PROSPEKT. Forslag om fisjon av. Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA. ved utfisjonering av selskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. Forslag om fisjon av. Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA. ved utfisjonering av selskapet"

Transkript

1 PROSPEKT Forslag om fisjon av Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA ved utfisjonering av selskapet Rica Hotels ASA (under stiftelse) Tilrettelagt av 12. mars 2002

2 Innholdsfortegnelse Meddelelse... 3 Ansvarserklæringer... 4 Andre erklæringer... 6 Definisjoner Sammendrag Bakgrunn og begrunnelse for Fisjonen Rica Hotels før Fisjonen Finansielle hovedtall for Rica Hotels før Fisjonen Aksjekapital og aksjonærforhold Fisjonen De fisjonerte selskapene Tidsplan Bakgrunn og begrunnelse for Fisjonen Rica Hotels før Fisjonen Historikk Virksomheten Juridisk selskapsstruktur før Fisjonen Organisasjon, styre og ledelse Finansiell informasjon Aksjekapital og aksjonærforhold Øvrig informasjon Fisjonen Delingsforholdet Struktur før Fisjonen Fordeling av eiendeler og forpliktelser ved Fisjonen Struktur etter Fisjonen Ansatte Transaksjonsstruktur Tilbud om kjøp av aksjer i Rica Eiendom ASA Finansiering Fullmakter Skattemessige forhold Mellomliggende handel i aksjer i Rica Hotels Meldeplikt til Næringsdepartementet Omkostninger Tidsplan Beskrivelse av Rica Hotels etter Fisjonen Forretningsidé, målsetting, strategi og vekstplaner Styre, ledelse og organisasjon Selskapets virksomhet Leieavtaler Proforma finansiell informasjon for nye Rica Hotels (konsern) etter Fisjonen Aksjekapital og aksjonærforhold Markedsforhold og konkurranse Risikoforhold Øvrig informasjon Beskrivelse av Rica Eiendom etter Fisjonen Forretningsidé, mål og strategi Styre, ledelse og organisasjon Selskapets virksomhet og eiendomsportefølje

3 6.4 Proforma finansiell informasjon for Rica Eiendom (konsern) etter Fisjonen Aksjekapital og aksjonærforhold Markedsforhold og konkurranse Risikoforhold Øvrig informasjon Vedlegg Vedlegg 1 Fisjonsplan for Fisjonen av Rica Hotels ASA Vedlegg 2 Fordeling av Rica Eiendom ASAs (tidligere Rica Hotels ASA)...eiendeler, rettigheter og forpliktelser på de fisjonerte selskapene Vedlegg 3 Utkast til åpningsbalanse for det nystiftede Rica Hotels ASA Vedlegg 4 Erklæring vedrørende utkast til åpningsbalanse Vedlegg 5 Vedtekter for Rica Hotels ASA før Fisjon Vedlegg 6 Forslag til vedtekter for Rica Eiendom ASA etter Fisjon Vedlegg 7 Forslag til stiftelsesdokument og vedtekter for (nye) Rica Hotels ASA Vedlegg 8 Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 1999, 2000 og 2001 for Rica Hotels ASA Vedlegg 9 Styrets rapport om Fisjonen Vedlegg 10 Sakkyndig redegjørelse om Fisjonen Vedlegg 11 Revisors bekreftelse vedrørende gjenværende bunden egenkapital i overdragende selskap Vedlegg 12 Revisors uttalelse vedrørende proforma regnskapstall Vedlegg 13 Utkast til revisors bekreftelse av mottatt aksjeinnskudd inkludert villighetserklæring i overtakende selskap

4 Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet i forbindelse med forslag om fisjon av Rica Hotels ASA, som skifter navn til Rica Eiendom ASA med utfisjonering og børsnotering av Rica Hotels ASA forutsatt at Oslo Børs finner at vilkårene for fortsatt børsnotering er oppfyllt. Formålet med Prospektet er å informere aksjonærene i Rica Hotels ASA om relevante forhold vedrørende fisjonsforslaget. Utlevering av dette Prospekt innebærer på ingen måte at det ikke har funnet sted endringer i forhold som vedrører Rica Hotels ASA etter Prospektets dato. Enhver vesentlig endring som vil kunne få betydning for vurderingen av aksjene som investeringsobjekt, vil bli behandlet i samsvar med børsforskriften 14-6 ved at det utarbeides og offentliggjøres et tillegg til Prospektet. Enhver tvist knyttet til Prospektet skal være underlagt norsk rett og endelig avgjørelse skal tas av norsk domstol alene. Distribusjon av Prospektet kan være underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Prospektet må ikke, utenom i særlige tilfelle, bli sendt eller for øvrig distribuert til USA, Storbritannia eller andre jurisdiksjoner hvor utlevering av slikt dokument er i strid med relevant lovgivning. Med unntak av kontroll av Prospektet ved Oslo Børs er det ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av Prospektet i noen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves. Prospektet er kontrollert av Oslo Børs i henhold til børsforskriften 14-4, jfr. kapittel 15 og 19. Hvor ikke annet er angitt, er Rica Hotels ASA kilde for opplysningene. Dette Prospekt, Fisjonsplanen samt regnskaper for Rica Hotels ASA er lagt ut til gjennomsyn på selskapets hovedkontor, Slependveien 108, 1375 Billingstad. 3

5 Ansvarserklæringer Styret i Rica Hotels ASA Prospektet er utarbeidet for å gi en fyllestgjørende og korrekt beskrivelse av Rica Hotels ASA, med datterselskaper og selskapenes virksomhet i forbindelse med den foreslåtte fisjon av Rica Hotels ASA. Styret i Rica Hotels ASA bekrefter at opplysningene i Prospektet, så langt de kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold. Markedsforhold, risikoforhold og fremtidsutsikter er vurdert etter beste skjønn. Oslo, 12. mars 2002 I styret for Rica Hotels ASA Jan E. Rivelsrud styreleder Ole-Jacob Wold styremedlem/adm. dir. Prins Carl Bernadotte styremedlem Jan M. Greve styremedlem Rolf Hodne styremedlem Truls Holthe styremedlem Odd Erik Haakonsen styremedlem Tilrettelegger Dette Prospektet er utarbeidet av Orkla Enskilda Securities på oppdrag av, og i samarbeid med, styret og ledelsen i Rica Hotels ASA. Prospektet er utarbeidet på bakgrunn av tilgjengelig informasjon, herunder årsrapporter, kvartalsrapporter og supplerende informasjon mottatt fra Rica Hotels ASA. Orkla Enskilda Securities har engasjert Arthur Andersen & Co til å foreta en begrenset regnskapsmessig due diligence og Wikborg, Rein & Co til å foreta en begrenset juridisk due diligence av Rica Hotels i forbindelse med Fisjonen. Tilretteleggeren har bestrebet seg på å gi et konsistent og fullstendig bilde av Rica Hotels ASA i forbindelse med den foreslåtte Fisjonen, men påtar seg intet juridisk og/eller økonomisk ansvar for fullstendigheten og/eller riktigheten av Prospektets innhold. Tilretteleggeren påtar seg heller ikke noe juridisk eller økonomisk ansvar for eventuelle konsekvenser som måtte følge av en eventuell fisjonsbeslutning basert på informasjonen presentert i Prospektet. Styret og administrasjonen i Rica Hotels ASA har avgitt en fullstendighetserklæring med hensyn til den informasjon Orkla Enskilda Securities har mottatt i forbindelse med utarbeidelsen av Prospektet. Det vises for øvrig til rapport fra styret i Rica Hotels ASA samt sakkyndig redegjørelse fra revisor som er inntatt som vedlegg til Prospektet og erklæring fra juridisk rådgiver inntatt i Prospektet. Ansatte i Orkla Enskilda Securities og selskaper kontrollert av ansatte, eide pr. 12. mars 2002 direkte og indirekte ingen aksjer i Rica Hotels ASA. Oslo, 12. mars 2002 Orkla Enskilda Securities ASA 4

6 Juridisk erklæring I forbindelse med forslag om fisjon av Rica Hotels ASA som skifter navn til Rica Eiendom ASA ved utfisjonering av selskapet Rica Hotels ASA har vi på oppdrag fra Orkla Enskilda Securities foretatt en begrenset juridisk selskapsgjennomgang av hovedselskapene i Konsernet. Videre har vi gjennomgått Prospektet for å vurdere beskrivelsen av de juridiske forhold. På bakgrunn av den dokumentasjon og informasjon som er gjort tilgjengelig for oss fra selskapets side, er det vår oppfatning at Prospektet gir en dekkende og balansert beskrivelse av de juridiske forhold. Det bekreftes for øvrig at Fisjonsplanen er korrekt gjengitt og i samsvar med norsk rett. Vår gjennomgang omfatter utelukkende juridiske forhold som er underlagt gjeldende norsk rett og ikke kommersielle, regnskapsmessige eller finansielle forhold. Oslo, 12. mars 2002 Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma M.N.A. 5

7 Andre erklæringer Berg og Hammervik AS har som revisor for Rica Hotels ASA avgitt følgende erklæringer inntatt som vedlegg til Prospektet. Revisjonsberetning for for Rica Hotels ASA uten forbehold eller presisering Bekreftelse av utkast til åpningsbalanse for overtakende selskap Uttalelse vedrørende proforma regnskapstall Bekreftelse vedrørende gjenværende bundet egenkapital i overdragende selskap Utkast til villighetserklæring i overtakende selskap Arthur Andersen & Co har avgitt følgende erklæring som er inntatt som vedlegg til Prospektet: Sakkyndig redegjørelse om Fisjonen 6

8 Definisjoner Med mindre sammenhengen tilsier noe annet, skal de ord og begreper som her er definert ha følgende betydning i dette Prospektet: Allmennaksjeloven Lov av 13. juni 1997, nr. 45 om allmennaksjeselskaper Børsforskriften Forskrift av 17. januar 1994 nr. 32, gitt i medhold av lov av 17. November 2000 nr 80 om børsvirksomhet Fisjonen Fisjon av Rica Hotels ASA (etter navneskifte Rica Eiendom ASA) med utfisjonering og børsnotering av det nye Rica Hotels ASA Fisjonsplanen Fisjonsplan for Rica Hotels ASA vedtatt av styret 12. mars 2002 Konsernet Konsernet Rica Hotels ASA før Fisjonen NOK Norske kroner Prospektet Nærværende prospekt datert 12. mars 2002 Rica Eiendom Rica Eiendom ASA, det overdragende selskap etter navneendring Rica Hotels Konsernet Rica Hotels ASA eller morselskapet før Fisjonen slik det måtte fremgå av sammenhengen Nye Rica Hotels Det utfisjonerte selskapet som vil ta navnet Rica Hotels ASA RISK Regulering av aksjers inngangsverdi ved endring i skattlagt kapital Selskapet Rica Hotels ASA før Fisjonen Tilrettelegger Orkla Enskilda Securities ASA Vp.nr. Verdipapirnummer i VPS VPS Verdipapirsentralen VPS-konto Konto i VPS for registrering av eierskap for verdipapirer 7

9 1. Sammendrag 1.1 Bakgrunn og begrunnelse for Fisjonen Styret i Rica Hotels har ved flere anledninger de senere år vurdert å utfisjonere hotell- og restaurantdriften i et eget driftsselskap. Bakgrunnen for dette er at organiseringen av virksomheten og selskapets fokus primært har vært på den operative hotelldriften. Det er styrets oppfatning at forvaltning av eiendommene ikke har fått samme fokus verken fra administrasjonen eller investorer som eiendomsverdiene i balansen skulle tilsi. Det er videre styrets oppfatning at verdsettelsen av hotellselskaper i aksjemarkedet ikke reflekterer den faktiske verdi av eide eiendommer, hvilket gjør det attraktivt for hotellselskaper å leie fremfor å eie eiendommer. En fisjon av Rica Hotels ventes å kunne bidra til å presentere og synliggjøre eiendomsverdiene i Rica Eiendom på en bedre måte. Virksomheten i Rica Eiendom vil bestå av å investere den avkastningen som genereres gjennom utleie av hotelleiendommene samt å videreutvikle den eksisterende eiendomsporteføljen. Nye Rica Hotels vil i større grad kunne rendyrke og fokusere kjernevirksomheten som er drift av hoteller. En fisjon vil gjøre nye Rica Hotels mer sammenlignbart med andre skandinaviske og internasjonale hotellkjeder med tilsvarende kapitalstruktur som de senere år har skilt eiendom og drift i separate selskaper. 1.2 Rica Hotels før Fisjonen Rica Hotels er en av Norges største og den eneste landsdekkende hotellkjede. Rica Hotels driver pr. 12. mars hoteller i Norge, syv hoteller i Sverige, Rica Sjølyst Bankett- og Konferansesenter, Nordkapphallen og Nusfjord Rorbuanlegg i Lofoten. I tillegg har Rica Hotels 33 Rica Partner Hotel som omfatter samarbeid innenfor salg, markedsføring og innkjøp med frittstående hoteller på steder hvor Rica Hotels ikke er godt nok representert. Av Rica Hotels 52 hoteller er Rica Hotels 100 % eier av 15 hotelleiendommer, Nordkapphallen og et kontorbygg i Asker. Rica Hotels har videre en eierandel på 68 % i ANS Rica Arctic Hotel, 50 % i Rica Travel Hotel Gardermoen AS og 50 % i Rica Dyreparken Hotel Kristiansand AS. De resterende hotellene er leiet på langsiktige vilkår, i de fleste tilfeller med omsetningsbasert leie både med og uten garantert minimumsleie. 8

10 1.3 Finansielle hovedtall for Rica Hotels før Fisjonen Tall i NOK Resultat Sum driftsinntekter TNOK Driftsresultat I TNOK Driftsresultat II TNOK Netto finansposter TNOK Resultat før skattekostnad TNOK Årsresultat TNOK Rentabilitet/soliditet Netto driftsmargin % 8,1 7,7 9,3 Egenkapitalrentabilitet % 17,5 17,7 23,1 Nøkkeltall pr. aksje Kontantstrøm pr. aksje NOK 5,8 5,8 6,7 Pris/fortjeneste (P/E) NOK 15,0 16,9 11,9 Resultat pr. aksje (EPS) NOK 3,5 3,5 4,4 Utbytte pr. aksje NOK 1,75 4,00 1,75 Verdi Totale eiendeler MNOK Børskurs NOK Børsverdi MNOK Operative nøkkeltall Antall bedrifter (eide/leide) 55(18/37) 53(18/35) 52(18/34) Disponible rom Beleggsprosent % Inntekt pr. solgte rom NOK RevPAR* NOK Antall ansatte * Losjiinntekt/disponible rom 1.4 Aksjekapital og aksjonærforhold Aksjekapitalen i Rica Hotels er på NOK fordelt på aksjer pålydende NOK 1. Det er ingen stemmerettsbegrensninger, slik at hver aksje gir én stemme på Selskapets generalforsamling. Vedtektene inneholder ingen bestemmelser som innskrenker omsetteligheten av Selskapets aksjer. 1.5 Fisjonen Styret i Rica Hotels besluttet i møte 12. mars 2002 å foreslå for den ordinære generalforsamling som skal avholdes 15. april 2002 at Selskapet skal fisjoneres. Rica Hotels som overdragende selskap endrer i forbindelse med Fisjonen navn til Rica Eiendom ASA. Fisjonen skal skje ved stiftelse av et nytt allmennaksjeselskap, og det nystiftede og overtakende selskap skal overta firmanavnet Rica Hotels ASA. De egeneide hotelleiendommene vil bli værende i Rica Eiendom, mens hotelldriftvirksomheten overføres til det nystiftede selskapet Rica Hotels. Etter en helhetsvurdering er det styrets forslag at delingsforholdet mellom nye Rica Hotels og Rica Eiendom settes til 74,25:25,75. Styret har ved fastsettelsen av delingsforholdet lagt til grunn en vurdering av de virkelige verdier på virksomheten i nye Rica Hotels i forhold til den gjenværende virksomheten i Rica Eiendom. Ved beregning av vederlaget er det tatt utgangspunkt i en samlet vurdering av virksomhetenes markedsposisjon, nåværende og fremtidig inntjening, risikoprofil samt hvilke eiendeler og forpliktelser Rica Eiendom og nye Rica Hotels vil ha når Fisjonen er gjennomført. 9

11 Aksjene i nye Rica Hotels tegnes av Rica Hotels på vegne av dets aksjonærer i og med vedtakelsen av Fisjonsplanen i Rica Hotels generalforsamling, samtidig som stiftelsesdokumentet for nye Rica Hotels godkjennes. Fisjonen skal gjennomføres ved at Rica Hotels eiendeler, rettigheter og forpliktelser fordeles på Rica Eiendom og nye Rica Hotels mot at aksjeeierne i Rica Hotels får som vederlag aksjer i nye Rica Hotels, jf allmennaksjeloven 14-2 første ledd. Hver aksje i Rica Hotels gir rett til 1 aksje i nye Rica Hotels, basert på at det er utstedt aksjer i Rica Hotels og at nye Rica Hotels utsteder aksjer i forbindelse med Fisjonen. Det tas sikte på at nye Rica Hotels børsnoteres på Oslo Børs SMB-liste forutsatt at Oslo Børs finner vilkårene for børsnotering tilstede, men at Rica Eiendom strykes fra børsnotering på Oslo Børs etter gjennomføring av Fisjonen. Rica Eiendom vil etter all sannsynlighet ikke oppfylle Oslo Børs krav om minimum 100 børsposteiere etter Fisjonen og det vil således bli foreslått at generalforsamlingen i Rica Hotels den 15. april 2002 vedtar å søke Rica Eiendom strøket fra notering med virkning fra ikrafttredelsen av Fisjonen. Et vedtak om strykning krever minst 2/3 flertall på generalforsamlingen. Etter et eventuelt vedtak i generalforsamlingen om å søke Rica Eiendom strøket avgjør børsen om strykning skal skje. Det vil etter en eventuell strykning av Rica Eiendom fra notering på Oslo Børs vurderes nærmere om Rica Eiendom alternativt skal søkes notert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC liste for unoterte aksjer. Se forøvrig avsnitt 4.7 som omtaler tilbud om kjøp av aksjer i Rica Eiendom. Fisjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet, med virkning fra og med 1. januar Verdiene i Rica Hotels balanse for de eiendeler som skytes inn som innskudd i nye Rica Hotels videreføres således i nye Rica Hotels' åpningsbalanse. Fisjonsvederlaget og åpningsbalansen i nye Rica Hotels er basert på regnskapstall pr. 31. desember Styret er ikke kjent med forhold som er inntruffet siden denne dato som tilsier at nevnte regnskapstall ikke gir et dekkende bilde av Rica Eiendom og nye Rica Hotels økonomiske situasjon. 1.6 De fisjonerte selskapene Nye Rica Hotels Nye Rica Hotels vil etter Fisjonen videreføre den hotelldriftvirksomheten som i dag drives i Rica konsernet. Fisjonen vil ikke medføre noen vesentlige endringer i Selskapets organisasjon eller ledelse. Rica Eiendom Rica Eiendom vil være et eiendomsselskap med utgangspunkt i 15 hoteller samt Nordkapphallen og et kontorbygg i Asker kommune som blir liggende igjen i dette selskapet etter Fisjonen. Samtlige eiendommer vil være leid ut til nye Rica Hotels på langsiktig basis. Investeringer vil kunne skje i ytterligere hotelleiendommer og annen fast eiendom. Rica Eiendom vil vurdere mulighetene til å videreutvikle tomteområder som selskapet eier. Rica Eiendoms organisasjonsstruktur vil ta utgangspunkt i en liten og fleksibel administrasjon. Nødvendige tjenester vil i størst mulig utstrekning bli innkjøpt eksternt. Selskapets organisasjon vil i utgangspunktet bestå av en administrerende direktør. Økonomifunksjoner vil i en startfase bli innleid fra nye Rica Hotels. Rica Eiendoms forretningskontor vil etter Fisjonen være i Asker. 10

12 Finansiell informasjon for de fisjonerte selskapene Tabellen nedenfor viser Pro Forma hovedtall for henholdsvis nye Rica Hotels og Rica Eiendom. Nye Rica Hotels Rica Eiendom Sum driftsinntekter * Driftsresultat Resultat før skatt Årsresultat * Inkl. salgsgevinst på NOK 11 mill. 1.7 Tidsplan Fisjonen er planlagt gjennomført etter følgende tidsplan: Tidspunkt for regnskapsmessig virkning 1. januar 2002 Styremøte i Rica Hotels vedtar Fisjonsplanen og beslutter å kalle inn til ordinær generalforsamling 12. mars 2002 Ordinær generalforsamling i Rica Hotels 15. april 2002 Innrykk i Norsk Lysningsblad og en avis som er alminnelig lest på Ricas forretningssted Ultimo april/primo mai 2002 Utløp av kreditorvarslingsfristen Primo juli 2002 Endelig selskapsrettslig gjennomføring av Fisjonen Primo juli 2002 Tildeling av aksjer utstedt av nye Rica Hotels Primo juli 2002 Planlagt børsnotering av nye Rica Hotels Primo juli 2002 Planlagt strykning av Rica Eiendom Primo juli

13 2. Bakgrunn og begrunnelse for Fisjonen Styret i Rica Hotels ASA har ved flere anledninger de senere år vurdert å utfisjonere hotell- og restaurantdriften i et eget driftsselskap. Bakgrunnen for dette er at organiseringen av virksomheten og selskapets fokus primært har vært på den operative hotelldriften. Det er styrets oppfatning at forvaltning av eiendommene ikke har fått samme fokus verken fra administrasjonen eller investorer som eiendomsverdiene i balansen skulle tilsi. Det er videre styrets oppfatning at verdsettelsen av hotellselskaper i aksjemarkedet ikke reflekterer den faktiske verdi av eide eiendommer, hvilket gjør det attraktivt for hotellselskaper å leie fremfor å eie eiendommer. En fisjon av Rica Hotels ASA ventes å kunne bidra til presentere og synliggjøre eiendomsverdiene i Rica Eiendom på en bedre måte. Virksomheten i Rica Eiendom vil bestå av å investere den avkastningen som genereres gjennom utleie av hotelleiendommene samt å videreutvikle den eksisterende eiendomsporteføljen. Nye Rica Hotels vil i større grad kunne rendyrke og fokusere på kjernevirksomheten som er drift av hoteller. En fisjon vil gjøre nye Rica Hotels mer sammenlignbart med andre skandinaviske og internasjonale hotellkjeder med tilsvarende kapitalstruktur som de senere år har skilt eiendom og drift i separate selskaper. 12

14 3. Rica Hotels før Fisjonen 3.1 Historikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS ble stiftet 27. februar 1975 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på NOK Restauranten Bajazzo, Selskapets første bedrift ble åpnet i Bygdøy Allé 5 i Oslo. Selskapets forretningsidé var å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. Samme år ble kjedens første hotell åpnet i Oslo Fra 1977 og frem til 1986 ble det etablert nærmere 25 restauranter som medvirket til at Selskapet fikk en god soliditet på grunn av høy inntjening fra restaurantdriften. Selskapet foretok i 1986 en strategibeslutning som resulterte i nedtrapping av restaurantdrift, og den videre satsning ble hotelldrift. Det ble satset på bygging av nye hoteller i tillegg til å leie hoteller på langsiktige leieavtaler Rica Hotell- og Restaurantkjede AS ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs i januar Børsverdien av Selskapets aksjer første børsdag var NOK 390 mill. Rica drev på dette tidspunktet 25 hoteller Rica Hotels etablerte et nytt forretningsområde kalt Rica Partner Hotel. Dette er et samarbeid med frittstående hoteller på steder hvor Rica Hotels ikke er godt nok representert. Samarbeidet omfatter salg, markedsføring og innkjøp Rica Hotels overtok driften av Nordkapphallen samt fem hoteller i Finnmark gjennom kjøp av 91% av aksjene i North Cape Hotels AS. Nordkapp er et av Norges viktigste turistmål og har vært besøkt årlig av ca turister. I dag eier Rica Hotels 100 % av aksjene i Nord Norsk Hotelldrift AS (tidligere North Cape Hotels AS) Rica Hotels etablerte virksomhet i utlandet gjennom kjøp av selskapet City Hotels Holding AB. Dette selskapet driver syv hoteller, hvorav tre hoteller i Stockholm, ett i Malmö, ett i Göteborg, ett i Örebro og ett i Skellefteå. Rica eier 75 % av City Hotels Holding i Stockholm AB. De øvrige aksjene i selskapet eies av Hans-Peter Lindqvist og Hans Wretling. Disse er ansatt som henholdsvis administrerende direktør og arbeidende styreformann i selskapet. Rica Hotels har en opsjonsavtale for kjøp av de resterende 25 % av aksjene i selskapet Oppstart av Rica Akademiet, en intern lederskole for avdelingsledere med formål å øke kompetansen innenfor drift, kvalitet og servicearbeide. 3.2 Virksomheten Rica Hotels er en av Norges ledende og landsdekkende hotellkjeder. Rica Hotels driver pr. 12. mars hoteller i Norge, syv hoteller i Sverige, Rica Sjølyst Bankett- og Konferansesenter, Nordkapphallen og Nusfjord Rorbuanlegg i Lofoten. I tillegg har Selskapet 33 Rica Partner Hoteller som omfatter samarbeid innenfor salg, markedsføring og innkjøp med frittstående hoteller på steder hvor Rica Hotels ikke er godt nok representert Av Rica Hotels 52 hoteller er 15 hotelleiendommer, Nordkapphallen og et kontorbygg i Asker eiet 100 %. Rica Hotels har videre en eierandel på 68 % i ANS Rica Arctic Hotel, 50 % i Rica Travel Hotel Gardermoen AS og 50 % i Rica Dyreparken Hotel Kristiansand AS. De resterende hotellene er leiet på langsiktige vilkår, i de fleste tilfeller med omsetningsbasert leie, både med og uten garantert minimumsleie. 13

15 Rica Hotels virksomhet er organisert innenfor fem ulike markedssegmenter, og inndelingen er som følger: Kategori Antall bedrifter pr Antall rom pr Omsetning 2001 (NOK mill.) Fullservicehoteller Kurs-/konferansehoteller Økonomihoteller Sesonghoteller Andre virksomheter Totalt Fullservicehoteller Hotellkategorien fullservicehotell et det mest tradisjonsrike hotellkonseptet og har et bredt produktspekter gjennom restauranter, barer, kurs-/konferanselokaler og andre fasiliteter. Formålet er å dekke alle kundegruppers krav innenfor samtlige markedssegmenter. Hotellene karakteriseres med relativt god plass i antall kvadratmeter og har et kostnadskrevende driftskonsept. Rica Hotels største hotellkonsept økte fra 24 hoteller i 2000 til 26 hoteller i 2001, og omsetningen i 2001 ble totalt NOK 814 mill. Dette er en nedgang på 6,0 % fra Gjennomsnittlig rompris for fullservicehotellene ble på NOK 704, og beleggsprosenten ble på 60 %. Resultat før skatt utgjorde NOK 31 mill. Hotellene har en forholdsvis høy andel av restaurantomsetning i forhold til andre hotellkonsepter. Dette medfører en noe lavere driftsmargin ved disse hotellene på grunn av høyere innsatsfaktorer. Fullservicehoteller Driftsinntekter MNOK Driftsresultat I MNOK Overskudd før skatt MNOK Antall hotell/bedrifter Antall rom Gjestedøgn Beleggsprosent Inntekt pr solgte rom NOK Inntekt pr disponible rom (RevPAR) NOK Marked Det klassiske og tradisjonelle fullservicehotellet dekker samtlige markedssegmenters krav til opphold på et hotell. Hotellmarkedet består i hovedsak av tre markedssegmenter som er forretningsreisende, kurs/konferanse og ferie/fritid. Utfordringen for fullservicehotellene er å markedstilpasse konseptet og utvikle en kostnadseffektiv drift for å sikre høy kvalitet på produkt og service. Kurs- og konferansehoteller Rica Hotels kurs- og konferansehoteller er stort sett lokalisert i større byer og nær flyplasser. De senere års utvikling har medført at kurs- og konferansehoteller med denne beliggenhet har økt sin markedsandel i forhold til andre kurs- og konferansehoteller. Hotellgjestene er primært kurs- og konferansedeltakere som har behov for gode møtefasiliteter og utstyr. Markedet er også karakteristisk ved at gjestene ofte kommer fra ulike deler av landet til samme arrangementer. Av den totale omsetningen ved hotellene er over 35 % av inntektene direkte relatert til kurs- og konferansevirksomhet. 14

16 Rica Hotels kurs- og konferansehoteller omsatte i 2001 for totalt NOK 490 mill, noe som tilsvarer en økning på 2,3 % fra Hotellkonseptet økte fra 7 til 8 hoteller i løpet av Gjennomsnittlig rompris for kurs- og konferansehotellene ble på NOK 707, og beleggsprosenten ble på 56 %. Overskudd før skatt ble på NOK 34 mill. Kurs-/konferansehoteller Driftsinntekter MNOK Driftsresultat I MNOK Overskudd før skatt MNOK Antall hotell/bedrifter Antall rom Gjestedøgn Beleggsprosent Inntekt pr solgte rom NOK Inntekt pr disponible rom (RevPAR) NOK Marked Kurs- og konferansemarkedet har de senere år vokst på grunn av økende behov for etterutdanning av ansatte i både privat og offentlig sektor. Mange større organisasjoner velger å samle sine kursdeltakere fra ulike deler av landet, og det er derfor viktig at hotellene har sentral beliggenhet. Økonomihoteller Rica Hotels økonomihoteller er lokalisert sentralt i større byer. Konseptet har et enklere serveringskonsept enn fullservicehoteller og dermed en høyere andel losjiomsetning enn restaurantomsetning. Økonomihotellene oppnår tradisjonelt en lavere pris pr solgte rom enn fullservicehoteller, men dette kompenseres gjennom et høyere belegg. Omsetningen ved Rica Hotels 13 økonomihoteller ble i 2001 på totalt NOK 321 mill. Dette er en økning på 1,9 % fra Gjennomsnittlig rompris for økonomihotellene ble på NOK 695, og beleggsprosenten ble på 62 %. Overskudd før skatt ble på NOK 43 mill. Hotellene har en forholdsvis lav andel av restaurantomsetning i forhold til andre hotellkonsepter. Dette gir en høyere driftsmargin på grunn av færre innsatsfaktorer. Økonomihoteller Driftsinntekter MNOK Driftsresultat I MNOK Overskudd før skatt MNOK Antall hotell/bedrifter Antall rom Gjestedøgn Beleggsprosent Inntekt pr solgte rom NOK Inntekt pr disponible rom (RevPAR) NOK Marked Økonomihotellenes markedsandel har hatt en jevn økning de senere år på grunn av kombinasjonen pris, beliggenhet og kvalitet. Forretningsreisende etterspør i stadig større grad hoteller som er konkurransedyktige på pris. Rica Hotels har inngått rammeavtaler med norske og internasjonale konsern, organisasjoner og offentlige institusjoner for bruk av disse hotellene, og Rica Hotels er godt posisjonert i markedet. 15

17 Sesonghoteller Rica Hotels bygget sitt første sesonghotell på Nordkapp i 1991, og målsettingen var å etablere et nytt hotellkonsept basert på forventet økning i antall turister til Norge. Sesonghotellene etterspørres i stor grad av både norske og internasjonale turoperatører samt av enkeltstående turister. Rica Hotels største kundegruppe er utenlandske gruppeturister på rundtur i Norge som ønsker å oppleve nordnorsk natur og vestlandsfjordene. Rica Hotels 5 sesonghoteller omsatte i 2001 for totalt NOK 46 mill, og resultat før skatt ble på NOK 12 mill. Gjennomsnittlig rompris for sesonghotellene ble på NOK 676, og belegget ble på 55 %. Rica Hotels driver utelukkende sesonghoteller relatert til sommersesongen og er lokalisert på turiststeder i Nord-Norge og på Vestlandet. Sesonghoteller Driftsinntekter MNOK Driftsresultat I MNOK Overskudd før skatt MNOK Antall hotell/bedrifter Antall rom Gjestedøgn Beleggsprosent Inntekt pr solgte rom NOK Inntekt pr disponible rom (RevPAR NOK Marked Rica Hotels har i dag 5 sesonghoteller. Turiststrømmen fra utlandet til Norge kommer i første rekke fra europeiske land hvor Tyskland er det viktigste markedet. Rica Hotels er godt posisjonert i markedet og kan på grunn av den geografiske spredningen på hotellene tilby komplette rundturer i Norge. Andre aktiviteter I tillegg til hotelldrift har Rica Hotels ansvar for driften av Rica Sjølyst Bankett- og Konferansesenter i Oslo, Nordkapphallen og Nusfjord Rorbuanlegg i Lofoten. Det er også etablert et samarbeidskonsept, Rica Partner Hotel, som er et samarbeid med 33 frittstående hoteller i Norge og Sverige innenfor innenfor salg, markedsføring og innkjøp. Rica Sjølyst Bankett- og Konferansesenter Rica Sjølyst Bankett- og Konferansesenter holder til i lokalene til Norges Varemesse i Oslo. Rica Sjølysts viktigste driftsområde er serveringsvirksomhet i forbindelse med messene på Norges Varemesse, selskaps- og bankettarrangementer fra 10 til personer og konferansevirksomhet. Rica Sjølyst disponerer åtte konferanserom, tre restauranter, fem kiosker og en kongressal. Leieavtalen for Rica Sjølyst Bankett og Konferansesenter utløper 1. juli 2002 på grunn av at Norges Varemesse flytter sin aktivitet til nytt messesenter på Lillestrøm. Nordkapphallen Nordkapphallen er et opplevelsessenter på Nordkapplatået som omfatter kvm, hvor mesteparten befinner seg i et fjellanlegg. Det er siden 1988 investert ca. 200 mill kroner i oppbygging av opplevelsessenteret for turister. Senteret besøkes av norske og utenlandske turister i sommermånedene som ferierer i Nord-Norge og består av flere restauranter og kafeer, kino/supervideograf, souvenirbutikk og postkontor. Nordkapplatået hadde i 2001 ca besøkende gjester. 16

18 Andre aktiviteter Driftsinntekter MNOK Driftsresultat I MNOK Overskudd før skatt MNOK Antall hotell/bedrifter Rica Partner Hotel Rica Partner Hotel ble etablert i Konseptet innebærer et samarbeid med frittstående hoteller på steder hvor Rica Hotels ikke er godt nok representert. Samarbeidet omfatter salg, markedsføring og innkjøp. Det er inngått samarbeidsavtaler med 33 hoteller i Norge og Sverige. Oppstillingen nedenfor viser Rica Partner hotellene. Hotell Sted (land) Antall rom Fasiliteter Rest. Bar Konf. Beitostølen Høyfjellshotell Beitostølen 80 x x x Bergstadens Hotel Røros 88 x x x Britannia Hotel Trondheim 247 x x x Dombås Hotell Dombås 78 x x x Fauske Hotell Fauske 93 x x x Finnsnes Hotell Finnsnes 56 x x x Fjordgården Hotell Mo i Rana Mo i Rana 160 x x - Fregatten Hotel Kristiansand 47 x x x Grand Nordic Hotel Harstad 119 x x x Grand Nordic Hotel Tromsø 100 x x x Grand Royal Hotel Narvik 107 x x x GudbrandsGard Hotell Ringebu 79 x x - Helmershus Hotel Grimstad 31 x x x Hemavans Högfjällshotell Hemavan 80 x x - Hotel Central Elverum 96 x x x Laholmen Hotell Strømstad 123 x x x Meyergården Hotell Mo I Rana 150 x x x Morgedal hotell Morgedal 78 x x x Neptun Hotell Bergen 105 x x x Nordfjord Hotell Nordfjordeid 55 x x x Rica Hotel Norge Kristiansand 172 x - x Royal Hotel Umeå 68 x x x Riksgränsen Riksgränsen 171 x x x Sôdertuna Slott Gnesta 70 x x x Sortland Nordic Hotel Sortland 65 x x x Spitsbergen Funken Hotell Longyearbyen 88 x x x Storefjell Høyfjellshotell Gol 231 x x x Strand Hotel Gjøvik 72 x x x Torghatten Hotell Brønnøysund 59 x x x Victoria Hotel Stavanger 107 x x x Victoria Hotell Florø 85 x x x Viking Nordic Hotel Harstad 101 x x x Wisby Hotell Visby 134 x x - Rica Hotels i Sverige Rica Hotels etablerte virksomhet i utlandet gjennom kjøp av selskapet City Hotels Holding i Stockholm AB. Dette selskapet driver syv hoteller, hvorav tre hoteller i Stockholm, ett i Malmö, ett i Göteborg, ett i Örebro og ett i Skellefteå. Rica Hotels eier 75 % av City Hotels Holding i Stockholm AB. De øvrige aksjene i selskapet eies av Hans-Peter Lindqvist og Hans Wretling. 17

19 Disse er ansatt som henholdsvis administrerende direktør og arbeidende styreformann i selskapet. Det er inngått avtale med selgerne av City Hotels Holding i Stockholm AB som gir Rica Hotels rett til å kjøpe de resterende 25 % av aksjene og tilsvarende selgerne rett til å selge resterende del av aksjene. Kjøpesummen beregnes på basis av selskapets gjennomsnittlige resultater for de tre siste år. Rica Hotels virksomhet i Sverige omfatter drift av syv hoteller i egen regi samt samarbeidsavtale med seks Rica Partner Hotel i Gnesta, Strømstad, Hemavan, Riksgränsen, Umeå og Wisby. Rica Hotels egne hotell i Sverige markedsføres under navnet Rica City Hotels. Historikk City Hotels ble etablert som en hotellkjede i 1991 med totalt fem hoteller, hvorav to hoteller i Stockholm, ett hotell i Göteborg, ett hotell i Malmö og ett hotell i Örebro. Selskapets forretningsidé var å utvikle en kjede av hoteller med city beliggenhet og en bedriftskultur basert på fire grunnstener bestående av profesjonell hotelldrift, kvalitetssystem, miljø og sosialt ansvar. Hotellene Rica City Hotels består i dag av totalt syv hoteller. Samtlige hoteller har en sentral beliggenhet, og av totalt 1007 værelser ligger hele 613 rom sentralt i Stockholm. Tre av hotellene ligger i Stockholm, og ett hotell i henholdsvis Göteborg, Malmö, Örebro og Skellefteå. Hotellene har en god kvalitet og inngår i Rica Hotels kategori for økonomihoteller. I tillegg har Rica Hotels seks Rica Partner Hotel; Sødertuna Slott, Laholmen Hotell, Riksgränsen Hotell, Royal Hotel, Hemavan Hotell og Wisby Hotell. Oppstillingen nedenfor viser Rica Hotels egne hotell i Sverige. Hotell Sted (land) Antall rom Kontrakts- Fasiliteter form Rest. Bar Konf. Rica City Hotel Stockholm Stockholm 292 Leiet x x Rica City Hotel Kungsgatan Stockholm 270 Leiet x x Rica City Hotel Gamla Stan Stockholm 51 Leiet x Rica City Hotel Göteborg Göteborg 96 Leiet Rica City Hotel Malmö Malmö 80 Eiet x x x Rica City Hotel Örebro Örebro 80 Leiet x Rica Hotel Skellefteå Skellefteå 133 Leiet x x x Markedet Hotellmarkedet i Sverige har hatt en periode med sterk etterspørselsvekst som startet i 1998, mens utsiktene for 2002 viser tegn til utflating. Årsaken til en sterk etterspørselsvekst de senere år finner man i en sterk konjunkturoppgang i svensk økonomi som medfører en høyere reiseaktivitet i alle markedssegmenter. Fremtid Rica City Hotels vil fortsatt fremover fokusere på å videreutvikle kvalitet og lønnsomhet. Rica Hotels målsetting i Sverige er videre ekspansjon av nye Rica hoteller i Sverige, både i egen regi og gjennom Rica Partner Hotel. Imidlertid vil krav til lønnsomhet kontra volumvekst av nye hoteller, ha førsteprioritet før nye leieavtaler inngås. 18

20 Regnskap Rica Hotels i Sverige Resultatregnskap: Driftsinntekter TSEK Driftsresultat I TSEK Driftsresultat II TSEK Årsresultat TSEK Balanse pr : Anleggsmidler TSEK Omløpsmidler TSEK Sum eiendeler TSEK Egenkapital TSEK Minoritetsinteresser TSEK Langsiktig gjeld TSEK Kortsiktig gjeld TSEK Sum egenkapital og gjeld TSEK Nøkkeltall: Netto driftsmargin % 14,4 14,0 Resultat pr aksje SEK 1201,8 1114,9 Egenkapital rentabilitet % 32,0 40,3 Totalkapital rentabilitet % 22,3 24,6 Operasjonelle nøkkeltall: Beleggsprosent % Pris pr solgte rom SEK Rev PAR SEK Landsgjennomsnitt Solgte romdøgn Gjestedøgn Juridisk selskapsstruktur før Fisjonen Rica Hotels ASA er et morselskap i Rica Hotels konsernet. Konsernets nåværende juridiske struktur er som følger RICA HOTELS ASA 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Holding Hotel Hotellene Sunnfjord Hotellene City Hotels Nord Norsk Rica Hotels Rica Hotels Rica Hotels Rica Hotels Rica Hotel Rica Travel Rica Rica Rica i Stockholm AB Hotelldrift AS Nord AS Finnmark AS Troms AS Midt-Norge AS Kristiansund AS Bergen AS Haugesund AS Hotel AS Hardanger AS 100% 99% (100%*) PUB Hotel AB ANS Nordkapp % 99% (100%*) Rica Skellefteå AB ANS Parkhotellet 99% (100%*) ANS Karasjok Hotel 92% Nordkaps Vel AS 99% (100%*) ANS Storgamme Karasjok 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% Hotel Dyreparken Hotellene Holmenkollen Hotellene Hotel Rica Hotels Rica Park Rica Rica Rica Hotels Grand Hotel Rica Rica Helsfyr Rica Rica Travel Sør AS Drammen AS Hotel Kr. Sand AS Tønsberg AS Øst AS Driftsselskap AS Park Hotel Rica AS Oslo AS Hotel AS Sjølyst AS Gardermoen AS 52% RISO AS 99/(100%*) 99/(100%*) 68% 100% 100% 100% Kirkenes Rica Hotel Ishavshotellet ANS ANS ANS Rica North Cape Rica Hotel Turisthotel Hammerfest Arctic Hotel Hotels AS Eiendom AS Copenhagen A/S *) Minoritetsandelen i selskapet er eiet av andre selskap i Konsernet 19

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002 Rica Hotels Kommentarer til regnskap for 3. kvartal 2002 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 0 000 % 70 60 55 50 45 40 kr 850 800 750 700 0 600 550 500 450 400

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge.

Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé er å etablere en landsdekkende hotell- og restaurantkjede i Norge. H istorikk 1975 Rica Hotell- og Restaurantkjede AS stiftes 27.02.75 av Jan E. Rivelsrud m.fl. med en aksjekapital på kr 30.000. Restauranten Bajazzo åpner i Bygdøy Allé 5 i Oslo, og selskapets forretningsidé

Detaljer

Heading. Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT 2009

Heading. Rica Eiendom Holding AS ÅRSRAPPORT 2009 Heading ÅRSRAPPORT 2009 1 Innhold: Høydepunkter 3 Nøkkeltall 3 Selskapets visjon 4 Historikk 5 Årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrøm 10 Noter 11 Revisors beretning 16 Selskapskart 17

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Året 2000 og Hovedtall Dette er Rica Hotels Hotelloversikt Rica Hotels i Sverige Rica Hotels til Danmark Rica Hotels - Det Gode Vertskapet

Året 2000 og Hovedtall Dette er Rica Hotels Hotelloversikt Rica Hotels i Sverige Rica Hotels til Danmark Rica Hotels - Det Gode Vertskapet R I C A H O T E L S Å r s r a p p o r t 2 0 0 0 I n n h o l d Året 2000 og Hovedtall Dette er Rica Hotels Hotelloversikt Rica Hotels i Sverige Rica Hotels til Danmark Rica Hotels - Det Gode Vertskapet

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2000 - STYRETS RAPPORT

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2000 - STYRETS RAPPORT CHOICE HOTELS SCANDINAVIA ASA Choice Hotels Scandinavias hotellprodukter er delt inn i tre markedssegmenter i Norden under merkenavnene Comfort, Quality og Clarion. Kjeden omfatter pr. 21.02.01, 132 hoteller,

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2003 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 23 Hovedpunkter i 1. kvartal: Noe reduserte inntekter fra handel og salg av finansielle markedsdata Fortsatt reduksjon i andre driftskostnader Resultat MNOK 1,3 (13,1)

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015

SOLVANG ASA. Innkalling til Generalforsamling 2015 SOLVANG ASA Innkalling til Generalforsamling 2015 Aksjeeierne i Solvang ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling på Radisson Blu Atlantic Hotel, Olav V s gate 3, Stavanger: Til behandling foreligger:

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 4. kvartal Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 4. kv. 4. kv. 22 1.1-31.12.3 1.1.-31.12.2 Driftsinntekter 52 631 46 665 21 967 187 697 Driftskostnader 46 193

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad

Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Rapport pr. 31. mars 2007 Konsernet Stavanger Aftenblad Hovedtrekk Konsernets omsetning pr. 1. kvartal økte med 13,8%. Konsernets driftsresultat økte med 21,8%. Netto driftsmargin pr. 1. kvartal er 0,9%

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014

Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Accel Økonomiforståelse for ikke-økonomer 9. oktober 2014 Partner og Statsautorisert revisor Nina Straume Stene Statsautorisert revisor og Partner i KPMG Mulighetenes selskap Vi skaper verdi av kunnskap

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2003 Resultatregnskap Hovedtall NOK - hele tusen 2. kv. 2003 2. kv. 2002 1.1-30.06.03 1.1.-30.06.02 2002 Driftsinntekter 52 675 49 919 101 807 97 361 187

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 1. kvartal 24 Hovedpunkter i 1. kvartal: Rekordhøy aktivitet i aksje- og derivatmarkedet Driftsinntekter MNOK 71, (52,9) Resultat MNOK 21,2 (1,3) Resultat pr. aksje NOK 4,25 (2,5)

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2005 Finansiell delårsrapport for 2005 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse)

FISJONSPLAN FOR FISJON AV. NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) FISJONSPLAN FOR FISJON AV NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS (som overdragende selskap) med NBNP 2 AS (overtakende selskap under stiftelse) 1. FISJON Styret i North Bridge Nordic Property AS, org. nr 990

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q4 2010 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q4 2010 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Hafslund Statens Strålevern Acergy Rolls Royce Biohus Havila Mars Havila Mercury Bilferga Fanafjord Rapport Q4 2010 Hovedtall 31.12.2010

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Opportunities AS den 19. mai 2014 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer