OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: Rapportdato: RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum Nord Trøndelag AS Nils Kringen Sorgenfriveien 9, 7037 TRONDHEIM Tel: wwwtakst-forumno Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller besøk

2 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 OM BOLIGSALGSRAPPORTEN Boligsalgsrapporten og dens avgrensninger Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler Takstrapporten Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av NITO Takst og er utført i henhold til NITO's instrukser Låneverdien er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning Om takstingeniøren NITO Takst er ledende i taksering Våre takstingeniører har en god kompetanse, samt lang erfaring innefor alle typer byggvurdering Etter å ha gjennomgått NITO Taksts opplæring innenfor spesialområdet Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet Boligsalgsrapporten Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er omsatt, velger du å la en takstingeniør fra NITO Takst utføre en Boligsalgsrapport Klageordning Det er opprettet en felles, offentlig klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler Klagenemden er sammensatt av en nøytral oppmann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til denne klagenemden Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser Rapportens struktur Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i boligsalgsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler) Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Befaringen Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3 Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep ( f eks riving) Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke omtales i rapporten Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el anlegg, osv Side1av

3 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt Bruk av stikktakninger Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs uten forhåndskunnskap om objektet Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten Levetidsbetraktninger Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning februar 2010, "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler Normal levetid er angitt generelt og ca i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid Tilleggsundersøkelser Piper og ildsteder Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier Det anbefales alltid å konsultere en El takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om det Andre uttrykk og definisjoner Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået Se Tilstandsgrader under punktet om Rapportens struktur Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering Eiers egenerklæringskjema Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren Eventuelle avvik fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har registrert skal kommenteres i rapporten Ved dødsbo eller andre forhold som egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres Side2av

4 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Egne premisser Graden TG 2 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke har synlig svekkelse, men der normal levetid er marginal eller har usikker restlevetid Oppdraget omfatter bare boligen og er derfor fra oppdragsgivers side avgrenset til bare å omfatte bruksarealene innenfor boligen og dennes fysiske avgrensning Det gjøres oppmerksom på at takstmannen er uavhengig Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring og forventet levealder er oppgitt under levetidsbetraktninger Boligen er ikke isolasjonsvurdert da dette krever avansert teknologi Rapporten legger til grunn husets tilstand på befaringsdagen For å opprettholde boligens standard må det forutsettes normalt vedlikehold utover det som nevnes i rapporten Denne rapporten har ikke tatt mål av seg til å kommentere kosmetiske feil eller mangler Befaring Rekvirent: Eiendomsmegler 1 Sentrum v/petter Møllersen Takstingeniør: Nils Kringen NITO Takst Nils Kringen Befaringsdato: Tilstede: BJØRKÅS ANJA Eiendomsdata Hjemmelshaver(e): BJØRKÅS ANJA Tomteareal: 1471m 2 Matrikkel: Gnr 99 Bnr 835 Adresse: SKOLEGATA 12 B STJØRDAL Dokumentkontroll Selgers Egenerklæring Omsøkte og godkjente byggetegninger fra kommunen Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgått Andre opplysninger Bygningsbeskrivelse: Boligen med byggeår 1979 er et rekkehus oppført i to etasjer over støpt plate på mark Over dette er boligen utført i bindingsverk med utvendig liggende kledning Takkonstruksjonen er flat og holdes oppe av gitterdragere i tre med undertak av tro Yttertekking er av asfaltpapp, etasjeskiller er av trebjelkelag og vinduer er i 2-lags isolerglass Side3av

5 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Konklusjon Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser Generelt fremstår boligen i god stand, det er ikke registrert forhold som har behov for umiddelbare tiltak Utover normalt vedlikehold er det påregnelig med: - skifte av vindu på stue over noe tid grunnet oppnådd alder i forhold til levetid - tiltak på bod grunnet anmerkninger - mindre tiltak på bad - oppgradering av vaskerom over tid grunnet oppnådd alder i forhold til levetid Det henvises til rapportens enkelte punkter Bygninger på eiendommen Type bygg Byggeår Rehab- ombygd år Rekkehus Side4av

6 Bygg : Arealer mm AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger" Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på wwwnitotakstno og wwwntfno De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i kategoriene P-ROM og S- ROM Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler Bygg A: Rekkehus - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM 1 Etasje Etasje Sum bygning Bygg A: Rekkehus - romfordeling Etasje Primære rom (P-ROM) Sekundære rom (S-ROM) 1 Etasje Entre, toalettrom, gang, stue og kjøkken Bod 2 Etasje Gang, 3 soverom, vaskerom og bad Bod Sum alle bygg Sum alle bygninger SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Bruttoareal (BTA) m 2 Bruksareal (BRA) m 2 Totalt P-ROM S-ROM Side5av

7 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Kommentarer til arealberegningen Arealene er utregnet fra kontrollmål på stedet, og er beregnet ut fra Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger Det gjøres oppmerksom på at kravene i Byggeforskriftene ikke er sammenfallende med kravene i overnevnte samt NS 3940, og at det derfor kan forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal Ihht Takstbransjens retningslinjer for arealberegning er rom benevnt ut i fra bruken på befaringstidspunktet og det er ikke tatt stilling til om respektive rom og arealer er byggemeldte og godkjente Ved kontroll av byggetegninger fra kommunen opp i mot dagens bruk av boligen, ble det ikke registrert avvik Grunn og fundamenter av byggegrunn og fundamentering Grunnundersøkelser ikke foretatt Byggegrunn blir opplyst å være sandgrunn, fundamenter er av plasstøpt betong type støpt plate på mark Ved visuell kontroll ble det ikke registrert riss eller sprekker som tyder på ustabile grunnforhold Ut i fra registrerte forhold fremstår byggegrunn som stabil TG: 1 Det gjøres oppmerksom på at geotekniske undersøkelser ikke er foretatt Drenering ene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør Observasjonene er visuelle Boligen har støpt plate på mark og drensfunksjon er av sekundær betydning Det er foretatt en visuell inspeksjon av utvendig terreng og innvendige overflater Ingen vesentlige avvik eller tegn på skader registreres, noe som indikerer at fuktsikring er i varetatt Ut i fra registrerte forhold fremstår drensfunksjon i tilfredsstillende stand TG: Ikke vurdert Levetid en er foretatt med utgangspunkt i elementets etableringsår og en skal være oppmerksom på at utvendig fuktsikring og drenering også er en bygningsdel som har en naturlig aldringsmessig slitasje med normal levetid på ca år (kort-lang) Videre er det en begrensing at selve drenering og fuktsikring hovedsaklig ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for inspeksjon Side6av

8 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Veggkonstruksjon og utvendige fasader Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå Veggkonstruksjon over grunnmur består av bindingsverk med utvendig liggende kledning Selger opplyser at det er skiftet kledning på vegg mot sør i 2012 Ved visuell kontroll av utvendig kledning ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes Ut i fra registrerte forhold fremstår utvendige fasader i god stand Siste utvendige vedlikehold ble opplyst å ha blitt utført i 2012 TG: 1 Skjulte konstruksjoner forutsettes utført i henhold til byggeårets krav Levetid Antatt normal levetid for trepanel år Antatt normalt intervall for beising av trepanel eller tømmer er mellom 2 og 4 år Antatt normalt intervall for beising av trepanel med dekkbeis er mellom 4 og 8 år Antatt normalt intervall for maling av trepanel eller tømmer er mellom 6 og 12 år Side7av

9 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet Vinduer: Boligens vinduer består av trevinduer med 2-lags isolerglass, alle vinduer er byttet mellom unntatt vindu på stue som er fra 1990 Ved visuell kontroll av nyeste vinduer ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes Vinduer fremstår i god stand TG: 1 Ved visuell kontroll av eldste vindu ble det registrert slitasje Det gjøres oppmerksom på at grunnet vinduenes oppnådde alder i forhold til levetid er skifte påregnelig i nær fremtid TG: 2 grunnet alder Dører: Innvendige dører er trefyllingsdører med speil Ut i fra visuell kontroll og enkel funksjonstest ble det registrert at enkelte dører har behov for en justering for å gå friksjonsfritt TG: 2 grunnet alder/behov for justering Terrassedør 1 etasje er en malt tredør med vindusfelt fra 2001 Ved visuell kontroll og enkel funksjonstest ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes Døren fremstår i god stand Terrassedør 2 etasje er en malt tredør med vindusfelt av 2-lags isolerglass fra 2011 Ved visuell kontroll og enkel funksjonstest ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes Døren fremstår i god stand Inngangsdør er en malt laminatdør med vindusfelt av nyere type Ved visuell kontroll og enkel funksjonstest ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes Døren fremstår i god stand TG: 1 TG: 1 TG: 1 Levetid Antatt normal levetid for trevinduer år Antatt normal levetid for trevinduer Kontroll og justering 2-8 år Antatt normal levetid for innvendige tredører år Antatt normal levetid for utvendig tredører år Side8av

10 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder Tilfeldige stikktakinger foretas Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende Takkonstruksjonen har flatt tak og holdes oppe av tregitterdragere Takkonstruksjonen er i kompakt utførelse og det er ikke etablert inspeksjonsluke, noe som anbefales for full visshet om konstruksjonens tilstand Selger opplyser om mindre taklekkasje i 2011, det ble etter dette skiftet taktekking Ved visuell kontroll mot åpne himlingsflater ble det ikke registrert tegn til lekkasjer eller fuktproblemer Ved visuell kontroll utvendig ble det registrert at det er etablert luftespalter på gesimskasse, noe som indikerer at utlufting av takkonstruksjonen er ivaretatt Ut i fra registrerte forhold fremstår takkonstruksjon i god stand TG: 1 Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser Takkonstruksjonen har flatt taks form og yttertekking består av pappshingel Selger opplyser at ny tekking er etablert i 2011 Det gjøres oppmerksom på at tekking ikke er videre kontrollert da dette er et fellesansvar for alle beboerne i rekkehuset TG: Ikke vurdert Levetid Antatt normal levetid for papptekking år Side9av

11 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Renner, nedløp og beslag Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust mm Det er etablert fall til sluk på tak med innvendig nedløp, dette er ikke videre kontrollert Beslag på gesimskasse er av nyere type (2011) Ved visuell kontroll fra bakkenivå ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes Beslag fremstår i god stand Det er etablert takrenne/nedløp av plast type fra balkong mot nord Ved visuell kontroll ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes Takrenne/nedløp fremstår visuelt i god stand TG: 1 TG: 1 Det gjøres oppmerksom på at vannfunksjon av renner/nedløp ikke er videre kontrollert da det var oppholdsvær på befaringsdagen Levetid Antatt normal levetid for takrenne/nedløp i plast år Antatt normal levetid for beslag Terrasse, balkonger og utvendige trapper Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger Rekkverk kontrolleres Terrasse mot nord er etablert ny i 2010 og er fundamentert ned i grunnen via betongfundament og tresøyler Det er etablert impregnert bjelkelag og spaltegulv Gulvet er tett og er heltekket med asfaltpapp, over dette er det etablert spaltegulv utført i lemmesystem Rekkverket er malt og har stående rekkversbord Ved visuell kontroll ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes Terrasse fremstår i god stand TG: 1 Terrasse mot sør er av eldre type og er fundamentert direkte ned på grunnen Det er etablert impregnert bjelkelag og spaltegulv Terrassen har levegger, selger opplyser at disse er etablert nye i 2012 Ved visuell kontroll ble det registrert at det er behov for overflatebehandling av spaltegulv TG: 2 på overflatebehandling TG: 1 på resterende Platt foran inngangsparti er anlagt direkte ned på grunnen og det er etablert impregnert bjelkelag og spaltegulv Ved visuell kontroll ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes Platt fremstår i god stand TG: 1 Antatt normal levetid/påregnelig reparasjon for balkong/terrasse/veranda i tre år Side10av

12 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik Etasjeskiller består av trebjelkelag Ved visuell kontroll ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes, etasjeskiller fremstår i god stand TG: 1 Det opplyses at etasjeskillere ikke ble målt med instrument for å finne evt avvik på retning og overflate Bad, Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Baderomsinnredninger vurderes Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Badet har flis på gulv med varme, våtromstapet på vegger og himlingsplater i tak Selger opplyser at det er etablert ny flis og varmekabler på gulv i 2004 På badet er det etablert servant med skap, dusjkabinett, toalett og dusjhjørne Gulvet har sluk av plast type ved toalett med lokalt fall til dette Avløp fra dusjkabinett og badekar går via avløpsrør oppå gulv frem til sluk Rommet ventileres via ventil på vegg og får tilluft gjennom ventil på vindu Ved visuell kontroll ble det registrert at baderomsdør tar i gulv, samt at badet har svak gjennomlufting Spalte ved dørterskel anbefales etablert for å sikre god gjennomlufting av rommet, avkapping av nedre del av dørblad er en god løsning med tanke på både luftespalte og at dør tar i gulv Det er ukjent vedrørende fuktsikring /membran bak fliser Det forutsettes at dette er etablert i henhold til gjeldende retningslinjer og legge-/monteringsanvisning Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator ble det ikke registrert forhold som skal bemerkes Avløpsrør fra dusjkabinett og fra badekar har forholdsvis lang avstand frem til sluk, dette er ikke en optimal løsning med tanke på rask avrenning og avleiring i rør med svakt fall, jevnlig rens av avløpsrør er påregnelig Badet fremstår i god bruksmessig stand TG: 2 grunnet løsning med avløp og alder Levetid Antatt normal levetid for golv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran år Antatt normal levetid for golv i våtrom med keramiske fliser på påstøp med underliggende membran år Antatt normal levetid for blandeventil år Antatt normal levetid for utslagsvask, servant, klosett, badekar år Antatt normal levetid for plastsluk år Antatt normal levetid for våtromstapet 5-10 år (frarådes i våte soner) Side11av

13 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Vaskerom Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet Ventilasjon på rommet kommenteres Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Vaskerommet har belegg på gulv, våtromstapet på vegger og malte plater i tak Det er etablert elektrisk varmtvannsbereder, stråleovn på vegg og benk Gulvet har sluk av plast type med lokalt fall til dette Rommet ventileres via lyre på vegg og får tilluft gjennom spalte ved dørterskel Ved visuell kontroll ble det registrert at rommet har noe overflateslitasje, det er mindre hull i plate på vegg Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte steder ble det ikke registrert negative fuktindikasjoner Oppgradering grunnet oppnådd alder i forhold til levetid er påregnelig Vaskerommet fremstår i bruksmessig stand TG: 2 grunnet alder/slitasje Levetid Antatt normal levetid for blandeventil år Antatt normal levetid for utslagsvask, servant, klosett, badekar år Antatt normal levetid for varmtvannsbereder, elektrisk år Antatt normal levetid for plastsluk år Normalt intervall for omtapetsering i våtrom av vinyltapet er mellom 5 og 12 år Antatt normal levetid for vinylgulv år Toalettrom Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet Toalettrommet har flis på gulv med varme, strie/panel på vegger og malte plater i tak Det er etablert toalett og håndvask Rommet ventileres via ventil på vegg Ved visuell kontroll ble det registrert at rommet mangler tilluft, tilluftsspalte ved dørterskel anbefales etablert for å sikre god gjennomlufting av rommet Rommet er normalt bruksslitt i forhold til alder Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator ble det ikke registrert negative fuktindikasjoner Toalettrommet fremstår i tilfredsstillende stand TG: 2 grunnet manglende tilluft ved dørterskel og oppnådd alder i forhold til levetid Antatt normal levetid for servant, klosett år Antatt levetid for støpejern år Antatt levetid for koberrør år Side12av

14 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Kjølerom / andre rom Visuell observasjon spesielt med hensyn til overflater og ventilering Videre gjøres fuktvurderinger rettet mot kondensproblematikk, som kan medføre råteskader Tidligere kjølerom i entrè brukes i dag som bod Selger opplyser at kjøleromsaggregat er fjernet Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator ble det registrert neagtive fuktindikasjoner i gulv, sannsynlig årsak er noe fuktinntrekk i betong under belegg Rommet er i dag tett, med tanke på lufttett kjøleromsdør og sannsynlig plast i vegger mot opprinnelig kald side på tidligerekjølerom, det anbefales å fjerne dagens dør og sette inn en vanlig innerdør samt mulig fjerne belegg på gulv for utlufting av eventuelt fuktinntrekk i betong TG: 2 grunnet anmerkninger Enkelte tiltak påregnelig Kjøkken Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr Kjøkkenet fra 2004 har parkett på gulv med varme, flis over benk og panel i tak Innredningen er av laminat type med profilerte fronter, benkeplate er av heltre type Det er etablert servant av porselen, uttak for oppvaskmaskin og avtrekk over stekesone Ved visuell kontroll ble det registrert at kjøkkenet har noe overflateslitasje på benkeplate Det ble registrert sprekk i fuge mellom vegg og kjøkkenbenk, ny fuge anbefales etablert for å hindre vannsøl i å trenge ned bak innredning Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte steder ble det ikke registrert negative fuktindikasjoner Kjøkkenet fremstår i god bruksmessig stand TG: 1 Antatt levetid for innredninger er avhengig av bruk og vedlikehold Innvendige overflater Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert Selger opplyser at hele 2 etasje bortsett fra bad og vaskerom har fått nye gulvoverflater mellom Side13av

15 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Innvendige trapper Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk Rekkverkshøyder er også vurdert Trapp fra 1 etasje til 2 etasje er en tretrapp i tett konstruksjon Ved visuell kontroll ble det registrert store mellomrom i rekkverk samt manglende returgelender på vegg Dagens krav til åpninger i trapper og rekkverk er maks lysåpning 10 cm Dette med tanke på barns sikkerhet Krav til rekkverkshøyde er minimum 90 cm og det bør være returgelender Disse kravene ble gjeldende 1987, og var ikke gjeldende ved byggeår, slik at dette ikke er en feil eller mangel Forholdet anbefales likevel utbedret på generelt grunnlag med tanke på sikkerhet Trapp fremstår i tilfredsstillende stand TG: 1 VVS Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank ene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter Vann: Vannrør i boligen er av kobber type, sannsynlig fra byggeår Avløpsrør er av plast type Elektrisk varmtvannsbereder: Plassert på vaskerom, ny i de senere år (198 liter) Kontrollerbare vannrør er av kobber, avløpsrør er av plast Rør- og avløpsanlegget fungerte tilfredsstillende ved en enkel test av dette på stedet Videre kontroll av anlegget krever avansert teknologi Dette ble ikke rekvirert Utvendige og innvendige stengekraner ble ikke søkt påvist Det er ikke kjent om det har vært foretatt reparasjon/utskifting/rehabilitering av avløps- eller vannledningen mellom boligen og offentlig nett etter at boligen ble oppført Grunnet boligens alder og på bakgrunn av de opplysninger som foreligger og levetidsbetraktninger kan tilstandsgrad på ledningen ikke fastslåes Forventet levetid til en installasjon er ca år, men kan variere avhengig av røremateriale, egenskapene til avløpsvannet og vedlikeholdet Levetid Teknisk utstyr som armaturer, bereder, toalett etc har noe kortere levetid enn ledningsanleggene Hovedtyngden skiftes ut innen år Side14av

16 SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Elektrisk anlegg Sikringsskap: Plassert på bod i entrè med automatsikringer Selger opplyser at det er etablert nye sikringer i skapet i 2010 samt ny måler i 2012 Det er foretatt EL-kontroll Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av elfagmann Normalt intervall for utskifting av undersentraler (sikringsskap) er mellom 20 og 40 år Antatt normal levetid for elanlegg år Antatt normal levetid for jordkabel år Annet anlegg: Varme i gulv på entrè, toalettrom, bad, stue og kjøkken Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard Ventilasjon: Tilfredsstillende ventilasjon av våtrom og kjøkken er spesielt viktig med hensyn til boligens inneklima da de funksjonsmessig tilfører boligen stort fukt-og lukttilskudd ene av anbefalte tiltak bygger på visuelle observasjoner og enkle funksjonsprøver av mekanisk utstyr Beskrivelse: Bad og vaskerom ventileres vi ventil på vegg Det er etablert mekanisk avtrekk over stekesone på kjøkken : Da bruken av våtrom stadig har blitt mer intensiv, med hyppigere dusjing, vasking og tørking av klær, har det også blitt større fuktproduksjon og dermed større behov for godt avtrekk/luftutskifting God luftutskifting er avhengig av tilluftspalte i nedre del av dør - noe som anbefales etablert på bad Anbefalte tiltak: Det er svært viktig at ventilene holdes åpne for å få best mulig luftgjennomstrømming ved bruk av våtrommene Det anbefales å undersøke mulighetene for etablering av mekanisk avtrekk på vegg der dette mangler på bad og vaskerom da dette er svært effektivt med tanke på luftutskiftning i rommet Etablering av tilluftsspalte i baderomsdør anbefales TG: 2 Side15av

17 Terrengforhold av fallforhold ved grunnmur Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget ene er basert på visuelle observasjoner Terrenget rundt boligen er flatt Det er opparbeidet plen og asfaltbelagt gårdsplass Det er viktig at terrenget heller riktig i områder ved grunnmuren, nemlig at det er hellningsgrad ut fra grunnmuren Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødvendige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering Ideelt bør det i en avstand på ca 3 meter være god helning vekk fra husets grunnmur Dette kun til orientering og anbefalt på generelt grunnlag Underskrifter Trondheim, SKOLEGATA12B Gnr:99Bnr:835 Takstingeniør Nils Kringen Side16av

18 A A B CC D B EF B B B D B B D A D BAC DE FF F AA AA AA AA B AA AA AA AA B AA AA BB AA BA AA AA A AA B AA A AA A AA AA AA A AA B AA BB AA AA A AA A AA A AA A AA A B AA AB AA A A AA A AA A AA A AA A AA AA C E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E ABCD EA F C DA B D B A A D A B EA

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Adresse SKOLEGATA 12B Postnr 7504 Sted STJØRDAL Leilighetsnr Gnr 99 Bnr 835 Seksjonsnr Festenr Bygn nr Bolignr Merkenr A Dato Eier Innmeldt av ANJA BJØRKÅS NILS KRINGEN Energiattesten er bekreftet og offisiell Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen Energimerket angir boligens energistandard Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren Energimerket symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, inkludert oppvarmingsanlegget Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima Det er boligens energimessige standard og ikke bruken som bestemmer energikarakteren A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at boligen er lite energieffektiv En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme Om bakgrunnen for beregningene, se wwwenergimerkingno Målt energibruk Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,-

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Fin leilighet i blokk, biloppstillingsplass, heis og fine uteområder. Tinnheia 2 roms Nikkelveien 5 P-rom: 61 Prisantydning: 1.070.000,- Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Caroline Andersen Tlf:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 VEDAVÅGEN Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 Prisantydning: 1750000,- Meget stilig og nyoppusset enebolig! DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer