Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk Klima, miljø og samferdsel Byutvikling Næring Demokrati og deltakelse Kommunen som arbeidsgiver... 15

2 Innledning SV er et sosialistisk parti som vil skape et rettferdig og miljøvennlig samfunn. I dette programmet viser vi hva Drammen SV mener det er viktigst å arbeide for de neste fire årene. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Drammen er en klassedelt by. Det er store forskjeller i levekår mellom menneskene og bydelene. Drammen SV ønsker et samfunn med små økonomiske forskjeller, der arv og bakgrunn ikke skal avgjøre hvilke muligheter og hvilken valgfrihet du har i livet. Drammen SV vil jobbe for en sosial utjevning slik at klasseforskjellene ikke reproduseres. En omfordelingspolitikk må skje på mange felt: gjennom skattepolitikken, oppvekstpolitikken, helse- og sosialpolitikken, og boligpolitikken. Ulike levekår gir blant annet ulik helse, og helseforskjellene avgjøres tidlig i livet. Drammen SV vil satse på forebyggende helsearbeid ved å styrke svangerskapsomsorgen, helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Lavterskeltilbud i alle livsfaser er viktig for at barn, unge og voksne skal komme raskt i kontakt med helsevesenet og få riktig behandling. En av flere viktige løsninger er å få flere yrkesgrupper inn i skolen. Det er blant annet et behov for flere helsesøstre og sosiallærere. Alle skal ha et hjem. Boligprisene har økt kraftig de siste to tiårene. Det gjør at foreldrenes lommebok blir avgjørende for hvem som klarer å skaffe seg sin første bolig. Noen tjener seg rike på å eie mange boliger, andre får aldri mulighet til å eie sitt eget hjem. Hvem som har et trygt hjem til en pris som er til å leve med, har blitt et klassespørsmål. Drammen SV vil at det bygges flere rimelige kommunale utleieboliger i alle bydeler, som et alternativ til det private markedet. Innføringen av eiendomsskatt vil gjøre det mindre attraktivt å spekulere i eiendom samtidig som det gir fellesskapet inntekter. Offentlige og universelle velferdsordninger gjør at alle innbyggere får dekket sine mest grunnleggende behov. Derfor er Drammen SV en forsvarer av fellesskapsløsninger og offentlige velferdstilbud av høy kvalitet. Drammen SV vil jobbe for at alle helse- og omsorgstjenester skal eies og utføres av Drammen kommune og ikke settes ut på anbud. I tillegg vil vi ta kampen for økt bemanning på sykehjemmene og for å stoppe stoppeklokkene i hjemmetjenestene. En aktiv integreringspolitikk skal sørge for at de av oss som har innvandrerbakgrunn, har en naturlig plass i fellesskapet. Flyktninger som bosettes i kommunen må følges opp. Spesielt viktig er oppfølgingen av enslige mindreårige flyktninger. Her blir det allerede gjort mye bra som kan videreutvikles for å gi denne gruppa en best mulig start på voksenlivet. Drammen har en flerspråklig befolkning. Drammen SV vil at flerspråklighet skal sees på som en berikelse for fellesskapet. Kommunen bør sikre god kommunikasjon med innbyggerne, også når den må foregå på et annet språk enn norsk. I helse- og omsorgsinstitusjonene må det tas hensyn til at det finnes beboere med ulik språk- og kulturbakgrunn. I barnehage og skole bør barn få mulighet til å utvikle morsmålet sitt i tillegg til norsk fordi vi vet at det har stor betydning for barns faglige utvikling og utvikling av andrespråket. For voksne er det å være i arbeid en inngang til aktiv samfunnsdeltakelse. Derfor er arbeidslivet en viktig integreringsarena. Drammen SV vil gjøre mer for at innvandrere skal komme raskt ut i arbeidslivet.

3 Faste ansettelser er grunnlaget for et seriøst arbeidsliv og for kvalitet i arbeidet. For den enkelte betyr en midlertidig stilling mindre økonomisk trygghet. I arbeidet mot ufrivillig deltid må kommunen som arbeidsgiver gå foran med et godt eksempel og sikre at ansatte i ufrivillige deltidsstillinger får tilbud om full stilling. Oppvekst Barn og unges tilhørighet, trivsel, utvikling og mulighet til å påvirke egen hverdag er viktige faktorer for et godt oppvekstmiljø. Et helhetlig utdanningsløp fra barnehage til siste året i grunnskolen og et mangfold av fritidsaktiviteter, er en avgjørende og viktig samfunnsoppgave. Drammen SV mener at alle som vil skal ha muligheten til å delta i aktiviteter på fritiden. Det betyr at prisene må senkes. Det er positivt for hele samfunnet at så mange som mulig opplever tilhørighet og deltakelse i meningsfylte aktiviteter. Drammen SV vil innføre søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage og senke prisene på kulturskolen. Ved å flytte deler av kulturskolens tilbud ut i bydelene vil vi gjøre opplæringen lettere tilgjengelig og enklere å kombinere med skolegang. Aktivitetshus i bydelene og en kommunalt drevet ungdomskafé i sentrum vil bidra til at barn og unge har møtesteder og kan få hjelp og ressurser til å forme sine egne aktiviteter. Dette kan vekke engasjement og komme hele byen til gode. Drammen har oppnådd full barnehagedekning og mange av de yngste i befolkningen tilbringer mye tid i barnehagen. Høy kvalitet i jobben som gjøres med barna våre er viktig. Drammen SV vil heve kvaliteten på innholdet i barnehagene ved å øke bemanningen og antallet ansatte med barnehagelærerutdanning. Drammensskolen har vært gjenstand for utvikling og vilje til satsing. Drammen SV vil utvide satsingen på skolen ved å jobbe for en skole med flere lærere, mer tid til praktiske og kreative fag, sunn mat og mer tid til å få hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Vi mener at flere tester er galt svar på utfordringene i skolen. Drammen SV vil derfor stemme imot alle tester og kartlegginger i kommunen som ikke er faglig dokumentert at gir bedre læring. Grønn byutvikling I løpet av de siste 20 årene har Drammen gjennomgått en enorm forandring som har endret byen fra en sliten, trafikkbelastet industriby i stagnasjon, til en by med prisbelønte parkområder, flotte offentlige byrom og en stor befolkningsvekst. Baksiden av denne suksessen er raskt stigende boligpriser, økende biltrafikk og et sterkt utbyggingspress på dyrket mark og bymarka. Drammen SV mener denne utviklingen krever gode løsninger. Viktige bidrag for å gjøre Drammen til en enda bedre by å bo i er gjennomgående kollektivfelt for å sikre et effektivt og pålitelig busstilbud, en bevisst utført fortetting av byen, snarere enn å bygge ned matjord og skogsområder, samt god planlegging av hvor offentlige tilbud, næring og boliger skal plasseres. Dette vil i tillegg bidra til å redusere både lokal luftforurensing og utslipp av klimagasser. Gang- og sykkelveier er en viktig faktor i miljøvennlig byutvikling og for trafikksikkerhet på skoleveiene. Drammen SV vil jobbe for at alle skoleelever kan gå og sykle trygt på skoleveien, og at gang- og sykkelveier skal være godt fremkommelige hele året.

4 Inkludering og rettferdig fordeling Drammen SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn der alle har like muligheter og frihet til å leve sine liv slik de selv ønsker, uavhengig av tro, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Vi ønsker et flerkulturelt samfunn uten diskriminering og med stort rom for mangfold. Drammen SV mener mangfold er en styrke og gjør det norske samfunnet rikere på kunnskap, kulturuttrykk, meninger og livssyn. Drammen skal bygges på felles verdier som demokrati, likestilling, antirasisme, menneskerettigheter, ytringsfrihet og rettferdig fordeling. Vi vil bekjempe alle forsøk på å bryte med disse verdiene, også når det begrunnes med religion eller kultur. Det er feilslått å la religiøse, kulturelle eller andre begrunnelser gå foran fellesverdiene. Arbeidsløshet og store sosiale forskjeller skaper grobunn for økende sosiale problemer, segregering, fremmedhat og rasisme. Bekjempelse av klasseforskjeller er derfor helt sentralt for å skape et tolerant samfunn og lykkes med integrering. øke kapasiteten kommunen har for bosetting av flyktninger, med særlig vekt på overføringsflyktninger og enslige mindreårige flyktninger. videreføre og videreutvikle oppfølgingen av enslige mindreårige flyktninger i kommunen. styrke karriereveiledningen og rådgivningstjenesten ved Introduksjonssenteret slik at deltakerne raskere kan komme ut i arbeidslivet eller ta videre utdanning. at kommunen skal tilby rimeligere norskkurs og rådgivningstjeneste for arbeidsinnvandrere. styrke ordningen med språk- og arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet. utvide introduksjonsprogrammet til flere år når særlige grunner taler for det. utvide ordningen med Jobbsjansen oppsøkende virksomhet for å tilby innvandrerkvinner arbeidskvalifisering og arbeidserfaring. gi all ungdom under 25 år tilbud om en jobbgaranti, utdanning eller aktivitet. sørge for at kommunale virksomheter har rekrutteringsplaner for personer med minoritetsbakgrunn og innføre anonyme søkeprosesser ved ansettelser i kommunen. sikre at verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for å avdekke diskriminering. arbeide for effektiv forebygging av ekstremisme gjennom skole, psykiatri og barnevern. hindre at det innføres tiggerforbud i Drammen.

5 Bolig Boligprisene i Drammen har økt voldsomt de siste årene, og mange drammensere i etableringsfasen presses ut av kommunen for å finne et sted å bo. Drammen SV vil ha en boligpolitikk som gjør at drammensere har råd til å bo i Drammen. Innføring av eiendomsskatt vil gjøre bolig til et mindre attraktivt spekulasjonsobjekt samtidig som det gir penger til å finansiere et bedre kommunalt tjenestetilbud. Det er viktig med et solid bunnfradrag så skatten ikke slår usosialt ut. All boligbygging er i dag overlatt til markedet. Drammen SV vil ha en profesjonell ikke-kommersiell aktør som blant annet kan bygge ut mindre lønnsomme tomter til beste for byens befolkning og sikre et variert tilbud av boliger over hele byen. Dette vil også gjøre det enklere for førstegangsetablerere å komme seg inn på boligmarkedet. Kommunen må aktivt bruke sin planmyndighet til å sikre at private utbyggere følger opp kommunens målsetninger for boligbyggingen. Ikke alle er i en situasjon hvor de kan kjøpe bolig, eller hvor eie av bolig er det mest fornuftige. Derfor må også utleiesektoren organiseres på en måte som gir rimelige priser og god kvalitet. innføre en kommunal eiendomsskatt med et høyt bunnfradrag for å skjerme vanlige boliger. at det opprettes et ikke-kommersielt utbyggingsselskap. spre de kommunale boligene over alle bydelene. tilrettelegge for bygging av flere studentboliger. ha rimelige kommunale utleieboliger som et alternativ til det private markedet. ha tilskuddsordninger for leietakere som ønsker å pusse opp kommunalt eide boliger. øke bevilgningen til startlånsordningen. gå igjennom alle kommunens bygg og vurdere om takene er egnet til å produsere solenergi, enten ved å montere solceller til strømproduksjon eller solfangere til oppvarming av vann.

6 Barnehage og skole Utdanning er avgjørende for at den enkelte kan skape seg et trygt og selvstendig liv. En målrettet utdanningspolitikk er viktig for demokratiet, for å utlikne klasseforskjeller og for å skape inkludering og fremme deltakelse Drammen SV vil at offentlig barnehage og skole skal gi alle barn og unge like gode muligheter for å utvikle seg og lære. Barn og unge skal sikres en likeverdig opplæring av høy kvalitet i fellesskolen. En fellesskole hvor elever med ulik bakgrunn møtes er viktig for å skape felles grunnleggende verdier, som respekt, forståelse og solidaritet. Derfor vil vi begrense muligheten til å opprette privatskoler. Bemanning, gruppestørrelse og personalets kompetanse er viktige faktorer for kvalitet. Drammen SV mener at færre elever per lærer vil gi bedre muligheter for tilpasset opplæring. Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud til de yngste i befolkningen. Små barnegrupper og flere barnehagelærere vil gi en høyere faglig kvalitet på tilbudet. Derfor vil Drammen SV at kommunen innfører en lokal bemanningsnorm for barnehagene og en lokal ressursnorm for skolene. Tillit til barnehagelærere og læreres arbeid er også en viktig del av utdanningspolitikken. Når mye av arbeidet til barnehagelærere og lærere styres av kommunen, går det ut over den lovfestede metodefriheten de har i yrkesutøvelsen. Drammen SV vil gi barnehagelærere og lærere frihet til å bruke fagkompetansen sin i utførelsen av egen profesjon. Drammen har en flerspråklig befolkning, og mange barn i barnehage og skole har andre morsmål enn norsk. Å få utvikle morsmålet sitt og lære ved hjelp av morsmålet har stor betydning for enkeltbarns og -elevers faglige utvikling og utvikling av andrespråket. På lang sikt er dette viktig for enkeltelevers mestring av skolen og for samfunnet er det viktig for å sikre at flere gjennomfører hele skoleløpet. Derfor vil Drammen SV at barn og elever skal få støtte til å utvikle seg faglig og sosialt på både morsmålet og norsk og at flerspråklighet skal sees på som en berikelse for barnehagenes og skolenes læringsmiljø. Drammen SV vil arbeide for en skole der alle elever blir sett, får oppleve mestring og får utvikle sine talenter. Undervisningen må i større grad organiseres ut fra hensynet til at elever lærer på ulike måter, og opplæringen må bli mer praktisk og variert. Elever med behov for spesialundervisning må få ekstra lærerressurser. Tilstedeværelsen av andre yrkesgrupper som helsesøstre, sosionomer og barnevernspedagoger må styrkes, slik at skolen er i stand til å forebygge og ivareta elever som sliter med ulike utfordringer, som psykisk helse og omsorgssvikt. Drammen SV vil ha en skole med nulltoleranse for mobbing, seksuell trakassering, diskriminering, rasisme, trusler og vold. Barnehage ha en bemanningsnorm på én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år. ha en pedagognorm på én barnehagelærer per seks barn under tre år, og én barnehagelærer per 12 barn over tre år. at barnehagene skal ha midler til å sette inn kvalifiserte vikarer.

7 at kartlegging av enkeltbarn bare skal gjennomføres for barn som vurderes å ha særskilt behov for det. at det pedagogiske personalet i barnehagen står fritt til å velge framgangsmåte og verktøy som skal brukes i kartlegging. at tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i større grad skal brukes til å støtte utviklingen av barnas morsmål. at flerspråklige ansatte må få mulighet til å bruke sin språkkompetanse som en ressurs i barnehagen. at alle ansatte i barnehagen skal ha kunnskap om flerspråklige barns læring og utvikling. at foreldre skal få informasjon fra barnehagen på et språk de forstår. at assistenter skal få tilbud om videreutdanning og kvalifisering. stille krav til tilfredsstillende arbeidsrom og datautstyr i barnehagen dersom barnehagelærernes planleggingstid legges til arbeidsplassen. ha en lavere makspris for barnehageplass og gradert betalingsordning. Skole ha en ressursnorm på 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn. ansette flere yrkesgrupper i skolen, som helsesøstre, sosiallærere og vaktmestere. at skolene skal ha midler til å sette inn kvalifiserte vikarer. utvikle en alternativ modell for ressursfordeling i grunnskolen som i større grad enn i dag tar høyde for levekår og de faktiske behov ved den enkelte skole. hindre at det etableres nye privatskoler. at de nasjonale prøvene skal brukes som et pedagogisk verktøy for lærerne, ikke til å skape konkurranse mellom skoler og mellom kommuner. at retten til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring skal styrkes. at alle lærere skal ha kunnskap om flerspråklige elevers læring og utvikling. øke midlene til tolk slik at foreldre får informasjon fra skolen på et språk de forstår. satse på kompetanseheving av lærere og ledere. at assistenter skal få tilbud om videreutdanning og kvalifisering. at SFO-leder skal ha pedagogisk utdanning. ha en lavere pris på SFO, gratis tilbud til familier med lav inntekt og søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage. utvide leksehjelpstilbudet til å gjelde hele grunnskolen. videreføre tilbudet om sommerskole. arbeide for at det ikke innføres karakterer i barneskolen.

8 Kultur, idrett og fritid Alle mennesker er i kontakt med ulike kulturuttrykk i større og mindre grad gjennom livet. Kulturarenaer og idretts- og fritidsaktiviteter er viktige møteplasser på tvers av etnisitet, religion, alder og bakgrunn. Et bredt og aktivt kulturliv og et spekter av idretts- og fritidsaktiviteter, generer frivillighet, engasjement, inkludering, identitetsbygging, debatt og utvikling av mennesker og samfunn. God politikk for kultur og idrett gir gode oppvekstsvilkår, fremmer integrering og stimulerer til økt livskvalitet i alle aldersgrupper. Målet med en god kommunal kulturpolitikk er å synliggjøre bredden av kultur, fremme viktige kulturuttrykk og sørge for at prisen på kulturopplevelser fungerer inkluderende. Derfor er det avgjørende med en aktiv offentlig kultursektor i samspill med lag og foreninger og private aktører. at kommunen tilrettelegger og tilbyr egnede lokaler til kunstnere og kulturaktører. utnytte bibliotekets lokaler til også å være møtelokaler for lag og foreninger på kveldstid. at det skal være billigere for amatørensembler, som for eksempel korps, kor, orkester, dansog teatergrupper å leie øvingslokaler på Union Scene. innføre en ordning der kommunen leier et visst antall kvelder i året av Drammen Scener slik at amatører kan avvikle arrangementer i profesjonelle lokaler. at det etableres aktivitetshus for barn og unge i bydelene i eksisterende bygg. gjeninnføre kulturkortet for ungdom i Drammen. at aktivitetene på ungdomshuset G60 skal være billigere. styrke det rusfrie tilbudet for ungdom, blant annet Grønland Event. at det skal etableres en kommunalt drevet ungdomskafe i byens sentrum. at prisene på kulturskolen skal være under landsgjennomsnittet. tilby kulturskoleundervisning i bydelene. at Drammen skal være pilotkommune for tettere samarbeid mellom kultur- og grunnskole, for å sikre elevene kulturaktiviteter og styrke innholdet i SFO. at dirigenter for skolekorps ansettes i og formidles av kulturskolen, for slik å bedre korpsenes økonomi og gjøre dem attraktive for profesjonelle dirigenter. øke støtten til frivillige konsertarrangører og festivaler, blant annet Union rock, Drammen jazzforum, bluesklubben og Working class hero. arbeide for at Drammen Sacred Music Festival får større og mer stabil støtte fra kommunen. styrke ordningen med prosjektstøtte for byens kulturliv. utvikle kulturtilbudet til eldre både i og utenfor institusjonene ved blant annet å opprette en kommunal variant av Den kulturelle spaserstokken. støtte nødvendige utbedringer av kirkebygg slik at de fungerer best mulig som konsertarena. legge til rette for fysisk utfoldelse, så folk kan drive mosjon og idrett på alle nivåer også lokalt ute i bydelene. arbeide for redusert halleie for idrettsaktiviteter for ungdom under 20 år. at kommunen oppretter støtteordninger for at trenere og ledere i idrettslag kan ta kurs og utdanning.

9 Helse og omsorg Gode offentlige helse- og omsorgstjenester er en viktig del av et rettferdig samfunn. Klasseforskjeller måles ikke bare i kroner og øre, de kan også måles i helsetilstand og levealder. Slike helseforskjeller avgjøres tidlig i livet. Derfor vil Drammen SV at helse-, omsorgs- og barnevernstjenestene skal drives av det offentlige slik at alle er sikret et godt tilbud uavhengig av sosiale og økonomiske ressurser. Helseforebygging starter tidlig i barneårene, og innsatsen for å redusere negativ helseutvikling bør settes inn tidligst mulig. Dette krever et godt fungerende barnevern, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, og gode lavterskeltilbud som sørger for tidlige møter med helsevesenet. De fleste eldre mennesker ønsker å bo hjemme. Når det blir behov for det, skal alle ha tilgang på gode og fleksible hjemmetjenester. Stoppeklokkene skal fjernes og erstattes av en tillitsreform med helhetlige, behovsprøvde omsorgsplaner, der den som trenger tjenesten og de ansatte utformer tilbudet sammen. Alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det. Bemanningen på sykehjemmene må økes, og de som jobber der må være godt kvalifiserte for å kunne ivareta den enkeltes behov for omsorg og helsehjelp. Dette innebærer også nødvendig legedekning og at demente får god omsorg. Alle har rett til en verdig alderdom, uavhengig av klassebakgrunn, seksuell orientering, kjønn og etnisitet. I dag må mennesker som trenger psykisk helsehjelp, vente for lenge. Psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. Behandling av psykiske lidelser må derfor prioriteres mye høyere. Vi må satse på forebyggende arbeid for å redusere risikoen for at folk blir psykisk syke, og vi må bidra til at de som trenger det, får hjelp raskt. at alle helse- og omsorgstjenester skal eies og utføres av Drammen kommune og ikke settes ut på anbud. arbeide for at kommunikasjonen mellom brukerne av helse- og omsorgstjenestene og kommunen bedres ved å sørge for enklere språk, mer bruk av kvalifiserte tolker, informasjon på flere språk og mer muntlig informasjon. sikre at beboeres ulike kulturbakgrunn blir ivaretatt i institusjonene. sikre et mer organisert samarbeid mellom pårørende og institusjon, som blant annet innebærer en avklaring av ansvarsfordeling. at ufaglærte ansatte skal få tilbud om videreutdanning og kvalifisering. sikre at ansatte i ufrivillige deltidsstillinger får tilbud om 100% stilling. få laget en kommunal kreftplan for å sikre et godt tilbud til kreftpasienter og pårørende. sørge for at kommunens tilbud og tjenester er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, og gjøre det mulig for alle uansett funksjonsevne å delta i samfunnet på lik linje. at antallet årsverk jordmødre øker i kommunehelsetjenesten slik at flere gravide kan få oppfølging av jordmor ved helsestasjonene. at alle nyfødte får hjemmebesøk av jordmor innen to eller maks tre døgn etter hjemreise fra sykehuset. at alle skoler skal ha helsesøster hver dag.

10 styrke helsestasjon for ungdom med lengre åpningstid, større legedekning, psykologtilbud og lavterskeltilbud til ungdom med psykiske lidelser. sikre godt samarbeid mellom barnevern, barnehage, skole, helsetjenester og andre lokale instanser som har med barn å gjøre. ha en lokal bemanningsnorm for sykehjem. innføre en tillitsreform i eldreomsorgen der brukere og ansatte får større fleksibilitet når det gjelder varighet og karakter på hjelpen. sørge for at det finnes dagsenter og andre treffsteder for eldre i hver bydel. sørge for at det finnes møteplasser med middagsservering i hver bydel. øke antall timer med tilbud om hjemmehjelp per bruker per måned. øke antallet legetimer ved sykehjemmene. styrke helse- og omsorgstilbudet i kommunen med flere institusjonsplasser og bofellesskap med bemanning. styrke og sikre en god og verdig behandling av døende, også med nok ressurser. øke kapasiteten innen psykiatrien og sikre alle som trenger behandling et tilbud innen 30 virkedager. styrke og sikre lavterskeltilbud innen rus og psykiatri. sikre at kommunen følger opp Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Skjenkepolitikk Alkoholkonsumet i Norge har økt kraftig i de siste årene, med de uheldige følgene dette får for både enkeltpersoner og samfunnet. For Drammen SV er det et mål å få konsumet av alkohol ned. Derfor vil vi nøye vurdere utviklingen av utelivet i sentrum. Byen skal også ved kvelds- og nattestid være et trygt og trivelig sted. Drammen SV vil basere sin skjenkepolitikk på politiets faglige vurderinger knyttet til blant annet skjenketid. sette i gang forsøk med redusert skjenketid. styrke skjenkekontrollen. ha kraftige reaksjoner på brudd på skjenkereglene og butikksalg av alkohol til ungdom under 18 år. bidra til at det opprettes rusfrie, uformelle møtesteder for ungdom i sentrum. støtte rusfrie arrangementer.

11 Klima, miljø og samferdsel Klimaspørsmålet er den viktigste politiske enkeltsaken i vår tid. For å unngå klimaendringer som truer hele grunnlaget for vår eksistens, må tiltak iverksettes globalt, nasjonalt og lokalt. I Drammen betyr det at utslippene fra veitrafikken må reduseres gjennom effektive kollektivløsninger. Dette er nødvendig for å sikre rein luft og framkommelighet. Et hovedmål for Drammen SV er å tilrettelegge for at flere kan reise kollektivt, gå eller sykle i hverdagen. All trafikkvekst i Drammen skal tas unna med tog, buss, sykkel og gange, og etterhvert må biltrafikken kraftig ned sammenliknet med i dag. Det må bli lettere å klare seg uten bil i hverdagen. Kollektivtrafikken må bli raskere, mer pålitelig og få flere avganger. Drammen SV vil arbeide for et billettsamarbeid mellom kollektivtrafikken på tvers av regioner og transportformer. På stasjonene på Gulskogen og Brakerøya må det etableres et godt korresponderende busstilbud, sikker sykkelparkering og tilstrekkelig med pendlerparkeringsplasser. Drammen SV vil alltid prioritere kunnskapsbaserte miljøløsninger. Vi vil følge føre var-prinsippet. I saker hvor det kan gjøres uopprettelig skade på natur og miljø vil vi ikke la økonomiske begrunnelser rettferdiggjøre slik skade. I stedet for å bygge ned verdifulle naturområder og de siste jordbruksarealene, må vi velge å ta vare på flora, fauna og landbruk i bynære områder. Det gir kontakt med matproduksjon, holder kulturlandskapet i hevd og øker gleden for menneskene som bruker naturen til friluftsliv og rekreasjon. legge til rette for et bedre og mer pålitelig busstilbud, med gjennomgående kollektivtraseer. utvikle ordninger for bestillingsbuss i samarbeid med buss- og taxinæringen for å gjøre det lettere å reise på kryss og tvers dit man skal, og reise kollektivt om kvelden og i helgene. utvide Brakar 20/25 til også å gjelde heltidsstudenter over 25 år. at alle skolebarn skal ha sikker gang- og sykkelvei/fortau fram til skolen. at gang- og sykkelveinettet bygges ut og vedlikeholdes slik at det blir et reelt alternativ til bilen, også om vinteren. ha lavere priser i kollektivtrafikken. gjøre det lett og lønnsomt for kommunens ansatte og øvrige befolkning å sykle, gå og reise kollektivt i jobb og fritid, for eksempel ved å øke satsene for kilometergodtgjørelse for gange og sykkel slik at disse ligger høyere enn for bil. arbeide for trafikkløsninger i bydelene slik som ny Konnerudnedføring, vei til Fjell, veiløsning på Gulskogen og Åskollen/Tangen. tilrettelegge for at flere kan ha elbiler og at det etableres flere ladestasjoner. ha flere tog som stopper på Brakerøya og Gulskogen. utvikle Drammen havn til et effektivt logistikk-knutepunkt for Drammensregionen. ta vare på naturmangfoldet med særlig vekt på å beholde flest mulige typer av natur- og kulturlandskap i kommunen. ikke tillate bygging av flere skogsbilveier. redusere avfallsmengden ved å sørge for økt resirkulering. Alle bedrifter og institusjoner må delta fullt ut i systemet med kildesortering. at kommunen kritisk gjennomgår egen virksomhet for å redusere klimagassutslipp og avfallsmengde.

12 at kommunen støtter og stimulerer til bruk av fornybar energi og fjernvarme. Alle større utbyggingsprosjekter skal baseres på dette. innføre kommunal panteordning for gamle vedovner. sikre at kommunens klimaplan rulleres og oppdateres regelmessig, helst sammen med den årlige budsjettbehandlingen. framstille et kommunalt klimabudsjett hvor reduksjon i klimagassutslipp er tallfestet og minimum i samsvar med anbefalingene til FNs klimapanel. tilrettelegge for egen dyrking av grønnsaker gjennom flerbruksområder på kommunens eiendom, og opplyse om de økonomiske, miljø- og helsemessige fordelene ved egen grønnsaksdyrking.

13 Byutvikling Drammen er sentrum av en region i rask utvikling. Drammen SV skal arbeide for at denne utviklingen skjer på en bærekraftig måte, med utgangspunkt i byens historiske struktur. I Drammen skal veksten hovedsakelig skje ved fortetting av eksisterende boligområder, noe som er en forutsetning for en energi- og transporteffektiv byutvikling. Vi vil ta vare på grøntarealer i byen og dagens markagrense. Byåsenes grønne silhuetter og åpne linjer mellom mark, elv og fjord skal være en viktig kvalitet også i framtidens Drammen. at kommunen bruker arealene til fellesskapets beste, og ikke lar private utbyggeres interesse av høy avkastning styre. beholde grøntområdene og skape offentlige møteplasser i alle bydeler. gå inn for fortetting av bebyggede strøk både i sentrum og i bydelene. ta vare på alle bevaringsverdige bygninger og vedta en forpliktende kommunal verneplan. at nybygg skal tilpasses våre få historiske hus og bygges på høyt arkitektonisk nivå. tillate høyhus i enkelte sammenhenger, men de må alltid tilpasses omgivelsene. bevare markagrensa, med unntak for prosjektet Øvre Fjell. legge til rette for et større mangfold av boliger i sentrum, med særlig vekt på familieboliger. at alle jordbruksarealer og dyrkbar mark beholdes. Derfor er vi imot utbyggingen av Gulliksrud i Skoger som nytt industriområde og imot utbyggingen av Gulskogen Vest- Stormoen-Pukerud. videreutvikle sammenhengende gang- og sykkelvei langs fjorden og elva. at det tilrettelegges for etablering av grønne tak både på nye og eksisterende bygninger. sørge for at kostnadsberegningene for byggeprosjekter omfatter hele livssyklusen.

14 Næring Drammen SV vil arbeide for at det legges til rette for en god og variert næringsutvikling i Drammen, både for å sikre byens befolkning arbeidsplasser og for å sikre at alle har tilgang på nødvendige varer og tjenester. Næringslivet må i større grad bidra til en samfunnsøkonomi hvor hensynet til fortjeneste ikke er eneste mål. Det kan skje gjennom ulike former for offentlig eierskap, ved å øke arbeidstakernes innflytelse på egen arbeidsplass og ved ulike former for samvirke. Et velfungerende lokalt næringsliv skaper arbeidsplasser i nærheten av der folk bor, noe som fører til kortere arbeidsreiser som igjen kan redusere utslipp av skadelige klimagasser. Drammen SV vil bruke en rekke kommunale virkemidler for å legge til rette for utvikling av miljøvennlige arbeidsplasser. Miljøvennlige arbeidsplasser og bedrifter bidrar til mindre utslipp enn andre virksomheter, og gjør lite skade på naturen rundt oss. Faste, hele stillinger er en grunnstein i norsk arbeidsliv. Hele stillinger gir økonomisk selvstendighet og nødvendig trygghet i arbeidsforholdet, som igjen gir rom for personlig og faglig utvikling. Ungdom som tar en yrkesfaglig utdanning må sikres et fullverdig løp, noe som krever at antall lærlingeplasser økes både i kommunale og private virksomheter. SV sier nei til EØS og sosial dumping. Det må stilles strenge krav til firma som vil ha oppdrag for kommunene. styrke den lokale næringsutviklingen ved å gjenopprette næringsavdelingen i kommunen. regulere nødvendige nye næringsarealer som sikrer videreutvikling av byens næringsliv, uten å ta av dyrkbar mark. legge til rette for etablering av nye virksomheter, blant annet ved å etablere en gründerhjelpordning i kommunen og gi gründere mulighet til å få låne kommunale kontorlokaler i en oppstartsfase for å gjøre nyetableringer enklere. at kommunen samarbeider med næringslivet om programmer som letter innvandreres inntreden i næringslivet. arbeide for å utvikle Drammen havn etter vedtatt havnestrategi. beholde kommunens kraftaksjer og kommunens andel av Glitrevannverket. at ingen kommunale bedrifter eller virksomheter skal privatiseres eller konkurranseutsettes. arbeide for å avvikle de kommunale foretakene og tilbakeføre funksjonene til de ulike sektorene. at det stilles etiske krav til leverandører av varer og tjenester til kommunen. at Drammen kommune skal ha gode arbeidsvilkår blant leverandørene og innføre nulltoleranse og karanteneordninger for alvorlige brudd på arbeidsmiljø- og allmenngjøringsloven. at kommunale anbud skal inneholde krav om lærlingeplasser. at næringslivet skal være en integrert del av byutviklingen. utarbeide lokale grønne guider for hvor de bærekraftige alternativene finnes. Dette kan inkludere alt fra miljøsertifisert næringsliv til økologiske restauranter og bruktbutikker. trekke kommunale driftsmidler, investeringsmidler og pensjonsfond ut av banker, fond og forsikring som er involvert i kull, olje eller gassvirksomhet.

15 Demokrati og deltakelse Gjennom ulike former for direkte demokrati vil Drammen SV arbeide for at innbyggerne i Drammen får større mulighet til å påvirke politikken som føres. Dagens politiske modell gjør at de folkevalgte har for liten reell makt. Derfor vil Drammen SV arbeide for å gjeninnføre hovedutvalgsmodellen slik at politikerne får beslutningsmyndighet i viktige saker som skole, helse og eldreomsorg. gjeninnføre prinsippene i hovedutvalgsmodellen slik at politikerne får beslutningsmyndighet i sektorene. benytte rådgivende folkeavstemninger i viktige saker for byen, for eksempel kommunesammenslutninger. innføre folkevalgt styring av kommunale foretak og selskaper. opprette bydelsutvalg med reell innflytelse i bydelene. innføre deltakende budsjettering, gjennom for eksempel å la bydelsutvalg innstille på hvilke tiltak som skal prioriteres i egen bydel, som kulturtiltak, veier og andre anlegg. arbeide for at det ikke innføres kommunal parlamentarisme. støtte innføring av stemmerett for 16-åringer. Kommunen som arbeidsgiver Drammen kommune er en av Buskeruds største arbeidsgivere, og måten kommunen organiseres på berører tusenvis av mennesker hver eneste dag. Arbeidsdagen til kommunens ansatte styres i for stor grad av måling, stoppeklokke og rapportering under et stadig økende kontrollregime. Drammen SV vil ha en tillitsreform hvor de ansattes faglighet og evne til å utøve yrket sitt profesjonelt legges til grunn. I eldreomsorgen, barnevernet og rusomsorgen er det behov for trygge og stabile fagmiljøer og ikke konkurranseutsetting. innføre en tillitsreform etter modell fra København. hindre at kommunale tjenester privatiseres. sikre ytringsfriheten til de ansatte i kommunen. verne varslere som påpeker kritikkverdige forhold i etater og institusjoner utenom tjenestevei. at private utførere av offentlige tjenester fortrinnsvis skal være nonprofit-organisasjoner, og utførerne skal ikke være registrert i skatteparadis. at administrasjonskostnaden ved anbudsrunden og saksbehandlingen vurderes før et kommunalt anbud vedtas. For tjenester som kommunen har utført eller kan utføre, skal det tilrettelegges for minst ett internt anbud. fortsette arbeidet med å tilby heltidsstillinger.

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer