Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk Klima, miljø og samferdsel Byutvikling Næring Demokrati og deltakelse Kommunen som arbeidsgiver... 15

2 Innledning SV er et sosialistisk parti som vil skape et rettferdig og miljøvennlig samfunn. I dette programmet viser vi hva Drammen SV mener det er viktigst å arbeide for de neste fire årene. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Drammen er en klassedelt by. Det er store forskjeller i levekår mellom menneskene og bydelene. Drammen SV ønsker et samfunn med små økonomiske forskjeller, der arv og bakgrunn ikke skal avgjøre hvilke muligheter og hvilken valgfrihet du har i livet. Drammen SV vil jobbe for en sosial utjevning slik at klasseforskjellene ikke reproduseres. En omfordelingspolitikk må skje på mange felt: gjennom skattepolitikken, oppvekstpolitikken, helse- og sosialpolitikken, og boligpolitikken. Ulike levekår gir blant annet ulik helse, og helseforskjellene avgjøres tidlig i livet. Drammen SV vil satse på forebyggende helsearbeid ved å styrke svangerskapsomsorgen, helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Lavterskeltilbud i alle livsfaser er viktig for at barn, unge og voksne skal komme raskt i kontakt med helsevesenet og få riktig behandling. En av flere viktige løsninger er å få flere yrkesgrupper inn i skolen. Det er blant annet et behov for flere helsesøstre og sosiallærere. Alle skal ha et hjem. Boligprisene har økt kraftig de siste to tiårene. Det gjør at foreldrenes lommebok blir avgjørende for hvem som klarer å skaffe seg sin første bolig. Noen tjener seg rike på å eie mange boliger, andre får aldri mulighet til å eie sitt eget hjem. Hvem som har et trygt hjem til en pris som er til å leve med, har blitt et klassespørsmål. Drammen SV vil at det bygges flere rimelige kommunale utleieboliger i alle bydeler, som et alternativ til det private markedet. Innføringen av eiendomsskatt vil gjøre det mindre attraktivt å spekulere i eiendom samtidig som det gir fellesskapet inntekter. Offentlige og universelle velferdsordninger gjør at alle innbyggere får dekket sine mest grunnleggende behov. Derfor er Drammen SV en forsvarer av fellesskapsløsninger og offentlige velferdstilbud av høy kvalitet. Drammen SV vil jobbe for at alle helse- og omsorgstjenester skal eies og utføres av Drammen kommune og ikke settes ut på anbud. I tillegg vil vi ta kampen for økt bemanning på sykehjemmene og for å stoppe stoppeklokkene i hjemmetjenestene. En aktiv integreringspolitikk skal sørge for at de av oss som har innvandrerbakgrunn, har en naturlig plass i fellesskapet. Flyktninger som bosettes i kommunen må følges opp. Spesielt viktig er oppfølgingen av enslige mindreårige flyktninger. Her blir det allerede gjort mye bra som kan videreutvikles for å gi denne gruppa en best mulig start på voksenlivet. Drammen har en flerspråklig befolkning. Drammen SV vil at flerspråklighet skal sees på som en berikelse for fellesskapet. Kommunen bør sikre god kommunikasjon med innbyggerne, også når den må foregå på et annet språk enn norsk. I helse- og omsorgsinstitusjonene må det tas hensyn til at det finnes beboere med ulik språk- og kulturbakgrunn. I barnehage og skole bør barn få mulighet til å utvikle morsmålet sitt i tillegg til norsk fordi vi vet at det har stor betydning for barns faglige utvikling og utvikling av andrespråket. For voksne er det å være i arbeid en inngang til aktiv samfunnsdeltakelse. Derfor er arbeidslivet en viktig integreringsarena. Drammen SV vil gjøre mer for at innvandrere skal komme raskt ut i arbeidslivet.

3 Faste ansettelser er grunnlaget for et seriøst arbeidsliv og for kvalitet i arbeidet. For den enkelte betyr en midlertidig stilling mindre økonomisk trygghet. I arbeidet mot ufrivillig deltid må kommunen som arbeidsgiver gå foran med et godt eksempel og sikre at ansatte i ufrivillige deltidsstillinger får tilbud om full stilling. Oppvekst Barn og unges tilhørighet, trivsel, utvikling og mulighet til å påvirke egen hverdag er viktige faktorer for et godt oppvekstmiljø. Et helhetlig utdanningsløp fra barnehage til siste året i grunnskolen og et mangfold av fritidsaktiviteter, er en avgjørende og viktig samfunnsoppgave. Drammen SV mener at alle som vil skal ha muligheten til å delta i aktiviteter på fritiden. Det betyr at prisene må senkes. Det er positivt for hele samfunnet at så mange som mulig opplever tilhørighet og deltakelse i meningsfylte aktiviteter. Drammen SV vil innføre søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage og senke prisene på kulturskolen. Ved å flytte deler av kulturskolens tilbud ut i bydelene vil vi gjøre opplæringen lettere tilgjengelig og enklere å kombinere med skolegang. Aktivitetshus i bydelene og en kommunalt drevet ungdomskafé i sentrum vil bidra til at barn og unge har møtesteder og kan få hjelp og ressurser til å forme sine egne aktiviteter. Dette kan vekke engasjement og komme hele byen til gode. Drammen har oppnådd full barnehagedekning og mange av de yngste i befolkningen tilbringer mye tid i barnehagen. Høy kvalitet i jobben som gjøres med barna våre er viktig. Drammen SV vil heve kvaliteten på innholdet i barnehagene ved å øke bemanningen og antallet ansatte med barnehagelærerutdanning. Drammensskolen har vært gjenstand for utvikling og vilje til satsing. Drammen SV vil utvide satsingen på skolen ved å jobbe for en skole med flere lærere, mer tid til praktiske og kreative fag, sunn mat og mer tid til å få hjelp til å gjøre leksene ferdig på skolen. Vi mener at flere tester er galt svar på utfordringene i skolen. Drammen SV vil derfor stemme imot alle tester og kartlegginger i kommunen som ikke er faglig dokumentert at gir bedre læring. Grønn byutvikling I løpet av de siste 20 årene har Drammen gjennomgått en enorm forandring som har endret byen fra en sliten, trafikkbelastet industriby i stagnasjon, til en by med prisbelønte parkområder, flotte offentlige byrom og en stor befolkningsvekst. Baksiden av denne suksessen er raskt stigende boligpriser, økende biltrafikk og et sterkt utbyggingspress på dyrket mark og bymarka. Drammen SV mener denne utviklingen krever gode løsninger. Viktige bidrag for å gjøre Drammen til en enda bedre by å bo i er gjennomgående kollektivfelt for å sikre et effektivt og pålitelig busstilbud, en bevisst utført fortetting av byen, snarere enn å bygge ned matjord og skogsområder, samt god planlegging av hvor offentlige tilbud, næring og boliger skal plasseres. Dette vil i tillegg bidra til å redusere både lokal luftforurensing og utslipp av klimagasser. Gang- og sykkelveier er en viktig faktor i miljøvennlig byutvikling og for trafikksikkerhet på skoleveiene. Drammen SV vil jobbe for at alle skoleelever kan gå og sykle trygt på skoleveien, og at gang- og sykkelveier skal være godt fremkommelige hele året.

4 Inkludering og rettferdig fordeling Drammen SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn der alle har like muligheter og frihet til å leve sine liv slik de selv ønsker, uavhengig av tro, etnisitet eller kulturell bakgrunn. Vi ønsker et flerkulturelt samfunn uten diskriminering og med stort rom for mangfold. Drammen SV mener mangfold er en styrke og gjør det norske samfunnet rikere på kunnskap, kulturuttrykk, meninger og livssyn. Drammen skal bygges på felles verdier som demokrati, likestilling, antirasisme, menneskerettigheter, ytringsfrihet og rettferdig fordeling. Vi vil bekjempe alle forsøk på å bryte med disse verdiene, også når det begrunnes med religion eller kultur. Det er feilslått å la religiøse, kulturelle eller andre begrunnelser gå foran fellesverdiene. Arbeidsløshet og store sosiale forskjeller skaper grobunn for økende sosiale problemer, segregering, fremmedhat og rasisme. Bekjempelse av klasseforskjeller er derfor helt sentralt for å skape et tolerant samfunn og lykkes med integrering. øke kapasiteten kommunen har for bosetting av flyktninger, med særlig vekt på overføringsflyktninger og enslige mindreårige flyktninger. videreføre og videreutvikle oppfølgingen av enslige mindreårige flyktninger i kommunen. styrke karriereveiledningen og rådgivningstjenesten ved Introduksjonssenteret slik at deltakerne raskere kan komme ut i arbeidslivet eller ta videre utdanning. at kommunen skal tilby rimeligere norskkurs og rådgivningstjeneste for arbeidsinnvandrere. styrke ordningen med språk- og arbeidspraksis i introduksjonsprogrammet. utvide introduksjonsprogrammet til flere år når særlige grunner taler for det. utvide ordningen med Jobbsjansen oppsøkende virksomhet for å tilby innvandrerkvinner arbeidskvalifisering og arbeidserfaring. gi all ungdom under 25 år tilbud om en jobbgaranti, utdanning eller aktivitet. sørge for at kommunale virksomheter har rekrutteringsplaner for personer med minoritetsbakgrunn og innføre anonyme søkeprosesser ved ansettelser i kommunen. sikre at verneombud og tillitsvalgte gis økt kompetanse for å avdekke diskriminering. arbeide for effektiv forebygging av ekstremisme gjennom skole, psykiatri og barnevern. hindre at det innføres tiggerforbud i Drammen.

5 Bolig Boligprisene i Drammen har økt voldsomt de siste årene, og mange drammensere i etableringsfasen presses ut av kommunen for å finne et sted å bo. Drammen SV vil ha en boligpolitikk som gjør at drammensere har råd til å bo i Drammen. Innføring av eiendomsskatt vil gjøre bolig til et mindre attraktivt spekulasjonsobjekt samtidig som det gir penger til å finansiere et bedre kommunalt tjenestetilbud. Det er viktig med et solid bunnfradrag så skatten ikke slår usosialt ut. All boligbygging er i dag overlatt til markedet. Drammen SV vil ha en profesjonell ikke-kommersiell aktør som blant annet kan bygge ut mindre lønnsomme tomter til beste for byens befolkning og sikre et variert tilbud av boliger over hele byen. Dette vil også gjøre det enklere for førstegangsetablerere å komme seg inn på boligmarkedet. Kommunen må aktivt bruke sin planmyndighet til å sikre at private utbyggere følger opp kommunens målsetninger for boligbyggingen. Ikke alle er i en situasjon hvor de kan kjøpe bolig, eller hvor eie av bolig er det mest fornuftige. Derfor må også utleiesektoren organiseres på en måte som gir rimelige priser og god kvalitet. innføre en kommunal eiendomsskatt med et høyt bunnfradrag for å skjerme vanlige boliger. at det opprettes et ikke-kommersielt utbyggingsselskap. spre de kommunale boligene over alle bydelene. tilrettelegge for bygging av flere studentboliger. ha rimelige kommunale utleieboliger som et alternativ til det private markedet. ha tilskuddsordninger for leietakere som ønsker å pusse opp kommunalt eide boliger. øke bevilgningen til startlånsordningen. gå igjennom alle kommunens bygg og vurdere om takene er egnet til å produsere solenergi, enten ved å montere solceller til strømproduksjon eller solfangere til oppvarming av vann.

6 Barnehage og skole Utdanning er avgjørende for at den enkelte kan skape seg et trygt og selvstendig liv. En målrettet utdanningspolitikk er viktig for demokratiet, for å utlikne klasseforskjeller og for å skape inkludering og fremme deltakelse Drammen SV vil at offentlig barnehage og skole skal gi alle barn og unge like gode muligheter for å utvikle seg og lære. Barn og unge skal sikres en likeverdig opplæring av høy kvalitet i fellesskolen. En fellesskole hvor elever med ulik bakgrunn møtes er viktig for å skape felles grunnleggende verdier, som respekt, forståelse og solidaritet. Derfor vil vi begrense muligheten til å opprette privatskoler. Bemanning, gruppestørrelse og personalets kompetanse er viktige faktorer for kvalitet. Drammen SV mener at færre elever per lærer vil gi bedre muligheter for tilpasset opplæring. Barnehagen skal være et pedagogisk tilbud til de yngste i befolkningen. Små barnegrupper og flere barnehagelærere vil gi en høyere faglig kvalitet på tilbudet. Derfor vil Drammen SV at kommunen innfører en lokal bemanningsnorm for barnehagene og en lokal ressursnorm for skolene. Tillit til barnehagelærere og læreres arbeid er også en viktig del av utdanningspolitikken. Når mye av arbeidet til barnehagelærere og lærere styres av kommunen, går det ut over den lovfestede metodefriheten de har i yrkesutøvelsen. Drammen SV vil gi barnehagelærere og lærere frihet til å bruke fagkompetansen sin i utførelsen av egen profesjon. Drammen har en flerspråklig befolkning, og mange barn i barnehage og skole har andre morsmål enn norsk. Å få utvikle morsmålet sitt og lære ved hjelp av morsmålet har stor betydning for enkeltbarns og -elevers faglige utvikling og utvikling av andrespråket. På lang sikt er dette viktig for enkeltelevers mestring av skolen og for samfunnet er det viktig for å sikre at flere gjennomfører hele skoleløpet. Derfor vil Drammen SV at barn og elever skal få støtte til å utvikle seg faglig og sosialt på både morsmålet og norsk og at flerspråklighet skal sees på som en berikelse for barnehagenes og skolenes læringsmiljø. Drammen SV vil arbeide for en skole der alle elever blir sett, får oppleve mestring og får utvikle sine talenter. Undervisningen må i større grad organiseres ut fra hensynet til at elever lærer på ulike måter, og opplæringen må bli mer praktisk og variert. Elever med behov for spesialundervisning må få ekstra lærerressurser. Tilstedeværelsen av andre yrkesgrupper som helsesøstre, sosionomer og barnevernspedagoger må styrkes, slik at skolen er i stand til å forebygge og ivareta elever som sliter med ulike utfordringer, som psykisk helse og omsorgssvikt. Drammen SV vil ha en skole med nulltoleranse for mobbing, seksuell trakassering, diskriminering, rasisme, trusler og vold. Barnehage ha en bemanningsnorm på én voksen per tre barn under tre år, og én voksen per seks barn over tre år. ha en pedagognorm på én barnehagelærer per seks barn under tre år, og én barnehagelærer per 12 barn over tre år. at barnehagene skal ha midler til å sette inn kvalifiserte vikarer.

7 at kartlegging av enkeltbarn bare skal gjennomføres for barn som vurderes å ha særskilt behov for det. at det pedagogiske personalet i barnehagen står fritt til å velge framgangsmåte og verktøy som skal brukes i kartlegging. at tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i større grad skal brukes til å støtte utviklingen av barnas morsmål. at flerspråklige ansatte må få mulighet til å bruke sin språkkompetanse som en ressurs i barnehagen. at alle ansatte i barnehagen skal ha kunnskap om flerspråklige barns læring og utvikling. at foreldre skal få informasjon fra barnehagen på et språk de forstår. at assistenter skal få tilbud om videreutdanning og kvalifisering. stille krav til tilfredsstillende arbeidsrom og datautstyr i barnehagen dersom barnehagelærernes planleggingstid legges til arbeidsplassen. ha en lavere makspris for barnehageplass og gradert betalingsordning. Skole ha en ressursnorm på 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og 20 elever per lærer på 5. til 10. trinn. ansette flere yrkesgrupper i skolen, som helsesøstre, sosiallærere og vaktmestere. at skolene skal ha midler til å sette inn kvalifiserte vikarer. utvikle en alternativ modell for ressursfordeling i grunnskolen som i større grad enn i dag tar høyde for levekår og de faktiske behov ved den enkelte skole. hindre at det etableres nye privatskoler. at de nasjonale prøvene skal brukes som et pedagogisk verktøy for lærerne, ikke til å skape konkurranse mellom skoler og mellom kommuner. at retten til morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring skal styrkes. at alle lærere skal ha kunnskap om flerspråklige elevers læring og utvikling. øke midlene til tolk slik at foreldre får informasjon fra skolen på et språk de forstår. satse på kompetanseheving av lærere og ledere. at assistenter skal få tilbud om videreutdanning og kvalifisering. at SFO-leder skal ha pedagogisk utdanning. ha en lavere pris på SFO, gratis tilbud til familier med lav inntekt og søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage. utvide leksehjelpstilbudet til å gjelde hele grunnskolen. videreføre tilbudet om sommerskole. arbeide for at det ikke innføres karakterer i barneskolen.

8 Kultur, idrett og fritid Alle mennesker er i kontakt med ulike kulturuttrykk i større og mindre grad gjennom livet. Kulturarenaer og idretts- og fritidsaktiviteter er viktige møteplasser på tvers av etnisitet, religion, alder og bakgrunn. Et bredt og aktivt kulturliv og et spekter av idretts- og fritidsaktiviteter, generer frivillighet, engasjement, inkludering, identitetsbygging, debatt og utvikling av mennesker og samfunn. God politikk for kultur og idrett gir gode oppvekstsvilkår, fremmer integrering og stimulerer til økt livskvalitet i alle aldersgrupper. Målet med en god kommunal kulturpolitikk er å synliggjøre bredden av kultur, fremme viktige kulturuttrykk og sørge for at prisen på kulturopplevelser fungerer inkluderende. Derfor er det avgjørende med en aktiv offentlig kultursektor i samspill med lag og foreninger og private aktører. at kommunen tilrettelegger og tilbyr egnede lokaler til kunstnere og kulturaktører. utnytte bibliotekets lokaler til også å være møtelokaler for lag og foreninger på kveldstid. at det skal være billigere for amatørensembler, som for eksempel korps, kor, orkester, dansog teatergrupper å leie øvingslokaler på Union Scene. innføre en ordning der kommunen leier et visst antall kvelder i året av Drammen Scener slik at amatører kan avvikle arrangementer i profesjonelle lokaler. at det etableres aktivitetshus for barn og unge i bydelene i eksisterende bygg. gjeninnføre kulturkortet for ungdom i Drammen. at aktivitetene på ungdomshuset G60 skal være billigere. styrke det rusfrie tilbudet for ungdom, blant annet Grønland Event. at det skal etableres en kommunalt drevet ungdomskafe i byens sentrum. at prisene på kulturskolen skal være under landsgjennomsnittet. tilby kulturskoleundervisning i bydelene. at Drammen skal være pilotkommune for tettere samarbeid mellom kultur- og grunnskole, for å sikre elevene kulturaktiviteter og styrke innholdet i SFO. at dirigenter for skolekorps ansettes i og formidles av kulturskolen, for slik å bedre korpsenes økonomi og gjøre dem attraktive for profesjonelle dirigenter. øke støtten til frivillige konsertarrangører og festivaler, blant annet Union rock, Drammen jazzforum, bluesklubben og Working class hero. arbeide for at Drammen Sacred Music Festival får større og mer stabil støtte fra kommunen. styrke ordningen med prosjektstøtte for byens kulturliv. utvikle kulturtilbudet til eldre både i og utenfor institusjonene ved blant annet å opprette en kommunal variant av Den kulturelle spaserstokken. støtte nødvendige utbedringer av kirkebygg slik at de fungerer best mulig som konsertarena. legge til rette for fysisk utfoldelse, så folk kan drive mosjon og idrett på alle nivåer også lokalt ute i bydelene. arbeide for redusert halleie for idrettsaktiviteter for ungdom under 20 år. at kommunen oppretter støtteordninger for at trenere og ledere i idrettslag kan ta kurs og utdanning.

9 Helse og omsorg Gode offentlige helse- og omsorgstjenester er en viktig del av et rettferdig samfunn. Klasseforskjeller måles ikke bare i kroner og øre, de kan også måles i helsetilstand og levealder. Slike helseforskjeller avgjøres tidlig i livet. Derfor vil Drammen SV at helse-, omsorgs- og barnevernstjenestene skal drives av det offentlige slik at alle er sikret et godt tilbud uavhengig av sosiale og økonomiske ressurser. Helseforebygging starter tidlig i barneårene, og innsatsen for å redusere negativ helseutvikling bør settes inn tidligst mulig. Dette krever et godt fungerende barnevern, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, og gode lavterskeltilbud som sørger for tidlige møter med helsevesenet. De fleste eldre mennesker ønsker å bo hjemme. Når det blir behov for det, skal alle ha tilgang på gode og fleksible hjemmetjenester. Stoppeklokkene skal fjernes og erstattes av en tillitsreform med helhetlige, behovsprøvde omsorgsplaner, der den som trenger tjenesten og de ansatte utformer tilbudet sammen. Alle skal være sikre på å få sykehjemsplass når de trenger det. Bemanningen på sykehjemmene må økes, og de som jobber der må være godt kvalifiserte for å kunne ivareta den enkeltes behov for omsorg og helsehjelp. Dette innebærer også nødvendig legedekning og at demente får god omsorg. Alle har rett til en verdig alderdom, uavhengig av klassebakgrunn, seksuell orientering, kjønn og etnisitet. I dag må mennesker som trenger psykisk helsehjelp, vente for lenge. Psykiske lidelser er blant de viktigste årsakene til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. Behandling av psykiske lidelser må derfor prioriteres mye høyere. Vi må satse på forebyggende arbeid for å redusere risikoen for at folk blir psykisk syke, og vi må bidra til at de som trenger det, får hjelp raskt. at alle helse- og omsorgstjenester skal eies og utføres av Drammen kommune og ikke settes ut på anbud. arbeide for at kommunikasjonen mellom brukerne av helse- og omsorgstjenestene og kommunen bedres ved å sørge for enklere språk, mer bruk av kvalifiserte tolker, informasjon på flere språk og mer muntlig informasjon. sikre at beboeres ulike kulturbakgrunn blir ivaretatt i institusjonene. sikre et mer organisert samarbeid mellom pårørende og institusjon, som blant annet innebærer en avklaring av ansvarsfordeling. at ufaglærte ansatte skal få tilbud om videreutdanning og kvalifisering. sikre at ansatte i ufrivillige deltidsstillinger får tilbud om 100% stilling. få laget en kommunal kreftplan for å sikre et godt tilbud til kreftpasienter og pårørende. sørge for at kommunens tilbud og tjenester er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne, og gjøre det mulig for alle uansett funksjonsevne å delta i samfunnet på lik linje. at antallet årsverk jordmødre øker i kommunehelsetjenesten slik at flere gravide kan få oppfølging av jordmor ved helsestasjonene. at alle nyfødte får hjemmebesøk av jordmor innen to eller maks tre døgn etter hjemreise fra sykehuset. at alle skoler skal ha helsesøster hver dag.

10 styrke helsestasjon for ungdom med lengre åpningstid, større legedekning, psykologtilbud og lavterskeltilbud til ungdom med psykiske lidelser. sikre godt samarbeid mellom barnevern, barnehage, skole, helsetjenester og andre lokale instanser som har med barn å gjøre. ha en lokal bemanningsnorm for sykehjem. innføre en tillitsreform i eldreomsorgen der brukere og ansatte får større fleksibilitet når det gjelder varighet og karakter på hjelpen. sørge for at det finnes dagsenter og andre treffsteder for eldre i hver bydel. sørge for at det finnes møteplasser med middagsservering i hver bydel. øke antall timer med tilbud om hjemmehjelp per bruker per måned. øke antallet legetimer ved sykehjemmene. styrke helse- og omsorgstilbudet i kommunen med flere institusjonsplasser og bofellesskap med bemanning. styrke og sikre en god og verdig behandling av døende, også med nok ressurser. øke kapasiteten innen psykiatrien og sikre alle som trenger behandling et tilbud innen 30 virkedager. styrke og sikre lavterskeltilbud innen rus og psykiatri. sikre at kommunen følger opp Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Skjenkepolitikk Alkoholkonsumet i Norge har økt kraftig i de siste årene, med de uheldige følgene dette får for både enkeltpersoner og samfunnet. For Drammen SV er det et mål å få konsumet av alkohol ned. Derfor vil vi nøye vurdere utviklingen av utelivet i sentrum. Byen skal også ved kvelds- og nattestid være et trygt og trivelig sted. Drammen SV vil basere sin skjenkepolitikk på politiets faglige vurderinger knyttet til blant annet skjenketid. sette i gang forsøk med redusert skjenketid. styrke skjenkekontrollen. ha kraftige reaksjoner på brudd på skjenkereglene og butikksalg av alkohol til ungdom under 18 år. bidra til at det opprettes rusfrie, uformelle møtesteder for ungdom i sentrum. støtte rusfrie arrangementer.

11 Klima, miljø og samferdsel Klimaspørsmålet er den viktigste politiske enkeltsaken i vår tid. For å unngå klimaendringer som truer hele grunnlaget for vår eksistens, må tiltak iverksettes globalt, nasjonalt og lokalt. I Drammen betyr det at utslippene fra veitrafikken må reduseres gjennom effektive kollektivløsninger. Dette er nødvendig for å sikre rein luft og framkommelighet. Et hovedmål for Drammen SV er å tilrettelegge for at flere kan reise kollektivt, gå eller sykle i hverdagen. All trafikkvekst i Drammen skal tas unna med tog, buss, sykkel og gange, og etterhvert må biltrafikken kraftig ned sammenliknet med i dag. Det må bli lettere å klare seg uten bil i hverdagen. Kollektivtrafikken må bli raskere, mer pålitelig og få flere avganger. Drammen SV vil arbeide for et billettsamarbeid mellom kollektivtrafikken på tvers av regioner og transportformer. På stasjonene på Gulskogen og Brakerøya må det etableres et godt korresponderende busstilbud, sikker sykkelparkering og tilstrekkelig med pendlerparkeringsplasser. Drammen SV vil alltid prioritere kunnskapsbaserte miljøløsninger. Vi vil følge føre var-prinsippet. I saker hvor det kan gjøres uopprettelig skade på natur og miljø vil vi ikke la økonomiske begrunnelser rettferdiggjøre slik skade. I stedet for å bygge ned verdifulle naturområder og de siste jordbruksarealene, må vi velge å ta vare på flora, fauna og landbruk i bynære områder. Det gir kontakt med matproduksjon, holder kulturlandskapet i hevd og øker gleden for menneskene som bruker naturen til friluftsliv og rekreasjon. legge til rette for et bedre og mer pålitelig busstilbud, med gjennomgående kollektivtraseer. utvikle ordninger for bestillingsbuss i samarbeid med buss- og taxinæringen for å gjøre det lettere å reise på kryss og tvers dit man skal, og reise kollektivt om kvelden og i helgene. utvide Brakar 20/25 til også å gjelde heltidsstudenter over 25 år. at alle skolebarn skal ha sikker gang- og sykkelvei/fortau fram til skolen. at gang- og sykkelveinettet bygges ut og vedlikeholdes slik at det blir et reelt alternativ til bilen, også om vinteren. ha lavere priser i kollektivtrafikken. gjøre det lett og lønnsomt for kommunens ansatte og øvrige befolkning å sykle, gå og reise kollektivt i jobb og fritid, for eksempel ved å øke satsene for kilometergodtgjørelse for gange og sykkel slik at disse ligger høyere enn for bil. arbeide for trafikkløsninger i bydelene slik som ny Konnerudnedføring, vei til Fjell, veiløsning på Gulskogen og Åskollen/Tangen. tilrettelegge for at flere kan ha elbiler og at det etableres flere ladestasjoner. ha flere tog som stopper på Brakerøya og Gulskogen. utvikle Drammen havn til et effektivt logistikk-knutepunkt for Drammensregionen. ta vare på naturmangfoldet med særlig vekt på å beholde flest mulige typer av natur- og kulturlandskap i kommunen. ikke tillate bygging av flere skogsbilveier. redusere avfallsmengden ved å sørge for økt resirkulering. Alle bedrifter og institusjoner må delta fullt ut i systemet med kildesortering. at kommunen kritisk gjennomgår egen virksomhet for å redusere klimagassutslipp og avfallsmengde.

12 at kommunen støtter og stimulerer til bruk av fornybar energi og fjernvarme. Alle større utbyggingsprosjekter skal baseres på dette. innføre kommunal panteordning for gamle vedovner. sikre at kommunens klimaplan rulleres og oppdateres regelmessig, helst sammen med den årlige budsjettbehandlingen. framstille et kommunalt klimabudsjett hvor reduksjon i klimagassutslipp er tallfestet og minimum i samsvar med anbefalingene til FNs klimapanel. tilrettelegge for egen dyrking av grønnsaker gjennom flerbruksområder på kommunens eiendom, og opplyse om de økonomiske, miljø- og helsemessige fordelene ved egen grønnsaksdyrking.

13 Byutvikling Drammen er sentrum av en region i rask utvikling. Drammen SV skal arbeide for at denne utviklingen skjer på en bærekraftig måte, med utgangspunkt i byens historiske struktur. I Drammen skal veksten hovedsakelig skje ved fortetting av eksisterende boligområder, noe som er en forutsetning for en energi- og transporteffektiv byutvikling. Vi vil ta vare på grøntarealer i byen og dagens markagrense. Byåsenes grønne silhuetter og åpne linjer mellom mark, elv og fjord skal være en viktig kvalitet også i framtidens Drammen. at kommunen bruker arealene til fellesskapets beste, og ikke lar private utbyggeres interesse av høy avkastning styre. beholde grøntområdene og skape offentlige møteplasser i alle bydeler. gå inn for fortetting av bebyggede strøk både i sentrum og i bydelene. ta vare på alle bevaringsverdige bygninger og vedta en forpliktende kommunal verneplan. at nybygg skal tilpasses våre få historiske hus og bygges på høyt arkitektonisk nivå. tillate høyhus i enkelte sammenhenger, men de må alltid tilpasses omgivelsene. bevare markagrensa, med unntak for prosjektet Øvre Fjell. legge til rette for et større mangfold av boliger i sentrum, med særlig vekt på familieboliger. at alle jordbruksarealer og dyrkbar mark beholdes. Derfor er vi imot utbyggingen av Gulliksrud i Skoger som nytt industriområde og imot utbyggingen av Gulskogen Vest- Stormoen-Pukerud. videreutvikle sammenhengende gang- og sykkelvei langs fjorden og elva. at det tilrettelegges for etablering av grønne tak både på nye og eksisterende bygninger. sørge for at kostnadsberegningene for byggeprosjekter omfatter hele livssyklusen.

14 Næring Drammen SV vil arbeide for at det legges til rette for en god og variert næringsutvikling i Drammen, både for å sikre byens befolkning arbeidsplasser og for å sikre at alle har tilgang på nødvendige varer og tjenester. Næringslivet må i større grad bidra til en samfunnsøkonomi hvor hensynet til fortjeneste ikke er eneste mål. Det kan skje gjennom ulike former for offentlig eierskap, ved å øke arbeidstakernes innflytelse på egen arbeidsplass og ved ulike former for samvirke. Et velfungerende lokalt næringsliv skaper arbeidsplasser i nærheten av der folk bor, noe som fører til kortere arbeidsreiser som igjen kan redusere utslipp av skadelige klimagasser. Drammen SV vil bruke en rekke kommunale virkemidler for å legge til rette for utvikling av miljøvennlige arbeidsplasser. Miljøvennlige arbeidsplasser og bedrifter bidrar til mindre utslipp enn andre virksomheter, og gjør lite skade på naturen rundt oss. Faste, hele stillinger er en grunnstein i norsk arbeidsliv. Hele stillinger gir økonomisk selvstendighet og nødvendig trygghet i arbeidsforholdet, som igjen gir rom for personlig og faglig utvikling. Ungdom som tar en yrkesfaglig utdanning må sikres et fullverdig løp, noe som krever at antall lærlingeplasser økes både i kommunale og private virksomheter. SV sier nei til EØS og sosial dumping. Det må stilles strenge krav til firma som vil ha oppdrag for kommunene. styrke den lokale næringsutviklingen ved å gjenopprette næringsavdelingen i kommunen. regulere nødvendige nye næringsarealer som sikrer videreutvikling av byens næringsliv, uten å ta av dyrkbar mark. legge til rette for etablering av nye virksomheter, blant annet ved å etablere en gründerhjelpordning i kommunen og gi gründere mulighet til å få låne kommunale kontorlokaler i en oppstartsfase for å gjøre nyetableringer enklere. at kommunen samarbeider med næringslivet om programmer som letter innvandreres inntreden i næringslivet. arbeide for å utvikle Drammen havn etter vedtatt havnestrategi. beholde kommunens kraftaksjer og kommunens andel av Glitrevannverket. at ingen kommunale bedrifter eller virksomheter skal privatiseres eller konkurranseutsettes. arbeide for å avvikle de kommunale foretakene og tilbakeføre funksjonene til de ulike sektorene. at det stilles etiske krav til leverandører av varer og tjenester til kommunen. at Drammen kommune skal ha gode arbeidsvilkår blant leverandørene og innføre nulltoleranse og karanteneordninger for alvorlige brudd på arbeidsmiljø- og allmenngjøringsloven. at kommunale anbud skal inneholde krav om lærlingeplasser. at næringslivet skal være en integrert del av byutviklingen. utarbeide lokale grønne guider for hvor de bærekraftige alternativene finnes. Dette kan inkludere alt fra miljøsertifisert næringsliv til økologiske restauranter og bruktbutikker. trekke kommunale driftsmidler, investeringsmidler og pensjonsfond ut av banker, fond og forsikring som er involvert i kull, olje eller gassvirksomhet.

15 Demokrati og deltakelse Gjennom ulike former for direkte demokrati vil Drammen SV arbeide for at innbyggerne i Drammen får større mulighet til å påvirke politikken som føres. Dagens politiske modell gjør at de folkevalgte har for liten reell makt. Derfor vil Drammen SV arbeide for å gjeninnføre hovedutvalgsmodellen slik at politikerne får beslutningsmyndighet i viktige saker som skole, helse og eldreomsorg. gjeninnføre prinsippene i hovedutvalgsmodellen slik at politikerne får beslutningsmyndighet i sektorene. benytte rådgivende folkeavstemninger i viktige saker for byen, for eksempel kommunesammenslutninger. innføre folkevalgt styring av kommunale foretak og selskaper. opprette bydelsutvalg med reell innflytelse i bydelene. innføre deltakende budsjettering, gjennom for eksempel å la bydelsutvalg innstille på hvilke tiltak som skal prioriteres i egen bydel, som kulturtiltak, veier og andre anlegg. arbeide for at det ikke innføres kommunal parlamentarisme. støtte innføring av stemmerett for 16-åringer. Kommunen som arbeidsgiver Drammen kommune er en av Buskeruds største arbeidsgivere, og måten kommunen organiseres på berører tusenvis av mennesker hver eneste dag. Arbeidsdagen til kommunens ansatte styres i for stor grad av måling, stoppeklokke og rapportering under et stadig økende kontrollregime. Drammen SV vil ha en tillitsreform hvor de ansattes faglighet og evne til å utøve yrket sitt profesjonelt legges til grunn. I eldreomsorgen, barnevernet og rusomsorgen er det behov for trygge og stabile fagmiljøer og ikke konkurranseutsetting. innføre en tillitsreform etter modell fra København. hindre at kommunale tjenester privatiseres. sikre ytringsfriheten til de ansatte i kommunen. verne varslere som påpeker kritikkverdige forhold i etater og institusjoner utenom tjenestevei. at private utførere av offentlige tjenester fortrinnsvis skal være nonprofit-organisasjoner, og utførerne skal ikke være registrert i skatteparadis. at administrasjonskostnaden ved anbudsrunden og saksbehandlingen vurderes før et kommunalt anbud vedtas. For tjenester som kommunen har utført eller kan utføre, skal det tilrettelegges for minst ett internt anbud. fortsette arbeidet med å tilby heltidsstillinger.

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

JA til et rausere Mandal

JA til et rausere Mandal Program for Mandal SV 2015-2019 JA til et rausere Mandal En raus kommune er for oss et sted hvor barn og unge kan ha en trygg oppvekst og folk kan leve gode liv. Der alle blir sett og hørt, der vår nye

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode

Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode Ta kampen for et varmt samfunn og en kaldere klode OPPVEKSTPARTIET SV Bodø kommune hadde en målsetting om å være Norges beste oppvekstkommune. Høyre, FrP, V, KrF og Sp forlot målsettingen. Vi i Bodø SV

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI

FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI FYLKESTINGPROGRAMMET 2015-2019 VESTFOLD ARBEIDERPARTI Vestfold Arbeiderparti - Fylkestingsprogram 2015-2019 Vestfold Arbeiderparti vil gå i spissen for å skape et nytt Vestfold med egen, bærekraftig vekst

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden

ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden ETNEDAL ARBEIDERPARTI Kommunevalgprogram for perioden 2015-2019 Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti, og vi bygger vår politikk på grunnverdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

BERGEN. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? MDG støtter ikke privatisering av offentlige tjenester. Kommersielle aktører er neppe de beste til å ta vare

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiets verdigrunnlag handler om sterk tro på fellesskapet og rettferdig fordeling. Det handler

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer