Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen"

Transkript

1 Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008

2 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 Dokument nr Gkv doc Revisjon nr 1 Utgivelsesdato 24 januar 2008 Utarbeidet Kontrollert Godkjent Gudmund Kvisselien Jesper Nordskilde Bent Ramsfjell

3 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 1 Innledning 5 11 Bakgrunn 5 12 Arbeidsopplegg 5 2 Dagens situasjon (2007) 6 21 Datagrunnlag 6 22 Kalibrering Resultater 12 3 Fremtidig situasjon (2025) Datagrunnlag Trafikk (VDT) Alternativ 0 (basis) Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Vurdering Usikkerhet 37 4 VISSIM Generelt om VISSIM Modellområdet og koding Trafikkmatriser Beregningsresultater Avbøtende tiltak 47 Vedlegg 48 Vedlegg A: Volumplott (VDT) 49 Vedlegg B: Forskjellsplott (VDT) (2025) 67 Vedlegg C: Belastningsgradsplott (2025) 79

4 2 Bakgrunn Sammendrag I 2002 ble det gjennomført en trafikkanalyse for Jessheim-Gardermoen I den anledning ble det etablert en trafikkmodell (vha EMMA ) som dekket området Oslo Lufthavn Gardermoen, Gardermoen Næringspark, Jessheim sentrum og Jessheim nord Bakgrunnen for trafikkanalysen var stort utbyggingspress i området og usikkerhet om vegnettet hadde kapasitet til å håndtere trafikkavviklingen i framtiden som følge av utbyggingstiltakene Siden 2002 har trafikkøkningen i området vært betraktelig høyere enn det som lå til grunn for trafikkanalyse Også forutsetningene for arealbruken i området har endret seg noe Formål Dagens situasjon (2007) Fremtidig situasjon (2025) Alternativer På denne bakgrunn har Ullensaker kommune engasjert COWI AS til å foreta en ny trafikkanalyse for Jessheim-Gardermoen Arbeidet omfatter både en oppdatering av trafikkmodellen fra 2002, samt etablering av en detaljert simuleringsmodell (vha VISSIM ) for å få vurdert kapasitet og trafikkavviklingsforhold i krysset E6 Jessheim nord nærmere I oppdraget er det etablert en trafikkmodell som beskriver dagens situasjon (2007) Denne modellen er basert på oppdaterte tellinger for virkedøgnstrafikk Tellingene viser at det har vært en betydelig trafikkvekst i området Jessheim- Gardermoen På vegene mot selve flyplassen har trafikken økt med % Sammenligning av modellresultater med trafikktellinger viser generelt at det er små avvik og godt innenfor usikkerhetsmarginene for tellingene Dette betyr at modellen vurderes å gi en god beskrivelse for dagens situasjon Deretter er det utarbeidet trafikkprognoser for 2025 på basis av opplysninger fra Ullensaker kommune om mulig utvikling i antall arbeidsplasser og bosatte innen analyseområdet I tillegg er vegnettet i modellen oppdatert slik at det representerer de vegprosjektene innenfor modellområdet som sannsynligvis vil bli etablert innen 2025 Prognosene tilsier høy vekst i antall bosatte og arbeidsplasser innenfor modellområdet Veksten er generelt større enn gjennomsnittet for Akershus For prognoseåret (2025) er det foretatt trafikkmodellberegninger for følgende fem alternative vegutbyggingsløsninger: Alternativ 0 (basis) Vegnett med 4 felts E6 nord for Jessheim, tilknytning mellom Gardermoen næringspark og Gardermovegen over elgo-

5 3 vergangen, ny vegforbindelse mellom Skogmo og E6 Jessheim sør samt en ny forbindelse over/under Hovedbanen i Jessheim sentrum Alternativ 1 Som basisalternativet, men med etablering av forbedret adkomstveg til næringsparken via kryss E6 Hauerseter Alternativ 2 Som basisalternativet, men uten ny tverrforbindelse i Jessheim sentrum Alternativ 3 Som basisalternativet, men uten ny ringvegforbindelse sørøst for Jessheim sentrum Alternativ 4 Som basisalternativet, men uten både ny tverrforbindelse i Jessheim sentrum og ny ringvegforbindelse mellom Skogmo og Langeland Vurderinger og konklusjoner Resultatene fra trafikkmodellberegningene viser at det vil bli en stor trafikkøkning frem mot 2025 Denne vil skape potensielt store avviklingsproblemer i vegnettet, særlig ved Jessheim nord Beregninger viser at problemer med overbelastning vil oppstå allerede i 2015, dersom veksten i antall arbeidsplasser i Næringsparken blir som forutsatt I tillegg vil trafikkavviklingsproblemer ved E6 Jessheim sør i 2015 sannsynligvis begynne å gjøre seg gjeldende Tiltakene med nye forbindelser over Hovedbanen forventes å gi nok kapasitet også i 2025 Dersom det bare etableres bare en ny forbindelse over Hovedbanen, vil belastningen øke noe over Jessheimbrua i forhold til dagens situasjon Dette vil medføre at trafikkavviklingen forverres noe, men etableres det ingen nye forbindelser viser beregningene høy belastning på Jessheimbrua og Rv 174 under Hovedbanen Usikkerhet Resultatene fra trafikkmodellberegningene for fremtidig situasjon (2025) er beheftet med usikkerhet Dette har blant annet sammenheng med at modellen representerer en forenkling av virkeligheten Usikkerheten i modellresultatene er spesielt knyttet til: Vekstfaktorfremskrivning av dagens trafikkmønster Arealbruksdata med antall arbeidsplasser og antall bosatte Turproduksjonsfaktorer for ulike typer næringsvirksomhet Omfanget av vekst i eksterntrafikken Trafikkavviklingen i vegnettet, spesielt der kryss er kapasitetskritiske Den største styrken til trafikkmodellen er gjennomføring av helhetlige og innbyrdes konsistente kalkulasjoner Beregningene passer normalt best til å avdekke forskjeller mellom alternativer Absolutte tall er derfor gjerne beheftet med en del usikkerhet

6 4 VISSIM For å få en mer realistisk vurdering av trafikkavviklingsproblemene ved kryssområdet Jessheim nord (mellom E6, Rv 35, Rv 174 og Fv 460 Gardermovegen inn i Næringsparken), er det foretatt en trafikksimulering ved hjelp av modellverktøyet VISSIM Denne delen av vegsystemet omfatter to sentrale rundkjøringer på hver side av E6 Simuleringene viser at trafikkavviklingen bryter sammen i 2015, mens med et 90 % nivå av dette avvikles trafikken uten store kødannelser Avviklingsproblemene er spesielt knyttet til kødannelse på broen over E6 for trafikken fra øst mot vest Med jevn årlig trafikkvekst kan man si at avviklingen vil bryte sammen noe før 2015 (i 2014) Det er utarbeidet en egen videoanimasjon som synliggjør disse problemene

7 5 1 Innledning Bakgrunn 11 Bakgrunn I 2002 ble det gjennomført en trafikkanalyse for Jessheim-Gardermoen Modellen og resultatet ble presentert i en rapport datert mars 2003 Etter den tid har trafikken i området økt relativt mye Blant annet er flytrafikken over Gardermoen økt betraktelig (nærmere 40 % økning fra 2002 til 2007), samtidig som befolkningen er økt kraftig i Jessheim Ullensaker kommune ønsker derfor en oppdatering trafikkanalysen Konkret arbeides det også med planer for et bransjesenter og et eventuelt opplevelsessenter i Gardermoen Næringspark, som begge kan forventes å skape en del nyskapt trafikk i området I tillegg ønskes belyst forhold knyttet til trafikkavvikling i kryss E6 Jessheim nord og eventuell ny adkomst til næringsparken via kryss E6 ved Hauersæter Arbeidsopplegg 12 Arbeidsopplegg Det avtalte arbeidsopplegget innebærer en oppdatering av foreliggende EMMA-delmodell for Jessheim-Gardermoen, slik at den avspeiler trafikk slik det er registrert i 2007 Deretter er det utarbeidet trafikkprognoser for 2025 basert på opplysninger fra Ullensaker kommune for en mulig utvikling i antall arbeidsplasser og bosatte innenfor modellområdet I tillegg er vegnettet i modellen oppdatert slik at det representerer de vegprosjektene innenfor modellområdet som sannsynligvis vil bli etablert innen 2025 Dette omfatter 4 felts E6 nord for Jessheim, tilknytning mellom Gardermoen næringspark og Gardermovegen over elgovergangen, ny vegforbindelse mellom Skogmo og E6 Jessheim sør, samt en ny forbindelse over/under Hovedbanen i Jessheim sentrum Når det gjelder kapasitet i krysset E6 Jessheim nord, tilsier all erfaring at døgnmodeller som EMMA kun vil gi en indikasjon om potensielle avviklingsproblemer Av den grunn er det derfor laget en mer detaljert simuleringsmodell for å kunne beregne vha VISSIM og vurdere avviklingsforholdene noe mer detaljert

8 6 2 Dagens situasjon (2007) 21 Datagrunnlag Trafikktellinger 211 Trafikktellinger Innledningsvis er det mottatt diverse maskinelle trafikktellinger fra Statens vegvesen Region øst I disse tellingene har Statens vegvesen beregnet virkedøgntrafikk (VDT) for 2007 I tillegg har Ullensaker kommune selv gjennomført diverse supplerende trafikktellinger vha radar COWI AS har beregnet VDT med basis i disse tallene Generelt vurderes disse å være noe mer usikre bla pga en kortere telleperiode Figur 1: Trafikktall (VDT) i Jessheim-Gardermo-området (2007)

9 7 Figur 1 viser beregnet virkedøgntrafikk (VDT) i 2007 Tallene vist i bokser med grønn bakgrunn er basert på tellinger fra Ullensaker kommune (for E6 og Rv 35 er dette tall som indirekte beregnes med basis i kontinuerlige tellinger) De hvite boksene viser VDT-tall beregnet av Statens vegvesen Region øst Enkelte steder er det vist to tall i boksene og da er øverste tall fra 2007, mens nederste er fra 2006 I tillegg viser Figur 2 tilsvarende situasjon i 2002 Figur 2: Trafikktall (VDT) i Jessheim-Gardermo-området (2002) Trafikktellingene viser at det har vært en betydelig vekst i Jessheim-Gardermoområdet siste 5 år (se også Tabell 1) På veiene inn til selve flyplassen er trafikken økt med % Til sammenligning har antall passasjerer økt med om lag 40 % i samme tidsperiode Antall ansatte på flyplassen har imidlertid ikke økt i samme grad På Rv 35 henholdsvis vest og øst for flyplassen er trafikken økt med henholdsvis (+40 %) og (+30 %) En forklaring på den store trafikkøkningen vest for flyplassen er åpningen av ny Rv 35 i 2003 og ny Rv 120 i 2002 I tillegg kan økt aktivitet (parkering, hotell etc) og økt befolkning i Nannestad (+ 12 % ) være mulige forklaringer på trafikkveksten

10 8 Tellesnitt VDT endring % E6 Jessheim % E6 Jessheim - sør for Jessheim nord % E6 Hovinmoen - nord for Jessheim nord % Rv 35 Sør Gardermoen % Rv 35 atkomst Gardermoen % Rv 35 kontroll % Rv 35 rampe til/fra E6 S % Rv 35 rampe til/fra E6 N % Rv 174 Grønvold % Rv 174 under Hovedbanen % Rv 174 Gystad % Rv 174 Fonnbekk % Rv 178 Jessheimbrua % Rv 178 Sand % Rv 178 mot Nannestad (400) -25 % Vestre samleveg OSL % Fv 460 Gardermovegen v/rv % Fv 460 Gardermovegen v/næringsparken % Fv 460 Sand nord % Fv 460 Vilberg sør % Fv 454 Lie sør % Fv 454 Døli % Fv 454 Langeland % Nordbyvegen % Tabell 1: Utvikling i trafikktall (VDT) i utvalgte tellesnitt ( ) På E6 ved Jessheim er trafikken økt med ca 20 %, mens nord for Jessheim er økningen ca 10 % For selve Jessheim har trafikken økt med mellom ca 20 % og ca 40 % på de 4 vegene som fører inn til Jessheim Størst relativ vekst har det vært på Rv 174 under Hovedbanen (51 %) og ved Rv 178 ved Sand (38 %), mens veksten på Rv 174 ved Gystad har vært (+20 %) Nord (+3300, +32 %) og sør (+2900, +27 %) for Jessheim I samme periode har Jessheim, Sand og Algarheim hatt en befolkningsvekst på ca % Ved Gardermoen Næringspark på Fv 460 nord og sør for Balder Alle har trafikken økt med ca 100 kjt/virkedøgn (+10 %), mens på Fv 460 ved Næringsparken er økningen ca 1100 kjt/virkedøgn (+17 %) Arealbruk 212 Arealbruk Det foreligger tall fra trafikkanalysen fra 2001 (bosatte og sysselsatte) I forhold til dagens situasjon (2007) finnes det færre data I følge SSB s tall fra Statistikkbanken er antallet bosatte innenfor modellområdet (grunnkretser) økt fra pr 1 januar 2001 til ca pr 1 januar 2007 (+26 %) Dette utgjør ca 62 % av befolkningsøkningen i Ullensaker i samme periode For sysselsettingen finnes det begrenset med tall I følge pendlingsmatrisene i Statistikkbanken (kilde SSB) har antall sysselsatte i Ullensaker kommune med bosted i Norge økt med bare 550 (til pr 4 kvartal 2006) siden 2001 Utviklingen i antall sysselsatte i Ullensaker siden 2000 er vist i Tabell 2

11 9 Tabell 2: Utvikling i antall sysselsatte i Ullensaker kommune ( ) Antall sysselsatte med arbeidsplass i Ullensaker sank imidlertid til en bunn i 2002 med ca 650 færre sysselsatte enn i 2001 Totalinntrykket er imidlertid at antall flypassasjerer har økt betydelig siden bunnen i 2002 (økning på 32 % ), men at antall ansatte ikke har økt i samme grad Kåringen av Gardermoen som Europas mest effektive flyplass i 2007 er kanskje et tegn på dette Omfanget av innpendling av bosatte i særlig i Sverige er en usikkerhetsfaktor i forhold til reell sysselsetting Dersom økningen fra 2005 til 2006 har fortsatt i 2007 vil antall sysselsatte i Ullensaker med bosted i Norge runde ca pr 4 kvartal i 2007 Dette vil være en samlet økning på ca 1000 ansatte i forhold til 2001 Siden 2002 har Thon hotels (Budget med 260 rom) etablert seg langs Balder allé Et slikt hotell genererer typisk bilturer pr virkedøgn Erfaringsmessig har hotell i Norge om lag 1 ansatt pr 2,5 rom (gjennomsnittstall) Idrettshallen mellom hotellet og barnehagen har for øvrig fått endret sin brukstillatelse til også å omfattes av konferansehall Thon hotels åpnet for øvrig et nytt hotell ved Gardermoen Business senter med i alt 290 rom i oktober 2007 For øvrig er det siden 2002 etablert ny lagervirksomhet langs Balder alle (bla XXL over 6000 m2 og fryselager med over 3000 m2) I tillegg har Airsped etablert seg i Næringsparken med ca 4000 m2 bruksareal (skal utvides ytterligere 1200 m2) Dersom turproduksjonen pr m2 lager er omtrent som ved Solar Elektroengros AS i 2002 (ca 2,7 bilturer pr 100 m2) vil disse nye lagrene til sammen generere totalt ca 350 bilturer pr døgn I tillegg har Solar i løpet av juni 2007 økt sitt sentrallager til totalt ca m2 Totalt er det anslått at ny/utvidet virksomheten til sammen genererer ca nye bilturer siden 2002 Det er med å forklare hvorfor trafikken ved Næringsparken ikke har økt mer Økningen i antall ansatte i Gardermoen Næringspark anslås grovt til ca 200 For å få et estimat over antall ansatte i dagens situasjon er det forutsatt at all økning er kommet innenfor Jessheim-Gardermoen-området Den veksten er spredd ut relativ ut over arbeidsplassene i området som i tidligere prognose 2015 var forutsatt å få en vekst i forhold til 2001 I avsnitt 22 vedrørende kalibrering er estimerte endringer i antall bosatte og sysselsatte, samt VDT mellom 2001 og 2007 vist

12 10 Vegnett 213 Vegnett Siden 2002 er det skjedd lite i vegnettet innenfor selve modellområdet Et unntak er den nye Fv 454 som forbinder Rv 178 Gardermovegen med Fv 454 Trondheimsvegen ved Langeland Utenfor planområdet er imidlertid ny Rv 35 og ny Rv 120 ferdigstilt Det samme gjelder ny Rv 2 fra Kløfta Videre er forlengelsen av Fv 460 Balders veg til Gardermovegen under sluttføring i oktober 2007 Ny E6 med 4 felt nord for Jessheim er for øvrig i oppstartfasen Videre har den tidligere Nordbyvegen endret status fra fylkesveg til kommunal veg Soneinndeling 214 Soneinndeling Det er forutsatt at soneinndelingen i 2025 er den samme som i den tidligere modellen for 2015, fordi arealutviklingen i stor grad skjer innenfor de samme områdene Figur 3: Forutsatt soneinndeling i modellområdet

13 11 Kalibrering 22 Kalibrering Trafikkmatrisen for 2007 er opparbeidet på følgende måte Det er tatt utgangspunkt i kalibrerte trafikkmatrise for 2002 (VDT) Denne matrisen er så tilpasset i forhold til opplysninger om vekst i antall bosatte og arbeidsplasser og i forhold til trafikktellinger Tilpassingen er skjedd ved at volumene er blåst opp i forhold til endring i trafikkskapning Det er også gjennomført enkelte skjønnsmessige korreksjoner av trafikkvolum for bedre å kunne avspeile registrert trafikk i modellområdet Tabellen under viser endringer mellom 2001 og 2007 i bosatte og sysselsetting og i trafikk i de ulike sonene lagt til grunn Tabell 3: Utvikling i antall bosatte, sysselsatte og trafikk fordelt på soner ( ) I tillegg til endringer matrisene er det gjennomført enkelte justering av vegnettskodingen i modellen Blant annet er enkelte sonetilknytninger justert for å få modellen til å avspeile den registrerte trafikken i størst mulig grad

14 12 Resultater 23 Resultater Figurene under viser beregnet VDT pr retning for 2007 i modellområdet Øverst er hele modellområdet vist og deretter et utsnitt fra selve Jessheim Figur 4: Beregnet trafikk (VDT) for modellområdet ved Jessheim (2007)

15 13 Sammenlignes modellresultatene med trafikktellinger viser disse en god sammenheng Tabellen nedenfor viser en sammenligning av tellinger og modell Avvikene er så små at de også ligger godt innenfor usikkerhetsmarginene for trafikktellingene Selv om avvikene er små, er det imidlertid ikke gitt at det underliggende trafikkmønsteret er helt korrekt, men det kan være en indikasjon på at trafikkmønsteret er noenlunde riktig Det vurderes at modellen for dagens situasjon er god nok for trafikkanalysen og beskriver dagens situasjon på en god måte Tabell 4: Sammenligning av trafikktall (VDT) fra modell og tellinger i utvalgte snitt (2007) Når det gjelder trafikkavvikling viser trafikkberegningene ingen overbelastninger i 2007 innenfor modellområdet Det er imidlertid tendenser til økende avviklingsproblemer på Rv 178 over Jessheimbrua og noe mindre problemer langs Trondheimsvegen sør for Jessheim sentrum I tillegg indikerer modellen økende avviklingsproblemer i selve atkomstsonen Dette vurderes ikke å være reelle problemer, men skyldes at all trafikk atkomstsonen er knyttet på i et punkt (modelltekniske årsaker) Når det gjelder E6 ved Hovindmoen viser modellen ingen problemer Dette skyldes at E6 er kodet med ekstra god kapasitet Dette forholdet vil ha ingen betydning i 2025 da strekningen er utvidet til 4 felt

16 14 Alternativer 3 Fremtidig situasjon (2025) For prognoseåret (2025) er det foretatt trafikkmodellberegninger for følgende fem alternative vegutbyggingsløsninger: Alternativ 0 (basis) Vegnett med 4 felts E6 nord for Jessheim, tilknytning mellom Gardermoen næringspark og Gardermovegen over elgovergangen, ny vegforbindelse mellom Skogmo og E6 Jessheim sør samt en ny forbindelse over/under Hovedbanen i Jessheim sentrum Alternativ 1 Som basisalternativet, men med etablering av forbedret adkomstveg til næringsparken via kryss E6 Hauerseter Alternativ 2 Som basisalternativet, men uten ny tverrforbindelse i Jessheim sentrum Alternativ 3 Som basisalternativet, men uten ny ringvegforbindelse sørøst for Jessheim sentrum Alternativ 4 Som basisalternativet, men uten både ny tverrforbindelse i Jessheim sentrum og ny ringvegforbindelse mellom Skogmo og Langeland I dette kapitlet blir det redegjort nærmere for forutsetninger og resultater fra trafikkmodellberegninger for Jessheim-Gardermoen For øvrig vises det til vedleggene for nærmere informasjon om resultater 31 Datagrunnlag Arealbruk 311 Arealbruk Tabell 6 viser forutsatt utvikling i antall bosatte og sysselsatte mellom 2007 og 2025 definert av Ullensaker kommune Det er også vist et estimat for en mellomliggende fase i 2015 (ikke modellert)

17 15 Tabell 5: Utvikling i arealbruk (bosatte og sysselsatte) fordelt på soner ( ) Tallene viser at det forventes en stor økning i antall bosatte og sysselsatte fremover Det er forutsatt en relativt stor økning i antall sysselsatte 2007 og 2015 sammenlignet med perioden 2001 til 2007 Det er særlig Gardermoen som kan få en stor økning Utviklingen i antall bosatte mellom 2007 og 2015 er på nivå med utviklingen i Jessheim Gardermoen området i perioden 2001 til 2007 Prognosen for 2015 synes å være å være på nivå med den tidligere basisprognosen for 2015 utarbeidet i forbindelse med modellarbeidet gjennomført i 2003 Mellom 2015 og 2025 forventes det en fortsatt stor økning i antall sysselsatte (selv om veksttakten dempes noe), mens antall bosatte er forutsatt å øke kraftig Økningen kan skyldes at mye mer av boligveksten i Ullensaker er kanalisert til Jessheimområdet Turproduksjon 312 Turproduksjon Registreringer fra Ullensaker indikerer en bilturproduksjon på ca 2 bilturer pr virkedag pr bosatt Denne faktoren er i utgangspunktet lagt grunn for beregning av endringer bilturproduksjon som følge av endringer i antall bosatte innenfor boligområdet

18 16 For sysselsatte varierer turproduksjonen betydelig mer mellom ulike kategorier arbeidsplasser For eksempel ble det i 2002 registrert ca 2,2 bilturer pr ansatt pr dag (VDT) ved Oslo Lufthavn Gardermoen, mens for 2007 er tallet antagelig nærmere 2,6 bilturer pr ansatt pr dag (VDT) Økningen skyldes i hovedsak flere flypassasjerer pr ansatt på Gardermoen Følgende enkle modell er benyttet for å beregne bilturproduksjon til/fra Gardermoen i 2025: VDT Gardermoen = Antall ansatte * 1,1 + (Antall flypassasjerer pr år)/ 365*0,3 Det er lagt til grunn at antall flypassasjerer vil bli ca 30 millioner pr år i 2025, mens antall ansatte vil være ca Dette gir en VDT mellom (tilsvarer ca 2,2 bilturer pr ansatt) Tilsvarende vil andre turproduksjonstall for andre typer arbeidsplasser avhenge av grad av publikumsbesøk Det foreligger begrenset med opplysninger om hvilke type arbeidsplass som kan forventes hvor Derfor er det generelt regnet med et gjennomsnittlig bilturproduksjonstall på VDT 6 pr ansatt for de flest av de nye arbeidsplassene som er planlagt i de ulike sonene Dette tallet er med basis i erfaringer vurdert å være et slags rimelig gjennomsnittstall for antall bilturer pr arbeidsplass Bransjesenter Det er imidlertid opplyst at det arbeides med planer for å etablere et bransjesenter som fullt utbygd kan få et areal fra m2 til nærmere m2 avhengig av om dette bygges i en eller flere etasjer Denne etableringen vil etableres i Gardermoen Næringspark, nærmere bestemt i sone Det har vært opplyst at det kun er plasskrevende varehandel som er aktuelt Dersom det regnes med 90 m2 pr ansatt vil dette senteret kunne sysselsette et sted mellom Dersom det regnes med det halve (45 m2 pr ansatt), vil antall ansatte kunne utgjøre ansatte Ullensaker kommune har definert at antall ansatte i sone vil øke fra ca 300 i dagens situasjon til nærmere 3000 i 2025 For å ta høyde spesielt høyde for denne handelsvirksomheten er det valgt å øke faktoren for bilturproduksjonstall til VDT 9 pr ansatt i sone Sunrise Eiendom AS Et annet nytt moment er interesse for etablering av et prosjekt initiert av Sunrise Eiendom AS bestående av hotell, svømmeanlegg, opplevelsessenter, konferansefasiliteter mv Utbyggingen slik den er skissert kan innebære bygging av i alt m2 fordelt på tre byggetrinn Detaljer fra planene er ikke kjent Det har vært antydet at dette blir et slags helårlig Tusenfryd Tusenfryd har i dagens situasjon ca 800 ansatte hvorav 750 er sesongansatte Antall parkeringsplasser utgjør ca Tusenfryd utgjør i dagens situasjon ca 460 mål (kilde Tusenfryds hjemmeside) Det har vært registrert opp mot besøkende pr dag Dersom alle p-plasser blir belagt en gang og 500 biler kjører/henter hver vei i tillegg kan trafikken fort utgjør opp mot kjøretøy på en toppdag Amerikanske erfaringstall fra Sea World San Diego i USA tilsier ca 20 bilturer pr dekar fornøyelsespark (80 trips/acre), overført til Tusenfryds 460 dekar skulle dette tilsi 9000 bilturer pr dag Det er antagelig et for høyt tall for Tusenfryd Økning i antall sysselsatte i sone til 1500

19 17 ansatte i 2025 antas å ta høyde for dette prosjektet For å ta høyde for eventuelt større bilturproduksjon er det også i denne sonen valgt å øke faktoren for bilturproduksjonstall til VDT 9 pr ansatt i sone Andre områder I Jessheim sentrum (sone , og ) og i sone (området øst for Industriveien ved Gystad) er det også valgt å legge til grunn et forhøyet tall for turproduksjon pr arbeidsplass (VDT 9 pr ansatt) Vurdering av faktorer VDT-tall på 6 og 9 pr ansatt er skjønnsmessige gjennomsnittstall for trafikkgenerering Det er usikkerhet knytte til slike tall og reelt sett kan tallet på 6 kanskje bli 3 og tallet på 9 kan kanskje bli 18 alt avhengig av konkret hvilken arbeidsplass som kommer hvor Generelt er det dårlig med erfaringstall for trafikkskapning i Norge (og i mange andre land) i forhold til antall arbeidsplasser I tillegg er variasjonen enorm Fra lokale registreringer i Ullensaker kommune fra 2002 ble det for eksempel registrert følgende tall: Gardermoen Business Centre ca 5,9 bilturer pr ansatt pr dag Solar Elektroengros AS ca 7,8 bilturer pr ansatt pr dag ESSO/Hotel Quality Jessheim ca 18,4 bilturer pr ansatt pr dag (kanskje ca 10 bilturer pr ansatt på hotel/konferanse og 50 bilturer pr ansatt på bensinstasjon - enkelte av disse turene er kun avledet fra andre turer og representerer kanskje ikke den store veksten allikevel) Gardermoen hovedflyplass ca 2,2 bilturer pr ansatt pr dag Erfaringen fra Gardermoen indikerer at selv innad i Ullensaker kan antall bilturer pr arbeidsplass faktisk også kan endre seg over tid (fra ca 2,2 i 2002 til ca 2,6 i 2007, en økning ca 20 % pga en mer effektiv flyplass) over en relativ kort tidsperiode Andre erfaringstall fra 2002-rapporten: For Sandefjord by som helhet ca 5,0-5,6 bilturer pr pr arbeidsplass pr dag Alnabru-området i Groruddalen ca 5,7 bilturer pr ansatt pr dag Kjøpesentre i Oslo bilturer pr 100 m2 pr dag Dersom antall m2 pr ansatt er mellom m2 blir antall bilturer pr ansatt pr dag mellom bilturer pr ansatt pr dag Et annet tall: Kontorarbeidsplasser i Akershus typisk 1,8 bilturer pr ansatt pr virkedag Eksemplene viser at erfaringstallene for antall bilturer (VDT) pr arbeidsplass varierer en god del avhengig av grad av publikumsrettet virksomhet Siden det er usikkert hvilke virksomheter som blir etablert hvor, er det valgt å bruke skjønnmessige gjennomsnittsverdier Tallet er hevet noe der vi tror det vil komme noe mer publikumsrettet virksomhet

20 18 Generell trafikkutvikling 313 Generell trafikkutvikling Gjeldende NTP-prognoser (Effekt pr ) for generell trafikkvekst i Akershus tilsier en årlig vekst i trafikkarbeidet for lette kjøretøy på 1,4 % fram til 2020 og 0,8 % årlig videre til 2025 For tunge kjøretøy er forutsatt vekst 1,6 % årlig fram til 2020 og 1,5 % årlig videre til 2025 Dersom det forutsettes at fordelingen mellom lette og tunge kjøretøy er 90/10 i dagens situasjon (2007) vil vekstprognosen tilsi en generell trafikkvekst på i alt ca 25,5 % fram til 2025 (og ca 12 % fram til 2015) Det er imidlertid trolig at veksten i Jessheim- Gardermo-området kan bli større enn dette Det er kun valgt å benytte faktoren for generell trafikkvekst for gjennomkjøringstrafikken (trafikk som ikke har reisemål i modellområdet) gjennom modellområdet For eksternsonene generelt er det valgt å benytte en total vekstfaktor på 40 % for E6/riksvegene (unntak Rv 178 vest hvor faktoren skjønnsmessig er satt lik 30 %) og 30 % for fylkesvegene Trafikk (VDT) 32 Trafikk (VDT) Tabell 6 viser forutsatt trafikk i de ulike sonene i 2025-matrisen og sammenligninger med dagens situasjon (2007) Trafikkmatrisene er utarbeidet vha vekstfaktorer (Detroit) hvorpå kolonne og radsummer er balansert (Furness) Totalt er det beregnet en trafikkvekst (antall bilturer) i modellområdet på ca 80 % fram til 2025 Dette må sees i lys av en forutsatt befolkningsvekst innenfor modellområdet på nærmere 87 % og en vekst i antall ansatte på nærmere 127 % Til sammenligning er trafikken (antall bilturer) beregnet å ha økt med ca 22 % fra 2002 til 2007

21 19 Tabell 6: Utvikling i antall bosatte, sysselsatte og trafikk fordelt på soner ( )

22 20 Alternativ 0 (basis) 33 Alternativ 0 (basis) Trafikkberegninger indikerer en stor trafikkvekst fram til VDT Trafikkberegningene viser en betydelig trafikkvekst siden 2007 Trafikken på E6 er mellom (VDT) på E6 sør for krysset med Rv 35 og nærmere nord for dette På Rv 35 mot flyplassen er trafikken over (VDT) For øvrig er det svært stor trafikk (VDT > 20000) på delstrekninger fra krysset Rv 174 X Fv 454 Trondheimsvegen og videre inn i Gardermoen Næringspark Ellers så er belastningen stor på en kort strekning på Trondheimsveien ved E6- krysset ved Langeland ved Jessheim sør For øvrig har en god del veger trafikk mellom (VDT) Dette gjelder blant annet strekningen mellom Gardermoen Næringspark og Jessheim via Sand, Rv 35 øst for atkomstsonen på flyplassen og Rv 174 ved Gystad Figur 5: Beregnet trafikk (VDT) for modellområdet for Alternativ 0 (basis) (2025) Trafikkberegningene viser en betydelig trafikkøkning på E6 og på Rv 35 inn mot Gardermoen (se Tabell 7) Størst relativ økning er det imidlertid på vegnettet rundt Gardermoen næringspark Interessant er det også å se at Rv 178 Jessheimbrua har blitt avlastet i forhold til dagens situasjon (2007), men totalt sett så har biltrafikken som krysser over Hovedbanen økt betydelig

23 21 Tabell 7: Trafikkutvikling (VDT) i utvalgte snitt for Alternativ 0 (basis) ( ) 332 Belastningsgradplott For å få en vurdering av trafikkavviklingen i vegnettet er det laget plott av belastningsgraden (v/c-forholdet) på ulike lenker i vegnettet Disse plottene viser prosentvis kapasitetsutnyttelse Belastningsgraden B er forholdstallet mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet) En belastningsgrad på B=1,0 innebærer at 100 % av kapasiteten teoretisk sett er utnyttet med tilhørende dårlig trafikkavvikling I praksis regner man med at opp mot B=0,80-0,85 (80-85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling For trafikkberegninger med døgntall vil imidlertid B kun gi en indikasjon da det er først og fremst med trafikk på timenivå hvor man også tar hensyn til eventuelle kryss det er mulig å si noe mer detaljert om trafikkavviklingen På døgnnivå er det også mulig med belastningsgrader på over 100 %, da trafikken kan fordeles over flere av døgnets timer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Områderegulering for Marviksletta

Områderegulering for Marviksletta Områderegulering for Marviksletta Trafikkanalyse Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3151 Juni 2011 FORORD Som en del av pågående områderegulering for Marviksletta, er ViaNova Kristiansand AS engasjert

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

TASS - Hamar - Notat -

TASS - Hamar - Notat - Rambøll Norge AS TASS - Hamar - Notat - Statens vegvesen Region øst Trafikkanalyser med TASS-modellen Hamar Endringer i TASS-modellen (Rev. 1) 2008-02-08 Trafikkanalyser med TASSmodellen. Hamar TASS -

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE

Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE Ullensaker kommune Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE 04.01.2011 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 2 FORORD Det skal utarbeides

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT SINTEF A5028 Åpen RAPPORT Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim Olav Kåre Malmin SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Januar 2008 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon

Notat. Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger. 1 Innledning. 2 Konklusjon Notat Reguleringsforslag Kvartal 11 i Lillehammer Kapasitetsberegninger Til: Anne Marie Aalstad Laakso, Smedvig Eiendom Fra: Håvard Braute, ViaNova Plan og Trafikk Kopi: Trond Holmestad, ViaNova Lillehammer.

Detaljer

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra

Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Olav Finne Sindre Lillebø Saksbehandler/innvalgsnr: Sindre Lillebø +47 55516407 Vår dato: 2012-09-21 Vår referanse: Dagens trafikksituasjon på Rv 555 på Sotra Dagens

Detaljer

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398

Boreus Eiendom AS. Kvartal 21 i Bodø. Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid. 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Boreus Eiendom AS Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid 2015-06-22 Oppdragsnr.: 5151398 Kvartal 21 i Bodø Trafikkanalyse ifm reguleringsarbeid i Bodø Revisjon: 01 01 22.06.2015 Trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkprognose og bompengevurdering. Rv 2 Slomarka - Fulu - Kongsvinger

Trafikkprognose og bompengevurdering. Rv 2 Slomarka - Fulu - Kongsvinger Trafikkprognose og bompengevurdering Rv 2 Slomarka - Fulu - Kongsvinger 26. oktober 2004 Trafikkprognose og bompengevurdering Rv 2 Slomarka - Fulu - Kongsvinger 26. oktober 2004 Utgivelsesdato Saksbehandler

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 I NNHOLD. 1 Bakgrunn 2 CONSTO AS TRAFI KKANALYSE - ROMSAAS FB4 OG FB5 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com TRAFIKKANALYSE I NNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 4

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Beregnet til Lier kommune Dokument type Tekstrapport Dato 2009-06-01 SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Revisjon 00 Dato 2009-06-01 Utført av

Detaljer

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER

TRAFIKKVURDERING OTI-SENTERET ORKANGER Oppdragsgiver: OTI-senteret Eiendom AS Oppdrag: 525615 Trafikkvurdering OTI-senteret Orkanger Del: I Dato: 2010.11.29 Skrevet av: Birgitte Halvorsen Kvalitetskontroll: Skal gjennomføres av Terje Simonsen

Detaljer

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo

Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune. COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Trafikkanalyse med støyvurderinger for Hadelandsparken i Lunner kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 Dagens areal- og

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen

Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Trafikkvurdering av Johan Blytts veg og Lægdesvingen Bakgrunn og problemstillinger Ny barnehage ønskes lokalisert i enden av Johan Blytts vei, med opparbeidede grøntarealer og parkering i forbindelse med

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Frydenhaug skole. Drammen Eiendom KF. Notat. 1 Innledning Drammen Eiendom KF Trafikkanalyse Frydenhaug skole Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Planområdet 2 21 Plassering 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM

TRAFIKKANALYSE JESSHEIM JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE JESSHEIM RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2012 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER STOKMARKNES. 1. Innledning NOTAT Oppdrag 1350006843 Trafikkberegninger og støyanalyse Stokmarknes Kunde Hadsel kommune Notat nr. 01 Dato 08.12.2014 Til Fra Kopi Hans Christian Haakonsen, Hadsel kommune Marte Dahl, Rambøll Tor Lunde,

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN

TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN Oppdragsgiver Norconsult AS Rapporttype Trafikkanalyse 2011-03-04 TRAFIKKANALYSE FLESLAND LUFTHAVN Forsidebilde: NSW Arkitekter og Planleggere AS 2010- Landside FLESLAND LUFTHAVN 2 (60) TRAFIKKANALYSE

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg

NOTAT Kjellstad - trafikk og veg NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Tore Vik Firma Fork. Anmerkning Kjellstad Utvikling AS Fra: Kyrre Gran SWECO Norge AS TRAFIKKVURDERING KJELLSTAD Sammendrag Arealbruk Utbyggingsplanen for tomten er en

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan

OPPDRAGSLEDER. Stein Emilsen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Trafikkvurderinger i forbindelse med reguleringsplan OPPDRAG Brevik skole, Vestby kommune OPPDRAGSLEDER Stein Emilsen DATO 5 REVIDERT DATO 27.04.2015 OPPDRAGSNUMMER 12880001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre Trafikkvurderinger i forbindelse

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

TRAFIKKANALYSE KLØFTA

TRAFIKKANALYSE KLØFTA Jessheim 19.1.2011 00210a/EP ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKANALYSE KLØFTA Forord Ullensaker kommune utarbeider nå kommunedelplan for Kløfta. I denne forbindelse er det påkrevet med en trafikkanalyse som kan

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS

Vedlegg nr. 8. Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Trafikkvurdering Detaljregulering for del av Stegen avfallsanlegg, gnr/bnr 57/2 m.fl September 2016 Utgivelsesdato 20. september 2016 Saksbehandler Anders Arild Kontrollert

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-06-09

IKEA Eiendom Holding AS. IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering. Utgave: 1 Dato: 2015-06-09 IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering Utgave: 1 Dato: 2015-06-09 IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: IKEA Forus næringspark. Trafikkvurdering

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST

TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST Oppdragsgiver Vestby kommune Rapporttype Utkast rapport 2010-04-26 TRAFIKKANALYSE VESTBY SENTRUM NORD UTKAST "[Sett inn bilde (størrelse 16,8 cm x 10,1 cm) eller slett dette feltet]" UTKAST 3 (21) VESTBY

Detaljer

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse

CC Hamar Stadion. Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 253341 Kunde: Veidekke Entreprenør AS CC Hamar Stadion Detaljplan Trafikk- og parkeringsanalyse Rev.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. Jørn Sagstuen OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG Fv222 Ringgata -, Kryssombygging OPPDRAGSNUMMER 17359001 OPPDRAGSLEDER Jørn Sagstuen OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO KONTROLLERT AV Knut Aalde Trafikknotat Ringgata 1. Bakgrunn Sweco Norge AS

Detaljer

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016.

Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Trafikkvurdering i forbindelse med reguleringsplan for Sommerrovegen 1 og 1A, Gjøvik kommune 10. februar 2016. Feste Kapp AS 1 Innledning 2 Planområdet 3 Dagens trafikksituasjon 4 Trafikkanalyse Vikenstranda

Detaljer

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser

JM Norge AS/Civitas AS Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale konsekvenser Utbyggingsforslag for Øvre Storgate 124 og Landfalløya 7 i Drammen - vurderinger av trafikale Utgave: 2 Dato: 2013-02-18 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utbyggingsforslag for Øvre Storgate

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS

NOTAT. Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN. Til: Kopi Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS NOTAT Til: Kopi Fra: Dato: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS 5.8.0 Sætre øst Trafikkutredning BAKGRUNN Sætre sentrum planlegges utviklet med ny handel som skal gi bosatte på Sætre et bedre tilbud enn dagens

Detaljer