Hovedpunkter,i,programmet,, 1., Helse,,sosial,og,omsorg, 2.,Oppvekst,og,utdanning, 3., Byutvikling,og,kultur, ,,,,,,Avslutning,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter,i,programmet,, 1., Helse,,sosial,og,omsorg, 2.,Oppvekst,og,utdanning, 3., Byutvikling,og,kultur, ,,,,,,Avslutning,"

Transkript

1

2

3 Hovedpunkter,i,programmet,, 1., Helse,,sosial,og,omsorg, God$folkehelse$$$ $ $ $ $ $ $ side$7$ Nytt$sykehus$$ $ $ $ $ $ $ side$7$ Aktive$seniorer$ $ $ $ $ $ $ side$7$ Kvalitet$i$eldreomsorgen$$ $ $ $ $ $ side$8$ Sosialpolitikk$$ $ $ $ $ $ $ side$8$ Drammen$en$solidarisk$by$$ $ $ $ $ side$9$, 2.,Oppvekst,og,utdanning, Like$muligheter$for$alle$barn$$ $ $ $ $ side$10$ Norges$beste$barnehage$$ $ $ $ $ $ side$10$ Norges$beste$skole$$ $ $ $ $ $ side$11$ SFO$$ $ $ $ $ $ $ $ $ side$12$ Skolehelsetjeneste$og$helsestasjoner$$ $ $ $ side$13$ Forebyggende$barnevern$$$ $ $ $ $ side$13$ $ 3., Byutvikling,og,kultur, En$inkluderende$by$$ $ $ $ $ $ side$14$ Kultur$for$hele$mennesket$$$ $ $ $ $ side$14$ Idrett$er$berikende$$ $ $ $ $ $ $ side$15$ Frivilligheten$er$verdifull$$ $ $ $ $ $ side$16$ Religiøst$mangfold$$$ $ $ $ $ $ side$16$ Byutvikling$for$en$voksende$by$$ $ $ $ $ side$17$ En$inkluderende$by$$ $ $ $ $ $ side$17$ Miljøbyen$Drammen$$ $ $ $ $ $ side$18$ Samferdsel$$ $ $ $ $ $ $ $ side$19$ Buskerudbyen$$ $ $ $ $ $ $ side$20$,,,,,,avslutning, Valglisten$for$KrF$i$Drammen$$ $ $ $ side$21

4

5 Forslag 5 KristeligFolkepartiiDrammen Programforperioden KrFs%visjon%er%et%varmt%og%verdiforankret%samfunn,%der%alle%har%lik%verdi,%opplever% rettferdighet%og%ressursene%forvaltes%ansvarlig%til%beste%for%alle%mennesker% Drammen envarmereby KristeligFolkepartivilatDrammenskalværeenvarmoginkluderendeby.Drammenskal væreentryggbysomerrikpåmuligheterogopplevelser ogdermenneskerkanutnyttesitt potensial.krfønskeratdrammenskalværeengodbyforbarnåvokseoppiogenbysom stilleroppfordesomtrengersamfunnetsstøtte.drammenskalværeenbypregetavren luft,grønnelungerognærhettilelvogfjord.ivårtprogramfinnerdukrfsløsningerforat Drammenskalværeenslikby. KrFeretkristendemokratisksentrumspartiogrepresentererentredjeveiipolitikkeniforhold tilsosialismenogliberalismen.krfvilderforsamarbeidemedandrepartierforåfåstørst muliginnflytelsepåutviklingenidrammen.krfforetrekkeråsamarbeidemedpartienei sentrum,menkanogsåinngåformeltsamarbeidmedandrepartier. Vårtverdigrunnlagforplikterosstilkampforlikeverd,sosialrettferdighetogfellesmiljø.Det kristnemenneskesynetleggertilgrunnatallemenneskererskaptmedukrenkelig verdighetogumisteligerettigheter.nestekjærlighetenforpliktertilomsorgogsolidaritet. Forvalteransvaretleggervektpåatmiljøetogressurseneskalforvaltesansvarligtilbeste forallemennesker,bådenålevendeogkommendegenerasjoner. KrFserpåmennesketsomfritt,ansvarligogsosialt.Viskalhafrihettilålevevårelivslikvi selvønskerdet.medfrihetenfølgerdetetpersonligansvar forossselvogvåre omgivelser.vierfellesskapsvesenersomrealiserervårtpotensialisamspillmedandre. KrFsmålforsamfunneterdetfellesbeste,detvilsietsamfunnsomleggertilretteforatalle borgerekanrealiseresegselv.samfunnetbeståravmangesmåogstorefellesskap. Fellesskapbyggesbestnedenfragjennomansvarligeenkeltmennesker,familierogetsterkt sivilsamfunn. Verdienefradenkristneoghumanistisketradisjonenharværtavgjørendeforutviklingenav likeverdstanken,menneskerettigheteneogdemokratiet.formangemennesker,både historiskogidag,harkristenoghumanistisketikkgittinspirasjontilpolitiskkampfor menneskeverd,omsorgfordesårbareogvernomskaperverket.detteergodeverdierå byggesamfunnetpå.mangeharerfartatdetgåranåallieresegpåtversavtrooglivssyn foråkjempeformenneskelivetsverdighet,enmerrettferdigogbærekraftigverden.krf invitereralledrammensborgere uansettbakgrunn tilåstøttevårtprogram. Sammen%lager%vi%en%varmere%by%med%plass%til%alle% DrammenKristeligFolkepartisprogramforperioden

6

7 1. Helse,sosialogomsorg Godfolkehelse 7" FolkehelseniDrammenergod.Folksomboribyenharbedrehelseennnoengang. Helseutfordringeneiårenesomkommervilførstogfremstknyttesegtillivsstilssykdommer ogpsykiskhelse.detteerhelseutfordringersomkanforebygges.vimåderforleggetilrette foratfolkkantaansvarforsinegenhelsegjennomensunnlivsstil,samtidigsomvisikrer nødvendighelsehjelptilallesomtrengerdet. Nyttsykehus Etnyttsykehusharståttpåønskelistenimangeår.KrFergladeforatdetseruttilåblien realitetpåbrakerøya.etnyttsykehuserviktigforbyenbådepågrunnavrasktilgjengelighet forbyensinnbyggere,helsetilbudet,arbeidsplasserogskatteinngang.krfvilderforstøtte alleforslagsomgjøratsykehusetkanrealiseressårasktsommuligpåenforsvarligmåte. KrFDrammensløsningfordetnyesykehuset: VestreVikenHFDrammensykehusskallokaliseresiDrammen. Deterpositivtforbyenogviglederossoveratetnyttsykehusblirrealisertinær framtid. KrFstøtterutviklingenavsykehusetpåBrakerøya. Tilbudetmåværeallsidig. Infrastrukturenmåstyrkes. Aktiveseniorer DetblirstadigflereeldreiDrammen,ogdeeldreblirstadigfriskere.Samfunnettrenger derforetnyttsynpåeldremennesker.deflesteeldreerenressurs,bådeforsegselv,for familienogforbyen.idrammenskalseniorenekunneleveselvstendigeaktiveogtryggeliv medgodlivskvalitet.deterviktigåmotvirkeensomhetogskapekontaktmellom generasjoner.mangeseniorergjørenviktigjobbifrivillighetsarbeid. KrFDrammensløsningforaktiveseniorer: SeniorersomønskerdetskalfåmulighettilåstålengeriarbeidiDrammen kommunensvirksomheter. Detskalleggestilretteforfleksibledeltidsordninger. Kontaktmellomgenerasjoneneøkesvedforskjelligetiltak. Tilbyulikerådgivningstjenesterslikateldrekanbolengrehjemme,bl.a.tilby veiledningstjenesteforboligtilpasning. Seniorsentreneskalutviklessomviktigesosialemøteplasser. Seniorsentrenesamlokaliseresmedfrisklivssentre,ulikelæringsHogmestringssentre ogfrivillighetssentralero.l.foråskapestørremiljøerogfleretilbudsomdeeldre trenger. Vurdereomkommunaletomterkanbenyttesforåbyggeboligertileldreenten kommunaltellerprivat. Bidratilåmotiveredeprivateeiendomsutviklernetilåbyggeulikeprivate seniorboligermedfellesarealerogfellestjenester. OppmuntretilatbyenskulturlivleggertilretteforkulturarrangementpådagHog ettermiddagstidsomofteerbedretidspunktforbyenseldreborgere. Gigodinformasjonomvelferdsteknologisomeldrekanhanytteavforåhaetenklere livogforåkunnebohjemme.

8 8" Kvalitetieldreomsorgen Engodalderdomhandleromåkunneværeenaktivsamfunnsborger,haansvarforsegselv ogegenhelsesålengeegnekrefterstrekkertilogopplevesegnyttigisamfunnslivet.når behoveneforhjelpmeldersegmåeldrefåtilbudomnødvendigehelsehogomsorgstjenester, egenboformogannenhjelp.desykesteeldremåsikressykehjemsplasser,andremåsikres godehjemmetjenesterogvelferdsteknologiihjemmet.drammenskalværeenforegangsby forkvalitetieldreomsorgen. KrFDrammensløsningerforeldreomsorgen: Antalldagsenterplasserøkes. EldresentrenepåBragernesogÅssidenvidereføresoggisakseptable rammevilkår. FlereplassertildagHogdøgnrehabilitering. Flerehenderienalleredegodhjemmebasertomsorg. Hjemmebasertrehabiliteringstyrkes. Tilbudetlindrendeenhetvidereføres. Sykehjemsplassertildesomtrengerdet. Reelleventelistersikres. Ideelleorganisasjonerkandriftesykehjemogeldreinstitusjoneribyen. KommersielleorganisasjonererikkeønskeligibyenssykeHogeldreomsorg. Sørgeforatgratistannhelsetjenesteforeldreogdementepåinstitusjonene følgesopp. Kulturogaktivitetstilbudetstyrkespåsykehjem.Frivilligeorganisasjonerog menigheterbenyttestilaktivitetstilbud. Sykehjemmeneskallivsgledesertifiseresiperioden,«flerekulturtilbudogskape godedager». Denkulturellespaserstokkenopprettholdes. Eldregisetmeningsfyltogaktivtliv(ommulighelttilslutt. Innbyggerneskalgislivshjelp,ikkedødshjelp. PAU pasientenesarbeidsutvalg/pårørendesarbeidsutvalg,somskalarbeidetil besteforinnbyggerne opprettes. Detetablereseteldreombudsomknyttesopptileldrerådet. Søkerrutinenetildeforskjelligetilbudeneinnenhelseomsorgengjøresenklere. Enegennettsidemedinformasjonomhvormankanhenvendesegrundt spørsmålomeldreomsorgopprettes. Revmatikereogandrekronikereskalfådettilbudetsomsamhandlingsreformen leggeropptilsomf.eks.økttilbudomfysioterapiogvarmtvannsbasseng/trening. Detmåfortsattsatsespåkompetansehevendetiltakfordesomjobberinnenpleie ogomsorg. Universellutforminggjennomgåsogforbedresiallekommunalebygg. Frivilligemedarbeidereskaltasgodtvarepåslikateldresentrenekanjobbetildet besteforbyenseldre. Sosialpolitikk Mangemenneskerliderpågrunnavegenellerandresrusavhengighet.Vitrorpåenhelhetlig ruspolitikkhvorforebygging,behandlingogoppfølgingskjerisamhandlingmellom spesialhelsetjeneste,kommuneogpasient.bolig,arbeidogfritidsaktivitetererviktige

9 9" faktorerfordeltakelseogsosialinkludering.vitrorpåenkeltmenneskesunikeverdiog mulighetforendringogetrusfrittliv. KrFDrammensløsningerforsosialpolitikken: FortsattarbeideforåfånedantallsosialklienterHgodtsamarbeidmedNAVog prosjekt18h24. Fortsattkampmotnarkodødsfall,blantannetgjennomfeltsykepleie. Styrkeuteteamet. Styrkesenterforrusforebyggingsomviktigaktørforåredusereskaderforårsaketav rus. Arbeideforåredusereskjenketidenpåuteserveringssteder. Skjenkekontrollenskjerpes. Natteravnenestyrkes. Søndagen,familiedagen,beholdessomenannerledesdag. KrFønskerikkesøndagsåpnebutikker. Brukerstyrtpersonligassistent(BPAtilfunksjonshemmedekanbrukesslikde ønsker. Sikrestøttetilforskjelligeforeningerogorganisasjoner,somf.eks. o Amathea veiledningvedsvangerskapogabort o KirkensSOS o KirkensBymisjon o StiftelsenGuts hjelptiletrusfrittliv Drammenensolidariskby Vårhverdagpåvirkesavdetsomskjeromkringoss.Drammenskalværeenrausog solidariskbysomgirmenneskerhjelpuansettraseogstatsborgerskap.idrammensgater servinåtydeligeuttrykkfordennødensomfinnesieuropa.mangefattigemennesker kommertilvårby,tiggingeringenløsningpånoesosialtproblem,ogvimåhjelpe menneskerutavtiggesituasjonen.deterviktigåholdeordenidetoffentligeromogmøte allesomoppholdersegibyenmedverdighetogrespekt. KrFDrammensløsningerforensolidariskby: Samfunnetmåstilleoppmedetminimumavhumanitæretilbudtilmenneskersom tigger. KrFønskerikkeåinnføretiggeforbudiDrammen. GiPolitietbedremulighettilåhåndtereaggressivtigging. OppretteenExitgruppeinnenPolitietikampenmotmenneskehandel. IdeelleaktørersomtilbyrsanitærHogovernattingstilbudtilmenneskersomtigger,må fåtilstrekkeligeøkonomiskeressursertilsliktarbeid. Ordningenmedkvoteflyktningervidereføres,130flyktningerønskesvelkommentil Drammenhvertår. Dettasspesielthensyntilsyriaflyktningene,mottaktilDrammenøkesitrådmedøkt inntaktilnorge. "

10 2.Oppvekstogutdanning Likemuligheterforallebarn 10" Allebarnogungeskalhalikemulighetersommuligtilåutvikleseg,uavhengigavsosial bakgrunn,uliktilhørighetellerfunksjonsevne.barnsomvokseroppifattigdomfratas mulighetersomandrebarnhar.deterfleretusenfattigebarnidrammensomleverunder fattigdomsgrensen,ifølgefrivilligeorganisasjoner.studierharvistatfattigdomgirbarn dårligerelivsmuligheterpåsikt.flerestudierharogsåvistatlavinntektibarndommenkan habetydningforbarnshelsetilstand.mangebarndeltariorganisertefritidsaktiviteter,men barnfralavinntektsfamilierdeltarsjeldnere.krfvilforsterkeinnsatsenmotbarnefattigdomi Drammen. KrFDrammensløsningerforbarn: Allebarnsomleverunderfattigdomsgrensenregistreresogtilbyshjelppå aktuelleområder. InnføreetaktivitetskortgjennomNAVSosialforfattigebarnogunge. Øketilskuddtilskoleneslikatallebarnkandeltapåekskursjonerogturer. Lavterskeltilbudenestyrkes. Gitilskuddtilfrivilligeorganisasjonersombidrartilatbarnogungdomsomer berørtavfattigdomsproblemer,kandeltaikulturh,fritidshogferieaktiviteter,som f.eks. o Barnasstasjon(BlåKors støttenøkesiperiodentilkr.10perinnbygger o Friminuttet(KirkensBymisjonHsikresforsvarligdrift o HomeStart(Frelsesarmeen støttesihenholdtilbehov Støtteidrettslagmedutstyrsomkanlånesslikatallebarnkandeltaiaktiviteter. Utredemuligheterforåetablerekommunaleungdomsklubberiflerebydeler. FamilierabattpåDrammensBadet. Norgesbestebarnehage Barnehageneeravgjørendeforbarnsutviklingbådesosialt,språkligog kunnskapsmessig.krfvilleggevektpååskapemangfold,fleksibilitetogkvaliteti barnehagene,entendeerkommunaleellerprivate.barnogforeldreharulikebehov. Barnehagetilbudetmåorganiserespåbarnasogfamilienspremisser.Kvaliteteni barnehagenemåsikresgjennomhøyvoksentetthet,kompetentpersonale,godelokaler oguteområder.krfsmåleråhaflestmuligbarnibarnehagerogstøtteralletiltaksom byggeroppunderdet.mensamtidigmådesomikkevilbenyttesegavbarnehagergis godealternativersomdropintilbud,fleksiordningerellerkorttidsplasser. Barnehageneskalikkeværeskole,menetstedderbarnaopplevermestringgjennomlek oglæring.barnaibarnehagerskalutforskelivetpåegnepremisser.godepedagogiske tiltakiførskolealderkanimidlertidpålangsiktgibarnaviktigballast.detersærligviktigå styrkebarnehagenesspråkmiljøogsetteinntiltaksomsikrerallebarnengod språkutvikling. KrFDrammensløsningerforbarnehagene Privateogoffentligebarnehagerskalbehandlesliktnårdetgjelderoffentligstøtte. Vivilarbeideforatinnholdetibarnehagensikresgjennomgodkvalitetpådet pedagogiskeområdet.

11 11" Drammenskalhafullbarnehagedekningogløpendeopptakheleåret. Deansatteibarnehageneskalfåtilbudomkompetanseheving. Gratisbarnehageplassforfamilierunder4G(405000iårsinntekt,sliksomidag, ogarbeideforgradvishevingtil6giperioden. Ansatteibarnehagenemåsnakkegodtnorsk,eventueltgideansatteopplæringi norsk. Følgedenasjonalebemanningsnormeneibarnehagene. Sørgeforgodeutearealeriallebarnehager. Vedsykdomskalbarnehageneleieinnkvalifiserthjelp. Søskenprioritering/søskenmåfåbarnehageplassisammebarnehage. Barnehageneskalværeetfrivilligtilbud. Barnehageneskalgikunnskapomvårkristneoghumanistiskearvogdet religiøsemangfoldetibyen. Barnehageneskalmarkerehøytidersomjulogpåske. Andrereligiøsehøytidermarkeresetterbehov. Konkurranseutsettingogsalgavkommunalebarnehagergjennomføresikke. Norgesbesteskole Utdanningerdenviktigsteforutsetningforsamfunnsutvikling.Eleveneskalfåteoretiskog praktiskkunnskap,ogsamtidigfremmesdetpersonligvekst,kritisksans, samfunnsengasjementogansvarhosdenenkelte.opplæringenskalbidratilådekke samfunnetsbehovforarbeidskraftogkompetanse.engodskolehardenstørste betydningforåutvikledrammenpårettvei.skoleverketskalbyggepådekristne, humanistiskeogdemokratiskeverdier.skolenersamfunnetsviktigstefellesarenafor læringavkunnskaper,grunnleggendeferdigheterogholdninger. KrFDrammensløsningfordenbesteskole: Rektorerfårgodoppfølgingfradirektør/rådmann. Hagodelæringsmiljøerhvordetvektleggeslærelystogmestring. BarnfødtiNorgemedminoritetsbakgrunnskalhalærtnorskvedskolestart. Skolenskalfortsattjobbemedforebyggendetiltakmotmobbing,mobbeprogram måbrukesaktivt. Sikrerettentilåstartefriskolerbasertpåalternativpedagogikk,livssyneller ideologi. Rehabiliteringsprogrammetforskolenefølges. Sørgeforfysiskaktivitetentimehverdagialleskoler. Økelærertettheten,læreremåfåtidtilåværelærere. FølgendemaksimaleantallelevervilKrFarbeidefor: o 1. 4.trinn:18eleverperlærer o 5. 7.trinn:20eleverperlærer o trinn:22eleverperlærer o Detlavestetrinnetvilprioriteres Pedagogiskpersonaleskaltilbyleksehjelpetterskoletid,deeldsteelevene prioriteres. Sammenslåingavklasserved(sykefraværavlærereervanskeligbåde pedagogisk,plasshensyn,planleggingenogbørderforunngås. SkolenefårprisreduksjonpåDrammensBadettilsvømmeundervisning.

12 12" " KravenetilsvømmedyktighetoppjusteresiDrammenslikatdetfølgerde8 kravenefrautdanningsdirektoratet. Sosiallærerepåalleskoler. Setteinnressursertilspesialundervisningsåtidligsommulig. Innføreenprøveordningmedfruktgjennometspleiselagmedforeldreneog kommunen. Neitilkaraktereribarneskolen. Grundigevalueringogtilbakemeldingertilforeldreneibarneskolen. Nøstedskoleskapasitetutvides hindredropout. " SFO Skolefritidsordningeneretviktigtilbudformangefamilierogeretsupplementtil barnehageogskole.mensfoskalikkeværeenforlengelseavskoledagen.sfoeret stedforlekogaktiviteter,mensamtidigogsåmedetpedagogiskgodtinnhold.sfomå ikkeblisåkostbartatfattigefamilierikkekanbenyttesegavtilbudet.sfomåhaet varierttilbudsompasserforallebarn,ogsådemednedsattfunksjonsevne. KrFDrammensløsningerforskolefritidsordningen: DettilbysfamilierabattmellombarnehageogSFO. Familiersomtjenerunder4Gfårrabatt. DettilbysSFOordningforallegrupperinger. SFOkanblibedremedetøktsamarbeidmedfrivilligeorganisasjoner. SFOvidereutviklesmedfokuspådetpedagogiskeinnholdet. Ansattesikresøktkompetanseogpedagogiskutvikling. SørgeforflereIFO(Idrettsfritidsordningerisamarbeidmedidrettslag. SFOmedvektpåkultur(teater,dansogmusikkforsøkesetablert.

13 13" Skolehelsetjenesteoghelsestasjoner Engodhelseergrunnleggendeforallebarnogunge.Selvomhelsentilbarnogungei Drammenjevntovererbra,serviutfordringerknyttettilblantannetrus,seksuellhelseog psykiskhelse.tryggerammeroggodeoppvekstsvilkårerviktigforatbarnogungeskal utvikleengodpsykiskhelse.psykiskhelsearbeidforbarnogungeeretansvarfor kommunensomhelhet.detinvolvererallekommunaletjenestersomerikontaktmedbarn ogunge. KrFDrammensløsningerforskolehelsetjenesten: Flereyrkesgrupper(sosionomerogmiljøarbeidereinnihelsetjenesten. Fastinnkallingtilskolehelsetjenestenminstengangiåret. Gjøreskolehelsetjenestenmertilgjengeliggjennomnettbasertetjenester. Helsesøsterdekningenpåskoleneøkesslikatdetblirihenholdtilnorsknorm. Sikregodinformasjonogkunnskapsformidlingompsykiskhelse. Forsterkedetforebyggendearbeidetmottobakkogsnus. Detinformeresgrundigomfarenevedbrukavrusmidler. Etablereflererusfriearenaerforbarnogunge. Forebyggendebarnevern KrFvilkrevefullbarneverndekning.Detmåværeøktfokuspåforebyggendebarnevern.Det vilsimuligheterforflereogtidligehjelpetiltak.tidliginterneringforåredusereenuønsket utvikling/lavterskeltilbud.allebarnmåfåettilpassettilbud KrFDrammensløsningerforbarnevernet: Arbeideforåøkeantallfosterhjemogberedskapshjem. Fosterhjemgisgodveiledningogoppfølging. Fosterhjemskalhasammekontaktpersonikommunensålangtdetermulig. Familiermedfunksjonshemmedebarnmåsikresgodeavlastningsordninger. "

14 14" 3. Byutviklingogkultur KultursatsingeniDrammenbørhahøyprioritet.Kulturerenviktigdrivkraftibyutviklingenog Eninkluderendeby Medover67000innbyggereframangeforskjelligekulturermåvialletahensyntilhverandre ogværetolerantemotmenneskersomleverannerledesennoss.drammenskalværeenby medromforalle.enbydermenneskeroppleververdighetoginkludering,uavhengigav kulturellbakgrunn,sosialstatus,alder,religiøsoverbevisning,helseogøkonomi.krfmener atallemenneskererskaptigudsbildeogharlikestorverdi.kommunenmåsørgeforlike muligheterforalletilpersonligutviklingogselvrealisering. Kulturforhelemennesket skapertrivselogøktlivskvalitet.detgjøresbestvedåstyrkedetmangfoldigefrivilligeog profesjonellekulturlivetidrammen.vierstolteoverdrammenteater,unionsceneog mangegodeaktørerinnenkulturlivet.barnogungemålæreåbligladikulturensmange siderogvimåsikremangfoldetveddrammensnyeinnbyggeresbidragtiletallsidigkulturliv. KrFDrammensløsningerforkulturlivet: DenenkeltefårutvikledetskapendeiseggjennomtilbudsomKulturskolen,korps ogkorsang. Enkulturpolitiskhandlingsplanutviklessomskalsørgeforlangsiktighetog forutsigbarhet. Drammenteaterskalværeetfyrtårnforkulturlivet. UnionSceneskalhaetvariertoggodtkulturtilbud. Brageteateretmåtasvarepå. DrammenBibliotekerenviktigmøteplassforkulturlivetogmåstyrkes. FlerekonsertoppleggeretablertiDrammenogmåfågodearbeidsforhold. Skolenslokalermåbrukestilåutvikleetallsidigkulturtilbud. Ordningenmedgratisøvingsrompåskolervidereutvikles. FlerelokalerstillestildisposisjonformusikkogkunstHtalentmåvidereutvikles. Kirkenebrukesmyetilsangogmusikkogmåstøttespåliklinjemedandre kulturelleinstitusjoner. Breddensikresidetlokalekulturlivet,gjennomgodevilkårforfrivilligheten. ØkestøttentilflereogvariertekulturtilbudiDrammen. Økonomiskestøtteordningertilkulturlivetbørtrappesopp. Prosjektstøttentilbyenskulturlivopprettholdes. Kulturarrangementsomerpositiveforbyenogtiltrekkersegfolkskalstøttes. DrammensMuseumerenviktigkulturinstitusjonibyenogMuseumsparkeneren grønnlungeisentrum,noesommåtasgodtvarepå. Frivilligeorganisasjonertilbysåovertakommunalehistoriskebyggsomikke benyttesogforfaller,eks.erstrømsfjerdingenskole.

15 15" Idretterberikende Detskalværemangeoggodemuligheterforådriveforskjelligefysiskeaktiviteteri Drammen.Idretterenkildetiløkttrivsel,mestringogoverskudd.Deteretmålatalle innbyggereskalhamulighettilåværeaktivfysisk.kommunenmåleggeforholdenetilrette slikatallekanhaletttilgangtilmarka,elva,fjordenogidrettsanlegg.alleskalhamulighetfor ådrivemedfriluftslivinærhetenavdermanbor. GodeidrettsprestasjoneravlokaleaktørersetterDrammenpåkartet.Skisprintenog MinneløptrekkerfolktilDrammenomvinteren.Bandyharværtenviktigvinteridretti Drammen.StrømsgodsetharifleretiårsattDrammenpåkartetsomfotballby.Drammen HåndballklubbogGlassverketerledendehåndballklubber.»Nyere»idrettersomcricketkan bliviktigeidretterforåmarkedsføredrammen. MenforatbyenfortsattskalværeenviktigidrettsbymåbarnogungegisgodetreningsHog aktivitetstilbud. KrFDrammensløsningerforidrettslivet: Synliggjørebehovetforarealer,nyeanleggogrehabiliteringavanleggknyttettil idrett,friluftslivogfysiskaktivitetidrammen. CampusMarienlyst o Marienlystområdetbyggesutsometsentraltidrettssentermedmange forskjelligeaktivitetstilbud. o VidereutviklessomidrettsHogfriluftsområdemedenmoderatutbygging. Lagogforeningerfårleiekommunaleskolergratis. Drammenkommuneutvikleridretteninærtsamarbeidmedlagogforeninger. Enprioritertplanoverbyggingavnyehallerfølges. Tautgangspunktiidrettensegneanbefalingernårnyeidrettsanleggskalplanlegges ogrealiseres. Ennyhallbyggeshvertåriperioden. Medtippemidlerogandretilskuddsordningersøkerenåøketaktentiltohalleriåret. Detforsøkesutarbeidetkonsepterforbilligerehaller. Detsørgesfortilstrekkeligmedhalleriforbindelsemedskoleneslikatalleeleverfår etgodtfysisktilbudiskoletiden.detutarbeidesenprioritertplanfordette. Vernogvedlikeholdavdeeksisterendefotballbaner. Idrettshalleroganleggskalværetilgjengeligforalleogværeuniverseltutformet. IshallpåMarienlystbygges. OmmuligbyggesnykunstisbanepåØrenogÅssiden. Etsamarbeidmellomdetoffentligeogfrivillige/idrettenerengodmulighetforåbygge nyeanlegg(ofs. NyKonnerudhall(offentligogprivatsamarbeidbygges. Encurlingbanebygges. StøttetoppidretteniDrammenifotball,håndball,ski,bandy,cricket. Gideuorganisertefritidsaktivitetergodevilkåribyen. Ballbingerbyggespåflerestederibydelene. SkateområderutviklesflerestederiDrammen. Byggeflerelekeplasserogopprustingavdeeksisterende.

16 16" Frivillighetenerverdifull Frivilliginnsatserveldigpositivtbådefordesomdeltarogforbyensinnbyggere.Dugnadpå mangeområderertypiskfornorgeogmåvernesom.frivilligekanerstattemangeansatte samtidigsomdeterenhjelptilåværeiaktivitetogsikreinnsatspåmangeområder. KrFDrammensløsningerforfrivilligarbeid: Kommunenmåstimuleretiløktbrukavfrivilligeogøkestøttentilfrivillige organisasjoner. Øketilskuddenetilorganisasjonersombaserersegpåengasjementavfrivillige. Organisasjonenemåfåforutsigbarhetoglangsiktighetibevilgningene. Stimuleretilatfleredeltarifrivilligarbeid. Spesieltpensjonisterbøroppfordrestilådeltaifrivilligarbeid gjernepåeldresenter, menogsåiaktiviteterforbarnogunge. UtlånavsportsogfritidsHutstyrleggesgodttilrettegjennomfrivilligeorganisasjoner. Leieavhalleroglokalergjørestilgjengeligeforfrivilligeorganisasjoner. Anlegg,haller,friluftsarealerskalværetilgjengeligforalle. FrivillighetssentraleneerviktigeiDrammenogmåstyrkes. Ikirkerogmenighetererdetmyefrivilligarbeidsommåsikresstøtte. Religiøstmangfold DrammenerenavbyeneiNorgesomharstørstinnslagavetvariertogengasjertreligiøst mangfold.byenskalværepregetavvårkristnekulturarvogetstadigvoksende livssynsmangfold.iløpetavenukeerdetmangehundresomoppsøkersittgudshus.utfra dissestedenespringerdetutetriktsosialtogkultureltarbeid.trossamfunneneskapergode møteplasserogerviktigeiintegreringsarbeidet. KrFønskeratDrammenskalværeenlivssynsåpenby somtarpåalvordenrolletrospiller iinnbyggernesliv.kommunenskalværeengodsamarbeidspartnerforlivssynssamfunnene ogstøtteoppomtrosfriheten.ingenskaldiskriminerespågrunnavsinreligiøse overbevisningellermangelpådet.byensborgereskalkunnevisesinreligiøsetilhørigheti detoffentligerom.barnehageneogskoleneskallærebarnogungeomvårkristnekulturarv ogdeulikereligiøsetradisjonenesomfinnesidrammen. KrFDrammensløsningerforåsikrereligiøstmangfold: Kirkeforliketsombleinngåtti2014følgesopp. KrFvilikkebeskjærestøttentilDennorskekirke. Sørgeforatvedlikeholdetavbyenskirkersikres. Leggetilretteforgodemøteplasserfordeulikereligioner. DialogarbeidetmellomreligionenemåstyrkesblantannetgjennomDrammenog omegntroshoglivssynsforum. Religionsfrihetenmåsikresibyenoggisegkonkreteutslag. Eleverpåskolermåetteregetønskeogutenpresskunnesamlestilreligiøsaktiviteti friminutteneogskolenskalfortsattstilleromtildisposisjonforandaktogbønn.alle religiøsetradisjonermåselvsagtlikebehandles. Veiledemigrantmenigheterslikatdekanfinneegnedelokaler.

17 17" Byutviklingforenvoksendeby Drammenvokserraskt.StatistiskSentralbyråharberegnetatdetvilblienvekstpå1,1til1,5 %perårframmot2040.vimåleggeforholdenegodttilretteforallenyeinnbyggere, samtidigsomvimåtavarepåde67000somborikommunenidag. KrFDrammensløsningerforenvoksendeby: Ja,tilnæringslivetiDrammensentrum. KrFvilisamarbeidmeddetlokalenæringslivgjøretiltaksomløfter sentrumshandelen. Lokaliserenye,aktuelleboligområder. Utvideeksisterendeboligområder. Fortettingvedtrafikknutepunkter. Arbeideaktivtfor«fraleietileie»prosjektet. Prioriterefamilieboliger. Utviklemangeognyeboligtomter. Kommunensørgerforåhalærlingerikommunenmedmålsettingen2lærlinger per1000innbyggere. Vedutlysningavanbudmåbedriftersomfåroppdragethalærlingeplasser. StøttetilFjell2020,konkretisereplaneneogsørgefortiltakforåfåflereiarbeid. Enverneplanforbyggmålagesisamarbeidmedfagfolkogpolitikere. Strømsøsentrumutviklesvidere. Eiendomsskattinnføresikke. DetgiskjøremulighetforfunksjonshemmedetilÅspaviljongen. Tiltaksomsørgerforøktdyrevelferd. Eninkluderendeby Over20%avDrammensbefolkningharbakgrunnfraandreland.Mangfoldetpregerbybildet oginnbyggerne.mangeavvårenyelandsmennerutenarbeid.detnorskespråker vanskeligåmestreformange.samtidigermangeinnvandrereenverdifullressursbådenår detgjelderkultur,arbeidogfrivilliginnsats. KrFDrammensløsningerforeninkluderendeby: Innvandrerneskompetansekartleggesogforsøkesbruktiarbeidslivet. IntroduksjonsHogkvalifiseringsprogrammenemåfangeoppalleinnvandrereog sørgeforatallegjennomføreropplegget. Flereressursermåsettesinnslikatalleinnvandreresnakkernorsk. Allebarnmedinnvandrerbakgrunnmåomnødvendigfåekstraspråkstøttefør skolealder. Allebarnehagermåbrukenorsk. Morsmålsundervisninggjennomføresbaresometfrivilligtilbudavfrivillige. Detmåværeetspesieltfokuspåinnvandrerkvinnerogarbeidsløsungdom. Introduksjonssenteretmåjobbeendatetteremedfrivilligeorganisasjonerog religiøsegrupperinger. Bosettevårandelavflyktningeritrådmedanmodningerfranasjonale myndigheter.

18 18" Drammenkommunebørprøveåansetteinnvandrereiledigestillinger. Anonymisertesøkerprosesserkanhjelpeinnvandrereinniarbeidslivet. SamarbeidemednæringslivetforåfåinnvandrereiarbeidgjennomlærlingeHog praksisplasser. Støttefrivilligeaktivitetersomtilbyrdialogogaktiviteterpåtversavkulturerog religioner. Tilbudogstøtteordningersomtilbysinnvandrereskalkreveegeninnsatsogaktiv deltakelse. Ingenskaldiskriminerespåbakgrunnavetnisk,religiøs,kulturell,språklig tilhørighetellerseksuelllegning. Vilmotarbeidetvangsekteskap,kjønnslemlestelseogvoldifamilien. Støttealletiltakmotekstremismeogterrorisme. MiljøbyenDrammen Miljøpolitikkenmåtautgangspunktimennesketsforvalteransvar.Vieralleforpliktettilå forvalteressurseneisamsvarmedjordaståleevneogtilbesteforkommendegenerasjoner. Drammenerenbyisterkvekst.Menvekstenmåikkeødeleggedetgodemiljøetibyen.Alle innbyggereidrammenharkortveitilgoderekreasjonsområderiskogogmark,grønnegode lungerlangselvaognærhettilenvakkerfjord.vimåbevarebyenssærpregmedgrønneog blålunger.miljøetharmyeåsiforinnbyggerneslivskvalitet.vigårinnforåredusereco²h utslippmed20%innen2030. KrFDrammensløsningerformiljøet: Reduserebrukenavprivatbiler. Fåfleretilåsykle. UtvikleDrammensomenelHsykkelbymedladestasjoner,pumpestasjonerog sikre,låsbaresykkelparkeringstilbudpåsentraletrafikknutepunkt. GangHogsykkelveieneskalbrøytesomvinterenogfeiesisommerhalvåret. EnsykkeltraselangsheleKonnerudgata. Byggeutsykkeltraseerihelebyen,slikatdetbliretsammenhengende sykkelveinett. Byggesammenhengendeturveierlangselvebreddenogopptilbeggesiderav marka. Tavarepåbyensgrønnelunger. Byggeflerelekeparkerforsmåbarnsfamilieriallebydeler. FlereladestasjonerforelHkjøretøy. KommunenskalgradvisgåovertilelHbiler. Kommunenskifterutalleoljebrennereioffentligebyggoggårovertilfjernvarme ellerjordvarme. Forbedringavallkildesorteringiallekommunalebygg. Strengerekravtilkildesorteringfornæringslivet. Kildesorteringenbehandlesmestmuliglokalt. NedtrappingavforbrenningavrestavfallHKrFforventerenbedresortering. Strengereutslippskontrollavvann. Markagrensenopprettholdes. Reduksjonavsaltingisentrum.

19 19" Samferdsel Støttemiljøtiltaksomgirbådekortsiktigoglangsiktiggevinst. Drammeneretkraftigvekstområdeogharstoreutfordringerknyttettilutviklingavattraktive ogeffektivetransportsystemer.måletskalværeatallvekstitransportbehovskaldekkesav kollektivtransport,sykkeloggange.krfvilatfolkidrammenskalkunneferdestrygt,enkelt ogmestmuligmiljøvennlig.trafikksikkerhetmåprioritereshøytogkrfønskeratdrammen skalsertifiseressomtrafikksikkerkommuneisamarbeidmedtryggtrafikk. Etmoderneogmiljøvennligtransportsystemeravgjørendeihverdagenvår,bådefordesom skalpåskole,tiljobb,fornæringslivogforreisetilogfrafritidsaktiviteter.gode samferdselsløsningeneleggerviktigeføringerforhvorfolkvelgeråbosetteseg,ogforhvor detbliretablertvirksomheterogarbeidsplasser. Kollektivtransportenmåprioritereshøyere.Detgjeldersærligknyttettilfremkommelighet gjennombyen.bussenskalikkeståisammekøensombilene.itilleggskalinnbyggerne opplevedetenkeltogattraktivtåvelgebussen.tetteresamarbeidmedruteriosloog Akershusernødvendigforetbedrehelhetligtilbud. Transportsektorenstårfordestørsteklimagassutslippeneogerogsådenstørstekildentil lokalluftforurensning.etgodtkollektivtilbuderdetviktigstevirkemiddeletforåunngåkø, korkogkaospåveieneogsamtidigviktigforåbedredetlokalemiljøetogoppnåutslippskutt. Godekollektivløsningervilgjørehverdagsreiseneenklereforfolkflest. DrammenKrFvilværepådriverpåBuskerudfylkeskommuneforåfåpåplassdeviktigste fylkesveienegjennomdrammen,hsærlignysvelvikveiognyavkjøringtilkonnerud. PrinsippetomuniversellutformingskalleggestilgrunnialleveiHogkollektivprosjekter. KrFDrammensløsningerforsamferdsel: Sikregjennomføringav"VeipakkeDrammen"ihenholdtildenopprinneligeavtalen omnyavkjøringe134,drammenvestnedtilbyenogopptilkonnerud. Rimeligogeffektivtkollektivtilbud,hvert10.minutt. Utviderabattordningenforfamilier. EtablereflerependlerparkeringsplasseriDrammen ogsåmedsykkelparkering. Sørgeforbussavgangerikirketiden. BidratiletableringavbussHmetromellomLierbyenHDrammenogNedreEiker. Sikretryggeskoleveieriallebydelergjennomforpliktendesamarbeidmedskolenes foreldreutvalg. Leggetilretteforetableringavnyenæringsvirksomheter. Bedresnømåking spesieltganghogsykkelveier. Bevaregrøntområdeneisentrum. EnmindreutbyggingavGulskogenkangodtasførheleveisystemeterpåplass.Men heleinfrastrukturenmårasktpåplass. NySvelvikveimåprioriteresogbygges. "

! Sørnorsk(filmsenter(AS,(Kristiansand(Kommune(og(Cultiva(inviterer(til(en(

! Sørnorsk(filmsenter(AS,(Kristiansand(Kommune(og(Cultiva(inviterer(til(en( SørnorskfilmsenterASKristiansandKommuneogCultivainviterertilen nasjonalkonferanseomdefilmfagligetiltakeneviharforbarnogungei Norge. Torsdag8.5. 10.00%11.00 Innsjekkingkaffemingling 11.00%11.15 Åpningavkonferansenv/KirstenBonnénRaskdagliglederSørnorskFilmsenter

Detaljer

Referat fra møte i Styringsgruppen 09.10.2014

Referat fra møte i Styringsgruppen 09.10.2014 REFERAT Referat fra møte i Styringsgruppen 09.10.2014 Tid: Torsdag 9. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Sted: Modum rådhus, Vikersund Til stede: Lene Conradi, Asker, Lisbeth Hammer Krogh, Bærum,, Olav Skinnes,

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019

Trygghet og Åpenhet. Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 1 Trygghet og Åpenhet Lokalpolitisk program for Halden Venstre, perioden 2015-2019 Innledning I perioden 2015-2019 skal Halden kommune yte gode tjenester innenfor trange økonomiske rammer. Halden Venstre

Detaljer

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 2015 2019 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland INNKALLING til ÅRSMØTE i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: First Hotel Alstor, Stavanger Dato: Fredag 22. februar klokka

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Nye Drammen - I støpeskjeen

Nye Drammen - I støpeskjeen Nye Drammen - I støpeskjeen 2000 2013 Et viktig bakteppe for oss Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL FOR NORDRE LAND KOMMUNE 04-07 Furulund barnehage FORSLAG TIL FORMANNSKAPET NOVEMBER

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016

UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 UNGE VENSTRES POLITISKE PLATTFORM 2014-2016 BOKMÅL INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 TRE UTFORDRINGER UNGE VENSTRES LØSNINGER... 4 1. LIBERALISME... 6 1.1 LIBERALE RETTIGHETER... 7 1.1.1 Ytrings-,

Detaljer

St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015

St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015 St. Hanshaugen Venstres program 2011-2015 Venstre vil at St. Hanshaugen skal være et godt sted å bo og leve. Som et sosialliberalt parti ønsker Venstre at borgerne skal ha stor valgfrihet og reell innflytelse

Detaljer

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING

BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING BYSTRATEGI FOR DRAMMEN 2013-2036 FREMTIDSVERKSTED FOR REPRESENTANTER FOR NÆRINGSLIV OG STUDENTER, 31. JANUAR 2012 OPPSUMMERING Hvilke bedrifter/organisasjoner var representert? Akademiet vgs Drammen Drammen

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Tilskudd. Steinkjer kommune 4.juni 2012. Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news

Tilskudd. Steinkjer kommune 4.juni 2012. Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news Tilskudd Steinkjer kommune 4.juni 2012 Nicolaas A. Kippenbroeck Innholdssjef Scan4news Side 2 Fakta Tilskudd. Det finnes over 13 milliarder kroner dere kan søke på Staten satser på følgende «faste» formål:

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Frivillighet Norge Interessepoli:sk samarbeidsforum 280 medlemmer - mer enn 50 000 lokallag

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer