Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)"

Transkript

1 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( )

2 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 2 Forsidefoto: Jorunn Stokke (Gjengitt etter avtale med Sande Avis)

3 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 3 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning og bakgrunn for planen s Planprosessen s Intern organisering s Offentliggjøring og medvirkning s Høring og politisk behandling s Forhold til andre planer s Kommunens økonomiplan s Kommuneplanen ( ) s Strategisk kulturplan for Vestfold s Utviklingstrekk i kommunen s Attraktivt bosted s Befolkningsvekst s Helsetilstand s Økonomi s Resultatvurdering av forrige plan s Kommunens mål for idrett og friluftsliv s Anlegg og tiltak gjennomført i perioden s Ordinære anlegg for idrett og friluftsliv s Nærmiljøanlegg s Tiltak friluftsliv s Andre gjennomførte prosjekter s Beskrivelse av nåsituasjonen s Idrett s Idrettforeninger s Anleggsstatus s Driftskostnader anlegg s Idrettens samfunnsregnskap s Fysisk aktivitet utenfor idrettslagene s Friluftsliv s Friluftsforeninger s Friluftsanlegg og sikrede områder s Turkart / O-kart s Merkede turveier, stier og løyper s Jakt og fangst s Tilrettelegging for småbåter s Kommunens politikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv s Hovedmålsetting s Delmål s Delmål 1: God og fremtidsrettet anleggs- og områdeutvikling s Delmål 2: Aktivisering av personer med spesielle behov s Delmål 3: Styrking av samarbeid mot idrett og friluftsliv s Delmål 4: Gode driftsløsninger for idretts- og friluftsanlegg s Statlige føringer s Analyse av behov for aktivitet og anlegg s Behov for anlegg og områder s Behov for aktivitet s Barns aktivitetsbehov s Ungdoms aktivitetsbehov s 22

4 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Aktivitetsbehov for personer med nedsatt funksjonsevne s Kortsiktige behov ( ) s Ordinære anlegg idrett og friluftsliv s Nærmiljøanlegg s Aktiviteter og andre tiltak s Drift spesielle tiltak s Langsiktige behov ( ) s Ordinære anlegg idrett og friluftsliv s Nærmiljøanlegg s Handlingsprogram for anlegg og områder s Langtidsprogram s Kart s Tegnforklaring s Anleggsoversikt planlagte anlegg ( ) Symbolfonter for friluftsliv og sport s Kart planlagte anlegg ( ) s Vedlegg s 44 Vedlegg 1: Utdrag Kommuneplanen ( ) s 44 Vedlegg 2: Medlemsutvikling idrett s 48 Vedlegg 3: Anleggsoversikt s 52 Vedlegg 4: Nærmiljøanlegg s 54 Vedlegg 5: Driftstilskudd idrettsanlegg s 55 Vedlegg 6: Fysisk aktivitet utenfor idrettslagene s 56 Vedlegg 7: Friluftsanlegg og sikrede områder s 59 Vedlegg 8: Merkede turveier, stier og løyper s 62 Vedlegg 9: Tilrettelegging for småbåter s 64 Vedlegg 10: Statlige føringer s 66 Vedlegg 11: Mottagere helsetjenester s Politisk behandling s Samlet saksfremstilling s Behandling/vedtak i Kommunestyret s 82

5 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Innledning og bakgrunn for planen Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv avløser gjeldende kommunal plan for idrett og friluftsliv Ved forrige revisjon var planen delt opp i en Sektorplan Idrett og en Sektorplan friluftsliv, samt en felles del. Denne gangen legges det fram, etter bestilling fra Kommunestyret, én samlet plan. Planens hovedfokus er perioden , men den gir også føringer for perioden fram mot Kommuneplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et politisk dokument og et styringsverktøy. Gjennom planen skal behovsvurderinger klargjøres i forhold til kommunale målsettinger. Alle anlegg innenfor idrett og friluftsliv det skal søkes spillemidler på, må stå oppført i handlingsplanen. Dette er et plankrav fra Kulturdepartementet. Det er ikke et krav at planen skal utformes som en kommunedelplan, men planarbeidet må følge Plan- og bygningsloven. Det følger ikke noe bevilgningsvedtak med planen. Oppførte beløp til anlegg og tiltak, tilknyttet prioriteringer i kap 8, Analyse for behov og aktivitet, vil bli meldt inn som forslag til kommunens økonomiplan. Det må således tas høyde for at økonomiplanen, når den vedtas, medfører endringer i prioriteringer og beløp. Planen er en tematisk plan uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av arealer. De arealvurderinger som gjøres i planen, må tas inn i kommuneplanens arealdel for å få rettsvirkning. Planen er lagt opp i tråd med veilederen Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kultur- og kirkedepartementet, 2007)

6 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Planprosessen Kommunestyret ga i møte 8 februar 2012 klarsignal til oppstart av planarbeidet: Revisjon av kommuneplan for idrett og friluftsliv, sektorplan for Idrett startes opp. Det bes om at rullering av sektorplan for idrett og friluftsliv godkjennes. Det bes om en årlig statusoppdatering om sektorplan friluftsliv, samkjørt med sektorplan for idrett. Interkommunale løsninger bes vurdert. Enstemmig vedtatt. (Kommunestyresak nr 1/12: Revisjon av kommuneplan for idrett og områder for idrett og friluftsliv. ) 2.1 Intern organisering Arbeidet ble organisert med Rådmannen som oppdragsgiver og Rådmannens ledergruppe som prosjektansvarlig. Prosjektledelse var plassert hos Kulturtjenesten, som forholdt seg til et tverrfaglig team med representanter fra sektorene. Kommunens Ungdomsråd, Råd for funksjonshemmede og Hovedutvalg for Oppvekst og kultur ble orientert, og fikk anledning til å komme med innspill. Det ble avholdt egne møter med Frivillighetssentralen, Ungdomsklubben, Helsetjenesten og Bolig og fritid. 2.2 Offentliggjøring og medvirkning Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Sande Avis og på kommunens nettsider, med invitasjon til å bidra med innspill. Oppstart av planarbeidet ble i tillegg omtalt redaksjonelt i Sande avis. Sande Idrettsråd ble holdt orientert og ga innspill underveis i prosessen. Det ble gjennomført brukermedvirkningsmøter med idretts- og friluftsforeninger. Det ble avholdt eget møte med Oslofjordens Friluftsråd, og to møter med Vestfold fylkeskommune. 2.3 Høring og politisk behandling Planen ble lagt ut til høring (6 uker) fra 6 september, med frist 18 oktober. Høringen ble annonsert i Sande avis og på kommunens nettside. Høringslista inneholdt lokale lag og foreninger, Vestfold fylkeskommune, Vestfold idrettskrets og Oslofjordens Friluftsråd. Det kom inn 14 innspill i høringen, som ble vedlagt den politiske behandlingen. Den reviderte planen ble behandlet i Hovedutvalg for kultur og oppvekst (20 nov 2012) og Formannskapet (21 nov 2012), og godkjent i Kommunestyret 5 des 2012.

7 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Forhold til andre planer Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv utformes i tråd med Kommuneplanens samfunns- og arealdel. Tiltak innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv innarbeides i kommunens økonomiplan. På fylkesnivå er det Avdeling for kultur og folkehelse som har ansvar for idretts- og friluftsfeltet. Det er skrevet flere stortingsmeldinger om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv de siste årene, hvor det er et overordnet mål at folk skal ta mer ansvar for egen helse. Disse plandokumentene omtales i kap 7 i forbindelse med kommunens idretts- og friluftspolitikk. 3.1 Kommunens økonomiplan Sande kommune vedtar hvert år en 4-årig økonomiplan, og budsjett for kommende år. Den 4- årige økonomiplanen er ikke bindende for perioden. Den kan endres hvert år, avhengig av kommunens økonomi og kommunestyrets prioriteringer. Gjennomføringen av handlingsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv avhenger av kommunens årlige bevilgninger til investeringstiltak, samt eventuelle andre bidrag til finansiering av tiltak. Foreninger som ønsker å søke kommunale midler til finansiering av nye anlegg, bør gi et innspill om dette innen 1 april, slik at det gis anledning til å innarbeide det i kommende års budsjett. 3.2 Kommuneplanen ( ) I samfunnsdelen i Sande kommunes kommuneplan ( ) gis det overordnede føringer som vedrører idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Relevante utdrag fra planen er gjengitt i Vedlegg Strategisk kulturplan for Vestfold I Vestfold fylkeskommune er det Virksomhet for kultur og folkehelse som har ansvar for feltene idrett, friluftsliv og folkehelse. Virksomheten forvalter regionale og statlige tilskuddsordninger, inklusive spillemiddelordningen, og rolle som utviklingsaktør. Fylkeskommunen har ansvar for å utvikle profesjonelle miljøer, regionale institusjoner og de regionale paraplyorganisasjonene, mens kommunene har hovedansvaret for lokal amatørvirksomhet og frivillige organisasjoners basisaktivitet og drift. I «Strategisk kulturplan for Vestfold ( )», defineres hovedmålet til Kultur og folkehelse å Være regissør for økt kulturell aktivitet i Vestfold, og under delmålet Tilgjengeliggjøre og skape arenaer for kultur, idrett og friluftsliv, nevnes diverse tiltak. Følgende tiltak er spesielt verdt å merke seg for Sande kommune i planlegging av nye anlegg og aktiviteter: - Stimulere kommuner og organisasjoner til en innovativ anleggsutvikling i Vestfold, spesielt rettet mot flerbruksløsninger

8 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 8 - Tilrettelegge for flere fiskeplasser med universell utforming - Bidra til at nasjonale og internasjonale mesterskap og arrangementer blir lagt til Vestfold - Bidra til sikring, tilrettelegging og utvikling av regionalt viktige friluftsområder med fokus på sentrumsnære friluftsområder - Arbeide for å åpne én ny kystleddestinasjon i Vestfold i året - Bidra til tilrettelegging for nye og videreutvikling av eksisterende kyststier i Vestfold - Stimulere kommuner og frivillige organisasjoner til å fremme flere spillemiddelsøknader som omfatter friluftsliv

9 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Utviklingstrekk i kommunen I kommuneplanen ( ) beskrives noen av utfordringene Sande står overfor. Sande kommune vokser mer enn landsgjennomsnittet, og innen Vestregionen er Sande en av kommunene med høyest vekst. 4.1 Attraktivt bosted En innbyggerundersøkelse fra 2011 viser høy score på omdømmevurdering av kommunen og kommunen som bosted. Utbygging av E18 til firefelts motorvei og flytting av jernbanesporet bidrar til positiv utvikling av Sande sentrum. 4.2 Befolkningsvekst Tabellen under viser forventet befolkningsfremskriving i Sande fram til Det ventes betydelig vekst i alle aldersgrupper, med spesiell vekst i gruppen 67-79, som i 2023 forventes å ha økt til nær det doble av dagens antall. Aldersgruppe Økning 0 år år år år år år år år og eldre Sum Befolkningsfremskriving basert på høy nasjonal vekst og gjennomføring av planlagt utbygging på Nordre Jarlsberg Brygge. 4.3 Helsetilstand Levekårsindeksen viser at Sande kommune ligger bedre an enn de andre kommunene i Vestfold. På enkeltfaktorer ligger kommunen under landsgjennomsnittet i forhold til andel av befolkningen med høyere utdanning. Andelen barn som lever i familier med lav inntekt og familier med sosialhjelp har økt de siste årene. Dette kan henge sammen med at arbeidsledigheten også har økt. For Sande kommune gjelder det som for resten av Vestfold fylke at frafallet i videregående skole er høyt. Eldreomsorgen fikk høy score i innbyggerundersøkelsen (2011). Kommunen har godt utbygde helsetjenester og Sandetun er attraktiv og ettertraktet som pleie- og omsorgsinstitusjon. Tilbudet til funksjonshemmede er godt utbygd. Befolkningsveksten merkes, med økt behov for helsestasjons-, fysioterapi- og legetjenester. 4.4 Økonomi Sande kommune har gjennom de siste årene bygget opp et disposisjonsfond som innebærer en viss buffer for å dekke uforutsette hendelser. Virksomhetenes rammer er imidlertid stramme,

10 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 10 og tilpasninger og effektivisering må hele tiden være i fokus. Kommunens lånegjeld er på et høyt nivå, og eksisterende investeringsfond vil i løpet av få år være brukt opp.

11 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Resultatvurdering av forrige plan Gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv ( ) ble sist revidert i 2009 (idrett og fellesdel for perioden ) og 2010 (friluftsdel for perioden ). Det er foretatt en årlig rullering av handlingsprogrammet i forbindelse med spillemiddeltildelingen. 5.1 Kommunens mål for idrett og friluftsliv Den overordnede målsettingen for utvikling og tilrettelegging for idrett og friluftsliv i Sande i perioden , ble gjengitt slik i fellesdel for sektorplan idrett og sektorplan friluftsliv: Alle skal i sin hverdag ha gode muligheter til å utøve friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet. Det er i Sande gode muligheter til å utøve idrett og være fysisk aktiv i tilrettelagte anlegg og ute i naturen. Aktivitet kan utføres som medlem i idretts- eller friluftsforening, i kommersielt treningssenter, eller gjennom egenaktivitet til fots, på sykkel eller i andre former. Selv om store deler av Sandes befolkning er i jevnlig fysisk aktivitet, er det også grupper som ikke evner å aktivisere seg innenfor det foreliggende tilbudet, og som derfor trenger spesiell tilrettelegging. Frivillighetssentralen har i samarbeid med Sande SK gjort et viktig arbeid i å integrere en gruppe flyktninger i fotballaktiviteter. Sande SK har i tillegg Team sande, et fotballlag for personer med nedsatt funksjonsevne. Som et delmål for perioden nevnes at samarbeidsformer mellom kommune, frivillige idrettslag- og foreninger og private skal forbedres og vedlikeholdes. Kommunen har et formalisert og godt etablert samarbeid med Sande Idrettsråd. Dette er en viktig forutsetning for å foreta satsninger og prioriteringer som er i tråd med idrettens egne behov. Representanter fra idrettsforeninger har i brukermedvirkningsmøte i forbindelse med planrevideringen, uttrykt viktigheten av at kommunen innehar idrettsfaglig kompetanse, og at henvendelser fra idretten blir fulgt opp i tråd med Forvaltningsloven. 5.2 Anlegg og tiltak gjennomført i perioden Det er i perioden gjennomført en rekke spillemiddelprosjekter i Sande, 18 i alt. Klubbene har lagt ned en betydelig egeninnsats for å utvikle egne anlegg, til glede for egne medlemmer og andre som måtte benytte anleggene til uorganisert aktivitet.

12 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Ordinære anlegg for idrett og friluftsliv Anlegg Forening Status Allidrettsbane m/lysanlegg Nordre Sande IL Fullført El.skiver,100m/15m Sande Skytterlag Fullført Snøproduksjonsanlegg Nordre Sande IL Fullført Vanningsanlegg Sande Golfklubb Fullført 9-hulls golfbane Sande Golfklubb Fullført Servicebygg, NVI-park IL Sandvin Fullført Nytt sportsgulv til trimrom i Sande Kraftsportklubb Fullført Sandehallen Klubbhus Holsrud Sande Golfklubb Fullført Friluftsbrosjyre Sande kommune Fullført Toalettbygg Bekkestranda Sande kommune Fullført Tursti Golfbanen rundt Sande kommune Fullført Kyststi langs Bekkestranda (400 Sande kommune Fullført m) Lysløype, Vestskogen Sande SK Ferdigstilles 2012 Lys til lysløype, Vestskogen Sande SK Ferdigstilles Nærmiljøanlegg Anlegg Forening Status Skaterampe, Sande sentrum Sande kommune Fullført Buldrevegg, Sande sentrum Sande kommune Fullført 5.3 Tiltak friluftsliv I Sektorplan for friluftsliv er det listet opp diverse mindre tiltak (tiltakskort) rettet mot friluftsanlegg, -områder og aktiviteter. Av disse er følgende gjennomført/realisert i perioden: - Opprusting av lekeplasser/nærmiljøanlegg (avsatt kr i 2011, i 2012) - Tilrettelegging av gapahuk på Steinkleivåsen - Utplassering av benker og toalett på Kverntangen - Etablering av reguleringsplan for friområdet Skjervikbukta - Opprusting av toalett ved Sandobrygga - Nytt toalett Hagastranda (Spillemiddelprosjekt, plassering uavklart, realiseres 2013) - Bergstien, tilrettelegging av skilter i samarbeid med Statens Vegvesen og Hof kommune - Tasketussesti ved Bøplassen, og tilrettelegging av bålplass og gapahuk i samarbeid med 4H og grunneier - Etablering av Barnas turlag Noen av de urealiserte tiltakene er foreslått videreført som tiltak i kommende planperiode, ny vurdering og prioritering av mindre tiltak er tenkt overlatt til et friluftsråd (foreslått opprettet som tiltak i kap 8). 5.4 Andre gjennomførte prosjekter Skilting av kulturminner på Kommersøya, i samarbeid med Holmestrand kommune.

13 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Beskrivelse av nåsituasjonen Idrettsanleggene i Sande har god geografisk spredning, med hovedsentre på Klevjerhagen, Lersbrygga, Dyegata og Skafjell 4. Anleggene er generelt i god stand. Sandes lange kystlinje og store skogsområder gjør at de naturgitte forutsetningene for friluftsliv er svært gode. Det er et utstrakt løype- og turstinett på Østskogen og Vestskogen for sommer- og vinteraktiviteter. Sjøområdene i Sande er unike for båtliv, og med bygging av Nordre Jarlsberg Brygge, Sando og andre større båtanlegg blir antallet båtplasser utvidet betraktelig. Gjennom oppkjøp av strandområder som Skjervikbukta søker kommunen å sikre attraktive friarealer for allmennheten. Arbeidet med å etablere en sammenhengende kyststi tilrettelagt for både fotgjengere og syklister er godt i gang. Foreninger i Sande yter en uvurderlig innsats for å tilrettelegge for gode idretts- og friluftsopplevelser. Gjennom Idrettens samfunnsregnskap synliggjør idretten hvor mange timer dugnadsinnsats som ligger til grunn for virksomheten. Innsatsen er formidabel. Spesielt verdifull, i et folkehelseperspektiv, er det allsidige tilbudet som gis barn i regi av foreninger som Nordre Sande IL, Sande SK, Sandvin IL og 4H, og Sande SKs fotballtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, Team Sande, og samme klubbs målrettede integreringen av minioriteter i seniorfotballen. 6.1 Idrett Idrettsforeninger Tabellen under gir oversikt over registrerte idrettsforeninger i Sande, med idrettsgrener, antall medlemmer (pr 2011), anlegg som benyttes til aktivitet, og antall anlegg i eie eller leie. Idrettslag Idrettsgren (antall medlemmer) Samlet antall medlemmer Anlegg for utøvelse HK-72 Håndball 307 Sandehallen - Nordre Sande IL Allidrett Bandy Fotball Ski Vollyball 775 Klevjerhagen Sandehallen Sande Dykkerklubb Sande Golfklubb Sande Innebandyklubb Dykking 47 Benytter Fremad, Lersbrygga som møtelokale Antall anlegg i eie/leie 1 anlegg (7 anleggsenheter) Golf 257 (*) Sande golfbane 1 anlegg (3 anleggsenheter) Innebandy 16 Sandehallen - Haga ungdomsskole Sande Kraftsportsklubb Styrkeløft 388 Sandehallen - (1 anleggsenhet) Sande Ridning 22 Bolstad - Rideklubb hestesenter Sande Skytterlag Skyting 268 Skarsløkka Sandehallen 1 anlegg (2 anleggsenheter) Sande SK Allaktivitet 1090 Dyegata 5 anlegg

14 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 14 Sandvin IL Fotball Judo Orientering Ski Sykkel Team Sande Tennis Turn Friidrett Friidrettsskole Lersbrygga Sande kunstgress Sandehallen Skitraseer Friluftsområder (17 anleggsenheter) 387 Lersbrygga 1 anlegg (2 anleggsenheter) (*) Medlemmer bosatt i Sande. Totalt har Golfklubben (pr 2011) 1352 medlemmer. For oversikt over medlemsutvikling i perioden , se Vedlegg Anleggsstatus Alle idrettslagene, med unntak av HK-72, eier eller leier egne anlegg. HK-72 leier i kommunalt bygg. Kommunen eier og drifter 4 gymsaler og en idrettshall. Disse anleggene er viktige arenaer for fysisk fostring i skoletid, og benyttes av mange grupper, både fra klubber og fra private grupper, på ettermiddags- og kveldstid i vinterhalvåret. Sandehallen benyttes av Videregående skole på dagtid, og idretten på kvelden. Gymsalene er i god stand, og egner seg godt for trening av mindre grupper som ikke har spesielle krav i forhold til fast apparatur. Forsamlingshuset Fremad, som driftes av Selvik Velforening, benyttes til gymnastikk, lek og dans i regi av velforeningen. For samlet oversikt over anlegg som benyttes til organisert idrett, se Vedlegg 3. For oversikt over nærmiljøanlegg på kommunal grunn, se Vedlegg Driftskostnader anlegg Kommunens driftfokus ligger på egne anlegg, de private anleggene driftes i all hovedsak av idretten selv. Sande kommune yter hvert år tilskudd til drift av private idrettsanlegg. Støtten gis etter søknad fra idrettslagene, og fordelingen følger en nøkkel som er utarbeidet sammen med Sande Idrettsråd. Samlet beløp til fordeling de to seneste år har vært kr , og skal dekke renovasjon, vann, avløp, strøm og forsikring. Det bør årlig, i forbindelse med budsjettbehandling, foretas en vurdering av størrelsen på driftstilskuddet. For oversikt foreningers driftsutgifter og kommunalt tilskudd i 2012, se Vedlegg Idrettens samfunnsregnskap Sande Idrettsråd publiserte i 2011 et Idrettens samfunnsregnskap, hvor det foretas en beregning av hvilke verdier idretten bidrar med til lokalsamfunnet. Det anslås at dugnadsinnsatsen pr år beløper seg til 71 årsverk, til en verdi av ca kr 25 millioner kroner (1). Det påpekes at kommunens direkte tilskudd til idretten har vært så å si uendret siden 2005

15 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 15 (økning på 3%), mens antall medlemmer i perioden har økt med ca 15%. (2) (1) 4420 medlemsskap x årsverkfaktor 0,016 = 71 årsverk x kr = kr 25 mill. (2) Kulturmidler fra Sande kommune til idretten blir fordelt ut ifra en nøkkel, hvor 80% går til utøvere under 20 år, og 20% til utøvere over 20 år Fysisk aktivitet utenfor idrettslagene Sande byr på mange trim- og mosjonsmuligheter, også utenfor den organsierte idretten. Se Vedlegg 6 for en oversikt over aktiviteter som har pågått de siste årene. 6.2 Friluftsliv Friluftsforeninger Tabellen under viser oversikt over friluftsforeninger, med medlemstall for 2012 (meldt inn til kommunen fra foreningene i forbindelse med søknad om kulturmidler). Lag Type aktivitet Antall medlemmer Barnas Turlag Turaktiviteter Betel friluftsgruppe Friluftsaktiviteter 6 6 Kjeldås 4H (Kjeldås) Friluftsaktiviteter Gøy 4H (Galleberg) Friluftsaktiviteter Kvikk 4H (Haga, Svelvik) Friluftsaktiviteter Sande Historielag Turvandringer Ca 150 Sande Jeger- og Fiskerforening Vestskogen Vilt -og Fiskevern Forening Østre Sande Jeger- og Fiskerforening Jakt og fiske Jakt og fiske Jakt og fiske Medlemmer yngre enn 20 år Friluftsanlegg og sikrede områder For oversikt over og beskrivelse av friluftsanlegg i Sande og områder sikret til friluftsformål, se Vedlegg Turkart / O-kart Oversikt over eksisterende tur- og orienteringskart i Sande. Område Type kart Eier Utgivelsesår Standard Lersbrygga O-kart Sande SK 2009 Skafjell O-kart Sande SK 1998 (senere revidert) Vestskogen Turkart Sande SK 2004 God Vestskogen / Kalmovann O-kart Sande SK 2000 (senere revidert) Østskogen, Svelvikmarka, Røysjømarka Turkart Berger og Svelvik O-lag (BOS) 1996 Utsolgt Merkede turveier, stier og løyper Kommunen jobber kontinuerlig med utvikling av nye turveier. Tilbudet skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og flere turer kan gås med rullestol og barnevogn samt stier for

16 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 16 barn og ungdom. Det er de siste årene satt ut benker i Sentrumsløypene. Disse tilbyr ulike sittenivåer og kan også benyttes til styrketrening. Tilsvarende benker kan også vurderes satt ut i markaløypene. For oversikt over stier og løyper, se Vedlegg Jakt og fangst Jakt og fangst blir regulert gjennom viltloven med en rekke forskrifter. Det er åpnet for adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i vår kommune Tilrettelegging for småbåter Strandsonen er under stadig økende press både i forhold til utbygging på land og ulike tiltak, med til dels ekskluderende virkning, i sjø. Tradisjonelt har båtretter i Sandebukta blitt benyttet i form av eget, separat anlegg for den enkelte rettighetshaver (småbrygger, påle eller lignende). Båtene har dermed ligget spredt ut langs store deler av bukta. I forhold til annen bruk, herunder særlig bading, medfører en slik organisering, eller mangel på sådan, et økende potensial for brukerkonflikter etter hvert som antall brukere øker. Kommunen ser det derfor som viktig å stimulere til samlokalisering av båtrettshaverne i større bryggeanlegg. For en nærmere beskrivelse av situasjonen, se Vedlegg 9.

17 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Kommunens politikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 7.1 Hovedmålsetting Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal bidra til å realisere følgende hovedmålsetting: Alle innbyggere i Sande skal i sin hverdag ha gode muligheter til å utøve idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, i anlegg og omgivelser som legger til rette for positive opplevelser og helsegevinst. Dette innebærer at kommunen skal forsøke å legge til rette for at jenter og gutter, kvinner og menn, unge som gamle, med ulike etnisk bakgrunn, og med ulike psykiske og fysiske evner og begrensninger, skal ha mulighet for givende fysisk aktivitet. 7.2 Delmål Delmål 1: God og fremtidsrettet anleggs- og områdeutvikling Kommunen skal arbeide for en god og fremtidsrettet anleggs- og områdeutvikling, med god geografisk spredning, og slik bidra til at innbyggerne har tilgang til et mangfold av anlegg og områder for idrett, lek og friluftsliv. Strategi 1 - Sikring av arealer Kommunen skal sikre arealer for lek, idrett og friluftsliv, og samordne behovene for disse. Strategi 2 - Kartlegging og tilrettelegging I dialog med lag og foreninger skal det foretas en kontinuerlig vurdering av behov for nye anlegg. Kommunen bistår med råd og veiledning knyttet til spillemiddelordningen, og andre offentlige og private støtteordninger. Strategi 3 Utvikle leke- og aktivitetsområder for barn og unge Barn og unge skal ha et stimulerende oppvekstmiljø, med tilgang til anlegg og områder for idrett og lek. Kommunen skal i samarbeid med grunnskolene/fau bidra til utvikling av gode uteområder som stimulerer til allsidig aktivitet, og bistå velforeninger og lokale bomiljøer med råd i utvikling og finansiering av gode leke- og nærmiljøplasser. Strategi 4 - Ivareta spesielle behov Kommunen har et spesielt ansvar for å ivareta behov for utvikling og drifting av anlegg for personer som trenger spesiell tilpassing Delmål 2: Aktivisering av personer med spesielle behov Kommunen skal bidra til å senke terskelen for å komme i gang med fysisk aktivitet, med spesielt fokus på personer med nedsatt funksjonsevne eller andre helseutfordringer.

18 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 18 Strategi 1 Stille krav til universell utforming Kommunen skal sørge for at krav til universell utforming blir fulgt opp i planlegging og bygging av nye anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Strategi 2 Bidra til aktivisering Kommunen skal i dialog med foreninger og lag, innen helse, idrett og friluftsliv, gjennom konkrete tiltak bidra til at personer med spesielle behov for tilrettelegging kommer i gang med fysisk aktivitet Delmål 3: Styrking av samarbeid mot idrett og friluftsliv Samarbeidsformer mellom Sande kommune og frivillige lag- og foreninger skal styrkes og videreutvikles. Strategi 1 Samarbeidet mot idretten videreføres gjennom jevnlige møter og dialog med Sande Idrettsråd. Strategi 2 Samarbeidet mot friluftslivet videreføres gjennom jevnlige møter og dialog med foreninger og oppstart av Sande Friluftsråd. Strategi 3 Det opprettes et møteforum mellom administrasjon og politikere i kommunen og idrett/friluftsliv, med møter 1-2 ganger pr år Delmål 4 : Gode driftsløsninger for idretts- og friluftsanlegg Kommunen skal etablere gode løsninger og rutiner for håndtering av oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av kommunale anlegg. Offentlig sikrede friluftsområder, i skog og mark og ved sjøen, skal ha fasiliteter og en standard som gjør dem attraktive som bruks- og oppholdsområder. Strategi 1 Kommunen skal yte tilskudd til idretten for tilrettelegging av følgende friluftstiltak for almennheten: preparering av skiløyper (Vest- og Østskogen, sentumsløyper og tilknytning til skoler) og skøytebane (Klevjerhagen). Strategi 2 Kommunen skal utarbeide og følge en helårlig skjøtsels- og driftsplan for friluftsområdene. Planen skal inkludere rehabilitering av skilt og merking, drift av toalettanlegg og søppeltømming. Strategi 3 Kommunen skal ta initiativ til oppstart av et Sande Friluftsråd. Rådet vil fungere som rådgivende organ i forhold til forvaltning og utvikling av friluftsområder.

19 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 19 Strategi 4 Kommunen skal forsterke og videreutvikle sitt samarbeid med Oslofjordens friluftsråd og Skjærgårdstjenesten, for å sikre en god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 7.3 Statlige føringer Kommunale tiltak og aktiviteter innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv må tilpasses statlige planer og lover. For en oversikt over disse, se Vedlegg 10.

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune

- Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - 2009-2019 - Aurskog-Høland kommune Til venstre: Kjøltjernhytta på Mangen Til høyre: Kunstgressbanen på Aursmoen Vedtatt i Kommunestyre 8. desember 2008

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13 Innhold 1.0 Innledning... 2 1.1 Anlegg og aktivitet... 2 1.2 Milepæler i planprosessen...

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026

Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Oslo kommune Bymiljøetaten Høringsutkast Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 Dato: 27.05.2015 Versjon: 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del

KOMMUNEPLAN for. Namdalseid kommune. Langsiktig del KOMMUNEPLAN for Namdalseid kommune 2001 2012 Langsiktig del Vedtatt av Kommunestyret den 21.06.2001 1 Innholdsfortegnelse KAP 1. INNLEDNING 3 1.1. PLANPROSESSEN 3 1.2 PLANENS OPPBYGNING 4 KAP 2. SAMFUNNSUTVIKLINGEN

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14

Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 Bygg- og anleggsplan Høringsutkast, datert 24.02.14 1.0 INNLEDNING/BAKGRUNN... 4 2.0 OM IDRETTSLAGET... 5 2.1 Kort historisk tilbakeblikk... 5 2.2 Organisering... 5 2.3 Medlemstall og aktive utøvere...

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti

Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti Unjárgga gielda Nesseby kommune Lávdegoddi: Čoahkkinbáiki : Dáhton: Tii: Čoahkkingohččun Gielddastivra/Kommunestyret Gielddastivrralatnja, Unjárgga ráđđevisti 19.12.211 1: Dieđit fárggamusat bálvaluskontuvrii

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer