Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen"

Transkript

1 Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008

2 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 Dokument nr Gkv doc Revisjon nr 1 Utgivelsesdato 24 januar 2008 Utarbeidet Kontrollert Godkjent Gudmund Kvisselien Jesper Nordskilde Bent Ramsfjell

3 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 1 Innledning 5 11 Bakgrunn 5 12 Arbeidsopplegg 5 2 Dagens situasjon (2007) 6 21 Datagrunnlag 6 22 Kalibrering Resultater 12 3 Fremtidig situasjon (2025) Datagrunnlag Trafikk (VDT) Alternativ 0 (basis) Alternativ Alternativ Alternativ Alternativ Vurdering Usikkerhet 37 4 VISSIM Generelt om VISSIM Modellområdet og koding Trafikkmatriser Beregningsresultater Avbøtende tiltak 47 Vedlegg 48 Vedlegg A: Volumplott (VDT) 49 Vedlegg B: Forskjellsplott (VDT) (2025) 67 Vedlegg C: Belastningsgradsplott (2025) 79

4 2 Bakgrunn Sammendrag I 2002 ble det gjennomført en trafikkanalyse for Jessheim-Gardermoen I den anledning ble det etablert en trafikkmodell (vha EMMA ) som dekket området Oslo Lufthavn Gardermoen, Gardermoen Næringspark, Jessheim sentrum og Jessheim nord Bakgrunnen for trafikkanalysen var stort utbyggingspress i området og usikkerhet om vegnettet hadde kapasitet til å håndtere trafikkavviklingen i framtiden som følge av utbyggingstiltakene Siden 2002 har trafikkøkningen i området vært betraktelig høyere enn det som lå til grunn for trafikkanalyse Også forutsetningene for arealbruken i området har endret seg noe Formål Dagens situasjon (2007) Fremtidig situasjon (2025) Alternativer På denne bakgrunn har Ullensaker kommune engasjert COWI AS til å foreta en ny trafikkanalyse for Jessheim-Gardermoen Arbeidet omfatter både en oppdatering av trafikkmodellen fra 2002, samt etablering av en detaljert simuleringsmodell (vha VISSIM ) for å få vurdert kapasitet og trafikkavviklingsforhold i krysset E6 Jessheim nord nærmere I oppdraget er det etablert en trafikkmodell som beskriver dagens situasjon (2007) Denne modellen er basert på oppdaterte tellinger for virkedøgnstrafikk Tellingene viser at det har vært en betydelig trafikkvekst i området Jessheim- Gardermoen På vegene mot selve flyplassen har trafikken økt med % Sammenligning av modellresultater med trafikktellinger viser generelt at det er små avvik og godt innenfor usikkerhetsmarginene for tellingene Dette betyr at modellen vurderes å gi en god beskrivelse for dagens situasjon Deretter er det utarbeidet trafikkprognoser for 2025 på basis av opplysninger fra Ullensaker kommune om mulig utvikling i antall arbeidsplasser og bosatte innen analyseområdet I tillegg er vegnettet i modellen oppdatert slik at det representerer de vegprosjektene innenfor modellområdet som sannsynligvis vil bli etablert innen 2025 Prognosene tilsier høy vekst i antall bosatte og arbeidsplasser innenfor modellområdet Veksten er generelt større enn gjennomsnittet for Akershus For prognoseåret (2025) er det foretatt trafikkmodellberegninger for følgende fem alternative vegutbyggingsløsninger: Alternativ 0 (basis) Vegnett med 4 felts E6 nord for Jessheim, tilknytning mellom Gardermoen næringspark og Gardermovegen over elgo-

5 3 vergangen, ny vegforbindelse mellom Skogmo og E6 Jessheim sør samt en ny forbindelse over/under Hovedbanen i Jessheim sentrum Alternativ 1 Som basisalternativet, men med etablering av forbedret adkomstveg til næringsparken via kryss E6 Hauerseter Alternativ 2 Som basisalternativet, men uten ny tverrforbindelse i Jessheim sentrum Alternativ 3 Som basisalternativet, men uten ny ringvegforbindelse sørøst for Jessheim sentrum Alternativ 4 Som basisalternativet, men uten både ny tverrforbindelse i Jessheim sentrum og ny ringvegforbindelse mellom Skogmo og Langeland Vurderinger og konklusjoner Resultatene fra trafikkmodellberegningene viser at det vil bli en stor trafikkøkning frem mot 2025 Denne vil skape potensielt store avviklingsproblemer i vegnettet, særlig ved Jessheim nord Beregninger viser at problemer med overbelastning vil oppstå allerede i 2015, dersom veksten i antall arbeidsplasser i Næringsparken blir som forutsatt I tillegg vil trafikkavviklingsproblemer ved E6 Jessheim sør i 2015 sannsynligvis begynne å gjøre seg gjeldende Tiltakene med nye forbindelser over Hovedbanen forventes å gi nok kapasitet også i 2025 Dersom det bare etableres bare en ny forbindelse over Hovedbanen, vil belastningen øke noe over Jessheimbrua i forhold til dagens situasjon Dette vil medføre at trafikkavviklingen forverres noe, men etableres det ingen nye forbindelser viser beregningene høy belastning på Jessheimbrua og Rv 174 under Hovedbanen Usikkerhet Resultatene fra trafikkmodellberegningene for fremtidig situasjon (2025) er beheftet med usikkerhet Dette har blant annet sammenheng med at modellen representerer en forenkling av virkeligheten Usikkerheten i modellresultatene er spesielt knyttet til: Vekstfaktorfremskrivning av dagens trafikkmønster Arealbruksdata med antall arbeidsplasser og antall bosatte Turproduksjonsfaktorer for ulike typer næringsvirksomhet Omfanget av vekst i eksterntrafikken Trafikkavviklingen i vegnettet, spesielt der kryss er kapasitetskritiske Den største styrken til trafikkmodellen er gjennomføring av helhetlige og innbyrdes konsistente kalkulasjoner Beregningene passer normalt best til å avdekke forskjeller mellom alternativer Absolutte tall er derfor gjerne beheftet med en del usikkerhet

6 4 VISSIM For å få en mer realistisk vurdering av trafikkavviklingsproblemene ved kryssområdet Jessheim nord (mellom E6, Rv 35, Rv 174 og Fv 460 Gardermovegen inn i Næringsparken), er det foretatt en trafikksimulering ved hjelp av modellverktøyet VISSIM Denne delen av vegsystemet omfatter to sentrale rundkjøringer på hver side av E6 Simuleringene viser at trafikkavviklingen bryter sammen i 2015, mens med et 90 % nivå av dette avvikles trafikken uten store kødannelser Avviklingsproblemene er spesielt knyttet til kødannelse på broen over E6 for trafikken fra øst mot vest Med jevn årlig trafikkvekst kan man si at avviklingen vil bryte sammen noe før 2015 (i 2014) Det er utarbeidet en egen videoanimasjon som synliggjør disse problemene

7 5 1 Innledning Bakgrunn 11 Bakgrunn I 2002 ble det gjennomført en trafikkanalyse for Jessheim-Gardermoen Modellen og resultatet ble presentert i en rapport datert mars 2003 Etter den tid har trafikken i området økt relativt mye Blant annet er flytrafikken over Gardermoen økt betraktelig (nærmere 40 % økning fra 2002 til 2007), samtidig som befolkningen er økt kraftig i Jessheim Ullensaker kommune ønsker derfor en oppdatering trafikkanalysen Konkret arbeides det også med planer for et bransjesenter og et eventuelt opplevelsessenter i Gardermoen Næringspark, som begge kan forventes å skape en del nyskapt trafikk i området I tillegg ønskes belyst forhold knyttet til trafikkavvikling i kryss E6 Jessheim nord og eventuell ny adkomst til næringsparken via kryss E6 ved Hauersæter Arbeidsopplegg 12 Arbeidsopplegg Det avtalte arbeidsopplegget innebærer en oppdatering av foreliggende EMMA-delmodell for Jessheim-Gardermoen, slik at den avspeiler trafikk slik det er registrert i 2007 Deretter er det utarbeidet trafikkprognoser for 2025 basert på opplysninger fra Ullensaker kommune for en mulig utvikling i antall arbeidsplasser og bosatte innenfor modellområdet I tillegg er vegnettet i modellen oppdatert slik at det representerer de vegprosjektene innenfor modellområdet som sannsynligvis vil bli etablert innen 2025 Dette omfatter 4 felts E6 nord for Jessheim, tilknytning mellom Gardermoen næringspark og Gardermovegen over elgovergangen, ny vegforbindelse mellom Skogmo og E6 Jessheim sør, samt en ny forbindelse over/under Hovedbanen i Jessheim sentrum Når det gjelder kapasitet i krysset E6 Jessheim nord, tilsier all erfaring at døgnmodeller som EMMA kun vil gi en indikasjon om potensielle avviklingsproblemer Av den grunn er det derfor laget en mer detaljert simuleringsmodell for å kunne beregne vha VISSIM og vurdere avviklingsforholdene noe mer detaljert

8 6 2 Dagens situasjon (2007) 21 Datagrunnlag Trafikktellinger 211 Trafikktellinger Innledningsvis er det mottatt diverse maskinelle trafikktellinger fra Statens vegvesen Region øst I disse tellingene har Statens vegvesen beregnet virkedøgntrafikk (VDT) for 2007 I tillegg har Ullensaker kommune selv gjennomført diverse supplerende trafikktellinger vha radar COWI AS har beregnet VDT med basis i disse tallene Generelt vurderes disse å være noe mer usikre bla pga en kortere telleperiode Figur 1: Trafikktall (VDT) i Jessheim-Gardermo-området (2007)

9 7 Figur 1 viser beregnet virkedøgntrafikk (VDT) i 2007 Tallene vist i bokser med grønn bakgrunn er basert på tellinger fra Ullensaker kommune (for E6 og Rv 35 er dette tall som indirekte beregnes med basis i kontinuerlige tellinger) De hvite boksene viser VDT-tall beregnet av Statens vegvesen Region øst Enkelte steder er det vist to tall i boksene og da er øverste tall fra 2007, mens nederste er fra 2006 I tillegg viser Figur 2 tilsvarende situasjon i 2002 Figur 2: Trafikktall (VDT) i Jessheim-Gardermo-området (2002) Trafikktellingene viser at det har vært en betydelig vekst i Jessheim-Gardermoområdet siste 5 år (se også Tabell 1) På veiene inn til selve flyplassen er trafikken økt med % Til sammenligning har antall passasjerer økt med om lag 40 % i samme tidsperiode Antall ansatte på flyplassen har imidlertid ikke økt i samme grad På Rv 35 henholdsvis vest og øst for flyplassen er trafikken økt med henholdsvis (+40 %) og (+30 %) En forklaring på den store trafikkøkningen vest for flyplassen er åpningen av ny Rv 35 i 2003 og ny Rv 120 i 2002 I tillegg kan økt aktivitet (parkering, hotell etc) og økt befolkning i Nannestad (+ 12 % ) være mulige forklaringer på trafikkveksten

10 8 Tellesnitt VDT endring % E6 Jessheim % E6 Jessheim - sør for Jessheim nord % E6 Hovinmoen - nord for Jessheim nord % Rv 35 Sør Gardermoen % Rv 35 atkomst Gardermoen % Rv 35 kontroll % Rv 35 rampe til/fra E6 S % Rv 35 rampe til/fra E6 N % Rv 174 Grønvold % Rv 174 under Hovedbanen % Rv 174 Gystad % Rv 174 Fonnbekk % Rv 178 Jessheimbrua % Rv 178 Sand % Rv 178 mot Nannestad (400) -25 % Vestre samleveg OSL % Fv 460 Gardermovegen v/rv % Fv 460 Gardermovegen v/næringsparken % Fv 460 Sand nord % Fv 460 Vilberg sør % Fv 454 Lie sør % Fv 454 Døli % Fv 454 Langeland % Nordbyvegen % Tabell 1: Utvikling i trafikktall (VDT) i utvalgte tellesnitt ( ) På E6 ved Jessheim er trafikken økt med ca 20 %, mens nord for Jessheim er økningen ca 10 % For selve Jessheim har trafikken økt med mellom ca 20 % og ca 40 % på de 4 vegene som fører inn til Jessheim Størst relativ vekst har det vært på Rv 174 under Hovedbanen (51 %) og ved Rv 178 ved Sand (38 %), mens veksten på Rv 174 ved Gystad har vært (+20 %) Nord (+3300, +32 %) og sør (+2900, +27 %) for Jessheim I samme periode har Jessheim, Sand og Algarheim hatt en befolkningsvekst på ca % Ved Gardermoen Næringspark på Fv 460 nord og sør for Balder Alle har trafikken økt med ca 100 kjt/virkedøgn (+10 %), mens på Fv 460 ved Næringsparken er økningen ca 1100 kjt/virkedøgn (+17 %) Arealbruk 212 Arealbruk Det foreligger tall fra trafikkanalysen fra 2001 (bosatte og sysselsatte) I forhold til dagens situasjon (2007) finnes det færre data I følge SSB s tall fra Statistikkbanken er antallet bosatte innenfor modellområdet (grunnkretser) økt fra pr 1 januar 2001 til ca pr 1 januar 2007 (+26 %) Dette utgjør ca 62 % av befolkningsøkningen i Ullensaker i samme periode For sysselsettingen finnes det begrenset med tall I følge pendlingsmatrisene i Statistikkbanken (kilde SSB) har antall sysselsatte i Ullensaker kommune med bosted i Norge økt med bare 550 (til pr 4 kvartal 2006) siden 2001 Utviklingen i antall sysselsatte i Ullensaker siden 2000 er vist i Tabell 2

11 9 Tabell 2: Utvikling i antall sysselsatte i Ullensaker kommune ( ) Antall sysselsatte med arbeidsplass i Ullensaker sank imidlertid til en bunn i 2002 med ca 650 færre sysselsatte enn i 2001 Totalinntrykket er imidlertid at antall flypassasjerer har økt betydelig siden bunnen i 2002 (økning på 32 % ), men at antall ansatte ikke har økt i samme grad Kåringen av Gardermoen som Europas mest effektive flyplass i 2007 er kanskje et tegn på dette Omfanget av innpendling av bosatte i særlig i Sverige er en usikkerhetsfaktor i forhold til reell sysselsetting Dersom økningen fra 2005 til 2006 har fortsatt i 2007 vil antall sysselsatte i Ullensaker med bosted i Norge runde ca pr 4 kvartal i 2007 Dette vil være en samlet økning på ca 1000 ansatte i forhold til 2001 Siden 2002 har Thon hotels (Budget med 260 rom) etablert seg langs Balder allé Et slikt hotell genererer typisk bilturer pr virkedøgn Erfaringsmessig har hotell i Norge om lag 1 ansatt pr 2,5 rom (gjennomsnittstall) Idrettshallen mellom hotellet og barnehagen har for øvrig fått endret sin brukstillatelse til også å omfattes av konferansehall Thon hotels åpnet for øvrig et nytt hotell ved Gardermoen Business senter med i alt 290 rom i oktober 2007 For øvrig er det siden 2002 etablert ny lagervirksomhet langs Balder alle (bla XXL over 6000 m2 og fryselager med over 3000 m2) I tillegg har Airsped etablert seg i Næringsparken med ca 4000 m2 bruksareal (skal utvides ytterligere 1200 m2) Dersom turproduksjonen pr m2 lager er omtrent som ved Solar Elektroengros AS i 2002 (ca 2,7 bilturer pr 100 m2) vil disse nye lagrene til sammen generere totalt ca 350 bilturer pr døgn I tillegg har Solar i løpet av juni 2007 økt sitt sentrallager til totalt ca m2 Totalt er det anslått at ny/utvidet virksomheten til sammen genererer ca nye bilturer siden 2002 Det er med å forklare hvorfor trafikken ved Næringsparken ikke har økt mer Økningen i antall ansatte i Gardermoen Næringspark anslås grovt til ca 200 For å få et estimat over antall ansatte i dagens situasjon er det forutsatt at all økning er kommet innenfor Jessheim-Gardermoen-området Den veksten er spredd ut relativ ut over arbeidsplassene i området som i tidligere prognose 2015 var forutsatt å få en vekst i forhold til 2001 I avsnitt 22 vedrørende kalibrering er estimerte endringer i antall bosatte og sysselsatte, samt VDT mellom 2001 og 2007 vist

12 10 Vegnett 213 Vegnett Siden 2002 er det skjedd lite i vegnettet innenfor selve modellområdet Et unntak er den nye Fv 454 som forbinder Rv 178 Gardermovegen med Fv 454 Trondheimsvegen ved Langeland Utenfor planområdet er imidlertid ny Rv 35 og ny Rv 120 ferdigstilt Det samme gjelder ny Rv 2 fra Kløfta Videre er forlengelsen av Fv 460 Balders veg til Gardermovegen under sluttføring i oktober 2007 Ny E6 med 4 felt nord for Jessheim er for øvrig i oppstartfasen Videre har den tidligere Nordbyvegen endret status fra fylkesveg til kommunal veg Soneinndeling 214 Soneinndeling Det er forutsatt at soneinndelingen i 2025 er den samme som i den tidligere modellen for 2015, fordi arealutviklingen i stor grad skjer innenfor de samme områdene Figur 3: Forutsatt soneinndeling i modellområdet

13 11 Kalibrering 22 Kalibrering Trafikkmatrisen for 2007 er opparbeidet på følgende måte Det er tatt utgangspunkt i kalibrerte trafikkmatrise for 2002 (VDT) Denne matrisen er så tilpasset i forhold til opplysninger om vekst i antall bosatte og arbeidsplasser og i forhold til trafikktellinger Tilpassingen er skjedd ved at volumene er blåst opp i forhold til endring i trafikkskapning Det er også gjennomført enkelte skjønnsmessige korreksjoner av trafikkvolum for bedre å kunne avspeile registrert trafikk i modellområdet Tabellen under viser endringer mellom 2001 og 2007 i bosatte og sysselsetting og i trafikk i de ulike sonene lagt til grunn Tabell 3: Utvikling i antall bosatte, sysselsatte og trafikk fordelt på soner ( ) I tillegg til endringer matrisene er det gjennomført enkelte justering av vegnettskodingen i modellen Blant annet er enkelte sonetilknytninger justert for å få modellen til å avspeile den registrerte trafikken i størst mulig grad

14 12 Resultater 23 Resultater Figurene under viser beregnet VDT pr retning for 2007 i modellområdet Øverst er hele modellområdet vist og deretter et utsnitt fra selve Jessheim Figur 4: Beregnet trafikk (VDT) for modellområdet ved Jessheim (2007)

15 13 Sammenlignes modellresultatene med trafikktellinger viser disse en god sammenheng Tabellen nedenfor viser en sammenligning av tellinger og modell Avvikene er så små at de også ligger godt innenfor usikkerhetsmarginene for trafikktellingene Selv om avvikene er små, er det imidlertid ikke gitt at det underliggende trafikkmønsteret er helt korrekt, men det kan være en indikasjon på at trafikkmønsteret er noenlunde riktig Det vurderes at modellen for dagens situasjon er god nok for trafikkanalysen og beskriver dagens situasjon på en god måte Tabell 4: Sammenligning av trafikktall (VDT) fra modell og tellinger i utvalgte snitt (2007) Når det gjelder trafikkavvikling viser trafikkberegningene ingen overbelastninger i 2007 innenfor modellområdet Det er imidlertid tendenser til økende avviklingsproblemer på Rv 178 over Jessheimbrua og noe mindre problemer langs Trondheimsvegen sør for Jessheim sentrum I tillegg indikerer modellen økende avviklingsproblemer i selve atkomstsonen Dette vurderes ikke å være reelle problemer, men skyldes at all trafikk atkomstsonen er knyttet på i et punkt (modelltekniske årsaker) Når det gjelder E6 ved Hovindmoen viser modellen ingen problemer Dette skyldes at E6 er kodet med ekstra god kapasitet Dette forholdet vil ha ingen betydning i 2025 da strekningen er utvidet til 4 felt

16 14 Alternativer 3 Fremtidig situasjon (2025) For prognoseåret (2025) er det foretatt trafikkmodellberegninger for følgende fem alternative vegutbyggingsløsninger: Alternativ 0 (basis) Vegnett med 4 felts E6 nord for Jessheim, tilknytning mellom Gardermoen næringspark og Gardermovegen over elgovergangen, ny vegforbindelse mellom Skogmo og E6 Jessheim sør samt en ny forbindelse over/under Hovedbanen i Jessheim sentrum Alternativ 1 Som basisalternativet, men med etablering av forbedret adkomstveg til næringsparken via kryss E6 Hauerseter Alternativ 2 Som basisalternativet, men uten ny tverrforbindelse i Jessheim sentrum Alternativ 3 Som basisalternativet, men uten ny ringvegforbindelse sørøst for Jessheim sentrum Alternativ 4 Som basisalternativet, men uten både ny tverrforbindelse i Jessheim sentrum og ny ringvegforbindelse mellom Skogmo og Langeland I dette kapitlet blir det redegjort nærmere for forutsetninger og resultater fra trafikkmodellberegninger for Jessheim-Gardermoen For øvrig vises det til vedleggene for nærmere informasjon om resultater 31 Datagrunnlag Arealbruk 311 Arealbruk Tabell 6 viser forutsatt utvikling i antall bosatte og sysselsatte mellom 2007 og 2025 definert av Ullensaker kommune Det er også vist et estimat for en mellomliggende fase i 2015 (ikke modellert)

17 15 Tabell 5: Utvikling i arealbruk (bosatte og sysselsatte) fordelt på soner ( ) Tallene viser at det forventes en stor økning i antall bosatte og sysselsatte fremover Det er forutsatt en relativt stor økning i antall sysselsatte 2007 og 2015 sammenlignet med perioden 2001 til 2007 Det er særlig Gardermoen som kan få en stor økning Utviklingen i antall bosatte mellom 2007 og 2015 er på nivå med utviklingen i Jessheim Gardermoen området i perioden 2001 til 2007 Prognosen for 2015 synes å være å være på nivå med den tidligere basisprognosen for 2015 utarbeidet i forbindelse med modellarbeidet gjennomført i 2003 Mellom 2015 og 2025 forventes det en fortsatt stor økning i antall sysselsatte (selv om veksttakten dempes noe), mens antall bosatte er forutsatt å øke kraftig Økningen kan skyldes at mye mer av boligveksten i Ullensaker er kanalisert til Jessheimområdet Turproduksjon 312 Turproduksjon Registreringer fra Ullensaker indikerer en bilturproduksjon på ca 2 bilturer pr virkedag pr bosatt Denne faktoren er i utgangspunktet lagt grunn for beregning av endringer bilturproduksjon som følge av endringer i antall bosatte innenfor boligområdet

18 16 For sysselsatte varierer turproduksjonen betydelig mer mellom ulike kategorier arbeidsplasser For eksempel ble det i 2002 registrert ca 2,2 bilturer pr ansatt pr dag (VDT) ved Oslo Lufthavn Gardermoen, mens for 2007 er tallet antagelig nærmere 2,6 bilturer pr ansatt pr dag (VDT) Økningen skyldes i hovedsak flere flypassasjerer pr ansatt på Gardermoen Følgende enkle modell er benyttet for å beregne bilturproduksjon til/fra Gardermoen i 2025: VDT Gardermoen = Antall ansatte * 1,1 + (Antall flypassasjerer pr år)/ 365*0,3 Det er lagt til grunn at antall flypassasjerer vil bli ca 30 millioner pr år i 2025, mens antall ansatte vil være ca Dette gir en VDT mellom (tilsvarer ca 2,2 bilturer pr ansatt) Tilsvarende vil andre turproduksjonstall for andre typer arbeidsplasser avhenge av grad av publikumsbesøk Det foreligger begrenset med opplysninger om hvilke type arbeidsplass som kan forventes hvor Derfor er det generelt regnet med et gjennomsnittlig bilturproduksjonstall på VDT 6 pr ansatt for de flest av de nye arbeidsplassene som er planlagt i de ulike sonene Dette tallet er med basis i erfaringer vurdert å være et slags rimelig gjennomsnittstall for antall bilturer pr arbeidsplass Bransjesenter Det er imidlertid opplyst at det arbeides med planer for å etablere et bransjesenter som fullt utbygd kan få et areal fra m2 til nærmere m2 avhengig av om dette bygges i en eller flere etasjer Denne etableringen vil etableres i Gardermoen Næringspark, nærmere bestemt i sone Det har vært opplyst at det kun er plasskrevende varehandel som er aktuelt Dersom det regnes med 90 m2 pr ansatt vil dette senteret kunne sysselsette et sted mellom Dersom det regnes med det halve (45 m2 pr ansatt), vil antall ansatte kunne utgjøre ansatte Ullensaker kommune har definert at antall ansatte i sone vil øke fra ca 300 i dagens situasjon til nærmere 3000 i 2025 For å ta høyde spesielt høyde for denne handelsvirksomheten er det valgt å øke faktoren for bilturproduksjonstall til VDT 9 pr ansatt i sone Sunrise Eiendom AS Et annet nytt moment er interesse for etablering av et prosjekt initiert av Sunrise Eiendom AS bestående av hotell, svømmeanlegg, opplevelsessenter, konferansefasiliteter mv Utbyggingen slik den er skissert kan innebære bygging av i alt m2 fordelt på tre byggetrinn Detaljer fra planene er ikke kjent Det har vært antydet at dette blir et slags helårlig Tusenfryd Tusenfryd har i dagens situasjon ca 800 ansatte hvorav 750 er sesongansatte Antall parkeringsplasser utgjør ca Tusenfryd utgjør i dagens situasjon ca 460 mål (kilde Tusenfryds hjemmeside) Det har vært registrert opp mot besøkende pr dag Dersom alle p-plasser blir belagt en gang og 500 biler kjører/henter hver vei i tillegg kan trafikken fort utgjør opp mot kjøretøy på en toppdag Amerikanske erfaringstall fra Sea World San Diego i USA tilsier ca 20 bilturer pr dekar fornøyelsespark (80 trips/acre), overført til Tusenfryds 460 dekar skulle dette tilsi 9000 bilturer pr dag Det er antagelig et for høyt tall for Tusenfryd Økning i antall sysselsatte i sone til 1500

19 17 ansatte i 2025 antas å ta høyde for dette prosjektet For å ta høyde for eventuelt større bilturproduksjon er det også i denne sonen valgt å øke faktoren for bilturproduksjonstall til VDT 9 pr ansatt i sone Andre områder I Jessheim sentrum (sone , og ) og i sone (området øst for Industriveien ved Gystad) er det også valgt å legge til grunn et forhøyet tall for turproduksjon pr arbeidsplass (VDT 9 pr ansatt) Vurdering av faktorer VDT-tall på 6 og 9 pr ansatt er skjønnsmessige gjennomsnittstall for trafikkgenerering Det er usikkerhet knytte til slike tall og reelt sett kan tallet på 6 kanskje bli 3 og tallet på 9 kan kanskje bli 18 alt avhengig av konkret hvilken arbeidsplass som kommer hvor Generelt er det dårlig med erfaringstall for trafikkskapning i Norge (og i mange andre land) i forhold til antall arbeidsplasser I tillegg er variasjonen enorm Fra lokale registreringer i Ullensaker kommune fra 2002 ble det for eksempel registrert følgende tall: Gardermoen Business Centre ca 5,9 bilturer pr ansatt pr dag Solar Elektroengros AS ca 7,8 bilturer pr ansatt pr dag ESSO/Hotel Quality Jessheim ca 18,4 bilturer pr ansatt pr dag (kanskje ca 10 bilturer pr ansatt på hotel/konferanse og 50 bilturer pr ansatt på bensinstasjon - enkelte av disse turene er kun avledet fra andre turer og representerer kanskje ikke den store veksten allikevel) Gardermoen hovedflyplass ca 2,2 bilturer pr ansatt pr dag Erfaringen fra Gardermoen indikerer at selv innad i Ullensaker kan antall bilturer pr arbeidsplass faktisk også kan endre seg over tid (fra ca 2,2 i 2002 til ca 2,6 i 2007, en økning ca 20 % pga en mer effektiv flyplass) over en relativ kort tidsperiode Andre erfaringstall fra 2002-rapporten: For Sandefjord by som helhet ca 5,0-5,6 bilturer pr pr arbeidsplass pr dag Alnabru-området i Groruddalen ca 5,7 bilturer pr ansatt pr dag Kjøpesentre i Oslo bilturer pr 100 m2 pr dag Dersom antall m2 pr ansatt er mellom m2 blir antall bilturer pr ansatt pr dag mellom bilturer pr ansatt pr dag Et annet tall: Kontorarbeidsplasser i Akershus typisk 1,8 bilturer pr ansatt pr virkedag Eksemplene viser at erfaringstallene for antall bilturer (VDT) pr arbeidsplass varierer en god del avhengig av grad av publikumsrettet virksomhet Siden det er usikkert hvilke virksomheter som blir etablert hvor, er det valgt å bruke skjønnmessige gjennomsnittsverdier Tallet er hevet noe der vi tror det vil komme noe mer publikumsrettet virksomhet

20 18 Generell trafikkutvikling 313 Generell trafikkutvikling Gjeldende NTP-prognoser (Effekt pr ) for generell trafikkvekst i Akershus tilsier en årlig vekst i trafikkarbeidet for lette kjøretøy på 1,4 % fram til 2020 og 0,8 % årlig videre til 2025 For tunge kjøretøy er forutsatt vekst 1,6 % årlig fram til 2020 og 1,5 % årlig videre til 2025 Dersom det forutsettes at fordelingen mellom lette og tunge kjøretøy er 90/10 i dagens situasjon (2007) vil vekstprognosen tilsi en generell trafikkvekst på i alt ca 25,5 % fram til 2025 (og ca 12 % fram til 2015) Det er imidlertid trolig at veksten i Jessheim- Gardermo-området kan bli større enn dette Det er kun valgt å benytte faktoren for generell trafikkvekst for gjennomkjøringstrafikken (trafikk som ikke har reisemål i modellområdet) gjennom modellområdet For eksternsonene generelt er det valgt å benytte en total vekstfaktor på 40 % for E6/riksvegene (unntak Rv 178 vest hvor faktoren skjønnsmessig er satt lik 30 %) og 30 % for fylkesvegene Trafikk (VDT) 32 Trafikk (VDT) Tabell 6 viser forutsatt trafikk i de ulike sonene i 2025-matrisen og sammenligninger med dagens situasjon (2007) Trafikkmatrisene er utarbeidet vha vekstfaktorer (Detroit) hvorpå kolonne og radsummer er balansert (Furness) Totalt er det beregnet en trafikkvekst (antall bilturer) i modellområdet på ca 80 % fram til 2025 Dette må sees i lys av en forutsatt befolkningsvekst innenfor modellområdet på nærmere 87 % og en vekst i antall ansatte på nærmere 127 % Til sammenligning er trafikken (antall bilturer) beregnet å ha økt med ca 22 % fra 2002 til 2007

21 19 Tabell 6: Utvikling i antall bosatte, sysselsatte og trafikk fordelt på soner ( )

22 20 Alternativ 0 (basis) 33 Alternativ 0 (basis) Trafikkberegninger indikerer en stor trafikkvekst fram til VDT Trafikkberegningene viser en betydelig trafikkvekst siden 2007 Trafikken på E6 er mellom (VDT) på E6 sør for krysset med Rv 35 og nærmere nord for dette På Rv 35 mot flyplassen er trafikken over (VDT) For øvrig er det svært stor trafikk (VDT > 20000) på delstrekninger fra krysset Rv 174 X Fv 454 Trondheimsvegen og videre inn i Gardermoen Næringspark Ellers så er belastningen stor på en kort strekning på Trondheimsveien ved E6- krysset ved Langeland ved Jessheim sør For øvrig har en god del veger trafikk mellom (VDT) Dette gjelder blant annet strekningen mellom Gardermoen Næringspark og Jessheim via Sand, Rv 35 øst for atkomstsonen på flyplassen og Rv 174 ved Gystad Figur 5: Beregnet trafikk (VDT) for modellområdet for Alternativ 0 (basis) (2025) Trafikkberegningene viser en betydelig trafikkøkning på E6 og på Rv 35 inn mot Gardermoen (se Tabell 7) Størst relativ økning er det imidlertid på vegnettet rundt Gardermoen næringspark Interessant er det også å se at Rv 178 Jessheimbrua har blitt avlastet i forhold til dagens situasjon (2007), men totalt sett så har biltrafikken som krysser over Hovedbanen økt betydelig

23 21 Tabell 7: Trafikkutvikling (VDT) i utvalgte snitt for Alternativ 0 (basis) ( ) 332 Belastningsgradplott For å få en vurdering av trafikkavviklingen i vegnettet er det laget plott av belastningsgraden (v/c-forholdet) på ulike lenker i vegnettet Disse plottene viser prosentvis kapasitetsutnyttelse Belastningsgraden B er forholdstallet mellom trafikkvolum og kapasitet (belastningsgrad B = trafikkvolum / kapasitet) En belastningsgrad på B=1,0 innebærer at 100 % av kapasiteten teoretisk sett er utnyttet med tilhørende dårlig trafikkavvikling I praksis regner man med at opp mot B=0,80-0,85 (80-85 % kapasitetsutnyttelse) gir en akseptabel trafikkavvikling For trafikkberegninger med døgntall vil imidlertid B kun gi en indikasjon da det er først og fremst med trafikk på timenivå hvor man også tar hensyn til eventuelle kryss det er mulig å si noe mer detaljert om trafikkavviklingen På døgnnivå er det også mulig med belastningsgrader på over 100 %, da trafikken kan fordeles over flere av døgnets timer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger)

Beregninger med trafikkmodellen Contram for Bergensdalen-sentrum Trafikktellinger i Bjørnsons gate (korttidstellinger) NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Brødrene Ulveseth AS v/ Atle Ulveseth Dato: 28.5.2010 Tema: Trafikkvurdering Bjørnsons gate, Bergen Bakgrunn Oppdraget går ut på å foreta en analyse av fremtidig

Detaljer

Forenkla trafikkanalyse

Forenkla trafikkanalyse Gravarsveien 7 AS Forenkla trafikkanalyse Utbygging av Gravarsveien 11 Konsekvenser for omliggende vegnett 2015-05-20 E01 2015-06-25 AkSve JEJ JEJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat

Innholdsfortegnelse. Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune. Totalprosjekt as. Notat VEDLEGG 4 Totalprosjekt as Trafikkutredning for område 7b og 7c, Værste i Fredrikstad kommune Notat COWI AS K G Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R

TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R LILLEH AM M ER STRAN DPA RK AN S TR AFI K K VU R D E RI N G S TR AN D P AR K E N LI L L E H A M M E R ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning

Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning Trafikkanalyse Midtun Leir 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Midtun Leir er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og

KOPI ANSVARLIG ENHET Samferdsel og NOTAT OPPDRAG Krysset Kjempenhøy x fv. 82 DOKUMENTKODE 711 943 RITr NOT 01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Sortland kommune OPPDRAGSLEDER Per Olav Bye KONTAKTPERSON Brynjulv Øverby SAKSBEH Ole

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen.

Det er forutsatt samme %-vise fordeling av trafikken på vegnettet som i contram-modellen. NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Internt Del: Trafikkanalyse Dato: 11.07.07 Skrevet av: Ansatt Arkiv: o:\511848\08_resultatdokumentasjon \trafikkanalyse\notat_wergeland_100 607_audun.doc Kvalitetskontroll:

Detaljer

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12

NOTAT. Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby. Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 NOTAT Oppdrag Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby Kunde Larvik kommune Notat nr. 001 Dato 2017/01/12 Til Fra Kopi Linda Sætre Carl Henrik Bjørseth og Petter Skulbru Supplerende trafikkanalyse Faret-Nordby

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS

Sentervegen. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Prosjektnr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 18.04.2017 ViaNova Trondheim Vestre Rosten B1 AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 18.04.2017

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk

NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk NOTAT Plan 1728: Områdeplan Langnes - Trafikk Notat nr.: 1 07.03.2012 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Maren Thorstensen Tromsø kommune Kopi til: Fra: Kyrre Gran / Stein Emilsen Sweco Norge AS Plan

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning

Innholdsfortegnelse. Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel. Atle Helle Eigedom AS. Notat. 1 Innledning Atle Helle Eigedom AS Trafikkvurdering E39 Førde, avkjørsel Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1 2 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-01 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 05.11.2015 Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 05.11.2015

Detaljer

Reguleringsplan Leikvang

Reguleringsplan Leikvang Bergen, mars 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNING... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 6 4.1. TRAFIKKMENGDER, DAGENS SITUASJON... 6 4.2. NYSKAPT TRAFIKK...

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET

TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET TRAFIKKANALYSE FOR APELTUNOMRÅDET Januar 2005 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 2. METODE... 3 3. PROBLEMSTILLINGER... 4 4. ALTERNATIVER... 5 5. DAGENS VEGNETT (ALTERNATIV 0)... 6 5.1. TRAFIKKMØNSTER... 6 5.2.

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området

NOTAT. 1. Bakgrunn for notatet. 2. Forutsetninger. 3. Kilder til trafikktall i området NOTAT Oppdrag 1350011802 Kunde Farriseidet Eiendom AS Notat nr. 1 Dato 2017/03/31 Til Fra Kopi Larvik kommune Carl Henrik Bjørseth Grethe Myrberg, Jan Flaato, Merete Haukedal 1. Bakgrunn for notatet Larvik

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

Områderegulering for Marviksletta

Områderegulering for Marviksletta Områderegulering for Marviksletta Trafikkanalyse Utarbeidet for: Kristiansand kommune 3151 Juni 2011 FORORD Som en del av pågående områderegulering for Marviksletta, er ViaNova Kristiansand AS engasjert

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET

NOTAT KAPASITETSANALYSE PLANSKILT KRYSS OG RUNDKJØRING I SANDSLIKRYSSET NOTAT Oppdrag Visjon Sandsli Kunde Statoil Notat nr. 4 Til Hans-Tore Bauge, Statoil Kjell Erik Myre, Statens vegvesen Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS Tor Lunde, Rambøll Norge AS KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

TASS - Hamar - Notat -

TASS - Hamar - Notat - Rambøll Norge AS TASS - Hamar - Notat - Statens vegvesen Region øst Trafikkanalyser med TASS-modellen Hamar Endringer i TASS-modellen (Rev. 1) 2008-02-08 Trafikkanalyser med TASSmodellen. Hamar TASS -

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Krysset

NOTAT. Bakgrunn. Krysset NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektkontoret ABO AS v/ Bjørn Atle Drange Dato: 16.1.2007, revidert 21.8.2011, 15.9.2011og 8.2.2013 Tema: Utbygging i Breiviken - kapasitetsvurdering kryss

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-03-27 Oppdragsnr.: 5121563 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING

GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsgiver HR Prosjekt AS Dato 2017-08-28 GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING 2 (11) GOL (STORØYNE) TRAFIKKANALYSE - TILLEGGSUTREDNING Oppdragsnr.: 1350024050

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune,

MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE. Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, MÆBØVEIEN FLEKKERØY Parsell, Rundkjøring - Bergstøvn TRAFIKKANALYSE Postadresse Besøksadresse E-postadresse Kristiansand kommune, Vår saksbehandler Webadresse http://www.kristiansand.kommune.no/ Telefon/Telefaks

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET

NOTAT TRAFIKKBEREGNINGER GRØNN BY BRØSET NOTAT Oppdrag Konsulentbistand saksbehandling TRH kommune - Brøset Kunde Trondheim kommune Notat nr. 001-2 Til Kristian Sandvik, Trondheim kommune Fra Kopi Elin Øvren, Rambøll Norge AS [Navn] TRAFIKKBEREGNINGER

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.

Østre Rosten 68. Trafikknotat. Notat. ViaNova Trondheim AS V-02 Trafikknotat. Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj. Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel Marit Stadheim ARC Arkitekter AS Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig Prosj.leder 0 1. utgave MST KRL MST

Detaljer

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE

KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Til: Alliance arktekter AS v/charlotte Helleland Fra: Erik Sterner Dato: 2011-07-01 KRYSS KALFARVEIEN/KALVEDALSVEIEN, TRAFIKKANALYSE Bakgrunn Alliance Arkitekter AS skal utarbeide reguleringsplan for Kalfarveien

Detaljer

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.:

Svertingstad AS. Trafikkanalyse. Ree/Svertingstad. Trafikkavvikling og kapasitet Oppdragsnr.: Svertingstad AS Trafikkanalyse Ree/Svertingstad Trafikkavvikling og kapasitet 2014-08-22 Oppdragsnr.: 5121563 002 2014-08-22 Til annengangsbehandling AkSve MaSko LaNie 001 2014-04-02 AkSve TOst LaNie Rev.

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4

1 Innledning Dagens situasjon Tellinger Turproduksjon innenfor planområdet... 4 NOTAT Oppdragsgiver: Plan Arkitekter AS Oppdrag: 533100 Logistikkpark Vinterbro Dato: 2014-10-15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold TRAFIKKNOTAT LOGISTIKKPARK VINTERBRO INNHOLD

Detaljer

Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE

Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE Ullensaker kommune Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE 04.01.2011 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 2 FORORD Det skal utarbeides

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1

TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG INNHOLD. 1 Innledning. 2 Dagens situasjon. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 1 TRAFIKKANALYSE SKJÆRSAKER MASSEMOTTAK - SPYDEBERG ADRESSE COWI A/S Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no SPYDEBERG MILJØDEPONI AS INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2

TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA I N N H OL D. 1 Innledning 2 IN GEBORG AAS VEG 4 TRAFI K K AN ALYS E RI S VO LL AN I CA ADRESSE COWI AS Otto Nielsens ve g 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H OL D 1 Innledning 2 2 Planområdet

Detaljer

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT

Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin. SINTEF A5028 Åpen RAPPORT SINTEF A5028 Åpen RAPPORT Trafikkanalyse Tiller / Heimdal mikrosimulering med Dynasim Olav Kåre Malmin SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Januar 2008 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...5

Detaljer

TRAFIKKBEREGNINGER E16

TRAFIKKBEREGNINGER E16 E16 REGULERINGSPLAN NYBAKK - SLOMARKA TRAFIKKBEREGNINGER E16 NOTAT TIL SILINGSRAPPORT NYBAKK-ULLERN ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com PROJEKTNR.

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen

Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan. Kort kommentar til bruk for drøfting og tolkning. Med eksempel i ettermiddags situasjonen Notat Til: Fra: Gjesdal kommune Odd Magne Sørfossmo Kopi: Dato: 11. mai 2015 Emne: Trafikkstrømningsmønster - Kommuneplan/sentrumsplan Kapasitetsberegninger SIDRA Kort kommentar til bruk for drøfting og

Detaljer

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger

Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Kompas AS v/ Erik Sterner Dato: 16.10.2006 Tema: Solheimsviken trafikkvurdering av alternative kryssløsninger Bakgrunn Notatet inneholder en trafikkvurdering

Detaljer