Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1801 for 0602 Bragernæs prestegjeld Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. februar 1801 Ved kongeleg reskript av 28. november 1800 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" i Danmark, Noreg og på Island den 1. februar På kvar bustad skulle alle personar til stades på teljingstidspunktet førast i teljingslista. Born fødde etter 1. februar, men før teljinga blei ferdig, skulle ikkje teljast. Ei heller dei som døydde etter 1. februar. Alle i Noreg skulle teljast, både dei som var på besøk i landet og dei som var fråverande, men hadde sitt faste opphald i Noreg. Busetnaden skulle teljast der dei var heimehøyrande og ikkje der dei hadde opphald på teljingstidspunktet. Trass i denne instruksen finn ein tenestefolk ført der dei hadde arbeid, soldatar ført i lister for kasernar mm. og jamvel utflytta studentar i København ført i teljingslistene på bustaden til foreldra. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med sundag 1. februar 1801 og i så mange dagar som var nødvendig. I kjøpstadene og dei gruve- og verkssamfunna som høyrte til under Oberbergamtet på Kongsberg var rodemeistrane ansvarlege for å føre listene under oppsyn av magistraten. Dei nytta trykte skjema i teljingsarbeidet. Dei gjekk frå dør til dør og fekk opplysningane til teljingslistene frå hovudpersonen i kvart hushald. Magistraten sende listene vidare for kontroll hos stiftamtmannen. På landet var sokneprestane ansvarlege for teljingsarbeidet. Dei kunne be om hjelp til teljingsarbeidet frå klokkarane og skulehaldarane, men stort sett førte dei listene sjølv. Prestane sende listene vidare til prosten, deretter gjekk listene til amtmannen som så sende dei til stiftamtmannen. Prestane hadde trykte skjema for landdistrikta som dei fylte ut. Dei fekk opplysningane til teljingslistene i samband med sundagsgudstenestene og det var nok mest vanleg at hovudpersonen i kvart hushald ga opplysningane. Til slutt blei alle teljingslistene sende til Rentekammeret i København. Folketeljinga 1801 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Arbeidet med å transkribere folketeljinga frå 1801 starta allereie i Eit samarbeid mellom Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Bergen ved Historisk Institutt tok fatt med Jan Oldervoll som prosjektleiar teljinga blei transkribert ordrett, rubrikk for rubrikk, på databand - papirband med hol i staden for bokstavar. Deretter las ein banda inn på ein datamaskin. Så allereie på 1970-talet fanst ei bokstavrett, digitalisert kopi av teljinga. Men for vidare forsking på dataa, måtte ein ha statistikk. Dermed starta ein med eit større kodingsprosjekt av informasjonen frå teljinga. Med dei koda dataa kunne Statistisk sentralbyrå presentere statistikken for 1801-teljinga i ny utgåve i Og med internett på plass gjorde Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen grunnlagsdataa for statistikken ope tilgjengeleg for alle frå 1. desember Med lanseringa av Digitalarkivet i 1998, blei folketeljinga 1801 flytta dit, men Arkivverket tok ikkje over forvaltinga av den transkriberte 1801-teljinga formelt før i Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5428 (kvinner: 3055, menn: 2373) Bustader: 728 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 140 (kvinner: 76, menn: 64) Bustader i krinsen: 8 Leil. i krinsen: 0 Krins: 001 Aas Siden Bragernæs Landsogn Prestegjeld: Bragernæs Folketeljinga Aas Siden Landfald Lille 001 Even Kiølstad m Begge i første ægteskab Huusbonde Matros 39 (alder) 002 Olina Nilsdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 36 (alder) 003 Gunder Evensen m Deres søn 12 (alder) 004 Gunild Evensdatter k Datter 1 (alder) 005 Helge Pedersen m Begge i 1ste ægteskab Mand Arbeydsmand 44 (alder) 006 Anna Olsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 37 (alder) 007 Peder Helgesen m Deres børn 3 (alder) 008 Anne Helgesdatter k Deres børn 7 (alder) 009 Gurie Helgesdatter* k Deres børn 5 (alder) 010 Ingebor Helgesdatter* k Deres børn 1 (alder) 011 Hans Larsen m Begge i 1te ægteskab Mand Arbeyds mand og inderste 50 (alder) 012 Kirsti Olsdatter k Begge i 1te ægteskab Hans kone 46 (alder) 013 Morten Nielsen m Begge i 2det ægteskab Mand Huusmand med jord 67 (alder) 014 Eli Fridrichsdatter k Begge i 2det ægteskab Hans kone 46 (alder) 015 Ole Olsen m Hendes søn 10 (alder) 016 Lars Hansen m I 2det ægteskab Mand Huusmand og møller 58 (alder) 017 Gurie Evensdatter k I 1 ægtesk. Hans kone 42 (alder) 018 Randi Larsdatter k Deres datter 4 (alder) 019 Isach Thoresen m Begge i 1te ægtesk. Mand Smeed og huusmand uden 41 (alder) jord 020 Larina Evensdatter k Begge i 1te ægtesk. Hans kone 28 (alder) 021 Johan Isachsen m Deres søn 4 (alder) 022 Berthe Isachsdatter k Deres datter 2 (alder) 023 Anne Hansdatter k Tjenestepige 10 (alder) 024 Hans Christophersen m Begge i 1ste ægtesk. Mand Huusmand og uden jord 47 (alder) 025 Anne Hansdatter k Begge i 1ste ægtesk. Hans kone 48 (alder) 026 Susanna Hansdatter k Deres datter 13 (alder) 027 Maren Hansdatter k Deres datter 4 (alder) 028 Anna Hansdatter k Deres datter 10 (alder) 029 Engelbret Olsen m 1te gang gift Mand Huusmand og bielkehugger 44 (alder) 030 Kirsti Olsdatter k 2 gift Hans kone 39 (alder) 031 Gurie Ambiørnsdatter k Enke Inderste Fattig og nyder almisser 80 (alder) 032 Magnild Haraldsen k Enke Kone Spinderkone 51 (alder) 033 Maren Ellevsdatter k Hendes datter 14 (alder) 034 Engelbreth Jensen m Begge i 1 ægteskab Mand Huusmand arbeyds mand 44 (alder) uden jord 035 Ingeborg Larsdatter k Begge i 1 ægteskab Hans kone 40 (alder) 036 Jens Engelbretsen m Deres børn 8 (alder) 037 Lars Engelbretsen m Deres børn 2 (alder) 038 Anne Engelbrethsdatter k Deres børn 10 (alder) 039 Johanne Engelbretsen k Deres børn 8 (alder) Aas Siden Landfall Store 001 Bertha Maria Landfald k 1te gang enke Ejer og bruger Bondekone 47 (alder) 002 Christen Herbrandsen m Ugift Tjeneste dreng Gevorben 37 (alder) 003 Niels Olsen m Ugift Tjeneste dreng 21 (alder) 004 Aase Steensdatter k Ugift Tjenestepige 28 (alder) 005 Anna Larsdatter k Ugift Tjenestepige 27 (alder) 006 Rasmus Ellevsen m Begge i 1ste ægteskab Husmand Huusmand og har jord 45 (alder) 007 Gunnild Ellensdatter k Begge i 1ste ægteskab Hustrue 40 (alder) 008 Ellen Rasmusen m Deres børn 9 (alder) 009 Engelbreth Rasmusen m Deres børn 5 (alder) 010 Ole Nielsen m Begge første gang gift Mand Huusmand og bruger jord 45 (alder) 011 Pernille Andersdatter k Begge første gang gift Hans kone 51 (alder) 012 Anders Olsen m Deres søn 14 (alder) 013 Lars Christophersen m Begge første gang gift Inderster Lever af almisse 72 (alder) 014 Martha Steensdatter k Begge første gang gift Inderster Lever af almisse 70 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0602 Bragernæs Aas Siden Landfall 001 Christen Johanesen m Begge i første ægteskab Mand Bruger og eyer en halv gaard 58 (alder) 002 Magdalena Andersdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 59 (alder) 003 Johanes Christensen m Ugifte og hjemme Deres børn 22 (alder) 004 Ingeborg Christensdatter k Ugifte og hjemme Deres børn 17 (alder) 005 Anders Sørensen m Begge i 1ste ægteskab Mand Arbeyds- mand 54 (alder) 006 Maren Hansdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 57 (alder) 007 Niels Olsen m Begge i 1ste ægteskab Mand Arbejdsmand 36 (alder) 008 Helle Larsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 31 (alder) 009 Ole Nielsen m Deres søn 1 (alder) 010 Maren Nielsdatter k Deres Børn Hjemmeværende 10 (alder) 011 Oluf Nielsen m Deres Børn Hjemmeværende 5 (alder) 012 Erich Arnesen m Begge første gang gift Mand Maler og har ingen jord 54 (alder) 013 Ingeborg Amondsdatter k Begge første gang gift Hans kone 38 (alder) 014 Gurie Erichsdatter k Ugift Deres datter Hjemme hos forældrene 16 (alder) 015 Ragne Erichsdatter k Deres datter Hjemme hos forældrene 12 (alder) 016 Karen Erichsdatter k Deres datter Hjemme hos forældrene 8 (alder) 017 Tomes Larsen m Ugifte Tjeneste dreng 30 (alder) dreng 018 Ingeborg Tollevsdatter k Ugifte Tieneste pige 20 (alder) 019 Ole Andersen m Begge i første ægteskab Mand Inderste gaaer for dag 37 (alder) arbeyde 020 Anne Tomesdatter k Begge i første ægteskab Hans kone 37 (alder) 021 Thomes Olsen m Deres børn 3 (alder) 022 Maren Olsdatter k Deres børn 1 (alder) Aas Siden Lie 001 Erich Christophersen m 1te gang gift Mand Husbonde boer paa Eger 25 (alder) 002 Haagen Hansen m Begge i 1ste ægteskab Mand Har et støkke jord af gaarden 25 (alder) 003 Sidsel k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 29 (alder) 004 Christoph. Haagensen m Deres søn 1 (alder) 005 Gunnild Haavaldsdatter k Tjenestepige 12 (alder) 006 Gurie Olsdatter k Enke Inderste Arbeyderske 50 (alder) 007 Niels Andersen m Ugift Tienestedreng 18 (alder) Aas Siden Berschoug 001 Ole Gullichsen m Begge første ægteskab Mand Lever af dag arbeyde paa 49 (alder) landet og i byen 002 Berthe Nielsdatter k Begge første ægteskab Hans kone 39 (alder) 003 Niels Olsen m Deres søn Alle hjemmeværende 6 (alder) 004 Gullich Olsen m Deres søn Alle hjemmeværende 3 (alder) 005 Ingeborg Olsdatter k Deres datter Alle hjemmeværende 12 (alder) 006 Anne Kirstina Olsdatter k Deres datter Alle hjemmeværende 7 (alder) Aas Siden Myhre 001 Steen Pedersen m 1 gang gift Mand 58 (alder) 002 Karie Torchildsdatter k 1 gang gift Hans kone 70 (alder) 003 Peder Steensen m Ugift Deres søn 24 (alder) 004 Lars Rasmusen m 1 gang gift Mand Arbeyds mand 30 (alder) 005 Martha k 1 gang gift Hans kone 33 (alder) 006 Poul Larsen m Deres søn 2 (alder) 007!! Larsdatter* k Datter 2 (alder) Merknad: Fegerens Barn Aas Siden Berschoug 001 Guttorm Gundersen m Gift 1ste gang Mand Arbeyds mand 58 (alder) 002 Kari Gulbrandsdatter k Gift 1ste gang Kone 32 (alder) 003 Ahled Sophia Guttormsdatter* k Barn 9 (alder) Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Aas Siden Kiøsterud 001 Torger Alfsen m Begge første gang gift Mand Husmend 68 (alder) 002 Helle Tomesdatter k Begge første gang gift Hans kone 67 (alder) 003 Anders Alfsen m Begge første gang gift Mand Husmand uden jord 41 (alder) 004 Olea Hansdatter k Begge første gang gift Hans kone 40 (alder) 005 Bertha Andersdatter k Børnene 7 (alder) 006 Helle Andersdatter k Børnene 4 (alder) 007 Ole Knudsen m Begge i 1 ægteskab Mand Huusmand uden jord 47 (alder) 008 Mari Hansdatter k Begge i 1 ægteskab Hans kone 42 (alder) 009 Martha Hansdatter k Gammel pige 58 (alder) 010 Niels Christophersen m Et uægte barn 2 (alder) 011 Haaval Tronsen m Gift 1ste gang Mand Huusmand jord af gaarden 60 (alder) 012 Barbara k Gift 1 gang Hans kone 50 (alder) 013 Gulbrand Haavelsen m Ugift Hans søn 19 (alder) 014 Tron Haavelsen m Hans søn 5 (alder) 015 Johan Bastiansen m Begge gifte 1 gang Mand Skoemager og lever af 36 (alder) haandværket 016 Gierterud k Begge gifte 1 gang Kone 39 (alder) 017 Maren Johansdatter k Deres datter 2 (alder) 018 Rasmus Olsen m Begge i 1ste ægteskab Mand Lever af sine hænders 26 (alder) arbeyde 019 Else k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 39 (alder) 020 Anna Maria Rasmusdatter k Deres datter 1 (alder) 021 Simen Arnesen m Begge i første ægteskab Husbonde Lever af gaarden 31 (alder) 022 Live k Begge i første ægteskab Hans kone 30 (alder) 023 Arne Simonsen m Deres børn 6 (alder) 024 Hans Simonsen m Deres børn 2 (alder) 025 Peder Simonsen m 2 (alder) 026 Anne Simonsen k 8 (alder) 027 Karie Olsdatter k Begge ugifte Tienestepiger 70 (alder) 028 Anne Olsdatter k Begge ugifte Tienestepiger 20 (alder) 029 Hans Pedersen m Gift 1ste Stedfader Levebrød af gaarden 50 (alder) 030 Johanne k Gift 2de gang Hans kone Levebrød af gaarden 70 (alder) 031 Anders Haagensen m Begge i 1ste ægteskab Huusbonde Lever af gaarden 32 (alder) 032 Marthe Poulsdatter k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 30 (alder) 033 Anna Maria k Hans sted 6 (alder) datter 034 Marie Andersdatter k Hans datter 1 (alder) 035 Bertha Paulsdatter k Ugift Tjenestepige 21 (alder) 036 Paul Poulsen m Ugift Tjenestedreng 20 (alder) 037 Marie Andersdatter k Enke Hans moder Har levebrød af gaarden 65 (alder) 038 Lars Haagensen m Ugift Hendes søn Har levebrød af gaarden 21 (alder) 039 Bodil Haagensdatter k Ugift Hendes datter 21 (alder) 040 Ole Christophersen m Begge i 1ste ægteskab Manden Huusmænd, har ingen jord 28 (alder) 041 Barbra k Begge i 1ste ægteskab Hans kone 29 (alder) 042 Christopher Olsen m Deres søn 2 (alder) Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 2862 (kvinner: 1598, menn: 1264) Bustader i krinsen: 397 Leil. i krinsen: 0 Krins: 002 Bragernæs Ladested Prestegjeld: Bragernæs Herred/by: Bragernæs Langfall Øen No Christian Friis m Gift første gang Huusbonde Hødker 35 (alder) 002 Inger Friis* k Gift første gang Hans koene 33 (alder) 003 Anne Friis k Ugivt Deres datter 6 (alder) 004 Karen Friis k Ugivt Deres døttre, 4 (alder) tvillinger 005 Jacopea Friis k Ugivt Deres døttre, 4 (alder) tvillinger 006 Talline Hansdatter k Ugivt Tieneste folk 30 (alder) 007 Anne Fridsdatter k Ugivt Tieneste folk 18 (alder) 008 Iver Olsen m Ugivt Tieneste folk Gards karl 35 (alder) Langfall Øen No 2 Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0602 Bragernæs 001 Christopher Proytsler m Givt 1te gang Huusbonde Consumtion skriver 38 (alder) 002 Karen Westbye k Givt 1te gang Hans koene 28 (alder) 003 Anne Magrete k Deres døttre 7 (alder) Christophersdatter* 004 Elisabeth Marie k Deres døttre 6 (alder) Christophersdatter* 005 Lovisa Christophersdatter* k Deres døttre 5 (alder) 006 Dorte Gulbrandsdatter k Ugivt Tieneste piige 43 (alder) 007 Anders Herder m Givt 1te gang Huusbonde Skoemager 40 (alder) 008 Berte Herder* k Givt 1te gang Hans koene 31 (alder) 009 Hendrich Andersen m Ugivt Deres sønner 8 (alder) 010 Christen Andersen m Ugivt Deres sønner 3 (alder) 011 Karen Mathea Andersdatter* k Ugivt Deres datter 9 (alder) Langfall Øen No Hans Sand m Givt 1te gang Huusbonde Høeker 25 (alder) 002 Marie Sand* k Givt 1te gang Hans koene 22 (alder) 003 Sirie Larine Hansdatter* k Deres datter 1 (alder) 004 Marie Joensdatter k Ugivt Tieneste piige 26 (alder) 005 Cornelius Larsen m Givt 1te gang Huusbonde Arbeydsmand 43 (alder) 006 Ingebor k Givt 1te gang Hans koene 44 (alder) 007 Johane Corneliusdatter* k Ugivt Deres døttre 9 (alder) 008 Berte Corneliusdatter* k Deres døttre 6 (alder) 009 Kierstine Christensdatter k Ugivt Logerer Arbeyds piige 40 (alder) 010 Christine k Ugivt Hendes datter uden ægteskab 9 (alder) Langfall Øen No Hans Nielsen m Givt første gang Huusbonde Arbeydsmand 27 (alder) 002 Goroe k Givt første gang Hans koene 26 (alder) 003 Anne Magrete Hansdatter* k Ugivt Deres datter 2 (alder) 004 Halvor Nielsen m Givt anden gang Huusbonde Arbeyds mand 49 (alder) 005 Marie k Givt første gang Hans nu 48 (alder) levende koene 006 Niels Halvorsen* m Ugivt Deres bøern i 19 (alder) siste ægteskab 007 Christopher Halvorsen* m Ugivt Deres bøern i 4 (alder) siste ægteskab 008 Katrine Halvorsdatter* k Ugivt Deres bøern i 14 (alder) siste ægteskab 009 Kiertie Halvorsdatter* k Ugivt Deres bøern i siste ægteskab 9 (alder) Langfall Øen No Anders Bakke m Givt første gang Huusbonde Høeker 37 (alder) 002 Marte Bakke* k Givt første gang Hans koene 35 (alder) 003 Johane Christine k Ugivte Deres bøern 7 (alder) Andersdatter* 004 Erich Andersen* m Ugivte Deres bøern 1 (alder) 005 Ingebor Marie Andersdatter* k Ugivte Deres bøern 8 (alder) 006 Karen Andersdatter* k Ugivte Deres bøern 3 (alder) 007 Marte Knudsdatter k Enke af første ægteskab Huusmoder 75 (alder) 008 Lisabet Olsdatter k Ugivt Tieneste piige 21 (alder) Langfall Øen No Nicolai Olsen m Givt første gang Huusbonde Arbeydsmand 56 (alder) 002 Karie k 1te ægteskab Hans koene 53 (alder) 003 Pouel Nielsen m Ugivt Hans søn Matros 21 (alder) 004 Margrete Nielsdatter k Ugivt Deres datter 18 (alder) 005 Marte Erichsdatter k Ugivt Logerer Sye piige 56 (alder) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Langfall Øen No Ellen Sacariasen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 32 (alder) 002 Aase k 1te ægteskab Hans koene 31 (alder) 003 Sacarias Ellensen* m Ugivte Deres søn 4 (alder) 004 Syrine Ellensdatter* k Ugivte Deres døttre 8 (alder) 005 Ingebor Ellensdatter* k Ugifte Deres døttre 3 (alder) 006 Helene Gulbrandsdatter k Enke efter 1te ægteskab Logerer Spinder koene 54 (alder) 007 Anne Marie Olsdatter k Ugivt Hendes datter Spinder koene 26 (alder) 008 Oline k Dennes datter uden ægteskab 1 (alder) Langfall Øen No Peer Hansen m 2det ægteskab Huusbonde Høeker 66 (alder) 002 Randi k 2det ægteskab Hans koene 44 (alder) 003 Ingebor Peersdatter k Ugivt Hendes 17 (alder) datter af 1te ægteskab 004 Anne Peersdatter* k Ugivt Deres datter af 9 (alder) siste ægteskab 005 Anne Rasmusdatter k Ugivt Tieneste piige 28 (alder) Langfall Øen No Ellen Holmen k Enke efter 1te ægteskab Huusmoder Høkerie 64 (alder) 002 Augustinus Holmen* m Ugivt Hendes søn Fuldmægtig hos moderen 26 (alder) 003 Aase Holmen k Ugivt Hendes datter 38 (alder) 004 Niels Jonsen m Ugivt Tieneste dræng Soldat ved det haugsunske 22 (alder) compagnie 005 Anne Olsdatter k Ugivt Tieneste piige 20 (alder) Langfall Øen No Niels Holmen m Ugivt Huusbonde Kiøbmand 28 (alder) Langfall Øen No Hendrich Hansen m 1te ægteskab Huusbonde Soldat ved det lierske comp. 36 (alder) 002 Berte k 1te ægteskab Hans koene 32 (alder) 003 Ola Hendrichsen* m Ugivt Deres søn 4 (alder) 004 Gunild Hendrichsdatter* k Ugivt Deres datter 2 (alder) 005 Kari Syversdatter k Enke efter 1te ægteskab Huusbondens 72 (alder) sviger moder 006 Mari Larsdatter k Enke efter 1te ægteskab Logerer Fattig læm 76 (alder) 007 Boel Hansdatter k Ugivt Hendes datter Sye piige 46 (alder) Langfall Øen No Joen Wines m 1te ægteskab Huusbonde Høekerie 57 (alder) 002 Anne k 2det ægteskab Hans koene 71 (alder) 003 Malene Jacobsdatter k Ugivt Tieneste piige 23 (alder) 004 Hans Friderichsen m Ugivt Logerer Styrmand 22 (alder) Langfall Øen No Lars Ambrosen m 1te ægteskab Huusbonde Gade vægter 49 (alder) 002 Oline k 1te ægteskab Hans koene 47 (alder) 003 Hans Larsen* m Deres sønner 14 (alder) 004 Ole Larsen* m Deres sønner 10 (alder) 005 Ellen Larsen* m Deres sønner 8 (alder) 006 Anne Gabrielsdatter k Enke efter 1te ægteskab Logerer Spinder koene 65 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0602 Bragernæs Langfall Øen No Ole Hansen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 34 (alder) 002 Boel k 1te ægteskab Hans koene 36 (alder) 003 Catrine Olsdatter* k Ugivte Deres datter 4 (alder) 004 Grete k Ugivte Søster datter af 6 (alder) huuset 005 Friderich Jensen m Enkemand af 1te ægteskab Logerer Arbeyds mand 54 (alder) 006 Johan Friderichsen* m Ugivt Hans søn 12 (alder) 007 Ingebor Friderichsdatter* k Ugivt Hans datter 9 (alder) 008 Ellef Peersen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 43 (alder) 009 Ingebor k 1te ægteskab Hans koene 47 (alder) 010 Hans Ellefsen* m Ugivt Deres søn 14 (alder) Langfall Øen No Halvor Halvorsen m Enkemand af 1te ægteskab Huusbonde Arbeyds mand 51 (alder) 002 Halvor Halvorsen* m Ugivt Hans sønner 21 (alder) 003 Hans Halvorsen* m Ugivt Hans sønner 18 (alder) 004 Marte Halvorsdatter* k Ugivt Hans døttre 14 (alder) 005 Gunild Halvorsdatter* k Ugivt Hans døttre 8 (alder) 006 Aase Larsdatter k Ugivt Logerer Af tobaks spinderie 46 (alder) 007 Peer Hansen m Ugivt Logerer Matros 26 (alder) Langfall Øen No Niels Jacobsen m 1te ægteskab Huusbonde Matros 37 (alder) 002 Goroe k 1te ægteskab Hans koene 41 (alder) 003 Anne Nielsdatter* k Ugivt Deres datter 2 (alder) 004 Rønnoug k Ugivt Tieneste piige 47 (alder) 005 Erich Jacobsen m Ugivt Logerer Matros og er ude paa reys 24 (alder) Langfall Øen No Maren Huus k Enke af 1te ægteskab Huusmoder 61 (alder) 002 Helle Larsdatter k Ugivt Hendes datter 14 (alder) datter 003 Gunild Erichsdatter k Ugivt Tieneste piige 21 (alder) 004 Jens Trusløff m Ugivt Logerer Kiøbmand 37 (alder) 005 Bent Anstensen m Ugivt Logerer Farver 24 (alder) Langfall Øen No Engebret Nielsen m 2det ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 52 (alder) 002 Else k 2det ægteskab Hans koene 76 (alder) 003 Kari Knudsdatter k Enke efter 1te ægteskab Tiener hos samme 28 (alder) Langfall Øen No Tosten Joensen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 51 (alder) 002 Anne k 1te ægteskab Hans koene 37 (alder) 003 Joen Tostensen* m Deres sønner 7 (alder) 004 Anders Tostensen* m Deres sønner 4 (alder) 005 Kierstine Tostensdatter* k Deres døttre 10 (alder) 006 Randi Tostensdatter* k Deres døttre 5 (alder) 007 Helle Tostensdatter* k Deres døttre 1 (alder) 008 Kari Nielsdatter k Enke efter 1te ægteskab Tiener hos dem 61 (alder) Langfall Øen No Marte Andersdatter k Ugivt Huusmoder Paa tobaks fabrik 50 (alder) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Erich Jørgensen m Ugivt Hendes søster Matros 30 (alder) søn 003 Karie Syversdatter k Enke efter 1te ægteskab Tiener hos samme 70 (alder) Langfall Øen No Hans Andersen m 1te ægteskab Huusbonde Garver mæster 28 (alder) 002 Massie k 2den gang givt Hans koene 21 (alder) 003 Maren k Ugivt Datter af 5 (alder) koenes 1te ægteskab 004 Joen Hansen m Søn af siste 1 (alder) ægteskab 005 Niels Johanesen m Ugivt Tiener Som garver svend 34 (alder) 006 Lars Torstensen m Ugivt Gaards karel Gevorben soldat paa 31 (alder) friderichshald 007 Gulbrand Erichsen m Enkemand efter 1te ægteskab Tieneste dræng 52 (alder) 008 Dorthe Poulsdatter k Ugivt Deres tieneste 26 (alder) piiger 009 Gurie Olsdatter k Ugivt Deres tieneste 35 (alder) piiger 010 Kiersti Ellingsdatter k Ugivt Deres tieneste piiger 19 (alder) Langfall Øen No Peer Amundsen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeyds mand 40 (alder) 002 Else k 1te ægteskab Hans koene 39 (alder) 003 Amund Peersen* m Deres søn 1 (alder) 004 Olia Peersdatter* k Ugifte Deres døttre 6 (alder) 005 Johane Peersdatter* k Ugifte Deres døttre 4 (alder) 006 Berte Gulliksdatter k Ugifte Tieneste piige 16 (alder) 007 Ole Hovde m Enkemand efter 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 63 (alder) 008 Anders Olsen m Ugivt Hans søn 12 (alder) 009 Ole Olsen m 1te ægteskab Huusbonde Soldat ved det 1te 49 (alder) agerhuusiske regiment 2det grenader comp. 010 Anne k 1te ægteskab Hans koene 48 (alder) 011 Petter Olsen* m Ugivt Deres søn 8 (alder) 012 Anne Elisabet Olsdatter* k Ugivt Deres døttre 10 (alder) 013 Anne Marie Olsdatter* k Ugivt Deres døttre 6 (alder) Langfall Øen No Erland Kiøsterud m 1te ægteskab Huusbonde Høeker 44 (alder) 002 Nicoline Kiøsterud* k 1te ægteskab Hans koene 40 (alder) 003 Nicolai Erlandsen* m Ugivte Deres sønner 12 (alder) 004 Friderich Erlandsen* m Ugivte Deres sønner 9 (alder) 005 Hans Henderich Erlandsen* m Ugivte Deres sønner 1 (alder) 006 Aniken Erlandsdatter* k Ugivte Deres datter 6 (alder) 007 Halsteen Halvorsen m Ugivte Tieneste dræng 16 (alder) 008 Marrit Nielsdatter k Enke efter 1te ægteskab Tieneste piiger 63 (alder) 009 Maren Simundsdatter k Ugivt Tieneste piiger 20 (alder) 010 Maren Gulbrandsdatter k Ugivt Tieneste piiger 28 (alder) 011 Maren Carine Koth k Ugivt Logerer Jomfrue. sygelig og privat 44 (alder) pention 012 Oline Christophersdatter k Ugivt Hendes 19 (alder) tieneste piige 013 Niels Høeg m 1te ægteskab Informator Informator 79 (alder) Langfall Øen No Hendrich Christensen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 51 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0602 Bragernæs 002 Anne Larsdatter k 1te ægteskab Hans koene 54 (alder) 003 Christen Hendrichsen* m Ugivt Deres sønner 17 (alder) 004 Lars Hendrichsen* m Ugivt Deres sønner 12 (alder) Langfall Øen No Niels Westerberg m 1te ægteskab Huusbonde Pottemager 36 (alder) 002 Leene Westerberg* k 1te ægteskab Hans koene 27 (alder) 003 Hans Nielsen m Enkemand efter 2det ægteskab Tiener Pottemager svend 47 (alder) 004 Niels Hansen m Ugivt Hans søn Matros 24 (alder) 005 Anders Larsen m Ugivt Huusbondens svoger Matros 26 (alder) Langfall Øen No Anne Huus k Enke efter 1te ægteskab Huusmoder Borgerskab som handlende 45 (alder) 002 Thomes Huus m Ugivt Hendes søn 14 (alder) 003 Anne Elisabeth Huus* k Ugivt Hendes døttre 12 (alder) 004 Maria Huus* k Ugivt Hendes døttre 9 (alder) 005 Susana Huus* k Ugivt Hendes døttre 7 (alder) 006 Marie k Ugivt Konens søster 42 (alder) 007 Marte Larsdatter k Ugivt Tieneste piige 40 (alder) 008 Simon Thomesen m Enkemand efter 1te ægteskab Koenes broder Arbeyds mand 48 (alder) Langfall Øen No Syver Olsen m 2det ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 54 (alder) 002 Inger k 2det ægteskab Hans koene 61 (alder) 003 Anders Svensen m Ugivt Søn af hendes Matros og ude paa reys 26 (alder) 1te ægteskab 004 Mari Andersdatter k Ugivt Tieneste piige 23 (alder) Langfall Øen No Christen Olsen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 42 (alder) 002 Ingebor k 1te ægteskab Hans koene 33 (alder) 003 Lars Christensen* m Ugivt Deres sønner 7 (alder) 004 Ola Christensen* m Ugivt Deres sønner 1 (alder) 005 Maren Christensdatter* k Ugivt Deres døttre 5 (alder) 006 Lisabeth Christensdatter* k Ugivt Deres døttre 3 (alder) 007 Joen Hansen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 29 (alder) 008 Ingebor k 1te ægteskab Hans koene 37 (alder) 009 Ole Joensen m Ugivt Deres sønner 9 (alder) 010 Hans Joensen m Ugivt Deres sønner 8 (alder) 011 Oline Jensdatter k Ugivt Arbeyds piige Arbeyds piige 50 (alder) Langfall Øen No Ole Olsen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 39 (alder) 002 Anne k 1te ægteskab Hans koene 38 (alder) 003 Ole Olsen m Ugivt Deres søn 7 (alder) 004 Maren Odemark k Ugivt Tieneste piige 20 (alder) 005 Kari Nielsdatter k Enke efter 1te ægteskab Logerer Arbeyds koene 40 (alder) 006 Niels Monsen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 74 (alder) 007 Ingebor k 1te ægteskab Hans koene 60 (alder) Langfall Øen No Tollef Olsen m 1te ægteskab Huusbonde Matros 41 (alder) 002 Ingebor k 1te ægteskab Hans koene 45 (alder) 003 Ole Tollefsen m Ugivt Deres søn 5 (alder) 004 Marte Tollefsdatter k Ugivt Deres datter 21 (alder) Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Langfall Øen No Johanes Olsen m Enkemand af 1te ægteskab Huusbonde Arbeyds mand 63 (alder) 002 Ellen Johanesdatter k Ugivt Hans datter 16 (alder) 003 Karen Olsdatter k Ugivt Mandens 66 (alder) søstre 004 Jacopea Olsdatter k Ugivt Mandens 50 (alder) søstre 005 Johan Casper m Ugivt Logerer Paa fayes seyldugs fabrik 24 (alder) 006 Iver Thoresen m Enkemand af 1te ægteskab Logerer Blind og fattig lem 70 (alder) 007 Marte Christensdatter k Ugivt Logerer Spinder piige 67 (alder) Langfall Øen No Anders Larsen m 2det ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 60 (alder) 002 Dorte k 1te ægteskab Hans koene 55 (alder) 003 Lars Andersen m Ugivt Paa fayes seyldugs fabrik 22 (alder) 004 Clemet Andersen m Ugivt 12 (alder) 005 Aase Andersdatter k Ugivt Deres datter 19 (alder) Langfall Øen No Peer Olsen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 40 (alder) 002 Anikken k 1te ægteskab Hans koene 44 (alder) 003 Ole Peersen m Deres sønner 7 (alder) 004 Erick Peersen m Deres sønner 2 (alder) 005 Siri Jorgensdatter k Enke efter 2det ægteskab Mandens 72 (alder) moder 006 Kari Steengrimsdatter k Ugivt Tieneste piige 28 (alder) Langfall Øen No Ole Johanesen m 1te ægteskab Huusbonde Afskediget siergeant med (alder) rd aarlig pention 002 Elisabeth k 1te ægteskab Hans koene 56 (alder) 003 Anne Erichsdatter k Ugivt Tieneste piige 22 (alder) Langfall Øen No Christian Larsen m 1te ægteskab Huusbonde Bielkehugger 50 (alder) 002 Sirie k 1te ægteskab Hans koene 43 (alder) 003 Peer Christiansen m Ugivt Deres søn 12 (alder) 004 Larine Christiansdatter k Ugivt Deres datter 21 (alder) Langfall Øen No Christen Peersen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 40 (alder) 002 Ingebor k 1te ægteskab Hans koene 35 (alder) 003 Jens Christensen m Deres søn 6 (alder) 004 Maren Christensdatter k Deres døttre 3 (alder) 005 Aase Christensdatter k Deres døttre 1 (alder) 006 Alet Andersdatter k Ugivt Logerer Sye piige 36 (alder) Langfall Øen No Amund Larsen m 1te ægteskab Huusbonde Høeker 71 (alder) 002 Berte Maria k 1te ægteskab Hans koene 71 (alder) 003 Lars Amundsen m 1te ægteskab Deres søn Høeker 44 (alder) 004 Maria Huus k 1te ægteskab Hans koene 40 (alder) 005 Jens Larsen m Ugivt Deres sønner 11 (alder) 006 Gabriel Larsen m Ugivt Deres sønner 4 (alder) 007 Else Larsdatter k Ugivt Deres datter 8 (alder) 008 Jens Halvorsen m Ugivt Gaards dræng 24 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0602 Bragernæs 009 Mari Johanesdatter k Tieneste piiger 32 (alder) 010 Susane Olsdatter k Tieneste piiger 21 (alder) Langfall Øen No Hans Larsen m 1te ægteskab Huusbonde Arbeydsmand 57 (alder) 002 Marte k 1te ægteskab Hans koene 52 (alder) 003 Malene k Ugivt Tieneste piige 50 (alder) Langfall Øen No Lars Andersen m 1te ægteskab Huusbonde Høeker 41 (alder) 002 Olava k 1te ægteskab Hans koene 46 (alder) 003 Anders Larsen m Ugivt Deres søn 8 (alder) 004 Kierstine Larsdatter k Deres datter 10 (alder) 005 Maren Johanesdatter k Tieneste piige 20 (alder) Sund Gaden No Christopher Jøeg m 1te ægteskab Huusbonde Nærer sig med skrivning og 35 (alder) meget fattig forfatning 002 Anne Jøeg* k 1te ægteskab Hans koene 31 (alder) 003 Carsten Wærn Dahl m Deres sønner 7 (alder) 004 Nevton Christophersen* m Deres sønner 1 (alder) 005 Juliana Augusta k Deres døttre 4 (alder) Christophersdatter* 006 Mariane Lovisa Christophersdatter* k Deres døttre 3 (alder) Sund Gaden No Hans Bruun m 1te ægteskab Huusbonde Smaae handel 75 (alder) 002 Sophie Amalie Omsted k Hans koene 73 (alder) 003 Thore Andersen m 1te ægteskab Huusbonde Gade vægter 48 (alder) 004 Mari Joensdatter k 1te ægteskab Hans koene 48 (alder) 005 Joen Thorresen m Ugivt Deres søn 12 (alder) 006 Marie Thorresdatter k Deres datter 6 (alder) 007 Marie Kierstine Johansdatter k Ugivt Logerer hos Arbeids pige 36 (alder) vægteren 008 Anne Friderica Jensdatter k Hendes datter uden ægteskab 6 (alder) Sund Gaden No Johan Friderich Berg m 1te ægteskab Huusbonde Tabaks fabrikeur 66 (alder) 002 Anne Maria Berg* k 1te ægteskab Hans koene 56 (alder) 003 Jørgine Johansdatter* k Deres døttre 19 (alder) 004 Petronelle Johansdatter* k Deres døttre 17 (alder) 005 Maria Hendrica Johansdatter* k Deres døttre 14 (alder) 006 Andrea Jørgine Johansdatter* k Enke efter 1te ægteskab af Og datter af Alt under forældrenes ophold 30 (alder) kiømand christen wind huuset 007 Jørgen Wind m Hendes sønner 7 (alder) 008 Christen Wind m Hendes sønner 5 (alder) 009 Else Marie Wind k Hendes datter 6 (alder) 010 Throen Halvorsen m Ugivte Tieneste folk 24 (alder) 011 Ole Halvorsen m Ugivte Tieneste folk 16 (alder) 012 Anne Olsdatter k Ugivte Tieneste folk 27 (alder) Sund Gaden No Jens Petter Borgen m Ugivt Huusbonde Kiøbmand 27 (alder) 002 Berte Marie Olsdatter k Ugivt Tieneste piige 23 (alder) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Sund Gaden No Niels Brodersen m 1te ægteskab Huusbonde Uhrmager 30 (alder) 002 Marie k 1te ægteskab Hans koene 29 (alder) 003 Gunild k Hendes datter 7 (alder) uden ægteskab 004 Petronelle k Ugivt Tieneste piige 19 (alder) 005 Catrine Christophersdatter k Enke efter 1te ægteskab Logerer Sælger koene 83 (alder) 006 Niels Ihlen m Logerer Skole dicipel 7 (alder) Sund Gaden No Søren Hamborg m 2det ægteskab Huusbonde Kiøbmand 60 (alder) 002 Christine Berg k 1te ægteskab Hans koene 33 (alder) 003 Rasmus Sørensen* m Deres sønner 6 (alder) 004 Johan Friderich Sørensen* m Deres sønner 5 (alder) 005 Hans Henderich Sørensen* m Deres sønner 4 (alder) 006 Søren Christian Sørensen* m Deres sønner 1 (alder) 007 Anne Catrine Sørensdatter* k Deres døttre 7 (alder) 008 Anne Maria Sørensdatter* k Deres døttre, 2 (alder) tvillinger 009 Anne Carina Sørensdatter* k Deres døttre, 2 (alder) tvillinger 010 Peer Peersen m Ugivt Gaards dræng 24 (alder) 011 Larine Ambrosdatter k 1te ægteskab Tieneste piiger 36 (alder) 012 Gubiør Erichsdatter k Ugivt Tieneste piiger 26 (alder) 013 Anne Catrine Smidt k Ugivt Tieneste piiger 23 (alder) 014 Karen Andersdatter k Ugivt Tieneste piiger 20 (alder) Sund Gaden No Søren Brandt m 1te ægteskab Huusbonde Guld smeed 70 (alder) 002 Elisabet k 1te ægteskab Hans koene 37 (alder) 003 Samuel Brandt m Deres sønner 17 (alder) 004 Andreas Brandt m Deres sønner 11 (alder) 005 Hans Brandt m Deres sønner 8 (alder) 006 Niels Justie m Ugivt Tiener Guldsmeed svend 34 (alder) 007 Gulbrand Johanesen m Ugivt Lære dræng 18 (alder) 008 Dorte Johanesdatter k Ugivt Tieneste piige 22 (alder) 009 Anne Catrine k Enke efter andreas schierup, Huusbondens Pension af glas compagniet 72 (alder) bogholder ved glas værket 010 Feltskow m 1ste ægteskab og koenen er i dannemark søster 50 rd aarlig Logerer Consumtionsbetient 33 (alder) Sund Gaden No Thomas Kiølstad m 1te ægteskab Huusbonde Skræder mæster 38 (alder) 002 Magrete Kiølstad* k 1te ægteskab Hans koene 34 (alder) 003 Johan Hendrich Thomasen* m Ugivte Deres sønner 5 (alder) 004 Mads Jørgen Thomasen* m Ugivte Deres sønner 8 (alder) 005 Christian Thomasen* m Ugivte Deres sønner 1 (alder) 006 Hans Lorents Thomasen* m Ugivte Deres sønner 3 (alder) 007 Marie Kistine Thomasdatter* k Ugivte Deres datter 7 (alder) 008 Ole Nielsen m Ugivte Lære drænger Lære drænger 19 (alder) 009 Ole Bentsen m Ugivte Lære drænger Lære drænger 14 (alder) 010 Eli Svendsdatter k Ugivte Tieneste piige 30 (alder) 011 Berte Qvist k Enke efter 1te ægteskab Logerer Lærerinde for smaae børn 60 (alder) 012 Ingebor Lagesdatter k Enke efter 1te ægteskab Logerer 50 (alder) 013 Kari Johansdatter k Hendes datter 6 (alder) Sund Gaden No Johan Wighard m 1te ægteskab Huusbonde Skoemager mæster 33 (alder) 002 Anne k 2det ægteskab Hans koene 48 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0602 Bragernæs 003 Engebret Trulsen m Lære drænger 22 (alder) 004 Ole Wang m Lære drænger 20 (alder) 005 Eli Joensdatter k Tieneste piige 25 (alder) 006 Christopher Bierk m 1te ægteskab Logerer Bager svend 47 (alder) 007 Lovisa Bierk* k 1te ægteskab Hans koene 43 (alder) Sund Gaden No Knud Ruud m 1te ægteskab Huusbonde Sadelmager 43 (alder) 002 Kistine Ruud* k 1te ægteskab Hans koene 53 (alder) 003 Ingebor Martine Knudsdatter* k Ugivt Deres datter 15 (alder) 004 Anders Hansen m Ugivt Lærer sadelmager haandværk Artellerist ved capt. rommelhoffs comp. 21 (alder) 005 Christine Christophersdatter k Ugivt Tieneste piige 33 (alder) Sund Gaden No Mads Tullesen Møller m 1te ægteskab Huusbonde Kiøbmand 39 (alder) 002 Anne Møller* k 1te ægteskab Hans koene 49 (alder) 003 Hans Christian Madsen* m Deres søn 5 (alder) 004 Sophie Madsdatter* k Deres døttre 13 (alder) 005 Ingebor Lovisa Madsdatter* k Deres døttre 11 (alder) 006 Anne Kistine Madsdatter* k Deres døttre 10 (alder) 007 Karen Tulline Madsdatter* k Deres døttre 7 (alder) 008 Anders Olsen m Ugivt Gaards karel Soldat ved det haugsunske 21 (alder) comp. under lieutenent bredahls comando 009 Inger Maria Lorentsdatter k Ugivt Tieneste piiger 27 (alder) 010 Ingebor Rasmusdatter k Ugivt Tieneste piiger 24 (alder) 011 Elie Peersdatter k Ugivt Tieneste piiger 30 (alder) Sund Gaden No Soffern Poulsen m 2det ægteskab Huusbonde Kiøbmand 51 (alder) 002 Anne Magrete Harmsen k 1te ægteskab Hans koene 30 (alder) 003 Ove Daniel Soffernsen* m Børen af 21 (alder) hans første ægteskab 004 Pouel Soffernsen* m Børen af 19 (alder) hans første ægteskab 005 Else Bergitte Soffernsdatter* k Børen af 24 (alder) hans første ægteskab 006 Marte Karine Soffernsdatter* k Børen af 16 (alder) hans første ægteskab 007 Anne Dorthea Soffernsdatter* k Børen af 13 (alder) hans første ægteskab 008 Anne Kistine Soffernsdatter* k Børen af 12 (alder) hans første ægteskab 009 Frans Christian Harmsen m Fælles børen 7 (alder) af siste ægteskab 010 Magnus Soffernsen* m Fælles børen 4 (alder) af siste ægteskab 011 Hans Soffernsen* m Fælles børen af siste ægteskab 2 (alder) Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0234 Gierdrum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0424 Hoff prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1833 Ranen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0813 Ejdanger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0229 Enebach prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0111 Hvaløerne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0221 Høeland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0421 Winger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0527 Wardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1221 Storøen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0518 Froen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0520 Ringeboe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1254 Hammer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1445 Gloppen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1249 Fanøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0940 Walle prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0924 Hommedal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1437 Kind prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1842 Schjerstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0427 Elverum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0411 Næss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketælling 1840 Taarup

Folketælling 1840 Taarup Folketælling 1840 Taarup NAVN ALDER CIVILSTAND STILLING Taarup By 1. Familie - et Huus, 2 Familier 1. Fam. Hans Rasmussen 48 Gift Dagleier Marie Nielsdatter 41 Gift Hans Kone Kirsten Hansdatter 9 Ugift

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0534 Gran prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0414 Wang prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0528 Toten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING

FOLKETÆLLING 1840 KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT STILLING l FOLKETÆLLING KULLERUP SOGN WINDINGE HERRED SVENDBORG AMT NAVN Juulskov Hovedgaard. Hans Peter Langkilde Bodil Egelökke Marie Kristine Lollesgaard Cornelie Nielsine Engelsted Christopher Langkilde Jørgen

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0725 Thiølling prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0624 Eger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0137 Waaler prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0415 Leuthen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1625 Stadsbøygden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0515 Waage prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1636 Meldal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0521 Øyer prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0218 Agger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0218 Agger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0218 Agger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0623 Modum prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0128 Rachestad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0231 Skytsmoe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0231 Skytsmoe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0231 Skytsmoe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1103 Stavanger Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1845 Folden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1525 Stranden prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1553 Qværnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1120 Klep prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0726 Brunlaugnæss prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0707 Laurvig. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0707 Laurvig. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0707 Laurvig Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1425 Hafsloe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0903 Arendal. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0903 Arendal. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0903 Arendal Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0122 Trøgstad prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0811 Slemdal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1866 Hassel prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0116 Berg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0116 Berg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0116 Berg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0705 Tønsberg Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0420 Eidskog prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0421 Vinger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0437 Tønset prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0437 Tønset prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0437 Tønset prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0440 Qvekne prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1717 Frosten prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1717 Frosten prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1717 Frosten prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1840 Saltdalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1243 Ous prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1421 Uhrland prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0717 Borre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0226 Sørum prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0418 Nordre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1430 Indre Holmedahl prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0604 Kongsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0604 Kongsberg Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring

Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Rentekammeret Ekstraskatt etter forordning 23.09.1762 Eidsvoll, Hurdal og Feiring Riksarkivet katalognr. 1145/51. Hyllenr. 4a 12742. Øvre Romerike. Riksarkivet. Rentekammeret Fogderegnskap Øvre Romerike.

Detaljer

Folketeljing 1801 for 2020 Kistrand prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 2020 Kistrand prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 2020 Kistrand prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1001 Christiansand. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1001 Christiansand. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1001 Christiansand Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad

Arbeidere på Nes Verk ; Merknad Arbeidere på Nes Verk 1799 1804; Merknad I Oberbergamtets arkiv som oppbevares ved Riksarkivet finnes utdrag fra regnskapene for Nes Verks fattigvesen for årene 1799, 1800, 1801 og 1804. Disse regnskapene

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1447 Indvigen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0123 Spydeberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0123 Spydeberg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1645 Holtaalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1645 Holtaalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1645 Holtaalen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0718 Ramnæs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0718 Ramnæs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0718 Ramnæs prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0519 Søndre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0824 Gransherred prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0722 Nøtterøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0722 Nøtterøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0722 Nøtterøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 17 mar 2013. Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Forfedre av Karin KRISTENSEN 17 mar 2013 Publisert av Søren H Ødegården Borgenbråten 101 Borgen Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0134 Onsøe prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0134 Onsøe prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0134 Onsøe prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org,

Forfedre av Karin KRISTENSEN. 15 apr 2015. Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Forfedre av Karin KRISTENSEN 15 apr 2015 Publisert av Søren H Ødegården www.oursmallworld.org, Karin KRISTENSEN 1 Karin KRISTENSEN ble født på/i Bamble, Telemark den 26 mar 1938. Hun er datter av Arthur

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0518 Nordre Fron prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1561 Øxendal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 0727 Hedrum prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 01.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0422 Brandvold prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0238 Nannestad prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0544 Østre Slidre prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0412 Ringsager prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0412 Ringsager prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0412 Ringsager prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0125 Edsberg prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0125 Edsberg prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0125 Edsberg prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 0138 Haabel prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 0138 Haabel prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 0138 Haabel prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1801 for 1569 Oure prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1569 Oure prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1569 Oure prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer