Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014"

Transkript

1 Kommunesamlingen 2014 Drammen 5. og 6. februar 2014

2 Virkemidler landbruk Fylkesvise bygdeutviklingsmidler Lån Tilskudd Rentestøtte Til investering i næring og bolig Kjøp av landbrukseiendom 2

3 UTTALELSEN FRA KOMMUNEN A) Ved investering og prosjektutvikling 1. Er prosjektet i samsvar med kommunale planer og prioriteringer 2. Er prosjektet innenfor strategien for landbruksbasert næringsutvikling i fylket? 3. Er nødvendige tillatelser på plass? 3

4 4. Interne forhold Om søker og søkerfamilien Om prosjektet Arbeidsforbruk før og etter prosjektgjennomføring 5. Informasjon om prosjektets lønnsomhet og brukerfamiliens samlede økonomi før og etter investering 6. Om samfunnsøkonomisk virkning betydning lokalt 4

5 7. Andre vesentlige forhold 8. Samlet vurdering og konklusjon 9. Sjekke at alle vedlegg er med Selvangivelser Næringsoppgave Driftsplan/forretningsplan Tegninger og kostnadsoverslag Utbetalinger - sluttgodkjenning 5

6 B) Pantefrafall, debitorskifte, prioritetsvikelse 1. Type gårdsdrift, omfang og driftsform 2. Inntekter utenom gården for begge ektefeller/samboere 3. Vurdering av eiendommens verdi 4. Nødvendige vedlegg 6

7 Aktiviteter Sum kostnader Utgifter betalbare Eget arbeid Aktivitet 1: Kurs Aktivitet 2: Internettsider Aktivitet 3: Design av merkevare Aktivitet 4: Studieturer (se spesifikasjoner under*) Aktivitet 5: Aktivitet 6: Sum kostnader Finansiering: Støtte fra Innovasjon Norge Egenkapital Estimert egeninnsats

8 Konferanse: «Innovasjon i landbruket» Tema: Lykkes innovatørene i landbruket bedre? Innovasjon innen organisering, produksjon, produktutvikling, logistikk, design. Når: 12.mars 2014 Hvor: Quality Hotel, Tønsberg 8

9 Konferansen «Innovasjon i landbruket» Vår målsetning: Inspirere, informere og tilføre kompetanse gjennom erfaringsutveksling fra nasjonale og lokale aktører i landbruket i Buskerud og Vestfold. Utvalgte lokale produsenter som har lykkes gjennom innovasjon i ulike former Utvalgte nasjonale premissgivere innen produktutvikling, distribusjon, salg og utvikling i markedet. 9

10 Vanndirektivet og bondens miljøplan Fylkesmannen i Buskerud, kommunesamling 6.februar 2014 Jan Helge Lunde, bonde i Øvre Eiker

11 Lunde - Skarra, gbnr 55/2 og 47/1 Eier: Jan Helge Lunde Areal: 210 daa dyrka jord, 20 daa innmarksbeite og 950 daa skog Består av Lunde Nedre gnr 47 bnr 1 som er et av tre bruk fra gården Lunde, og av gårdsbruket gnr 55 bnr 2 med bruksnavnet Skarra (Enga) som er utskilt fra gården Skarra

12 . Skifte Mold ph P-Al K-Al Fjellgrunn 1 4,3 6, Kalkfjell 2 4,1 6, Kalk og alun 3 4,2 6, Alunskifer 4 5,6 6,6 4 9 Alunskifer

13 Ligger innenfor Oslofeltet Forekomster av alunskifter og svarte skifre Forvitringsjord fra disse inneholder 4-10 x mer Cd, Hg, Zn, og Cu enn annen jordbruksjord Konsentrasjoner av Cd, Cu, Zn, Ni og Mn i planter dyrket på slik forvitringsjord - høyere konsentrasjoner av disse metallene i dyrkingsjorda, - spesielt når jorda har lav ph. Grønnsaker - spesielt salat, gulrot og potet, - blant kornslagene er det spesielt hvete - utsatt for Cd verdier over anbefalte grenseverdier for mat til mennesker

14

15 Skifte Mold ph P-Al K-Al Fjellgrunn 5 3,9 6, Alunskifer 6 2,7 6, Grunnfjell 7 2,3 6, Grunnfjell

16

17

18

19

20

21

22 Vegtasjonssone, utsatt/redusert jordarbeiding av vendeteig i kombinasjon med kotepløying

23 Egna gras i vannveier Leirjord: 45% engrapp, 25% kammgras, 30% *kvein (*hund-, eng- eller krypkvein) Sandjord (tørr jord): 50% engrapp, 25% rødsvingel, 25% *kvein I tillegg til meget god beskyttelse av overflata, gir de god jordstruktur pga djup og god rotutvikling Engrapp (Poa pratensis): tåler mye kjøring, passer godt med modning av kornet, tåler N-gjødsling Kammgras (Cynosurus cristatus): lavtvoksende, bunndekkende med noe tuedannelse Engkvein (Agrostis capillaris): siderenninger, binder godt og tåler isbrann

24

25

26 Jordarbeiding og tap av fosfor Redusert eller endret jordarbeiding kan føre til økte tap av løst fosfor sammenlignet med høstpløying. Ved overvintring i stubb i Sverige og Finland er det målt økte tap av løst fosfor i overflatevann, - på flate arealer med opp til 10 % helling. Utfrysing av fosfor fra planterester har bidratt til økningen. Særlig konsentrasjonen av løst P øker ved overvintring i stubb - uavhengig av erosjonsrisikoen. I alle forsøk med høstharving - målt økte tap og konsentrasjoner av løst fosfor sammenlignet med høstpløying.

27 Takk for oppmerksomheten! Hva heter graset?

28 1

29 Forurensningsregnskap? «En teoretisk beregning av næringsstoffene fosfor og nitrogen fra naturlige og menneskeskapte kilder som tilføres vassdrag.» Hjelpemiddel tiltaksanalyser vannforskriften Første forurensningsregnskap for Buskerud i 1998 Oppdatering i

30 Metodikk Tilførsel av totalfosfor, totalnitrogen, biotilgjengelig fosfor Per kommune og per vannområde Tilførsel per kilde: Befolkning Jordbruk Naturlig Faktiske utslippstall og koeffisientbaserte tall Retensjon i større innsjøer 3

31 Metodikk Kilde Utslippstall Koeffisientbaserte tall Befolkning Tap på ledningsnett og overløp metodikk 1998, tall 2012 Utslipp store renseanlegg TEOTIL 2012 Utslipp spredtbebyggelse og hytter TEOTIL 2012 Utslipp avfallsfyllinger FM Buskerud 2012 Utslipp industri FM Buskerud 2012 Utslipp fiskeanlegg FM Buskerud 2012 Avrenning tette flater Lindholm 2013, tall 2012 Jordbruk Avrenning jordbruksareal metodikk 1998, tall 2012 Avrenning høstspredt bløtgjødsel Simonsen 2010, tall 2013 Avrenning utehold husdyr Simonsen 2010, tall 2013 Lekkasje gjødsellager Simonsen 2010, tall 2013 Naturlig Avrenning utmark Borch 2012, tall 2013 Atmosfærisk avsetning på innsjø Simonsen 2010, tall 2013 Avrenning leirelver Solheim 2008, tall

32 Metodikk eksempel fosfor jordbruksavrenning Formel: Fosfor = Σ(areal dyrkingsmetode * erosjon * fosfortap) * (1-tilbakeholdelse) Areal dyrkingsmetode: Statens Landbruksforvaltning, tall per Erosjon Høstpløyinkorharvinpløyinharving såing beite Høst- Høst- Vår- Vår- Direkte Eng / (Bechmann mfl., 2011) kg/daa/år ,5 112,5 37,5 42,5 10 Fosfortap (Turtumøygard, 2010) Grønnsaker Korn/gras Potet Øvre Buskerud 0,60 % 0,15 % 0,15 % Nedre Buskerud 1,0 % 0,30 % 0,30 % Tilbakeholdelse (Wivestad, 1998) Fosfor 10 % 5

33 Tilførsel Buskerud fylke Buskerud Total fosfor Total nitrogen tonn P/år andel tonn N/år andel Befolkning Tap på ledningsnett og overløp 7,0 3,0 % 47,1 0,9 % Utslipp store renseanlegg 6,1 2,6 % 758,7 15,1 % Utslipp spredtbebyggelse og hytter 14,4 6,2 % 141,8 2,8 % Utslipp avfallsfyllinger 0,0 0,0 % 8,4 0,2 % Utslipp industri og fiskeanlegg 13,1 5,6 % 131,7 2,6 % Avrenning tette flater 4,1 1,8 % 24,6 0,5 % Sum befolkning 44,7 19,2 % 1112,2 22,1 % Jordbruk Avrenning jordbruksareal 86,3 37,0 % 907,8 18,0 % Avrenning høstspredt bløtgjødsel 0,8 0,3 % 84,9 1,7 % Avrenning utehold husdyr 0,5 0,2 % 87,1 1,7 % Lekkasje gjødsellager 0,4 0,2 % 7,0 0,1 % Sum jordbruk 87,9 37,8 % 1086,9 21,6 % Naturlig Avrenning utmark 69,7 29,9 % 2059,7 40,9 % Atmosfærisk avsetning på innsjø 17,9 7,7 % 782,1 15,5 % Avrenning leirelver 12,6 5,4 % - - Sum naturlig 100,2 43,0 % 2841,8 56,4 % Totalt 232,8 100,0 % 5040,9 100 % 6

34 Tilførsel Buskerud fylke Befolkning Jordbruk Naturlig Fosfor Nitrogen Tilførsel i tonn/år 7

35 Store forskjeller mellom kommuner Fosfor Nitrogen Drammen: Befolkning Jordbruk Naturlig 1,2 Befolkning Jordbruk Naturlig 20,4 16,8 2,5 5,2 264,0 Lier: Befolkning Befolkning Jordbruk Jordbruk Naturlig 3,2 2,8 Naturlig 48,0 94,9 14,0 96,9 Flå: Befolkning Jordbruk 0,2 Befolkning Jordbruk 5,9 11,4 Naturlig 0,8 Naturlig 4,0 127,3 8

36 Sammenligning Fosfor (tonn/år) Reduksjon befolkning: Investering i avløpsinfrastruktur og andre fysiske tiltak Redusert utslipp fra industri Økning jordbruk: Høyere koeffisienter for avrenning 0 Befolkning Jordbruk Naturlig Sum 9

37 Beregninger og målinger Vannområde Målinger Fosfor Nitrogen beregnet Målt beregnet målt Breiangen Vest ,9 1, Drammenselva Eikeren ingen data Hallingdal Lierelva ,5 8, Numedalslågen Simoa ,3 4, Sperillen Tyrifjorden Åroselva ,4 2,

38 Usikkerheter og feilkilder Generelt bra datagrunnlag. Noen usikkerheter tilknyttet jordbruksarealer, driftsmetoder, andel høstspredning og lekkasje på gjødsellagre. Tall ofte tilgjengelig på kommunenivå som måtte omregnes for bruk per vannområde. Jordbruk: Ikke tatt hensyn til lokale forhold (f.eks. jordsmonn, næringsstatus, erosjonsfare og utførte miljøtiltak). Naturlig: Relativt ny metodikk for fosfor fra naturlig leireerosjon; ikke etterprøvd i Buskerud. 11

39 Konklusjoner Bra metodikk på regionalt nivå: Relativt enkelt metode Raskt innsikt i størrelsesorden og kildefordeling Prosesser på landskapsnivå (retensjon, avrenning utmark mm.) Mindre god metodikk på lokalt nivå: Ikke tatt hensyn til lokale forhold Ikke mulighet til å beregne effekter nye miljøtiltak Bruk tallene fornuftig, og se på kildefordeling og størrelsesorden, istedenfor de faktiske verdiene! 12

40 Takk for oppmerksomheten! Karel Grootjans, Nils Charles Prieur & Frode Løset Kontakt: tlf

41 NLR Østafjells Økonomisk planlegging Kommunesamlingen 2014 Arne Nøkland m:

42 NLR Østafjells Økonomisk planlegging Noen essensielle spørsmål i møte med bonden Hvem er du? Hvilke mål har du? Er familien samstemt? = Veivalgsrådgiving 2

43 NLR østafjells Økonomisk planlegging Planleggerens,sakbehandlerens rolle Diskusjonspartner på idestadiet Stille gode åpne spørsmål (hv-spørsmål) Stille kritiske spørsmål / advare kontrollere planene Er dette rimelig? Er personen(e) egnet? 3

44 NLR Østafjells Økonomisk planlegging Døme: Hent ut mål for lønsemda Næringinntekt før investering: kr Renteutgifter kr Auka næringsinntekt av inv.: kr Auka renteutgifter kr Lønsinntekt,pensjonar B + E: kr Avdrag på lån før inv. kr Renteinntekter kr 0 Avdrag på inv. lån kr Tilbakeførte avskrivingar kr Privatforbruk kr Skatt samla B +E kr Sum kr kr I dette dømet er det ingen fare med auka gjeld. Familien har ein sjølvfinansiering på ca kr det første driveåret. Det er pengar som kan brukast til reinvesteringar i drifta, sparing eller auka privatforbruk. Med 5% rente og 4% til avdrag kunne denne familien ha tålt maksimalt et nytt låneopptak på / 9 x 100 = kr 1,67 mill kr

45 Hotvedt-saken avkorting i produksjonstilskudd Jan Endre Aasmundtveit SLF, Seksjon direkte tilskudd Kommunesamling Buskerud, 6. februar 2014

46 Kontroll vedtak klage Kontroll av FMBU og Kongsberg kommune Søknadsomgangen januar 2012 Befaring 16. mars 2012 Vedtak av Kongsberg kommune 13. juni 2012 Avkorting i produksjonstilskuddet ved feilopplysninger og ved regelverksbrudd Tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Klage av 25. juni 2012

47 Klagebehandling Uklarhet knyttet til FMs upartiskhet Klagen sendes SLF for klagebehandling SLF sender saken til FMBU ber om nærmere vurdering av habilitet FMBU erklærer seg for inhabil sender saken til FAD for oppnevning av settefylkesmann FAD oppnevner FMOA FMOA gir klagen medhold (7. november 2013)

48 Omgjøring SLF får kopi av saken og henvendelse fra FMBU SLF sender melding om mulig omgjøring (20. november 2013) Omgjøring nødvendig f.o.f. av hensyn til avkorting SLF gjør om vedtaket til FMOA (20. desember 2013) Vedtaket til Kongsberg kommune blir i hovedsak opprettholdt, med noen presiseringer/endringer

49 Tre hovedspørsmål Avkorting i produksjonstilskuddet ved feilopplysninger (ptforskriften 13) Mangelfull miljøplan Avkorting i produksjonstilskuddet ved regelverksbrudd (ptforskriften 12) Vedtak om brudd på dyrevelferdsloven mv (Mattilsynet) Manglende oppfølging av pålegg fra Mattilsynet Krav om tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Manglende dokumentasjon

50 FMOAs vurdering Ikke hjemmel for avkorting i produksjonstilskuddet Administrativ sanksjon med et pønalt (strafferettslig) formål Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket har ikke hjemmel i lov bare i jordbruksavtalen Ikke hjemmel for tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Ikke grunnlag for å kreve dokumentasjon i ettertid ved kontroll

51 SLFs vurdering Ingen tvil om hjemmel for avkorting Kjennelse i Gulating lagmannsrett (LG ), RG 2007 s Avkorting ved regelverksbrudd Ikke straff etter EMK Sivilrettslig, gjenopprettende konsekvens av at landbruksdriften er i strid med forutsetningene for tilskuddet Dom i Eidsivating lagmannsrett (LE ), RG 1997 s Avkorting ved feilopplysninger Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket Hjemles i jordlova 18 Herunder avkorting ut over reduksjon etter jordbruksavtalen

52 SLFs vurdering Ingen tvil om hjemmel for tilbakebetaling av tilskudd for dyr på utmarksbeite Må også vurdere vilkårene for omgjøring og tilbakebetaling Jordlova 18 gir tilstrekkelig hjemmel for kontroll/pålegg om dokumentasjon Også for kontroll i ettertid Foretaket har også en plikt til å underlegge seg kontroll Vilkår for å motta tilskudd

53 Presiseringer i forhold til Kongsberg kommune sitt vedtak Avkorting for feilopplysninger miljøplan Ikke avkorting for mangelfull miljøplan, men for feilopplysninger om miljøplan Avkorting og reduksjon må gjøres i tilskuddet for augustomgangen Tilbakebetaling tilskudd for dyr på utmarksbeite Også vurdering av vilkår for omgjøring og tilbakebetaling Ikke bare manglende dokumentasjon som er avgjørende, men også at opplysninger i søknaden er usannsynlige

54 Videre behandling SLFs omgjøringsvedtak er påklaget ( ) SLF opprettholder vedtaket og har sendt saken for videre klagebehandling i LMD

55 Videre praktisering av avkorting i produksjonstilskuddet E-post til Landbruksdirektørene fra seksjonssjef SDT/SLF: Hei, vedlagt følger et vedtak SLF har fattet i dag. Vedtaket omgjør et vedtak fattet av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I vårt vedtak fremkommer vår forståelse av regelverket for avkortning av produksjonstilskudd, og det er forståelsen som fremkommer her som skal legges til grunn i forvaltningen. Tolkningen av regelverket er for øvrig helt i samsvar med hva som fremgår av gjeldende rundskriv på området. Dersom det har eller kan ha oppstått tvil om tolkningen hos dere eller hos deres respektive kommuner, ber vi dere om å bidra til at den tvilen nå fjernes.

56 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for avkorting Hjemmel for avkorting i produksjonstilskudd Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 12 og 13 Ikke veiledningsheftet eller rundskriv eller lignende Ingen tvil om at jordlova 18 gir hjemmel for en slik bestemmelse Vilkår for å motta tilskudd Også presisert i jordlova 18 at dette omfatter regler om avkorting I Hotvedt-saken har vi også måttet drøfte forholdet til EMK Ingen tvil om at avkorting ikke = straff etter EMK art 6 Jf. kjennelse av Gulating lagmannsrett Selv om dette skulle blitt overprøv av HR vil det fortsatt være hjemmel for avkorting Men særskilte rettssikkerhetsgarantier må oppfylles, jf. Selsøyvikdommen

57 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for avkorting Hva slags avkorting er det hjemmel for? Ikke reduksjon etter jordbruksavtalen Ikke retting av søknaden En reaksjon som kommer i tillegg Det skal svi å prøve med juks (feilopplysninger) eller å ikke drive iht regelverket (regelverksbrudd) Når kan dette benyttes? For den aktuelle søknadsomgangen Den søknadsomgangen det er gitt feilopplysninger for Den søknadsomgangen bruddet gjelder

58 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for kontroll Hjemmel for kontroll av foretak Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket 11 Ingen tvil om at jordlova 18 gir hjemmel for en slik bestemmelse Vilkår for å motta tilskudd Kontroll i forkant av utbetaling Også krav etter forvaltningsloven 17 ( så godt opplyst som mulig ) Kontroll i etterkant av utbetaling Se nærmere nedenfor

59 Nærmere om hjemmelsgrunnlaget for kontroll Hjemmel for kontroll i etterkant av utbetaling Vilkår for å motta tilskudd (jordlova 18) Ordlyd: Vid omfatter også etterfølgende reaksjoner/tiltak. Forarbeider: Sparsomt i 1995 videreføring av tidligere praksis, klarere i 2006 etterfølgende reaksjoner også omfattet Rettspraksis: Ingen kjente Forvaltningspraksis: Videreføring av tidl. praksis I tillegg aksept fra søker

60 Prioritering av avkortinger I utgangspunktet ikke snakk om prioriteringer Er det feilopplysninger så avkortes det for feilopplysninger Det skal ikke lønne seg å drive med juks Feilopplysninger om miljøplan? Er det regelverksbrudd så avkortes det for regelverksbrudd Det skal ikke lønne seg å byte regelverket Spørsmål om det er regelverk for jordbruksvirksomhet Prioritering ofte spørsmål om vilkårene for avkorting er tilstede Prioriteringer gjøres evt i forhold til regelverksbrudd Er det fattet et endelig vedtak om regelverksbrudd? Dreier det seg om regelverk som er sentralt i jordbruksdriften? Dyrevelferdsloven, konsesjonsloven, jordlova lovgivning som gjelder spesielt for jordbruksdrift Er det et grovt brudd? Er det grov uaktsomhet fra foretaket?

61 Vilkår for avkorting - Kommunens skjønnsutøvelse Må foreligge feilopplysning/regelverksbrudd Må foreligge kritikkverdige forhold Knyttet til personen/foretaket Uaktsomhet, grov uaktsomhet, forsett Kan avkortes Knyttet til saken hvor alvorlig? For feilopplysninger: Hvor store tilskuddsmessige konsekvenser? For regelverksbrudd: Hvor sentralt for jordbruksvirksomhet? Hvor grovt brudd?

62 Feilopplysninger miljøplan Ikke tilstrekkelig for avkorting i PT at miljøplanen er mangelfull Må også være feilopplysninger i pt-søknaden om miljøplan Når er miljøplanen mangelfull? Se rundskriv 34/07 Hva med småting manglende jordprøver etc?

63 Avkortingsnorm rundskriv 19/13 se rs.13/1-2 kap 9.5 Bakgrunn: Mange henvendelser/spørsmål om hvor stor avkortinga bør være Vist til omtale i høringsnotatet til forskriften % etter hvor stor skyldgraden til foretaket er Rundskrivet: I samsvar med omtalen i høringsnotatet Må gjøre en konkret vurdering Nytt : Avkorting i forhold til hele tilskuddet ikke bare det aktuelle tilskuddet Nå er dette innarbeidet i saksbehandlingsrundskrivet 13/1-2

64 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), LOV Kapittel I. Lovens område. Definisjoner. 2 (definisjoner) I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter); b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer; c) forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer; d) offentlig tjenestemann, en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en kommunes tjeneste; e) part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. f) dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende. g) skriftlig: også elektronisk melding når informasjonen i denne er tilgjengelig også for ettertiden; h) nedtegning, nedskriving og protokollering: også elektronisk nedtegning når dette oppfyller hensynene bak nedtegningen i like stor grad som nedtegning på papir. Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak. Det samme gjelder vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon. Kongen kan bestemme hva som i tvilstilfelle skal regnes som enkeltvedtak etter dette ledd, eller at andre saker om offentlige tjenesteforhold skal regnes som enkeltvedtak. Som enkeltvedtak reknes også avgjørelser som gjelder avvising av en sak eller bruk av særlige tvangsmidler for å få gjennomført et vedtak. Et forvaltningsorgan likestilles med privat rettssubjekt ved anvendelse av første ledd dersom organet har samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha. 0 Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 15 des 2000 nr. 98 (ikr. 1 apr 2001 iflg. res. 2 mars 2001 nr. 179), 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des 2001 nr. 1475), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118).

65 Kapittel III. Almindelige regler om saksbehandlingen 11 a (saksbehandlingstid, foreløpig svar) Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 0 Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40 (tidligere 22), endret ved lov 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995). Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak 16 (forhåndsvarsling) Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er sagt. Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel skriftlig. Det skriftlige forhåndsvarslet kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon når mottakeren uttrykkelig har godtatt dette og har oppgitt den elektroniske adressen som skal benyttes for slikt formål. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig eller på annen måte. Forhåndsvarsling kan unnlates dersom: a) slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres, b) parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet, c) vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses åpenbart unødvendig. Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 8 apr 1981 nr. 7, 21 des 2001 nr. 117 (ikr. 1 jan 2002 iflg. res. 21 des nr. 1475), 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug 2003 nr. 991). Endres ved lov 14 juni 2013 nr. 42 (ikr. fra den tid Kongen bestemmer). 17 (forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt)

66 Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Dersom det under saksforberedelsen mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, og parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med disse opplysninger, skal de forelegges ham til uttalelse. Dette gjelder likevel ikke når a) opplysningene bekreftes av framstilling som parten selv har gitt eller kontrollert i anledning av saken eller parten ikke har kjent oppholdssted, b) rask avgjørelse i saken er påkrevd av hensyn til andre parter eller offentlige interesser, c) opplysningene ikke har avgjørende betydning for vedtaket eller underretning av andre grunner er unødvendig eller uhensiktsmessig ut fra hensynet til parten selv, for eksempel fordi han vil bli gjort kjent med opplysningene ved melding om vedtaket. Partene bør også for øvrig gjøres kjent med opplysninger av vesentlig betydning som det må forutsettes at de har grunnlag og interesse for å uttale seg om, og som parten etter 18 til 19 har rett til å gjøre seg kjent med. Ved avveiningen skal legges vekt på om rask avgjørelse er ønskelig og om hensynet til parten er tilstrekkelig varetatt på annen måte, for eksempel ved at han er gjort kjent med retten etter 18 til 19 til å se sakens dokumenter. Dersom en mindreårig over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal opplysninger som nevnt i annet og tredje ledd også forelegges den mindreårige selv, hvis ikke den mindreårige har erklært at det ikke er nødvendig. Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 1 aug 2003 nr. 86 (ikr. 1 okt 2003 iflg. res. 1 aug nr. 991), 19 mai 2006 nr. 16 (ikr. 1 jan 2009 iflg. res. 17 okt 2008 nr. 1118). Kapittel V. Om vedtaket. 23 (formene for enkeltvedtak) Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. 24 (når enkeltvedtak skal grunngis) Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket treffes. I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Det samme gjelder i saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. En part kan likevel kreve begrunnelse gitt etter at vedtaket er truffet.

67 Krav om begrunnelse må framsettes i løpet av klagefristen eller - om ingen klagefrist løper - senest 3 uker etter at parten mottok underretning om vedtaket. Bestemmelsene i 29, 30 og 31 gjelder tilsvarende. Grunngiing kan unnlates i den utstrekning begrunnelse ikke kan gis uten å røpe opplysning som parten etter 19 ikke har krav på å bli kjent med. I tilfelle som går inn under 19 første ledd bokstav d, skal begrunnelse på anmodning gis en representant for parten når ikke særlige grunner taler mot det, likevel slik at muntlig orientering kan tre istedenfor skriftlig grunngiing. Kongen kan for særskilte saksområder gi bestemmelser om at grunngiing kan unnlates når særlige forhold gjør det nødvendig. Likeledes kan Kongen bestemme at visse vedtak som går inn under første ledd skal grunngis etter reglene i annet ledd, eller at visse vedtak som går inn under annet ledd skal grunngis etter reglene i første ledd. Endret ved lover 19 juni 1969 nr. 54, 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995), 10 des 2010 nr (ikr. 10 des 2010 iflg. res. 10 des 2010 nr. 1574). 25 (begrunnelsens innhold) I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi av framstillingen. De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig. 0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995). Kapittel VI. Om klage og omgjøring.

68 33 (saksforberedelsen i klagesak) Om forberedelse m.m. av klagesaker gjelder kapittel IV og V tilsvarende, når ikke annet følger av reglene i denne paragraf. Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. dog 31. Når noen reknes som motpart i saken skal underinstansen varsle vedkommende snarest mulig, jfr. likevel 16 tredje ledd. Samtidig skal settes frist for å gi uttalelse. Varsles klagemotparten ved brev, skal kopi av klagen vedlegges med mindre parten etter 19 kan nektes adgang til den. Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt. Dersom underinstansen gir til klageinstansen uttalelse som partene kan kreve å få se uten hinder av 19, skal den sende kopi til partene med mindre Kongen er klageinstans. Klageinstansen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Den kan pålegge underinstansen å foreta nærmere undersøkelser m.m. 0 Endret ved lov 27 mai 1977 nr (klageinstansens kompetanse) Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal klageinstansen avvise saken, jfr. dog 31. Klageinstansen er ikke bundet av at underinstansen har ansett vilkårene for å foreligge. Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Vedtaket kan ikke endres til skade for klageren, med mindre dennes interesser finnes å måtte vike for omsynet til andre privatpersoner eller offentlige interesser. Melding om slik endring må være sendt klageren innen 3 måneder etter at underinstansen mottok klagen. Begrensningene i første og annet punktum gjelder likevel ikke når vedtaket også er påklaget av en annen klager, og dennes klage finnes begrunnet. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 0 Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995), 10 jan 1997 nr. 7 (ikr. 1 mars 1997),

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Dato 10.02.1967 Departement Justis- og beredskapsdepartementet Sist endret LOV-2016-06-10-23 fra 01.07.2016 Publisert ISBN 82-504-1190-0

Detaljer

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel Presentasjon Forvaltningsloven og barnekonvensjonen Av Mirella R. Hoel JUSS ER GØY!!!! Barnekonvensjonen Barnas Grunnlov Et dokument som beskriver barns grunnleggende rettigheter Gjelder alle under 18

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016 Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv Skinnarbu 1. juni 2016 Alminnelige regler for all saksbehandling Veiledningsplikt, 11 et forvaltningsorgan har alminnelig veiledningsplikt

Detaljer

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven 1 Hvorfor er reglene (kravene) i forvaltningsloven viktig? Forholdet mellom barnehagelov og forvaltningslov 1. Barnehagelov Spesiell forvaltningsrett 2. Forvaltningslov

Detaljer

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll

Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan. Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Avkorting i produksjonstilskudd Hva, hvorfor og hvordan Kommunesamling - Vestfold 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll Temaer Hva er avkorting Hvorfor foreta en avkorting Saksbehandlingsregler

Detaljer

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD

OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD OPPFØLGING AV ULOVLIGE FORHOLD TVANGSMULKT - SAKSBEHANDLING PIA KARINE HEM MOLAUG KRISTIANSAND, 4. FEBRUAR 2015 REGELVERK Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981

Detaljer

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd

Avkorting i tilskudd. Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Avkorting i tilskudd Samling Rogaland 29. Januar 2013 Åge-Andre Sandum og Henriette Evensen Seksjon Direktetilskudd Tema videre Hva er avkorting? Hvorfor avkorting? Hvordan gjøre en avkorting saksbehandlingsregler

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A Oversikt Spesialpedagogisk hjelp Samarbeid med foreldre PP-tjenesten Sakkyndig vurdering Kommunens

Detaljer

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring

Detaljer

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav 9. September 2014 Anette J. Mokleiv 1 Forvaltningsloven 2 - definisjoner 2 bokstav a og b: I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes

Detaljer

VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7

VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7 VEILEDNING OM SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG STRAFFEGJENNOMFØRINGSLOVEN 7 A. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Inhabilitet 2. Advokat eller annen fullmektig 3. Alminnelige regler for saksbehandlingen

Detaljer

LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningslo... Side 1 av 23 LOV 1967-02-10 nr 00: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). DATO: DEPARTEMENT:

Detaljer

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB

Rundskriv 1/2003. Produksjonstilskudd - krav til begrunnelse, avkorting, motregning og utlegg. Fylkesmennene Kommunene LD, NBS, NB Rundskriv 1/2003 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Ragnhild Skar (24131151), Håkon Gjerde (24131128) Ole Karsten Kirste (24131102), Monica Tveit (24131169) Synnøve Kjos Frank (24131069) Vår dato:

Detaljer

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune

Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune Vår dato: 23.09.2016 Vår referanse: 16/23887-4 Deres dato: Deres referanse: Endelig vedtak - sak om omdisponering etter 9 i jordloven - gnr. bnr. i kommune Sammendrag: Saken gjelder søknad om omdisponering

Detaljer

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012

Miljøtilskudd til beitelag i Nordland kommentarer til forskriften og saksbehandlingsrutiner ved søknadsomgangen 1. november 2012 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Detaljer

Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven

Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven Ulovlighetsoppfølging Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven v/ seniorrådgiver Hege Rasch-Engh Juridisk avdeling Fylkesmannen i Oslo og Akershus Disposisjon Innledning Hovedtema:

Detaljer

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter

Søknaden sendes kommunen der foretakets driftssenter Fylkesmannen i Østfold - Tilskudd til regionale miljøtiltak 2012 Regionale miljøtilskudd Regionale miljøtilskudd er årlige tilskudd og gis til gjennomføring av tiltak for å redusere forurensning og fremme

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november 2016 seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Bakgrunn Prp.103L (2015-2016) Regler om spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014

Saksbehandling i offentlig sektor. Nettverkssamling Lindesnes juni 2014 Saksbehandling i offentlig sektor Nettverkssamling Lindesnes 3.-5. juni 2014 Forvaltningsloven lovens formål: Skape mer betryggende saksbehandling i forvaltningen, unngå vilkårlighet/utenforliggende hensyn.

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning

Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning Rundskriv «2015-31» Fylkesmennene og kommunene Kontaktperson: Vår dato: 14.07.2015 Vår referanse: 15/1 Rundskriv erstatter: 2012/8 Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning

Detaljer

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven Tor Hegle Styremedlem FFB Tromsø 2008 1 Forvaltningsloven Er en prinsipplov - med saksbehandlingsregler som skal sikre betryggende

Detaljer

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket

Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket LANDBRUKSAVDELINGEN Forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd I jordbruket Trond Løfsgaard fmoatrl@fylkesmannen.no Høring Høringsfrist 20. oktober Fylkesmannen og kommunene er

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Klage. Av Marius Stub

Klage. Av Marius Stub Klage Av Marius Stub 1. Innledning Enkeltvedtak kan påklages, jf. 28 1. Innledning Hvorfor gir loven klagerett? Forvaltningskomiteens innstilling s. 243: Klageretten har til formål å sikre riktige vedtak

Detaljer

Forvaltningsrett. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Forvaltningsrett. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Forvaltningsrett Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Hva er god saksbehandling? Treffe riktige avgjørelser På en hurtig og effektiv måte Som ivaretar alles interesser i saken Som trygger rettssikkerheten

Detaljer

Sivilombudsmannen. Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll

Sivilombudsmannen. Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll Sivilombudsmannen Saksbehandlingen i skjenkesaker og ombudsmannens kontroll FKAAS 7. April 2014 Sivilombudsmannen En person utnevnt av Stortinget Juridisk saksbehandling Ca. 3000 klager per år Få saker

Detaljer

Kommunesamlinger høst 2014

Kommunesamlinger høst 2014 Kommunesamlinger høst 2014 Dette skal vi si noe om: Saksbehandlers rolle Avkorting Tilbakebetalingskrav Anmeldelse Ansvar Informasjonsflyt Saksbehandlers rolle i landbruksforvaltningen - mange hatter Skal

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven Vår dato: 02.06.2010 Vår referanse: 2010/3033 Arkivnr.: 444 Deres referanse: Jorunn Trømborg Saksbehandler: Frode Torvik Innvalgstelefon: 32 26 66 65 Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 108/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 108/15. SANDHORNØY GÅRD AS Breivika 8130 SANDHORNØY DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/866-0 Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak Sandhornøy

Detaljer

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning

Rundskriv 60/07. Retningslinjer for saksbehandling ved feil utbetalt tilskudd eller erstatning. 1 Innledning Rundskriv 60/07 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 26.11.2007 Vår referanse: 200700001-59/07 Rundskrivet erstatter: 36/2005 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til 1 gnr 65 bnr 27 - Vadbakkveien 12 og 16 - klage på PL

SAKSFREMLEGG. Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til 1 gnr 65 bnr 27 - Vadbakkveien 12 og 16 - klage på PL Behandles i: Planutvalget GNR 65 BNR 27 - KLAGE PÅ AVVISNINGSVEDTAK Dokumentoversikt Dato Trykt vedlegg til 1 gnr 65 bnr 27 - Vadbakkveien 12 og 16 - klage på 06.07.2007 PL avvisningsvedtak 2 Pl-18/07

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

Høringsinnspill - forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Høringsinnspill - forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruksavdelingen Landbruks- og matdepartementet Pb. 8007 Dep 0030 Oslo Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/3894-1 DRAMMEN 05.05.2015 FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016. Klage fra Sandhornøy Gård AS

Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016. Klage fra Sandhornøy Gård AS Arkivsaknr: 2015/866 Arkivkode: 72/163 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 12.02.2016 Klage fra Sandhornøy Gård AS Rådmannens forslag til vedtak: Plan og eiendomsutvalget

Detaljer

Er det enkeltvedtak når forvaltningen ikke griper inn?

Er det enkeltvedtak når forvaltningen ikke griper inn? Er det enkeltvedtak når forvaltningen ikke griper inn? fung. lovrådgiver Gustav Haver Alta, «Lovavdelingen har anført at saken reiser `tvilsomme tolkningsspørsmål. Dette er jeg enig i.» Sivilombudsmannen

Detaljer

Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket

Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket Forvaltningens reaksjonsformer når søker bryter tilskuddsregelverket Hanne Klægstad, Arendal Hvorfor kontroll? Det utbetales ca 10 mrd kroner i direktetilskudd året (etter søknad) Tilskuddene må virke

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hva står i regelverket? Opplæringsloven 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne Opplæringsloven

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Enkeltvedtak et enkelt vedtak?

Enkeltvedtak et enkelt vedtak? Enkeltvedtak et enkelt vedtak? IKT Kurs i saksbehandling 10. juni 2015 1 Vedtaksfasen Når det skrives vedtak er de mest sentrale elementene: Vurderingene Begrunnelsen Språk Viktig å huske at mottaker ofte

Detaljer

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving.

2 Innkreving av for mye utbetalt tilskudd/erstatning. For mye utbetalt tilskudd/erstatning skal rettes ved innkreving. Rundskriv 8/12 Fylkesmennene Kommunene Kontaktperson: Vår dato: 02.02.2012 Vår referanse: 201200001-8/046.2 Rundskrivet erstatter: 60/07 Vedlegg: Kopi til: LMD Postadresse: Postboks 8140 Dep. NO-0033 Oslo,

Detaljer

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. 1. Formål

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen

Omgjøring. Christoffer C. Eriksen Omgjøring Christoffer C. Eriksen Oversikt I. Hva er omgjøring? II. III. IV. Bakgrunnen for forvaltningslovens regler Forvaltningslovens regler om grunnlag for og saksbehandling av omgjøringsvedtak a. Når

Detaljer

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.

Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Kathrine Tjensvoll Granli Deres ref.: 2011/1432 Vår dato: 19.03.2015 Tlf.: 38 17 62 42 Vår ref.: 2011/3239 Arkivkode: 421.4 Søgne kommune Postboks

Detaljer

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

FOR nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket FOR 2002-03-22 nr 283: Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket DATO: FOR-2002-03-22-283 Gjelder fra: 2008-07 HISTORISK VERSJON DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk

Detaljer

Klagesaker Saksbehandling og prosess

Klagesaker Saksbehandling og prosess Klagesaker Saksbehandling og prosess Aktuelle klagesaker for komitéen: Byggesaker Mindre vesentlige reguleringsendringer Gebyrsaker Klagerett Fvl. 28, 1. Ledd. Enkeltvedtak kan påklages av part eller annen

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Klageinstansens adgang til å endre vedtak

Klageinstansens adgang til å endre vedtak Klageinstansens adgang til å endre vedtak Landskonferansen i plan- og bygningsrett Svolvær, 3. september 2009 Kyrre Grimstad Justisdepartementets lovavdeling 1 Innledning - Tema Lovavdelingen Kort om klagesaksbehandlingen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Hva mener SLF om kontroll

Hva mener SLF om kontroll Hva mener SLF om kontroll Kommunesamling i Vestfold, 28. november 2013 Lars P. Mauseth Seksjon ekstern kontroll, SLF Kommunal landbruksforvaltning Kommunal landbruksforvaltning innebærer kommunenes arbeid

Detaljer

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere

FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere FOR 1999-02-03 nr 190: Forskrift om tidligpensjon til jordbrukere DATO: FOR-1999-02-03-190 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 1999 503 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav. Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7.

Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav. Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. mai 2014 Aktuelle tema Plikten Virkemidlene Saksbehandling og gjennomføring Litt

Detaljer

Avkorting - Brudd på annet regelverk (dyrevelferd) - Feilopplysninger

Avkorting - Brudd på annet regelverk (dyrevelferd) - Feilopplysninger Fagsamling produksjonstilskudd og RMP 16.08.2016 Avkorting - Brudd på annet regelverk (dyrevelferd) - Feilopplysninger Nanna Aaby seniorrådgiver - jurist Landbruksavdelingen Fylkesmannen i Østfold Samme

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK

KYSTVE R KET. Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK KYSTVE R KET MIDT-NORGE _ Namdalscruise AS Stokkstrandhaugvegen 8 7900 RØRVIK Deres ref Vår ref 11/00206-2 Arkiv nr 423.3 Saksbehandler Odd Helge Hestholm Dato 14.3.2011 Tillatelse - Etablering av midlertidig

Detaljer

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG?

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN Intern opplæring 6. november 2013 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK

TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK RUNE LEANDER HANSEN 5568 VIKEBYGD Deres ref: Vår ref: Dato: Org.nr: 2013/202279 26.11.2013 985399077 r» TILSYNSRAPPORT MED VEDTAK Mattilsynet gjennomførte 22.10.2013 inspeksjon hos RUNE LEANDER HANSEN.

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 134/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 134/15. SANDHORNØY GÅRD AS Breivika 8130 SANDHORNØY DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/866-0 Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak om avkorting

Detaljer

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1

Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå søknad om fradeling etter jordlova - Lund gbnr 34/1 Beate Nicolaisen Lund gård 1870 ØRJE Landbruksavdelingen Deres ref.: Vår ref.: 2014/3790 422.5 KST Vår dato: 26.06.2015 Vedtak i klagesak - Fylkesmannen opprettholder Marker kommunes vedtak om å avslå

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland

Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland den 25.06 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 18 og delegeringsvedtak 14. desember

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c m.fl.- Kommunenes plikt til å tilby plass i helseinstitusjon - Lovfortolkning

Helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c m.fl.- Kommunenes plikt til å tilby plass i helseinstitusjon - Lovfortolkning v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Verden 20600969 Landets fylkesmenn Deres ref.: 2016/947 Vår ref.: 16/32994-2 Saksbehandler: Ann-Kristin Wassvik

Detaljer

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Sameiet Havnetoppen

Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24 og 25 - klage på vedtak, Sameiet Havnetoppen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2010 15980/2010 2010/194 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/27 Planutvalget 13.04.2010 Reguleringsplan for Nerbyen, kvartalene 21, 22, 24

Detaljer

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)

Besl. O. nr. 73. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) Besl. O. nr. 73 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 82 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 50 (2004-2005) År 2005 den 19. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om varsling,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms

Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen. Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Alkoholloven klagebehandling hos Fylkesmannen Ole Ramberg, Fylkesmannen i Troms Litt statistikk 2003 4 klagesaker 2004 2 klagesaker 2005 3 klagesaker 2007 ingen 2008 3 klagesaker 2009 1 klagesak 2010 2

Detaljer

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010

Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Fakultetsoppgave i forvaltningsrett, innlevering 25. april 2010 Gjennomgang 21. mai 2010 v/jon Gauslaa Generelt om oppgaven Det angis ikke hvilke rettsspørsmål som skal drøftes og avgjøres, bare at dette

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 040/002 Arkivsaksnr.: 14/589-15 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 040/002 Arkivsaksnr.: 14/589-15 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 040/002 Arkivsaksnr.: 14/589-15 Klageadgang: Ja GBNR 040/002 - KLAGE PÅ VEDTAK Administrasjonssjefens innstilling: ::: &&&

Detaljer

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester

INNHOLD. LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester LOV 2004-12-10 nr 76: Lov om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven). DATO: LOV-2004-12-10-76 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2004 hefte 14 IKRAFTTREDELSE: 2005-07-01 SIST-ENDRET:

Detaljer

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd

Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Politianmeldelse - konsekvens av avkortning Samling Rogaland 29. Januar 2013 Henriette Evensen og Åge Andre Sandum Seksjon Direktetilskudd Disposisjon: Kort om tilskuddskriminalitet Forholdet mellom anmeldelse

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP

TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER ENDRING FRA BUDSJETT TIL REGNSKAP Regelverksamling Stavanger 18.11.2014 1 Barnehageforliket 2003 Maksimalpris på foreldrebetaling Økonomisk likeverdig behandling av ikkekommunale

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47)

Advokat Bjørnnes mna. Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N Stavanger Telefon (+ 47) Advokat Kurt O. Bjørnnes Postboks 20 Sentrum N- 4001 Stavanger Telefon (+ 47) 916 45 130 kurt@bjornnes.com www.bjornnes.com Innledning Dagen skal handle om retten til dokumentinnsyn Andre typer åpenhet

Detaljer

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk

Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan. Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk Krav til gjødselplan og kontroll av gjødselplan Ole Steffen Gusdal Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Fagsamling jordbruk 31.08.2016 Formål med dette innlegget Se hva som er de vanligste grunnene til at

Detaljer