Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)"

Transkript

1 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( )

2 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 2 Forsidefoto: Jorunn Stokke (Gjengitt etter avtale med Sande Avis)

3 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 3 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning og bakgrunn for planen s Planprosessen s Intern organisering s Offentliggjøring og medvirkning s Høring og politisk behandling s Forhold til andre planer s Kommunens økonomiplan s Kommuneplanen ( ) s Strategisk kulturplan for Vestfold s Utviklingstrekk i kommunen s Attraktivt bosted s Befolkningsvekst s Helsetilstand s Økonomi s Resultatvurdering av forrige plan s Kommunens mål for idrett og friluftsliv s Anlegg og tiltak gjennomført i perioden s Ordinære anlegg for idrett og friluftsliv s Nærmiljøanlegg s Tiltak friluftsliv s Andre gjennomførte prosjekter s Beskrivelse av nåsituasjonen s Idrett s Idrettforeninger s Anleggsstatus s Driftskostnader anlegg s Idrettens samfunnsregnskap s Fysisk aktivitet utenfor idrettslagene s Friluftsliv s Friluftsforeninger s Friluftsanlegg og sikrede områder s Turkart / O-kart s Merkede turveier, stier og løyper s Jakt og fangst s Tilrettelegging for småbåter s Kommunens politikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv s Hovedmålsetting s Delmål s Delmål 1: God og fremtidsrettet anleggs- og områdeutvikling s Delmål 2: Aktivisering av personer med spesielle behov s Delmål 3: Styrking av samarbeid mot idrett og friluftsliv s Delmål 4: Gode driftsløsninger for idretts- og friluftsanlegg s Statlige føringer s Analyse av behov for aktivitet og anlegg s Behov for anlegg og områder s Behov for aktivitet s Barns aktivitetsbehov s Ungdoms aktivitetsbehov s 22

4 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Aktivitetsbehov for personer med nedsatt funksjonsevne s Kortsiktige behov ( ) s Ordinære anlegg idrett og friluftsliv s Nærmiljøanlegg s Aktiviteter og andre tiltak s Drift spesielle tiltak s Langsiktige behov ( ) s Ordinære anlegg idrett og friluftsliv s Nærmiljøanlegg s Handlingsprogram for anlegg og områder s Langtidsprogram s Kart s Tegnforklaring s Anleggsoversikt planlagte anlegg ( ) Symbolfonter for friluftsliv og sport s Kart planlagte anlegg ( ) s Vedlegg s 44 Vedlegg 1: Utdrag Kommuneplanen ( ) s 44 Vedlegg 2: Medlemsutvikling idrett s 48 Vedlegg 3: Anleggsoversikt s 52 Vedlegg 4: Nærmiljøanlegg s 54 Vedlegg 5: Driftstilskudd idrettsanlegg s 55 Vedlegg 6: Fysisk aktivitet utenfor idrettslagene s 56 Vedlegg 7: Friluftsanlegg og sikrede områder s 59 Vedlegg 8: Merkede turveier, stier og løyper s 62 Vedlegg 9: Tilrettelegging for småbåter s 64 Vedlegg 10: Statlige føringer s 66 Vedlegg 11: Mottagere helsetjenester s Politisk behandling s Samlet saksfremstilling s Behandling/vedtak i Kommunestyret s 82

5 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Innledning og bakgrunn for planen Kommunal plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv avløser gjeldende kommunal plan for idrett og friluftsliv Ved forrige revisjon var planen delt opp i en Sektorplan Idrett og en Sektorplan friluftsliv, samt en felles del. Denne gangen legges det fram, etter bestilling fra Kommunestyret, én samlet plan. Planens hovedfokus er perioden , men den gir også føringer for perioden fram mot Kommuneplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et politisk dokument og et styringsverktøy. Gjennom planen skal behovsvurderinger klargjøres i forhold til kommunale målsettinger. Alle anlegg innenfor idrett og friluftsliv det skal søkes spillemidler på, må stå oppført i handlingsplanen. Dette er et plankrav fra Kulturdepartementet. Det er ikke et krav at planen skal utformes som en kommunedelplan, men planarbeidet må følge Plan- og bygningsloven. Det følger ikke noe bevilgningsvedtak med planen. Oppførte beløp til anlegg og tiltak, tilknyttet prioriteringer i kap 8, Analyse for behov og aktivitet, vil bli meldt inn som forslag til kommunens økonomiplan. Det må således tas høyde for at økonomiplanen, når den vedtas, medfører endringer i prioriteringer og beløp. Planen er en tematisk plan uten juridisk bindende virkning når det gjelder disponering av arealer. De arealvurderinger som gjøres i planen, må tas inn i kommuneplanens arealdel for å få rettsvirkning. Planen er lagt opp i tråd med veilederen Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kultur- og kirkedepartementet, 2007)

6 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Planprosessen Kommunestyret ga i møte 8 februar 2012 klarsignal til oppstart av planarbeidet: Revisjon av kommuneplan for idrett og friluftsliv, sektorplan for Idrett startes opp. Det bes om at rullering av sektorplan for idrett og friluftsliv godkjennes. Det bes om en årlig statusoppdatering om sektorplan friluftsliv, samkjørt med sektorplan for idrett. Interkommunale løsninger bes vurdert. Enstemmig vedtatt. (Kommunestyresak nr 1/12: Revisjon av kommuneplan for idrett og områder for idrett og friluftsliv. ) 2.1 Intern organisering Arbeidet ble organisert med Rådmannen som oppdragsgiver og Rådmannens ledergruppe som prosjektansvarlig. Prosjektledelse var plassert hos Kulturtjenesten, som forholdt seg til et tverrfaglig team med representanter fra sektorene. Kommunens Ungdomsråd, Råd for funksjonshemmede og Hovedutvalg for Oppvekst og kultur ble orientert, og fikk anledning til å komme med innspill. Det ble avholdt egne møter med Frivillighetssentralen, Ungdomsklubben, Helsetjenesten og Bolig og fritid. 2.2 Offentliggjøring og medvirkning Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Sande Avis og på kommunens nettsider, med invitasjon til å bidra med innspill. Oppstart av planarbeidet ble i tillegg omtalt redaksjonelt i Sande avis. Sande Idrettsråd ble holdt orientert og ga innspill underveis i prosessen. Det ble gjennomført brukermedvirkningsmøter med idretts- og friluftsforeninger. Det ble avholdt eget møte med Oslofjordens Friluftsråd, og to møter med Vestfold fylkeskommune. 2.3 Høring og politisk behandling Planen ble lagt ut til høring (6 uker) fra 6 september, med frist 18 oktober. Høringen ble annonsert i Sande avis og på kommunens nettside. Høringslista inneholdt lokale lag og foreninger, Vestfold fylkeskommune, Vestfold idrettskrets og Oslofjordens Friluftsråd. Det kom inn 14 innspill i høringen, som ble vedlagt den politiske behandlingen. Den reviderte planen ble behandlet i Hovedutvalg for kultur og oppvekst (20 nov 2012) og Formannskapet (21 nov 2012), og godkjent i Kommunestyret 5 des 2012.

7 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Forhold til andre planer Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv utformes i tråd med Kommuneplanens samfunns- og arealdel. Tiltak innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv innarbeides i kommunens økonomiplan. På fylkesnivå er det Avdeling for kultur og folkehelse som har ansvar for idretts- og friluftsfeltet. Det er skrevet flere stortingsmeldinger om fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv de siste årene, hvor det er et overordnet mål at folk skal ta mer ansvar for egen helse. Disse plandokumentene omtales i kap 7 i forbindelse med kommunens idretts- og friluftspolitikk. 3.1 Kommunens økonomiplan Sande kommune vedtar hvert år en 4-årig økonomiplan, og budsjett for kommende år. Den 4- årige økonomiplanen er ikke bindende for perioden. Den kan endres hvert år, avhengig av kommunens økonomi og kommunestyrets prioriteringer. Gjennomføringen av handlingsprogrammet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv avhenger av kommunens årlige bevilgninger til investeringstiltak, samt eventuelle andre bidrag til finansiering av tiltak. Foreninger som ønsker å søke kommunale midler til finansiering av nye anlegg, bør gi et innspill om dette innen 1 april, slik at det gis anledning til å innarbeide det i kommende års budsjett. 3.2 Kommuneplanen ( ) I samfunnsdelen i Sande kommunes kommuneplan ( ) gis det overordnede føringer som vedrører idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Relevante utdrag fra planen er gjengitt i Vedlegg Strategisk kulturplan for Vestfold I Vestfold fylkeskommune er det Virksomhet for kultur og folkehelse som har ansvar for feltene idrett, friluftsliv og folkehelse. Virksomheten forvalter regionale og statlige tilskuddsordninger, inklusive spillemiddelordningen, og rolle som utviklingsaktør. Fylkeskommunen har ansvar for å utvikle profesjonelle miljøer, regionale institusjoner og de regionale paraplyorganisasjonene, mens kommunene har hovedansvaret for lokal amatørvirksomhet og frivillige organisasjoners basisaktivitet og drift. I «Strategisk kulturplan for Vestfold ( )», defineres hovedmålet til Kultur og folkehelse å Være regissør for økt kulturell aktivitet i Vestfold, og under delmålet Tilgjengeliggjøre og skape arenaer for kultur, idrett og friluftsliv, nevnes diverse tiltak. Følgende tiltak er spesielt verdt å merke seg for Sande kommune i planlegging av nye anlegg og aktiviteter: - Stimulere kommuner og organisasjoner til en innovativ anleggsutvikling i Vestfold, spesielt rettet mot flerbruksløsninger

8 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 8 - Tilrettelegge for flere fiskeplasser med universell utforming - Bidra til at nasjonale og internasjonale mesterskap og arrangementer blir lagt til Vestfold - Bidra til sikring, tilrettelegging og utvikling av regionalt viktige friluftsområder med fokus på sentrumsnære friluftsområder - Arbeide for å åpne én ny kystleddestinasjon i Vestfold i året - Bidra til tilrettelegging for nye og videreutvikling av eksisterende kyststier i Vestfold - Stimulere kommuner og frivillige organisasjoner til å fremme flere spillemiddelsøknader som omfatter friluftsliv

9 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Utviklingstrekk i kommunen I kommuneplanen ( ) beskrives noen av utfordringene Sande står overfor. Sande kommune vokser mer enn landsgjennomsnittet, og innen Vestregionen er Sande en av kommunene med høyest vekst. 4.1 Attraktivt bosted En innbyggerundersøkelse fra 2011 viser høy score på omdømmevurdering av kommunen og kommunen som bosted. Utbygging av E18 til firefelts motorvei og flytting av jernbanesporet bidrar til positiv utvikling av Sande sentrum. 4.2 Befolkningsvekst Tabellen under viser forventet befolkningsfremskriving i Sande fram til Det ventes betydelig vekst i alle aldersgrupper, med spesiell vekst i gruppen 67-79, som i 2023 forventes å ha økt til nær det doble av dagens antall. Aldersgruppe Økning 0 år år år år år år år år og eldre Sum Befolkningsfremskriving basert på høy nasjonal vekst og gjennomføring av planlagt utbygging på Nordre Jarlsberg Brygge. 4.3 Helsetilstand Levekårsindeksen viser at Sande kommune ligger bedre an enn de andre kommunene i Vestfold. På enkeltfaktorer ligger kommunen under landsgjennomsnittet i forhold til andel av befolkningen med høyere utdanning. Andelen barn som lever i familier med lav inntekt og familier med sosialhjelp har økt de siste årene. Dette kan henge sammen med at arbeidsledigheten også har økt. For Sande kommune gjelder det som for resten av Vestfold fylke at frafallet i videregående skole er høyt. Eldreomsorgen fikk høy score i innbyggerundersøkelsen (2011). Kommunen har godt utbygde helsetjenester og Sandetun er attraktiv og ettertraktet som pleie- og omsorgsinstitusjon. Tilbudet til funksjonshemmede er godt utbygd. Befolkningsveksten merkes, med økt behov for helsestasjons-, fysioterapi- og legetjenester. 4.4 Økonomi Sande kommune har gjennom de siste årene bygget opp et disposisjonsfond som innebærer en viss buffer for å dekke uforutsette hendelser. Virksomhetenes rammer er imidlertid stramme,

10 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 10 og tilpasninger og effektivisering må hele tiden være i fokus. Kommunens lånegjeld er på et høyt nivå, og eksisterende investeringsfond vil i løpet av få år være brukt opp.

11 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Resultatvurdering av forrige plan Gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv ( ) ble sist revidert i 2009 (idrett og fellesdel for perioden ) og 2010 (friluftsdel for perioden ). Det er foretatt en årlig rullering av handlingsprogrammet i forbindelse med spillemiddeltildelingen. 5.1 Kommunens mål for idrett og friluftsliv Den overordnede målsettingen for utvikling og tilrettelegging for idrett og friluftsliv i Sande i perioden , ble gjengitt slik i fellesdel for sektorplan idrett og sektorplan friluftsliv: Alle skal i sin hverdag ha gode muligheter til å utøve friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet. Det er i Sande gode muligheter til å utøve idrett og være fysisk aktiv i tilrettelagte anlegg og ute i naturen. Aktivitet kan utføres som medlem i idretts- eller friluftsforening, i kommersielt treningssenter, eller gjennom egenaktivitet til fots, på sykkel eller i andre former. Selv om store deler av Sandes befolkning er i jevnlig fysisk aktivitet, er det også grupper som ikke evner å aktivisere seg innenfor det foreliggende tilbudet, og som derfor trenger spesiell tilrettelegging. Frivillighetssentralen har i samarbeid med Sande SK gjort et viktig arbeid i å integrere en gruppe flyktninger i fotballaktiviteter. Sande SK har i tillegg Team sande, et fotballlag for personer med nedsatt funksjonsevne. Som et delmål for perioden nevnes at samarbeidsformer mellom kommune, frivillige idrettslag- og foreninger og private skal forbedres og vedlikeholdes. Kommunen har et formalisert og godt etablert samarbeid med Sande Idrettsråd. Dette er en viktig forutsetning for å foreta satsninger og prioriteringer som er i tråd med idrettens egne behov. Representanter fra idrettsforeninger har i brukermedvirkningsmøte i forbindelse med planrevideringen, uttrykt viktigheten av at kommunen innehar idrettsfaglig kompetanse, og at henvendelser fra idretten blir fulgt opp i tråd med Forvaltningsloven. 5.2 Anlegg og tiltak gjennomført i perioden Det er i perioden gjennomført en rekke spillemiddelprosjekter i Sande, 18 i alt. Klubbene har lagt ned en betydelig egeninnsats for å utvikle egne anlegg, til glede for egne medlemmer og andre som måtte benytte anleggene til uorganisert aktivitet.

12 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Ordinære anlegg for idrett og friluftsliv Anlegg Forening Status Allidrettsbane m/lysanlegg Nordre Sande IL Fullført El.skiver,100m/15m Sande Skytterlag Fullført Snøproduksjonsanlegg Nordre Sande IL Fullført Vanningsanlegg Sande Golfklubb Fullført 9-hulls golfbane Sande Golfklubb Fullført Servicebygg, NVI-park IL Sandvin Fullført Nytt sportsgulv til trimrom i Sande Kraftsportklubb Fullført Sandehallen Klubbhus Holsrud Sande Golfklubb Fullført Friluftsbrosjyre Sande kommune Fullført Toalettbygg Bekkestranda Sande kommune Fullført Tursti Golfbanen rundt Sande kommune Fullført Kyststi langs Bekkestranda (400 Sande kommune Fullført m) Lysløype, Vestskogen Sande SK Ferdigstilles 2012 Lys til lysløype, Vestskogen Sande SK Ferdigstilles Nærmiljøanlegg Anlegg Forening Status Skaterampe, Sande sentrum Sande kommune Fullført Buldrevegg, Sande sentrum Sande kommune Fullført 5.3 Tiltak friluftsliv I Sektorplan for friluftsliv er det listet opp diverse mindre tiltak (tiltakskort) rettet mot friluftsanlegg, -områder og aktiviteter. Av disse er følgende gjennomført/realisert i perioden: - Opprusting av lekeplasser/nærmiljøanlegg (avsatt kr i 2011, i 2012) - Tilrettelegging av gapahuk på Steinkleivåsen - Utplassering av benker og toalett på Kverntangen - Etablering av reguleringsplan for friområdet Skjervikbukta - Opprusting av toalett ved Sandobrygga - Nytt toalett Hagastranda (Spillemiddelprosjekt, plassering uavklart, realiseres 2013) - Bergstien, tilrettelegging av skilter i samarbeid med Statens Vegvesen og Hof kommune - Tasketussesti ved Bøplassen, og tilrettelegging av bålplass og gapahuk i samarbeid med 4H og grunneier - Etablering av Barnas turlag Noen av de urealiserte tiltakene er foreslått videreført som tiltak i kommende planperiode, ny vurdering og prioritering av mindre tiltak er tenkt overlatt til et friluftsråd (foreslått opprettet som tiltak i kap 8). 5.4 Andre gjennomførte prosjekter Skilting av kulturminner på Kommersøya, i samarbeid med Holmestrand kommune.

13 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Beskrivelse av nåsituasjonen Idrettsanleggene i Sande har god geografisk spredning, med hovedsentre på Klevjerhagen, Lersbrygga, Dyegata og Skafjell 4. Anleggene er generelt i god stand. Sandes lange kystlinje og store skogsområder gjør at de naturgitte forutsetningene for friluftsliv er svært gode. Det er et utstrakt løype- og turstinett på Østskogen og Vestskogen for sommer- og vinteraktiviteter. Sjøområdene i Sande er unike for båtliv, og med bygging av Nordre Jarlsberg Brygge, Sando og andre større båtanlegg blir antallet båtplasser utvidet betraktelig. Gjennom oppkjøp av strandområder som Skjervikbukta søker kommunen å sikre attraktive friarealer for allmennheten. Arbeidet med å etablere en sammenhengende kyststi tilrettelagt for både fotgjengere og syklister er godt i gang. Foreninger i Sande yter en uvurderlig innsats for å tilrettelegge for gode idretts- og friluftsopplevelser. Gjennom Idrettens samfunnsregnskap synliggjør idretten hvor mange timer dugnadsinnsats som ligger til grunn for virksomheten. Innsatsen er formidabel. Spesielt verdifull, i et folkehelseperspektiv, er det allsidige tilbudet som gis barn i regi av foreninger som Nordre Sande IL, Sande SK, Sandvin IL og 4H, og Sande SKs fotballtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne, Team Sande, og samme klubbs målrettede integreringen av minioriteter i seniorfotballen. 6.1 Idrett Idrettsforeninger Tabellen under gir oversikt over registrerte idrettsforeninger i Sande, med idrettsgrener, antall medlemmer (pr 2011), anlegg som benyttes til aktivitet, og antall anlegg i eie eller leie. Idrettslag Idrettsgren (antall medlemmer) Samlet antall medlemmer Anlegg for utøvelse HK-72 Håndball 307 Sandehallen - Nordre Sande IL Allidrett Bandy Fotball Ski Vollyball 775 Klevjerhagen Sandehallen Sande Dykkerklubb Sande Golfklubb Sande Innebandyklubb Dykking 47 Benytter Fremad, Lersbrygga som møtelokale Antall anlegg i eie/leie 1 anlegg (7 anleggsenheter) Golf 257 (*) Sande golfbane 1 anlegg (3 anleggsenheter) Innebandy 16 Sandehallen - Haga ungdomsskole Sande Kraftsportsklubb Styrkeløft 388 Sandehallen - (1 anleggsenhet) Sande Ridning 22 Bolstad - Rideklubb hestesenter Sande Skytterlag Skyting 268 Skarsløkka Sandehallen 1 anlegg (2 anleggsenheter) Sande SK Allaktivitet 1090 Dyegata 5 anlegg

14 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 14 Sandvin IL Fotball Judo Orientering Ski Sykkel Team Sande Tennis Turn Friidrett Friidrettsskole Lersbrygga Sande kunstgress Sandehallen Skitraseer Friluftsområder (17 anleggsenheter) 387 Lersbrygga 1 anlegg (2 anleggsenheter) (*) Medlemmer bosatt i Sande. Totalt har Golfklubben (pr 2011) 1352 medlemmer. For oversikt over medlemsutvikling i perioden , se Vedlegg Anleggsstatus Alle idrettslagene, med unntak av HK-72, eier eller leier egne anlegg. HK-72 leier i kommunalt bygg. Kommunen eier og drifter 4 gymsaler og en idrettshall. Disse anleggene er viktige arenaer for fysisk fostring i skoletid, og benyttes av mange grupper, både fra klubber og fra private grupper, på ettermiddags- og kveldstid i vinterhalvåret. Sandehallen benyttes av Videregående skole på dagtid, og idretten på kvelden. Gymsalene er i god stand, og egner seg godt for trening av mindre grupper som ikke har spesielle krav i forhold til fast apparatur. Forsamlingshuset Fremad, som driftes av Selvik Velforening, benyttes til gymnastikk, lek og dans i regi av velforeningen. For samlet oversikt over anlegg som benyttes til organisert idrett, se Vedlegg 3. For oversikt over nærmiljøanlegg på kommunal grunn, se Vedlegg Driftskostnader anlegg Kommunens driftfokus ligger på egne anlegg, de private anleggene driftes i all hovedsak av idretten selv. Sande kommune yter hvert år tilskudd til drift av private idrettsanlegg. Støtten gis etter søknad fra idrettslagene, og fordelingen følger en nøkkel som er utarbeidet sammen med Sande Idrettsråd. Samlet beløp til fordeling de to seneste år har vært kr , og skal dekke renovasjon, vann, avløp, strøm og forsikring. Det bør årlig, i forbindelse med budsjettbehandling, foretas en vurdering av størrelsen på driftstilskuddet. For oversikt foreningers driftsutgifter og kommunalt tilskudd i 2012, se Vedlegg Idrettens samfunnsregnskap Sande Idrettsråd publiserte i 2011 et Idrettens samfunnsregnskap, hvor det foretas en beregning av hvilke verdier idretten bidrar med til lokalsamfunnet. Det anslås at dugnadsinnsatsen pr år beløper seg til 71 årsverk, til en verdi av ca kr 25 millioner kroner (1). Det påpekes at kommunens direkte tilskudd til idretten har vært så å si uendret siden 2005

15 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 15 (økning på 3%), mens antall medlemmer i perioden har økt med ca 15%. (2) (1) 4420 medlemsskap x årsverkfaktor 0,016 = 71 årsverk x kr = kr 25 mill. (2) Kulturmidler fra Sande kommune til idretten blir fordelt ut ifra en nøkkel, hvor 80% går til utøvere under 20 år, og 20% til utøvere over 20 år Fysisk aktivitet utenfor idrettslagene Sande byr på mange trim- og mosjonsmuligheter, også utenfor den organsierte idretten. Se Vedlegg 6 for en oversikt over aktiviteter som har pågått de siste årene. 6.2 Friluftsliv Friluftsforeninger Tabellen under viser oversikt over friluftsforeninger, med medlemstall for 2012 (meldt inn til kommunen fra foreningene i forbindelse med søknad om kulturmidler). Lag Type aktivitet Antall medlemmer Barnas Turlag Turaktiviteter Betel friluftsgruppe Friluftsaktiviteter 6 6 Kjeldås 4H (Kjeldås) Friluftsaktiviteter Gøy 4H (Galleberg) Friluftsaktiviteter Kvikk 4H (Haga, Svelvik) Friluftsaktiviteter Sande Historielag Turvandringer Ca 150 Sande Jeger- og Fiskerforening Vestskogen Vilt -og Fiskevern Forening Østre Sande Jeger- og Fiskerforening Jakt og fiske Jakt og fiske Jakt og fiske Medlemmer yngre enn 20 år Friluftsanlegg og sikrede områder For oversikt over og beskrivelse av friluftsanlegg i Sande og områder sikret til friluftsformål, se Vedlegg Turkart / O-kart Oversikt over eksisterende tur- og orienteringskart i Sande. Område Type kart Eier Utgivelsesår Standard Lersbrygga O-kart Sande SK 2009 Skafjell O-kart Sande SK 1998 (senere revidert) Vestskogen Turkart Sande SK 2004 God Vestskogen / Kalmovann O-kart Sande SK 2000 (senere revidert) Østskogen, Svelvikmarka, Røysjømarka Turkart Berger og Svelvik O-lag (BOS) 1996 Utsolgt Merkede turveier, stier og løyper Kommunen jobber kontinuerlig med utvikling av nye turveier. Tilbudet skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og flere turer kan gås med rullestol og barnevogn samt stier for

16 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 16 barn og ungdom. Det er de siste årene satt ut benker i Sentrumsløypene. Disse tilbyr ulike sittenivåer og kan også benyttes til styrketrening. Tilsvarende benker kan også vurderes satt ut i markaløypene. For oversikt over stier og løyper, se Vedlegg Jakt og fangst Jakt og fangst blir regulert gjennom viltloven med en rekke forskrifter. Det er åpnet for adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i vår kommune Tilrettelegging for småbåter Strandsonen er under stadig økende press både i forhold til utbygging på land og ulike tiltak, med til dels ekskluderende virkning, i sjø. Tradisjonelt har båtretter i Sandebukta blitt benyttet i form av eget, separat anlegg for den enkelte rettighetshaver (småbrygger, påle eller lignende). Båtene har dermed ligget spredt ut langs store deler av bukta. I forhold til annen bruk, herunder særlig bading, medfører en slik organisering, eller mangel på sådan, et økende potensial for brukerkonflikter etter hvert som antall brukere øker. Kommunen ser det derfor som viktig å stimulere til samlokalisering av båtrettshaverne i større bryggeanlegg. For en nærmere beskrivelse av situasjonen, se Vedlegg 9.

17 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) Kommunens politikk for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 7.1 Hovedmålsetting Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal bidra til å realisere følgende hovedmålsetting: Alle innbyggere i Sande skal i sin hverdag ha gode muligheter til å utøve idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, i anlegg og omgivelser som legger til rette for positive opplevelser og helsegevinst. Dette innebærer at kommunen skal forsøke å legge til rette for at jenter og gutter, kvinner og menn, unge som gamle, med ulike etnisk bakgrunn, og med ulike psykiske og fysiske evner og begrensninger, skal ha mulighet for givende fysisk aktivitet. 7.2 Delmål Delmål 1: God og fremtidsrettet anleggs- og områdeutvikling Kommunen skal arbeide for en god og fremtidsrettet anleggs- og områdeutvikling, med god geografisk spredning, og slik bidra til at innbyggerne har tilgang til et mangfold av anlegg og områder for idrett, lek og friluftsliv. Strategi 1 - Sikring av arealer Kommunen skal sikre arealer for lek, idrett og friluftsliv, og samordne behovene for disse. Strategi 2 - Kartlegging og tilrettelegging I dialog med lag og foreninger skal det foretas en kontinuerlig vurdering av behov for nye anlegg. Kommunen bistår med råd og veiledning knyttet til spillemiddelordningen, og andre offentlige og private støtteordninger. Strategi 3 Utvikle leke- og aktivitetsområder for barn og unge Barn og unge skal ha et stimulerende oppvekstmiljø, med tilgang til anlegg og områder for idrett og lek. Kommunen skal i samarbeid med grunnskolene/fau bidra til utvikling av gode uteområder som stimulerer til allsidig aktivitet, og bistå velforeninger og lokale bomiljøer med råd i utvikling og finansiering av gode leke- og nærmiljøplasser. Strategi 4 - Ivareta spesielle behov Kommunen har et spesielt ansvar for å ivareta behov for utvikling og drifting av anlegg for personer som trenger spesiell tilpassing Delmål 2: Aktivisering av personer med spesielle behov Kommunen skal bidra til å senke terskelen for å komme i gang med fysisk aktivitet, med spesielt fokus på personer med nedsatt funksjonsevne eller andre helseutfordringer.

18 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 18 Strategi 1 Stille krav til universell utforming Kommunen skal sørge for at krav til universell utforming blir fulgt opp i planlegging og bygging av nye anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Strategi 2 Bidra til aktivisering Kommunen skal i dialog med foreninger og lag, innen helse, idrett og friluftsliv, gjennom konkrete tiltak bidra til at personer med spesielle behov for tilrettelegging kommer i gang med fysisk aktivitet Delmål 3: Styrking av samarbeid mot idrett og friluftsliv Samarbeidsformer mellom Sande kommune og frivillige lag- og foreninger skal styrkes og videreutvikles. Strategi 1 Samarbeidet mot idretten videreføres gjennom jevnlige møter og dialog med Sande Idrettsråd. Strategi 2 Samarbeidet mot friluftslivet videreføres gjennom jevnlige møter og dialog med foreninger og oppstart av Sande Friluftsråd. Strategi 3 Det opprettes et møteforum mellom administrasjon og politikere i kommunen og idrett/friluftsliv, med møter 1-2 ganger pr år Delmål 4 : Gode driftsløsninger for idretts- og friluftsanlegg Kommunen skal etablere gode løsninger og rutiner for håndtering av oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av kommunale anlegg. Offentlig sikrede friluftsområder, i skog og mark og ved sjøen, skal ha fasiliteter og en standard som gjør dem attraktive som bruks- og oppholdsområder. Strategi 1 Kommunen skal yte tilskudd til idretten for tilrettelegging av følgende friluftstiltak for almennheten: preparering av skiløyper (Vest- og Østskogen, sentumsløyper og tilknytning til skoler) og skøytebane (Klevjerhagen). Strategi 2 Kommunen skal utarbeide og følge en helårlig skjøtsels- og driftsplan for friluftsområdene. Planen skal inkludere rehabilitering av skilt og merking, drift av toalettanlegg og søppeltømming. Strategi 3 Kommunen skal ta initiativ til oppstart av et Sande Friluftsråd. Rådet vil fungere som rådgivende organ i forhold til forvaltning og utvikling av friluftsområder.

19 SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ( ) 19 Strategi 4 Kommunen skal forsterke og videreutvikle sitt samarbeid med Oslofjordens friluftsråd og Skjærgårdstjenesten, for å sikre en god utnyttelse av tilgjengelige ressurser. 7.3 Statlige føringer Kommunale tiltak og aktiviteter innen idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv må tilpasses statlige planer og lover. For en oversikt over disse, se Vedlegg 10.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Forslag til planprogram 10.10.2017 Nes kommune Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Formål... 2 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet

Planprogram. Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet Planprogram Kommunedelplan for kulturbygg, idrett og fysisk aktivitet 2012 2020 FOLLDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftsstyret, sak 9/12 Innhold 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for revidering av planen...3 1.2 Krav

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Osen kommunestyre 17.12.2014 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune

Kommunedelplan for friluftsliv Forslag til planprogram Vestby kommune Kommunedelplan for friluftsliv 2016-2028 Forslag til planprogram 17.04.2015 Vestby kommune 1 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 2. Formål... 3 3. Rammer og føringer... 4 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2014/2287-1 Saksbehandler: Svein-Ottar Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og kulturutvalget 01.10.2014 Handlingsplan for idrett,

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 21.mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 21.mars 2017 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 4. mars Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 4. mars 2015 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/6738-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv forum for natur og friluftsliv TROMS Tromsø kommune Kultur og idrett Epost: postmottak@tromso.kommune.no 28. mars 2014 Høringsuttalelse: Tromsø kommune - kommunedelplan for idrett og friluftsliv 13 natur-

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

Spillemidler til friluftsliv

Spillemidler til friluftsliv Spillemidler til friluftsliv Veiledning til Friluftslivsorganisasjoner, Forum for natur og friluftsliv (FNF) og Interkommunale friluftsråd om spillemidler til friluftsliv Fra Hustad skole, Fræna kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for fysisk aktivitet og friluftsliv Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppa har bestått av 19 personer fra frivillig sektor og offentlig sektor på regionalt/kommunalt

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8450-6 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-39 Dato: 22.10.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2014-2017 - SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE Planperioden 2018-2021 Høringsforslag 20.2.2017 Bakgrunn Dette planprogrammet omhandler hovedrevisjon av Kommunedelplan

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Innhold Planprogram 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Formål med planprogram... 2 2. Føringer... 2 2.1. Kommunale føringer... 2 2.2.

Detaljer

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt

Idrett, folkehelse, BUFT Kommunene, Idrettslag, Buskerud - Statusoversikt HANDLINGSPROGRAM TIL STRATEGI FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 2017 Mål 1: Et allsidig, synlig og inkluderende aktivitetstilbud I Buskerud finnes det brede tilbud som omfatter alt fra

Detaljer

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap Sponsorer av Fysisk Poesi: Sparebank1 Nord-Norge, Nordtro, Bussring, Joker Havna Handel, Halti Nasjonalparksenter Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap En verdisetting av den frivillige innsatsen og annet

Detaljer

Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark Emil Agersborg Bjørnå 1

Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark Emil Agersborg Bjørnå 1 Regionalt handlingsprogram for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Finnmark 2016-2020 29.09.2015 Emil Agersborg Bjørnå 1 Analyse Innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er det gjort

Detaljer

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring

Våler kommunes verdsetting av friluftslivsområder - forslag til høring Saksbehandler ArkivsakID Per Arnesen 15/539 Saksnr Utvalg Type Dato 006/17 Eldre og funksjonshemmedes råd PS 14.03.2017 014/17 Kultur og oppvekst PS 15.03.2017 021/17 Næring, miljø og teknisk PS 16.03.2017

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2018-2030 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1. Bakgrunn med planprogrammet... 3 2. Rammer og føringer

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé

Handlingsplan. Sist oppdatert 20.februar Visjon. Sammen for Oppegård. Virksomhetsidé Handlingsplan Sist oppdatert 20.februar 2016 Visjon Sammen for Oppegård Virksomhetsidé OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter

Detaljer

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV

Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marte Bøhm Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/14482-42 Dato: 22.11.13 TEMAPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2017 Innstilling til bystyrekomite for byutvikling og

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram

Rollag kommune. Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Forslag til planprogram Rollag kommune Rullering av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet Forslag til planprogram 18. august 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for revideringen av planen... 3 1.2 Plankrav... 3

Detaljer

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 1: Sandes ressurser og aktiviteter: Hvilke konkrete ressurser / arealer og aktiviteter skal danne utgangspunkt for å utvikle Sande

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8886-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer