Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)"

Transkript

1 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( )

2 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 2 Forsidefoto: Jorunn Stokke (Gjengitt etter avtale med Sande Avis)

3 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 3 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning og bakgrunn for planen s Planprosessen s Intern organisering s Offentliggjøring og medvirkning s Høring og politisk behandling s Forhold til andre planer s Kommunens økonomiplan s Kommuneplanen ( ) s Strategisk kulturplan for Vestfold s Utviklingstrekk i kommunen s Attraktivt bosted s Befolkningsvekst s Helsetilstand s Økonomi s Resultatvurdering av forrige plan s Kommunens mål for idrett og friluftsliv s Anlegg og tiltak gjennomført i perioden s Ordinære anlegg for idrett og friluftsliv s Nærmiljøanlegg s Tiltak friluftsliv s Andre gjennomførte prosjekter s Beskrivelse av nåsituasjonen s Idrett s Idrettforeninger s Anleggsstatus s Driftskostnader anlegg s Idrettens samfunnsregnskap s Fysisk aktivitet utenfor idrettslagene s Friluftsliv s Friluftsforeninger s Friluftsanlegg og sikrede områder s Turkart / O-kart s Merkede turveier, stier og løyper s Jakt og fangst s Tilrettelegging for småbåter s Kommunens politikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv s Hovedmålsetting s Delmål s Delmål 1: God og fremtidsrettet anleggs- og områdeutvikling s Delmål 2: Aktivisering av personer med spesielle behov s Delmål 3: Styrking av samarbeid mot idrett og friluftsliv s Delmål 4: Gode driftsløsninger for idretts- og friluftsanlegg s Statlige føringer s Analyse av behov for aktivitet og anlegg s Behov for anlegg og områder s Behov for aktivitet s Barns aktivitetsbehov s Ungdoms aktivitetsbehov s 22

4 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Aktivitetsbehov for personer med nedsatt funksjonsevne s Kortsiktige behov ( ) s Ordinære anlegg idrett og friluftsliv s Nærmiljøanlegg s Aktiviteter og andre tiltak s Drift spesielle tiltak s Langsiktige behov ( ) s Ordinære anlegg idrett og friluftsliv s Nærmiljøanlegg s Handlingsprogram for anlegg og områder s Langtidsprogram s Kart s Tegnforklaring s Anleggsoversikt planlagte anlegg ( ) Symbolfonter for friluftsliv og sport s Kart planlagte anlegg ( ) s Vedlegg s 44 Vedlegg 1: Utdrag Kommuneplanen ( ) s 44 Vedlegg 2: Medlemsutvikling idrett s 48 Vedlegg 3: Anleggsoversikt s 52 Vedlegg 4: Nærmiljøanlegg s 54 Vedlegg 5: Driftstilskudd idrettsanlegg s 55 Vedlegg 6: Fysisk aktivitet utenfor idrettslagene s 56 Vedlegg 7: Friluftsanlegg og sikrede områder s 59 Vedlegg 8: Merkede turveier, stier og løyper s 62 Vedlegg 9: Tilrettelegging for småbåter s 64 Vedlegg 10: Statlige føringer s 66 Vedlegg 11: Mottagere helsetjenester s Politisk behandling s Samlet saksfremstilling s Behandling/vedtak i Kommunestyret s 82

5 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Innledning og bakgrunn for planen Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv avløser gjeldende kommunal plan for idrett og friluftsliv Ved forrige revisjon var planen delt opp i en Sektorplan Idrett og en Sektorplan friluftsliv, samt en felles del. Denne gangen legges det fram, etter bestilling fra Kommunestyret, én samlet plan. Planens hovedfokus er perioden , men den gir også føringer for perioden fram mot Kommuneplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et politisk dokument og et styringsverktøy. Gjennom planen skal behovsvurderinger klargjøres i forhold til kommunale målsettinger. Alle anlegg innenfor idrett og friluftsliv det skal søkes spillemidler på, må stå oppført i handlingsplanen. Dette er et plankrav fra Kulturdepartementet. Det er ikke et krav at planen skal utformes som en kommunedelplan, men planarbeidet må følge Plan- og bygningsloven. Det følger ikke noe bevilgningsvedtak med planen. Oppførte beløp til anlegg og tiltak, tilknyttet prioriteringer i kap 8, Analyse for behov og aktivitet, vil bli meldt inn som forslag til kommunens økonomiplan. Det må således tas høyde for at økonomiplanen, når den vedtas, medfører endringer i prioriteringer og beløp. Planen er en tematisk plan uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av arealer. De arealvurderinger som gjøres i planen, må tas inn i kommuneplanens arealdel for å få rettsvirkning. Planen er lagt opp i tråd med veilederen Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kultur- og kirkedepartementet, 2007)

6 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Planprosessen Kommunestyret ga i møte 8 februar 2012 klarsignal til oppstart av planarbeidet: Revisjon av kommuneplan for idrett og friluftsliv, sektorplan for Idrett startes opp. Det bes om at rullering av sektorplan for idrett og friluftsliv godkjennes. Det bes om en årlig statusoppdatering om sektorplan friluftsliv, samkjørt med sektorplan for idrett. Interkommunale løsninger bes vurdert. Enstemmig vedtatt. (Kommunestyresak nr 1/12: Revisjon av kommuneplan for idrett og områder for idrett og friluftsliv. ) 2.1 Intern organisering Arbeidet ble organisert med Rådmannen som oppdragsgiver og Rådmannens ledergruppe som prosjektansvarlig. Prosjektledelse var plassert hos Kulturtjenesten, som forholdt seg til et tverrfaglig team med representanter fra sektorene. Kommunens Ungdomsråd, Råd for funksjonshemmede og Hovedutvalg for Oppvekst og kultur ble orientert, og fikk anledning til å komme med innspill. Det ble avholdt egne møter med Frivillighetssentralen, Ungdomsklubben, Helsetjenesten og Bolig og fritid. 2.2 Offentliggjøring og medvirkning Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Sande Avis og på kommunens nettsider, med invitasjon til å bidra med innspill. Oppstart av planarbeidet ble i tillegg omtalt redaksjonelt i Sande avis. Sande Idrettsråd ble holdt orientert og ga innspill underveis i prosessen. Det ble gjennomført brukermedvirkningsmøter med idretts- og friluftsforeninger. Det ble avholdt eget møte med Oslofjordens Friluftsråd, og to møter med Vestfold fylkeskommune. 2.3 Høring og politisk behandling Planen ble lagt ut til høring (6 uker) fra 6 september, med frist 18 oktober. Høringen ble annonsert i Sande avis og på kommunens nettside. Høringslista inneholdt lokale lag og foreninger, Vestfold fylkeskommune, Vestfold idrettskrets og Oslofjordens Friluftsråd. Det kom inn 14 innspill i høringen, som ble vedlagt den politiske behandlingen. Den reviderte planen ble behandlet i Hovedutvalg for kultur og oppvekst (20 nov 2012) og Formannskapet (21 nov 2012), og godkjent i Kommunestyret 5 des 2012.

7 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Forhold til andre planer Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv utformes i tråd med Kommuneplanens samfunns- og arealdel. Tiltak innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv innarbeides i kommunens økonomiplan. På fylkesnivå er det Avdeling for kultur og folkehelse som har ansvar for idretts- og friluftsfeltet. Det er skrevet flere stortingsmeldinger om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv de siste årene, hvor det er et overordnet mål at folk skal ta mer ansvar for egen helse. Disse plandokumentene omtales i kap 7 i forbindelse med kommunens idretts- og friluftspolitikk. 3.1 Kommunens økonomiplan Sande kommune vedtar hvert år en 4-årig økonomiplan, og budsjett for kommende år. Den 4- årige økonomiplanen er ikke bindende for perioden. Den kan endres hvert år, avhengig av kommunens økonomi og kommunestyrets prioriteringer. Gjennomføringen av handlingsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv avhenger av kommunens årlige bevilgninger til investeringstiltak, samt eventuelle andre bidrag til finansiering av tiltak. Foreninger som ønsker å søke kommunale midler til finansiering av nye anlegg, bør gi et innspill om dette innen 1 april, slik at det gis anledning til å innarbeide det i kommende års budsjett. 3.2 Kommuneplanen ( ) I samfunnsdelen i Sande kommunes kommuneplan ( ) gis det overordnede føringer som vedrører idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Relevante utdrag fra planen er gjengitt i Vedlegg Strategisk kulturplan for Vestfold I Vestfold fylkeskommune er det Virksomhet for kultur og folkehelse som har ansvar for feltene idrett, friluftsliv og folkehelse. Virksomheten forvalter regionale og statlige tilskuddsordninger, inklusive spillemiddelordningen, og rolle som utviklingsaktør. Fylkeskommunen har ansvar for å utvikle profesjonelle miljøer, regionale institusjoner og de regionale paraplyorganisasjonene, mens kommunene har hovedansvaret for lokal amatørvirksomhet og frivillige organisasjoners basisaktivitet og drift. I «Strategisk kulturplan for Vestfold ( )», defineres hovedmålet til Kultur og folkehelse å Være regissør for økt kulturell aktivitet i Vestfold, og under delmålet Tilgjengeliggjøre og skape arenaer for kultur, idrett og friluftsliv, nevnes diverse tiltak. Følgende tiltak er spesielt verdt å merke seg for Sande kommune i planlegging av nye anlegg og aktiviteter: - Stimulere kommuner og organisasjoner til en innovativ anleggsutvikling i Vestfold, spesielt rettet mot flerbruksløsninger

8 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 8 - Tilrettelegge for flere fiskeplasser med universell utforming - Bidra til at nasjonale og internasjonale mesterskap og arrangementer blir lagt til Vestfold - Bidra til sikring, tilrettelegging og utvikling av regionalt viktige friluftsområder med fokus på sentrumsnære friluftsområder - Arbeide for å åpne én ny kystleddestinasjon i Vestfold i året - Bidra til tilrettelegging for nye og videreutvikling av eksisterende kyststier i Vestfold - Stimulere kommuner og frivillige organisasjoner til å fremme flere spillemiddelsøknader som omfatter friluftsliv

9 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Utviklingstrekk i kommunen I kommuneplanen ( ) beskrives noen av utfordringene Sande står overfor. Sande kommune vokser mer enn landsgjennomsnittet, og innen Vestregionen er Sande en av kommunene med høyest vekst. 4.1 Attraktivt bosted En innbyggerundersøkelse fra 2011 viser høy score på omdømmevurdering av kommunen og kommunen som bosted. Utbygging av E18 til firefelts motorvei og flytting av jernbanesporet bidrar til positiv utvikling av Sande sentrum. 4.2 Befolkningsvekst Tabellen under viser forventet befolkningsfremskriving i Sande fram til Det ventes betydelig vekst i alle aldersgrupper, med spesiell vekst i gruppen 67-79, som i 2023 forventes å ha økt til nær det doble av dagens antall. Aldersgruppe Økning 0 år år år år år år år år og eldre Sum Befolkningsfremskriving basert på høy nasjonal vekst og gjennomføring av planlagt utbygging på Nordre Jarlsberg Brygge. 4.3 Helsetilstand Levekårsindeksen viser at Sande kommune ligger bedre an enn de andre kommunene i Vestfold. På enkeltfaktorer ligger kommunen under landsgjennomsnittet i forhold til andel av befolkningen med høyere utdanning. Andelen barn som lever i familier med lav inntekt og familier med sosialhjelp har økt de siste årene. Dette kan henge sammen med at arbeidsledigheten også har økt. For Sande kommune gjelder det som for resten av Vestfold fylke at frafallet i videregående skole er høyt. Eldreomsorgen fikk høy score i innbyggerundersøkelsen (2011). Kommunen har godt utbygde helsetjenester og Sandetun er attraktiv og ettertraktet som pleie- og omsorgsinstitusjon. Tilbudet til funksjonshemmede er godt utbygd. Befolkningsveksten merkes, med økt behov for helsestasjons-, fysioterapi- og legetjenester. 4.4 Økonomi Sande kommune har gjennom de siste årene bygget opp et disposisjonsfond som innebærer en viss buffer for å dekke uforutsette hendelser. Virksomhetenes rammer er imidlertid stramme,

10 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 10 og tilpasninger og effektivisering må hele tiden være i fokus. Kommunens lånegjeld er på et høyt nivå, og eksisterende investeringsfond vil i løpet av få år være brukt opp.

11 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Resultatvurdering av forrige plan Gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv ( ) ble sist revidert i 2009 (idrett og fellesdel for perioden ) og 2010 (friluftsdel for perioden ). Det er foretatt en årlig rullering av handlingsprogrammet i forbindelse med spillemiddeltildelingen. 5.1 Kommunens mål for idrett og friluftsliv Den overordnede målsettingen for utvikling og tilrettelegging for idrett og friluftsliv i Sande i perioden , ble gjengitt slik i fellesdel for sektorplan idrett og sektorplan friluftsliv: Alle skal i sin hverdag ha gode muligheter til å utøve friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet. Det er i Sande gode muligheter til å utøve idrett og være fysisk aktiv i tilrettelagte anlegg og ute i naturen. Aktivitet kan utføres som medlem i idretts- eller friluftsforening, i kommersielt treningssenter, eller gjennom egenaktivitet til fots, på sykkel eller i andre former. Selv om store deler av Sandes befolkning er i jevnlig fysisk aktivitet, er det også grupper som ikke evner å aktivisere seg innenfor det foreliggende tilbudet, og som derfor trenger spesiell tilrettelegging. Frivillighetssentralen har i samarbeid med Sande SK gjort et viktig arbeid i å integrere en gruppe flyktninger i fotballaktiviteter. Sande SK har i tillegg Team sande, et fotballlag for personer med nedsatt funksjonsevne. Som et delmål for perioden nevnes at samarbeidsformer mellom kommune, frivillige idrettslag- og foreninger og private skal forbedres og vedlikeholdes. Kommunen har et formalisert og godt etablert samarbeid med Sande Idrettsråd. Dette er en viktig forutsetning for å foreta satsninger og prioriteringer som er i tråd med idrettens egne behov. Representanter fra idrettsforeninger har i brukermedvirkningsmøte i forbindelse med planrevideringen, uttrykt viktigheten av at kommunen innehar idrettsfaglig kompetanse, og at henvendelser fra idretten blir fulgt opp i tråd med Forvaltningsloven. 5.2 Anlegg og tiltak gjennomført i perioden Det er i perioden gjennomført en rekke spillemiddelprosjekter i Sande, 18 i alt. Klubbene har lagt ned en betydelig egeninnsats for å utvikle egne anlegg, til glede for egne medlemmer og andre som måtte benytte anleggene til uorganisert aktivitet.

12 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Ordinære anlegg for idrett og friluftsliv Anlegg Forening Status Allidrettsbane m/lysanlegg Nordre Sande IL Fullført El.skiver,100m/15m Sande Skytterlag Fullført Snøproduksjonsanlegg Nordre Sande IL Fullført Vanningsanlegg Sande Golfklubb Fullført 9-hulls golfbane Sande Golfklubb Fullført Servicebygg, NVI-park IL Sandvin Fullført Nytt sportsgulv til trimrom i Sande Kraftsportklubb Fullført Sandehallen Klubbhus Holsrud Sande Golfklubb Fullført Friluftsbrosjyre Sande kommune Fullført Toalettbygg Bekkestranda Sande kommune Fullført Tursti Golfbanen rundt Sande kommune Fullført Kyststi langs Bekkestranda (400 Sande kommune Fullført m) Lysløype, Vestskogen Sande SK Ferdigstilles 2012 Lys til lysløype, Vestskogen Sande SK Ferdigstilles Nærmiljøanlegg Anlegg Forening Status Skaterampe, Sande sentrum Sande kommune Fullført Buldrevegg, Sande sentrum Sande kommune Fullført 5.3 Tiltak friluftsliv I Sektorplan for friluftsliv er det listet opp diverse mindre tiltak (tiltakskort) rettet mot friluftsanlegg, -områder og aktiviteter. Av disse er følgende gjennomført/realisert i perioden: - Opprusting av lekeplasser/nærmiljøanlegg (avsatt kr i 2011, i 2012) - Tilrettelegging av gapahuk på Steinkleivåsen - Utplassering av benker og toalett på Kverntangen - Etablering av reguleringsplan for friområdet Skjervikbukta - Opprusting av toalett ved Sandobrygga - Nytt toalett Hagastranda (Spillemiddelprosjekt, plassering uavklart, realiseres 2013) - Bergstien, tilrettelegging av skilter i samarbeid med Statens Vegvesen og Hof kommune - Tasketussesti ved Bøplassen, og tilrettelegging av bålplass og gapahuk i samarbeid med 4H og grunneier - Etablering av Barnas turlag Noen av de urealiserte tiltakene er foreslått videreført som tiltak i kommende planperiode, ny vurdering og prioritering av mindre tiltak er tenkt overlatt til et friluftsråd (foreslått opprettet som tiltak i kap 8). 5.4 Andre gjennomførte prosjekter Skilting av kulturminner på Kommersøya, i samarbeid med Holmestrand kommune.

13 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Beskrivelse av nåsituasjonen Idrettsanleggene i Sande har god geografisk spredning, med hovedsentre på Klevjerhagen, Lersbrygga, Dyegata og Skafjell 4. Anleggene er generelt i god stand. Sandes lange kystlinje og store skogsområder gjør at de naturgitte forutsetningene for friluftsliv er svært gode. Det er et utstrakt løype- og turstinett på Østskogen og Vestskogen for sommer- og vinteraktiviteter. Sjøområdene i Sande er unike for båtliv, og med bygging av Nordre Jarlsberg Brygge, Sando og andre større båtanlegg blir antallet båtplasser utvidet betraktelig. Gjennom oppkjøp av strandområder som Skjervikbukta søker kommunen å sikre attraktive friarealer for allmennheten. Arbeidet med å etablere en sammenhengende kyststi tilrettelagt for både fotgjengere og syklister er godt i gang. Foreninger i Sande yter en uvurderlig innsats for å tilrettelegge for gode idretts- og friluftsopplevelser. Gjennom Idrettens samfunnsregnskap synliggjør idretten hvor mange timer dugnadsinnsats som ligger til grunn for virksomheten. Innsatsen er formidabel. Spesielt verdifull, i et folkehelseperspektiv, er det allsidige tilbudet som gis barn i regi av foreninger som Nordre Sande IL, Sande SK, Sandvin IL og 4H, og Sande SKs fotballtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, Team Sande, og samme klubbs målrettede integreringen av minioriteter i seniorfotballen. 6.1 Idrett Idrettsforeninger Tabellen under gir oversikt over registrerte idrettsforeninger i Sande, med idrettsgrener, antall medlemmer (pr 2011), anlegg som benyttes til aktivitet, og antall anlegg i eie eller leie. Idrettslag Idrettsgren (antall medlemmer) Samlet antall medlemmer Anlegg for utøvelse HK-72 Håndball 307 Sandehallen - Nordre Sande IL Allidrett Bandy Fotball Ski Vollyball 775 Klevjerhagen Sandehallen Sande Dykkerklubb Sande Golfklubb Sande Innebandyklubb Dykking 47 Benytter Fremad, Lersbrygga som møtelokale Antall anlegg i eie/leie 1 anlegg (7 anleggsenheter) Golf 257 (*) Sande golfbane 1 anlegg (3 anleggsenheter) Innebandy 16 Sandehallen - Haga ungdomsskole Sande Kraftsportsklubb Styrkeløft 388 Sandehallen - (1 anleggsenhet) Sande Ridning 22 Bolstad - Rideklubb hestesenter Sande Skytterlag Skyting 268 Skarsløkka Sandehallen 1 anlegg (2 anleggsenheter) Sande SK Allaktivitet 1090 Dyegata 5 anlegg

14 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 14 Sandvin IL Fotball Judo Orientering Ski Sykkel Team Sande Tennis Turn Friidrett Friidrettsskole Lersbrygga Sande kunstgress Sandehallen Skitraseer Friluftsområder (17 anleggsenheter) 387 Lersbrygga 1 anlegg (2 anleggsenheter) (*) Medlemmer bosatt i Sande. Totalt har Golfklubben (pr 2011) 1352 medlemmer. For oversikt over medlemsutvikling i perioden , se Vedlegg Anleggsstatus Alle idrettslagene, med unntak av HK-72, eier eller leier egne anlegg. HK-72 leier i kommunalt bygg. Kommunen eier og drifter 4 gymsaler og en idrettshall. Disse anleggene er viktige arenaer for fysisk fostring i skoletid, og benyttes av mange grupper, både fra klubber og fra private grupper, på ettermiddags- og kveldstid i vinterhalvåret. Sandehallen benyttes av Videregående skole på dagtid, og idretten på kvelden. Gymsalene er i god stand, og egner seg godt for trening av mindre grupper som ikke har spesielle krav i forhold til fast apparatur. Forsamlingshuset Fremad, som driftes av Selvik Velforening, benyttes til gymnastikk, lek og dans i regi av velforeningen. For samlet oversikt over anlegg som benyttes til organisert idrett, se Vedlegg 3. For oversikt over nærmiljøanlegg på kommunal grunn, se Vedlegg Driftskostnader anlegg Kommunens driftfokus ligger på egne anlegg, de private anleggene driftes i all hovedsak av idretten selv. Sande kommune yter hvert år tilskudd til drift av private idrettsanlegg. Støtten gis etter søknad fra idrettslagene, og fordelingen følger en nøkkel som er utarbeidet sammen med Sande Idrettsråd. Samlet beløp til fordeling de to seneste år har vært kr , og skal dekke renovasjon, vann, avløp, strøm og forsikring. Det bør årlig, i forbindelse med budsjettbehandling, foretas en vurdering av størrelsen på driftstilskuddet. For oversikt foreningers driftsutgifter og kommunalt tilskudd i 2012, se Vedlegg Idrettens samfunnsregnskap Sande Idrettsråd publiserte i 2011 et Idrettens samfunnsregnskap, hvor det foretas en beregning av hvilke verdier idretten bidrar med til lokalsamfunnet. Det anslås at dugnadsinnsatsen pr år beløper seg til 71 årsverk, til en verdi av ca kr 25 millioner kroner (1). Det påpekes at kommunens direkte tilskudd til idretten har vært så å si uendret siden 2005

15 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 15 (økning på 3%), mens antall medlemmer i perioden har økt med ca 15%. (2) (1) 4420 medlemsskap x årsverkfaktor 0,016 = 71 årsverk x kr = kr 25 mill. (2) Kulturmidler fra Sande kommune til idretten blir fordelt ut ifra en nøkkel, hvor 80% går til utøvere under 20 år, og 20% til utøvere over 20 år Fysisk aktivitet utenfor idrettslagene Sande byr på mange trim- og mosjonsmuligheter, også utenfor den organsierte idretten. Se Vedlegg 6 for en oversikt over aktiviteter som har pågått de siste årene. 6.2 Friluftsliv Friluftsforeninger Tabellen under viser oversikt over friluftsforeninger, med medlemstall for 2012 (meldt inn til kommunen fra foreningene i forbindelse med søknad om kulturmidler). Lag Type aktivitet Antall medlemmer Barnas Turlag Turaktiviteter Betel friluftsgruppe Friluftsaktiviteter 6 6 Kjeldås 4H (Kjeldås) Friluftsaktiviteter Gøy 4H (Galleberg) Friluftsaktiviteter Kvikk 4H (Haga, Svelvik) Friluftsaktiviteter Sande Historielag Turvandringer Ca 150 Sande Jeger- og Fiskerforening Vestskogen Vilt -og Fiskevern Forening Østre Sande Jeger- og Fiskerforening Jakt og fiske Jakt og fiske Jakt og fiske Medlemmer yngre enn 20 år Friluftsanlegg og sikrede områder For oversikt over og beskrivelse av friluftsanlegg i Sande og områder sikret til friluftsformål, se Vedlegg Turkart / O-kart Oversikt over eksisterende tur- og orienteringskart i Sande. Område Type kart Eier Utgivelsesår Standard Lersbrygga O-kart Sande SK 2009 Skafjell O-kart Sande SK 1998 (senere revidert) Vestskogen Turkart Sande SK 2004 God Vestskogen / Kalmovann O-kart Sande SK 2000 (senere revidert) Østskogen, Svelvikmarka, Røysjømarka Turkart Berger og Svelvik O-lag (BOS) 1996 Utsolgt Merkede turveier, stier og løyper Kommunen jobber kontinuerlig med utvikling av nye turveier. Tilbudet skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og flere turer kan gås med rullestol og barnevogn samt stier for

16 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 16 barn og ungdom. Det er de siste årene satt ut benker i Sentrumsløypene. Disse tilbyr ulike sittenivåer og kan også benyttes til styrketrening. Tilsvarende benker kan også vurderes satt ut i markaløypene. For oversikt over stier og løyper, se Vedlegg Jakt og fangst Jakt og fangst blir regulert gjennom viltloven med en rekke forskrifter. Det er åpnet for adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i vår kommune Tilrettelegging for småbåter Strandsonen er under stadig økende press både i forhold til utbygging på land og ulike tiltak, med til dels ekskluderende virkning, i sjø. Tradisjonelt har båtretter i Sandebukta blitt benyttet i form av eget, separat anlegg for den enkelte rettighetshaver (småbrygger, påle eller lignende). Båtene har dermed ligget spredt ut langs store deler av bukta. I forhold til annen bruk, herunder særlig bading, medfører en slik organisering, eller mangel på sådan, et økende potensial for brukerkonflikter etter hvert som antall brukere øker. Kommunen ser det derfor som viktig å stimulere til samlokalisering av båtrettshaverne i større bryggeanlegg. For en nærmere beskrivelse av situasjonen, se Vedlegg 9.

17 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Kommunens politikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 7.1 Hovedmålsetting Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal bidra til å realisere følgende hovedmålsetting: Alle innbyggere i Sande skal i sin hverdag ha gode muligheter til å utøve idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, i anlegg og omgivelser som legger til rette for positive opplevelser og helsegevinst. Dette innebærer at kommunen skal forsøke å legge til rette for at jenter og gutter, kvinner og menn, unge som gamle, med ulike etnisk bakgrunn, og med ulike psykiske og fysiske evner og begrensninger, skal ha mulighet for givende fysisk aktivitet. 7.2 Delmål Delmål 1: God og fremtidsrettet anleggs- og områdeutvikling Kommunen skal arbeide for en god og fremtidsrettet anleggs- og områdeutvikling, med god geografisk spredning, og slik bidra til at innbyggerne har tilgang til et mangfold av anlegg og områder for idrett, lek og friluftsliv. Strategi 1 - Sikring av arealer Kommunen skal sikre arealer for lek, idrett og friluftsliv, og samordne behovene for disse. Strategi 2 - Kartlegging og tilrettelegging I dialog med lag og foreninger skal det foretas en kontinuerlig vurdering av behov for nye anlegg. Kommunen bistår med råd og veiledning knyttet til spillemiddelordningen, og andre offentlige og private støtteordninger. Strategi 3 Utvikle leke- og aktivitetsområder for barn og unge Barn og unge skal ha et stimulerende oppvekstmiljø, med tilgang til anlegg og områder for idrett og lek. Kommunen skal i samarbeid med grunnskolene/fau bidra til utvikling av gode uteområder som stimulerer til allsidig aktivitet, og bistå velforeninger og lokale bomiljøer med råd i utvikling og finansiering av gode leke- og nærmiljøplasser. Strategi 4 - Ivareta spesielle behov Kommunen har et spesielt ansvar for å ivareta behov for utvikling og drifting av anlegg for personer som trenger spesiell tilpassing Delmål 2: Aktivisering av personer med spesielle behov Kommunen skal bidra til å senke terskelen for å komme i gang med fysisk aktivitet, med spesielt fokus på personer med nedsatt funksjonsevne eller andre helseutfordringer.

18 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 18 Strategi 1 Stille krav til universell utforming Kommunen skal sørge for at krav til universell utforming blir fulgt opp i planlegging og bygging av nye anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Strategi 2 Bidra til aktivisering Kommunen skal i dialog med foreninger og lag, innen helse, idrett og friluftsliv, gjennom konkrete tiltak bidra til at personer med spesielle behov for tilrettelegging kommer i gang med fysisk aktivitet Delmål 3: Styrking av samarbeid mot idrett og friluftsliv Samarbeidsformer mellom Sande kommune og frivillige lag- og foreninger skal styrkes og videreutvikles. Strategi 1 Samarbeidet mot idretten videreføres gjennom jevnlige møter og dialog med Sande Idrettsråd. Strategi 2 Samarbeidet mot friluftslivet videreføres gjennom jevnlige møter og dialog med foreninger og oppstart av Sande Friluftsråd. Strategi 3 Det opprettes et møteforum mellom administrasjon og politikere i kommunen og idrett/friluftsliv, med møter 1-2 ganger pr år Delmål 4 : Gode driftsløsninger for idretts- og friluftsanlegg Kommunen skal etablere gode løsninger og rutiner for håndtering av oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av kommunale anlegg. Offentlig sikrede friluftsområder, i skog og mark og ved sjøen, skal ha fasiliteter og en standard som gjør dem attraktive som bruks- og oppholdsområder. Strategi 1 Kommunen skal yte tilskudd til idretten for tilrettelegging av følgende friluftstiltak for almennheten: preparering av skiløyper (Vest- og Østskogen, sentumsløyper og tilknytning til skoler) og skøytebane (Klevjerhagen). Strategi 2 Kommunen skal utarbeide og følge en helårlig skjøtsels- og driftsplan for friluftsområdene. Planen skal inkludere rehabilitering av skilt og merking, drift av toalettanlegg og søppeltømming. Strategi 3 Kommunen skal ta initiativ til oppstart av et Sande Friluftsråd. Rådet vil fungere som rådgivende organ i forhold til forvaltning og utvikling av friluftsområder.

19 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 19 Strategi 4 Kommunen skal forsterke og videreutvikle sitt samarbeid med Oslofjordens friluftsråd og Skjærgårdstjenesten, for å sikre en god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 7.3 Statlige føringer Kommunale tiltak og aktiviteter innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv må tilpasses statlige planer og lover. For en oversikt over disse, se Vedlegg 10.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram Rollag kommune Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Forslag til planprogram 18. august 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for revideringen av planen... 3 1.2 Plankrav... 3

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Kommunedelplan for idrett og friluftsliv Lørenskog Denne høringsuttalelsen er ført i pennen av Oslo og Omland Friluftsråd (OOF). I tillegg stiller Skiforeningen og DNT Oslo og Omegn seg også bak denne

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd

Saksframlegg. Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Søgne kommune Arkiv: C20 Saksmappe: 2013/3082-16603/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 15.05.2014 Saksframlegg Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 1: Sandes ressurser og aktiviteter: Hvilke konkrete ressurser / arealer og aktiviteter skal danne utgangspunkt for å utvikle Sande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap Sponsorer av Fysisk Poesi: Sparebank1 Nord-Norge, Nordtro, Bussring, Joker Havna Handel, Halti Nasjonalparksenter Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap En verdisetting av den frivillige innsatsen og annet

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Referat fra dialogmøte 2016

Referat fra dialogmøte 2016 Saksnr./Arkivkode 15/11904-053 Referat fra dialogmøte 2016 Dialogmøte for: Natur og idrett Dato: 10. mars 2016 Tid: 17.00 19.00 Sted: Til stede: Fra brukerrådene: Fra komiteen: Fra administrasjonen: Asker

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

STOKKE KOMMUNE VIRKSOMHET - KULTUR

STOKKE KOMMUNE VIRKSOMHET - KULTUR STOKKE KOMMUNE VIRKSOMHET - KULTUR adresseliste Arkivkode Deres ref. Vår ref. Dato 143 D10 09/1283/4/ILB 3.2.2010 TILSKUDD, KULTURANLEGGSPLAN OG SPILLEMIDLER - INFORMASJON SAMMENDRAG 1. mars, frist for

Detaljer

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013

Handlingsprogram for anlegg 2011-2013 Handlingsprogram for anlegg 2011 Nr. Navn på tiltak: Ansvarlig søker Total Kostnad kr: År (+/1 år) Krav til plan før bygging og søknad om tilskudd: STATUS: 1. ORDINÆRE NYANLEGG 1.1. Flerbrukshall Lagård,

Detaljer

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

SAKSFREMLEGG KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Behandles i: Skole-, oppvekst- og kulturutvalget Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Dokumentoversikt Dato Trykt

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand

Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Utvalg: Møtested: Møtedato: Biblioteket, Sørumsand Side 1 av 6 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kulturutvalget Lesesalen, Biblioteket, Sørumsand 28.11.2006 Møtetidspunkt: Kl. 1900-2025.

Detaljer

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle»

geggim (Wi\ Partnerskapsavtale mellom Telemark fylkeskommune Telemark Turistforening 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» geggim TELEMARK Partnerskapsavtale mellom (Wi\ og 2013 2015 7) / 1. Formal «Sammen om tilrettelegging for,frilnfisliv for alle» Telemark Turistførening (TTF) og (TFK) ønsker å inngå et formelt samarbeid

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv 2007-2010 Vadsø kommune Handlingsplan 2009 1. INNLEDNING Etter regelverket er kommunene forpliktet til å lage en tematisk Kommunedelplan for anlegg

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2010, HØRING

RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2010, HØRING RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2010, HØRING Vedlagt følger kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2009-2012 som ble vedtatt i kommunestyret 11. desember 2008. Dette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST. Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Sande kommune MØTEPROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST Møtedato: 07.06.2011 Møtested: Møterom Limbazi Av 7 medlemmer var 7 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer). Forfall: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram

Askim kommune Virksomhet kultur. Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv. Forslag til planprogram Askim kommune Virksomhet kultur Revisjon av kommunedelplan for idrett og friluftsliv Forslag til planprogram Utkast november 2013 2 Innhold 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for revideringen av planen side 5

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Tromsø kommune Byutvikling SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 03/260 /47637/06-PLNID 144 Martha Stalsberg Telefon: 77 79 03 46 01.11.2006 Saken skal behandles i følgende utvalg: PLAN

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2

Innholdsfortegnelse. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Side 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Formål med planen... 3 1.3 Klargjøring av begreper... 3 2 Planprosessen... 5 2.1 Organisering... 5 2.2 Medvirkning... 5 3 Føringer...

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Planprogram for Regional plan for Akershus 2016-2030 Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Oslo og Omland friluftsråd er i stor grad fornøyd med forslaget til planprogram. Vi har gått grundig gjennom

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstra ordinært møte) Dato: 18.06.2013 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Åse

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025. Forslag til planprogram. April 2015 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2025 Forslag til planprogram April 2015 Høringsfrist 1/6-2015 1. Bakgrunn for revidering av planen Gjeldende kommunedelplan for idrett, friluftsliv og

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014.

STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID. Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. STATUS, BAKGRUNN, SAMARBEID Forslag til planprogram har vært på høring og endelig planprogram er vedtatt i fylkesutvalget 8.12.2014. Oppstart- og utfordringsmøte for den regionale planen 5.mars 2015. Ferdig

Detaljer

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet»

Retningslinjer for idrett og friluftsliv. «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer for idrett og friluftsliv «Flere i fysisk aktivitet» Retningslinjer GJELDENDE FRA 2013 Retningslinjene omfatter: 1) Årsplan 2) Tilskudd til idretts- og friluftslivsforeninger 3) Utleie kommunale

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Prioritering av spillemiddelsøknader 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/9385 - /243 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING SAKSPROTOKOLL - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 POLITISK BEHANDLING Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 12.11.2015, saksnr. 134/15 Behandling: Innstillingen enstemmig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Kostnad Status Begrunnelse Friidrettsanlegg Verdal kommune? Under utredning Aktivitetsområde Verdal

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016

HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2015/2016 Handlingsprogrammet er en direkte oppfølging av Strategi for idrett og i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalg for

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007

Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 Anleggsplan for Sør-Trøndelag skikrets 2004-2007 NSF målsetning: Ski skal være den viktigste kulturelle faktor vinterstid Støtte idrettslagene i deres arbeid med å bygge og drive snøsikre nærmiljøanlegg

Detaljer

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012

Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Idrettsrådskonferansen Jorodd Asphjell, 1. visepresident 10.11.2012 Organisasjon IOC Int. særforbund Stat (regjering/storting) NIF Fellesorgan for alle idretter i hele Norge Fylkeskommune Stortingsbenken

Detaljer

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller

Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Tilskudd til idrettshaller og svømmehaller Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Førde 15. oktober 2015 Frode Langø Idrettsavdelingen Hvem kan søke om spillemidler? I hovedsak : kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

Forslag til planprogram Aktive Austegder

Forslag til planprogram Aktive Austegder Forslag til planprogram Aktive Austegder Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet lokale og regionale kulturarenaer Aust-Agder 2014-2017 Aust-Agder fylkeskommune 27.11.2012 1 Innhold 1.

Detaljer

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER

: 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud ÅRSPROGRAM 2009 FOR PARK OG IDRETT - FORSLAG TIL PRIORITERING AV INVESTERINGSMIDLER SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802183 : E: 145 C20 : Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 25.03.2009 11/09 ÅRSPROGRAM 2009

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/3518 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 20.10.2014 Hovedutvalg teknisk 23.10.2014 Formannskapet 10.11.2014 Kommunestyret

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Skaper resultater gjennom samhandling Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Vedtatt i hovedutvalg for regionalutvikling og kultur den 29.01.2014. 1 Innhold 1. SAMMENDRAG 4 2. INNLEDNING 5 3. HENSIKTEN

Detaljer