KOMMUNAL PLANSTRATEGI Utviklingstrekk utfordringer Planbehov Rulleres hvert 4. år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNAL PLANSTRATEGI Utviklingstrekk utfordringer Planbehov Rulleres hvert 4. år"

Transkript

1 PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN kortversjon og arbeidsdokument for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel KOMMUNAL PLANSTRATEGI Utviklingstrekk utfordringer Planbehov Rulleres hvert 4. år Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner tema Helse og sosialplan Plan for idrett og fysisk aktivitet Plan for folkehelse Trafikksikkerhetsplan Integreringsplan Boligsosial handlingsplan Miljø, energi og klimaplan Kommunedelplaner areal Kommunedelplan Ottestad Kommunedelplan Tangen Kommunedelplan E6 Andre tema og fagplaner Økonomiplan Hovedplan for vann og avløp Hovedplan kommunale veger Beredskapsplan Plan for psykisk helsearbeid Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 Avfallsplan Barnehageplan IKT strategi Plan for helsemessig og sosial beredskap 1

2 1. Formålet med planarbeidet Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen. (PBL 11-2). Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. (PBL 11-3). Hovedhensikten med samfunnsdelen er å sikre bedre og mer helhetlig planlegging for en bærekraftig samfunnsutvikling, og er et verktøy for kommunens helhetlige planlegging. Samfunnsdelen har to hovedretninger: Kommunesamfunnet som helhet Kommunen som organisasjon I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen, i likhet med planstrategien, vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og synliggjøre de strategiske valgene kommunen velger å ta. I forbindelse med planstrategiarbeidet gikk Stange langt i å definere en rekke problemstillinger som kommunen både som samfunn og organisasjon står ovenfor. Befolkningsframskrivningene og utviklingstrekkene peker på fire sentrale hovedutfordringer for kommunens virksomhet: 1) Stangesokningene blir eldre 2) Andelen år forblir nesten uendret 3) Økonomiske konsekvenser 4) Kvalitet i skolen Hovedutfordringen for Stangesamfunnet som helhet, slik den ble beskrevet i planstrategien, er hvordan kan vi øke folketallet i Stange. Hvordan kan vi øke attraktiviteten til Stange? Og hvordan skal vi få folk fra inn- og utland til å bosette seg i Stange? Ved å øke folketallet vil kommunen være bedre i stand til å håndtere utfordringene som preger kommunen, både som samfunn og organisasjon. Gjennom planstrategiarbeidet vil politikerne møte utfordringene relatert til befolkningsutviklingen ved å ha fokus på følgende fire hovedområder: 1. Barnehage, skole og utdanning 2. Folkehelse 3. Infrastruktur 4. Bolyst/attraktivitet Hvordan vi skal møte hovedutfordringene for kommunens virksomhet, og hvilke tema en skal fokusere på innenfor de fire fokusområdene, vil samfunnsdelen svare på. Dette innebærer også at kommunens visjon og hovedmål for kommunen fra gjeldende samfunnsdel vil bli tatt opp til diskusjon. Samtidig som det skal utarbeides konkrete mål og strategier for de fire fokusområdene. Det er dette som vil være hovedfokuset i revisjonsarbeidet. Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel viser nærmere hvordan dette arbeidet er tenkt gjennomført med tanke på: Formålet med planarbeidet Planprosessen med frister og deltakere Opplegg for medvirkning Beskrivelse av hvilke alternativer som vil bli vurdert Behovet for utredninger Gjennom planprogrammet er det stilt en rekke spørsmål, i mørkeblå bokser. Hensikten med disse er tredelt. For det første skal spørsmålene danne grunnlag for refleksjon, både blant politikere, administrasjonen, og blant innbyggerne. For det andre vil spørsmålene kunne fungere som en sjekkliste for det videre planarbeidet: Er alle hensyn ivaretatt og drøftet? Og til sist, er tanken at en til slutt skal komme fram til noen svar. Svarene vil danne retningen Stange kommune, både som samfunn og organisasjon skal ta, både på kort- (et fireårs perspektiv) og lang sikt (et 12-årig perspektiv), for å nå ønsket samfunnsutvikling. Der vi ikke har tilstrekkelig kunnskap vil utredninger være aktuelle. 2

3 2. Mål og visjoner Gjeldende samfunnsdel av kommuneplanen for perioden hadde følgende visjon for Stange: Stange skal være Vekstkommunen der jord og himmel møtes. Hovedmålet for kommunen ble formulert slik: Alle kommunens innbyggere skal føle trygghet og tilhørighet og ha mulighet for vekst og utvikling i arbeid og i fritid. Mye tyder på at visjonen og hovedmålet i gjeldende plan fortsatt vil være aktuelle. Det er imidlertid et mål å gjøre den nye samfunnsdelen av kommuneplanen mer fokusert og spisset mot målsettingen om fortsatt befolkningsvekst i kommunen, og hvordan dette skal oppnås gjennom de fire fokusområdene som planstrategien har pekt ut som de viktigste satsningsområdene. Relevante spørsmål å drøfte i denne forbindelse er: GJELDENDE SAMFUNNSDEL Er dagens visjon fremdeles beskrivende for fremtidens målsetting? Står gjeldende formulering for hovedmålet fremdeles ved lag? På hvilken måte kan vi gjøre samfunnsdelen til et styringsdokument? For hvilke områder blir det viktig å ha målsettinger og strategier? Det er et viktig prinsipp at kommunal planlegging fremmer helheten i samfunnet (PBL 3-1), og at oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng. For å muliggjøre dette må den kommunale planleggingen ta hensyn til og ivareta både nasjonale, regionale og kommunale mål, interesser og oppgaver, samt bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner. Aktuelle spørsmål å reflektere over i forbindelse med regionale rammer og føringer er: NASJONALE, REGIONALE OG KOMMUNALE FØRINGER Hvordan sikrer vi at alle interesser, både nasjonale og regionale, blir ivaretatt i den kommunale planleggingen? Finnes det andre kommunale planer som vil være naturlige å innlemme i samfunnsdelen? Hvordan sikrer vi barn og unges interesser i den videre planleggingen? Hvilke andre grupper er det spesielt viktig å involvere i planarbeidet? Hvordan kan vi nå nasjonale målsettinger om redusert klimagassutslipp? Hvordan kan vi løfte klima opp på et overordnet nivå i den kommunale planleggingen? Hva er statusen i Stange kommune med tanke på samhandlingsreformen? 3

4 3. Hovedutfordring for kommunen som organisasjon. Som nevnt innledningsvis blir Stangesokningene eldre. En eldre befolkning byr både på muligheter og utfordringer. Hvordan vil vi møte morgendagens elde? Og hvordan skal vi på lang sikt sikre en sunn og bærekraftig kommuneorganisasjon med et større økonomisk handlingsrom? Følgende spørsmål vil være relevante å drøfte i denne sammenhengen: STANGESOKNINGENE BLIR ELDRE Spørsmål til politisk drøfting: Hvilke strukturelle endringer vil være relevante å se på? Hvordan kan vi bruke eldre som en ressurs? At andelen år forblir nesten uendret er en utfordring for kommunen. Aktuelle spørsmål å stille seg i denne sammenhengen vil være: FÆRRE I ALDERSGRUPPEN ÅR Spørsmål til politisk og administrativ drøfting: Hvilke andre konsekvenser vil en økt befolkningsvekst ha for Stange kommune? a) Med tanke på positive b) Med tanke på negative Hvordan skal vi jobbe for å beholde, kvalifisere og rekruttere medarbeidere? Hvilke strategier skal vi satse på for økt befolkningsvekst? Hvordan skal vi møte morgendagens eldre? Hvordan innføre velferdsteknologi til beste for innbyggerne i Stange kommune? Spørsmål til administrativ drøfting: Flere eldre kombinert med lav tilvekst av folk i yrkesfør alder byr også på økonomiske utfordringer: Har vi riktig kompetanse i helse og omsorgssektoren? Har vi de riktige tjenestene? Vet vi nok om helsetilstanden i kommunen? Hvordan legge til rette for at kommunens innbyggere skal mestre hverdagen sin på best mulig måte og med så lite hjelp som mulig? Hvilket handlingsrom gir samhandlingsreformen oss? ØKONOMISKE KONSEKVENSER Spørsmål til politisk og administrativ drøfting: Hvilke alternative økonomiske grep er det foreslått så langt? Hvilke strukturelle endringer er det mulig å gjennomføre primært innenfor oppvekst og helse og omsorgssektoren? (jf. kommunestyrets budsjettvedtak 2012). Hvilke strukturelle endringer er det mulig å gjennomføre i helse- og omsorgssektoren? (jf. kommunestyrets budsjettvedtak 2012). 4

5 Samtidig vet kommunen at vi har en jobb å gjøre med hensyn på kvalitet i skolen. Frafallet er høyt, nivået må heves, samtidig som det er forskjeller mellom de ulike Stangeskolene. Relevante spørsmål å stille seg i denne sammenhengen vil være: Å være gode på disse områdene representerer et konkurransefortrinn. Hvilke strategier en skal satse på innenfor de fire fokusområdene har en ennå ikke tatt stilling til og det er dette arbeidet politikerne nå går inn i. For å komme i gang, kan følgende spørsmål være relevante å fokusere på når det kommer til befolkningsvekst: KVALITET I SKOLEN Spørsmål til politisk og administrativ drøfting: Hvordan skal vi heve nivået i skolen? Hvordan skal vi utjevne forskjeller mellom skoler og skolekretser i kommunen? Hvordan kan vi få ned frafall i videregående skole? Hvordan påvirker organisering, innhold og skolestruktur læringsresultater og læringsmiljø i skolen? 4. Hovedutfordringer i kommuneplanen fokusområder for ønsket samfunnsutvikling Gitt utviklingstrekkene over vil et sentralt spørsmål være: Hvordan kan vi øke attraktiviteten til Stange? Og hvordan skal vi få folk fra inn- og utland til å bosette seg i Stange? Ved å øke folketallet vil kommunen være bedre i stand til å håndtere utfordringene som preger kommunen, både som samfunn og organisasjon. Politikerne har delvis svart på spørsmålene over ved å sette fokus på de fire områdene: 1) barnehage, skole og utdanning, 2) folkehelse, 3) infrastruktur og 4) bolyst/attraktivitet. Områdene er valgt ut både for å støtte opp under målsettingen om økt befolkningsvekst, men også fordi politikkområdene representerer utfordringer i det kommende kommuneplanarbeidet. BEFOLKNINGSUTVIKLING Spørsmål til politisk drøfting: Hvilke mål for vekst bør Stange kommune sette seg? Hvor stor og hvilket tempo er akseptabelt? Hva kan kommunen gjøre for å påvirke befolkningsutviklingen? Hvordan kan vi gjøre oss attraktive for nykommere fra inn- og utland? Hvordan ser du for deg at tettstedet ditt skal se ut i fremtiden? Arealreserver, arealbehov til boliger, utbyggingsmønster og volum et arealregnskap? Som tidligere nevnt i status og utfordringsdokumentet er det generelle bildet at det er de i aldersgruppen som flytter ut av kommunen og de i aldersgruppen som flytter inn. Hvilke strategier skal Stange kommune velge innenfor område barnehage, skole og utdanning, for å gjøre oss attraktive for førstegangsetablerere, men samtidig beholde de i aldersgruppen 35-45? Her vil følgende spørsmål kunne starte en diskusjon rundt mulige strategiske valg: 5

6 BARNEHAGE, SKOLE OG UTDANNING Spørsmål til politisk drøfting: Relevante spørsmål i denne forbindelse vil være: Hvilke strukturelle strategier skal vi satse på? Hvordan kan vi skape en kultur for læring? Hvordan skal vi utjevne forskjeller mellom skoler og skolekretser i kommunen? Spørsmål til administrativ drøfting: Hvordan skal vi heve nivået i skolen? Hvordan kan vi få ned frafall i videregående skole? På hvilke områder/arenaer vil det være viktig å sette inn tiltak? Infrastruktur er og blir et viktig tema. Når firefelts E6 og dobbeltspor på Dovrebanen står klar vil avstanden til Oslo være 45 minutter. Dette gjør at Stange kommune i større grad enn før, kan være et reelt alternativ til storbyen. Hvilke strategier bør Stange kommune velge, for best å utnytte storsamfunnets investeringer? I dag omfatter ikke infrastruktur bare vei og bane. Tilgang til bredbånd og god kapasitet på elektronisk kommunikasjon er en del av infrastrukturen. Infrastruktur omhandler også vann og avløpsnettet, avfallshåndtering og drikkevann. En velfungerende infrastruktur øker også muligheten for næringsetablering, ikke bare i vår kommune, men i hele Hamarregionen. Dette kan bidra til å skape næringsutvikling og nye arbeidsplasser, som igjen presser på for modernisering av arbeidsmarkedet. På lang sikt vil dette også kunne virke forebyggende på den høye arbeidsledigheten blant unge i kommunen og regionen for øvrig. INFRASTRUKTUR Spørsmål til politisk drøfting: Hvordan kan vi best utnytte storsamfunnets investeringer på veg og bane? Hvordan kan kommune legge til rette for næringsetablering? Hvilken type næringer bør kommunen arbeide for å tilrekke seg? Hvilke ambisjoner skal vi ha for klimagassutslipp? Hva med jordvernet? Hvilke mål ønsker vi å ha for bredbåndsutbyggingen? Hvilke strategier for energitilførsel/behov bør vi velge? Spørsmål til administrativ drøfting: Hvordan sikrer vi kontinuitet i kommunens trafikksikkerhetsarbeid? Hvilke klimatilpassningstiltak kan og bør kommunen gjennomføre? Hvilke effekter vil klimaendringene ha på landbruket i kommunen? Klimatilpasning og ROS analyser. Samfunnssikkerhet og beredskap. Hvilke overordnede mål og strategier skal kommunen ha på næringssiden? 6

7 Verdens helseorganisasjons motto: helse i alt vi gjør er skapt for at det skal legges til grunnlag for god helse i befolkningen. Levekår, folkehelse, boligbygging, miljø, klima, transport, infrastruktur, arealbruk, kommunal tjenesteyting og forvaltning vil kunne påvirke befolkningens helse i positivt eller negativt. Hvordan vil Stange kommune jobbe med temaet? FOLKEHELSE Spørsmål til politisk drøfting: Hvordan kan vi best legge til rette for positive helsevalg og sunn livsstil? Hvordan skal vi konkret jobbe for å utjevne sosiale forskjeller? Hvordan skaper vi en kultur for å tenke folkehelse i alt vi gjør? Hvordan skal vi satse på hverdagsmestring? Spørsmål til administrativ drøfting: Hvordan kan vi best forebygge sykdom og skader? Hva gjør vi med økningen av lettere psykiske lidelser? Har vi de riktige arenaene for å utøve tjenestene? Hvordan skal vi få ned frafall i videregående skole? Hvilke positive og negative påvirkningsfaktorer, relatert til folkehelsen, finnes i kommunen? En nærmere utredning av det forebyggende arbeidet for barn og unge? ungdommen til å fullføre videregående opplæring på normert tid, er og blir en viktig oppgave, både for den enkelte og for samfunnet. Hvordan et sted oppleves og oppfattes blitt stadig viktigere for valg av bosted. Omdømmearbeid, stedsutvikling, inkludering av innflyttere, variert boligtilbud samt næringsutvikling blir alle sentrale tema når en snakker om bolyst. Skal kommunen gjøre seg attraktive for nye innbyggere, må vi velge de rette strategiene. Hvordan gjør vi dette? Relevante spørsmål å drøfte i denne sammenhengen vil være: BOLYST/ATTRAKTIVITET Spørsmål til politisk og administrativ drøfting: Hva er Stange? Hva er vår identitet? Hva legger vi i begrepet bolyst? Hvordan skaper vi attraktive lokalsamfunn, både i tettstedene og i grendene? Hvordan skal vi integrere nye innflyttere, både fra inn- og utland? Hvordan skal vi få innbyggere som bor midlertidig i kommunen til å bli boende? Hvilke utviklingsstrategier skal vi satse på i de tre tettstedene Tangen, Stange og Ottestad? Om år, kan utviklingen vi nå ser, føre til økte sosiale forskjeller i kommunen vår. Å falle utenfor arbeidsmarkedet som en konsekvens av manglende utdanning er både samfunnsøkonomisk uønsket og en helsemessig risikofaktor. Å forberede 7

8 5. Utredningstema A: kommunen som samfunnsutvikler 8

9 9

10 6. Planprosess, frister og deltakere Figur 6.1. er et forslag til organisering av revisjonsarbeidet rundt kommuneplanens samfunnsdel, mens figur 6.2 er forslag til den administrative organiseringen. Ansvaret og ledelsen for den kommunale planleggingen ligger etter PBL 9-1 hos kommunestyret. Kommunestyret er den som vedtar kommuneplanen. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen etter kommunelovens regler og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring av planleggingen. Formannskapet vil ha det overordnede ansvaret for å legge frem forslag til kommunestyret. I sak 11/ ble det nedsatt en politisk styringsgruppe for å arbeide med planstrategien og revisjon av kommuneplanen. Styringsgruppa består av: ordfører, Nils Amund Røhne (Ap), varaordfører Eva Søgnebotten (Ap), leder av driftsutvalget Arnfinn Standerholen (Ap), leder av planutvalget, Ragnhild Finden Barka (Sp), Jan Olav Nybruket (Frp) og Camilla Eilertsen (V). Styringsgruppa rapporter til formannskapet ved milepæler. Det er ønskelig at det i kommuneplanprosessen opprettes komiteer som kan arbeide med utvalgte tema innenfor samfunnsdelen (jf reglement for politiske organ vedtatt november 2007-okt 2011) og som styringsgruppa kan dra veksel på. Planutvalget vil arbeide med temaene infrastruktur og bolyst/attraktivitet, mens driftsutvalget får ansvaret for temaene barnehage, skole/utdanning og folkehelse. Arbeidet vil bestå i å utforme konkrete mål og strategier for de ulike fokusområdene. Begge komiteene vil jobbe med ambisjonsnivået for befolkningsvekst, samt kommunens visjon og hovedmål. Komiteene rapporterer til styringsgruppa ved milepæler. Det administrative ansvaret for kommunens planleggingsoppgaver etter PBL 9-2 har rådmannen, som leder av kommunens administrasjon. Rådmannen vil på bakgrunn av det politiske arbeidet i komiteene og styringsgruppa, innstille til formannskapet. Det er opprettet en administrativ prosjektgruppe bestående av kommunalsjef for samfunnsutvikling, Frode Haugan, kultursjef, Morten Midtlien, plansjef, Ellen Agnes Huse, rådgiver i Barn og familie, Kårhild Husom Løken, og samfunnsplanlegger, Ellinor Kristiansen. Planavdelingen innehar sekretærfunksjonen og utarbeider forsalg til kommuneplanens samfunnsdel. For særskilte tema/områder vil ulike referansegrupper/personer inviteres inn i prosjektgruppa for faglige råd og innspill. 10

11 Steg og milepæler Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Fase 1: Oppstart 1. Skisse til planprogram 2. Orientering/drøfting. Planprogram legges ut til offentlig ettersyn 3. Annonsere høring av planprogram, melde oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. 4. Regionale myndigheter og nabokommuner 5. Utarbeide plan for informasjon og medvirkning 6. Høringsfrist planprogram, innspill til arbeidet med samfunnsdelen 7. Fastsetting av planprogram Fase 2: Medvirkning 8. Temadag i komiteene 9. Møte med sektorinteresser, barn og unge, næringslivet (se plan for informasjon og medvirkning). Fase 3: Utredninger Fase 4: Ferdigstille samfunnsdelen 10. Utarbeide forslag til samfunnsdelen 11. Regionale myndigheter og nabokommuner 12. Førstegangs behandling. Kommuneplanens samfunnsdel legges ut til offentlig ettersyn 13. Høringsfrist kommuneplanens samfunnsdel 14. Justering av kommuneplanens samfunnsdel 15. Andregangsbehandling 16. Sluttbehandling og vedtak av kommuneplanens samfunnsdel Styringsgruppa møtes 15. april og 12.juni. Møteplan for høst 2013 utarbeides etter sommeren. Prosjektgruppa møtes en gang i måneden fra februar til juli. Møteplan for høst 2013 utarbeides etter sommeren Styringsgruppa rapporterer til formannskapet ved milepæler (markert gult i framdriftsplanen) Nærmere informasjon om tema og innhold på komiteenes temadager vil foreligge januar/februar

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

UTKAST TIL PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

UTKAST TIL PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL UTKAST TIL PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 Innhold Forord 1. Bakgrunn for planarbeidet 1.1 Stanges kommunale planstrategi 2012 2016 2. Mål og hensikt med planarbeidet 3.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/280-15 Saken skal sluttbehandles av: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven

Detaljer

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL.

Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Plan-, bygg- og oppmålingsavdelingen Planavdelingen Notat Til: Planutvalget Kopi til: Fra: Ellinor Kristiansen Sak: KOMITEARBEID I FORBINDELSE MED KOMMUNEPLANREVISJON - SAMFUNNSDEL. Deres ref. Vår ref.

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 Innhold Forord 1. Bakgrunn for planarbeidet 1.1 Stanges kommunale planstrategi 2012 2016 2. Felles planforutsetninger 2.1 Nasjonale føringer

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Oppsummering av gruppearbeidet under kommunestyrets involveringsseminar 7.mars 2012

Oppsummering av gruppearbeidet under kommunestyrets involveringsseminar 7.mars 2012 Oppsummering av gruppearbeidet under kommunestyrets involveringsseminar 7.mars 2012 Hva gjorde vi denne dagen? Under involveringsseminaret ble kommunestyret delt inn i 6 grupper på tvers av partitilhørighet.

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel Arkivsaksnr.: 17/1625 Lnr.: 14961/17 Ark.: 141 Saksbehandler: kommunalsjef samfunn og miljø Inger Kammerud Revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens samfunnsdel og planbestemmelser til kommuneplanens arealdel

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil

HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil HASVIK KOMMUNE Et hav av muligheter for den som vil Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 Høringsforslag vedtatt av FOS 16. oktober 2013 Høringsfrist: 28. november 2013 Innhold

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen Delplan for medvirkning og informasjon. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den

Planprogram for kommuneplanen Delplan for medvirkning og informasjon. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den Planprogram for kommuneplanen 2015-2027 Delplan for medvirkning og informasjon Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 1 INNHOLD 1. Hvorfor medvirkning fra innbyggere?... 3 2. Hva er

Detaljer

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram

Kommuneplanensamfunnsdel Forslag til planprogram Kommuneplanensamfunnsdel 201 8-2030 Forslag til planprogram Undertek st Innhold 1. Innledning............ 3 1.1 Hvorfor kommuneplan - samfunnsdel......... 3 1.2 Hva er kommuneplan - samfunnsdel.........

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune Forslag til planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune 2017-2029 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Planprogram s. 4 3. Kommuneplan s. 5 3.1

Detaljer

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Rullering av kommuneplan

Rullering av kommuneplan Rullering av kommuneplan 2016-2020 Workshop formannskapet 18.januar 2017 Alexandra Sandulescu og Ragnhild Tandberg Danielsen Workshop 18. januar Tema 1. Samfunnsdel historikk og begrunnelse for oppbygging

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel Planprogram Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Planprogram 1 INNHOLD 1 INNHOLD... 2 2 HVA ER ET PLANPROGRAM?... 3 3 BAKGRUNN FOR REVIDERING AV KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL... 3 3.1 PLANSTRATEGI... 3 3.2 KOMMUNEPLAN...

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer

Planstrategi -erfaringer fra en nordtrøndersk kommune

Planstrategi -erfaringer fra en nordtrøndersk kommune Planstrategi -erfaringer fra en nordtrøndersk kommune Per Morten Bjørgum Samfunnsplanlegger Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Organisering Plansystemet Planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Planstrategi for Nesna kommune

Planstrategi for Nesna kommune Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1 av 8 Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1. Innledning 2. Definisjoner - Kommuneplan - Kommunedelplan - Handlingsdel - Planhierarkiet 3. Utviklingstrekk

Detaljer

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16)

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) Kommunal planstrategi Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING HVA ER KOMMUNAL PLANSTRATEGI?.....3 2. KORT PLANHISTORIE GRAN

Detaljer

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet

Kommunereform, utredningens fase 1. status i arbeidet Kommunereform, utredningens fase 1 Orientering om status i arbeidet 26/2-15 Opplegg for kvelden 18.00 Presentasjon av oppdrag, funn og status i arbeidet (v Rådmann Dag W. Eriksen) 18.45 Dette er vi opptatt

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/859-2 Saksbehandler: Thomas Breen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 26.05.2015 Vedlegg: 1.

Detaljer

Kommunale planstrategier hva og hvordan?

Kommunale planstrategier hva og hvordan? Kommunale planstrategier hva og hvordan? Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 4.1.2012 Kommuneplanlegging som samfunnsplanlegging Mange

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden

PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden Alstahaug kommune PLANPROGRAM for kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2012-2022 Vedtatt planutvalget: INNHOLD INNLEDNING...1 FØRINGER I VEDTATT PLANSTRATEGI...1 AREALDELEN...2 PLANPROSESS OG ARBEIDSMÅTE...

Detaljer

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/346-3 Saksbehandler: Gunvor Aursjø Saksframlegg Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/10 18.03.2010

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Komite for samfunnsutvikling - Ørland kommune Møtested: Borgklinten/Smellingen, Rådhuset Møtedato: 23.02.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til Sentralbordet som sørger for innkalling

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi Planstrategi 2012-2015 Vedtatt 06.09.12 Innhold 1. FORMÅLET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI 3 2. KOMMUNENS PLANSYSTEM 4 2.1 PLANSYSTEMET I KOMMUNEN 4 2.2 PROSESSKRAV FOR ULIKE PLANTYPER 5 3. GJELDENDE KOMMUNEPLAN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013 Arkivsaksnr.: 13/627-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet gir følgende signaler

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord

Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord Revidering av kommuneplanen Planprosess - Tysfjord November 2011 526979 Tysfjord - kommuneplanprosess REVIDERING AV KOMMUNEPLANEN OPPGAVEN REVIDERE EKSISTERENDE KOMMUNEPLAN SAMFUNNSDEL OG AREALDEL HVORDAN?

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANREVISJON

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING PLANREVISJON Arkivsaksnr.: 12/2376-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE

ARBEID MED INTENSJONSAVTALE ARBEID MED INTENSJONSAVTALE Det tas sikte på å lage en så kortfattet og lettlest intensjonsavtale som mulig (5-10 sider). Dokumentet må samtidig være så vidt konkret at innbyggere og politikere får et

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK PLANREVISJON. Hjemmel: Plan- og bygningsloven Arkivsaksnr.: 13/765-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN TEKNISK 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Eiendom-

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010.

Namdalseid kommune. Revidering av kommuneplan 2011-2021. Forslag til planprogram. vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Namdalseid kommune Revidering av kommuneplan 2011-2021 vedtatt i kommunestyret 18.03.2010 i sak 9/2010. Forslag til planprogram Høringsfrist 28.04.2010 FORSLAG TIL PLANPROGRAM REVIDERING AV KOMMUNEPLAN

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TBWE-11/11795-33 27660/12 30.04.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalutvalget 22.05.2012 Kommunalstyret

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 11/ Saken skal sluttbehandles av: Stange, den

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 11/ Saken skal sluttbehandles av: Stange, den SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 11/1732-43 Saken skal sluttbehandles av: FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2017-2021 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan

Detaljer

Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med?

Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med? Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med? Tom Egerhei ass. fylkesmann «Vi er ikke festbremser av natur» Litt om roller Kommunen er planmyndigheten Kommunen har et skjønnsrom

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune

kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune Planprogram for utarbeidelse og revidering av kommuneplanens samfunnsdel for Sør-Aurdal kommune 2017-2029 Vedtatt 23.02.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s. 3 2. Planprogram s. 4 3. Kommuneplan

Detaljer

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030.

Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Kommuneplanen for Bodø kommune. Bodø mot år 2030. Bestilling til kommende planarbeid Behandles hvert 4 år Kommunal planstrategi - Statusmelding - Sentrale utfordringer (langsiktig) - Planbehov i valgperioden

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold

Arkivsaksnr.: 08/ Arkivnr.: 142. Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 08/2026-100 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Tjenesteleder Arealforvaltning Gunn Elin Rudi Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLANEN DRØFTINGER I FORMANNSKAPET SOM

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Jeg vil si noe om: Hva som er plan- og bygningslovens

Detaljer

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2016-2020 VEDTATT AV FORMANNSKAPET 3. DESEMBER 2015, SAK 76/15

FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2016-2020 VEDTATT AV FORMANNSKAPET 3. DESEMBER 2015, SAK 76/15 FORSLAG PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR NÆRING 2016-2020 VEDTATT AV FORMANNSKAPET 3. DESEMBER 2015, SAK 76/15 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: S. 3: INNLEDNING S. 3: FORMÅL S. 4: UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK DE

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG HØRING

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG HØRING MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-7 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 76/16 Formannskapet 09.06.2016 8/16 Trepartsorganet 09.06.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

God kommuneplanlegging

God kommuneplanlegging God kommuneplanlegging Tim Christian Moseng Dato 03.10.2013 Foto: Ernst Furuhatt Plansituasjon for Vesterålen VESTERÅLEN Kommuneplanstatus for kommuner i Nordland 2013 Pr. 15.08.13 Planstrategi Planprogram

Detaljer

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg KOMMUNEPLANMELDING 2010 for Kommuneplanens samfunnsdel 2007 2019 Informasjon og arbeidsopplegg GRAN KOMMUNE 1 KOMMUNEPLANMELDING (SF) 2010 Innhold 1.0 Kommuneplanens samfunnsdel... 3 2.0 Tema som bør drøftes

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn A. Haugen Arkiv: 130 Arkivsaksnr.: 11/1732-1 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-9 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 73/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandler: Hege Brænna, stabsleder KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel:

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016

Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 2016 Halden kommune Innhold 1 Innledning... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 4 3 Utredningsbehov... 4 4 Mål og hensikter med planen... 5 5 Planprosessen...

Detaljer

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Anne Kari Thomassen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder HVORFOR HELSE I PLAN? Mennesket er samfunnets

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer