Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil ha engasjerte medlemmer. Forbundsleder Anne Finborud: side 8 9. Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11"

Transkript

1 Nr 8 - oktober 2013 Forbundsleder Anne Finborud: Vil ha engasjerte medlemmer side 8 9 Finnmark fylkeskommune ga seg side 4 5 Lærerkompetanse bør kartlegges side 10 11

2 aktuelt AKTUELT Får etterbetalt krav for vikartimer Da Kjell Knudsen begynte som hovedtillitsvalgt, nektet arbeidsgiver å betale for vikartimer. Takket være innsats fra Skolenes landsforbund (SL) og LOs advokat, har nå Finnmark fylkeskommune gjort helomvending. Tekst: MARIANNE STORE Foto: TERJE LUND Kjell Knudsen er tilsatt og lønna i hundre prosent stilling ved Vadsø videregående. I 2011 varslet han arbeidsgiver om fornyet verv som hovedtillitsvalgt (htv) for SL Finnmark. Vervet utgjør 20 prosent tillitsvalgtressurs med hjemmel i hovedavtalen. Arbeidsgiver svarte med å redusere stillingen, og nektet samtidig å betale for vikartimer Knudsen har hatt. Ifølge et skriv fra personalsjefen i Finnmark fylkeskommune finnes det ingen bestemmelser som regulerer overtid for tillitsvalgte. Knudsen reagerte med å kontakte SL sentralt. Krav på vikartillegg Jeg har ikke jobbet i redusert stilling. Fylkeskommunen tolket det dit hen at jeg jobbet i redusert stilling. De viste til Kommunenes Sentralforbund (KS). Det er verken henvist til paragraf, person eller avtaleverk hos KS fra arbeidsgivers side. Det tok seks uker før Knudsen fikk svar fra arbeidsgiver om at han var ansatt i åtti prosent stilling og frikjøpt i tjue prosent stilling. I løpet av skoleåret ble det også klart at han ikke fikk betalt for femti prosent vikartimer fra arbeidsgiver noe han hadde krav på. I halvannen måned jobber dermed Knudsen i hundreogtjue prosent stilling. Den utløsende faktoren var at jeg mottok e-post om at jeg ved en feil hadde fått utbetalt lønn for vikartimer, og at jeg ville bli trukket på neste månedslønn, forteller han. Knudsen kontaktet SL sentralt. VANT FRAM: Kjell Knudsen fikk hjelp av SL og LO-advokat. Først da vi begynte true med en LO-advokat, la de seg flate. Mangler kunnskaper Han legger ikke skjul på at saken har vært en belastning, og retter en advarende pekefinger mot egen arbeidsgiver. Det burde være innlysende og opplagt at jeg skulle ha frikjøp fra samme dag som det ble gitt skriftlig melding om at jeg ble hovedtillitsvalgt i Finnmark fylkeskommune. Dette står svart på hvitt i hovedavtalen, understreker han. Jeg mener ledelsen her ved skolen, og kanskje andre i Finnmark fylkeskommune, er inkompetente når det gjelder avtaleverket. Samtidig erfarer jeg at bakgrunnen for deres tolking av avtaleverket er pålegget om sparing i fylket, sier Knudsen. Ifølge Knudsen kan Finnmark fylkeskommunes manglende kunnskap om avtaleverket forklares. Noe av forklaringen tilskriver han KS. Det er mindre skolering av medlemmer i SL etter at KS ble forhandlingspart. Skolering i avtaleverket hadde vært en fordel både for arbeidstakersida og arbeidsgiversida. Vil motivere flere medlemmer Det er meg bekjent bare Finnmark fylkeskommune og Østfold fylkeskommune som praktiserer egne tolkninger av hovedavtalen. Jeg fikk utbetalt det meste av overtidstillegget mitt nå sist i august. Selv om Knudsen ennå ikke har fått utbetalt alt han har til gode, sier han seg fornøyd med store deler av utfallet. Etter det I skolen erfarer, har Finnmark fylkeskommune vært i lignende konflikter med andre organisasjoner. Alle saker der arbeidstakere ikke får oppfylt sine rettigheter etter avtaleverket er alvorlige og må følges opp, sier LO-advokat Edvard Bakke. LO-advokat Edvard Bakke har fulgt saken mellom Kjell Knudsen og Finnmark fylkeskommune. Som advokat for LO støter han på flere lignende saker Edvard Bakke i løpet av et år. Er det oppsiktsvekkende at en personalsjef støtter rektors syn uten å ha sjekket avtaleverket? Det er ikke uvanlig at en personalsjef støtter sine ledere, men hvorvidt personalsjefen i dette tilfellet ikke har kjennskap til avtaleverket kan jeg ikke svare på. Hvilke signaler gir en arbeidsgiver når det begås overtramp ovenfor gjeldende avtaleverk? At arbeidsgiver ikke har god nok kjennskap til arbeidstakers rettigheter etter lov, avtaleverk og individuell avtale, hvilket de jo plikter å ha. FOto: Sidsel m. rasmussen Et angrep på tillitsvalgtordningen Vi er glade for full seier i denne saken, sier Anne Finborud. Lederen i Skolenes landsforbund understreker at saken er alvorlig. Vi oppfattet dette som et klart angrep på tillitvalgtordningen, fortsetter hun. Nå håper hun Finnmark fylkeskommune tar lærdom av saken. Alvorlige saker må følges opp Hvordan har du erfart arbeidsinnsatsen til SL i denne saken? SL fulgte opp saken resolutt. Da de ikke fikk gehør hos arbeidsgiver, sendte de den videre hit for å få hjelp. Og det lyktes de jo med. Hva er årsaken til at dette ikke ble noen sak for Arbeidsretten? At arbeidsgiver ga seg, og innfridde de kravene vi stilte. Det skjer som oftest. Opplæring er nødvendig Ifølge Bakke er kunnskap om avtaleverket en forutsetning for at både arbeidstaker og arbeidsgiver kan oppfylle sine plikter i et arbeidsforhold. Hvor avgjørende mener du det er å skolere arbeidsgivere og arbeidstakere i felles avtaleverk? Det er avgjørende at SLs tillitsvalgte får nødvendig opplæring i avtaleverket for at de skal kunne ivareta sine medlemmers interesser. Det er urealistisk å tro at den enkelte ansatte kan ha kunnskap om alle deler av avtaleverket. Hvilke råd vil du gi til nyansatte med tanke på lønnsvilkår og arbeidsavtaler? Les før du skriver under. Organiser deg. Dette sier avtaleverket SL mener at lærere som har fast tillitsvalgtressurs fra deler av en hundre prosent undervisningsstilling for å ivareta tillitsverv med hjemmel i Hovedavtalen, har rettmessig krav på overtidsgodtgjøring fra første vikartime. Om avlønning av tillitsvalgte sier SLs hovedtariffavtale følgende: «Den hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte skal under ingen omstendighet lønnes under det vedkommende ville hatt i sin opprinnelige stilling (inklusive faste og variable tillegg)» Hovedavtalen sier at grunnlaget for tillitsvalgtressursen er partenes erkjennelse av at det er påkrevet med en minimumstid for at den tillitsvalgte skal ha mulighet for å kunne etterleve sine forpliktelser som er hjemlet i hovedavtalen, altså den tid partene i forhandlinger er blitt enige om trengs for at virksomheten skal «gi tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø.» Hovedtariffavtalen gjelder fram til og skal reforhandles våren Hovedavtalen gjelder ut desember 2013 og reforhandles i høst. 4 I skolen I skolen

3 LOs utdanningskonferanse forbundslederen mener DEBATT: Truls Wickholm under LOs utdanningskonferanse. Til venstre: Thomas Sandvik, forbundssekretær Norsk Tjenestemannslag. På talerstolen sees ordstyrer Lars Gule. Vil ha tillit til lærere og fellesskolen Gi oss yrkesstolthet og tid til refleksjon, oppfordret Anne Finborud i paneldebatt om fellesskolen under LOs utdanningskonferanse. Tekst og foto: Marianne Store LO-sekretær Trude Tinnlund åpnet konferansen og snakket om aktuelle utfordringer i fellesskolen. Fellesskolen legger det viktigste grunnlaget for at flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring. Her spiller fellesskolen en avgjørende rolle, sa Tinnlund. Debatten rundt fellesskolen ble et naturlig tema under årets utdanningskonferanse også for paneldebatten mellom Skolenes landsforbund, Elevorganisasjonen, Arbeiderpartiet, Høyre og Utdanningsforbundet. Ro rundt fellesskolen Vi har klart å ha ro rundt fellesskolen de siste årene. Dette har vært en styrke for skolene, mente Truls Wickholm (Ap) og advarte regjeringen mot å føre en privatiseringspolitikk lik den svensk skole har erfart de siste årene. Vi vet fra Sverige erfaringer at det ikke bare er utbytte i seg selv som gjør skolen interessant for private selskaper. Akademika har sagt at de henter ut penger fra skolene også på andre måter. Dette bekymrer meg, advarte Wickholm. Høyre og skoleengasjement Høyres Kristin Vinje ville dempe ned debatten rundt privatisering. Høyre har et genuint engasjement for skolen. I Oslo har vi hatt et borgerlig samarbeid rundt Osloskolen i over 16 år. Vi får de beste resultatene i landet. Dette sier noe om hva Høyre legger vekt på, understrekte Vinje og viste til statsministeren løfte om å bygge kunnskapsnasjonen Norge. Lærerne i Norge er gode. De fleste har en utdannelse på fem til sju år. Et lærerløft handler om å la lærerne få utvikle seg, poengterte Vinje. Jeg kan ikke se at den ideologiske tilnærminga deres er forenelig med en del forskrifter og mål vi har hatt i utdanningspolitikken her i landet de siste årene. Det vil vi gjerne bruke lang tid på å diskutere med dere om, understreket Finborud overfor Høyres paneldeltaker. At ikke vårt engasjement for fellesskolen har kommet fram, skyldes at Høyre har blitt bombardert med spørsmål om privatisering under hele valgkampen, kommenterte Vinje. Enighet om yrkesretting Det var et samkjørt panel som diskuterte den yrkesfaglige opplæringa. Høyre vektlegger entreprenørskapsarbeidet i fagopplæringa og verdsetter det kreative arbeidet som gjøres med tanke på entreprenørskap. Elevorganisasjonen ønsker styrke den yrkesfaglige opplæringa. Vi trenger drahjelp for å videreutvikle yrkesopplæringa, låt det fra SLs leder. Det å satse på yrkesfaga har status. Oppfølging av Stortingsmelding 20 er viktig framover. Vi har ikke en sterk nok gjensidig respekt for hverandres kompetanse. Det må vi bli flinkere til, avsluttet Utdanningsforbundets Evy Ann Eriksen. SL satser på økt informasjonsarbeid Under landsstyremøtet var det debatt rundt verving og oppfølging av medlemmer. Det ble klart at medlemsregisteret må oppdateres. Spørsmål om hvordan forbundet skal videreutvikle vervearbeidet ble grundig diskutert. Tekst: Marianne Store Det ble etterlyst mer tilgjengelig informasjonsmateriell tilpassa både digitalt format og papirformat. Dette gjelder blant annet informasjonsskriv, logo, verveblokker, plakater og flyveblader. Under debatten ble det klart at det er behov for et mer systematisk arbeid med informasjonsmateriell og gode distribusjonsog publiseringsløsninger av dette materiellet. Medieansvarlig Bjørn-Kaare Strøms forslag om å opprette en stilling for presseansvarlig ble ikke vedtatt. I stedet gikk landsstyret inn for at et av medlemmene i forbundsadministrasjonen skal være medieansvarlig. Landsstyret vedtok deretter redaksjonskomiteens forslag om at forbundsstyret skal oppnevne et rådgivende utvalg som ser på gode informasjonsløsninger. Utvalget består av Geir Allan Stava, Marit Lenhartzen og Bjørn Kaare Strøm. Mailnettverk Det ble også vedtatt at forbundskontoret snarest etablerer et mailnettverk med flest mulig tillitsvalgte. Målet med mailnettverket er å sikre jevnlig og gjensidig kommunikasjon blant tillitsvalgte i SL. Temaet engasjerte landsstyret og står sentralt i organisasjonsbyggingen. Tiden fram til neste landsstyremøte skal derfor brukes til utarbeiding av forslag til temaer til pressemeldinger og leserinnlegg. I tillegg skal utvalget utforme et utkast til et mandat som på sikt skal legges fram til vedtak i landsstyremøtet i mars Få folk med! Forskning på skole er nødvendig og bra. Best er det å stimulere den pedagogiske diskusjonen blant oss ansatte fordi vi har den nødvendige erfaringa og kunnskapen til å bruke forskningen konstruktivt i skolesammenheng. Det er viktig at lærere og andre som jobber med skole får diskutere ulike behov for i egen organisasjon. Det styrker samhold i jobben. Derfor er det å få tid til å dele og diskutere med kollegaer viktig for ethvert arbeidsmiljø. Tid til refleksjon med utgangspunkt i samspillet mellom egen erfaring og kunnskap er også avgjørende i driften av en fagforening. Dette er også avgjørende for at vi som vet hvor skoen trykker skal kunne sette dagsorden. «Vi vil påvirke dagsorden for hva vi som tillitsvalgte skal få bruke tida til. Dette skaper engasjement og gir bedre samhold.» ANNE FINBORUD Organisasjonsendringer kommer ikke direkte som følge av utredninger og endringsprosesser, men har snarere utspring i vanlige samtaler mellom mennesker. Dette skriver Ståle Dokken i boka «Få folk med». Dokken er leder i LOs organisasjonsavdeling. Det vi ser nå er et markedstilpassa mas om at forskningsbaserte konklusjoner skal styre skolen i ett og alt, uten direkte drahjelp erfaringene vi ansatte har. Dermed tillater vi at byråkrati og skjemaveldet får spille en skadelig rolle. I stedet for bedre opplæring, er resultatet at vi ansatte får mindre tid til å lage god opplæring basert på egen erfaring og kunnskap om hva som virker. Berører det oss? Min oppfatning er at denne utviklinga fort dreper grunnlaget for engasjement. Det er trist. Det er fare for at vi i fagforeningene går i samme fella. Tidkrevende høringer med et svulstig språk påvirker oss. Det samme gjør seige rutiner for saksbehandling. Tidstyver slukker iveren og gløden i engasjementet for en levende skole. Skolenes landsforbund skal ikke gå i fella. Vi vil påvirke dagsorden for hva vi som tillitsvalgte skal få bruke tida til. Dette skaper engasjement og gir bedre samhold. Vi blir bedre strateger, og veien til et felles mål for arbeidet blir tydeligere. Dette gjelder selvsagt for tillitsvalgte og medlemmer på alle plan. Sett av tid, gjerne èn gang i uka over en kopp kaffe og kanskje kake. Vi må ikke være redd for en frisk debatt. Vi må ikke bli byråkrater og teknokrater. Landsmøtet har gitt oss et tydelig mandat: Å jobbe offensivt for å påvirke skoleutviklinga i den retninga Landsmøtet har vedtatt. Friskt engasjement verver! 6 I skolen I skolen

4 portrett portrett Kollektivisten Anne Finborud liker kollektivfeltet. Hun er vant til å jobbe i flokk. Nå ønsker hun at flokken skal bli større og mer aktiv. Navn: Anne Finborud Alder: 58 Oppvokst i Porsgrunn, Telemark. Bor snart på Kampen i Oslo. Mann og tre barn. Aktuell: Nyvalgt leder i SL Tekst: Marianne Store Foto: Bo Mathisen un er innom kontoret en snartur, på vei til et møte. På bordet ligger en bunke papirer. Med åpne armer og målretta blikk stekker den nyvalgte lederen ut armene samtidig som hun begynner å snakke. Hun er opptatt av åpne diskusjoner. Må sette dagsorden SL må sette dagsorden sjøl, sier Anne på innpust. Målet er jo at medlemmene skal være yrkesaktive, trives i jobben og bli respektert. Det er et motto for meg til den typen arbeid. Jeg mener jeg er flink til å samhandle med lokalt tillitsvalgte og finne forslag til løsninger i dialog med arbeidsgivere. Vi får fort følelsen av at hun befinner seg i et byggeprosjekt. Hun har det med å gestikulere som en bygningsleder. Tankene går fort og i mange retninger hos den energiske telemarkingen. Innimellom korpsmusikk, kolonihage, boligsalg, flytting til Kampen og en sykkeltur til jobb rekker hun fint elgjakta i hjemtraktene. Så har hun da lang fartstid fra organisasjonsarbeid. Framsnakke skolen Anne har vært med i SL helt siden stiftelsen i Hun kjenner skolen, skolefolk og organisasjonen ut og inn. Derfor er hun trygg når hun sier Norge har en god skole. Det er ikke berettiga å komme med ensidig dårlig kritikk av lærerne. Norske lærere er gode! Derfor er det viktig å framsnakke lærere og ledere. Det er viktig å få fram at alternativet til privatisering er bra, understreker hun. Er det en kamp om kunnskapsbegrepet i norsk skole? Selvfølgelig. Det er stor avstand mellom hva ansatte og elever i fellesskolen oppfatter som viktig kunnskap, og det de offentlige politiske debattene og skolemyndighetene presser på oss. Norske utdanningsmyndigheter er drevet fra skanse til skanse. De velger å snu jakka etter internasjonale trender eller krav, i stedet for å gå inn med stor faglig integritet. Hvem er det som vinner på at skole og myndigheter har ulik oppfatning av hva kunnskap er? Jo, den smale kunnskapen. Jeg tror dette er årsaken til frafallet i videregående skole her i landet. Sterkere lojalitet Anne har selv tre barn, to sønner på 19 år og 22 år og en datter på 24 år. Hun har diskutert skole og veivalg med alle tre. Skole får hun også diskutert med mann, yrkesfaglærer og SL-medlem Knut Johansen. Tryggheten hun har fra familie og jobb er årsak til at hun tør å stille krav til andre. Hva sier SL til skolemyndighetene? Vi har etterlyst en sterkere lojalitet fra flere kunnskapsministre til det som blir vedtatt på Stortinget. Det er SLs ønske å sette ord på hva som skal til for å få til gode resultater både i grunnopplæringa og videregående opplæring, uansett regjering, slår Anne fast. En av de største skuffelsene dette skoleåret fikk hun fra Kristin Halvorsen og de rødgrønne. Jeg er lei meg over at medier og kommunikasjon skal over på studiespesialiserende. Dette programfaget har jo yrkesframtida i seg. Jeg tror mennesker blir lykkeligere av å se sammenheng mellom to do og to learn. I mediefagene er det mye relevant teori som læres og utøves ute i verkstedene. Verkstedpedagogikken er veien å gå videre, fastslår Anne. Viktige holdninger Det er fornuftig å ikke ha for mange elever til stede. Det er fornuftig å bygge felleskap gjennom verkstedpedagogikk. Medier og kommunikasjon er et gullegg i så måte. Programfaget kan dessuten være et sentralt verktøy for å viske ut sosiale ujamnheter. Her snakker vi om viktige holdninger for samfunnet framover. Hva skal til for at utdanningsdirektoratet tar dette signalet? Vi vet jo ikke hva MK-elever gjør etter videregående. Dette trenger vi å få kartlagt snarest, poengterer hun. Vurdering og lønn Anne har bakgrunn som lærer og senere inspektør ved ulike ungdomsskoler i Telemark og Oslo siden Hun har 20 vekttall i biologi fra universitetet, kombinert med nordisk grunnfag. Etter artium fra Røros tok hun lærerutdanning ved Telemark pedagogiske høgskole på Notodden. Derfra gikk veien videre til organisasjonsarbeid. I tolv år har hun vært forbundssekretær i SL. Som nestleder har hun i flere år arbeidet med rettsvilkår og tilsettingsvernet for medlemmene. Vi er opptatt av lærernes vilkår «Jeg ønsker ikke økte lønnsforskjeller og vil kjempe mot lokale lønnsforhandlinger.» når det gjelder tariff og lønn. Lærervurdering er en viktig sak for SL framover. Dette må jobbe seriøst med på alle plan. Her håper jeg vi gjør en god jobb for alle medlemmene våre. Så er det hovedtariffoppgjøret. Anne tenker seg om og trekker pusten for første gang. Jeg ønsker ikke økte lønnsforskjeller og vil kjempe mot lokale lønnsforhandlinger. Det er en «driver» for meg; jeg er en kollektivist. Spørsmålet mitt er om det er vanskelig å overføre holdninger som dette til neste generasjon? avslutter den nye forbundslederen. 8 I skolen I skolen

5 LANDSSTYREMØTET UNG I SL GNIST Viktig å kartlegge lærerkompetanse Vi ønsker kartlegging av hvordan lærerkompetanse best ivaretas, sier statssekretær Elisabeth Dahle. Nå etterlyser hun debatt om denne kompetansen kan vurderes. TEKST OG FOTO: MARIANNE STORE Er et partnerskap for en rekke tiltak som skal bedre rekrutteringen til og sikre utviklingen av lærerutdanning og lærerprofesjon. Partnerskapet består av KS, lærerorganisasjonene, skolelederne, studentorganisasjonene, universiteter og høyskoler, arbeidslivets parter (NHO, LO) og statlige utdanningsmyndigheter. Gnist ble satt i gang i DEBATT: Elisabeth Dahle ønsker et system for kartlegging av lærerkompetanse. Dahle ser behovet for et oppdatert utdanningssystem, samt en løsning på hvordan læreres kompetanse kan ivaretas. Gjennom Gnist drøfter hun med samarbeidspartene hvordan myndighetene skal gå videre i arbeidet med å vurdere lærere. Det er ikke avgjort hvorvidt vi skal ha en lærervurdering, men skolen og samfunnet endrer seg. Det stilles nye krav til kompetanse, noe som gjør at utdanning av lærere aldri avsluttes, sa Dahle, og viste til at andre land har ulike system for vurdering av læreres fag- og undervisningskompetanse. Stadig og vedvarende profesjonsutdanning er i tjuefire europeiske land sett på som en plikt, poengterte statssekretæren. Skeptiske til vurdering Skepsisen til et vurderingssystem ble tydelig uttrykt blant flere deltakere, og bruken av ordet «vurdering» oppleves av enkelte som villedende. Vi har ikke et slikt system i Norge. Lærere som profesjonelle yrkesutøvere gir uttrykk for at de ønsker dette, hevdet statssekretæren. De vil vite hva de kan bli bedre på som lærere, forsatte Dahle og viste til en rapport fra OECD om vurdering av lærere. Ifølge rapporten har enkelte land utstrakte vurderingssystem for lærerkompetanse, orienterte Dahle før hun lyttet til flere innspill fra landsmøtet. Kunnskapsoversikt Det er viktig at vi anerkjenner de fallgruvene som ligger i et slikt kompetansesystem, meddelte statssekretæren. I første omgang skal Kunnskapssenteret lage en kunnskapsoversikt over det arbeidet som allerede gjøres på området, kom det fram under debatten. Funnene fra Kunnskapssenteret skal danne grunnlag for lærervurdering. Vi er tjent med at lærere selv legger premissene for dette arbeidet, understreket Dahle. Vil øke engasjementet i SL Anne Finborud hadde en tydelig melding til de tillitsvalgte under landsstyremøtet. Den nye lederen i Skolenes landsforbund vil ha opp medlemmenes engasjement. TEKST: MARIANNE STORE Det var et spent formannskap som møtte deltakerne på høstens landstyremøte på Sørmarka utenfor Oslo. Mange temaer og diskusjoner sto på programmet. Budskapet til deltakerne fra lederen var tydelig. Dere tillitsvalgte må bli trygge ute blant medlemmene. Da greier vi å fange opp debattene ute i organisasjonen. Vi blir byråkrater hvis vi ikke er bevisst på dette, sa hun til landstyret. SL har flere kampsaker som er viktige for å styrke arbeidsforhold i norsk skole. Et sterkt SL er en viktig del i jobben med å utfordre New Public Management-kulturen i offentlig sektor, understreket forbundslederen og viste til økt testing og kontroll av norsk skole. Det kan bli tatt avgjørelser som gjør at vi må foreta oss større ting. Flere tok til orde for arbeid organisasjonen bør gripe fatt i. Blant annet gjaldt dette oppfølging av saker der rektors bruk av styringsretten bryter avtaleverket. De engasjerte debattene gir samhold og gjør oss sterkere, fortsatte Anne og inviterte til innspill fra fylkeslagene. Målet er å styrke SL som organisasjon, understreket hun overfor landstyret. Verving og profileringsarbeid var også viktige tema som ble diskutert. Pisa blir privat Det amerikanske selskapet Pearson skal drifte Pisa (Programme for International Student Assessment). Det er første gang et privat selskap har vunnet anbudet til verdens største skoletest. Pearson er en vurderings- og publiseringstjeneste for utdanning og næringsliv, som også retter tjenestene direkte til studenter. Pearson eier ledende utdanningsrelaterte tjenester som Addison-Wesley, BBC Active, Bug Club, ecollege, Fronter, Longman, MyEnglishLab, Penguin Readers, Prentice Hall, Poptropica og Financial Times Press. OECD har publisert sine Pisa-studier av 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag hvert tredje år siden Lene Ness, SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg Anonym vurdering Debatten om anonym vurdering av oppgaver og prøver har blusset opp nok en gang, og denne gangen får jeg lov til å oppleve debatten fra den andre siden av kateteret. Argumentene for anonym vurdering er at enkelte lærere bruker trynefaktor i karaktersettingen av elevene og at lærerens inntrykk av eleven blir hengende igjen og farger den karakteren læreren gir. Argumentene mot er merarbeidet for lærerne, de manglende bevisene på effekt og at anonym vurdering viser en grov mistillit til hele lærerprofesjonen. Jeg har ikke vært lærer så lenge, men så pass har jeg fått med meg; karakteren er bare en bitteliten del av vurderingen av elevens arbeid. Eleven lærer ingenting av røde streker, men kan lære en hel del av de linjene jeg skribler nederst på oppgaven. Den mest effektive vurderingen gir jeg når jeg har tid til å sette meg ned og lage en plan sammen med eleven om hva han eller hun skal fokusere på i neste tekst eller neste prøve. Men denne vurderingen kan jeg bare gi hvis jeg får følge alt av elevens arbeid. Hvis eleven har vært syk, har en vond rygg eller kanskje har krangla med ektefellen, vil det påvirke arbeidet. Hvis jeg som lærer skal vurdere anonymt, kan jeg ikke ta forhold som dette med i vurderingen. Det er bare med kunnskap om slikt jeg kan gi elevene de beste rådene for deres videre fremgang. Og mitt ønske om elevens fremgang har aldri vært farget av verken klær, kropp eller gaver. Så, la meg ha mine bunker med tekster og oppgaver. Til de politikerne som skulle ønske å hjelpe meg i lærerjobben: Det jeg trenger er nye fargetusjer og klistermerker. Lene Ness 10 I skolen I skolen

6 internasjonalt tillitsvalgt i sl Rumenske lærere på studiebesøk Slåss mot privatisering 26 lærere og representanter fra lærerorganisasjonen FSLI, som deltar i et samarbeidsprosjekt med LO og Skolenes landsforbund, var i september på studiebesøk i Norge for å lære om helse-, miljø og sikkerhet (HMS) i norske skoler. Tekst og foto: SIDSEL VALUM I skolen var med da en gruppe på ti av gjestene fra Romania, ledsaget av rådgiver og prosjektleder Hans Øyvind Nilsen i LOs internasjonale avdeling, besøkte Stovner videregående skole i Groruddalen. Besøkte skoler Rektor Roald Olsen og avdelingsleder Pernille Augedal på studiespesialisering, ønsket sine rumenske kolleger hjertelig velkommen. 90 prosent av våre elever har bakgrunn fra andre land, og vi har elever fra cirka 40 ulike land, fortalte rektor Roald Olsen blant annet. De rumenske lærerne hadde mange spørsmål, som: Hvordan håndterer skolen at elever uteblir fra skolen? Hvordan takler den elever med adferdsproblemer? Rektor og avdelingsleder fortalte om kontaktlærernes viktige rolle i samarbeidet med hjemmet. Rektor fortalte også om samarbeidet med lærerorganisasjonene på skolen, og med elevrådet. Gruppen besøkte to klasser på yrkesfaglige linjer, og fikk se elever på Vg2 i virksomhet på mekanisk avdeling og i skolens skjønnhetssalong. Refleksjoner De rumenske lærerne var i Oslo fra september. De ble delt opp i fire grupper, som alle besøkte én barneog ungdomsskole, og én videregående skole i ulike deler av byen, både i øst og vest. Rumenerne merket seg blant annet at det var mye større andel elever med innvandrerbakgrunn på skoler i øst. Det er veldig tydelig at elever fra andre land følte seg vel på skolen, og at Norge er hjemland nummer to for dem, sa lærer Manuela David. HMS-kurs Det var også lagt opp til samlinger i lokalene til Skolenes landsforbund. Forbundssekretær Gunnvor Sen fortalte om lønnssystemet og leseplikten for norske lærere, og viste plansjer med tekst oversatt både til engelsk, fransk og rumensk. Andre nestleder Bjørn Henriksen fortalte om Skolenes landsforbund. Skolenes landsforbund hadde satt sammen et godt faglig opplegg med mange skolebesøk, og de rumenske deltakerne var motiverte. Dette var vellykket, mener prosjektleder og rådgiver i LOs internasjonale avdeling, Hans Øyvind Nilsen. De 16 lærerne skal fortsette med opplæring i HMS i Romania, gjennom kursmoduler med pensum og innhold som er utviklet gjennom samarbeidsprosjektet med Norge. I løpet av det toårige prosjektet skal de 16 lærerne som er i ferd med å bli opplært til instruktører, holde HMS-kurs for til sammen rundt 400 lærere i hele Romania, ved de åtte opplæringssentrene FSLI har omkring i landet. I september 2014 skal representanter fra LO og Skolenes landsforbund delta på en avslutningskonferanse i Bucurest. SKOLEBESØK: Avdelingsleder Pernille Augedal (til venstre) og prosjektleder i LO Hans Øyvind Nilsen på bildet til venstre, sammen med rumenske lærere. I midten besøk i skolens mekaniske avdelling. Til høyre lærer Manuela David. Som nyansatt lærer, fersk pappa og trettiåring, har Brynjulv Grønvik mye ansvar. Kamp mot privatisering står høyt på arbeidslista. Tekst: MARIANNE STORE Foto: PRIVAT Brynjulv underviser i norsk og samfunnsfag, og er nyansatt ved Nordkjosbotn videregående skole/gargana joatkkaskuvla. Skolen har over 200 elever fordelt på fem studieretninger. Med to nederlandske sosiologer til foreldre er han nærmest programforplikta til å traktere språkene engelsk, finsk, tysk og nederlandsk i tillegg til norsk. Navnegransker Brynjulv er utdanna lektor i nordisk med statsvitenskap og sosiologi i fagkretsen. At mastergraden hans omhandler navnegransking, er nok for mange lite innlysende. Finnmarkingen har en forkjærlighet for bemerkelsesverdige mannsnavn. Kanskje ikke så pussig når han selv bærer fødenavnet Brynjulv Henk Waling Gorter Grønvik? I 2008 meldte han seg som student inn i SL. Nylig sa Brynjulv fra seg de siste politiske vervene i Tromsø og har bestemt seg for å trappe politikken noe ned. Det gir rom for andre ting. Som organisasjonsmenneske havner jeg fort i noe annet! Lik lønn Hvorfor SL? Det er så enkelt forklart som at jeg vokste opp i arbeiderbevegelsen. Jeg startet organisasjonsarbeidet med DISTRIKTSLÆRER: Brynjulv Grønvik mener små skoler har sine klare fordeler. 4H, fortsatte videre i AUF, Fagforbundet, LO Troms og Arbeiderpartiet. Det viktigste er at SL er tydelige på lik lønn for likt arbeid. Hva gir det deg å være tillitsvalgt? Først og fremst det å bidra til et fellesskap. Som aktiv i et forbund får jeg dessuten mer innsikt i regler og forordninger. Største utfordringen som tillitsvalgt? Jeg er fersk som plasstillitsvalgt. For meg er det derfor en utfordring bare å få oversikt over en del lover og regler jeg må ha på plass i større grad en tidligere. Mener du at SL blir hørt og har gjennomslag? Vi blir forholdsvis godt hørt, fordi vi har dyktige folk som arbeider på ulike nivå. Sportsfisker Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført? Å få luka bort lokale forhandlinger og få tilbake klassedelingstall. Skal jeg kaste ut en brannfakkel, mener jeg det går for mye politikk i mitt eget fag, norskfaget. Med det mener jeg vi må få inn mer opplæring framfor vurdering. Vi har mye bundet tid som kunne vært disponert til dette, da vi uansett har en læreplan å forholde oss til. Det er jo ikke slik at man opererer med tre karakterer i for eksempel naturfag. Hvilken bok leste du sist? En av Brekkukotkrønikene til Haldòr Laxness. Hva gjør du i fritida for å hente nye krefter og inspirasjon? Jeg fisker, både i ferskvann og saltvann. Brynjulv Grønvik Alder: 30 Sivilstatus: Samboer med Ellen, en nyfødt datter Arbeidsplass: Lektor ved Nordkjosbotn videregående skole Tillitsverv: Plasstillitsvalgt på skolen, foreningsleder og fylkesstyremedlem i SL Troms 12 I skolen I skolen

7 los utdanningskonferanse debatt Lærlingtallet øker Flere er ute i lærekontrakt i dag enn for to år siden, sa May-Britt Christensen fra Nasjonal Aksjon Lærebedrift (NAL). Under LOs utdanningskonferanse fikk deltakerne gode råd for å styrke framtida til norske lærlinger. Tekst: Marianne Store I følge NAL foregår det en positiv endring med tanke på lærlinger i Norge. 66 prosent søkere med opplæringsrett har fått læreplass for I løpet av 2013 vil det bli mer enn ti prosent økning i antall lærekontrakter. Det betyr at årets tall allerede er bedre enn fjorårets resultater, informerte Christensen. foto: håvard sæbø Ny skolevalgsordning Styret i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund viser til de utsendte høringsdokumentene i saken om ny skolevalgsordning i Oslo og vil uttale følgende: I tidligere høringsrunder om inntaksregler har vi gått inn for at elevenes bosted må være et viktig kriterium for tildeling av opplæringsplass i den videregående skolen i Oslo. Dette er fremdeles vårt primære standpunkt, i hvert fall når det gjelder studieforberedende utdanningsprogrammer. Subsidiært vil vi kunne støtte enhver reform som sikrer at eldre skoleanlegg og skoler i periferien blir skjermet i konkurransen med sentrumsskoler og nye og mer moderne skoleenheter. Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund er i tvil om de foreslåtte forskriftsendringene kommer til å dekke det behovet en rekke skoler har for kunne delta i konkurransen om å få flest mulig motiverte elever. Per i dag er det dessverre slik at disse skolene har et ufortjent svakt omdømme blant ungdommene og deres foresatte. Med endringene som er foreslått i høringen, legges det opp til at elevene skal kunne oppgi flere enn tre skoleønsker. Hvis dette fører til at skoler som per i dag blir nedprioritert, får en mer forutsigbar framtid og en mer mangfoldig sammensetning av elevgruppene, med hensyn til både faglig, sosial og etnisk bakgrunn, vil vi gi vår tilslutning til forskriftsendringene. For Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, Ulrich Vollmerhaus leder UNIKT MEDLEMSTILBUD! Må bruke avtaleverket 53 prosent går inn i yrkesfaglig utdanningsprogram. Derfor er det viktig å ikke konvertere yrkesfag til studieforberedende løp. Dette gjelder fag som medier og kommunikasjon, fortalte Kristian Ilner som er prosjektdeltaker fra NHO. Ihlner viste til at det er et kompetansegap i arbeidsmarkedet. Derfor er det avgjørende å styrke fagopplæringa. For å få flere lærlingplasser må vi bruke avtaleverket vårt. Vi trenger flere og nye lærlingplasser, og vi trenger mer samarbeid med videregående skole i prosjekt til fordypning, understreket Christensen. Arbeidsmarkedet mangler kompetanse Ifølge Ihlner har en av fem virksomheter i privat sektor måttet utsette, si fra seg eller unnlate å engasjere seg i prosjekter. Dette skyldes mangel på viktig kompetanse. I Oslo er det største lærefaget elektrikerfaget. De tre største fagene med lavest formidling er IKT servicefaget, bilfaget og kontor og administrasjonsfaget, informerte Ihlner. Han pekte på svakheter som lite BEHOV: Over 53 prosent av norske elver søker yrkesfag. informasjon om enkelte fag, liten geografisk mobilitet blant elevene, svak rådgivningstjeneste og feil dimensjonering av fagtilbud. Mange aktører Representantene fra NAL trakk fram konkrete punkter der lærlingordningen må bli enda bedre. Det er varierende i hvilken grad yrkesopplæringsnemdene involveres i fylkene. Ordningen har mange aktører, men bidrar til lite samarbeid. Informasjon om ordningen er lite samordna, slik NAL erfarer det. De private er flinke til å ta inn lærlinger. Her kan det offentlige bli mye bedre. De som vil ha maler for utarbeiding av elevmateriell og retningslinjer, kan henvende seg til NAL, avsluttet Ihlner. NAL vil framover jobbe med oppfølging av fylker og regioner, lansering av elevmateriell og retningslinjer for bruk av lærlingklausuler samt økt aktivitet retta mot kommunene. I november holdes en avslutningskonferanse for NAL der veien videre for samfunnskontrakten for flere læreplasser er tema. Nasjonal Aksjon lærebedrift (NAL) Nasjonal Aksjon lærebedrift er et samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO NAL har som hovedmål å bidra til en økning av antallet lærekontrakter Prognosene tilsier at det er et stort behov for faglært arbeidskraft frem mot SSB har anslått tallet til R90 ice.net Router perfekt for hytta, huset, bilen og båten. SPAR 1077,- som medlem av et LO-forbund! Med den helt unike dekningen og teknologien fra ice.net, får du en enkel og mobil internettløsning enten du er på hytta, i bilen, i båten, hjemme eller ute på tur. Routerne går på eget innebygget batteri, på 220V eller på 12V, og du trenger hverken sim-kort eller pin- og puk-koder. Bare slå den på, så er du på. Som medlem av et LO-forbund får du markedets beste priser på bestselgerne fra ice.net! Benytt deg av dine medlemsfordeler nå ved å ringe eller bestill på ice.no/lofavor NYHET! ice.net Mini en router som passer i lomma. 14 I skolen I skolen

8 debatt ANNONSE Informasjon om LOfavør Privat gransking torpedovirksomhet med en vri? 16 I skolen Private og økonomisk motiverte granskere har i de senere tiår fått innpass på områder som tidligere var forbeholdt partene i arbeidslivet, eventuelt politiet og domstolene. Som ansatt er det nå mulig at arbeidsgiver, framfor å gå i dialog med deg og din tillitsvalgte leier inn et privat firma i millionklassen for å gjennomføre noe de kaller en uavhengig gransking. Det følgende skrives under inspirasjon av det som skjedde, eller ikke skjedde på Elverum videregående i Det første jeg ønsker å dvele ved er at bruken av eksterne granskere er en ansvarsfraskrivelse. Arbeidsgivere har normalt sett et ansvar for å lede og kontrollere sine ansatte. Men av ulike årsaker benyttes det av og til granskere til å følge opp de ansatte. Kanskje hadde mang en gransking i dette landet vært overflødig, dersom flere arbeidsgivere hadde drevet med positiv og aktiv ledelse? Videre frykter jeg at politiets posisjon undergraves gjennom bruken av granskere. I noen tilfeller anmeldes forhold til politiet så sent at vitners utsagn blir unødig uklare på grunn av glemsel, eller beviser beslaglegges av granskerne, framfor av politiet. Jeg har endog observert i retten at Send inn din mening (maks 3500 tegn) e-post: Tlf: Sentralbord: Postadresse: I skolen, PB 7003, St. Olavs plass, 0130 Oslo politiet støtter seg på bevismateriale samlet inn av slike privatpersoner, kalt granskere. Politiet har min tillit, granskere har det ikke fordi de neppe vil være nøytrale. Bruken av granskere kommer gjerne istedenfor dialog mellom partene. Arbeidsgiver kaster kortene, mens arbeidstakerne må forholde seg til fremmede personer og kanskje medieoppslag. Gransking vil mange ganger bety sensasjon. Sensasjon er mange ganger bare triste greier. Arbeidsgiveransvaret er et ansvar jeg kunne ønske var entydig. Granskere som blandes inn i en personalsak, bidrar til ansvarspulverisering. Hvem tar ansvaret for håndteringen av de ansatte, enten de granskes, eller avhøres? Hvordan behandler granskerne de ansatte? Prisen for vilkårligheten betales av de som granskes. Foto: erik m. sundt Det er det stort fokus på resultater i næringslivet. Granskingsfirmaer må også oppnå resultater, de har sine bestillinger, de må få medieoppmerksomhet. Dette tror jeg er farlig. Det kan lede til ukloke pressekonferanser. Det er arbeidsgiver som bestiller hvem som skal granskes, om det er høy eller lav. Jeg mistenker at få som er høyt på strå bestiller gransking av seg selv. Jeg er overbevist om at et firma som er kjøpt og betalt ikke gransker den som kjøper og betaler. Muligens er jeg litt naiv, men det også lar seg sikkert granske. Et firma som bedriver gransking må nødvendigvis ha sine metoder. Folk som har sine metoder virker oftest foruroligende på meg. Granskere er ikke underlagt noen kontroll, eller noe regelverk som er sanksjonsbelagt. I en gransking jeg står nær, er det tydelig for meg at metodefriheten råder. Granskingsfirmaer er i en behagelig situasjon, de kan etterforske, anklage og avsi sin dom. Vel, de «anbefaler» nok, snarere enn å felle dom. Men nettopp i en pressekonferanse er nok folk flest spent på hva som er granskernes dom. Kanskje er vi i ferd med å introdusere «en femte statsmakt»? Vi trenger ikke en slik institusjon, som ikke kan stilles til ansvar for noe. Gi meg heller en voksen arbeidsgiver, en klok politimann eller en uavhengig domstol, enn et firma som leies inn for å granske. Bjørn Henriksen andre nestleder, Skolenes landsforbund Advokaten renset opp i nabokrangelen I fjor høst fikk Kjell Arne Elverum fra Biri en ubehagelig overraskelse. Drikkevannet i huset hans ble forgiftet av husdyrgjødsel og det tok flere uker å rense brønnen. Brønnen vår ligger inntil et jorde, og bonden hadde spredd husdyrgjødsel uten å pløye det ned i jorden. Da det begynte å regne, rant det forgiftet vann ned i brønnen, forteller Kjell Arne. Han tok kontakt med naboen, men han nektet å ta ansvar. Heldigvis hadde Kjell Arne LOfavør Advokatforsikring. Advokaten i HELP Forsikring fant raskt frem til de riktige paragrafene og sendte naboen et brev om saken. Vi måtte tømme brønnen hele ti ganger og rense den med klor. Det forurensete vannet hadde dessuten kommet inn i røropplegget i huset, så det måtte også renses grundig. To uker brukte vi på hele prosessen. Det var verken billig eller behagelig, forklarer Biri-mannen. Da naboen mottok brevet fra HELP Forsikring, ble det endelig fortgang i saken. Han innrømmet fortsatt ikke ansvar men gikk med på å dekke kostnadene likevel. Uten advokatforsikringen er det ikke sikkert jeg hadde fått løst saken i det hele tatt. Responsen jeg fikk fra advokaten i HELP var kjempebra. Forholdet til naboen er fremdeles litt kjølig, men det går seg nok til, sier Kjell Arne. Ring Medlemsservice tast 3 så 2 LOfavør Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Hva er advokatforsikring? Med advokatforsikring får du tilgang til spesialiserte advokater som kan besvare både enkle og kompliserte juridiske spørsmål innen privatlivets viktigste rettsområder. Ved konflikt får du advokathjelp hele veien gjennom rettssystemet. Du betaler ingen timepris, kun forsikringspremien. Forsikringen leveres av HELP Forsikring. Du har advokatforsikring i ditt medlemskap så lenge du ikke har reservert deg. Les mer om forsikringen på lofavør.no Dette bruker vi advokatforsikringen til: * Statistikk utarbeidet etter ca saker for LO-medlemmer med avtale om Advokatforsikring. Diagrammet viser advokatbistand som er benyttet innen hvert område. facebook.com/lofavor.no

9 kontakt sl spør sl Navn/adresseendring Skolenes landsforbund Ved endring av navn, adresse eller arbeidssted, fyll ut og send snarest til: Skolenes landsforbund, Boks 8783 Youngstorget, OO28 Oslo Fødselsnr. (11 siffer):... Navn:... Evt. nytt navn:... Ny adresse:... Mob.:... E-post:... Nytt arbeidssted:... Fra når:... Hvem betaler ut lønn:... Innmeldingsblankett Det er av stor betydning ved medlems registreringen at de gitte opplysninger er så nøyaktige som mulig. NB! Bruk blokkbokstaver Fødselsnr. (11 siffer): Navn:... Adresse (privat):... Mob.:...E-post:... Lønnskontor:... Arbeidssted:... Yrke/stilling:... Fagkrets i videregående skole: For studentmedlemmer: Navn på høyskole/universitet: Studiet ventet avsluttet: Studieretning:... Er du medlem i annet LO-forbund, vennligst gi beskjed til forbundet om at du ønsker overføring til SL. Sted:... Dato:... Egenhendig underskrift:... Skolenes landsforbund Forbundet for skolepersonell i LO Tilsluttet Landsorganisasjonen, LO Stat og LO Kommune Besøksadresse: Møllergata 20, inng. Hammersborggt, 7. etg. i Folkets Hus, Oslo Postadresse: PB 8783, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: E-post: Hjemmeside: Forbundsstyret/landsstyret: Forbundsleder: Anne Finborud, forbundskontoret 1. nestleder: Terje Moen, forbundskontoret 2. nestleder: Bjørn Henriksen, forbundskontoret Forbundsstyremedlemmer/landsstyremedlemmer: Magne Hovet, Risør v.g. skole - Aust-Agder, Thor Backe, Arbeidsinstituttet i Buskerud Buskerud, Geir Allan Stava, Åkra ungd.skole Rogaland, Bodil Gullseth, Meråker skole Nord-Trøndelag, Ninni Jensen, Bodø v.g. skole Nordland, Ulrich Vollmerhaus, Ulsrud v.g skole Oslo. Vara til forbundsstyret og landsstyremedlemmer: 1. Rigmor Bjerche, Bømlo v.g skole Hordaland 2. Maud Birkrem, Innbygda skole Hedmark 3. Stig Ole Pedersen, Hammerfest v.g. skole Finnmark 4. Wenche Nordli, Auli skole Akershus 5. Elisabeth Ljosåk, Lunde v.g. skole Telemark 6. Astrid Sebulonsen, Tromsø maritime skole Troms Øvrige landsstyremedlemmer: Rune Rogne, Volda ungd.skole Møre og Romsdal, Jan Johansen, Orerønningen ungd.skole Vestfold, Jan Erik Skaar, Borg v.g. skole Østfold, Marthe Nybø Ones, Sogndal v.g. skole Sogn og Fjordane, Bjørn Kåre Strøm, Ørland ungdomsskole Sør-Trøndelag Forbundssekretærer: Gro Tove Andersen, Geir Granås, Brit Langvik og Gunnvor Sen forbundskontoret Forbundskontoret for øvrig: Vivian Broberg kontor, Helene Rathke kontor, Svetlana Mitic regnskap, Ståle Skjønhaug, systemansvarlig. SLs representant i LOs sentrale ungdomsutvalg: Lene Ness. T: Fylkeslagene i Skolenes landsforbund ved lederne: Akershus: Wenche Fjellvang Nordli, Auli skole, T: , Aust-Agder: Kurt Ivan Rasmussen, Risør v.g.s. T: / , Buskerud: Thor Backe, Arbeidsinstituttet i Buskerud, T: / , Finnmark: Kjell-Magne Iversen, Lebesby oppvekstsenter, T: , Hedmark: Per H. Gunderrud, Solør v.g.s. T: , Hordaland: Tomas Reikvam, Storebø skule, , Hjemmeside: Møre og Romsdal: Rune Rogne, Volda ungdomsskole, T: , Nordland: Chris Gøran Holstad, Polarsirkelen v.g.skole, pb 53, 8601 Mo i Rana, T: / , Hjemmeside: lokal.lo.no/sl-nordland/ Nord-Trøndelag: Bodil Gullseth, Meråker skole, T: , Oppland: Sven Berggren, Valdres v.g.s. T: / , Oslo: Ulrich Vollmerhaus, Skolenes landsforbund. T: / , Hjemmeside: Rogaland: Monika Kvilhaugsvik, Karmøy voksenopplæringssenter, T: , Hjemmeside: Sogn og Fjordane: Edit Asperanden, Luster v.g.skole, T: , Sør-Trøndelag: Aase Toril Knarlag, Tiller v.g. skole, T: , Telemark: Geir Olav Tveit, Porsgrunn v.g.s, avd. sør, T: / , Troms: Astrid Sebulonsen, Tromsø Maritime skole, pb 6341, 9293 Tromsø T: / Vest-Agder: Erik Steinar Dahl, Tangen v.g.s. T: , Vestfold: Olav Wegge (kontaktperson inntil ny fylkesleder velges), Thor Heyerdahl v.g.s., Avd. Hoffsgt., postboks 2116 Stubberød, 3255 Larvik, T: , Østfold: Jan Erik Skaar, Borg v.g. skole, T: , Forsikringer ved dødsfall Jeg har to spørsmål jeg gjerne skulle hatt svar på: Da jeg var kasserer i lokalforeningen hadde vi en ordning med utbetaling av et lite beløp, ved dødsfall, avhengig av medlemstid. Eksisterer den fremdeles? Jeg har gjennom medlemskapet i Skolenes landsforbund kollektiv hjemforsikring og reiseforsikring. Får min kone beholde denne ordningen, ved min død, selv om hun ikke er LO-medlem? Hva må hun eventuelt foreta seg for at dette skal gå i orden? Medlem SVAR: Ordningen eksisterer fremdeles for dem som var medlem i NTL før SL ble dannet. Ordningen ble imidlertid frosset i 1982, slik at det er daværende beløp som gjelder. Beløpet utbetales til dødsboet når SL mottar kopi av skifteattesten. Når et medlem dør, fortsetter forsikringene å virke i noen måneder inntil banken sender forespørsel til den etterlatte om han eller hun vil fortsette med forsikringene. Man får ikke like billig forsikring som medlemmet hadde, men må betale litt mer, dog ikke full pris. Med andre ord, din kone behøver ikke å foreta seg noe. Hun vil motta et brev fra banken. Gunnvor Sen Hvor lenge kan man være tilsatt midlertidig? Mitt spørsmål handler om et vikariat som jeg har hatt siden 1. januar 2012, som assistent i en privat barnehage. Jeg erstatter en person som skulle være i utlandet et år. Nå forlenger hun stadig oppholdet sitt. Siden ettårsperiodens utløp, har jeg hatt tre kortvarige kontrakter. Nå skal jeg underskrive en ny kontrakt på fire måneder. Mitt spørsmål er om en person kan beholde sin stilling i to år og således blokkere meg fra å få fast stilling? Hvor lenge kan det vare? Assistent SVAR: Det er opp til arbeidsgiver å bestemme hvor lenge en ansatt får permisjon. Det er ikke noen maksimumsregler for det, verken i lover eller avtaler. Det er selvsagt minimumsregler for foreldrepermisjoner, sykepermisjoner og slikt, men ikke hvis man bare vil ha et friår eller ha ekstra permisjon utover de lovpålagte. Siden du er vikar for en reell person, er det lovlig å tilsette deg midlertidig. Men etter fire år, er arbeidsgiver nødt til å tilsette deg fast, selv om du fremdeles skulle være vikar for vedkommende. Det følger av Arbeidsmiljøloven 14-9, punkt 5. Gunnvor Sen Senioravtalen for lærere Kan noen hjelpe meg med regelverk og avtale om ansatte som er 55 år og mer? Følger man kalenderåret, skoleåret eller hva gjelder? Tillitsvalgt SVAR: Dette står meget klart i Arbeidstidsavtalen (se under). Det betyr at en som fyller 60 år i januar ikke får redusert undervisning før til høsten når skolen begynner, mens den som fyller 60 år i desember, får reduksjonen allerede i august når skolen begynner. Arbeidstidsavtalen sier: «4. Seniortiltak» Lærere har rett til å få redusert årsrammen for undervisning med inntil 5,8 % og 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret de fyller henholdsvis 55 og 60 år. Våre forbundssekretærer Gunnvor Sen Telefon: Geir Granås Telefon: Brit Langvik Telefon: Vi svarer på dine spørsmål. Spørsmål til SL sendes på epost: Årsrammereduksjonen innebærer en omfordeling av arbeidsoppgaver innenfor det ordinære årsverket. Den omfordelte tiden nyttes til pedagogisk arbeid og forutsettes å lette den enkelte lærers arbeidssituasjon.» Gunnvor Sen Studentmedlemskap Jeg var nettopp inne på hjemmesiden til SL og så se etter hva studentmedlemskapet koster og inneholder. Der fant jeg bare gamle brosjyrer uten Help-advokatforsikring. Kan dere hjelpe meg med å finne de nye studentbetingelsene? Har vi fått nye vervebrosjyrer (også for studentmedlemskap) med Help-forsikringen? Tillitsvalgt SVAR: Fra nyttår blir prisen for et medlemskap for studentene 620 kroner per år inkludert Help-forsikring. (Studenter betaler 10 kroner per måned for advokatforsikringen.) De er likevel omfattet av avtalen fra 1. september, slik de andre SL-medlemmene er, men vi får bare ikke ordnet innkreving før etter nyttår. Vi har dessverre ikke fått nye vervebrosjyrer ennå, men jobber med saken. Gunnvor Sen Gro Tove Andersen Telefon: I skolen I skolen

10 Aktørnr: Returadresse: Skolenens landsforb. Boks 8783 Youngst Oslo Stille før stormen Elevorganisasjonen (EO) preges av ventetid, ifølge nyvalgt leder, Liv Holm Heide. Tekst og foto: Marianne Store Vi blir definitivt hørt. Mange setter pris på å ha en elevstemme med i forsamlinger, smiler Liv. EO jobber kontinuerlig med å nå ut til elevene. Et evighetsprosjekt ifølge lederen. Heldigvis blir vi mye brukt. Rettighetstjenesten er populær rundt tentamen og eksamen, sier hun. Også Liv har vært mye brukt i organisasjonen. Jeg har vært en av de typiske ildsjelene som liker å påvirke. Veien fra elevrådet til Elevorganisasjonen var kort. Søsteren min har også vært leder her. Visste du det? Det er tilfeldig og flere år siden. Dette er ikke snakk om noe dynasti, altså, humrer hun. Håper på godt samarbeid EO er litt avventende overfor Kunnskapsdepartementet. Nå er ikke Elevorganisasjonen politiske i den forstand at vi kan mene noe politisk om en kunnskapsminister. Vi har jobba godt med den rødgrønne regjeringa og Kristin Halvorsen. Vi håper på et like godt samarbeid med en borgelig regjering, understreker hun. Samtidig har Elevorganisasjonen vært vant til den samme regjeringa i åtte år, så dette blir noe helt nytt for oss. Kampanjer Nylig avsluttet Elevorganisasjonen «Elevrådsturneen». Turneen er den første av to PÅVIRKERE: Elevorganisasjonens nye styre. Fra venstre: Embla Husby Jørgensen (leder for Operasjon Dagsverk), Liv Holm Heide, Truls Sætrang og Ellen Filmberg. Resten av styret var opptatt med kampanjearbeid. hovedkampanjer og retter seg mot elevråd. Vi skolerer mer enn 220 elevråd i løpet av denne kampanjen, forteller Liv. «Elevrådsturneen» er aktuell og interessant. Her tar vi opp temaer som hvordan snakke med ledelse ved skolen og hvordan holde møter. Kampanjen er veldig populær. Elevrådene ser at den har en positiv innvirkning på arbeidet de gjør, og at den kan være noe de trenger for å komme i gang, fortsetter hun. I november starter den andre kampanjen. Temaet der er å ta ansvar i sin egen skolehverdag, både når det kommer til det faglige og det sosiale. Jobber for lærlingråd Elevorganisasjonen har tre politiske prioriteringer. Fagopplæring og oppfølging av lærlinger er en av dem. - Vi ser på utstyrsparker i skolen, og ønsker å kartlegge dette videre for å se om de innfrir arbeidslivets standarder og om de holder sikkerhetsmessige mål. Selv om vi er fornøyd med stortingsmeldinga som kom i mars, er vi opptatt av at yrkesfagene skal ivaretas. Vi håper meldinga skaper engasjement, sier Liv. Styrke rådgivningstjenesten Personlig er Liv opptatt av å styrke rådgivningstjenesten. Her har hun selv gjort seg noen erfaringer. Jeg har sett og hørt feil rådgivning. Nå vet vi at det er liten tid og ressurs satt av til denne type arbeid. Dette lider rådgivningstjenesten under, avslutter Liv.

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20

Stor framgang. for Skolenes landsforbund side 4 7. Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 Nr 8 - oktober 2014 Stor framgang for Skolenes landsforbund side 4 7 Skolereform i Frankrike side 12 14 LO lanserer nytt nettsted om arbeidsliv side 20 landsstyret landsstyret SL styrket i LO Gjennom lærerstreiken

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Reservestyrken av lærere

Reservestyrken av lærere Reservestyrken av lærere Utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Hva kan bringe dem tilbake? Markedsundersøkelse gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet Kvalitativ del utarbeidet

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ARBEIDSRETT

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ARBEIDSRETT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nyansettelser Det kan koste deg dyrt å bryte fortrinnsretten Frist: 01.01.10 Må din bransje tilby bedriftshelsetjeneste? Nr. 5 / Des. 09 ARBEIDSRETT 9TIPS

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Lektorbladet. Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe annet orkester i Norden.

Lektorbladet. Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe annet orkester i Norden. Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nr. 3-2008 7. årgang Herbert Blomstedt, internasjonalt anerkjent dirigent: Oslo Filharmoniske Orkester er mer berømt og respektert ute i verden enn noe

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse

Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Arbeidsmiljø og psykisk helse mestring og ledelse Moderne ledelse Alle har rett til et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Det slår Arbeidsmiljøloven fast. Lenge

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet

Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet FoU rapport nr. 2/2005 Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Gro Kvåle, Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Tittel: Reaktiviseringsprosessen veien tilbake til arbeidslivet Forfattere: Gro

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste

Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Rapport 21/2011 (NIFU step) Personlig karriereveiledning på nett? Kartlegging og analyse av status og muligheter for etablering av en felles nettbasert veiledningstjeneste Cathrine Tømte Berit Lødding

Detaljer