Hovedpunkter,i,programmet,, 1., Helse,,sosial,og,omsorg, 2.,Oppvekst,og,utdanning, 3., Byutvikling,og,kultur, ,,,,,,Avslutning,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedpunkter,i,programmet,, 1., Helse,,sosial,og,omsorg, 2.,Oppvekst,og,utdanning, 3., Byutvikling,og,kultur, ,,,,,,Avslutning,"

Transkript

1

2

3 Hovedpunkter,i,programmet,, 1., Helse,,sosial,og,omsorg, God$folkehelse$$$ $ $ $ $ $ $ side$7$ Nytt$sykehus$$ $ $ $ $ $ $ side$7$ Aktive$seniorer$ $ $ $ $ $ $ side$7$ Kvalitet$i$eldreomsorgen$$ $ $ $ $ $ side$8$ Sosialpolitikk$$ $ $ $ $ $ $ side$8$ Drammen$en$solidarisk$by$$ $ $ $ $ side$9$, 2.,Oppvekst,og,utdanning, Like$muligheter$for$alle$barn$$ $ $ $ $ side$10$ Norges$beste$barnehage$$ $ $ $ $ $ side$10$ Norges$beste$skole$$ $ $ $ $ $ side$11$ SFO$$ $ $ $ $ $ $ $ $ side$12$ Skolehelsetjeneste$og$helsestasjoner$$ $ $ $ side$13$ Forebyggende$barnevern$$$ $ $ $ $ side$13$ $ 3., Byutvikling,og,kultur, En$inkluderende$by$$ $ $ $ $ $ side$14$ Kultur$for$hele$mennesket$$$ $ $ $ $ side$14$ Idrett$er$berikende$$ $ $ $ $ $ $ side$15$ Frivilligheten$er$verdifull$$ $ $ $ $ $ side$16$ Religiøst$mangfold$$$ $ $ $ $ $ side$16$ Byutvikling$for$en$voksende$by$$ $ $ $ $ side$17$ En$inkluderende$by$$ $ $ $ $ $ side$17$ Miljøbyen$Drammen$$ $ $ $ $ $ side$18$ Samferdsel$$ $ $ $ $ $ $ $ side$19$ Buskerudbyen$$ $ $ $ $ $ $ side$20$,,,,,,avslutning, Valglisten$for$KrF$i$Drammen$$ $ $ $ side$21

4

5 Forslag 5 KristeligFolkepartiiDrammen Programforperioden KrFs%visjon%er%et%varmt%og%verdiforankret%samfunn,%der%alle%har%lik%verdi,%opplever% rettferdighet%og%ressursene%forvaltes%ansvarlig%til%beste%for%alle%mennesker% Drammen envarmereby KristeligFolkepartivilatDrammenskalværeenvarmoginkluderendeby.Drammenskal væreentryggbysomerrikpåmuligheterogopplevelser ogdermenneskerkanutnyttesitt potensial.krfønskeratdrammenskalværeengodbyforbarnåvokseoppiogenbysom stilleroppfordesomtrengersamfunnetsstøtte.drammenskalværeenbypregetavren luft,grønnelungerognærhettilelvogfjord.ivårtprogramfinnerdukrfsløsningerforat Drammenskalværeenslikby. KrFeretkristendemokratisksentrumspartiogrepresentererentredjeveiipolitikkeniforhold tilsosialismenogliberalismen.krfvilderforsamarbeidemedandrepartierforåfåstørst muliginnflytelsepåutviklingenidrammen.krfforetrekkeråsamarbeidemedpartienei sentrum,menkanogsåinngåformeltsamarbeidmedandrepartier. Vårtverdigrunnlagforplikterosstilkampforlikeverd,sosialrettferdighetogfellesmiljø.Det kristnemenneskesynetleggertilgrunnatallemenneskererskaptmedukrenkelig verdighetogumisteligerettigheter.nestekjærlighetenforpliktertilomsorgogsolidaritet. Forvalteransvaretleggervektpåatmiljøetogressurseneskalforvaltesansvarligtilbeste forallemennesker,bådenålevendeogkommendegenerasjoner. KrFserpåmennesketsomfritt,ansvarligogsosialt.Viskalhafrihettilålevevårelivslikvi selvønskerdet.medfrihetenfølgerdetetpersonligansvar forossselvogvåre omgivelser.vierfellesskapsvesenersomrealiserervårtpotensialisamspillmedandre. KrFsmålforsamfunneterdetfellesbeste,detvilsietsamfunnsomleggertilretteforatalle borgerekanrealiseresegselv.samfunnetbeståravmangesmåogstorefellesskap. Fellesskapbyggesbestnedenfragjennomansvarligeenkeltmennesker,familierogetsterkt sivilsamfunn. Verdienefradenkristneoghumanistisketradisjonenharværtavgjørendeforutviklingenav likeverdstanken,menneskerettigheteneogdemokratiet.formangemennesker,både historiskogidag,harkristenoghumanistisketikkgittinspirasjontilpolitiskkampfor menneskeverd,omsorgfordesårbareogvernomskaperverket.detteergodeverdierå byggesamfunnetpå.mangeharerfartatdetgåranåallieresegpåtversavtrooglivssyn foråkjempeformenneskelivetsverdighet,enmerrettferdigogbærekraftigverden.krf invitereralledrammensborgere uansettbakgrunn tilåstøttevårtprogram. Sammen%lager%vi%en%varmere%by%med%plass%til%alle% DrammenKristeligFolkepartisprogramforperioden

6

7 1. Helse,sosialogomsorg Godfolkehelse 7" FolkehelseniDrammenergod.Folksomboribyenharbedrehelseennnoengang. Helseutfordringeneiårenesomkommervilførstogfremstknyttesegtillivsstilssykdommer ogpsykiskhelse.detteerhelseutfordringersomkanforebygges.vimåderforleggetilrette foratfolkkantaansvarforsinegenhelsegjennomensunnlivsstil,samtidigsomvisikrer nødvendighelsehjelptilallesomtrengerdet. Nyttsykehus Etnyttsykehusharståttpåønskelistenimangeår.KrFergladeforatdetseruttilåblien realitetpåbrakerøya.etnyttsykehuserviktigforbyenbådepågrunnavrasktilgjengelighet forbyensinnbyggere,helsetilbudet,arbeidsplasserogskatteinngang.krfvilderforstøtte alleforslagsomgjøratsykehusetkanrealiseressårasktsommuligpåenforsvarligmåte. KrFDrammensløsningfordetnyesykehuset: VestreVikenHFDrammensykehusskallokaliseresiDrammen. Deterpositivtforbyenogviglederossoveratetnyttsykehusblirrealisertinær framtid. KrFstøtterutviklingenavsykehusetpåBrakerøya. Tilbudetmåværeallsidig. Infrastrukturenmåstyrkes. Aktiveseniorer DetblirstadigflereeldreiDrammen,ogdeeldreblirstadigfriskere.Samfunnettrenger derforetnyttsynpåeldremennesker.deflesteeldreerenressurs,bådeforsegselv,for familienogforbyen.idrammenskalseniorenekunneleveselvstendigeaktiveogtryggeliv medgodlivskvalitet.deterviktigåmotvirkeensomhetogskapekontaktmellom generasjoner.mangeseniorergjørenviktigjobbifrivillighetsarbeid. KrFDrammensløsningforaktiveseniorer: SeniorersomønskerdetskalfåmulighettilåstålengeriarbeidiDrammen kommunensvirksomheter. Detskalleggestilretteforfleksibledeltidsordninger. Kontaktmellomgenerasjoneneøkesvedforskjelligetiltak. Tilbyulikerådgivningstjenesterslikateldrekanbolengrehjemme,bl.a.tilby veiledningstjenesteforboligtilpasning. Seniorsentreneskalutviklessomviktigesosialemøteplasser. Seniorsentrenesamlokaliseresmedfrisklivssentre,ulikelæringsHogmestringssentre ogfrivillighetssentralero.l.foråskapestørremiljøerogfleretilbudsomdeeldre trenger. Vurdereomkommunaletomterkanbenyttesforåbyggeboligertileldreenten kommunaltellerprivat. Bidratilåmotiveredeprivateeiendomsutviklernetilåbyggeulikeprivate seniorboligermedfellesarealerogfellestjenester. OppmuntretilatbyenskulturlivleggertilretteforkulturarrangementpådagHog ettermiddagstidsomofteerbedretidspunktforbyenseldreborgere. Gigodinformasjonomvelferdsteknologisomeldrekanhanytteavforåhaetenklere livogforåkunnebohjemme.

8 8" Kvalitetieldreomsorgen Engodalderdomhandleromåkunneværeenaktivsamfunnsborger,haansvarforsegselv ogegenhelsesålengeegnekrefterstrekkertilogopplevesegnyttigisamfunnslivet.når behoveneforhjelpmeldersegmåeldrefåtilbudomnødvendigehelsehogomsorgstjenester, egenboformogannenhjelp.desykesteeldremåsikressykehjemsplasser,andremåsikres godehjemmetjenesterogvelferdsteknologiihjemmet.drammenskalværeenforegangsby forkvalitetieldreomsorgen. KrFDrammensløsningerforeldreomsorgen: Antalldagsenterplasserøkes. EldresentrenepåBragernesogÅssidenvidereføresoggisakseptable rammevilkår. FlereplassertildagHogdøgnrehabilitering. Flerehenderienalleredegodhjemmebasertomsorg. Hjemmebasertrehabiliteringstyrkes. Tilbudetlindrendeenhetvidereføres. Sykehjemsplassertildesomtrengerdet. Reelleventelistersikres. Ideelleorganisasjonerkandriftesykehjemogeldreinstitusjoneribyen. KommersielleorganisasjonererikkeønskeligibyenssykeHogeldreomsorg. Sørgeforatgratistannhelsetjenesteforeldreogdementepåinstitusjonene følgesopp. Kulturogaktivitetstilbudetstyrkespåsykehjem.Frivilligeorganisasjonerog menigheterbenyttestilaktivitetstilbud. Sykehjemmeneskallivsgledesertifiseresiperioden,«flerekulturtilbudogskape godedager». Denkulturellespaserstokkenopprettholdes. Eldregisetmeningsfyltogaktivtliv(ommulighelttilslutt. Innbyggerneskalgislivshjelp,ikkedødshjelp. PAU pasientenesarbeidsutvalg/pårørendesarbeidsutvalg,somskalarbeidetil besteforinnbyggerne opprettes. Detetablereseteldreombudsomknyttesopptileldrerådet. Søkerrutinenetildeforskjelligetilbudeneinnenhelseomsorgengjøresenklere. Enegennettsidemedinformasjonomhvormankanhenvendesegrundt spørsmålomeldreomsorgopprettes. Revmatikereogandrekronikereskalfådettilbudetsomsamhandlingsreformen leggeropptilsomf.eks.økttilbudomfysioterapiogvarmtvannsbasseng/trening. Detmåfortsattsatsespåkompetansehevendetiltakfordesomjobberinnenpleie ogomsorg. Universellutforminggjennomgåsogforbedresiallekommunalebygg. Frivilligemedarbeidereskaltasgodtvarepåslikateldresentrenekanjobbetildet besteforbyenseldre. Sosialpolitikk Mangemenneskerliderpågrunnavegenellerandresrusavhengighet.Vitrorpåenhelhetlig ruspolitikkhvorforebygging,behandlingogoppfølgingskjerisamhandlingmellom spesialhelsetjeneste,kommuneogpasient.bolig,arbeidogfritidsaktivitetererviktige

9 9" faktorerfordeltakelseogsosialinkludering.vitrorpåenkeltmenneskesunikeverdiog mulighetforendringogetrusfrittliv. KrFDrammensløsningerforsosialpolitikken: FortsattarbeideforåfånedantallsosialklienterHgodtsamarbeidmedNAVog prosjekt18h24. Fortsattkampmotnarkodødsfall,blantannetgjennomfeltsykepleie. Styrkeuteteamet. Styrkesenterforrusforebyggingsomviktigaktørforåredusereskaderforårsaketav rus. Arbeideforåredusereskjenketidenpåuteserveringssteder. Skjenkekontrollenskjerpes. Natteravnenestyrkes. Søndagen,familiedagen,beholdessomenannerledesdag. KrFønskerikkesøndagsåpnebutikker. Brukerstyrtpersonligassistent(BPAtilfunksjonshemmedekanbrukesslikde ønsker. Sikrestøttetilforskjelligeforeningerogorganisasjoner,somf.eks. o Amathea veiledningvedsvangerskapogabort o KirkensSOS o KirkensBymisjon o StiftelsenGuts hjelptiletrusfrittliv Drammenensolidariskby Vårhverdagpåvirkesavdetsomskjeromkringoss.Drammenskalværeenrausog solidariskbysomgirmenneskerhjelpuansettraseogstatsborgerskap.idrammensgater servinåtydeligeuttrykkfordennødensomfinnesieuropa.mangefattigemennesker kommertilvårby,tiggingeringenløsningpånoesosialtproblem,ogvimåhjelpe menneskerutavtiggesituasjonen.deterviktigåholdeordenidetoffentligeromogmøte allesomoppholdersegibyenmedverdighetogrespekt. KrFDrammensløsningerforensolidariskby: Samfunnetmåstilleoppmedetminimumavhumanitæretilbudtilmenneskersom tigger. KrFønskerikkeåinnføretiggeforbudiDrammen. GiPolitietbedremulighettilåhåndtereaggressivtigging. OppretteenExitgruppeinnenPolitietikampenmotmenneskehandel. IdeelleaktørersomtilbyrsanitærHogovernattingstilbudtilmenneskersomtigger,må fåtilstrekkeligeøkonomiskeressursertilsliktarbeid. Ordningenmedkvoteflyktningervidereføres,130flyktningerønskesvelkommentil Drammenhvertår. Dettasspesielthensyntilsyriaflyktningene,mottaktilDrammenøkesitrådmedøkt inntaktilnorge. "

10 2.Oppvekstogutdanning Likemuligheterforallebarn 10" Allebarnogungeskalhalikemulighetersommuligtilåutvikleseg,uavhengigavsosial bakgrunn,uliktilhørighetellerfunksjonsevne.barnsomvokseroppifattigdomfratas mulighetersomandrebarnhar.deterfleretusenfattigebarnidrammensomleverunder fattigdomsgrensen,ifølgefrivilligeorganisasjoner.studierharvistatfattigdomgirbarn dårligerelivsmuligheterpåsikt.flerestudierharogsåvistatlavinntektibarndommenkan habetydningforbarnshelsetilstand.mangebarndeltariorganisertefritidsaktiviteter,men barnfralavinntektsfamilierdeltarsjeldnere.krfvilforsterkeinnsatsenmotbarnefattigdomi Drammen. KrFDrammensløsningerforbarn: Allebarnsomleverunderfattigdomsgrensenregistreresogtilbyshjelppå aktuelleområder. InnføreetaktivitetskortgjennomNAVSosialforfattigebarnogunge. Øketilskuddtilskoleneslikatallebarnkandeltapåekskursjonerogturer. Lavterskeltilbudenestyrkes. Gitilskuddtilfrivilligeorganisasjonersombidrartilatbarnogungdomsomer berørtavfattigdomsproblemer,kandeltaikulturh,fritidshogferieaktiviteter,som f.eks. o Barnasstasjon(BlåKors støttenøkesiperiodentilkr.10perinnbygger o Friminuttet(KirkensBymisjonHsikresforsvarligdrift o HomeStart(Frelsesarmeen støttesihenholdtilbehov Støtteidrettslagmedutstyrsomkanlånesslikatallebarnkandeltaiaktiviteter. Utredemuligheterforåetablerekommunaleungdomsklubberiflerebydeler. FamilierabattpåDrammensBadet. Norgesbestebarnehage Barnehageneeravgjørendeforbarnsutviklingbådesosialt,språkligog kunnskapsmessig.krfvilleggevektpååskapemangfold,fleksibilitetogkvaliteti barnehagene,entendeerkommunaleellerprivate.barnogforeldreharulikebehov. Barnehagetilbudetmåorganiserespåbarnasogfamilienspremisser.Kvaliteteni barnehagenemåsikresgjennomhøyvoksentetthet,kompetentpersonale,godelokaler oguteområder.krfsmåleråhaflestmuligbarnibarnehagerogstøtteralletiltaksom byggeroppunderdet.mensamtidigmådesomikkevilbenyttesegavbarnehagergis godealternativersomdropintilbud,fleksiordningerellerkorttidsplasser. Barnehageneskalikkeværeskole,menetstedderbarnaopplevermestringgjennomlek oglæring.barnaibarnehagerskalutforskelivetpåegnepremisser.godepedagogiske tiltakiførskolealderkanimidlertidpålangsiktgibarnaviktigballast.detersærligviktigå styrkebarnehagenesspråkmiljøogsetteinntiltaksomsikrerallebarnengod språkutvikling. KrFDrammensløsningerforbarnehagene Privateogoffentligebarnehagerskalbehandlesliktnårdetgjelderoffentligstøtte. Vivilarbeideforatinnholdetibarnehagensikresgjennomgodkvalitetpådet pedagogiskeområdet.

11 11" Drammenskalhafullbarnehagedekningogløpendeopptakheleåret. Deansatteibarnehageneskalfåtilbudomkompetanseheving. Gratisbarnehageplassforfamilierunder4G(405000iårsinntekt,sliksomidag, ogarbeideforgradvishevingtil6giperioden. Ansatteibarnehagenemåsnakkegodtnorsk,eventueltgideansatteopplæringi norsk. Følgedenasjonalebemanningsnormeneibarnehagene. Sørgeforgodeutearealeriallebarnehager. Vedsykdomskalbarnehageneleieinnkvalifiserthjelp. Søskenprioritering/søskenmåfåbarnehageplassisammebarnehage. Barnehageneskalværeetfrivilligtilbud. Barnehageneskalgikunnskapomvårkristneoghumanistiskearvogdet religiøsemangfoldetibyen. Barnehageneskalmarkerehøytidersomjulogpåske. Andrereligiøsehøytidermarkeresetterbehov. Konkurranseutsettingogsalgavkommunalebarnehagergjennomføresikke. Norgesbesteskole Utdanningerdenviktigsteforutsetningforsamfunnsutvikling.Eleveneskalfåteoretiskog praktiskkunnskap,ogsamtidigfremmesdetpersonligvekst,kritisksans, samfunnsengasjementogansvarhosdenenkelte.opplæringenskalbidratilådekke samfunnetsbehovforarbeidskraftogkompetanse.engodskolehardenstørste betydningforåutvikledrammenpårettvei.skoleverketskalbyggepådekristne, humanistiskeogdemokratiskeverdier.skolenersamfunnetsviktigstefellesarenafor læringavkunnskaper,grunnleggendeferdigheterogholdninger. KrFDrammensløsningfordenbesteskole: Rektorerfårgodoppfølgingfradirektør/rådmann. Hagodelæringsmiljøerhvordetvektleggeslærelystogmestring. BarnfødtiNorgemedminoritetsbakgrunnskalhalærtnorskvedskolestart. Skolenskalfortsattjobbemedforebyggendetiltakmotmobbing,mobbeprogram måbrukesaktivt. Sikrerettentilåstartefriskolerbasertpåalternativpedagogikk,livssyneller ideologi. Rehabiliteringsprogrammetforskolenefølges. Sørgeforfysiskaktivitetentimehverdagialleskoler. Økelærertettheten,læreremåfåtidtilåværelærere. FølgendemaksimaleantallelevervilKrFarbeidefor: o 1. 4.trinn:18eleverperlærer o 5. 7.trinn:20eleverperlærer o trinn:22eleverperlærer o Detlavestetrinnetvilprioriteres Pedagogiskpersonaleskaltilbyleksehjelpetterskoletid,deeldsteelevene prioriteres. Sammenslåingavklasserved(sykefraværavlærereervanskeligbåde pedagogisk,plasshensyn,planleggingenogbørderforunngås. SkolenefårprisreduksjonpåDrammensBadettilsvømmeundervisning.

12 12" " KravenetilsvømmedyktighetoppjusteresiDrammenslikatdetfølgerde8 kravenefrautdanningsdirektoratet. Sosiallærerepåalleskoler. Setteinnressursertilspesialundervisningsåtidligsommulig. Innføreenprøveordningmedfruktgjennometspleiselagmedforeldreneog kommunen. Neitilkaraktereribarneskolen. Grundigevalueringogtilbakemeldingertilforeldreneibarneskolen. Nøstedskoleskapasitetutvides hindredropout. " SFO Skolefritidsordningeneretviktigtilbudformangefamilierogeretsupplementtil barnehageogskole.mensfoskalikkeværeenforlengelseavskoledagen.sfoeret stedforlekogaktiviteter,mensamtidigogsåmedetpedagogiskgodtinnhold.sfomå ikkeblisåkostbartatfattigefamilierikkekanbenyttesegavtilbudet.sfomåhaet varierttilbudsompasserforallebarn,ogsådemednedsattfunksjonsevne. KrFDrammensløsningerforskolefritidsordningen: DettilbysfamilierabattmellombarnehageogSFO. Familiersomtjenerunder4Gfårrabatt. DettilbysSFOordningforallegrupperinger. SFOkanblibedremedetøktsamarbeidmedfrivilligeorganisasjoner. SFOvidereutviklesmedfokuspådetpedagogiskeinnholdet. Ansattesikresøktkompetanseogpedagogiskutvikling. SørgeforflereIFO(Idrettsfritidsordningerisamarbeidmedidrettslag. SFOmedvektpåkultur(teater,dansogmusikkforsøkesetablert.

13 13" Skolehelsetjenesteoghelsestasjoner Engodhelseergrunnleggendeforallebarnogunge.Selvomhelsentilbarnogungei Drammenjevntovererbra,serviutfordringerknyttettilblantannetrus,seksuellhelseog psykiskhelse.tryggerammeroggodeoppvekstsvilkårerviktigforatbarnogungeskal utvikleengodpsykiskhelse.psykiskhelsearbeidforbarnogungeeretansvarfor kommunensomhelhet.detinvolvererallekommunaletjenestersomerikontaktmedbarn ogunge. KrFDrammensløsningerforskolehelsetjenesten: Flereyrkesgrupper(sosionomerogmiljøarbeidereinnihelsetjenesten. Fastinnkallingtilskolehelsetjenestenminstengangiåret. Gjøreskolehelsetjenestenmertilgjengeliggjennomnettbasertetjenester. Helsesøsterdekningenpåskoleneøkesslikatdetblirihenholdtilnorsknorm. Sikregodinformasjonogkunnskapsformidlingompsykiskhelse. Forsterkedetforebyggendearbeidetmottobakkogsnus. Detinformeresgrundigomfarenevedbrukavrusmidler. Etablereflererusfriearenaerforbarnogunge. Forebyggendebarnevern KrFvilkrevefullbarneverndekning.Detmåværeøktfokuspåforebyggendebarnevern.Det vilsimuligheterforflereogtidligehjelpetiltak.tidliginterneringforåredusereenuønsket utvikling/lavterskeltilbud.allebarnmåfåettilpassettilbud KrFDrammensløsningerforbarnevernet: Arbeideforåøkeantallfosterhjemogberedskapshjem. Fosterhjemgisgodveiledningogoppfølging. Fosterhjemskalhasammekontaktpersonikommunensålangtdetermulig. Familiermedfunksjonshemmedebarnmåsikresgodeavlastningsordninger. "

14 14" 3. Byutviklingogkultur KultursatsingeniDrammenbørhahøyprioritet.Kulturerenviktigdrivkraftibyutviklingenog Eninkluderendeby Medover67000innbyggereframangeforskjelligekulturermåvialletahensyntilhverandre ogværetolerantemotmenneskersomleverannerledesennoss.drammenskalværeenby medromforalle.enbydermenneskeroppleververdighetoginkludering,uavhengigav kulturellbakgrunn,sosialstatus,alder,religiøsoverbevisning,helseogøkonomi.krfmener atallemenneskererskaptigudsbildeogharlikestorverdi.kommunenmåsørgeforlike muligheterforalletilpersonligutviklingogselvrealisering. Kulturforhelemennesket skapertrivselogøktlivskvalitet.detgjøresbestvedåstyrkedetmangfoldigefrivilligeog profesjonellekulturlivetidrammen.vierstolteoverdrammenteater,unionsceneog mangegodeaktørerinnenkulturlivet.barnogungemålæreåbligladikulturensmange siderogvimåsikremangfoldetveddrammensnyeinnbyggeresbidragtiletallsidigkulturliv. KrFDrammensløsningerforkulturlivet: DenenkeltefårutvikledetskapendeiseggjennomtilbudsomKulturskolen,korps ogkorsang. Enkulturpolitiskhandlingsplanutviklessomskalsørgeforlangsiktighetog forutsigbarhet. Drammenteaterskalværeetfyrtårnforkulturlivet. UnionSceneskalhaetvariertoggodtkulturtilbud. Brageteateretmåtasvarepå. DrammenBibliotekerenviktigmøteplassforkulturlivetogmåstyrkes. FlerekonsertoppleggeretablertiDrammenogmåfågodearbeidsforhold. Skolenslokalermåbrukestilåutvikleetallsidigkulturtilbud. Ordningenmedgratisøvingsrompåskolervidereutvikles. FlerelokalerstillestildisposisjonformusikkogkunstHtalentmåvidereutvikles. Kirkenebrukesmyetilsangogmusikkogmåstøttespåliklinjemedandre kulturelleinstitusjoner. Breddensikresidetlokalekulturlivet,gjennomgodevilkårforfrivilligheten. ØkestøttentilflereogvariertekulturtilbudiDrammen. Økonomiskestøtteordningertilkulturlivetbørtrappesopp. Prosjektstøttentilbyenskulturlivopprettholdes. Kulturarrangementsomerpositiveforbyenogtiltrekkersegfolkskalstøttes. DrammensMuseumerenviktigkulturinstitusjonibyenogMuseumsparkeneren grønnlungeisentrum,noesommåtasgodtvarepå. Frivilligeorganisasjonertilbysåovertakommunalehistoriskebyggsomikke benyttesogforfaller,eks.erstrømsfjerdingenskole.

15 15" Idretterberikende Detskalværemangeoggodemuligheterforådriveforskjelligefysiskeaktiviteteri Drammen.Idretterenkildetiløkttrivsel,mestringogoverskudd.Deteretmålatalle innbyggereskalhamulighettilåværeaktivfysisk.kommunenmåleggeforholdenetilrette slikatallekanhaletttilgangtilmarka,elva,fjordenogidrettsanlegg.alleskalhamulighetfor ådrivemedfriluftslivinærhetenavdermanbor. GodeidrettsprestasjoneravlokaleaktørersetterDrammenpåkartet.Skisprintenog MinneløptrekkerfolktilDrammenomvinteren.Bandyharværtenviktigvinteridretti Drammen.StrømsgodsetharifleretiårsattDrammenpåkartetsomfotballby.Drammen HåndballklubbogGlassverketerledendehåndballklubber.»Nyere»idrettersomcricketkan bliviktigeidretterforåmarkedsføredrammen. MenforatbyenfortsattskalværeenviktigidrettsbymåbarnogungegisgodetreningsHog aktivitetstilbud. KrFDrammensløsningerforidrettslivet: Synliggjørebehovetforarealer,nyeanleggogrehabiliteringavanleggknyttettil idrett,friluftslivogfysiskaktivitetidrammen. CampusMarienlyst o Marienlystområdetbyggesutsometsentraltidrettssentermedmange forskjelligeaktivitetstilbud. o VidereutviklessomidrettsHogfriluftsområdemedenmoderatutbygging. Lagogforeningerfårleiekommunaleskolergratis. Drammenkommuneutvikleridretteninærtsamarbeidmedlagogforeninger. Enprioritertplanoverbyggingavnyehallerfølges. Tautgangspunktiidrettensegneanbefalingernårnyeidrettsanleggskalplanlegges ogrealiseres. Ennyhallbyggeshvertåriperioden. Medtippemidlerogandretilskuddsordningersøkerenåøketaktentiltohalleriåret. Detforsøkesutarbeidetkonsepterforbilligerehaller. Detsørgesfortilstrekkeligmedhalleriforbindelsemedskoleneslikatalleeleverfår etgodtfysisktilbudiskoletiden.detutarbeidesenprioritertplanfordette. Vernogvedlikeholdavdeeksisterendefotballbaner. Idrettshalleroganleggskalværetilgjengeligforalleogværeuniverseltutformet. IshallpåMarienlystbygges. OmmuligbyggesnykunstisbanepåØrenogÅssiden. Etsamarbeidmellomdetoffentligeogfrivillige/idrettenerengodmulighetforåbygge nyeanlegg(ofs. NyKonnerudhall(offentligogprivatsamarbeidbygges. Encurlingbanebygges. StøttetoppidretteniDrammenifotball,håndball,ski,bandy,cricket. Gideuorganisertefritidsaktivitetergodevilkåribyen. Ballbingerbyggespåflerestederibydelene. SkateområderutviklesflerestederiDrammen. Byggeflerelekeplasserogopprustingavdeeksisterende.

16 16" Frivillighetenerverdifull Frivilliginnsatserveldigpositivtbådefordesomdeltarogforbyensinnbyggere.Dugnadpå mangeområderertypiskfornorgeogmåvernesom.frivilligekanerstattemangeansatte samtidigsomdeterenhjelptilåværeiaktivitetogsikreinnsatspåmangeområder. KrFDrammensløsningerforfrivilligarbeid: Kommunenmåstimuleretiløktbrukavfrivilligeogøkestøttentilfrivillige organisasjoner. Øketilskuddenetilorganisasjonersombaserersegpåengasjementavfrivillige. Organisasjonenemåfåforutsigbarhetoglangsiktighetibevilgningene. Stimuleretilatfleredeltarifrivilligarbeid. Spesieltpensjonisterbøroppfordrestilådeltaifrivilligarbeid gjernepåeldresenter, menogsåiaktiviteterforbarnogunge. UtlånavsportsogfritidsHutstyrleggesgodttilrettegjennomfrivilligeorganisasjoner. Leieavhalleroglokalergjørestilgjengeligeforfrivilligeorganisasjoner. Anlegg,haller,friluftsarealerskalværetilgjengeligforalle. FrivillighetssentraleneerviktigeiDrammenogmåstyrkes. Ikirkerogmenighetererdetmyefrivilligarbeidsommåsikresstøtte. Religiøstmangfold DrammenerenavbyeneiNorgesomharstørstinnslagavetvariertogengasjertreligiøst mangfold.byenskalværepregetavvårkristnekulturarvogetstadigvoksende livssynsmangfold.iløpetavenukeerdetmangehundresomoppsøkersittgudshus.utfra dissestedenespringerdetutetriktsosialtogkultureltarbeid.trossamfunneneskapergode møteplasserogerviktigeiintegreringsarbeidet. KrFønskeratDrammenskalværeenlivssynsåpenby somtarpåalvordenrolletrospiller iinnbyggernesliv.kommunenskalværeengodsamarbeidspartnerforlivssynssamfunnene ogstøtteoppomtrosfriheten.ingenskaldiskriminerespågrunnavsinreligiøse overbevisningellermangelpådet.byensborgereskalkunnevisesinreligiøsetilhørigheti detoffentligerom.barnehageneogskoleneskallærebarnogungeomvårkristnekulturarv ogdeulikereligiøsetradisjonenesomfinnesidrammen. KrFDrammensløsningerforåsikrereligiøstmangfold: Kirkeforliketsombleinngåtti2014følgesopp. KrFvilikkebeskjærestøttentilDennorskekirke. Sørgeforatvedlikeholdetavbyenskirkersikres. Leggetilretteforgodemøteplasserfordeulikereligioner. DialogarbeidetmellomreligionenemåstyrkesblantannetgjennomDrammenog omegntroshoglivssynsforum. Religionsfrihetenmåsikresibyenoggisegkonkreteutslag. Eleverpåskolermåetteregetønskeogutenpresskunnesamlestilreligiøsaktiviteti friminutteneogskolenskalfortsattstilleromtildisposisjonforandaktogbønn.alle religiøsetradisjonermåselvsagtlikebehandles. Veiledemigrantmenigheterslikatdekanfinneegnedelokaler.

17 17" Byutviklingforenvoksendeby Drammenvokserraskt.StatistiskSentralbyråharberegnetatdetvilblienvekstpå1,1til1,5 %perårframmot2040.vimåleggeforholdenegodttilretteforallenyeinnbyggere, samtidigsomvimåtavarepåde67000somborikommunenidag. KrFDrammensløsningerforenvoksendeby: Ja,tilnæringslivetiDrammensentrum. KrFvilisamarbeidmeddetlokalenæringslivgjøretiltaksomløfter sentrumshandelen. Lokaliserenye,aktuelleboligområder. Utvideeksisterendeboligområder. Fortettingvedtrafikknutepunkter. Arbeideaktivtfor«fraleietileie»prosjektet. Prioriterefamilieboliger. Utviklemangeognyeboligtomter. Kommunensørgerforåhalærlingerikommunenmedmålsettingen2lærlinger per1000innbyggere. Vedutlysningavanbudmåbedriftersomfåroppdragethalærlingeplasser. StøttetilFjell2020,konkretisereplaneneogsørgefortiltakforåfåflereiarbeid. Enverneplanforbyggmålagesisamarbeidmedfagfolkogpolitikere. Strømsøsentrumutviklesvidere. Eiendomsskattinnføresikke. DetgiskjøremulighetforfunksjonshemmedetilÅspaviljongen. Tiltaksomsørgerforøktdyrevelferd. Eninkluderendeby Over20%avDrammensbefolkningharbakgrunnfraandreland.Mangfoldetpregerbybildet oginnbyggerne.mangeavvårenyelandsmennerutenarbeid.detnorskespråker vanskeligåmestreformange.samtidigermangeinnvandrereenverdifullressursbådenår detgjelderkultur,arbeidogfrivilliginnsats. KrFDrammensløsningerforeninkluderendeby: Innvandrerneskompetansekartleggesogforsøkesbruktiarbeidslivet. IntroduksjonsHogkvalifiseringsprogrammenemåfangeoppalleinnvandrereog sørgeforatallegjennomføreropplegget. Flereressursermåsettesinnslikatalleinnvandreresnakkernorsk. Allebarnmedinnvandrerbakgrunnmåomnødvendigfåekstraspråkstøttefør skolealder. Allebarnehagermåbrukenorsk. Morsmålsundervisninggjennomføresbaresometfrivilligtilbudavfrivillige. Detmåværeetspesieltfokuspåinnvandrerkvinnerogarbeidsløsungdom. Introduksjonssenteretmåjobbeendatetteremedfrivilligeorganisasjonerog religiøsegrupperinger. Bosettevårandelavflyktningeritrådmedanmodningerfranasjonale myndigheter.

18 18" Drammenkommunebørprøveåansetteinnvandrereiledigestillinger. Anonymisertesøkerprosesserkanhjelpeinnvandrereinniarbeidslivet. SamarbeidemednæringslivetforåfåinnvandrereiarbeidgjennomlærlingeHog praksisplasser. Støttefrivilligeaktivitetersomtilbyrdialogogaktiviteterpåtversavkulturerog religioner. Tilbudogstøtteordningersomtilbysinnvandrereskalkreveegeninnsatsogaktiv deltakelse. Ingenskaldiskriminerespåbakgrunnavetnisk,religiøs,kulturell,språklig tilhørighetellerseksuelllegning. Vilmotarbeidetvangsekteskap,kjønnslemlestelseogvoldifamilien. Støttealletiltakmotekstremismeogterrorisme. MiljøbyenDrammen Miljøpolitikkenmåtautgangspunktimennesketsforvalteransvar.Vieralleforpliktettilå forvalteressurseneisamsvarmedjordaståleevneogtilbesteforkommendegenerasjoner. Drammenerenbyisterkvekst.Menvekstenmåikkeødeleggedetgodemiljøetibyen.Alle innbyggereidrammenharkortveitilgoderekreasjonsområderiskogogmark,grønnegode lungerlangselvaognærhettilenvakkerfjord.vimåbevarebyenssærpregmedgrønneog blålunger.miljøetharmyeåsiforinnbyggerneslivskvalitet.vigårinnforåredusereco²h utslippmed20%innen2030. KrFDrammensløsningerformiljøet: Reduserebrukenavprivatbiler. Fåfleretilåsykle. UtvikleDrammensomenelHsykkelbymedladestasjoner,pumpestasjonerog sikre,låsbaresykkelparkeringstilbudpåsentraletrafikknutepunkt. GangHogsykkelveieneskalbrøytesomvinterenogfeiesisommerhalvåret. EnsykkeltraselangsheleKonnerudgata. Byggeutsykkeltraseerihelebyen,slikatdetbliretsammenhengende sykkelveinett. Byggesammenhengendeturveierlangselvebreddenogopptilbeggesiderav marka. Tavarepåbyensgrønnelunger. Byggeflerelekeparkerforsmåbarnsfamilieriallebydeler. FlereladestasjonerforelHkjøretøy. KommunenskalgradvisgåovertilelHbiler. Kommunenskifterutalleoljebrennereioffentligebyggoggårovertilfjernvarme ellerjordvarme. Forbedringavallkildesorteringiallekommunalebygg. Strengerekravtilkildesorteringfornæringslivet. Kildesorteringenbehandlesmestmuliglokalt. NedtrappingavforbrenningavrestavfallHKrFforventerenbedresortering. Strengereutslippskontrollavvann. Markagrensenopprettholdes. Reduksjonavsaltingisentrum.

19 19" Samferdsel Støttemiljøtiltaksomgirbådekortsiktigoglangsiktiggevinst. Drammeneretkraftigvekstområdeogharstoreutfordringerknyttettilutviklingavattraktive ogeffektivetransportsystemer.måletskalværeatallvekstitransportbehovskaldekkesav kollektivtransport,sykkeloggange.krfvilatfolkidrammenskalkunneferdestrygt,enkelt ogmestmuligmiljøvennlig.trafikksikkerhetmåprioritereshøytogkrfønskeratdrammen skalsertifiseressomtrafikksikkerkommuneisamarbeidmedtryggtrafikk. Etmoderneogmiljøvennligtransportsystemeravgjørendeihverdagenvår,bådefordesom skalpåskole,tiljobb,fornæringslivogforreisetilogfrafritidsaktiviteter.gode samferdselsløsningeneleggerviktigeføringerforhvorfolkvelgeråbosetteseg,ogforhvor detbliretablertvirksomheterogarbeidsplasser. Kollektivtransportenmåprioritereshøyere.Detgjeldersærligknyttettilfremkommelighet gjennombyen.bussenskalikkeståisammekøensombilene.itilleggskalinnbyggerne opplevedetenkeltogattraktivtåvelgebussen.tetteresamarbeidmedruteriosloog Akershusernødvendigforetbedrehelhetligtilbud. Transportsektorenstårfordestørsteklimagassutslippeneogerogsådenstørstekildentil lokalluftforurensning.etgodtkollektivtilbuderdetviktigstevirkemiddeletforåunngåkø, korkogkaospåveieneogsamtidigviktigforåbedredetlokalemiljøetogoppnåutslippskutt. Godekollektivløsningervilgjørehverdagsreiseneenklereforfolkflest. DrammenKrFvilværepådriverpåBuskerudfylkeskommuneforåfåpåplassdeviktigste fylkesveienegjennomdrammen,hsærlignysvelvikveiognyavkjøringtilkonnerud. PrinsippetomuniversellutformingskalleggestilgrunnialleveiHogkollektivprosjekter. KrFDrammensløsningerforsamferdsel: Sikregjennomføringav"VeipakkeDrammen"ihenholdtildenopprinneligeavtalen omnyavkjøringe134,drammenvestnedtilbyenogopptilkonnerud. Rimeligogeffektivtkollektivtilbud,hvert10.minutt. Utviderabattordningenforfamilier. EtablereflerependlerparkeringsplasseriDrammen ogsåmedsykkelparkering. Sørgeforbussavgangerikirketiden. BidratiletableringavbussHmetromellomLierbyenHDrammenogNedreEiker. Sikretryggeskoleveieriallebydelergjennomforpliktendesamarbeidmedskolenes foreldreutvalg. Leggetilretteforetableringavnyenæringsvirksomheter. Bedresnømåking spesieltganghogsykkelveier. Bevaregrøntområdeneisentrum. EnmindreutbyggingavGulskogenkangodtasførheleveisystemeterpåplass.Men heleinfrastrukturenmårasktpåplass. NySvelvikveimåprioriteresogbygges. "

! Sørnorsk(filmsenter(AS,(Kristiansand(Kommune(og(Cultiva(inviterer(til(en(

! Sørnorsk(filmsenter(AS,(Kristiansand(Kommune(og(Cultiva(inviterer(til(en( SørnorskfilmsenterASKristiansandKommuneogCultivainviterertilen nasjonalkonferanseomdefilmfagligetiltakeneviharforbarnogungei Norge. Torsdag8.5. 10.00%11.00 Innsjekkingkaffemingling 11.00%11.15 Åpningavkonferansenv/KirstenBonnénRaskdagliglederSørnorskFilmsenter

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Morten Sandvold Arkiv: A2 Arkivsaksnr.: 04/01164-023 Dato: 24.02.2005 TILBUDET I DRAMMEN KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST, UTDANNING

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM 2015-2019 ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM 2015-2019 ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM 2015-2019 ØVRE EIKER ARBEIDERPARTI HVEM ER VI? HVA STÅR VI FOR? HVA VIL VI OPPNÅ? Vår visjon, din framtid Foto: Gary John Norman, NTB/Sc anpix 1 IDEOLOGI. Nærmiljøet og lokalsamfunnet er

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Oddvar Igland, førstekandidat. Asker Senterparti. Gode nærmiljø i et grønt Asker

Oddvar Igland, førstekandidat. Asker Senterparti. Gode nærmiljø i et grønt Asker Oddvar Igland, førstekandidat Asker Senterparti Gode nærmiljø i et grønt Asker kommunevalget 2015 gode nærmiljø i et grønt ASker Senterpartiet vil at Asker skal være en kommune hvor alle har samme mulighet

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Morgendagens helse Og hva bør vi gjøre med den..

Morgendagens helse Og hva bør vi gjøre med den.. En presentasjon fra NOVA Direktør Kåre Hagen Morgendagens helse Og hva bør vi gjøre med den.. Landskonferanse innen psykisk helse og rus, Drammen 5. juni 2015. En presentasjon fra NOVA Framtida: Det minst

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I ØVRE EIKER MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Orientering om Omstillingsprosjektet

Orientering om Omstillingsprosjektet Orientering om Omstillingsprosjektet 2017-2020 Formannskapet 25. januar 2017 Omstillingsprosjektet Overordnet - Hvor vil vi? Sette organisasjonen i stand til å nå målene i kommuneplanen. Innen 2027 er

Detaljer

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149

01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015. Fremskrevet budsjett 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 01 - Barnehage 2012 2013 2014 2015 12/basis -101 149-101 149-101 149-101 149 Deflator 2012-2015 -2 690-2 690-2 690-2 690 Prisvekst 2012-2015 -75-75 -75-75 Sykelønn 2012-2015 -563-563 -563-563 Netto effekt

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Nye Drammen - I støpeskjeen

Nye Drammen - I støpeskjeen Nye Drammen - I støpeskjeen 2000 2013 Et viktig bakteppe for oss Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon.

Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon. Samarbeidsprosjekt med politisk ledelse «Tjenestebasert budsjettering:» - Bedre budsjettering, styring og kommunikasjon Dagens budsjettering A. Rammer og tidligere vedtatte tiltak Ansvar 2017 2018 2019

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn PLANER OG MALER HAR VÆRT PRØVET UT I PROSJEKTET GLIS (Glimrende Læringsutbytte I Skolen ) 2007-2011 FJELL OG FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELL

Detaljer

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON //

Buskerud KrF. www.krf.no/buskerud INFORMASJON // Buskerud KrF www.krf.no/buskerud INFORMASJON // 2015-2019 ALDER 62 år BOSTED Drammen 1. kandidat Trond Johansen Vi vil bygge bedre veier og ha mer vedlikehold Buskerud har store utfordringer med mange

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Notat Til : Styringsgruppen OU skole v/ Dag Østern Fra : Arbeidsgruppen

Notat Til : Styringsgruppen OU skole v/ Dag Østern Fra : Arbeidsgruppen Notat Til : Styringsgruppen OU skole v/ Dag Østern Fra : Arbeidsgruppen Kopi : Leder OU skole v/ Kari Høyer Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/01164 - A2 DRAMMEN 11.11.2004 RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN KNYTTET

Detaljer

Mentor. - veien til inkludering

Mentor. - veien til inkludering Mentor - veien til inkludering 1 Velkommen som mentor og mentorpartner! KUN arbeider for utvikling av gode, bærekraftige lokalsamfunn. Det er viktig at alle får brukt sine ressurser, og mestrer livet i

Detaljer

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019

Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti valgprogram 2015-2019 Ringerike Arbeiderparti bygger sin politikk på Arbeiderpartiets verdier og ideologi.. Økonomi: Rap vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Vi vil gjøre Øvre Eiker enda bedre!

Vi vil gjøre Øvre Eiker enda bedre! Vi vil gjøre Øvre Eiker enda bedre! «For den som ser storheten i hverdagen, blir selve livet rikt» Fredrik Wisløff En velfungerende hverdag 1.1. Barnehage og skole Øvre Eiker Høyre vil ha full åpenhet

Detaljer

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune.

Saksframlegg. Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A22 Saksmappe: 2006/2915-12548/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 25.03.2015 Saksframlegg Evaluering av organisering for SFO i Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommuneplanen for Skodje Samfunnsdelen. Innkalling til møte i arbeidsgruppene. Det vert med dette kalla inn til arbeidsgruppemøter 2 og 3 februar.

Kommuneplanen for Skodje Samfunnsdelen. Innkalling til møte i arbeidsgruppene. Det vert med dette kalla inn til arbeidsgruppemøter 2 og 3 februar. Kommuneplanen for Skodje Samfunnsdelen Innkalling til møte i arbeidsgruppene Det vert med dette kalla inn til arbeidsgruppemøter 2 og 3 februar. NB! Gruppe 3 : Mandag 2. februar kl. 17.00 på Skodje Rådhus

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

notodden Program NOTODDEN HØYRE

notodden Program NOTODDEN HØYRE notodden Program 2015-2019 NOTODDEN HØYRE Jørn Christensen ORDFØRER OG HØYRES ORDFØRERKANDIDAT Kjære velger! Høyre bygger samfunnet på tillit til det enkelte mennesket. Alle skal ha størst mulig frihet

Detaljer

Målgrupper. Barn og ungdom. Personer med nedsatt funksjonsevne. Inaktive

Målgrupper. Barn og ungdom. Personer med nedsatt funksjonsevne. Inaktive Visjon Statens overordnede mål med idrettspolitikken kan sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Dette er en videreføring av tidligere mål. Idrett og fysisk aktivitet for alle innebærer

Detaljer

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016

BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016 BUSKERUDBYEN 2016 HOVEDRESULTAT FRA BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE I DRAMMEN KOMMUNE MARS 2016 PROSJEKTINFORMASJON OPPDRAGSGIVER FORMÅL DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER DATO FOR GJENNOMFØRING KVALITETSSIKRING

Detaljer

Forord Kapittel 1 Introduksjon Kapittel 2 Velferdsbegrepets idéhistorie

Forord Kapittel 1 Introduksjon Kapittel 2 Velferdsbegrepets idéhistorie Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Introduksjon... 15 Velferd et komplekst begrep... 15 En foreløpig begrepsavklaring... 25 Kan vi se bort fra menneskets natur?... 31 Gangen videre... 37 Kapittel 2 Velferdsbegrepets

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker. Oktober 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunereformen i Nedre Eiker Oktober 2015 Om undersøkelsen Bakgrunn og mål: Kartlegge holdninger og kunnskap knyttet til kommunereformen blant innbyggerne i Nedre Eiker kommune.

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Utvikling av felles retningslinjer PTF

Utvikling av felles retningslinjer PTF Avdeling for fagopplæring Utvikling av felles retningslinjer PTF Bjørn Even Aanerud faglærer, leder arbeidsgruppe PTF TIP Anita Tjelta prosjektleder Avd. for fagopplæring Målsetting Utvikle og forankre

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2014 intervju med 144 medlemmer Medlemsundersøkelsen intervju med 144 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Ranaregionen Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Valgprogram Modum Arbeiderparti

Valgprogram Modum Arbeiderparti Valgprogram Modum Arbeiderparti 2015-2019 1. Skole og barnehage Investering i barn og unges oppvekst og utdanning er det viktigste et samfunn kan gjøre. Alle barn og unge skal ha like rettigheter og mulighet

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Status for arbeidet - fremdriftsplaner Rusmiddelpolitisk handlingsplan Status for arbeidet - fremdriftsplaner Hva er oppdraget Handlingsplanen skal gi grunnlag for beslutning om strategiske mål for kommunens forebyggende rusarbeid og for kommunens

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Kollektiv, bil og bilfritt sentrum feilvalg og suksesser. Anders Tønnesen Forsker Transportøkonomisk institutt

Kollektiv, bil og bilfritt sentrum feilvalg og suksesser. Anders Tønnesen Forsker Transportøkonomisk institutt Kollektiv, bil og bilfritt sentrum feilvalg og suksesser Anders Tønnesen Forsker Transportøkonomisk institutt Utgangspunkt TØI-prosjekt som skulle frambringe eksempler på bilfrie sentrum i europeiske byer

Detaljer

FAGLIG POLITISK PLATTFORM FOR PERIODEN

FAGLIG POLITISK PLATTFORM FOR PERIODEN FAGLIG POLITISK PLATTFORM FOR PERIODEN 2015-2019 Vi står sammen om: Å bevare arbeidsmiljøloven Å gi alle under 25 år rett til arbeid, En aktiv nærings-, samferdsels- og industripolitikk Et klart og tydelig

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ A20 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ A20 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomiteen for oppvekst, utdanning og sosial Fra : Lillian Eilertsen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/5682-4 A20 DRAMMEN 16.01.2007 REFERAT FRA WORKSHOP- SAMLING 8.1.07 I arbeid

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Kultur for å delta Prosjektet og noen utvalgte resultater

Kultur for å delta Prosjektet og noen utvalgte resultater Kultur for å delta Prosjektet og noen utvalgte resultater Presentasjon for bystyrekomite kultur, idrett og byliv Ole Marius Hylland, 7. juni 2016 Foto: Tijan Jallow Om prosjektet Kultur for å delta Tittel:

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

Årshjul skoleåret 2016 og 2017 Samarbeid mellom FAU / foreldrekontakter og skole/ sfo ledelse.

Årshjul skoleåret 2016 og 2017 Samarbeid mellom FAU / foreldrekontakter og skole/ sfo ledelse. Årshjul skoleåret 2016 og 2017 Samarbeid mellom FAU / foreldrekontakter og. 2016 Datoer Aktivitet Agenda Merknader AUGUST Uke 34 23.8. kl.18.30 Samlet FAU fra forrige skoleår. Forberedelse årsmøte. Uke

Detaljer

Årshjul skoleåret 2016 og 2017 Samarbeid mellom FAU / foreldrekontakter og skole/ sfo ledelse.

Årshjul skoleåret 2016 og 2017 Samarbeid mellom FAU / foreldrekontakter og skole/ sfo ledelse. Årshjul skoleåret 2016 og 2017 Samarbeid mellom FAU / foreldrekontakter og skole/ sfo ledelse. 2016 Datoer Aktivitet Agenda Merknader AUGUST Uke 34 23.8. kl.18.30 Samlet FAU fra forrige skoleår. Forberedelse

Detaljer

HØYRES VISJON FOR KONGSBERG NÆRINGSLIV

HØYRES VISJON FOR KONGSBERG NÆRINGSLIV LOKALVALGSPROGRAM FOR KONGSBERG HØYRE 2015 2019 INNHOLDSFORTEGNELSE HØYRES VISJON FOR KONGSBERG... 3 NÆRINGSLIV... 3 BYUTVIKLING/KOMMUNENS ATTRAKTIVITET... 4 LOKALMILJØET... 5 SKOLE... 6 BARNEHAGE... 7

Detaljer

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon

Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive. Offentlig informasjon Vi vil gjøre dine reiser raske og effektive Offentlig informasjon Hva vil Buskerudbysamarbeidet? Vi vil bidra til at du effektivt kan reise til jobb eller fritidsaktiviteter, selv om vi blir mange flere

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

Velkommen til Sande! Plannettverket i Vestfold. 19.mai 2016

Velkommen til Sande! Plannettverket i Vestfold. 19.mai 2016 Velkommen til Sande! Plannettverket i Vestfold 19.mai 2016 Hva skjer i Sande kommune? Plannettverket i Vestfold 19.mai 2016 Kommunereform Folkeavstemming ved valget i 2015 53% stemte for at Sande skal

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUDBYEN 2013 2023

HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUDBYEN 2013 2023 24. september 2012 Buskerudbysamarbeidet Stasjonsgata 24 Rådhuset 3300 HOKKSUND HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUDBYEN 2013 2023 Naturvernforbundet i Buskerud viser til forslag

Detaljer

Valgprogram for Ås KrF 2015-2019

Valgprogram for Ås KrF 2015-2019 Valgprogram for Ås KrF 2015-2019 Innledning Kristelig Folkeparti er et sentrumsparti. Målet vårt er å skape et godt samfunn for hvert enkelt menneske. Partiets politikk bygger på de kristne grunnverdiene

Detaljer

Gode liv i Stavanger Stavangers folkehelseplan

Gode liv i Stavanger Stavangers folkehelseplan Gode liv i Stavanger Stavangers folkehelseplan Ståle Opedal, folkehelsekoordinator Utfordringsbildet Sykdomsbildet endres Infeksjonssykdommer Økt forekomst: Rus Diabetes Kols Demens Overvekt Kreft Hjerteinfarkt

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Program for Holmestrand Kristelig Folkeparti 2015 2019 INNHOLD

Program for Holmestrand Kristelig Folkeparti 2015 2019 INNHOLD Program for Holmestrand Kristelig Folkeparti 2015 2019 INNHOLD 1. KrF sitt verdigrunnlag og ideologiske basis 2. Økonomi samferdsel og næring 3. Kirke og trosliv 4. Kultur og fritid 5. Skole og barnehage

Detaljer

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Asker DPS Samledokument fra Asker DPS til Veiviseren: Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken) Kirkeveien 206 A, 6.etg i Kulturhuset, inngang mot Kirkeveien. Telefon 67 50 20 37 / 39 Åpningstid 8.00

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

PÅ VEI TIL JOBB? Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere

PÅ VEI TIL JOBB? Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere PÅ VEI TIL JOBB? Evaluering av arbeidsmarkedssatsingen for sosialhjelpsmottakere Seminarinnlegg på Attføringsbedriftenes APS-konferanse 28. mars 2007 i Drammen Angelika Schafft Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Attraktive og livskraftige byer og tettsteder

Attraktive og livskraftige byer og tettsteder Attraktive og livskraftige byer og tettsteder Presentasjon ATM rådsmøte 05.02.2012 Asplan Viak v/ Sissel Engblom Øyvind Dalen Utviklingstrekk Andelen eldre øker Boligtypesammensetning Boligbygging 1990-2010

Detaljer

Fra visjon til gjennomføring

Fra visjon til gjennomføring Fra visjon til gjennomføring kommunens virkemidler i arbeidet med bærekraftig tettstedutvikling Presentasjon for Lunner kommune 02. mars 2016 Alf Waage, prosjektleder NAL Kystbyen Brekstad Iillustrasjon:

Detaljer

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016

Foreldreundersøkelsen Smeaheia 5. januar 2016 Foreldreundersøkelsen 2015. Smeaheia 5. januar 2016 Deltakelse: 47 % av foreldrene har svart på foreldreundersøkelsen. I fjor svarte 56 %. Trivsel: Foreldrene på Smeaheia oppgir at deres barn trives godt

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

Nye Molde kommune. Vi er i gang! Nye Molde kommune

Nye Molde kommune. Vi er i gang! Nye Molde kommune Nye Molde kommune Vi er i gang! Program 24. mars Kl 10:00 Kl 10:10 Kl 10:45 Kl 11:00 Kl 12:00 Kl 12:45 Kl 13:15 Kl 13:30 Kl 13:45 Kl 14:40 Kl 14:45 Kl 15:30 Velkommen, leder interimsstyret Nye Molde kommune

Detaljer

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Frivillighet Norge Interessepoli:sk samarbeidsforum 280 medlemmer - mer enn 50 000 lokallag

Detaljer

Politiske signaler og føringer

Politiske signaler og føringer Vedlegg 2 Prosjekt Sandviksvassdraget 2020 Utkast 5.11.2012 Vellenes, skolenes og barnas Sandviksvassdraget 2020 Næringslivets Kultur, idrett og friluftsliv Skole og utdanning Kommunens Friluftslivets

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 09:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG VÅREN 2014 Uke Helse Yrke Kos PTF Prosjekt 2 4 H3 Mobbing: Forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak 5 7 H5 Seksualitet Drøfte

Detaljer

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb

Idrettsråd. Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder. stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Idrettsråd Hva er det og hva kan og skal de bidra med? Åge Olsen Daglig leder stavangersvommeclub.no #verdensbesteklubb Læringsmål Idrettsrådets formål og oppgaver Idrettsrådets ansvar overfor idrettslagene

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Pkt.2 Utvisning ifbm mobilbruk i timen henger ikke sammen med at det samme kan skje ved brukav vold. Inndragelse av telefon etter advarsel er ett

Pkt.2 Utvisning ifbm mobilbruk i timen henger ikke sammen med at det samme kan skje ved brukav vold. Inndragelse av telefon etter advarsel er ett Oppsummering høringssvar Ordensreglement Drammensskolen Høringsinstans Innspill Kommentar Vedtak Aronsløkka FAU Punkt 1 Språklig forvirrende. Det er ikke elevene som viser nulltoleranse mot de opplistede

Detaljer

Et blikk på gesimshøyden i Drammen. kostnadseffek9v prosjektutvikling

Et blikk på gesimshøyden i Drammen. kostnadseffek9v prosjektutvikling Et blikk på gesimshøyden i Drammen kostnadseffek9v prosjektutvikling High density - Forte1ng Highrise - Bygge høyt Stacking stable i høyden Tilpasning? Kontrast? Tilnærming med Begge deler? Eller. Rytme

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke

Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Nøkkeltall 2013 Kultur, idrett, kirke Sammenlikning med 2012 Sammenlikning med gjennomsnitt andre storkommuner Hvis avvik: Er avviket uttrykk for villet politikk? 9.9.2014 1 Mange ulike funksjoner OMRÅDE

Detaljer

Kommunereform. Møte med kommunestyrene i Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron. 18. februar 2016. Petter Schou, ordfører i Spydeberg

Kommunereform. Møte med kommunestyrene i Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron. 18. februar 2016. Petter Schou, ordfører i Spydeberg Kommunereform Møte med kommunestyrene i Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron 18. februar 2016 Petter Schou, ordfører i Spydeberg Vi bygger en ny kommune Vi er ulike, men likeverdige Vi vil gi innbyggerne våre

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Felles formannskapsmøte for Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker og fylkesutvalget, 2. november 2015. Tore O Hansen, leder av ATM-utvalget

Felles formannskapsmøte for Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker og fylkesutvalget, 2. november 2015. Tore O Hansen, leder av ATM-utvalget Felles formannskapsmøte for Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker og fylkesutvalget, 2. november 2015 Tore O Hansen, leder av ATM-utvalget Buskerudbysamarbeidet Buskerudbyen: Norges femte største byregion

Detaljer

Fusa fagskule. Helsefagskuletilbod pr 2014. HFK konferanse 05.03.2104

Fusa fagskule. Helsefagskuletilbod pr 2014. HFK konferanse 05.03.2104 Fusa fagskule Helsefagskuletilbod pr 2014 HFK konferanse 05.03.2104 Fagskuleutdanning 1 eller 2 årige spesialiseringar på tertiært nivå Opptakskrav er relevant fagbrev (eller tilsvarande realkompetanse)

Detaljer

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i!

Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! Med gode opplevelse, lek og fantasi, vil barna få en SFO å bli glad i! FORORD Denne årsplanen er en plan over drift, mål og satsningsområder for Lerstad SFO 2014-2015. Planen bygger på Ålesund kommunes

Detaljer

Engmark barnehage foreldreundersøkelsen 2016

Engmark barnehage foreldreundersøkelsen 2016 foreldreundersøkelsen 2016 Hovedrapport År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdatert Engmark barnehage (2016) 2016 74 / 117 (63,25 %) 29.11.2016 Foreldreundersøkelsen Engmark barnehage (2016) Ute- og

Detaljer

Praksiskole Fag 1 Fag 2 Kun 4 ukers praksis Behov for tilrettelegging Asker vgs. Religion og etikk Samfunnskunnskap Asker vgs.

Praksiskole Fag 1 Fag 2 Kun 4 ukers praksis Behov for tilrettelegging Asker vgs. Religion og etikk Samfunnskunnskap Asker vgs. Asker vgs. Religion og etikk Asker vgs. Fysikk Matematikk Asker vgs. Matematikk Kun 4 ukers praksis Asker vgs. Religion og etikk Sansynligvis kun 4 ukers praksis Asker vgs. Spansk Berg vgs. Kun 4 ukers

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

SOTRA SPORTSKLUBB. Verdi Dokument. Sotra Sportsklubb Verdi Dokument

SOTRA SPORTSKLUBB. Verdi Dokument. Sotra Sportsklubb Verdi Dokument SOTRA SPORTSKLUBB Verdi Dokument Sotra sportsklubb var en realitet i april 2009 etter sammenslåing av Il Øygard, Foldnes Il Og Brattholmen Il. Høsten 2009 startet klubben et stort klubbutviklingsprosjekt

Detaljer

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015

TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 TVERRFAGLIG ÅRSPLAN BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG KKG 2014/2015 (=gjentakelser) (=gjentakelser) (=gjentakelser) Uke Helse Yrke KOS PTF Prosjekt 33 Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart Oppstart/ Samtaler

Detaljer

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud:

Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: BAB Omsorg Vi åpner nytt tjenestested på Brøholt i Røyken kommune. I den forbindelse ønsker vi å introdusere følgende tilbud: Dagsenter Avlastning Sommeravlastning Treningsleilighet Hvem er vi? BAB Omsorg

Detaljer

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015 Idretten i Troms mener ingenting om partipolitikk eller størrelsen oljefondet. Vi er opptatt av at kommuner i fylket fortsatt tilbyr frivilligheten gratis adgang til idrettsanlegg. Sørg for nok idrettsanlegg

Detaljer

Årsrapport Kafé X 2013

Årsrapport Kafé X 2013 Årsrapport Kafé X 2013 «Kafé X ble i 2012 gitt mye oppmerksomhet for sitt gode arbeid, dette blant annet ved at kafeen ble løftet frem som eksempel på godt rusfaglig arbeid i stortingsmelding 30, 2011-2012

Detaljer

FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund

FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund FESTEN ALLE VIL GÅ PÅ! Kragerøkonferansen 2015 Norges Musikkorps Forbund Framveksten av de frivillige organisasjonene Organisasjonslandskapet i dag Hvem deltar i de frivillige organisasjonene? Trender

Detaljer

Hva gjorde vi i Drammen?

Hva gjorde vi i Drammen? 2036 Hva gjorde vi i Drammen? Hva gjorde vi i Drammen? Planprosessen rundt utarbeidelse av Kommuneplan Drammen 2036. Oppfølgende temaplaner. Noen refleksjoner! Drammen og regionen Fakta: 67 500 bosatt

Detaljer

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013

Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud. Høringsforslag høst 2013 Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud Høringsforslag høst 2013 Buskerud fylkeskommune Utviklingsavdelingen oktober 2013 Innhold 1. HENSIKTEN MED STRATEGIEN... 5 1.1 Idretten aktører og virkemidler...

Detaljer

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE

STRATEGISK PLAN VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE STRATEGISK PLAN 2014-2018 VEDTATT 2016 STRATEGISK PLAN FOR BLÅ KORS NORGE 2014-2018 Vedtatt på generalforsamlingen 27 28. mai 2016 BLÅ KORS' VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning.

1. Drammen kommunes rapport pr. 2. tertial 2013 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 129/13 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 13/6173-12 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 29.10.2013 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 11er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen

2009-2010 LYNGEN VIRKSOMHETSPLAN KOMMUNE. Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen 2009-2010 LYNGEN KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN Trygge og aktive barn i alpekommunen Lyngen Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Presentasjon av barnehagene.... 3 2 Visjon og formål.... 5 2.1 Visjon... 5

Detaljer