MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale : Generalforsamling Sentrumsbygg AS SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 48/15 49/15 50/15 51/15 52/15 53/15 54/15 55/15 ORIENTERINGER NORDRE LAND RØDE KORS - SØKNAD OM STØTTE TIL ATV-KJØP TV-AKSJONEN OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE NORDRE LAND ASVO A/S - VALG RANDSFJORDBÅT AS ØNSKER FLERE AKSJONÆRER KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 1. KVARTALSRAPPORT 2015 FORSLAG TIL INTENSJONSAVTALE MELLOM EVRYCARE AS OG NORDRE LAND KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE, den Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 6974/15 Arkivsaksnr.: 15/1218 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: ORIENTERINGER 1. Dokka videregående skole 2. Kommuneplanens arealdel 3. Tjenesteanalyser NORDRE LAND KOMMUNE, den 18. mai 2015 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

3 Lnr.: 6933/15 Arkivsaksnr.: 15/747 Arkivnøkkel.: 233 Saksbehandler: GSL Utskrift til: Nordre Land Røde Kors NORDRE LAND RØDE KORS - SØKNAD OM STØTTE TIL ATV-KJØP Sammendrag: Nordre Land Røde Kors Hjelpekorps søker om støtte til kjøp av en terrengående ATV, også kalt 6 hjuling med henger, bl.a. for å bedre sin operasjonalitet i beredskapssammenheng. Rådmannen foreslår at søknaden imøtekommes med et beløp, stort kr ,-. Vedlegg: Kostnadsoverslag/pristilbud fra Motorspeed AS, datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev av fra Nordre Land Røde Kors Hjelpekorps/Nordre Land Røde Kors Saksopplysninger: I brev av 23. mars 2015 skriver Nordre Land Røde Kors Hjelpekorps v/tom Sandberg og Nordre Land Røde Kors v/nils Harald Vestrum bl.a. følgende: «Nordre Land Røde Kors Hjelpekorps (NLRKH) tillater seg herved å søke om økonomisk støtte til anskaffelse av ATV med henger. NLRKH yter bistand til befolkningen i Landregionen. Korpset har pr. i dag ca. 25 aktive medlemmer, som bruker sin fritid til frivillig arbeid til innbyggernes beste. Mye av arbeidet som utføres foregår på barmark i ulendt terreng. I forbindelse med dette arbeidet er det ofte et betydelig transportbehov. Her kan ofte transporttid og kapasitet påvirke utfallet. Kjøretøyet kan også bistå andre nødetater, som brann (særlig skogbrann), politi og ambulanse, ved behov. Hjelpekorpset vurderer ATV med tilhenger som et hensiktsmessig fremkomstmiddel til å utføre aktuelle oppdrag.» NLRKH har innhentet tilbud på aktuelt utstyr. Tilbud datert fra Motorspeed AS, Lillehammer, lyder på kr ,- eks. mva (totalt kr ,-). Tilbudet vedlegges.

4 NLRKH avslutter brevet med å påpeke at dette innebærer et stort økonomisk løft for hjelpekorpset og de ser seg «derfor nødt til å søke om økonomisk støtte for å kunne bistå befolkningen i Landregionen på en best mulig måte». Vurdering: Røde Kors er en av de bærende frivillige organisasjoner i samband med kommunens samlede evne til å håndtere sin beredskap og er et viktig redskap i mange situasjoner. Røde Kors er f.eks fast møtende medlem av kommunens beredskapsråd. I samband med en søknad fra Gjøvik Røde Kors nylig om støtte til snøscooterkjøp kommenterte rådmannen at den foreliggende søknaden var signalisert. Gjøvik kommune hadde forut for søknaden til Nordre Land bevilget kr ,-. Rådmannen kommenterte den gang at «Det vites ikke når disse søknadene kommer eller i hvilken grad det her er snakk om overlappende «løsninger».» Videre uttalte rådmannen at «Rådmannen ser primært en støtte til Røde Kors lokallag som naturlig, men det registreres at også Gjøvik Røde Kors er stasjonert og gjør en forskjell i vårt nærområde inkl. kommunens fjellområde. De er dermed en del av kommunens samlede «beredskapsapparat» og vil innstille på at det bevilges et beløp, dog i en litt mindre størrelsesorden enn Gjøvik kommune, dvs. kr ,-. Rådmannen ser i den forbindelse til det signaliserte ønske om økonomisk støtte fra vårt lokale Røde Kors og at kommunen må vurdere i hvilken utstrekning den samlet kan støtte investeringer i kjøretøy tilknyttet våre hjelpekorps.» I rådmannens vurdering den gang heter det videre at «I gitte situasjoner er deres innsats uvurderlig og iblant fordres det også at det trekkes veksler på andre kommuners avdelinger. Rådmannen ser imidlertid at dette kan gå begge veger og at det derfor kan være i f.eks Gjøvik kommunes og Gjøvik Røde Kors interesse at Nordre Land Røde Kors forbedrer sin kjøretøypark etter hvert og at Nordre Land kommune medvirker til dette.» Nordre Land Røde Kors var kommentert i Gjøvik Røde Kors søknad og de ble derfor bedt om en uttalelse i sakens anledning. De sa følgende i e-post av : «Dere står fritt til å støtte Gjøvik Røde Kors men vi håper i så fall dette ikke går på bekostning av vår søknad om terrenggående kjøretøy som også er under utarbeidelse. Vi har planer om å skaffe oss 4-6 hjuling til helårsbruk da dette er et aktuelt fremkomstmiddel som etterspørres i redningsaksjoner. Videre begynner også vår scooterpark, som også brukes til løypekjøring, også å bli tilårskommen med hyppige motorreparasjoner slik at vi også ser på å skifte ut vår scooterpark.» Rådmannen innstilte som nevnt på en støtte til scooterkjøp i regi av Gjøvik Røde Kors Hjelpekorps på kr ,-. Røde Kors peker på anvendeligheten for disse kjøretøyene i samband med f.eks skogbrann. Dette er en vurdering rådmannen støtter. På bakgrunn av erfaringer man har gjort seg med de hendelser som har vært av typen «beredskapsforhold», spesielt knyttet til flom så har man erfart denne typen kjøretøys potensielle anvendelighet. Noe som også kjennetegner denne

5 typen hendelser er at de ikke kjenner noen kommunegrenser og det bør derfor presumptivt være av interesse for tilstøtende kommuner at bistand som inkluderer terrenggående kjøretøy kan være å hente. NLRKH oppfordres derfor om også å søke tilskudd hos de kommuner som slik støtte kan være aktuell for. Rådmannen vil derfor tilrå at kommunen støtter NLRKHs anskaffelse av ATV med kr ,-. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil anbefale at formannskapet om å legge saken fram for kommunestyret med slikt forslag til vedtak: 1. Nordre Land kommune støtter Nordre Land Røde Kors Hjelpekorps med kr ,- til innkjøp av snøscooter. Bevilgningen skjer ved at disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. 2. Nordre Land kommunestyre oppfordrer Nordre Land Røde Kors Hjelpekorps om å søke ytterligere støtte hos våre nabokommuner, eks. Søndre Land og Gjøvik kommuner. NORDRE LAND KOMMUNE, den 13. mai Jarle Snekkestad rådmann Geir Steinar Loeng

6

7

8 Lnr.: 5565/15 Arkivsaksnr.: 15/930 Arkivnøkkel.: X03 Saksbehandler: VIH Utskrift til: Fylkeskomiteen for TV-aksjonen, de valgte, sekretær TV-AKSJONEN OPPRETTELSE AV KOMMUNEKOMITE Sammendrag: Rådmannen legger saken fram uten innstilling. Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Brev dat fra Fylkesmannen i Oppland vedr. opprettelse av kommunekomite. Saksopplysninger: Årets TV-aksjon er tildelt Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark tilsammen. Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Siden andre verdenskrig er regnskogen halvert. Fortsatt hugges regnskogen ned i hurtig tempo. Gjennom årets TV-aksjon skal regnskogen bevares for vår felles framtid og for menneskene som har regnskogen som sitt hjem. Aksjonen arrangeres søndag 18. oktober og arrangeres for 41. gang. Vurdering: De politisk valgte representantene i kommunekomiteen legges fram uten innstilling. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Som leder i kommunekomiteen velges: 2. Som nestleder i kommunekomiteen velges:

9 Øvrige medlemmer: Sekretærer: Snøfrid Bjørnødegård og Roar Kværnsveen NORDRE LAND KOMMUNE, den 22. april Jarle Snekkestad rådmann Vigdis Hagenborg

10 Lnr.: 6943/15 Arkivsaksnr.: 15/1213 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: De valgte, Sekretariatet NORDRE LAND ASVO A/S - VALG Sammendrag: Rådmannen legger saken fram uten innstilling. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Oversikt over styret i Nordre land ASVO A/S Saksopplysninger: Generalforsamlingen i Nordre Land ASVO A/S skal avholdes tirsdag 23. juni2015. Styret i Nordre Land ASVO A/S har følgende sammensetning: Styreleder Sigmund Egner Nestleder Ole Klokkersveen Styremedlem bjørn Saur Styremedlem Bente Øverby Styremedlem Bente Stadsvoll - på valg - på valg - ikke på valg - ikke på valg - ikke på valg Disse er oppnevnt av generalforsamlingen. Styremedlem Reidun Hestad Engum er valgt av og har vært ansattes representant i styret. Vurdering: Ut ifra ovennevnte opplysninger er det styreleder Sigmund Egner og nestleder i styret Ole Klokkersveen som er på valg.

11 Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet, som valgkomite, til å legge saken fram for generalforsamlingen med slikt forslag til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. NORDRE LAND KOMMUNE, den 18. mai 2015 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

12 Lnr.: 6640/15 Arkivsaksnr.: 15/1063 Arkivnøkkel.: 255 Saksbehandler: STR Utskrift til: Randsfjordbåt AS, Postboks 116, 2882 Dokka RANDSFJORDBÅT AS ØNSKER FLERE AKSJONÆRER Sammendrag: Randsfjordbåt AS har sendt en henvendelse til alle kommunene som grenser til Randsfjorden og oppfordret til tegning av aksjer i selskapet for minimum kr ,-, til pålydende kr ,- pr. aksje. Bakgrunnen for henvendelsen er at Randsfjordbåt AS og Randsfjorden Grunneierforening AS (som eneste aksjonær) vil ha med flere eiere i båtselskapet for å få flere krefter med på satsingen på næringsutvikling med basis i Randsfjorden. Etter en total vurdering anbefaler rådmannen at Nordre Land kommune ikke kjøper aksjer i Randsfjordbåt AS. Vedlegg: Randsfjordbåt AS ønsker flere aksjonærer, med vedlegg, mottatt 28. april Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger: Randsfjordbåt AS har sendt en henvendelse til alle kommunene som grenser til Randsfjorden og oppfordret til tegning av aksjer i selskapet for minimum kr ,-, til pålydende kr ,- pr. aksje. Bakgrunnen for henvendelsen er at Randsfjord Båt AS og Randsfjorden Grunneierforening AS (som eneste aksjonær) vil ha med flere eiere i båtselskapet for å få flere krefter med på satsingen på næringsutvikling med basis i Randsfjorden. Randsfjorden Grunneierforening AS og Randsfjorbåt AS har satset på innkjøp og drift av båten Kong Haud for å oppnå et løft for turistrettet virksomhet og styrke profileringen av Randsfjorden. De hevder at en sterk forankring blant bedrifter, kommuner og andre innbyggere er avgjørende for å lykkes. Randsfjorden Grunneiereforening AS eier pr samtlige aksjer i selskapet, i tillegg til at det er gitt lån til Randsfjordbåt AS. Kong Haud ble kjøpt i 2012 for kr. 2,4 mill. kr., i tillegg har det vært kostnader knyttet til frakt av båten til Randsfjorden, sertifisering og diverse andre kostnader. Totalinvesteringen ved oppstart i 2013 var i overkant av kr. 3,5 mill. kr.

13 I 2013 ble det gjennomført testturer, og i 2014 kom man sent i gang med sesongen, men fra slutten av juni ble det gjennomført 43 turer med til sammen 1600 passasjerer, som ga en bruttoinntekt på kr ,-. Det opplyses at driften så langt har vært noe begrenset på grunn av utfordringer knyttet til etableringen og oppstart, og selskapet har derfor hatt et driftsunderskudd til nå. I 2015 budsjetterer selskapet med et lite overskudd. Målet er å doble omsetningen fra 2014-sesongen. Det satses primært på charterturer, men det legges også opp til noen tematurer og at båten kan benyttes som restaurantbåt ved ulike brygger. Selskapet har startet markedsføringen av 2015-sesongen, og opplyser at de har fått flere bestillinger. Videre skriver søker at Randsfjorden i dag er lite benyttet som reisemål og rekreasjonsområde for tilreisende, mest fordi det er for lite tilrettelagt for dette. Det hevdes at en moderne turistbåt på Randsfjorden vil være en god markedsfører for regionen, da området har en rikholdig historie, flotte severdigheter og kort avstand til Norges mest befolkede område. Videre står det i henvendelsen at en satsing på turisttrafikk vil være et viktig steg for å synliggjøre regionen og stimulere til økt verdiskaping, og at selskapet vil kunne utvikle seg til et attraktivt reiselivsprodukt for et stort marked. Saksbehandler har kontaktet Søndre Land, Gran og Jevnaker kommuner for å undersøke om de har behandlet henvendelsen og med hvilket utfall, men har bare fått tilbakemelding fra Gran kommune som opplyser at de ikke ønsker å kjøpe aksjer i selskapet. Vurdering: Henvendelsen gjelder tilbud om kjøp av aksjer i et privat aksjeselskap som ble etablert i 2012 og som har forretningsadresse i Nordre Land kommune. Rådmannen mener derfor det er naturlig å vurdere et eventuelt kjøp av aksjer i forhold til kommunens næringsfond. Søknader til kommunens næringsfond skal vurderes i forhold til om søknaden er med på å oppfylle målsettingene og/eller tiltakene i kommunens strategiske nærings- og utviklingsplan, ref. kommunestyresak 90/11. Rådmannen mener søknaden kan vurderes i forhold til målsettingen om å beholde og skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter, men samtidig mener rådmannen at henvendelsen ikke faller inn under noen av tiltakene innen satsingsområde reiseliv i planen. Videre viser rådmannen til vedtektene for kommunens næringsfond, hvor det i 3 Støtteformer står: «I hovedsak bør midlene ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter». Etter en total vurdering anbefaler rådmannen at Nordre Land kommune ikke kjøper aksjer i Randsfjordbåt AS. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet, som fondsstyret, ønsker ikke å kjøpe aksjer i Randsfjordbåt AS

14 NORDRE LAND KOMMUNE, den 18. mai 2015 Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen næringsrådgiver

15 Nordre Land kommune Rådmannen Postboks Dokka Dokka, 20. april 2015 \,0[1 )[ ),A,,1<-\,f()Niel Randsfjorden Grunneierforening AS og Randfjordbåt AS har satset på innkjøp og drift av båten Kong Haud for å oppnå et løft for turistrettet virksomhet og styrke profileringen av Randfjordregionen. Ønsket om å skaffe en slik båt for å trafikkere Randsfjorden kom fram på et seminar som Randsfjordforbundet og Grunneierforeningen arrangerte i Der ble det presisert at offentlige aktørers engasjement vil være vesentlig for å kunne gjennomføre prosjektet som selvsagt er økonomisk krevende. Prøvesesongen 2014 viste med all tydelighet at det er stor interesse for å benytte båten, og at den har et betydelig potensial til å frakte en større antall passasjerer fra distrikt så vel som mer langveisfarende. Randsfjorden Grunneierforening AS står ved inngangen til 2015 som hovedeier av båten med en aksjekapital på kr. 1 mill. Grunneierforeningen ønsker imidlertid flere eiere av båten, og selger i første omgang inntil 66 % av aksjene. Beløpene som betales for aksjene vil bli lånt inn igjen til selskapet som et ansvarlig lån. Det kan senere være aktuelt å utvide aksjekapitalen gjennom en emisjon. Det vises i denne sammenheng til vedlagte invitasjon til å kjøpe aksjer i selskapet. Den er for kort tid siden sendt ut til medlemmer i Grunneierforeningen, privatpersoner og næringsvirksomheter. Det er per dato solgt nærmere 20 % av aksjene. Vi vil foreslå at hver kommune som grenser til Randsfjorden tegner aksjer for minimum kr ,-. Flere eiere på laget og økt tilforsel av kapital til båtprosjektet gjennom dette aksjesalget er en betingelse for å sikre at MS Kong Haud vil kunne fortsette sine turer på Randsfjorden. Vi håper kommunene vil bidra å støtte satsingen gjennom å erverve aksjer som antydet ovenfor. Vennlig hilsen For Randsljordbat AS ) ( Pdr AUthdny Rognerud Ole Helmer E Bjorlien Ingvald Eid s'r. 1

16 VE-1)1-: (:;(1.-; AP!;. Ar )1\1/1- I Nå er det mulig å få kjøpt aksjer Styret i Randsfjordbåt AS ønsker at Kong Haud skal gi et løft for turismen og styrke profileringen av hele Randsfjordregionen. En sterk forankring blant bedrifter, kommuner og innbyggere rundt Randsfjorden er avgjørende for å lykkes. Randsfjorden Grunneierforening inviterer herved næringsliv, offentlige aktører og enkeltpersoner til å kjøpe "båtaksjer". med på laget i denne viktige satsingen på næringsutvikling med basis Randsfjorden. Randsfjorden Grunneierforening tilbyr derfor å selge aksjer til pålydende, - dvs, for kr. I 000,- per aksje. Nå kan også du bli "skipsreder"! Inntektene fi-a aksjesalget vil helt, eller delvis bli pløyd inn igjen i båtselskapet. Avhengig av respons kan en emisjon bli vurdert senere. Selskapet Randsfjordbåt AS ble stiftet 6. mars 2012 av Randsfjorden Grunneierforening med formål å finne frem til og erverve en båt som var egnet til turisttrafikk på Randsfjorden. Randsfjorden Grunneierforening eier per samtlige aksjer (1000 stk.). Innskutt aksjekapital er kr. I mill. Det er også gitt lån til selskapet fi-a en tidligere aksjonær. Randsfjorden Grunneierforening vil ha med flere eiere i båtselskapet. Dette for å få flere krefter En godt egnet båt ble funnet i Ålesund våren Båten ble fi-aktet med båt til Drammen, og på bil til Randsfjorden sommeren Båten ble kjøpt for kr. 2,4 mill. Frakt til Randsfjorden og oppgradering, sertifisering og div. andre kostnader gjør at totalinvesteringen ved oppstart 2013 er i overkant av kr. 3,5 mill.

17 For å teste båt, mannskap og brygger ble det i gjennomført noen charterturer som gav nyttig erfaringer. I 2014 kom vi sent i gang med sesongen pga. vanskeligheter mht. å skaffe godkjent skipper. Med dette på plass ble det fi-a ca. slutten av juni kjørt 43 turer med til sammen I 600 passasjerer. Brutto inntekt var kr. 0,6 mill. Driften har vært noe begrenset foreløpig pga. utfordringer knyttet til etablering og oppstart. Selskapet driftsunderskudd har således hatt økonomiske til nå. I 2015 budsjetterer selskapet med et lite pluss. Målet er flere gjennomførte charterturer med en dobling av omsetningen fra 20 I 4-sesongen. Nytteverdi av båttrafikk Randsfjorden er i dag lite benyttet som reisemål og rekreasjonsområde for tilreisende, mest fordi det er for lite tilrettelagt En majestetisk og moderne turistbåt på Randsfjorden er et blikkfang og en god markedsfører for regionen. MS Kong Haud har en "stoppeffekt for turister på gjennomfart Målet er å skape en minnerik opplevelse om bord i båten, med fokus på natur, kultur og historie. Formidling av histoner og sagn på en profesjonell måte vil bli en viktig del av båtturene på Randsflorden med sin rikholdige historie og flotte severdigheter og kort avstand til Norges mest befolkede område, vil kunne utvikle seg til et attraldivt reiselivsprodukt for et stort marked. Randsfjorden Grunneierforening arbeider aktivt med å legge til rette for næringsutvikling i og rundt Randsfjorden. Satsing på turisttrafikk med Kong Haud er et viktig steg for å synliggjøre regionen og stimulere til økt verdiskaping. Randsfjorden Grunneierforening har kommet langt med å oppgradere brygger langs fjorden. Oppland Fylkeskommune og Randsfjordkommunene deltar i finansieringen av disse. Interessen for båten blant turoperatører, bedrifter og privatpersoner er stor, - kanskje større enn forventet ut fra den markedsføringen og de turer som så langt er gjennomført. Det satses primært på charterturer, men det legges også opp til noen tematurer med musikk, underholdning. Båten kan benyttes som restaurantbåt ved ulike brygger langs fjorden. Selskapet har startet markedsføringen av 20 I 5- sesongen, og fått flere bestillinger av turer allerede. Nettside og facebookside vil bli videreutviklet fi-emover. 2

18 Hvorfor Kong Haud? Båten har fått navnet "Kong Haud" etter Kong Nors sønnesønn, som i følge fomaldersagaen "Hversu Noregr byggåist" i Flatøyboka (utkommer i norsk oversettelse i 2014) var «Haudalandets» (Hadeland og Land) sin første konge. Et lokalt sagn sier også at to av sønnesønnene til Kong Nor; Ring og Haud, satte skille mellom sine riker mellom gardene Egge og Berger på Eggemoen trolig i tiden rundt år Dvs. 400 år før Halvdan Svarte, som er den første ''historiske' person i området. Kontraktspris var kr. 5. mill. fi-a verftet i 2000, og i 2009 ble båten oppgradert for kr. 1.9 mill. I denne prisen ligger et guidesystem som kan formidle guiding på 5 språk samtidig. Systemet styres via GPS og Waypoints. MELD DEG SOM INTERESSENT NÅ OG BLI "SKIPSREDER" I Send blanketten på siste side i prospektet til Randsfjorden Grunneierforening. Noen fakta om båten: Båten er sertifisert og godkjent til å frakte totalt 95 personer. Båten er bygd av Lindstøls Skips- & Båtbyggeri AS i Risør i Båten er 23 m lang, bredde på spant er 5,4 m, dybde i riss 0,6 m, dypgående 0,5 m til BL. Fartøyet er bygd i aluminium. Adresse: Randsfjorden Grunneierforening AS v/ Ole Helmer Bjørlien Vestsidevegen 131 I 2860 Hov Telefon I I Epost: Båten drives av 2 motorer av typen TAMD 63L på 3 10 hk ved 2800 omdreininger, og er beregnet for en fart på 12 knop. For ytterligere informasjon om Randsfjordbåt kan styret kontaktes Januar Styret i RandsfjordbåtAS PerA. RognerudOle HeIrner Bjørlien IngvaldEidAnders Sørum(vara) 3

19 JA,- JEGERINTERESSERTI Å KJØPEAKSJER Firmanavn / navn privatpersoner Postadresse Postnummer og sted Telefonnummer Mailadresse Ønsker å kjøpe antall aksjer å kr.i.000,-: SUM KR: Sted og dato Underskrift Kjøpet av aksjer bekreftes gjennom innbetaling til Randsfjorden Grunnelerforenings konto: s( Aksjebrev vil bli tilsendt nye aksjonærer. 4

20 Lnr.: 6726/15 Arkivsaksnr.: 15/1173 Arkivnøkkel.: 143 C2 Saksbehandler: SVL Utskrift til: Administrasjonen for oppfølging KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET Sammendrag: Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble sist revidert i 2011, og gjelder perioden Rådmannen ser det som viktig å ha en oppdatert plan, bl.a. for å imøtekomme kulturdepartementets krav i forbindelse med spillemiddelordningen, og foreslår at formannskapet vedtar oppstart av arbeidet med å revidere kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet. I og med at Kulturdepartementet ikke lenger krever at planen skal ha status som kommunedelplan, foreslår rådmannen at planens navn og status endres til «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet». Vedlegg: Ingen. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (vedtatt av kommunestyret ). Prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet i Nordre Land i perioden (Kommunestyresak 111/14). Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementets veileder fra mai 2014). Strategiplan for idrett (Oppland Fylkeskommune 2012). Stortingsmelding nr. 26 ( ), Den norske idrettsmodellen. Lov nr. 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven). Saksopplysninger: Eksisterende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble sist revidert i 2011 og gjelder for perioden En viktig del av kommundelplanen er det prioriterte handlingsprogrammet for anleggsutbygging som rulleres årlig i forbindelse med prioriteringen av kommende års spillemiddelsøknader.

21 Idrett og fysisk aktivitet har viktige funksjoner i samfunnet og blir av den grunn høyt prioritert på alle forvaltningsnivåer. Fysisk aktivitet har stor egenverdi for den enkelte utøver, og gir både gode opplevelser og bedre helse. Gjennom spillemiddelordningen overføres årlig store beløp til idrett og fysisk aktivitet i kommunene. For å sikre fornuftig tilrettelegging for aktivitet, bl.a. gjennom utbygging av anlegg, har kulturdepartementet siden slutten av 80-tallet stilt krav til kommunene om en egen plan for idrett og fysisk aktivitet. Fra midten av 90-tallet var det et krav at denne planen skulle status som kommunedelplan. For noen år tilbake ble dette endret på nytt, slik at det nå heter at kommunene skal ha en kommunal plan (for idrett), og at anlegg det skal søkes spillemidler til, skal inngå i denne. Det er med andre ord helt nødvendig for kommunen å ha en oppdatert kommunal plan for idrett (og fysisk aktivitet) for at anleggsutbyggere i Nordre Land (og kommunens selv) skal kunne søke om spillemidler til sine anlegg. Vurdering: Rådmannen innser nødvendigheten av å ha en oppdatert plan for idrett og ser det som hensiktsmessig at planen også omfatter fysisk aktivitet, herunder friluftsliv. I og med at det ikke lenger er et krav fra Kulturdepartementet om at planen skal ha status som kommunedelplan, ser rådmannen det hensiktsmessig og endre planens navn og status til «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet». Dette gjør at kommunen kan legge opp til en noe enklere og mindre byråkratisk planprosess. Rådmannen understreker likevel at kravet til medvirkning opprettholdes, og vil sette sammen en plangruppe med representanter fra bl.a. idrettsrådet, hovedutvalg for levekår og ungdomsrådet. Rådmannen mener det bør være realistisk å ha et ferdig utkast klart til politisk sluttbehandling i kommunestyret i desember Rådmannen ser det som naturlig at ansvaret for planarbeidet legges til kulturenheten, og at planarbeidet bør kunne gjennomføres innfor enhetens egne rammer. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: 1. Formannskapet vedtar å starte arbeidet med å revidere kommunens plan for idrett og fysisk aktivitet, og anmoder rådmannen om å organisere planarbeidet på en hensiktsmessig måte. 2. Planens navn og status endres til «Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet». NORDRE LAND KOMMUNE, den 12. mai Jarle Snekkestad Rådmann Svein Ladehaug

22

23 Lnr.: 6931/15 Arkivsaksnr.: 15/1210 Arkivnøkkel.: 210 Saksbehandler: HHO Utskrift til: 1. KVARTALSRAPPORT 2015 Sammendrag: Torpa barnehage har gjennomført brukerundersøkelse i første kvartal. Sykefraværet i første kvartal ligger på 9,6 %, dette er det laveste førstekvartal siden Totalt sett kan det virke som Nordre Land kommune står ovenfor økonomiske utfordringer i NAV varsler allerede etter første kvartal utsikter for et betydelig merforbruk også i Utfordringene fra 2014 ser ut til å fortsette inn i 2015, og enheten antas derfor å kunne ende på et merforbruk i samme størrelsesorden som i 2014, ca. 2,5 mill. Kulturskolens opplever utfordringer i forhold til budsjett på fastlønn, og enheten ligger an til et merforbruk på kr ,-. På fellesområdet er det utsikter til lavere rammetilskudd som følge av at skatteinngangen for Norge totalt sett er lavere enn antatt. Vedlegg: Første kvartalsrapport 2015 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Torpa barnehage gjennomførte brukerundersøkelse i mars, og resultatene viser framgang i forhold til fornøydhet med det fysiske miljøet ute. Brukerne er også mer fornøyd med barnehagens informasjon omkring enkeltbarnet. Resultatene viser en nedgang i forhold til hvordan foreldre er fornøyd med skolestartertilbudet. Dette kan ha sammenheng med en endring i ansvarsfordelingen mellom barnehage og skole i dette opplegget. Skolen har tatt over ansvaret for alle innskolingsdagene. Det vil bli en felles evaluering med skolen på dette. Sykefraværet i første kvartal ligger på 9,6 %, dette er det laveste førstekvartal siden Korttidsfraværet er høgere enn tidligere, 2,8 %. Dette skyldes mye fravær på grunn av forkjølelse og influensa. En vesentlig faktor for at sykefraværet i Nordre Land kommune som helhet er redusert, er at den store enheten Omsorg og Rehabilitering har redusert sykefraværet sitt vesentlig. I 1. kvartal 2015 hadde enheten et fravær på 7,8 %. Korttidsfraværet var 2,6 %, mens langtidsfraværet var 5,2 %. I 1. kvartal 2014 var det totale fravær 16,2 %, altså en nedgang på

24 8,4 prosentpoeng. Det er særlig langtidsfraværet som er vesentlig redusert. I første kvartal 2014 var dette 13,1 %. Korttidsfraværet er også godt ned, og var 3,1 % i samme periode i Enheten har gjennom lang tid satt sykefravær øverst på dagsorden. Dette virker å ha gitt resultater. NAV varsler allerede etter første kvartal utsikter for et betydelig merforbruk også i I 2014 fikk enheten økt sine rammer med kr 1,2 mill. i forbindelse med halvårsrapporten. På tross av denne rammeøkningen, fikk enheten et merforbruk på kr 1,3 mill. i I budsjettet for 2015 ble rammene til NAV økt med kr ,-. Utfordringene fra 2014 ser ut til å fortsette inn i 2015, og enheten antas derfor å kunne ende på et merforbruk i samme størrelsesorden som i 2014, ca. 2,5 mill. Et merforbruk på linje med fjoråret skyldes i hovedsak utbetalinger til økonomisk sosialhjelp. Kulturskolens opplever utfordringer i forhold til budsjett på fastlønn. Kulturskolen bruker nesten hele sitt budsjett på lønn, og basert på første kvartals lønnsutbetalinger ligger enheten av til et merforbruk på kr ,-. Enheten vil iverksette tiltak for å forsøke å redusere merforbruket. Ut over disse enhetene er det flere enheter som varsler mulige utfordringer med å holde rammene, men hvor det foreløpig er usikkerhet knyttet til merforbruket. Det jobbes inn mot halvårsrapporten for å kartlegge dette videre og utrede mulige tiltak for å korrigere dette. På fellesområdet er det utsikter til lavere rammetilskudd som følge av at skatteinngangen for Norge totalt sett er lavere enn antatt. Hvis utviklingen i skatteinntektene fortsetter, vil det bety lavere inntekter til Nordre Land kommune via inntektsutjevningen i rammetilskuddet. Vurdering: Første kvartalsrapporten gir et veldig tidlig estimat på årsresultatet. Innenfor den styrbare delen av driften varsler NAV at enheten opplever de samme utfordringene i 2015 som de forutgående årene. Utbetalingene av bidrag til livsopphold er lagt over budsjett. Enheten varsler derfor merforbruk i samme størrelsesorden som forrige år, altså et merforbruk på over kr 2 mill. Det har vært et bekymringsfullt merforbruk på NAV de par siste årene. NAV yter en lovpålagt tjeneste og mottakernes rettigheter til tjenester er lovfestet. Budsjettet blir derfor anslagsbudsjettering, og enhetene må yte tjenestene mottakerne har rett på. Rådmannen vil følge NAV tett inn mot halvårsrapporten, og vil komme tilbake med eventuelle mulig innsparingstiltak for å kunne justere budsjettet til NAV etter denne rapporten. 1. mars ble Land barnevernstjeneste etablert. Barnevernstjenesten i Nordre Land har hatt budsjettmessige utfordringer forutgående år, og dette ser ut til å fortsette i Søndre Land kommune har også hatt budsjettmessige utfordringer på Barnevernssiden. En utfordring som fortsetter også etter sammenslåingen. Budsjettet til Søndre Land på tiltak var mer eller mindre oppbrukt allerede i første kvartal. Mange kostnadskrevende omsorgstiltak vil gi merutgifter utover budsjett. Rådmannen er bekymret for den økonomiske situasjonen på Barnevern, og jobber videre sammen med Søndre Land for at kommunene bør finne rom for justering av rammene til barnevern ved halvårleite. Det er veldig krevende å kutte i denne tjenesten. Skatteinngangen i Nordre Land kommune er i tråd med skatteoppkreverens anslag for Skatteinngangen for Norge totalt sett er lavere. Hvis utviklingen i skatteinntektene fortsetter,

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.03.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: AP: kl. 08.00 H/BL/SP: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Databehandleravtale for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Vedlegg 10 Databehandleravtale Versjon 2.

Databehandleravtale for. Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Vedlegg 10 Databehandleravtale Versjon 2. Databehandleravtale for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 10 Databehandleravtale Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Avtaleskisse

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Mellom Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Mellom Elkotek Sikkerhet AS (databehandler) Og ---------------------------------------------------

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 48/15 Til saknr.: 57/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Firma:. behandlingsansvarlig og

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. behandlingsansvarlig

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. behandlingsansvarlig Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. behandlingsansvarlig og Forleggerforeningens servicekontor databehandler 1 1. Avtalens

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Mellom Osen kommune behandlingsansvarlig

Detaljer

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse) Vedlegg 3 til Bransjenorm for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering (Bransjenormen) E-billetteringsnorm: Mal for databehandleravtale (bearbeidet utgave av Datatilsynets avtaleskisse)

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom.. (barnehagen) og MyKid AS. (databehandler) 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Bilag 14 Databehandleravtale

Bilag 14 Databehandleravtale Bilag 14 Databehandleravtale Telefoni- og sentralbordtjenester Bilag 12 Databehandleravtale Side 1 av 7 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

Databehandleravtaler

Databehandleravtaler Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven Veileder 26.05.2009 Innholdsfortegnelse DEL I 5 Veileder - databehandleravtaler...6 Datatilsynet...6 Forutsetninger og avklaringer...7

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Fjellinjen AS. behandlingsansvarlig

Detaljer

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv

Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv Databehandleravtale Pilot Digitalt Bortsettingsarkiv I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. og Databehandler 1 1 Avtalens hensikt

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 mellom Utdanningsdirektoratet direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Organisasjonsnummer:

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven

Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale etter personopplysningsloven Databehandleravtale for IMDinett I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Kompetanse Norge Behandlingsansvarlig og xx Databehandler 1 1. Avtalens hensikt

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysinglovens 13, jf. 15 og personopplysningforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom Behandlingsansvarlig Tjenesteleverandøren Iris skolefoto as Postboks

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale.

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale. Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale Mellom (behandlingsansvarlig) og Nasjonalt senter for læringsmiljø

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Databehandleravtale Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Statens innkrevingssentral (SI) behandlingsansvarlig og (Inkassoselskapet)

Detaljer

Databehandleravtale. Fellesforbundet avdeling.. Fellesforbundet

Databehandleravtale. Fellesforbundet avdeling.. Fellesforbundet Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Fellesforbundet avdeling.. Org.nr.:. Behandlingsansvarlig og Fellesforbundet Org.nr.:

Detaljer

Databehandleravtale. mellom. Navn på kommunen eller fylkeskommunen. (behandlingsansvarlig) Navn på tjenesteleverandøren

Databehandleravtale. mellom. Navn på kommunen eller fylkeskommunen. (behandlingsansvarlig) Navn på tjenesteleverandøren Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2 inngås følgende avtale mellom Navn på kommunen eller fylkeskommunen.. (behandlingsansvarlig)

Detaljer

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale

Konkurranse om minibusstjenester. Vedlegg 8. Databehandleravtale Versjon 1.0 14.06.2016 Minibuss Follo 2015 Kontrakt Konkurranse om minibusstjenester Vedlegg 8 Databehandleravtale Side 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 111 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.06.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Databehafiileravtale ' ---

Databehafiileravtale ' --- l 1 MUTE-33:? ] Q'ämswaamm'w l.!, ; Z7 HF 203, 1 FUGE-*x. now my: I - r» - - -, lot? 22 c1-5 * Databehafiileravtale ' --- personopplysningsloven 1 l Databehandleravtale for IMDinett I henhold til personopplysningslovens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 11.06.2008 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.03.2008 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 8 Databehandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 8 Databehandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom AtB AS behandlingsansvarlig

Detaljer

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6

Arbeids- og velferdsetaten Vedlegg [sett inn vedlegg] Databehandleravtale Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Kontraktsnummer: [sett inn kontraktsnummer] Side 1 av 6 Avtale om (sett inn navn på oppdraget) Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 15, jf. 13 og personopplysningsforskriftens kapittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: FREDAG 07.06.2013 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 09.03.2017 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Databehandler. IKA Trøndelag. Behandlingsansvarlig. mellom. kapittel 2. Databehandleravtale

Databehandler. IKA Trøndelag. Behandlingsansvarlig. mellom. kapittel 2. Databehandleravtale tale Digitalt I henhold til personopplysningslovens depot 13, jf. 15 personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Risa; ) cm1iwcwl 09 IKA Trøndelag IKS 1 Avtalens hensikt Avtalens hensikt er å regulere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 24.09.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr.

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg

Databehandleravtale. I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom. Bærum kommune, Pleie- og omsorg I henhold til helseregisterlovens 16, jf. 18 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom Bærum kommune, Pleie- og omsorg databehandlingsansvarlig og Leverandør databehandler Innholdsfortegnelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 15.09.2011 kl. 13.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016

Vedlegg 6. Versjon 1 23.09.2015. Databehanlderavtale. Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Vedlegg 6 Versjon 1 23.09.2015 Databehanlderavtale Busstjenster Årnes Gardermoen 2016 Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 06.02.2013 kl. 10.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøter: AP og SV: kl. 08.00 ØVRIGE: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 28.05.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Gruppemøte: kl. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 14.12.2011 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten

Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Innledning til mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester i Dataporten Nedenfor følger mal for databehandleravtaler ved bruk av tjenester som tilbys via Dataporten. Malen kan anvendes av universiteter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 28.02.2008 kl. 12.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.11.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.06.2012 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.06.2016 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter

Detaljer

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE

BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE BILAG 1 DATABEHANDLERAVTALE Inngått iht.personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kap. 2 mellom UNINETT AS ("Databehandler") og Virksomheten ("den Behandlingsansvarlige") heretter

Detaljer

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 14 Behandleravtalen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 14 Behandleravtalen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 1 Behandleravtale for [billetteringssystem] Denne avtale er inngått mellom AtB AS («AtB») og XXXX («Operatøren») 2 1 Avtalens bakgrunn og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Databehandleravtale etter personopplysningsloven m.m

Databehandleravtale etter personopplysningsloven m.m Databehandleravtale etter personopplysningsloven m.m Databehandleravtale I henhold til personopplysningsloven 13, jf. 15 og personopplysningsforskriftens kapittel 2. Avtalen omhandler også håndtering av

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.02.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 24.09.2010 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 13.05.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom

Databehandleravtale. I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Oslo kommune Velferdsetaten Databehandleravtale I henhold til personopplysningslovens 13, jf. 15 og personopplysningsforskriften kapittel 2. mellom Velferdsetaten Org.nr: behandlingsansvarlig og Org.nr.:

Detaljer

DatabehandIeravtaIe MK i

DatabehandIeravtaIe MK i Éaksrwrllålg-lq 0 6 FEB.2015 DatabehandIeravtaIe MK i personopplysningsloven U.ofi.: Databehandleravtale l henhold lil personopplysningslovens 13,jf. 15 og personopplysningslorskrillcns kapittel 7. mellom

Detaljer

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER)

Vedrørende behandling av personopplysninger. mellom Norsk Tipping AS (BEHANDLINGSANSVARLIG) xx (DATABEHANDLER) Databehandleravtale Godkjent av Trond Laupstad Godkjent dato 17. august 2011 Bilag 7 Vedrørende behandling av personopplysninger mellom (BEHANDLINGSANSVARLIG) og xx (DATABEHANDLER) 1. Innledning I henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 17.09.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 5. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 12.06.2009 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE

P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE Møtedato: 26.10.2011 Fra kl. 11.00 Møtested: Møterom lite, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/11 Til saknr.: 12/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F07 Arkivsaksnr: 2011/3638-17 Saksbehandler: Solrunn Hårstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.09.2010 Fra kl. 11.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 96/10 Til saknr.: 114/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Geir Steinar Loeng kommunalsjef Svein Ladehaug

Geir Steinar Loeng kommunalsjef Svein Ladehaug Lnr.: 11227/11 Arkivsaksnr.: 11/2325 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: ORIENTERINGER 1. Status for SLT arbeidet, forebyggende tiltak v/tore Mikkelstuen 2. Kultursekken v/svein Ladehaug

Detaljer

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge

Skytjenester. Forside og Databehandleravtale. Telenor Norge Skytjenester Forside og Databehandleravtale Telenor Norge FORSIDE TIL AVTALE Det bekreftes med dette at det i dag den er inngått avtale mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, orgnr. 976

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 26.03.2008 kl. 10.00 (Møtet starter med en befaring) STED: PEISESTUA, LANDMO Gruppemøte: kl. 09.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 20.10.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 07.05.2015 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Under henvisning til Yrkesskadeforsikringsforeningens vedtekter 4 varsles det om behandling av følgende sak på årsmøte :

Under henvisning til Yrkesskadeforsikringsforeningens vedtekter 4 varsles det om behandling av følgende sak på årsmøte : YFF - databehandleravtale Under henvisning til Yrkesskadeforsikringsforeningens vedtekter 4 varsles det om behandling av følgende sak på årsmøte 29.04.2015: Sak til behandling: Delegering av fullmakt til

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET TID: 16.06.2016 kl. 09.00 STED: MØTEROMMET 5. ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 30.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret TYDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/412-1 Saksbehandler: Lars-Erik Moxness Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 05.05.2015 Formannskapet 11.05.2015 Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 19.05.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 19.05.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 19.05.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken tlf , eller på e-post Lillehammer kommune Kommuneplanutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.2013 Tid: etter endt formannskap Eventuelt forfall meldes til Barbro Fossbakken

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 14.11.2012 Fra kl. 08.30 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg. Fra saknr.: 157/12 Til saknr.: 169/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.10.2015 kl. 09.00 STED: LANDMO Gruppemøte: kl. 08.00 MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 04.09.2008 kl. 09.00-12.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Databehandleravtalen skal sikre at personopplysninger om de Registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Databehandleravtalen skal sikre at personopplysninger om de Registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende. DATABEHANDLERAVTALE 1. AVTALENS HENSIKT Dette bilaget inneholder en databehandleravtale, og inngår som en del av Oppdragsavtalen. Databehandleravtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter

Detaljer

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler

Databehandleravtale. Kommunenes Sentralforbund - Databehandler U % 4)) Databehandleravtale mellom Kvinnherad kommune -Behandlingsansvarleg og Kommunenes Sentralforbund - Databehandler 1. Formålet med avtalen Formålet med denne avtalen er å regulere partenes rettigheter

Detaljer