Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014"

Transkript

1 Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014

2 Virkemidler landbruk Fylkesvise bygdeutviklingsmidler Lån Tilskudd Rentestøtte Til investering i næring og bolig Kjøp av landbrukseiendom 2

3 UTTALELSEN FRA KOMMUNEN A) Ved investering og prosjektutvikling 1. Er prosjektet i samsvar med kommunale planer og prioriteringer 2. Er prosjektet innenfor strategien for landbruksbasert næringsutvikling i fylket? 3. Er nødvendige tillatelser på plass? 3

4 4. Interne forhold Om søker og søkerfamilien Om prosjektet Arbeidsforbruk før og etter prosjektgjennomføring 5. Informasjon om prosjektets lønnsomhet og brukerfamiliens samlede økonomi før og etter investering 6. Om samfunnsøkonomisk virkning betydning lokalt 4

5 7. Andre vesentlige forhold 8. Samlet vurdering og konklusjon 9. Sjekke at alle vedlegg er med Selvangivelser Næringsoppgave Driftsplan/forretningsplan Tegninger og kostnadsoverslag Utbetalinger - sluttgodkjenning 5

6 B) Pantefrafall, debitorskifte, prioritetsvikelse 1. Type gårdsdrift, omfang og driftsform 2. Inntekter utenom gården for begge ektefeller/samboere 3. Vurdering av eiendommens verdi 4. Nødvendige vedlegg 6

7 Aktiviteter Sum kostnader Utgifter betalbare Eget arbeid Aktivitet 1: Kurs Aktivitet 2: Internettsider Aktivitet 3: Design av merkevare Aktivitet 4: Studieturer (se spesifikasjoner under*) Aktivitet 5: Aktivitet 6: Sum kostnader Finansiering: Støtte fra Innovasjon Norge Egenkapital Estimert egeninnsats

8 Konferanse: «Innovasjon i landbruket» Tema: Lykkes innovatørene i landbruket bedre? Innovasjon innen organisering, produksjon, produktutvikling, logistikk, design. Når: 12.mars 2014 Hvor: Quality Hotel, Tønsberg 8

9 Konferansen «Innovasjon i landbruket» Vår målsetning: Inspirere, informere og tilføre kompetanse gjennom erfaringsutveksling fra nasjonale og lokale aktører i landbruket i Buskerud og Vestfold. Utvalgte lokale produsenter som har lykkes gjennom innovasjon i ulike former Utvalgte nasjonale premissgivere innen produktutvikling, distribusjon, salg og utvikling i markedet. 9

10 Vanndirektivet og bondens miljøplan Fylkesmannen i Buskerud, kommunesamling 6.februar 2014 Jan Helge Lunde, bonde i Øvre Eiker

11 Lunde - Skarra, gbnr 55/2 og 47/1 Eier: Jan Helge Lunde Areal: 210 daa dyrka jord, 20 daa innmarksbeite og 950 daa skog Består av Lunde Nedre gnr 47 bnr 1 som er et av tre bruk fra gården Lunde, og av gårdsbruket gnr 55 bnr 2 med bruksnavnet Skarra (Enga) som er utskilt fra gården Skarra

12 . Skifte Mold ph P-Al K-Al Fjellgrunn 1 4,3 6, Kalkfjell 2 4,1 6, Kalk og alun 3 4,2 6, Alunskifer 4 5,6 6,6 4 9 Alunskifer

13 Ligger innenfor Oslofeltet Forekomster av alunskifter og svarte skifre Forvitringsjord fra disse inneholder 4-10 x mer Cd, Hg, Zn, og Cu enn annen jordbruksjord Konsentrasjoner av Cd, Cu, Zn, Ni og Mn i planter dyrket på slik forvitringsjord - høyere konsentrasjoner av disse metallene i dyrkingsjorda, - spesielt når jorda har lav ph. Grønnsaker - spesielt salat, gulrot og potet, - blant kornslagene er det spesielt hvete - utsatt for Cd verdier over anbefalte grenseverdier for mat til mennesker

14

15 Skifte Mold ph P-Al K-Al Fjellgrunn 5 3,9 6, Alunskifer 6 2,7 6, Grunnfjell 7 2,3 6, Grunnfjell

16

17

18

19

20

21

22 Vegtasjonssone, utsatt/redusert jordarbeiding av vendeteig i kombinasjon med kotepløying

23 Egna gras i vannveier Leirjord: 45% engrapp, 25% kammgras, 30% *kvein (*hund-, eng- eller krypkvein) Sandjord (tørr jord): 50% engrapp, 25% rødsvingel, 25% *kvein I tillegg til meget god beskyttelse av overflata, gir de god jordstruktur pga djup og god rotutvikling Engrapp (Poa pratensis): tåler mye kjøring, passer godt med modning av kornet, tåler N-gjødsling Kammgras (Cynosurus cristatus): lavtvoksende, bunndekkende med noe tuedannelse Engkvein (Agrostis capillaris): siderenninger, binder godt og tåler isbrann

24

25

26 Jordarbeiding og tap av fosfor Redusert eller endret jordarbeiding kan føre til økte tap av løst fosfor sammenlignet med høstpløying. Ved overvintring i stubb i Sverige og Finland er det målt økte tap av løst fosfor i overflatevann, - på flate arealer med opp til 10 % helling. Utfrysing av fosfor fra planterester har bidratt til økningen. Særlig konsentrasjonen av løst P øker ved overvintring i stubb - uavhengig av erosjonsrisikoen. I alle forsøk med høstharving - målt økte tap og konsentrasjoner av løst fosfor sammenlignet med høstpløying.

27 Takk for oppmerksomheten! Hva heter graset?

28 1

29 Forurensningsregnskap? «En teoretisk beregning av næringsstoffene fosfor og nitrogen fra naturlige og menneskeskapte kilder som tilføres vassdrag.» Hjelpemiddel tiltaksanalyser vannforskriften Første forurensningsregnskap for Buskerud i 1998 Oppdatering i

30 Metodikk Tilførsel av totalfosfor, totalnitrogen, biotilgjengelig fosfor Per kommune og per vannområde Tilførsel per kilde: Befolkning Jordbruk Naturlig Faktiske utslippstall og koeffisientbaserte tall Retensjon i større innsjøer 3

31 Metodikk Kilde Utslippstall Koeffisientbaserte tall Befolkning Tap på ledningsnett og overløp metodikk 1998, tall 2012 Utslipp store renseanlegg TEOTIL 2012 Utslipp spredtbebyggelse og hytter TEOTIL 2012 Utslipp avfallsfyllinger FM Buskerud 2012 Utslipp industri FM Buskerud 2012 Utslipp fiskeanlegg FM Buskerud 2012 Avrenning tette flater Lindholm 2013, tall 2012 Jordbruk Avrenning jordbruksareal metodikk 1998, tall 2012 Avrenning høstspredt bløtgjødsel Simonsen 2010, tall 2013 Avrenning utehold husdyr Simonsen 2010, tall 2013 Lekkasje gjødsellager Simonsen 2010, tall 2013 Naturlig Avrenning utmark Borch 2012, tall 2013 Atmosfærisk avsetning på innsjø Simonsen 2010, tall 2013 Avrenning leirelver Solheim 2008, tall

32 Metodikk eksempel fosfor jordbruksavrenning Formel: Fosfor = Σ(areal dyrkingsmetode * erosjon * fosfortap) * (1-tilbakeholdelse) Areal dyrkingsmetode: Statens Landbruksforvaltning, tall per Erosjon Høstpløyinkorharvinpløyinharving såing beite Høst- Høst- Vår- Vår- Direkte Eng / (Bechmann mfl., 2011) kg/daa/år ,5 112,5 37,5 42,5 10 Fosfortap (Turtumøygard, 2010) Grønnsaker Korn/gras Potet Øvre Buskerud 0,60 % 0,15 % 0,15 % Nedre Buskerud 1,0 % 0,30 % 0,30 % Tilbakeholdelse (Wivestad, 1998) Fosfor 10 % 5

33 Tilførsel Buskerud fylke Buskerud Total fosfor Total nitrogen tonn P/år andel tonn N/år andel Befolkning Tap på ledningsnett og overløp 7,0 3,0 % 47,1 0,9 % Utslipp store renseanlegg 6,1 2,6 % 758,7 15,1 % Utslipp spredtbebyggelse og hytter 14,4 6,2 % 141,8 2,8 % Utslipp avfallsfyllinger 0,0 0,0 % 8,4 0,2 % Utslipp industri og fiskeanlegg 13,1 5,6 % 131,7 2,6 % Avrenning tette flater 4,1 1,8 % 24,6 0,5 % Sum befolkning 44,7 19,2 % 1112,2 22,1 % Jordbruk Avrenning jordbruksareal 86,3 37,0 % 907,8 18,0 % Avrenning høstspredt bløtgjødsel 0,8 0,3 % 84,9 1,7 % Avrenning utehold husdyr 0,5 0,2 % 87,1 1,7 % Lekkasje gjødsellager 0,4 0,2 % 7,0 0,1 % Sum jordbruk 87,9 37,8 % 1086,9 21,6 % Naturlig Avrenning utmark 69,7 29,9 % 2059,7 40,9 % Atmosfærisk avsetning på innsjø 17,9 7,7 % 782,1 15,5 % Avrenning leirelver 12,6 5,4 % - - Sum naturlig 100,2 43,0 % 2841,8 56,4 % Totalt 232,8 100,0 % 5040,9 100 % 6

34 Tilførsel Buskerud fylke Befolkning Jordbruk Naturlig Fosfor Nitrogen Tilførsel i tonn/år 7

35 Store forskjeller mellom kommuner Fosfor Nitrogen Drammen: Befolkning Jordbruk Naturlig 1,2 Befolkning Jordbruk Naturlig 20,4 16,8 2,5 5,2 264,0 Lier: Befolkning Befolkning Jordbruk Jordbruk Naturlig 3,2 2,8 Naturlig 48,0 94,9 14,0 96,9 Flå: Befolkning Jordbruk 0,2 Befolkning Jordbruk 5,9 11,4 Naturlig 0,8 Naturlig 4,0 127,3 8

36 Sammenligning Fosfor (tonn/år) Reduksjon befolkning: Investering i avløpsinfrastruktur og andre fysiske tiltak Redusert utslipp fra industri Økning jordbruk: Høyere koeffisienter for avrenning 0 Befolkning Jordbruk Naturlig Sum 9

37 Beregninger og målinger Vannområde Målinger Fosfor Nitrogen beregnet Målt beregnet målt Breiangen Vest ,9 1, Drammenselva Eikeren ingen data Hallingdal Lierelva ,5 8, Numedalslågen Simoa ,3 4, Sperillen Tyrifjorden Åroselva ,4 2,

38 Usikkerheter og feilkilder Generelt bra datagrunnlag. Noen usikkerheter tilknyttet jordbruksarealer, driftsmetoder, andel høstspredning og lekkasje på gjødsellagre. Tall ofte tilgjengelig på kommunenivå som måtte omregnes for bruk per vannområde. Jordbruk: Ikke tatt hensyn til lokale forhold (f.eks. jordsmonn, næringsstatus, erosjonsfare og utførte miljøtiltak). Naturlig: Relativt ny metodikk for fosfor fra naturlig leireerosjon; ikke etterprøvd i Buskerud. 11

39 Konklusjoner Bra metodikk på regionalt nivå: Relativt enkelt metode Raskt innsikt i størrelsesorden og kildefordeling Prosesser på landskapsnivå (retensjon, avrenning utmark mm.) Mindre god metodikk på lokalt nivå: Ikke tatt hensyn til lokale forhold Ikke mulighet til å beregne effekter nye miljøtiltak Bruk tallene fornuftig, og se på kildefordeling og størrelsesorden, istedenfor de faktiske verdiene! 12

40 Takk for oppmerksomheten! Karel Grootjans, Nils Charles Prieur & Frode Løset Kontakt: tlf

41 NLR Østafjells Økonomisk planlegging Kommunesamlingen 2014 Arne Nøkland m:

42 NLR Østafjells Økonomisk planlegging Noen essensielle spørsmål i møte med bonden Hvem er du? Hvilke mål har du? Er familien samstemt? = Veivalgsrådgiving 2

43 NLR østafjells Økonomisk planlegging Planleggerens,sakbehandlerens rolle Diskusjonspartner på idestadiet Stille gode åpne spørsmål (hv-spørsmål) Stille kritiske spørsmål / advare kontrollere planene Er dette rimelig? Er personen(e) egnet? 3

44 NLR Østafjells Økonomisk planlegging Døme: Hent ut mål for lønsemda Næringinntekt før investering: kr Renteutgifter kr Auka næringsinntekt av inv.: kr Auka renteutgifter kr Lønsinntekt,pensjonar B + E: kr Avdrag på lån før inv. kr Renteinntekter kr 0 Avdrag på inv. lån kr Tilbakeførte avskrivingar kr Privatforbruk kr Skatt samla B +E kr Sum kr kr I dette dømet er det ingen fare med auka gjeld. Familien har ein sjølvfinansiering på ca kr det første driveåret. Det er pengar som kan brukast til reinvesteringar i drifta, sparing eller auka privatforbruk. Med 5% rente og 4% til avdrag kunne denne familien ha tålt maksimalt et nytt låneopptak på / 9 x 100 = kr 1,67 mill kr

45 Hotvedt-saken avkorting i produksjonstilskudd Jan Endre Aasmundtveit SLF, Seksjon direkte tilskudd Kommunesamling Buskerud, 6. februar 2014

46 Kontroll vedtak klage Kontroll av FMBU og Kongsberg kommune Søknadsomgangen januar 2012 Befaring 16. mars 2012 Vedtak av Kongsberg kommune 13. juni 2012 Avkorting i produksjonstilskuddet ved feilopplysninger og ved regelverksbrudd Tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Klage av 25. juni 2012

47 Klagebehandling Uklarhet knyttet til FMs upartiskhet Klagen sendes SLF for klagebehandling SLF sender saken til FMBU ber om nærmere vurdering av habilitet FMBU erklærer seg for inhabil sender saken til FAD for oppnevning av settefylkesmann FAD oppnevner FMOA FMOA gir klagen medhold (7. november 2013)

48 Omgjøring SLF får kopi av saken og henvendelse fra FMBU SLF sender melding om mulig omgjøring (20. november 2013) Omgjøring nødvendig f.o.f. av hensyn til avkorting SLF gjør om vedtaket til FMOA (20. desember 2013) Vedtaket til Kongsberg kommune blir i hovedsak opprettholdt, med noen presiseringer/endringer

49 Tre hovedspørsmål Avkorting i produksjonstilskuddet ved feilopplysninger (ptforskriften 13) Mangelfull miljøplan Avkorting i produksjonstilskuddet ved regelverksbrudd (ptforskriften 12) Vedtak om brudd på dyrevelferdsloven mv (Mattilsynet) Manglende oppfølging av pålegg fra Mattilsynet Krav om tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Manglende dokumentasjon

50 FMOAs vurdering Ikke hjemmel for avkorting i produksjonstilskuddet Administrativ sanksjon med et pønalt (strafferettslig) formål Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket har ikke hjemmel i lov bare i jordbruksavtalen Ikke hjemmel for tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Ikke grunnlag for å kreve dokumentasjon i ettertid ved kontroll

51 SLFs vurdering Ingen tvil om hjemmel for avkorting Kjennelse i Gulating lagmannsrett (LG ), RG 2007 s Avkorting ved regelverksbrudd Ikke straff etter EMK Sivilrettslig, gjenopprettende konsekvens av at landbruksdriften er i strid med forutsetningene for tilskuddet Dom i Eidsivating lagmannsrett (LE ), RG 1997 s Avkorting ved feilopplysninger Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Hjemles i jordlova 18 Herunder avkorting ut over reduksjon etter jordbruksavtalen

52 SLFs vurdering Ingen tvil om hjemmel for tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Må også vurdere vilkårene for omgjøring og tilbakebetaling Jordlova 18 gir tilstrekkelig hjemmel for kontroll/pålegg om dokumentasjon Også for kontroll i ettertid Foretaket har også en plikt til å underlegge seg kontroll Vilkår for å motta tilskudd

53 Presiseringer i forhold til Kongsberg kommune sitt vedtak Avkorting for feilopplysninger miljøplan Ikke avkorting for mangelfull miljøplan, men for feilopplysninger om miljøplan Avkorting og reduksjon må gjøres i tilskuddet for augustomgangen Tilbakebetaling tilskudd for dyr på utmarksbeite Også vurdering av vilkår for omgjøring og tilbakebetaling Ikke bare manglende dokumentasjon som er avgjørende, men også at opplysninger i søknaden er usannsynlige

54 Videre behandling SLFs omgjøringsvedtak er påklaget ( ) SLF opprettholder vedtaket og har sendt saken for videre klagebehandling i LMD

55 Videre praktisering av avkorting i produksjonstilskuddet E-post til Landbruksdirektørene fra seksjonssjef SDT/SLF: Hei, vedlagt følger et vedtak SLF har fattet i dag. Vedtaket omgjør et vedtak fattet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I vårt vedtak fremkommer vår forståelse av regelverket for avkortning av produksjonstilskudd, og det er forståelsen som fremkommer her som skal legges til grunn i forvaltningen. Tolkningen av regelverket er for øvrig helt i samsvar med hva som fremgår av gjeldende rundskriv på området. Dersom det har eller kan ha oppstått tvil om tolkningen hos dere eller hos deres respektive kommuner, ber vi dere om å bidra til at den tvilen nå fjernes.

56 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for avkorting Hjemmel for avkorting i produksjonstilskudd Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 12 og 13 Ikke veiledningsheftet eller rundskriv eller lignende Ingen tvil om at jordlova 18 gir hjemmel for en slik bestemmelse Vilkår for å motta tilskudd Også presisert i jordlova 18 at dette omfatter regler om avkorting I Hotvedt-saken har vi også måttet drøfte forholdet til EMK Ingen tvil om at avkorting ikke = straff etter EMK art 6 Jf. kjennelse av Gulating lagmannsrett Selv om dette skulle blitt overprøv av HR vil det fortsatt være hjemmel for avkorting Men særskilte rettssikkerhetsgarantier må oppfylles, jf. Selsøyvikdommen

57 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for avkorting Hva slags avkorting er det hjemmel for? Ikke reduksjon etter jordbruksavtalen Ikke retting av søknaden En reaksjon som kommer i tillegg Det skal svi å prøve med juks (feilopplysninger) eller å ikke drive iht regelverket (regelverksbrudd) Når kan dette benyttes? For den aktuelle søknadsomgangen Den søknadsomgangen det er gitt feilopplysninger for Den søknadsomgangen bruddet gjelder

58 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for kontroll Hjemmel for kontroll av foretak Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 11 Ingen tvil om at jordlova 18 gir hjemmel for en slik bestemmelse Vilkår for å motta tilskudd Kontroll i forkant av utbetaling Også krav etter forvaltningsloven 17 ( så godt opplyst som mulig ) Kontroll i etterkant av utbetaling Se nærmere nedenfor

59 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for kontroll Hjemmel for kontroll i etterkant av utbetaling Vilkår for å motta tilskudd (jordlova 18) Ordlyd: Vid omfatter også etterfølgende reaksjoner/tiltak. Forarbeider: Sparsomt i 1995 videreføring av tidligere praksis, klarere i 2006 etterfølgende reaksjoner også omfattet Rettspraksis: Ingen kjente Forvaltningspraksis: Videreføring av tidl. praksis I tillegg aksept fra søker

60 Prioritering av avkortinger I utgangspunktet ikke snakk om prioriteringer Er det feilopplysninger så avkortes det for feilopplysninger Det skal ikke lønne seg å drive med juks Feilopplysninger om miljøplan? Er det regelverksbrudd så avkortes det for regelverksbrudd Det skal ikke lønne seg å byte regelverket Spørsmål om det er regelverk for jordbruksvirksomhet Prioritering ofte spørsmål om vilkårene for avkorting er tilstede Prioriteringer gjøres evt i forhold til regelverksbrudd Er det fattet et endelig vedtak om regelverksbrudd? Dreier det seg om regelverk som er sentralt i jordbruksdriften? Dyrevelferdsloven, konsesjonsloven, jordlova lovgivning som gjelder spesielt for jordbruksdrift Er det et grovt brudd? Er det grov uaktsomhet fra foretaket?

61 Vilkår for avkorting - Kommunens skjønnsutøvelse Må foreligge feilopplysning/regelverksbrudd Må foreligge kritikkverdige forhold Knyttet til personen/foretaket Uaktsomhet, grov uaktsomhet, forsett Kan avkortes Knyttet til saken hvor alvorlig? For feilopplysninger: Hvor store tilskuddsmessige konsekvenser? For regelverksbrudd: Hvor sentralt for jordbruksvirksomhet? Hvor grovt brudd?

62 Feilopplysninger miljøplan Ikke tilstrekkelig for avkorting i PT at miljøplanen er mangelfull Må også være feilopplysninger i pt-søknaden om miljøplan Når er miljøplanen mangelfull? Se rundskriv 34/07 Hva med småting manglende jordprøver etc?

63 Avkortingsnorm rundskriv 19/13 se rs.13/1-2 kap 9.5 Bakgrunn: Mange henvendelser/spørsmål om hvor stor avkortinga bør være Vist til omtale i høringsnotatet til forskriften % etter hvor stor skyldgraden til foretaket er Rundskrivet: I samsvar med omtalen i høringsnotatet Må gjøre en konkret vurdering Nytt : Avkorting i forhold til hele tilskuddet ikke bare det aktuelle tilskuddet Nå er dette innarbeidet i saksbehandlingsrundskrivet 13/1-2

64 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), LOV Kapittel I. Lovens område. Definisjoner. 2 (definisjoner) I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter); b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer; c) forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer; d) offentlig tjenestemann, en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste; e) part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. f) dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende. g) skriftlig: også elektronisk melding når informasjonen i denne er tilgjengelig også for ettertiden; h) nedtegning, nedskriving og protokollering: også elektronisk nedtegning når dette oppfyller hensynene bak nedtegningen i like stor grad som nedtegning på papir. Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak. Det samme gjelder vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon. Kongen kan bestemme hva som i tvilstilfelle skal regnes som enkeltvedtak etter dette ledd, eller at andre saker om offentlige tjenesteforhold skal regnes som enkeltvedtak. Som enkeltvedtak reknes også avgjørelser som gjelder avvising av en sak eller bruk av særlige tvangsmidler for å få gjennomført et vedtak. Et forvaltningsorgan likestilles med privat rettssubjekt ved anvendelse av første ledd dersom organet har samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha. 0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 15 des 2000 nr. 98 (ikr. 1 apr 2001 iflg. res. 2 mars 2001 nr. 179), 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118).

65 Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen 11 a (saksbehandlingstid, foreløpig svar) Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 0 Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40 (tidligere 22), endret ved lov 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995). Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak 16 (forhåndsvarsling) Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er sagt. Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Det skriftlige forhåndsvarslet kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon når mottakeren uttrykkelig har godtatt dette og har oppgitt den elektroniske adressen som skal benyttes for slikt formål. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig eller på annen måte. Forhåndsvarsling kan unnlates dersom: a) slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres, b) parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet, c) vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig. Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 8 apr 1981 nr. 7, 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des nr. 1475), 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991). Endres ved lov 14 juni 2013 nr. 42 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). 17 (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt)

66 Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted, b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter 18 til 19 til å se sakens dokumenter. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i annet og tredje ledd også forelegges den mindreårige selv, hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er nødvendig. Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug nr. 991), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). Kapittel V. Om vedtaket. 23 (formene for enkeltvedtak) Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. 24 (når enkeltvedtak skal grunngis) Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes. I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Det samme gjelder i saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. En part kan likevel kreve begrunnelse gitt etter at vedtaket er truffet.

67 Krav om begrunnelse må framsettes i løpet av klagefristen eller - om ingen klagefrist løper - senest 3 uker etter at parten mottok underretning om vedtaket. Bestemmelsene i 29, 30 og 31 gjelder tilsvarende. Grunngiing kan unnlates i den utstrekning begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplysning som parten etter 19 ikke har krav på å bli kjent med. I tilfelle som går inn under 19 første ledd bokstav d, skal begrunnelse på anmodning gis en representant for parten når ikke særlige grunner taler mot det, likevel slik at muntlig orientering kan tre istedenfor skriftlig grunngiing. Kongen kan for særskilte saksområder gi bestemmelser om at grunngiing kan unnlates når særlige forhold gjør det nødvendig. Likeledes kan Kongen bestemme at visse vedtak som går inn under første ledd skal grunngis etter reglene i annet ledd, eller at visse vedtak som går inn under annet ledd skal grunngis etter reglene i første ledd. Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995), 10 des 2010 nr (ikr. 10 des 2010 iflg. res. 10 des 2010 nr. 1574). 25 (begrunnelsens innhold) I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen. De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig. 0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995). Kapittel VI. Om klage og omgjøring.

68 33 (saksforberedelsen i klagesak) Om forberedelse m.m. av klagesaker gjelder kapittel IV og V tilsvarende, når ikke annet følger av reglene i denne paragraf. Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog 31. Når noen reknes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, jfr. likevel 16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten ved brev, skal kopi av klagen vedlegges med mindre parten etter 19 kan nektes adgang til den. Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt. Dersom underinstansen gir til klageinstansen uttalelse som partene kan kreve å få se uten hinder av 19, skal den sende kopi til partene med mindre Kongen er klageinstans. Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m. 0 Endret ved lov 27 mai 1977 nr (klageinstansens kompetanse) Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken, jfr. dog 31. Klageinstansen er ikke bundet av at underinstansen har ansett vilkårene for å foreligge. Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Vedtaket kan ikke endres til skade for klageren, med mindre dennes interesser finnes å måtte vike for omsynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser. Melding om slik endring må være sendt klageren innen 3 måneder etter at underinstansen mottok klagen. Begrensningene i første og annet punktum gjelder likevel ikke når vedtaket også er påklaget av en annen klager, og dennes klage finnes begrunnet. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995), 10 jan 1997 nr. 7 (ikr. 1 mars 1997),

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes.

De enkelte punkter i håndboken kan ikke brukes som hjemmel i vedtak som treffes. Forord Håndboken foreligger nå i 9. reviderte utgave (versjon 1.8.). Utgaven bygger på versjon 1.7. En del feil i denne versjonen er rettet. Samtidig er det foretatt nødvendig ajourføring som følge av

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem)

Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne Gry Tønnessen (nestleder), Arild Mydland (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalets medlemmer Alf Magne Skeime (leder), Anne

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven Veileder Habilitet i kommuner og fylkeskommuner Om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Veileder. Veileder i offentlighetsloven

Veileder. Veileder i offentlighetsloven Veileder Veileder i offentlighetsloven 1 INNLEDNING.......................................................................................9 2 LOVENS GENERELLE VIRKEOMRÅDE OFFENTLIGHETSLOVEN 1..........................................................10

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd

Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Det juridiske fakultet Tilbakekall av føreretten, jf. vegtrafikkloven 34 femte ledd Hvor går grensene for edruelighet og skikkethet? Nora Aasmoe Frøyum Liten masteroppgave i rettsvitenskap våren 2014 Innhold

Detaljer

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012

Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Rutiner for varsling Longyearbyen lokalstyre Vedtatt i partssammensatt AU 31.01.2012 Hva er varsling? Varsling er å melde i fra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Barnehagesamling Bergen 3.desember 2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem

Tove Eikrem. Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Tove Eikrem Ill.: Siv R. Lindheim Eikrem Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 2012 Trykk: Allkopi Omslag: Allkopi Printed in Norway ISBN 978-82-93095-05-7 Jungelhåndboka 2004: Juni 2004 Jungelhåndboka

Detaljer

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon:

Børsklagenemnden fattet 16. april 2013 vedtak med slik konklusjon: BØRSKLAGENEMNDEN - SAK 2/2013 Avgjørelse av 26. juni 2013 i sak om krav om dekning av saksomkostninger fremsatt av Intex Resources ASA etter Børsklagenemndens vedtak av 16. april 2013 om opphevelse av

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser Av Hanne Marthe Breivik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 1 Innledning...

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Dokument nr. 4 (1998 99)

Dokument nr. 4 (1998 99) 1999 2000 Dokument nr. 4 1 Dokument nr. 4 (1998 99) Melding for året 1998 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 1999 2 Dokument nr. 4 1999 2000 1999

Detaljer