PROSPEKT. Forslag om fisjon av. Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA. ved utfisjonering av selskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. Forslag om fisjon av. Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA. ved utfisjonering av selskapet"

Transkript

1 PROSPEKT Forslag om fisjon av Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA ved utfisjonering av selskapet Rica Hotels ASA (under stiftelse) Tilrettelagt av 12. mars 2002

2 Innholdsfortegnelse Meddelelse... 3 Ansvarserklæringer... 4 Andre erklæringer... 6 Definisjoner Sammendrag Bakgrunn og begrunnelse for Fisjonen Rica Hotels før Fisjonen Finansielle hovedtall for Rica Hotels før Fisjonen Aksjekapital og aksjonærforhold Fisjonen De fisjonerte selskapene Tidsplan Bakgrunn og begrunnelse for Fisjonen Rica Hotels før Fisjonen Historikk Virksomheten Juridisk selskapsstruktur før Fisjonen Organisasjon, styre og ledelse Finansiell informasjon Aksjekapital og aksjonærforhold Øvrig informasjon Fisjonen Delingsforholdet Struktur før Fisjonen Fordeling av eiendeler og forpliktelser ved Fisjonen Struktur etter Fisjonen Ansatte Transaksjonsstruktur Tilbud om kjøp av aksjer i Rica Eiendom ASA Finansiering Fullmakter Skattemessige forhold Mellomliggende handel i aksjer i Rica Hotels Meldeplikt til Næringsdepartementet Omkostninger Tidsplan Beskrivelse av Rica Hotels etter Fisjonen Forretningsidé, målsetting, strategi og vekstplaner Styre, ledelse og organisasjon Selskapets virksomhet Leieavtaler Proforma finansiell informasjon for nye Rica Hotels (konsern) etter Fisjonen Aksjekapital og aksjonærforhold Markedsforhold og konkurranse Risikoforhold Øvrig informasjon Beskrivelse av Rica Eiendom etter Fisjonen Forretningsidé, mål og strategi Styre, ledelse og organisasjon Selskapets virksomhet og eiendomsportefølje

3 6.4 Proforma finansiell informasjon for Rica Eiendom (konsern) etter Fisjonen Aksjekapital og aksjonærforhold Markedsforhold og konkurranse Risikoforhold Øvrig informasjon Vedlegg Vedlegg 1 Fisjonsplan for Fisjonen av Rica Hotels ASA Vedlegg 2 Fordeling av Rica Eiendom ASAs (tidligere Rica Hotels ASA)...eiendeler, rettigheter og forpliktelser på de fisjonerte selskapene Vedlegg 3 Utkast til åpningsbalanse for det nystiftede Rica Hotels ASA Vedlegg 4 Erklæring vedrørende utkast til åpningsbalanse Vedlegg 5 Vedtekter for Rica Hotels ASA før Fisjon Vedlegg 6 Forslag til vedtekter for Rica Eiendom ASA etter Fisjon Vedlegg 7 Forslag til stiftelsesdokument og vedtekter for (nye) Rica Hotels ASA Vedlegg 8 Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 1999, 2000 og 2001 for Rica Hotels ASA Vedlegg 9 Styrets rapport om Fisjonen Vedlegg 10 Sakkyndig redegjørelse om Fisjonen Vedlegg 11 Revisors bekreftelse vedrørende gjenværende bunden egenkapital i overdragende selskap Vedlegg 12 Revisors uttalelse vedrørende proforma regnskapstall Vedlegg 13 Utkast til revisors bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd inkludert villighetserklæring i overtakende selskap

4 Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet i forbindelse med forslag om fisjon av Rica Hotels ASA, som skifter navn til Rica Eiendom ASA med utfisjonering og børsnotering av Rica Hotels ASA forutsatt at Oslo Børs finner at vilkårene for fortsatt børsnotering er oppfyllt. Formålet med Prospektet er å informere aksjonærene i Rica Hotels ASA om relevante forhold vedrørende fisjonsforslaget. Utlevering av dette Prospekt innebærer på ingen måte at det ikke har funnet sted endringer i forhold som vedrører Rica Hotels ASA etter Prospektets dato. Enhver vesentlig endring som vil kunne få betydning for vurderingen av aksjene som investeringsobjekt, vil bli behandlet i samsvar med børsforskriften 14-6 ved at det utarbeides og offentliggjøres et tillegg til Prospektet. Enhver tvist knyttet til Prospektet skal være underlagt norsk rett og endelig avgjørelse skal tas av norsk domstol alene. Distribusjon av Prospektet kan være underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Prospektet må ikke, utenom i særlige tilfelle, bli sendt eller for øvrig distribuert til USA, Storbritannia eller andre jurisdiksjoner hvor utlevering av slikt dokument er i strid med relevant lovgivning. Med unntak av kontroll av Prospektet ved Oslo Børs er det ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves. Prospektet er kontrollert av Oslo Børs i henhold til børsforskriften 14-4, jfr. kapittel 15 og 19. Hvor ikke annet er angitt, er Rica Hotels ASA kilde for opplysningene. Dette Prospekt, Fisjonsplanen samt regnskaper for Rica Hotels ASA er lagt ut til gjennomsyn på selskapets hovedkontor, Slependveien 108, 1375 Billingstad. 3

5 Ansvarserklæringer Styret i Rica Hotels ASA Prospektet er utarbeidet for å gi en fyllestgjørende og korrekt beskrivelse av Rica Hotels ASA, med datterselskaper og selskapenes virksomhet i forbindelse med den foreslåtte fisjon av Rica Hotels ASA. Styret i Rica Hotels ASA bekrefter at opplysningene i Prospektet, så langt de kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold. Markedsforhold, risikoforhold og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn. Oslo, 12. mars 2002 I styret for Rica Hotels ASA Jan E. Rivelsrud styreleder Ole-Jacob Wold styremedlem/adm. dir. Prins Carl Bernadotte styremedlem Jan M. Greve styremedlem Rolf Hodne styremedlem Truls Holthe styremedlem Odd Erik Haakonsen styremedlem Tilrettelegger Dette Prospektet er utarbeidet av Orkla Enskilda Securities på oppdrag av, og i samarbeid med, styret og ledelsen i Rica Hotels ASA. Prospektet er utarbeidet på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, herunder årsrapporter, kvartalsrapporter og supplerende informasjon mottatt fra Rica Hotels ASA. Orkla Enskilda Securities har engasjert Arthur Andersen & Co til å foreta en begrenset regnskapsmessig due diligence og Wikborg, Rein & Co til å foreta en begrenset juridisk due diligence av Rica Hotels i forbindelse med Fisjonen. Tilretteleggeren har bestrebet seg på å gi et konsistent og fullstendig bilde av Rica Hotels ASA i forbindelse med den foreslåtte Fisjonen, men påtar seg intet juridisk og/eller økonomisk ansvar for fullstendigheten og/eller riktigheten av Prospektets innhold. Tilretteleggeren påtar seg heller ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for eventuelle konsekvenser som måtte følge av en eventuell fisjonsbeslutning basert på informasjonen presentert i Prospektet. Styret og administrasjonen i Rica Hotels ASA har avgitt en fullstendighetserklæring med hensyn til den informasjon Orkla Enskilda Securities har mottatt i forbindelse med utarbeidelsen av Prospektet. Det vises for øvrig til rapport fra styret i Rica Hotels ASA samt sakkyndig redegjørelse fra revisor som er inntatt som vedlegg til Prospektet og erklæring fra juridisk rådgiver inntatt i Prospektet. Ansatte i Orkla Enskilda Securities og selskaper kontrollert av ansatte, eide pr. 12. mars 2002 direkte og indirekte ingen aksjer i Rica Hotels ASA. Oslo, 12. mars 2002 Orkla Enskilda Securities ASA 4

6 Juridisk erklæring I forbindelse med forslag om fisjon av Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA ved utfisjonering av selskapet Rica Hotels ASA har vi på oppdrag fra Orkla Enskilda Securities foretatt en begrenset juridisk selskapsgjennomgang av hovedselskapene i Konsernet. Videre har vi gjennomgått Prospektet for å vurdere beskrivelsen av de juridiske forhold. På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er gjort tilgjengelig for oss fra selskapets side, er det vår oppfatning at Prospektet gir en dekkende og balansert beskrivelse av de juridiske forhold. Det bekreftes for øvrig at Fisjonsplanen er korrekt gjengitt og i samsvar med norsk rett. Vår gjennomgang omfatter utelukkende juridiske forhold som er underlagt gjeldende norsk rett og ikke kommersielle, regnskapsmessige eller finansielle forhold. Oslo, 12. mars 2002 Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma M.N.A. 5

7 Andre erklæringer Berg og Hammervik AS har som revisor for Rica Hotels ASA avgitt følgende erklæringer inntatt som vedlegg til Prospektet. Revisjonsberetning for for Rica Hotels ASA uten forbehold eller presisering Bekreftelse av utkast til åpningsbalanse for overtakende selskap Uttalelse vedrørende proforma regnskapstall Bekreftelse vedrørende gjenværende bundet egenkapital i overdragende selskap Utkast til villighetserklæring i overtakende selskap Arthur Andersen & Co har avgitt følgende erklæring som er inntatt som vedlegg til Prospektet: Sakkyndig redegjørelse om Fisjonen 6

8 Definisjoner Med mindre sammenhengen tilsier noe annet, skal de ord og begreper som her er definert ha følgende betydning i dette Prospektet: Allmennaksjeloven Lov av 13. juni 1997, nr. 45 om allmennaksjeselskaper Børsforskriften Forskrift av 17. januar 1994 nr. 32, gitt i medhold av lov av 17. November 2000 nr 80 om børsvirksomhet Fisjonen Fisjon av Rica Hotels ASA (etter navneskifte Rica Eiendom ASA) med utfisjonering og børsnotering av det nye Rica Hotels ASA Fisjonsplanen Fisjonsplan for Rica Hotels ASA vedtatt av styret 12. mars 2002 Konsernet Konsernet Rica Hotels ASA før Fisjonen NOK Norske kroner Prospektet Nærværende prospekt datert 12. mars 2002 Rica Eiendom Rica Eiendom ASA, det overdragende selskap etter navneendring Rica Hotels Konsernet Rica Hotels ASA eller morselskapet før Fisjonen slik det måtte fremgå av sammenhengen Nye Rica Hotels Det utfisjonerte selskapet som vil ta navnet Rica Hotels ASA RISK Regulering av aksjers inngangsverdi ved endring i skattlagt kapital Selskapet Rica Hotels ASA før Fisjonen Tilrettelegger Orkla Enskilda Securities ASA Vp.nr. Verdipapirnummer i VPS VPS Verdipapirsentralen VPS-konto Konto i VPS for registrering av eierskap for verdipapirer 7

9 1. Sammendrag 1.1 Bakgrunn og begrunnelse for Fisjonen Styret i Rica Hotels har ved flere anledninger de senere år vurdert å utfisjonere hotell- og restaurantdriften i et eget driftsselskap. Bakgrunnen for dette er at organiseringen av virksomheten og selskapets fokus primært har vært på den operative hotelldriften. Det er styrets oppfatning at forvaltning av eiendommene ikke har fått samme fokus verken fra administrasjonen eller investorer som eiendomsverdiene i balansen skulle tilsi. Det er videre styrets oppfatning at verdsettelsen av hotellselskaper i aksjemarkedet ikke reflekterer den faktiske verdi av eide eiendommer, hvilket gjør det attraktivt for hotellselskaper å leie fremfor å eie eiendommer. En fisjon av Rica Hotels ventes å kunne bidra til å presentere og synliggjøre eiendomsverdiene i Rica Eiendom på en bedre måte. Virksomheten i Rica Eiendom vil bestå av å investere den avkastningen som genereres gjennom utleie av hotelleiendommene samt å videreutvikle den eksisterende eiendomsporteføljen. Nye Rica Hotels vil i større grad kunne rendyrke og fokusere kjernevirksomheten som er drift av hoteller. En fisjon vil gjøre nye Rica Hotels mer sammenlignbart med andre skandinaviske og internasjonale hotellkjeder med tilsvarende kapitalstruktur som de senere år har skilt eiendom og drift i separate selskaper. 1.2 Rica Hotels før Fisjonen Rica Hotels er en av Norges største og den eneste landsdekkende hotellkjede. Rica Hotels driver pr. 12. mars hoteller i Norge, syv hoteller i Sverige, Rica Sjølyst Bankett- og Konferansesenter, Nordkapphallen og Nusfjord Rorbuanlegg i Lofoten. I tillegg har Rica Hotels 33 Rica Partner Hotel som omfatter samarbeid innenfor salg, markedsføring og innkjøp med frittstående hoteller på steder hvor Rica Hotels ikke er godt nok representert. Av Rica Hotels 52 hoteller er Rica Hotels 100 % eier av 15 hotelleiendommer, Nordkapphallen og et kontorbygg i Asker. Rica Hotels har videre en eierandel på 68 % i ANS Rica Arctic Hotel, 50 % i Rica Travel Hotel Gardermoen AS og 50 % i Rica Dyreparken Hotel Kristiansand AS. De resterende hotellene er leiet på langsiktige vilkår, i de fleste tilfeller med omsetningsbasert leie både med og uten garantert minimumsleie. 8

10 1.3 Finansielle hovedtall for Rica Hotels før Fisjonen Tall i NOK Resultat Sum driftsinntekter TNOK Driftsresultat I TNOK Driftsresultat II TNOK Netto finansposter TNOK Resultat før skattekostnad TNOK Årsresultat TNOK Rentabilitet/soliditet Netto driftsmargin % 8,1 7,7 9,3 Egenkapitalrentabilitet % 17,5 17,7 23,1 Nøkkeltall pr. aksje Kontantstrøm pr. aksje NOK 5,8 5,8 6,7 Pris/fortjeneste (P/E) NOK 15,0 16,9 11,9 Resultat pr. aksje (EPS) NOK 3,5 3,5 4,4 Utbytte pr. aksje NOK 1,75 4,00 1,75 Verdi Totale eiendeler MNOK Børskurs NOK Børsverdi MNOK Operative nøkkeltall Antall bedrifter (eide/leide) 55(18/37) 53(18/35) 52(18/34) Disponible rom Beleggsprosent % Inntekt pr. solgte rom NOK RevPAR* NOK Antall ansatte * Losjiinntekt/disponible rom 1.4 Aksjekapital og aksjonærforhold Aksjekapitalen i Rica Hotels er på NOK fordelt på aksjer pålydende NOK 1. Det er ingen stemmerettsbegrensninger, slik at hver aksje gir én stemme på Selskapets generalforsamling. Vedtektene inneholder ingen bestemmelser som innskrenker omsetteligheten av Selskapets aksjer. 1.5 Fisjonen Styret i Rica Hotels besluttet i møte 12. mars 2002 å foreslå for den ordinære generalforsamling som skal avholdes 15. april 2002 at Selskapet skal fisjoneres. Rica Hotels som overdragende selskap endrer i forbindelse med Fisjonen navn til Rica Eiendom ASA. Fisjonen skal skje ved stiftelse av et nytt allmennaksjeselskap, og det nystiftede og overtakende selskap skal overta firmanavnet Rica Hotels ASA. De egeneide hotelleiendommene vil bli værende i Rica Eiendom, mens hotelldriftvirksomheten overføres til det nystiftede selskapet Rica Hotels. Etter en helhetsvurdering er det styrets forslag at delingsforholdet mellom nye Rica Hotels og Rica Eiendom settes til 74,25:25,75. Styret har ved fastsettelsen av delingsforholdet lagt til grunn en vurdering av de virkelige verdier på virksomheten i nye Rica Hotels i forhold til den gjenværende virksomheten i Rica Eiendom. Ved beregning av vederlaget er det tatt utgangspunkt i en samlet vurdering av virksomhetenes markedsposisjon, nåværende og fremtidig inntjening, risikoprofil samt hvilke eiendeler og forpliktelser Rica Eiendom og nye Rica Hotels vil ha når Fisjonen er gjennomført. 9

11 Aksjene i nye Rica Hotels tegnes av Rica Hotels på vegne av dets aksjonærer i og med vedtakelsen av Fisjonsplanen i Rica Hotels generalforsamling, samtidig som stiftelsesdokumentet for nye Rica Hotels godkjennes. Fisjonen skal gjennomføres ved at Rica Hotels eiendeler, rettigheter og forpliktelser fordeles på Rica Eiendom og nye Rica Hotels mot at aksjeeierne i Rica Hotels får som vederlag aksjer i nye Rica Hotels, jf allmennaksjeloven 14-2 første ledd. Hver aksje i Rica Hotels gir rett til 1 aksje i nye Rica Hotels, basert på at det er utstedt aksjer i Rica Hotels og at nye Rica Hotels utsteder aksjer i forbindelse med Fisjonen. Det tas sikte på at nye Rica Hotels børsnoteres på Oslo Børs SMB-liste forutsatt at Oslo Børs finner vilkårene for børsnotering tilstede, men at Rica Eiendom strykes fra børsnotering på Oslo Børs etter gjennomføring av Fisjonen. Rica Eiendom vil etter all sannsynlighet ikke oppfylle Oslo Børs krav om minimum 100 børsposteiere etter Fisjonen og det vil således bli foreslått at generalforsamlingen i Rica Hotels den 15. april 2002 vedtar å søke Rica Eiendom strøket fra notering med virkning fra ikrafttredelsen av Fisjonen. Et vedtak om strykning krever minst 2/3 flertall på generalforsamlingen. Etter et eventuelt vedtak i generalforsamlingen om å søke Rica Eiendom strøket avgjør børsen om strykning skal skje. Det vil etter en eventuell strykning av Rica Eiendom fra notering på Oslo Børs vurderes nærmere om Rica Eiendom alternativt skal søkes notert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC liste for unoterte aksjer. Se forøvrig avsnitt 4.7 som omtaler tilbud om kjøp av aksjer i Rica Eiendom. Fisjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet, med virkning fra og med 1. januar Verdiene i Rica Hotels balanse for de eiendeler som skytes inn som innskudd i nye Rica Hotels videreføres således i nye Rica Hotels' åpningsbalanse. Fisjonsvederlaget og åpningsbalansen i nye Rica Hotels er basert på regnskapstall pr. 31. desember Styret er ikke kjent med forhold som er inntruffet siden denne dato som tilsier at nevnte regnskapstall ikke gir et dekkende bilde av Rica Eiendom og nye Rica Hotels økonomiske situasjon. 1.6 De fisjonerte selskapene Nye Rica Hotels Nye Rica Hotels vil etter Fisjonen videreføre den hotelldriftvirksomheten som i dag drives i Rica konsernet. Fisjonen vil ikke medføre noen vesentlige endringer i Selskapets organisasjon eller ledelse. Rica Eiendom Rica Eiendom vil være et eiendomsselskap med utgangspunkt i 15 hoteller samt Nordkapphallen og et kontorbygg i Asker kommune som blir liggende igjen i dette selskapet etter Fisjonen. Samtlige eiendommer vil være leid ut til nye Rica Hotels på langsiktig basis. Investeringer vil kunne skje i ytterligere hotelleiendommer og annen fast eiendom. Rica Eiendom vil vurdere mulighetene til å videreutvikle tomteområder som selskapet eier. Rica Eiendoms organisasjonsstruktur vil ta utgangspunkt i en liten og fleksibel administrasjon. Nødvendige tjenester vil i størst mulig utstrekning bli innkjøpt eksternt. Selskapets organisasjon vil i utgangspunktet bestå av en administrerende direktør. Økonomifunksjoner vil i en startfase bli innleid fra nye Rica Hotels. Rica Eiendoms forretningskontor vil etter Fisjonen være i Asker. 10

12 Finansiell informasjon for de fisjonerte selskapene Tabellen nedenfor viser Pro Forma hovedtall for henholdsvis nye Rica Hotels og Rica Eiendom. Nye Rica Hotels Rica Eiendom Sum driftsinntekter * Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat * Inkl. salgsgevinst på NOK 11 mill. 1.7 Tidsplan Fisjonen er planlagt gjennomført etter følgende tidsplan: Tidspunkt for regnskapsmessig virkning 1. januar 2002 Styremøte i Rica Hotels vedtar Fisjonsplanen og beslutter å kalle inn til ordinær generalforsamling 12. mars 2002 Ordinær generalforsamling i Rica Hotels 15. april 2002 Innrykk i Norsk Lysningsblad og en avis som er alminnelig lest på Ricas forretningssted Ultimo april/primo mai 2002 Utløp av kreditorvarslingsfristen Primo juli 2002 Endelig selskapsrettslig gjennomføring av Fisjonen Primo juli 2002 Tildeling av aksjer utstedt av nye Rica Hotels Primo juli 2002 Planlagt børsnotering av nye Rica Hotels Primo juli 2002 Planlagt strykning av Rica Eiendom Primo juli

13 2. Bakgrunn og begrunnelse for Fisjonen Styret i Rica Hotels ASA har ved flere anledninger de senere år vurdert å utfisjonere hotell- og restaurantdriften i et eget driftsselskap. Bakgrunnen for dette er at organiseringen av virksomheten og selskapets fokus primært har vært på den operative hotelldriften. Det er styrets oppfatning at forvaltning av eiendommene ikke har fått samme fokus verken fra administrasjonen eller investorer som eiendomsverdiene i balansen skulle tilsi. Det er videre styrets oppfatning at verdsettelsen av hotellselskaper i aksjemarkedet ikke reflekterer den faktiske verdi av eide eiendommer, hvilket gjør det attraktivt for hotellselskaper å leie fremfor å eie eiendommer. En fisjon av Rica Hotels ASA ventes å kunne bidra til presentere og synliggjøre eiendomsverdiene i Rica Eiendom på en bedre måte. Virksomheten i Rica Eiendom vil bestå av å investere den avkastningen som genereres gjennom utleie av hotelleiendommene samt å videreutvikle den eksisterende eiendomsporteføljen. Nye Rica Hotels vil i større grad kunne rendyrke og fokusere på kjernevirksomheten som er drift av hoteller. En fisjon vil gjøre nye Rica Hotels mer sammenlignbart med andre skandinaviske og internasjonale hotellkjeder med tilsvarende kapitalstruktur som de senere år har skilt eiendom og drift i separate selskaper. 12

14 3. Rica Hotels før Fisjonen 3.1 Historikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS ble stiftet 27. februar 1975 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på NOK Restauranten Bajazzo, Selskapets første bedrift ble åpnet i Bygdøy Allé 5 i Oslo. Selskapets forretningsidé var å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. Samme år ble kjedens første hotell åpnet i Oslo Fra 1977 og frem til 1986 ble det etablert nærmere 25 restauranter som medvirket til at Selskapet fikk en god soliditet på grunn av høy inntjening fra restaurantdriften. Selskapet foretok i 1986 en strategibeslutning som resulterte i nedtrapping av restaurantdrift, og den videre satsning ble hotelldrift. Det ble satset på bygging av nye hoteller i tillegg til å leie hoteller på langsiktige leieavtaler Rica Hotell- og Restaurantkjede AS ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs i januar Børsverdien av Selskapets aksjer første børsdag var NOK 390 mill. Rica drev på dette tidspunktet 25 hoteller Rica Hotels etablerte et nytt forretningsområde kalt Rica Partner Hotel. Dette er et samarbeid med frittstående hoteller på steder hvor Rica Hotels ikke er godt nok representert. Samarbeidet omfatter salg, markedsføring og innkjøp Rica Hotels overtok driften av Nordkapphallen samt fem hoteller i Finnmark gjennom kjøp av 91% av aksjene i North Cape Hotels AS. Nordkapp er et av Norges viktigste turistmål og har vært besøkt årlig av ca turister. I dag eier Rica Hotels 100 % av aksjene i Nord Norsk Hotelldrift AS (tidligere North Cape Hotels AS) Rica Hotels etablerte virksomhet i utlandet gjennom kjøp av selskapet City Hotels Holding AB. Dette selskapet driver syv hoteller, hvorav tre hoteller i Stockholm, ett i Malmö, ett i Göteborg, ett i Örebro og ett i Skellefteå. Rica eier 75 % av City Hotels Holding i Stockholm AB. De øvrige aksjene i selskapet eies av Hans-Peter Lindqvist og Hans Wretling. Disse er ansatt som henholdsvis administrerende direktør og arbeidende styreformann i selskapet. Rica Hotels har en opsjonsavtale for kjøp av de resterende 25 % av aksjene i selskapet Oppstart av Rica Akademiet, en intern lederskole for avdelingsledere med formål å øke kompetansen innenfor drift, kvalitet og servicearbeide. 3.2 Virksomheten Rica Hotels er en av Norges ledende og landsdekkende hotellkjeder. Rica Hotels driver pr. 12. mars hoteller i Norge, syv hoteller i Sverige, Rica Sjølyst Bankett- og Konferansesenter, Nordkapphallen og Nusfjord Rorbuanlegg i Lofoten. I tillegg har Selskapet 33 Rica Partner Hoteller som omfatter samarbeid innenfor salg, markedsføring og innkjøp med frittstående hoteller på steder hvor Rica Hotels ikke er godt nok representert Av Rica Hotels 52 hoteller er 15 hotelleiendommer, Nordkapphallen og et kontorbygg i Asker eiet 100 %. Rica Hotels har videre en eierandel på 68 % i ANS Rica Arctic Hotel, 50 % i Rica Travel Hotel Gardermoen AS og 50 % i Rica Dyreparken Hotel Kristiansand AS. De resterende hotellene er leiet på langsiktige vilkår, i de fleste tilfeller med omsetningsbasert leie, både med og uten garantert minimumsleie. 13

15 Rica Hotels virksomhet er organisert innenfor fem ulike markedssegmenter, og inndelingen er som følger: Kategori Antall bedrifter pr Antall rom pr Omsetning 2001 (NOK mill.) Fullservicehoteller Kurs-/konferansehoteller Økonomihoteller Sesonghoteller Andre virksomheter Totalt Fullservicehoteller Hotellkategorien fullservicehotell et det mest tradisjonsrike hotellkonseptet og har et bredt produktspekter gjennom restauranter, barer, kurs-/konferanselokaler og andre fasiliteter. Formålet er å dekke alle kundegruppers krav innenfor samtlige markedssegmenter. Hotellene karakteriseres med relativt god plass i antall kvadratmeter og har et kostnadskrevende driftskonsept. Rica Hotels største hotellkonsept økte fra 24 hoteller i 2000 til 26 hoteller i 2001, og omsetningen i 2001 ble totalt NOK 814 mill. Dette er en nedgang på 6,0 % fra Gjennomsnittlig rompris for fullservicehotellene ble på NOK 704, og beleggsprosenten ble på 60 %. Resultat før skatt utgjorde NOK 31 mill. Hotellene har en forholdsvis høy andel av restaurantomsetning i forhold til andre hotellkonsepter. Dette medfører en noe lavere driftsmargin ved disse hotellene på grunn av høyere innsatsfaktorer. Fullservicehoteller Driftsinntekter MNOK Driftsresultat I MNOK Overskudd før skatt MNOK Antall hotell/bedrifter Antall rom Gjestedøgn Beleggsprosent Inntekt pr solgte rom NOK Inntekt pr disponible rom (RevPAR) NOK Marked Det klassiske og tradisjonelle fullservicehotellet dekker samtlige markedssegmenters krav til opphold på et hotell. Hotellmarkedet består i hovedsak av tre markedssegmenter som er forretningsreisende, kurs/konferanse og ferie/fritid. Utfordringen for fullservicehotellene er å markedstilpasse konseptet og utvikle en kostnadseffektiv drift for å sikre høy kvalitet på produkt og service. Kurs- og konferansehoteller Rica Hotels kurs- og konferansehoteller er stort sett lokalisert i større byer og nær flyplasser. De senere års utvikling har medført at kurs- og konferansehoteller med denne beliggenhet har økt sin markedsandel i forhold til andre kurs- og konferansehoteller. Hotellgjestene er primært kurs- og konferansedeltakere som har behov for gode møtefasiliteter og utstyr. Markedet er også karakteristisk ved at gjestene ofte kommer fra ulike deler av landet til samme arrangementer. Av den totale omsetningen ved hotellene er over 35 % av inntektene direkte relatert til kurs- og konferansevirksomhet. 14

16 Rica Hotels kurs- og konferansehoteller omsatte i 2001 for totalt NOK 490 mill, noe som tilsvarer en økning på 2,3 % fra Hotellkonseptet økte fra 7 til 8 hoteller i løpet av Gjennomsnittlig rompris for kurs- og konferansehotellene ble på NOK 707, og beleggsprosenten ble på 56 %. Overskudd før skatt ble på NOK 34 mill. Kurs-/konferansehoteller Driftsinntekter MNOK Driftsresultat I MNOK Overskudd før skatt MNOK Antall hotell/bedrifter Antall rom Gjestedøgn Beleggsprosent Inntekt pr solgte rom NOK Inntekt pr disponible rom (RevPAR) NOK Marked Kurs- og konferansemarkedet har de senere år vokst på grunn av økende behov for etterutdanning av ansatte i både privat og offentlig sektor. Mange større organisasjoner velger å samle sine kursdeltakere fra ulike deler av landet, og det er derfor viktig at hotellene har sentral beliggenhet. Økonomihoteller Rica Hotels økonomihoteller er lokalisert sentralt i større byer. Konseptet har et enklere serveringskonsept enn fullservicehoteller og dermed en høyere andel losjiomsetning enn restaurantomsetning. Økonomihotellene oppnår tradisjonelt en lavere pris pr solgte rom enn fullservicehoteller, men dette kompenseres gjennom et høyere belegg. Omsetningen ved Rica Hotels 13 økonomihoteller ble i 2001 på totalt NOK 321 mill. Dette er en økning på 1,9 % fra Gjennomsnittlig rompris for økonomihotellene ble på NOK 695, og beleggsprosenten ble på 62 %. Overskudd før skatt ble på NOK 43 mill. Hotellene har en forholdsvis lav andel av restaurantomsetning i forhold til andre hotellkonsepter. Dette gir en høyere driftsmargin på grunn av færre innsatsfaktorer. Økonomihoteller Driftsinntekter MNOK Driftsresultat I MNOK Overskudd før skatt MNOK Antall hotell/bedrifter Antall rom Gjestedøgn Beleggsprosent Inntekt pr solgte rom NOK Inntekt pr disponible rom (RevPAR) NOK Marked Økonomihotellenes markedsandel har hatt en jevn økning de senere år på grunn av kombinasjonen pris, beliggenhet og kvalitet. Forretningsreisende etterspør i stadig større grad hoteller som er konkurransedyktige på pris. Rica Hotels har inngått rammeavtaler med norske og internasjonale konsern, organisasjoner og offentlige institusjoner for bruk av disse hotellene, og Rica Hotels er godt posisjonert i markedet. 15

17 Sesonghoteller Rica Hotels bygget sitt første sesonghotell på Nordkapp i 1991, og målsettingen var å etablere et nytt hotellkonsept basert på forventet økning i antall turister til Norge. Sesonghotellene etterspørres i stor grad av både norske og internasjonale turoperatører samt av enkeltstående turister. Rica Hotels største kundegruppe er utenlandske gruppeturister på rundtur i Norge som ønsker å oppleve nordnorsk natur og vestlandsfjordene. Rica Hotels 5 sesonghoteller omsatte i 2001 for totalt NOK 46 mill, og resultat før skatt ble på NOK 12 mill. Gjennomsnittlig rompris for sesonghotellene ble på NOK 676, og belegget ble på 55 %. Rica Hotels driver utelukkende sesonghoteller relatert til sommersesongen og er lokalisert på turiststeder i Nord-Norge og på Vestlandet. Sesonghoteller Driftsinntekter MNOK Driftsresultat I MNOK Overskudd før skatt MNOK Antall hotell/bedrifter Antall rom Gjestedøgn Beleggsprosent Inntekt pr solgte rom NOK Inntekt pr disponible rom (RevPAR NOK Marked Rica Hotels har i dag 5 sesonghoteller. Turiststrømmen fra utlandet til Norge kommer i første rekke fra europeiske land hvor Tyskland er det viktigste markedet. Rica Hotels er godt posisjonert i markedet og kan på grunn av den geografiske spredningen på hotellene tilby komplette rundturer i Norge. Andre aktiviteter I tillegg til hotelldrift har Rica Hotels ansvar for driften av Rica Sjølyst Bankett- og Konferansesenter i Oslo, Nordkapphallen og Nusfjord Rorbuanlegg i Lofoten. Det er også etablert et samarbeidskonsept, Rica Partner Hotel, som er et samarbeid med 33 frittstående hoteller i Norge og Sverige innenfor innenfor salg, markedsføring og innkjøp. Rica Sjølyst Bankett- og Konferansesenter Rica Sjølyst Bankett- og Konferansesenter holder til i lokalene til Norges Varemesse i Oslo. Rica Sjølysts viktigste driftsområde er serveringsvirksomhet i forbindelse med messene på Norges Varemesse, selskaps- og bankettarrangementer fra 10 til personer og konferansevirksomhet. Rica Sjølyst disponerer åtte konferanserom, tre restauranter, fem kiosker og en kongressal. Leieavtalen for Rica Sjølyst Bankett og Konferansesenter utløper 1. juli 2002 på grunn av at Norges Varemesse flytter sin aktivitet til nytt messesenter på Lillestrøm. Nordkapphallen Nordkapphallen er et opplevelsessenter på Nordkapplatået som omfatter kvm, hvor mesteparten befinner seg i et fjellanlegg. Det er siden 1988 investert ca. 200 mill kroner i oppbygging av opplevelsessenteret for turister. Senteret besøkes av norske og utenlandske turister i sommermånedene som ferierer i Nord-Norge og består av flere restauranter og kafeer, kino/supervideograf, souvenirbutikk og postkontor. Nordkapplatået hadde i 2001 ca besøkende gjester. 16

18 Andre aktiviteter Driftsinntekter MNOK Driftsresultat I MNOK Overskudd før skatt MNOK Antall hotell/bedrifter Rica Partner Hotel Rica Partner Hotel ble etablert i Konseptet innebærer et samarbeid med frittstående hoteller på steder hvor Rica Hotels ikke er godt nok representert. Samarbeidet omfatter salg, markedsføring og innkjøp. Det er inngått samarbeidsavtaler med 33 hoteller i Norge og Sverige. Oppstillingen nedenfor viser Rica Partner hotellene. Hotell Sted (land) Antall rom Fasiliteter Rest. Bar Konf. Beitostølen Høyfjellshotell Beitostølen 80 x x x Bergstadens Hotel Røros 88 x x x Britannia Hotel Trondheim 247 x x x Dombås Hotell Dombås 78 x x x Fauske Hotell Fauske 93 x x x Finnsnes Hotell Finnsnes 56 x x x Fjordgården Hotell Mo i Rana Mo i Rana 160 x x - Fregatten Hotel Kristiansand 47 x x x Grand Nordic Hotel Harstad 119 x x x Grand Nordic Hotel Tromsø 100 x x x Grand Royal Hotel Narvik 107 x x x GudbrandsGard Hotell Ringebu 79 x x - Helmershus Hotel Grimstad 31 x x x Hemavans Högfjällshotell Hemavan 80 x x - Hotel Central Elverum 96 x x x Laholmen Hotell Strømstad 123 x x x Meyergården Hotell Mo I Rana 150 x x x Morgedal hotell Morgedal 78 x x x Neptun Hotell Bergen 105 x x x Nordfjord Hotell Nordfjordeid 55 x x x Rica Hotel Norge Kristiansand 172 x - x Royal Hotel Umeå 68 x x x Riksgränsen Riksgränsen 171 x x x Sôdertuna Slott Gnesta 70 x x x Sortland Nordic Hotel Sortland 65 x x x Spitsbergen Funken Hotell Longyearbyen 88 x x x Storefjell Høyfjellshotell Gol 231 x x x Strand Hotel Gjøvik 72 x x x Torghatten Hotell Brønnøysund 59 x x x Victoria Hotel Stavanger 107 x x x Victoria Hotell Florø 85 x x x Viking Nordic Hotel Harstad 101 x x x Wisby Hotell Visby 134 x x - Rica Hotels i Sverige Rica Hotels etablerte virksomhet i utlandet gjennom kjøp av selskapet City Hotels Holding i Stockholm AB. Dette selskapet driver syv hoteller, hvorav tre hoteller i Stockholm, ett i Malmö, ett i Göteborg, ett i Örebro og ett i Skellefteå. Rica Hotels eier 75 % av City Hotels Holding i Stockholm AB. De øvrige aksjene i selskapet eies av Hans-Peter Lindqvist og Hans Wretling. 17

19 Disse er ansatt som henholdsvis administrerende direktør og arbeidende styreformann i selskapet. Det er inngått avtale med selgerne av City Hotels Holding i Stockholm AB som gir Rica Hotels rett til å kjøpe de resterende 25 % av aksjene og tilsvarende selgerne rett til å selge resterende del av aksjene. Kjøpesummen beregnes på basis av selskapets gjennomsnittlige resultater for de tre siste år. Rica Hotels virksomhet i Sverige omfatter drift av syv hoteller i egen regi samt samarbeidsavtale med seks Rica Partner Hotel i Gnesta, Strømstad, Hemavan, Riksgränsen, Umeå og Wisby. Rica Hotels egne hotell i Sverige markedsføres under navnet Rica City Hotels. Historikk City Hotels ble etablert som en hotellkjede i 1991 med totalt fem hoteller, hvorav to hoteller i Stockholm, ett hotell i Göteborg, ett hotell i Malmö og ett hotell i Örebro. Selskapets forretningsidé var å utvikle en kjede av hoteller med city beliggenhet og en bedriftskultur basert på fire grunnstener bestående av profesjonell hotelldrift, kvalitetssystem, miljø og sosialt ansvar. Hotellene Rica City Hotels består i dag av totalt syv hoteller. Samtlige hoteller har en sentral beliggenhet, og av totalt 1007 værelser ligger hele 613 rom sentralt i Stockholm. Tre av hotellene ligger i Stockholm, og ett hotell i henholdsvis Göteborg, Malmö, Örebro og Skellefteå. Hotellene har en god kvalitet og inngår i Rica Hotels kategori for økonomihoteller. I tillegg har Rica Hotels seks Rica Partner Hotel; Sødertuna Slott, Laholmen Hotell, Riksgränsen Hotell, Royal Hotel, Hemavan Hotell og Wisby Hotell. Oppstillingen nedenfor viser Rica Hotels egne hotell i Sverige. Hotell Sted (land) Antall rom Kontrakts- Fasiliteter form Rest. Bar Konf. Rica City Hotel Stockholm Stockholm 292 Leiet x x Rica City Hotel Kungsgatan Stockholm 270 Leiet x x Rica City Hotel Gamla Stan Stockholm 51 Leiet x Rica City Hotel Göteborg Göteborg 96 Leiet Rica City Hotel Malmö Malmö 80 Eiet x x x Rica City Hotel Örebro Örebro 80 Leiet x Rica Hotel Skellefteå Skellefteå 133 Leiet x x x Markedet Hotellmarkedet i Sverige har hatt en periode med sterk etterspørselsvekst som startet i 1998, mens utsiktene for 2002 viser tegn til utflating. Årsaken til en sterk etterspørselsvekst de senere år finner man i en sterk konjunkturoppgang i svensk økonomi som medfører en høyere reiseaktivitet i alle markedssegmenter. Fremtid Rica City Hotels vil fortsatt fremover fokusere på å videreutvikle kvalitet og lønnsomhet. Rica Hotels målsetting i Sverige er videre ekspansjon av nye Rica hoteller i Sverige, både i egen regi og gjennom Rica Partner Hotel. Imidlertid vil krav til lønnsomhet kontra volumvekst av nye hoteller, ha førsteprioritet før nye leieavtaler inngås. 18

20 Regnskap Rica Hotels i Sverige Resultatregnskap: Driftsinntekter TSEK Driftsresultat I TSEK Driftsresultat II TSEK Årsresultat TSEK Balanse pr : Anleggsmidler TSEK Omløpsmidler TSEK Sum eiendeler TSEK Egenkapital TSEK Minoritetsinteresser TSEK Langsiktig gjeld TSEK Kortsiktig gjeld TSEK Sum egenkapital og gjeld TSEK Nøkkeltall: Netto driftsmargin % 14,4 14,0 Resultat pr aksje SEK 1201,8 1114,9 Egenkapital rentabilitet % 32,0 40,3 Totalkapital rentabilitet % 22,3 24,6 Operasjonelle nøkkeltall: Beleggsprosent % Pris pr solgte rom SEK Rev PAR SEK Landsgjennomsnitt Solgte romdøgn Gjestedøgn Juridisk selskapsstruktur før Fisjonen Rica Hotels ASA er et morselskap i Rica Hotels konsernet. Konsernets nåværende juridiske struktur er som følger RICA HOTELS ASA 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Holding Hotel Hotellene Sunnfjord Hotellene City Hotels Nord Norsk Rica Hotels Rica Hotels Rica Hotels Rica Hotels Rica Hotel Rica Travel Rica Rica Rica i Stockholm AB Hotelldrift AS Nord AS Finnmark AS Troms AS Midt-Norge AS Kristiansund AS Bergen AS Haugesund AS Hotel AS Hardanger AS 100% 99% (100%*) PUB Hotel AB ANS Nordkapp % 99% (100%*) Rica Skellefteå AB ANS Parkhotellet 99% (100%*) ANS Karasjok Hotel 92% Nordkaps Vel AS 99% (100%*) ANS Storgamme Karasjok 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% Hotel Dyreparken Hotellene Holmenkollen Hotellene Hotel Rica Hotels Rica Park Rica Rica Rica Hotels Grand Hotel Rica Rica Helsfyr Rica Rica Travel Sør AS Drammen AS Hotel Kr. Sand AS Tønsberg AS Øst AS Driftsselskap AS Park Hotel Rica AS Oslo AS Hotel AS Sjølyst AS Gardermoen AS 52% RISO AS 99/(100%*) 99/(100%*) 68% 100% 100% 100% Kirkenes Rica Hotel Ishavshotellet ANS ANS ANS Rica North Cape Rica Hotel Turisthotel Hammerfest Arctic Hotel Hotels AS Eiendom AS Copenhagen A/S *) Minoritetsandelen i selskapet er eiet av andre selskap i Konsernet 19

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold

Prospekt. Visma ASA. Forslag til fusjon mellom. Selskapets navn etter fusjonen vil være. Tilrettelagt av. 30. mars 2001. Vurdering av bytteforhold Prospekt Forslag til fusjon mellom og Selskapets navn etter fusjonen vil være Visma ASA Tilrettelagt av Vurdering av bytteforhold 3. mars 21 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner og ordliste 2 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT

Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT 2013 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Historikk 4 Selskapets visjon 5 Årsberetning 6 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 17 Selskapskart

Detaljer

"Det eneste stabile er forandring. Den eneste løsningen er valget"

Det eneste stabile er forandring. Den eneste løsningen er valget "Det eneste stabile er forandring Den eneste løsningen er valget" ÅRSBERETNING 1997 S C A N D I N A V I A Kort om Choice Nøkkeltall Konsernsjefen har ordet Styrets beretning Resultatregnskap Balanse pr.

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i

PROSPEKT. Nordic Secondary II AS. Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i PROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,20 per aksje Minstetegning: 5 000 aksjer

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-.

Prospekt. Bankia Bank ASA. (Org.nr. 983 521 592) Totalt emisjonsbeløp fra NOK 23.000,- inntil NOK 2.729.939,-. Prospekt Bankia Bank ASA (Org.nr. 983 521 592) Offentlig emisjon av minimum 1.000 aksjer og maksimum 118.693 aksjer hver pålydende NOK 10,- til tegningskurs NOK 23,- per aksje, med fortrinnsrett for Aksjonærer

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS

Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Prospekt Invitasjon til å delta i en mulig rettet emisjon i Realkapital Aktiv Europa AS Brutto emisjonsbeløp: NOK 40 000 000 41 000 000 Minste Bestillingsbeløp: NOK 30 000 Bestillingskurs: NOK 0,75 pr.

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA

INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA INFORMASJONSDOKUMENT BYGGMA ASA Dette informasjonsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med salg av samtlige aksjer i Fibo-Trespo AS og Respatex International Ltd. Ingen aksjer eller andre verdipapirer

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA Oslo, 16.08 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ)

En felles SAS-aksje. Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA. Prospekt for SAS AB (publ) En felles SAS-aksje Tilbud fra SAS AB (publ) til aksjeeierne i SAS Norge ASA Prospekt for SAS AB (publ) Bytteforhold: For hver aksje i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB, tilbys det én ny

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer