Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY."

Transkript

1 ANNONSE JUNI 2015 FREMTIDENSBY.NO PÅ NETT! Flytende boliger kan være fremtiden i Oslofjorden. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet HOVINBYEN. En bydel i stadig fornyelse og vekst. LILLESTRØM. Nominert til Norges mest attraktive by. ANNONSE Fremtidens by Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase.

2 2 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET I DENNE UTGAVEN I total forandring Ensjøbyen blir en levende og attraktiv bydel med 7000 nye boliger, arbeidsplasser, handel og kultur. s. 14 En fjordperle Sørenga i Oslo har forvandlet seg fra et konteinerområde, til et av Oslos flotteste boområder. s. 22 LES MER PÅ FREMTIDENSBY.NO En grønnere by Se video om miljøvennelig byplanlegging på Fremtidensby.no. VI BYGGER OSLO Oslo vokser svært raskt. Vi er allerede blitt over naboer og befolkningsfremskrivningene tyder på at Oslo i 2030 kan telle om lag mennesker. Den store veksten krever god planlegging. Vi trenger utbygging av barnehager, skoler, kulturbygg, idrettsanlegg og boliger. Samtidig som vi må planlegge for vekst, skal vi sikre kvaliteten og nå ambisiøse klimamål som 50 prosent reduksjon i klimagassutslipp. Selv om dette er en utfordring, så viser veksten samtidig at Oslo er en attraktiv og konkurransedyktig by. Skal Oslo være like attraktiv i fremtiden krever det at vi har et høyt tempo og kvalitet i byutviklingen. Derfor har vi bestemt at veksten i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange. Byutviklingsstrategi Byrådet har fremmet en ny kommuneplan for Oslo frem mot Vi har vurdert hvor og hvordan veksten best kan møtes. Resultatet viser at vi har nok areal i Oslo innenfor byggesonen, uten at vi trenger å bygge ned Marka eller byens grønne parker, forutsatt at det fortettes der infrastrukturen tåler det og kollektivtilbudet er best. Byplangrepet muliggjør mot 2030 bygging av over boliger og cirka 7,8 millioner kvadratmeter næringsareal, men veksten utfordrer infrastrukturen. Skal vi få realisert potensialet og sikret kvaliteten mens byen vokser er vi nødt til å sikre gode kommunikasjoner. Det betinger utbygging av kollektivtiltak som Lørenbanen, Fornebubanen, t-bane til Ahus og ny togstasjon på Breivoll. Også veitunellen som er en del av Oslopakke 3 som Røa tunell, Manglerud tunell og lokk over E18 ved Filipstad er viktig. Må bygge tettere og høyere For å utvikle byen uten å ta av grønne lunger, må vi tillate høyere og tettere bebyggelse der kollektivtilbudet er best. Da må vi fortette langs det eksisterende banenettet Bård Folke Fredriksen (H) Byråd for byutvikling Gjennom et omfattende planarbeid legges nå rammene for utviklingen. og vi legger derfor opp til økt boligbygging ved en av tre T-banestasjoner. Fortetting der det er god kollektivdekning og der flere boliger bygger opp under handels- og servicetilbudet i nærmiljøet, er miljøvennlig. Vindern og Røa er eksempler på dette. Ved å bygge tettere rundt knutepunktene, kan vi også ha strenge regler lenger unna, og i småhusområdene. Det gir Oslo i sum et mer variert og mangfoldig boligtilbud. Konkret betyr dette en særlig satsing på Indre by, inkludert Fjordbyen, Vestkorridoren og det vi har kalt «Hovinbyen». Hovinbyen tar form Hovinbyen er Oslos største utviklingsområde, større enn Fjordbyen. Området er på størrelse med Oslo sentrum innenfor Ring 2, og strekker seg fra Bjerke i nord til Bryn i sør, fra Løren i vest til Breivoll i øst. Byrådet har lagt til rette for boligutvikling på sentrale områder som Økern, Vollebekk, Ulven og Breivoll. Området har potensiale for å huse om lag til mennesker, i tillegg til de rundt som bor der i dag. I tillegg kan det etableres minst til arbeidsplasser, noe som vil gi mer enn en dobling av antall arbeidsplasser i området. Nærheten til sentrum gjør at Hovinbyen vil være en forlengelse av «den tette byen», som en overgang mellom dagens indre by og Groruddalen. Med Ring 3 i tunell fra Økern til Sinsen og Lørenbanen er ny teknisk infrastruktur snart på plass. Gjennom et omfattende planarbeid legges nå rammene for utviklingen. Gang- og sykkelveier, grøntdrag og kommunale veier skal binde dette enorme området sammen. Og ikke minst skal nødvendige skoler, barnehager og boliger bygges for alle de som ønsker å bo, leve og etablere seg i Oslo. Følg oss Resirkuler gjerne avisen Prosjektleder: Daniel Habberstad Johansson Adm.dir.: Sebastian Keta Redaktør: Emma Wirenhed Forretningsutvikler: Bastian Aaberg Designer: Ingvild Heia/Emma Wirenhed Distribution: Finansavisen, Juni 2015 Trykkeri: A Media Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformasjon: Tel: E-post: Forsidebilde: Foreningen Ensjøbyen VI TAR KLIMAANSVAR Statsbygg skal jobbe for en klimanøytral eiendomsportefølje, levere nullutslippsbygg og bidra til redusert miljøfotavtrykk for staten. Future Built prosjekt: Nytt nasjonalmuseum. Arkitekt Kleihues + Schuwerk Gesellschaft von Architekten mbh.

3 Gjennomfør prosjektene dine i samarbeid med Mapei Mapei har teknologisk avanserte produkter, sertifisert i henhold til gjeldende standarder. Våre produkter bidrar til god design og gode løsninger til store byggeprosjekter over hele verden. Bruk Mapei i ditt neste prosjekt. facebook.com/byggprodukter BYGGPRODUKTER FOR NORDISK KLIMA Fremtidens fasader realiseres idag Bygninger er sentrum i vår tilværelse: her bor, jobber og oppholder vi oss. I tillegg til krav om bærekraft øker stadig behovet for komfortable, sikre og designorienterte fasader med intelligente funksjoner. Schüco har forstått behovet og realiserer morgendagens fasader allerede idag. Prosjektledelse og byggeledelse er utført av Prosjektledelse og byggeledelse

4 4 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Bergen skal være nokke for seg sjøl En attraktiv by har en klar identitet og en rik bykultur med gode fellesarealer for hverdagsliv og gode vilkår for næringsliv og kultur. ILLUSTRASJON: BERGEN KOMMUNE Bergen by vokser, og Bergen kommune jobber hardt for å ta vare på mangfoldet, særpreget, engasjementet og kvalitetene som fortsatt gjør det attraktivt å bo i byen. Av Pia Beate Pedersen Bergen kommune og bergensregionen venter stor befolkningsvekst frem mot Veksten, sammen med økende klima- og miljøutfordringer, krever handling innen alle de kommunale sektorene. Siden det forventes en befolkningsvekst, må bysentrum utvides betraktelig, og kan i fremtiden strekke seg fra Kristianborg til Sandviken. En attraktiv by har en klar identitet og en rik bykultur med gode fellesarealer for hverdagsliv og gode vilkår for næringsliv og kultur. I den aktive byen er det å gå den vanligste transportformen. Dette gir en miljøvennlig byutvikling, og bidrar til bedre folkehelse. Når byen vokser må oppgavene løses på en funksjonell og fremtidsrettet og mer miljøvennlig måte. Innbyggernes ønsker og behov må utgjøre grunnlaget for en utvikling som bygger opp om et godt og aktivt liv for å tilfredsstille befolkningens behov for tjenester. Dette krever engasjement og deltakelse fra alle grupper i samfunnet, og samarbeid med de øvrige kommunene i regionen. Skal øke den sosiale kontakten Mange opplever isolasjon og ensomhet. Gode byrom som fungerer som møteplasser og oppholdssteder gir muligheter for sosial kontakt, også Henning Warloe (H) Byråd for byutvikling, klima og miljø, Bergen FOTO: MORTEN WANVIK for uformelle møter. Å ta en avstikker innom en butikk eller å sette seg ned på en benk er enkelt. Det gir mer aktivitet og et sterkere byliv, og kan bidra til at flere føler seg inkludert i samfunnet. Gåbyen er et virkemiddel for å skape en mer menneskelig by, der psykisk og fysisk helse styrkes. Samtidig bidrar gåbyen til en mer klimavennlig by. For å styrke gåbyen, vil de legge til rette for overkommelige Martin Smith-Sivertsen (H) Byrådsleder, Bergen FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ gangavstander og attraktive gangtraseer. I gåbyen Bergen legger kommunen til rette for at innbyggerne skal bevege seg mer i hverdagen, og ha et aktivt og nært forhold til byen og nærområdene sine. Gater, byrom og snarveier, som gir gåturen gode opplevelser og mulige møtesteder, er viktig for at det skal være attraktivt å gå mer. Ved å bygge en tettere by vil det være enklere å nå ting til fots. Det å gå er miljøvennlig og ikke minst sunt for den enkelte, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen. Skal ta vare på klimaet Bergen skal ta sin del av ansvaret for å unngå global oppvarming ved å legge til rette for et klimasmart samfunn frem mot Tidligere tiders feltutbygging og byspredning er avløst av en fortettingsstrategi i de bebygde områdene. Dette gir komplekse prosesser som krever samhandling mellom kommunale organer, befolkning, grunneiere og andre offentlige myndigheter. Kommunens potensial for å løse de arealmessige utfordringene må utnyttes. De strategiske byutviklingsgrepene er en av kommunens viktigste oppgaver. Det skal spesielt vurderes å fortette innen et utvidet sentrumsområde. Hensynet til grønn og bærekraftig utvikling skal være et overordnet prinsipp i kommunens planlegging og virksomhet. Trafikkøkningen må skje gjennom kollektivtransport, gange eller sykkelbruk, og kommuneplanen må derfor legge premissene for at en slik utvikling kan realiseres. Dette skal gi et miljøvennlig transportmønster og minske arealbruken. Byrådets visjon for fremtiden er en aktiv og attraktiv by. - Med kommuneplanens samfunnsdel legger vi grunnlaget for å gjøre Bergen til en grønnere, mer moderne og mer attraktiv by, sier byråd for byutvikling, klima og miljø Henning Warloe.

5 MEDIAPLANET Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet FREMTIDENSBY.NO 5 BOLIGBYGGER MED LANGE TRADISJONER Og Arkitekter og Nord Architects fra København har sammen utarbeidet en visjon for et fremtidsrettet boområde i Indre Arna. Prosjektet var et parallelloppdrag gitt av Bergen Kommune, og var ferdigstillt i januar ILLUSTRASJON: OG ARKITEKTER Selskapet ble startet i 1901, og har dermed vært involvert i Bergens byutvikling i over hundre år. Nå står de bak utviklingen av to nye, store boligområder. Av Pia Beate Pedersen Florvaag het i sin tid Edvard Anderssen Trelastcompagni. Selskapet ble kjøpt av Optimera i Optimera er Norges største byggevareselskap og er gjennom divisjon Byggsystemer en stor aktør innen tomteutvikling og boligbygging. Nå er de i gang med flere nye boligprosjekter herunder to store områder i Bergen, forteller daglig leder Kathrine Quam-Ledzbor. - Det ene prosjektet som Optimera Tomteutvikling arbeider med i Bergen heter Vårheia. Det er et område som ligger fantastisk flott til på fjellplatået som danner avslutningen på Ulriken- fjellet, før du kommer til Åsane. Tilkomsten til området er fra Arna-siden, noen hundre meter fra togstasjonen. Her skal vi bygge rundt 2000 nye boliger. Vi fokuserer her på å skape gode rom og arealer mellom bebyggelsen, gode fellesarealer og sørge for en god infrastruktur. Vårheia vil bli et veldig viktig bidrag til utviklingen av Bergen, og med to spor på togbanen mellom Arna og Kathrine Quam-Ledzbor Daglig leder, Florvaag FOTO: PRIVAT Bergen, så blir dette litt som å jobbe i New York, og bo utenfor byen. Du jobber i sentrum, og kommer hjem til naturen med fjellheimen og sjøen i umiddelbar nærhet. Med utsikt mot byfjorden Florvaag jobber også i et område som heter Fagerdalen, og dette er virkelig en fager dal, som vil gi plass til ca 500 nye familieboliger fortsetter Quam-Ledzbor. - Dette området har en sydvestvendt orientering, mot byfjorden i Bergen. Dette er virkelig et flott sted som ble avsatt til boligområde i Her skal vi utvikle rekkehus, lavblokker samt noen høyere leilighetsbygg som vil ligge med ryggen opp mot fjellskrentene. Der hvor den gamle gårdsbygningen står, som jo tradisjonelt er på det luneste og fineste stedet på eiendommen, der lager vi barnehage. Vi er veldig opptatt av å skape gode boligområder, og også her legger vi stor vekt på å lage fine grøntarealer og god infrastruktur, avslutter Quam-Ledzbor. Skreddersy ditt eget hus! Nå kan du skreddersy ditt eget hus, til din tomt, dine behov og smak. Besøk våre hjemmesider, bestill katalog og ta kontakt, så finner vi sammen ut hva som er mulig på din tomt! Florvaag er eid av Optimera, Norges største byggevareleverandør. Montér er Optimeras egen butikkjede for gjør-det-selv markedet, byggmestere og håndverkere. Optimera Byggsystemer innbefatter både Florvaag Hus og Florvaag Bolig som tilbyr nøkkelferdige boliger på attraktive tomter. bestill katalog på: eller

6 6 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Fra lokalene til Peak Performance: Fra venstre Roger Sameien Eiendomssjef BOS Eiendom, Finn Jervhed Peak Performance, Per E. Sandberg adm. dir. BOS Eiendom. FOTO: BERTEL O. STEEN EIENDOM Moteclusteret i Maridalsveien De gamle mursteinshusene i det gamle, historiske fabrikkområdet på Sagene i Oslo, er i ferd med å bli hovedstadens nye motemekka. Utleier har hatt en svært bevisst strategi for å lykkes med dette. Av Pia Beate Pedersen Per E. Sandberg Administrerende direktør, Bertel O. Steen Eiendom AS. FOTO: BERTEL O. STEEN EIENDOM Flere av de store merkevarene har samlet seg i Maridalsveien Agentene som representerer merker som Lacoste, Peak Performance, GANT, Bjørn Borg og Marc O Polo ser store fordeler ved at de er samlokalisert, forteller adm. dir. Per Egil Sandberg hos utleier Bertel O. Steen Eiendom AS. - Det er en stor fordel for innkjøperne at agentene er samlet på ett sted; alle merkevarene er lett tilgjengelig, så de kan gjøre mange innkjøp på ett sted. Under motemessene vår og høst vil Vi er fleksible, vi planlegger lokalene slik leietaker ønsker dem. agentene sette opp felles busser til Maridalsveien, slik at de gjør det enkelt for kundene. I tillegg blir alle styrket faglig ved at bransjen er samlet. - Alle kjenner alle der borte, noe som skaper et bra fagmiljø. Det fine for oss er at vi aldri trenger å annonsere når vi har ledige lokaler, vi får nye leietakere via jungeltelegrafen. Vi har ca m2 i Maridalsveien, og i disse dager innredes de siste ledige lokalene på 800 m2 for Scotch & Soda, et stort utenlandsk selskap som har etablert seg på Aker Brygge. Scorer høyt Det er viktig å ta vare på sine leietakere, sånn at de blir værende. Sandberg forteller at de har en svært bevisst strategi for å sørge for fornøyde leietakere. - Vi er fleksible, vi planlegger lokalene slik leietaker ønsker dem, og vi flytter leietakere rundt alt ettersom behovene deres blir endret. Vi har egne vaktmestere, som kommer etter behov, de står ikke med stoppeklokke, de er der til jobbene er gjort. Vi scorer i toppen blant eiendomsselskapene i Oslo når det gjelder tilfredshet blant leietakere. Vi tar vare på dem, og da blir hos oss. Ledig 341 m 2 e A e T e V e Be O S P

7 Du bygger Vi tar oss av resten Høye BREEAM-ambisjoner? Breeamprosjekter krever god planlegging. Ta kontakt med Optimera så tidlig som mulig. Asker Panorama er OXER Gruppens nye hovedkontor. Bygget har oppnådd kravet til BREEAM-NOR Excellent. Optimera er en samarbeidspartner som skaper trygghet både under planleggingen og underveis i prosjektet. Dette sikrer at alle leveranser gir breeampoeng som planlagt. Prosjektleder i OKK Entreprenør, Arild Strøm Optimera har erfaring fra et titalls breeamprosjekter Optimera kan levere trelast og plateprodukter som er sertifisert etter PEFC og FSC Vår produktdatabase er søkbar på poenggivende produkter Alle breeamprosjekter merkes spesielt slik at våre salgsmedarbeidere kan være ekstra på vakt Vi kan levere verktøy- og festemiddelcontainere som kun inneholder godkjente kjemiske produkter Dokumentasjonen er helautomatisert og leveres fortløpende slik breeamrevisoren etterspør optimeraproff.no

8 8 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Vil bygge boliger på flytende øyer i Oslofjorden Mens tomte- og boligprisene presser en sterkt økende tilstrømming av nye osloboere lengre og lengre ut på landet, gjelder det å tenke nytt. Nå vil en gruppe arkitekter og ingeniører bygge flytende boligblokker på fjorden. Av Jarle Samuelsberg Det dreier seg om flytende boligkonstruksjoner, som vil forankres i havbunnen på samme måte som oljeplatformer. Det er ingeniørene i firmaet Dr.techn.Olav Olsen på Lysaker utenfor Oslo som har utviklet ideen i samarbeid med arkitektene i ØKAW AS. Kan teknologi og kompetanse Dr.techn.Olav Olsen er kanskje et relativt ukjent navn, men selskapet har tegnet og designet de fleste av oljeplattformene som har lagt grunnlaget for Norges rikdom. Firmaet er spesialister på store betongkonstruksjoner til havs. Selskapet har også tegnet Troll-plattformen, som ble kåret til århundrets ingeniørbragd av leserne til Teknisk Ukeblad, og senketunnellen i Bjørvika. Nå vil de bruke kunnskapen til å bygge boliger til sjøs. - Vi har teknologien og kompetansen. Dette er fullkomment gjennomførbart. Vi lanserer nå ideen. Dersom noen eiendomsutviklere ser de samme mulighetene som oss, vil dette kunne bli en realitet, sier direktør i Dr.techn. Olav Olsen, Tor Ole Olsen. Han sier at tanken er å bruke plattformteknologi til å bygge flytende understell i betong som kan fungere som tomter for boligkomplekser. - Vi har lang erfaring med å konstruere store betongunderstell til plattformer og broer. Denne kompetansen kan tas i bruk for å bygge boliger, sier Olsen. Attraktive tomter Arkitekt Tom Wike, partner i ØKAW Arkitekter, har laget utkast til boligkomplekser som kan bygges på flytende betongøyer, etter oppfordring fra Dr. techn. Olav Olsen og bransjeprogrammet Bygg uten grenser. Målet er å trekke synergier fra 50 år med konstruksjon av boreplattformer i betong. Han har lenge vært fasinert av betongens egenskaper. - Det finnes noen flytende boligkomplekser av nyere dato rundt om i verden, blant annet i Nederland. Vi er fascinert av ideén om at nasjonen som gjennom hele sin historie har basert sin eksistens på sjøen, kan tenke byutvikling og boligsamfunn på vannet uavhengig av havnivåstigning og problematiske grunnforhold, sier Wike og fortsetter: - Folk vil bo ved sjøen. Her ligger de mest attraktive tomtene. Vannet tilbyr en helt annen måte å leve på. Tenk på Venezia og Amsterdam. Her ligger båten fortøyd til terrassen, og livet får en annen rytme. Det er enormt mange positive faktorer ved å bo på vannet, sier han, og ser for seg sollysets reflekser fra vannflaten i taket. En løsning på tomtemangel Olav Weider er administrerende direktør i Dr.techn.Olav Olsen. Ø K A W A S siden 1969 A R K I T E K T E R M N A L Frederik Stangs gate 4, 0272 Oslo

9 MEDIAPLANET Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet FREMTIDENSBY.NO 9 I fremtiden kan hende boligen din flyter på sjøen. Tanken er å bruke plattform-teknologi til å bygge flytende understell i betong som kan fungere som tomter for boligkomplekser. ILLUSTRASJON: ØKAW Han mener flytende boliger kan være en del av svaret på den sterke tilstrømninga storbyene opplever. - Oslo er Europas raskest voksende hovedstad. Vi har store utfordringer i forhold til boliger og logistikk. Når markagrensa ikke skal røres, blir det mangel på tomter. Da kan det å bygge på sjøen være en av løsningene, sier han. Han mener ideen kan virke fremmed, men sier at den er fullt gjennomførbar. - Gjennomførbarheten er det ikke tvil om, men det har ikke blitt lansert noen slik idé i Oslo før. Det har kanskje ikke presset seg frem tidligere, ikke før nå, sier Weider. Tor Ole Olsen peker på at Oslos nye bydeler bygges på fjorden. Sørenga og Tjuvholmen bygges på tidligere kaianlegg. Han mener tida kan være inne for å tenke nytt. På Oslofjorden - Det er ikke noe i veien for å forestille seg boliger på vannet i Oslofjorden, sier han og tilføyer: - Det er kanskje et ømtålig tema. Vi vet at naturen er viktig for folk. Men samtidig vil en slik løsning være svar på mange av byens utfordringer. Han peker på tomtemangel, Når markagrensa ikke skal røres, blir det mangel på tomter. Da kan det å bygge på sjøen være en del av løsningene. byggekostnader, veier og transport. -Flytende boliger kan bygges andre steder, kanskje i Øst-Europa, og slepes inn til Oslo, slik vi sleper oljeplattformer til havs. Dette vil kunne gi lave byggekostnader og lite press i en allerede overfylt by. Dessuten forventes det at havnivået vil stige. Dersom boligen flyter på vannet, vil ikke dette være noe problem, sier Olsen. Weider mener prisen på flytende boliger vil være lavere enn for eksempel tilsvarende på Sørenga. - Dersom alt bygges i lavkostland og slepes til Norge, vil kvadratmeterprisene være lavere enn de vi ser i nybygg i dag. Da er det kostnaden på leie av areal i fjorden som den usikre faktoren, sier han og tilføyer: Dette vil være et politisk spørsmål. Hvordan myndighetene stiller seg til ideen, det vet vi ikke. Weider sier en flytende boligkonstruksjon kan bygges og etableres i løpet av kort tid. Les mer på fremtidensby.no

10 10 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Interiør. JM har utarbeidet en innredningsguide som gjør at beboerne enkelt kan sette et personlig preg på leiligheten sin. FOTO: JM NORGE LØKKEHAGEN PÅ LØREN Da Ring 3 ble lagt i tunnel under Løren begynte transformasjonen fra trafikkmaskin til boligområde. Nå er flere boligprosjekter på trappene i det sentrumsnære området. Av Tom Backe Løren er et spennende område siden det gjennomgår en så stor transformasjon i løpet av så kort tid. Tidligere ble området stort sett forbundet med Ring 3 og stor trafikk, men etter at veien ble lagt i tunnel har Løren virkelig fått muligheten til å utvikle seg til et spennende boligstrøk med grønne områder og rolige smågater mellom villabebyggelsen på Refstad og det mer urbane livet på Løren, sier prosjektsjef i JM, Tanja Kleive Guettler. Sentral beliggenhet Prosjektet som JM har salgsstart på i august heter Løkkehagen og får en beliggenhet med gangavstand til Økern og Løren sentrum. Det er svært kort vei til barnehager, skoler, de to T-banestasjonene og bussholdeplasser. Tomten tilhørte i sin tid Refstad gård, og ligger helt i grensen mellom Løren og Refstad. Nord for prosjektet ligger de store grønne slettene til Løren idrettspark. I øst ligger den grønne gangvegen som vil gå fra Hovin til Marka og i vest ligger villabebyggelsen på Refstad. Et grønt tun Løkkehagen består av 192 leiligheter. Når prosjektet er ferdig i slutten av 2018, vil de fire husene som prosjektet består av være plassert rundt et raust, romslig og bilfritt tun. - Vi lager en stor hage mellom husene, og tanken er at alle som bor her skal føle seg velkommen enten man søker fellesskapet eller ønsker å sitte alene med kaffekoppen. Området er stort, med forskjellige soner. Det skal være et område for aktiviteter hvor barna kan slå hjul eller kaste frisbee. Samtidig skal man kunne samles rundt ett av langbordene, eller spille boule med naboen, sier Guettler. I planleggingen av tunet, eller hagen, er meningen at alt skal være helt giftfritt og derfor vil de plante busker med bær som kan spises. Det kommer også frukttrær og rabarbra. - Tanken er at man gå ut i hagen å høste både frukt og bær. Siden vi bare har parkeringskjeller under deler av tunet, vil vekstforholdene også bli svært gode, sier Guettler. Velkommen hjem JM legger spesiell vekt på at inngangspartiene til husene skal ønske beboere og besøkende velkommen. - Vi legger litt ekstra ressurser og tanker bak de løsningene vil velger for inngangspartiene, og har blant annet valgt tredetaljer i lobbyen, fliser i alle trapperom og en litt annen finish i heisene slik at man føler at det er hyggelig å be gjester inn, forteller prosjektsjefen. Tanja Kleive Guettler Prosjektsjef i JM FOTO: NINA RUUD Vi lager en stor hage mellom husene, og tanken er at alle som bor her skal føle seg velkommen. Byggene er også planlagt slik at de blir svært energivennlige. Målet er at energiforbruket skal være 25 prosent lavere enn det som beskrives i den byggtekniske forskriften TEK10. Mange tilvalgsmuligheter JM leverer hvitevarer på kjøkkenet, og isolasjon i innervegger som standard. Baderomsinnredninger og kjøkkeninnredninger er av høy kvalitet og blir levert av anerkjente leverandører. JM har utarbeidet en innredningsguide som gjør at beboerne enkelt kan sette personlig preg på leiligheten sin. - Vi tilbyr en del kostnadsfrie tilvalg, og de øvrige tilvalgene tilbys til markedets veiledende priser. Vi ønsker at tilvalgsprosessen skal være en positiv opplevelse der beboerne langt på vei kan tilpasse leiligheten til sin egen smak uten at kostnadene blir urimelige, avslutter Guettler.

11 NÆR MARKA OG BYEN SALGSSTART I AUGUST VELKOMMEN TIL IDYLLISKE LØKKEHAGEN Løkkehagen er et nytt og barnevennlig boligområde beliggende på øvre Løren. Her bygges det 2, 3, 4 og 5-roms leiligheter hvor du kan nyte ettermiddagskaffen på egen balkong eller terrasse, mens barna utfolder seg på lekeplassene i Løkkehagens egen hage. Leilighetene omkranser et stort grøntområde og har barnehager, skoler og marka rett ved. På Løkkehagen kommer du tett på naturen samtidig som du bor sentralt. MER OM DIN DRØMMEBOLIG JM.NO/LOKKEHAGEN

12 12 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Tiedemannsbyen på toppen av Ensjø i Oslo består av flere leilighetsprosjekter som utvikles på den gamle tomten til Tiedemanns tobakksfabrikk. ILLUSTRASJON: SKANSKA PÅ TOPPEN AV OSLO Ensjø, som tidligere stort sett besto av bilforretninger, er i ferd med å utvikle seg til et helt nytt boligområde i Oslo. Fra neste sommer vil man kunne flytte inn i en leilighet på den gamle Tiedemann Tobakksfabrikk tomten. Av Pia Beate Pedersen Tiedemannsbyen på toppen av Ensjø i Oslo består av flere leilighetsprosjekter som utvikles i samarbeid mellom Ferd Eiendom og Skanska Eiendomsutvikling på den gamle tomten til Tiedemanns tobakksfabrikk. Prosjektet som ligger for salg nå heter Petersborgkvartalet, og består av 210 selveierleiligheter. Disse selges i tre byggetrinn, og består av leiligheter i ulike størrelser, forteller salgsansvarlig for prosjektet, Laila Bævre Tugay i Skanska Eiendomsutvikling. - Vi bygger leiligheter i ulike størrelser, to til femroms leiligheter som vil ha et areal på mellom 44 kvadratmeter og 124 kvadrat- meter. Ferdigstillelse er fra og med sommeren 2016 til og med sommeren Beliggenhet i rolig blindvei - Den gamle direktørboligen til Tiedemanns tobakksfabrikk, en vakker gul murvilla kalt Petersborg, danner et hyggelig lite sentrum for de nye byggene, og her vil det bli utviklet et koselig lite torg med butikker og cafeer, forteller Tugay og tilføyer: - Området ligger på toppen av Ensjø, og tomten hvor boligene er i ferd med å bli bygget, ligger fantastisk til. - Mange av leilighetene vil få en fantastisk utsikt. Leilighetsbyggene vil være på mellom fire og sju etasjer, og de aller fleste leilighetene vil ha store, flotte balkonger eller Laila Bævre Tugay Salgsansvarlig FOTO: SKANSKA Det vil bli fantastisk fint når det er ferdig om noen få år. terrasser. Vi bygger også et garasjeanlegg med heis rett opp til leilighetene. En grønn lunge Tiedemannsbyen består av ulike kvartal og det første, Hagekvartalet, er allerede utsolgt og innflyttet. Tugay trekker frem det faktum at området vil bli veldig grønt, som en av de store fordelene med dette nye boligområdet. - Kommunen har lagt inn en masse grønne parker mellom alle byggene som ligger der oppe, så hele området vil være veldig grønt og vakkert. Akkurat nå er jo området under utvikling, så det kommer jo ikke så godt frem i dag, men det vil bli fantastisk fint når det står ferdig om noen få år. Området Ensjø, Kampen, Lille Tøyen, Hasle og Hovin tilbyr et mylder av tur- og sykkelstier, parker, hvilebenker og grønne lekeplasser. - Det er også kort vei til piknik og grilling i Tøyenparken, og shopping og caféliv på stemningsfulle Kampen og Grünerløkka. Det er dessuten kort vei til det meste av hovedstaden fra Ensjø, sier Tugay og fortsetter: - Petersborgkvartalet ligger rett ved T- banen, og derfra er det tre stopp ned til Oslo S. Det tar ni minutter med banen til Majorstua. Det går baner absolutt hele tiden, det er jo fire ulike baner som går forbi her. Det går dessuten buss i alle retninger, kun to-tre minutter fra Tiedemannsbyen, så det er raskt og enkelt å komme seg dit man skulle ønske.

13 Nye leiligheter på Ensjø -kort vei hjem! Grefsen Nydalen Lofthus Storo Tonsen Grefsen veien Storo Bjølsen Disen Bjerke eien msv ei ndh Tro Sagene Sinsen Torshov Sinsen Tors h ovga ta Mar idal sve ien Tiedemannsbyen vokser nå fram på et høydedrag i nye Ensjøbyen, og byggingen av Petersborgkvartalet er godt i gang! Når du kommer hjem, etter å ha forsynt deg av alt det byen har å tilby, vil du kunne glede deg over en ny og lettstelt Ch ligger langt fra t-banestasjonen. leilighet, som ikke ris tia har vi ulike typer 2 5 roms leiligheter I Petersborgkvartalet n M tomter. Leilighetene har romslige på en av bydelens beste ich el se i grønne omgivelser. balkonger/terrasser og ligger n sg at e For salgstrinn 1 og 2 er bygging godt i gang. Planlagt ferdigstillelse for salgstrinn 1 er sommer For salgstrinn 2 er Birkelunden planlagt ferdigstillelse høst 2016 og vinter Salgstrinn 3 skal etter planen ferdigstilles sommer Seilduksgata Vi har et visningslokale ved tomten med adr. Sigurd Hoels vei 96. Her vil du få se modell av prosjektet, prospekt, plantegninger, bilder, tilvalgsmuligheter osv., og kunne få svar på alt du lurer på om prosjektet. Visningstidspunkt annonseres på våre hjemmesider tiedemannsbyen.no eller du kan ta kontakt for å avtale privat visning. Økern Vil du vite mer? Ta kontakt med salgsansvarlig Laila Bævre Tugay på telefon eller e-post I salg nå! a at g ng La tiedemannsbyen.no Grünerløkka Hasle Sofienbergparken PETERSBORGKVARTALET Valle Hovin Botanisk Hage Bru Tøyen ta ga gat a n ye Østre gravlund Tø Ensjø Grønland St Åk eb erg ve Oslo sentralstasjon ien ve s røm ien Jordal Amfi Vålerenga Helsfyr

14 14 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER FAKTA FAKTA OM ENSJØ Cirka leiligheter er ferdigstilt i Ensjøbyen per 1. mars I tillegg er cirka 450 leiligheter under bygging. Dettte innebærer at totalt 2000 leiligheter er ferdigstilt eller er under produksjon. Totalt vil det bli cirka 6000 leiligheter i nye Ensjøbyen. Den oppgraderte Ensjø T-banestasjonen ble ferdigstilt sommeren Kollektivbetjeningen vil i hovedsak kunne skje via T-banestasjonene Ensjø, Helsfyr og Hasle. Sentrumsrettede og tverrgående bussforbindelser supplerer dette T-banetilbudet svært godt. Nye skoler er allerede åpnet i området, og det planlegges flere skoleplasser. I februar 2012 åpnet Frydenberg ungdomsskole med 430 elever. Februar 2012 åpnet Fyrstikkalleen Videregående skole. Ny grunnskole står ferdig på teglverkstomta på Hasle i Ni barnehager er vedtatt bygget i forbindelse med utbyggingen. Av disse er tre nå i full drift. Det vil også bli etablert barnehage med fire avdelinger i Gladengveien, og tre barnehager med totalt tolv avdelinger i Tiedemannsbyen. Valle Hovin skøyte- og konsertarena. Riksanlegget for Tennis på Hasle. Vålerengas nye Valhall. Tøyenbadet. Botanisk hage og Naturhistorisk museum i Tøyenparken. Jordal Amfi og idrettspark. Kampen og Vålerenga. Alt dette er innen kort gåavstand! Det blir flere nye parker på Ensjø i forbindelse med utbyggingen: Tiedemannsparken, Vestre Parkdrag, Østre Parkdrag, Teglverksparken og Stålverksparken er de viktigste. Nærheten til sentrum er fantastisk. Her trenger du ikke bil. Fire T-banelinjer bringer deg raskt til andre steder i byen. Du bruker kun seks minutter med T-banen til Stortinget. Du sykler til sydende Grünerløkka på fem minutter. Når hele området står ferdig i 2025, vil det i tillegg til leiligheter være cirka 150 forretninger, 40 grøntområder og et torg på 40 mål, som blir et levende sentrum på Ensjø. Les mer på fremtidensby.no Sentrale Ensjøbyen: Den naturbane oasen Noen få steinkast fra Oslo sentrum gjennomgår Ensjø en total forvandling. Den nye Ensjøbyen blir en levende og attraktiv bydel med 7000 nye boliger, arbeidsplasser, handel og kultur. Av Bernt Roald Nilsen Visjonen er å gi Ensjøbyen en utforming der samspillet mellom det grønne (naturelementer), det blå (vannelementer) og det grå ( de harde flatene ) er i harmoni. Her blir det trygge, levende gater og torg, og parker og plasser med betydelige innslag av grønt. Ensjøbyen grenser til Tøyenparken, idylliske Tøyen Hageby, Kampen, Vålerenga og Valle Hovin. Nærheten til sentrum og gode kollektivtilbud gjør det enkelt og raskt å komme til og fra Ensjø. Faktisk ligger Ensjøbyen like nær Oslo sentrum som Frognerparken, med T-banen bruker du seks minutter til Stortinget. Velger du sykkel, er du på yrende Grünerløkka i løpet av fem minutter. Eller kanskje du tar bena fatt, og er midt inne i den gamle, trivelige trehusbebyggelsen på Kampen i løpet av noen få minutter? Trenger ikke bil Det er ganske paradoksalt når vi snakker om Ensjø, men velger du å flytte hit, trenger du ikke bil. Ensjøbyen har et av de beste kollektivtilbudene i Oslo. Med T-banestasjonens 4 linjer reiser du raskt til andre steder i byen, og i løpet av noen få minutter er du på Oslo S. Dessuten har du kort gåavstand til mange av byens bussruter, her er det lett å komme seg til og fra jobb. Innen selve Ensjøbyen er det dessuten planlagt seks kilometer med bilfrie tur- og sykkelstier. Sentrale Ensjø Torg Ensjøbyen er mer enn 7000 nye leiligheter. Når hele området står ferdig i 2025, vil det være cirka 150 forretninger, 40 grøntområder,

15 MEDIAPLANET Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet FREMTIDENSBY.NO 15 Grønne uteområder. Det som kalles Ensjømodellen setter høye krav til kvaliteten på utearealer. Det innebærer selvsagt å satse grønt og bærekraftig. FOTO: FORENINGEN ENSJØBYEN tilfredsstillende dekning av barnehage- og skoleplasser og et torg som vil bli et levende sentrum på Ensjø. På den ene siden av torget skal det bygges et senter med boliger og butikker, mens det er planlagt et næringsbygg med restauranter, kino og teatersaler på den andre siden. Det området som er satt av for Ensjø sentrum, er på omtrent 40 mål. Det som kalles Ensjømodellen setter høye krav til kvaliteten på utearealer. Det innebærer å satse grønt og bærekraftig. Blant annet skal gamle Hovinbekken hentes opp av bakken og legges i et sildrene vannspeil langs Gladengveien, så at Ensjøbyen kan kalle seg den miljøvennlige bydelen er det liten tvil om. Verdistigning på sikt Ensjøbyen er det siste store området som kan bygges ut nær Oslo sentrum. Nettopp fordi den sentrumsnære beliggenheten er unik, er politikere og utbyggere opptatt av å skape et godt bomiljø. Området blir ofte sammenliknet med Södermalm i Stockholm, et attraktivt område i den byen. Erfaringer fra andre europeiske storbyer viser at slike områder har en kraftig I løpet av bare ti år med planlegging og byutvikling, har Ensjøbyen blitt en levende og attraktiv bydel med nærhet til alt. verdistigning på sikt. Ved å kombinere boliger med næringsliv får man en levende bydel og revitalisering av områder som har vært en del av byen i langt over hundre år. Vokser så det knaker Oslo vokser så det knaker, og er en av byene med raskest vekst i Europa. Det er populært å bosette seg sentrumsnært; å kunne spasere ned til T-banen og være på jobben i løpet av noen minutter gir beboerne verdifull tid som kan brukes sammen med venner og familie. Fortettingen av byen skjer rundt knutepunkter med gode kommunikasjonsmuligheter, slik det gjøres på Ensjø. I løpet av bare ti år med planlegging og byutvikling har Ensjøbyen blitt en levende og attraktiv bydel med nærhet til alt, uansett om du liker byliv, sjøliv eller en deilig tur i det grønne. Les mer om byutvikling på fremtidensby.no

16 16 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER - Når hele området står ferdig i 2025, vil det være cirka 150 forretninger, 40 grøntområder, tilfredsstillende dekning av barnehage- og skoleplasser og et torg som vil bli et levende sentrum på Ensjø. ILLUSTRASJON: JM NORGE AS ENSJØ - EN BYDEL I UTVIKLING Av Tom Backe Det er ti år siden Oslo bystyre vedtok å forvandle bydelen Ensjø, som tidligere var best kjent som bilbyen, til å bli en moderne bydel med 7000 nye boliger og cirka arbeidsplasser. Mye har skjedd siden den tid, og utviklingen er inne i en spennende fase der stadig flere brikker faller på plass. Ensjøbyen grenser til bydel Grünerløkka, og fra Hovinbekken er det samme avstand til sentrum som fra Frognerparken. Flere grønne parkdrag går på tvers av bydelen og gjør det lett å gå eller sykle over alt. Idylliske Kampen og Tøyen med museer og svømmehall er i gangavstand, det er også Valle Hovin. Godt kollektivtilbud Hele fire T-banelinjer betjener Ensjø stasjon og fra Hasle stasjon går det èn linje. Det gjør det svært enkelt å reise over hele byen. Med banen bruker man for eksempel bare seks minutter til Jernbanetorget. Rett i nærheten ligger Helsfyr som også er et formidabelt kollektivknutepunkt med regionbusser til Nittedal og Romerike, dessuten ekspressbusser, nattbusser og flybussen til Gardermoen hvert tjuende minutt. Spennende boligprosjekter Hovinbekken I er det første av tre boligprosjekter som JM bygger i Ensjøbyen. De 115 leilighetene i første byggetrinn er ferdigstilt og beboerne har nå flyttet inn i sine nye hjem. Hovinbekken tilbyr en lun oase i Ensjøbyen. Etter åtte år på Grünerløkka er Cathrine Lund og Didrik Mysen Lund glad for å slippe trafikkstøy og nattebråk: - På Ensjø bor vi i byen, men ikke midt i gryta. Det er utrolig familievennlig, sier de. Cathrine og Didrik oppdaget at to skulle bli tre like etter at de hadde kjøpt leiligheten i Hovinbekken I. Nå har ett år gamle Bendik lagt beslag på det pappa hadde tenkt skulle bli musikkrom, så familien har allerede sikret seg en større leilighet i Hovinbekken II som nettopp er lagt ut for salg og vil være ferdigstilt i Tilpasning av leilighetene En stor fordel for de som velger å flytte inn i en helt ny leilighet er at de får mulighet til å tilpasse den til egne ønsker og behov. - Antallet som velger tilvalg har gått noe ned de siste årene. Det henger sammen med at vi har oppgradert standarden i boligene våre, med blant annet integrerte hvitevarer på kjøkken, induksjonsovn, flislagte bad med komfortvarme i gulvet, garderober i alle soverom og parkett i hele boligen, sier Bjørn O. Haug som er innredningssjef i JM region Oslo. - Vi er kjempefornøyd med leiligheten som vi synes har mange smarte løsninger. Særlig badet er veldig praktisk med en fast benk der vi både kan stelle Bendik og brette klær, og den ekstra boden på barnerommet gjør det enkelt å holde det ryddig, sier Cathrine. Kostnadsfrie tilvalg JM Norge tilbyr nå også en del kostnadsfrie tilvalg: - Ja, innen kategoriene kjøkkeninnredning og fliser er en del tilvalg gratis. Det er mange som benytter muligheten til å endre benkeplater eller fronter kostnadsfritt. Utover det er det også mange som ønsker andre varianter av hvitevarer eller oppgradering av skyvedørsgarderober med innredningsløsninger, fortsetter Haug. Pensjonisten Bjørn Ivar Ødegård og kona Ann Helen lovpriser leiligheten, naboene og miljøet, men kanskje spesielt at de går til Operaen på under halvtimen. - Nå som vi slipper vedlikehold, plenklipp og snømåking blir det mer tid til hobbyer. Vi elsker opera, og jeg elsker å arrangere det, sier Bjørn, som er pensjonist og leder for en kulturreiseklubb. Ann Helen skal jobbe enda noen år, men synes de har kjøpt seg inn i fremtiden. - Her er det rullatorflatt og fint, sier hun spøkefullt, og legger til at på Ensjø fant ekteparet alt de ønsket seg: God kommunikasjon, butikker i nærområdet, vestvendt leilighet med sol til langt på kveld og garasje med heis helt opp. Les en lenger versjon av artikkelen på fremtidensby.no Swedoor er stolt over å ha levert dører til flotte Vi leverer inner- og ytterdører til alle typer boliger og næringsbygg Ta kontakt med oss og vi kan hjelpe deg med ditt neste prosjekt Besøk og la deg bli inspirert av vår dørverden

17 HOVINBEKKEN SOSIALT OG SENTRUMSNÆRT Ensjø er i ferd med å bli Oslos grønneste og mest moderne bydel. Her bor du sentralt, med et glimrende kollektivtilbud rett i nærheten. Barna får mange nye lekekamerater og skolene er nye og flotte. Enten de håpefulle vil spille ball eller et instrument er det nok av tilbud. I nærområdet vil dere finne alle slags forretninger, kulturtilbud og fritidsaktiviteter. TRINN II TRINN III ENSJØ HOVINBEKKEN II Familievennlige selveierleiligheter i Ensjøbyen med trivelige grøntområder og bekken som sildrer. Bo sentralt og grønt i Oslo med barnehager og butikker i nærmiljøet. Her får barna mange å leke med! Bekken sildrer gjennom sameiet, det blir matvarebutikk i bygget og t-banen er rett i nærheten. Visning: I visningsleilighet Hovinveien 43J, 0576 Oslo Areal: 2, 3 og 4 roms, m 2 Pris: kr ,- Innflytting: kvartal 3, 2016 Kontakt: Eileen V. Dreyer, , ENSJØ HOVINBEKKEN III Arealeffektive selveierleiligheter med vestvendte balkonger og heis ned i parkeringskjeller. Barnehage, nye skoler, butikker, kafeer, treningssentre og kulturtilbud finnes i nærområdet, og t-bane og buss tar deg raskt dit du vil - Aker Brygge, marka, strendene på Fornebu eller kafeene på Grünerløkka. Visning: I visningsleilighet Hovinveien 43J, 0576 Oslo Areal: 2, 3, 4 og 5 roms, m 2 Pris: kr ,- Innflytting: kvartal 4, 2017 Kontakt: Eileen V. Dreyer, , MER INFO PÅ JM.NO/HOVINBEKKEN & JM.NO/HOVINBEKKEN3 Velkommen til ukentlig visning i vår flotte visningsleilighet.

18 18 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER Lillestrøm nominert til Norges mest attraktive by Portalen som nå bygges ved jernbanestasjonen utgangs sør. ILLUSTRAJSON: LPO/SKEDSMO KOMMUNE Av Tom Backe I konkurranse med cirka 400 byer og steder ble Lillestrøm trukket ut som en av finalistene sammen med Stavanger Øst og Trondheim ved St. Olavs hospital. Trondheim vant til slutt konkurransen, men hva er det som gjorde at Lillestrøm kom så høyt på listen? aliquam erat volutpat. - Kommunen var veldig stolte da byen kom helt til finalen sammen med Trondheim og Stavanger, og følte allerede da at vi hadde prestert godt i konkurransen. Vi scoret høyt på helheten i byutviklingen i de siste femten årene, men også for byutviklingsplanene fremover, derfor er vi veldig godt fornøyd med begrunnelsen som juryen ga oss og for å komme så langt som vi gjorde, sier Andreas Bjørnnes som er plan- og næringssjef i Skedsmo kommune. En del av samme sak Gardermoetableringen i 1998 og veksten som den førte til skapte en rekke nye muligheter på Romerike. Dette så politikerne tidlig og mobiliserte tverrpolitisk: - Da så man på hvordan områdene i Lillestrøm, Strømmen og Kjeller kunne utvikles og tok utgangspunkt i Lillestrøm stasjon hvor det kun er ti minutters reisevei enten man skal til Oslo eller Gardermoen. Vi ønsker å utvikle hele byen på en slik måte at det understøtter næringslivet og de enkelte bedriftene. Da trenger vi kvaliteter som god kommunikasjon, men også attraktive boligområder og et variert, vitalt byliv med de tilbudene man forventer å finne i byer, sier Bjørnnes. Skal doble innbyggertallet I dag har kommunen rundt innbyggere, men veksten er sterk, så det forventes at innbyggertallet har vokst til det dobbelte i Kommunen ønsker en urban vekst velkommen, og en byutvikling i aksen fra Kjeller gjennom Lillestrøm til Lørenskog. Den skal også bestå av kunnskapsbaserte arbeidsplasser gjerne knyttet til forskings- og undervisningsmiljøet på Kjeller og Universitetssykehuset på Lørenskog (AHUS). - Vi tror at kombinasjonen av kunnskapsmiljøene og den gode kommunikasjonen til både flyplassen og Oslo sentrum vil gi oss et betydelig fortrinn for å utvikle Lillestrøm sentrum og byaksen forøvrig, sier plan- og næringssjefen. Ser mot Lillestrøm Flere bedrifter har fått øynene opp for hvilke kvaliteter Lillestrøm innehar, det er nok årsaken til at både Felleskjøpet og 3M Norge har flyttet hovedkontorene sine til Lillestrøm i løpet av det siste året. - Det har også kommet signaler fra Høgskolen i Oslo og Akershus på Kjeller om at de ønsker seg en mer sentrumsnær lokalisering nærmere Lillestrøm stasjon. I tillegg har Studentsamskipnaden fått tilbud om en tomt og ønsker å bygge i sentrum. Dette tror vi at både er bra for å skape et godt bymiljø, men det vil helt sikkert også ha næringsrelevans, tilføyer Bjørnnes. FAKTA- ATTRAKTIV BY: STATENS PRIS FOR BÆREKRAFTIG BY- OG STEDSUTVIKLING Prisen Attraktiv by, som ble delt ut for første gang i 2015, er slått sammen av to tidligere priser: Miljøverndepartementets «Statens bymiljøpris» og Kommunal- og regionaldepartementets «Statens pris for attraktiv stad». Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som deler ut den nye prisen. Prisen for «Attraktiv by» bygger videre på erfaringer fra de to tidligere prisene, og legger vekt på bærekraftig by- og stedsutvikling som kopler sosiale, økonomiske og miljømessige behov og håndterer vekst på en bærekraftig måte. I dette legger juryen vekt på transportløsninger med fokus på kollektiv, sykkel og gående. Videre at arealdisponeringen gir en nærhet til sentrumsfunksjoner, jobb og bolig, og at offentlige rom er attraktive for ulike brukergrupper. Prisen har som formål å løfte frem byer og tettsteder som har utviklet stedets bykvaliteter gjennom gode lokale prosesser. Lillestrøm er også blitt kåret til Osloregionenes mest attraktive by i 2014 og til Norges beste sykkelby i 2008, 2010, 2012 og 2014 ILLUSTRAJSON: LPO PORTALEN Vi takker 3M og revisjonsfirmaet BDO på Lillestrøm for å ha valgt Portalen Lillestrøm som sitt nye hovedsete. Kortere vei til mål Velkommen til Portalen Lillestrøm. Et topp moderne næringsbygg som skal bygges med tanke på gode arbeidsforhold, tilgjengelighet, lys og luft. Pluss litt til. På Lillestrøms mest sentrale tomt, rett ved siden av Lillestrøm jernbanestasjon bygger vi Portalen Lillestrøm. Her kommer hotell, flotte leiligheter, forretninger og et kontorbygg på ca kvm over 10 etg. Her er det plass til både store og mindre bedrifter. Kanskje din bedrift er en av de nye leietakerne. Portalen Lillestrøm har en beliggenhet som gjør at det meste er innen kort rekkevidde, enten det er til fots, med sykkel, bil, buss eller tog. Oslos hovedflyplass er også i nærheten, bare 14 minutter med tog. Portalen Lillestrøm i umiddelbar nærhet. Kontaktinfo: Markedssjef Hans Petter Hauge, Mobil: Epost: Eiendomssjef Carl Magnus Hegde Næss, Mobil: Epost:

19 Foto: Sandra Pfeiffer NÆRINGSLIVET I LILLESTRØM GRATULERER LILLESTRØM BY MED FINALEPLASS I KÅRINGEN AV NORGES MEST ATTRAKTIVE BY. Samhandling på tvers gir resultater, og skaper de beste muligheter for en framtidsrettet og grønn byutvikling med plass for alle! Kontakt Kunnskapsbyen Lillestrøm: Kunnskapsbyen Lillestrøm legger til rette for samhandling på tvers mellom næringsliv, forskning, utdanning og offentlige myndigheter. Vi gir deg en enklere hverdag! Totalleverandør av boligrelaterte tjenester Etablering av nye boligselskaper Sesongtjenester Forretningsførsel for boligselskaper Ingeniørtjenester Renholdstjenester Vaktmestertjenester Kontakt oss for et uforpliktende tilbud! Tlf.: E-post:

20 20 FREMTIDENSBY.NO Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet MEDIAPLANET NYHETER - Det er mye spennende som skjer her og målet med all byutvikling i Stavanger er å gjøre byen enda mer attraktiv å arbeide og bo i, sier ordfører Christine Sagen Helgø. FOTO: ISTOCK Stavanger COME FOR THE JOB - STAY FOR THE LIFESTYLE! Av Tom Backe - Målet er at Stavanger skal være en god by å bo i for alle og at vi både kan tilby attraktive arbeidsplasser og boliger, sier ordfører Christine Sagen Helgø, i Stavanger kommune. Det skjer en rekke spennende byutviklingsprosjekter i Stavanger. Byen har blitt en del av Smart Cities-nettverket til EU og skal være fyrtårn i dette arbeidet sammen med Manchester i England og Eindhoven i Nederland. - Vi skal utvikle smarte løsninger innen energi, mobilitet og ikke minst hvordan vi kan bygge smarte hjem. I Hillevåg er vi i gang med byggingen av 100 leiligheter som skal være en del av dette prosjektet og bli smarte hjem. Der installeres det en del utstyr blant annet for energistyring, overvåking og fjernstyring, det vil redusere energiforbruket og gjøre det mulig å styre forbruket for eksempel via mobiltelefonen. Leilighetene får også en helt ny videokommunikasjonsteknologi der TV-apparatene utstyres med kameraer og gjør det mulig for eksempel å kommunisere med hjemmesykepleien, eller å gjøre enkle målinger som blodsukkermålinger selv, forklarer Sagen Helgø. Timinuttersbyen Et annet prosjekt de arbeider med i Stavanger er timinuttersbyen. Formålet er at alle skal kunne nå barnehage, skole, jobb, butikk, bussholdeplass og friområder på bare ti minutter, og det til fots. - I tillegg må vi jo ha gode kollektivløsninger som gjør at det tar kort tid å komme dit du skal hvis du ikke går til fots. Vi snakker rett og slett om å tilrettelegge og planlegge byen og forstedene på en slik måte at folk skal ha det de trenger rundt seg. Det betyr at det bør være lett å finne en bolig i nærheten av arbeidsplassen og i nærheten av boligen bør det være andre servicetilbud som barnehager og skoler. Det skal også være lett å komme i butikken eller å komme seg på trening og et av formålene med dette er å tilrettelegge slik at folk opplever mindre stress i hverdagen, sier ordføreren. Christine Sagen Helgø (H) Ordfører, Stavanger kommune FOTO: CHRISTIAN KVERNELAND Urban sjøfront Stavanger Øst er det formelle navnet på et ca 600 dekar stort område i forlengelsen av Stavanger sentrum, langs sjøen mot øst. Stavanger Øst er inne i en omfattende byutviklingsprosess. På få år har området gradvis skiftet status fra å være «byens bakgård» til å bli en verdifull ressurs for utvikling av Stavanger Sentrum. Dette området har fått navnet Urban Sjøfront og er et prioritert byomformingsområde i Storhaug bydel. - Dette har blitt en veldig spennende og urban bydel hvor det er mange kreative miljøer som har etablert arbeidsplasser. Her finner vi både innovasjons- og gründermiljøer, kulturbedrifter og reklamebyråer. Hele området er i stor forandring. Det ligger flott til med utsikt mot sjøen samtidig som det bare er ti minutter inn til bysentrum. Her bygger vi både boliger, skoler, barnehager og sykehjem, så dette er nok den aller mest spennende bydelen i Stavanger akkurat nå, sier Sagen Helgø. En attraktiv by Stavanger har lenge vært et pressområde hvor boligprisene har vært blant de høyeste i landet. Fallende oljepriser er i ferd med å endre dette bildet noe: - Vi merker nedgangen i oljebransjen og liker det ikke, men en positiv ting som kan komme ut av nedgangstidene i oljesektoren er at vi kan få stabilisert boligmarkedet noe, og det kan være bra for boligmarkedet har vært under stort press. Det er mye spennende som skjer her og målet med all byutvikling i Stavanger er å gjøre byen enda mer attraktiv å arbeide og bo i. Det er nettopp det som reflekteres i slagordet Come for the job - stay for the lifestyle, sier ordføreren til slutt.

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

NYTT HJEM. Boligprosjekter fra MajaTeknobygg. Fra enebolig til leilighetsdrøm. Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig

NYTT HJEM. Boligprosjekter fra MajaTeknobygg. Fra enebolig til leilighetsdrøm. Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig Informasjonsmagasin utgitt av MajaTeknobygg NYTT HJEM Boligprosjekter fra MajaTeknobygg Fra enebolig til leilighetsdrøm SIDE 4 Boligkjøp uten budrunde - fordeler med prosjektbolig SIDE 5 Maja Eiendom med

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt

03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt 03/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Klart for nytt kontorprosjekt Innhold Ferd Eiendom: Vi utvikler naboen til Aibel i Asker 4 Innhold Leder Side 3 Farvel venture: Ferd vil investere i nye

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt

stang Inn For HAnDeL Les AKTueLLe saker PÅ nett ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 ToPP stemning nr. 5 2012 sommer OHFS SOMMerFeSt MEDLEMsMAgAsiN FoR oslo HAnDeLssTAnDs ForenInG for lønnsom, trygg og sikker handel og service i Osloregionen. stang Inn For HAnDeL VInneren er Kåret ÅreTs HAnDeLs- og servicebedrift 2012 Les AKTueLLe saker

Detaljer

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling

FREMTIDENS BY IDÉER. Nr.2/Juni 10 MØT DE VIKTIGSTE AKTØRENE INNEN FORNYBAR ENERGI. FutureBuilt Bli inspirert til fremtidsrettet og klok byutvikling DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr.2/Juni 10 Stor guide til effektive og klimavennlige løsninger FREMTIDENS BY GODE TIPS OG NYE IDÉER TIL UTVIKLING AV NORSKE BYER DU VIL DEFINERE FREMTIDENS

Detaljer

01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle

01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle 01/2015 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Aibel: Utkonkurrerte alle Innhold Aibel: Nasjonal oppmerksomhet 4 Innhold Leder Side 3 Eierskapsdebatten: Spørsmålet bør være om eier er riktig eier Aibel

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LIVET PÅ HYTTA. Inngangspriser: Voksen kr 150,-/honnør kr 100,-. Barn u/16 år Gratis

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LIVET PÅ HYTTA. Inngangspriser: Voksen kr 150,-/honnør kr 100,-. Barn u/16 år Gratis DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET WWW.HJEMOGHAGE.NO Nr 2 MARS 2015 LIVET PÅ HYTTA Les om SIKKERHET Hvem passer på hytta di når du ikke er der? PÅSKE 2015 SANDERSTØLEN Nytenkning: fra oljehotell

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #03 Magasinet for Skanska-ansatte Det viktigste av alt I denne lederen vil jeg fokusere på det som er viktigst for deg og for meg som jobber i Skanska; nemlig at vi kan gå trygt og uskadet

Detaljer

Ola Mæle og Petter Stordalen:

Ola Mæle og Petter Stordalen: Næringslivet i drammensregionen juni 2013 3. årgang Ola Mæle og Petter Stordalen: Spennende og tilgjengelig Se side 4 Fra Drammen til Broadway side 12 Eksplosiv vekst i RAC Holding side 26 Protan tar tak

Detaljer

Papirbredden Drammen kunnskapspark

Papirbredden Drammen kunnskapspark Papirbredden Drammen kunnskapspark ble offisielt åpnet den 2. mars 2007. Denne rapporten forteller historien om hvordan elleve samarbeidspartnere bidro til å realisere drømmen om en kunnskapspark midt

Detaljer

Himmel og hav til frokost s. 8

Himmel og hav til frokost s. 8 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 3 : 2012 Himmel og hav til frokost s. 8 Tips til visningen: Slik styler du boligen side 4 Et løft for Soltun side 12 Forkjøpsretten: Bodø med i storbysamarbeidet

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Alt-i-ett på Fornebu. Sparer tid De har kort skolevei og kjører mot køen til jobb

Alt-i-ett på Fornebu. Sparer tid De har kort skolevei og kjører mot køen til jobb NR. 8. VÅR 2014 ET PUSTEROM MELLOM FJORDEN OG BYEN Sparer tid De har kort skolevei og kjører mot køen til jobb Det gode seniorliv Ekteparet Kalland lever et aktivt liv i Rolfsbukta Siste sjanse Snart kommer

Detaljer

Ditt Bate. Et liv på hjul side 16. Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2015. Kompiser i kollektiv side 24

Ditt Bate. Et liv på hjul side 16. Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2015. Kompiser i kollektiv side 24 Ditt Bate Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 1 : 2015 Fulldistribusjon Et liv på hjul side 16 Fra Gosenrevyen til BBC side 4 Kompiser i kollektiv side 24 Leder Folk vil alltid trenge boliger

Detaljer

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet

NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN. SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet NR. 13 desember 2011 6. ÅRGANG BÆREBJELKEN MAGASIN FOR ØSTER HUS GRUPPEN SidE 6 Helstøpt høst SidE 12 stor aktivitet SidE 18 boligforum SidE 22 sandnes ulf til tippeligaen Gratulerer, Sandnes Ulf! Bærebjelken

Detaljer

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser

Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Informasjonsavis fra Sunnhordlands største totalleverandør innen eiendomsutvikling og infrastruktur Nr. 2 - Juni 2013 Prestagardslio: Moderne byliv, naturskjønne omgivelser Salgstart! Les mer på s.3,4,5

Detaljer

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul

info Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2013 Tema: Byggkvalitet VIF-trener Espen «Shampo» Knutsen: Alle fortjener positiv feedback Prosjekt: Røren skole får Norges første C100-modul SMånytt Forsiden: Espen «Shampo»

Detaljer

Invitasjon til forsikringsselskap

Invitasjon til forsikringsselskap NB BO Medlemsblad for Nedre Buskerud Boligbyggelag nr - juni 008 MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOLIGFOKUS MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG BOFOKUS NB BOBEDRE ET MEDLEMSBLAD FOR

Detaljer

Ditt Bate. Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 2 : 2014. Folksom framtid side 8. Ny stor avtale med Em1 side 18

Ditt Bate. Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 2 : 2014. Folksom framtid side 8. Ny stor avtale med Em1 side 18 Ditt Bate Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr. 2 : 2014 Folksom framtid side 8 Ny stor avtale med Em1 side 18 under åpen himmel Traveller klappstol Frame spisebord/benk On-the-move bord Selandia

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer