn Kaare Strøm. Mailnettverk Det ble også vedtatt at forbundskontoret snarest etablerer et mailnettverk med flest mulig tillitsvalgte. Målet med mailnettverket er å sikre jevnlig og gjensidig kommunikasjon blant tillitsvalgte i SL. Temaet engasjerte landsstyret og står sentralt i organisasjonsbyggingen. Tiden fram til neste landsstyremøte skal derfor brukes til utarbeiding av forslag til temaer til pressemeldinger og leserinnlegg. I tillegg skal utvalget utforme et utkast til et mandat som på sikt skal legges fram til vedtak i landsstyremøtet i mars Få folk med! Forskning på skole er nødvendig og bra. Best er det å stimulere den pedagogiske diskusjonen blant oss ansatte fordi vi har den nødvendige erfaringa og kunnskapen til å bruke forskningen konstruktivt i skolesammenheng. Det er viktig at lærere og andre som jobber med skole får diskutere ulike behov for i egen organisasjon. Det styrker samhold i jobben. Derfor er det å få tid til å dele og diskutere med kollegaer viktig for ethvert arbeidsmiljø. Tid til refleksjon med utgangspunkt i samspillet mellom egen erfaring og kunnskap er også avgjørende i driften av en fagforening. Dette er også avgjørende for at vi som vet hvor skoen trykker skal kunne sette dagsorden. «Vi vil påvirke dagsorden for hva vi som tillitsvalgte skal få bruke tida til. Dette skaper engasjement og gir bedre samhold.» ANNE FINBORUD Organisasjonsendringer kommer ikke direkte som følge av utredninger og endringsprosesser, men har snarere utspring i vanlige samtaler mellom mennesker. Dette skriver Ståle Dokken i boka «Få folk med». Dokken er leder i LOs organisasjonsavdeling. Det vi ser nå er et markedstilpassa mas om at forskningsbaserte konklusjoner skal styre skolen i ett og alt, uten direkte drahjelp erfaringene vi ansatte har. Dermed tillater vi at byråkrati og skjemaveldet får spille en skadelig rolle. I stedet for bedre opplæring, er resultatet at vi ansatte får mindre tid til å lage god opplæring basert på egen erfaring og kunnskap om hva som virker. Berører det oss? Min oppfatning er at denne utviklinga fort dreper grunnlaget for engasjement. Det er trist. Det er fare for at vi i fagforeningene går i samme fella. Tidkrevende høringer med et svulstig språk påvirker oss. Det samme gjør seige rutiner for saksbehandling. Tidstyver slukker iveren og gløden i engasjementet for en levende skole. Skolenes landsforbund skal ikke gå i fella. Vi vil påvirke dagsorden for hva vi som tillitsvalgte skal få bruke tida til. Dette skaper engasjement og gir bedre samhold. Vi blir bedre strateger, og veien til et felles mål for arbeidet blir tydeligere. Dette gjelder selvsagt for tillitsvalgte og medlemmer på alle plan. Sett av tid, gjerne èn gang i uka over en kopp kaffe og kanskje kake. Vi må ikke være redd for en frisk debatt. Vi må ikke bli byråkrater og teknokrater. Landsmøtet har gitt oss et tydelig mandat: Å jobbe offensivt for å påvirke skoleutviklinga i den retninga Landsmøtet har vedtatt. Friskt engasjement verver! 6 I skolen I skolen

4 portrett portrett Kollektivisten Anne Finborud liker kollektivfeltet. Hun er vant til å jobbe i flokk. Nå ønsker hun at flokken skal bli større og mer aktiv. Navn: Anne Finborud Alder: 58 Oppvokst i Porsgrunn, Telemark. Bor snart på Kampen i Oslo. Mann og tre barn. Aktuell: Nyvalgt leder i SL Tekst: Marianne Store Foto: Bo Mathisen un er innom kontoret en snartur, på vei til et møte. På bordet ligger en bunke papirer. Med åpne armer og målretta blikk stekker den nyvalgte lederen ut armene samtidig som hun begynner å snakke. Hun er opptatt av åpne diskusjoner. Må sette dagsorden SL må sette dagsorden sjøl, sier Anne på innpust. Målet er jo at medlemmene skal være yrkesaktive, trives i jobben og bli respektert. Det er et motto for meg til den typen arbeid. Jeg mener jeg er flink til å samhandle med lokalt tillitsvalgte og finne forslag til løsninger i dialog med arbeidsgivere. Vi får fort følelsen av at hun befinner seg i et byggeprosjekt. Hun har det med å gestikulere som en bygningsleder. Tankene går fort og i mange retninger hos den energiske telemarkingen. Innimellom korpsmusikk, kolonihage, boligsalg, flytting til Kampen og en sykkeltur til jobb rekker hun fint elgjakta i hjemtraktene. Så har hun da lang fartstid fra organisasjonsarbeid. Framsnakke skolen Anne har vært med i SL helt siden stiftelsen i Hun kjenner skolen, skolefolk og organisasjonen ut og inn. Derfor er hun trygg når hun sier Norge har en god skole. Det er ikke berettiga å komme med ensidig dårlig kritikk av lærerne. Norske lærere er gode! Derfor er det viktig å framsnakke lærere og ledere. Det er viktig å få fram at alternativet til privatisering er bra, understreker hun. Er det en kamp om kunnskapsbegrepet i norsk skole? Selvfølgelig. Det er stor avstand mellom hva ansatte og elever i fellesskolen oppfatter som viktig kunnskap, og det de offentlige politiske debattene og skolemyndighetene presser på oss. Norske utdanningsmyndigheter er drevet fra skanse til skanse. De velger å snu jakka etter internasjonale trender eller krav, i stedet for å gå inn med stor faglig integritet. Hvem er det som vinner på at skole og myndigheter har ulik oppfatning av hva kunnskap er? Jo, den smale kunnskapen. Jeg tror dette er årsaken til frafallet i videregående skole her i landet. Sterkere lojalitet Anne har selv tre barn, to sønner på 19 år og 22 år og en datter på 24 år. Hun har diskutert skole og veivalg med alle tre. Skole får hun også diskutert med mann, yrkesfaglærer og SL-medlem Knut Johansen. Tryggheten hun har fra familie og jobb er årsak til at hun tør å stille krav til andre. Hva sier SL til skolemyndighetene? Vi har etterlyst en sterkere lojalitet fra flere kunnskapsministre til det som blir vedtatt på Stortinget. Det er SLs ønske å sette ord på hva som skal til for å få til gode resultater både i grunnopplæringa og videregående opplæring, uansett regjering, slår Anne fast. En av de største skuffelsene dette skoleåret fikk hun fra Kristin Halvorsen og de rødgrønne. Jeg er lei meg over at medier og kommunikasjon skal over på studiespesialiserende. Dette programfaget har jo yrkesframtida i seg. Jeg tror mennesker blir lykkeligere av å se sammenheng mellom to do og to learn. I mediefagene er det mye relevant teori som læres og utøves ute i verkstedene. Verkstedpedagogikken er veien å gå videre, fastslår Anne. Viktige holdninger Det er fornuftig å ikke ha for mange elever til stede. Det er fornuftig å bygge felleskap gjennom verkstedpedagogikk. Medier og kommunikasjon er et gullegg i så måte. Programfaget kan dessuten være et sentralt verktøy for å viske ut sosiale ujamnheter. Her snakker vi om viktige holdninger for samfunnet framover. Hva skal til for at utdanningsdirektoratet tar dette signalet? Vi vet jo ikke hva MK-elever gjør etter videregående. Dette trenger vi å få kartlagt snarest, poengterer hun. Vurdering og lønn Anne har bakgrunn som lærer og senere inspektør ved ulike ungdomsskoler i Telemark og Oslo siden Hun har 20 vekttall i biologi fra universitetet, kombinert med nordisk grunnfag. Etter artium fra Røros tok hun lærerutdanning ved Telemark pedagogiske høgskole på Notodden. Derfra gikk veien videre til organisasjonsarbeid. I tolv år har hun vært forbundssekretær i SL. Som nestleder har hun i flere år arbeidet med rettsvilkår og tilsettingsvernet for medlemmene. Vi er opptatt av lærernes vilkår «Jeg ønsker ikke økte lønnsforskjeller og vil kjempe mot lokale lønnsforhandlinger.» når det gjelder tariff og lønn. Lærervurdering er en viktig sak for SL framover. Dette må jobbe seriøst med på alle plan. Her håper jeg vi gjør en god jobb for alle medlemmene våre. Så er det hovedtariffoppgjøret. Anne tenker seg om og trekker pusten for første gang. Jeg ønsker ikke økte lønnsforskjeller og vil kjempe mot lokale lønnsforhandlinger. Det er en «driver» for meg; jeg er en kollektivist. Spørsmålet mitt er om det er vanskelig å overføre holdninger som dette til neste generasjon? avslutter den nye forbundslederen. 8 I skolen I skolen

5 LANDSSTYREMØTET UNG I SL GNIST Viktig å kartlegge lærerkompetanse Vi ønsker kartlegging av hvordan lærerkompetanse best ivaretas, sier statssekretær Elisabeth Dahle. Nå etterlyser hun debatt om denne kompetansen kan vurderes. TEKST OG FOTO: MARIANNE STORE Er et partnerskap for en rekke tiltak som skal bedre rekrutteringen til og sikre utviklingen av lærerutdanning og lærerprofesjon. Partnerskapet består av KS, lærerorganisasjonene, skolelederne, studentorganisasjonene, universiteter og høyskoler, arbeidslivets parter (NHO, LO) og statlige utdanningsmyndigheter. Gnist ble satt i gang i DEBATT: Elisabeth Dahle ønsker et system for kartlegging av lærerkompetanse. Dahle ser behovet for et oppdatert utdanningssystem, samt en løsning på hvordan læreres kompetanse kan ivaretas. Gjennom Gnist drøfter hun med samarbeidspartene hvordan myndighetene skal gå videre i arbeidet med å vurdere lærere. Det er ikke avgjort hvorvidt vi skal ha en lærervurdering, men skolen og samfunnet endrer seg. Det stilles nye krav til kompetanse, noe som gjør at utdanning av lærere aldri avsluttes, sa Dahle, og viste til at andre land har ulike system for vurdering av læreres fag- og undervisningskompetanse. Stadig og vedvarende profesjonsutdanning er i tjuefire europeiske land sett på som en plikt, poengterte statssekretæren. Skeptiske til vurdering Skepsisen til et vurderingssystem ble tydelig uttrykt blant flere deltakere, og bruken av ordet «vurdering» oppleves av enkelte som villedende. Vi har ikke et slikt system i Norge. Lærere som profesjonelle yrkesutøvere gir uttrykk for at de ønsker dette, hevdet statssekretæren. De vil vite hva de kan bli bedre på som lærere, forsatte Dahle og viste til en rapport fra OECD om vurdering av lærere. Ifølge rapporten har enkelte land utstrakte vurderingssystem for lærerkompetanse, orienterte Dahle før hun lyttet til flere innspill fra landsmøtet. Kunnskapsoversikt Det er viktig at vi anerkjenner de fallgruvene som ligger i et slikt kompetansesystem, meddelte statssekretæren. I første omgang skal Kunnskapssenteret lage en kunnskapsoversikt over det arbeidet som allerede gjøres på området, kom det fram under debatten. Funnene fra Kunnskapssenteret skal danne grunnlag for lærervurdering. Vi er tjent med at lærere selv legger premissene for dette arbeidet, understreket Dahle. Vil øke engasjementet i SL Anne Finborud hadde en tydelig melding til de tillitsvalgte under landsstyremøtet. Den nye lederen i Skolenes landsforbund vil ha opp medlemmenes engasjement. TEKST: MARIANNE STORE Det var et spent formannskap som møtte deltakerne på høstens landstyremøte på Sørmarka utenfor Oslo. Mange temaer og diskusjoner sto på programmet. Budskapet til deltakerne fra lederen var tydelig. Dere tillitsvalgte må bli trygge ute blant medlemmene. Da greier vi å fange opp debattene ute i organisasjonen. Vi blir byråkrater hvis vi ikke er bevisst på dette, sa hun til landstyret. SL har flere kampsaker som er viktige for å styrke arbeidsforhold i norsk skole. Et sterkt SL er en viktig del i jobben med å utfordre New Public Management-kulturen i offentlig sektor, understreket forbundslederen og viste til økt testing og kontroll av norsk skole. Det kan bli tatt avgjørelser som gjør at vi må foreta oss større ting. Flere tok til orde for arbeid organisasjonen bør gripe fatt i. Blant annet gjaldt dette oppfølging av saker der rektors bruk av styringsretten bryter avtaleverket. De engasjerte debattene gir samhold og gjør oss sterkere, fortsatte Anne og inviterte til innspill fra fylkeslagene. Målet er å styrke SL som organisasjon, understreket hun overfor landstyret. Verving og profileringsarbeid var også viktige tema som ble diskutert. Pisa blir privat Det amerikanske selskapet Pearson skal drifte Pisa (Programme for International Student Assessment). Det er første gang et privat selskap har vunnet anbudet til verdens største skoletest. Pearson er en vurderings- og publiseringstjeneste for utdanning og næringsliv, som også retter tjenestene direkte til studenter. Pearson eier ledende utdanningsrelaterte tjenester som Addison-Wesley, BBC Active, Bug Club, ecollege, Fronter, Longman, MyEnglishLab, Penguin Readers, Prentice Hall, Poptropica og Financial Times Press. OECD har publisert sine Pisa-studier av 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag hvert tredje år siden Lene Ness, SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg Anonym vurdering Debatten om anonym vurdering av oppgaver og prøver har blusset opp nok en gang, og denne gangen får jeg lov til å oppleve debatten fra den andre siden av kateteret. Argumentene for anonym vurdering er at enkelte lærere bruker trynefaktor i karaktersettingen av elevene og at lærerens inntrykk av eleven blir hengende igjen og farger den karakteren læreren gir. Argumentene mot er merarbeidet for lærerne, de manglende bevisene på effekt og at anonym vurdering viser en grov mistillit til hele lærerprofesjonen. Jeg har ikke vært lærer så lenge, men så pass har jeg fått med meg; karakteren er bare en bitteliten del av vurderingen av elevens arbeid. Eleven lærer ingenting av røde streker, men kan lære en hel del av de linjene jeg skribler nederst på oppgaven. Den mest effektive vurderingen gir jeg når jeg har tid til å sette meg ned og lage en plan sammen med eleven om hva han eller hun skal fokusere på i neste tekst eller neste prøve. Men denne vurderingen kan jeg bare gi hvis jeg får følge alt av elevens arbeid. Hvis eleven har vært syk, har en vond rygg eller kanskje har krangla med ektefellen, vil det påvirke arbeidet. Hvis jeg som lærer skal vurdere anonymt, kan jeg ikke ta forhold som dette med i vurderingen. Det er bare med kunnskap om slikt jeg kan gi elevene de beste rådene for deres videre fremgang. Og mitt ønske om elevens fremgang har aldri vært farget av verken klær, kropp eller gaver. Så, la meg ha mine bunker med tekster og oppgaver. Til de politikerne som skulle ønske å hjelpe meg i lærerjobben: Det jeg trenger er nye fargetusjer og klistermerker. Lene Ness 10 I skolen I skolen

6 internasjonalt tillitsvalgt i sl Rumenske lærere på studiebesøk Slåss mot privatisering 26 lærere og representanter fra lærerorganisasjonen FSLI, som deltar i et samarbeidsprosjekt med LO og Skolenes landsforbund, var i september på studiebesøk i Norge for å lære om helse-, miljø og sikkerhet (HMS) i norske skoler. Tekst og foto: SIDSEL VALUM I skolen var med da en gruppe på ti av gjestene fra Romania, ledsaget av rådgiver og prosjektleder Hans Øyvind Nilsen i LOs internasjonale avdeling, besøkte Stovner videregående skole i Groruddalen. Besøkte skoler Rektor Roald Olsen og avdelingsleder Pernille Augedal på studiespesialisering, ønsket sine rumenske kolleger hjertelig velkommen. 90 prosent av våre elever har bakgrunn fra andre land, og vi har elever fra cirka 40 ulike land, fortalte rektor Roald Olsen blant annet. De rumenske lærerne hadde mange spørsmål, som: Hvordan håndterer skolen at elever uteblir fra skolen? Hvordan takler den elever med adferdsproblemer? Rektor og avdelingsleder fortalte om kontaktlærernes viktige rolle i samarbeidet med hjemmet. Rektor fortalte også om samarbeidet med lærerorganisasjonene på skolen, og med elevrådet. Gruppen besøkte to klasser på yrkesfaglige linjer, og fikk se elever på Vg2 i virksomhet på mekanisk avdeling og i skolens skjønnhetssalong. Refleksjoner De rumenske lærerne var i Oslo fra september. De ble delt opp i fire grupper, som alle besøkte én barneog ungdomsskole, og én videregående skole i ulike deler av byen, både i øst og vest. Rumenerne merket seg blant annet at det var mye større andel elever med innvandrerbakgrunn på skoler i øst. Det er veldig tydelig at elever fra andre land følte seg vel på skolen, og at Norge er hjemland nummer to for dem, sa lærer Manuela David. HMS-kurs Det var også lagt opp til samlinger i lokalene til Skolenes landsforbund. Forbundssekretær Gunnvor Sen fortalte om lønnssystemet og leseplikten for norske lærere, og viste plansjer med tekst oversatt både til engelsk, fransk og rumensk. Andre nestleder Bjørn Henriksen fortalte om Skolenes landsforbund. Skolenes landsforbund hadde satt sammen et godt faglig opplegg med mange skolebesøk, og de rumenske deltakerne var motiverte. Dette var vellykket, mener prosjektleder og rådgiver i LOs internasjonale avdeling, Hans Øyvind Nilsen. De 16 lærerne skal fortsette med opplæring i HMS i Romania, gjennom kursmoduler med pensum og innhold som er utviklet gjennom samarbeidsprosjektet med Norge. I løpet av det toårige prosjektet skal de 16 lærerne som er i ferd med å bli opplært til instruktører, holde HMS-kurs for til sammen rundt 400 lærere i hele Romania, ved de åtte opplæringssentrene FSLI har omkring i landet. I september 2014 skal representanter fra LO og Skolenes landsforbund delta på en avslutningskonferanse i Bucurest. SKOLEBESØK: Avdelingsleder Pernille Augedal (til venstre) og prosjektleder i LO Hans Øyvind Nilsen på bildet til venstre, sammen med rumenske lærere. I midten besøk i skolens mekaniske avdelling. Til høyre lærer Manuela David. Som nyansatt lærer, fersk pappa og trettiåring, har Brynjulv Grønvik mye ansvar. Kamp mot privatisering står høyt på arbeidslista. Tekst: MARIANNE STORE Foto: PRIVAT Brynjulv underviser i norsk og samfunnsfag, og er nyansatt ved Nordkjosbotn videregående skole/gargana joatkkaskuvla. Skolen har over 200 elever fordelt på fem studieretninger. Med to nederlandske sosiologer til foreldre er han nærmest programforplikta til å traktere språkene engelsk, finsk, tysk og nederlandsk i tillegg til norsk. Navnegransker Brynjulv er utdanna lektor i nordisk med statsvitenskap og sosiologi i fagkretsen. At mastergraden hans omhandler navnegransking, er nok for mange lite innlysende. Finnmarkingen har en forkjærlighet for bemerkelsesverdige mannsnavn. Kanskje ikke så pussig når han selv bærer fødenavnet Brynjulv Henk Waling Gorter Grønvik? I 2008 meldte han seg som student inn i SL. Nylig sa Brynjulv fra seg de siste politiske vervene i Tromsø og har bestemt seg for å trappe politikken noe ned. Det gir rom for andre ting. Som organisasjonsmenneske havner jeg fort i noe annet! Lik lønn Hvorfor SL? Det er så enkelt forklart som at jeg vokste opp i arbeiderbevegelsen. Jeg startet organisasjonsarbeidet med DISTRIKTSLÆRER: Brynjulv Grønvik mener små skoler har sine klare fordeler. 4H, fortsatte videre i AUF, Fagforbundet, LO Troms og Arbeiderpartiet. Det viktigste er at SL er tydelige på lik lønn for likt arbeid. Hva gir det deg å være tillitsvalgt? Først og fremst det å bidra til et fellesskap. Som aktiv i et forbund får jeg dessuten mer innsikt i regler og forordninger. Største utfordringen som tillitsvalgt? Jeg er fersk som plasstillitsvalgt. For meg er det derfor en utfordring bare å få oversikt over en del lover og regler jeg må ha på plass i større grad en tidligere. Mener du at SL blir hørt og har gjennomslag? Vi blir forholdsvis godt hørt, fordi vi har dyktige folk som arbeider på ulike nivå. Sportsfisker Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført? Å få luka bort lokale forhandlinger og få tilbake klassedelingstall. Skal jeg kaste ut en brannfakkel, mener jeg det går for mye politikk i mitt eget fag, norskfaget. Med det mener jeg vi må få inn mer opplæring framfor vurdering. Vi har mye bundet tid som kunne vært disponert til dette, da vi uansett har en læreplan å forholde oss til. Det er jo ikke slik at man opererer med tre karakterer i for eksempel naturfag. Hvilken bok leste du sist? En av Brekkukotkrønikene til Haldòr Laxness. Hva gjør du i fritida for å hente nye krefter og inspirasjon? Jeg fisker, både i ferskvann og saltvann. Brynjulv Grønvik Alder: 30 Sivilstatus: Samboer med Ellen, en nyfødt datter Arbeidsplass: Lektor ved Nordkjosbotn videregående skole Tillitsverv: Plasstillitsvalgt på skolen, foreningsleder og fylkesstyremedlem i SL Troms 12 I skolen I skolen

7 los utdanningskonferanse debatt Lærlingtallet øker Flere er ute i lærekontrakt i dag enn for to år siden, sa May-Britt Christensen fra Nasjonal Aksjon Lærebedrift (NAL). Under LOs utdanningskonferanse fikk deltakerne gode råd for å styrke framtida til norske lærlinger. Tekst: Marianne Store I følge NAL foregår det en positiv endring med tanke på lærlinger i Norge. 66 prosent søkere med opplæringsrett har fått læreplass for I løpet av 2013 vil det bli mer enn ti prosent økning i antall lærekontrakter. Det betyr at årets tall allerede er bedre enn fjorårets resultater, informerte Christensen. foto: håvard sæbø Ny skolevalgsordning Styret i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund viser til de utsendte høringsdokumentene i saken om ny skolevalgsordning i Oslo og vil uttale følgende: I tidligere høringsrunder om inntaksregler har vi gått inn for at elevenes bosted må være et viktig kriterium for tildeling av opplæringsplass i den videregående skolen i Oslo. Dette er fremdeles vårt primære standpunkt, i hvert fall når det gjelder studieforberedende utdanningsprogrammer. Subsidiært vil vi kunne støtte enhver reform som sikrer at eldre skoleanlegg og skoler i periferien blir skjermet i konkurransen med sentrumsskoler og nye og mer moderne skoleenheter. Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund er i tvil om de foreslåtte forskriftsendringene kommer til å dekke det behovet en rekke skoler har for kunne delta i konkurransen om å få flest mulig motiverte elever. Per i dag er det dessverre slik at disse skolene har et ufortjent svakt omdømme blant ungdommene og deres foresatte. Med endringene som er foreslått i høringen, legges det opp til at elevene skal kunne oppgi flere enn tre skoleønsker. Hvis dette fører til at skoler som per i dag blir nedprioritert, får en mer forutsigbar framtid og en mer mangfoldig sammensetning av elevgruppene, med hensyn til både faglig, sosial og etnisk bakgrunn, vil vi gi vår tilslutning til forskriftsendringene. For Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, Ulrich Vollmerhaus leder UNIKT MEDLEMSTILBUD! Må bruke avtaleverket 53 prosent går inn i yrkesfaglig utdanningsprogram. Derfor er det viktig å ikke konvertere yrkesfag til studieforberedende løp. Dette gjelder fag som medier og kommunikasjon, fortalte Kristian Ilner som er prosjektdeltaker fra NHO. Ihlner viste til at det er et kompetansegap i arbeidsmarkedet. Derfor er det avgjørende å styrke fagopplæringa. For å få flere lærlingplasser må vi bruke avtaleverket vårt. Vi trenger flere og nye lærlingplasser, og vi trenger mer samarbeid med videregående skole i prosjekt til fordypning, understreket Christensen. Arbeidsmarkedet mangler kompetanse Ifølge Ihlner har en av fem virksomheter i privat sektor måttet utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i prosjekter. Dette skyldes mangel på viktig kompetanse. I Oslo er det største lærefaget elektrikerfaget. De tre største fagene med lavest formidling er IKT servicefaget, bilfaget og kontor og administrasjonsfaget, informerte Ihlner. Han pekte på svakheter som lite BEHOV: Over 53 prosent av norske elver søker yrkesfag. informasjon om enkelte fag, liten geografisk mobilitet blant elevene, svak rådgivningstjeneste og feil dimensjonering av fagtilbud. Mange aktører Representantene fra NAL trakk fram konkrete punkter der lærlingordningen må bli enda bedre. Det er varierende i hvilken grad yrkesopplæringsnemdene involveres i fylkene. Ordningen har mange aktører, men bidrar til lite samarbeid. Informasjon om ordningen er lite samordna, slik NAL erfarer det. De private er flinke til å ta inn lærlinger. Her kan det offentlige bli mye bedre. De som vil ha maler for utarbeiding av elevmateriell og retningslinjer, kan henvende seg til NAL, avsluttet Ihlner. NAL vil framover jobbe med oppfølging av fylker og regioner, lansering av elevmateriell og retningslinjer for bruk av lærlingklausuler samt økt aktivitet retta mot kommunene. I november holdes en avslutningskonferanse for NAL der veien videre for samfunnskontrakten for flere læreplasser er tema. Nasjonal Aksjon lærebedrift (NAL) Nasjonal Aksjon lærebedrift er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO NAL har som hovedmål å bidra til en økning av antallet lærekontrakter Prognosene tilsier at det er et stort behov for faglært arbeidskraft frem mot SSB har anslått tallet til R90 ice.net Router perfekt for hytta, huset, bilen og båten. SPAR 1077,- som medlem av et LO-forbund! Med den helt unike dekningen og teknologien fra ice.net, får du en enkel og mobil internettløsning enten du er på hytta, i bilen, i båten, hjemme eller ute på tur. Routerne går på eget innebygget batteri, på 220V eller på 12V, og du trenger hverken sim-kort eller pin- og puk-koder. Bare slå den på, så er du på. Som medlem av et LO-forbund får du markedets beste priser på bestselgerne fra ice.net! Benytt deg av dine medlemsfordeler nå ved å ringe eller bestill på ice.no/lofavor NYHET! ice.net Mini en router som passer i lomma. 14 I skolen I skolen

8 debatt ANNONSE Informasjon om LOfavør Privat gransking torpedovirksomhet med en vri? 16 I skolen Private og økonomisk motiverte granskere har i de senere tiår fått innpass på områder som tidligere var forbeholdt partene i arbeidslivet, eventuelt politiet og domstolene. Som ansatt er det nå mulig at arbeidsgiver, framfor å gå i dialog med deg og din tillitsvalgte leier inn et privat firma i millionklassen for å gjennomføre noe de kaller en uavhengig gransking. Det følgende skrives under inspirasjon av det som skjedde, eller ikke skjedde på Elverum videregående i Det første jeg ønsker å dvele ved er at bruken av eksterne granskere er en ansvarsfraskrivelse. Arbeidsgivere har normalt sett et ansvar for å lede og kontrollere sine ansatte. Men av ulike årsaker benyttes det av og til granskere til å følge opp de ansatte. Kanskje hadde mang en gransking i dette landet vært overflødig, dersom flere arbeidsgivere hadde drevet med positiv og aktiv ledelse? Videre frykter jeg at politiets posisjon undergraves gjennom bruken av granskere. I noen tilfeller anmeldes forhold til politiet så sent at vitners utsagn blir unødig uklare på grunn av glemsel, eller beviser beslaglegges av granskerne, framfor av politiet. Jeg har endog observert i retten at Send inn din mening (maks 3500 tegn) e-post: Tlf: Sentralbord: Postadresse: I skolen, PB 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo politiet støtter seg på bevismateriale samlet inn av slike privatpersoner, kalt granskere. Politiet har min tillit, granskere har det ikke fordi de neppe vil være nøytrale. Bruken av granskere kommer gjerne istedenfor dialog mellom partene. Arbeidsgiver kaster kortene, mens arbeidstakerne må forholde seg til fremmede personer og kanskje medieoppslag. Gransking vil mange ganger bety sensasjon. Sensasjon er mange ganger bare triste greier. Arbeidsgiveransvaret er et ansvar jeg kunne ønske var entydig. Granskere som blandes inn i en personalsak, bidrar til ansvarspulverisering. Hvem tar ansvaret for håndteringen av de ansatte, enten de granskes, eller avhøres? Hvordan behandler granskerne de ansatte? Prisen for vilkårligheten betales av de som granskes. Foto: erik m. sundt Det er det stort fokus på resultater i næringslivet. Granskingsfirmaer må også oppnå resultater, de har sine bestillinger, de må få medieoppmerksomhet. Dette tror jeg er farlig. Det kan lede til ukloke pressekonferanser. Det er arbeidsgiver som bestiller hvem som skal granskes, om det er høy eller lav. Jeg mistenker at få som er høyt på strå bestiller gransking av seg selv. Jeg er overbevist om at et firma som er kjøpt og betalt ikke gransker den som kjøper og betaler. Muligens er jeg litt naiv, men det også lar seg sikkert granske. Et firma som bedriver gransking må nødvendigvis ha sine metoder. Folk som har sine metoder virker oftest foruroligende på meg. Granskere er ikke underlagt noen kontroll, eller noe regelverk som er sanksjonsbelagt. I en gransking jeg står nær, er det tydelig for meg at metodefriheten råder. Granskingsfirmaer er i en behagelig situasjon, de kan etterforske, anklage og avsi sin dom. Vel, de «anbefaler» nok, snarere enn å felle dom. Men nettopp i en pressekonferanse er nok folk flest spent på hva som er granskernes dom. Kanskje er vi i ferd med å introdusere «en femte statsmakt»? Vi trenger ikke en slik institusjon, som ikke kan stilles til ansvar for noe. Gi meg heller en voksen arbeidsgiver, en klok politimann eller en uavhengig domstol, enn et firma som leies inn for å granske. Bjørn Henriksen andre nestleder, Skolenes landsforbund Advokaten renset opp i nabokrangelen I fjor høst fikk Kjell Arne Elverum fra Biri en ubehagelig overraskelse. Drikkevannet i huset hans ble forgiftet av husdyrgjødsel og det tok flere uker å rense brønnen. Brønnen vår ligger inntil et jorde, og bonden hadde spredd husdyrgjødsel uten å pløye det ned i jorden. Da det begynte å regne, rant det forgiftet vann ned i brønnen, forteller Kjell Arne. Han tok kontakt med naboen, men han nektet å ta ansvar. Heldigvis hadde Kjell Arne LOfavør Advokatforsikring. Advokaten i HELP Forsikring fant raskt frem til de riktige paragrafene og sendte naboen et brev om saken. Vi måtte tømme brønnen hele ti ganger og rense den med klor. Det forurensete vannet hadde dessuten kommet inn i røropplegget i huset, så det måtte også renses grundig. To uker brukte vi på hele prosessen. Det var verken billig eller behagelig, forklarer Biri-mannen. Da naboen mottok brevet fra HELP Forsikring, ble det endelig fortgang i saken. Han innrømmet fortsatt ikke ansvar men gikk med på å dekke kostnadene likevel. Uten advokatforsikringen er det ikke sikkert jeg hadde fått løst saken i det hele tatt. Responsen jeg fikk fra advokaten i HELP var kjempebra. Forholdet til naboen er fremdeles litt kjølig, men det går seg nok til, sier Kjell Arne. Ring Medlemsservice tast 3 så 2 LOfavør Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Hva er advokatforsikring? Med advokatforsikring får du tilgang til spesialiserte advokater som kan besvare både enkle og kompliserte juridiske spørsmål innen privatlivets viktigste rettsområder. Ved konflikt får du advokathjelp hele veien gjennom rettssystemet. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien. Forsikringen leveres av HELP Forsikring. Du har advokatforsikring i ditt medlemskap så lenge du ikke har reservert deg. Les mer om forsikringen på lofavør.no Dette bruker vi advokatforsikringen til: * Statistikk utarbeidet etter ca saker for LO-medlemmer med avtale om Advokatforsikring. Diagrammet viser advokatbistand som er benyttet innen hvert område. facebook.com/lofavor.no

9 kontakt sl spør sl Navn/adresseendring Skolenes landsforbund Ved endring av navn, adresse eller arbeidssted, fyll ut og send snarest til: Skolenes landsforbund, Boks 8783 Youngstorget, OO28 Oslo Fødselsnr. (11 siffer):... Navn:... Evt. nytt navn:... Ny adresse:... Mob.:... E-post:... Nytt arbeidssted:... Fra når:... Hvem betaler ut lønn:... Innmeldingsblankett Det er av stor betydning ved medlems registreringen at de gitte opplysninger er så nøyaktige som mulig. NB! Bruk blokkbokstaver Fødselsnr. (11 siffer): Navn:... Adresse (privat):... Mob.:...E-post:... Lønnskontor:... Arbeidssted:... Yrke/stilling:... Fagkrets i videregående skole: For studentmedlemmer: Navn på høyskole/universitet: Studiet ventet avsluttet: Studieretning:... Er du medlem i annet LO-forbund, vennligst gi beskjed til forbundet om at du ønsker overføring til SL. Sted:... Dato:... Egenhendig underskrift:... Skolenes landsforbund Forbundet for skolepersonell i LO Tilsluttet Landsorganisasjonen, LO Stat og LO Kommune Besøksadresse: Møllergata 20, inng. Hammersborggt, 7. etg. i Folkets Hus, Oslo Postadresse: PB 8783, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: E-post: Hjemmeside: Forbundsstyret/landsstyret: Forbundsleder: Anne Finborud, forbundskontoret 1. nestleder: Terje Moen, forbundskontoret 2. nestleder: Bjørn Henriksen, forbundskontoret Forbundsstyremedlemmer/landsstyremedlemmer: Magne Hovet, Risør v.g. skole - Aust-Agder, Thor Backe, Arbeidsinstituttet i Buskerud Buskerud, Geir Allan Stava, Åkra ungd.skole Rogaland, Bodil Gullseth, Meråker skole Nord-Trøndelag, Ninni Jensen, Bodø v.g. skole Nordland, Ulrich Vollmerhaus, Ulsrud v.g skole Oslo. Vara til forbundsstyret og landsstyremedlemmer: 1. Rigmor Bjerche, Bømlo v.g skole Hordaland 2. Maud Birkrem, Innbygda skole Hedmark 3. Stig Ole Pedersen, Hammerfest v.g. skole Finnmark 4. Wenche Nordli, Auli skole Akershus 5. Elisabeth Ljosåk, Lunde v.g. skole Telemark 6. Astrid Sebulonsen, Tromsø maritime skole Troms Øvrige landsstyremedlemmer: Rune Rogne, Volda ungd.skole Møre og Romsdal, Jan Johansen, Orerønningen ungd.skole Vestfold, Jan Erik Skaar, Borg v.g. skole Østfold, Marthe Nybø Ones, Sogndal v.g. skole Sogn og Fjordane, Bjørn Kåre Strøm, Ørland ungdomsskole Sør-Trøndelag Forbundssekretærer: Gro Tove Andersen, Geir Granås, Brit Langvik og Gunnvor Sen forbundskontoret Forbundskontoret for øvrig: Vivian Broberg kontor, Helene Rathke kontor, Svetlana Mitic regnskap, Ståle Skjønhaug, systemansvarlig. SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg: Lene Ness. T: Fylkeslagene i Skolenes landsforbund ved lederne: Akershus: Wenche Fjellvang Nordli, Auli skole, T: , Aust-Agder: Kurt Ivan Rasmussen, Risør v.g.s. T: / , Buskerud: Thor Backe, Arbeidsinstituttet i Buskerud, T: / , Finnmark: Kjell-Magne Iversen, Lebesby oppvekstsenter, T: , Hedmark: Per H. Gunderrud, Solør v.g.s. T: , Hordaland: Tomas Reikvam, Storebø skule, , Hjemmeside: Møre og Romsdal: Rune Rogne, Volda ungdomsskole, T: , Nordland: Chris Gøran Holstad, Polarsirkelen v.g.skole, pb 53, 8601 Mo i Rana, T: / , Hjemmeside: lokal.lo.no/sl-nordland/ Nord-Trøndelag: Bodil Gullseth, Meråker skole, T: , Oppland: Sven Berggren, Valdres v.g.s. T: / , Oslo: Ulrich Vollmerhaus, Skolenes landsforbund. T: / , Hjemmeside: Rogaland: Monika Kvilhaugsvik, Karmøy voksenopplæringssenter, T: , Hjemmeside: Sogn og Fjordane: Edit Asperanden, Luster v.g.skole, T: , Sør-Trøndelag: Aase Toril Knarlag, Tiller v.g. skole, T: , Telemark: Geir Olav Tveit, Porsgrunn v.g.s, avd. sør, T: / , Troms: Astrid Sebulonsen, Tromsø Maritime skole, pb 6341, 9293 Tromsø T: / Vest-Agder: Erik Steinar Dahl, Tangen v.g.s. T: , Vestfold: Olav Wegge (kontaktperson inntil ny fylkesleder velges), Thor Heyerdahl v.g.s., Avd. Hoffsgt., postboks 2116 Stubberød, 3255 Larvik, T: , Østfold: Jan Erik Skaar, Borg v.g. skole, T: , Forsikringer ved dødsfall Jeg har to spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på: Da jeg var kasserer i lokalforeningen hadde vi en ordning med utbetaling av et lite beløp, ved dødsfall, avhengig av medlemstid. Eksisterer den fremdeles? Jeg har gjennom medlemskapet i Skolenes landsforbund kollektiv hjemforsikring og reiseforsikring. Får min kone beholde denne ordningen, ved min død, selv om hun ikke er LO-medlem? Hva må hun eventuelt foreta seg for at dette skal gå i orden? Medlem SVAR: Ordningen eksisterer fremdeles for dem som var medlem i NTL før SL ble dannet. Ordningen ble imidlertid frosset i 1982, slik at det er daværende beløp som gjelder. Beløpet utbetales til dødsboet når SL mottar kopi av skifteattesten. Når et medlem dør, fortsetter forsikringene å virke i noen måneder inntil banken sender forespørsel til den etterlatte om han eller hun vil fortsette med forsikringene. Man får ikke like billig forsikring som medlemmet hadde, men må betale litt mer, dog ikke full pris. Med andre ord, din kone behøver ikke å foreta seg noe. Hun vil motta et brev fra banken. Gunnvor Sen Hvor lenge kan man være tilsatt midlertidig? Mitt spørsmål handler om et vikariat som jeg har hatt siden 1. januar 2012, som assistent i en privat barnehage. Jeg erstatter en person som skulle være i utlandet et år. Nå forlenger hun stadig oppholdet sitt. Siden ettårsperiodens utløp, har jeg hatt tre kortvarige kontrakter. Nå skal jeg underskrive en ny kontrakt på fire måneder. Mitt spørsmål er om en person kan beholde sin stilling i to år og således blokkere meg fra å få fast stilling? Hvor lenge kan det vare? Assistent SVAR: Det er opp til arbeidsgiver å bestemme hvor lenge en ansatt får permisjon. Det er ikke noen maksimumsregler for det, verken i lover eller avtaler. Det er selvsagt minimumsregler for foreldrepermisjoner, sykepermisjoner og slikt, men ikke hvis man bare vil ha et friår eller ha ekstra permisjon utover de lovpålagte. Siden du er vikar for en reell person, er det lovlig å tilsette deg midlertidig. Men etter fire år, er arbeidsgiver nødt til å tilsette deg fast, selv om du fremdeles skulle være vikar for vedkommende. Det følger av Arbeidsmiljøloven 14-9, punkt 5. Gunnvor Sen Senioravtalen for lærere Kan noen hjelpe meg med regelverk og avtale om ansatte som er 55 år og mer? Følger man kalenderåret, skoleåret eller hva gjelder? Tillitsvalgt SVAR: Dette står meget klart i Arbeidstidsavtalen (se under). Det betyr at en som fyller 60 år i januar ikke får redusert undervisning før til høsten når skolen begynner, mens den som fyller 60 år i desember, får reduksjonen allerede i august når skolen begynner. Arbeidstidsavtalen sier: «4. Seniortiltak» Lærere har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 5,8 % og 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller henholdsvis 55 og 60 år. Våre forbundssekretærer Gunnvor Sen Telefon: Geir Granås Telefon: Brit Langvik Telefon: Vi svarer på dine spørsmål. Spørsmål til SL sendes på epost: Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket. Den omfordelte tiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon.» Gunnvor Sen Studentmedlemskap Jeg var nettopp inne på hjemmesiden til SL og så se etter hva studentmedlemskapet koster og inneholder. Der fant jeg bare gamle brosjyrer uten Help-advokatforsikring. Kan dere hjelpe meg med å finne de nye studentbetingelsene? Har vi fått nye vervebrosjyrer (også for studentmedlemskap) med Help-forsikringen? Tillitsvalgt SVAR: Fra nyttår blir prisen for et medlemskap for studentene 620 kroner per år inkludert Help-forsikring. (Studenter betaler 10 kroner per måned for advokatforsikringen.) De er likevel omfattet av avtalen fra 1. september, slik de andre SL-medlemmene er, men vi får bare ikke ordnet innkreving før etter nyttår. Vi har dessverre ikke fått nye vervebrosjyrer ennå, men jobber med saken. Gunnvor Sen Gro Tove Andersen Telefon: I skolen I skolen

10 Aktørnr: Returadresse: Skolenens landsforb. Boks 8783 Youngst Oslo Stille før stormen Elevorganisasjonen (EO) preges av ventetid, ifølge nyvalgt leder, Liv Holm Heide. Tekst og foto: Marianne Store Vi blir definitivt hørt. Mange setter pris på å ha en elevstemme med i forsamlinger, smiler Liv. EO jobber kontinuerlig med å nå ut til elevene. Et evighetsprosjekt ifølge lederen. Heldigvis blir vi mye brukt. Rettighetstjenesten er populær rundt tentamen og eksamen, sier hun. Også Liv har vært mye brukt i organisasjonen. Jeg har vært en av de typiske ildsjelene som liker å påvirke. Veien fra elevrådet til Elevorganisasjonen var kort. Søsteren min har også vært leder her. Visste du det? Det er tilfeldig og flere år siden. Dette er ikke snakk om noe dynasti, altså, humrer hun. Håper på godt samarbeid EO er litt avventende overfor Kunnskapsdepartementet. Nå er ikke Elevorganisasjonen politiske i den forstand at vi kan mene noe politisk om en kunnskapsminister. Vi har jobba godt med den rødgrønne regjeringa og Kristin Halvorsen. Vi håper på et like godt samarbeid med en borgelig regjering, understreker hun. Samtidig har Elevorganisasjonen vært vant til den samme regjeringa i åtte år, så dette blir noe helt nytt for oss. Kampanjer Nylig avsluttet Elevorganisasjonen «Elevrådsturneen». Turneen er den første av to PÅVIRKERE: Elevorganisasjonens nye styre. Fra venstre: Embla Husby Jørgensen (leder for Operasjon Dagsverk), Liv Holm Heide, Truls Sætrang og Ellen Filmberg. Resten av styret var opptatt med kampanjearbeid. hovedkampanjer og retter seg mot elevråd. Vi skolerer mer enn 220 elevråd i løpet av denne kampanjen, forteller Liv. «Elevrådsturneen» er aktuell og interessant. Her tar vi opp temaer som hvordan snakke med ledelse ved skolen og hvordan holde møter. Kampanjen er veldig populær. Elevrådene ser at den har en positiv innvirkning på arbeidet de gjør, og at den kan være noe de trenger for å komme i gang, fortsetter hun. I november starter den andre kampanjen. Temaet der er å ta ansvar i sin egen skolehverdag, både når det kommer til det faglige og det sosiale. Jobber for lærlingråd Elevorganisasjonen har tre politiske prioriteringer. Fagopplæring og oppfølging av lærlinger er en av dem. - Vi ser på utstyrsparker i skolen, og ønsker å kartlegge dette videre for å se om de innfrir arbeidslivets standarder og om de holder sikkerhetsmessige mål. Selv om vi er fornøyd med stortingsmeldinga som kom i mars, er vi opptatt av at yrkesfagene skal ivaretas. Vi håper meldinga skaper engasjement, sier Liv. Styrke rådgivningstjenesten Personlig er Liv opptatt av å styrke rådgivningstjenesten. Her har hun selv gjort seg noen erfaringer. Jeg har sett og hørt feil rådgivning. Nå vet vi at det er liten tid og ressurs satt av til denne type arbeid. Dette lider rådgivningstjenesten under, avslutter Liv.

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen

Landsmøte Skolenes landsforbund april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Sak 8 a) Valg Valg av forbundsledelsen Landsmøte Skolenes landsforbund 3. 6. april 2017 Innstilling fra valgkomitéen Verv Namn Fylke Yrkesbakgrunn Leiar Anne Finborud Oslo Pedagog GS 1. nestleiar Terje

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Velkommen som tillitsvalgt i Delta Gratulerer med den tilliten du har fått fra Deltas medlemmer på din arbeidsplass! Som tillitsvalgt har du

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016

Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15. Saksnr Utvalg Møtedato 16/18 Formannskapet 12.04.2016 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 30.03.2016 Referanse: 7252/2016 Arkiv: A50 Vår saksbehandler: Gro Svarstad/ Bjørn Olsen Flere lærlingeplasser Oppfølging av kommunestyrets vedtak 15.12.15 Saksnr Utvalg

Detaljer

Har du rettigheter som elev

Har du rettigheter som elev Rettferdighet 2 Må du godta alt? Dine rettigheter Du har mange rettigheter er du egentlig klar over dem? Ta vare på denne brosjyren, og merk deg hvor du kan ta kontakt dersom du lurer på noe. Du kan tjene

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen

Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte. Et oppdrag for hele organisasjonen Rekruttering av arbeidsplasstillitsvalgte Et oppdrag for hele organisasjonen Innhold Viktigheten av å rekruttere ATV-er 3 Arbeidsoppgaver på alle nivå 4 5 Konkrete tips i arbeidet 5 6 10 gode grunner til

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

NOTAT - FOR OPPFØLGING

NOTAT - FOR OPPFØLGING NOTAT - FOR OPPFØLGING Fra: Arshad Khan Vår ref. Dato: 09/2104-19/SF-440, SF-513.5, SF- 711, SF-900//AKH 12.09.2011 Lærer ble ikke aldersdiskriminert i forbindelse med fordeling av fag. En mann klaget

Detaljer

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017

Februar Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Februar - 2017 Rapport - læremiddelundersøkelse for KS 2017 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge siden 2005. Bedrifter, organisasjoner og presse

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FRA ELEV TIL LÆRLING1 INFORMASJON OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS I BUSKERUD HER FÅR DU SVAR PÅ: HVORDAN SØKER DU LÆREPLASS?... s. 3

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik!

Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva og hvordan for nye tillitsvalgte i vårt lokallag. Den videre kursing vil foregå

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK

Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Yrkesfagkonferansen 2017 Inger Johanne Christensen Fylkesdirektør for opplæring - STFK Fremtidens fag- og yrkesopplæring Konferansen er et samarbeid med STFK og NTNU.

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen

Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Endringer i tilbudsstrukturen og blikk mot viktige nasjonale tiltak for å bedre læreplassituasjonen Sture Berg Helgesen, avdelingsdirektør i Opplæringsavdelingen Bodø, 24. januar 2017 Diagnosen fra Meld.

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president

President Fra representanten Trine Skei Grande. Stortingets president Kunnskapsministeren SVAR PÅ INTERPELLASJON 07.12.09 Stortingets president President Fra representanten Trine Skei Grande Til tross for at utfordringene knyttet til mobbing har vært løftet høyt på den politiske

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen

Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Foto: Jo Michael Aktuelt fra fag- og yrkesopplæringen Are Turmo, NHO Avd. Kompetanse 28. oktober 2015 Ikke helt i mål med Samfunnskontrakten 24 000 Antall lærekontrakter Nasjonalt mål 22 000 21 940 20

Detaljer

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser.

Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Sendes elektronisk Dato: 13.10.2015 Vår ref.: 15-1570-1 Deres ref.: 15/3114 Høring - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser. Vi

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Grunnkompetanse Fagsamling OFK

Grunnkompetanse Fagsamling OFK Grunnkompetanse Fagsamling OFK 13. November 2012 Rådgiver Helene Ruud Lunner Mulighetenes Oppland 1 Ole: Yrkesønske & skolevalg Ole går i 9. klasse. Han har faglige vansker & ADHD. Ole har vedtak om spesialundervisning

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag Oslo, 26.1.2009 Høringsuttalelse NOU 2008:18 fra har lest og drøftet utredningen med stor interesse. Vi vil berømme utvalget for en grundig gjennomgang av norsk fag- og yrkesopplæring og sekretariatet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer