Drammen Venstre. Kommunevalgprogam utkast 6. januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015"

Transkript

1 Drammen Venstre Kommunevalgprogam utkast. januar 01

2 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden Programkomiteen har bestått av følgende medlemmer: Lars Andre Landås - leder (Demokrati) Ulla Nordgaarden - nestleder (Skole og oppvekst) Anders Wengen - nestleder (Næring og samferdsel) Ida M. Brown - medlem (Byutvikling) Rune Håndlykken - medlem (Kultur) Kjersti Beritsdatter - medlem (Helse og omsorg) Asgeir Osnes - medlem (Miljø) Komiteen har basert sitt arbeid på blant annet gjeldende program, innspill fra medlemmer og møter med offentlige virksomhetsledere, frivillige organisasjoner og privat næringsliv. Endringer til kommunevalgprogrammet vedtaes på årsmøte til Drammen Venstre. januar. Frist for endringsforslag er. januar. Endringsforslag som blir levert til eller etter. januar vil kreve /-flertall. Endringsforslag kan sendes til eller se vår hjemmeside Merknad: Det er forhåndsmeldt at det vil komme en oppdatert versjon av Visjonskapittelet på årsmøtet. Drammen,. januar 01

3 Innholdsliste Visjon Drammen 0... Miljø og naturressurser... Klima og energieffektivisering... Forurensning og renovasjon... Biologisk mangfold... Eierskap til naturressurser... Landbruk og urban dyrking... Helse og omsorg... Folkehelse og fysisk aktivitet... Psykiatri og rus... Drammen Sykehus... Fattigdom og boligsosiale tiltak... Borgere med funksjonsnedsettelser... Barn og barnevern... Ungdom og unge voksne... Eldreomsorg... Skole og kunnskap... Barnehage... Skole og SFO... Studentby... Bibliotek... 1 Næringsliv... 1 Gründere og nyskapning... 1 Variert næringsliv... 1 Turisme... 1 Kultur og frivillighet... 1 Frivillige organisasjoner... 1 Kunst og kulturarenaer... 1 Byutvikling og samferdsel... 1 Byens kulturarv... 1 Sentrum... 1 Gode bomiljøer og bydeler... 1 Idrettsanlegg og flerbrukshaller...1 Fjorden og elva... Friluftsliv... Sykkelbyen og myke trafikanter... Miljøvennlig transport... Buskerudbyen... Demokrati og liberale rettigheter... Åpenhet og styreform... Kommunereform... Personvern og digitalisering... Mangfold og inkludering... En internasjonal by... Integrering og språk... Et inkluderende arbeidsliv... Resultater i perioden

4 Visjon Drammen 0 Dette kapittelet vil bli revidert på årsmøtet. januar 01. Folkehelse I Drammen holder folk seg friske lenger fordi fysisk aktivitet er en naturlig del av skolen og arbeidsplassen. Alle har rett til en time fysisk aktivitet i arbeidstiden fordi det skaper friske mennesker. I byen vår er det lov å be om hjelp. Ingen skal bli avvist av fordommer som eksisterer i samfunnet, men bli tatt i mot med åpent sinn. Den fysiske og psykiske helsen henger sammen og kan derfor ikke sees adskilt. Alderdom er i seg selv ikke et hinder for aktiv deltakelse i samfunnet. I Drammen oppfordrer vi godt voksne mennesker til å delta med sine hender, hjerter og kunnskap. På den måten får vi lykkeligere barnebarn og oldebarn. Byutvikling I Drammen skal man kunne reise mest effektivt uten bil, mens man slapper av til en bok, oppdaterer seg på sosiale medier eller har en samtale med gode venner. Mange velger å ikke eie egen bil, men har alltid tilgang på bil hvis behovet melder seg. Barnefamiliene ønsker å bo sentrumsnært med tilgang til kafeer, kultur og aktivitet. Det er menneskene som fyller uterommene med aktivitet av alle slag. Byen er et trygt sted for barn, voksne og godt voksne. I byen er det plass til handel, kultur og boliger. Vi verdsetter estetisk pene uterom i byen hvor vi bor, hvor gamle historiske bygninger er en del av opplevelsen. Frivillighet Frivilligheten blomstrer i Drammen som en møteplass for læring, sosialisering og dugnad. Det er sammen vi skaper den gode byen vi alle er glad i. De frivillige organisasjonene knytter mennesker sammen på tvers av alder, status og kulturer. Det er frivilligheten som er med å skape et mangfold av aktivitetstilbud i Drammen for store og små. Fysisk aktivitet skaper glade mennesker som yter mer i hverdagen. Nærhet til mark og aktivitetsanlegg skaper kort vei til aktivitet. Læring Skolene i Drammen er et sted for lek og læring for alle de forskjellige barn som vokser opp. Vi bygger skoler som skaper nysgjerrige, utforskende og sosiale elever. Ved hjelp av digitale verktøy skaper man klasserom tilpasset elver med ulikt læringstempo. På Drammensbiblioteket møtes mennesker med ulik kompetanse til å skape nye ideer og produkter. Biblioteket er en plass hvor det alltid er mulig å tilegne seg ny kunnskap i form av bøker, digitale medier og foredrag.

5 Miljø og naturressurser Drammen skal ha en aktiv miljøpolitikk som sikrer kommende generasjoner muligheter til et godt liv By- og tjenesteutviklingen i Drammen skal være bærekraftig og fremtidsrettet. Venstre ønsker å ta vare på og videreutvikle byens grønne rom. Byen vår skal ha ren luft, rent vann og ta vare på det biologiske mangfoldet. Drammen skal ta et lokalt ansvar for å redusere utslipp av klimagasser. Klima og energieffektivisering De menneskeskapte klimaendringene er vår tids største utfordring. Endringene kommer raskere og gir større utslag enn man regnet med inntil bare for kort tid siden. Norge har ambisiøse klimamålsettinger, og Drammen kommune må være med å bidra til Norges målsetting om klimakutt. ha fokus på miljøperspektivet i alle kommunale anbuds- og innkjøpsprosesser prioritere byggesøknader for bygg som bygges etter passivhusstandarden eller bedre innføre rett til å levere overskuddsenergi inn i fjernvarmenettet eller strømnettet for bygg som generer mer energi enn de bruker gjennomføre en klimavettkampanje i Drammen for å vise hvordan hver enkelt kan ta klimavennlige valg i hverdagen, enten det gjelder transport, oppvarming og energivalg eller kjøp av varer og tjenester arbeide for at flere allerede eksisterende bygg kobler seg til fjernvarmenettet opprette et ENØK-fond som støtter private initiativ for strømsparing og bruk av alternative energikilder. Fondet skal støtte både bedrifter og privatpersoner, og ha en innretning som er enkel å administrere Forurensning og renovasjon Forurensning er alt som gjør et miljø usunt. De viktigste kildene til luftforurensing i Drammen er veitrafikk, særlig fra diesel og piggdekk. Venstre vil stille krav til at innbyggerne i Drammen skal kunne leve i et sunt bymiljø. innføre tiltak for å redusere svevestøvproblematikk, ved for eksempel å premiere de som bytter fra piggdekk til piggfritt eller kreve kjøp av oblater for å benytte dieselbiler uten partikkelfilter ønsker at innbyggernes avfall i hovedsak skal håndteres lokalt og gjennvinnes til ren energi som brukes lokalt etablere egne søppelkasser for panteflasker, slik at flaskene kan pantes og ikke havner i vanlig avfall ha en standard for kildesortering ved offentlige søppelkasser, slik at det blir enkelt for folk å bidra til kildesortering redusere bruken av veisalt til et minimum, da veisalt tar livet av planter og dyr Biologisk mangfold For Venstre er det viktig å beholde mangfoldet av arter og naturtyper. Alle arter er en del av et større økosystem, og tap av enkeltarter kan føre til ukjente konsekvenser. For eksempel innsekter gjør jobben

6 med å befrukte planter, slik at vi kan høste korn, frukt og grønnsaker. Dør pollinerende insekter ut, mister vi viktige avlinger. Tap av mangfoldet kan føre til et ustabilt økosystemet som vi er avhengig av for å kunne høste av naturen. ha tiltak for å bedre situasjonen for bier, ved å plante bievennlige blomster og bidra til utplassering av bikuber ha fokus på at Drammen kommune bidrar til internasjonale mål om bevaring av biologisk mangfold lage en kunnskapsdatabase over kommunens arter og naturtyper, samt sørge for overvåking av truede arter sikre levedyktige bestander av de norske rovdyra, ved å forby kvotejakt på gaupe i kommunens skoger forvalte byens skogarealer på en bærekraftig måte, og særlig sørge for at gammelskogen tas vare på, og sikre mot uthuling av LNF-områder bevare gamle, verdifulle trær som står i byrommet Eierskap til naturressurser Da Venstre innførte hjemfallsretten på vannkraft, var det ut i fra en tanke om at fellesskapet skal eie og forvalte fornybare naturressurser. Retten til rent vann er grunnleggende viktig for alt liv, og Venstre kan ikke se at privatisering vil gi bedre eller billigere drikkevann. Skjev fordeling av ressurser kan føre til uønskede konflikter. at fellesskapet skal beholde eierskap til Glitre vannverk beholde og drive et aktivt eierskap i Energiselskapet Buskerud, til fellesskapets beste ha fokus på at Drammen kommune forvalter sine naturressurser i elva, i fjorden og i marka på en bærekraftig måte Landbruk og urban dyrking Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Venstre vil derfor styrke jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible endringer. Urban matproduksjon fremmer kunnskap om dyrking av økologisk kortreist mat og har samtidig svært positive sosiale, helse- og samfunnsmessige effekter. beholde Skogerbygda som et sammenhengende landbruksareal støtte etablering av andelslandbruk i vår kommune utarbeide en mulighetsstudie for urban dyrking på tak og offentlige parker, samt legge til rette for urbane kjøkkenhager i nye byutviklingsprosjekt Se også kapittelet om byutvikling og samferdsel for flere miljøtiltak.

7 Helse og omsorg Drammen skal være en god og trygg by gjennom hele livet. Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. Det er de universelle tiltakene, som en god barnehage, en god skole, et inkluderende arbeidsliv og deltagelse i frivillig aktivitet som idrett og friluftsliv, som er viktigst også for helsetilstanden til befolkningen. I tillegg behøves målrettede tiltak overfor noen grupper. De skal møtes av et samarbeidende tjenestetilbud som ser hele mennesket. Alle aktive brukere av omsorgstjenestene i og utenfor institusjon skal ha en kontaktperson som er deres primærkontakt. God helse skapes i byer hvor det er lett å velge gange, sykkel eller kollektiv mellom boligområder, arbeidsplasser og tjenestetilbud. Folkehelse og fysisk aktivitet Fysisk aktivitet i hverdagen bidrar til bedre folkehelse. Venstre mener det er viktig at Drammen har et bredt spekter av aktivitetstilbud, også for alle de som ikke driver med organisert idrett. Vi vil at kommunen skal motivere, gjennom de tilbud som finnes i Drammen, til at folk blir mer fysisk aktive. at Drammen skal satse på et bredt spekter av lavterskelaktivitet som kort vei til lette turløyper, treningsapparater, sandvolleyball, parkour og ballbinger at kroppsøvingstimene skal ha et innhold som gjør at alle barn kan bli glad i fysisk aktivitet prioritere å støtte frivillige organisasjoner som skaper lavterskeltilbud for fysisk aktivitet, utenom den organiserte lagidretten at skoler, institusjoner og boligområder har nærhet til et bredt spekter av aktivitetstilbud Psykiatri og rus Alle kjenner noen som sliter med psykiske problemer, hvor mange også har tilknyttede rusproblemer. De skal møtes med et verdig tilbud som ser mennesket og gir folk hjelp. Venstre mener at hjelpen må komme så tidlig som mulig, slik at man lettere kan få hjelp til problemene. Mennesker med psykiske problemer som sliter med rusavhengighet trenger hjelp, ikke straff. ha et lavterskel psykologtilbud til folk i alle aldre, hvor man ikke trenger henvisning ha bedre ettervernstilbud med kvalifiserte ruskonsulenter som kan sørge for tilfredstillende bolig og aktivitetstilbud at frivillige organisasjoner deltar mer i rusomsorgen, blant annet for å få flere lavterskeltilbud for rusavhengige ha en tverrfaglig og helhetlig rusbehandling som ivaretar problematikk rundt familiesituasjon, psykiatri og sykdom øke kompetansen på rusbehandling hos allment helsepersonell i kommunen sikre et botilbud til personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, som også sliter med rus og/eller psykiatriproblematikk. Disse ivaretas ikke av Betzy krisesenter i dag legge til rette for arbeidstilbud slik at de med arbeidsevne kommer seg ut i arbeid Drammen kommune har et spesielt ansvar i så måte som en av kommunens største arbeidsgivere

8 Drammen Sykehus Venstre ønsker at Drammen sykehus skal bygges som et miljøvenlig sykehus, plassert sentralt for ansatte, pasienter og pårørende. Vi mener det er viktig at somatikk og psykiatri samlokaliseres og at begge fagområder bygges samtidig. jobbe for et sykehus i Drammen blir plassert i nærheten av en jernbanestasjon og at sykkelveier til sykehuset må være på plass før sykehuset åpner Fattigdom og boligsosiale tiltak Fattigdommen i Drammen innebærer en lavere levestandard, man blir stående utenfor samfunnet og fratatt muligheten til å delta i fellesskapet. Fattigdommen er vanskelig å få øye på, men vi vet at den finnes. Venstre mener det er viktig å hindre at fattigdom går i arv. Derfor må barn av lavinntekstfamilier få de samme mulighetene til barnehage, SFO og fritidsaktiviteter. bedre tilgjengeligheten for kommunens gjeldsrådgivning bedre samarbeid mellom NAV og kommunen for å tilby helhetlige løsninger sikre riktig bruk av individuell plan og aktivitetsplan til det beste for bruker sikre at kommunens utleieboliger spres til alle bydeler sikre god standard på kommunens utleieboliger, med gode utearealer for barn i nærheten videreføre gratis kjernetid i barnehage og SFO som en ordning som er behovsprøvd og gjelder uavhengig av hvor du bor belønne frivillige organisasjoner som ikke krever deltageravgift for aktiviteter, fra barn av lavinntektsfamilier Borgere med funksjonsnedsettelser Samfunnsskapte barrierer gjør det i dag vanskelig for mange med nedsatt funksjonsevne å delta i samfunnet på lik linje med andre. Venstre vil arbeide for et universelt utformet samfunn som sikrer tilgjengelighet for alle. ha universell utforming av offentlige bygg og transport ha god tilgjengelighet til sentrum hele året, ved å sikre universelt utformete byrom at kommunen og offentlige virksomheter aktivt skal bidra til å slippe folk med nedsatt funksjonshemming inn i arbeidslivet sikre en tilfredstillende BPA-ordning (brukerstyrt personlig assistent), slik at folk med funksjonsnedsettelser kan styre sin egen hverdag Barn og barnevern Barn og unge er vår viktigste ressurs og skal prioriteres i kommunens budsjetter. Venstre mener at alle barn har rett til god omsorg, trygghet og kjærlighet. Når foreldre og deres nettverk ikke makter omsorgsoppgaven på tilstrekkelig vis, må kommunen ha et tilbud som sikrer barns livskvalitet. Barns rettssikkerhet og oppvekstforhold må sikres.

9 kurse lærere til å oppdage barn og unge som sliter med problemer, slik at de kan varsle helsesøster eller lege samle flere barnevernstilbud på kommunenivå, for å sikre bedre behandling av enkeltbarn jobbe aktivt med forebyggende helsearbeid gjennom en god helsetjeneste for barn i førskole- og skolealder, med bedre ivaretakelse av kosthold og fysisk aktivitet. satse på gode samarbeidsformer med barnevernet, samt ha lavterskeltilbud for dem som trenger det sikre avlastning for barn og foreldre via tilbud som Friminuttet og Barnas Stasjon gi bedre opplæring og oppfølging til fosterfamilier, samt bedre tilsyn med disse Ungdom og unge voksne Ungdomstiden er preget av sterke følelser, samt krav fra venner og foreldre. Det er viktig at samfunnet gir unge mennesker som trenger det tidlig hjelp til de utfordringer de møter, slik at problemene ikke utvikler seg. Venstre mener at helsetilbud, lyttende voksne og informasjon til ungdom må være lett tilgjengelig. at helsestasjon for ungdom er lett tilgjengelig og har et godt og relevant tilbud som møter og lytter til unge i deres hverdag at ungdom lett skal kunne møte helsesøster på skolene og via sosiale medier for å sikre gode muligheter for kommunikasjon ha et godt samarbeid mellom kommunale og private/frivillige tilbydere av helse- og omsorgstjenester styrke seksualundervisningen i skolen, som gir god kunnskap i tema som identitet, kjønn, seksualitet og samfunnsnormer jobbe for å få til et tilbud som tilbyr terapi og rådgivning for unge mellom 1- år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer (som for eksempel Kompasset, organisert av Blå kors) Eldreomsorg Eldre må i stor grad få mulighet til å ha innflytelse på egen hverdag og innholdet i tjenestene de får fra kommunen. Venstre ønsker å prioritere forebyggende tiltak slik at eldre beholder en god helse og får mulighet til å bo hjemme lengre. Det skal være nok sykehjemsplasser slik at ingen må vente på plass. sikre et godt samarbeid mellom de ulike helsetilbudene i stat og kommune. at kommunen gjennom Skap gode dager sikrer at det er samsvar mellom samlet pleie- og omsorgsbehov og kompetanse at helsepersonell samarbeider tverrfaglig for å sikre en effektiv arbeidsfordeling ved hjemmetjenester og institusjoner at eldre kan bo hjemme lenger gjennom tiltak som Forebyggende team og vaktmestertjenester for hjemmeboende eldre at det finnes tilgjengelig møteareanaer i helger og høytider sikre en sikkerhetsstandard ved kommunal sjekk av boliger for eldre gi kommunal støtte til bygging av generasjonsbolig

10 at kommunen som arbeidsplass arbeider aktivt for at arbeidstakerne kan stå lenger i jobb gjennom en helhetlig seniorpolitikk at kommunen har riktig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger med tilsyn. Vi vil jobbe for at antall omsorgsboliger økes Skole og kunnskap I Drammen skal alle barn og unge få mulighet til å utvikle sine evner og finne sin plass som borgere gjennom lek, fellesskap og læring. En av de viktigste oppgavene vi har som samfunn, er å sørge for å at alle ungdommer kan gå ut i arbeidslivet med solide kunnskaper og ferdigheter, men også med nysgjerrighet og kreativitet som kan bidra til nyskaping og framtidsrettede løsninger både i privat og offentlig sektor. Vi tilegner oss kunnskap på mange arenaer gjennom livet. Familie, barnehage, skole, bibliotek, næringsliv og frivillig arbeid er noen av mange plasser livslang læring skjer. Like viktig som livslang læring, er at samfunnet benytte seg av den kunnskap og erfaringen borgerne besitter. Barnehage Barnehagen er et sted hvor små mennesker lærer å møte en større verden gjennom lek og samspill. Å tilrettelegge for gode barnehager som en del av grunnlaget for en trygg, utviklende og god oppvekst, er noe av det viktigste vi gjør. at barnehagene i Drammen er et sted for læring gjennom lek og utforsking innføre seniortiltak for å beholde barnehagelærere i barnehagen gjennom hele sitt yrkesliv, som for eksempel kompetanseheving og en ekstra senioruke tilrettelegge for åpne barnehager som kan tilby språkopplæring gjennom lek og samvær at den enkelte barnehage skal kunne utvikle sin egenart og pedagogiske profil beholde inntektsgraderte barnehagepriser ha større fokus på friluftsliv, fysisk aktivitet og fri lek i barnehagene stille krav til norskkompetanse hos assistenter og pedagoger i barnehager hvor mange barn ikke har norsk som morsmål utvide søskenmoderasjon til å gjelde på tvers av barnehage og SFO ha gratis kjernetid for lavinntektsfamilier Skole og SFO Venstres skolepolitikk legger til grunn at ingen elever er like, men alle skal ha muligheter til å nå sitt potensiale. Elever, foreldre og skoler kunne velge mellom forskjellige læringsmåter. For å skape et slikt mangfold må skolene ha frihet til å styre egen utvikling og virkemidler til å rekruttere og beholde dyktige og engasjerte lærere som ser hver enkelt elev. Ved å satse på lærere vil skolen kunne bli en god arena for læring og personlig utvikling. ha systematisk videreutdanning av lærere, også på mellommenneskelig kompetanse ha høyere lærertetthet, sosiallærere på alle skoler og rådgivere på alle ungdomsskoler

11 at barn i Drammen tilbys sommerskole der de selv kan velge mellom ulike fag og aktiviteter gi lærerne større frihet til å utvikle sin egenart, slik at vi får et større pedagogisk mangfold i byen gi læreren mer tid til elevene ved å kutte i skolebyråkratiet arbeide for at religiøs overbevisning ikke hindrer barns deltakelse i undervisningen satse på morsmålsundervisning gjennom frivillige organisasjoner og digitale plattformer gi et tilbud til skoleflinke elever gjennom å opprette egne arenaer for flinke elever i utvalgte fag, samt læringsprogrammer på digitale plattformer sikre en pedagogisk forankret undervisning for elever med lærevansker at elever som kommer til Drammen skal beherske norsk godt før de overføres til ordinære klasse, slik at de får utbytte av undervisningen leksehjelpordningen skal målrettes mot elevene som har mest nytte av det sikre at skoler med en høy andel elever med spesielle behov får flere lærere per elev gi oppfølging til kronisk syke barn som ikke er på sykehus, slikt at de får et godt skoletilbud beholde SFO som et frivillig supplement til skolen og sørge for å fylle SFO med meningsfulle aktiviteter for barna ha gratis deltidsplass i SFO for lavinntektsfamilier stimulere private initiativ til musikkundervisning, teater og lignende i SFO legge til rette for at også ungdomsskoleelever kan ta ut politisk fravær legge til rette for et stillerom hvor barn og unge i ro og fred kan søke stillhet, åndelighet, be en bønn og finne en indre ro si nei til flere friskoler med religiøse formålsparafer, fordi vi ønsker mangfold av elever på alle skolene. Religionsforkynnelse er ikke ønsket på offentlige finansierte skoler Styrke hjem/skole-samarbeid som en lavterskel, frivillig møteplass hvor sosiallærere og foreldre som trenger ekstra støtte kan samarbeide satse på tidlig innsats i barneskolen med ekstra ressurser for å sikre at alle barn så snart som mulig opplever mestring utvikle muligheter for webbasert undervisning for elever som har kort- eller langtidsfravær. Søke om bli pilotkommune for nettundervisning på grunnskolenivå og digital leksehjelp Studentby Drammen er en ung studentby, og det tar tid å bygge opp et studentmiljø. Ved å gi studentene en god opplevelse av byen, vil mange av de skarpe hodene velge å bosette seg i Drammen. Derfor er det viktig å utvikle tilbudet til studentene i byen. bidra til at alle studenter følger seg velkomne og som en del av byen se utbygging av studentboliger i et byutviklingsperspektiv bidra til et godt samarbeid mellom næringslivet og høgskolen bidra til et tett samarbeid mellom nytt sykehus på Brakerøya, høgskolen og næringslivet for systematisk å utvikle nye studetilbud og det helsefaglige kompetansemiljøet tillate utesteder med alkoholservering for -åringer

12 Bibliotek Drammensbiblioteket er en åpen møteplass for fri debatt, lek, læring og kunnskapsdeling. Besøkende skal ha god tilgang på både sakprosa og skjønnlitteratur. Biblioteket skal ha fokus på brukerne og deres ønsker. at biblioteksjefen har redaksjonell frihet for biblioteket som debattarena at biblioteket skal være utformet etter brukernes ønsker og behov styrke biblioteket som arena for kunnskapsdeling, gjerne gjennom et samarbeid med næringslivet og frivilligheten at biblioteket skal bidra til kunnskapsdeling på internett via egne nettsider og wikipedia at biblioteket skal sikre alle borgerne i Drammen tilgang på offentlig informasjon styrke bibliotekets rolle som integreringsarena, for eksempel som praktisk språktrening se på muligheten for å etablere møterom for frivillige organisasjoner i biblioteket utvikle tilbudet på filialen på Fjell, slik at det blir en innholdsrik møteplass i bydelen. For å sikre bedre tilgjengelighet ønsker vi uttesting av selvbetjent bibliotek på Fjell bruke biblioteket målrettet som gratis møtested og arbeidsplass for gründere utvide åpningstidene for Biblioteket,for eksempel med flere åpne søndager Næringsliv Drammen skal satse bredt på det skapende mennesket, og ha internasjonale ambisjoner. Drammen skal ha et mangfold av arbeidsplasser som kan tiltrekke alle typer mennesker til byen. Gründere og nyskapning Gründere er mennesker som sitter inne med mye kompetanse og kreativitet. Venstre vil gi muligheter for mennesker å skape nye produkter, som igjen gir nye arbeidsplasser. Derfor er det viktig at vi støtter opp om gründerskapet. legge til rette for samlokalisering av nyetablerere med subsidiert leie i en oppstartsfase at Drammen kommune, i samarbeid med fylket og næringsliv, bidrar til bedre finansiering av bedrifter i tidlig fase at Drammen kommune, gjennom sin rolle som innkjøper, stimulerer til økt nyskapning i næringslivet ved å velge innovative og klimavennlige løsninger. Variert næringsliv En av styrkene til Drammen er at vi har et variert næringsliv som gjør oss mindre sårbare for svingninger i enkeltsektorer. Venstre ønsker å legge til rette for høykompetent arbeidsplasser, men dette krever at vi gir plass til industri som kan bruke for kompetansen. styrke samarbeid mellom Drammen kommune og Drammen Næringslivsforening, spesielt med tanke på kommunen som innkjøper og kunde av det lokale næringsliv Legge til rette for at kommunen satser på næring med vekstpotensial, som foreksempel en 1

13 satsing på helseklynger at kommunen skal ha et aktivt eierskap i selskapene hvor kommunen er medeier, og påvirke selskaper til å bidra positivt til samfunnet. Kommunen skal ikke ta eierskap i selskaper kun basert på ønske om økonomisk gevinst Turisme Drammen by har et rikt kultur- og uteliv og nærhet til flotte naturopplevelser. Venstre vil at Drammen skal satse på opplevelsesturisme med nærhet til naturen som utgangspunkt. Aronsløypa i Drammen er allerede et yndet sted for både alpint på vinterstid og sti- og nedoversykling på sommerstid. Drammen har også mange flotte klatreområder. at Drammen skal satse på miljøvennlig turisme. Drammen er et knutepunkt for tog og buss, og sykkel er et ypperlig fremkomstmiddel langs elvedalen utvikle opplevelsestilbudet i sammarbeid med næringslivet og de frivillige organisasjonenen etablere en aktivitets- og friluftslivfestival i Drammen Kultur og frivillighet Drammen skal ha et mangfoldig og levende kulturliv, hvor de frivillige organisasjonen ved hjelp av kommunale midler får frihet til å skape fellesskap og en kritisk offentlighet. Kunnskap er makt, og makt skal spres. Kulturlivet, kunsten, mediene, organisasjoner og sivile fellesskap skal ikke være instrumenter for kommunen, men leve i kraft av seg selv og utfordre og utvikle samfunnet uavhengig av politiske mål. Frivillige organisasjoner Frivilligheten er en viktig bærebjelke i det norske samfunnet der enkeltpersoner kan delta etter sine egne forutsetninger til beste både for seg selv og andre. Venstre vil satse på bredden i frivillig sektor og bidra til å stimulere flere til å delta i frivillig arbeid. Kommune skal motivere til frivillighet ved å gi gode og forutsigbare rammer både økonomisk og organisatorisk. motivere folk til å bidra i frivillig arbeid, ved å tilrettelegge for rekrutteringsarenaer belønne frivillige organisasjoner som driver med samfunnsnyttig engasjement eller tilbyr barn av lavinntektsfamilier gratis medlemskap skape en frivillighetens dag, hvor frivilligheten kan feire seg selv finansiere en frivillighetsportal på nett. Portalen kan for eksempel inneholde opplysninger om byens frivillige organisasjoner, aktivitet og møtelokaler som kan leies Kunst og kulturarenaer I Drammen skal vi ha et kulturliv for folk i alle aldere. Venstre ønsker å stimulere til fortsatt vekst i mangfoldet av kulturtilbud i byen vår og skape flere arenaer for møte med kunst og kultur. Kultur skaper kreative mennesker til glede for seg selv, byen og næringslivet. 1

14 at kommunen som kulturarrangør bør bli mindre kommersiell, for å gi de private arrangørene større mulighet til å drive i det kommersielle kulturmarkedet legge til rette for at private kulturarrangører i større grad kan komme til, med kommunen som tilrettelegger ha økt fokus på bredden i arrangementer, samt at vi ønsker lokaler som egner seg for frivillige aktører med begrenset økonomi kartlegge private og offentlige lokaler som kan brukes som kulturarealer, samt kartlegge og gjøre enkle forbedringer av akustikken åpne for private alternativ til kulturskole, med offentlig støtte at nye skoler skal planlegges med en fløy for sambruk med nærmiljøet, med lokaler som kunstog håndtverksrom, skolekjøkken, grupperom og kroppsøvingslokaler øke kulturtilbudet til eldre gjennom samarbeid med frivillige organisasjoner mener barn og unge må ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur stille krav til at en frivillig organisert klubb må ta ansvar for de vegger kommunen fristiller til graffiti og gatekunst. Vi ønsker et kunstnerisk grafittimiljø velkommen til Drammen Byutvikling og samferdsel Drammen skal være verdens beste by å leve i for menneskene som bor der. Drammen skal ha en byutvikling på borgernes premisser, hvor modernisering og historie kan leve side om side. Venstre vil drive miljøvennlig fortetting av bykjernen med stedsutvikling rundt de store kollektivknutepunktene. Vi ønsker en levende, urban by hvor mennesket er i fokus. Byens kulturarv Venstre vil ha en offensiv satsing på kulturvern og museer, som tar vare på mangfoldet, utfordrer samtiden og sikrer viktige kulturminner for fremtidige generasjoner. Venstre vil utvikle ordninger som motiverer til bevaring av kulturminner og ivaretaking av nye funn. sikre strengere oppfølging av verneverdige bygninger. Bygninger i kommunens verneplan som er klassifisert i verneklasse A skal ha et absolutt vern gi frivillige organisasjoner mulighet til sterkt subsidiert leie til kommunale bygg som står tomme, mot at organisasjonen tar ansvar for vedlikehold Sentrum Venstre vil ha et levende sentrum i Drammen med et bredt mangfold av tilbud for barn, unge og voksne. Et grønt sentrum må satse på grønn transport og attraktive sentrumsnære boliger. Kommunen skal være en viktig støttespiller til de private aktørene i sentrum som blant annet driver handel, utesteder, underholdnings- og kulturtilbud. satse på et variert boligtilbud i sentrumsnære områder, og satse på kvalitet og trygge lekeplasser slik at det blir attraktivt for barnefamilier å bo sentrumsnært 1

15 1 utvikle Marienlyst til et område for multihall, boliger, frivillighet, næring og fysisk aktivitet. Vi vil ikke tillate privatisering av bakkeplan, men stille krav til næringslokaler i første etasje utvikle området rundt Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra arealkrevende næring, til boliger, handel og kontorer videreutvikle sentrum til en spennende handels- og kulturarena i samarbeid med næringslivet støtte Byen Vår Drammen sitt Byliv-prosjekt for å øke attraktiviteten til sentrum knytte Bragernes torg og Strømsø torg sammen ved å utvikle bybrua til en møteplass sørge for et liberalt regime for lukketider og skjenketider, samt tillate skjenkesteder i bydelene. Vi ønsker et tett samarbeid mellom kommunen og utelivsnæringen, et strengt regelverk og hyppige kontroller slikt at useriøse aktører mister bevillingen ha en helhetlig plan for parkering i sentrum, og sørge for at alle selskaper driver etter samme regler for å gjøre det enklere å parkerer i sentrum Gode bomiljøer og bydeler Vi har alle et ansvar for gode bomiljøer. Venstre mener derfor at gode bomiljøer utvikles best i samarbeid med de som bor i bydelen. Nye prosjekter i bydelene skal som hovedregel skape merverdi for dem som allerede bor der. lage en langsiktig plan for fjerning av høyspentledninger på Åssiden, lage en langsiktig plan for å legge alle luftspente ledninger i bakken forenkle byggesaksbehandlingen gjennom tydelige kommunale reguleringsplaner og opprydding av kommunale vedtekter stille krav til utbygger om varierte boliger og gode utemiljøer ha universelt utformede grønne lunger i hver bydel tilpasset lek og aktivitet for alle aldersgrupper vil tillate lokale puber ute i bydelene, med krav til matservering prøve ut positive tiltak for å redusere hastighet i bydelene sørge for at Fjell 00 blir fulgt opp med tjenesteutvikling og innhold for å skape en bydel med liv og aktivitet Idrettsanlegg og flerbrukshaller Byens idrettslag og frivillige organisasjoner har et stort behov for haller og idrettsanlegg. Venstre mener at den uorganiserte aktiviteten er viktig, og at anlegg må bygges slik at flest mulig for nytte av dem. For at anlegg skal være effektive å drifte, må nye haller og idrettsanlegg plasseres slik at de kan brukes av skoler på dagtid. ha en flerbrukshall på Marienlyst som skal prioritere idretten, og at området rundt skal være tilrettelagt for fysisk aktivitet for alle være positive til private aktører som ønsker å bygge kulturarenaer, idrettsanlegg eller flerbrukshaller ha flere lavterskelanlegg som kan brukes til organisert idrett og uorganisert aktivitet. bygge flerbrukshaller på Fjell, Øren, Brandengen og Åssiden utbedre hallrefusjonsordningen for private haller samarbeide med idretten ved planlegging av idrettsanlegg 1

16 støtte etablering av innendørs klatreanlegg Fjorden og elva Fjorden og elva inviterer til aktivitet og rekreasjon. Venstre mener at arbeidet for en ren Drammensfjord må fortsette. Store områder langs elven på begge sider, trenger moderne byutvikling. Venstre vil jobbe for en utvikling av gode boligområder med variert boligbygging og gode uteområder. Venstre vil arbeide for byutvikling av sentrumsnære sjøområder, som sikrer allmenn tilgang til strandsonen omregulere områdene på Brakerøya og Tangen til handel, kontor, bolig og kunnskapsbasert næring på sikt omregulere indre deler av Holmen fra havn til kontor, handel og kunnskapsbasert næring videreføre samarbeid med Lier kommune om en sammenhengende felles Fjordbyplan. legge til rette for å omregulere resterende områder av elvebredden fra industri til kombinert, bolig, næring og handel utvide skulpturprosjektet langs hele elvepromenaden Friluftsliv En viktig kvalitet ved å bo i Drammen, er kort vei til friluftsområder uansett hvor du bor i kommunen. Venstre mener dette er en kvalitet det er verdt å kjempe for, og vi vil bidra til et mangfoldig, miljøvennlig og helsefremmende friluftsliv. etablere en fast markagrense i samarbeid med nabokommunene fjerne veiavgift til Spiralen og Landfalltjern jobbe for en revitalisering av Spiralen i samarbeid med private aktører markagrensa videreføre partnerskapet med DNT Drammen om bynært friluftsliv Sykkelbyen og myke trafikanter Venstre vil utvikle sykkelveinettet i Drammen, slik at sykkel blir førstevalget når folk reiser langs elvedalen. Sykling er sunt og morsomt, og det må bli enda tryggere for folk i alle aldre å velge sykkelen som sitt fremkomstmiddel. prioritere trygge skoleveier i hele Drammen, slik at barn og unge får gode vaner tidlig med å gå eller sykle til skolen oppgradere veikryss slik at det blir trygt å krysse for gående og syklister. Underganger skal være oversiktlige og godt opplyst satse på enkle tiltak som gjøre det morsommere og tryggere å sykle, for eksempel etablere små vedlikeholdsstasjoner for sykkel i bydelene. gi vedlikeholdet av sykkelveiene første prioritet på vinterstid skape flere krysningspunkter over elven for myke trafikanter videreutvikle bysykkelordningen slik at besøkende til byen kan komme med tog eller buss, og reise videre med sykkel. Ordningen må også utvides med flere sykkelstasjoner

17 arbeid for å kunne bruke bysykkel med månedskort for kollektivtransport at kommunen må sørge for trygge sykkelparkeringer satse på holdningsskapende arbeid. Vi har alle et ansvar for at det er trygt å sykle, gå og kjøre i Drammen Miljøvennlig transport Transport utgjør ca ⅓ av alle klimagassutslipp i Norge. Hvis Drammen skal bli en mer miljøvennlig by, så må vi legge til rette for mindre bilkjøring som gir oss mindre støy, svevestøv og klimagassutslipp. etablere direkteruter med buss mellom der folk bor og jobber, samt jobbe videre med å gjøre det attraktivt å velge kollektivt at Brakar skal ha fokus på at barn, unge og voksne føler seg trygg på bussen jobbe videre for en skinnegående bybane mellom Nedre-Eiker, Drammen og Lier, men starte med kollektivtraseer for buss starte med fortetting av boliger og næringsliv rundt en fremtidig bybane at alle tjenestebiler som kommunen bruker skal være nullutslippsbiler at kommunen bidrar til å etablere en bildelingsordning med nullutslippsbiler, som kommunen skal benytte seg av ved tjenestereiser reservere ⅓ av gateparkeringen i sentrum til nullutslippsbiler og ladbare biler redusere svevestøv og trafikkstøy ved å redusere fartsgrenser fortsette arbeidet for å redusere veisalting Buskerudbyen Hovedmålet i areal og transportplanen for Buskerudbyen er at veksten i persontrafikken i byområdene skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange. Venstre ønsker å flytte gjennomgangstrafikk ut av bykjernen og ut på europaveiene. Bragernestunnellen bør på sikt utvides til Travbanen på Åssiden. ha en regional arealplanlegging som bidrar til helhetlig planlegging av boligutbygging og satsing på kollektivtransport gjøre om Rosenkrantzgata til en miljøgate, som vil redusere gjennomgangstrafikken følge opp sykkelsatsingen i Buskerudbyen, slik at andelen syklende øker sikre gode pendlerparkeringsplasser ved kollketivknutepunktene Demokrati og liberale rettigheter Drammen skal ha et demokrati hvor flest mulig avgjørelsene blir tatt lokalt og der alle kan bidra. I Drammen skal vi ha en åpen og fordomsfri debatt, hvor alle er inkludert. Ansatte i kommunen skal ha et bevisst forhold rundt personvern. Politikere og administrasjon skal bidra til at borgere har medinnflytelse i demokratiske avgjørelser. Åpenhet og styreform Vi ønsker et godt samarbeid mellom administrasjon, politikere, næringsliv og borgerne i Drammen kommune. Ansatte i kommunen skal få anerkjennelse for å bidra til en positiv utvikling av sin

18 arbeidsplass. Dette krever åpne prosesser i kommunen, hvor ytringsfrihet gjelder for alle. drive holdningskapende arbeid i kommunale virksomheter som oppfordrer til gode arbeidsmiljøer, åpenhet og bruk av ytringsfriheten at virksomhetsledere har mulighet til å utvikle sin virksomhet utfra lokale behov innføre bydelsutvalg med reell påvirkningsmulighet og makt, som sikrer borgerne politisk behandling av saker som løftes fra bydelene alt1: beholde formannskapsmodellen, men innføre utvalgsmodell for bedre maktspredning. alt: innføre parlamentarisme skape en bredere dialog mellom borgerne og politikere ved å ha flere folkemøter og forbedre innholdet på nettsidene til Drammen kommune innføre en saksportal hvor borgerne enkelt kan følge prosessen i pågående kommunesaker innføre stemmerett for -åringer Kommunereform Vi er positive til å slå sammen Drammen med omkringliggende kommuner. Målet er å gi borgerne og næringslivet i Drammensregionen mer kvalitet på de kommunale tjenestene. Vi vil føre en miljøvennlig by- og stedsutvikling med kvalitet i hele kommunen, og bygge miljøvennlige og effektive transportløsninger. videreutvikle det lokale tjenestetilbudet i en sammenslått kommune at Drammen får mer ansvar for kollektivtilbudet i egen kommune drive en mer aktiv næringslivspolitikk skape bedre fagmiljøer i en sammenslått kommune la storkommunen få flere statlige oppgaver ikke endre styringsform vesentlig før kommunereformen er gjennomført Personvern og digitalisering Digitalisering av Drammen kommune skal gi borgerne enkel tilgang til offentlig informasjon, samt skjemaer som er lett tilgjengelig og enkle å fylle ut. Digitalseringen skal også effektvisere saksbehandlingen i kommunen. Økt digitalisering skal ikke gå på bekostning av personvernet fortsette digitaliseringen av kommunen for enklere og mer effektiv saksbehandling begrense skjemaveldet og byråkratiske prosesser ved å samordne innsamling av opplysninger på en mer effektiv måte stille krav om at personvernhensyn blir ivaretatt ved innføring av velferdsteknologi og ulike former for trygghets- og sikkerhetsløsninger at alle søknadsprosesser i kommunen skal kunne utføres på nett at D-IKT er en pådriver for åpne standarder, samt ser på muligheten til å bruke og bidra til fri programvare at borgerne bør få tilgang til å se hvem som ser på personsensitive data om en selv kartlegge og registrere alle overvåkningskameraer i kommunen, samt få oversikt over byens

19 overvåkingskameraer og gjøre dette offentlig ikke tillate kameraovervåkning i skoletiden, og ikke tillate generelle søk med narkotikahund Mangfold og inkludering Drammen skal ha et tilbud som gir innvandrere mulighet til å bli likeverdige borgere i byen. Drammen skal være en god hjemby for alle som bor her - en by som preges av toleranse og mangfold. Venstres innvandrings- og integreringspolitikk baserer seg på liberale prinsipper om at alle mennesker har en grunnleggende frihet, ansvar for hverandre og gjensidige rettigheter og plikter. En internasjonal by Mennesker med bakgrunn fra hele verden har Drammen som hjemby. Omkring % av Drammen sin befolkning har innvandrerbakgrunn. Mangfoldet gir Drammen mange muligheter til å knytte bånd på tvers av land og kulturer. satse på Drammen som en internasjonal konferanseby Integrering og språk Venstre ønsker at alle som bor i Drammen skal bruke byen aktivt og ha like muligheter til å delta i samfunnet. Opplæring i norsk, samfunnsfag og livssyn er avgjørende for deltagelse. Arenaer for språkpraksis gir muligheter til å trene på norsk muntlig. at introduksjonssenteret skal bli mindre teorirettet og mer arbeid- og praksisrettet opprette flere arenaer for språkpraksis og alternativ læring utvide tilbudet om språktrening i arbeidstreningsprogram i kommunale bedrifter gi innvandrere mer tillit til valg av tiltak, og mulighet for å være på flere tiltak samtidig støtte frivillige organisasjoner som ønsker å drive med norskopplæring og inkluderingsarbeid gi bedre informasjon om hvilke tilbud som finnes i Drammen, som frivillige organisasjoner og kulturarenaer for deltagelse i samfunnet Et inkluderende arbeidsliv Målet med integrering er å få flest mulig innvandrerne til å delta i arbeidslivet. Arbeidsledigheten blant innvandrere høyere enn hos resten av Drammens befolkning. Venstre mener det er viktig med målrettede tiltak slik at Drammen utnytter alle borgernes kompetanse. at kommunen opererer med anonyme jobbsøknader få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i arbeid, gjennom blant annet mentorordninger, språkopplæring og aktiv rekruttering

20 Resultater i perioden 00-0 Venstre har i perioden 00-0 hatt et konstruktivt budsjettsamarbeid med Høyre, KrF og FrP. I andre saker har Venstre stått fritt til å stemme etter vårt eget valgprogram og overbevisning. Svært mye av det Venstre lovet før kommunevalget, har blitt gjennomført i denne valgperioden. Her er noen av våre viktigste seire: Ha skoleledelse med formell skolelederkompetanse Ha full barnehagedekning hele året og likebehandling av private og kommunale barnehager Forvalte byens skogarealer på en bærekraftig måte, og særlig sørge for at gammelskogen tas vare på og sikre mot uthuling av LNF-områder Lage en kunnskapsdatabase over kommunens truete arter og naturtyper og overvåke utviklingen av bestandene av truede arter Begrense bruken av veisalting på strekninger der trær er spesielt utsatte Etablere en egen stilling i kommunen som Byantikvar som skal benyttes som høringsinnstans i alle saker som angår sitt fagfelt, kartlegge verneverdig bebyggelse i Drammen og sikre områdeplaner for sammenhengende verneverdig Innføre hyppigere bussavganger og nye ruter Utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehager, med høy andel tospråklige Ha en evaluering av inkluderingstiltak gjennomført i Drammen Styrke tilbudene på Drammen Geriatriske Kompetansesenter Øke FoU-aktiviteten innenfor pleie og omsorg Øke kulturtilbudet til eldre gjennom et bedret dagsentertilbud Sikre avlastning for barn via tilbud som Friminuttet og Barnas Stasjon Gi leieboere mulighet til å at overta leiebolig ved at leien fungere som nedbetaling Skape en bredere kontaktflate mellom befolkning og politikere ved blant annet å ha flere folkemøter og andre kommunikasjonsmidler i kommunal regi Åpne for å slå sammen Drammen med omkringliggende kommuner Bidratt til å få et nytt sykehus i Drammen plassert i nærheten av vei, tog og sentrum, med hensyn til miljø og byutvikling 0

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 1. utkast 2. desember 2014

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 1. utkast 2. desember 2014 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0 1. utkast. desember 01 1 1 1 1 0 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt førsteutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Valgprogram for Steinkjer Venstre 2015-2019 Folk først.

Valgprogram for Steinkjer Venstre 2015-2019 Folk først. Valgprogram for Steinkjer Venstre 2015-2019 Folk først. 1 Innhold 1. Venstres fremtidsbilde av Steinkjer... 3 2. Skolen og oppvekstmiljøet, trygg oppvekst for barn.... 5 2.1 Barnehage... 5 2.2 Skole...

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013

Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 Kulturplan for Tynset kommune Vedtatt av Tynset kommunestyre den 19. mars 2013 1. Innledning Alle mennesker har behov for å gi uttrykk for følelser, tanker og fantasi gjennom kunstneriske og kulturelle

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling.

Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk møtes for faglig og sosial samhandling. SAMLENDE Campus bidrar til felleskap Campus samler fagmiljø Campus er konsentrert Campus har synlige og lett tilgjengelige møteplasser Den viktigste funksjonen campus har er å legge til rette for at folk

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 7-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201203247 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Forslag til kommunal planstrategi 2012-2015 Bergen bystyre behandlet saken

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING

HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING HELSEFREMMENDE STEDSUTVIKLING Hvem er jeg? Hilde Finess Evensmo Samfunnsgeograf MSc, Københavns Universitet Prosjektleder og konsulent: Helsedirektoratets prosjekt Nærmiljø som fremmer folkehelse (Buskerud,

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Konfidensielt AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET HØRINGSUTKAST Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene

Miljøavtale. mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene Miljøavtale mellom Sagene Arbeiderparti Miljøpartiet De Grønne Sagene Sagene SV Rødt Sagene for perioden 2015-2019 Denne avtalen beskriver de miljø- og klimatiltak disse partiene er enige om å jobbe for

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september

Kommuneplanens samfunnsdel. Merknadsfrist 7. september Kommuneplanens samfunnsdel Merknadsfrist 7. september Våre verdier og bærekraftmål KLOK SMART VARM MODIG DEN VARME BYEN VARM Hos oss finner du lyst og lek, skjemt og alvor, samspill og mangfold det gode

Detaljer

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal

Handlingsprogram. For ungdommens bystyre i Arendal Handlingsprogram For ungdommens bystyre i Arendal 2013-2014 Om UB Ungdommens Bystyre (UB) ble etablert i 1997 og består av medlemmer fra ungdomsskolene og de videregående skolene i Arendal. Mål for ungdommens

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur

prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Livskvalitet for de eldste prosess og metoder for innovasjon i arkitektur Brukerinvolvering Brukerinvolvering Brukermedvirkning EKSPERTBRUKER Barnebarnet kan fortelle hvordan det er å besøke bestefar og

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer