Drammen Venstre. Kommunevalgprogam utkast 6. januar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015"

Transkript

1 Drammen Venstre Kommunevalgprogam utkast. januar 01

2 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden Programkomiteen har bestått av følgende medlemmer: Lars Andre Landås - leder (Demokrati) Ulla Nordgaarden - nestleder (Skole og oppvekst) Anders Wengen - nestleder (Næring og samferdsel) Ida M. Brown - medlem (Byutvikling) Rune Håndlykken - medlem (Kultur) Kjersti Beritsdatter - medlem (Helse og omsorg) Asgeir Osnes - medlem (Miljø) Komiteen har basert sitt arbeid på blant annet gjeldende program, innspill fra medlemmer og møter med offentlige virksomhetsledere, frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Endringer til kommunevalgprogrammet vedtaes på årsmøte til Drammen Venstre. januar. Frist for endringsforslag er. januar. Endringsforslag som blir levert til eller etter. januar vil kreve /-flertall. Endringsforslag kan sendes til eller se vår hjemmeside Merknad: Det er forhåndsmeldt at det vil komme en oppdatert versjon av Visjonskapittelet på årsmøtet. Drammen,. januar 01

3 Innholdsliste Visjon Drammen 0... Miljø og naturressurser... Klima og energieffektivisering... Forurensning og renovasjon... Biologisk mangfold... Eierskap til naturressurser... Landbruk og urban dyrking... Helse og omsorg... Folkehelse og fysisk aktivitet... Psykiatri og rus... Drammen Sykehus... Fattigdom og boligsosiale tiltak... Borgere med funksjonsnedsettelser... Barn og barnevern... Ungdom og unge voksne... Eldreomsorg... Skole og kunnskap... Barnehage... Skole og SFO... Studentby... Bibliotek... 1 Næringsliv... 1 Gründere og nyskapning... 1 Variert næringsliv... 1 Turisme... 1 Kultur og frivillighet... 1 Frivillige organisasjoner... 1 Kunst og kulturarenaer... 1 Byutvikling og samferdsel... 1 Byens kulturarv... 1 Sentrum... 1 Gode bomiljøer og bydeler... 1 Idrettsanlegg og flerbrukshaller...1 Fjorden og elva... Friluftsliv... Sykkelbyen og myke trafikanter... Miljøvennlig transport... Buskerudbyen... Demokrati og liberale rettigheter... Åpenhet og styreform... Kommunereform... Personvern og digitalisering... Mangfold og inkludering... En internasjonal by... Integrering og språk... Et inkluderende arbeidsliv... Resultater i perioden

4 Visjon Drammen 0 Dette kapittelet vil bli revidert på årsmøtet. januar 01. Folkehelse I Drammen holder folk seg friske lenger fordi fysisk aktivitet er en naturlig del av skolen og arbeidsplassen. Alle har rett til en time fysisk aktivitet i arbeidstiden fordi det skaper friske mennesker. I byen vår er det lov å be om hjelp. Ingen skal bli avvist av fordommer som eksisterer i samfunnet, men bli tatt i mot med åpent sinn. Den fysiske og psykiske helsen henger sammen og kan derfor ikke sees adskilt. Alderdom er i seg selv ikke et hinder for aktiv deltakelse i samfunnet. I Drammen oppfordrer vi godt voksne mennesker til å delta med sine hender, hjerter og kunnskap. På den måten får vi lykkeligere barnebarn og oldebarn. Byutvikling I Drammen skal man kunne reise mest effektivt uten bil, mens man slapper av til en bok, oppdaterer seg på sosiale medier eller har en samtale med gode venner. Mange velger å ikke eie egen bil, men har alltid tilgang på bil hvis behovet melder seg. Barnefamiliene ønsker å bo sentrumsnært med tilgang til kafeer, kultur og aktivitet. Det er menneskene som fyller uterommene med aktivitet av alle slag. Byen er et trygt sted for barn, voksne og godt voksne. I byen er det plass til handel, kultur og boliger. Vi verdsetter estetisk pene uterom i byen hvor vi bor, hvor gamle historiske bygninger er en del av opplevelsen. Frivillighet Frivilligheten blomstrer i Drammen som en møteplass for læring, sosialisering og dugnad. Det er sammen vi skaper den gode byen vi alle er glad i. De frivillige organisasjonene knytter mennesker sammen på tvers av alder, status og kulturer. Det er frivilligheten som er med å skape et mangfold av aktivitetstilbud i Drammen for store og små. Fysisk aktivitet skaper glade mennesker som yter mer i hverdagen. Nærhet til mark og aktivitetsanlegg skaper kort vei til aktivitet. Læring Skolene i Drammen er et sted for lek og læring for alle de forskjellige barn som vokser opp. Vi bygger skoler som skaper nysgjerrige, utforskende og sosiale elever. Ved hjelp av digitale verktøy skaper man klasserom tilpasset elver med ulikt læringstempo. På Drammensbiblioteket møtes mennesker med ulik kompetanse til å skape nye ideer og produkter. Biblioteket er en plass hvor det alltid er mulig å tilegne seg ny kunnskap i form av bøker, digitale medier og foredrag.

5 Miljø og naturressurser Drammen skal ha en aktiv miljøpolitikk som sikrer kommende generasjoner muligheter til et godt liv By- og tjenesteutviklingen i Drammen skal være bærekraftig og fremtidsrettet. Venstre ønsker å ta vare på og videreutvikle byens grønne rom. Byen vår skal ha ren luft, rent vann og ta vare på det biologiske mangfoldet. Drammen skal ta et lokalt ansvar for å redusere utslipp av klimagasser. Klima og energieffektivisering De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring. Endringene kommer raskere og gir større utslag enn man regnet med inntil bare for kort tid siden. Norge har ambisiøse klimamålsettinger, og Drammen kommune må være med å bidra til Norges målsetting om klimakutt. ha fokus på miljøperspektivet i alle kommunale anbuds- og innkjøpsprosesser prioritere byggesøknader for bygg som bygges etter passivhusstandarden eller bedre innføre rett til å levere overskuddsenergi inn i fjernvarmenettet eller strømnettet for bygg som generer mer energi enn de bruker gjennomføre en klimavettkampanje i Drammen for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energivalg eller kjøp av varer og tjenester arbeide for at flere allerede eksisterende bygg kobler seg til fjernvarmenettet opprette et ENØK-fond som støtter private initiativ for strømsparing og bruk av alternative energikilder. Fondet skal støtte både bedrifter og privatpersoner, og ha en innretning som er enkel å administrere Forurensning og renovasjon Forurensning er alt som gjør et miljø usunt. De viktigste kildene til luftforurensing i Drammen er veitrafikk, særlig fra diesel og piggdekk. Venstre vil stille krav til at innbyggerne i Drammen skal kunne leve i et sunt bymiljø. innføre tiltak for å redusere svevestøvproblematikk, ved for eksempel å premiere de som bytter fra piggdekk til piggfritt eller kreve kjøp av oblater for å benytte dieselbiler uten partikkelfilter ønsker at innbyggernes avfall i hovedsak skal håndteres lokalt og gjennvinnes til ren energi som brukes lokalt etablere egne søppelkasser for panteflasker, slik at flaskene kan pantes og ikke havner i vanlig avfall ha en standard for kildesortering ved offentlige søppelkasser, slik at det blir enkelt for folk å bidra til kildesortering redusere bruken av veisalt til et minimum, da veisalt tar livet av planter og dyr Biologisk mangfold For Venstre er det viktig å beholde mangfoldet av arter og naturtyper. Alle arter er en del av et større økosystem, og tap av enkeltarter kan føre til ukjente konsekvenser. For eksempel innsekter gjør jobben

6 med å befrukte planter, slik at vi kan høste korn, frukt og grønnsaker. Dør pollinerende insekter ut, mister vi viktige avlinger. Tap av mangfoldet kan føre til et ustabilt økosystemet som vi er avhengig av for å kunne høste av naturen. ha tiltak for å bedre situasjonen for bier, ved å plante bievennlige blomster og bidra til utplassering av bikuber ha fokus på at Drammen kommune bidrar til internasjonale mål om bevaring av biologisk mangfold lage en kunnskapsdatabase over kommunens arter og naturtyper, samt sørge for overvåking av truede arter sikre levedyktige bestander av de norske rovdyra, ved å forby kvotejakt på gaupe i kommunens skoger forvalte byens skogarealer på en bærekraftig måte, og særlig sørge for at gammelskogen tas vare på, og sikre mot uthuling av LNF-områder bevare gamle, verdifulle trær som står i byrommet Eierskap til naturressurser Da Venstre innførte hjemfallsretten på vannkraft, var det ut i fra en tanke om at fellesskapet skal eie og forvalte fornybare naturressurser. Retten til rent vann er grunnleggende viktig for alt liv, og Venstre kan ikke se at privatisering vil gi bedre eller billigere drikkevann. Skjev fordeling av ressurser kan føre til uønskede konflikter. at fellesskapet skal beholde eierskap til Glitre vannverk beholde og drive et aktivt eierskap i Energiselskapet Buskerud, til fellesskapets beste ha fokus på at Drammen kommune forvalter sine naturressurser i elva, i fjorden og i marka på en bærekraftig måte Landbruk og urban dyrking Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Venstre vil derfor styrke jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible endringer. Urban matproduksjon fremmer kunnskap om dyrking av økologisk kortreist mat og har samtidig svært positive sosiale, helse- og samfunnsmessige effekter. beholde Skogerbygda som et sammenhengende landbruksareal støtte etablering av andelslandbruk i vår kommune utarbeide en mulighetsstudie for urban dyrking på tak og offentlige parker, samt legge til rette for urbane kjøkkenhager i nye byutviklingsprosjekt Se også kapittelet om byutvikling og samferdsel for flere miljøtiltak.

7 Helse og omsorg Drammen skal være en god og trygg by gjennom hele livet. Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. Det er de universelle tiltakene, som en god barnehage, en god skole, et inkluderende arbeidsliv og deltagelse i frivillig aktivitet som idrett og friluftsliv, som er viktigst også for helsetilstanden til befolkningen. I tillegg behøves målrettede tiltak overfor noen grupper. De skal møtes av et samarbeidende tjenestetilbud som ser hele mennesket. Alle aktive brukere av omsorgstjenestene i og utenfor institusjon skal ha en kontaktperson som er deres primærkontakt. God helse skapes i byer hvor det er lett å velge gange, sykkel eller kollektiv mellom boligområder, arbeidsplasser og tjenestetilbud. Folkehelse og fysisk aktivitet Fysisk aktivitet i hverdagen bidrar til bedre folkehelse. Venstre mener det er viktig at Drammen har et bredt spekter av aktivitetstilbud, også for alle de som ikke driver med organisert idrett. Vi vil at kommunen skal motivere, gjennom de tilbud som finnes i Drammen, til at folk blir mer fysisk aktive. at Drammen skal satse på et bredt spekter av lavterskelaktivitet som kort vei til lette turløyper, treningsapparater, sandvolleyball, parkour og ballbinger at kroppsøvingstimene skal ha et innhold som gjør at alle barn kan bli glad i fysisk aktivitet prioritere å støtte frivillige organisasjoner som skaper lavterskeltilbud for fysisk aktivitet, utenom den organiserte lagidretten at skoler, institusjoner og boligområder har nærhet til et bredt spekter av aktivitetstilbud Psykiatri og rus Alle kjenner noen som sliter med psykiske problemer, hvor mange også har tilknyttede rusproblemer. De skal møtes med et verdig tilbud som ser mennesket og gir folk hjelp. Venstre mener at hjelpen må komme så tidlig som mulig, slik at man lettere kan få hjelp til problemene. Mennesker med psykiske problemer som sliter med rusavhengighet trenger hjelp, ikke straff. ha et lavterskel psykologtilbud til folk i alle aldre, hvor man ikke trenger henvisning ha bedre ettervernstilbud med kvalifiserte ruskonsulenter som kan sørge for tilfredstillende bolig og aktivitetstilbud at frivillige organisasjoner deltar mer i rusomsorgen, blant annet for å få flere lavterskeltilbud for rusavhengige ha en tverrfaglig og helhetlig rusbehandling som ivaretar problematikk rundt familiesituasjon, psykiatri og sykdom øke kompetansen på rusbehandling hos allment helsepersonell i kommunen sikre et botilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, som også sliter med rus og/eller psykiatriproblematikk. Disse ivaretas ikke av Betzy krisesenter i dag legge til rette for arbeidstilbud slik at de med arbeidsevne kommer seg ut i arbeid Drammen kommune har et spesielt ansvar i så måte som en av kommunens største arbeidsgivere

8 Drammen Sykehus Venstre ønsker at Drammen sykehus skal bygges som et miljøvenlig sykehus, plassert sentralt for ansatte, pasienter og pårørende. Vi mener det er viktig at somatikk og psykiatri samlokaliseres og at begge fagområder bygges samtidig. jobbe for et sykehus i Drammen blir plassert i nærheten av en jernbanestasjon og at sykkelveier til sykehuset må være på plass før sykehuset åpner Fattigdom og boligsosiale tiltak Fattigdommen i Drammen innebærer en lavere levestandard, man blir stående utenfor samfunnet og fratatt muligheten til å delta i fellesskapet. Fattigdommen er vanskelig å få øye på, men vi vet at den finnes. Venstre mener det er viktig å hindre at fattigdom går i arv. Derfor må barn av lavinntekstfamilier få de samme mulighetene til barnehage, SFO og fritidsaktiviteter. bedre tilgjengeligheten for kommunens gjeldsrådgivning bedre samarbeid mellom NAV og kommunen for å tilby helhetlige løsninger sikre riktig bruk av individuell plan og aktivitetsplan til det beste for bruker sikre at kommunens utleieboliger spres til alle bydeler sikre god standard på kommunens utleieboliger, med gode utearealer for barn i nærheten videreføre gratis kjernetid i barnehage og SFO som en ordning som er behovsprøvd og gjelder uavhengig av hvor du bor belønne frivillige organisasjoner som ikke krever deltageravgift for aktiviteter, fra barn av lavinntektsfamilier Borgere med funksjonsnedsettelser Samfunnsskapte barrierer gjør det i dag vanskelig for mange med nedsatt funksjonsevne å delta i samfunnet på lik linje med andre. Venstre vil arbeide for et universelt utformet samfunn som sikrer tilgjengelighet for alle. ha universell utforming av offentlige bygg og transport ha god tilgjengelighet til sentrum hele året, ved å sikre universelt utformete byrom at kommunen og offentlige virksomheter aktivt skal bidra til å slippe folk med nedsatt funksjonshemming inn i arbeidslivet sikre en tilfredstillende BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent), slik at folk med funksjonsnedsettelser kan styre sin egen hverdag Barn og barnevern Barn og unge er vår viktigste ressurs og skal prioriteres i kommunens budsjetter. Venstre mener at alle barn har rett til god omsorg, trygghet og kjærlighet. Når foreldre og deres nettverk ikke makter omsorgsoppgaven på tilstrekkelig vis, må kommunen ha et tilbud som sikrer barns livskvalitet. Barns rettssikkerhet og oppvekstforhold må sikres.

9 kurse lærere til å oppdage barn og unge som sliter med problemer, slik at de kan varsle helsesøster eller lege samle flere barnevernstilbud på kommunenivå, for å sikre bedre behandling av enkeltbarn jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid gjennom en god helsetjeneste for barn i førskole- og skolealder, med bedre ivaretakelse av kosthold og fysisk aktivitet. satse på gode samarbeidsformer med barnevernet, samt ha lavterskeltilbud for dem som trenger det sikre avlastning for barn og foreldre via tilbud som Friminuttet og Barnas Stasjon gi bedre opplæring og oppfølging til fosterfamilier, samt bedre tilsyn med disse Ungdom og unge voksne Ungdomstiden er preget av sterke følelser, samt krav fra venner og foreldre. Det er viktig at samfunnet gir unge mennesker som trenger det tidlig hjelp til de utfordringer de møter, slik at problemene ikke utvikler seg. Venstre mener at helsetilbud, lyttende voksne og informasjon til ungdom må være lett tilgjengelig. at helsestasjon for ungdom er lett tilgjengelig og har et godt og relevant tilbud som møter og lytter til unge i deres hverdag at ungdom lett skal kunne møte helsesøster på skolene og via sosiale medier for å sikre gode muligheter for kommunikasjon ha et godt samarbeid mellom kommunale og private/frivillige tilbydere av helse- og omsorgstjenester styrke seksualundervisningen i skolen, som gir god kunnskap i tema som identitet, kjønn, seksualitet og samfunnsnormer jobbe for å få til et tilbud som tilbyr terapi og rådgivning for unge mellom 1- år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer (som for eksempel Kompasset, organisert av Blå kors) Eldreomsorg Eldre må i stor grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra kommunen. Venstre ønsker å prioritere forebyggende tiltak slik at eldre beholder en god helse og får mulighet til å bo hjemme lengre. Det skal være nok sykehjemsplasser slik at ingen må vente på plass. sikre et godt samarbeid mellom de ulike helsetilbudene i stat og kommune. at kommunen gjennom Skap gode dager sikrer at det er samsvar mellom samlet pleie- og omsorgsbehov og kompetanse at helsepersonell samarbeider tverrfaglig for å sikre en effektiv arbeidsfordeling ved hjemmetjenester og institusjoner at eldre kan bo hjemme lenger gjennom tiltak som Forebyggende team og vaktmestertjenester for hjemmeboende eldre at det finnes tilgjengelig møteareanaer i helger og høytider sikre en sikkerhetsstandard ved kommunal sjekk av boliger for eldre gi kommunal støtte til bygging av generasjonsbolig

10 at kommunen som arbeidsplass arbeider aktivt for at arbeidstakerne kan stå lenger i jobb gjennom en helhetlig seniorpolitikk at kommunen har riktig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger med tilsyn. Vi vil jobbe for at antall omsorgsboliger økes Skole og kunnskap I Drammen skal alle barn og unge få mulighet til å utvikle sine evner og finne sin plass som borgere gjennom lek, fellesskap og læring. En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn, er å sørge for å at alle ungdommer kan gå ut i arbeidslivet med solide kunnskaper og ferdigheter, men også med nysgjerrighet og kreativitet som kan bidra til nyskaping og framtidsrettede løsninger både i privat og offentlig sektor. Vi tilegner oss kunnskap på mange arenaer gjennom livet. Familie, barnehage, skole, bibliotek, næringsliv og frivillig arbeid er noen av mange plasser livslang læring skjer. Like viktig som livslang læring, er at samfunnet benytte seg av den kunnskap og erfaringen borgerne besitter. Barnehage Barnehagen er et sted hvor små mennesker lærer å møte en større verden gjennom lek og samspill. Å tilrettelegge for gode barnehager som en del av grunnlaget for en trygg, utviklende og god oppvekst, er noe av det viktigste vi gjør. at barnehagene i Drammen er et sted for læring gjennom lek og utforsking innføre seniortiltak for å beholde barnehagelærere i barnehagen gjennom hele sitt yrkesliv, som for eksempel kompetanseheving og en ekstra senioruke tilrettelegge for åpne barnehager som kan tilby språkopplæring gjennom lek og samvær at den enkelte barnehage skal kunne utvikle sin egenart og pedagogiske profil beholde inntektsgraderte barnehagepriser ha større fokus på friluftsliv, fysisk aktivitet og fri lek i barnehagene stille krav til norskkompetanse hos assistenter og pedagoger i barnehager hvor mange barn ikke har norsk som morsmål utvide søskenmoderasjon til å gjelde på tvers av barnehage og SFO ha gratis kjernetid for lavinntektsfamilier Skole og SFO Venstres skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, men alle skal ha muligheter til å nå sitt potensiale. Elever, foreldre og skoler kunne velge mellom forskjellige læringsmåter. For å skape et slikt mangfold må skolene ha frihet til å styre egen utvikling og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere som ser hver enkelt elev. Ved å satse på lærere vil skolen kunne bli en god arena for læring og personlig utvikling. ha systematisk videreutdanning av lærere, også på mellommenneskelig kompetanse ha høyere lærertetthet, sosiallærere på alle skoler og rådgivere på alle ungdomsskoler

11 at barn i Drammen tilbys sommerskole der de selv kan velge mellom ulike fag og aktiviteter gi lærerne større frihet til å utvikle sin egenart, slik at vi får et større pedagogisk mangfold i byen gi læreren mer tid til elevene ved å kutte i skolebyråkratiet arbeide for at religiøs overbevisning ikke hindrer barns deltakelse i undervisningen satse på morsmålsundervisning gjennom frivillige organisasjoner og digitale plattformer gi et tilbud til skoleflinke elever gjennom å opprette egne arenaer for flinke elever i utvalgte fag, samt læringsprogrammer på digitale plattformer sikre en pedagogisk forankret undervisning for elever med lærevansker at elever som kommer til Drammen skal beherske norsk godt før de overføres til ordinære klasse, slik at de får utbytte av undervisningen leksehjelpordningen skal målrettes mot elevene som har mest nytte av det sikre at skoler med en høy andel elever med spesielle behov får flere lærere per elev gi oppfølging til kronisk syke barn som ikke er på sykehus, slikt at de får et godt skoletilbud beholde SFO som et frivillig supplement til skolen og sørge for å fylle SFO med meningsfulle aktiviteter for barna ha gratis deltidsplass i SFO for lavinntektsfamilier stimulere private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO legge til rette for at også ungdomsskoleelever kan ta ut politisk fravær legge til rette for et stillerom hvor barn og unge i ro og fred kan søke stillhet, åndelighet, be en bønn og finne en indre ro si nei til flere friskoler med religiøse formålsparafer, fordi vi ønsker mangfold av elever på alle skolene. Religionsforkynnelse er ikke ønsket på offentlige finansierte skoler Styrke hjem/skole-samarbeid som en lavterskel, frivillig møteplass hvor sosiallærere og foreldre som trenger ekstra støtte kan samarbeide satse på tidlig innsats i barneskolen med ekstra ressurser for å sikre at alle barn så snart som mulig opplever mestring utvikle muligheter for webbasert undervisning for elever som har kort- eller langtidsfravær. Søke om bli pilotkommune for nettundervisning på grunnskolenivå og digital leksehjelp Studentby Drammen er en ung studentby, og det tar tid å bygge opp et studentmiljø. Ved å gi studentene en god opplevelse av byen, vil mange av de skarpe hodene velge å bosette seg i Drammen. Derfor er det viktig å utvikle tilbudet til studentene i byen. bidra til at alle studenter følger seg velkomne og som en del av byen se utbygging av studentboliger i et byutviklingsperspektiv bidra til et godt samarbeid mellom næringslivet og høgskolen bidra til et tett samarbeid mellom nytt sykehus på Brakerøya, høgskolen og næringslivet for systematisk å utvikle nye studetilbud og det helsefaglige kompetansemiljøet tillate utesteder med alkoholservering for -åringer

12 Bibliotek Drammensbiblioteket er en åpen møteplass for fri debatt, lek, læring og kunnskapsdeling. Besøkende skal ha god tilgang på både sakprosa og skjønnlitteratur. Biblioteket skal ha fokus på brukerne og deres ønsker. at biblioteksjefen har redaksjonell frihet for biblioteket som debattarena at biblioteket skal være utformet etter brukernes ønsker og behov styrke biblioteket som arena for kunnskapsdeling, gjerne gjennom et samarbeid med næringslivet og frivilligheten at biblioteket skal bidra til kunnskapsdeling på internett via egne nettsider og wikipedia at biblioteket skal sikre alle borgerne i Drammen tilgang på offentlig informasjon styrke bibliotekets rolle som integreringsarena, for eksempel som praktisk språktrening se på muligheten for å etablere møterom for frivillige organisasjoner i biblioteket utvikle tilbudet på filialen på Fjell, slik at det blir en innholdsrik møteplass i bydelen. For å sikre bedre tilgjengelighet ønsker vi uttesting av selvbetjent bibliotek på Fjell bruke biblioteket målrettet som gratis møtested og arbeidsplass for gründere utvide åpningstidene for Biblioteket,for eksempel med flere åpne søndager Næringsliv Drammen skal satse bredt på det skapende mennesket, og ha internasjonale ambisjoner. Drammen skal ha et mangfold av arbeidsplasser som kan tiltrekke alle typer mennesker til byen. Gründere og nyskapning Gründere er mennesker som sitter inne med mye kompetanse og kreativitet. Venstre vil gi muligheter for mennesker å skape nye produkter, som igjen gir nye arbeidsplasser. Derfor er det viktig at vi støtter opp om gründerskapet. legge til rette for samlokalisering av nyetablerere med subsidiert leie i en oppstartsfase at Drammen kommune, i samarbeid med fylket og næringsliv, bidrar til bedre finansiering av bedrifter i tidlig fase at Drammen kommune, gjennom sin rolle som innkjøper, stimulerer til økt nyskapning i næringslivet ved å velge innovative og klimavennlige løsninger. Variert næringsliv En av styrkene til Drammen er at vi har et variert næringsliv som gjør oss mindre sårbare for svingninger i enkeltsektorer. Venstre ønsker å legge til rette for høykompetent arbeidsplasser, men dette krever at vi gir plass til industri som kan bruke for kompetansen. styrke samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Næringslivsforening, spesielt med tanke på kommunen som innkjøper og kunde av det lokale næringsliv Legge til rette for at kommunen satser på næring med vekstpotensial, som foreksempel en 1

13 satsing på helseklynger at kommunen skal ha et aktivt eierskap i selskapene hvor kommunen er medeier, og påvirke selskaper til å bidra positivt til samfunnet. Kommunen skal ikke ta eierskap i selskaper kun basert på ønske om økonomisk gevinst Turisme Drammen by har et rikt kultur- og uteliv og nærhet til flotte naturopplevelser. Venstre vil at Drammen skal satse på opplevelsesturisme med nærhet til naturen som utgangspunkt. Aronsløypa i Drammen er allerede et yndet sted for både alpint på vinterstid og sti- og nedoversykling på sommerstid. Drammen har også mange flotte klatreområder. at Drammen skal satse på miljøvennlig turisme. Drammen er et knutepunkt for tog og buss, og sykkel er et ypperlig fremkomstmiddel langs elvedalen utvikle opplevelsestilbudet i sammarbeid med næringslivet og de frivillige organisasjonenen etablere en aktivitets- og friluftslivfestival i Drammen Kultur og frivillighet Drammen skal ha et mangfoldig og levende kulturliv, hvor de frivillige organisasjonen ved hjelp av kommunale midler får frihet til å skape fellesskap og en kritisk offentlighet. Kunnskap er makt, og makt skal spres. Kulturlivet, kunsten, mediene, organisasjoner og sivile fellesskap skal ikke være instrumenter for kommunen, men leve i kraft av seg selv og utfordre og utvikle samfunnet uavhengig av politiske mål. Frivillige organisasjoner Frivilligheten er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet der enkeltpersoner kan delta etter sine egne forutsetninger til beste både for seg selv og andre. Venstre vil satse på bredden i frivillig sektor og bidra til å stimulere flere til å delta i frivillig arbeid. Kommune skal motivere til frivillighet ved å gi gode og forutsigbare rammer både økonomisk og organisatorisk. motivere folk til å bidra i frivillig arbeid, ved å tilrettelegge for rekrutteringsarenaer belønne frivillige organisasjoner som driver med samfunnsnyttig engasjement eller tilbyr barn av lavinntektsfamilier gratis medlemskap skape en frivillighetens dag, hvor frivilligheten kan feire seg selv finansiere en frivillighetsportal på nett. Portalen kan for eksempel inneholde opplysninger om byens frivillige organisasjoner, aktivitet og møtelokaler som kan leies Kunst og kulturarenaer I Drammen skal vi ha et kulturliv for folk i alle aldere. Venstre ønsker å stimulere til fortsatt vekst i mangfoldet av kulturtilbud i byen vår og skape flere arenaer for møte med kunst og kultur. Kultur skaper kreative mennesker til glede for seg selv, byen og næringslivet. 1

14 at kommunen som kulturarrangør bør bli mindre kommersiell, for å gi de private arrangørene større mulighet til å drive i det kommersielle kulturmarkedet legge til rette for at private kulturarrangører i større grad kan komme til, med kommunen som tilrettelegger ha økt fokus på bredden i arrangementer, samt at vi ønsker lokaler som egner seg for frivillige aktører med begrenset økonomi kartlegge private og offentlige lokaler som kan brukes som kulturarealer, samt kartlegge og gjøre enkle forbedringer av akustikken åpne for private alternativ til kulturskole, med offentlig støtte at nye skoler skal planlegges med en fløy for sambruk med nærmiljøet, med lokaler som kunstog håndtverksrom, skolekjøkken, grupperom og kroppsøvingslokaler øke kulturtilbudet til eldre gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner mener barn og unge må ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur stille krav til at en frivillig organisert klubb må ta ansvar for de vegger kommunen fristiller til graffiti og gatekunst. Vi ønsker et kunstnerisk grafittimiljø velkommen til Drammen Byutvikling og samferdsel Drammen skal være verdens beste by å leve i for menneskene som bor der. Drammen skal ha en byutvikling på borgernes premisser, hvor modernisering og historie kan leve side om side. Venstre vil drive miljøvennlig fortetting av bykjernen med stedsutvikling rundt de store kollektivknutepunktene. Vi ønsker en levende, urban by hvor mennesket er i fokus. Byens kulturarv Venstre vil ha en offensiv satsing på kulturvern og museer, som tar vare på mangfoldet, utfordrer samtiden og sikrer viktige kulturminner for fremtidige generasjoner. Venstre vil utvikle ordninger som motiverer til bevaring av kulturminner og ivaretaking av nye funn. sikre strengere oppfølging av verneverdige bygninger. Bygninger i kommunens verneplan som er klassifisert i verneklasse A skal ha et absolutt vern gi frivillige organisasjoner mulighet til sterkt subsidiert leie til kommunale bygg som står tomme, mot at organisasjonen tar ansvar for vedlikehold Sentrum Venstre vil ha et levende sentrum i Drammen med et bredt mangfold av tilbud for barn, unge og voksne. Et grønt sentrum må satse på grønn transport og attraktive sentrumsnære boliger. Kommunen skal være en viktig støttespiller til de private aktørene i sentrum som blant annet driver handel, utesteder, underholdnings- og kulturtilbud. satse på et variert boligtilbud i sentrumsnære områder, og satse på kvalitet og trygge lekeplasser slik at det blir attraktivt for barnefamilier å bo sentrumsnært 1

15 1 utvikle Marienlyst til et område for multihall, boliger, frivillighet, næring og fysisk aktivitet. Vi vil ikke tillate privatisering av bakkeplan, men stille krav til næringslokaler i første etasje utvikle området rundt Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra arealkrevende næring, til boliger, handel og kontorer videreutvikle sentrum til en spennende handels- og kulturarena i samarbeid med næringslivet støtte Byen Vår Drammen sitt Byliv-prosjekt for å øke attraktiviteten til sentrum knytte Bragernes torg og Strømsø torg sammen ved å utvikle bybrua til en møteplass sørge for et liberalt regime for lukketider og skjenketider, samt tillate skjenkesteder i bydelene. Vi ønsker et tett samarbeid mellom kommunen og utelivsnæringen, et strengt regelverk og hyppige kontroller slikt at useriøse aktører mister bevillingen ha en helhetlig plan for parkering i sentrum, og sørge for at alle selskaper driver etter samme regler for å gjøre det enklere å parkerer i sentrum Gode bomiljøer og bydeler Vi har alle et ansvar for gode bomiljøer. Venstre mener derfor at gode bomiljøer utvikles best i samarbeid med de som bor i bydelen. Nye prosjekter i bydelene skal som hovedregel skape merverdi for dem som allerede bor der. lage en langsiktig plan for fjerning av høyspentledninger på Åssiden, lage en langsiktig plan for å legge alle luftspente ledninger i bakken forenkle byggesaksbehandlingen gjennom tydelige kommunale reguleringsplaner og opprydding av kommunale vedtekter stille krav til utbygger om varierte boliger og gode utemiljøer ha universelt utformede grønne lunger i hver bydel tilpasset lek og aktivitet for alle aldersgrupper vil tillate lokale puber ute i bydelene, med krav til matservering prøve ut positive tiltak for å redusere hastighet i bydelene sørge for at Fjell 00 blir fulgt opp med tjenesteutvikling og innhold for å skape en bydel med liv og aktivitet Idrettsanlegg og flerbrukshaller Byens idrettslag og frivillige organisasjoner har et stort behov for haller og idrettsanlegg. Venstre mener at den uorganiserte aktiviteten er viktig, og at anlegg må bygges slik at flest mulig for nytte av dem. For at anlegg skal være effektive å drifte, må nye haller og idrettsanlegg plasseres slik at de kan brukes av skoler på dagtid. ha en flerbrukshall på Marienlyst som skal prioritere idretten, og at området rundt skal være tilrettelagt for fysisk aktivitet for alle være positive til private aktører som ønsker å bygge kulturarenaer, idrettsanlegg eller flerbrukshaller ha flere lavterskelanlegg som kan brukes til organisert idrett og uorganisert aktivitet. bygge flerbrukshaller på Fjell, Øren, Brandengen og Åssiden utbedre hallrefusjonsordningen for private haller samarbeide med idretten ved planlegging av idrettsanlegg 1

16 støtte etablering av innendørs klatreanlegg Fjorden og elva Fjorden og elva inviterer til aktivitet og rekreasjon. Venstre mener at arbeidet for en ren Drammensfjord må fortsette. Store områder langs elven på begge sider, trenger moderne byutvikling. Venstre vil jobbe for en utvikling av gode boligområder med variert boligbygging og gode uteområder. Venstre vil arbeide for byutvikling av sentrumsnære sjøområder, som sikrer allmenn tilgang til strandsonen omregulere områdene på Brakerøya og Tangen til handel, kontor, bolig og kunnskapsbasert næring på sikt omregulere indre deler av Holmen fra havn til kontor, handel og kunnskapsbasert næring videreføre samarbeid med Lier kommune om en sammenhengende felles Fjordbyplan. legge til rette for å omregulere resterende områder av elvebredden fra industri til kombinert, bolig, næring og handel utvide skulpturprosjektet langs hele elvepromenaden Friluftsliv En viktig kvalitet ved å bo i Drammen, er kort vei til friluftsområder uansett hvor du bor i kommunen. Venstre mener dette er en kvalitet det er verdt å kjempe for, og vi vil bidra til et mangfoldig, miljøvennlig og helsefremmende friluftsliv. etablere en fast markagrense i samarbeid med nabokommunene fjerne veiavgift til Spiralen og Landfalltjern jobbe for en revitalisering av Spiralen i samarbeid med private aktører markagrensa videreføre partnerskapet med DNT Drammen om bynært friluftsliv Sykkelbyen og myke trafikanter Venstre vil utvikle sykkelveinettet i Drammen, slik at sykkel blir førstevalget når folk reiser langs elvedalen. Sykling er sunt og morsomt, og det må bli enda tryggere for folk i alle aldre å velge sykkelen som sitt fremkomstmiddel. prioritere trygge skoleveier i hele Drammen, slik at barn og unge får gode vaner tidlig med å gå eller sykle til skolen oppgradere veikryss slik at det blir trygt å krysse for gående og syklister. Underganger skal være oversiktlige og godt opplyst satse på enkle tiltak som gjøre det morsommere og tryggere å sykle, for eksempel etablere små vedlikeholdsstasjoner for sykkel i bydelene. gi vedlikeholdet av sykkelveiene første prioritet på vinterstid skape flere krysningspunkter over elven for myke trafikanter videreutvikle bysykkelordningen slik at besøkende til byen kan komme med tog eller buss, og reise videre med sykkel. Ordningen må også utvides med flere sykkelstasjoner

17 arbeid for å kunne bruke bysykkel med månedskort for kollektivtransport at kommunen må sørge for trygge sykkelparkeringer satse på holdningsskapende arbeid. Vi har alle et ansvar for at det er trygt å sykle, gå og kjøre i Drammen Miljøvennlig transport Transport utgjør ca ⅓ av alle klimagassutslipp i Norge. Hvis Drammen skal bli en mer miljøvennlig by, så må vi legge til rette for mindre bilkjøring som gir oss mindre støy, svevestøv og klimagassutslipp. etablere direkteruter med buss mellom der folk bor og jobber, samt jobbe videre med å gjøre det attraktivt å velge kollektivt at Brakar skal ha fokus på at barn, unge og voksne føler seg trygg på bussen jobbe videre for en skinnegående bybane mellom Nedre-Eiker, Drammen og Lier, men starte med kollektivtraseer for buss starte med fortetting av boliger og næringsliv rundt en fremtidig bybane at alle tjenestebiler som kommunen bruker skal være nullutslippsbiler at kommunen bidrar til å etablere en bildelingsordning med nullutslippsbiler, som kommunen skal benytte seg av ved tjenestereiser reservere ⅓ av gateparkeringen i sentrum til nullutslippsbiler og ladbare biler redusere svevestøv og trafikkstøy ved å redusere fartsgrenser fortsette arbeidet for å redusere veisalting Buskerudbyen Hovedmålet i areal og transportplanen for Buskerudbyen er at veksten i persontrafikken i byområdene skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Venstre ønsker å flytte gjennomgangstrafikk ut av bykjernen og ut på europaveiene. Bragernestunnellen bør på sikt utvides til Travbanen på Åssiden. ha en regional arealplanlegging som bidrar til helhetlig planlegging av boligutbygging og satsing på kollektivtransport gjøre om Rosenkrantzgata til en miljøgate, som vil redusere gjennomgangstrafikken følge opp sykkelsatsingen i Buskerudbyen, slik at andelen syklende øker sikre gode pendlerparkeringsplasser ved kollketivknutepunktene Demokrati og liberale rettigheter Drammen skal ha et demokrati hvor flest mulig avgjørelsene blir tatt lokalt og der alle kan bidra. I Drammen skal vi ha en åpen og fordomsfri debatt, hvor alle er inkludert. Ansatte i kommunen skal ha et bevisst forhold rundt personvern. Politikere og administrasjon skal bidra til at borgere har medinnflytelse i demokratiske avgjørelser. Åpenhet og styreform Vi ønsker et godt samarbeid mellom administrasjon, politikere, næringsliv og borgerne i Drammen kommune. Ansatte i kommunen skal få anerkjennelse for å bidra til en positiv utvikling av sin

18 arbeidsplass. Dette krever åpne prosesser i kommunen, hvor ytringsfrihet gjelder for alle. drive holdningskapende arbeid i kommunale virksomheter som oppfordrer til gode arbeidsmiljøer, åpenhet og bruk av ytringsfriheten at virksomhetsledere har mulighet til å utvikle sin virksomhet utfra lokale behov innføre bydelsutvalg med reell påvirkningsmulighet og makt, som sikrer borgerne politisk behandling av saker som løftes fra bydelene alt1: beholde formannskapsmodellen, men innføre utvalgsmodell for bedre maktspredning. alt: innføre parlamentarisme skape en bredere dialog mellom borgerne og politikere ved å ha flere folkemøter og forbedre innholdet på nettsidene til Drammen kommune innføre en saksportal hvor borgerne enkelt kan følge prosessen i pågående kommunesaker innføre stemmerett for -åringer Kommunereform Vi er positive til å slå sammen Drammen med omkringliggende kommuner. Målet er å gi borgerne og næringslivet i Drammensregionen mer kvalitet på de kommunale tjenestene. Vi vil føre en miljøvennlig by- og stedsutvikling med kvalitet i hele kommunen, og bygge miljøvennlige og effektive transportløsninger. videreutvikle det lokale tjenestetilbudet i en sammenslått kommune at Drammen får mer ansvar for kollektivtilbudet i egen kommune drive en mer aktiv næringslivspolitikk skape bedre fagmiljøer i en sammenslått kommune la storkommunen få flere statlige oppgaver ikke endre styringsform vesentlig før kommunereformen er gjennomført Personvern og digitalisering Digitalisering av Drammen kommune skal gi borgerne enkel tilgang til offentlig informasjon, samt skjemaer som er lett tilgjengelig og enkle å fylle ut. Digitalseringen skal også effektvisere saksbehandlingen i kommunen. Økt digitalisering skal ikke gå på bekostning av personvernet fortsette digitaliseringen av kommunen for enklere og mer effektiv saksbehandling begrense skjemaveldet og byråkratiske prosesser ved å samordne innsamling av opplysninger på en mer effektiv måte stille krav om at personvernhensyn blir ivaretatt ved innføring av velferdsteknologi og ulike former for trygghets- og sikkerhetsløsninger at alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett at D-IKT er en pådriver for åpne standarder, samt ser på muligheten til å bruke og bidra til fri programvare at borgerne bør få tilgang til å se hvem som ser på personsensitive data om en selv kartlegge og registrere alle overvåkningskameraer i kommunen, samt få oversikt over byens

19 overvåkingskameraer og gjøre dette offentlig ikke tillate kameraovervåkning i skoletiden, og ikke tillate generelle søk med narkotikahund Mangfold og inkludering Drammen skal ha et tilbud som gir innvandrere mulighet til å bli likeverdige borgere i byen. Drammen skal være en god hjemby for alle som bor her - en by som preges av toleranse og mangfold. Venstres innvandrings- og integreringspolitikk baserer seg på liberale prinsipper om at alle mennesker har en grunnleggende frihet, ansvar for hverandre og gjensidige rettigheter og plikter. En internasjonal by Mennesker med bakgrunn fra hele verden har Drammen som hjemby. Omkring % av Drammen sin befolkning har innvandrerbakgrunn. Mangfoldet gir Drammen mange muligheter til å knytte bånd på tvers av land og kulturer. satse på Drammen som en internasjonal konferanseby Integrering og språk Venstre ønsker at alle som bor i Drammen skal bruke byen aktivt og ha like muligheter til å delta i samfunnet. Opplæring i norsk, samfunnsfag og livssyn er avgjørende for deltagelse. Arenaer for språkpraksis gir muligheter til å trene på norsk muntlig. at introduksjonssenteret skal bli mindre teorirettet og mer arbeid- og praksisrettet opprette flere arenaer for språkpraksis og alternativ læring utvide tilbudet om språktrening i arbeidstreningsprogram i kommunale bedrifter gi innvandrere mer tillit til valg av tiltak, og mulighet for å være på flere tiltak samtidig støtte frivillige organisasjoner som ønsker å drive med norskopplæring og inkluderingsarbeid gi bedre informasjon om hvilke tilbud som finnes i Drammen, som frivillige organisasjoner og kulturarenaer for deltagelse i samfunnet Et inkluderende arbeidsliv Målet med integrering er å få flest mulig innvandrerne til å delta i arbeidslivet. Arbeidsledigheten blant innvandrere høyere enn hos resten av Drammens befolkning. Venstre mener det er viktig med målrettede tiltak slik at Drammen utnytter alle borgernes kompetanse. at kommunen opererer med anonyme jobbsøknader få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, gjennom blant annet mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering

20 Resultater i perioden 00-0 Venstre har i perioden 00-0 hatt et konstruktivt budsjettsamarbeid med Høyre, KrF og FrP. I andre saker har Venstre stått fritt til å stemme etter vårt eget valgprogram og overbevisning. Svært mye av det Venstre lovet før kommunevalget, har blitt gjennomført i denne valgperioden. Her er noen av våre viktigste seire: Ha skoleledelse med formell skolelederkompetanse Ha full barnehagedekning hele året og likebehandling av private og kommunale barnehager Forvalte byens skogarealer på en bærekraftig måte, og særlig sørge for at gammelskogen tas vare på og sikre mot uthuling av LNF-områder Lage en kunnskapsdatabase over kommunens truete arter og naturtyper og overvåke utviklingen av bestandene av truede arter Begrense bruken av veisalting på strekninger der trær er spesielt utsatte Etablere en egen stilling i kommunen som Byantikvar som skal benyttes som høringsinnstans i alle saker som angår sitt fagfelt, kartlegge verneverdig bebyggelse i Drammen og sikre områdeplaner for sammenhengende verneverdig Innføre hyppigere bussavganger og nye ruter Utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehager, med høy andel tospråklige Ha en evaluering av inkluderingstiltak gjennomført i Drammen Styrke tilbudene på Drammen Geriatriske Kompetansesenter Øke FoU-aktiviteten innenfor pleie og omsorg Øke kulturtilbudet til eldre gjennom et bedret dagsentertilbud Sikre avlastning for barn via tilbud som Friminuttet og Barnas Stasjon Gi leieboere mulighet til å at overta leiebolig ved at leien fungere som nedbetaling Skape en bredere kontaktflate mellom befolkning og politikere ved blant annet å ha flere folkemøter og andre kommunikasjonsmidler i kommunal regi Åpne for å slå sammen Drammen med omkringliggende kommuner Bidratt til å få et nytt sykehus i Drammen plassert i nærheten av vei, tog og sentrum, med hensyn til miljø og byutvikling 0

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016

Forslag til KrFUs hovedprogram 2014-2016 Forslag til KrFUs hovedprogram 01-01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Innhold IDEOLOGI... GRUNNVERDIENE I DEN KRISTENDEMOKRATISKE IDEOLOGI... MENNESKEVERD... NESTEKJÆRLIGHET... FORVALTERANSVARET... KRISTENDEMOKRATISKE

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer