Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014"

Transkript

1 Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014

2 Virkemidler landbruk Fylkesvise bygdeutviklingsmidler Lån Tilskudd Rentestøtte Til investering i næring og bolig Kjøp av landbrukseiendom 2

3 UTTALELSEN FRA KOMMUNEN A) Ved investering og prosjektutvikling 1. Er prosjektet i samsvar med kommunale planer og prioriteringer 2. Er prosjektet innenfor strategien for landbruksbasert næringsutvikling i fylket? 3. Er nødvendige tillatelser på plass? 3

4 4. Interne forhold Om søker og søkerfamilien Om prosjektet Arbeidsforbruk før og etter prosjektgjennomføring 5. Informasjon om prosjektets lønnsomhet og brukerfamiliens samlede økonomi før og etter investering 6. Om samfunnsøkonomisk virkning betydning lokalt 4

5 7. Andre vesentlige forhold 8. Samlet vurdering og konklusjon 9. Sjekke at alle vedlegg er med Selvangivelser Næringsoppgave Driftsplan/forretningsplan Tegninger og kostnadsoverslag Utbetalinger - sluttgodkjenning 5

6 B) Pantefrafall, debitorskifte, prioritetsvikelse 1. Type gårdsdrift, omfang og driftsform 2. Inntekter utenom gården for begge ektefeller/samboere 3. Vurdering av eiendommens verdi 4. Nødvendige vedlegg 6

7 Aktiviteter Sum kostnader Utgifter betalbare Eget arbeid Aktivitet 1: Kurs Aktivitet 2: Internettsider Aktivitet 3: Design av merkevare Aktivitet 4: Studieturer (se spesifikasjoner under*) Aktivitet 5: Aktivitet 6: Sum kostnader Finansiering: Støtte fra Innovasjon Norge Egenkapital Estimert egeninnsats

8 Konferanse: «Innovasjon i landbruket» Tema: Lykkes innovatørene i landbruket bedre? Innovasjon innen organisering, produksjon, produktutvikling, logistikk, design. Når: 12.mars 2014 Hvor: Quality Hotel, Tønsberg 8

9 Konferansen «Innovasjon i landbruket» Vår målsetning: Inspirere, informere og tilføre kompetanse gjennom erfaringsutveksling fra nasjonale og lokale aktører i landbruket i Buskerud og Vestfold. Utvalgte lokale produsenter som har lykkes gjennom innovasjon i ulike former Utvalgte nasjonale premissgivere innen produktutvikling, distribusjon, salg og utvikling i markedet. 9

10 Vanndirektivet og bondens miljøplan Fylkesmannen i Buskerud, kommunesamling 6.februar 2014 Jan Helge Lunde, bonde i Øvre Eiker

11 Lunde - Skarra, gbnr 55/2 og 47/1 Eier: Jan Helge Lunde Areal: 210 daa dyrka jord, 20 daa innmarksbeite og 950 daa skog Består av Lunde Nedre gnr 47 bnr 1 som er et av tre bruk fra gården Lunde, og av gårdsbruket gnr 55 bnr 2 med bruksnavnet Skarra (Enga) som er utskilt fra gården Skarra

12 . Skifte Mold ph P-Al K-Al Fjellgrunn 1 4,3 6, Kalkfjell 2 4,1 6, Kalk og alun 3 4,2 6, Alunskifer 4 5,6 6,6 4 9 Alunskifer

13 Ligger innenfor Oslofeltet Forekomster av alunskifter og svarte skifre Forvitringsjord fra disse inneholder 4-10 x mer Cd, Hg, Zn, og Cu enn annen jordbruksjord Konsentrasjoner av Cd, Cu, Zn, Ni og Mn i planter dyrket på slik forvitringsjord - høyere konsentrasjoner av disse metallene i dyrkingsjorda, - spesielt når jorda har lav ph. Grønnsaker - spesielt salat, gulrot og potet, - blant kornslagene er det spesielt hvete - utsatt for Cd verdier over anbefalte grenseverdier for mat til mennesker

14

15 Skifte Mold ph P-Al K-Al Fjellgrunn 5 3,9 6, Alunskifer 6 2,7 6, Grunnfjell 7 2,3 6, Grunnfjell

16

17

18

19

20

21

22 Vegtasjonssone, utsatt/redusert jordarbeiding av vendeteig i kombinasjon med kotepløying

23 Egna gras i vannveier Leirjord: 45% engrapp, 25% kammgras, 30% *kvein (*hund-, eng- eller krypkvein) Sandjord (tørr jord): 50% engrapp, 25% rødsvingel, 25% *kvein I tillegg til meget god beskyttelse av overflata, gir de god jordstruktur pga djup og god rotutvikling Engrapp (Poa pratensis): tåler mye kjøring, passer godt med modning av kornet, tåler N-gjødsling Kammgras (Cynosurus cristatus): lavtvoksende, bunndekkende med noe tuedannelse Engkvein (Agrostis capillaris): siderenninger, binder godt og tåler isbrann

24

25

26 Jordarbeiding og tap av fosfor Redusert eller endret jordarbeiding kan føre til økte tap av løst fosfor sammenlignet med høstpløying. Ved overvintring i stubb i Sverige og Finland er det målt økte tap av løst fosfor i overflatevann, - på flate arealer med opp til 10 % helling. Utfrysing av fosfor fra planterester har bidratt til økningen. Særlig konsentrasjonen av løst P øker ved overvintring i stubb - uavhengig av erosjonsrisikoen. I alle forsøk med høstharving - målt økte tap og konsentrasjoner av løst fosfor sammenlignet med høstpløying.

27 Takk for oppmerksomheten! Hva heter graset?

28 1

29 Forurensningsregnskap? «En teoretisk beregning av næringsstoffene fosfor og nitrogen fra naturlige og menneskeskapte kilder som tilføres vassdrag.» Hjelpemiddel tiltaksanalyser vannforskriften Første forurensningsregnskap for Buskerud i 1998 Oppdatering i

30 Metodikk Tilførsel av totalfosfor, totalnitrogen, biotilgjengelig fosfor Per kommune og per vannområde Tilførsel per kilde: Befolkning Jordbruk Naturlig Faktiske utslippstall og koeffisientbaserte tall Retensjon i større innsjøer 3

31 Metodikk Kilde Utslippstall Koeffisientbaserte tall Befolkning Tap på ledningsnett og overløp metodikk 1998, tall 2012 Utslipp store renseanlegg TEOTIL 2012 Utslipp spredtbebyggelse og hytter TEOTIL 2012 Utslipp avfallsfyllinger FM Buskerud 2012 Utslipp industri FM Buskerud 2012 Utslipp fiskeanlegg FM Buskerud 2012 Avrenning tette flater Lindholm 2013, tall 2012 Jordbruk Avrenning jordbruksareal metodikk 1998, tall 2012 Avrenning høstspredt bløtgjødsel Simonsen 2010, tall 2013 Avrenning utehold husdyr Simonsen 2010, tall 2013 Lekkasje gjødsellager Simonsen 2010, tall 2013 Naturlig Avrenning utmark Borch 2012, tall 2013 Atmosfærisk avsetning på innsjø Simonsen 2010, tall 2013 Avrenning leirelver Solheim 2008, tall

32 Metodikk eksempel fosfor jordbruksavrenning Formel: Fosfor = Σ(areal dyrkingsmetode * erosjon * fosfortap) * (1-tilbakeholdelse) Areal dyrkingsmetode: Statens Landbruksforvaltning, tall per Erosjon Høstpløyinkorharvinpløyinharving såing beite Høst- Høst- Vår- Vår- Direkte Eng / (Bechmann mfl., 2011) kg/daa/år ,5 112,5 37,5 42,5 10 Fosfortap (Turtumøygard, 2010) Grønnsaker Korn/gras Potet Øvre Buskerud 0,60 % 0,15 % 0,15 % Nedre Buskerud 1,0 % 0,30 % 0,30 % Tilbakeholdelse (Wivestad, 1998) Fosfor 10 % 5

33 Tilførsel Buskerud fylke Buskerud Total fosfor Total nitrogen tonn P/år andel tonn N/år andel Befolkning Tap på ledningsnett og overløp 7,0 3,0 % 47,1 0,9 % Utslipp store renseanlegg 6,1 2,6 % 758,7 15,1 % Utslipp spredtbebyggelse og hytter 14,4 6,2 % 141,8 2,8 % Utslipp avfallsfyllinger 0,0 0,0 % 8,4 0,2 % Utslipp industri og fiskeanlegg 13,1 5,6 % 131,7 2,6 % Avrenning tette flater 4,1 1,8 % 24,6 0,5 % Sum befolkning 44,7 19,2 % 1112,2 22,1 % Jordbruk Avrenning jordbruksareal 86,3 37,0 % 907,8 18,0 % Avrenning høstspredt bløtgjødsel 0,8 0,3 % 84,9 1,7 % Avrenning utehold husdyr 0,5 0,2 % 87,1 1,7 % Lekkasje gjødsellager 0,4 0,2 % 7,0 0,1 % Sum jordbruk 87,9 37,8 % 1086,9 21,6 % Naturlig Avrenning utmark 69,7 29,9 % 2059,7 40,9 % Atmosfærisk avsetning på innsjø 17,9 7,7 % 782,1 15,5 % Avrenning leirelver 12,6 5,4 % - - Sum naturlig 100,2 43,0 % 2841,8 56,4 % Totalt 232,8 100,0 % 5040,9 100 % 6

34 Tilførsel Buskerud fylke Befolkning Jordbruk Naturlig Fosfor Nitrogen Tilførsel i tonn/år 7

35 Store forskjeller mellom kommuner Fosfor Nitrogen Drammen: Befolkning Jordbruk Naturlig 1,2 Befolkning Jordbruk Naturlig 20,4 16,8 2,5 5,2 264,0 Lier: Befolkning Befolkning Jordbruk Jordbruk Naturlig 3,2 2,8 Naturlig 48,0 94,9 14,0 96,9 Flå: Befolkning Jordbruk 0,2 Befolkning Jordbruk 5,9 11,4 Naturlig 0,8 Naturlig 4,0 127,3 8

36 Sammenligning Fosfor (tonn/år) Reduksjon befolkning: Investering i avløpsinfrastruktur og andre fysiske tiltak Redusert utslipp fra industri Økning jordbruk: Høyere koeffisienter for avrenning 0 Befolkning Jordbruk Naturlig Sum 9

37 Beregninger og målinger Vannområde Målinger Fosfor Nitrogen beregnet Målt beregnet målt Breiangen Vest ,9 1, Drammenselva Eikeren ingen data Hallingdal Lierelva ,5 8, Numedalslågen Simoa ,3 4, Sperillen Tyrifjorden Åroselva ,4 2,

38 Usikkerheter og feilkilder Generelt bra datagrunnlag. Noen usikkerheter tilknyttet jordbruksarealer, driftsmetoder, andel høstspredning og lekkasje på gjødsellagre. Tall ofte tilgjengelig på kommunenivå som måtte omregnes for bruk per vannområde. Jordbruk: Ikke tatt hensyn til lokale forhold (f.eks. jordsmonn, næringsstatus, erosjonsfare og utførte miljøtiltak). Naturlig: Relativt ny metodikk for fosfor fra naturlig leireerosjon; ikke etterprøvd i Buskerud. 11

39 Konklusjoner Bra metodikk på regionalt nivå: Relativt enkelt metode Raskt innsikt i størrelsesorden og kildefordeling Prosesser på landskapsnivå (retensjon, avrenning utmark mm.) Mindre god metodikk på lokalt nivå: Ikke tatt hensyn til lokale forhold Ikke mulighet til å beregne effekter nye miljøtiltak Bruk tallene fornuftig, og se på kildefordeling og størrelsesorden, istedenfor de faktiske verdiene! 12

40 Takk for oppmerksomheten! Karel Grootjans, Nils Charles Prieur & Frode Løset Kontakt: tlf

41 NLR Østafjells Økonomisk planlegging Kommunesamlingen 2014 Arne Nøkland m:

42 NLR Østafjells Økonomisk planlegging Noen essensielle spørsmål i møte med bonden Hvem er du? Hvilke mål har du? Er familien samstemt? = Veivalgsrådgiving 2

43 NLR østafjells Økonomisk planlegging Planleggerens,sakbehandlerens rolle Diskusjonspartner på idestadiet Stille gode åpne spørsmål (hv-spørsmål) Stille kritiske spørsmål / advare kontrollere planene Er dette rimelig? Er personen(e) egnet? 3

44 NLR Østafjells Økonomisk planlegging Døme: Hent ut mål for lønsemda Næringinntekt før investering: kr Renteutgifter kr Auka næringsinntekt av inv.: kr Auka renteutgifter kr Lønsinntekt,pensjonar B + E: kr Avdrag på lån før inv. kr Renteinntekter kr 0 Avdrag på inv. lån kr Tilbakeførte avskrivingar kr Privatforbruk kr Skatt samla B +E kr Sum kr kr I dette dømet er det ingen fare med auka gjeld. Familien har ein sjølvfinansiering på ca kr det første driveåret. Det er pengar som kan brukast til reinvesteringar i drifta, sparing eller auka privatforbruk. Med 5% rente og 4% til avdrag kunne denne familien ha tålt maksimalt et nytt låneopptak på / 9 x 100 = kr 1,67 mill kr

45 Hotvedt-saken avkorting i produksjonstilskudd Jan Endre Aasmundtveit SLF, Seksjon direkte tilskudd Kommunesamling Buskerud, 6. februar 2014

46 Kontroll vedtak klage Kontroll av FMBU og Kongsberg kommune Søknadsomgangen januar 2012 Befaring 16. mars 2012 Vedtak av Kongsberg kommune 13. juni 2012 Avkorting i produksjonstilskuddet ved feilopplysninger og ved regelverksbrudd Tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Klage av 25. juni 2012

47 Klagebehandling Uklarhet knyttet til FMs upartiskhet Klagen sendes SLF for klagebehandling SLF sender saken til FMBU ber om nærmere vurdering av habilitet FMBU erklærer seg for inhabil sender saken til FAD for oppnevning av settefylkesmann FAD oppnevner FMOA FMOA gir klagen medhold (7. november 2013)

48 Omgjøring SLF får kopi av saken og henvendelse fra FMBU SLF sender melding om mulig omgjøring (20. november 2013) Omgjøring nødvendig f.o.f. av hensyn til avkorting SLF gjør om vedtaket til FMOA (20. desember 2013) Vedtaket til Kongsberg kommune blir i hovedsak opprettholdt, med noen presiseringer/endringer

49 Tre hovedspørsmål Avkorting i produksjonstilskuddet ved feilopplysninger (ptforskriften 13) Mangelfull miljøplan Avkorting i produksjonstilskuddet ved regelverksbrudd (ptforskriften 12) Vedtak om brudd på dyrevelferdsloven mv (Mattilsynet) Manglende oppfølging av pålegg fra Mattilsynet Krav om tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Manglende dokumentasjon

50 FMOAs vurdering Ikke hjemmel for avkorting i produksjonstilskuddet Administrativ sanksjon med et pønalt (strafferettslig) formål Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket har ikke hjemmel i lov bare i jordbruksavtalen Ikke hjemmel for tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Ikke grunnlag for å kreve dokumentasjon i ettertid ved kontroll

51 SLFs vurdering Ingen tvil om hjemmel for avkorting Kjennelse i Gulating lagmannsrett (LG ), RG 2007 s Avkorting ved regelverksbrudd Ikke straff etter EMK Sivilrettslig, gjenopprettende konsekvens av at landbruksdriften er i strid med forutsetningene for tilskuddet Dom i Eidsivating lagmannsrett (LE ), RG 1997 s Avkorting ved feilopplysninger Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Hjemles i jordlova 18 Herunder avkorting ut over reduksjon etter jordbruksavtalen

52 SLFs vurdering Ingen tvil om hjemmel for tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Må også vurdere vilkårene for omgjøring og tilbakebetaling Jordlova 18 gir tilstrekkelig hjemmel for kontroll/pålegg om dokumentasjon Også for kontroll i ettertid Foretaket har også en plikt til å underlegge seg kontroll Vilkår for å motta tilskudd

53 Presiseringer i forhold til Kongsberg kommune sitt vedtak Avkorting for feilopplysninger miljøplan Ikke avkorting for mangelfull miljøplan, men for feilopplysninger om miljøplan Avkorting og reduksjon må gjøres i tilskuddet for augustomgangen Tilbakebetaling tilskudd for dyr på utmarksbeite Også vurdering av vilkår for omgjøring og tilbakebetaling Ikke bare manglende dokumentasjon som er avgjørende, men også at opplysninger i søknaden er usannsynlige

54 Videre behandling SLFs omgjøringsvedtak er påklaget ( ) SLF opprettholder vedtaket og har sendt saken for videre klagebehandling i LMD

55 Videre praktisering av avkorting i produksjonstilskuddet E-post til Landbruksdirektørene fra seksjonssjef SDT/SLF: Hei, vedlagt følger et vedtak SLF har fattet i dag. Vedtaket omgjør et vedtak fattet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I vårt vedtak fremkommer vår forståelse av regelverket for avkortning av produksjonstilskudd, og det er forståelsen som fremkommer her som skal legges til grunn i forvaltningen. Tolkningen av regelverket er for øvrig helt i samsvar med hva som fremgår av gjeldende rundskriv på området. Dersom det har eller kan ha oppstått tvil om tolkningen hos dere eller hos deres respektive kommuner, ber vi dere om å bidra til at den tvilen nå fjernes.

56 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for avkorting Hjemmel for avkorting i produksjonstilskudd Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 12 og 13 Ikke veiledningsheftet eller rundskriv eller lignende Ingen tvil om at jordlova 18 gir hjemmel for en slik bestemmelse Vilkår for å motta tilskudd Også presisert i jordlova 18 at dette omfatter regler om avkorting I Hotvedt-saken har vi også måttet drøfte forholdet til EMK Ingen tvil om at avkorting ikke = straff etter EMK art 6 Jf. kjennelse av Gulating lagmannsrett Selv om dette skulle blitt overprøv av HR vil det fortsatt være hjemmel for avkorting Men særskilte rettssikkerhetsgarantier må oppfylles, jf. Selsøyvikdommen

57 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for avkorting Hva slags avkorting er det hjemmel for? Ikke reduksjon etter jordbruksavtalen Ikke retting av søknaden En reaksjon som kommer i tillegg Det skal svi å prøve med juks (feilopplysninger) eller å ikke drive iht regelverket (regelverksbrudd) Når kan dette benyttes? For den aktuelle søknadsomgangen Den søknadsomgangen det er gitt feilopplysninger for Den søknadsomgangen bruddet gjelder

58 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for kontroll Hjemmel for kontroll av foretak Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 11 Ingen tvil om at jordlova 18 gir hjemmel for en slik bestemmelse Vilkår for å motta tilskudd Kontroll i forkant av utbetaling Også krav etter forvaltningsloven 17 ( så godt opplyst som mulig ) Kontroll i etterkant av utbetaling Se nærmere nedenfor

59 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for kontroll Hjemmel for kontroll i etterkant av utbetaling Vilkår for å motta tilskudd (jordlova 18) Ordlyd: Vid omfatter også etterfølgende reaksjoner/tiltak. Forarbeider: Sparsomt i 1995 videreføring av tidligere praksis, klarere i 2006 etterfølgende reaksjoner også omfattet Rettspraksis: Ingen kjente Forvaltningspraksis: Videreføring av tidl. praksis I tillegg aksept fra søker

60 Prioritering av avkortinger I utgangspunktet ikke snakk om prioriteringer Er det feilopplysninger så avkortes det for feilopplysninger Det skal ikke lønne seg å drive med juks Feilopplysninger om miljøplan? Er det regelverksbrudd så avkortes det for regelverksbrudd Det skal ikke lønne seg å byte regelverket Spørsmål om det er regelverk for jordbruksvirksomhet Prioritering ofte spørsmål om vilkårene for avkorting er tilstede Prioriteringer gjøres evt i forhold til regelverksbrudd Er det fattet et endelig vedtak om regelverksbrudd? Dreier det seg om regelverk som er sentralt i jordbruksdriften? Dyrevelferdsloven, konsesjonsloven, jordlova lovgivning som gjelder spesielt for jordbruksdrift Er det et grovt brudd? Er det grov uaktsomhet fra foretaket?

61 Vilkår for avkorting - Kommunens skjønnsutøvelse Må foreligge feilopplysning/regelverksbrudd Må foreligge kritikkverdige forhold Knyttet til personen/foretaket Uaktsomhet, grov uaktsomhet, forsett Kan avkortes Knyttet til saken hvor alvorlig? For feilopplysninger: Hvor store tilskuddsmessige konsekvenser? For regelverksbrudd: Hvor sentralt for jordbruksvirksomhet? Hvor grovt brudd?

62 Feilopplysninger miljøplan Ikke tilstrekkelig for avkorting i PT at miljøplanen er mangelfull Må også være feilopplysninger i pt-søknaden om miljøplan Når er miljøplanen mangelfull? Se rundskriv 34/07 Hva med småting manglende jordprøver etc?

63 Avkortingsnorm rundskriv 19/13 se rs.13/1-2 kap 9.5 Bakgrunn: Mange henvendelser/spørsmål om hvor stor avkortinga bør være Vist til omtale i høringsnotatet til forskriften % etter hvor stor skyldgraden til foretaket er Rundskrivet: I samsvar med omtalen i høringsnotatet Må gjøre en konkret vurdering Nytt : Avkorting i forhold til hele tilskuddet ikke bare det aktuelle tilskuddet Nå er dette innarbeidet i saksbehandlingsrundskrivet 13/1-2

64 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), LOV Kapittel I. Lovens område. Definisjoner. 2 (definisjoner) I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter); b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer; c) forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer; d) offentlig tjenestemann, en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste; e) part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. f) dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende. g) skriftlig: også elektronisk melding når informasjonen i denne er tilgjengelig også for ettertiden; h) nedtegning, nedskriving og protokollering: også elektronisk nedtegning når dette oppfyller hensynene bak nedtegningen i like stor grad som nedtegning på papir. Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak. Det samme gjelder vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon. Kongen kan bestemme hva som i tvilstilfelle skal regnes som enkeltvedtak etter dette ledd, eller at andre saker om offentlige tjenesteforhold skal regnes som enkeltvedtak. Som enkeltvedtak reknes også avgjørelser som gjelder avvising av en sak eller bruk av særlige tvangsmidler for å få gjennomført et vedtak. Et forvaltningsorgan likestilles med privat rettssubjekt ved anvendelse av første ledd dersom organet har samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha. 0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 15 des 2000 nr. 98 (ikr. 1 apr 2001 iflg. res. 2 mars 2001 nr. 179), 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118).

65 Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen 11 a (saksbehandlingstid, foreløpig svar) Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 0 Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40 (tidligere 22), endret ved lov 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995). Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak 16 (forhåndsvarsling) Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er sagt. Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Det skriftlige forhåndsvarslet kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon når mottakeren uttrykkelig har godtatt dette og har oppgitt den elektroniske adressen som skal benyttes for slikt formål. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig eller på annen måte. Forhåndsvarsling kan unnlates dersom: a) slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres, b) parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet, c) vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig. Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 8 apr 1981 nr. 7, 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des nr. 1475), 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991). Endres ved lov 14 juni 2013 nr. 42 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). 17 (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt)

66 Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted, b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter 18 til 19 til å se sakens dokumenter. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i annet og tredje ledd også forelegges den mindreårige selv, hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er nødvendig. Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug nr. 991), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). Kapittel V. Om vedtaket. 23 (formene for enkeltvedtak) Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. 24 (når enkeltvedtak skal grunngis) Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes. I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Det samme gjelder i saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. En part kan likevel kreve begrunnelse gitt etter at vedtaket er truffet.

67 Krav om begrunnelse må framsettes i løpet av klagefristen eller - om ingen klagefrist løper - senest 3 uker etter at parten mottok underretning om vedtaket. Bestemmelsene i 29, 30 og 31 gjelder tilsvarende. Grunngiing kan unnlates i den utstrekning begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplysning som parten etter 19 ikke har krav på å bli kjent med. I tilfelle som går inn under 19 første ledd bokstav d, skal begrunnelse på anmodning gis en representant for parten når ikke særlige grunner taler mot det, likevel slik at muntlig orientering kan tre istedenfor skriftlig grunngiing. Kongen kan for særskilte saksområder gi bestemmelser om at grunngiing kan unnlates når særlige forhold gjør det nødvendig. Likeledes kan Kongen bestemme at visse vedtak som går inn under første ledd skal grunngis etter reglene i annet ledd, eller at visse vedtak som går inn under annet ledd skal grunngis etter reglene i første ledd. Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995), 10 des 2010 nr (ikr. 10 des 2010 iflg. res. 10 des 2010 nr. 1574). 25 (begrunnelsens innhold) I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen. De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig. 0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995). Kapittel VI. Om klage og omgjøring.

68 33 (saksforberedelsen i klagesak) Om forberedelse m.m. av klagesaker gjelder kapittel IV og V tilsvarende, når ikke annet følger av reglene i denne paragraf. Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog 31. Når noen reknes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, jfr. likevel 16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten ved brev, skal kopi av klagen vedlegges med mindre parten etter 19 kan nektes adgang til den. Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt. Dersom underinstansen gir til klageinstansen uttalelse som partene kan kreve å få se uten hinder av 19, skal den sende kopi til partene med mindre Kongen er klageinstans. Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m. 0 Endret ved lov 27 mai 1977 nr (klageinstansens kompetanse) Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken, jfr. dog 31. Klageinstansen er ikke bundet av at underinstansen har ansett vilkårene for å foreligge. Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Vedtaket kan ikke endres til skade for klageren, med mindre dennes interesser finnes å måtte vike for omsynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser. Melding om slik endring må være sendt klageren innen 3 måneder etter at underinstansen mottok klagen. Begrensningene i første og annet punktum gjelder likevel ikke når vedtaket også er påklaget av en annen klager, og dennes klage finnes begrunnet. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995), 10 jan 1997 nr. 7 (ikr. 1 mars 1997),

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Dato 10.02.1967 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2016-06-10-23 fra 01.07.2016 Publisert ISBN 82-504-1190-0

Detaljer

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel Presentasjon Forvaltningsloven og barnekonvensjonen Av Mirella R. Hoel JUSS ER GØY!!!! Barnekonvensjonen Barnas Grunnlov Et dokument som beskriver barns grunnleggende rettigheter Gjelder alle under 18

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Tema 1 Vedtak om kommunalt tilskudd 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 9 Vedtak om sats Forvaltningslovens regler om vedtak Forvaltningslovens regler

Detaljer

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen?

Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker. hva forventer Fylkesmannen? Klagebehandling og klageoversendelse - reguleringsplaner - dispensasjonsvedtak - byggesaker hva forventer Fylkesmannen? Kommunens klagebehandling hva krever loven? - hva ønsker Fylkesmannen? Forvaltningsloven

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016 Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv Skinnarbu 1. juni 2016 Alminnelige regler for all saksbehandling Veiledningsplikt, 11 et forvaltningsorgan har alminnelig veiledningsplikt

Detaljer

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven 1 Hvorfor er reglene (kravene) i forvaltningsloven viktig? Forholdet mellom barnehagelov og forvaltningslov 1. Barnehagelov Spesiell forvaltningsrett 2. Forvaltningslov

Detaljer

REGLER FOR SAKSBEHANDLING

REGLER FOR SAKSBEHANDLING REGLER FOR SAKSBEHANDLING Veiledningsplikt: Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING PIA KARINE HEM MOLAUG KRISTIANSAND, 4. FEBRUAR 2015 REGELVERK Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r 2 0 1 6 Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen Kommunens ansvar Barnehageloven 8 første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen

Detaljer

Forvaltningsrettslige tema

Forvaltningsrettslige tema Forvaltningsrettslige tema Presentasjon 14.9.2017 Kurs for saksbehandlere PT, RMP mm Inger Skjerve Bjartnes Anders Mona Tema Forhåndsvarsling Delvis innvilga klage videre saksgang Størrelse av avkorting

Detaljer

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring

Detaljer

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven «Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven Forvaltningsloven Gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer Et hvert organ for stat eller

Detaljer

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling rådgiver Ane Karine Lillevoll To hovedspørsmål kommunen må stille seg selv når en søknad skal behandles Hvilke krav gitt i eller i medhold

Detaljer

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A Oversikt Spesialpedagogisk hjelp Samarbeid med foreldre PP-tjenesten Sakkyndig vurdering Kommunens

Detaljer

Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom

Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom Tiltak i kantvegetasjon Sanksjonsmuligheter etter forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (PT) og Forskrift om regionalt miljøtilskudd(rmp) Inger Skjerve Bjartnes, fylkesagronom Kantvegetasjon

Detaljer

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav 9. September 2014 Anette J. Mokleiv 1 Forvaltningsloven 2 - definisjoner 2 bokstav a og b: I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes

Detaljer

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 2 Fylkesmannen i Sm---Trøndelaq Tilsynsrapport Bjugn kommune 06. april 2017 Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 3 Innhold 1 Om tilsynet med Bjugn kommune 4 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni

Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Linn Marstrander 77642131 14.12.2015 2015/5048-6 521.1 Deres dato Deres ref. Jan Hugo Haugslett Lakselvdal 9040 NORDKJOSBOTN

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 1/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Håkon Gjerde (24131128) Ole Karsten Kirste (24131102), Monica Tveit (24131169) Synnøve Kjos Frank (24131069) Vår dato:

Detaljer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer

Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Produksjonstilskudd nytt fagsystem -nye muligheter, nye utfordringer Kompetansesamling Ingrid Knotten Haugberg, landbruksavdelingen estil PT del 2 2017 1. oktober Telledato for andre registrering i nytt

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i. Dere søkte konsesjon for ervervet ved brev av til Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/30187-3 Deres dato: 12.07.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. og i kommune Sammendrag: Dere leier jorda på konsesjonseiendommen

Detaljer

VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7

VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7 VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7 A. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Inhabilitet 2. Advokat eller annen fullmektig 3. Alminnelige regler for saksbehandlingen

Detaljer

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i

Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i Vår dato: 20.12.2016 Vår referanse: 16/32413-3 Deres dato: 02.08.2016 Deres referanse: Endelig vedtak - konsesjon for erverv av gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Du leier jorda på konsesjonseiendommen i

Detaljer

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold"

Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i landbruket, Vestfold Kommunene i Vestfold Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Jon Randby 2016/1112 23.09.2016 33372365 Arkivnr: 520 Saksbehandlingsrutiner og forvaltning av "Forskrift om

Detaljer

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune Vår dato: 23.09.2016 Vår referanse: 16/23887-4 Deres dato: Deres referanse: Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Saken gjelder søknad om omdisponering

Detaljer

LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslo... Side 1 av 23 LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). DATO: DEPARTEMENT:

Detaljer

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017

Høringsnotat. Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 Høringsnotat Innvandringsavdelingen Dato: 21. juni 2017 Saksnr: 17/3822 Høringsfrist: 15. september 2017 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STYKKPRISFORSKRIFTEN - FRI RETTSHJELP

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd. Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering

Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd. Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering Avkorting av produksjon- og miljøtilskudd Bakgrunn Samarbeid og rutiner Saksbehandling Evaluering Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 1. Formål Formålet med tilskudd etter

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014 Saksbehandling i offentlig sektor Nettverkssamling Lindesnes 3.-5. juni 2014 Forvaltningsloven lovens formål: Skape mer betryggende saksbehandling i forvaltningen, unngå vilkårlighet/utenforliggende hensyn.

Detaljer

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven Tor Hegle Styremedlem FFB Tromsø 2008 1 Forvaltningsloven Er en prinsipplov - med saksbehandlingsregler som skal sikre betryggende

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven

Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven Ulovlighetsoppfølging Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven v/ seniorrådgiver Hege Rasch-Engh Juridisk avdeling Fylkesmannen i Oslo og Akershus Disposisjon Innledning Hovedtema:

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november 2016 seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Bakgrunn Prp.103L (2015-2016) Regler om spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Hva skal saksbehandles?

Hva skal saksbehandles? Hva skal saksbehandles? Ane Marte Wøien Spesialkonsulent Oslo kommune Gravferdsetaten Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 Ulovfestede prinsipper Læren om

Detaljer

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen

Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Innherred samkommune Landbruk og naturforvaltningen Alf Anders Øwre Innbygda 104 7629 YTTERØY Deres ref: Vår ref: AILWIG 2016/5676 Dato: 03.04.2017 Sakstype: Delegert landbrukssjefen Eiendom:1719/330/1

Detaljer

Sivilombudsmannen. Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll

Sivilombudsmannen. Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll Sivilombudsmannen Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll FKAAS 7. April 2014 Sivilombudsmannen En person utnevnt av Stortinget Juridisk saksbehandling Ca. 3000 klager per år Få saker

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 129/15. Anne Wiik Furumo-Saura 8120 Nygårdsjøen DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/1142-0 Dato: 16.11.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak om avkorting

Detaljer

Partnerforum, 26. oktober 2011

Partnerforum, 26. oktober 2011 I hvilken grad har forvaltningsloven blitt endret i tråd med samfunnsutviklingen? Partnerforum, 26. oktober 2011 Kyrre Grimstad Spesialrådgiver, Stortinget Lovens bakgrunn Statens makt og betydning økte

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

Forvaltningsrett. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Forvaltningsrett. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Forvaltningsrett Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Hva er god saksbehandling? Treffe riktige avgjørelser På en hurtig og effektiv måte Som ivaretar alles interesser i saken Som trygger rettssikkerheten

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

DEKNING AV SAKSKOSTNADER ETTER FORVALTNINGSLOVEN 36 Advokat Anders Evjenth

DEKNING AV SAKSKOSTNADER ETTER FORVALTNINGSLOVEN 36 Advokat Anders Evjenth DEKNING AV SAKSKOSTNADER ETTER FORVALTNINGSLOVEN 36 Advokat Anders Evjenth Tlf: 90186418 E- post: ae@bull.no Oversikt Under hvilke omstendigheter har parten krav på dekning? Hva skal dekkes? Fra når skal

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven

Sigdal kommune - gnr 34/1 - Tukudalen pukkverk Sigdalpukk AS klage etter plan og bygningsloven og forvaltningsloven Vår dato: 01.03.2017 Vår referanse: 2016/4880 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 30.11.2016 Saksbehandler: Linda Boldvik Sigdal kommune Innvalgstelefon: 32266643 3350 Prestfoss Sigdal kommune - gnr 34/1

Detaljer

Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk

Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk Vår dato: 21.01.2016 Vår referanse: Deres dato: Deres referanse: Vedtak om avkorting i produksjonstilskudd grunnet brudd på annet regelverk Landbruksdirektoratet viser til klage datert 29.5.2015 på Fylkesmannen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 28.08.2017 nr. 1297 Forskrift

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Utredningsplikten. Reglene om klage

Utredningsplikten. Reglene om klage Professor Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211, H 2017 Utredningsplikten. Reglene om klage Utredningsplikten 1 Oversikt Fvl. 17 om sakens opplysning Hva omfatter utredningsplikten Hvor

Detaljer

Klage. Av Marius Stub

Klage. Av Marius Stub Klage Av Marius Stub 1. Innledning Enkeltvedtak kan påklages, jf. 28 1. Innledning Hvorfor gir loven klagerett? Forvaltningskomiteens innstilling s. 243: Klageretten har til formål å sikre riktige vedtak

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

ERFARING MED HÅNDTERING AV, OG AVKORTING I DYREVELFERDSSAKER. Marius Nilsen, Harstad kommune

ERFARING MED HÅNDTERING AV, OG AVKORTING I DYREVELFERDSSAKER. Marius Nilsen, Harstad kommune Kommunesamling landbruk Fylkesmannen i Troms 17.-18.oktober 2017 ERFARING MED HÅNDTERING AV, OG AVKORTING I DYREVELFERDSSAKER Marius Nilsen, Harstad kommune Lovmessig forankring Dyrevelferdsloven (LOV-2009-06-19-97)

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Forvaltning av verneområder. Brokelandsheia 6. april 2017, Line N. Klungreseth

Forvaltning av verneområder. Brokelandsheia 6. april 2017, Line N. Klungreseth Forvaltning av verneområder Brokelandsheia 6. april 2017, Line N. Klungreseth Rettsvirkningene av vern Vedtas i statsråd ved kongelig resolusjon Forskriften regulerer inngrep og bruk av området Øvrige

Detaljer

Settefylkesmann - Ås kommune - gnr 24/1 - Kvestad gård - etablering av deponi / bakkeplanering på eiendommen - klage

Settefylkesmann - Ås kommune - gnr 24/1 - Kvestad gård - etablering av deponi / bakkeplanering på eiendommen - klage Vår dato: 24.06.2015 Vår referanse: 2015/1816 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Ås kommune post@as.kommune.no Innvalgstelefon: 32266670 Settefylkesmann - Ås kommune - gnr

Detaljer

Fylkesmannens behandling av klagesaker

Fylkesmannens behandling av klagesaker Fylkesmannens behandling av klagesaker Presisering av tema kommunens behandling av klagesaker sett fra Fylkesmannens ståsted Byggesaksklager Reguleringsplanklager Krav, forventninger og tips Mal for klagebehandling

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven Vår dato: 02.06.2010 Vår referanse: 2010/3033 Arkivnr.: 444 Deres referanse: Jorunn Trømborg Saksbehandler: Frode Torvik Innvalgstelefon: 32 26 66 65 Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Forvaltningsrett. Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

Forvaltningsrett. Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann Forvaltningsrett Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann Gode spørsmål Hvem, hva, hvordan, hvorfor, når Også vilkår og virkning 21.08.2017 2 Hva? Hva skal vi behandle? Saksbehandlingsregler Hva er saksbehandlingsregler?

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Avgjørelse av klage på kommunen sitt vedtak om løpende tvangsmulkt og pålegg om opprydding Tana kommune

Avgjørelse av klage på kommunen sitt vedtak om løpende tvangsmulkt og pålegg om opprydding Tana kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Deanu gieldafrana kommune Rådhusv. 3 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2013/2775 29.10.2015 Ark

Detaljer

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes

Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan. Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Vannkvalitet - produksjonstilskudd og miljøplan Vannseminar Stiklestad 6.-7.mars 2013 Inger Skjerve Bjartnes Forskriften om produksjonstilskudd (PT) 8 8. Miljøkrav Med mindre kommunen samtykker, kan foretak

Detaljer

Tilskudd til drenering av jordbruksjord. Erfaringer med ny ordning - dagsseminar

Tilskudd til drenering av jordbruksjord. Erfaringer med ny ordning - dagsseminar Tilskudd til drenering av jordbruksjord Erfaringer med ny ordning - dagsseminar Nytt veiledningsmateriell 1 Formål Øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord Økt jordbruksproduksjon, dvs større

Detaljer

Forventninger til tilskuddsforvaltningen - produksjonstilskudd og kontroll

Forventninger til tilskuddsforvaltningen - produksjonstilskudd og kontroll Forventninger til tilskuddsforvaltningen - produksjonstilskudd og kontroll Hanne Klægstad, Noen nøkkeltall - andre halvår 2013. Andre halvår 2013: Litt under 43 000 søkere. 2 233 foretak kontrollert. Avvik

Detaljer

Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd

Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd Forskrift til Opplæringslova 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen,

Detaljer

Byggesak - Askøy - Gnr 13 Bnr Masseutskiftning og planering Overtredelsesgebyr

Byggesak - Askøy - Gnr 13 Bnr Masseutskiftning og planering Overtredelsesgebyr Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 19.11.2015 Deres dato 06.10.2015 Vår referanse 2015/12984 423.1 Deres referanse 15/82 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Byggesak

Detaljer

Kommunesamlinger høst 2014

Kommunesamlinger høst 2014 Kommunesamlinger høst 2014 Dette skal vi si noe om: Saksbehandlers rolle Avkorting Tilbakebetalingskrav Anmeldelse Ansvar Informasjonsflyt Saksbehandlers rolle i landbruksforvaltningen - mange hatter Skal

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 108/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 108/15. SANDHORNØY GÅRD AS Breivika 8130 SANDHORNØY DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/866-0 Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak Sandhornøy

Detaljer

MØTE MELLOM KONTROLLKOMMISJONENE, FYLKESMANNEN OG DE FAGLIG ANSVARLIGE FOR VEDTAK I DET PSYKISKE HELSEVERNET I ROGALAND

MØTE MELLOM KONTROLLKOMMISJONENE, FYLKESMANNEN OG DE FAGLIG ANSVARLIGE FOR VEDTAK I DET PSYKISKE HELSEVERNET I ROGALAND MØTE MELLOM KONTROLLKOMMISJONENE, FYLKESMANNEN OG DE FAGLIG ANSVARLIGE FOR VEDTAK I DET PSYKISKE HELSEVERNET I ROGALAND 10.09.2013 1 Velkommen Pål Iden avdelingsdirektør/fylkeslege Helse- og sosialavdelinga

Detaljer

Reaksjonsformer ved brudd på tilskuddsregelverket

Reaksjonsformer ved brudd på tilskuddsregelverket Reaksjonsformer ved brudd på tilskuddsregelverket Hanne Klægstad Kommunesamling for landbruksforvaltningen i Østfold Hvorfor kontroll? Det utbetales ca 10 mrd kroner i direktetilskudd året (etter søknad)

Detaljer

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd

Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Nytt elektronisk system for å søke om produksjonstilskudd Informasjon om estil PT Tilskudd til avløsning Søknad Krav og vilkår til søker, kontroll Spydeberg 4. april 2017 Egil Kolberg Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

Ulovligheter. Tommy Haugan, Molde kommune

Ulovligheter. Tommy Haugan, Molde kommune Ulovligheter Tommy Haugan, Molde kommune Aktuelle tema Definisjonen og oppfølgingsplikten Hvem kan følges opp? Forhåndsvarsel Pålegg Tvangsmulkt og forelegg Overtredelsesgebyr Samordning Definisjonen Avvik

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - gbnr 84/7 og 8

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - gbnr 84/7 og 8 Morten Dalane Bredholtveien 232 1890 RAKKESTAD Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2015/1626 422.5 KST Vår dato: 26.06.2015 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Rakkestad kommunes vedtak

Detaljer

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8.

Denne forskriften er hjemlet i forskrift om produksjonstilskudd 8. Rundskriv 3/2014 Kommunene i Østfold Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: Vår dato: 24.09.2014 Rundskriv 3/2014 Kommentarer til forskrift (FOR 2013-06-04 nr 602) om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget,

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hva står i regelverket? Opplæringsloven 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne Opplæringsloven

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Forvaltningsloven og sentrale begreper

Forvaltningsloven og sentrale begreper Professor Kirsten Sandberg Forvaltningsloven og sentrale begreper Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211 Våren 2018 Oversikt over forelesningen Historikk og oversikt over loven Forvaltningslovens virkeområde

Detaljer

Klagebehandling, påklagede vedtak motorferdsel i utmark, Krutvatn hyttefelt Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 012/16

Klagebehandling, påklagede vedtak motorferdsel i utmark, Krutvatn hyttefelt Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for plansaker 012/16 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - K01 15/1159 16/4329 Jan Inge Helmersen 25.05.2016 Klagebehandling, påklagede vedtak motorferdsel i utmark, Krutvatn hyttefelt

Detaljer