Folkevalgtdag for kommunestyret i Aurskog-Høland Samspill politikk/administrasjon mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkevalgtdag for kommunestyret i Aurskog-Høland Samspill politikk/administrasjon mm"

Transkript

1 Folkevalgtdag for kommunestyret i Aurskog-Høland Samspill politikk/administrasjon mm 28. Og 29. Mars 2014 Rådgiver Morten Strand

2 Hva er egentlig kommunepolitikk? Ta stilling til rådmannens forslag? Holde orden på administrasjonen? Gjennomføre nasjonale føringer? Drive sentralt bestemt partipolitikk? Gjøre det folket vil at jeg skal gjøre? Drive tjenesteproduksjon/tjenesteyting? Utvikle lokalsamfunnet? Delta i prosesser? Skape og vedlikeholde nettverk? Utøve lokalpolitisk skjønn?

3 Hva er politikk? Politikk er virksomhet som går ut på å få et problemområde opp på den offentlige (kommunale) dagsorden, få det akseptert som et offentlig (felles) ansvar og få organisert kontinuerlig rutinemessig problemløsning rundt det

4

5

6

7

8

9 Det kommunale selvstyret - står for viktige verdier i Norge Frihet: Frihet fra statlig detaljstyring Frihet til å realisere lokale fellesinteresser og ivareta verdier som er viktige for folk, som likeverd Demokrati: Lokaldemokrati med nærhet mellom velger og representant Forutsetning for det norske demokratiet ved å spre makt og bygge politisk tillit Effektivitet: Prioriteringseffektivitet: Evnen til å møte innbyggernes behov og nå oppsatte mål Resultateffektivitet: Ressursbruk i forhold til virksomhetens resultater

10 Presentasjon 2003 FOLKEVALGTE ORGANISA- SJONEN SAMFUNNET RUNDT Arena for samfunnsbygging ARENA FOR SAMFUNNSBYGGING

11 Det er mange lover! BEFOLKNINGEN Særlover Fokus på innhold i tjenestene Forvaltningsloven Fokus på saksbehandling Offentlighetsloven Fokus på åpenhet i forvaltningen Kommuneloven Fokus på beslutninger Arbeidsmiljøloven Avtaleverk Fokus på organisasjon ANSATTE

12

13 Kontrollinjer: Kommunestyret Politisk utvalg Kontrollutvalget Administrasjonssjef Tjenester Planlegging Myndighetsutøvelse KF AS IKS AS m/private eiere

14

15 Det kommunale selvstyret i dag Kommunens handlefrihet er negativt avgrenset - det vil si at kommunen har handlefrihet så lenge ikke annet følger av særskilt grunnlag slik som lov eller ulovfestet rett Staten må ha hjemmel i lov, avtale eller budsjettvedtak for å rettslig kunne binde kommunene Det er fremmet et tverrpolitisk forslag om Grunnlovsbestemmelse for å verne lokaldemokratiet: Innbyggerne har rett til å styre anliggender som er av lokal karakter gjennom lokale organer som er utpekt ved direkte og frie valg. Slike organer kan pålegges bestemte oppgaver ved lov eller avtale. Nærmere bestemmelser om geografisk avgrensning, om stemmerett og om valg fastsettes ved lov.

16 Statlige styringsvirkemidler Juridiske: Lovregler som binder kommunene, forskrifter som utfyller lovregler (krever hjemmel i lov), lovfestede rettigheter, plikter for kommunene, klageregler, statlig innsigelsesrett i plansaker og statlig tilsyn (inkl. dokumentasjonskrav) Økonomiske: Inntektsrammer, skatteregler, øremerkede tilskudd, handlingsplaner og gebyrtak Pedagogiske/andre: Konsultasjoner mellom stat og kommune, dialog, samhandling og utviklingstiltak, veiledninger, håndbøker, mål- og resultatstyring, rapportering (dokumentasjonskrav)

17 Samspillet politikk og administrasjon Ulike roller nødvendig samspill Respekt for hverandres roller - faglig vurdering politisk skjønn Lederkontrakt avklare mandat og handlingsrom Bygge tillit løpende respekt lojalitet - rolleavklaring, forventningsavklaring Folkevalgte må være tydelige bestillere - klare vedtak - politisk mot/prioritere

18 Administrasjonssjefens/rådmannens ansvar og oppgaver Ansvar for administrasjonen Vil i praksis være sentral i utredning av juridiske spørsmål Er ofte synlig utad sammen med ordføreren Kommunens fremste administrative leder Håndtere daglige personalsaker og personalproblemer. Bør orientere og rådføre seg med ordfører/politiske organer ved større eller uvanlige saker Opptrer som daglig leder, utøve personalforvaltning

19 Administrasjonssjefens/rådmannens ansvar og oppgaver forts. Hovedkontakt til ordfører Ansvar for tilrettelegging for næringslivet/frivillige organisasjoner i henhold til politiske vedtak Tilrettelegger for politisk dagsorden og setter dagsorden for administrativt arbeid Ansvarlig for tilrettelegging av saker Iverksetter vedtak som er fattet i politiske organer

20 Kommunesektorens hovedutfordringer Arbeidsgiverstrategi 2020 Tilgang på- og forvaltning av egen arbeidskraft Evne til utvikling og nyskaping mht. tjenester og lokalsamfunn Omdømme Arbeidskraft og kompetanse Kvalitet i tjenestene Arbeidsmiljø Økonomi

21 Å bygge kommunens omdømme som arbeidsplass og lokalsamfunn «Omdømme er omgivelsenes oppfatning av kommunen over tid» Gode erfaringer og kvalitet på tjenestene Gode relasjoner og godt samspill God informasjon Godt omdømme

22 Folkevalgtes arbeidsgiverrolle Kommunen som kollegialt organ innehar det overordnede arbeidsgiveransvaret for alle ansatte Muligheter og snublesteiner: Delegering Medvirkning Styringsrett Ombudsrollen en snublestein som arbeidsgiver?

23

24

25 Det politiske lederskapet Ombudsrollen Styringsrollen Den politiske lederrollen Arbeidsgiverrollen

26 Skulle vi tegne et idealbilde av en folkevalgt er det kanskje en folkevalgt som: 1) Vet hvor han skal/vil (SAMFUNNSUTVIKLING) 2) Vet hvilket utgangspunkt han har for reisen, det vil si vet hvor han er. (ROLLER) 3) Velger hvordan han skal nå reisemålet (HOLDNINGER OG ETIKK) 4) Kjenner landskap og terreng og har evner til å justere kurs og prioritere reiserute på nytt ved behov. (RAMMEBETINGELSER)

27 Myndighet og ansvarsområder for kommunestyret Ordfører, varaordførere og rådmenn Tema: Formelle roller mellom politikk og administrasjon Rådgiver Morten Strand

28 Innhold Myndighet og ansvarsområde: Kommunestyret Ordfører Varaordfører Rådmannen

29 Hvem bestemmer i kommunen? Ansatte? Virksomhetsleder? Kommunalsjef/Etatssjef? Rådmannen? Ordfører? Formannskap? Sektorutvalg/komiteer? Kommunestyret? Fylkesmannen? KRD? Avhenger av Delegasjonsregelement

30 Kommuneloven - 6. Kommunestyre og fylkesting. Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.

31 Kommunestyret bestemmer Kommuneloven 6: Ingen andre enn kommunestyret, samlet møte, kan ta avgjørelser på vegne av kommunen (Med mindre noe annet er sagt uttrykkelig i lov eller forskrift eller kommunestyret selv har delegert myndigheten videre)

32 Kommuneloven 6 3. Ordfører og fylkesordfører leder møtene i kommunestyret og fylkestinget, formannskapet og fylkesutvalget. Han eller hun er rettslig representant for kommunen og fylkeskommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

33 Kommuneloven 6 forts. 4. Ordfører og fylkesordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale eller fylkeskommunale organer unntatt kommuneog fylkesråd og organer under disse, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han eller hun er valgt medlem. Ordfører og fylkesordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret eller fylkestinget i organer hvor han eller hun ikke er medlem.

34 Kommuneloven 6 forts. 5. Kommunestyret og fylkestinget kan gi ordfører og fylkesordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.

35 Arbeidsdeling mellom ordfører og varaordfører Kommunelovens 9.2: midlertidig ut rykker varaordfører inn endelig ut foretas nyvalg. Ingen faste regler for arbeidsdeling forøvrig Viktig å finne fram til en hensiktsmessig måte å fordele oppgavene mellom seg Samspillet med det øvrige politiske lederskapet må finne sin form inklusiv gruppeledere

36 Kommuneloven 9 3 Ordfører, Fylkesordfører, varaordfører I denne fastsettes ordførers/fylkesordførers lovbestemte funksjoner. Sentralt her står selvsagt funksjonen som møteleder i kommunestyret/fylkestinget i formannskapet/fylkesutvalget Møteleder skal se til at en følger forretningsorden og påse at det blir truffet gyldige vedtak «(og ellers etter beste evne påse..)» som det står i kommuneloven. Møteleder kan ikke nekte et forslag satt under votering med en slik begrunnelse. Foreslå protokolleringen av forhandlingene i organet Kommunestyret/Fylkesting mm.

37 Ordførerens myndighet - Kommunelovens kap.2 9: Ordførerens formelle myndighet: Møteleder Rettslig representant Møte- og talerett Vedtaksmyndighet

38 Ordførerens ansvar og oppgaver Ansvar for den politiske arena Kommunens juridiske person Døråpner, kommunens ansvar utad Kommunens fremste ombudsmann/kvinne Deltar ikke i behandling av enkeltsaker som gjelder personalspørsmål (Unntatt som representant i folkevalgt organ) Er bevisst på at tjenestevei følges Kan delta i politiske utvalg for å beslutte prinsipper om personalpolitiske retningslinjer

39 Ordførerens ansvar og oppgaver forts. Hovedkontakt til rådmannen Ansvar for tilrettelegging for næringslivet i henhold til politiske vedtak Være et bindeledd for alle frivillige organisasjoner Sette dagsorden for politisk arbeid Møteleder i politiske fora Kan følge opp politiske vedtak Er ordfører for hele kommunestyret

40 Noen uformelle roller Den politiske frontfiguren utad og innad Bindeledd folkevalgte og administrasjon Rådgiver og veileder Ordfører for alle men også partipolitiker en utfordring?

41 Refleksjon: Ordføreren er en offentlig person en fremtredende representant for kommunen. Hva innebærer dette for ordførerens private profil? Hva er en hensiktsmessig form i forhold samarbeid: mellom ordfører og varaordfører? i det politiske lederskapet? Samspillet politikk/administrasjon

42 Hva er administrasjonens viktigste oppgave? Realisere politisk vedtatte mål! Til å gjøre dette har de en lang rekke verktøy: Ansatte Organisasjon Systemer/planverk Fysiske aktiva Økonomi Lover og regler Informasjon IKT Etc

43 22 Administrasjonssjef - Rådmann I hver kommune og fylkeskommune skal det ansettes en administrasjonssjef Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv administrasjonssjefen. (Dette kom inn i kommuneloven 14. april 1980) Borgermestertittel fra 1921 og rådmannstittel i 1938

44 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter. 2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

45 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget. 4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.

46 Suksessfaktorer for godt samspill Politisk og administrativ organisering som fremmer samspill Velutviklet planverk, planprosesser og rapporterings-systemer Klare spilleregler, rutiner, saksgang Felles verdier og gjensidige krav til handling og samhandling Relasjonen ordfører - rådmann Gode arenaer for samspill Tydelig delegasjon. God rolleforståelse og -aksept Gode avstemminger ved skifte av politisk ledelse Gode kunnskaper innen ledelse, arbeidsgiverrollen, samspillkompetanse Relasjonskompetansen utgjør kjernen i samspillet

47 Framtidens politikere må jobbe i rommet rundt tjenesteproduksjonen Innovasjon Norge Direktorat Sentral statsmakt Regional stat Fylkesmann Regionane Regionråd Tenesteproduksjon Høyskolesystemet Nabokommuner Lokalt næringsliv

48 Ny tider krever en ny politikerrolle Innholdet i politisk styring må endres fra vedtak i kommunestyrene til i økende grad av styring av det ustyrlige. Selvstyrende nettverk Kunnskapsmedarbeideren Prosesser Vi må gå fra suveren kontroll av andre aktørers ressursforbruk, til styring av deres handlingsbetingelser. Politisk styring utøves i et landskap som er uten klare kommandoveier. Hva som er politikk er en dynamisk prosess. Politikk oppstår der politiske interessemotsetninger kommer til syne.

49 Styringsfokus Det finnes i realiteten bare to måte å styre komplekse organisasjoner på: På tiltak (hva gjør du?) På resultat (hva oppnår du?) En (for sterk) kombinasjon fører til målforvirring, ansvarspulverisering og ineffektivitet.

50 En tredelt oppgave Være en lokaldemokratisk institusjon Yte offentlige tjenester Drive samfunnsutvikling

51 Konklusjon Politikerne må gå fra å henge etter/kontrollere, til å være primi interpares de fremste blant likemenn dvs de som går i front Sette dagsorden Delta i prosesser Styre utviklingen.og gjøre vedtak

52 Kommunestyrets vedtak om budsjettrammer for neste år og om handlingsplan for kommende 4 år. Styringshjulet Detaljert budsjett og virksomhetsplaner utarbeides i virksomhetene. Innbygger-, bruker- og medarbeiderundersøkelser gjennomføres. Politiske prioriteringsdiskusjoner (gruppe/posisjon/ opposisjon) Forslag til handlingsplan (inkludert målekart - BMS) og forslag til budsjettrammer utarbeides. Kommunestyrets vedtak om linjer og prioriteringer for neste år og kommende 4 år. (Hvis man har separat økonomiplanbehandling) Vurdering av måloppnåelse og resultater fra foregående år gjennom årsmelding/regnskap. Dialogmøter: Ansatte, ledere, brukere og politikere vurdere resultatene for foregående år og utfordringene for framtiden

53 De folkevalgte er fundamentet Representerer innbyggerne Tydeliggjør uenighet og løser interessekonflikter Utøver politisk skjønn, klokskap og sunt folkevett Politisk styring Gjør vedtak og kontrollerer at de blir effektuert Lek står over lærd Balanse mellom helhet og enkeltsaker

54 Inn - bygger Brukere Styring og oppfølging i kommuner Hva? Hvordan? Hva? Hvordan? Hva? Oppdrag Politikk Bestill- ing Avdelinger Tjenster kontroll kontroll kontroll Motorer: Lederskap Medarbeiderskap

55

56 Kommunesektoren løser viktige oppgaver for innbyggerne Er en lokalpolitisk institusjon Yter offentlige tjenester Driver samfunnsutvikling Utøver myndighet

57 Vanskelige valg?

58 Gruppediskusjon Hva er vår viktigste oppgave som folkevalgte? Hvilke rolle skal vi som politiker ha i Aurskog-Høland kommune?

59 Folkevalgte Administrasjon/Rådmann Levere premisser Velge modell Velge løsning Velge finansiering Evaluere resultat Skape valgmuligheter Presentere løsningsalternativer Skissere finansieringsmåter Gjennomføre løsning

60 Det kommunale selvstyret - en forutsetning for likeverd Likeverd er den grunnleggende likhetsverdien for innbyggere i norske kommuner Verdiene likhet (forstått som likeverd) og frihet oppfattes ikke som motsetninger Frihet til lokal tilpasning er en forutsetning for likeverd Bruk av lokal kunnskap Realisere lokale politiske preferanser Lett tilgjengelige påvirknings- og korreksjonsmuligheter

61 Godt lokaldemokrati God repre senta sjon God oppgaveløsning God styring Innbyggerne Folkevalgte Administrasjonen

62 Forutsetninger for det kommunale selvstyret - og dermed god oppgaveløsning til det beste for innbyggerne Innbyggerne må ha mulighet til å påvirke beslutningene og føre kontroll nedenfra og opp Innbyggerne Folkevalgte må ha mulighet til å gjøre reelle og legitime prioriteringer, tilpasninger og korreksjoner Administrasjonen må ha tilgang til Folkevalgte tilstrekkelig og relevant kapasitet og kompetanse Administrasjonen

63 Når vil dere koble innbyggerdialogen til styringsprosessen? Behov Evaluering Løsninger Gjennomføring Analysere forslag Beslutning

64 Systematisk innbyggerdialog Omdømme Prinsipper for innbyggerdialog Styringsprosesser Dialogprosesser Kommunikasjonsprosesser Resultat Tilbakemelding, evaluering og forbedringer

65 Deltakertrappen Dialog Konsultasjon Medbestemmelse Innflytelse Informasjon Dialogprosessen: Hvor stor innflytelse vil dere gi innbyggerne mellom valgene?

66 Et sammenhengende nasjonalt plansystem Nasjonalt forventningsdokument Regional planstrategi Kommunal planstrategi

67 Planleggingshjulet 1 - årshjul 4 - årshjul Planstrategi Budsjett/-1-årig handlingsdel Økonomiplan/4- årlig handlingsdel Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel

68 Modernisering og omstilling - den digitale kommunen Innbyggernes og næringslivets behov i sentrum IKT er et av de viktigste virkemidlene Tilgang til elektronisk infrastruktur for alle er en forutsetning Universelt utformet digitalt innhold og digitale tjenester Utvikling av lokaldemokratiet

69 Hvorfor fokus på innovasjon? Velferdsutfordringene krever nye løsninger! Hovedspørsmålet er: «hvordan finner vi nye løsninger som gjør at vi kan levere vesentlig bedre for vesentlig mindre»? Vi må jobbe smartere! Vi må innovere!

70 Få ting fram i lyset! Vær 100 % ærlig

71 Styring av interkommunalt samarbeid Kommuneloven 27 (inkl regionråd) Vertskommunesamarbeid med og uten politisk nemnd (Kommuneloven 28 a og b) Samkommune (ny lovparagraf) Demokratiske og styringsmessige utfordringer

72 Styrket egenkontroll Kommunene skal ha orden i eget hus Regelverk for god egenkontroll Aktiv egenkontroll mindre behov for statlig tilsyn

73 76. Kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar Kommunestyret og fylkestinget har det øverste tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning, og kan forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. De kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen i samme utstrekning som disse kunne omgjøre vedtaket selv. Kommunestyret og fylkestinget skal påse at de kommunale og fylkeskommunale regnskaper revideres på betryggende måte.

74

75 Styrevervregisteret for åpenhet og innsyn Etablert og eid av KS, driftes av Kommuneforlaget Mål: Åpenhet om folkevalgtes interesser Verv, eiendom, økonomiske interesser kan registreres Frivillig, baseres på vedtak i kommunestyret

76 Anbefalinger styrke egenkontrollen Viktigste anbefalinger Adm. sjefens internkontroll må utvikles og styrkes God rolleforståelse og samspill mellom aktørene kommunestyret kontrollutvalget administrasjonssjefen revisor Det må være høy kompetanse hos revisor og sekretariat, og kompetanse må sikres

77 Egenkontroll Som nevnt brukes dette uttrykket som en motsetning til statlig kontroll og tilsyn. Det vil si at det dreier seg om det kontroll- og tilsynsansvar som i siste instans ligger til kommunestyret etter kommuneloven 76. Begrepet omfatter dermed også kontrollutvalgets ansvar og oppgaver ( 77) ettersom kontrollutvalget utøver kontroll og tilsyn på vegne av kommunestyret. Kommunerevisjonen er i denne sammenheng også en del av kommunenes egenkontroll. Administrasjonssjefens ansvar for internkontroll etter kommuneloven 23 nr. 2 er i denne begrepsbruken også en del av kommunens egenkontroll. Slik sett brukes begrepet egenkontroll som et uttrykk for den kontroll kommunen selv har ansvar for å utøve eller sørge for blir utført

78 Forholdet mellom kommunens egenkontrollsystem og etikk Egenkontrollsystemet i kommunen skal bidra til at virksomheten faktisk når de mål som er satt, innenfor rammen av lover og regler og en fornuftig økonomiforvaltning, og er slik sett et element i en helhetlig virksomhetsstyring. Kontrollsystemet skal også bidra til å styrke allmennhetens tillit til at forvaltningen skjer på en slik måte.

79 KS sitt arbeid internkontroll I samarbeid med andre aktører Blant de viktigste er; Agenda (2008): Internkontroll i norske kommuner status og utviklingsbehov. PWC (2009): Internkontroll i kommuner. KRD (2009): 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. KPMG (2011): Styrking av administrasjonssjefens internkontroll og risikovurdering. KRD sin utgivelse av Kontrollutvalgsboka i februar 2011.

80

81 Kommunestyrets ansvar: Kommunestyret er det øverste kontrollorgan i kommunen. Dette følger direkte av kommuneloven 76. Det er altså ikke slik at kommunestyret har ansvar for politikkutforming, strategi og forvaltning, mens ansvaret for kontroll og tilsyn er lagt til særskilt utpekte kontrollorganer. Det er sentralt at kommunestyremedlemmene er seg bevisst at kommunestyret har det overordnede kontrollansvaret. Slik sett har kommunestyret ansvaret for hele kontrollsystemet i kommunen.

82 4 demokratidimensjoner i undersøkelsene Pålitelig styre Styresettet preges av likebehandling, politisk redelighet og respekt for spilleregler Ansvarlig styre Styresettet preges av oversiktlig politikk og informerte borgere, noe som gir grunnlag for borgernes kontroll med de folkevalgte Borgernært styre Stimulerer borgernes interesse for et engasjement i lokalpolitikken gjennom høringskanaler og debatt- og deltakelsesmuligheter Effektivt styre Styresettet preges av at de folkevalgte har god styring og at kommunen leverer gode resultater

83 Demokratisk lykke = evig fred Eller passe dose konflikt?

84 Har vi lokalt demokrati? Målestokkar for lokalt demokrati: * Påliteleg styre har borgarane tillit til styret? * Ansvarleg styre kan borgarane føre kontroll med styret? * Borgarnært styre blir borgarane høyrde av dei styrande? * Effektivt styre kva får borgarane igjen av styret?

85 Hvordan oppleves lokaldemokratiet? Målestokker for lokalt demokrati: * Pålitelig styre har borgerne tillit til styret? * Ansvarlig styre kan borgerne føre kontroll med styret? * Borgernært styre blir borgerne hørt av de styrende? * Effektivt styre hva får borgerne igjen av styret? DOMMEN (82 kommuner, innb) SKEPSIS KRITIKK DISTANSE LEVERANSE

86 Forutsetninger for det kommunale selvstyret - og dermed god oppgaveløsning Folkevalgte må ha mulighet til å gjøre reelle og legitime prioriteringer og tilpasninger Organisasjonen må ha tilgang til tilstrekkelig og relevant kapasitet og kompetanse Innbyggerne må ha mulighet til å påvirke beslutningene og føre kontroll nedenfra og opp

87 Hvordan utøve styring? 1. Mål og rammestyring Delegasjon, budsjett, incitamenter 2. Konstruksjon av kollektiv mening og identitet Selvstyring innenfor en felles mental ramme gjennom historiefortelling 3. Etablere og understøtte selvstyrende institusjoner og nettverk Tilskuddsmidler, kriterier, mål og resultatkrav. 4. Direkte deltakelse i selvstyrende institusjoner og nettverk Delta på selvstyringens premisser, møter i grendeutvalg, på institusjoner 5. Resultatfokusering Etablere et system for å måle resultater

88

89 Formål Grunnlag for utviklingsprogram i kommunene Felles ståsted Peker ut retning Noe å måle seg mot

90 3 Hovedgrep i plattformen Innbyggerne har tillit til lokalpolitikerne. Tillit blir utviklet ved at innbyggerne kjenner seg godt representerte De folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken og er ombud for innbyggerne En leverer det en lover. Demokrati er mer enn en fremgangsmåte. Derfor må de folkevalgte sørge for gode resultater Mål: Mer fornøyde innbyggere

91 Tillit til de folkevalgte Høy valgdeltagelse Innbyggerne har et godt grunnlag å velge på og blir motiverte til å stemme God informasjon til innbyggerne om retter, politikk og tjenester Innbyggerne får delta utenom valg Åpen offentlig politisk debatt God rettstrygghet

92 Tillit til de folkevalgte (2) Aktive frivillige lag og organisasjoner Mindretallsrettigheter blir tatt vare på Det er god aktivitet i lokal partilag Partiene sikrer god rekruttering til lokalpolitikken

93 De folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken og er ombud Avklarer roller og rutiner mellom de folkevalgte og administrasjonen Godt samarbeid og godt miljø i kommunestyret Balansert kjønnsrepresentasjon Gode vilkår for å utøve rollen som folkevalgt

94 Styring (2) Høy etisk standard og fravær av korrupsjon Aktiv eierstyring av kommunale og interkommunale selskap Avklaring av roller mellom kommunestyret og kommunens representanter utenomkommunale organer og partnerskap (eks. Regionsråd)

95 en leverer det en lover Leverer resultater som en har lovet God samfunnsutvikling og god utnyttelse av handlingsrommet Tilsyn og kontroll med egne virksomheter

96

97 POLITIKERROLLEN Vi har snakket mye om disse 4 rollene, men det er en rolle som vi kanskje ikke har gitt stor nok oppmerksomhet! EIERROLLEN

98 Struktur

99 Det organisatoriske isfjell Visjon Systemer Struktur -Tenkemåter -Verdier og normer -Profesjonsinteresser -Følelser -Motivasjon -Kompetanse mm.

100 Hva slags funksjoner har den politiske strukturen? Fokus Begrense hva politikerne skal drive med Begrense hva hver enkelt skal ha ansvar for Arbeidsdeling og spesialisering Koordinering Regler, rutiner, formelle strukturer, avtaler/kontrakter, belønning Stabilitet Faste oppgaver, løses på bestemte måter Skape engasjement Balansere mellom forutsigbarhet og fornyelse

101 Strukturer Hovedutvalgsmodell Tjenesteorganisert eller plan/drift Komitémodeller Med og uten fast portefølje Ingen faste komiteer Kommunestyret som strategisk for og formannskapet som driftsstyre Adhoc/saksforberedende komiteer

102 Delegering Delegasjonsreglement vedtas i begynnelsen av hver periode Til andre politiske organer Til administrasjonen (rådmannen)

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119 Regler for folkevalgte organers virksomhet Kapittel 1 Formål og virkeområde 1-1 Virkeområde Reglementet regulerer saksbehandling og møtevirksomhet i folkevalgte kommunale organer. Reglementet gjelder for kommunestyret, formannskapet og andre utvalg og komitéer opprettet i medhold av kommuneloven, og for andre folkevalgte organer så langt det passer. Bestemmelsene i kommuneloven, forvaltningsloven, offentleglova, arkivlova og andre lover gjelder også for folkevalgte organers virksomhet.

120

121 Roller og krav Kontrollutvalgssekretariatet Sekretariat for kontrollutvalget (KU-forskr 20) Egne innstillinger Bare alminnelige habilitetsbestemmelser Revisor Utfører regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon og avtalte kontroller og undersøkelser Kl 78 og egne forskrifter Særlige uavhengighetskrav Avgir uavhengighetserklæring Kommunestyre Overordnet ansvar for tilsyn og kontroll KL kap 12 Generelle habilitetsbestemmelser. Kontrollutvalg Løpende ansvar for tilsyn og kontroll av forvaltningen. Kl 77 og egen forskrift. Valgbarhetsbegrensninger, men ellers generelle habilitetsbestemmelser

122 Kontrollutvalget Ett av kommunestyrets viktigste utvalg Skal på vegne av kommunestyret kontrollere alle andre politiske organer, ordføreren og administrasjonen Regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 85 tilrådinger om egenkontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll bygd på risikoanalyse Rapporterer direkte til kommunestyret

123 Samspill mellom kommunestyret og kontrollutvalget Ordførers møterett Viktige saker: Virksomhetsplan for kontrollutvalget Årsmelding for kontrollutvalget Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget Kontrollutvalgets budsjett Forvaltningsrevisjonsrapporter eller andre rapporter av spesiell politisk betydning eller offentlig interesse Godt samspill: Åpenhet dialog tillit gjensidig informasjon og rolleforståelse

124 Etiske utfordringer for folkevalgte - eksempler Opptreden overfor administrasjonen Ivareta enkeltpersoner opp mot kommunestyrets prioriteringer Statlige krav og forventninger opp mot hva som er ressursmessig mulig Kjent entreprenør og utbygger som gjerne vil bidra med en lekeplass i gave til kommunen Mulig interessekonflikt mellom private interesser og rollen som folkevalgt

125 Etikkportalen -

126 Eierstyring Aktiv og bevisst eierstyring: kommunestyret må gi styringssignalene og følge opp Kommunale foretak, interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper (AS) KS: 19 punkter om eierstyring Eierstrategi eiermelding Politisk representasjon i styrene???

127 Kort sagt: HOVEDFOKUS FOR KONTROLLUTVALGET MÅ VÆRE Å BIDRA TIL EN BEDRE KOMMUNE!

128 Veier til god lokaldemokratisk styring

129 Undersøkelsesopplegget Forskningsspørsmål 1. Hva betyr strukturelle, kulturelle og kontekstuelle faktorer for henholdsvis befolkningens og de folkevalgtes oppfatning om ulike sider ved lokaldemokratiet? 2. Hva betyr organisatoriske faktorer for henholdsvis befolkningens og de folkevalgtes oppfatning om ulike sider ved lokaldemokratiet? 3. Hvilke tiltak kan kommuner sette i verk for å bedre den demokratiske styringen? Datakilder Litteraturstudie - Prinsipper for god demokratisk styring. Norske og europeiske erfaringer med ulike styringsmodeller KS Lokaldemokratiundersøkelse - Gjennomført i 91 kommuner i Koblet til kommunedata fra andre databaser Casestudier - 12 kommuner: 8 som skåret høyt, 3 som skåret lavt og 1 med parlamentarisk styringsmodell

130 Faktorers påvirkning på den demokratiske styringen Funn Strukturelle, kulturelle og kontekstuelle faktorer Kommunestørrelse Sentralitet og bosettingsmønster Befolkningssammensetning E1 Organisatoriske faktorer Politisk styringsmodell E3 Befolkning og folkevalgtes oppfatning om demokratisk styring Økonomi Sivilsamfunnsorganisering Lokalmedier Politisk kultur Kommunestyrets sammensetning Delegering Oppgaveløsning Kanaler for innbyggerdeltakelse Intern organisasjonskultur Møteledelse E2 Pålitelighet Ansvarlighet Effektivitet Borgernærhet Rollekomfort Individuelle faktorer (utdanning, kjønn, alder) Politisk posisjon Formell organisasjonsstruktur (ansvarslinjer) Åpenhet Debatt Informasjonstiltak

131 Hva er god lokaldemokratisk styring? Befolkning og folkevalgtes oppfatning om demokratisk styring Pålitelighet Ansvarlighet Effektivitet Borgernærhet Rollekomfort Åpenhet Debatt God lokaldemokratisk styring har flere sider Prosjektet undersøkte fem forhåndsdefinerte dimensjoner som er viktige for god lokaldemokratisks styring Pålitelighet - tillit og likebehandling Ansvarlighet - klare ansvarslinjer og tilstrekkelig informasjon for å stille til ansvar Borgernærhet - evnen til å lytte til innbyggerne mellom valg Effektivitet - tjenesteleveranse og styringsdyktighet Rollekomfort - inklusjon og rolleavklaring og fant at ytterligere to sider opplevdes som viktige: Åpenhet innsyn og gjennomsiktighet Debatt ulike standpunkter tydeliggjøres

132 Strukturelle faktorer Strukturelle, kulturelle og kontekstuelle faktorer Kommunestørrelse Sentralitet og bosettingsmønster Befolkningssammensetning Økonomi Sivilsamfunnsorganisering Lokalmedier Politisk kultur Kommunestyrets sammensetning Individuelle faktorer Kommunestørrelse Store kommuner skårer høyere på ansvarlighet Ulike forventninger til hva som er godt lokaldemokrati: For folk i små kommuner innebærer borgernærhet direkte kontakt med politikerne, i store kommuner innebærer borgernærhet at det finnes formelle kanaler I små og mellomstore kommuner er habilitet viktig for pålitelighet Lokalmedier viktig! Gir befolkningen et kritisk blikk på den demokratiske styringen Politikerne vil heller ha negativ omtale enn ingen omtale Utdanning, kjønn, alder og botid Høyt utdannede eldre kvinner som har bodd kort i kommunen mest fornøyd Politisk posisjon De med lang fartstid i posisjon mest fornøyde Politisk posisjon

133 Organisatoriske faktorer Organisatoriske faktorer Politisk styringsmodell Delegering til politiske utvalg og til administrasjon Oppgaveløsning, målstyring, møteledelse, konkurranseutsetting Kanaler for innbyggerdeltakelse Intern organisasjonskultur Møteledelse Formell organisasjonsstruktur (ansvarslinjer) Informasjonstiltak Intern organisasjonskultur Kultur preget av tillit og åpenhet gjør andre organisatoriske faktorer mindre viktige Ordføreren har en viktig og pregende rolle for kulturen Åpenhet, innsyn og inklusjon skaper tillit Formell organisasjonsstruktur Tydelige ansvarslinjer og god rolleavklaring gjør at mange forskjellige måter å organisere på kan fungere godt Informasjonstiltak!! Universalmedisin

134 Tiltak for å forbedre den demokratiske styringen Tiltak for åpenhet Informasjon og innsyn til befolkning, presse og folkevalgte Tiltak for debatt Ta den reelle politiske debatten ut i pressen og inn i kommunestyrene Tiltak for pålitelighet Skrifteliggjøre prosedyrer for vedtak og gi innsyn i beslutningsgrunnlag Tiltak for ansvarlighet Tydelig og skriftlig nedfelt rolle- og ansvarsavklaring mellom de politiske nivåene og mellom politikere og administrasjon

135 Tiltak for å forbedre den demokratiske styringen Tiltak for borgernærhet Etablere kanaler for deltakelse, rutiner for å innarbeide innspill samt for å formidle hvordan innspill tas til etterretning Tiltak for effektivitet Kontrollert delegering Tiltak for rolletrivsel Aktivisere hele kommunestyret og inkludere opposisjonen i reelle politiske diskusjoner det viktigste er å ha kontinuerlig fokus på den demokratisk styringen

Veier til god lokaldemokratisk styring

Veier til god lokaldemokratisk styring Veier til god lokaldemokratisk styring Undersøkelsesopplegget Forskningsspørsmål 1. Hva betyr strukturelle, kulturelle og kontekstuelle faktorer for henholdsvis befolkningens og de folkevalgtes oppfatning

Detaljer

Samspillet med administrasjonen. Morten Strand Rådmannen

Samspillet med administrasjonen. Morten Strand Rådmannen Samspillet med administrasjonen Ab Arbeidsøkt kt5 Morten Strand Rådmannen DELKAPITLER Hva er rådmannens ansvar? Delegering til rådmannen Roller og rolleforståelse Tiltak for god samhandling God arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Arbeidsøkt 2. En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Arbeidsøkt 2. En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsøkt 2 En selvstendig og nyskapende kommunesektor DELKAPITLER Det lokale demokratiet Kommunens og fylkeskommunens oppgaver Hvorfor lykkes kommunen? Det lokale selvstyret Staten og kommunesektoren

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

Lokaldemokrati - om å skape en god kommune sammen - prinsipper for godt lokalt styresett. Rune Kloster Tvedt

Lokaldemokrati - om å skape en god kommune sammen - prinsipper for godt lokalt styresett. Rune Kloster Tvedt Lokaldemokrati - om å skape en god kommune sammen - prinsipper for godt lokalt styresett Rune Kloster Tvedt Rune.kloster.tvedt@ks.no Hvorfor lokaldemokratiutvikling? Kommunelovens formålsparagraf: "Loven

Detaljer

En selvstendig og nyskapende kommunesektor

En selvstendig og nyskapende kommunesektor En selvstendig og nyskapende kommunesektor Det er dette det handler om DELKAPITLER Det lokale demokratiet Kommunens og fylkeskommunens oppgaver Hvorfor lykkes kommunen? Det lokale selvstyret Staten og

Detaljer

Arbeidsøkt 6. Folkevalgt lederskap Dine ulike roller. Prosessveileder Morten Strand

Arbeidsøkt 6. Folkevalgt lederskap Dine ulike roller. Prosessveileder Morten Strand Arbeidsøkt 6 Folkevalgt lederskap Dine ulike roller Prosessveileder Morten Strand DELKAPITLER Du skal representere innbyggerne Du har en styringsrolle Du har en folkevalgt lederrolle Du har en arbeidsgiverrolle

Detaljer

KS Folkevalgtprogram Finnmark Fylkeskommune, 3.dag. Raymond Robertsen Prosessveileder KS

KS Folkevalgtprogram Finnmark Fylkeskommune, 3.dag. Raymond Robertsen Prosessveileder KS KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Finnmark Fylkeskommune, 3.dag Raymond Robertsen Prosessveileder KS Agenda for dagen Gjennomgang av temaer: a) Folkevalgt lederskap b) Samspillet politikk og administrasjon

Detaljer

KS Folkevalgtprogram 2011-2015

KS Folkevalgtprogram 2011-2015 KS Folkevalgtprogram 2011-2015 Levanger kommune 24. og 25. november Prosessveileder KS, Alf Daniel Moen Kjernepresentasjon dag 1 Kommunen: Det politiske oppdraget Kommunestyret: «All makt i denne sal»

Detaljer

Rollene som folkevalgt. Folkevalgt lederskap

Rollene som folkevalgt. Folkevalgt lederskap Rollene som folkevalgt Folkevalgt lederskap DELKAPITLER Du skal representere innbyggerne Du har en styringsrolle Du har en folkevalgt lederrolle Du har en arbeidsgiverrolle Du er en del av et folkevalgt

Detaljer

Arbeidsøkt 4. Folkevalgt lederskap. Prosessveileder Morten Strand

Arbeidsøkt 4. Folkevalgt lederskap. Prosessveileder Morten Strand Arbeidsøkt 4 Folkevalgt lederskap Dine ulike roller Prosessveileder Morten Strand DELKAPITLER Du skal representere innbyggerne Du har en styringsrolle Du har en folkevalgt lederrolle Du har en arbeidsgiverrolle

Detaljer

Arbeidsøkt 3. En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Arbeidsøkt 3. En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsøkt 3 En selvstendig og nyskapende kommunesektor DELKAPITLER Det lokale demokratiet Kommunens og fylkeskommunens oppgaver Hvorfor lykkes kommunen? Det lokale selvstyret Staten og kommunesektoren

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Folkevalgtprogrammet :

Folkevalgtprogrammet : Folkevalgtprogrammet : Saksbehandling og praktisk opptreden i kommunestyret Gran kommune Folkevalgtrollen i endring? Fra detaljkunnskap kunnskap til overordnet kunnskap? Fra detaljstyring til mål og rammestyring?

Detaljer

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Vestfold fylkeskommune Kurt Orre

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Vestfold fylkeskommune Kurt Orre KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Vestfold fylkeskommune Kurt Orre Lokaldemokratiet Grunnloven 1814 videreførte embetsmannstyret Formannskapslovene vedtatt i 1837 Utvikling av fylkesnivået på -60 tallet

Detaljer

Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Blir det: Mer selvstyre? Bedre lokaldemokrati? En enklere og mer tilgjengelig lov? En kritisk

Detaljer

Lokaldemokratiundersøkelsen - Samnanger. Stig Bang-Andersen

Lokaldemokratiundersøkelsen - Samnanger. Stig Bang-Andersen Lokaldemokratiundersøkelsen - Samnanger Stig Bang-Andersen sba@ks.no Hvorfor lokaldemokratiundersøkelse? Få et godt bilde av tilstanden i den enkelte kommune Få frem hvor det kan være behov for endring

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016

Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid. Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 Arbeidsgiverrollen - i sammenslåingsprosesser og fornyingsarbeid Jorunn T. Leegaard, 9. juni 2016 KS løfter fram arbeidsgiverrollen «Kommunens rolle som arbeidsgiver må ivaretas på en god måte dersom kommunestyrer

Detaljer

Folkevalgt lederskap

Folkevalgt lederskap Folkevalgt lederskap Rollene Ombudsrolle og lederrolle et dilemma? Representasjons rollen Partiet Innbyggerne Enkeltindivider eller grupper Styringsrollen Fatte vedtak Kontrollere Folkevalgt lederskap

Detaljer

Demokrati, deltakelse og digitalisering. Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS

Demokrati, deltakelse og digitalisering. Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Demokrati, deltakelse og digitalisering Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Hvorfor lokaldemokratiutvikling? Kommunelovens formålsparagraf: "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 1 Innhold Fordeler og ulemper ved lokaldemokratiet i små og store kommuner Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger Norge

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 - forholdet mellom kommunen og innbyggerne - omdømme og tillit Aina Simonsen, KS Frogn kommune, 25. august 2014 Svar der forskjellen mellom innbyggerne og de folkevalgte

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

4. September 2014. Lederskap i en politisk styrt organisasjon. Presentasjon av KS-Konsulent as

4. September 2014. Lederskap i en politisk styrt organisasjon. Presentasjon av KS-Konsulent as 4. September 2014 Lederskap i en politisk styrt organisasjon Relasjon mellom politikk og administrasjon Kari Anne Hoff seniorrådgiver KS-k as +47 995 80 291 Kort om Kari Anne Personaladministrasjon og

Detaljer

Åpning ved ordfører og rådmann

Åpning ved ordfører og rådmann Best på kommunal sektor KS-Konsulent as Folkevalgtprogram for Hamar kommune 24. 25. november 2011 Åsbjørn Vetti Seniorrådgiver og Daglig leder KS-Konsulent as Åpning ved ordfører og rådmann 2 1 Politisk

Detaljer

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet

Arbeidsøkt 6. Samhandle med lokalsamfunnet Arbeidsøkt 6 Samhandle med lokalsamfunnet DELKAPITLER Folkevalgt l tld lederskap i kommunen som samfunn Hvordan involvere innbyggerne? Hvordan samhandle med frivilligheten? Hvordan styre og lede i nettverk

Detaljer

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS

KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Asker kommunestyre 27.-28. november 2015 Fredrik Rivenes, prosessveileder KS Mulighetenes kommune Åpenhet Troverdighet Gjensidig respekt Litt om meg 66 år Siviløkonom fra

Detaljer

KS Folkevalgtprogram Ottar Vist prosessveileder

KS Folkevalgtprogram Ottar Vist prosessveileder KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Ottar Vist prosessveileder Folkevalgt i kommunen En selvstendig og nyskapende kommunesektor Folkevalgt lederskap Folkevalgt styring og ledelse av kommunen Samspillet med

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Folkevalde har mange rollar. Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda

Folkevalde har mange rollar. Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda Folkevalde har mange rollar Du skal målbera veljarane sine ønskje Du skal leia utviklinga av bygda Du skal leia den største verksemda i bygda Den folkevalde sitt mynde Kommunelova knyter all mynde til

Detaljer

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning Kommunestørrelse Organisering Statlig styring vs. egenkontroll Pågående arbeid,

Detaljer

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES?

OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? For Kontrollutvalg 30.11.15 v/rådmann Thor Smith Stickler OPPDRAGET I KOMMUNELOVEN HVORDAN KAN DET TOLKES? Definisjon av internkontroll - PwC Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter

Detaljer

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen

Sammendrag. Strukturelle faktorers betydning for den demokratiske styringen Sammendrag KS gjennomførte i 2009-2010 en spørreundersøkelse om lokalpolitikeres og folks opplevelse av ulike sider ved den demokratiske styringen i kommunene. I alt 91 kommuner deltok i undersøkelsen,

Detaljer

Kontrollutvalgets oppgaver og utfordringer Bodø 11. juni. Fagsjef i KS Dag Henrik Sandbakken

Kontrollutvalgets oppgaver og utfordringer Bodø 11. juni. Fagsjef i KS Dag Henrik Sandbakken Kontrollutvalgets oppgaver og utfordringer Bodø 11. juni Fagsjef i KS Dag Henrik Sandbakken Et av kommunens viktigste utvalg! Kontrollutvalgene skal sørge for at 18 pst av fastlands brutto nasjonalprodukt

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror?

Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Bundet på hender og føtter eller mer makt enn vi tror? Introduksjon til folkevalgtopplæring 2011-2012 Mandag 31. oktober 2011 ved Rådgiver Marit Pettersen, kursansvarlig Gratulerer og takk Stort ansvar,

Detaljer

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet.

5 Utredninger. 5.1 Framtidsbildet. 5 Utredninger Det vesentlige av utredningsarbeidet vil bli gjort av arbeidsgrupper bemannet med representanter fra de to kommunene. Verktøyet NY KOMMUNE, som er utarbeidet av KMD vil bli benyttet. Gjennom

Detaljer

Folkevalgtrollen i endring - konsekvenser for politisk arbeidsform og organisering

Folkevalgtrollen i endring - konsekvenser for politisk arbeidsform og organisering Best på KS-Konsulent as Folkevalgtrollen i endring - konsekvenser for politisk arbeidsform og organisering Arbeidsgruppe Ørland kommune 04.03 2011 Håvard Moe KS-Konsulent as Best på Utfordringer for de

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Kommunelovutvalget. Utvalgsmedlem Nina Neset FKT 2014

Kommunelovutvalget. Utvalgsmedlem Nina Neset FKT 2014 Kommunelovutvalget Utvalgsmedlem Nina Neset 1 Disposisjon Om mandatet og arbeidet så langt Spesielt om egenkontroll Økonomireglene og andre bestemmelser med betydning for tilsyn og kontroll 2 Bakgrunn

Detaljer

Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon. Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013

Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon. Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013 Eierskap, internkontroll og antikorrupsjon Frode M. Lindtvedt Fagleder lokaldemokrati og styring 19. Mars 2013 Kommunelovens formålsparagraf «Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for

Detaljer

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget!

Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! Gratulerer med vervet som medlem av kommunestyret/fylkestinget! De neste fire årene vil gi deg en unik mulighet til å påvirke det som skjer i din kommune. 1 Velgerne har gitt deg sin tillit, og med det

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

Samspillet med administrasjonen

Samspillet med administrasjonen Samspillet med administrasjonen DELKAPITLER Hva er rådmannens ansvar? Delegering til rådmannen Roller og rolleforståelse Tiltak for god samhandling God arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiveransvaret for rådmannen

Detaljer

Rådmannens internkontroll hva og hvordan. Mai 2013 Tina Skarheim, KS

Rådmannens internkontroll hva og hvordan. Mai 2013 Tina Skarheim, KS Rådmannens internkontroll hva og hvordan Mai 2013 Tina Skarheim, KS Kommuneloven 23 nr 2 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og

Detaljer

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar

Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar www.pwc.no Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar KS FoU-prosjekt nr. 154023 26. november 2015 2. Sammendrag Sammendrag (norsk) Denne rapporten er utført på oppdrag av KS, og gir en beskrivelse av hvordan

Detaljer

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS Kommunal egenkontroll Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver Fellessamling Mosjøen 12.01.2015 Om Deloitte Deloitte er en virksomhet med 1200 ansatte som arbeider i hovedsak med revisjon, evaluering

Detaljer

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer.

3. Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst foreta nyvalg av utvalgets medlemmer. LOV-1992-09-25-107 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Page 1 of 1 77. Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Kontrollutvalget viktig for tilliten til kommunal forvaltning. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS

Kontrollutvalget viktig for tilliten til kommunal forvaltning. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS Kontrollutvalget viktig for tilliten til kommunal forvaltning Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS Nesten alle måter å organisere på fungerer i (fylkes)kommuner med høy grad av tillit SPESIELT VIKTIGE

Detaljer

Tilsyn og kontroll. Kontrollutvalgets oppgaver

Tilsyn og kontroll. Kontrollutvalgets oppgaver Tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets oppgaver Disposisjon Å være medlem av kontrollutvalget (KU) Kommunal sektor Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Kommunens administrative styringsmodell

Kommunens administrative styringsmodell Kommunens administrative styringsmodell Direktør Olve Molvik SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran skaper framtiden

Detaljer

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS

Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme. Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Høy etisk standard i kommunene - viktig for lokaldemokrati, arbeidsmiljø og omdømme Ski kommunestyre 18.10.2010, Kari Hesselberg, KS Etikk, kan det brukes til noe? Hvorfor etikkarbeid er viktig sett fra

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker

Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet. Gudrun Haabeth Grindaker Ledere og sykefravær Kvalitetskommuneprogrammet Gudrun Haabeth Grindaker 100908 To hovedutfordringer Kommunenes tilgang på og forvaltning av egen arbeidskraft Kommunenes evne til utvikling og nyskaping

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen

Delegasjonsreglement Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Delegasjonsreglement 2016-2019 Kommunestyrets delegasjon av avgjørelsesmyndighet til rådmannen Vedtatt av kommunestyret 24. mai 2016 og gjeldende fra 1. juni 2016 Innhold Innledning... 2 Formål... 2 Rådmannens

Detaljer

Det politiske handlingsrommet. Roller og rolleforståelse Hvor ligger handlingsrommet? Hvem skal bestemme i kommunen?

Det politiske handlingsrommet. Roller og rolleforståelse Hvor ligger handlingsrommet? Hvem skal bestemme i kommunen? Det politiske handlingsrommet Roller og rolleforståelse Hvor ligger handlingsrommet? Hvem skal bestemme i kommunen? Hva er egentlig kommunepolitikk? Ta stilling til rådmannens forslag? Holde orden på

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Fokus på kommunale arkiv - kan kontrollutvalget bistå?

Fokus på kommunale arkiv - kan kontrollutvalget bistå? ( Fokus på kommunale arkiv - kan kontrollutvalget bistå? Kommuneseminar 2011 Norsk arkivråd Innhold: Hvem er kontrollutvalgssekretariatet? Riksrevisjonens rapport Forvaltningsrevisjon i kommunene Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune

DIALOGBYGGER. Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune DIALOGBYGGER Retningslinjer for medvirkning og brukerretting i Horten kommune Horten kommune skal styrke dialogen med innbyggerne våre. Vi skal skape større åpenhet og nærhet og engasjere innbyggerne til

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE

EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE EVALUERING AV POLITISK ORGANISERING I LUNNER KOMMUNE Arkiv 13/1634-9 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Oppdrag... 2 1.2 Mandat... 2 1.3 Politisk behandling og framdrift... 2 1.4 Arbeidsform... 3 1.5 Disposisjon...

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

KS Folkevalgtprogram Kommunen i systemet. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS

KS Folkevalgtprogram Kommunen i systemet. Fredrik Rivenes, prosessveileder KS KS Folkevalgtprogram 2015-2019 Kommunen i systemet Fredrik Rivenes, prosessveileder KS Litt om meg 66 år Siviløkonom fra BI -72, Norges kommunal- og sosialhøyskole -78 20 år i 6 kommuner (Onsøy, Oslo,

Detaljer

Kommunerevisor - den gode støttespilleren

Kommunerevisor - den gode støttespilleren Kommunerevisor - den gode støttespilleren Ved - Berit M. Dalvik, ass. revisjonssjef - Kirsti Torbjørnson, teamleder Hjemmeside: www.tekomrev.no På vakt for fellesskapets verdier Uavhengighet Troverdighet

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11

TROMSØ KOMMUNE. Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 TROMSØ KOMMUNE Dok.id.: Reglement for byrådet Utgave: Saksbehandler: Gjelder fra: Godkjent av: Sidenr: 14. desember Kjell-Rober Pedersen, Mari 19.10.11 Kommunestyret sak 191/11 2011 Enoksen Hult, Nina

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Saksfremlegg Saksnr.: 07/507-2 Arkiv: 024 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: PROSJEKT UTSTILLINGSVINDU FOR KVINNER I LOKALPOLITIKKEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Prosjektplan - kommunereformen

Prosjektplan - kommunereformen Nesodden kommune Prosjektplan - kommunereformen 06.05.2015 Revidert etter KST 061/15 23.04.15 1 Innholdsfortegnelse 2 Bakgrunn... 2 3 Rammer for prosessarbeidet... 2 3.1 Nasjonale føringer... 2 3.2 Regionale

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

Etikk og antikorrupsjonsarbeid

Etikk og antikorrupsjonsarbeid Etikk og antikorrupsjonsarbeid FTK årsmøte 5. juni 2013 Lise Spikkeland Spesialrådgiver KS Kommunelovens formålsparagraf "Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud. Rådmann Johnny Pedersen Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Ordfører

Detaljer

Ny kommunelov NOU 2016:4

Ny kommunelov NOU 2016:4 Ny kommunelov NOU 2016:4 Fellessamling 2017 Mosjøen, 18. september 2017 Kommuneadvokat Gislaug Øygarden Innledning: NOU 2016:4 Ny kommunelov Høringsfrist: 6. oktober 2016 Ligger til behandling i departementet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11.

REGLEMENT. for KONTROLLUTVALGET. Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre i sak 76/11. REGLEMENT for KONTROLLUTVALGET Vedtatt med hjemmel i kommuneloven 10 og 77. Sist endret av Ullensaker Herredstyre 05.09.11 i sak 76/11. INNHOLD: 1. VIRKEOMRÅDE...2 2. FORMÅL...2 3. VALG...2 4. KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Politisk og administrativ organisering i kommunene

Politisk og administrativ organisering i kommunene Politisk og administrativ organisering i kommunene Kommunaldirektør Helge Garåsen, 1. februar 2012 Innhold Kommunenes oppgaver Politiske styringsmodeller og saksgang Administrativ organisering Utfordringer

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer